You are on page 1of 2

Hoorcollege 2 Steekproef en populatie, standaardfout van het gemiddelde, betrouwbaarheidsinterval Standard error of the mean: Naarmate n toeneemt: Effect

t van uitbijters in de steekproef wordt kleiner Variabiliteit in schatting van het steekproefgemiddelde wordt kleiner SEM (Standard error of the mean) wordt geschat door middel van S.D./n Variabiliteit kan ook worden uitgedrukt door middel van het betrouwbaarheidsinterval. Betrouwbaarheidsinterval: Populatie parameter waarde: schatting van de parameter kritieke waarde x standaardfout Wiskundig beschreven: Xgemiddeld t/2,n-1 x SEM De standaardfout of se (van parameterschatting) is een maat voor de variabiliteit van de parameterschatting De kritieke waarde komt (meestal uit een tabel of uit de rekenmachine) 95% betrouwbaarheid 5% onbetrouwbaarheid Grotere n kleinere standaardfout Bij steekproeven met 95% betrouwbaarheidsinterval, ligt de populatie waarde voor 95% in het betrouwbaarheidsinterval en voor 5% er buiten. t = standaard normaal verdeling = 1.96 df = percentage buiten het betrouwbaarheidsinterval vrijheidsgraden = n-1 / n-2 etc. Centrale limietstelling: Als n waarnemingen onafhankelijk en identiek verdeeld zijn met gemiddelde en variantie 2, dan is het gemiddelde van deze variabelen bij benadering normaal verdeeld met gemiddelde en variantie 2/n mits n voldoende groot is. Notatie: N(,2/n) Schatten (2 groepen, continue uitkomst) Sp2 is het gewogen gemiddelde van de steekproef varianties: (n1-1)2s1 + (n2-1)2s2 2Sp = n1 + n2 2 Om zou 2 te kunnen benaderen. Meerdere steekproeven, gemiddeldes: Betrouwbaarheidsinterval: (Y1 gem Y2 gem) (t/2, n1 + n2 2) x se(Y1 gem Y2 gem) se(Y1 gem Y2 gem) = (sp2(1/n1 + 1/n2) Gepaard: Cross-over trail:

Twee uitkomsten per patint Patint is eigen controle Matched case control study: Iedere case gematched aan een controle Rekenen d.m.v. verschillen: = na voor dgem = gemiddelde verschil Sd (d) = standaard deviatie van het verschil Betrouwbaarheidsinterval: dgem t(/2; n-2) x se(dgem) Se(dgem) = (sp2/n)