You are on page 1of 2

Curriculum vitae Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă Telefon(oane) E-mail Naţionalitate Data naşterii Sex

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Roman

Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional Experienţa profesională
Perioada Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi principale Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate

-

Educaţie şi formare
Perioada Facultatea „Babes Boliay” 2011-2014 Aici scrie liceu si anii in care ai facut Calificarea / diploma obţinută Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Diploma liceu

Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) maternă(e) Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Autoevaluare
Nivel european (*)
Ascultare Engleza (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile)

Înţelegere
Citire Participare la conversaţie

Vorbire
Discurs oral

Scriere
Exprimare scrisă

Limba

Competenţe şi abilităţi sociale

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu © Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010

Curriculum vitae al Nume Prenume Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.Competenţe şi aptitudini organizatorice Competenţe şi aptitudini tehnice Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Competenţe şi aptitudini artistice Alte competenţe şi aptitudini Permis(e) de conducere Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă. (Rubrică facultativă. (Rubrică facultativă. vezi instrucţiunile) Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. vezi instrucţiunile) Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă. vezi instrucţiunile) Pagina / . (Rubrică facultativă. 2002-2010 24082010 . vezi instrucţiunile) Informaţii suplimentare Pot fi oferite la cerere! Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă.cedefop.europa. vezi instrucţiunile) Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria.eu © Uniunea Europeană. vezi instrucţiunile) Utilizator experimentat Ce programe sti sa utilizezi Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.