You are on page 1of 7

Popis kratica aCL antikardiolipinska protutijela

ADHD poremećaj pozornosti s hiperaktivnošću ADI atlantodentalni interval AF alkalna fosfataza AFP AGA alfa-fetoprotein antiglijadinska protutijela

AIRE gen autoimuni regulator gen ALL akutna limfoblastična leukemija

AMA antimikrosomalna protutijela AMKL akutna megakarioblastična leukemija AML akutna mijeloblastična leukemija AML-BFM akutna mijeloblastična leukemija Berlin-Frankfurt-Münster ANL akutna nelimfoblastična leukemija APP amiloidni prekursor protein

APS I autoimuni poliendokrini sindrom tip I ARDS akutni respiracijski distres sindrom ARHGAP Rho GTPaza aktivirajući protein ARSA aberantna desna subklavija ASD atrijski septumski defekt ATA antitireoidna protutijela

ATGA tireoglobulinska protutijela ATML akutna prolazna megakariocitna leukemija AVSD atrijsko-ventrikulski septumski defekt βHCG β humani horionski gonadotropin BPs vezujući protein

CAF1A CBS čimbenik spajanja kromatina 1 cistationin beta sintetaza CCP protutijela na anticitrulinski protein CD diferencijacijska skupina antigena ChE holinesteraza COL6A1 kolagen 6 A1 CRL udaljenost tjeme trtica CRY1A citokrom 1A CVS uzorak korionskih resica17 SINDROM DOWN DAP perzistirajući duktus arteriozus DKS DMG diferencijalna krvna slika dimetil glicin DNA deoksiribonukleinska kiselina DQA lokus glavnog sustava histokompatibilnosti klasa II DV venozni duktus DYRK kodirajući gen za enzim serin-treonin kinazu EDSA Europsko udruženje za sindrom Down EEG elektroencefalogram EFP elektroforeza proteina EKG elektrokardiogram EMA endomizijska protutijela EPH edemi-proteinurija-hipertenzija EPO eritropoetin ERG ets pripadajući gen ETS retrovirus eritroblastoze E26 EUROCAT Europski sustav praćenja kongenitalnih anomalija i blizanaca .

baza podataka hGH humani hormon rasta 18 SINDROM DOWN HLA humani leukocitni antigen HR hormon rasta HSA21 humani kromosom 21 HT Hashimoto tireoiditis HZJZ Hrvatski zavod za javno zdravstvo .FAIM3 inhibitorna molekula Fas apoptoze 3 FASTER Studija evaluacije rizika prvog i drugog tromjesečja FISH fluorescentna in situ hibridizacija FSH hormon koji stimulira folikule G-6-PD Glukoza-6-fosfat dehidrogenaza GAP praznina GALT galaktoza-1-fosfat uridil transferaza GART gen za glicinamid ribonukleotid formiltransferazu GATA1 čimbenik transkripcije globina 1 GB Gravesova bolest GERD gastroezofagealnog refluksa GM-CSF čimbenik stimulacije kolonija granulocita i makrofaga GSHPx glutation peroksidaza GTG Giemsa Tripsin Giemsa GUK glukoza u krvi HbsAg hepatitis B površinski antigen hCG humani korionski gonadotropin HDL lipoproteini visoke gustoće HEPES otopina koja se koristi pri kariotipizaciji HFA-DB Zdravlje za sve .

IEFP imunoelektroforeza proteina InhA inhibin A ISCN Međunarodni sustav nomenklature u humanoj citogenetici IFN interferon IGF1 inzulinu sličan čimbenik rasta 1 IL interleukin IQ kvocijent inteligencije IUGR intrauterina retardacija rasta IVF in vitro fertilizacija JAK 3 gen za Janus kinazu 3 JINNj JINT jedinica intenzivne njege jedinica intenzivne njege i terapije KF kisela fosfataza KPI Kunitzov tip inhibitora proteze LDL lipoproteini niske gustoće LHD laktična dehidrogenaza Mb megabaze MCH prosječni sadržaj hemoglobina u eritrocitu MCV prosječni volumen eritrocita MIO IU milijun internacionalnih jedinica MoM umnožak medijane vrijednosti MR mentalna retardacija mRNA glasnička RNA MSCT višeslojna kompjuterizirana tomografija MSD mijelodisplazija MTHFR metilen tetrahidrofolat reduktaza .

MTR gen za metionin sintetazu NK prirodne stanice ubojice NN nuhalni nabor NRT neurorazvojna terapija OH vodikov peroksid OMIM Online Mendelski način nasljeđivanja 19 SINDROM DOWN OSA PDB opstruktivna apneja tijekom spavanja perzistirajući duktus Botalli PAPP-A plazmatski protein A udružen s trudnoćom PDGF PHA čimbenik rasta deriviran iz trombocita fitohemaglutinin POG Pedijatrijska onkološka grupa PSG prirođene srčane greške Q PCR kvantitativna lančana reakcija polimeraze RAC rana amniocenteza REST selektivno-represivni transkriptorni čimbenik RH Republika Hrvatska RNA ribonukleinska kiselina ROS slobodni radikali kisika RPD rana prenatalna dijagnostika RSV respiracijski sincicijalni virus RUNX1 transkripcijski čimbenik koji kontrolira aktivnost gena SAG molekula sn-1-stearoil-2-arahidonoilglicerola SCE izmjena sestara kromatida SCG10 gen gornjih cervikalnih ganglija SDCR kritično područje za sindrom Down .

SELPLG selectin P ligand SEP slušni evocirani potencijali SIAI Institut za umjetnu inteligenciju SIM single-minded gen SOD1 superoksid dismutaza 1 SQ socijalizacijski kvocijent STR polimorfne ponavljajuće sekvence SURUSS Studija probira seruma. urina i ultrazvuka SŽS središnji živčani sustav TA-CVS transabdominalna biopsija korionskih resica TAM prolazna abnormalna mijelopoeza TC-CVS transcervikalna biopsija korionskih resica TD1 diabetes mellitus tip 1 TGF-β TMD TNI transformirajući čimbenik rasta-β prolazna mijelodisplastična ili mijeloproliferativna bolest ciljano liječenje prehranom TORCH toksoplazma-rubeola-citomegalovirus-herpes virus TPO trombopoetin20 SINDROM DOWN TSH tiroid stimulirajući hormon TSI tiroid stimulirajući imunoglobulin TT tjelesna težina TTG tkivna transglutaminaza TV tjelesna visina uE UK nekonjugirani estriol urinokultura UP ukupni proteini .

UZV ultrazvuk VEP vidni evocirani potencijali VPI vezikofaringealna insuficijencija VRAC vrlo rana amniocenteza VSD VUR WHO ventrikulski septumski defekt veziko-ureteralni refluks Svjetska zdravstvena organizacija .