You are on page 1of 2

Nama:_______________________________

puluh ribu

ribu

ratus

Kelas:________________

puluh

sa

Tuliskan nombor berikut dalam bentuk perkataan.
1) 46 = _____________________________________________________
2) 69 = _____________________________________________________
3) 340 = ___________________________________________________
4) 809 = _____________________________________________________
5) 1 460 =__________________________________________________
6) 9 008 =___________________________________________________
7) 6 206 =____________________________________________________
8) 40 060 = ____________________________________________________
9) 98 100 = _______________________________________________________
10) 45 078 = _______________________________________________________

1) Lapan puluh sembilan = _________________ 2) Enam puluh lima = _________________ 3) Tiga puluh lapan = _________________ 4) Seratus dua puluh = _________________ 5) Lima ratus sembilan puluh sembilan = _________________ 6) Lapan ratus = _________________ 7) Empat ribu empat belas = _________________ 8) Tujuh ribu dua ratus lapan puluh satu = _________________ 9) Enam puluh lima ribu lapan ratus tiga = _________________ 10) Dua puluh lapan ribu dua ratus tiga puluh sembilan = _________________ .Tuliskan nombor berikut dalam angka.