You are on page 1of 18

Vodi kroz informatiki praktikum 1

Vjeba 1-1
Kreirajte novu Fusion Web aplikaciju i nazovite ju hrdemo Za prefiks aplikacije stavite hr.oet.hrdemo Prefiks Model projekta hr.oet.hrdemo.model Prefiks ViewController projekta hr.oet.hrdemo.view Korak prvi je naravno pokrenuti Jdeveloper. Kada se alat pokrene, napraviti emo nosu aplikaciju tako da odemo na FILE > NEW. Odabrati Applications pod kategorijama i Fusion Web Application (ADF). OK>

Kao to je zadano u zadatku, aplikaciji dajemo ime hrdemo i prefiks aplikacije je hr.oet.hrdemo prefiks je mapa u kojoj e se nalaziti sve komponente aplikacije. NEXT>

Jdeveloper stvara uvijek dva projekta unutar aplikacije. Project 1 ostavimo model. NEXT>

Ovdje definiramo zadani paket za Model. Jdeveloper e uvijek automatski dodati naziv modela na naziv aplikacije. Dakle, zadati paket za model glasi hr.oet.hrdemo.model NEXT>

Drugi projekt unutar aplikacije je ViewControler. Ostavimo kako je i NEXT>

Zadani paket za ViewController takoer aut omatski dobiva nastavak .view na naziv aplikacije. Zadani paket glasi hr.oet.hrdemo.view FINISH>

Nakon to se odabere FINISH, Jdeveloper pokree sve potrebne komponente za rad i postavlja mape, podmape i ostalo. Sa lijeve strane na Application tabu bi trebali biti Model i ViewController a odmah nam se otvara i hrdemo Overview sa prijedlozima zadataka koje bi trebali obaviti.

Za stvaranje vezu na bazu otvorite Database Navigator tab. (ako ga nema, moe se otvoriti pod View > Database > Database Navigator). Desni klik na hrdemo (naziv aplikacije) i New Connection.

Proizvoljno dodijeliti naziv vezi i upisati korisniko ime i lozinku koje ste definirali za HR shemu. IF Test Connection = Success THEN OK>

Know your s***

XXX je ime aplikacije ili projekta

Aplikacija - hr.oet.xxx Model hr.oet.xxx.model View Objects hr.oet.xxx.model.vo View Links hr.oet.xxx.model.link Application Module hr.oet.xxx.model.am

Vjeba 1-2
Koritenje BC From Tables Wizarda
Desni klik na Model projekt i u izborniku izaberite New Iz izbornika otvorite (New Business Tier ADF Business Components) BC From Tables wizard Preskoite prva dva koraka i pozicionirajte se na Querybased View Objects korak i kreirajte View objekte koji se naslanjaju na tablice REGIONS,COUNTRIES,LOCATIONS i novonastale Vew objekte preimenujte u RegionsVO, CountriesVO, LOcationsVO U zadnjem koraku kreirajte i Application Module i preimenujte ga u hrdemoAM. Pustite kvaicu na Add to Application Module Preskoite korak Diagram i klik na Finish Desni klik na hrdemoAM i RUN i provjerite podatke Na Application tabu (dalje App tab) desni klik na Model i odaberite New

Odaberite vezu koju ste postavili za aplikaciju, na tu vezu e se postavljati komponente.OK>

Na prva dva prozora kliknite NEXT> Sada se nalazite na prozoru 3 do 6. U lijevom prozoru nalaze se tabele iz HR sheme, ako ih nema kliknite Query. Odaberite jednu po jednu tablice REGIONS, LOCATIONS I COUNTERIES. Sada na desnoj strani imamo tri tablice. Jo nismo gotovi na ovom prozoru! Na naziv paketa dodati .vo (hr.oet.hrdemo.model.vo)

Jednom odaberite svaku od tablica na desnoj strani i odmah ispod prozora nalazi se View Name. Automatski se na [nazivtablice] dodaje View; svaki naziv promijeniti u [nazivtablice]VO. NEXT>

Oznaiti kvaicu za dodati u App Module i izmijeniti naziv u hrdemoAM i na paket dodati .am NEXT(preskoi Diagram)> NEXT> FINISH>

Know your s***

to smo sada napravili? Napravili smo View Object sa tablicama REGIONS, LOCATIONS I COUNTERIES to nam omoguuje da radimo sa tim tablicama. Takoer smo napravili i App Modul koji moemo pokrenuti.

Na pokretanje aplikacije u App tabu spustiti po putanji Model> App Sources> hr.oet.hrdemo> model> am> hrdemoAM, zatim desni klik na hrdemoAM(kofer mora imati) i odaberite RUN. Prvo pokretanje moe potrajati malo dulje. Zeleni play gumb iz alatne trake e postati crveni stop, to znai da je u tijeku pokretanje i po potrebi moe bi ti zaustavljeno.

Know your s***

Vrijeme je da napravite kratku pauzu.

Kada se aplikacija pokrene otvara se ovaj prozor. Ovdje se vide da pod hrdemoAM imamo tri View Objekta koje smo prije napravili. Takoer su napravljene i veze izmeu tablica; tako imamo veze zemlje-lokacije i regije-lokacije.

Vjeba 1-3
Preselite View linkove u package hr.oet.hrdemo.model.link Otvorite sva tri kreirana View objekta i provjerite tipove podataka. Za sva tri View objekta dodjelite Labele s pripadajuim hrvatskim nazivima Otvorite jedan od View Linkova i opiite zapaanja

Za View linkove moramo napraviti paket hr.oet.hrdemo.model.link. Desni klik na model u App tabu i odaberite new Business Components from Tables. Na PRVO koraku dodajte .link nastavak na paket. Kliknite Query i prebacite tablice COUNTRIES, LOCATIONS i REGIONS na desnu stranu. Na svaku tablicu dodajte nastavak Link i kliknite NEXT>

Sva tri dostupna objekta prebacite na desnu stranu i kliknite NEXT> NEXT>

NA KORAKU 4/6 NE STAVITI KVAICU NA ADD TO APP MODULE i samo NEXT> do kraja

Sada kada smo napravili novi paket .link trebamo provjeriti tipove podataka. To napravimo tako da se spustimo do link paketa i vidimo da imamo tri View objekta. Desni klik na prvi VO i Open [nazivVO]; takoer moemo otvoriti i dvoklikom na VO.

Otvara se pregled objekta te idemo na Attributes vidimo da je za CountryId i CountryName zadan string te RegionId je BigDecimal.To je sve uredu tako da ne moramo nita mijenjati.

Know your s***

Pregled objekta Gore navedeni postupak je pregled objekta. Atribute moemo mijenjati ako su krivo zadani . U ovom sluaju svi atributi u tri VO su tono zadani te nema potrebe mijenjati. Ako se pri pregledavanju objekta uoi npr. Da je naziv drave u decimal obliku, isti treba promijeniti u string.

Za promijeniti naziv prikaza atributa odaberemo atribut jedan po jedan i promijenimo Display Name: isto napravimo na sva tri VO!

Know your s***

Na zaboravi spremati promjene! Kod stvaranja promjena naziv objekta je u kurzivu! Promjene se mogu pojedinano spremati s [CTRL+S] ili sa SAVE ALL u alatnoj traci za cijeli projekt.

Vjeba 1-4
Desni klik na package *.vo, pa New View Object. Kreirajte View objekt DepartmentsVO na temelju tablice DEPARTMENTS SQL: SELECT * FROM DEPARTMENTS Desni klik na package *.link, pa New View Link. Kreirajte View Link DeptsForLocLink prema prema View objektu LOCATIONS Otvorite kreirani Application Module hdemoAM i u tabu Data Model, stvorite jednu instancu DepartmensVO kao unrestricted i jednu instancu kao restricted (pod LocationsVO) Pokrenite ADF BC Tester i opiite zapaanja

Na App tabu desni klik na .vo(ona kutija) i stvaramo New View Object. Provjeriti da li je paket toan, ako stavljamo u .vo onda mora i biti .vo. Name dodajemo sami a to je DepartmentsVO i odabrati SQL query za Dana Source. NEXT>

Dodajte sljedei SQL upit na sljedeem koraku. SELECT * FROM DEPARTMENTS

Samo NEXT> sve do FINISH. Jedino obratiti panju da kvaica NIJE postavljena na predzadnjem koraku kod Add to App Module. Pod .vo je sada stvoren DepartmentsVO.

Na App tabu spustiti se do .link kutije i napraviti desni klik i odabrati New View Link. Dodijeliti naziv DeptsForLocLink NEXT>

Cardinality ostavite 0..0 to *. Stvaramo vezu izmeu ID lokacije u Odelu i ID lokacije u Lokaciji

Preskoite sve korake do predzadnjeg gdje emo dodati link u App Module.

Staviti kvaicu na Add to App Module i paket staviti hr.oet.hrdemo.model.am ako to paket ne promjeni, Jdeveloper e stvoriti novi AppModule u .link. Ovako e se samo pridruiti na ve postojei Model. NEXT> FINISH>

Know your s***

Instance? Poto smo odmah dodali veze na AppModule ne moramo runo dodavati. Ako niste dodali, onda otvorite AppModule i odaberite Data Model. Jednostavno novo kreirane objekte prebacite na desnu stranu pri tome pazei da na desnoj strani je odabran VRH to jest AppModule sa koferom

Vjeba 1-5
Potrebno je kreirati View objekt koji e dati podatke iz LOCATIONS tablice za odreeni grad. Kreirajte Novi View Objekt i nazovite ga LocationsByCityVO na temelju slijedeg SQL-a: SELECT * FROM LOCATIONS WHERE CITY=:vCity Na treem koraku wizarda (Bind variables) kreirajte varijablu vCity tipa String. Na predzadnjem koraku dodajte kreirani View objekt u AM. Pokrenite ADF BC tester i ispobajte View objekt Izmjenite SQL upit za novostvoreni view i umjeto izraza city=:vCity napiite city like :vCity.
Know your s***

Dodatna pomo i upute za Jdeveloper + ADF Detaljne upute i pomo moete dobiti od Oracla na sljedeem linku http://www.oracle.com/technetwork/developertools/jdev/overview/index-100269.html

Desni klik na .vo u App tabu i odaberite New View Object. Dodjeliti ime LocationsByCityVO i odabrati SQL upit za izvor podataka.

Na sljedeem koraku dodati sljedei SQL upit: SELECT * FROM LOCATIONS WHERE CITY=:vCity

Prvo kliknuti NEW,zatim upisati ime varijable vCity i odabrati String NEXT>

Preskoiti sve korake do predzadnjeg,obavezno odabrati paket sa .am FINISH>

Know your s***

Greka Zbog neobjanjivih razloga, SQL upit ne radi!

Otvaranjem LocationsByCityVO na Query tabu se moe namjestiti SQL upit i Blind Varijable

Pie: Ted Teddy uz prezentacije sa e-uenja, neto malo iz glave, koji video sa Youtuba i tako to.