You are on page 1of 19

Τα παιχνίδια

Τα παιχνίδια που ετοιμάςαμε, για τθ θλικία των παιδιϊν, ιταν πάρα πολλά. Ίςωσ είχαμε
επειρεαςτεί από το πάρτυ τθσ Μαρίασ ςτο camping που τα παιδιά μασ ηθτοφςαν κι άλλα.
Αλλά ςε κάποια ςτιγμι νιϊςαμε ότι τα κουράηαμε και ςταματιςαμε.
Τϊρα όμωσ είμαςταν πολφ οργανωμζνοι! Σε μια ςακοφλα όλα τα υλικά για τα παιχνίδια και
για κάκε παιχνίδι προκακοριςμζνο ρεπερτόριο που να ταιριάηει.
Ράρτε μια ιδζα....

Αυγομαχίεσ
Χωρίηουμε τα παιδιά ςε 2 ομάδεσ. Κάκε ομάδα ζχει ζνα κουταλάκι κι ζνα μπαλάκι. Ο κάκε
παίχτθσ κάνει μια διαδρομι με το μπαλάκι ςτο κουτάλι και το κουτάλι ςτο ςτόμα και
ξαναγυρνάει για να ςυνεχίςει ο επόμενοσ τθσ ομάδασ του. Αν τουσ πζςει το παίρνουν και
ςυνεχίηουν. Ροια ομάδα κα τελειϊςει πρϊτθ;

και κάκε παίχτθσ είχε κολλθμζνθ ςτθν πλάτθ του μια φιγοφρα. Ενϊ ζπαιηε θ μουςικι ζπρεπε να ψάξουν να βροφν το ηευγάρι τουσ. . Μόλισ τελείωνε θ μουςικι βρίςκαμε τα ηευγάρια-νικθτζσ.Βρεσ το ταίρι ςου Τυπϊςαμε φιγοφρεσ τθσ Disney (επί 2 Α4 για τθν κάκε μία).

ο παίχτθσ που φοράει το καπζλο βγαίνει.Το καπζλωμα Ζνα καπζλο χρειάηεται μόνο για το παιχνίδι! Τα παιδιά κάκονται ςε κυκλικό τρενάκι. Πταν ςτο τζλοσ μείνουν δφο παίχτεσ κάκονται ϊςτε να κοιτάηουν ο ζνασ τον άλλον. φοράει ςτον μπροςτινό του το καπζλο. Για όςο παίηει θ μουςικι κάκε παίχτθσ. Πταν ςταματιςει θ μουςικι. Νικθτισ κα είναι ο ζνασ από αυτοφσ. .

Οι ςακοφλεσ δυςτυχϊσ ςκίςτθκαν αλλά τα παιδιά ςυνζχιηαν ακάκεκτα!! .Τςουβαλοδρομίεσ Οι γνωςτζσ τςουβαλοδρομίεσ μόνο που εμείσ χρθςιμοποιιςαμε ςακοφλεσ ςκουπιδιϊν.

. μζςα ςε μία τςάντα διάφορα αντικείμενα.Βρεσ το αντικείμενο Εφκολο παιχνίδι για μικρζσ θλικίεσ. Ο κάκε παίχτθσ που ζκλεινε τα μάτια του ζπρεπε να βρει τισ είναι το αντικείμενο που διάλεξε από τθν τςάντα ψθλαφϊντασ το.

. Τα παιδιά ςε κφκλο. Πταν θ μουςικι ςταματιςει ο παίχτθσ που κρατάει το πακζτο ξετυλίγει μία μόνο εφθμερίδα.Το κρυμμζνο δωρο Ζνασ δεινόςαυροσ ιταν το κρυμμζνο δϊρο. Τον είχα όμωσ τυλίξει με εφθμερίδεσ 10-15 φορζσ. Εκείνοσ ο παίχτθσ κερδίηει το δϊρο. θ μουςικι παίηει και το ζνα δίνει ςτο άλλο το πακζτο. και ςυνεχίςουμε μζχρι να βγει και το τελευταίο περιτφλιγμα.

.

Ζνασ όμωσ βγαίνει από το παιχνίδι. . αρπάηουν ζνα κουταλάκι. Αφαιροφμε τότε ζνα κουτάλι.Το κουταλάκι Ασ ποφμε ότι για παράδειγμα ζχουμε 10 παίκτεσ. Κι ζτςι ςυνεχίηουμε ϊςπου να μείνει ζνασ νικθτισ. Τότε κα χρθςιμοποιιςουμε 9 κουταλάκια. Μόλισ τα παιδιά ακοφνε τθν λζξθ "κουταλάκι". Τα βάηουμε ςτο τραπζηει και τα παιδιά κάκονται γφρω γφρω. Ζνασ ενιλικασ (ςτθν περίπτωςι μασ θ κεία Callie) διθγείται μια ιςτορία από το μυαλό τθσ που περιζχει τθν λζξθ "κουταλάκι".

Ροια ομάδα κα τελειϊςει πρϊτθ. . μια καραμζλα. Μουςικά τετράγωνα Ραίξαμε ακόμθ μουςικά τετράγωνα (όπωσ οι μουςικζσ καρζκλεσ) αλλά αντί για καρζκλεσ είχαμε ςτο γκαηόν τετράγωνα ξφλινα πλακάκια. Μποροφμε να αντικαταςτιςουμε τισ καρζκλεσ με μεγάλα χαρτόνια ι με εφθμερίδεσ. Βουτιά ςτισ καραμζλεσ 2 πλαςτικά πιάτα. λζμε ςτα παιδιά ζνα χρϊμα και αυτά τρζχουν να το πιάςουν μζςα ςτο χϊρο. Χωρίηουμε τα παιδιά ςε 2 ομάδεσ και κάκε παιδί με τα χζρια πίςω ςτθν πλάτθ τρζχει ςτο πιάτο και τρϊει ςκφβοντασ.Χορεφω-Σταματάω-Πιάνω Χρϊμα Πταν παίηει θ μουςικι χορεφουμε και μόλισ ςταματιςει. μπόλικεσ καραμζλεσ ηελεδάκια ι μαρςμζλοουσ ι ακόμα και λουκοφμια μίνι.

Τυφλόμυγα με ςοκολάτα!!! Δφο παίκτεσ κάκονται αντικριςτά .Το παιχνίδι τελειϊνει . Ειδα ενα ετοιμο κ εκανα ενα χειροποιθτο. ζχει καταφζρει να φάει μεγαλφτερο μζροσ του μιλου. κακϊσ και ςε όλα τ' άλλα αξεςουάρ. Ο κάκε παίκτθσ βουτά ζνα μπιςκότο μζςα ςτο μπολ με τθ ςοκολάτα και μετά προςπακεί να ταίςει τον άλλον. κρατϊντασ τα χζρια τουσ πίςω από τθν πλάτθ.όταν ζνασ απο τουσ δφο παίκτεσ καταφζρει να τελειϊςει ολόκλθρο το μπιςκότο του. Αλλαγι τϊρα!! Ζνασ παίκτθσ παρατθρεί τουσ υπόλοιπουσ για ζνα περίπου λεπτό . ϊςτε το μιλο να βρίςκεται ακριβϊσ μπροςτά ςτο ςτόμα του κάκε παίκτθ. Τρϊγοντασ το μιλο Κρεμάτε ζνα μιλο από κάκε κλωςτι.Το γιγάντιο φιδάκι: φτιαγμζνο απο παλιο τραπεηομαντθλο μουςαμα κ κολλθτικθ ταινια.Πταν δωκεί το ςιμα για να αρχίςει το παιχνίδι . για να μθν λερϊςουν τα ροφχα τουσ. Νικθτισ είναι ο παίκτθσ που . Ανάμεςά τουσ τοποκετείτε ζνα μπολ με μουσ ςοκολάτασ και ςτον κάκε παίκτθ δίνετε από ζνα μπιςκότο. όπωσ λόγου χάρθ . με τα μάτια τουσ δεμζνα και φορϊντασ ποδιζσ. μετά από ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα . οι παίκτεσ προςπακοφν να δαγκϊςουν τα μιλα που κρζμονται μπροςτά τουσ . δίνοντασ ιδιαίτερθ προςοχι ςτα ροφχα που φοροφν . Είναι ςθμαντικό να υπολογίςετε ςωςτά το μικοσ τθσ κλωςτισ. Ο κφβοσ με τα ςχιματα ιταν το ηάρι.

"πιο χαμθλά". όλοι προςπακοφν να πατιςουν το μπαλόνι των άλλων . χωρίσ να αναφζρουν όμωσ ποια.Πταν τελειϊςουν τθν ανταλλαγι . όπωσ εκείνοι κζλουν. Επιλζγετε ζναν παικτθ και του κλείνετε τα μάτια. λζνε ςτον παίκτθ να ανοίξει τα μάτια του ι να ζρκει ςτο δωμάτιο και του ανακοινϊνουν πόςα αντικείμενα ζχουν ανταλλάξει. Μφτθ με μφτθ . Κάκε φορά που ο πρϊτοσ παίκτθσ αναγνωρίηει ζνα ροφχο που ζχουν ανταλλάξει.ρολόγια .Συνικωσ τα αποτελζςματα είναι πολφ αςτεία. προςτατεφοντασ ταυτόχρονα το δικό τουσ. οπότε το ρόυχο επιςτρζφει ςτον ιδιοκτιτθ του.πριν απο τθ ςτιγμι που κ' αποφαςίςει να τθν καρφιτςϊςει.Φτιάξτε μια ουρά γαιδάρου από νιμα που κα ζχετε ξεφτίςει ςτθ μια άκρθ . Καρφιτςϊςτε τθν ουρά του γαϊδάρου Ηωγραφίςτε ςε ζνα χαρτόνι ζνα γάιδαρο χωρίσ ουρά και κρεμάςτε τον ςε ζνα φελιηολ. Απαγορεφετε αυςτθρά ςτον παίκτθ που ζχει τθν ουρά . Πατϊντασ μπαλόνια!*/font] Ο κάκε παίκτθσ ζχει ζνα μπαλόνι . Δίνετε ςτον παίκτθ να κρατά τθν ουρά του γαιδάρου ςτο ζνα του χζρι και τον ςτριφογυρίηετε μερικζσ φορζσ γφρω από τον εαυτό του. το οποίο πρζπει να φουςκϊςει και να δζςει ςτον αςτράγαλό του με μία κλωςτι. Πταν ςπάςει το μπαλόνι ενόσ παίκτθ . Πταν δίνεται το ςφνκθμα για να ξεκινιςει το παιχνίδι.Αυτόσ κα πρζπει να κολλιςει τθν ουρά ςτον γάιδαρο. "πιο ψθλά ". υπό οποιεςδιποτε ςυνκικεσ. ακολουκϊντασ τισ οδθγίεσ που κα του δίνουν οι υπόλοιποι παίκτεσ (λχ. βραχιόλια κτλ.Νικθτισ είναι ο παίκτθσ που κα επιςτρζψει όλα τα πράγματα ςτουσ αρχικοφσ ιδιοκτιτεσ τουσ.ο παίκτθσ αυτόσ βγαίνει ζξω από το παιχνίδι.Μετά καλφπτει τα μάτια του ι βγαίνει ζξω απο το δωμάτιο ενϊ οι υπόλοιποι παίκτεσ αλλάηουν ροφχα και αξεςουάρ. να ακουμπιςει τθν ηωγραφιά .). Μετά ο παίκτθσ κα πρζπει να κολλιςει τθν ουρά ςτο ςωςτό ςθμείο.Το φελιηόλ κρεμάςτε το κάπου ψθλα αλλά οχι τόςο ϊςτε να μθν φτάνουν τα παιδια. ενϊ ςτθν άλλθ κα ζχετε προςαρμόςει μιά πινζηα. κα πρζπει να πει ςε ποιον ανικε . "πιο αριςτερά" κοκ.

το πρϊτο άτομο κάκε ςειράσ βάηει το εξωτερικό ςϊμα του ςπιρτόκουτου ςτθ μφτθ του και προςπακεί να το δϊςει ςτον επόμενο παίκτθ.Πταν δοκεί το ςφνκθμα να ξεκινιςει το παιχνίδι .Αν το ςπιρτόκουτο πζςει. δίνει τθν μπάλα όςο τον δυνατόν πιο γριγορα ςτον παίκτθ που κάκεται πίςω του. Αγϊνασ ταχφτθτασ με ςαρανταποδαροφςα Οι παίκτεσ χωρίηονται ςε δφο ομάδεσ και κάκονται ςτο πάτωμα .Με το ςφνκθμα εκκίνθςθσ.Οι παίκτεσ χωρίηονται ςε δφο ομάδεσ και ςχθματίηουν μια ςειρά . κρατϊντασ ςτο χζρι ζνα φουςκωμζνο μπαλόνι και ςτο άλλο ζνα μολφβι . Ασ ψαρζψουμε μπαλόνια!!! Οι παίκτεσ ςτζκονται με τθν πλάτθ κολλθμζνθ ςτον τοίχο . όλοι οι παίκτεσ πετάνε τα μπαλόνια τουσ ςτον αζρα και προςπακοφν να τα οδθγιςουν μζςα ςτα κουτιά.Στθν άλλθ πλευρά του δωματίου τοποκετείτε ζνα κουτί .Ο πρϊτοσ παίκτθσ ςτθν κάκε "ςαρανταποδαροφςα" παίρνει μία μπάλα και όταν δωκεί το ςφνκθμα. Θ ομάδα που πρόκειται να ηωγραφίςει .Ο κάκε παίκτθσ κάκεται ανάμεςα ςτα μπροςτινά πόδια του παίκτθ πίςω του. ςτθ μια μεριά ενόσ δωματίου. από τθ μυτερι του μεριά. Θ άλλθ ομάδα πρζπει να επιλζξει μια λζξθ χωρίσ να τθν πει ςτθν πρϊτθ. ζτςι ϊςτε θ ομάδα κα μετακινθκεί μια κζςθ μπροςτά. ςχθματίηοντασ δφο γραμμζσ.Νικιτρια είναι θ ομάδα που κα φτάςει πρϊτθ ςτθν άλλθ άκρθ του δωματίου. κα πρζπει να τθν επανα φζρετε ςτο μπροςτινό μζροσ τθσ γραμμισ και να αρχίςετε να δίνετε πάςεσ πάλι από εκεί. για κάκε παίκτθ. Μετά τραβιξτε κλιρο για να δείτε ποια ομάδα κα ξεκινιςει και κα κάνει τθν πρϊτθ ηωγραφιά.Πταν θ μπάλα φτάςει ςτο τελευταίο άτομο μιασ "ςαρανταποδαροφςασ". με τα χζρια πίςω από τθν πλάτθ τουσ. ο παίκτθσ που προςπακοφςε να το δϊςει ςτον άλλο παίκτθ το ξαναβάηει ςτθ μφτθ του.Νικιτριά είναι θ ομάδα που κα καταφζρει να δϊςει πρϊτθ το ςπιρτόκουτο ςτον τελευτάιο παίκτθ. αρκετά μεγάλο για να χωρζςει το μπαλόνι.Αν ςασ πζςει θ μπάλα. εκείνοσ κα πρζπει να ςθκωκεί γριγορα και να τρζξει ςτο μπροςτινό μζροσ τθσ γραμμισ . χρθςιμοοιϊντασ μόνο το μολφβι. πρζπει να αποφαςίςει ποιο μζλοσ τθσ κα κανει τθν πρϊτθ ηωγραφιά.Νικθτισ είναι ο πρϊτοσ παίκτθσ που κα καταφζρει να βάλει το μπαλόνι ςτο κουτί. Ο παίκτθσ αυτόσ πθγαίνει ςτθν . Ζωγραφομαχίεσ!!! Χωρίςτε τουσ παίκτεσ ςε δφο ιςομελείσ ομάδεσ. χωρίσ να χρθςιμοποιιςει τα χζρια του.

Στζκεται ςτθ μζςθ του κφκλου. επιςτρζφει ςτουσ ςυμπαίκτεσ του .τθν ϊρα που κλζβει . αλλά δεν του επιτρζπεται να βγεί από τον κφκλο. που μπουςουλοφν και προςπακοφν να κλζψουν τα πράγματα του πωλθτι. παίρνει ζνα πόντο και επιλζγει τθ λζξθ που πρζπει να μαντζψει θ άλλθ ομάδα. Ο παίκτθσ που ηωγραφίηει απαγορεφεται να μιλιςει . Στθν αντίκετθ περίπτωςθ. διαμζτρου περίπου δφο μζτρων . Αντικζτωσ . Οι υπόλοιποι παίκτεσ είναι κλζφτεσ .άλλθ ομάδα . οι οποίοι κα πρζπει να μαντζψουν τθ λζξθ από τθ ηωγραφιά του. Ο ζνασ παίκτθσ υποδφεται τον πωλθτι και "δείχνει" τα αντικείμενα ςτθν προκακοριςμζνθ περιοχι. ο πόντοσ πθγαίνει ςτθν αντίπαλθ ομάδα και ζχουν δικαίωμα να επιλζξουν ακόμθ μία λζξθ για να ηωγραφίςει θ άλλθ ομάδα. Αν θ ομάδα μαντζψει τθ λζξθ μζςα ςε ζνα λεπτό . Ο καταςτθματάρχθσ μπορεί να προςτατζψει τα πραγματά του αγγίηοντασ τουσ κλζφτεσ . θ υπόλοιπθ ομάδα είναι ελεφκερθ να λζει όςεσ λζξεισ κζλει. Η αγορά!!! Με τθν κιμωλία ι ζνα νιμα ι μιά ταινία ηωγραφίςτε ζνα κφκλο ςτο πάτωμα .Πταν ο καταςτθματάρχθσ αγγίξει κάποιον κλζφτθ . Αφοφ ακοφςει τθ λζξθ . εκείνοσ βγαίνει από το παιχνίδι Community Links Λίςτα Μελϊν Αναηιτθςθ ςτo Forum process 1 1 Πάμε Show Threads Tag Search Show Posts 1 guest . τα μζλθ τθσ οποίασ του ψικυρίηουν τθ λζξθ που κα πρζπει να ηωγραφίςει. να μιμθκεί κινιςεισ ι να κάνει ιχουσ.

6. ςτθν προςπάκεια τουσ να αρπάξουν το φουντοφκι. Κακίςτε ςταυροπόδι και ςχθματίςτε ζναν κφκλο γφρω από τθ γάτα. Οι παίκτεσ. Εάν τα ποντίκια κλζψουν όλουσ τουσ ξθροφσ καρποφσ χωρίσ θ γάτα να πιάςει κανζνα από αυτά. Διαλζξτε ζνα παιδί για το ρόλο τθσ γάτασ. 3. το παιχνίδι ξαναρχίηει με τθν ίδια γάτα. το παιχνίδι τελειϊνει και το ςυγκεκριμζνο ποντίκι παίρνει τθ κζςθ τθσ γάτασ. Αγϊνασ ςαλιγκαριϊν Αρικμόσ παικτϊν: Ράνω από δυο . Το παιχνίδι ξεκινά με τα ποντίκια να πλθςιάηουν τθ γάτα περπατϊντασ ςτα τζςςερα για να τθσ κλζψουν ζνα φουντοφκι.Εξελιγμζνθ Αναηιτθςθ Μετάβαςθ ςτθν ςελίδα . Υα υπόλοιπα παιδιά κα παριςτάνουν τα ποντίκια. 5. το πετάει πίςω από τον ϊμο του. 2. Μόλισ κάποιο ποντίκι καταφζρει να τθσ αρπάξει ζνα.857 Η γάτα και τα ποντίκια Αρικμόσ παικτϊν: Από τρεισ ζωσ δζκα Τι κα χρειαςτείτε: Φουντοφκια. Εργαλεία Θεμάτων 12-04-08. Πταν θ γάτα αγγίξει ζνα ποντίκι ενϊ αυτό κρατά ακόμα τον ξθρό καρπό ςτα χζρια του. 10:16 Afroditi D #1 Ιδζεσ για δραςτθριότθτεσ ςε παιδικό πάρτυ Να μερικζσ διαςκεδαςτικζσ δραςτθριότθτεσ που μπορουν να ςυμμετεχουν πολλα παιδάκια!!! Ραιχνίδια τθσ Άνοιξθσ! Εγγραφι: 09-10-2007 Μθνφματα: 3. Θ γάτα τοποκετεί ςε όποια κζςθ κζλει όλα τα φουντοφκια γφρω τθσ. που κα κάκεται ςτο κζντρο του.. καρφδια ι άλλουσ ξθροφσ καρποφσ 1. 4. δεν πρζπει να ςθκωκοφν όρκιοι.

. Νικθτισ είναι το «ςαλιγκάρι» που κα περάςει πρϊτο τθ γραμμι τερματιςμοφ. δϊςτε το ςφνκθμα εκκίνθςθσ. με τθ ςειρά. 4. 5. Κάκε παίκτθσ. πρζπει να τρζξει για να μαηζψει ζνα αντικείμενα από τθ δικι του ομάδα και να τα βάλει και πάλι μζςα ςτο καλάκι τθσ. κοχφλια. Ροιοσ κα καταφζρει να ρίξει όλα τα βατραχάκια του μζςα ςτθ λίμνθ. 6. κα κάνει ζνα βατραχάκι του να εκτιναχκεί. Τοποκετείςτε τα γφρω από τθ λίμνθ. 1. Ορίςτε ποιοσ κα είναι ο διαιτθτισ του παιχνιδιοφ. ςχθματίςτε δυο ομάδεσ και μοιράςτε τα αντικείμενα ςτισ δυο ομάδεσ. Τα κουμπιά ςασ αντιπροςωπεφουν τα βατραχάκια. Εάν δεν ζχετε κουμπιά. Όλα τα βατραχάκια ςτθ λίμνθ! Αρικμόσ παικτϊν: Από δυο ζωσ ζξι Τι κα χρειαςτείτε: Ζξι μικρά κουμπιά για κάκε παίκτθ.Τι κα χρειαςτείτε: Ζνα μαξιλάρι για κάκε παίκτθ 1. Εάν τα κουμπιά που διακζτετε είναι όλα το ίδιο χρϊμα και δεν μπορείτε να τα ξεχωρίςετε. ςτο προαφλιο) μια γραμμι αφετθρίασ και μια γραμμι τερματιςμοφ. Οι υπόλοιποι παίκτεσ παριςτάνουν τα ςαλιγκάρια. Ροια ομάδα κα καταφζρει να μαηζψει πρϊτθ όλα τα αντικείμενα τθσ. πεςμζνα ςτα τζςςερα με ζνα μαξιλάρι ςτθν πλάτθ τουσ. κουκουνάρια. 2. Κάκε ομάδα αφινει το καλάκι τθσ ςτο ζδαφοσ και τοποκετεί τα αντικείμενα τθσ με τζτοιον τρόπο ϊςτε να ζχουν μεταξφ τουσ απόςταςθ δυο βθμάτων. 3. κολλιςτε πάνω τουσ ζνα αυτοκόλλθτο ι κάντε τουσ ζνα ςθμαδάκι με ανεξίτθλο μαρκαδόρο. μια κιμωλία και αυτοκόλλθτα ςε διάφορα χρϊματα. Κάκε παίκτθσ. 2. κουκοφτςια. χρυςό ι αςθμί. 2. Σχεδιάςτε ςτο κζντρο ζναν κφκλο ςτο μζγεκοσ παλάμθσ. ο οποίοσ κα παριςτάνει τθ λίμνθ. 3.) και δυο καλάκια ι τςάντεσ. Εάν υπάρχουν πάνω από δυο παίκτεσ. μόλισ φτάςει θ ςειρά του. μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε ποφλια. Για να ξεκινιςει το παιχνίδι. Πταν ζνα «ςαλιγκάρι» χάςει το μαξιλάρι του. Τα εργατικά μυρμιγκια Αρικμόσ παικτϊν: Από δυο ζωσ είκοςι Τι κα χρειαςτείτε: Είκοςι διαφορετικά αντικείμενα (πζτρεσ. Αποφαςίςτε ποιοσ κα ξεκινιςει πρϊτοσ από τθν κάκε ομάδα. Μόλισ είςτε ζτοιμοι.χ. ϊςτε να πζςει μζςα ςτθ λίμνθ. όλα τα «ςαλιγκάρια» αρχίηουν και τρζχουν προσ τθ γραμμι τερματιςμοφ. 3. 1. 5. 4. Μπορείτε να παίξετε πολλά παιχνίδια χρθςιμοποιϊντασ κουμπιά. από αγϊνεσ δρόμου μζχρι ποδόςφαιρο. Διαλζξτε μια επιφάνεια για να παίξετε. Πταν ο διαιτθτισ δϊςει το ςφνκθμα. που κα είναι το κζλυφόσ τουσ. προςπακϊντασ να μθ τουσ πζςει το μαξιλάρι από τθν πλάτθ. τα παιδιά πρζπει να ςτακοφν ςτθ γραμμι αφετθρίασ. πρζπει να μείνει ακίνθτοσ μζχρι να του το τοποκετιςει και πάλι ςτθν πλάτθ ο διαιτθτισ. μολφβια κτλ. καπάκια από μπουκάλια αναψυκτικϊν κτλ. 4. Χαράξτε ςτο ζδαφοσ (π. ζνα μεγαλφτερο κουμπί για κάκε παίκτθ (που χρθςιμεφει για τθν εκτίναξθ των άλλων κουμπιϊν). πιζηοντάσ το με το μεγαλφτερο κουμπί.

1. Κάκε παίκτθσ πρζπει να βάλει το καπάκι του ςτθν άκρθ τθσ ουράσ του φιδιοφ. κα το χτυπιςει από εκεί. Το φιδάκι Αρικμόσ παικτϊν: Από δυο ζωσ ζξι Τι κα χρειαςτείτε: Ζνα καπάκι από μπουκάλι αναψυκτικοφ για κάκε παίκτθ. κερδίηει! 5. Ο κακζνασ.χ. Οι υπόλοιποι παίκτεσ πρζπει να ςτακοφν με τζτοιον τρόπο ϊςτε να μθν βλζπουν τον παίκτθ με το μπαςτοφνι (π. πλαςτελίνθ και ζνα ξυλάκι για να ςχεδιάςετε ςτο ζδαφοσ το φίδι. 1. πρζπει να γυρίςει εκεί που βρίςκονται οι υπόλοιποι παίκτεσ και. να ςτακοφν με το πρόςωπο ςτραμμζνο προσ τον τοίχο) 3. χωρίσ όμωσ να βγει από τα όρια του ςϊματοσ του φιδιοφ. Αυτόσ που βρικε το μπαςτοφνι μπορεί να διαλζξει εάν κα κρφψει ο ίδιοσ το μπαςτοφνι ι ο παίκτθσ που ζφταςε τελευταίοσ μπροςτά ςτο κουτάκι. 6. Νικθτισ είναι ο παίκτθσ που κα καταφζρει να βάλει πρϊτοσ το καπάκι του ςτο μάτι του φιδιοφ. Μόλισ το κρφψει. 2. ςτο ςθμείο από όπου βγικε. ο παίκτθσ με το μπαςτοφνι πρζπει να το κρφψει κάπου.μπορείτε να αναμείξετε διάφορα χρϊματα.Το χρωματιςτό μπαςτοφνι Αρικμόσ παικτϊν: Από τρεισ ζωσ δϊδεκα Τι κα χρειαςτείτε: Ζνα πλαςτικό κοντάρι ι ζνα μπαςτοφνι βαμμζνο ςε διάφορα χρϊματα και ζνα άδειο κουτάκι αναψυκτικοφ. 3. πρζπει να φωνάξει: Το βρικα! Και να τρζξει αμζςωσ προσ το κουτάκι του αναψυκτικοφ. αφινοντασ το κουτάκι του αναψυκτικοφ να πζςει κάτω. Σχεδιάςτε ςτο ζδαφοσ ζνα φίδι. . με τθ ςειρά. Οι υπόλοιποι παίκτεσ πρζπει να τρζξουν και εκείνοι προσ το κουτάκι. Ενϊ οι υπόλοιποι παίκτεσ μετροφν αργά ωσ το είκοςι. Γεμίςτε το καπάκι με πλαςτελίνθ. Εάν το καπάκι βγει ζξω από το φίδι. 4. Χοροπθδϊντασ προςπακοφν να τρζξουν ςτο τζλοσ. Μπορείτε επίςθσ να ςχεδιάςτε τόςα φιδάκια όςα και οι παίκτεσ. 7. Νικθτισ κα είναι ο πρϊτοσ που κα φτάςει ςτο μάτι του φιδιοφ. Εάν παίηετε ςε τςιμζντο. το παιδί ςτο οποίο ανικει το καπάκι πρζπει να το βάλει επάνω ςτθ γραμμι. μπορείτε να ςχεδιάςετε το φίδι με χρωματιςτι κιμωλία. Κάντε του και μια μικρι τρφπα για μάτι. Ρροςτατζψτε τθν πλαςτελίνθ βάφοντάσ τθ με λίγο βερνίκι ξφλου. Διαλζξτε ζναν παίκτθ και δϊςτε του το μπαςτοφνι.Νικθτισ είναι ο παίκτθσ που κα καταφζρει να φτάςει πρϊτοσ ςτθν γραμμι το τερματιςμοφ. 4. Πλοι οι παίκτεσ αρχίηουν να ψάχνουν το μπαςτοφνι. Τα παιδιά φοράνε τισ ςακοφλεσ ςτα πόδια και τισ κρατάνε με τα χζρια. προςπακϊντασ να το κάνει να προχωριςει όςο το δυνατόν περιςςότερο γίνεται. Μόλισ το βρει κάποιοσ. 2. Με αυτό τον τρόπο κα γίνει πιο ανκεκτικι και δε κα γεμίηει ςκόνθ. Τςουβαλοδρομίεσ Αρικμόσ παικτϊν: Ράνω από δφο Τι κα χρειαςτείτε: ςακοφλεσ ςκουπιδιϊν 1. να πει: Πποιοσ το βρει. Πταν ζρκει και πάλι θ ςειρά του να παίξει. 2. 3. χτυπάει το καπάκι με τον δείκτθ του χεριοφ του.

εμπριμζ ςεντόνια. οι ακροβάτεσ ςτριφογυρίηουν. άλογα κλπ.). τοποκετϊντασ τθν κάπου ςτο χϊρο. αναλαμβάνοντασ το κακζνα και από ζναν ρόλο. Το παιδί με τα δεμζνα μάτια γονατίηει ςτο πάτωμα και μπουςουλϊντασ προςπακεί να βρει τθν λεκάνθ που κρφβει το δωράκι. Ζνα άλλο παιδί παίρνει ζνα δωράκι και το βάηει κάτω από τθν λεκάνθ. Δίνετε εντολζσ ςτα παιδιά και πριν από κάκε εντολι λζτε «Ο Ιάκωβοσ είπε…. διάφορα πανιά. Επιλζγουμε ζνα παιδί κάκε φορά και του κλείνουμε τα μάτια με το μαντιλι.α. οι ηογκλζρ πετοφν και παίηουν με μπαλάκια και κορδζλεσ. Τα υπόλοιπα παιδιά κακοδθγοφν το παιδί φωνάηοντασ του «ηζςτθ» όταν πλθςιάηει ςτθ λεκάνθ και «κρφο» όταν απομακρφνεται από αυτι. Οι χορεφτριεσ χορεφουν. χορευτζσ/ριεσ. μαϊμοφδεσ.». φιόγκουσ. ηογκλζρ. ενϊ παράλλθλα μεταμφιζηονται ανάλογα. __________________ Ο Ιάκωβοσ είπε» Ζνα παιχνίδι που ςυνικωσ τα παιδιά το γνωρίηουν και τουσ αρζςει πολφ. Τουσ τα δίνουμε μζςα από ζνα οργανωμζνο παιχνίδι. Τα παιδιά αποφαςίηουν να κάνουν μια αναπαράςταςθ του τςίρκο.Αναπαράςταςθ Τςίρκο Σε ζνα μπαοφλο μπορείτε να βάλετε διάφορα ροφχα και αξεςουάρ μεταμφίεςθσ. Θ παράςταςθ αρχίηει! Οι κεατζσ χειροκροτοφν. Δθλαδι εάν τουσ πείτε . γραβάτεσ. Οι ρόλοι μποροφν να είναι: Zϊα (ελζφαντεσ. κλόουν. Τα υλικά που χρειάηονται για το παιχνίδι είναι: Μία λεκάνθ. ακροβάτεσ. Τουσ ενθμερϊνετε από πριν. Βρεσ τα κρυμμζνα δωράκια Ζχουμε πάρει δωράκια για κάκε παιδί. ι παλιά ροφχα και μουςικά όργανα. μάςκεσ ηϊων και κλόουν. όπωσ περίεργα καπζλα. ότι εάν «δεν το πει ο Ιάκωβοσ» δεν πραγματοποιοφν τθν εντολι. ενϊ ταυτόχρονα κρατάει τθν κουτάλα και τθ χτυπά ςτο πάτωμα. μουςικοί – ορχιςτρα κ. ζωσ ότου πετφχει τθν λεκάνθ. Οι μουςικοί παίηουν τα όργανά τουσ κακϊσ παρελαφνουν τα μζλθ του τςίρκο. Αφοφ παρελάςουν όλοι και υποκλικοφν. οι «κεατζσ» χειροκροτοφν. Τα παιδιά νιϊκουν μεγάλθ ικανοποίθςθ όταν ανακαλφπτουν το κρυμμζνο δωράκι. οι ελζφαντεσ προχωροφν με βαριά βιματα. οι κλόουν κάνουν αςτεία. μία κουτάλα και ζνα μαντιλι. Το παιχνίδι ςυνεχίηεται ϊςπου να παίξουν και να πάρουν δωράκια όλα τα παιδιά. οι μαϊμουδίτςεσ χοροπθδοφν και τα άλογα καλπάηουν ρυκμικά.

Η αρπαγι του κθςαυροφ! Χρειάηεςτε διάφορα αντικείμενα που κα αποτελοφν τον κθςαυρό όπωσ π. Αρχίηετε να διθγείςτε μία αυτοςχζδια ιςτορία που κα αναφζρει τα αντικείμενα του τραπεηιοφ. Πποιο παιδί γελάςει. πλαςτικό ποτθράκι.«πιάςτε τθν μφτθ ςασ» δεν πρζπει να το κάνουν γιατί είναι κάτι που «δεν το είπε ο Ιάκωβοσ»! Πποιοσ μπερδεφεται βγαίνει από το παιχνίδι και νικθτισ είναι αυτόσ που κα «υπακοφςει» ςτισ ςωςτζσ εντολζσ μζχρι τζλουσ. Ζχει τόςο πλάκα. ζνα κλειδί. Κάκε φορά που κα αναφζρετε ζνα αντικείμενο.χ. κουτάλι. Πλα τα παιδιά πρζπει να πιάςουν ζνα αντικείμενο αντίςτοιχου χρϊματοσ ενϊ ο κυνθγόσ τα κυνθγάει εάν προλάβει και πιάςει κάποιο παιδί πριν αυτό πιάςει το… χρϊμα τότε γίνεται εκείνο κυνθγόσ Καθμζνθ γατοφλα (ομαδικό) Τα παιδιά κάκονται ςε κφκλο ςτο πάτωμα. μπαίνει ςτον κφκλο και γίνεται θ επόμενθ γατοφλα. ςτθν μζςθ μπαίνει ζνα παιδί που παριςτάνει τθν γάτα. το κάκε παιδί προςπακεί να το εντοπίςει όςο πιό γριγορα μπορεί και να το αρπάξει προσ το μζροσ του. Ξεκινάει ο χρόνοσ και θ ομάδα που κα ςτερεϊςει πάνω ςτον… μανταλάκια τθσ τα περιςςότερα μανταλάκια κερδίηει! . Νικθτισ είναι αυτόσ που ςτο τζλοσ μάηεψε τα περιςςότερα αντικείμενα!! Μανταλοπαιχνίδι. «Βάψε χρϊμα» Ζνα παιδί είναι ο κυνθγόσ… Φωνάηει «βάψε χρϊμα» και λζει ζνα χρϊμα. Χωρίηετε τα παιδιά ςε δφο ομάδεσ. αρκεί να μθν είναι κοφτερό και πολφ μεγάλο. Θ κάκε μία επιλζγει τον μανταλάκια τθσ. Ρθγαίνει ςτα 4 από παιδί ςε παιδί και προςπακεί με νιαουρίςματα και αςτείεσ γκριμάτςεσ να τα κάνει να γελάςουν. διάφορα παιχνίδια και ότι άλλο ςκεφτείτε. Βάηετε τα αντικείμενα ςτθ μζςθ του τραπεηιοφ και γφρω κάκονται τα παιδιά. ζνα παιδάκι δθλαδι.

Τυλίξτε τθν μοφμια! Τα παιδιά δθμιουργοφν ομάδεσ των δυο ατόμων. Το ζνα παιδάκι κα είναι θ μοφμια και το άλλο παιδάκι κα προςπακιςει να τυλίξει τθν μοφμια χρθςιμοποιϊντασ χαρτί τουαλζτασ. Κάκονται πλάτθ με πλάτθ και ανάμεςα τουσ ζνα μπαλόνι. Χωρίηονται τα παιδιά ςε ηευγάρια. Το ηευγάρι που κα τελειϊςει πρϊτο είναι και ο νικθτισ . Κερδίηει όποιο ηευγάρι τερματίςει πρϊτο χωρίσ να ρίξει το μπαλόνι 5.3. Μπαλονοδιαγωνιςμόσ.