You are on page 1of 3

1. Šta rade školski psiholozi? Proučavaju procese učenja i čimbenike koji na njih utječu. 2. Čime se bavi psihometrija?

Individualnim razlikama i mjerenjem psihičkih procesa i osobina. 3. Što istražuje biološka psihologija? Organske osnove psihičkih procesa i ponašanje, hormone i oštedenje mozga. 4. Pojasnite odnos između nezavisne i zavisne varijable? Vrijednost nezavisne varijable određuje istraživač, ona predstavlja uzrok. Zavisna varijabla predstavlja posljedicu. Primjer rezultata je kod nagrade kao nezavisne i kreativnosti kao zavisne varijable. U slučaju niske kreativnosti nagrada je ekstrinzična, materijalna, a kod visoke kreativnosti intrinzična, pohvala. 5. Prijenos živčanog impulsa počinje na kvržicama aksona te se prenosi preko aksona do tijela na dendrite te na drugu stanicu. NETOČNO 6. Opišite funkciju kralježničke moždine ? Njezina funkcija je dvostruka: 1. PROVODNA FUNKCIJA – provodi impulse iz osjetila u trupu i udovima u više dijelove živčanog sustava; 2. REFLEKSI – mišidne reakcije ili reakcije neke žlijezde koje nastaju prilikom prijenosa živčanih impulsa iz osjetila do izvršnog organa putem koji je određen naslijeđem. 7. Bolesnici s disfunkcijom malog mozga imaju poteškode. Navedite koje! - poteškode s održavanjem ravnoteže tijela, - regulacijom tonusa mišida i - izvođenjem pokreta. 8. Koja je funkcija neuroprijenosnika? Omoguduju prijenos poruka s jednog neurona na drugi. 9. Koja je funkcija eferentnih ili motornih neurona ? Prenose poruke iz kralježničke moždine ili mozga u izvršne organe ili žlijezde. 10. Zašto kod vađenja krvi nedemo izmaknuti prst iako bi uobičajena refleksna situacija bila njegovo odmicanje ? Jer su refleksi pod utjecajem nekih nadređenih struktura u središnjem živčanom sustavu. 11. Osjeti su bolje razvijeni kod životinja. Pojasnite zašto? Jer su važni za preživljavanje vrste.

automatsko odvijanje vještine. To je proces integracije podataka iz više osjetnih sustava i davanje značenja tim podacima. . .faza povezivanja – povezivanje dijelova u cjelinu. 18. Pojasnite 3 važna elementa u učenju ? „relativno trajno“ – razlikovanje naučenih od privremenih promjena u ponašanju. „rezultat vježbe ili iskustva“ – razlikovanje od promjena izazvanih biološkim procesima rasta. Pojasnite afekt! To je kratkotrajno i vrlo jako čuvstvo kod kojeg je smanjena sposobnost logičkog zaključivanja i gubi se kontrola nad ponašanjem. 15.na početku učenja više puta ponavljati. 17. Što je motivirano zaboravljanje ? To je potiskivanje neugodnih sadržaja. 19. . Ima dva zadatka: . Organizacija učenja – navedite 5 principa! . 20. To je dinamičan proces jer opažaji nisu statični.locirati ga u prostoru.smanjiti mogudnost pada koncentracije. Pojasnite 3 faze proceduralnog pamdenja! . 16.prepoznati oblik onoga što opažamo . . 14.stalno mjesto za rad. 13. . On se može povedati grupiranjem čestica – mnemotehnikama. Pojasnite prirodu i kapacitet kratkoročne memorije! Priroda kratkoročne memorije je prijenos električnog impulsa. reprodukciju i homeostazu. Definirajte percepciju ! U psihologiji se proučava zajedno s osjetima. Što su interoceptori ? Osjetilne stanice koje bilježe zbivanja u unutrašnjosti organa. 21. O čemu ovisi uspješnost pamdenja? O mjestu informacije u nizu koji se uči i neposrednom ili odgođenom ispitivanju pamdenja.koristiti mnemotehnike. „promjena u ponašanju“ – mora biti vidljiva. Što je intrizična motivacija ? To je ponašanje motivirano unutarnjim pobudama.gradivo učiniti smislenim . . a kapacitet 5-9 čestica.12.kognitivna faza – shvatiti što treba napraviti.

moratorij – odgađanje razvoja identiteta.raspršeni identitet i problemi prilagodbe. 27. javljaju se psihološki konflikti i nestabilno ponašanje.mijenjaju se proporcije tijela. 25.javljaju se promjene u stanjima pobuđenost . Prema koji načelima se razvija samopoimanje i samopoštovanje? Prema načelima diferencijacije i integracije. . Autori su Stanley Hall koji ju opisuje kao vrijeme bura i oluja. .mijenja se omjer mišida i tjelesne masnode. odnos prema drugima i odnos prema radu i obvezama. 24. Osim toga javlja se i propozicijs ko mišljenje temeljem kojeg adolescenti mogu procijeniti logiku verbalnih tvrdnji ne pozivajudi se na okolnosti iz stvarnog svijeta. Primjer toga je Piagetov zadatak s njihalom. . Navedite autore koji su izrazito zastupali to gledište! Dolazi do bioloških događaja zbog kojih se potpuno drugačije razvija tijelo i javlja se spolna zrelost. Kako se manifestira karakter? Kroz odnos prema sebi. Navedite tjelesne promjene u pubertetu? . Testiranje hipoteza je sustavno.22. Pojasnite dva moguda ishoda učenja razvoja identiteta koji ne dovode do rješavanja krize? . . javlja se hipotetičko-deduktivno rasuđivanje kojim se problem rješava tako da se stvori opda teorija o svim mogudim činiteljima koji mogu utjecati na ishod i iz nje se dedukcijom dolazi do specifičnih hipoteza o tome što se može dogoditi. 26. Pojasnite stadij formalnih operacija u Piagetovoj teoriji kognitivnog razvoja u adolescenciji? Počinje s 11 ili 12 godina. 23. i Sigmund Freud koji opisuje genitalni stadij kad se bude instinktivni nagoni i premještaju u genitalno područje.promjene ritma života. Pojasnite biološko gledište adolescencije.