You are on page 1of 14

Trefniadau Aml-asiantaeth

er Diogelu’r Cyhoedd
Adroddiad Blynyddol
2003-2004

SOUTH WALES POLICE GWASANAETH PRAWF CENEDLAETHOL


HEDDLU DE CYMRU Dros Loegr a Chymru
Cynnwys

Cyflwyniad gan Sue Hall a Barbara Wilding 1

Persbectif Cenedlaethol 2

Cyflawniadau 4

MAPPA lleol 6

Bwrdd Rheoli Strategol 9

Barn yr Asiantaeth 10

Cwestiynau a Ofynnir yn Fynych 11

Ystadegau 12

SOUTH WALES POLICE


HEDDLU DE CYMRU

GWASANAETH
PRAWF CENEDLAETHOL
Dros Loegr a Chymru
Cyflwyniad

Barbara
Sue Hall Wilding, QPM
Prif Swyddog Prawf De Y Prif Gwnstabl

} }
Cymru Heddlu De Cymru

Mae Trefniadau Aml-asiantaeth er Diogelu’r Mae fy ymroddiad i wneud De Cymru yn lle


Cyhoedd (MAPPA) yn chwarae rôl hollbwysig saffach, mwy diogel a phleserus lle gall ein holl
mewn cynorthwyo i ddiogelu’r cyhoedd rhag gymunedau breswylio, gweithio, ymweld a
troseddwyr peryglus yn Ne Cymru. Mae’r gwaith mwynhau eu hunain heb ofni trosedd yn
gyda’r mwyaf heriol a wnawn, ond mae hefyd ddigamsyniol. Os ydym i gyflawni’r nod hwn,
gyda’r mwyaf boddhaol. mae’n hollbwysig monitro a rheoli’n ofalus y bobl
sydd wedi’u dynodi fel bygythiad sylweddol i
Mae arfer MAPPA wedi parhau i ddatblygu yn ddiogelwch y cyhoedd. Dim ond trwy weithio
ystod 2003/4, fel y dangosir yn yr Adroddiad partneriaeth ymrwymedig y gellir cyflawni hyn.
Blynyddol hwn. Mae’r adroddiad hefyd yn tystio

~
i’r gweithio partneriaeth ardderchog sy’n hanfodol Rwyf felly wrth fy modd bod Trefniadau Aml-
os yw’r peryglon a berir gan droseddwyr i’w asiantaeth er Diogelu’r Cyhoedd yn ardal y llu
rheoli yn effeithiol. wedi gwneud camau breision yn ystod y
blynyddoedd diwethaf i sicrhau bod pob partner
perthnasol yn gweithio tuag at y nod cyffredin o
wneud ein cymunedau yn ddiogelach.

Mae’r adroddiad blynyddol hwn yn dangos y


doreth o waith da iawn a ddatblygir a chredaf y
bydd yn tawelu meddwl y cyhoedd ynglwn â’n
hymrwymiad yn y maes hwn o’n busnes. Mae
hefyd yn rhoi tystiolaeth glir o’n penderfyniad i

~
wneud De Cymru yn enwog yn genedlaethol a
rhyngwladol fel un o’r ardaloedd diogelaf yn y
Deyrnas Gyfunol.

Trefniadau Aml-asiantaeth er Diogelu’r Cyhoedd Adroddiad Blynyddol 2003-2004 1


Persbectif Cenedlaethol

Mae troseddau rhywiol a threisgar yn droseddau Cenedlaethol wedi bod yn ymwneud mewn
gwarthus sy’n effeithio’n ddwfn ar fywydau datblygu yr Canllawiau a gyflwynwyd gan yr
dioddefwyr a’u teuluoedd a chodi ofn mewn Ysgrifennydd Cartref ar y dyletswydd i
cymunedau lleol. Gall eu heffaith fod yn ddirfawr a gydweithredu. Bydd diwygio’r ffordd y trefnir
phara yn hir, gan adael dioddefwyr yn teimlo’n diogelwch plant, yn dilyn yr ymchwiliad i
anniogel hyd yn oed yn eu cartrefi eu hunain. farwolaeth drychinebus Victoria Climbie, yn
Mae’r Llywodraeth yn ystyried mynd i’r afael â atgyfnerthu pwysigrwydd cydweithio effeithiol
throseddau rhywiol a threisgar fel un o’i rhwng gwahanol asiantaethau y mae MAPPA ei
blaenoriaethau uchaf. Ar ôl sefydlu MAPPA yn hun wedi’u hyrwyddo.
2001 – a ddarpara, am y tro cyntaf, sail statudol
gadarn ar gyfer y gwaith yr ymgymera’r heddlu a’r Treialwyd a gwerthuswyd yn ofalus a llwyddiannus
gwasanaeth prawf ar y cyd i ddiogelu’r cyhoedd gyflwyniad elfen o graffu cyhoeddus o’r maes
rhag troseddwyr rhywiol a threisgar – gwnaeth yn hwn, sydd yn aml yn gymhleth a sensitif drwy
y flwyddyn ddiwethaf lawer iawn i gryfhau MAPPA benodiad dau Ymgynghorydd Lleyg ym mhob
a’r fframwaith diogelu’r cyhoedd ehangach. Ardal. Fel y dywedodd Paul Goggins, Gweinidog
y Swyddfa Gartref:
Cryfhau MAPPA
“Bydd Ymgynghorwyr Lleyg yn chwarae rhan
Mae’r datblygiad cenedlaethol MAPPA wedi hollbwysig…Rydym wedi ymrwymo i roi iddynt
canolbwyntio ar baratoi i roi darpariaethau nid dim ond golwg fras ar sut y gwneir y gwaith
MAPPA o Ddeddf Cyfiawnder Troseddol (2003) ar hwn ond, yn bwysicach, cyfle i gwestiynu yr hyn a
waith. Daeth y darpariaethau hyn i rym ar 5ed wneir a pham.”
Ebrill 2004 ac maent yn cynorthwyo i gryfhau’r
MAPPA drwy: Camau deddfwriaethol eraill
(i) wneud y Gwasanaeth Carcharau yn rhan o’r Yn ychwanegol at y gwaith hwn i gryfhau’r
‘Awdurdod Cyfrifol’ gyda’r heddlu a’r MAPPA, mae’r llywodraeth hefyd wedi dechrau
Gwasanaeth Prawf; cryfhau darpariaethau statudol eraill, y mwyaf
(ii) ffurfioli ymwneud asiantaethau eraill a all arwyddocaol ohonynt yw’r Ddeddf Troseddau
wneud cyfraniad pwysig i helpu troseddwyr i Rhywiol (2003) a’r mesurau i gyflwyno dedfrydau
beidio aildroseddu - gesyd y Ddeddf newydd i droseddwyr ‘peryglus’ a fydd yn eu
‘Ddyletswydd Cydweithredu’ gyda’r cadw dan glo hyd nes na fyddant mwyach yn peri
Awdurdodau Cyfrifol: perygl difrifol i’r cyhoedd.

• Awdurdod Tai lleol, Addysg a Mae’r Ddeddf Troseddau Rhywiol yn disodli’r llu
Gwasanaethau Cymdeithasol troseddau rhywiol hynafol ac yn cau diangfeydd yn
• Sefydliadau’r Gwasanaeth Iechyd y ddeddf. Wrth ddiweddaru troseddau rhywiol,
• Canolfannau Byd Gwaith mae’n cryfhau’r ddeddf ar dreisio ac ar droseddau
• Timau Troseddau Ieuenctid rhywiol yn erbyn plant. Mae’n cyflwyno troseddau
• Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig newydd ‘paratoi rhywiol’ ac yn ymestyn diogelu
sy’n cartrefu troseddwyr MAPPA, a rhag ecsbloetio mewn puteindra neu bornograffi i
• Darparwyr Monitro Electronig blant hyd at 18 oed. Am y tro cyntaf, fe fydd hi’n
drosedd i brynu gwasanaethau rhywiol gan
(iii) penodi dau aelod o’r cyhoedd gan yr blentyn o dan yr oed hwnnw, gan dargedu’r rhai
Ysgrifennydd Cartref (‘Cynghorwyr Lleyg’) hynny sydd yn cam-drin plant yn y ffordd hon.
ym mhob Ardal i gynorthwyo gyda monitro
effeithiolrwydd y MAPPA. Mae’r Ddeddf Troseddau Rhywiol hefyd yn
cryfhau’r gofrestr troseddwyr rhywiol, a brofodd i
Cafodd gwaith ar y ddyletswydd i gydweithredu ei fod yn ddull gwerthfawr drwy ba un y gall yr
ddatblygu gan ddwy fenter ar wahân ac ategol. heddlu fonitro troseddwyr rhywiol a’u cafwyd yn
Yn gyntaf, mewn sawl ardal mae’r ddyletswydd i euog yn eu hardal, a chyflwyna orchmynion sifil i
ffurfioli beth sydd eisoes wedi dechrau cael ei gynorthwyo i atal troseddau pellach rhag cael eu
sefydlu fel arfer da. Bydd sail statudol y cyflawni.
ddyletswydd yn cynorthwyo i sicrhau y bydd yr
holl asiantaethau hyn ar draws Cymru a Lloegr yn
chwarae rhan mwy cyson. Yn ail, mae’r Adrannau
Llywodraeth Ganolog perthnasol a’r Cynulliad

2 Trefniadau Aml-asiantaeth er Diogelu’r Cyhoedd Adroddiad Blynyddol 2003-2004


Persbectif Cenedlaethol

Y ffocws ar Ddioddefwyr Bydd y mentrau hyn yn cynorthwyo tuag at


darged allweddol arall y Llywodraeth, sef gwella
Yn ychwanegol at yr holl waith hwn i fynd i’r afael hyder y cyhoedd yn y system cyfiawnder
â throseddwyr, mae’r Llywodraeth, yn gywir, wedi troseddol.
rhoi mwy o bwyslais ar gwrdd ag anghenion
dioddefwyr. Dynodir dioddefwyr troseddu rhywiol Mae’r Llywodraeth yn rhoi’r gwaith hwn yn sail
fel grwp blaenoriaeth o fewn y Strategaeth i’w Fesur Trais yn y Cartref, Trosedd a
Dioddefwyr a Thystion Genedlaethol. Nod y Dioddefwyr sydd ar hyn o bryd yn mynd drwy’r
strategaeth hon a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf Senedd. Bydd yn creu swydd newydd annibynnol,
2003, yw gwella cefnogaeth a diogelwch i Comisiynydd Dioddefwyr a Thystion, i fod yn
ddioddefwyr a thystion drwy: ymgyrchwr/llais i bob dioddefwr trosedd a Chôd
Ymarfer Dioddefwyr newydd statudol (i’w
• Leihau effeithiau niweidiol troseddu ar weithredu ym mis Ebrill 2005) a fydd yn adeiladau
ddioddefwyr a thystion ac atal dioddef dial ar y Siarter Dioddefwyr presennol ac yn rhestru
eilaidd; cyfrifoldebau penodol y mae’n rhaid i bob
• annog rhagor o ddioddefwyr a thystion i asiantaeth gwasanaeth cyfiawnder troseddol a
ddod ymlaen; a Chefnogaeth Dioddefwyr eu darparu i
• thrwy gynnig mwy o ddewisiadau i ddioddefwyr.
ddioddefwyr a thystion, gan gynnwys
dewisiadau gwahanol i fynychu y llys.

Trefniadau Aml-asiantaeth er Diogelu’r Cyhoedd Adroddiad Blynyddol 2003-2004 3


Cyflawniadau

O fewn Ardal De Cymru mae asiantaethau ddefnyddir i drafod Troseddwyr allai fod yn
Cytunodd ystod
partner wedi ymrwymo i gydweithio aml- Beryglus. Cynhelir MARAC Trais yn y Cartref yn
asiantaeth er budd y gymuned. Gall De Cymru gyson, o leiaf unwaith y mis, yn dibynnu ar nifer yr
enfawr o
fod yn haeddiannol falch o gyflawniadau allweddol achosion sydd i’w hystyried. asiantaethau i’r
mewn Diogelu’r Cyhoedd yn ystod y flwyddyn Fframwaith, gan
ddiwethaf. Mae llawer o enghreifftiau yn bodoli o Lle bo Swyddogion Heddlu yn dilyn adroddiadau o gynnwys:
gydweithredu da rhwng asiantaethau a rhoddir drais yn y cartref maent yn dod o hyd i gymaint o Heddlu De Cymru
rhai enghreifftiau o’r rhain yma. wybodaeth â phosib i helpu sefydlu y risg sydd i
unrhyw bobl agored i niwed yn y cartref gan Ardal Gwasanaeth Prawf De
Cymru
‘Fframwaith Strategol Gyd-Asiantaeth ar gynnwys plant.
gyfer Asesu a Rheoli Troseddwyr allai fod yn Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-
Beryglus o fewn Ardal Heddlu De Cymru’ Drwy gymhwyso offeryn asesu risg gall Cyd- bont ar Ogwr
yw’r ddogfen sydd yn llywio gwaith MAPPA yn Ne gysylltwyr Trais yn y Cartref arbenigol benderfynu Cyngor Dinas a Sir Abertawe
Cymru. Wedi’i lansio yn Rhagfyr 2002, eleni oedd ar lefel risg. Ceir pedair lefel, ac os dyfernir bod
Cyngor Dinas a Sir Caerdydd
y flwyddyn gyntaf i’r ddogfen weithredu ar draws lefel uchel iawn o risg, yna trafodir yr achos mewn
yr asiantaethau ac mae felly wedi bod yn flwyddyn MARAC Trais yn y Cartref. Cyngor Bwrdeistref Sirol
o atgyfnerthu. Merthyr Tudful

Roedd Graham ar drwydded o garchar am Cyngor Bwrdeistref Sirol


Drwy ddatblygu a lansio y Fframwaith Strategol drosedd ddigyswllt yn cyflwyno’i hun yn gyson Castell-nedd Port Talbot
mae MAPPA De Cymru eisoes wedi symud tuag i’w Swyddog Prawf arolygol ac ymddangosai ei Cyngor Bwrdeistref Sirol
at y ‘Ddyletswydd i Gydweithredu’ a amlinellir yn fod yn gwneud cynnydd da. Rhondda Cynon Taf
Neddf Cyfiawnder Troseddol 2003. Rydym yn
hyderus y bydd yr ymagwedd gynhwysol a Cyngor Bro Morgannwg
Fodd bynnag, mynychodd y Swyddog Prawf
fabwysiadwyd o’r dechrau yn cyfoethogi arolygol gyfarfod MARAC ar drais yn y cartref a Ymddiriedolaeth GIG Bro
ymhellach y berthynas waith rhwng asiantaethau a daeth i wybod bod Graham, mewn gwirionedd, Morgannwg
gweithio partneriaeth i ddiogelu’r cyhoedd. yn cam-drin ei bartner yn gorfforol. Ymddiriedolaeth GIG Caerdydd
Penderfyniad y MARAC oedd sefydlu a’r Fro
Mae cael gweld y maes Diogelu’r Cyhoedd fel gweithrediadau ail-alw a dychwelwyd Graham i
un yn ddatblygiad newydd yng ngwaith MAPPA Ymddiriedolaeth GIG Gogledd
gadwraeth. Morgannwg
De Cymru. Mae Partneriaeth Diogelu’r Cyhoedd
yn monitro pedair adain Diogelu’r Cyhoedd: Ymddiriedolaeth GIG
Hefyd rhoddodd MARAC gynllun ar waith i
Pontypridd a Rhondda
gefnogi partner Graham a’i deulu.
• Diogelu Plant Ymddiriedolaeth GIG Abertawe
• Diogelu Oedolion
Ymddiriedolaeth GIG Felindre
• Trais yn y cartref Yn syml, bydd partneriaid allweddol o nifer o
• Troseddwyr allai fod yn beryglus asiantaethau gan gynnwys yr Heddlu, Y CEM a Sefydliad Troseddwyr
Gwasanaeth Prawf, Iechyd, Gwasanaethau Ifanc y Parc
Tra bod gan bob un o’r grwpiau ei Fforwm Cymdeithasol, Tai a chyrff gwirfoddol, yn cyfarfod CEM Caerdydd
Strategol ei hun bu o fudd i’w dwyn ynghyd er i rannu gwybodaeth sydd yn hysbys am y teulu.
mwyn osgoi’r feirniadaeth a leisir yn aml bod Cydnabuwyd y broses yn genedlaethol fel arfer da CEM Abertawe
asiantaethau yn gweithio ar eu pen eu hunain. ac fe’i gwelir fel offeryn hanfodol i ddiogelu lles CEM Brynbuga
oedolion a phlant agored i niwed.
Ffederasiwn Cymdeithasau Tai
Mae cydweithio gyda Llywodraeth Cynulliad Cymru
Cymru wedi bod yn elfen arall o waith yn ystod y Datblygwyd a chyflwynwyd MARAC Trais yn y
flwyddyn wrth baratoi ar gyfer deddfwriaeth Cartref oherwydd y gwersi a ddysgwyd o 19 o Gymdeithasau Tai lleol
newydd, yn arbennig mewn cysylltiad â’r achosion blaenorol lle’r oedd pobl agored i niwed, Ysbyty Seiciatryddol Llys
Dyletswydd i Gydweithredu. menywod a phlant yn fwyaf cyffredin, wedi Llanarth
dioddef niwed difrifol neu wedi eu lladd. Tollau Tramor a Chartref EM
Mae gwaith yn parhau i sicrhau bod y trefniadau
ar gyfer Cymru yn adlewyrchu’r rhai ar gyfer Nod y MARAC Trais yn y Cartref yw diogelu pobl Gwasanaeth Seiciatryddol
Fforensig De Cymru, Clinig
Lloegr tra’n sicrhau y rhoddir ystyriaeth i’n agored i niwed drwy wneud yn siwr bod yr holl
Caswell.
hanghenion arbennig ni. asiantaethau allweddol yn rhannu gwybodaeth ac
yn ennill dealltwriaeth o natur y risg ac yn
Cafodd Cynadleddau Asesu Risg Aml- gweithio ar y cyd gyda’r teulu i atal trasediau
asiantaeth Trais yn y Cartref eu cyflwyno ym pellach.
mis Gorffennaf 2003 ac maent yn unigryw i Dde
Cymru. Mae’r broses yn debyg i’r MARAC a

4 Trefniadau Aml-asiantaeth er Diogelu’r Cyhoedd Adroddiad Blynyddol 2003-2004


Cyflawniadau

Mae Arolygon Lladdiadau Trais yn y Cartref ymgymryd ag adolygiad ffurfiol y trefniadau sydd
yn fenter flaengar yn Ne Cymru sy’n edrych ar ar waith a ddefnyddir i asesu a rheoli risgiau’r
drasediau a ddigwyddodd er mwyn dysgu’r gwersi troseddwyr hyn.
angenrheidiol a fydd yn cynorthwyo i ddiogelu
pobl agored i niwed yn y dyfodol. Mae’r Bwrdd Rheoli Strategol yn cwrdd o leiaf yn
chwarterol ac mae’n rhoi’r cyfle i ymgynghorwyr
Mae’n ffaith drist bod llawer o ddioddefwyr lleyg i holi cwestiynau a herio’r prosesau sydd ar
dynladdiad wedi bod yn rhan o berthynas agos waith. Hefyd, mae ein hymgynghorwyr lleyg wedi
neu deuluol gyda’r un a’u lladdodd ac yn aml mae ymweld â thimau hollbwysig ac wedi gwylio
gan lawer o asiantaethau sydd yn rhan o broses cynadleddau achos i weld sut y cynhelir
MAPPA wybodaeth am yr un teulu am resymau gweithgareddau rheoli risg yn ymarferol.
amrywiol. Pan gaiff ymagwedd aml-asiantaeth ei
mabwysiadu yn yr achosion hyn ac y caiff Dyfyniad gan Ymgynghorwr

}
gwybodaeth ei rhannu, gall pryderon difrifol gael Lleyg
eu codi am les dioddefwyr camdriniaeth.
Bu’n fraint i mi yn ystod y flwyddyn i fynychu
Tra ei bod yn dal yn ddyddiau cynnar Adolygiadau Panel Aml-asiantaeth er Diogelu’r Cyhoedd fel
Dynladdiad, dim ond un achos hyd yn hyn a arsyllydd. Yr hyn a wnaeth yr argraff fwyaf arnaf
graffwyd arno yn fanwl. Mae De Cymru yn oedd yr amser a roddwyd gan bob gweithiwr
bwriadu ymgymryd â llawer rhagor. Mantais proffesiynol i reoli troseddwr unigol, y manylder a
adolygiadau o’r fath yw y bydd asiantaethau yn gwmpaswyd ac, efallai yn bwysicaf, y cyfnewid
derbyn gwell dealltwriaeth o ddeinameg Trais yn y gwybodaeth helaeth rhwng yr asiantaethau, a
Cartref. Dim ond pan ddynodir problemau y gall alluogodd i gynllunio manwl iawn ddigwydd ar
asiantaethau weithio gyda’i gilydd i ymateb iddynt. gyfer diogelu’r cyhoedd.

Recriwtiwyd Ymgynghorwyr Lleyg am y tro cyntaf Mae’n dda gwybod bod y cynllun peilot y bûm yn
yn ystod y flwyddyn. Roedd De Cymru yn un o rhan ohono i’w ehangu yn genedlaethol a’i osod ar

~
wyth ardal i gynnal peilot ar gyfranogiad aelodau sail statudol. Edrychaf ymlaen at gael bod yn
o’r cyhoedd mewn rheoli troseddwyr rhywiol a Ymgynghorydd Lleyg a helpu i ddatblygu y maes
throseddwyr treisgar. pwysig hwn o waith.

Dros y flwyddyn maent wedi arwain mewn John Dale


datblygu Memorandwm o Ddealltwriaeth ar gyfer Ymgynghorydd Lleyg ar gyfer
Ymgynghorwyr Lleyg ac wedi cyfrannu at MAPPA De Cymru
werthuso’r rôl. Dengys ymchwil bod hwn wedi
bod yn brosiect llwyddiannus a chaiff ei gyflwyno i
bob Ardal ledled Cymru a Lloegr yn ystod y
flwyddyn sydd i ddod.

Mae ein dau ymgynghorydd, John Dale a Mike


Thomas, wedi gweithio’n frwd gyda’r partneriaid
statudol a gwirfoddol i gynorthwyo mewn rheoli
strategol ar y troseddwyr hynny yr ymdrinnir â
hwy drwy MAPPA.

Gwnaethant gyfraniad gwirioneddol drwy eu rôl


fel “cyfaill critigol” gan eu bod, o ganlyniad iddynt
feddu ar wybodaeth gyfyngedig o sut mae
asiantaethau yn cydweithio yn ymarferol i reoli‘r
troseddwyr allai fod yn beryglus hyn, wedi gofyn
cwestiynau na fyddai’r rhai hynny sydd agosaf at y
broses wedi meddwl eu gofyn. Mae hyn, wrth
gwrs, wedi bod yn her i’r asiantaethau, ond yn
fuddiol eithriadol.

Mae ymgynghorwyr lleyg yn aelodau o Fwrdd


Rheoli Strategol MAPPA De Cymru sydd yn

Trefniadau Aml-asiantaeth er Diogelu’r Cyhoedd Adroddiad Blynyddol 2003-2004 5


Sut mae MAPPA yn gweithredu’n lleol

Mae’r cyfan yn ymwneud â Bu Peter yn destun proses MAPPA ar sawl Mae John yn ddyn 53 oed o
rheoli risg achlysur o ganlyniad i euogfarnau blaenorol Dde Cymru gyda chollfarnau
oedd yn cynnwys troseddau rhywiol a threisgar. blaenorol am anweddustra gyda
Defnyddia MAPPA ddau ddull cyswllt rhyng- phlant a gwneud ffilmiau cam-
asiantaeth i reoli’r risg a berir gan droseddwr Defnyddiodd bwll nofio lleol yn rheolaidd a
drin plant yn y DG a thramor.
unigol thrwy gydweithio agos rhwng yr Heddlu, Y
Roedd yn amlwg yn risg
• Cynhadledd Aml-asiantaeth Asesiad Risg Gwasanaeth Prawf, Iechyd, Tai, Chwaraeon
ddifrifol i blant yn Ne Cymru.
(MARAC) Awdurdod lleol a Chymdeithas Tai canfuwyd ei
• Panel Aml-asiantaeth Diogelu’r Cyhoedd fod wedi bod yn chwarae gyda phlant oedd yn Drwy waith aml-asiantaeth
(MAPPP). ddieithr iddo ac yn ymgyfeillachu gyda proses MAPPA rhannwyd
throseddwr risg uchel arall. gwybodaeth berthnasol gyda
Yr un yw nod y ddau fforwm: nifer o asiantaethau i helpu
Golygodd hyn y gellid datblygu cynllun monitro
• Rhannu gwybodaeth rheoli’r risg yr oedd John yn ei
a gwylio effeithiol ar waith i fonitro a gwylio nid
• Asesu lefelau risg a’u goblygiadau beri. Bu hyn yn arbennig o
yn unig gan Peter, ond hefyd gan ei gydymaith o
• Ystyried y goblygiadau ar gyfer dioddefwyr gymhleth yn achos John gan ei
ran perygl i’r cyhoedd.
• Dyfeisio’r cynllun rheoli unigol fod yn teithio cryn dipyn a‘i bod
• Cytuno ar weithrediad cynllun rheoli yn wybyddus fod ganddo
• Cytuno ar broses monitro ac adolygu’r Beth yw MARAC? gysylltiad â throseddwyr
cynllun rheoli rhywiol eraill.
MARAC yw cynhadledd ffurfiol a ddefnyddir i Gweithiodd asiantaethau ledled
Yn ogystal mae gan MAPPP ddau nod reoli’r broses asesu risg Troseddwyr Rhyw neu a Cymru a De Orllewin Lloegr
ychwanegol: allai fod yn Beryglus ac ystyried unrhyw gyda’i gilydd i sicrhau monitro
• Ystyried neu adolygu’r angen i gofrestru’r oblygiadau i ddioddefwyr. Ceir manylion ei ymddygiad yn gyson a
person fel Troseddwr a allai fod yn Beryglus cofnodion a chamau gweithredu cytunedig ym golygodd hyn nad yw John wedi
• I ystyried unrhyw faterion sydd yn ymwneud mhob cyfarfod a’u dosbarthu i bawb o’r cyflawni troseddau pellach.
â datgeliad yn y maes cyhoeddus mynychwyr i sicrhau bod y rhai hynny sy’n
cyfranogi yn deall y cyfraniad y disgwylir iddynt ei
Mae dau ddiffiniad o ran rheoli risg a phrosesau wneud.
MAPPA sy’n hanfodol i’w deall. Dyma ydynt:
Cynhelir cyfarfodydd MARAC yn fisol, neu yn
Yr ychydig critigol yw’r troseddwyr hynny a reolir amlach a bydd angen, ac yn ychwanegol i’r Heddlu
Mae Kyle yn ddyn 30 oed o
o dan broses MAPPP. Fe’u diffinnir fel y rhai a‘r Gwasanaeth Prawf gwahoddir yr asiantaethau
Dde Cymru sydd wedi treulio
hynny: canlynol i fynychu:
cyfnod yn y carchar am
• Yr ystyrir ar ôl asesiad risg llawn i fod mewn
anweddustra gyda phlant.
risg uchel neu uchel iawn o achosi niwed • Gwasanaethau Cymdeithasol
difrifol • Tai Awdurdod lleol Ar ei ryddhau gosodwyd Kyle
• Sy’n peri risgiau y gellir ond eu rheoli gan • Swyddog Cyswllt Dioddefwyr mewn Hostel Prawf lle gellir
gynllun sy’n gofyn am gydweithrediad agos ar • Gwasanaeth Carchar monitro ei weithgaredd yn
lefel uwch oherwydd ei gymhlethdod neu ei • Tîm Troseddu Ieuenctid– os bydd y agos. Arweiniodd hyn at i staff
ofynion adnoddau anghyffredin troseddwr o dan 18 oed. Prawf rannu eu pryderon gyda
• Na ellir eu hystyried yn risg uchel iawn, ond chydweithwyr yn yr Heddlu gan
sydd, oherwydd amgylchiadau eithriadol yn Gall asiantaethau eraill neu unigolion megis Iechyd, ei fod wedi bod yn cynnal
debyg o fod yn destun diddordeb lefel uchel Tollau Cartref a Thramor, Cymdeithasau Tai, perthynas gyda throseddwyr
gan y cyfryngau neu graffu cyhoeddus a bod Nyrsys Seiciatryddol gael eu gwahodd i’r cyfarfod rhywiol eraill. Cynhaliodd yr
angen sicrhau cynnal hyder y cyhoedd. yn dibynnu ar amgylchiadau’r troseddwr heddlu ymchwiliad gan
ddarganfod bod Kyle wedi
Gall troseddwyr treisgar a rhywiol gael eu diffinio MARAC fel arfer yw’r cam cyntaf yn y broses cysylltu â phlentyn 12 oed. Yn
fel y troseddwyr hynny a ddiffinnir o dan adran 68 rheoli risgiau a gallant, yn achos yr ‘ychydig ychwanegol darganfuwyd ef yn
Deddf Cyfiawnder Troseddol a Gwasanaethau Llys critigol’ arwain at MAPPP. lawrlwytho pornograffi plant
2000, yn arbennig y rhai hynny yn isadrannau (3) drwy ddefnyddio caffi
(4) (5), nad yw yn ofynnol iddynt gofrestru fel Beth yw MAPPP? rhyngrwyd.
troseddwyr rhywiol o dan delerau Deddf Cafodd Kyle ei arestio a’i
Troseddau Rhywiol 2003. Mae MAPPP yn ymdrin â’r “ychydig critigol” - y
ddychwelyd i’r ddalfa, gan
troseddwyr hynny sydd ag angen y lefel uchaf o
ddangos bod gwyliadwriaeth
gydweithio aml-asiantaeth. Cynhelir MAPPP fel
effeithiol a rhannu gwybodaeth
arfer yn dilyn atgyfeiriad gan y MARAC ond,
wedi cyfrannu at ddiogelwch y
mewn achosion eithriadol lle mae’r troseddwr yn
gymuned.

6 Trefniadau Aml-asiantaeth er Diogelu’r Cyhoedd Adroddiad Blynyddol 2003-2004


Sut mae MAPPA yn gweithredu’n lleol

Mae gan Anthony nifer o cynrychioli risg uchel eithriadol i’r cyhoedd, gall Cafodd Terry Orchymyn Adfer Cymunedol
gollfarnau blaenorol o cais am MAPPP gael ei wneud gan uwch- gydag amod i fynychu rhaglen Rhesymoli ac
droseddau gyrru i gipio ac swyddogion y Gwasanaeth Prawf a’r Heddlu. Adfer ac amod preswyl yn un o’r hosteli yn Ne
ymosod yn anweddus. Cymru.
Fel gyda’r MARAC gwahoddir rhai asiantaethau
Cyn ei ryddhau o garchar arbennig bob amser i fynychu MAPPP. Mae’r rhain Cafodd ei gam-drin a’i fwlio yn ei flynyddoedd
galwyd ar broses MAPPP i yn cynnwys: cynnar gan gyfres o rieni maeth oedd yn cam-
weithredu a datblygwyd cynllun drin, a hanner brawd oedd yn bwlio. Fel
i reoli ei risg. Cynhaliwyd • Gwasanaethau Cymdeithasol oedolyn yr oedd am dalu nôl am y cam-drin
cyfarfodydd yngl_n ag Anthony • Tai Llywodraeth Leol hwn a’i harweiniodd i ymddwyn yn droseddol.
yn rheolaidd i sicrhau bod y llif • Swyddog Cyswllt Dioddefwyr Fel un o drigolion Quay House gwnaeth Terry
gwybodaeth rhwng yr • Swyddog Prawf Arolygol gynnydd sylweddol. Gweithiodd gyda staff yr
asiantaethau yn parhau yn • Swyddog Diogelu’r Cyhoedd yr Heddlu hostel, ei weithiwr allweddol a’r Nyrs
agored. • Y Gwasanaeth Carchar Seiciatryddol Gymunedol i fynd i’r afael â’r boen
Mae’r cysylltiad agos hwn wedi • Tîm Troseddu Ieuenctid – os yw’r troseddwr a’r anhapusrwydd a lanwodd eu harddegau.
gwella arferion gwaith pob un o dan 18 oed. Galluogodd amgylchedd cefnogol yr hostel Terry
o’r asiantaethau sy’n ymwneud i ddeall hyn mewn modd a fydd yn ei helpu i
â’r achos ac mae wedi sicrhau Yn ogystal gall fod yn briodol, yn dibynnu ar yr osgoi troseddu yn y dyfodol.
bod y wybodaeth am Anthony achos i wahodd asiantaethau neu unigolion eraill, y
bydd gan bob un ohonynt wybodaeth berthnasol a Drwy’r asesiad sgiliau sylfaenol datblygodd i
wedi’i ddefnyddio’n briodol i
fydd yn cynorthwyo proses MAPPA. wersi Saesneg a Mathemateg achrededig. Hefyd
ddatblygu gwell dealltwriaeth
llwyddodd i gael ei gyflogi yn llawn amser drwy
amdano. Bu hyn yn
Mae De Cymru wedi datblygu ffurflen i ein partner Action for Jobs.
amhrisiadwy i’w fonitro ac mae
wedi sicrhau bod ei risg i’r gynorthwyo uwch-swyddogion staff i fonitro’r Yn ystod ei arhosiad a thrwy ei fynychu o raglen
cyhoedd wedi’i leihau. cofnodion a gofnodir yn ystod cyfarfod MAPPP. ymddygiad troseddwr achrededig, datblygodd
Mae’r ffurflen hon yn sicrhau cysondeb a Terry sgiliau meddwl newydd ac enillodd
phriodolrwydd o ran cyfarfodydd a chynlluniau gymwysterau ffurfiol. Mae hefyd wedi ennill a
gweithredu dilynol. Bwydir y canlyniadau ddaw o chynnal gwaith a dysgu y sgiliau byw annibynnol
hyn yn ôl i reolwyr MAPPP i’n helpu i gyflawni oedd eu hangen arno i symud ymlaen a byw
gwelliant parhaus. gweddill ei fywyd.

Rôl Hosteli Prawf Mae nifer o weithgareddau y gall trigolion


ymgymryd â hwy yn ystod eu cyfnod preswyl.
Mae gan hosteli prawf yng Nghaerdydd ac Canolbwyntir ar ddatblygu eu sgiliau sylfaenol a’u
Abertawe rôl bwysig i’w chwarae mewn rheoli helpu i wella eu hamgylchiadau personol drwy, er
troseddwyr a allai fod yn beryglus yn y gymuned. enghraifft, well rheolaeth ar arian. Mae’r
gweithgareddau’n canolbwyntio ar ddatblygu
Rhyngddynt mae’r hosteli yn rhoi lle i 50 o hunan barch a dealltwriaeth am ddioddefwyr ac
breswylwyr. Mae llawer o’r rhai hyn yn cael lle yn yn sicrhau eu hailintegreiddio’n ddiogel i mewn i’r
yr hostel ar amod eu trwydded yn dilyn eu gymuned.
rhyddhau o garchar, er y gall preswylwyr hefyd
fod ar fechnïaeth neu ar brawf. Bydd yr hostel yn Mae prosiect beiciau parhaus yn yr hostel yng
cael eu gweinyddu gyda rheolau llym ac mae’n Nghaerdydd sydd yn cymryd hen feiciau ac yn eu
cynnig amgylchedd wedi’i strwythuro ar gyfer hatgyweirio a’u rhoi, naill ai i Romania, neu
troseddwyr. elusennau plant lleol. Mae’r ddwy hostel yn

Roedd gan Mark broblem fawr gydag alcohol ac roedd yn destun trwydded Rhyddhau Amodol
Awtomatig ar ôl bod yn y carchar am 21 mis am ddwyn £700 oddi wrth fenyw oedrannus.
Bu’n ddigartref am ran helaeth o’i fywyd fel oedolyn a chafodd ei wahardd o’r rhan fwyaf o letyau
gwely a brecwast a hosteli gwirfoddol am ymddygiad treisgar a chamdriniol tuag at staff.
Fe’i derbyniwyd i Mandeville House ar yr amod llym pe bai yn yfed alcohol yn yr adeilad neu’r tu allan
i’r adeilad y câi ei le ei dynnu oddi arno ar unwaith. Ymatebodd Mark yn dda i’r terfynau tyn hyn ac
elwodd o’r gefnogaeth a gynigiwyd iddo gan ei weithiwr allweddol. Hefyd gweithiodd yn galed i wella
ei lythrennedd fel paratoad ar gyfer ei symudiad o’r hostel a, thrwy waith gyda’i bartneriaeth llety,
sicrhaodd lety cymorth addas.

Trefniadau Aml-asiantaeth er Diogelu’r Cyhoedd Adroddiad Blynyddol 2003-2004 7


Sut mae MAPPA yn gweithredu’n lleol

cynnig cefnogaeth ariannol ac ymarferol i Gan ddelio ag ardal o faint De Cymru, mae’r rhain
Mae adeiladau a
ddigwyddiadau elusennol lleol. yn rhannau hanfodol o’r broses gan bod saith ardal
gymeradwywyd yn
llywodraeth leol a saith rhanbarth heddlu sydd yn
cynnig gwell lefel o
Hefyd bydd y ddwy hostel yn cynnal dyddiau golygu y byddai’n hawdd i ddiffyg ddigwydd yn y
arolygaeth:
gwybodaeth ar ystod o bynciau yn cynnwys, cyfathrebu. Bu hyn yn fuddsoddiad amhrisiadwy
cyffuriau, alcohol, llety, ymwybyddiaeth hiliol a i’r Heddlu a’r Gwasanaeth Prawf a bydd, ar ôl • Gosod cyrffiw oriau’r nos
sgiliau byw annibynnol. Cynllunnir yr holl ychydig o newid i’r rôl, yn parhau yn y dyfodol.
• Darparu staff 24 awr
weithgareddau hyn i leihau’r risg i’r troseddwr ail-
droseddu a chynorthwyo i ddiogelu’r cyhoedd. Dioddefwyr – ffocws newydd • Ymgymryd ag asesiad
parhaus o agweddau ac
Gweithio mewn partneriaeth Ym mis Ebrill 2003 sefydlodd Gwasanaeth Prawf ymddygiad
– swydd a gyd-arianwyd De Cymru Uned Dioddefwyr arbenigol, wedi’i • Sicrhau modelu pro-
staffio gan swyddogion sydd heb gyswllt â gymdeithasol parhaus
Fel yr Awdurdodau Cyfrifol yn ystod eleni mae’r throseddwyr.
Heddlu a’r Gwasanaeth Prawf wedi parhau i • Darparu rhaglen o arolygu,
gydweithio’n agos. Un enghraifft o hyn yw creu Mae gan y Gwasanaeth Prawf ddyletswydd cefnogaeth a monitro
swydd a ariennir ar y cyd i sicrhau bod un pwynt statudol i gysylltu â dioddefwyr troseddau treisgar cyson.
mynediad i’r broses MAPPA. neu rywiol lle bo troseddwr wedi’i garcharu am • Gwyliadwriaeth a
12 mis neu ragor. Rôl yr Uned yw darparu chydgysylltu parhaus gyda’r
Mae’r swydd weinyddol allweddol hon wedi rhoi gwybodaeth i’r dioddefwr i sicrhau y cant eu heddlu
cysondeb i MAPPA De Cymru drwy sicrhau bod hysbysu am y troseddwr wrth iddo ef neu hi
yr holl Baneli a chynadleddau wedi’u trefnu a bod ddatblygu drwy gamau gwahanol y ddedfryd. • Atgyfnerthu cydymffurfiad
lleoliadau priodol wedi eu harchebu, bod trefn a gydag amodau mechnïaeth
chadw’r cofnodion yn gyson a dosbarthu Bydd Swyddogion Cyswllt Dioddefwyr yn darparu neu drwydded
cynlluniau gweithredu dilynol i’r holl asiantaethau gwybodaeth i’r dioddefwr ar ystod o faterion sydd • Annog presenoldeb a
perthnasol. yn berthnasol iddynt gan gynnwys: chefnogi dysgu a gafodd
drwy raglenni a achredwyd
• Manylion y ddedfryd
• Sut y gwneir penderfyniadau am ryddhau o • Cynnal cyswllt gyda staff
garchar arolygu yn nhimau maes y
• Y camau diogelwch sydd yn bodoli ar ôl i’r Gwasanaeth Prawf
Dioddefodd Sue ymosodiad treisgar gan ei
phartner, a ddedfrydwyd ar y dechrau i chwe troseddwr gael ei ryddhau
mlynedd, er i hyn gael ei leihau i bum mlynedd • Ffynonellau cefnogaeth eraill, yn arbennig
yn dilyn apêl. cynlluniau cefnogi dioddefwyr.
Cefnogwyd y ddedfryd lai gan Sue ar y pryd, a
Hefyd maent yn sicrhau bod llais y dioddefwr yn
pharhaodd i gefnogi’r troseddwr yn ystod
cael ei glywed a’i ddeall mewn cynadleddau achos
cyfnodau cynnar y ddedfryd, er bod rhai
a phan fydd troseddwyr yn gwneud cais am barôl
pryderon am ddiogelwch plentyn o’r berthynas.
neu fathau eraill o ryddhau dan drwydded. Gall
Cysylltodd y tîm Cyswllt Dioddefwr â Sue a hyn golygu bod amodau ychwanegol yn cael eu
mynychodd chwe Cynhadledd Asesu Risg Aml- cynnwys yn nhrwydded y troseddwr i roi gwell
asiantaeth (MARAC) a phedwar Panel Aml- diogelwch i’r dioddefwr, er enghraifft amod i
asiantaeth er Diogelu’r Cyhoedd (MAPPP) i beidio cysylltu â’r dioddefwr neu gyfyngiad yn eu
gynrychioli ei sefyllfa, ei barn a’i phryderon. rhwystro rhag ymweld ag ardal cartref y
Yn ogystal â’r ymwneud hyn bu’r Swyddog dioddefwr.
Cyswllt Dioddefwr yn cysylltu ymhellach gydag
ystod o asiantaethau yn cynnwys Gwasanaethau Wrth gwrs ni all Swyddogion Cyswllt Dioddefwyr
Cymdeithasol a Diogelu’r Cyhoedd, unedau ddod i ymwneud ag anghenion cefnogi’r
Trais yn y Cartref ac Atal Troseddau Heddlu De dioddefwr er y cynhelir cyswllt agos gyda
Cymru i drafod sefyllfa arbennig yr achos hwn. Chefnogaeth Dioddefwyr i sicrhau y gellir
atgyfeirio yn hawdd. Fodd bynnag, mae’r adnodd
Yn y diwedd penderfynodd Sue roi terfyn ar ei
hwn o staff dynodedig, yn gweithio yn unig gyda
pherthynas gyda’r troseddwr a gweithiodd yn
dioddefwyr, yn cynorthwyo i sicrhau bod y
agos gyda’r Swyddog Cyswllt Dioddefwr a’r
Gwasanaeth Prawf yn gwneud popeth posibl i
Gwasanaethau Cymdeithasol i sicrhau
gefnogi’r bobl hynny, a gafodd eu heffeithio gan y
diogelwch ei phlentyn a derbyn gwybodaeth
troseddau mwyaf difrifol, mewn cymunedau lleol.
barhaus am ddatblygiad y troseddwr drwy gydol
ei ddedfryd.

8 Trefniadau Aml-asiantaeth er Diogelu’r Cyhoedd Adroddiad Blynyddol 2003-2004


Bwrdd Rheoli Strategol

Sefydlwyd y Bwrdd Strategol Aml-asiantaeth er O ran Diogelu Plant bydd Cydlynwyr Diogelu
Diogelu’r Cyhoedd De Cymru yn ystod 2002 ac Plant pob un o’r Awdurdodau Lleol a’u huwch-
fe’i cadeirir gan y Prif Gwnstabl Cynorthwyol swyddogion yn mynychu cyfarfodydd MAPPP a
(Trosedd) ac fe’i mynychir gan, ymhlith eraill, y MARAC yn rheolaidd yn ogystal â digwyddiadau
ddau Ymgynghorydd Lleyg. Mae’r Bwrdd erbyn hyfforddi MAPPA.
hyn wedi newid ei enw i sicrhau eglurder a chaiff
ei adnabod fel Partneriaeth Diogelu’r Cyhoedd. Mae pob un o’r Pwyllgorau Diogelu Plant Ardal yn
Ne Cymru yn ystyried proses MAPPA yn
Mae cylch gwaith y Bwrdd yn eithriadol o eang ac rheolaidd fel rhan o’u rôl ‘arolygol’ i sicrhau
mae’n ceisio darparu trosolwg strategol o’r gweithio aml-asiantaeth effeithiol. Mae gan y
pedwar maes Diogelu’r Cyhoedd: Bartneriaeth Diogelu’r Cyhoedd a Bwrdd Rheoli
• Diogelu Plant Strategol MAPPA gynrychiolwyr fel rhan o’u
• Diogelu Oedolion haelodaeth.
• Cam-drin yn y Cartref
• MAPPA Hefyd cymer y Timau Troseddu Ieuenctid ran yng
nghyfarfodydd MAPPP a MARAC lle bo’r
O fewn y fframwaith strategol yma roedd yr troseddwr o dan 18 oed. Cynrychiolir y Timau
angen, a ddynodwyd drwy ddatblygiad MAPPA ac Troseddu Ieuenctid ar Fwrdd Rheoli Strategol
Arweiniad Swyddfa Gartref, am Fwrdd Rheoli MAPPA gan un o’r rheolwyr.
Strategol ar wahân a fyddai’n canolbwyntio ar
waith MAPPA yn unig. Mae cynrychiolwyr o Ddiogelu Oedolion hefyd yn
cymryd rhan yng nghyfarfodydd MAPPP a MARAC
Yn ystod 2003 sefydlwyd Bwrdd Rheoli Strategol fel sy’n briodol. Mae’r Pwyllgorau Diogelu
MAPPA De Cymru, o dan gadeiryddiaeth y Prif Oedolion Ardal yn ystyried proses MAPPA fel
Swyddog Cynorthwyol y Gwasanaeth Prawf rhan o’r rôl ac fe’u cynrychiolir ar y Partneriaeth
(Diogelu’r Cyhoedd). Cynrychiolir yr asiantaethau Diogelu’r Cyhoedd a Bwrdd Rheoli Strategol
partner allweddol sydd wedi llofnodi y Cyd- MAPPA.
fframwaith ar gyfer Rheoli’r Troseddwyr a allai fod
yn Beryglus o fewn ardal De Cymru ar y Bwrdd Hefyd mae Cyd-gysylltwyr Cam-drin yn y Cartref
Rheoli Strategol. Bydd y Bwrdd yn cyfarfod yn â rhan fawr yn y broses, yn arbennig o ran y
chwarterol ac mae, hyd yn hyn wedi cyfarfod MARAC newydd sy’n ymdrin yn benodol gydag
deirgwaith. Mae’r aelodaeth a’r cylch gorchwyl yn achosion cam-drin yn y cartref.
cael eu hadolygu ar hyn o bryd gan yr asiantaethau
partner cyfansoddol. Golyga gynhwysiad yr holl bobl hyn o ystod o
asiantaethau a chyrff bod corff cynyddol o
O fewn Ardal De Cymru ceir cydweithredu agos ymarferwyr sydd â gwybodaeth a dealltwriaeth
parhaus rhwng uwch-gynrychiolwyr o ddwys o broses MAPPA a bydd hyn yn parhau i
asiantaethau partneriaeth allweddol ar draws cylch ehangu yn ystod 2004 gyda chynhwysiad y
gwaith diogelu’r cyhoedd. Partneriaethau Diogelwch Cymunedol.

Trefniadau Aml-asiantaeth er Diogelu’r Cyhoedd Adroddiad Blynyddol 2003-2004 9


Sylwadau gan yr asiantaethau

Ann Banks Dr Tegwyn Williams


Gwasanaethau Cymdeithasol wedi’i lleoli yn Seiciatrydd Clinigol Ymgynghorol,

} }
Abertawe. Clinig Caswell.

Cefais broses MAPPP yn un gynhwysol iawn gyda Yn dilyn cydsyniad yr Ymddiriedolaethau GIG lleol
chynrychiolaeth briodol o ystod eang o i’r Fframwaith Strategol, roedd rhai pryderon ar y
asiantaethau. Rhennir gwybodaeth berthnasol dechrau gan glinigwyr o ran materion
mewn modd sensitif ac mae gweithwyr cyfrinachedd meddygol a rhannu gwybodaeth.
proffesiynol yn glir ynglwn â materion Aethpwyd i’r afael â’r materion hyn drwy gyfres o
cyfrinachedd. gyfarfodydd gyda chlinigwyr yn yr holl
Ymddiriedolaethau yn ardal Heddlu De Cymru, ac
Mae cyfarfodydd MAPPP yn rhoi cyfle i gael fe’u mynychwyd gan gynrychiolwyr meddygol a
trafodaeth fanwl ar faterion a chaiff pob safbwynt heddlu.
ystyriaeth ddyladwy gyda’r broses gwneud
penderfyniadau dilynol wedi’i seilio ar dystiolaeth Llwyddodd y cyfarfodydd hyn i raddau pell i
ac yn un dryloyw. Er bod cyfarfodydd MAPPP yn leihau’r pryderon ynglwn â chyfrinachedd gan

~
ymwneud yn bennaf gyda rheoli ychydig critigol o olygu perthynas waith agosach rhwng yr holl

~
droseddwyr nid oes gennyf amheuaeth eu bod asiantaethau gyda manteision i ofal cleifion a
hwythau hefyd yn rhan hollbwysig o’r system sy’n diogelu’r cyhoedd.
diogelu plant.

Ray Dennier

} }
Mal Gay Swyddog Tai Cyngor Dinas Caerdydd.
Rheolwr Tîm Troseddu Ieuenctid Cyngor
Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Down wyneb yn wyneb ar hyn o bryd gyda rai o’r
heriau mwyaf sylweddol megis mwy o bwyslais ar
Mae Timau Troseddau Ieuenctid yn arolygu ymdrin ag Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, gan
troseddwyr ifanc rhwng 10 a 17 oed, na fyddai’r weithredu yr Hawl i Eithrio a diwallu anghenion
mwyafrif llethol ohonynt yn cael eu hystyried yn cynyddol troseddwyr digartref yng Nghymru.
‘beryglus’. Fodd bynnag, mae achosion unigol sy’n
achosi pryder mawr ac mae’r saith Tîm Troseddu Cynorthwyir ni yn fawr i gwrdd â’r heriau hyn

~
Ieuenctid yn Ardal De Cymru, fel aelodau o’r drwy weithio gydag asiantaethau eraill, ac un o’r

~
Bwrdd Rheoli Strategol wedi gallu sicrhau heriau mwyaf yr ydym yn cydweithio arni yw dod
atgyfeirio chwim ac effeithiol i broses MAPPA. o hyd i lety addas ac arian cymorth ar gyfer
ailsefydlu troseddwyr peryglus yn y gymuned.

John May

}
Rheolwr Ardal i’r Gwasanaeth Carchar.

Rwyf yn edrych ymlaen i’r Gwasanaeth Carchar


ddod yn drydydd Awdurdod Cyfrifol yn MAPPA
ynghyd â’r Heddlu a’r Gwasanaeth Prawf o fis
Ebrill 2004. Bydd hyn yn adeiladu ar y berthynas

~
waith ardderchog sydd gennym sydd yn sicrhau y
gellir rheoli troseddwyr sydd yn gadael carchar yn
briodol yn y gymuned.

10 Trefniadau Aml-asiantaeth er Diogelu’r Cyhoedd Adroddiad Blynyddol 2003-2004


Cwestiynau a ofynnir yn fynych

Dylai’r bobl hyn gael eu Pam na chaiff y cyhoedd


carcharu am byth, pam y wybod lle maent yn byw?
cânt eu rhyddhau o’r
carchar? Caiff yr Heddlu a’r Gwasanaeth Prawf ddylanwad
mawr ar ble y gall neu na all troseddwyr fyw.
Ychydig o bobl, waeth pa mor ddifrifol yw eu Maent yn ymwybodol o’r peryglon arbennig a
trosedd, all gael eu carcharu am gyfnod berir gan bob unigolyn ac ni fyddant yn caniatáu
amhenodol. Gosodir dedfrydau o garchar gan y iddynt fyw mewn lleoliad sydd yn cynyddu eu risg
gyfraith, ac ar ddiwedd y ddedfryd rhyddheir y o aildroseddu. Er enghraifft, byw yn agos at
rhan fwyaf o droseddwyr yn ôl i’r gymuned. ysgolion, meysydd chwarae plant neu eu
dioddefwyr blaenorol.
Pam na chânt eu tagio?
Cynhelir ymchwil eang cyn cartrefu troseddwr a
Mae hynny yn digwydd. Ond dim ond cyhyd â bydd yn cynnwys ymgynghori gydag asiantaethau
bod pwerau cyfreithiol i wneud hynny, er eraill megis awdurdodau tai ac addysg, bob amser
enghraifft trwydded carchar. Unwaith y mae hon gyda’r nod o asesu a lleihau risg. Byddai
wedi dod i ben bydd asiantaethau yn parhau i gwybodaeth gyhoeddus am leoliad y troseddwyr
weithio gyda’i gilydd i fonitro troseddwyr drwy hyn yn eu gyrru ‘dan ddaear’. Mae’n fwy diogel i
ddulliau confensiynol. bawb os bydd eu lleoliad yn hysbys i’r
asiantaethau cyfrifol.

Pam y mae’n rhaid iddynt


fyw yn fy ymyl i?

Gwyddys mae ail-integreiddio i mewn i’r


cymunedau yw’r dull mwyaf effeithiol o reoli
troseddwyr. Gyda monitro gofalus ychydig o risg
a berir gan y rhan fwyaf o droseddwyr.

A yw fy mhlant mewn
perygl?

Dylai pawb sydd yn rhieni sicrhau bod eu plant yn


ymwybodol o “berygl dieithriaid” er mwyn sicrhau
bod ganddynt y wybodaeth sydd ei hangen arnynt
i aros yn ddiogel. Caiff troseddwyr risg uchel eu
monitro yn aml a gallant gael amodau wedi’u
gosod arnynt, lle bo hynny’n briodol, sy’n eu
rhwystro rhag cael cyswllt gyda phlant na
mynychu ardaloedd lle mae plant yn chwarae.

Lle gallaf fynd i weld y


Gofrestr Troseddwyr
Rhywiol?

Mae’r Gofrestr Troseddwyr Rhywiol yn ddogfen


gyfrinachol a ddefnyddir gan asiantaethau
partneriaeth i gynorthwyo gyda rheoli troseddwyr
ac nid yw ar gael i’r cyhoedd.

Trefniadau Aml-asiantaeth er Diogelu’r Cyhoedd Adroddiad Blynyddol 2003-2004 11


Gwybodaeth Ystadegol

Mae’r holl ystadegau yn ymwneud â’r cyfnod o 1 Ebrill 2003 – 31 Mawrth 2004 os na ddywedir yn
wahanol.
Nifer y
Categori 1 – Troseddwyr Rhywiol Cofrestredig (TRhC) troseddwyr
Nifer y TRhC yn Ne Cymru ar 31 Mawrth 2004 606
Nifer y TRhC am bob 100,000 o’r boblogaeth 50
Nifer y TRhC gafodd naill ai rybudd neu ddedfryd am dorri rheolau’r cofrestriad 16
Nifer o Orchmynion Troseddwyr Rhywiol llawn
• a geisiwyd amdanynt 3
• a osodwyd gan y Llysoedd 3
Nifer y Gorchmynion Troseddwyr Rhywiol interim
• a geisiwyd amdanynt 1
• a osodwyd gan y Llysoedd 1

Categori 2 – Troseddwyr Treisgar a Throseddwyr Rhywiol eraill


Nifer y Troseddwyr Treisgar a Throseddwyr Rhywiol eraill1 sy’n byw yn Ne Cymru 430
Heddlu De Cymru
Categori 3 – troseddwyr eraill Pencadlys yr Heddlu
Pen-y-bont ar Ogwr
Nifer y troseddwyr eraill2 sy’n byw yn Ne Cymru 18 CF31 3SU
Nifer y Gorchmynion Atal a osodwyd ar unrhyw droseddwr MAPPA gan y Llysoedd yn Ne Cymru 0

Geoff Cooper
Achosion MAPPP Pennaeth CID
Faint o droseddwyr MAPPA gafodd eu rheoli drwy MAPPP
• TRhC 26 Dale Ponting
• Troseddwyr treisgar a rhywiol eraill 39 Pennaeth Biwro Diogelu’r
• Troseddwyr eraill 0 Cyhoedd

O’r achosion a reolwyd gan MAPPP faint ohonynt:


• A ddychwelwyd i gadwraeth am dorri amodau’r drwydded 0
• A ddychwelwyd i gadwraeth am dorri amodau’r Gorchymyn Atal neu Droseddwr Rhywiol 0
• Gafodd eu cyhuddo o drosedd rhywiol neu dreisgar ddifrifol 1

Fel y’i diffinnir gan Adran 68 (3) (4) a (5) Deddf Cyfiawnder Troseddol a Gwasanaethau Llys 2000
1

Fel y’i diffinnir gan Adran 67 (2) (b) Deddf Cyfiawnder Troseddol a Gwasanaethau Llys 2000
2

Nodyn ar yr ystadegau
Mae’r cynnydd yn y nifer o droseddwyr y deliwyd
GWASANAETH
Bu cynnydd yn nifer y Troseddwyr Rhywiol yn Ne
â hwy drwy broses MAPPA yn adlewyrchu PRAWF CENEDLAETHOL
Cymru eleni. Fodd bynnag, mae’r cynnydd hwn
yn unol â’r cynnydd o 16% a ragwelwyd gan y ymwybyddiaeth ddyfnach pob asiantaeth, yr Dros Loegr a Chymru
Swyddfa Gartref ac mae’n adlewyrchu Heddlu, Y Gwasanaeth Prawf a Phartneriaethau
sy’n ymwneud â Diogelwch y Cyhoedd. Mae Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol
effeithiolrwydd y broses. Wrth i droseddwyr ar
hefyd yn atgyfnerthu’r gwerth a roddwyd ar y Ardal Gwasanaeth Prawf De Cymru
drwydded gael eu rhyddhau cânt eu cofrestru ac
broses Aml-asiantaeth. Ty Tremains
mae hyn yn rhoi cyfle i ddatblygu cynlluniau
Heol Tremains
gweithredu i sicrhau y gellir rheoli yn gadarn
Gwnaeth yr unig droseddwr a gyhuddwyd o CF31 1TZ
unrhyw risg a berir gan droseddwr.
drosedd ddifrifol bellach tra ei fod yn destun
proses MAPPP fygythiad i ladd tra’r roedd yn Phil Jones
Mae nifer y troseddwyr yng Nghategori 2 a
breswylydd yn un o’r hosteli sydd yn cael ei Cyfarwyddwr Gweithgareddau
Chategori 3 yn adlewyrchu dim ond y rhai hynny
sy’n byw ar hyn o bryd yn y gymuned ac nid yw, rhedeg gan y Gwasanaeth Prawf. Cafodd ei
symud ar unwaith, a thra’r oedd yn cael ei Janet Chaplin
fel ag a ddigwyddodd mewn blynyddoedd
gyhuddo o’r drosedd hon, ni chyflawnodd Prif Swyddog Cynorthwyol
blaenorol, yn cynnwys y rhai hynny sydd mewn
cadwraeth. Dyma yw’r rheswm am y gostyngiad drosedd bellach. Roedd y gwaith Aml-asiantaeth Cynlluniwyd ac Argraffwyd gan
Adran Argraffu Heddlu De Cymru.
sylweddol yn y nifer hwn. yn ddigon cadarn i weithredu cyn y gallai unrhyw Teliffon: 01656 869264
niwed pellach ddigwydd.

12 Trefniadau Aml-asiantaeth er Diogelu’r Cyhoedd Adroddiad Blynyddol 2003-2004