You are on page 1of 4

CONCURSUL DE ADMITERE LA INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII SEPTEMBRIE 2005 Drept civil şi Drept procesual civil Prin cererea înregistrată

pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti la data de 6 august 2004, reclamantul C.C. a chemat în judecată pe pârâtul B.D. solicitând pronunţarea unei hotărâri prin care să se dispună obligarea pârâtului să îi restituie suma de 900.000.000 de lei reprezentând preţul cu care a fost cumpărat apartamentul nr.1 situat în Bucureşti, str.Polonă, nr.23, parter, sectorul 1. A solicitat, totodată, şi judecarea cauzei în lipsă. Cererea a fost formulată cu respectarea dispoziţiilor art.112 C.proc.civ. şi a fost legal timbrată, fiind ataşate înscrisurile la care face referire, în copii certificate conforme cu originalul de către parte, comunicate pârâtului. Pârâtul a formulat întâmpinare şi cerere reconvenţională la data de 15 septembrie 2004. Prin întâmpinare pârâtul a contestat pretenţiile reclamantului arătând că prin clauză contractuală a fost exonerat de răspundere pentru evicţiune şi a invocat excepţia autorităţii de lucru judecat. Prin cererea reconvenţională, legal timbrată, pârâtul a solicitat obligarea reclamantului la restituirea sumei de 10.000.000 de lei reprezentând cheltuielile vânzării (onorariul notarului public şi taxele legale) suportate de pârât. În motivarea cererii reconvenţionale, s-a arătat că vânzătorul a crezut că el este cel care datorează plata acestor cheltuieli. Întâmpinarea şi cererea reconvenţională au fost depuse cu copie de comunicare pentru reclamant având ataşate şi dovezile la care fac referire, cu respectarea dispoziţiilor legale, comunicate reclamantului. La primul termen de judecată din data de 27 septembrie 2004, reclamantulpârât a solicitat termen în vederea angajării unui avocat, arătând, cu dovadă, că are venituri de 3 milioane de lei pe lună şi nu a avut posibilităţi materiale. Totodată, reclamantul-pârât are nevoie de apărare calificată dată fiind complexitatea susţinerilor formulate prin întâmpinare. Pârâtul-reclamant s-a opus susţinând că reclamantul este cel care a formulat acţiunea cunoscând, prin urmare, existenţa procesului. Instanţa a încuviinţat cererea formulată de reclamantul-pârât, cu motivarea că este primul termen în cauză, iar partea nu a mai beneficiat de un alt termen acordat în acest scop. La cererea pârâtului-reclamant, formulată înainte de următorul termen de judecată, cel din data de 29 octombrie 2004, preşedintele judecătoriei a încuviinţat cererea de preschimbare a termenului de judecată în camera de consiliu, fără citarea părţilor. Potrivit menţiunilor încheierii de preschimbare a termenului de judecată, cererea a fost temeinic justificată cu biletul de internare în spital a avocatului său pentru perioada 30 septembrie 2004 - 2 noiembrie 2004 în vederea efectuării unei intervenţii chirurgicale. La termenul de judecată fixat în urma preschimbării, constatându-se lipsa părţilor, legal citate, instanţa a dispus suspendarea judecării cauzei în conformitate cu art.242 alin.1 pct.2 C.proc.civ. După repunerea cauzei pe rol, la termenul fixat în şedinţă publică, pârâtulreclamant, prin avocat cu împuternicire avocaţială depusă la dosarul cauzei, a susţinut excepţia autorităţii de lucru judecat invocată prin întâmpinare arătând că între părţi a mai existat un litigiu cu acelaşi obiect şi aceeaşi cauză în care reclamantul-pârât a renunţat la judecată. Încheierea de renunţare la judecată s-a pronunţat la data de 6 august 2002, nefiind recurată. Reclamantul-pârât, prin avocat cu împuternicirea avocaţială depusă la dosarul cauzei, susţine că excepţia este neîntemeiată pentru că în

D.000. C. argumentat. s-a prezentat la asociaţia de proprietari din imobilul în care se afla apartamentul interesându-se în legătură cu eventualele debite.A. reclamant-pârât în cauza de faţă. rămasă definitivă şi irevocabilă. precizaţi. i s-a comunicat că pentru apartamentul în cauză nu există debite.1 situat în Bucureşti.C. a formulat cerere de chemare în garanţie a vânzătorului. Având în vedere că avocatul său nu se putea prezenta la termenul de judecată. pârâtulreclamant a reiterat susţinerile anterior formulate. La acelaşi termen. iar în litigiul de faţă o parte este reclamantă. a fost obligat să lase numitului C.000. imobilul cumpărat de la B. pusă în executare. La data de 20 decembrie 2001.C. 2. În procesul de revendicare intentat de C.C. Constatând cauza în stare de judecată. ataşându-se copie de pe împuternicirea avocaţială şi un certificat de grefă din care rezulta că cel de-al doilea proces are termen la aceeaşi dată. S-au administrat probele încuviinţate.C.23. lipsă la acest termen.000 de lei. Atât în privinţa excepţiei. din care rezultă următoarea situaţie de fapt : Prin contract de vânzare-cumpărare autentificat de notar public la data de 11 ianuarie 2002 reclamantul-pârât a cumpărat de la pârâtul-reclamant apartamentul nr. Pârâtul-reclamant a achitat cheltuielile vânzării în sumă totală de 10.D.1420 din 20 decembrie 2003.000 de lei. s-a opus la admiterea cererii cu motivarea că avocatul putea fi substituit. în deplină proprietate şi posesie. Punându-se în discuţie în şedinţă publică din 20 iunie 2005 cererea formulată de către reclamantul-pârât.. plătind preţul de 900. cât şi a fondului. nr. Instanţa a dispus unirea excepţiei cu fondul. în evidenţa asociaţiei de proprietari s-a efectuat în baza unui contract de vânzare-cumpărare încheiat cu Municipiul Bucureşti reprezentat prin S. reluând în motivare aspectele invocate de către pârâtul-reclamant. Cu această ocazie. depusă la dosar. instanţa a solicitat să se pună concluzii pe excepţia autorităţii de lucru judecat şi pe fondul cauzei. Nu exista nici o clauză cu privire la partea care suportă cheltuielile vânzării. sectorul 1. greşelile săvârşite de către instanţă cu ocazia luării măsurilor procedurale. instanţa să amâne pronunţarea pentru a-i da posibilitatea să depună concluzii scrise. Înscrierea lui C. pârâtul-reclamant. Cum va soluţiona instanţa litigiul şi cu ce motivare ? . iar cealaltă este pârâtă. în cazul în care nu se admite cererea pentru lipsă de apărare. În raport cu datele extrase din cazul în speţă. parter. Cererea a fost întemeiată pe împrejurarea că avocatul are un litigiu pe rolul unei instanţe din altă localitate. Herăstrău Nord S. întrucât cheltuielile de întreţinere au fost achitate pentru ultimii doi ani de către C. 1. vânzătorul a fost exonerat de răspundere pentru evicţiune. reclamantul-pârât a solicitat ca.primul litigiu ambele părţi au avut calitatea de pârâţi. amânarea judecăţii pentru imposibilitatea de prezentare a avocatului său. Polonă. Prin clauză contractuală. C. aflată la libera apreciere a instanţei. str. prin avocat.D. Prin sentinţa civilă nr. părţile au solicitat probe arătând mijloacele de probă pe care doresc să le administreze. cerere la a cărei judecată a renunţat la data de 6 august 2002. C... Înainte de ultimul termen de judecată reclamantul-pârât a solicitat prin cerere scrisă. Instanţa a respins în totalitate cererea formulată de către reclamantul-pârât.D.D. Instanţa a încuviinţat probele solicitate arătând în încheiere mijloacele de probă pentru fiecare parte. iar amânarea pronunţării este o măsură procedurală facultativă.

civ.civ.în drept.00 punct.în drept.3 C. atunci când cumpărătorul a avut cunoştinţă.50 puncte .proc.motivarea soluţiei : .civ.80 puncte .greşita suspendare a judecăţii cauzei având în vedere că reclamantul a solicitat judecarea în lipsă prin cererea de chemare în judecată. la data încheierii actului.00 puncte.2 C. ceea ce rezulta din speţă – 4. – 0.necitarea părţilor pentru soluţionarea cererii.20 puncte Admiterea cererii reconvenţionale şi obligarea reclamantului-pârât la plata sumei reprezentând cheltuielile vânzării – 4. conform art. – 0.proc.242 alin. conform art.enunţarea soluţiei – 1. conform art. art.00 puncte.necompetenţa preşedintelui judecătoriei .enunţarea soluţiei – 1.153 alin.1 C. Drept civil – 10 puncte Respingerea cererii principale ca neîntemeiată – 6.CONCURSUL DE ADMITERE LA INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII SEPTEMBRIE 2005 BAREM – drept civil şi drept procesual civil 1. – 0.00 puncte . – 0.1340 C.în fapt. – 1.153 alin.00 puncte .20 puncte 2.greşeli procedurale cu ocazia preschimbării termenului de judecată – 1.civ.civ. cheltuielile vânzării sunt în sarcina cumpărătorului – 2.00 punct .în fapt. condiţie esenţială potrivit art.50 puncte . din care : .3 C. din care . din care .00 puncte. de pericolul evicţiunii.civ.motivarea soluţiei : . Drept procesual civil – 10 puncte a) greşeli săvârşite de instanţă cu ocazia luării măsurilor procedurale – 8. art.156 alin.greşita motivare a admiterii cererii pentru lipsă de apărare formulate la termenul din 27 septembrie 2004 : instanţa nu a luat în considerare că cererea era temeinic justificată.1305 C.proc.proc. din care .50 puncte . vânzătorul este scutit de obligaţia de a restitui preţul dacă există clauză de exonerare de răspundere pentru evicţiune. în lipsă de stipulaţie contrară. – 0.80 puncte .

0.ordinea soluţionării : excepţia autorităţii de lucru judecat.168 alin.00 punct . în litigiul anterior nu a fost judecată pe fond (art.greşita unire a excepţiei cu fondul.50 puncte.greşita respingere şi motivare a cererii de amânare a pronunţării în vederea depunerii de concluzii scrise.) – 1. instanţa este obligată să amâne pronunţarea pentru acest motiv în cazul în care respinge cererea pentru lipsă de apărare.1 C.proc. singurul care poate fi acordat părţii conform art.1 C. cererea principală..nearătarea în încheierea de încuviinţare a probelor a faptelor ce vor trebui dovedite.50 puncte .1201 C.00 punct .50 puncte .proc.civ. potrivit art.proc. – 1.137 C.proc.2 C.00 puncte . conform art.268 alin. la cererea părţii. întrucât orice dispoziţie a instanţei trebuie motivată. cererea reconvenţională . din care .civ.00 puncte. din care . – 2.greşita unire a excepţiei cu fondul şi nemotivarea dispoziţiei – 2.00 punct b) aspecte privind soluţionarea cauzei – 2.C. întrucât cererea formulată de C. potrivit art.nemotivarea dispoziţiei de unire a excepţiei cu fondul. întrucât excepţia autorităţii de lucru judecat este o excepţie de fond care face de prisos cercetarea în fond a pricinii.respingerea excepţiei autorităţii de lucru judecat ca neîntemeiată . – 1. – 0.civ. – 1.civ.greşita motivare a respingerii cererii pentru lipsă de apărare formulată pentru ultimul termen de judecată.civ.proc. întrucât. iar soluţionarea excepţiei nu presupunea administrarea de probe necesare soluţionării fondului. având în vedere că instanţa a mai acordat un termen pentru lipsă de apărare.156 alin.4 C. conform art.civ.50 puncte .156 alin.