You are on page 1of 17

©

REFERAT OD KOJEG SU MNOGI BJEŽALI REFERAT KOJI JE MNOGO GODINA BIO JAVNA TAJNA REFERAT KOJEG NI NAJHRABRIJI NISU HTJELI OBJAVITI REFERAT KOJI ĆE UPRAVO SADA VIDJETI NEKOLICINA ODABRANIH KOJI NISU NA KAVI U “VULKANU” .

VI ĆETE UPRAVO SAD VIDJETI REFERAT O.. .. TAKO JE.DA..

Jedna od Dobar dan. Ja ću vas djeconajvećih uvest u je upravo zavjera magiĉni svijet koja skriva istinu zavjera o energetskim vrpcama! Ali ja sam ovdje da vam razbistrim isprane mozgove! Magiĉni svijet zavjera .

Popunjenost stanja odreĊena je raspoloživim brojem elektrona i Paulijevim naĉelom iskljuĉenja. Prema tom naĉelu više od dva elektrona ne mogu biti na istoj energetskoj razini. Vezanost elektrona oĉituje se time što su sva prisutna stanja energije negativna.Podsjetimo se. u atomskoj fizici smo uĉili da se elektroni slobodnog atoma nalaze u vezanim stanjima. odnosno na istoj energetskoj razini mogu se naći dva elektrona sa suprotnim spinom. . odnosno u potencijalnoj jami.

Približavanjem atoma dolazi do međudjelovanja te se svaka energetska razina atoma cijepa na veći broj. one tvore tzv. Energetski pojas. . zbog Paulijeva načela isključenja.DEGENERACIJA ENERGETSKE RAZINE Degeneracija je cijepanje energetske razine udruživanjem atoma u čvrsto stanje.Kako su te energetske razine zbijene na jednom malom području. odnosno vrpcu. Broj nastalih podrazina jednak je broju udruženih atoma.

Tada su elektroni iznad snižene barijere. .Potencijalna barijera Uz stvaranje energetske vrpce dolazi i do snižavanja potencijalne barijere između susjednih atoma.

odnosno ENERGETSKI PROCJEP ili GEP( Eg). Izražava se u eV. valentni elektroni.VAŽNE ĈINJENICE Vrpca iznad barijere zove se VODLJIVA VRPCA. izolatori i poluvodiči bitno se razlikuju po svojstvima najviše energijske vrpce. Između te dvije vrpce nalazi se područje bez energetskih stanja koje se naziva ZABRANJENOM VRPCOM. a ona ispod VALENTNA VRPCA. Vodiči. Za električna svojstva važni su samo vanjski. .

Tablica energija Eg za neke tvari : TVAR g germanij 0.08 indij 0.66 silicij 1.17 dijamant 5.2 E / eV .

te su metali dobri vodiči. Pri tome i dalje vrijedi Paulijevo načelo isključenja. . Unutar nje postoji niz slobodnih stanja na koja elektroni mogu prelaziti. Kod metala elektroni napučuju energetsku vrpcu iznad barijere. dakle ima mnogo nepopunjenih stanja.VODIĈI Kod vodiča je valentna vrpca samo djelomično popunjena. Slobodno gibanje elektrona s jednog stanja u vrpci na neko drugo stanje metalima omogućuje provođenje struje. Međutim. razlike između energijskih stanja unutar vrpce su vrlo malene pa se prijelazi zbivaju s vrlo malo energetskih promjena.

polje (tj. Zato metali odlično provode VALENTNA VRPCA struju. na male energetske promjene). Valentna vrpca je samo ZABRANJEN POJAS djelomično popunjena. tako elektroni u toj vrpci mogu reagirati na el.VODLJIVA VRPCA E VALENTNA VRPCA Slika prikazuje vrpce unutar vodičametala. jer postoje nepopunjena stanja bliskih energija. .

Stoga vanjski elektroni ne mogu reagirati na vanjsko el. Elektroni im se nalaze u valentnoj vrpci. polje. struju! .IZOLATORI Izolatori nemaju elektrone u vodljivoj vrpci. Ne postoji mogućnost prebacivanja elektrona iz valentne u vodljivu vrpcu zbog velikog energetskog procjepa (5-8 eV). pa izolatori ne mogu provoditi el. Male promjene energije nisu dovoljne da bi se elektroni prebacili preko zabranjenog pojasa i poprimili energetsko stanje iz slobodne vodljive vrpce.

VODLJIVA VRPCA ZABRANJEN POJAS VALENTNA VRPCA Elektron koji se nalazi u valentnoj vrpci .Elektron se nije uspio prebaciti u vodljivu vrpcu.

Za njih je karakterističan nedostatak elektrona u vodljivoj vrpci. On iznosi otprilike 1 eV. Pri izlaganju višoj temperaturi ili el.POLUVODIĈI. Prebacivanjem elektrona iz valentne vrpce ostaje prazno mjesto. polju moguće je savladati taj procjep. odnosno šupljina. Šupljine se “gibaju” tako da neki drugi elektron iz valentne vrpce popuni to mjesto. kao i vodljivi elektron. Šupljina je nosioc pozitivnog. ali za razliku od izolatora imaju malen energetski procjep.INTRISTIĈNI Poluvodiči su kristali germanija. silicija i indija. . a za sobom ostavlja šupljinu itd. Ta šupljina igra važnu ulogu u provođenju struje. a elektron negativnog naboja.

Vrijednost takvih poluvodiča nalazi se u tome što se njihova vodljivost može kontrolirati preko dodavanja primjesa. Primjese unose i energetsko stanju unutar energetskog gepa.EKSTRINSIĈNI Ekstrinsični poluvodiči nastaju dodavanjem primjesa u kristalnu rešetku nekog intrinsičnog poluvodiča.POLUVODIĈI. Ta energetska razina omogućiti će prijelaz elektrona iz valentne u vodljivu vrpcu. .

elektron koji je višak ne sudjeluje u vezi i prelazi u podvrpcu isopd vodljive vrpce koja je nastala zbog prisustva primjesa. Ed. Taj elektron nema odgovarajuću šupljinu u valentnoj vrpci. Primjese su donorske jer doniraju elektrone poluvodiču. Atomi arsena se ugrađuju u kristalnu rešetku atoma čistog poluvodiča. a dodatne se en. . npr arsena. pa je koncentracija elektrona veća od koncentracije šupljine. Većinski nosioci su zato elektroni. Pošto je element čistog poluvodiča četverovalentan. vrpca naziva donorskom vrpcom.N-tip poluvodiča Nastaje pri dodavanju taljevini čistog poluvodiča primjese peterovalentnog elementa.

Istina koja je njime izrečena neka ne ostane zarobljena u vašim srcima. bok.. I učite . ..! Pusa. već je širite dalje kao poruku mira..Dakle djeco.. ovo je bio referat o teoriji energetskih vrpci.....