You are on page 1of 6

SCORECARD za Standarde upravljanja akcionarskim društvima

SCORECARD za Standarde upravljanja akcionarskim društvima ¹

Naziv društva Datum

Metodologija: Osnova su zvanični Standardi upravljanja akcionarskim društvima (Službeni Glasnik Republike Srpske, broj 3/06 od 19.01.2006.) Različiti kriteriji u Scorecard-u odgovaraju poglavljima u Standardima upravljanja akcionarskim društvima Mjera za odgovore na svako pojedinačno pitanje je određena obilježavanjem polja u koloni (1) Standardna veličina težinskih faktora je prikazana u koloni (2) Pregled rezultata je prikazan kao suma različitih kriterija u krajnjoj ocjeni (total score) Izvor informacija i komentari za svako pitanje se mogu navesti u dodatnoj koloni namijenjenu za ovu svrhu

Kriteriji:

1 da

Odgovori (1) 0.5 djelimično

0 ne

Standarni težinski faktor (2)

Ocjena (3)= (1)x(2)

Izvor informacija komentari

I Posvećenost principima korporativnog upravljanja (10%)
I 1. Da li društvo ima usvojene vlastite principe korporativnog upravljanja zasnovane na objavljenim Standardima upravljanja akcionarskim društvima? I 2. Da li su ti principi lako dostupni svim nosiocima interesa (npr. putem interneta) u odgovarajućoj formi? I 3. Da li društvo u svojim godišnjim izvještajima objavljuje usklađenost svog djelovanja sa principima korporativnog upravljanja (Standardima upravljanja akcionarskim društvima), te objašnjenje eventualnih odstupanja od tih principa? I 4. Da li se o primjeni principa korporativnog upravljanja raspravlja na sjednicama Upravnog i/ili Nadzornog odbora?

10% 25% 20% 0.00% 0.00%

30%

0.00%

25% 100%

0.00% 0.00%

1 od 11

Da li društvo objavljuje informacije o transakcijama članova uprave i nadzornog odbora sa društvom? III 4. Da li se imenovanje članova odbora društva obavlja javnim konkursom? II 7.00% 15% 10% 0.00% 10% III Ravnopravan tretman akcionara (10%) III 1.00% 0. Kada su u pitanju odluke o preduzimanju vanrednih poslova koji bi značajno izmjenili stanje imovine ili obaveza društva. prilikom sazivanja skupštine društva. Da li društvo ažurno objavljuje sve informacije o sukobu interesa za sva lica koja su predložena za imenovanje u upravu ili u nadzorni odbor društva ili su učesnici u transakcijama sa društvom? II 4. Prilikom novih emisija akcija.00% 0. Da li društvo ima usvojene interne propise ili procedure kojima se sprečava trgovanje akcijama na osnovu povlaštenih internih informacija? III 2.00% 15% 15% 10% 20% 100% 0.00% 0.00% 0.00% 0. Da li društvo ima usvojene i objavljene jasne procedure i rokove za efektivno plaćanje divedende u novcu? II 6. Da li je statutom društva određeno da akcionari koji imaju manjinski udio u društvu mogu imati člana upravnog odbora? 20% 15% 0.2.00% 0.00% 0. da li je akcionarima omogućeno prethodno razmatranje takvih prijedloga odluka? II 5. da li je postojećim akcionarima omogućeno pravo preče kupovine? III 3. Da li je je akcionarima ili opunomoćenicima akcionara. Da li su akcionarima predočeni svi efekti proizašli iz poslovnih transakcija ili pitanja koja su od uticaja na rad i poslovanje društva? 25% 20% 30% 25% 100% 0.00% 0.SCORECARD za Standarde upravljanja akcionarskim društvima II Prava akcionara (20%) II 1.00% 2 od 11 . Da li su odluke Skupštine dostupne svim akcionarima i na internetu neposredno poslije održavanja skupštine(internet stranica društva ili berze)? II 3. blagovremeno pružena informacija o datumu održavanja skupštine.00% 0. tačkama dnevnog reda i materijalima za skupštinu i na internetu (internet stranica društva ili berze)? II.

Da li društvo aktivno sarađuje sa svim zainteresovanim stranama u cilju stvaranja blagostanja.00% 0. Da li društvo objavljuje informaciju o vlasničkom učešću u drugim društvima preko 10% vlasništva uz objavu naziva i sjedišta društva i procenta učešća? V 6.00% 0.00% 3 od 11 . Da li društvo objavljuje korporativni kalendar? V 7. većim transakcijama i relevantnim materijalnim informacijama o poslovanju društva na transparentan i blagovremen način? V 5.00% 0. bez da zbog takvog čina njihova prava budu ugrožena? 10% 30% 20% 30% 0.00% 0.SCORECARD za Standarde upravljanja akcionarskim društvima IV Uloga zainteresovanih strana-nosilaca interesa u upravljanju akcionarskim društvima (10%) IV 1. radnih mjesta i odžavanja finansijske stabilnosti društva? IV 2. imaju mogućnost slobodnog izražavanja svojih stavova nadzornom odboru i upravi.00% 0. Da li društvo prilikom donošenja odluka uzima u obzir sve interese zainteresovanih strana.00% 0. Da li društvo usvaja i objavljuje dividendnu politiku? V 3. Da li ostale zainteresovane strane uključujući pojedinačne zaposlene i njihova predstavnička tijela.) koji se tiču poslova društva? V 4.00% 0. Da li društvo objavljuje informacije o značajnim događajima. Da li društvo ima usvojene procedure u vezi sa obezbjeđivanjem potrebnih informacija svim zainteresovanim stranama? IV 4. Da li društvo objavljuje informacije nematerijalnog karaktera (razvojni planovi. Da li društvo blagovremeno objavljuje finansijske i izvještaje eksternog revizora? V 2. a naručito zaposlenih? IV 3.00% 20% V Objavljivanje i javnost informacija (20%) V 1.00% 0. Da li društvo objavljuje informacije o eksternom revizoru i njegovoj naknadi? V 8.00% 0.00% 15% 10% 10% 15% 100% 0. ciljevi društva i sl. Da li za objavljivanje svih informacija društvo koristi vlastitu web stranicu i da li su informacije za akcionare dostupne na engleskom jeziku? 20% 10% 10% 10% 0.00% 20% 100% 0.00% 0.

00% 15% 0. stručne. objavljivanja sukobe interesa i javnosti informacija o naknadama. detaljne i pravovremene informacije o događajima koji mogu značajno uticati na buduću uspješnost poslovanja i/ili finansijsku situaciju društva? VI 6.00% 4 od 11 . te da li iste primjenjuje na osnovu sopstvenih procedura? VI 8.00% 10% 0. Da li u svom sastavu nadzorni odbor ima dovoljan broj nezavisnih članova? VI 7.SCORECARD za Standarde upravljanja akcionarskim društvima VI Uloga i odgovornosti odbora (20%) VI 1. Da li su u društvu dužnosti. pored redovnog dostavljanja godišnjih finansijskih izvještaja i izvještaja revizora. nadležnosti. najkasnije 24 časa. obezbjeđuje nadzornom odboru redovne. Da li svaki član upravnog i nadzornog odbora izvještava društvo o promjenama u svom portfelju akcija društva. nezavisne i profesionalne analize konkretnih problema? 20% 10% 10% 0. informacije i ovlaštenja različitih nivoa odbora i uprave jasno definisani i odvojeni? VI 2. Da li svi članovi uprave i nadzornog odbora prijavljuju postojanje sukoba interesa nadležnim organima društva i da li postoji pisana politikadruštva o djelovanju kod postojanja konflikta interesa? VI 3. Da li uprava.00% 10% 0. Da li je nadzorni odbor definisao i usvojio interne principe i standarde upravljanja akcionarskim društvima. Da li nadzorni odbor radi uspješnog obavljanja poslovanja organizuje posebne odbore koji su u stanju donositi kvalifikovane. Da li se naknade za članove uprave i nadzornog odbora određuju na jasnim i javno objavljenim principima i procedurama zasnovanim na dugoročnim kompenzacijama? VI 4.00% 0.00% 0.00% 15% 5% 100% 0. uključujući principe izuzeća. od dana kada je transakcija zaključena i da li društvo objavljuje tu informaciju? VI 5.00% 15% 0. Da li nadzorni odbor sačinjava godišnji izvještaj o svom radu i da li ga objavljuje u javnosti? VI 9.00% 0.00% 10% 0.

Da li eksterni revizor prisustvuje skupštini akcionara na kojoj se razmatra usvajanje finansisjkih izvještaja? 20% 15% 15% 15% 20% 15% 100% 0. Da li društvo ima eksternog revizora? VII 6.SCORECARD za Standarde upravljanja akcionarskim društvima VII Revizija i sistem internih kontrola (10%) 10% VII 1. Da li je u društvu uspostavljen sistem interne kontrole i upravljanje rizicima? VII 2.00% 0.00% 0.00% ¹ Urađeno u saradnji sa IFC i LOK Institutom Sarajevo 5 od 11 .00% 0. Da li u društvu postoji odbor za reviziju? VII 4. Da li su ovlaštenja.00% 0.00% 0.00% 0. Da li su lica nadležna za oblast interne kontrole nezavisna i direktno odgovorna upravi društva? VII 3. dužnosti i nadležnosti odbora za reviziju jasno definisani pisanim opisom radnih zadataka? VII 5.

00% 6 od 6 .00% 0.00% Uloga i odgovornosti odbora Težinski faktor: Pojedinačna ocjena: Standard 20% 0.00% Težinski faktor: Pojedinačna ocjena: 0.00% Standard 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Objavljivanje i javnost informacija Standard Težinski faktor: 10% Pojedinačna ocjena: 0.SCORECARD za Standarde upravljanja akcionarskim društvima Pregled rezultata i konačna ocjena (total score) 0 Posvećenost principima korporativnog upravljanja Prava akcionara Standard Težinski faktor: 20% Pojedinačna ocjena: 0.00% Ravnopravan tretman akcionara Težinski faktor: Pojedinačna ocjena: Standard 10% 0.00% Uloga zainteresovanih strananosilaca interesa u upravljanju akcionarskim društvima Težinski faktor: Pojedinačna ocjena: Standard 10% 0.00% 100% Konačna ocjena Pojedinačna ocjena 0.00% Težinski faktor: Pojedinačna ocjena: Standard 20% 0.00% 0.00% Revizija i sistem internih kontrola Standard 10% 0.