You are on page 1of 11

"Căutaţi mai întâi Impărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă.

" (Matei 6,33)

Regulamentul specific de organizare şi desfăşurare a olimpiadei de religie pentru clasele VII-XII Cultul ortodox

1. Disciplinele de concurs Olimpiada de religie reprezintă un concurs de excelenţă care se adresează elevilor cu aptitudini, înclinaţii şi interese deosebite pentru disciplina Religie, din clasele VII-XII. 2. Elevii participanţi La olimpiada de religie, la toate etapele participarea este opțională și individuală. Elevii, indiferent de anul de studiu, pot participa numai la olimpiada organizată la nivelul clasei lor. 3. Etapele desfăşurării olimpiadei de religie sunt: etapa pe școală, etapa locală/sector, etapa județeană/a municipiului București și etapa națională. Perioadele generale de desfășurare ale etapelor pe școală și locală/sector se comunică inspectoratelor școlare la începutul anului școlar și sunt menționate în precizările elaborate anual de către inspectorul de specialitate din MECTS. Data desfășurării etapei județene/a municipiului București și locul/perioada desfășurării etapei naționale sunt menționate, anual, în cadrul precizărilor cu privire la organizarea și desfășurarea olimpiadei de religie pentru clasele VII-XII (cultul ortodox) și în Calendarul olimpiadelor naționale școlare. 4. Selecţia elevilor

1

locurile rămase neocupate nu se redistribuie pentru celelalte niveluri. în acord cu tematica generală a fiecărei clase.a. 7. c. aprobată prin OMECTS nr. clasele VII-XII. c. de 90 de puncte. În situaţia necalificării elevilor la nivelul clasei din cauza neobţinerii punctajului minim. componența comisiilor de organizare şi evaluare și atribuțiile care revin membrilor acestora sunt stabilite prin prevederile Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor şcolare. Organizarea comisiilor Pentru fiecare etapă. în acord cu tematica generală a disciplinei. III dacă au obținut minimum 90 de puncte. elevi calificaţi pentru etapa următoare) sunt stabilite de comisia de organizare și evaluare pentru etapa județeană/ a municipiului București. nr. subiectele se elaborează de către Comisia de organizare şi evaluare pentru etapa judeţeană/a municipiului București. De la etapa pe şcoală pentru etapa locală/sector . articolele 18-27. II. 2 . sau a lipsei de concurenţi la un nivel de clasă. Evaluarea lucrărilor se face conform Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare. durata probelor de concurs este de 3 ore. η În situaţia obţinerii de punctaje egale.criteriile de selecţie (nota minimă. Se acordă 10 puncte din oficiu. subiectele se elaborează de către Comisia de organizare şi evaluare pentru etapa locală/sector. capitolul III. b. subiectele se elaborează de către Comisia Centrală a olimpiadei de religie. subiectele se elaborează de către Comisia de organizare şi evaluare pentru etapa pe şcoală. De la etapa locală pentru etapa judeţeană/municipiul Bucureşti . în acord cu tematica generală a fiecărei clase. aprobată prin OMECTS nr. De la etapa judeţeană/ a municipiului București pentru etapa naţională se califică din fiecare județ elevul clasat pe locul I. e. secțiunea I. La etapa locală/sector. η Din Municipiul Bucureşti se califică la etapa națională elevii clasați pe locurile I. Pentru toate etapele. baremele şi va realiza evaluarea lucrărilor elevilor care participă la proba de baraj. La etapa pe şcoală. nr. Conținuturile orientative pentru etapa pe școală și etapa locală/sector sunt stabilite de către comisiile care realizează subiectele la aceste etape. pentru fiecare județ /municipiul Bucureşti. În anexa la prezentul regulament sunt enumerate tematica generală și bibliografia orientativă pentru fiecare clasă. dacă a obținut minimum 90 de puncte. g. în vederea stabilirii elevilor cu drept de participare la etapa națională. La etapa naţională. Notarea lucrărilor se realizează prin puncte de la 0 la 100. d. 6. Elaborarea subiectelor şi a baremelor și durata probelor a. cultul ortodox. 3035/2012. elevi calificaţi pentru etapa următoare) sunt stabilite de comisiile de organizare și evaluare pentru etapa județeană/a municipiului București. capitolul III. b. f. Comisia de organizare și evaluare pentru etapa judeţeană/a municipiului București va elabora subiectele. 5.criteriile de selecţie (nota minimă. La etapa judeţeană/municipiului București. articolele 46-48. 3035/2012. în acord cu tematica generală a fiecărei clase. se desfăşoară obligatoriu o probă de baraj. secțiunea a II-a.

Tineretului și Sportului. punctajul inițial rămâne neschimbat. profesorul care va însoţi lotul la etapa naţională. rezolvarea contestațiilor se face prin reevaluarea lucrărilor primite. c. f. 3035/2012. astfel încât să nu se depăşească numărul maxim de premii (3 premii) prevăzut în Metodologia–cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare. Atribuţia verificării şi avizării calităţii evaluării lucrărilor ce impun departajarea revine vicepreşedintelui comisiei respective. 10. Aceste date vor cuprinde: numele şi prenumele elevilor. prin creștere sau prin descreștere. dacă între punctajul inițial și cel acordat de comisia de contestații se va constata o diferență de cel puțin 5 puncte. Deciziile comisiei de contestații sunt definitive. b. aprobată prin OMECTS nr. la note egale se acordă acelaşi premiu. cultul ortodox. Rezolvarea contestaţiilor se realizează în conformitate cu prevederile Metodologiei–cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare. 2) pentru lucrările care au primit inițial cel puțin 95 de puncte.8. Contestațiile au următoarea rezolvare : 1) pentru lucrările care au primit din partea comisiei de evaluare inițială un punctaj mai mic de 95 de puncte. Toţi elevii participanţi la etapele judeţeană şi naţională primesc diplomă de participare din partea inspectoratului şcolar organizator. clasa de la care provin. media obţinută. b. profesorul care i-a pregătit. e. în atenţia inspectorului general pentru disciplina religie. d. Precizările de la punctul c) sunt valabile şi pentru situaţia similară în ceea ce priveşte acordarea menţiunilor. Cercetării.3035/2012. conform baremelor afișate.52. Dacă diferența dintre cele două punctaje este mai mică de 5 puncte. Eventualele premii şi menţiuni rămase neacordate la una sau mai multe clase nu se redistribuie pentru celelalte clase. La etapa locală/sector și la etapa județeană/a municipiului București numărul de premii şi menţiuni acordate rămâne la latitudinea inspectoratului școlar judeţean/al municipiului Bucureşti. Dacă nota pentru care se acordă ultimul premiu este aceeaşi pentru doi sau mai mulţi elevi. aprobată prin OMECTS nr. Acordarea premiilor și mențiunilor a. indiferent de diferența între punctajul inițial și cel nou acordat. art. aprobată prin OMECTS nr. după validarea lor de către președintele Comisiei Centrale a olimpiadei de religie pentru clasele VII-XII. La etapa naţională. 3035/2012. punctajul acordat inițial se modifică. 49. unitatea şcolară de provenienţă. subcomisia disciplinei respective va reevalua lucrările candidaților pentru departajarea acestora. Rezolvarea contestațiilor a. alte date de contact (conform tabelului de mai jos): Numele şi prenumele elevilor Clasa de la care provin Unitatea şcolară de provenienţă 3 . La etapa naţională. 9. Dispoziții finale Președintele executiv al comisiei de organizare și evaluare de la etapa judeţeană/a municipiul Bucureşti (inspectorul de specialitate/profesor metodist de specialitate) are obligaţia de a transmite în termen de cel mult 10 zile de la desfășurarea etapei județene/a municipiului București. punctajul definitiv este cel acordat în urma evaluării lucrării de comisia de contestații. la Ministerul Educaţiei. La toate etapele olimpiadei de religie. premiile şi menţiunile se acordă în conformitate cu prevederile Metodologiei–cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare. datele elevilor calificaţi pentru etapa naţională.

Mihaela Tania SANDU Inspector General. Propunerile vor cuprinde.com sau prin poşta rapidă. pe lângă numele şi prenumele cadrului didactic. Crearea lumii 3. 5097/09. scanat (cu semnături și ștampilă). Lumina lumii: Vindecarea orbului din naştere 6. Cătălin PÎSLARU ANEXĂ LA REGULAMENTUL SPECIFIC PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂ ȘURAREA OLIMPIADEI DE RELIGIE PENTRU CLASELE VII-XII CULTUL ORTODOX TEMATICA GENERALĂ A OLIMPIADEI DE RELIGIE CLASA A VII-A Tematica pentru Olimpiada de Religie a fost stabilită în conformitate cu programa şcolară în vigoare pentru disciplina Religie (cultul ortodox) la clasa a VII-a. se vor înainta şi propunerile de profesori care să facă parte din Comisia centrală a competiției naționale a olimpiadei de religie pentru clasele VII-XII.M. pentru etapa naţională.09. Căinţă şi iertare – Pilda fiului risipitor 8. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie 2. Materialele trimise vor avea semnătura inspectorului şcolar general şi a inspectorului şcolar de specialitate. Purtarea de grijă a lui Dumnezeu faţă de lume 4. Hristos. Bogăţia darurilor lui Dumnezeu – Pilda talanţilor Tematica pentru etapa judeţeană: 4 . Puterea credinţei şi a prieteniei – Vindecarea slăbănogului din Capernaum 5. nr. 021/311 23 81 și pe e-mail. până la gradul al III-lea inclusiv. aprobată prin O. Dumnezeu se descoperă oamenilor. la adresa catalin_pislaru@yahoo. indiferent de clasă.Media obţinută Profesorul care i-a pregătit Profesorul care va însoţi lotul la etapa naţională Alte date de contact Tot cu această ocazie. cultul ortodox.2009 încadrându-se în următoarele repere: Tematica pentru etapa locală: 1. Liliana PREOTEASA Director. Acestea vor fi transmise prin fax la numerele 021/313 55 47. Atotputernicia lui Dumnezeu – Învierea lui Lazăr 7. Director General. şcoala în care îşi desfăşoară activitatea şi precizarea că respectivul cadru didactic nu are rude sau elevi în concurs.

Atotputernicia lui Dumnezeu – Învierea lui Lazăr 7. Crezul – sinteza învăţăturii de credinţă 2. Bogăţia darurilor lui Dumnezeu – Pilda talanţilor 9. Legea cea nouă – Fericirile 2. Lumina lumii: Vindecarea orbului din naştere 6. Dumnezeu se descoperă oamenilor. Credinţa în înviere şi viaţa veşnică 5. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie 2. Crearea lumii 3. Sfânta Liturghie – întâlnirea cu Hristos Tematica pentru etapa naţională cuprinde temele precizate pentru etapa judeţeană la care se adaugă următoarele: 1. Faptele rele – încălcări ale voii lui Dumnezeu CLASA A VIII-A Tematica pentru Olimpiada de Religie a fost stabilită în conformitate cu programa şcolară în vigoare pentru disciplina Religie (cultul ortodox) la clasa a VIII-a. Purtarea de grijă a lui Dumnezeu faţă de lume 4. Faptele bune – roade ale virtuţilor 3.2009 încadrându-se în următoarele repere: Tematica pentru etapa locală: 1. Pilda viţei şi a mlădiţei – viaţa în Hristos 6. Pilda semănătorului – primire şi împlinire a cuvântului lui Dumnezeu 7. Puterea credinţei şi a prieteniei – Vindecarea slăbănogului din Capernaum 5.09. Hristos. Învăţătura despre Sfânta Treime în Crez 3. Pilda neghinei – îndelunga răbdare şi dreptatea lui Dumnezeu Tematica pentru etapa judeţeană: 1. nr. Rugăciunea în viaţa creştinului 10. Crezul – sinteza învăţăturii de credinţă 2.M.1. Căinţă şi iertare – Pilda fiului risipitor 8. 5097/09. aprobată prin O. Comuniunea oamenilor cu Dumnezeu în Biserică 4. Învăţătura despre Sfânta Treime în Crez 5 .

Răbdare şi încredere în Dumnezeu 2. Datorii faţă de aproapele 7. Pilda semănătorului – primire şi împlinire a cuvântului lui Dumnezeu 7. Datorii faţă de Dumnezeu 5. Adorarea lui Dumnezeu 2. Icoana – fereastră spre cer 10.09. Pilda neghinei – îndelunga răbdare şi dreptatea lui Dumnezeu 8. Pilda viţei şi a mlădiţei – viaţa în Hristos 6. Biserica. Cinstirea Sfinţilor 6 . 5230/01. Comuniunea oamenilor cu Dumnezeu în Biserică 4. Datorii faţă de sine 6.2008 încadrându-se în următoarele repere: Tematica pentru etapa locală: 1. Preacinstirea Maicii Domnului 3. locaş de închinare 9. Credinţa în înviere şi viaţa veşnică 5. Imnul dragostei creştine (1 Corinteni 13) CLASA A IX-A Tematica pentru Olimpiada de Religie a fost stabilită în conformitate cu programa şcolară în vigoare pentru disciplina Religie (cultul ortodox) la clasa a IX-a.3. nr.Cântarea religioasă – formă de rugăciune 11. Adorarea lui Dumnezeu 2. aprobată prin O. Călătorind cu Dumnezeu – pelerinajul la biserici şi mănăstiri Tematica pentru etapa naţională cuprinde temele precizate pentru etapa judeţeană la care se adaugă următoarele: 1. Cinstirea Sfinţilor 4. Preacinstirea Maicii Domnului 3. Pregătirea credinciosului pentru participarea la sfintele slujbe Tematica pentru etapa judeţeană: 1.M. Iubirea faţă de Dumnezeu şi de aproapele 3.

Cinstirea sfintelor icoane 3. Datorii faţă de sine 6. Chemarea omului spre asemănarea cu Dumnezeu 9. Datorii faţă de Dumnezeu 5. Religii în antichitate: în Mesopotamia şi Egipt 2. Cinstirea sfintei cruci 4. Bucurie şi responsabilitate în relaţiile dintre tineri 11. Virtute şi păcat 8.M. Eu şi duhovnicul meu 10. 5230/01. Datorii faţă de aproapele 7. Cinstirea sfintelor moaşte 2. Religii în antichitate: în Grecia şi Roma CLASA A X-A Tematica pentru Olimpiada de Religie a fost stabilită în conformitate cu programa şcolară în vigoare pentru disciplina Religie (cultul ortodox) la clasa a X-a.4. aprobată prin O.glasul lui Dumnezeu în om Tematica pentru etapa judeţeană 1. Cinstirea sfintei cruci 4. Monahismul . Coştiinţa morală . Legea morală a Noului Testament (Predica de pe munte) 7. Pregătirea credinciosului pentru participarea la sfintele slujbe 8.formă a spiritualităţii creştine Tematica pentru etapa naţională cuprinde temele precizate pentru etapa judeţeană la care se adaugă următoarele: 1.2008 încadrându-se în următoarele repere: Tematica pentru etapa locală: 1. Cinstirea sfintelor icoane 3. Cinstirea sfintelor moaşte 2. nr.09. Legea morală a Vechiului Testament (Decalogul) 6. Respectul faţă de cele sfinte 7 . Respectul faţă de cele sfinte 5.

Coştiinţa morală . Lucrarea Sfântului Duh în lume 8 . Jertfa pe Cruce a Mântuitorului Iisus Hristos 4. Religii orientale (hinduismul.09. Rolul creştinilor în promovarea valorilor religioase 8. Iubire şi dreptate 10. Locaşurile de cult ale creştinilor – apariţie şi dezvoltare în contextul culturii universale 2. Jertfa pe Cruce a Mântuitorului Iisus Hristos 4. Adeverirea morţii şi realitatea Învierii Mântuitorului 5.M. Rugăciune şi reconciliere Tematica pentru etapa naţională cuprinde temele precizate pentru etapa judeţeană la care se adaugă următoarele: 1. budismul. 5230/01. Forme de denaturare a persoanei (corupţia. Descoperirea lui Dumnezeu 2. Descoperirea lui Dumnezeu 2. confucianismul) CLASA A XI-A Tematica pentru Olimpiada de Religie a fost stabilită în conformitate cu programa şcolară în vigoare pentru disciplina Religie (cultul ortodox) la clasa a XI-a. Întruparea Fiului lui Dumnezeu 3. Lucrarea Sfântului Duh în lume 6.2008 încadrându-se în următoarele repere: Tematica pentru etapa locală: 1. minciuna. Legea morală a Vechiului Testament (Decalogul) 6.5.glasul lui Dumnezeu în om 9. Întruparea Fiului lui Dumnezeu 3. înşelătoria) Tematica pentru etapa judeţeană 1. Legea morală a Noului Testament (Predica de pe munte) 7. Familia creştină – azi 7. Stiluri arhitecturale reprezentative (în lume şi în ţară) 3. Adeverirea morţii şi realitatea Învierii Mântuitorului 5. nr. aprobată prin O. Virtute şi păcat 8.

Monumente reprezentative de artă creştină din România şi din Europa 5. rugăciune.M.2008 încadrându-se în următoarele repere: Tematica pentru etapa locală: 1. nr. Rolul dialogului ecumenic şi inter-religios Tematica pentru etapa judeţeană: 1. 5230/01. aprobată prin O. Iudaismul 4. Credinţa în înviere şi în viaţa veşnică 2. Asceza creştină – post. Asceza creştină – post. minciuna. Elemente de iconografie 2.6. milostenie 6. a eutanasiei şi a degradării demnităţii umane 4. a eutanasiei şi a degradării demnităţii umane 4. Rugăciunile pentru cei adormiţi în Domnul 3. înşelătoria) 10. Semnificaţia aşezării sfintelor icoane în biserică 3. Forme de denaturare a persoanei (corupţia. Reforma CLASA A XII-A Tematica pentru Olimpiada de Religie a fost stabilită în conformitate cu programa şcolară în vigoare pentru disciplina Religie (cultul ortodox) la clasa a XII-a. Rugăciunile pentru cei adormiţi în Domnul 3. Rolul tinerilor în apărarea vieţii: combaterea violenţei.09. Rolul creştinilor în promovarea valorilor religioase 8. Familia creştină – azi 7. a suicidului. Respectul faţă de lumea creată – ecologie creştină Tematica pentru etapa naţională cuprinde temele precizate pentru etapa judeţeană la care se adaugă următoarele: 1. Credinţa în înviere şi în viaţa veşnică 2. milostenie 9 . Rolul tinerilor în apărarea vieţii: combaterea violenţei. rugăciune. a suicidului. Neînţelegerile din 1045 6. Jertfa euharistică şi iubirea jertfelnică 11. Monumente reprezentative de artă creştină din România şi din Europa 5. Creştinismul 5.

Catolicismul 9. ***. Editura Institutului Biblic și de Misiune a BOR. Bucureşti 4. Bucureşti. ***. Bucureşti . Ene şi Branişte. Editura Institutului Biblic și de Misiune a BOR.S. Ieremias. Credinţa Ortodoxă. Simbolul de credinţă pe înţelesul copiilor. Oameni de cultură români . Șapte cărți de religie. Catehism . Alba-Iulia. Editura Diecezană. Vasile Mihoc şi Dr. Ilie. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. Trinitas. Anastasia. Rolul dialogului ecumenic şi inter-religios 7. Petre Ţuţea. *** Patericul. 2006 3. Dicţionar enciclopedic de cunoştinţe religioase. Pr. 2009 9. trad.. Bucuresti. Călugăr. Vasile Voiculescu. Bria. Branişte. Parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos. Editura Mitropoliei Ardealului. de P. Ecaterina. În ţara bisericilor de lemn. 1987 10 . Nicolae Steinhardt. Editura Bizantină. Calinic Dumitriu. Bioetică și taina persoanei. ***. Arhimandritul Cleopa. Biblia sau Sfânta Scriptură. ***. 2001 11. Ortodoxia 8. Ion Pr. Editura Vestala.promotori ai valorilor creştine (Nicolae Iorga. Editura Basilica a Patriarhiei Române. Sibiu. Tipărit de Episcopia Ortodoxă Română a Alba-Iuliei cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Episcop Andrei. ***.2011 10. Protestantismul şi Neoprotestantismul Tematica pentru etapa naţională cuprinde temele precizate pentru etapa judeţeană la care se adaugă următoarele: 1. Dicţionar de Teologie Ortodoxă. Cluj Napoca. Caransebeş. Editura Renaşterea.Învățătura de credință ortodoxă. tipărită cu binecuvântarea Î. Sinod 2. Constatin Brâncuşi) BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ 1. cuvânt introductiv de Pr. ***. Iaşi. Ioachim. Bucureşti 6. Daniel.6. 1990 13. Mircea Eliade. Parabolele lui Iisus. 1994 12. Dumitru Stăniloae.P. Galeriu. Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. Dumitru. Editura Episcopiei Romanului și Hușilor. 1998 7. Dr. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. Bucureşti. Molitfelnic. Prof. Ştefan Matei. Despre credinţa ortodoxă. 2000 15.S. Editura Institutului Biblic și de Misiune a BOR. George. ***. toate edițiile tipărite cu binecuvântarea Sf. Dr. Nichifor Crainic. 1990 8. Cristea. 2007 5. 1989 14. Sfintele Evanghelii şi Rugăciuni alese.

Editura Basilica a Patriarhiei Române. Dr. Minunile Domnului. Editura Renaşterea. Ghidul creştinului ortodox de azi. 1998 28. Bucuresti 1991. Logothetis. Bucureşti.F.. 2004-2006 24. Editura Sofia. vol. Slevoacă. Răducă. Bucureşti.. Bucureşti. Mircea. I-III. Păcurariu. Editura Sofia. Bucureşti. Stăniloae. Paisie Aghioritul. E. Sibiu. III (1997). Comori ale Ortodoxiei. Alexander. Remus. Sfântul Simeon Noul Teolog. Editura Teognost. 2011 20. 2 vol. Editura Sofia. Bucureşti.B.. Ioan Gură de Aur. Părăian. Stan. 2003 11 . 1999 31.M. Cateheze Maritale. Bucureşti 34. editura Mitropoliei Ardealului. 2011 18. pr. Nicolae (şi colaboratorii).O. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Editura Episcopiei Buzăului. E. Alexandru şi Rus. Papacosta. Ediţie realizată de Ioan Gânscă. 2001 29. 1990 32. 1995 30. Cartea Facerii şi omul începuturilor. 2002 17.1994.I. Scrieri II. Istoria Bisericii Ortodoxe Române.M. 2007 27. Educaţia religioasă-învăţături pentru copii şi tineri. Bucureşti. Marc-Antoine Costa de Beauregard. Iaşi. I (1996). Editura Humanitas. 1979. 1991 33. Daniel. Editura Evanghelismos. 2004 35. Bucureşti. Ioan.O. 1980 21. Manual pentru seminariile teologice. Iaşi. Postul cel Mare. Teofil. Serafim . Spiridonos Arhimandrit.. Viaţa de familie (IV).2). vol. Schmemman. Alba Iulia.I.B.16. Zăgrean. Cluj-Napoca. Tâlcuiri noi la texte vechi. Teologia Dogmatică Ortodoxă. Istoria Religiilor. Teologia Morală Ortodoxă. Cluj-Napoca. Răspunsuri la întrebări ale tinerilor (1. 2001 23. EIBMBOR. Adevăr şi comuniune.B. Din tezaurul ortodoxiei.1997 şi ediţia revizuită.O. Dr. 2001 25. Rose. dr. prof. Adrian. Editura Univers enciclopedic. Sibiu. Bucureşti. Morala Creştină. Sf. Veniţi de luaţi bucurie. Rugaţi-vă neîncetat. Lemeni.R. 2004 19. Sibiu.M. Mitropolitul Ardealului Antonie. Dumitru. 2003 22. Bucureşti. E. Ştefan. Trinitas. P. Cateheze. Serafim. Bucureşti.B. Plămădeală.B. pr.I. Editura Deisis.R. Irineu.B. 1989 26. pr. I-II. Mladin. Editura Reîntregirea. Vasile. Editura Basilica a Patriarhiei Române. Trinitas. Episcop de Ecaterinburg şi Irbit. Editura Oastea Domnului.R. II (1997). Manual pentru seminariile teologice.