You are on page 1of 3

О пера цио н а ист ра ж ива њ а – М реж н о пл а н ира њ е – PERT м ет о да (MP8

)
1
________________________________________________________________________________
MP З а пола з н е пода т к е да т е у т а бе ли (Т -1) из врш ит и прора чу н вре м е н а по м е т оди PERT

(сл . 2).
a) К он с т ру ис а т и ос н овн и, а з а т им и к он а чн и м ре ж н и дија г
ра м PERT.
b) Одре дит и оче к ива н о вре м е и одг
ова ра ју ће де вија ције с ва к е а к т ивн ос т и з а с лу ча ј
с им е т ричн е b-ра с поде ле .
c) П рора чу н а т и вре м е н с к е ре з е рве : s78, a78 и b78 (а к т ивн ос т и 7-8), да би с е пре к о т е
а к т ивн ос т и одвија о к рит ичн и пу т ис т огн ивоа к рит ичн ос т и к а о з а ве ћ пре т ходн о
у т врђ е н и к рит ичн и пу т (1-4-7-8) н а ос н ову прог
ре с ивн огпрора чу н а .
d) Одре дит и оче к ива н е вре м е н с к е ре з е рве у дог
а ђ а јим а .
e) Одре дит и ве рова т н оћу ре а лиз а ције а к т ивн ос т и к рит ичн огпу т а у м ре ж и з а пла н ира н о
вре м е од Tp = 10 вре м е н с к их је дин ица .
( Т -1)
Aktivnosti (i-j)

1-2

1-3

1-4

2-5

3-5

3-6

3-7

4-7

5-8

6-8

Optimisticko vreme aij

1,5

3

2,5

4,4

1,1

3

1,9

2,5

1,3

2

Pesimisticko vreme bij
Pesimisticko vreme bij

2,1
2,1

3

4,5
5,6
1,3
4,5
5,6
1,3

3

3

2,1
2,5
3,1
2,1
2,5
3,1

3

2

7-8
7-8
?

2

?

?
?

Реш ењ е:
t25
σ25

2
a) Ос н овн а с т ру к т у ра PERT

t12

t35

σ12
t13
σ13

1

3
t37

t14
σ14

Сл . 1 О сн о вн а ст рукт ура
дија гра м а PERT

5
σ35
t36
σ36

t58
σ58

6

t68
σ68

8

σ37

4

t47
σ47

7

t78
σ78

b) П рора чу н вре дн ос т и оче к ива н их вре м е н а и с т а н да рдн их де вија ција а к т ивн ос т и
p

Оче к ива н а вре м е н а пре м а ф орм у ли:

p

Ст а н д. де вија ције вре м е н а а к т ивн ос т и:

p

Ва рија н с е вре м е н а а к т ивн ос т и:

1
1
⋅ (a ij + 4 ⋅ mij + bij ) = ⋅ (aij + bij ) /вј/,
6
2
1
σ ij = ⋅ (bij − aij ) /вј/,
6
1
σ ij2 =
⋅ (bij − aij ) 2 /вј2/.
36
teij =

5 + 2.14 /вј2/ 2 2 2 ⇒ σ (π 1 ) = σ 2 (π 1 ) = 0.2 3 2 2. π5 : (1 − 4)(4 − 7)(7 − 8) ⇒ te(π 5 ) = 3. σ (π 1 ) = σ (π 5 ) σ 2 (π 1 ) = σ 12 + σ 25 + σ 58 = 0.8 + 5 + 2. p П рора чу н с т а н да рдн е де вија ције а к т ивн ос т и К σ 12 + σ 25 + σ 59 = σ 14 + σ 47 + σ 78 2 2 2 2 2 2 ⇒ σ 78 = σ 12 + σ 25 + σ 59 − σ 14 − σ 47 . a78 и b78 (а к т ивн ос т и 7-8) p p К рит ичн и пу т е ви у м ре ж н ом дија г ра м у : π1 : (1 − 2)(2 − 5)(5 − 8) ⇒ t (π 1 ) = te12 + te25 + te58 = 9 /вј/.5 2.01 + 0.2 = 9 /вј/.2 = 6. т ј.2 2 ? Std. Ис т и н иво к рит ичн ос т и подра з у м е ва : је дн а к е к рит ичн е пу т е ве t (π 1 ) = t (π 5 ) . π 4 : (1 − 3)(3 − 7)(7 − 8) ⇒ te(π 4 ) = 3 + 2 + ? = 8 /вј/. Tekuce aktivnosti (i-j) 1-2 1-3 1-4 2-5 3-5 3-6 3-7 4-7 5-8 6-8 Ocekivana vremena teij [dan] 1.4 /вј/. π5 : (1 − 4)(4 − 7)(7 − 8) ⇒ t (π 5 ) = te14 + te47 + te78 = 9 /вј/. te12 + te25 + te58 = te14 + te47 + te78 ⇒ te78 = te12 + te25 + te58 − te14 − te47 = 3 /вј/ и је дн а к е ва рија н с е .14 ≈ 0.5 5 1. одн ос н о де вија ције а к т ивн ос т и а к т ивн ос т и. π2 : (1 − 3)(3 − 5)(5 − 8) ⇒ te(π 2 ) = 3 + 1.09 = 0. 2 2 2 2 2 2 . т ј.04 + 0.374 /вј/.О пера цио н а ист ра ж ива њ а – М реж н о пл а н ира њ е – PERT м ет о да (MP8) 2 ________________________________________________________________________________ p М ог у ћи пу т е ви у м ре ж н ом дија г ра м у π 1 : (1 − 2)(2 − 5)(5 − 8) ⇒ te(π 1 ) = 1. devijacije σij [dan] 1/10 0 1/3 1/5 1/30 0 1/30 0 3/10 0 ? Varijance σ2ij2 [dan2] 2 Varijance σ ij [dan ] 1/100 0 1/100 0 7-8 7-8 1/9 1/25 1/900 0 1/900 0 9/100 0 1/9 1/25 1/900 0 1/900 0 9/100 0 ? ? ? ? c) П рора чу н вре м е н с к их па ра м е т а ра : σ78. π3 : (1 − 3)(3 − 6)(6 − 8) ⇒ te(π 3 ) = 3 + 3 + 2 = 8 /вј/.2 + 2.5 + ? = 9 ⇒ te78 = 3 /вј/.8 3 3.

одн ос н о  0. b78 = te78 + 3 ⋅ σ 78 = 3 + 3 ⋅ 0.033 3.5 0.О пера цио н а ист ра ж ива њ а – М реж н о пл а н ира њ е – PERT м ет о да (MP8) 3 ________________________________________________________________________________ н а ос н ову че г а с ле ди: σ 78 = σ 2 (π 1 ) − σ 14 − σ 47 ≈ 0.2 6.17 d) Вре м е н с к е ре з е рве у дог а ђ а јим а ∆t i = t i(1) − t i( 0) /вј/ ∆t1 = t1(1) − t1( 0) = 0 ∆t 2 = t 2(1) − t 2( 0) = 0 ∆t 3 = t 3(1) − t 3( 0 ) = 1 ∆t 4 = t 4(1) − t 4( 0) = 0 ∆t 5 = t 5(1) − t 5( 0 ) = 0 ∆t6 = t 6(1) − t6( 0 ) = 1 ∆t 7 = t 7(1) − t 7( 0) = 0 ∆t 8 = t 8(1) − t 8( 0 ) = 0 .6737) ≈ 0.6 % .5 4 2.3 5 0. .1 1.8 2 0.2 1.374   σ (π 1 )  P(π 1 ) = P(π 5 ) = 99.8 6.333 3.17 = 2.8 0.996 . у з им а ју ћи у обз ир с а м о у т ица је к рит ичн их пу т е ва : π 1 и π 5 .5 3.51 /вј/.8 1.2 1 0 3 3 0 3 0 5 2. e) Ве рова т н оћа ос т ва ре ња проје к т а з а Tp = 10 /вј/.49 /вј/.5 0 3 7 6 6 0.033 6 3 0 4 6 8 2 0 7 9 9 2 0. p М ре ж н и дија г ра м PERT пос ле прора чу н а 1.17 /вј/.17 = 3.8 0. 2 p 2 Сим е т ричн а b-ра с поде ла а к т ивн ос т и t78 подра з у м е ва да је : a78 = te78 − 3 ⋅ σ 78 = 3 − 3 ⋅ 0.  Tp − t (π 1 )   10 − 9   = P P(π 1 ) = P  = P(2.