You are on page 1of 1
Мерката 6.1 Обука за познат работодавач Список на селектирани работодавачи и број на лица кои можат да се вкучат во обука Број на одобрени фирми Занимање Број на одобрени лица за обука Валандово 1 Работник за едноставни работи нераспределен на друго место 35 Виница 1 Шивач на горни делови на обувки 16 Делчево 1 Шивач на текстил 12 Стаклорежач 4 Кавадарци 2 Продавач 4 Работник за едноставни работи на производствена линија 12 Пеглач на алишта 10 Шивач на текстил 10 Чевлар 17 Машински техничар за одржување на процесна опрема 6 Шивач на текстил 40 Шивач на текстил 8 Ракувач со машина за производство на слатки 10 Столар за изработка на стилски мебел 10 Келнер 9 Телефонист 10 Механичар за мотори, мајстор 7 Продавач 2 Преведувач 10 Центар Кочани Крива Паланка Македонски Брод Прилеп Скопје 1 3 1 4 5 Струмица 1 Шивач 10 Штип 1 Работник на едноставни работи во произвотството на обувки 35 Штип 2 Работник на едноставни работи во производството на текстил 10 Вкупно 22 287