You are on page 1of 17

MORFOLOGIJA TLA

14/03/2012

MORFOLOGIJA TLA

1

diverzitetom. kemijskom. raznolikošću. biološkom i morfološkom pogledu 14/03/2012 MORFOLOGIJA TLA 2 . kako po horizontali. prirodi općenoto svojstvenom. pedosferu sa.rezultat djelovanja pedogenetskih procesa je tlo ili solum. kao prirodno tijelo • .• . tako i po vertikali • .ono čini posebno izdvojenu zonu.ta raznolikost ističe se u fizikalnom.

• .endomorfologija • . tla 14/03/2012 MORFOLOGIJA TLA 3 .pedosfera • .profil tla .tlo.morfogenetska svojstva (rezultat su pedogeneze) • .vertikalni presjek tla • .ektomorfologija (reljef. živi i mrtvi pokrov) • .

tu se uzimaju uzorci tla • . svojstva lako su prepoznatljiva. crvena i bijela) • .sklop profila 14/03/2012 MORFOLOGIJA TLA 4 .PROFIL TLA • .endom.meh.boja (uočljivost. sastav • . pa su prikladna za dešifriranje geneze i procjenu svojstava • . crna....

rezultat pedogeneze E Bh Bfe 14/03/2012 MORFOLOGIJA TLA 5 . izraženost i prijelaz jednoga u drugi .SKLOP PROFILA TLA Ol Of/Oh • . slijed.horizonti. njihov broj. debljina (moćnost).

Horizonti • horizont tla je osnovni element stratigrafije tla. nastao kao posljedica djelovanja pedogenetskih procesa i evolucije tla 14/03/2012 MORFOLOGIJA TLA 6 .

kompleksi A A 14/03/2012 MORFOLOGIJA TLA 7 .organomin.A .humusnoakumulativni .

14/03/2012 MORFOLOGIJA TLA 8 .

(rizosfera.isprana glina. strukt. seskvioksidi (A) • B .O E • O – organični . uvjetima • (A) – inicijalni .iluvijalni B C 14/03/2012 MORFOLOGIJA TLA 9 .iznad miner. humus. agregati) • E – eluvijalni . dijela u pretežno aerobn.

kambični • C – rastresiti matični supstrat • R – čvrsta stijena (B) R C 14/03/2012 MORFOLOGIJA TLA 10 .• (B) .

• G – glejni G G G 14/03/2012 MORFOLOGIJA TLA 11 .

14/03/2012 MORFOLOGIJA TLA 12 .

površinske ili gornje vode OA Ap Eg (gI) Bg (gII) 14/03/2012 MORFOLOGIJA TLA 13 .nastaje u uvjetima stagn.• g – pseudoglejni .

tresetni • P .antropogeni P T T 14/03/2012 MORFOLOGIJA TLA 14 .• T .

složeni horizonti A/E.¸(dva susjedna horizonta) prvi dominira • . AC .prijelazni horizonti AO.dva procesa čije su morf. A/G . posljedice vidljive • .slojevi 14/03/2012 MORFOLOGIJA TLA 15 .• .

Ts – fibrični. Gr • Tfi. Aan.Forme horizonata i pothorizonti: • Amo (mollis . hemični i saprični 14/03/2012 MORFOLOGIJA TLA 16 . (B)rz • Bt. Bh. um (umbra .sjena). oh (ohros . Bfe • Ol.blijed) • Ahm. Avt • (B)v. Oh • Gso.mekan. The. Of. blag).

) .Na-ion > 7% u adsorp.a 14/03/2012 17 .tvorevine flore i faune . željeza.nakupine SiO2 . kompleksu – na .iscvijetanja gipsa (arid. aluminija i mangana (konkrecije) .• . odraz su pedodinamike.cs .hidromorfna forma humusa .nakupine lako topivih soli (slana tla) .nakupine CaCO3 .cn . procesa. pa su prikladne kao dijagnostički znakovi u razredbi tala • • • • • • • • • • • • • .fosilni horizont – b .obrada – p .nakupine seskvioksida.konkrecije seskvioksida i mangana – cn MORFOLOGIJA TLA . prepoznatljive su na profilu.ca .sa .cementirani horizont – m .specifične pedodinamske tvorevine su također rezultat pedog.vertičnost – vt .