You are on page 1of 6

SCORECARD za Standarde upravljanja akcionarskim društvima

SCORECARD za Standarde upravljanja akcionarskim društvima ¹

Naziv društva Datum 28.04.2010.

Metodologija: Osnova su zvanični Standardi upravljanja akcionarskim društvima (Službeni Glasnik Republike Srpske, broj 3/06 od 19.01.2006.) Različiti kriteriji u Scorecard-u odgovaraju poglavljima u Standardima upravljanja akcionarskim društvima Mjera za odgovore na svako pojedinačno pitanje je određena obilježavanjem polja u koloni (1) Standardna veličina težinskih faktora je prikazana u koloni (2) Pregled rezultata je prikazan kao suma različitih kriterija u krajnjoj ocjeni (total score) Izvor informacija i komentari za svako pitanje se mogu navesti u dodatnoj koloni namijenjenu za ovu svrhu

Kriteriji:

1 da

Odgovori (1) 0.5 djelimično

0 ne

Standarni težinski faktor (2)

Ocjena (3)= (1)x(2)

Izvor informacija komentari

I Posvećenost principima korporativnog upravljanja (10%)
I 1. Da li društvo ima usvojene vlastite principe korporativnog upravljanja zasnovane na objavljenim Standardima upravljanja akcionarskim društvima? I 2. Da li su ti principi lako dostupni svim nosiocima interesa (npr. putem interneta) u odgovarajućoj formi? I 3. Da li društvo u svojim godišnjim izvještajima objavljuje usklađenost svog djelovanja sa principima korporativnog upravljanja (Standardima upravljanja akcionarskim društvima), te objašnjenje eventualnih odstupanja od tih principa? I 4. Da li se o primjeni principa korporativnog upravljanja raspravlja na sjednicama Upravnog i/ili Nadzornog odbora?

10% 25% 0 20% 25.00% 0.00%

1

30% 0 1 25% 100%

0.00%

25.00% 50.00%

1 od 11

00% 20. blagovremeno pružaju informacija o datumu održavanja skupštine.5.00% 50. 15% 10% 0. tačkama dnevnog reda i materijalima za skupštinu? II.00% 25.00% 5.50% 2 od 11 .5 0 0 1 25% 20% 30% 25% 100% 12.00% 0.2.00% 10% III Ravnopravan tretman akcionara (10%) III 1.00% 0 0. Da li se imenovanje članova odbora društva obavlja javnim konkursom? II 7.SCORECARD za Standarde upravljanja akcionarskim društvima II Prava akcionara (20%) II 1.00% 37. Da li su odluke Skupštine dostupne svim akcionarima i na internetu neposredno poslije održavanja skupštine(internet stranica društva ili berze)? II 3. Da li društvo ima usvojene i objavljene jasne procedure i rokove za efektivno plaćanje divedende u novcu? II 6. prilikom sazivanja skupštine društva. Kada su u pitanju odluke o preduzimanju vanrednih poslova koji bi značajno izmjenili stanje imovine ili obaveza društva. Da li su akcionarima predočeni svi efekti proizašli iz poslovnih transakcija ili pitanja koja su od uticaja na rad i poslovanje društva? 0. Da li je statutom društva određeno da akcionari koji imaju manjinski udio u društvu mogu imati člana upravnog odbora? 20% 0 15% 0. Da li društvo ima usvojene interne propise ili procedure kojima se sprečava trgovanje akcijama na osnovu povlaštenih internih informacija? III 2. Prilikom novih emisija akcija.00% Nisu imali slučaj 1 0 1 1 15% 15% 10% 20% 100% 15.00% 10.50% 0. da li je postojećim akcionarima omogućeno pravo preče kupovine? III 3. Da li društvo ažurno objavljuje sve informacije o sukobu interesa za sva lica koja su predložena za imenovanje u upravu ili u nadzorni odbor društva ili su učesnici u transakcijama sa društvom? II 4. Da li društvo objavljuje informacije o transakcijama članova uprave i nadzornog odbora sa društvom? III 4.00% 0. Da li se putem interneta (internet stranica društva ili berze) akcionarima ili opunomoćenicima akcionara. da li je akcionarima omogućeno prethodno razmatranje takvih prijedloga odluka? II 5.

50% 0.00% 37.00% 20. Da li društvo objavljuje informacije nematerijalnog karaktera (razvojni planovi. radnih mjesta i odžavanja finansijske stabilnosti društva? IV 2. Da li društvo prilikom donošenja odluka uzima u obzir sve interese zainteresovanih strana.00% 20% V Objavljivanje i javnost informacija (20%) V 1. blagovremeno i na transparentan način? V 5.00% 0.00% 5.SCORECARD za Standarde upravljanja akcionarskim društvima IV Uloga zainteresovanih strana-nosilaca interesa u upravljanju akcionarskim društvima (10%) IV 1.00% Putem skupštine 0. Da li društvo objavljuje informaciju o vlasničkom učešću u drugim društvima preko 10% vlasništva uz objavu naziva i sjedišta društva i procenta učešća? V 6. Da li društvo aktivno sarađuje sa svim zainteresovanim stranama u cilju stvaranja blagostanja. Da li za objavljivanje svih informacija društvo koristi vlastitu web stranicu i da li su informacije za akcionare dostupne na engleskom jeziku? 1 0 0. Da li društvo objavljuje informacije o značajnim događajima.) koji se tiču poslova društva? V 4. Da li društvo blagovremeno objavljuje finansijske i izvještaje eksternog revizora? V 2.00% 0. a naručito zaposlenih? IV 3.00% Oglasna tabla 1 20% 100% 20.50% Nisu imali slučaj 3 od 11 .5 20% 10% 10% 10% 20. bez da zbog takvog čina njihova prava budu ugrožena? 10% 1 1 0. Da li društvo objavljuje informacije o eksternom revizoru i njegovoj naknadi? V 8.5 0. ciljevi društva i sl. imaju mogućnost slobodnog izražavanja svojih stavova nadzornom odboru i upravi. većim transakcijama i relevantnim materijalnim informacijama o poslovanju društva.00% 5.00% 0.5 0 0 0 15% 10% 10% 15% 100% 7. Da li društvo usvaja i objavljuje dividendnu politiku? V 3.00% 15. Da li društvo ima usvojene procedure u vezi sa obezbjeđivanjem potrebnih informacija svim zainteresovanim stranama? IV 4.5 30% 20% 30% 30. Da li društvo objavljuje korporativni kalendar? V 7.00% 85. Da li ostale zainteresovane strane uključujući pojedinačne zaposlene i njihova predstavnička tijela.

obezbjeđuje nadzornom odboru redovne. uključujući principe izuzeća. informacije i ovlaštenja različitih nivoa odbora i uprave jasno definisani i odvojeni? VI 2.00% 10.5 0 15% 5% 100% 7.00% 47. detaljne i pravovremene informacije o događajima koji mogu značajno uticati na buduću uspješnost poslovanja i/ili finansijsku situaciju društva? VI 6. Da li nadzorni odbor radi uspješnog obavljanja poslovanja organizuje posebne odbore koji su u stanju donositi kvalifikovane. nadležnosti.00% 0 10% 0.50% 0.5 10% 5. Da li u svom sastavu nadzorni odbor ima dovoljan broj nezavisnih članova? VI 7.00% 0 15% 0. nezavisne i profesionalne analize konkretnih problema? 20% 1 1 10% 10% 10. Da li nadzorni odbor sačinjava godišnji izvještaj o svom radu i da li ga objavljuje u javnosti? VI 9.00% 0. te da li iste primjenjuje na osnovu sopstvenih procedura? VI 8. Da li svaki član upravnog i nadzornog odbora izvještava društvo o promjenama u svom portfelju akcija društva. najkasnije 24 časa. Da li su u društvu dužnosti. Da li uprava. Da li se naknade za članove uprave i nadzornog odbora određuju na jasnim i javno objavljenim principima i procedurama zasnovanim na dugoročnim kompenzacijama? VI 4.00% 0. Da li svi članovi uprave i nadzornog odbora prijavljuju postojanje sukoba interesa nadležnim organima društva i da li postoji pisana politikadruštva o djelovanju kod postojanja konflikta interesa? VI 3.00% 0 10% 0. stručne.50% 4 od 11 . objavljivanja sukobe interesa i javnosti informacija o naknadama. pored redovnog dostavljanja godišnjih finansijskih izvještaja i izvještaja revizora.00% Nije bio slučaj 1 15% 15. od dana kada je transakcija zaključena i da li društvo objavljuje tu informaciju? VI 5. Da li je nadzorni odbor definisao i usvojio interne principe i standarde upravljanja akcionarskim društvima.SCORECARD za Standarde upravljanja akcionarskim društvima VI Uloga i odgovornosti odbora (20%) VI 1.

00% 15.00% 15. Da li su ovlaštenja.00% 15. Da li društvo ima eksternog revizora? VII 6. Da li u društvu postoji odbor za reviziju? VII 4. Da li eksterni revizor prisustvuje skupštini akcionara na kojoj se razmatra usvajanje finansisjkih izvještaja? 1 1 1 1 1 1 20% 15% 15% 15% 20% 15% 100% 20.00% 15.00% 100.00% 20.SCORECARD za Standarde upravljanja akcionarskim društvima VII Revizija i sistem internih kontrola (10%) 10% VII 1.00% ¹ Urađeno u saradnji sa IFC i LOK Institutom Sarajevo 5 od 11 . Da li je u društvu uspostavljen sistem interne kontrole i upravljanje rizicima? VII 2. Da li su lica nadležna za oblast interne kontrole nezavisna i direktno odgovorna upravi društva? VII 3. dužnosti i nadležnosti odbora za reviziju jasno definisani pisanim opisom radnih zadataka? VII 5.

50% Standard 3.75% 100% Konačna ocjena Pojedinačna ocjena 54.50% 10.00% 10.00% 6 od 6 .00% Standard Težinski faktor: 20% Pojedinačna ocjena: 37.50% Ravnopravan tretman akcionara Standard Težinski faktor: 10% Pojedinačna ocjena: 37.00% 8.00% 7.00% Revizija i sistem internih kontrola Standard Težinski faktor: 10% Pojedinačna ocjena: 100.00% Objavljivanje i javnost informacija Standard Težinski faktor: 10% Pojedinačna ocjena: 50.50% 5.25% Uloga i odgovornosti odbora Standard Težinski faktor: 20% Pojedinačna ocjena: 47.SCORECARD za Standarde upravljanja akcionarskim društvima Pregled rezultata i konačna ocjena (total score) 0 Posvećenost principima korporativnog upravljanja Prava akcionara Standard Težinski faktor: 20% Pojedinačna ocjena: 50.50% 9.50% Uloga zainteresovanih strananosilaca interesa u upravljanju akcionarskim društvima Standard Težinski faktor: 10% Pojedinačna ocjena: 85.