You are on page 1of 1

Asociaţia Cultural-Ştiinţifică “Vasile Pogor” Str. P-ta Voievozilor, Nr. 5, Bl. A10, Ap. 28 Loc. Iaşi, Jud. Iaşi.

CIF: 26491211 Tel: 0332 437 107 / 0742 516 609 E-mail: asociatia.vasilepogor@gmail.com NR. ...................... din................…………….

........................................................................... .......................................................................... ........................................................................... NR. .….............. din........................…………….

PROIECT DE PARTENERIAT
Încheiat între: 1. ASOCIAŢIA CULTURAL-ŞTIINŢIFICĂ „VASILE POGOR” IAŞI, str. P- ţa Voievozilor, nr. 5, bl. A10, ap. 28, loc. Iaşi, jud. Iaşi, organizator al expoziţiei internaţionale-concurs, reprezentă de prof. TEODOR BIVOL în calitate de Preşedinte şi ……………………………………………….............., str. ........……………………………, nr. ….., jud. ....………............………, reprezentat prin prof. ……......…..…………………..…………… în calitate de Director şi prof. …………………….................................................................. în calitate de coordonator activităţi din proiect. 2. SCOPUL PARTENERIATULUI: Realizarea EXPOZIŢIEI NAŢIONALE-CONCURS „SFINTELE PAŞTI 2013” din 5 - 7 MAI 2013 în parteneriat cu Facultatea de Teologie Ortodoxă de la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, Asociaţia Cultural - Ştiinţifică „Vasile Pogor” Iaşi şi instituţiile partenere reprezentate prin cadrele didactice coordonatoare, în beneficiul cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, al studenţilor, elevilor şi preşcolarilor, promovarea imaginii pozitive şi a serviciilor educaţionale a instituţiilor partenere. 3. OBIECTIVE: 1. Valorificarea cunoştinţelor participanţilor la expoziţia-concurs, sintetizarea şi promovarea celor mai importante informaţii generate de lucrările prezentate. 2. Educarea elevilor şi studenţilor pentru înţelegerea, aprecierea şi promovarea valorilor religioase ale poporului român, ale artelor de orice fel, educarea gustului estetic, audio-video. Promovarea performanţelor cultural-artistico-religioase ale copiilor şi studenţilor. 3. Îmbunătăţirea capacităţii de comunicare, socializare şi a înţelegerii artelor în condiţii obişnuite de expunere a lucărilor, expoziţii, prezentări de portofolii artistice, filme, muzica etc. 6. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR: a. ASOCIAŢIA CULTURAL-ŞTIINŢIFICĂ « VASILE POGOR » IAŞI: - asociaţia va dispune organizarea activităţii expoziţiei-concurs în locaţia stabilită în invitaţie şi va avea în vedere respectarea programului anunţat, va crea condiţii tehnice de prezentare a lucrărilor, în calitate de organizator; - asociaţia va facilita prezentarea serviciilor instituţiei partenere; - va emite şi va distribui diplomele pentru elevii premianţi şi cadrele didactice coordonatoare; - va returna semnate şi ştampilate proiectele de parteneriat. b. PARTENERUL se obligă să respecte următoarele condiţii: - să mediatizeze concursul în scoală / palat / club; - să coordoneze şi să organizeze lucrările elevilor participanţi la concurs; - să respecte Regulamentul de desfăşurare al concursului. Prezentul proiect cadru a fost încheiat astazi _______________ 2013 în 2 exemplare cu putere de original pentru fiecare parte şi intră în vigoare la data semnării lui. ASOCIAŢIA CULTURAL-ŞTIINŢIFICĂ „VASILE POGOR” IAȘI Preşedinte, Prof. BIVOL TEODOR ________________ __________________ Director, _________________________