You are on page 1of 66

Grupe 2fa 1-8

08.03. – 22.03.2013

Katjoni IV i V analitičke grupe
Uslovi taloţenja IV gr.


Analize anjona

Prof. Katarina Karljiković-Rajić
Katjoni IV anal. gr. Katjoni V anal. gr.

Ba
2+
, Sr
2+
i Ca
2+
Mg
2+
, K
+
, Na
+
i NH
4
+

Sličnost Kako razdvojiti ?
Kako napraviti razliku ?
GRUPNI REAGENS – taloţi katjone IV gr.
- u rastvoru ostaju katjoni V gr.
Ispunjava uslove taloţi katjone
K
sp
što manji
( ~ istog reda veličine)
talozi lako rastvorljivi u kiselinama
lako ukloniti višak taloţnog reagensa
Slabo rastvorljiva jedinjenja
IV V
CaSO
4
(K
sp
=2,4·10
-5
) Mg(OH)
2

Sulfati

BaSO
4
(K
sp
=1,1·10
-10
) (MgOH)
2
CO
3


Fosfati MgNH
4
PO
4

Oksalati
KARBONATI +
Taloţni reagens (NH
4
)
2
CO
3

BaCO
3
+ SrCO
3
+ CaCO
3
+
K
sp
5,1·10
-9
1,1·10
-10
4,8·10
-9


Talog lako rastvorljiv u CH
3
COOH

(NH
4
)
2
CO
3
termolabilan ¬ lako je ukloniti
ALI PROBLEM JE !!!
HIDROLIZA (NH
4
)
2
CO
3

HIDROLIZA - PROTOLIZA
Hidroliza anjona (Na CH
3
COO)
Hidroliza katjona (NH
4
Cl)
Hidroliza i katjona i anjona (NH
4
CH
3
COO)
A
-

K
+

A
-
K
+

(NaCl) 0 H
2
O
K
+
A
-

DA
PONOVIMO !


So slabe kiselina i jake baze
CH
3
COONa + H
2
O  CH
3
COOH + Na
+
+ OH
-

reaguje bazno

So slabe baze i jake kiseline
NH
4
Cl+ H
2
O  NH
3
+ H
2
O + H
+
+ Cl
-

reaguje kiselo

So slabe kiseline i slabe baze
CH
3
COONH
4
+ H
2
O  CH
3
COOH + NH
3
+ H
2
O
K
a
~ K
b
neutralno

reakcija: kisela K
a
> K
b

bazna K
b
> K
a


Koji se parametri izračunavaju ?

•Konstanta hidrolize ( K
h
)
•Stepen hidrolize ( h )
•pH rastvora date soli

1/Ka
hidroliza NaCH
3
COO hidroliza
anjona

CH
3
COONa ÷ Na
+
+ CH
3
COO
-


H
2
O ÷ H
+
+ OH
-

CH
3
COO
-
+ H
2
O ÷ CH
3
COOH + OH
-

10
10 6 , 5
÷
· = = =
a
w
b h
K
K
K K
| | | |
| |
÷
÷
·
= =
COO CH
OH COOH CH
K K
b h
3
3
| |
| |
+
+
H
H
[OH
-
] 7
rastvor reaguje
bazno
CH
3
COO
-
je .......
K
w

Ako je K
a
manja tada je K
h
(K
b
)

veća
CH
3
COO
-
+H
2
O ÷ CH
3
COOH + OH
-


[CH
3
COOH]=[OH
-
]
[CH
3
COO
-
] = c
NaAc
(c
soli
)
pH u
rastvoru
soli
| |
| |
pOH - 14 pH pOH
c K OH
odnosno
K
c K
OH
COO
3
CH
b
a
NaAc w
=
· =
·
=
÷
÷
÷
| |
| |
b
a
w
-
3
2
-
K
K
K

COO CH
OH
= =
A
-
+ H
2
O ÷ HA + OH
-

h


c – ch ch ch
c(1 –h)  
[A
-
]= c(1 –h) [HA] = [OH
-
] = ch
h<2 - 5% h<<1
|
.
|

\
|
(
¸
(

¸

(
¸
(

¸

(
¸
(

¸

÷
=
÷
÷
=
h 1
2
ch
A
OH HA
K
h
STEPEN
HIDROLIZE
h
( ) % ,
,
,
% 0075 0
1 0
10 6 5
2
10
=
·
= =
÷
=
c
K
h
h
h
ch K
Za NaCH
3
COO
b a
w
h
b
w
h
a
w
h
K K
K
K
K
K
K
K
K
K
·
= = =
10
10 5,6 K
÷
· = h
5
10 3,2 K
÷
· = h
0,0075% h% =
0,57% h% =
2% h <
? 10% h >
CH
3
COO
-

(NaCH
3
COO)

NH
4
+

(NH
4
Cl)

NH
4
+
CH
3
COO
-

(NH
4
CH
3
COO)
h
K h =
Hidroliza u dva stupnja
I 2NH
4
+
+CO
3
2-
+ H
2
O↔NH
4
OH+NH
4
+
+HCO
3
-

hidrogenkarbonati

katjona IV gr. rastvorljivi u vodi


II NH
4
+
+ HCO
3
-
+ H
2
O↔ NH
4
OH + H
2
CO
3

(NH
4
)
2
CO
3
GRUPNI reagens katjona IV gr.
Hidroliza soli slabe diprotonske kiseline
i slabe baze PROBLEM !!
7
3 2
3
CO H
10 4,2
] CO [H
] ][HCO [H
K
3 2
÷
÷
+
· = =
11
3
2
3
HCO
10 4,8
] [HCO
] ][CO [H
K
3
÷
÷
÷
+
· = =
÷
H
2
CO
3
÷ H
+
+ HCO
3
-
HCO
3
-
÷ H
+
+ CO
3
2-

I Stupanj
2NH
4
+
+ CO
3
2-
+ H
2
O ÷ NH
4
OH + NH
4
+

+HCO
3
-

| | | | | |
| | | |
÷ +
÷ +
·
· ·
=
2
3
2
4
3 4 4
CO NH
HCO NH OH NH
K
I
h
| | | |
| | | |
÷ +
÷ +
·
·
OH H
OH H
11,57
10 4,8 10 1,8
10
K K
K
I
h
K
11 5
14
-
3
HCO
b
w
=
· · ·
=
·
=
÷ ÷
÷
II Stupanj
NH
4
+
+ HCO
3
-
+ H
2
O ÷ NH
4
OH + H
2
CO
3


3
7 5
14
10 1,32
10 4,2 10 1,8
10
K K
K
K
3
CO
2
H b
w
II
h
÷
÷ ÷
÷
· =
· · ·
=
·
=
| | | |
| | | |
÷ +
·
·
=
3 4
3 2 4
HCO NH
CO H OH NH
K
II
h
| | | |
| | | |
÷ +
÷ +
·
·
OH H
OH H
K
h
I
= 11,57 K
h
II
= 1,32 ·10
-3


K
h
I
>> K
h
II
( ~ 9000 ) SAMO STUPANJ I
Za I stupanj Stepen hidrolize ~ 93%
za c
(NH
4
)
2
CO
3
= 0,1mol/L (CO
3
2-
)
| |
0,1
0,093

C
HCO
3
CO
2
)
4
(NH
-
3
~
I stupanj
2NH
4
+
+ CO
3
2-
+H
2
O ÷ NH
4
OH + NH
4
+
+

HCO
3
-

amonijačni pufer

[NH
4
OH] ~ [NH
4
HCO
3
]
pH
pufera !
| |
| |
3 4
4
b W
HCO NH
OH NH
log pK - pK pH + =
pK
a
(NH
4
+
) = 9,26

pH = 14 – 4,74 = 9,26
0,1
0,1
0
U toku taloţenja [NH
4
+
] se povećava zbog :
Me
2+
+ HCO
3
-
+ NH
4
OH ÷ MeCO
3
++ H
2
O+ NH
4
+


ili ako su u analizi prisutne kiseline:
2H
+
+ HCO
3
-
+ NH
4
OH ÷ CO
2
|+ 2H
2
O + NH
4
+
| |
| |
1
HCO NH
OH NH
3 4
4
=
Za regulisanje pH
dodaje se spoljni pufer
pH 9,20 NH
4
OH/NH
4
Cl
| | | |
| |
11 -
-
3
- 2
3
HCO
10 4,8
HCO
CO H
K
-
3
· = =
+
0,1 mol/L
| CO
3
2-
| = 7,61 · 10
-3
~ 8 · 10
-3

Provera za kvantitativnost taloţenja
|Me
2+
| · |CO
3
2-
| = K
sp
MeCO
3

pH = 9,20 ÷ [H
+
] = 6,31 · 10
-10

|CO
3
2-
| = ? taloţni jon
Radna
pH vrednost
| |
| |
6
10
÷
s =
+
- 2
3
sp
2
CO
3
MeCO
K
Me
BaCO
3
+ SrCO
3
+ CaCO
3
+
K
sp
5,1·10
-9
1,1·10
-10
4,8·10
-9

Proveravamo kvantitativnost za Ba
2+
ZAŠTO ?
| | mol/l 10 6,37
10 8
10 5,1
Ba
7 -
3 -
-9
2
· ~
·
·
~
+
6,37·10
-7
< 1·10
-6
KVANTITATIVNO !
EKSPERIMENTALNI USLOVI
taloţenja katjona IV an. gr.
u rastvoru V an. gr. Mg
2+

NH
4
OH/NH
4
Cl
( Me
2+
IVgr. ) Ba
2+
+ (NH
4
)
2
CO
3
BaCO
3
+
Mg
2+
+ isti reagensi 0 u rastvoru Mg
2+

Proveriti i [Ca
2+
] i [Sr
2+
] Domaći i Ispit
Prvo dodatak NH
4
Cl / NH
3
zatim (NH
4
)
2
CO
3

komponente pufera utiču na:
(NH
4
)
2
CO
3
+ H
2
O ÷ NH
4
OH + NH
4
+
+HCO
3
-

produkt
NH
3
(NH
4
OH) iz pufera suzbija
hidrolizu grupnog reagensa
NH
3
+ H
2
O ÷ NH
4
+
+ OH
-

NH
4
+

Cl
-
iz pufera suzbija disocijaciju
protolitičku reakciju NH
3

zajedničkim jonom !

[OH
-
] nedovoljna za taloţenje Mg(OH)
2
– Mg
2+
u rastvoru
samo u odsustvu NH
4
+
soli se izdvaja talog
2Mg
2+
+ 2CO
3
2-
+ H
2
O ÷ (MgOH)
2
CO
3
+ + CO
2

VEĆI VIŠAK NH
4
Cl nije dozvoljen jer
NH
4
+
+ CO
3
2-
÷ NH
3
+ HCO
3
-

Taloţenje uz mali višak taloţ. reag. (NH
4
)
2
CO
3

temp. do 80 °C 0,1mol/L
Računski pokazati ISPIT !
da se na pH ~ 9,2 neće taloţiti Mg(OH)
2

pH = 9,2 [H
+
]=6,31·10
-10
a [OH
-
]=1,58·10
-5

Za semimikro postupak [Mg
2+
]=10
-2
mol/L početna
Proverava se proizvod realnih-prisutnih koncent.

[Mg
2+
] ·[OH
-
]
2
> (ili < ) K
sp (Mg(OH)
2

10
-2
· (1,58·10
-5
)
2

2,5 · 10
-12
< 6 · 10
-10

KOMENTAR neće se taloţiti !!
! BITNO Da ponovimo
Taloţenje IV anal. gr. sa (NH
4
)
2
CO
3


Taloţenje ÷ NH
4
OH ¬ Suzbija hidrolizu (NH
4
)
2
CO
3

Mg(OH)
2
+
NH
4
Cl ¬ Suzbija disocijaciju NH
4
OH (NH
3
)

Sprečava
taloţenje Mg(OH)
2
Izostaje taloţenje (MgOH)
2
CO
3

Spoljni pufer NH
4
OH/NH
4
Cl
pH = 9,2 ¬ Nema taloţenja Mg(OH)
2
i
¬ svi Me
2+
kvantitativno istaloţeni MeCO
3
+

Ako je pH < 9,2 [CO
3
2-
] se smanjuje

pH =9,0 ¬ [CO
3
2-
] =4,8·10
-3
a [Ba
2+
]=1,1·10
-6
!
Nije kvantitativno
15.03.2013
22.03.2013

ANALIZE ANJONA
Sistematski tok analize
NE POSTOJI !
ISPITIVANJA ANJONA
KLASIFIKACIJA
1.TALOŢNE REAKCIJE grupe anjona (I – IV)
taloţni reagensi
AgNO
3
i Ba(NO
3
)
2

(ređe Mg
2+
, Ca
2+
,....)
2. OKSIDO-REDUKCIONA SVOJSTVA ANJONA
upotreba test reagensa
3. PRETHODNA ISPITIVANJA NA ANJONE
dodatak razblaţenih i koncentrovanih kiselina
(razbl. H
2
SO
4
; razbl. HCl)
(konc. H
2
SO
4
)
I AgNO
3
(dil. HNO
3
) Cl
-
, Br
-
, I
-
, S
2-


II Ba(NO
3
)
2
CO
3
2-
, SO
3
2-
, B
4
O
7
2-
,
(neutralna, C
2
O
4
2-
, C
6
H
5
O
7
3-
, C
4
H
4
O
6
2-
,
slabo alkalna) AsO
4
3-
, AsO
3
3-
, PO
4
3-
, S
2
O
3
2-

III Ba(NO
3
)
2
(dil.HNO
3
) SO
4
2-

( Ag
2
SO
4
+

?)

IV / NO
3
-
, *NO
2
-
, *CH
3
COO
-


( AgNO
2
+ , AgCH
3
COO+ )


1. TALOŢNE REAKCIJE
Taloţni reagensi: AgNO
3
, Ba(NO
3
)
2
ANJONI IO
3
-
, F
-
- ne uklapaju se
u datu podelu anjona
!! ODSTUPANJA
NO
2
-
veće koncentr. AgNO
2
+ beo (razlika od I gr.)
lako rastvorljiv u HNO
3
CH
3
COO
-
znatno AgCH
3
COO+
SO
4
2-
koncentrovan Ag
2
SO
4
+

II gr. teţe izdvajanje taloga sa Ba(NO
3
)
2

C
4
H
4
O
6
2-
dovoljno BaC
4
H
4
O
6
+
S
2
O
3
2-
koncentrovan BaS
2
O
3
+
GRUPNI Prisustvo ili odsustvo određenih A
n-

REAGENS a ne razdvajanje
Praktična uputstva za rad u laboratoriji
II gr. Anjona KARAKTERISTIĈNE REAKCIJE
sa AgNO
3

a) Obojen talog
Ag
3
PO
4

Ag
3
AsO
3

Ag
3
AsO
4

(Ag
2
CO
3
)
b) Promena suspenzija (taloga)
 
t
0
C na hladno
uz zagrevanje
uzrok
hidroliza
redoks reakcija
c) Rastvaranje taloga dobijenih sa AgNO
3
u NH
3

zagrevanje karakteristična promena !
Promene taloga uz zagrevanje
t
0
C
Ag
2
CO
3
+ + H
2
O

÷ Ag
2
O+ + H
2
CO
3

2AgBO
2
+ + 3H
2
O ÷ Ag
2
O+ + 2H
3
BO
3

2Ag
2
SO
3
+ ÷ 2Ag+ + SO
4
2-
+ 2Ag
+
+ SO
2
|


t
0
C

2[Ag(SO
3
)]
-
÷ 2Ag+ + SO
4
2-
+ SO
2
|
rastvorljiv kompleks
KARAKTERISTIĈNA promena bez zagrevanja
Ag
2
S
2
O
3
+ + H
2
O ÷ Ag
2
S+ + 2H
+
+ SO
4
2-

beo (ţut; narandţast;braon) crn
veće konc.S
2
O
3
2-

rastvorljivi kompleksi [Ag(S
2
O
3
)]
-
i [Ag(S
2
O
3
)
2
]
3-

Ag
2
C
4
H
4
O
6
+ Ag
3
C
6
H
5
O
7
+
+ NH
3

[Ag(NH
3
)
2
]
+
C
4
H
4
O
6
2-
[Ag(NH
3
)
2
]
+
C
6
H
5
O
7
3-

+ t
0
C + t
0
C

Ag+ srebrno ogledalo Ag+

ali i SO
3
2-
¬ Ag+
Oksalat ; Tartarat i Citrat

t

0
C t
0
C

Ag
2
C
4
H
4
O
6
+ ÷ Ag+ i Ag
3
C
6
H
5
O
7
+ ÷ Ag+
Ag
2
C
2
O
4
+ ÷ nema promene C
mala rastvorljivost
Razlika dva ţuto obojena taloga
Ag
3
PO
4
+ NH
3
[Ag(NH
3
)
2
]
+
+ PO
4
3-
÷ C
nema reakc.

Ag
3
AsO
3
+ ÷ [Ag(NH
3
)
2
]
+
+AsO
3
3-
÷ Ag+

reducens

2[Ag(NH
3
)
2
]
+
+AsO
3
3-
+H
2
O ÷ 2Ag++AsO
4
3-
+2NH
4
+

t
0
C
Ista reakcija za razlikovanje:

NH
3

Ag
3
AsO
3
+ ÷ [Ag(NH
3
)
2
]
+
+AsO
3
3-
÷ Ag+

ţut
NH
3

Ag
3
AsO
4
+ ÷ [Ag(NH
3
)
2
]
+
+AsO
4
3-
÷ nema


braon

boja

čokolade
promene

Dokazivanje
fosfata i
arsenata
NH
3
NH
4
Cl
Mg
2+
¬¬ Mg(OH)
2
+ ¬¬¬ Mg
2+
+ NH
3

Mg-smeša (mikstura)
Reagens
DOKAZI Mg
2+
+HPO
4
2-
+ NH
3
÷ MgNH
4
PO
4
+

Mg
2+
+HAsO
4
2-
+ NH
3
÷ MgNH
4
AsO
4
+

Razlika:
MgNH
4
PO
4
+ Ag
3
PO
4
+
MgNH
4
AsO
4
+
AgNO
3
(CH
3
COOH)
Ag
3
AsO
4
+
talog se ispere vodom
Rastvorljivost u CH
3
COOH
u HCl
-(NH
4
)
2
MoO
4

(uz konc. HNO
3
) reagens za dokazivanje:

*PO
4
3-
(40
o
C)
(NH
4
)
3
PO
4
· 12 MoO
3
+ ili (NH
4
)
3
[PMo
12
O
40
]+

*AsO
4
3-
(uz ključanje)
(NH
4
)
3
AsO
4
· 12 MoO
3
+ ili (NH
4
)
3
[AsMo
12
O
40
]+
O
2-
¬ trimolibdatnim anjonon
Mo
3
O
10
2-


(NH
4
)
3
As(Mo
3
O
10
)
4
+

(NH
4
)
3
[AsMo
12
O
40
]+
Primena
Analitika PO
4
3-

u
biološkom
materijalu
2. OKSIDO-REDUKCIONA svojstva anjona
A) Anjoni sa redukcionim svojstvima
Test reagensi su oksidansi
KMnO
4
i I
2

(uz razbl.H
2
SO
4
) (uz razbl.HCl ili uz NaHCO
3
)

B) Anjoni sa oksidacionim svojstvima
Test reagens je reducens
KI ( razb.HCl; konc.HCl)
C) Anjoni indiferentni u odnosu na
oksido-redukcione reagense (nema Test reag.)
CH
3
COO
-
; B
4
O
7
2-
; PO
4
3-
; CO
3
2-
; HCO
3
-
; SO
4
2-

(Samo konc.H
2
SO
4
je jak oksidas !! )
pH
Ox
1
+ ze  Red
1


Red
2
 Ox
2
+ ze
sumaro daje:

Ox
1
+ Red
2
 Red
1
+ Ox
2

Ox Oksidans
Red Reduktor
(Reducens)
HEMIJSKE REDOKS REAKCIJE
U RASTVORU


Ox + ze ⇆ Red
polureakcija redukcije
MnO
4
-
+ 5e + 8H
+
÷ Mn
2+
+4H
2
O
Elektrodni potencijal E
o
je
mera jačine redoks para
merilo oksido-redukcionog svojstva redoks para
Kvantitativnost redoks reakcija

E
o
Ox1 / Red1
- E
o
Ox2/Red2
= 0,2 – 0,4 V

*e - broj izmenjenih elektrona

*E
o
> 0,9 V jako oksidaciono sredstvo
V 3,03 -
Li / Li
E
V 66 1 - Al / Al E reducensi
V 0,76 -
Zn / Zn
E Jaki
V 09 0 O /2S O S E
*

V 0,15
Sn / Sn
E *
V 0,54
2I / I
E *
V 0,77
Fe / Fe
E *
V 33 1 2Cr O Cr E
V 1,36
2Cl / Cl
E
V 1,51
Mn / MnO
E
V 3,06
2F / F
E
0
3 0
2
0
- 2
3 2
- 2
6 4
0
2 4
0
-
2
0
2 3
0
3 - 2
7 2
0
-
2
0
2
-
4
0
-
2
0
=
=
=
+ =
+ =
+ =
+ =
+ =
+ =
+ =
+ =
+
+
+
+ +
+ +
+
+
,
,
, /
2H
+
+ 2e ÷ H
2
| 0,000V
Jaki oksidansi

Koji od anjona Cl
-
, Br
-
, I
-
reaguje sa HNO
2
?
i ZAŠTO !
Ako je E
o
NO
2
-

/NO

= + 0,99 V

E
o

I
2
/2I
-

= + 0,535 V

E
o

Br
2
/2Br
-
= + 1,09 V
E
o

Cl
2
/2Cl
-
= + 1,36 V

2HNO
2
+ 2I
-
+ 2 H
+
÷ 2NO + I
2
+ 2H
2
O

Druga dva E
o
MnO
4
-
/Mn
2+
= + 1,51 V
OKSIDANSA E
o
Cr
2
O
7
2-
/ 2Cr
3+
= + 1,33 V
razlikuju Cl
-
anjon
KMnO
4
(u H
+
) oksidiše halogenide (X
-
)
10X
-
+2MnO
4
-
+16H
+
÷ 5X
2
+2Mn
2+
+8H
2
O
za Cl
-
(konc.H
2
SO
4
i zagrevanje !!! )
Postoji razlika
AE
o
=0,455V
K
2
Cr
2
O
7
(u H
+
)

*Cl
-
+ Cr
2
O
7
2-

nema reakcije oksidacije Cl
-
anjona
ZAŠTO ?

( E
o
Cr
2
O
7
2-
/ 2Cr
3+
= +1,33 V < E
o
Cl
2
/2Cl
-
= +1,36 V )
Iz čvrstog uzorka NaCl:
4Cl
-
+ Cr
2
O
7
2-
+ 6 H
+
÷ 2 CrO
2
Cl
2
| + 3 H
2
O
hromilhlorid

CrO
2
Cl
2
| + 4OH
-
÷ CrO
4
2-
+
2Cl
-
+ 2 H
2
O
K
2
Cr
2
O
7
(u H
+
u laborat.) redoks reakcije
6Br
-
+Cr
2
O
7
2-
+14H
+
÷ 3Br
2
+ 2Cr
3+
+7H
2
O
(6I
-
) (3I
2
)
+
ekstrakcija u CHCl
3

Redukciono svojstvo S
2
O
3
2-
uz RAZLIĈITE
OKSIDANSE
a) Slabiji oksidansi (Fe
3+
i I
2
)

2S
2
O
3
2-
+ Fe
3+
÷[Fe(S
2
O
3
)
2
]
-
+ Fe
3+
÷ S
4
O
6
2-
+ 2Fe
2+

2S
2
O
6
2-
+ I
2
÷ S
4
O
6
2-
+ 2I
-

b) Jak oksidans (KMnO
4
u H
+
)
5H
2
S
2
O
3
+ 8MnO
4
-
+ 4H
+
÷ 10SO
4
2-
+ 8Mn
2+
+ 7H
2
O
' o
E
FORMALNI USLOVNI


Eksperimentalni uslovi : pH rastvora
taloţenje
kompleksna jedinjenja
jonska sila rastvora
Uticaj pH vrednosti rastvora:
E
o
AsO
4
3-
/AsO
3
3-
= + 0,56 V
bliske E
o

E
o
I
2
/2I
-
= + 0,535 V

Upotreba I
2
kao oksidansa
Dodatak NaHCO
3


AsO
3
3-
+ I
2
+2 NaHCO
3


AsO
4
3-
+ 2NaI +CO
2
|
+ H
2
CO
3H
2
CO
3
/ HCO
3
-
PUFER - pH 7 - 8
I
2
+ AsO
3
3-
+ H
2
O AsO
4
3-
+ 2 HI

POTREBNA Promena pH 7 - 8 , uspostavlja se E
0‘E
o
'
AsO
4
3-
/AsO
3
3-

~ 0,1V ( E
o'
< E
o
)
Na E
o
redoks para I
2
/2I
-
, ne utiče
pH u opsegu 7- 8 !!
A) Anjoni sa redukcionim svojstvima

Koja dva test reagensa se koriste za
utvrđivanje redukcionih svojstava anjona?
Dati po jedan primer.

*KMnO
4
(razbl. H
2
SO
4
) manje selektivan !!
- Br
-
, I
-
, S
2-
, *NO
2
-
, *SO
3
2-
, S
2
O
3
2-
, AsO
3
3-

- uz zagrevanje: Cl
-
, C
2
O
4
2-
,C
4
H
4
O
6
2-
,C
6
H
5
O
7
3-


* I
2

(razbl.HCl ; NaHCO
3
) više selektivan !!

SO
3
2-
, S
2
O
3
2-
, S
2-
, AsO
3
3-

Detekcija !!
B) Anjoni sa oksidacionim svojstvima

Koji se test reagens koristi za utvrđivanje
oksidacionog svojstva anjona; dati primer ?

*KI (H
+
, HCl )


NO
3
-
, *NO
2
-
, *SO
3
2-
, AsO
4
3-
, IO
3
-

konc.HCl
(HCl 1:1)
*NO
2
-
i *SO
3
2-
pokazuju
i oksidaciona i redukciona svojstva

¬ Izdvojen I
2
*ekstrakcija u CHCl
3

*skrob indikator papir
5 SO
3
2-
+ 2MnO
4
-
+ 6H
+
÷ 5 SO
4
2-
+2Mn
2+
+ 3H
2
O
(reducens)

SO
3
2-
+ 3Zn + 8 H
+
÷ H
2
S| + 3Zn
2+
+ 3H
2
O
(oksidans)
Reakcijama prikazati oksido-redukciono svojstvo
SO
3
2-
anjona uz primenu KMnO
4
i Zn.
Reakcijama prikazati oksido-redukciono svojstvo
NO
2
-
anjona uz primenu KMnO
4
i Zn.
5 HNO
2
+ 2MnO
4
-
+ H
+
÷ 5 NO
3
-
+ 2Mn
2+
+ 3H
2
O
(reducens)

NO
2
-
+ 2Al + OH
-
+ 5H
2
O ÷ NH
3
| + 2[Al(OH)
4
]
-

(oksidans)
(Zn + OH
-
)
jaki reducensi
Detekcija Kako?
3. PRETHODNA ISPITIVANJA na anjone
a) Dejstvo razbl. H
2
SO
4
ili razbl. HCl
Ĉvrst
uzorak !
CH
3
COO
-
¬ CH
3
COOH|
CO
3
2-
¬ CO
2
| i SO
3
2-
¬ SO
2
|
S
2
O
3
2-
¬ H
2
S
2
O
3
¬ SO
2
| + S+ Vaţno kod !!
S
2-
¬ H
2
S|
O
2

(*) NO
2
-
¬ NO| ¬ NO
2
|
b) Dejstvo konc. H
2
SO
4
na čvrst uzorak - teorijski
nema značaj u laboratoriji !!
NaCl ¬ HCl|
jači
Br
-
¬ HBr| ¬ Br
2reducensi
I
-
¬ HI| ¬ I
2
NO
3
-
¬ HNO
3
¬ NO
2
|+O
2
|

*CO
3
2-
+2H
+
÷ H
2
CO
3
Ĉvrsta so

H
2
CO
3
÷

CO
2
| + H
2
O


*
SO
3
2-
+2H
+
÷ H
2
SO
3

H
2
SO
3
÷ SO
2
| + H
2
O
DIREKTNO DOKAZIVANJE ANJONA
IZ ĈVRSTOG UZORKA
- BEZ PRETHODNE PRIPREME –
CH
3
COO
-
;CO
3
2-
;SO
3
2-
;B
4
O
7
2-
;C
4
H
4
O
6
2-
;C
6
H
5
O
7
3-

*CH
3
COO
-
+ KHSO
4
÷ CH
3
COOH + K
+
+ SO
4
2-

čvrsta so Glavna dokazna reakcija
Sličnost
Razlike
Ba(OH)
2

BaCO
3
+
CO
2
|



Duţim uvođenjem CO
2
|

BaCO
3
++CO
2
|+H
2
O÷ Ba(HCO
3
)
2

rastvorljiv
dolazi do rastvaranja taloga
CaCO
3
+ HCl
Uvođenje gasova u baritnu vodu

Ba(OH)
2
+CO
2
| ÷ BaCO
3
+ + H
2
O
(SO
2
|) BaSO
3
+

Značajna razlika u rastvorljivosti
BaCO
3
+ rastvara se u CH
3
COOH
BaSO
3
+ ne rastvara se u CH
3
COOH
Identifikacija gasa SO
2
|

Indikator papiri sa oksidansima:
a) Cr
2
O
7
2-
+ H
2
SO
4

b) I
2
+ skrob
Cr
2
O
7
2-
+3H
2
SO
3
+2H
+
÷ 2Cr
3+
+ 3SO
4
2-
+4H
2
O
reducens
I
2
+ H
2
SO
3
+H
2
O ÷ 2I
-
+ SO
4
2-
+ 4H
+

Kojim TESTOM se razlikuje
CO
3
2-
anjon od HCO
3
-
?
(baza) (amfolit)
kiselinsko-bazni indikator !
Natrijum-karbonat-fenolftalein test
Na
2
CO
3
+ CO
2
| + H
2
O ÷ 2NaHCO
3
Rastvorljiv
CO
3
2-

pH >> 8
Fenolftalein
ruţičasto
obojen
Amfolit
HCO
3
-

pH ~ 8
Fenolftalen
bezbojan
rastvor
KOMENTAR Dolazi do obezbojavanja
KOMENTAR za Test
CO
3
2-
samo baza (akceptor protona)
K
b1
pH >> 8 Indikator fenolftalein ruţičast
HCO
3
-
je amfolit – kisela so
( i baza i kiselina)

Baza: HCO
3
-
+ H
2
O ÷ H
2
CO
3
+ OH
-
(K
b2
~ 10
-8
)

Kiselina: HCO
3
-
+ H
2
O ÷ H
3
O
+
+CO
3
2-
(K
a2
~10
-11
)

K
b
> K
a
reaguje slabo bazno pH ~ 8
Indikator fenolftalein se obezbojava
AMFOLITI
Kako reaguje vodeni rastvor H
2
PO
4
-
,
odnosno HPO
4
2-
anjona ?
Upoređivanje odgovarajućih konstanti K
a
i K
b

H
2
PO
4
-
Amfolit
Kiselina:
H
2
PO
4
-
+ H
2
O ÷ H
3
O
+
+ HPO
4
2-
( K
a2
~ 10
-8
)
Baza:
H
2
PO
4
-
+ H
2
O ÷ H
3
PO
4
+ OH
-
( K
b3
~ 10
-13
)

Vodeni rastvor reaguje
SLABO KISELO
K
a
> K
b

pH ~ 5
HPO
4
2-
Amfolit

Kiselina:
HPO
4
2-
+ H
2
O ÷ H
3
O
+
+ PO
4
3-
( K
a3
~ 10
-13
)
Baza:
HPO
4
2-
+ H
2
O ÷ H
2
PO
4
-
+ OH
-
( K
b2
~ 10
-7
)

Vodeni rastvor reaguje
SLABO BAZNO
K
b
> K
a
pH ~ 10

Napisati glavnu dokaznu reakciju na borate (ISPIT)


*Na
2
B
4
O
7
+5 H
2
O +H
2
SO
4
4H
3
BO
3
+Na
2
SO
4

čvrst konc. BITNO

H
3
BO
3
+ 3 C
2
H
5
OH B(C
2
H
5
O)
3
+ 3 H
2
O
U laboratoriji !!!!
konc.H
2
SO
4


Na
2
C
4
H
4
O
6
CO| + CO
2
| + 2C + 3 H
2
O
čvrst t
o


brzo tamni miris karamela


konc.H
2
SO
4

Na
3
C
6
H
5
O
7
CO| + CO
2
| + SO
2
| + C
t
o
C polako tamni oštar miris
ISPITIVANJA ANJONA U RASTVORU
PRVA FAZA Rastvorljivost supstance (uzorak)
a) Uzorak rastvorljiv u vodi
soli Na
+
; K
+
; NH
4
+
...... LAKO ©
b) Uzorak slabo rastvorljiv u vodi
soli katjona I; II; III; ili IV gr. MALO TEŢE !
b) Prvo ispitati iz čvrstog uzorka direktno CO
3
2-

ako je dokazano da uzorak nije karbonat
anjon se prevodi u rastvor !!
Priprema se natrijum-karbonatni ekstrakt
(sodni ekstrakt)

Anjoni se ne ispituju iz kiselih rastvora – nestabilni !!!
Priprema SODNOG EKSTRAKTA
Priprema rastvora za analizu anjona
Supstanca se ne rastvara u vodi i nije karbonat !!
MA+ + Na
2
CO
3
÷ MCO
3
+ + A
-
+ višakCO
3
2-


(u višku) t
0
C u rastvoru
÷ Filtrat je Sodni ekstrakt - Rastvor A
-

i višak CO
3
2-

Talog – Katjon u obliku
× Karbonata,Hidroksida, Oksida
SrSO
4
+ + Na
2
CO
3
÷ SrCO
3
+ + SO
4
2-
+ višakCO
3
2-
(u višku) u rastvoru
Katjon u talogu moţe da bude u obliku: MCO
3
+
ili Mg
2
(OH)
2
CO
3
+; Cd
2
(OH)
2
CO
3
+
ili Bi(OH)
3
+; Al(OH)
3
+
ili Ag
2
O+; HgO+
Sodni ekstrakt-filtrat ispitivan anjon + višak CO
3
2-


Filtrat moţe da sadrţi i:
[Pb(OH)
4
]
2-
; [Al(OH)
4
]
-
; [Cr(OH)
4
]
-
; [Zn(OH)
4
]
2-

AsO
3
3-
; SbO
3
3-

[Sn(OH)
3
]
-
[Sn(OH)
4
]
2-

INTERFERENCIJE
Ispitivanje anjona iz
SODNOG EKSTRAKTA – Filtrata
ispitivan (A
-
) i višak CO
3
2-

Taloţne reakcije sa
AgNO
3
i Ba(NO
3
)
2


Višak CO
3
2-
interferira
PRVO UKLONITI !! CO
3
2-
(t
0
C)
CO
3
2-
+2H
+
÷H
2
CO
3
÷ CO
2
|+H
2
O
razbl. HNO
3
za anjone I i III gr.
CH
3
COOH za anjone II i IV gr.
Redoks reakcije
Test reagensi

Višak CO
3
2-

ne interferira !!
REDOKS reakcije u Sodnom Ekstraktu

a) Anjoni sa redukcionim svojstvima
delu sodnog ekstrakta dodati:

(razb.H
2
SO
4
) + KMnO
4

(razbl.HCl ili NaHCO
3
) + I
2

+ Anjon
¬

obezbojavanje


b) Anjoni sa oksidacionim svojstvima
delu sodnog ekstrakta dodati:

KI (razbl.HCl) + Anjon ¬ I
2

(ekstrakcija
u CHCl
3
)
Priprema SODNOG EKSTRAKTA
Prevođenje jednog taloga u drugi
CaSO
4
+ + CO
3
2-
÷ CaCO
3
+ + SO
4
2-

K
sp
=2,8·10
-5
> K
sp
=4,8·10
-9

| |
| |
÷
÷
=
2
3
2
4
CO
SO
K
R
| |
| |
+
+
2
2
Ca
Ca
3
3
4
10 8 5 · = = ,
) (
) (
CaCO K
CaSO K
sp
sp
K
R
je velika Primer lakog prevođenja ©
BaSO
4
+ + CO
3
2-
÷ BaCO
3
+ + SO
4
2-
K
sp
= 1,1·10
-10
< K
sp
= 5,1·10
-9

| |
| |
÷
÷
=
2
3
2
4
CO
SO
K
R
| |
| |
+
+
2
2
Ba
Ba
2
3
4
10 2 2
÷
· = = ,
) (
) (
BaCO K
BaSO K
sp
sp
K
R
je mala Primer teškog prevođenja ®
potreban veći višak CO
3
2-

USLOV za ravnoteţu prevođenja

[Ba
2+
] · [CO
3
2-
] > K
spBaCO
3
i
] [
] [
÷
+
=
2
4
2
4
SO
K
Ba
BaSO
| |
| |
| |
÷
+
÷
· > >
2
4
2
2
3
4
3 3
SO
K
K
Ba
K
CO
spBaSO
spBaCO spBaCO
| |
| |
4 46
10 1 1
10 1 5
10
9
2
4
2
3
4
3
,
,
,
>
·
·
> >
÷
÷
÷
÷
spBaSO
spBaCO
K
K
SO
CO
[CO
3
2-
] > 46,4 ·[SO
4
2-
] veći višak CO
3
2-


BaSO
4
+ ÷ Ba
2+
+SO
4
2-

[SO
4
2-
]=[Ba
2+
]=R
5
10 05 1
10
10 1 1
4
÷
· =
÷
· = = , ,
spBaSO
K R
PRIMERI za dokazivanje
anjona iz sodnog ekstrakta
Za supstancu BaSO
4
+ (SrSO
4
+) reakcijama
prikazati pripremu sodnog ekstrakta i dokaz SO
4
2-


BaSO
4
+ +Na
2
CO
3
÷ BaCO
3
++ SO
4
2-
+2Na
+
+CO
3
2-

u višku t
0
C višak
!! PRVO se UKLANJA višak CO
3
2-

sa razbl. HNO
3
jer je SO
4
2-
u III gr. Anjona
CO
3
2-
+ 2H
+
÷ H
2
CO
3
÷ CO
2
| + H
2
O
razbl.HNO
3


DOKAZ SO
4
2-
anjona SO
4
2-
+ Ba
2+
÷ BaSO
4
+
Ba(NO
3
)
2
nerastvorljiv u HNO
3

Reakcijom prikazati pripremu sodnog ekstrakta
za supstancu As
2
O
3
koji anjon se dobija u rastvoru?
As
2
O
3
+ + 3Na
2
CO
3
÷ 2Na
3
AsO
3
+3CO
2
| +višakCO
3
2-

u višku t
0
C u rastvoru

!! PRVO razoriti višak CO
3
2-

sa sirćetnom kiselinom !! AsO
3
3-
u rastvoru II gr.
anjona
CO
3
2-
+2CH
3
COOH ÷ H
2
CO
3
+ 2CH
3
COO
-

t
0
C CO
2
|+H
2
O
DOKAZ AsO
3
3-
+ 3Ag
+
÷ Ag
3
AsO
3
+
AsO
3
3-
+ I
2
+ NaHCO
3
÷ redoks reakc. VAŢNO
Kako moţe da se napravi razlika u rastvorljivosti ?

AgCl+ AgBr+ AgI+
K
sp
~ 10
-10
10
-13
10
-17

Rastvaranjem u (NH
4
)
2
CO
3
ZAŠTO ?
Već smo naučili:
(NH
4
)
2
CO
3
+ H
2
O ÷ NH
4
OH + NH
4
+
+ HCO
3
-

NH
3
+H
2
O
Rastvara se SAMO AgCl+
AgCl+ + (NH
4
)
2
CO
3
÷ [Ag(NH
3
)
2
]
+
+Cl
-
+H
2
CO
3


DOKAZ Cl
-
[Ag(NH
3
)
2
]
+
+Cl
-
+2H
+
÷AgCl+ + 2NH
4
+


razbl.HNO
3

indirektno [Ag(NH
3
)
2
]
+
+Cl
-
+I
-
÷ AgI++2NH
3
+Cl
-


Kako se dokazuje nitrat u prisustvu nitrita ?
Prvo razoriti nitrite:
a) 2HNO
2
+ CO(NH
2
)
2
÷ 2N
2
| + CO
2
|+3H
2
O
b) HNO
2
+ HOSO
2
NH
2
÷ N
2
| +H
2
SO
4
+H
2
O
c) NO
2
-
+ NH
4
+
÷ N
2
| + 2H
2
O
Proveriti da li su razoreni nitriti !!
NO
2
-
+ Fe
2+
(FeSO
4
) uz razbl. H
2
SO
4

ili CH
3
COOH

¬

C
Glavna dokazna na nitrate:
NO
3
-
+3Fe
2+
+ 4H
+
÷ NO| + 3Fe
3+
+ 2H
2
O
konc.H
2
SO
4

NO| + Fe
2+
÷ [Fe(NO)]
2+
mrk prsten
Koji je REDOSLED reakcija po dodatku
hlorne vode (Cl
2
) u rastvor koji sadrţi
bromide i jodide ?
Kao jači reducens PRVO reaguje jodid
2I
-
+ Cl
2
÷ 2Cl
-
+ I
2

Sloj CHCl
3
ljubičast
Dodatak hlorne vode u višku
I
2
+ 5Cl
2
+ 6H
2
O ÷ 2HIO
3
+ 10HCl
rastvorljiva
u vodi
obezbojavanje CHCl
3

Zatim reaguje slabiji reducens ¬ bromid
2Br
-
+ Cl
2
÷ 2Cl
-
+ Br
2


Br
2
+ Cl
2
÷ 2BrCl
mrkoţut
Sloj CHCl
3

svetloţut
DOKAZ F
-
jon – maskirajući reagens za Fe
3+

Fe
3+
÷

[FeF
6
]
3-

(ili [Fe(SCN)
6
]
3-
)

+ 6F

bezbojan i
stabilan
DOKAZ IO
3
-
jon - oksidans
a) redukcija do I
2
(reducensi Fe
2+
ili KI u H
+
)

2IO
3
-
+10Fe
2+
+12H
+
÷ I
2
+ 10Fe
3+
+6H
2
O
IO
3
-
+ 5I
-
+6H
+
÷ 3I
2
+ 3H
2
O

F
-
i IO
3
-
anjoni

DOKAZ IO
3
-
jon - oksidans

b) redukcija u dva stupnja

I 2IO
3
-
+ 5H
2
S + 2H
+
÷ I
2
+ 5S+ + 6H
2
O
II H
2
S(višak) + I
2
÷ 2I
-
+ S+ +2H
+

(reducensi H
2
S ; SO
3
2-
ili S
2
O
3
2-
)
Vaţno
za !!
ANJONI U SMEŠAMA
Analize realnih uzoraka
HROMATOGRAFSKA ANALIZA