You are on page 1of 24

Trefniadau Amlasiantaethol

ar gyfer Diogelu'r Cyhoedd


Adroddiad Blynyddol
2006-2007

SOUTH WALES POLICE


HEDDLU DE CYMRU

GWASANAETH
PRAWF CENEDLAETHOL
Dros Loegr a Chymru

HM PRISON
SERVICE
Cynnwys

Cyflwyniad 1
Y Persbectif Cenedlaethol 2
Cyflawniadau 3
Ystyriaethau 6
Adolygiad Uned Amlasiantaethol
Diogelu'r Cyhoedd MAPPU (Caerdydd) 7
Cydgysylltwyr MAPPA Cymru 8
Astudiaethau Achos MAPPA 9
Gwybodaeth ystadegol 10
Ystadegau MAPPA ar gyfer
Ardal De Cymru 2006 - 2007 11
Troseddau Difrifol Pellach a
reolir gan MAPPA - 2006-2007 12
Troseddwyr MAPPA
Trosolwg o’r boblogaeth 13
Gweledigaeth Strategol 14
1. Datblygiad MAPPA 15
2. Strategaeth Monitro a Gwerthuso 17
3. Strategaeth Cyfathrebu a
Phartneriaeth Strategol 19
4. Strategaeth Hyfforddi 21

SOUTH WALES POLICE


HEDDLU DE CYMRU

GWASANAETH
PRAWF CENEDLAETHOL
Dros Loegr a Chymru

HM PRISON
SERVICE
Cyflwyniad

Gwelodd y flwyddyn ddiwethaf ddigwyddiadau arwyddocaol yn genedlaethol a lleol ac mae maes


Diogelu'r Cyhoedd yn parhau i fod yn destun craffu dwys gan y cyfryngau. Bu holl bartneriaid Trefniadau
Amlasiantaethol ar gyfer Diogelu'r Cyhoedd yn cydweithio'n agos i sicrhau'r diogelwch gorau posibl i'r
cyhoedd yn Ne Cymru a bod y cyhoedd yn derbyn gwybodaeth lawn am y gwaith a wneir.

Gwnaed cynnydd sylweddol ar draws yr ardal mewn trefniadau lletya ar gyfer troseddwyr peryglus a
ryddheir o gadwraeth, gan sicrhau y caiff llety priodol ei ddarparu ac, o ganlyniad, bydd y goruchwylio a'r
monitro ar droseddwyr MAPPA yn cael ei wella ymhellach.

Arweiniodd llwyddiant gwaith amlasiantaethol diogelu'r cyhoedd a gyd-leolir yn Uned MAPP Caerdydd at
sefydlu uned debyg yn ardaloedd Rhondda Cynon Taf/ Merthyr Tudful a bydd hon yn gweithredu erbyn
cyhoeddi'r adroddiad hwn. Mae'r uned newydd hon eto'n dangos agosrwydd y cydweithredu rhwng
partneriaid a'r ymrwymiad i roi adnoddau priodol i waith Diogelu'r Cyhoedd yn Ne Cymru.

Byddwn yn parhau i wella ein cydweithredu rhyngasiantaethol ac i ddatblygu sgiliau sy’n sicrhau bod pobl
yn Ne Cymru yn derbyn y lefelau uchaf o waith diogelu'r cyhoedd a bod ganddynt hyder ynddo. Bydd
Bwrdd Rheoli Strategol MAPPA yn Ne Cymru yn sicrhau bod yr ardal yn elwa gan y lefelau uchaf posibl o
arfer a bod yr arfer hwn yn cael ei fonitro a'i reoli i gynnal proses o welliant parhaus.

Ian Lankshear
Prif Swyddog Gwasanaeth Prawf De Cymru

Barbara Wilding, CBE, QPM, CCMI


Prif Gwnstabl Heddlu De Cymru

John May
Rheolwr Ardal, Gwasanaeth Carchardai Ei Mawrhydi

Trefniadau Aml-asiantaeth er Diogelu’r Cyhoedd Adroddiad Blynyddol 2006-2007 1


Y Persbectif Cenedlaethol

Maria Eagle AS
Is Ysgrifennydd Gwladol Seneddol

Dyma chweched adroddiad blynyddol MAPPA, a'r Yn ail, wrth i MAPPA ddatblygu dros y 6 mlynedd
cyntaf gyda rhagair gan y Gweinidog Cyfiawnder. diwethaf cafodd modelau arfer gorau eu dynodi
Yn gyntaf, rwyf am danlinellu ymrwymiad parhaus sy'n dangos bod angen rolau ac ymagweddau
y Llywodraeth i'r trefniadau hyn. Mae amddiffyn y penodol i sicrhau y caiff ei reoli'n effeithiol. Rydym
cyhoedd rhag troseddwyr treisgar yn nod craidd wedi ymrwymo i gryfhau'r trefniadau MAPPA a
i'r Adran newydd. Yn union fel y mae sicrhau bod trefniadau rheoli perfformiad cadarn
effeithlonrwydd MAPPA yn lleol yn dibynnu ar yn eu lle. Er mwyn cyflawni hyn bwriadwn
ansawdd y berthynas weithio, byddwn yn gyflwyno safonau cenedlaethol newydd, a fydd yn
gweithio gyda'r Swyddfa Gartref, yr Heddlu, ac sicrhau ymagwedd gyson ar draws Meysydd a
eraill i ddatblygu'r fframwaith gorau posibl y gall byddwn yn rhoi £1.2 miliwn i gefnogi Meysydd i
MAPPA weithredu ynddi. roi'r safonau ar waith.

Ar 13 Mehefin cyhoeddodd y Llywodraeth y Ein nod yw gwneud popeth y gellir yn rhesymol ei


ddogfen Adolygu Amddiffyn Plant Rhag wneud i amddiffyn pobl rhag troseddwyr hysbys
Troseddwyr Rhyw. Ynddi ceir rhaglen o peryglus. Gwyddom fod lle o hyd i wella.
weithredoedd sy'n cynnwys datblygu'r defnydd o Cymeradwyaf yr adroddiad blynyddol hwn i chi fel
driniaeth cyffuriau ar gyfer troseddwyr rhyw a arwydd o ymrwymiad, sgiliau a chyflawniadau'r
chynnal cynllun peilot o'r defnydd o brofion gweithwyr proffesiynol, a’r ymgynghorwyr lleyg,
polygraff gorfodol fel arf rheoli risg, gwella'r drefn mewn rheoli a monitro'r maes busnes hanfodol
sy'n gweithredu mewn Safleoedd Cymeradwy, a hwn sy'n aml yn un anodd.
hefyd ystod o weithrediadau sy'n effeithio'n
uniongyrchol ar y ffordd y mae MAPPA yn
gweithio. Yr wyf am roi sylw i ddau ohonynt yma.

Yn gyntaf, dywed ymchwil wrthym y caiff


trefniadau eisoes eu defnyddio'n llwyddiannus i
ddatgelu gwybodaeth am droseddwyr peryglus
ond rydym o'r farn y gellir gwella ar hyn. Bydd yn
ofynnol i asiantaethau MAPPA ystyried datgelu ym
mhob achos. Byddwn yn cynnal cynllun peilot lle
bydd rhieni yn gallu cofrestru diddordeb
amddiffyn plant mewn unigolyn a enwir y mae
ganddynt berthynas bersonol ag ef/hi ac y mae
ganddynt fynediad cyson heb arolygiaeth at eu
plentyn. Os oes gan y person euogfarnau am
droseddau rhyw yn erbyn plant a bod y plentyn
mewn perygl, byd rhagdyb y caiff y troseddau eu
datgelu i'r rhiant.

2 Trefniadau Aml-asiantaeth er Diogelu’r Cyhoedd Adroddiad Blynyddol 2006-2007


Aelodau'r Bwrdd Cyflawniadau
Rheoli Strategol
Kevin Gibbs
Rheolwr Gwasanaethau Plant
Ardal, NSPCC
Cyflwyniad Bwrdd Rheoli Strategol
Kevin Jones
Fforwm Amddiffyn y Cyhoedd Dangosodd y Bwrdd Rheoli strategol yn Ne Gwasanaeth Carchardai Ei
De Cymru Cymru arferion gweithio arloesol a heriol. Mae'n Mawrhydi
Linda badman dangos hyd a lled ymglymiad yr holl bartïon ein
Canolfan Byd Gwaith bod wedi llunio a chyflwyno cynlluniau busnes Mae'r Gwasanaeth Carchardai yn parhau i chware
Dick Geen blynyddol yn 2006 -2007 a hynny cyn cael eu rôl strategol a gweithredol ym mhroses MAPPA.
Partneriaeth Diogelwch cyflwyno'n genedlaethol. Ceir ymrwymiad arbennig i godi proffil y
Cymunedol Caerdydd
Gwasanaeth Carchardai fel 'Awdurdod Cyfrifol'.
Robert Rees
Rydym yn cydnabod fel partneriaid bod rheoli Mae penodiad uwch reolwr i arwain ar Ddiogelu'r
Pennaeth Gwasanaethau Tai,
CBS Castell-nedd Port Talbot troseddwyr yn ein cymunedau yn dasg heriol dros Cyhoedd yn Ardal Cymru wedi rhoi mwy o
John Davies ben ac yn dasg anodd mewn byd sy'n esblygu'n gysondeb a mewnbwn arbenigol i gynrychiolaeth y
Cydlynydd Partneriaeth barhaus. Mae’r cynllun busnes yn ceisio cyfoethogi Rheolwr Ardal ar y Bwrdd Rheoli Strategol.
Diogelwch Cymunedol ein galluoedd ac yn ceisio datblygu ein hymatebion Y gobaith yw y bydd gwell cysylltiadau a
Tegwyn Williams fel partneriaid, yn enwedig yng ngoleuni materion gwelliannau mewn asesu risg deinamig yn
Seiciatrydd Fforensig sy'n datblygu. galluogi'r cyfoeth o wybodaeth o ansawdd ar
Ymgynghorol, Clinig Caswell nominalau MAPPA a ddelir mewn cadwraeth i fod
Alison Lewis Mae ein cynllun busnes wedi ei rannu i chwe maes ar gael yn hwylus i baneli. Bydd yr un sy'n arwain
G4S, Carchar EM y Parc
penodol. Mae gan bob maes nod strategol ar Ddiogelu'r Cyhoedd yn ddolen gyswllt â'r holl
Jeff Davison
dynodedig gyda chynlluniau busnes a therfynau sefydliadau carchar a hefyd yn datblygu materion
Partneriaeth Diogelwch
Cymunedol Abertawe amser i'w cefnogi. Yn ogystal, dynodir partneriaid megis gwaith swyddogion Cyswllt yr Heddlu,
Sarah Davis y Bwrdd Rheoli strategol o ran eu cyfrifoldeb i protocolau gwybodaeth a rheoli nominalau
Arweinydd Lleihau Ail-droseddu gyflenwi'r gwaith sydd ar droed. Yna caiff y gwaith MAPPA mewn amgylchiadau agored.
HMPS hwn ei werthuso a chynhyrchir adroddiadau
Ditectif Uwcharolygydd cynnydd ac fe'i rheolir drwy'r Bwrdd Rheoli Sarah Davis
Martin Jones Strategol. Rydym yn awr ymhell i mewn i'r ail Arweinydd Ardal Gostwng
Heddlu De Cymru flwyddyn mewn cynllun treigl tair blynedd. Aildroseddu Carchardai Ei Mawrhydi
Tony Young
Pennaeth Gwasanaethau Plant a
Theuluoedd, CBS Bro Arwyddocâd y cynllun busnes yw ei fod yn
Morgannwg dynodi'n glir bwysigrwydd gweithio mewn Canolfan Byd Gwaith Cymru
Pam Harding partneriaeth i sicrhau canlyniadau gwirioneddol i
Rheolwr Ardal, Cymorth i ddiogelu cymunedau De Cymru ac i leihau'r perygl Mae Canolfan Byd Gwaith Cymru yn ymwybodol
Ddioddefwyr a berir gan droseddwyr sy'n byw yn y gymuned. iawn o'r rôl bwysig sydd ganddo mewn diogelu'r
Andy Homer Fy nghred i yw ei fod wedi atgyfnerthu ein cyhoedd a'i weithlu drwy drefniadau MAPPA.
Cyfarwyddwr Cynorthwyol, hymateb fel awdurdodau cyfrifol, asiantaethau Rydym yn ymwybodol y gwneir hyn drwy weithio
Cefnogaeth Weithredol, Serco
dyletswydd i gydweithredu a'r partneriaethau mewn partneriaeth lwyddiannus gydag
Monitoring
cymunedol ehangach. Awdurdodau Cyfrifol ac Asiantaethau Dyletswydd
Chris Pike
Tai a Diogelwch Cymunedol, i Gydweithredu eraill.
CBS Bro Morgannwg Yr her i bawb ohonom nawr yw sicrhau ein bod Byddaf hefyd yn parhau fy ymrwymiad i weithio
Mal Gay yn cynllunio ar gyfer y dyfodol mewn modd gyda'r asiantaethau partner perthnasol i ddatblygu
Tîm Troseddu Ieuenctid Pen-y- deinamig ond hefyd pragmataidd, gan sicrhau bod ymwybyddiaeth ein staff o'r broses MAPPA.
bont ar Ogwr gennym nod clir a'n bod yn gwneud y defnydd Bydd datblygiadau yn y dyfodol yn cynnwys
Helen Bennett gorau posibl o'r holl adnoddau sydd ar gael er cynrychiolaeth ar Fyrddau Rheoli Strategol
Pennaeth Gwasanaethau Iechyd mwyn gwneud De Cymru yn lle diogelach i fyw MAPPA yng Nghymru.
Meddwl, Ymddiriedolaeth GIG
ynddo.
Caerdydd a'r Fro
Susan Cousins
Cyfarwyddwr Gweithredol, Y Ditectif Uwcharolygydd Linda Badman
Merthyr Tudful Ddiogelach Simon Clarke Cyfarwyddwr Gwasanaeth Cwsmeriaid
ACC Giles York Adran Amddiffyn y Cyhoedd Heddlu Cymru
Heddlu De Cymru De Cymru
Parchedig John Dale
Ymgynghorydd Lleyg Mae'r Cynllun Busnes llawn wedi ei gyhoeddi
Phil L. Jones ar ddiwedd yr adroddiad hwn.
Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol
Ardal De Cymru
Nigel Rees
Rheolwr MAPPA
Chris Fox
Tai Cyngor Dinas Caerdydd

Trefniadau Aml-asiantaeth er Diogelu’r Cyhoedd Adroddiad Blynyddol 2006-2007 3


Cyflawniadau

Ymgynghorydd Lleyg

Bu'n flwyddyn lle y gwelais ddwyn ynghyd y


Bwrdd Rheoli Strategol. Mae'n ymddangos i mi
bod yr holl asiantaethau yn cyd-dynnu i gyflawni'r
gorau o ran diogelu'r cyhoedd.

Rwyf hefyd wedi bod yn falch i gael cymryd rhan


yn Archwiliadau Ansawdd gwaith MAPPA.

Gresynaf mai fi oedd yr unig Ymgynghorydd Lleyg


ar ddechrau'r flwyddyn ac ar gyfer yr ychydig
fisoedd diwethaf ar Fwrdd Rheoli Strategol Ardal
De Cymru a gobeithiaf gael cwmni person neu
bersonau eraill yn fuan. Partneriaethau Diogelwch
Cymunedol
Y Parchedig John Dale
Mae tawelwch meddwl y cyhoedd a lleihau ofn
troseddau yn flaenoriaethau ar gyfer y
Timau Troseddu Ieuenctid Partneriaethau Diogelwch Cymunedol (CSP) ac
(TTI) mae trefniadau MAPP lleol yn arf hollbwysig i
sicrhau gweithrediad effeithiol diogelu'r cyhoedd a
Mae'r Timau Troseddu Ieuenctid yn delio â rhoi tawelwch meddwl.
throseddwyr ifanc 10 -18 oed y mae cymharol
ychydig ohonynt yn peri risg difrifol i'r cyhoedd. Mae gweithio amlasiantaethol wrth wraidd holl
Nid oedd Timau Troseddu Ieuenctid ar y dechrau weithgareddau'r CSP a'r un ymagwedd
yn chwarae rhan wirioneddol yn y broses MAPPA 'gydgysylltiedig' hon sy'n ei gwneud hi'n bosibl i
ond newidiodd hyn yn sylweddol dros yr ychydig ymateb i'r heriau o ran diogelu'r cyhoedd ar bob
flynyddoedd diwethaf. Cydnabuwyd, er bod y lefel.
niferoedd yn fach, ei bod yn hollbwysig i Dimau
Troseddu Ieuenctid ddynodi ac atgyfeirio'n briodol Rôl Bwrdd Uwch Reoli MAPPA yw sicrhau bod y
y rhai hynny a all beri risg ac i sicrhau eu bod wedi gwaith 'gydgysylltiedig' hwn yn digwydd ar draws y
bod ganddynt ran lwyr ym mhroses MAPPA. saith CSP yn ardal Heddlu De Cymru ac mae hyn
yn dibynnu ar gyfathrebu effeithiol rhwng
Bellach mae cynrychiolydd o bob un o'r saith Tîm asiantaethau ac ar draws ffiniau daearyddol.
Troseddu Ieuenctid yn Ne Cymru ar y Bwrdd
Rheoli Strategol ac mae pob un o'r Timau Wrth gynrychioli CSP Merthyr Tudful ar y Bwrdd
Troseddu Ieuenctid yn Ne Cymru wedi cytuno'n Rheoli Strategol rwyf wedi gweld drosof fy hun
llawn â Phrotocol MAPPA. Erbyn hyn mae llawer sut y goresgynnwyd rhwystrau i gyfathrebu a
rhagor o ymwybyddiaeth o weithdrefnau a gweithio partneriaeth drwy ymrwymiad gan
phrosesau MARAC a MAPPP a bydd y Timau unigolion, o lefel uwch reolwyr i ymarferwyr. Nid
Troseddu Ieuenctid yn gwneud atgyfeiriadau oes unrhyw amheuaeth gennyf fod yr arweiniad
cyson, gan ddarparu asesiad a gwybodaeth gefndir strategol a gymrwyd gan y Bwrdd Rheoli Strategol
pan fydd ei hangen. wedi gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i'r ffordd yr
ydym yn delio â diogelu'r cyhoedd a thawelwch
Wrth i'r Timau Troseddu Ieuenctid symud tuag at meddwl ym Merthyr Tudful thrwy De Cymru yn
ddull o weithio sy'n Seiliedig ar Risg ac wedi ei gyfan.
ganolbwyntio'n well, mae'r cyswllt â MAPPA yn
dod hyd yn oed yn fwy pwysig. Sue Cousins
Cyfarwyddwr Gweithredol
Mal Gay Merthyr Tudful Ddiogelach
Rheolwr TTI
Pen-y-bont ar Ogwr
Tai

Mae rôl tai yn MAPPA wedi parhau i dyfu ac


esblygu. Rydym nawr yn cymryd rôl fwy
gweithredol mewn sicrhau yr eir i'r afael â rôl

4 Trefniadau Aml-asiantaeth er Diogelu’r Cyhoedd Adroddiad Blynyddol 2006-2007


Cyflawniadau

ganolog materion llety, a barn darparwyr llety, O fewn iechyd rydym bob amser yn chwilio am
drwy ein hymwneud â'r Bwrdd Rheoli Strategol. ffyrdd arloesol o weithio gyda phartneriaid
Mae ein gallu i gadw gweithwyr maes tai a'n newydd i sicrhau rôl lawn a gweithredol yn y
cymunedau yn fwy diogel wedi ei wella drwy gwaith o reoli troseddwyr peryglus ac yn arbennig
gyfnewid gwell ar wybodaeth gan fod hostelau i ddarparu rhagor o wybodaeth y gellir ei rhannu
mynediad uniongyrchol ar gyfer pobl ddigartref o fewn y canllawiau cyfrinachedd presennol i
yng Nghaerdydd nawr yn llofnodwyr i'r wneud ein cymunedau yn fwy diogel.
Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth.
Mae sefydlu'r Uned Amlasiantaethol Diogelu'r Helen Bennett
Cyhoedd wedi gwneud cynnydd sylweddol mewn Pennaeth Nyrsio Iechyd Meddwl,
chwalu rhwystrau rhwng asiantaethau a chael Ymddiriedaeth GIG Caerdydd a'r Fro
gwell cydgysylltiad gydag asiantaethau partner o Gwenan Roberts
fewn ardal De Cymru, gyda rhannu gwybodaeth a Pennaeth Cynllunio
chudd-wybodaeth llawer mwy effeithiol, wrth Ymddiriedolaeth GIG
reoli troseddwyr peryglus a throseddwyr peryglus Pontypridd a'r Rhondda
posibl.

Ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod mae gwaith Gwasanaethau Monitro


sylweddol yn dal i'w wneud mewn gweithio gyda
phartneriaethau eraill yng Nghymru er mwyn i ni Mae Serco wedi ymrwymo i MAPPA a'i
allu cynorthwyo'n gilydd yn hwylus yn y gwaith o egwyddorion ers rhoi 'tagio' ar waith ac mae'n
reoli troseddwyr sydd wedi croesi, neu sydd cefnogi'r Bwrdd Rheoli Strategol yn llwyr ac yn
angen croesi, ffiniau gweinyddol. Hefyd mae'r her cydweithredu'n agored gyda chydweithwyr
yn parhau i sicrhau bod gan ddarparwyr llety yr asiantaethau eraill ledled Cymru a Lloegr.
adnoddau digonol er mwyn darparu llety addas Gyda mwy o ddefnydd ar fonitro electronig mae
diogel ar gyfer troseddwyr, ac ar gyfer staff i'w ein cyswllt â MAPPA wedi cynyddu ac rydym yn
rheoli yn ddiogel. awr yn cynnwys hyfforddiant cynefino a MAPPA
yn ystod ein Cwrs Hyfforddiant Cychwynnol
Chris Fox preswyl 4 wythnos ar gyfer staff newydd. Golyga
Adran Tai Cyngor Dinas Caerdydd hyn bod ein holl staff yn gwybod sut mae MAPPA
yn gweithio, ei gategorïau, ei lefelau a sut mae'n
diogelu'r gymuned. Mae'r hyfforddiant hwn yn un
Iechyd parhaus gyda’r holl staff yn mynychu cwrs
diweddaru blynyddol.
Mae Iechyd yn parhau i gyfranogi'n llawn yn yr Rydym hefyd wedi derbyn cefnogaeth gan Nigel
ymagwedd gydgysylltiedig tuag at reoli Rees, a ddaeth i'n Canolfan yn Ne Cymru i roi
troseddwyr peryglus ac rydym nawr yn ymwneud cyflwyniad i aelodau Staff Maes, Swyddogion
yn weithredol yn y broses adolygu achos difrifol. Rheoli a Swyddogion Cyflenwi Gwasanaeth.
Rydym wedi ymrwymo i ddarparu cynrychiolaeth Cafodd hyn ymateb calonogol gan iddo roi cyfle i'r
iechyd ar y Bwrdd Rheoli Strategol er mwyn swyddogion a fynychodd i ofyn cwestiynau. Hefyd
sicrhau cefnogaeth ar y lefel strategol ond hefyd gadawodd staff yn dawelach eu meddwl ynglŷn â'u
gweithio i sicrhau bod staff iechyd yn cefnogi'r diogelwch eu hunain tra'n gweithio yng nghartrefi'r
broses yn y cyfarfodydd MAPPA gweithredol lleol. personau ac yn y gymuned ehangach.
Mae ymglymiad Monitro Serco â chyfleusterau
MAPPA yn hwyluso'r defnydd o fonitro electronig
ar gyrffiw ynghyd â gofynion eraill a roddir yn eu
lle gan gyfarfodydd MAPPA. Rydym yn darparu
cyngor ar addasrwydd adeiladu a'r amserau y
mae'r person ar gyrffiw. Teimlwn yn gryf fod ein
hymglymiad â MAPPA yn gwneud cyfraniad
gwerthfawr iawn i ddiogelu'r cyhoedd.

Andrea Chichester
Swyddog Cyflenwi Gwasanaethau

Trefniadau Aml-asiantaeth er Diogelu’r Cyhoedd Adroddiad Blynyddol 2006-2007 5


Ystyriaethau

Janet M Chaplin MBE


Prif Swyddog Cynorthwyol

Ymddeolodd Janet Chaplin ar ddiwedd y


flwyddyn hon fel Cyd-gadeirydd Bwrdd
Rheoli Strategol MAPPA Ardal De Cymru, a
hithau wedi bod yn y swydd ers ei sefydlu.

Manteisiaf ar y cyfle hwn i ystyried


cydberthynasau Awdurdodau Cyfrifol. Cofiaf yr
amser pan oedd staff y Gwasanaeth Prawf a'r
Heddlu prin yn siarad â’i gilydd heblaw i feirniadu,
tra bod staff Carchardai yn ddim byd ond pobl
oedd yn goruchwylio carcharorion. Yn awr,
flynyddoedd yn ddiweddarach mae’n galondid
sylwi sut y mae staff y Gwasanaeth Prawf, yr
Heddlu a'r Carchardai ar bob lefel yn cydnabod,
er bod gennym wahanol rolau, fod y cyfrifoldeb
dros Ddiogelu'r Cyhoedd ac atal aildroseddu yn
perthyn i bawb ohonom. Felly, rhannwn
wybodaeth, fe wnawn benderfyniadau ac asesu
risg ar y cyd a gweithiwn yn ddiflino i wneud De
Cymru yn lle diogelach. Pam felly nad yw’r
cyhoedd yn fwy ymwybodol o’n llwyddiant? Mae’r
amser diderfyn a’r ynni di-ben-draw a roddir i
sicrhau bod pob agwedd ar risg wedi eu
hadolygu’n drwyadl; mae cyflymder y camau
gweithredu a gymerir a’r ail-alw troseddwyr os
byddant yn mynd oddi ar y llwybr yn rhywbeth
nad yw’r cyhoedd yn cael cyfle i’w weld.

Er gwaetha’r defnydd mwyaf cadarn ar


egwyddorion diogelu'r cyhoedd a’r asesu a’r rheoli
risg gorau, bydd rhai troseddwyr yn ail droseddu.
Ni all unrhyw system fod yn 100% rhydd o risg na
sicrhau 100% o ddiogelwch. Yr hyn a roddir yn
Ne Cymru yw 100% mewn ymdrech gan
weithwyr proffesiynol sydd wedi eu hyfforddi’n
drwyadl i weithio fel unigolion ac fel timau. Bydd y
rhai hynny sy’n gwneud eu gorau i’n cadw’n
ddiogel, er gwaethaf eu hymdrechion gorau,
weithiau'n gwneud camgymeriadau. Mae angen i
unrhyw gamgymeriadau o'r fath gael eu
hymchwilio’n drwyadl. Mae’n rhaid i ni fod yn siŵr
bod gwersi'n cael eu dysgu a’u rhannu fel bod yr
Awdurdodau Cyfrifol a’u partneriaid yn parhau i
wella yn eu rôl o ddiogelu'r cyhoedd.

Gadewch inni geisio cofio bod troseddwyr yn rhan


o’n cymuned. Ein cyfrifoldeb ni ydynt a dylem
ddiolch a llongyfarch y rhai sy’n cymryd y
cyfrifoldeb, ar ein rhan, dros sicrhau ein
diogelwch.

6 Trefniadau Aml-asiantaeth er Diogelu’r Cyhoedd Adroddiad Blynyddol 2006-2007


Adolygiad Uned Amlasiantaethol
Diogelu'r Cyhoedd MAPPU (Caerdydd)
Mae'r Uned Amlasiantaethol Diogelu'r Cyhoedd Gall MAPPA ddangos y priodoleddau o
(MAPPU) yn awr yn ail flwyddyn lawn ei atgyfnerthu rheoli risg ar y cyd a delio yn effeithiol
bodolaeth ac mae'r lefelau staffio wedi'u cynyddu gydag atgyfeiriadau o fewn yr Uned (gweler
oherwydd y galw o ran pwysau gwaith. Yn diagram 1). Mae hyn wedi caniatáu i'r MARAC
ychwanegol at lefelau staffio Mawrth 2007 - 2 wythnosol ddelio gyda'r ychydig achosion
swyddog heddlu, 1 Swyddog Prawf rhan amser, 2 perthnasol sydd ag angen cydlyniad lefel II
Swyddog Tai rhan amser, 1 CPN rhan amser - MAPPA.
mae gan yr Uned 1 Ditectif Ringyll yn ychwanegol
a 2 Swyddog Heddlu a Gweithiwr Gwasanaethau Eirian Evans
Oedolion a Gweithiwr Gwasanaeth Cymdeithasol Rheolwr Tîm
Plant rhan amser. Rheoli Troseddwyr Caerdydd

Mae'r uned yn dwyn ynghyd yr holl asiantaethau


uchod o dan yr unto, sy'n sicrhau bod y broses
Sut mae MAPPU yn hidlo
asesu risg a rheoli risg yn cael ei gweithredu i'w atgyfeiriadau i MAPPA yng
llawn botensial. O fewn yr Uned (a leolir yng Nghaerdydd
Ngorsaf Heddlu Canol Caerdydd) gall yr
asiantaethau gael mynediad at systemau ei gilydd,
sy'n caniatáu rheoli risg effeithiol a chyflym ar yr
ychydig droseddwyr hollbwysig sydd ar hyn o
bryd naill ai yn gwasanaethu dedfryd o garchar
Rheolir gan
neu yn cael eu goruchwylio a'u monitro o fewn y MAPPU
gymuned. 38%
Y cydweithrediad agos hwn rhwng yr asiantaethau
sydd wedi datblygu'r ddealltwriaeth helaethach o Atgyfeiriwy
d i MARAC
rolau a chyfrifoldebau ei gilydd. Mae'r staff o fewn (Lefel 2)
yr Uned yn bwynt cyswllt unigol cyflawn ar gyfer 62%
y partneriaid, gan fynd â gweithio ar y cyd i
ddimensiwn newydd.

Trefniadau Aml-asiantaeth er Diogelu’r Cyhoedd Adroddiad Blynyddol 2006-2007 7


Cydgysylltwyr MAPPA Cymru

Cydgysylltwyr MAPPA - Mae materion yn ymwneud


Gwneud cydgysylltu MAPPA â'r canlynol:
yn effeithiol ar draws pob • trosglwyddo achosion i Gymru a rhwng
rhan o Gymru ardaloedd
• atgyfeirio prosesau i MAPPA
Mae cydgysylltwyr MAPPA o bob un o'r 4 ardal • strwythur cofnodion MAPPP
yng Nghymru (Dyfed-Powys, Gwent, Gogledd • fformat a chylchrediad Adroddiadau Blynyddol
Cymru a De Cymru) yn cyfarfod yn rheolaidd i y Bwrdd Rheoli Strategol
rannu arfer gorau a sicrhau bod prosesau MAPPA • hysbysu ynglŷn â rhyddhau troseddwyr sydd
yn gyson ac mor effeithiol ag y gallant fod ar gyfer heb fod yn amodol ar oruchwyliaeth
Cymru. • hyfforddiant ar gyfer asiantaethau partner
• fideo-gynadledda
• gweinyddiaeth
• gwybodaeth gyswllt ynglŷn ag asiantaethau
partner
i gyd wedi eu trafod

Gwerthfawrogir y cyfle i gwrdd â chydweithwyr


sy'n ymgymryd â'r un rôl diogelu'r cyhoedd, gan
ganiatáu i ni gyd ddysgu gan y ffordd y rhoddir
pethau ar waith, ac y cynllunnir i'w rhoi ar waith,
mewn ardaloedd eraill. Bydd y berthynas o
ymddiriedaeth sy'n datblygu rhwng y
cydgysylltwyr yn caniatáu i ni, gyda'n gilydd, fynd
i'r afael â datrys problemau allai godi yn y dyfodol.

8 Trefniadau Aml-asiantaeth er Diogelu’r Cyhoedd Adroddiad Blynyddol 2006-2007


Astudiaethau Achos MAPPA

Astudiaeth Achos 1
Drwy gydol ei ddedfryd roedd y troseddwr wedi
Troseddwr treisgar iawn gydag euogfarnau am gwrthod ymwneud â goruchwyliaeth, gan gredu ei
Fyrgleriaeth Dreisgar, Dynladdiad a Thrais fod ef hefyd yn ddioddefwr anghyfiawnder. Nid
Rhywiol. Cafodd ei ryddhau i'r ardal ar ddiwedd oedd ganddo unrhyw empathi â dioddefwyr ac nid
2006. Roedd gan y troseddwr hanes sylweddol o oedd wedi ymgymryd ag unrhyw waith ymddygiad
fethu â chydweithredu na chadw at oruchwyliaeth troseddol i fynd i'r afael â'i agwedd at droseddu
ar drwydded. rhyw, trais a'r risg oedd ef yn ei beri i ferched yn
eu harddegau.
Dechreuodd y cynllunio manwl ar gyfer y
rhyddhau hwn yng nghanol 2005 gyda chamau'n Rhyddhawyd y troseddwr ym mis Gorffennaf
cael eu cymryd i sicrhau diogelu dioddefwyr. 2006 ac fe gafodd ei letya mewn Adeiladau
Gwnaed hyn drwy 'dargedu'n ddwys'* eu cartrefi, Cymeradwyedig, yn amodol ar ofynion riportio
ymchwilio i'r holl blant y gallai'r troseddwr gael llym a phrofion cyffuriau cyson. Rhoddwyd
cyswllt â hwy ar ôl ei ryddhau a pharatoi llety cefnogaeth asiantaeth cyffuriau, cefnogaeth
addas. gweithiwr allweddol, aed i'r afael â materion llety
a gwnaed paratoadau i symud i'w lety ei hun.
Yn y diwedd rhyddhawyd y troseddwr i Adeilad Drwy gydol y cyfnod hwn parhaodd y troseddwr i
Cymeradwyedig, yn amodol ar amodau trwydded gael ei fonitro a phan fethodd ddychwelyd yn ôl
helaeth oedd yn ei rwystro rhag cysylltu â gofynion y cyrffiw cafodd ei alw yn ôl i gadwraeth.
dioddefwyr blaenorol, naill ai'n fwriadol neu'n
anfwriadol, ond a oedd hefyd yn rhoi cyfle iddo Darparodd MAPPA gynllun rheoli risg
adnewyddu perthynas â'i deulu. cynhwysfawr oedd yn sicrhau llety ac
ymyriadau priodol pan y'i rhyddhawyd.
Bu cyfarfodydd MAPPP cyson yn monitro cynnydd Roedd hefyd yn sicrhau bod yr heddlu, y
y troseddwr ac yn sicrhau bod y dioddefwyr yn gwasanaeth prawf, tai, addysg a
cael eu hysbysu'n gyson ynglŷn â chynnydd y gwasanaethau cymdeithasol yn cyfathrebu'n
cynllun adsefydlu. agos i ddiogelu'n llwyddiannus ddioddefwyr
posibl rhag cam-drin.
Er na chafwyd troseddu pellach, mae'r troseddwr
yn parhau i gael ei fonitro drwy brosesau MAPPA
ac mae'r heddlu lleol a'r dioddefwyr yn parhau i Astudiaeth Achos 3
gael y wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â'i sefyllfa.
Bu troseddwr rhyw difrifol a chyson yn erbyn
* Targedu'n ddwys – Pecyn o fesurau wedi eu plant yn byw yn y gymuned am gyfnod o
cynllunio i wella diogeliad a diogelwch dioddefwr, ei flynyddoedd ers ei ryddhau o gadwraeth.
gartref a'i deulu.
Drwy gydol y cyfnod hwn cafodd y troseddwr ei
Sicrhaodd cydgysylltu MAPPA bod fonitro'n agos tra ar drwydded ac ar ôl i'w
gweithwyr proffesiynol a oedd yn gweithio ar drwydded ddod i ben gan swyddogion heddlu
draws ffiniau awdurdodau lleol a Diogelu'r Cyhoedd. Cafodd y troseddwr hefyd
chenedlaethol yn cyflwyno cynllun rheoli risg gefnogaeth gyson ac ymyriadau triniaeth gan
strwythuredig a ddarparodd lety addas ar ôl weithwyr iechyd meddwl proffesiynol mewn
rhyddhau, ymyriadau ymddygiad troseddol, ysbyty lled-ddiogel.
amddiffyniad dioddefwyr rhag ail-ddioddef a
diogelwch i'r cyhoedd yn gyffredinol. Creodd O gofio'r risg a berir gan yr unigolyn hwn, caiff ei
yr ymagwedd hollgynhwysfawr hon hefyd reoli gan MAPPA am gyfnod amhenodol.
lefel o gydweithrediad a newid mewn
agwedd gan droseddwr nas cyflawnwyd o Mae MAPPA wedi darparu monitro agos,
gwbl yn flaenorol. diogelu'r cyhoedd, llety priodol ac ymyriad
iechyd meddwl. Hefyd aed i'r afael â
materion Diogelu Plant penodol nad oedd â
Astudiaeth Achos 2 pherthynas â'r troseddwr ond a ddynodwyd
o ganlyniad i weithgareddau monitro ac fe
Troseddwr rhyw gydag euogfarnau am ddiogelwyd dioddefwr posibl.
ymosodiadau rhywiol ar fenywod, cyflenwi cocên,
cipio, cam-garcharu, achosi puteinio a byw ar
enillion anfoesol.

Trefniadau Aml-asiantaeth er Diogelu’r Cyhoedd Adroddiad Blynyddol 2006-2007 9


Gwybodaeth ystadegol 1.4.06 - 31.3.07 o gymharu â 05-06

Rhestr Termau Troseddwyr MAPPA Categori 1: Troseddwyr Rhyw Cofrestredig (RSO)

• MAPPA Nifer yr RSO yn byw yn Ne Cymru ar: 31/3/07 (31/3/06)


Trefniadau Aml-asiantaeth 695 680
er Diogelu’r Cyhoedd URhS:
Rhanbarth A (Rhondda Cynon Taf / Merthyr Tudful) 136 149
• MAPPP
Panel Aml-asiantaeth er Rhanbarth C (Caerdydd) 232 211
Diogelu’r Cyhoedd
Rhanbarth E (Bro Morgannwg) 69 72
I reoli’r ychydig
Rhanbarth F (Pen-y-bont ar Ogwr) 60 61
droseddwyr sy’n peri’r risg
mwyaf i’r gymuned - caiff y Rhanbarth G (Castell-nedd Port Talbot) 67 60
rhain eu categoreiddio fel
troseddwyr Lefel 3 Rhanbarth H (Abertawe) 131 127

Nifer yr RSO fesul 100,000 o'r boblogaeth 56 55


• ‘Ychydig critigol’
Caiff y troseddwyr hyn eu Nifer yr RSO naill ai wedi eu rhybuddio neu eu collfarnu
rheoli drwy broses MAPPP Am dorri gofyniad rhwng 1.4.05 a 31.03.06 43 22

• MARAC Nifer:
Cynhadledd Aml- Gorchmynion Atal Troseddau Rhyw (SOPO) y gwnaed cais amdanynt 5 10
asiantaeth Asesu Risg SOPO interim a ganiatawyd 0 1
SOPO llawn a orfodwyd gan y Llysoedd 5 10
I reoli’r troseddwyr sy’n
Gorchmynion Hysbysiad y gwnaed cais amdanynt 2 0
peri risg i’r gymuned - caiff
Gorchmynion Hysbysiad interim a ganiatawyd 0 0
y rhain eu categoreiddio fel Gorchmynion Hysbysiad llawn a orfodwyd gan y Llysoedd 2 0
troseddwyr Lefel 2
Gorchmynion Teithio Tramor y gwnaed cais amdanynt 0 0
• Bwrdd Reoli Strategol Gorchmynion Teithio Tramor a orfodwyd gan y Llysoedd 0 0
Mae’r Bwrdd yn rheoli
proses MAPPA ac mae’n
gyfrifol am sicrhau ei bod Categori 2 - Troseddwyr Treisiol a Throseddwyr Rhyw eraill
yn cael ei chymhwyso’n Nifer y troseddwyr treisgar a throseddwyr rhyw eraill (a ddiffinnir gan Adran 327 (3)(4)(5) Deddf Cyfiawnder
gyson ar draws De Cymru Troseddol 2003) yn byw yn Ne Cymru rhwng 1.4.05 a 31.3.06 386 437

• Awdurdod Cyfrifol
Yr asiantaethau hynny sy’n Troseddwyr MAPPA Categori 3: Troseddwyr eraill
gyfrifol yn statudol am y
Nifer y troseddwyr eraill (a ddiffinnir gan Adran 325 (2)(b)
Trefniadau er Diogelu’r
Deddf Cyfiawnder Troseddol 2003) Rhwng 1.4.05 a 31.3.06 91 35
Cyhoedd sef: yr Heddlu, y
Gwasanaeth Prawf a’r
Gwasanaeth Carchar Troseddwr a reolwyd drwy Lefel 3 a Lefel 2

• Troseddwyr Categori 1 Nifer yr RSO a reolwyd ar: Lefel 3 31 44


Troseddwyr rhyw Lefel 2 242 244
cofrestredig
Nifer y troseddwyr treisgar a throseddwyr eraill a reolwyd ar: Lefel 3 31 56
Lefel 2 346 297
• Troseddwyr Categori 2
Troseddwyr treisgar a Nifer y troseddwyr eraill a reolwyd ar: Lefel 3 6 0
throseddwyr rhyw eraill Lefel 2 85 66

• Troseddwyr Categori 3 Achosion lle cafodd troseddwyr: Lefel 3 8 12


Troseddwyr eraill a Eu dychwelyd i gadwraeth am dorri trwydded Lefel 2 35 51
ddiffinnir gan Adran 325
Eu dychwelyd i gadwraeth am dorri gorchymyn atal neu SOPO Lefel 3 3 0
(2) (b) o Ddeddf Lefel 2 2 6
Cyfiawnder Troseddol
2003 Eu cyhuddo gyda throsedd rhyw neu dreisgar ddifrifol Lefel 3 2 1
Lefel 2 5 4

10 Trefniadau Aml-asiantaeth er Diogelu’r Cyhoedd Adroddiad Blynyddol 2006-2007


Ystadegau MAPPA ar gyfer Ardal De
Cymru 2006 - 2007
Troseddwyr Rhyw gwasanaethau iechyd meddwl cymunedol a
diogel/lled ddiogel.
Bu cynnydd cyffredinol bychan(15) yn nifer y
Troseddwyr Rhyw Cofrestredig (RSO) fel y byddid Mae’r anhawster mewn cael mynediad at
yn ei ddisgwyl gyda’r euogfarnau parhaus a’r wasanaethau i’r rhai hynny sydd heb afiechyd
cyfnodau cofrestru hir neu fywyd cyfan. meddwl trinadwy yn rhwystr sylweddol i reoli
llwyddiannus ar y risg a berir gan rai troseddwyr.
Mae’r nifer o 56 o Droseddwyr Rhyw
Cofrestredig / 100,000 o’r boblogaeth yn Mae’r wybodaeth a rennir gyda'r gwasanaethau
cynrychioli cynnydd o 1.79% dros y flwyddyn. iechyd gan asiantaethau cymunedol eraill hefyd yn
Mae hyn yn cymharu â’r ffigur cenedlaethol o 60, caniatáu gwell asesu a gwneud gwell
cynnydd o 2.7%. penderfyniadau am driniaeth, gan weithio er lles y
troseddwr a’r cyhoedd yn ogystal.
Bu bron ddyblu ar y nifer y Troseddwyr Rhyw
Cofrestredig a rybuddiwyd neu a ddyfarnwyd yn
euog am dorri gofynion, sy’n dangos y rheoli clos Goruchwylio mewn
ac effeithiol sy’n parhau o’r risg a berir gan y grŵp Cyfarfodydd Amlasiantaethol
hwn o droseddwyr. lefel 2 a 3

Yn ychwanegol mae Heddlu De Cymru yn parhau Mae’r nifer o’r ‘ychydig critigol’ mwyaf difrifol a
i wneud cais ac yn parhau i gael Gorchmynion Atal reolir ar Lefel 3 yn dangos gostyngiad o 32% dros
Troseddau Rhyw sy’n caniatáu i’r troseddwyr risg y flwyddyn flaenorol, gan adlewyrchu gwelliant yn
uchaf i gael eu rheoli yn fwy agos yn y gymuned. y targedu adnoddau i reoli’r troseddwyr risg uchel
hyn. Gwelir hyn yn arbennig yng Nghaerdydd, lle
mae partneriaid yn cydweithio yn yr Uned MAPP
Troseddwyr Treisgar a wedi gallu gwneud penderfyniadau cywir a
Throseddwyr Rhyw Eraill gwybodus ynglŷn â'r lefel briodol y gall achos gael
ei ddelio ag ef o ganlyniad i’w profiad a’u
Mae nifer y troseddwyr a reolir gan MAPPA ar mynediad uniongyrchol at gronfeydd data
Lefel 2 yn dangos cynnydd o 16.5%. Mae’r nifer a asiantaethau.
reolir ar Lefel 3 yn dangos gostyngiad o 45%.
Mae’r nifer cyffredinol a reolir ar Lefel 2 a 3 yn Cafodd llai o droseddwyr MAPPA eu dychwelyd i
dangos cynnydd o ychydig llai na 7%. gadwraeth am dorri trwydded yn y flwyddyn
ddiwethaf hon. Mae’n anodd dweud a yw hyn yn
Adlewyrcha hyn y gwell targedu adnoddau ar y nifer sylweddol yn ystadegol ac, os felly, a yw’r
troseddwyr mwyaf peryglus ac, yn arbennig, yr newid o ganlyniad i fwy neu lai o oruchwyliaeth
effaith a wnaed gan yr Uned MAPP yng effeithiol. Yr hyn sy’n glir yw bod staff
Nghaerdydd. gweithredol yn fwy hyddysg am broses MAPPA ac
mae troseddwyr hefyd yn fwy hyddysg ynglŷn ag
Troseddwyr Eraill: effaith MAPPA ar eu goruchwyliaeth.

Mae’r cynnydd mewn achosion Categori 3 Mae Troseddau Difrifol Pellach a gyflawnir gan
(cynnydd o 38%) yn adlewyrchu'r ymgysylltiad achosion MAPPA yn parhau’n isel, er gwaethaf
sy’n gwella rhwng y Gwasanaethau Iechyd cynnydd sylweddol yn y niferoedd cyffredinol a
Meddwl, y Gwasanaethau Troseddu Ieuenctid a gofnodir gan y gwasanaeth prawf. Gall hyn
MAPPA. Mae Meddygon a Nyrsys yn awr yn adlewyrchu’r rheoli risg effeithiol a wneir gan
gweithio’n agos gydag asiantaethau partner i MAPPA.
sicrhau bod y risg a berir yn y gymuned gan
droseddwyr â materion iechyd meddwl, yn cael ei Er efallai ei bod yn anodd mewn maes o waith
reoli’n effeithiol gan bob asiantaeth sydd â rhan mor gymhleth i ddynodi pa droseddwyr fydd yn
yng ngofal a rheolaeth y claf hwnnw. Hefyd mae ail-droseddu gallwn sicrhau bod ymdrech 100%
Timau Troseddu Ieuenctid wedi dod yn gynyddol yn cael ei rhoi i mewn i leihau risgiau hysbys yn y
ymwybodol o rôl fanteisiol all fod gan MAPPA gymuned. Gallwn wneud yr asesiadau gorau o
mewn cynorthwyo gyda goruchwylio pobl ifanc. risgiau, rhoi’r cynlluniau risg gorau ar waith a
sicrhau eu bod yn cael eu gweithredu. Mae pawb
Mae’n arwyddocaol bod gan 40% o’r troseddwyr sydd â rhan yn MAPPA wedi ymrwymo 100% i
mwyaf difrifol a reolir ar Lefel 3 faterion iechyd ddiogelu'r cyhoedd ac i ddatblygu a gwella'r
meddwl ac anhwylder personoliaeth difrifol, gyda'r diogelwch hwnnw.
troseddwr yn cael cyswllt sylweddol â

Trefniadau Aml-asiantaeth er Diogelu’r Cyhoedd Adroddiad Blynyddol 2006-2007 11


Troseddau Difrifol Pellach a reolir gan
MAPPA - 2006-2007
Diffinnir Troseddau Difrifol Pellach gan restr y Achos 3
Weinyddiaeth Gyfiawnder sy’n cynnwys troseddau
rhyw yn erbyn plant, troseddau rhyw difrifol eraill, Goruchwyliwyd ar drwydded ar ôl rhyddhau am
llofruddiaeth a throseddau rhyw a threisgar difrifol drosedd o anafu. O dan ddylanwad alcohol
eraill a all gael canlyniadau corfforol a/neu ymosododd y troseddwr ar ei chwaer hŷn.
seicolegol parhaol ar y dioddefwr. Yn y flwyddyn Cafodd y troseddwr ei oruchwylio’n agos drwy
ddiwethaf mae’r rhestr hon wedi’i helaethu i strwythurau cyfarfodydd Lefel 2 MAPPA a
gynnwys er enghraifft Lladrata, lle defnyddir arf chafodd ei asesu yn ogystal â’i reoli.
tanio ac ymosodiadau lle mae’r bwriad yw achosi
niwed difrifol. Mae’r troseddwr ar hyn o bryd yn derbyn
cosb o bum mlynedd o garchar.
Mae’r Gwasanaeth Prawf yn cynnal proses
adolygu gadarn ymhob achos lle bo troseddwr o Achos 4
dan oruchwyliaeth yn cyflawni Trosedd Bellach
Ddifrifol. Ymgymerir â’r adolygiadau hyn yn ôl Goruchwyliwyd ar Drwydded Sefydliad
proses a gynlluniwyd ac a gaiff ei monitro gan y Troseddwyr Ifanc ar ôl ei ryddhau, am brif
Swyddfa Gartref. Eir i’r afael ag asesu risg, rheoli drosedd o anafu. Cymrodd y troseddwr ran
risg a rheoli’r troseddwr. mewn lladrad stryd. Asesodd yr adolygiad SFO
reolaeth yr achos fel un digonol.
Lle bo Adolygiad Cychwynnol yn asesu bod
rheolaeth yr achos wedi bod yn annigonol i reoli’r Mae’r troseddwr ar hyn o bryd yn y carchar
troseddwr yn iawn caiff adolygiad Cam 4 llawn ei am 36 mis (Diogelu'r Cyhoedd).
gynnal. Mae’r adolygiadau hyn yn gwneud
argymhellion manwl a weithredir gan yr Achos 5
asiantaethau perthnasol.
Goruchwyliwyd ar drwydded ar ôl rhyddhau ar ôl
Nid yw yn bosibl i symud yn llwyr y posibilrwydd cael ei ail-alw’n flaenorol am gyflawni ymosodiad
y gall troseddwyr gyflawni trosedd ddifrifol bellach tra ar drwydded. Cymrodd y troseddwr a’i gyd-
ac eleni cawsom 7 trosedd bellach ddifrifol. Er ddiffinydd ran mewn ymosodiad ar ddioddefwr
bod unrhyw drosedd bellach ddifrifol yn golygu oedd yn hysbys iddynt. Cydgysylltwyd
trasiedi bersonol i bobl yn ein cymuned, mae goruchwyliaeth yn agos drwy weithdrefnau
ffigurau eleni (sy’n cynrychioli 0.94% o gyfanswm MAPPP ac fe’i aseswyd i fod yn ddigonol yn yr
y rhai a reolir ar lefelau 2 a 3 yn MAPPA) yn adolygiad SFO. Nid oedd y cyd-ddiffinydd yn
awgrymu bod MAPPA yn gyffredinol yn llwyddo hysbys i MAPPA ac mae adolygiad pellach yn cael
mewn rheoli’r troseddwyr hynny sy’n peri’r ei gynnal.
bygythiad mwyaf i gymdeithas. Mae pob achos o
droseddu difrifol pellach yn cael eu hadolygu’n Mae’r troseddwr ar hyn o bryd yn y Carchar
gadarn gyda’r asiantaethau sydd â rhan yn mynd i’r am Oes (Diogelu'r Cyhoedd).
afael â phwyntiau dysgu.
Achos 6
Achos 1 Goruchwyliwyd ar drwydded ar ôl rhyddhau, am
drosedd o dreisio. Cymrodd y troseddwr, ynghyd
Yn amodol ar oruchwyliaeth yn y gymuned yn â dau arall, ran mewn cipio ac ymosod ar berson
dilyn trosedd o ymosodiad. Gosododd y arall oedd yn hysbys iddynt. Asesodd adolygiad yr
troseddwr nifer o finiau olwyn yn cyffinio â thŷ SFO reolaeth yr achos fel un digonol.
tafarn ar dan yn ddi-hid ac o ganlyniad beryglu
bywyd. Asesodd yr Adolygiad SFO yr asesiad risg, Ar hyn o bryd mae'r troseddwr wedi ei alw'n
a’r rheolaeth a’r rheoli troseddwr fel rhai oedd yn ôl i gadwraeth.
ddigonol.
Achos 7
Mae’r troseddwr yn awr yn y carchar am oes
(Diogelu'r Cyhoedd). Goruchwyliwyd ar Drwydded Estynedig.
Ymosododd y troseddwr yn anweddus ar fachgen
Achos 2 14 oed gan hefyd gyflawni’r drosedd o Niwed
Corfforol. Roedd pryderon digonol wedi’u codi
Testun Gorchymyn Adsefydlu Cymunedol am 18 ynglŷn â rheolaeth amlasiantaethol yr achos fel
mis cyn ei arestio am Dreisio ac Ymosod ar ei bod y Bwrdd Rheoli Strategol wedi penderfynu
gariad. Cafodd yr achos ei reoli’n dda drwy cynnal Adolygiad Achos Difrifol (SCR).
gyfarfodydd lefel 2 MAPPA ac nid oedd angen
adolygiad SFO llawn. Mae’r troseddwr yn awr yn y carchar am oes
(Diogelu'r Cyhoedd).
Mae’r troseddwr yn awr yn y carchar am 6 mis.

12 Trefniadau Aml-asiantaeth er Diogelu’r Cyhoedd Adroddiad Blynyddol 2006-2007


Troseddwyr MAPPA
Trosolwg o’r boblogaeth
Rhyw Troseddwyr a reolir ar Ethnigrwydd - Troseddwyr
Rheolir ar Lefel 2 Lefel 2 yn Ardal De Cymru a reolir ar Lefel 2

5%
Merthyr
Tudful
Abertawe

Rhondda
Cynon
Taf
Castell-nedd
Port Talbot

Pen-y-bont
ar Ogwr Caerdydd 93%

Bro
Morgannwg

● Gwrywaidd 93% ● Merthyr Tudful 85 ● Asiaidd: Indiaidd 2


● Benywaidd 7% ● Rhondda Cynon Taf 85 ● Asiaidd: Bangladeshi 1
● Trawsrywiol 0% ● Caerdydd 140 ● Asiaidd: British 1
● Bro Morgannwg 71 ● Asiaidd: Pakistani 2
● Pen-y-bont ar Ogwr 61 ● Asiaidd: Other 1
● Castell-nedd Port Talbot 51 ● Du: Affricanaidd 1
● Abertawe 143 ● Du: Prydeinig 1
● Du: Arall 1
● Cymysg: Caribïaidd 4
● Cymysg: Arall 1
● Gwrthodwyd 3
● Gwyn: Arall 22
● Gwyn: Prydeinig 558
● Gwyn: Portiwgal 1
● Gwyn: Gwyddelig 3

Dadansoddiad o Dosbarthiad Oedran achosion a reolir gan MAPPA ar


Droseddau Categori 2 Lefel 2 a 3
(Troseddwyr Treisgar a
30
Throseddwyr Rhyw
Eraill)
25

Lefel 2
20

Lefel 3

15

10

0
15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75
● Am fywyd 20
Oedran
● Llofruddiaeth 10
● Dynladdiad 5
● Bygwth/ Annog Llofruddiaeth 6
● Marwolaeth - Gyrru Peryglus 7
● Ymgais i lofruddio 3
● Troseddau rhyw eraill 25
● Trais Rhywiol 4
● Llosgi bwriadol - dim peryglu bywyd 11
● Niwed Corfforol Difrifol s20 109
● Clwyfo s18 150
● Byrgleriaeth Ddwys 9

Trefniadau Aml-asiantaeth er Diogelu’r Cyhoedd Adroddiad Blynyddol 2006-2007 13


Trefniadau Amlasiantaethol
Ar Gyfer Diogelu'r Cyhoedd
Bwrdd Rheoli Strategol
Gweledigaeth Strategol

Cyflwyniad Cynllun Busnes Bwrdd


Rheoli Strategol
Mae deddfwriaeth genedlaethol yn ei gwneud hi'n
ofynnol i bob Bwrdd Rheoli Strategol (SMB) ar Geirfa
gyfer Trefniadau Amlasiantaethol Diogelu'r CSP Partneriaeth Diogelwch Cymunedol
Cyhoedd (MAPPA) i gynhyrchu Cynllun Busnes
DTC Asiantaeth Dyletswydd i
Blynyddol o 2006-07 ymlaen. Penderfynodd yr Gydweithredu (Awdurdodau Lleol,
Awdurdod Cyfrifol yn Ne Cymru, mewn Byrddau Iechyd, Ymddiriedolaethau
cydweithrediad â'r Asiantaethau Dyletswydd i GIG ac ati)
Gydweithredu, y dylai gweledigaeth strategol fwy Ymgynghorydd Cynrychiolydd Lleyg ar y Bwrdd
hir dymor danategu'r Cynlluniau Busnes hyn. Lleyg Rheoli Strategol
LCJB Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Lleol
Nodau Bwrdd Rheoli
Lefel 1 Rheoli Troseddwyr MAPPA gan un
Strategol MAPPA Asiantaeth

Mae gan Fwrdd Rheoli Strategol De Cymru Lefel 2 Cyfarfod MAPPA i ystyried y
troseddwyr hynny sy'n peri perygl
bedwar nod strategol:
mawr neu berygl uchel iawn o
niweidio nad yw ar fin digwydd
• Diogelu'r cyhoedd drwy leihau nifer
Lefel 3 Lefel uchaf cyfarfodydd MAPPA i
dioddefwyr troseddau rhyw difrifol a ystyried yr 'ychydig hollbwysig' o'r
throseddau treisgar troseddwyr mwyaf peryglus
• Gweithio ar y cyd i leihau'r risg a berir gan
MAPPA Trefniadau Amlasiantaethol ar gyfer
droseddwyr rhyw a throseddwyr peryglus Diogelu'r Cyhoedd
posibl
MAPPP Panel Amlasiantaethol ar gyfer
• Datblygu hyder cyhoeddus yn MAPPA a,
Diogelu'r Cyhoedd (Cyfarfod Lefel
thrwy dawelu meddwl cynyddol, lleihau ofn 3 MAPPA)
troseddu rhyw difrifol a throseddu treisgar
MARAC Cynhadledd Asesu Risg
• Parchu amrywiaeth i fod yn graidd pob arfer Amlasiantaethol (Cyfarfod Lefel 2
gweithio MAPPA)
MOU Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth
Y Strategaeth Tair Blynedd
OLG Grŵp Arwain Trosfwaol
Bob blwyddyn bydd y Bwrdd Rheoli Strategol yn RA Awdurdod Cyfrifol (Heddlu,
cyhoeddi Cynllun Busnes Blynyddol sy'n mynd i'r Gwasanaeth Prawf, Gwasanaeth
afael â gofynion cenedlaethol a lleol. Yn ogystal Carchardai)
bydd y Bwrdd yn canolbwyntio ar yr amcanion Grwpiau Gweithdrefnau Amddiffyn Plant
ategol canlynol: Diogelu Plant Lleol
Adolygiad Adolygu proses lle mae achos a
2006-07 Adolygiad Ffurfiol o Arferion Achos Difrifol reolir gan Awdurdod
Gweithio Cyfrifol/MAPPA yn cyflawni Trosedd
Ddifrifol Bellach
2007-08 Lledu a mesur effeithiolrwydd
SMB Bwrdd Rheoli Strategol
gwaith y Bwrdd a chyfraniad pob
Asiantaeth Fframwaith Cytundeb rhwng Awdurdodau
Strategol Cyfrifol ac Asiantaethau Dyletswydd
2008-09 2008-09 Datblygu rôl strategol i Gydweithredu ynglŷn â sut bydd
ehangach o fewn portffolio MAPPA yn gweithredu yn Ne
Cymru
ehangach Diogelu'r Cyhoedd
Grŵp G a G Grŵp Gorchwyl a Gorffen
ViSOR Cofrestr Troseddwyr Treisgar a
Throseddwyr Rhyw (cronfa ddata
genedlaethol yr Heddlu sydd i'w
rhannu gydag Awdurdodau Cyfrifol
eraill yn y dyfodol agos)
LlCC Llywodraeth Cynulliad Cymru

14 Trefniadau Aml-asiantaeth er Diogelu’r Cyhoedd Adroddiad Blynyddol 2006-2007


Bwrdd Rheoli Strategol De Cymru
Cynllun Busnes 1 Ebrill 2007 - 31 Mawrth 2008

1. Datblygiad MAPPA
NOD CYNLLUN CERRIG ADNODD/
CANLYNIAD CYNNYDD
STRATEGOL CYFLENWI MILLTIR CYFRIFOLDEB

a. Sicrhau bod • Cwblhau Cynllun • Ebrill 07 Awdurdodau Cydnabod busnes Heddlu - wedi
Cynllun Busnes Busnes yr SMB Cyfrifol mewn SMB MAPPA fel gwneud
SMB MAPPA yn • Trosglwyddo • Ebrill 07 ymgynghoriad â'r rhan annatod o Prawf - wedi
cael ei ymgorffori Cynllun Busnes SMB waith yr Heddlu, gwneud
i Gynlluniau yr SMB i Gwasanaeth Prawf Carchardai - wedi
Busnes Ardal ar Swyddogion a'r Gwasanaeth gwneud
gyfer Heddlu De Arweiniol yr Carchardai
Cymru, y Heddlu, y
Gwasanaeth Gwasanaeth
Prawf a'r Prawf a'r
Gwasanaeth Gwasanaeth
Carchardai Carchardai

b. Adolygu • Gwerthuso • Datblygu dogfen Awdurdodau • Gwybodaeth i Hyn i'w adolygu yn


ymarferoldeb • Ystyried werthuso Cyfrifol Swyddogion gynorthwyo i yr SMB - trafodaeth
Uned MAPPA De goblygiadau • Gweithredu'r Arweiniol Heddlu/ wneud gychwynnol Mehefin
Cymru i'r ariannol ar gyfer gwerthuso Gwasanaeth Prawf penderfyniadau 07, 2 flynedd i
dyfodol y dyfodol mewn i ariannu tair
blynedd swydd

c. Ystyried • Cwblhau Cynllun • Ebrill 07 • Holl aelodau'r • MAPPA yn dod Ar waith i RA - SMB
dichonoldeb Busnes SMB SMB yn rhan annatod i gadarnhau statws
cynnwys cyfeiriad • Trosglwyddo • Mai 07 ymlaen o waith pob ar gyfer DTC yn yr
at Gynllun Cynllun Busnes asiantaeth SMB ym mis
Busnes SMB yr SMB i bob Mehefin
MAPPA yng aelod o'r SMB ar
Nghynlluniau gyfer trafod
Blynyddol pob gyda'u
Asiantaeth DTC hasiantaethau

d. Parhau i • Astudiaeth Adroddiadau cyson i RAs Cynyddwyd Unedau MAPPU RHCT/MT


ddatblygu Dichonoldeb ar gyfarfodydd a gyd-leolir yn ei le yn
Unedau Diogelu'r gyfer Unedau yn chwarterol yr SMB Swyddfeydd CSP
Cyhoedd wedi'u Abertawe a yng Nghwrt Fairway
cyd-leoli ar Merthyr/Rhondd erbyn mis Awst 07
draws De Cymru a Cynon Taf Cynllunnir MAPPU
• Datblygu Uned Abertawe/Castell
yn Rhondda Nedd Port Talbot
Cynon ond noder na
Taf/Merthyr osodwyd dyddiad ar
Tudful gyfer dechrau hyd
• Dichonoldeb yma
datblygu Uned
yn Abertawe/
Castell-nedd Port
Talbot

Trefniadau Aml-asiantaeth er Diogelu’r Cyhoedd Adroddiad Blynyddol 2006-2007 15


Bwrdd Rheoli Strategol De Cymru
Cynllun Busnes 1 Ebrill 2007 - 31 Mawrth 2008

1. Datblygiad MAPPA
NOD CYNLLUN CERRIG ADNODD/
CANLYNIAD CYNNYDD
STRATEGOL CYFLENWI MILLTIR CYFRIFOLDEB

e. Dau Hysbysebu, cyfweld Ebrill 07 ymlaen RA mewn Dau Ymgynghorydd Proses yn


Ymgynghorydd a phenodi dau ymgynghoriad ag Lleyg yn ei swydd aflwyddiannus i
Lleyg mewn Ymgynghorydd Ymgynghorwyr yn barhaus ddechrau - hysbyseb
swydd Lleyg gyn gynted â Lleyg presennol i fynd allan ym mis
phosibl Mehefin ac
Ymgynghorwyr
Lleyg i fod yn ei
swydd erbyn mis
Medi 07

f. Adolygu'r MoU • Gweithgor yr • Mai 07 - Aelodau'r SMB Yr holl DTC yn Adroddiad ar y


gyda'r DTC SMB i adolygu Datblygu briodol broses hon i'w roi
effaith y Gweithgor ymrwymedig a gan y gweithgor yn
newidiadau sydd • Medi 07 chyfranogol yng nghyfarfod yr
eu hangen ac ati Adroddiad i'r SMB ym mis
SMB Medi 07

g. Gweithredu • VISOR ar waith • Paratoi ar gyfer ei • RA Argaeledd cronfa Y rhan hon o'r
ViSOR ar draws Ardal weithredu ar ddata lawn VISOR Rhaglen Gyflwyno
Gwasanaeth gyfer Gwasanaeth ar gyfer holl RA Genedlaethol a
Prawf De Cymru Prawf De Cymru Cymru chaiff ei chymhwyso
cyn gynted ag y ar gyfer Ardal De
bo'r dyddiadau Cymru erbyn mis
cyflwyno yn Ebrill 08
hysbys
• ViSOR ar waith • Paratoi ar gyfer • Carchardai i
ar draws gweithredu ar arwain
Carchardai gyfer Gwasanaeth
Cymru Carchardai Cymru
cyn gynted ag bo'r
dyddiadau
cyflwyno yn
hysbys

h. Adolygu • RA Cymru i Cyfarfod yn gyson o RA mewn Cysondeb bod Mae Grŵp Llywio
ymarferoldeb drafod fis Ebrill 07 ymgynghoriad â'r Cymru yn cydnabod Cenedlaethol
datblygu Cynllun • Adrodd yn ôl i'r SMB efallai na ddigwydd Awdurdod Cyfrifol
Busnes Cymru SMB hyn (RANSG) yn
Gyfan ar gyfer • Drafftiau gan yr cyfarfod ar 15/6/07 -
2008/09 RA - os ystyrir Proses barhaus
hynny'n briodol

i. Sicrhau • Cyfnewid Adroddiadau/ Cynrychiolydd Asiantaethau yn Gwneir cysylltiadau


cysylltiadau gwybodaeth Diweddariadau i enwebedig gweithio ar y cyd ac strategol gan
strategol yr SMB gyson a thraws gyfarfodydd nid ar eu pennau eu aelodaeth
gyfeiriadu â - chwarterol yr SMB hunain gynrychioliadol
• Fforwm SWAP amrywiol yr SMB
• Bwrdd
Amddiffyn Plant
• Trais Domestig
• Fforwm
Troseddwyr
Blaenoriaeth a
Chyson

16 Trefniadau Aml-asiantaeth er Diogelu’r Cyhoedd Adroddiad Blynyddol 2006-2007


Bwrdd Rheoli Strategol De Cymru
Cynllun Busnes 1 Ebrill 2007 - 31 Mawrth 2008

2. Strategaeth Monitro a Gwerthuso


NOD CYNLLUN CERRIG ADNODD/
CANLYNIAD CYNNYDD
STRATEGOL CYFLENWI MILLTIR CYFRIFOLDEB

a. Gweithredu Adolygu cynnydd yn Dechrau mis Mewn Canllawiau clir ar Wedi'i gwblhau - i'w
Cynllun Busnes erbyn amcanion yr Mehefin 06 ymgynghoriad ag gyfer gwaith i'r adolygu ym Mehefin
MAPPA yr SMB SMB yn chwarterol Aelodau'r SMB dyfodol. 07
2006/07 Dogfen y gellir
monitro cynnydd yn
ei herbyn

b. Gweithredu Aros am gyhoeddi Pan ar gael SMB - Gwasanaeth Eglurder a I'w gymeradwyo gan
dangosyddion dangosyddion Prawf i arwain chysondeb i fesur Fwrdd Rheoli
perfformiad cenedlaethol perfformiad Strategol Rhagfyr 07
Diogelu'r cenedlaethol
Cyhoedd
amlasiantaethol

c. Datblygu Gweithgor i • Sefydlu SMB - Heddlu i Mesurau I'w gymeradwyo gan


dangosyddion ddatblygu drafft Gweithgor - mis arwain perfformiad i fodloni Fwrdd Rheoli
perfformiad ar Mai 07. anghenion penodol Strategol Rhagfyr 07
gyfer De Cymru • Adrodd i'r SMB - ar gyfer De Cymru
mis Medi 07

d. Rhesymoli Monitro parhaus i Gwiriadau Rheolwr MAPPA a Prosesau cofrestru Bydd hyn yn rhan
cofrestriadau sicrhau cywirdeb a chwarterol o'r Chynrychiolydd cywir a chyson o'r broses o
heddlu a chysondeb cofrestriadau i ail- Heddlu enwebedig gyflwyno ViSOR i'r
gwasanaeth cofrestriadau ddechrau ym mis gwasanaethau prawf
prawf Heddlu a'r Ebrill 07 a'r gwasanaeth
Gwasanaeth Phrawf carchardai ac fe eir
i'r afael ag ef bryd
hynny

Trefniadau Aml-asiantaeth er Diogelu’r Cyhoedd Adroddiad Blynyddol 2006-2007 17


Bwrdd Rheoli Strategol De Cymru
Cynllun Busnes 1 Ebrill 2007 - 31 Mawrth 2008

2. Strategaeth Monitro a Gwerthuso


NOD CYNLLUN CERRIG ADNODD/
CANLYNIAD CYNNYDD
STRATEGOL CYFLENWI MILLTIR CYFRIFOLDEB

e. Sicrhau Ansawdd • Adolygiad parhaus Tri adroddiad y Rheolwr MAPPA, • Hyder bod Lefel 3 Parhaus -
Lefel 3 ar gyfer o drothwyau flwyddyn i'r SMB yn Cynrychiolydd yr yn gweithredu i'r 6 Gorffennaf 2007
cysondeb, mynychu a dechrau ym mis Heddlu enwebedig, 1 ychydig hollbwysig,
cywirdeb chydweithrediad Mai 07 Ymgynghorydd Lleyg gellir rhoi
effeithlonrwydd asiantaethau ac 1 Cynrychiolydd tystiolaeth
ac • Adolygiad parhaus SMB trywydd archwiliad
effeithiolrwydd o'r prosesau a phenderfyniadau
• Gwerthusiad y gellir eu
parhaus o broffil hamddiffyn ac felly
ddiogelu'r cyhoedd
amrywiaeth
yn well
troseddwyr
• Newid
Cyfarwyddiadau
Arfer yn ôl yr
angen

f. Sicrhau Ansawdd • Adolygiad parhaus Tri adroddiad y Rheolwr MAPPA, • Hyder yn Lefel 2 Parhaus -
Lefel 2 am o drothwyau flwyddyn i'r SMB yn Cynrychiolydd yr ac y gall roi 27 Gorffennaf 2007
gysondeb, mynychu a dechrau ym mis Heddlu enwebedig, 1 tystiolaeth
cywirdeb, chydweithrediad Mai 07 Ymgynghorydd Lleyg trywydd archwiliad
effeithlonrwydd asiantaethau ac 1 Cynrychiolydd a phenderfyniadau
ac • Adolygiad parhaus SMB y gellir eu
effeithiolrwydd o'r prosesau hamddiffyn ac felly
• Gwerthusiad ddiogelu'r cyhoedd
parhaus o broffil yn well
amrywiaeth
troseddwyr
• Newid
Cyfarwyddiadau
Arfer yn ôl yr
angen

g. Monitro • Defnyddio meini Adolygiadau wedi eu Aeloda'r SMB - Datblygu matrics SCR cyfredol yr
Adolygiadau prawf i gynnal cynnal fel y bo Heddlu yn arwain argymhellion. Cyfle i SMB ar waith ac ar
Achos Difrifol Adolygiadau achosion yn codi fonitro gweithrediad y llwybr i ddarparu
(SCR) Achos Difrifol yn prosesau a dysgu adroddiad llawn i'r
ôl yr angen gan brofiad SMB Medi 07

18 Trefniadau Aml-asiantaeth er Diogelu’r Cyhoedd Adroddiad Blynyddol 2006-2007


Bwrdd Rheoli Strategol De Cymru
Cynllun Busnes 1 Ebrill 2007 - 31 Mawrth 2008

3. Strategaeth Cyfathrebu a Phartneriaeth Strategol


NOD CYNLLUN CERRIG ADNODD/
CANLYNIAD CYNNYDD
STRATEGOL CYFLENWI MILLTIR CYFRIFOLDEB

a. Adolygu • Adolygu • Adroddiad i'r • RA - Gwasanaeth Grŵp SMB yn Mae cynrychiolaeth


cyfansoddiad yr presenoldeb SMB Mehefin 07 Prawf i arwain cynnig y yr SMB yn unol â
SMB Presennol asiantaethau • Gweithgor i • RA - Gwasanaeth ddarpariaeth a'r Chanllawiau
• Adolygu adrodd Medi 07 Prawf i arwain gefnogaeth Cenedlaethol gyda'r
priodoldeb yr diogelu'r cyhoedd ychwanegiad o
aelodaeth rhyngasiantaethol gynrychiolwyr CSP
gorau posibl ar gyfer
cymunedau yn Ne
Cymru

b. Adolygu'r Ar waith - yn
Ddogfen disgwyl Canllawiau
Fframwaith MAPPA
Strategol Cenedlaethol
Rhyngasiantaetho newydd, Tachwedd
l gyfredol 2007

c. Cyhoeddi • Sicrhau casglu • Datblygu • Rheolwr MAPPA Cynyddu Ar waith - Mehefin


Adroddiad data parhaus terfynau amser • Awdurdodau dealltwriaeth a SMB i gymeradwyo/
Blynyddol • Casglu'n barhaus ar gyfer Cyfrifol mewn hyder y cyhoedd newid
astudiaethau adroddiad 07 ymgynghoriad â'r
achos a • Adroddiad Drafft SMB
gwybodaeth arall Mehefin 07
addas ar gyfer yr • Cyhoeddi'r
Adroddiad Adroddiad
Blynyddol Hydref 07

d. Adolygu'r • Gweithgor yr • Gweithgor wedi Awdurdodau Eglurder polisi, Parhaus - SC yn


strategaeth SMB i adolygu ei gynnull - Cyfrifol mewn prosesau a arwain - Martyn
cyfryngau yng ngoleuni Mai 07 ymgynghoriad â'r chyfrifoldebau o ran Jones i ddiweddaru
digwyddiadau SMB - Heddlu i y cyfryngau SMB mis Mehefin
diweddar arwain
• Gweithgor i • Gwelliannau/
ddrafftio/newid newidiadau i'r
yn ôl yr angen SMB - Medi 07

Trefniadau Aml-asiantaeth er Diogelu’r Cyhoedd Adroddiad Blynyddol 2006-2007 19


Bwrdd Rheoli Strategol De Cymru
Cynllun Busnes 1 Ebrill 2007 - 31 Mawrth 2008

3. Strategaeth Cyfathrebu a Phartneriaeth Strategol


NOD CYNLLUN CERRIG ADNODD/
CANLYNIAD CYNNYDD
STRATEGOL CYFLENWI MILLTIR CYFRIFOLDEB

e. Cydweithrediad • Sicrhau cyfnewid • Cofnodion SMB • RA • Manteisio ar Cyfarfod RANSG


rhanbarthol gwybodaeth gan yn cael eu arfer da Cymru gyfan -
grwpiau rhannu drwy • Sicrhau nad yw'r cyfarfod nesaf
rhanbarthol gyfarfodydd gwaith yn cael ei 15/6/07
gwahanol prawf MAPPA ddyblygu.
Awdurdodau chwarterol. • Datblygu Cyfarfod
Cyfrifol • Cynadleddau/ • RA mewn cysondeb ledled cydgysylltwyr
• Cefnogi mentrau seminarau cydweithrediad Cymru MAPPA Cymru
a fwriadwyd i rhanbarthol wedi â'r SMB gyfan - cyfarfod
rannu arfer da a eu darparu gan y nesaf 19/7/07
gwella cysondeb Weinyddiaeth
Gyfiawnder Diogelu'r Cyhoedd
Cymru Gyfan
Fforwm Arweinwyr
Gwasanaeth Prawf

f. Gwella proffil • Sicrhau Gwahoddiadau i RA mewn • Gwell perthynas Mater i'w godi gyda
SMB MAPPA o ymglymiad gynrychiolwyr ymgynghoriad â'r â Llywodraeth RANSG Cymru
fewn priodol Llywodraeth SMB Cynulliad Cymru Gyfan
Llywodraeth cynrychiolydd Cynulliad Cymru fel • Gwell
Cynulliad Cymru Llywodraeth y bo'n briodol gwybodaeth a
Cynulliad Cymru dealltwriaeth gan
mewn Lywodraeth
digwyddiadau Cynulliad Cymru
perthnasol ynglŷn â
• Sicrhau bod phrosesau
Llywodraeth MAPPA
Cynulliad Cymru
yn cael ei
diweddaru
ynglŷn â
mentrau/deddfw
riaeth newydd

g. Ymglymiad • Cynrychiolydd • Heddlu a'r RA mewn • Llais a chyfle i Parhaus Cynhadledd


cenedlaethol Cymru ar Gwasanaeth ymgynghoriad â'r ddylanwadu ar Genedlaethol
Rwydwaith Prawf yw SMB gynigion MAPPA ar 5 a 6
Heddlu a'r cynrychiolwyr cenedlaethol Mehefin 2007.
Gwasanaeth Cymru • Gwybodaeth (Cynhadledd
Prawf uniongyrchol am Ranbarthol Cymru
• Cefnogaeth ar • Cynrychiolaeth o fentrau newydd MAPPA 27/3/07)
gyfer pob Gymru ym mhob • Dysgu gan
Cynhadledd digwyddiad ranbarthau eraill
Genedlaethol Cenedlaethol
neu
ddigwyddiadau
priodol eraill

20 Trefniadau Aml-asiantaeth er Diogelu’r Cyhoedd Adroddiad Blynyddol 2006-2007


Bwrdd Rheoli Strategol De Cymru
Cynllun Busnes 1 Ebrill 2007 - 31 Mawrth 2008

4. Strategaeth Hyfforddi
NOD CYNLLUN CERRIG ADNODD/
CANLYNIAD CYNNYDD
STRATEGOL CYFLENWI MILLTIR CYFRIFOLDEB

a. Ymgynghorwyr • Cefnogi datblygu • Penodi Awdurdodau • Ymgynghorwyr Proses penodi ar


Lleyg Cynlluniau Ymgynghorwyr Cyfrifol mewn Lleyg yn gallu gyfer 2
Gweithredu Lleyg newydd cydweithrediad ag gwneud cyfraniad Ymgynghorwr Lleyg
newydd ar gyfer • Datblygu Ymgynghorwyr gwirioneddol yn ail ddechrau
Ymgynghorwyr Cynlluniau Lleyg • Ymgynghorwyr Mehefin 07
Lleyg unigol Gweithredu Lleyg â'r
• Hwyluso unigol wybodaeth
gweithrediad y ddiweddaraf
Cynlluniau
Gweithredu

b. Cadeiryddion • Cynnal • Cynnal Rheolwr MAPPA • Targedwyd Erbyn SMB Medi -


MAPPP dadansoddiad archwiliad a Hyfforddiant Dyddiad dros dro
sgiliau threfnu • Gweithlu â sgiliau 3/8/07
• Darparu hyfforddiant priodol
hyfforddiant yn Mai 07
unol â'r bwlch • Darparu
sgiliau hyfforddiant

c. Cadeiryddion • Cynnal • Cynnal Rheolwr MAPPA • Targedwyd Mewnbwn Cwrs DI


Gweithredol/Lef dadansoddiad archwiliad a Hyfforddiant 3/7/06
el 2 sgiliau threfnu • Gweithlu â sgiliau
• Darparu hyfforddiant priodol Dyddiad dros dro
hyfforddiant yn Mai 07 3/8/07
unol â'r bwlch • Darparu
sgiliau hyfforddiant

d. Datblygu • Ymgynghoriad • Paratoi holiadur RA mewn Gwell gwybodaeth a Adroddiad


gwybodaeth a drwy holiadur a'i ddosbarthu - ymgynghoriad â'r dealltwriaeth chwarterol Rheolwr
dealltwriaeth o Aelodau SMB/ Mai 07 SMB ymhlith aelodau'r MAPPA i'r Byrddau
MAPPA ar gyfer Hyfforddiant Trefnu Codi SMB Rheoli Strategol
Aelodau SMB wedi ei drefnu Ymwybyddiaeth/ Codi
Hyfforddiant ymwybyddiaeth
Medi 07 gyda DTC (St T's,
Serco, Ysbyty
Brenhinol Gwent ac
ati)

Trefniadau Aml-asiantaeth er Diogelu’r Cyhoedd Adroddiad Blynyddol 2006-2007 21


Heddlu De Cymru
Pencadlys yr Heddlu
Pen-y-bont ar Ogwr CF31 3SU
Ffôn: 01656 655555

GWASANAETH
PRAWF CENEDLAETHOL
Dros Loegr a Chymru

Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol


Ardal Prawf De Cymru
Tŷ Tremains
Heol Tremains CF31 1TZ
Ffôn: 01656 674820

HM PRISON
SERVICE
Dyluniwyd ac Argraffwyd gan
Adran Argraffu Heddlu De Cymru
Ffôn: 01656 869264

Trefniadau Aml-asiantaeth er Diogelu’r Cyhoedd Adroddiad Blynyddol 2006-2007 1