You are on page 1of 12

Universitatea Maritimă din Constanţa Facultatea de Electromecanică Navală Specializarea Ingineria Mediului în Industrie

Ghidul absolventului
pentru pregătirea lucrării de licenţă/ lucrării de dizertaţie

2012

. începând cu anul şcolar 2011/2012. TERMENI FOLOSIŢI In acest ghid ne vom referi la proiectul de diplomă. lucrarea de dizertaţie a studenţilor specializării de lungă durată. lucrărilor de licenţă şi lucrărilor de dizertaţie realizate de absolvenţii tuturor specializărilor de lungă durată. programelor de studii de licenţă şi programelor de master din cadrul Facultăţii de Electromecanică Navală. predarea şi susţinerea lucrării de absolvire (proiect de diplomă/ lucrare de licenţă/ proiect de dizertaţie) pentru studenţii specializării Ingineria Mediului în Industrie din cadrul Universităţii Maritime din Constanţa. 1. . DOMENIUL DE APLICARE Acest ghid se aplică proiectelor de diplomă. II sau cel tarziu la începutul penultimului semestru de studiu al ciclului de învăţământ. ETAPE PRINCIPALE IN ELABORAREA LUCRĂRII DE ABSOLVIRE In cele ce urmează vom detalia cronologic principalele etape de parcurs şi a cerinţelor ce le sunt asociate. lucrarea de licenţă. Specializarea Ingineria Mediului în Industrie din cadrul Universităţii Maritime din Constanţa cu termenul generic de lucrare.Universitatea Maritimă din Constanţa Facultatea de Electromecanică Navală Specializarea Ingineria Mediului în Industrie Ghidul absolventului pentru pregătirea proiectului de diplomă/ lucrării de licenţă 2012 OBIECTUL GHIDULUI Obiectul acestui ghid constă în descrierea etapelor de parcurs şi a cerinţelor necesare pentru realizarea. Specializarea Ingineria Mediului în Industrie. Facultatea de Electromecanică Navală. Alegerea coordonatorului şi a temei Absolventul îşi alege de regulă tema şi coordonatorul (îndrumătorul) in anul III de studiu sem. programelor de studii de licenţă şi programelor de master din cadrul Facultăţii de Electromecanică Navală.

ce se semnează atât de îndrumător. semnată. Decanatul facultăţii impreună cu şeful departamentului Ştiinte Inginereşti în Domeniul Mecanic şi de Mediu numeşte comisiile de susţinere. ora şi locaţia prezentărilor individuale ale lucrarilor absolvenţilor. descrisă în anexe. Sub formă electronică. şi constă din completarea formularului standard impus de Universitatea Maritimă din Constanţa împreună cu semnăturile şi vizele aferente (îndrumător lucrare. Redactarea lucrării Anexa prezintă o serie de indicaţii privind tehnoredactarea lucrării.Tema lucrării şi cerinţele de bază ale acesteia sunt consemnate în fişa tip “Tema lucrării”. în poziţiile specificate . până la data anunţată conform calendarului. respectarea acestor indicaţii. Anexa 1: Ghid de tehnoredactare Anexa 2: Coperta tip “Proiect de diplomă” Anexa 3: Coperta tip “Lucrare de licenţă” Anexa 4: Declaraţie de onestitate academică 3. stabilesc data. în funcţie de temă şi de modul de răspuns la întrebări) a absolvenţilor precedenţi. se poate preciza în mod garantat doar ora de începere a primei examinări. de absolvent cât şi decanul facultăţii.). 2. lucrarea se predă conform următoarelor reguli: • Absolventul va crea un singur document PDF care să conţină integral textul proiectului (de la prima pagină până la ultima anexă inclusiv) şi care să corespundă întocmai cu varianta tipărită • Formularul de înscriere. vize servicii UMC şi biblioteci UMC. vor fi scanate şi introduse în PDF. Sub formă tipărită. Înscrierea pentru susţinere lucrării Înscrierea pentru susţinerea lucrării se face la secretariatul Facultăţii de Electromecanică Navală. Predarea lucrării Lucrarea se predă simultan în formă tipărită şi în formă electronică la secretariatul facultăţii. Coperta lucrării va avea o formă fixă. Forma tipărită a lucrării conţine obligatoriu Declaraţia de onestitate academică. la datele anunţate. lucrarea se predă până la data anunţată conform calendarului secretarului de facultate. cu toate semnăturile. precum şi declaraţia pe proprie răspundere. în ordine. etc... 4. Ora exactă de începere pentru fiecare absolvent depinde de timpul de examinare (variabil. deşi nu este obligatorie. În ziua programată pentru susţinere. Respectarea formatului de copertă este obligatorie. prezentată în Anexa 9. este recomandată insistent.

concepută în Microsoft PowerPoint sau alt program echivalent. şi să nu transforme prezentarea într-o prelegere teoretică despre domeniul studiat. problemele apărute (precum şi modul de soluţionare). În cazul în care se foloseşte calculatorul facultăţii. 5. absolventul va pregăti în prealabil macheta/programul astfel încât să reducă la maxim timpul necesar iniţializării şi punerii în funcţiune. pentru a forţa absolventul să se concentreze asupra acestor aspecte. pe CD (nu pe plicul acestuia) vor fi scrise cu litere de tipar numele. Neprezentarea absolventului la data şi locaţia stabilite poate atrage eliminarea acestuia din examenul de licenţă.. Întrebări: membrii comisiei pot adresa absolventului oricâte întrebări referitoare la subiectul şi conţinutul proiectului de licenţă. − slide cu cuprinsul prezentării. grupa absolventului. Recomandări pentru realizarea prezentării multimedia: − prezentarea se va face folosind un videoproiector şi un calculator pus la dispoziţie de facultate. . descrierea machetei şi/sau a software-ului elaborat (dacă este cazul). Un exemplar va fi predat separat de proiectul tipărit coordonatorului lucrării.. prenumele. al doilea exemplar va fi lipit pe faţa interioară a copertei spate a proiectului tipărit. absolventul se va interesa în prealabil în ce format să aducă prezentarea. absolventul va demonstra funcţionarea acesteia/acestuia b. − prezentarea va conţine minim10 diapozitive (slide-uri). cu opţiunea folosirii propriului laptop al absolventului. Timpul maxim alocat întrebărilor şi răspunsurilor este la latitudinea membrilor comisiei. Absolvenţii vor fi anunţaţi asupra datei şi locaţiei la care îşi vor putea susţine lucrarea de licenţă în faţa comisiei. în directorul rădăcină al CD-ului. − în prezentare se va minimiza teoria folosită în proiect şi se va maximiza tot ce reprezintă contribuţii ale absolventului: experimentele şi/sau simulările făcute (împreună cu interpretarea rezultatelor acestora). − slide-ul de titlu va conţine cel puţin titlul proiectului. • Aceşti timpi pot fi extinşi oricât la cererea comisiei. a. etc. şi o va prezenta folosind un videoproiector • ulterior. anul absolvirii CD-ul va fi scris în 2 exemplare.]. dar să nu depăşească 15 minute. Timp maxim de prezentare: • Prezentarea pe videoproiector: maxim 10 minute. în cazul în care proiectul a cuprins realizarea unei machete şi/sau a unui software. c. numele absolventului şi numele cadrului didactic coordonator. asociate domeniului. Cadrul didactic coordonator îl va însoţi pe absolvent. precum şi cunoştinţele generale şi de specialitate. Prezentarea lucrării Absolvenţii îşi prezintă lucrările în faţa comisiei corespunzătoare programului de studiu/ specializării absolvite. Modul de prezentare: • absolventul va face o prezentare multimedia a proiectului. • Demonstraţia practică a machetei/programului: maxim 5 minute.• • Fişierul va fi numit: Nume_Prenume1[_Prenume2. Timpul de prezentare a fost explicit ales foarte scurt.pdf şi va fi scris pe un CD. metodologia şi resursele folosite.

6. cuprinzând o prezentare generală (imagine de ansamblu. diagramă etc) a domeniului. şi să se clarifice în ce constau contribuţiile autorului. ci mai ales idei principale. liste. tabele. figuri − 1-2 slide-uri pentru rezultate finale şi concluzii − slide-urile nu vor conţine prea mult text. figuri şi grafice.− un slide introductiv. absolventul nu va citi informaţia de pe slide. pe care să se ilustreze încadrarea proiectului. − slide-urile cu text. Evaluarea lucrării şi a susţinerii Comisia de susţinere evaluează lucrarea ţinând seama de următoarele aspecte: • • • • Evaluarea calităţii proiectului/cercetării întreprinse Respectarea regulilor de structurare şi redactare a proiectului conform prezentului Ghid Prezentarea proiectului şi răspunsul la întrebările legate de acesta Răspunsurile la întrebările din cunoştinţele generale .

grafice) şi/sau tabele numeroase. în ordine alfabetică. b. conditiile initiale si la limita. subiecte moderne. Pagina de titlu – informaţiile care trebuie să apară în pagina de titlu a proiectului de licenţă sunt prezentate în Anexa1. f. toate acronimele folosite în text. abordate tehnic şi ştiinţific. metodologia folosită. Proiectul de licenţă este structurat pe capitole şi include următoarele elemente obligatorii: a. . in cazul subiectelor de tip Bilant de mediu . Conţinutul declaraţiei este prezentat în Anexa2. • Solutia adoptata si justificarea acestei alegeri. se impune prezentarea datelor de baza. datată şi semnată în original. obiectivele generale ale proiectului. c. abordari din literatura de specialitate romana si straina. Lucrarea de licenta va contine in mod obligatoriu urmatoarele capitole: • Stadiul actual al problemei. d. g. Lista figurilor şi lista tabelelor – opţional – în cazul în care lucrarea de licenţă conţine figuri (imagini. studii de impact.Anexa 1 Universitatea Maritimă din Constanţa Facultatea de Electromecanică Navală Specializarea Ingineria Mediului în Industrie Ghid pentru tehnoredactarea proiectelor de licenţă Partea 1: Structura proiectului de licenţă Tema proiectului de licenţă va fi orientată pe subiecte prioritare dictate de necesităţile economiei. Lista acronimelor – se vor lista. • Calculul tehnologic pentru solutia adoptata (se impune un calcul ingineresc indiferent de dezvoltarea acestuia). împreună cu semnificaţia iniţialelor şi traducerea în limba română (dacă este cazul). Declaraţie pe propria răspundere – lucrarea de licenţă va conţine o declaraţie pe propria răspundere a absolventului. acestea pot fi prezentate. sub forma unor liste (separat pentru figuri şi tabele) care conţin numele fiecărui element şi numărul paginii la care se află acesta. Introducere – aceasta va conţine motivaţia alegerii temei. rezultatele obtinute care trebuie sa poata fi verificate. Cuprins – lucrarea de licenţă va avea un cuprins care să conţină cel puţin titlurile tuturor capitolelor însoţite de numărul paginii la care începe fiecare capitol. evaluarea cantitativa si calitativa. ecuatiile . şi va rezuma contribuţia studentului şi rezultatele obţinute. in cazul abordarii subiectelor prin modelare trebuie sa se prezinte metoda. e. Capitole – lucrarea de licenţă va conţine capitole numerotate crescător. aprecierea nivelului de bilant. gradul de noutate al temei (dacă este cazul). imediat după cuprins.

Bibliografie – va conţine lista tuturor surselor de informaţie utilizate de către absolvent pentru redactarea proiectului de licenţă şi care au fost citate în text. â. Partea 2: Reguli de redactare a proiectului de licenţă Pentru redactarea proiectului se va folosi un program de tehnoredactare (exemple: Microsoft Word. Solutii propuse pentru ecologizarea mediului in corelatie cu legislatia nationala si europeana Calcul tehnico economic Concluziile proiectului – în această parte a proiectului de licenţă se regăsesc cele mai importante concluzii din lucrare. solutii de monitorizare. Formatul lucrării va fi A4. Implicatii legislative in domeniul temei abordate. Modul de tipărire – textul se va tipări pe o singură faţă a foii de hârtie. anumite grafice (dacă sunt prea numeroase pentru a fi listate direct în cadrul capitolelor). proiectele realizate în cadrul unor stagii/burse la facultăţi din străinătate. j. opinia personală privind rezultatele obţinute în lucrare. informatizare in ingineria mediului. .textul din cadrul paragrafelor normale va fi aliniat între marginile din stânga şi dreapta (justified). b. ţ). Nu se acceptă legarea folosind sistemul cu inele de plastic. etc. Prin excepţie. Concluziile proiectului nu se numerotează ca şi capitol. Excepţie fac titlurile capitolelor. date prelevate. Monitorizare a parametrilor. împreună cu diacriticele specifice (ă. Limba de redactare: Se va utiliza obligatoriu limba română. d.• • • • h. Open Office). Alinierea textului în cadrul paragrafelor . efectuate în ultimul semestru universitar. numărul total de pagini (inclusiv anexele) fiind între 60 şi 100. Fiecare anexă se va menţiona cel puţin o dată în textul proiectului. precum şi potenţiale direcţii viitoare de cercetare legate de tema abordată. care pot fi aliniate centrat. cu aprobarea conducătorului de proiect din UMC şi a decanului de care aparţine absolventul. şi având ca scop pregătirea proiectului în străinătate. Tipic. Modul de legare/îndosariere – proiectul se va lega folosind coperţi cartonate. pot fi redactate în limba străină respectivă. î. interpretare. Marginile paginii – se vor utiliza următoarele valori pentru marginile paginii: • stânga: 2 cm. în anexe se include codul sursă scris de absolvent. Anexe (dacă este cazul) – acestea se numerotează în ordine crescătoare. ş. precum şi etichetele tabelelor şi figurilor (a se vedea explicaţiile de mai jos).textul va respecta o spaţiere între rânduri de 1 rând f. scheme şi fotografii ale machetei/cablajului (dacă există). • dreapta: 2 cm • sus: 2 cm • jos: 2 cm e. i. Fiecare element prezentat în partea 1 a acestui ghid va începe pe o pagină nouă. cu următoarele elemente: a. c. prelucrarea acestor date. urmată de dubla sa susţinere la facultatea respectivă şi la UMC. Spaţiere între rânduri .

. . sursa datelor se precizează sub tabel. cu dimensiunea corpului de 12 puncte. etc. titlul capitolului. h. dar numărul paginii apare doar începând cu Introducerea. H. . până la ultima pagină a proiectului. inclusiv anexele. de exemplu: pentru cărţi/articole. Figuri . Dacă este cazul. referinţele se vor lista în ordine crescătoare. Antetul paginii – opţional – poate apare începând cu introducerea şi poate conţine elemente de identificare cum ar fi numele absolventului. ca referinţă bibliografică (exemplu: Sursa [1] sau Sursa: [AB1]) l.. surse electronice (articole şi lucrări conferinţe disponibile on line. Fiecare tabel are număr şi titlu. Dacă este cazul.. ca referinţă bibliografică (exemplu: Sursa [1] sau Sursa: [AB1]) k. etc). iar dacă s-a ales o variantă literară. sau alte documente la care nu se precizează autorul. articole şi lucrări conferinţe tipărite). Numărul de pagină se inserează în subsolul paginii. Numerotarea paginilor . fiecare figură are număr şi titlu. pentru documente de firmă. • Pentru listarea codului sursă se va utiliza un font de tip fixed width (exemplu: Courier New. 20000 î. [2]..se citează materiale tipărite (cărţi şi capitole în cărţi. Se vor respecta următoarele reguli de redactare: 1. în ordine alfabetică a numelui sau prescurtării folosite.. în ordinea citării în text: [1]. Tranzistoare MOS cu grila de piatră. centrat.. sursa datelor se precizează sub tabel. [National Instruments Application note 150. iniţialele autorului (primului autor) urmate de anul apariţiei: [AB86]. 1999] • o prescurtare unică formată din litere şi cifre. grafice. Hr. cu dimensiunea corpului de 8 . Editura Papyrus. [WWW1]. Tabele – tabelele se numerotează cu 2 cifre. cât şi în anexe): • Pentru textul lucrării se va utiliza un font de tip proporţional (exemplu: Times New Roman. pentru standarde. Dacă s-a ales varianta numerotării [1][2]. prima reprezentând numărul capitolului.) începând cu pagina de titlu. axele de coordonate vor fi obligatoriu etichetate. [NAT01]. Articol dintr-o revistă sau din volumele unei conferinţe: Exemplu: 2. . capturi de ecran) se numerotează cu 2 cifre.numerotarea paginilor se face consecutiv cu cifre arabe (1.figurile (aici sunt incluse imagini.. Este recomandabilă reducerea corpului în anexe.. centrat. care se menţionează sub tabel. Stonehenge.. Carte: Exemplu: Neanderthal.2. i. 12 puncte... urmat de anul apariţiei: [van der Vaals. 1898]. iar cea de a doua fiind numărul figurii din capitolul respectiv. Referinţele bibliografice în text . j.g. Font – fontul utilizat pentru redactare (atât în capitole. centrat... numele sau prescurtarea standardului: [RFC4531]. Bibliografia . . care se menţionează sub figură. . o prescurtare la alegere: [TEK01].. foi de catalog... m. Dacă figura reprezintă un grafic.. referinţele în text se fac sub una din următoarele forme: • numerotare crescătoare. sau numele standardului/documentului.constituie înşiruirea referinţelor bibliografice citate în text. prima reprezentând numărul capitolului. • numele autorului/primului autor. [MW06]. etc). iar cea de a doua reprezentând numărul tabelului din capitolul respectiv. Computer Modern. site-uri consultate) şi standarde/propuneri de standarde..

Section XVIII. documente ale unor organizaţii: Exemplu: RFC90210.” • Se pot accepta mici variaţii faţă de stilul de citări bibliografice prezentat aici. “Electronic Nothingness”. 3. în Journal of Emo Electronics.. nr. 2030 Observaţii: • Numărul paginii/paginilor se trec dacă citarea se referă la o anumită pagină sau grup de pagini. International Standards Organization.Ivanovici. A standard for waterless communications between whales. I. 5/2012.. I. Standarde.12-30. iar în cazul articolelor publicate într-un volum. cu condiţia respectării unui stil consistent pe tot parcursul lucrării . • În cazul în care resursa bibliografică a fost accesată pe Internet. se va specifica URL-ul complet şi menţiunea „accesat la data. pentru găsirea uşoară a articolului în volum. pp. .

Anexa 2 Universitatea Maritimă din Constanţa Facultatea de Electromecanică Navală Specializarea Ingineria Mediului în Industrie Proiect de diplomă Conducător(i) ştiinţific(i) Titlu Prenume NUME Absolvent Prenume NUME Anul .

Anexa 3 Universitatea Maritimă din Constanţa Facultatea de Electromecanică Navală Specializarea Ingineria Mediului în Industrie Lucrare de licenţă Conducător(i) ştiinţific(i) Titlu Prenume NUME Absolvent Prenume NUME Anul .

Declar că toate rezultatele simulărilor. Fragmentele de text din alte surse. data Absolvent Prenume NUME _________________________ (semnătura în original) . reproduse exact. sunt indicate în lucrare. ca referinţe bibliografice. sunt reale şi provin din respectivele simulări. experimente şi măsurători. Declar că toate sursele utilizate. Înţeleg că plagiatul constituie infracţiune şi se sancţionează conform legilor în vigoare. Înţeleg că falsificarea datelor şi rezultatelor constituie fraudă şi se sancţionează conform regulamentelor în vigoare. sunt scrise între ghilimele şi fac referinţă la sursă. experimentelor şi măsurătorilor pe care le prezint ca fiind făcute de mine. Reformularea în cuvinte proprii a textelor scrise de către alţi autori face referinţă la sursă. precum şi metodele prin care au fost obţinute. Constanţa. este scrisă de mine şi nu a mai fost prezentată niciodată la o facultate sau instituţie de învăţământ superior din ţară sau străinătate. prezentată în cadrul Facultăţii de Electromecanică Navală a Universităţii Maritime din Constanţa ca cerinţă parţială pentru obţinerea titlului de Inginer/ Master în domeniul Ingineria Mediului în Industrie. inclusiv cele de pe Internet.Anexa 4 Declaraţie de onestitate academică Prin prezenta declar că lucrarea cu titlul “ Titlul complet al proiectului”. chiar şi în traducere proprie din altă limbă.