You are on page 1of 8

PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT

SAVREMENI SISTEMI PROIZVODNJE

SADRŽAJ  JUST IN SEQUENCE (JIS)  JUST IN TIME (JIT)  KANBAN  LEAN KONCEPCIJA  RAČUNAROM INTEGRISAN PROCES PROIZVODNJE (CIM) .

gde komponente stižu na pokretnoj traci u odreĎenom redosledu u tačnom trenutku kada je to potrebno. YUST IN SEQUENCE (JIS) Samo u nizu je pristup proizvodnji. Kompanija može bez napora pomiriti kompromis kvaliteta i pouzdanost svojih proizvoda. JIS se uglavnom sprovodi za proizvodnju automobila. . To može biti sastavni deo tačno na vreme proizvodnje. a ne pre toga. gde kompanije mogu smanjiti količinu zaliha koje su u skladištu. kao i smanjenje troškova i pojednostavljenje poslovanje. proizvodnja postaje fleksibilnija i efikasnija. Korišćenjem ovog pristupa.

Osnove ovakvog pristupa su: nabavi kad je potrebno. kvalitetu procedura. smanjenja troškova. već logičan rezultat skupa tehnika.JUST IN TIME (JIT) Just in time zapravo nije tehnika. Kombinovanje ovih tehnika vodi ka implementaciji just in time pristupa. isporuke. Kada se sve poveže. organizuj efektivnost. efektivnog planiranja procesa proizvodnje i dizajna fabrike. kvalitetu nabavke. To je zapravo cilj stroge kontrole nabavke. logistike i planiranja potrebe materijala (MRP). nabavi po potrebnom kvalitetu. . predviĎanja i odreĎivanja ciljeva. i naravno kao rezultat svih aktivnosti kvalitetu proizvoda i njegovih delova.kvalitetu zapisa. potrebno je zapravo povećati kvalitet u svim menadžerskim poslovima. smanji pripremno vreme. motivacije radnika.

kad su svi kontejneri puni. Za kontrolu premeštanja kontejnera postoje dve glavne vrste kanban kartica. jasno je da prethodna operacija kasni. a takoĎe i dobavljače. S druge strane. naredna operacija stagnira.KANBAN SISTEM    Kanban je sistem fizičke kontrole koji se sastiji od kartica i kontejnera. Sav se materijal povlači kroz proces u skladu sa terminskim planom završne montaže. Svi su delovi uredno smešteni u kontejnere fiksne veličine. Značajna činjenica kanbana je u tome što je on vidljiv. kartice za proizvodnju i kartice za povlačenje. na osnovu lako uočljivog sistema radničke kontrole i kontrole dobavljača. Zavisno od potrebe postavlja se odreĎen broj kontejnera praćeni svaki svojom karticom i u svakom momentu se ima pregled nad potrebnim količinama. Kako se prazni kontejneri gomilaju. Kanban povezuje sve radne centre u proizvodnom pogonu. . Proizvodna veličina serije tačno je jednaka jednom kontejneru.

Ceo logistički lanac se koordinira pomoću signala koji se dobijaju od potrošača. . Osnovni cilj koncepta lean mišljenja je smanjivanje troškova u svim aspektima poslovanja. To je istovremeno i put dodavanja vrednosti proizvodu gledano sa potrošačkog aspekta. Koristi se sistem kontrole materijala pod nazivom pull rasporeĎivanje koji reaguje isključivo na zahteve potrošača. Krajnji potrošač ne treba da plaća troškove nastale u lancu snabdevanja.LEAN KONCEPCIJA    U osnovi principi lean mišljenja podrazumevaju da se roba proizvodi i isporučuje kupcima tačno na vreme i u skladu sa ugovorenom prodajom. Lean mišljenje predstavlja jednu cikličnu putanju traženja perfekcije.

U okviru CIM koncepta integriše se deo sistema za naučno-tehničku i poslovnu primenu i sistemi za planiranje i upravljanje proizvodnjom.RAČUNAROM INTEGRISAN PROCES PROIZVODNJE (CIM)   CIM je nova filozofija voĎenja proizvodnog sistema koja počiva na podršci računarom. . ekspertnih sistema i veštačke inteligencije i povezani su u računarsku mrežu. a treba da objedini tehnologiju. opremu. uz podršku informacionih sistema. organizacione jedinice i informacione resurse proizvodnog sistema.

TQM (Total Quality Management . OPT (Optimized Production Technology .optimizacija proizvodnih tehnologija). koji se mogu posmatrati i kao odvojeni i međusobno konkurentni.planiranje potreba materijala). MRP II (Material Resource Planning II . ..: MRP (Material Requirements Planning . kao što su npr.potpuno upravljanje kvalitetom) i dr.upravo na vreme).RAČUNAROM INTEGRISAN PROCES PROIZVODNJE (CIM) CIM koncept se mora tako realizovati kako bi se u što je moguće većoj meri primenio i integrisao sa poznatim proizvodnim principima (modelima) ili filozofijama.planiranje proizvodnih resursa II). JIT (Just-InTime . Kanban.