You are on page 1of 144

vod Ven pouvatelia slovnka, nam cieom bolo zostavi terminologick slovnek tak, aby jeho pouvanie bolo

o najjednoduchie a najkomfortnejie, preto ako hesl uvdzame predovetkm viaclenn vrazy v podobe, ako sa vyskytuj vo Vami pouvanch textoch s tm rozdielom, e zkladn slovo vrazu uvdzame v zkladnom gramatickom tvare: podstatn men v 1. pde jednotnho sla, sloves v infinitve. Sloves uvdzame v dokonavom vide, ak sa v analyzovanch textoch sloves pravidelne alebo prevane vyskytovali v nedokonavom vide, za lomkou uvdzame aj tvar v nedokonavom vide (napr. posdi/posudzova). V slovnku neuvdzame iadne gramatick alebo in informcie. Vnimkou s vysvetlivky v ztvorke za heslovm slovom alebo vrazom. Tieto bliie upresuj oblas pouvania a vskytu danho vrazu, napr. daov kd (registranej pokladnice); denn prietok (komunlnych odpadovch vd). V tchto prpadoch sa samotn heslov vraz me teoreticky vyskytova aj v inch relcich, napr. aj v prpade prrodnch tokov meme hovori o dennom prietoku, v tomto slovnku sa vak vzahuje iba na komunlne odpadov vody. V ztvorke s tie uvdzan vznamy homonymnch alebo viacvznamovch slov, napr. akcia 1 (astina); akcia 2 (podujatie). V slovnku s podobnm spsobom spracovan aj tie viacvznamov slov, ktor sa v danch vznamoch vyskytuj vo vemi odlinch kontextoch. Naprklad vo veobecnch slovnkoch bva uveden iba jedno heslo komunikcia s vznamami 1. cesta, 2. doprava, 3. dorozumievanie; pre potreby nho slovnku boli vytvoren dve hesl komunikcia 1 (prenos informci) a komunikcia 2 (cesta, doprava). Vzhadom na vber heslovch vrazov, pri vine hesiel sa uvdza iba jeden maarsk vraz. Viac variantov sa vyskytuje v tchto prpadoch: 1. Slovensk slovo je viacvznamov V tchto prpadoch maarsk pendanty jednotlivch vznamov s uvdzan arabskmi slicami, napr.: konkurencia 1. verseny; 2. versenytrs, versenytrsak. V slovnku neuvdzame vetky vznamy slovenskho slova, len tie, ktor s relevantn. 2. Ak slovenskmu heslovmu vrazu v danom vzname zodpoved viacero maarskch synonymnch vrazov, maarsk synonym oddeujeme iarkami, napr. populcia populci, npessg; porucha srls, zemzavar, hiba. Ak sa jednotliv leny synonymickho radu vyskytuj v odlinch kontextoch, synonym s oddelen lomkou a v ztvorke sa uvdza vysvetlenie, napr. alkohol alkohol / szesz (jvedki termk). To znamen, e ak sa v texte spomna alkohol ako predmet spotrebnej dane, v maarskch prekladoch sa pouva slovo szesz; v inch textoch sa synonym alkohol a szesz mu strieda. Podobne ako pri slovenskch heslch, aj v maarskej asti slovnka sa vysvetlivky uvdzaj v ztvorke. Okrem u spomenutch prpadoch meme uvies prklad: astica koromrszecske (gpkocsi). Slovo astica m viac vznamov a rzne sa preklad do maariny. V analyzovanom materili sa vak toto slovo vyskytlo iba v svislosti s typovm schvlenm vozidiel a v tomto kontexte sa do maariny preklad ako koromrszecske. Pracovn skupina pre maarsk terminolgiu

Tisztelt Sztrhasznl! Terminolgiai sztrunk sszelltsakor arra trekedtnk, hogy egyszeren s knyelmesen legyen hasznlhat, ezrt a szlovk rszben cmszknt nagyrszt tbbszavas kifejezseket tntetnk fel abban a formban, ahogyan azok az nk ltal hasznlt szvegekben, iratokban elfordulnak. A klnbsg annyi, hogy a sztrban a kifejezs alapszavt rtelemszeren nem ragozott formban, hanem sztri alakjban tntetjk fel: a fnevek egyes szm els esetben, az igk infinitivusi formjukban szerepelnek. A szlovk sztri hagyomnyokkal sszhangban az igket alapveten befejezett aspektus formban kzljk, ha azonban az elemzett szvegekben rendszeresen vagy nagyrszt befejezetlen alakban is elfordultak, a kt alakot ferde vonallal elklntve kzljk (pl. posdi/posudzova). A sztrban nem kzlnk nyelvtani vagy egyb informcikat, a kivtelt a cmsz utn zrjelben kzlt magyarzatok jelentik. Ezek az adott sz, kifejezs elfordulsra, hasznlatra utalnak; pl. daov kd (registranej pokladnice); denn prietok (komunlnych odpadovch vd). Ezek a kifejezsek elvileg ms sszefggsben is elfordulhatnak, gy a termszetes folyvizekre is hasznlhatjuk a denn prietok kifejezst, az adott sszefggsben azonban csak a kommunlis szennyvzre vonatkozik. Szintn zrjelben kzljk a homonim vagy tbbjelents szavak rtelmezst, pl. akcia 1 (astina); akcia 2 (podujatie). Hasonlan dolgoztuk fel azokat a tbbjelents szlovk szavakat is, amelyek egyes jelentseikben nagyon eltr szvegkrnyezetben fordulnak el. Az ltalnos sztrakban pldul rendszerint egy komunikcia cmsz szerepel, mgpedig az albbi jelentsekben: 1. cesta, 2. doprava, 3. dorozumievanie. E terminolgiai sztrban kt cmszt alaktottunk ki: komunikcia 1 (prenos informci) a komunikcia 2 (cesta, doprava). A szlovk kifejezsek kivlasztsbl addan a szlovk cmszavaknak rendszerint csak egy magyar megfeleljk van. Tbb megfelelt csak az albbi esetekben kzlnk: 1. A szlovk cmsz tbbjelents: ilyen esetekben a magyar megfelelket arab szmokkal soroljuk fel, pl. konkurencia 1. verseny; 2. versenytrs, versenytrsak. A sztrban nem kzljk a tbbjelents szlovk sz valamennyi jelentst, csak azokat, amelyek a vizsglt szvegek szempontjbl relevnsak voltak. 2. Ha a szlovk cmsznak tbb magyar, egymssal szinonim kapcsolatban ll megfelelje van, a magyar szinonimkat vesszvel vlasztjuk el egymstl, pl. populcia populci, npessg; porucha srls, zemzavar, hiba. Ha a szinonimasor egyes tagjainak elfordulsa kontextusfgg, a sor tagjait ferde vonallal klntjk el egymstl, s zrjelben magyarzatot fznk hozzjuk, pl. alkohol alkohol / szesz (jvedki termk). Ez azt jelenti, hogy ha az adott szvegben a szlovk alkohol jvedki termk jelentsben szerepel, magyarra a szesz szval fordtjuk, egyb szvegekben az alkohol s a szesz elvileg vltakozhatnak. A szlovk rszhez hasonlan a magyar rszben is a kiegszt megjegyzsek, magyarzatok zrjelbe kerltek. A mr emltett pldkon tl idzhetjk a astica koromrszecske (gpkocsi) egysget. A szlovk astica sznak tbb jelentse s ezltal tbb magyar megfelelje is van. Az elemzett szvegekben azon ban ez a sz a gpkocsik tpusjvhagysval kapcsolatban fordult el, s ebben a sajtos jelentsben magyar megfelelje a koromrszecske. A magyar terminolgiai munkacsoport tagjai

VRAZ SVK a podobne abiotick inite absencia absolvent absolvent koly absolventsk prax absolvovan kola absolvova adaptan vzdelvanie zanajceho uitea administratva

VRAZ HU stb. abiotikus tnyez 1. hinyzs, tvollt; 2. hiny, hinya vminek 1. plyakezd; 2. vmilyen iskolt vgzett, vgzettsg vmilyen vgzettsg plyakezdk szakmai gyakorlata ltogatott intzmny 1. elvgez, befejez vmit (sikeresen); 2. rszt vesz vmin, ltogat vmit pedaggus gyakornok betant kpzse

1. irodai tevkenysg, gykezels, 2. hivatalnoki testlet administratvna agenda adminisztratv teendk, hivatali teendk administratvna spsobilos adminisztratv felkszltsg administratvna zhoda adminisztratv megfelelsg administratvne a podporn sluby adminisztratv s szolgltatst tmogat tevkenysg administratvne vyhostenie idegenrendszeti kiutasts administratvny priestor irodahelyisg, iroda adoptvny rodi rkbefogad szl adresa lakcm adresa na/pre doruovanie kzbestsi cm adresa pobytu lakcm adresa pracoviska munkahelyi cm adresa pre doruovanie kzbestsi cm adresa prechodnho pobytu tartzkodsi hely cme adresa prevdzky telephely cme adresa sdla szkhely cme adresa trvalho bydliska lakhely cme adresa trvalho pobytu lland lakhely cme / lakhely cme adrest cmzett adrest neznmy cmzett ismeretlen adrest odsahovan cmzett elkltztt adresova cmez advokt gyvd agenda gyek, teendk agentra gynksg agentra doasnho munkaer-klcsnz gynksg zamestnvania agentra podporovanho megvltozott munkakpessgeket zamestnvania foglalkoztat gynksg akademick titul tudomnyos fokozat

akcia 1 (astina) akcia 2 (podujatie) akcionr akciov spolonos akn pln akos akos vody Akt o pristpen aktva aktivan innos aktivita aktvna politika trhu prce aktvne opatrenia na trhu prce aktvny oddych aktvum aktualizcia aktulny doklad akvakultra alikvotn as alkohol alkoholick npoj alkoholizmus alternatva alternatvny daj analgia analgov mapa analza analytick et anamnza anamnza osobn anamnza rodinn anamnza socilna aplikcia archv archivcia archvna pomcka archvny dokument archvny fond arel armles asancia asimilan orgn asistencia

rszvny rendezvny, akci, esemny rszvnyes rszvnytrsasg akciterv minsg vzminsg csatlakozsi szerzds (unis) eszkzk, aktvk foglalkoztatssztnz tevkenysg tevkenysg aktv munkaer-piaci politika aktv munkaer-piaci intzkedsek aktv pihens eszkzk aktualizls rvnyes irat akvakultra arnyos rsze vminek alkohol / szesz (jvedki termk) alkoholos ital / szeszes ital (jvedki termk) alkoholizmus 1. alternatva; 2. lehetsg alternatv adat analgia analg trkp elemzs analitikus szmla krelzmny, krtrtnet / anamnzis szemlyi anamnzis csaldi anamnzis szocilis anamnzis alkalmazs, applikci, applikls 1. levltr (nll intzmny); 2. irattr, archvum (intzmny szervezeti egysge) archivls levltri segdlet 1. levltri dokumentum; 2. levltri irat (papr alap) levltri fond terlet, objektum armlis (cmeres levl, cmeres nemeslevl) pletbonts, bonts asszimill szerv, anyagcsereszerv 1. asszisztls; 2. segt szolgltats

asistent atest atest materilov atest vodotesnosti umpy atestcia audit audtor autobus autobusov doprava autocviisko autoremedra autorizan osvedenie projektanta (stavby) autorizovan osoba autorizovan geodet a kartograf

1. asszisztens; 2. segt, asszisztens (mint szocilis tevkenysg) 1. minsts, tansts; 2. tanstvny, bizonytvny anyagok minstse dert vzzrsgt igazol tanstvny 1. minst vizsga (szakmai) /orvosi szakvizsga, attesztci; 2. tanstvny 1. knyvvizsglat; 2. tvilgts (szervezet) 1. knyvvizsgl; 2. auditor, szakrt autbusz autbusz-kzlekeds auts tanplya, auts gyakorlplya elzetes fellvizsglat tervezmrnk hatsgi engedlye felhatalmazott szemly, valamilyen engedllyel rendelkez szemly hivatalos nvjegyzkben szerepl fldmr-trkpsz, engedllyel rendelkez fldmr-trkpsz hivatalos nvjegyzkben szerepl ptmrnk, engedllyel rendelkez ptmrnk szerzi jog szerzi tiszteletdj, honorrium kutat kutatterem kutatsi lap kutattermi szablyzat kutati jegy bakteriolgiai elemzs balzsamoz bank banki illetkek szmlavezet bank bankszmla bankszmlakivonat bnyahivatal tetcsomagtart fcn, vadszfcn tvolmaradst menthet indokkal nem igazolja akadlymentestett szocilis intzmny akadlymentessg akadlymentes megkzelts

autorizovan stavebn ininier

autorsk prvo autorsk honorr bdate bdatea bdatesk list bdatesk poriadok bdatesk preukaz bakteriologick rozbor balzamova banka bankov poplatky bankov spojenie bankov et bankov vpis bansk rad batoinov nadstavba baant poovn bez nleitho ospravedlnenia bezbarirov socilne zariadenie bezbarirovos bezbarirov vstup

bezdaov obdobie bezhotovostn prevod ben nklady ben zdaovacie obdobie ben et (v banke) ben vdavok bezodkladne bezpenos bezpenostn prax bezpenostn sluba bezpenostn predpis bezplatne bezpodielov spoluvlastnctvo manelov bezprostredn ohrozenie zdravia bezhonnos

csapadkmentes idszak tutals (banki) zemeltetsi kltsgek foly admegllaptsi idszak, aktulis admegllaptsi idszak folyszmla foly kiadsok, napi kiadsok ksedelem nlkl biztonsg rz-vd gyakorlat biztonsgi szolglat, rz-vd szolglat biztonsgi elrs 1. trtsmentesen; 2. djmentesen hzastrsi osztatlan kzs tulajdon az egszsg kzvetlen veszlyeztetse bntetlen ellet (aktulisan nem szerepel nyilvntartsban) / feddhetetlensg (sohasem volt jogersen eltlve) krelmez bntetlen ellete mrleg az llskeres foglalkoztathatsgnak felmrse szennyezanyag-mrleg erdgazdlkodsi kimutats biokmiai oxignigny tpllk biolgiai rtke biolgiai ton lebonthat szerves anyag biolgiai szl bioritmus, biolgiai ritmus biolgiai kor biotikus tnyez hozztartoz brsgszelvny (helyszni brsg esetn) helyszni brsg helyszni brsgolsi eljrs mrsi pont elemi minta 1. fldminsg; 2. hitelkpessg fldminstsi alapegysg hjkreg tudomsul vesz teljes felelssget vllal vmirt

bezhonnos iadatea bilancia bilann diagnostika bilann hodnoty pre jednotliv ukazovatele zneistenia. bilann vkaz lesnej hospodrskej evidencie biochemick spotreba kyslka biologick hodnota stravy biologicky odstrniten organick zneistenie biologick rodi biologick rytmus biologick vek biotick inite blzka osoba blok na pokutu blokov pokuta blokov konanie bod merania bodov vzorka bonita bonitovan pdno-ekologick jednotka borka bra na vedomie bra pln zodpovednos za nieo

brojler brokov zbra brokovnica brzdn stopa budova budca zmluva bracie prce burina burza prce bydlisko byt by odkzan na pomoc inej fyzickej osoby by odkzan na socilnu slubu by verejne zdravotne poisten bytom bytov budova bytov jednotka bytov pomery iadatea bytov dom as odtoku (zrkovej vody) as podania iadosti asopis asov jednotka asov obdobie asov seky vyuovacej hodiny asov harmonogram asov priebeh asov realizan pln asov reim as as obce as rastliny astica cel hmotnos, celkov hmotnos cela policajnho zaistenia eli celkov cena prce celkov hmotnos v tonch celkov ron hodnota aktv celkov suma celkov suma platieb celkov hodnotenie skky celkov poet bodov eln nosi nradia

broiler, pecsenyekacsa/pecsenyeliba/broilercsirke srtes puska srtes puska fknyom plet elszerzds bontsi munkk gyomnvny llsbrze lakhely laks msok lland segtsgre szorul szocilis szolgltats ignybevtelre szorul egszsgbiztostssal rendelkezik cm alatti lakos, XY lakhelye lakplet lakegysg krelmez lakskrlmnyei 1. lakhz (tbblaksos); 2. trsashz csapadklefolys idtartama krelem beadsnak/benyjtsnak ideje folyirat idegysg idszak tanrai idbeoszts temterv idbeli folyamat/lefolys megvalstsi idterv idbeoszts rsz kzsgrsz / teleplsrsz / vrosrsz nvnyi rsz koromrszecske (gpkocsi) ssztmeg, sszsly rendrsgi fogda tallkozik, szembesl vmivel munka ra ssztmeg tonnban, sszsly tonnban eszkzk rtknek ves alakulsa teljes sszeg kifizetsek teljes sszege vizsgaeredmny sszpontszm gmszerkezet

eln ochrann rm celoron pobytov socilna sluba celoslovensk priemer celosvetov prjmy cena 1 (hodnota) cena 2 (odmena) cena mesta cena obce cena prce cena starostu obce cennk cenn papier cenov ponuka cent centrlna evidencia sanost centrlna vroba jedl pre kolsk stravovanie centrlny prjem Centrum medzinrodnoprvnej ochrany det a mldee Centrum vojenskej dopravy centrum vonho asu centrum vchovnej a psychologickej prevencie erpacia skka erpadlo erpanie podzemnch vd erpanie poskytnutch finannch prostriedkov erpanie rozpotovch prostriedkov erpa certifikt es cesta cesta I. triedy cesta II. triedy cesta III. triedy cestn databanka cestn doprava cestn komunikcia cestn nkladn doprava cestn premvka

boztrcs (terepjrn) tarts bentlaksos szocilis intzmnyi ellts, egszves bentlaksos szocilis szolgltats szlovkiai tlag, orszgos tlag bel- s klfldrl szrmaz jvedelem (adz), vilgjvedelem, globlis bevtel 1.r, 2.rtk dj vros dja kzsg dja munka ra kzsg polgrmesternek dja rjegyzk rtkpapr rajnlat eurcent, eurocent kzponti panaszgyi nyilvntarts kzponti gyermeklelmezsi konyha kzponti betegfelvteli iroda Nemzetkzi Gyermek- s Ifjsgvdelmi Kzpont Katonai Kzlekedsi Kzpont szabadidkzpont pedaggiai s pszicholgiai prevencis kzpont szivattyprba szivatty talajvz-szivattyzs a kapott tmogats lehvsa kltsgvetsi eszkzk lehvsa 1. mert vmibl; 2. tankol, szivattyz; 3. lehv (tmogatst) tanstvny becslet 1.t , 2.tvonal elsrend ft msodrend ft sszekt t kzti adatbzis kzti forgalom kzt kzti teherforgalom kzti forgalom

cestn preprava tovaru cestn nkladn motorov vozidlo estn obianstvo obce estn prehlsenie estn vyhlsenie estn oban mesta cestn orgn, cestn sprvny orgn cestn pozemok cestovn agentra cestovn kancelria cestovn cestovn nhrady cestovn vdavky cestovn doklad cestovn lstok cestovn pas charakter charakteristika chata chemick ltka chemick rozbor chladiace zariadenie chmenica chochlaka siv chochlaka vrkoat choroba choroba z povolania chov chov rb chrnen diela chrnen krajinn oblas chrnen nehnutenos chrnen rastlina chrnen pracovisko chrnen zemie chrnen ivoch chronologick vek chybn zkres hranice pozemkov iastkov zklad dane iaston uzvierka miestnej komunikcie iaston vzok cieov stanica cieov miesto

kzti rufuvarozs kzti tehergpjrm dszpolgri cm becsletbeli nyilatkozat becsletbeli nyilatkozat X vros dszpolgra, X vros tiszteletbeli polgra kzti hatsg kzti fldrszlet utazsi gynksg utazsi iroda tikltsg utazsi kltsgtrts utazssal kapcsolatos kiadsok, tikltsg ti okmny menetjegy tlevl 1. karakter, jellem (ember); 2. jelleg, jellegzetessg, jellemz tulajdonsg jellemzs htvgi hz vegyi anyag vegyi elemzs htberendezs komlltetvny bartrce kontyos rce betegsg foglalkozsi betegsg tenyszts haltenyszts vdett mhely tjvdelmi krzet vdett ingatlan vdett nvny vdett munkahely vdett termszeti terlet vdett llny kronolgiai kor telekhatr tves berajzolsa rszleges adalap rszleges tlezrs rszmunkaid(ben dolgozik) cllloms cllloms

cievne ochorenia inite innos innos domcnost ako zamestnvateov, nediferencovan innosti v domcnostiach produkujce tovary a sluby na vlastn pouitie innos pracovnho asistenta innos v oblasti nehnutenost innosti exteritorilnych organizci a zdruen cirkev cirkevn organizcia seln hodnota seln sprvnos seln oznaenie seln kd seln daj slo slo bankovho tu slo bytu slo dokladu totonosti slo identifikanej karty slo obianskeho preukazu slo pasu cudzinca slo poistky slo tu slo tu v IBAN slo v Bruselskej nomenklatre ist iastka istenie a odvod odpadovch vd istiare odpadovch vd istiarensk kal ist mesan prjem ist plat tacia lupa taka taka na mikrofilm taj niie itate itatene itaten podpis itatesk preukaz citovan zkon lnok

rrendszeri megbetegedsek tnyez tevkenysg hztarts munkaadi tevkenysge, termk ellltsa, szolgltats vgzse sajt fogyasztsra

munkahelyi segt tevkenysge ingatlangyletek terleten kvli szervezetek tevkenysge egyhz egyhzi szervezet 1. szmrtk; 2. sszeg (pnz esetben) szmszer helyessg szmozs szmkd szmadat szm bankszmlaszm ajt (lakcm pontostsakor) szemlyazonost irat szma szemlyazonost krtya szma szemlyi igazolvny szma klfldi szemly tlevlszma biztostsi ktvny szma bankszmlaszm nemzetkzi bankszmlaszm Brsszeli Nomenklatra szerinti szm nett sszeg szennyvztisztts s -elvezets szennyvztisztt szennyvziszap havi nett jvedelem nett br olvasnagyt leolvas kszlk mikrofilmolvas, mikrofilmleolvas (gp, kszlk) lsd albb olvas olvashatan olvashat alrs olvasjegy idzett trvny cikk

len len komisie lensk prspevok lensk tt lensk tt Eurpskej nie lensk tt nie lenstvo v prvnickej osobe clo coln peiatka colnk coln orgn cudz jazyk cudz kapitl cudz ttny prslunk cudzia mena cudzie zdroje cudzina cudzinec cudzinec s prechodnm pobytom na zem SR cudzozemec

tag bizottsgi tag tagdj tagllam az Eurpai Uni tagllama, unis tagllam unis tagllam jogi szemlyben val tagsg vm vmpecst vmtiszt vmhatsg idegen nyelv idegen tke klfldi llampolgr klfldi pnznem idegen forrsok klfld klfldi (szemly), klfldi llampolgr az SZK terletn tartzkodsi hellyel rendelkez klfldi llampolgr 1. klfldi, 2. devizaklfldi (adgyek esetben) cvin vozidlo gyakorl gpjrm cyklus ciklus akovn list ksznlevl da ad da je splatn v lehote az ad megfizetsnek hatrideje da na hradu fizetend ad da po vyat a zpote beszmts s mentests utni ad da sa povauje za vysporiadan az ad megfizetettnek minsl da sa vyber zrkou az ad kivetse forrsad formjban trtnik da uren dohodou so sprvcom az adhatsggal trtn megegyezssel dane megllaptott ad da uren sprvcom dane adhatsg ltal megllaptott ad da uznan na zpoet beszmtsra elismert ad da vyberan osobitnou sadzbou kln adkulcs szerint szmtott ad da vyberan/vybran zrkou forrsad da vybran poda X zkona a trvny x-a alapjn kivetett ad da z bytov laksad da z motorovch vozidiel gpjrmad da z nadobudnutch tovarov termkbeszerzs utn fizetett ad da z nehnutenosti ingatlanad da z pozemkov telek- s fldad da z pridanej hodnoty ltalnos forgalmi ad (rv.: fa) da z prjmov fyzickej osoby szemlyi jvedelemad (rv.: szja)

da z prjmov fyzickej osoby zo zvislej innosti da z prjmov prvnickej osoby/ prvnickch osb da z prjmov da zaplaten v zahrani da zisten sprvcom dane da znen o daov bonus da zo stavieb daniel daniela danielica daov evidencia daov podlnos daov povinnos daov povinnos na hradu daov povinnos tuzemsk daov registrcia daov rezidencia daov strata daov exekun konanie daov identifikan slo daov konanie daov priznanie daov priznanie dodaton daov priznanie opravn daov priznanie riadne daov priznanie sa predklad daov priznanie z prjmov prvnickej osoby daovnk daovnk lenskho ttu Eurpskej nie daovnk nezaloen alebo nezriaden na podnikanie daovnk s neobmedzenou daovou povinnosou daovnk s obmedzenou daovou povinnosou daovnk s prjmami zo zvislej innosti daovnk zemia tretieho ttu daovnk zvislho zemia lenskch ttov daovnkovi vznikne preplatok na dani

munkaviszonybl szrmaz brjvedelem utn fizetett szemlyi jvedelemad trsasgi ad jvedelemad klfldn megfizetett ad adhatsg ltal megllaptott ad adbnusszal cskkentett ad ptmnyad dmvad (bika) dmvad borj dmvad tehn adnyilvntarts adtartozs adktelezettsg, adfizetsi ktelezettsg fizetend ad belfldi adktelezettsg adnyilvntartsba vtel adilletsg, adgyi illetsg vesztesg advgrehajts adszm adigazgatsi eljrs adbevalls ptbevalls, adbevalls-ptls helyesbtett adbevalls rendes adbevalls adbevallst benyjt adbevalls trsasgi adhoz adz, adalany Eurpai Uni tagllamnak adzja, unis adz nem vllalkozsi cllal alaptott adz korltlan adktelezettsg adz korltozott adktelezettsg adz munkaviszonybl szrmaz brjvedelemmel rendelkez adz harmadik orszgbeli adz tagllami klbirtokon adz szemly az adznak adtlfizetse keletkezik

daov bonus (na vyivovan diea/deti) daov bonus priznan daov bonus vyplaten daov kd (registranej pokladnice) daov nedoplatok / nedoplatok na dani daov poradca daov preplatok daov subjekt daov subjekt na ely dane z pridanej hodnoty daov rad daov vdavok daov zstupca dar

adbnusz, eltartott gyermek/gyermekek utn jr adkedvezmny elismert adbnusz kifizetett adbnusz elektronikus pnztrgp adgyi azonost kdja adhtralk adtancsad adtlfizets adalany fa-adalany

adhivatal (adfizetsi szempontbl elismert) kltsg adkpvisel 1.adomny (clzott pnzbeli ajndk), 2.ajndk darca 1.adomnyoz (clzott pnzbeli ajndk esetn), 2. ajndkoz darovacia zmluva ajndkozsi szerzds da do pvodnho stavu eredeti llapotba visszallt, eredeti llapotot visszallt, eredeti llapotot helyrellt da shlas beleegyezst adja vmihez databanka adatbank databza adatbzis dtum dtum, kelt dtum narodenia szletsi id dtum predloenia iadosti a krelem benyjtsnak idpontja dtum prijatia iadosti krelem befogadsnak idpontja dtum hrady kifizets dtuma dvka ellts, juttats, jradk dvka a prspevky v hmotnej anyagi szksghelyzetben nyjtott ndzi elltsok dvka dchodkovho poistenia nyugdjbiztostsi jradk dvka nemocenskho poistenia betegbiztostsi jradk dvka socilnej pomoci szocilis segly dvka v hmotnej ndzi rendszeres szocilis segly dvka v nezamestnanosti munkanlkli jradk dvka vsluhovho zabezpeenia szolglati nyugdj dvka z doplnkovho nkntes nyugdjpnztri jradk dchodkovho sporenia dvky pestnskej starostlivosti a nevelszli gondoskods keretben nyjtott juttatsok dvky socilneho poistenia trsadalombiztostsi juttatsok de minimis csekly sszeg, de minimis (tmogats)

dedi dedisk konanie dedistvo defincia definova delegcia prvomoc delen prevdzka delen zmena delenie komunikcie de de doruenia de pripsania dlnej sumy na et denn forma tdia denn limit pracovnho asu iakov denn pracovn as denn prietok (komunlnych odpadovch vd) denzitometrick vyetrenie depozit derivtov opercie desatinn miesto detektvna sluba determinanty zdravia detsk integran centrum detsk jasle detsk domov detsk vek dezinfekn prpravky na profesionlne pouitie

rks hagyatki eljrs hagyatk definci, meghatrozs meghatroz, definil hatskr-truhzs osztott munkarend osztott mszak a kzt svfelosztsa nap kzbests napja tartozs jvrsa a szmln, htralk jvrsa a szmln nappali tagozatos kpzs dikok megengedett napi munkaideje napi munkaid napi szennyvzhozam

csontsrsg-mrs lett szrmaztatott rtkpapr-mveletek tizedesjegy magnnyomozi szolgltats egszsg meghatrozi nevelsi-oktatsi integrcis kzpont blcsde gyermekotthon gyermekkor ferttlent szerek professzionlis felhasznlsra, professzionlis ferttlentszer diabetes diabtesz diagnostick prostriedok diagnosztikai eszkz diagnostick zver diagnosztikai kvetkeztets diagnostika diagnosztika diagnza (lekrska) diagnzis (orvosi) dianica autplya dielec (v lesnctve) erdtag diela mhely diea gyermek diea bude uva priezvisko otca a gyermek az apa csaldnevt fogja viselni diea je zapsan v knihe naroden a gyermek be van vezetve a szletsi anyaknyvbe diea ohrozen socilnym trsadalmi kirekesztdssel fenyegetett vylenm gyermek

diea s dlhodobo nepriaznivm zdravotnm stavom diea sa sstavne pripravuje na povolanie tdiom ditne stravovanie ditny reim digitalizovan mapa digitlna kamera digitlna technika digitlny fotoapart digitlny zznam diktafn diplom diplomatick misia disciplna disciplinrne konanie disketa diskrimincia

tartsan beteg gyermek a gyermek iskolarendszer kpzsben vesz rszt dits tkezs ditzs digitalizlt trkp digitlis kamera digitlis technika digitlis fnykpezgp digitlis felvtel diktafon oklevl diplomciai kikldets, diplomciai kldets

fegyelem fegyelmi eljrs floppy lemez megklnbztets, htrnyos megklnbztets disponibiln verejn prostriedky rendelkezsre ll kzpnz dispozin rieenie zariadenia pre gyermek- s ifjsgi intzmnyek deti a mlde diszpozcis elrendezse distribun sie forgalmazsi hlzat, rtkestsi hlzat diviaa vadmalac diviaica vaddiszn koca diviak vaddiszn/vadkan divina 1. vad; 2. vadhs divok krlik regi nyl dlh tartozs, htralk dlhodobo neobvan dom tartsan lakatlan hz dlhodobo nepriazniv zdravotn tartsan kedveztlen egszsgi llapot stav dlhodobo nezamestnan oban tartsan munkanlkli szemly dlhodob hmotn majetok trgyi eszkzk dlhopis ktvny dlna iastka tartozs sszege, htralk sszege dln suma tartozs sszege, htralk sszege dlnk ads do podkladov mono nahliadnu iratbetekintsi lehetsg do vlastnch rk sajt kzbe doba id doba neurit hatrozatlan id doba urit hatrozott id doba vpoiky klcsnzsi id dobr mravy j erklcs dobrovone nezamestnan nkntes munkanlkli

dobrovoncka sluba dobrovon daj dobytok doasn pracovn neschopnos doasne doasn dopravn znaenie doasne prceneschopn doasn pridelenie doasne pridelen zamestnanec doasn uvanie doasn uvanie (zbierkovho predmetu) doasn uvanie na skobn prevdzku doasn uvanie stavby

nkntes munka, nkntes szolglat nem ktelez adat jszg tmeneti kereskptelensg tmenetileg ideiglenesen kihelyezett kzti jelztbla tmenetileg kereskptelen munkaer-klcsnzs kiklcsnztt alkalmazott/munkavllal ideiglenes hasznlat ideiglenes hasznlat (gyjtemnyi trgy)

prbazem cljra ideiglenes hasznlatbavtel plet ideiglenes hasznlata, plet ideiglenes hasznlatbavtele doasn zverenie ideiglenes elhelyezs (gyermek) dochdzka munkba jrs, bejrs, beutazs dochdzka za prcou ingzs dchodkov poistenie nyugdjbiztosts dchodkov sporenie nyugdj-eltakarkossg dchodok nyugdj/nyugellts dodac list fuvarlevl dodan sluba nyjtott szolgltats dodanie sluby do inho msik tagllamba irnyul lenskho ttu szolgltatsnyjts dodanie sluieb szolgltatsnyjts dodanie tovaru termkrtkests dodaton povolenie stavby az ptmny fennmaradsnak engedlyezse dodaton stavebn povolenie fennmaradsi engedly dodaton platobn vmer mdostott fizetsi meghagys dodatok ( k zmluve) szerzdsmdosts, szerzdskiegszts dodatok obchodnho mena cgnv kiegsztse dodvacia pota kzbest posta dodvate szolgltat dodvate stavby ptsi fvllalkoz, kivitelez dodvatesk organizcia fvllalkoz, kivitelez dodvatesky (uskutoni stavbu) kls kivitelezvel dodvka elektriny, plynu, pary a villamosenergia-, gz-, hellts, studenho vzduchu lgkondicionlis dodvka pitnej vody ivvz-szolgltats dodvka vody, istenie a odvod vzellts, szennyvz gyjtse, kezelse, odpadovch vd, odpady a sluby hulladkgazdlkods, odstraovania odpadov szennyezdsmentests dodra betart, megtart dodra bezpenostn predpisy betartja a biztonsgi elrsokat

dohad dohoda dohoda o budcej kpnej zmluve Dohoda o Eurpskom hospodrskom priestore dohoda o poskytnut prspevku dohoda o prcach mimo pracovnho pomeru dohoda o pracovnej innosti dohoda o spltkach dohoda o vykonan prce dohody mimo pracovnho pomeru dojensk obdobie dojnica dkaz dkazn prostriedok dokazovanie doklad doklad o podnikateskom oprvnen doklad o povolen na trval alebo prechodn pobyt doklad o predaji doklad o pridelen IO doklad o ukonen vzdelania doklad o vlastnctve doklad o zaloen doklad o zriaden doklad oprvujci podnika doklad totonosti doklad, overen doklada doklady preukazujce oprvnenos dokonen stavba doktorandsk tdium doktorsk tdium doktorsk tudijn program dokument dokumentcia doloka dolu podpsan dom dom m pridelen spisn slo dom postaven z neplench

felgyelet megllapods adsvteli elszerzds Eurpai Gazdasgi Trsgrl szl megllapods tmogatsi szerzds munkaviszonyon kvli munkavgzsi szerzds megbzsi szerzds rszletfizetsi megllapods egyszeri megbzsi szerzds munkaviszonyt nem megalapoz szerzdsek/megbzsok csecsemkor fejstehn bizonytk bizonytsi eszkz bizonyts irat, okirat, okmny, bizonylat, igazols vllalkozi jogosultsgot igazol irat lland vagy ideiglenesi tartzkodsi engedly nyugta, adsvtelt igazol irat igazols statisztikai szmjegy megllaptsrl iskolai vgzettsget igazol okmny tulajdonjogot igazol irat alapt okirat ltest okirat igazols a vllalkozsi jogosultsgrl szemlyazonossgot igazol irat / okmny okirat, hitelestett igazol vmit, altmaszt vmit jogosultsgot igazol iratok befejezett ptmny/ptkezs doktori kpzs, doktori tanulmnyok doktori kpzs, doktori tanulmnyok doktori tanulmnyi program dokumentum dokumentci zradk alulrott hz a hz pletjegyzkszmmal rendelkezik vlyogtglbl plt hz

tehl domci tovar domcky zamestnanec domcnos domov mldee domov pre osamelch rodiov domov socilnych sluieb pre deti doplni doplnkov dchodkov poisova doplnkov skka doplnkov dchodkov poistenie doplnkov dchodkov sporenie doplnok doplovac nvrh doplujce daje doporuen zsielka doporuen zsielka dopracova doprava doprava a skladovanie doprava zamestnanca dopravca dopravn licencia dopravn nehoda dopravn polcia dopravn situcia dopravn stavba dopravn trasa dopravn znaka dopravn zariadenie dopravn znaenie dopravno-psychologick vyetrenie dopravn inpektort dopravn prostriedok dopusti sa dopyt dorastov vek dorub doruenka dorui dorui do vlastnch rk dosiahnu plnoletos dosiahnut prjmy dosiahnut vzdelanie dosiahnut stupe vzdelania

1. belfldi ru, 2. hazai ru bedolgoz hztarts kollgium, dikotthon egyedlll szlk otthona fogyatkos gyermekek otthona ptol, kiegszt nkntes nyugdjpnztr kiegszt vizsga nkntes nyugdjbiztosts nkntes nyugdj-eltakarkossg 1. kiegszts, mellklet; 2. (doplnky) kiegsztk kiegszt indtvny ptllagos adat ajnlott kldemny ajnlott kldemny kiegszt, befejez kzlekeds kzlekeds s raktrozs munkavllal utazsa kzlekedsi szolgltat szllti engedly kzlekedsi baleset kzlekedsrendszet kzlekedsi helyzet kzlekedsi mtrgy szlltsi tvonal kzti jelztbla/tburkolati jel forgalomirnyt berendezs kzti jelzs gpjrmvezetk pszicholgiai alkalmassgi vizsglata kzlekedsfelgyelet kzlekedsi eszkz elkvet vmit kereslet serdlkor, puberts vgvgs trtivevny kzbest sajt kzbe elri a nagykorsgot bevtelek vgzettsg vgzettsgi szint

dsledok dstojnk dotcia dotaznk dotknut osoba dotknut orgn ttnej sprvy dovan tovar dvod dovoz dovoz tovaru dovozca dovozn doklad dovi vek doiadanie dozor dozorn rada drha drhov orgn drhov sprvny orgn drevina drevn hmota drevo drobn stavebn prava drobn myseln ublenie na zdrav drobn stavebn odpad druh innost vykonvanch asistentom druh daovho priznania druh paliva druh pobytu v SR druh pozemku druh prce druh priznania druh tovaru druhov karta chrnenho ivocha druh stupe konania drustvo dranie zbrane a streliva drite (vozidla) drite oprvnenia drite povolenia drite preukazu drite vozidla drite ivnostenskho listu

kvetkezmny rendrtiszt/katonatiszt tmogats krdv rintett szemly rintett llamigazgatsi szerv importru/behozott ru ok import, behozatal import, rubehozatal importr behozatali okmny letkort betlt, letvet betlt megkeress felgyelet felgyeltancs plya, t vasti hatsg vasti hatsg fa, fs szr nvny faanyag fa, faanyag kisebb tptsi munklat szndkos knny testi srts ptsi trmelk segt ltal vgzett tevkenysgek jellege adbevalls fajtja zemanyag fajtja szlovkiai tartzkodsnak jellege fldrszlet hasznlati mdja/mvelsi g (fld- s telekad esetben) munka jellege bevalls fajtja rufajta, termkfajta vdett llatfaj azonost lapja msodfok eljrs szvetkezet fegyver- s lszertarts zembentart jogosult engedlyes igazolvny birtokosa gpjrm zembentartja vllalkozsi engedllyel rendelkez

duplicita duplicitne duplikt duevn porucha duevn vlastnctvo duevn stav duevn vvin dvere dvojit zdanenie

dychov skka efektvnos ekologick vozidlo ekonomick innos ekonomick klasifikcia ekonomick alebo personlne prepojenie ekonomick, personlne alebo in prepojenie ektoparazita ekvivalentn obyvate elektrick intalcia elektrografick kpia elektrointalcia elektromyografick vyetrenie elektronick forma elektronick pota elektronick registran pokladnica elektronick mera elektronick prstroj elektroodpad elektrozariadenie eletroencefalografick vyetrenie e-mail e-mailov adresa emisia emisia 1 (vron rznych ltok do ovzduia) emisia 2 (danie do obehu) emisia zneisujcich ltok emisia zvuku emisn kontrola

szemly prhuzamossg ktszeresen msodlat elmezavar szellemi tulajdon lelkillapot pszichikai fejlds ajt 1.ketts adzs (az adz szempontjbl), 2. ketts adztats (az rintett llamok szempontjbl) alkoholszonds vizsglat hatkonysg krnyezetbart jrm gazdasgi tevkenysg kzgazdasgi csoportosts, kzgazdasgi osztlyozs gazdasgi vagy szemlyi sszefonds gazdasgi, szemlyi vagy egyb sszefonds ektoparazita lakosegyenrtk elektromos vezetkek elektrogrfiai msolat, fnymsolat elektromos vezetkek elektromiogrfiai vizsglat elektronikus forma elektronikus posta elektronikus pnztrgp elektromos mrmszer elektronikus kszlk/elektronikus mszer elektromos hulladk villamos berendezs elektroencefalogrfos vizsglat e-mail e-mail cm emisszi, levegterhels, krosanyagkibocsts krosanyag-kibocsts, gsanyagkibocsts kibocsts, rtkpapr-kibocsts szennyezanyag-kibocsts zajkibocsts krnyezetvdelmi vizsglat

emisn kontrola motorovho vozidla emisn kurz emisn limit energetick podnik energia environmentlne zdravie epidmia epidemiologick tdia epidemiologick dohad epidemiologicky zvan innos erb obce erbov listina et (v lesnctve) etick zsada etiketa euro eurocent Eurpska centrlna banka Eurpska nia Eurpske spoloenstvo eurpsky portl pracovnch miest Eurpsky socilny fond evakucia evidencia evidencia archvu evidencia bdatea evidencia obyvatestva evidencia pozemkov evidencia sluieb zamestnanosti evidencia uchdzaov o zamestnanie evidencia vozidiel evidencia zujemcov o zamestnanie evidenn mapa evidenn slo evidenn slo vozidla evidenn kd evidenn kd zdroja lesnho reproduknho materilu evidenn list evidenn ttok

gpjrm krnyezetvdelmi vizsglata kibocstsi rfolyam emisszis hatrrtk/kibocstsi hatrrtk energiaszolgltat vllalat energia krnyezeti egszsg jrvny jrvnygyi kutats jrvnygyi felgyelet jrvnygyi szempontbl kiemelt tevkenysg kzsgi cmer, X kzsg cmere cmeres levl, cmerlevl erdszint etikai elv cmke eur eurcent, eurocent Eurpai Kzponti Bank Eurpai Uni Eurpai Kzssg eurpai llskeressi portl (EURES) Eurpai Szocilis Alap (rv.: ESZA) evakuls, kitelepts, kirts nyilvntarts levltri nyilvntarts kutati nyilvntarts lakossg-nyilvntarts, nv- s lakcmnyilvntart fldnyilvntarts foglalkoztatsi szolgltatsok nyilvntartsa llskeresi nyilvntarts jrmnyilvntarts munkalehetsg irnt rdekldk nyilvntartsa nyilvntartsi trkp, ingatlan-nyilvntartsi trkp nyilvntartsi szm hatsgi rendszm, jrm hatsgi rendszma nyilvntartsi kd erdszeti szaportanyag szrmazsi kdja nyilvntartsi lap, nyilvntartlap nyilvntartsi karton

evidovan nezamestnanos evidovan neuspokojen nroky evidova ex offo exekcia exekun poriadok exekun titul exektor exektorsk rad exemplr exhumcia existencia expedcia (tovaru) expertza export expozcia hluku exterirov sveteln informanoreklamn vstr extern forma tdia extern tdium extraviln faktory prostredia faktory ivotnho prostredia faktra fakturcia fakturova tovar falova farba pleti farebne odlen farma farsk rad fascikel fax fenotypov kategria fenylketonria film filmov prstroj finlny produkt finann analza finann disciplna finann kontrola finann opercia finann prognza finann spoahlivos finann spoluas finann tabuka

nyilvntartott munkanlkliek szma nyilvntartott nem teljestett ignyek nyilvntart ex offo, hivatalbl vgrehajts vgrehajtsi eljrs (trvny) vgrehajts jogcme, vgrehajtsi jogcm vgrehajt vgrehajti hivatal, vgrehajti iroda pldny exhumls vminek a ltezse kiszllts szakvlemny export, kivitel zajkitettsg kltri fali vilgt ktoldalas tjkoztat- s reklmtbla levelez oktats levelez oktats klterlet krnyezeti tnyezk krnyezeti tnyezk szmla szmlzs szmlz hamist brszn eltr szn farm plbniahivatal 1. iratcsom, iratgyjt, 2. iratmappa (levltrban) fax fenotpus kategria fenilketonuria, Flling-betegsg film filmfelvev kszlk, videokamera vgtermk pnzgyi elemzs pnzgyi fegyelem pnzgyi ellenrzs pnzgyi mvelet, operci pnzgyi elrejelzs pnzgyi megbzhatsg trsfinanszrozs, hozzjruls pnzgyi tblzat

finann krytie finann prspevky finann prostriedky finann vkaznctvo finann dar finann majetok finann pln finann prenjom finann et finann zujem finann zvzok financovanie zo ttneho rozpotu financova firemn nzov firma firma v akostiach fiklny rok fluorovan sklenkov plyn fond fond prevdzky, drby a oprv forma nhradnej starostlivosti forma tdia formlna sprvnos formulr formulr pre prvnick osobu fotodokumentcia fotografia fotografick technika fotografick prstroj fotokpia frekvencia vvozu (smeti) funkcia 1 (postavenie) funkcia 2 (poslanie) funkn klasifikcia vdavkov funkn porucha funkn obdobie funkn obdobie starostu fyzick kontrola fyzick ochrana fyzick osoba

pnzgyi fedezet pnzbeli juttats, tmogats pnzeszkzk pnzgyi beszmols pnzadomny pnzgyi vagyon, pnzgyi eszkzk pnzgyi terv pnzgyi lzing pnzforgalmi szmla financilis rdek pnzgyi ktelezettsg llami kltsgvetsbl trtn finanszrozs finanszroz vmit cgnv cg, vllalkozs nehz helyzetben lev vllalkozs pnzgyi v fluorizlt veghzhats gz 1. alap, pnzalap; 2. fond (levltri, knyvtri) zemeltetsi, karbantartsi s javtsi pnzalap csaldbl kiemelt gyermekrl val gondoskods formja kpzsi forma, tagozat formlis helyessg 1. formanyomtatvny; 2. krdv formanyomtatvny jogi szemly rszre fotdokumentci fnykp fnykpszeti felszerels fnykpezgp fnymsolat hulladkszllts gyakorisga, rtsi gyakorisg 1. tisztsg, feladatkr; 2. munkakr funkci kiadsok funkci szerinti besorolsa, kiadsok feladat szerinti besorolsa funkcionlis zavar, funkcionlis krosods (testrsz, szerv) megbzatsi idszak, megbzatsi id polgrmesteri megbzatsi idszak, polgrmester megbzatsi ideje fizikai ellenrzs fizikai vdelem termszetes szemly

fyzick osoba oprvnen na podnikanie fyzick osoba s akm zdravotnm postihnutm fyzick osoba, ktor m by opatrovan fyzick vzhad fyziklna forma (nebezpenej ltky) garant garnetovan handry genealogick reer genealogick vskum genertor gnov zklada geodet geodetick informcia geodetick prca geologick dozor geometrick zameranie geometrick pln geometrick pln na zameranie stavby glutn grafick znzornenie guov zbra guovnica gymnzium gynekologick ochorenia halierov vyrovnanie hardvr harmonogram harvestorov technolgia hasisk jednotka Hasisk a zchrann zbor havria havarijn pln havarijn stav havran pon hazardn hra heraldick reer heraldick prame heraldick register SR hern mena

vllalkozsra jogosult szemly slyos egszsgkrosodsban szenved szemly gondozsra szorul szemly kls megjelens, fizikai megjelens halmazllapot (veszlyes anyag) szakmai felels, szakfelels foszlatott anyag csaldfakutats csaldfakutats genertor gnalap fldmr, geodta geodziai informci/fldmrstani informci fldmrsi tevkenysg 1. geolgiai felgyelet, 2. geolgiai felgyel bemrs vzrajz pletfeltntetsi vzrajz glutn, sikr grafikus brzols golys fegyver golys fegyver gimnzium ngygyszati megbetegedsek kerekts hardver temterv harvesteres technolgia, harvesteres fakitermelsi technolgia tzoltegysg Tzolt s Mszaki Ment Szolglat baleset vszhelyzeti terv lepusztult llapot, balesetveszlyes llapot vetsi varj szerencsejtk heraldikai kutats, cmertani kutats heraldikai forrs, cmertani forrs SZK Cmertra jtkban hasznlt pnznem

hern pln historick text hada zamestnanie hladina (vody) hlsenie dodaton hlsenie opravn hlsenie riadne hlasovanie hlavika rozhodnutia hlavn npl innosti hlavn podnikatesk innos hlavn sekcia (OKE) hlavn, prevan innos (daovnka) hlavn mesto hlavn kontrolr hliadkov sluba hluk hmota hmotn ndza hmotn koda hmotnos hmotn majetok hmyz hnojenie hnojivo hnuten vec hnuten majetok hodina hodinov plat hodinov prietok hodnos hodnota dodanho tovaru hodnotenie hodnotenie dkazov hodnotenie dopadov na verejn zdravie hodnotiace kritrium hodnovern fotokpia hodnovern kpia hodnovern doklad holina holorubn hospodrsky spsob holub hrivnk homologizcia hospitalizcia hospodrenie

jtkterv trtnelmi szveg munkt keres vzfelszn utlagos jelents helyesbt jelents rendes jelents szavazs hatrozat fejlce f tevkenysgi kr vllalkozs f tevkenysgi kre fcsoport (FEOR) adz f tevkenysgi kre fvros fellenr jrrszolglat zaj anyag, tmeg anyagi szksghelyzet, anyagi rszorultsg anyagi kr sly, tmeg trgyi eszkzk rovar trgyzs trgya ing dolog, ingsg ing tulajdon, ing vagyon, ingsg ra rabr vzhozam rangfokozat rtkestett ru rtke rtkels bizonytkok rtkelse kzegszsggyi hatsok rtkelse rtkelsi kritrium hiteles msolat hiteles msolat hiteles okmny, hiteles okirat kopr tarvgs rvs galamb homologizls krhzi pols, krhzi elhelyezs gazdlkods

hospodrenie s majetkom obce hospodrenie s verejnmi prostriedkami hospodrenie v lesoch hospodrnos hospodrska sprva hospodrsky celok hospodrsky les

kzsgi vagyongazdlkods, gazdlkods a kzsg vagyonval kzpnzekkel val gazdlkods

erdgazdlkods gazdasgossg gazdasgi jelents gazdasgi egysg gazdasgi erd, gazdasgi rendeltets erd hospodrsky pln gazdlkodsi terv hospodrsky rok gazdasgi v hospodrsky vsledok gazdasgi eredmny hospodrstvo gazdasg hotovos kszpnz hovdz dobytok szarvasmarha hracie, portov a rekrean gyermek s ifjsgi szabadids plochy pre deti a mlde ltestmny hranica hatr hranin priechod hatrtkelhely hroba verem hromadn doprava tmegkzlekeds hrub iastka brutt sszeg hrub mesan mzda brutt havibr hrub mzda brutt br hrub poruenie nieoho vmi slyos megsrtse hrubina g (mint a fakitermels mellktermke) hrbka vastagsg hrub plat brutt fizets hrub prjem brutt bevtel/brutt jvedelem hrudn dutina mellkas humanitrna organizcia humanitrius szervezet humusov horizont humuszszint hus div nyri ld hviezdika csillag hydraulick ruka hidraulikus kar hydrogenovan (olej, tuk) hidrognezett (nvnyi zsr, olaj) hydrogeologick sprva hidrogeolgiai jelents hydrogeologick prieskum hidrogeolgiai kutats hydromeliorcia hidromeliorci hydromelioran zariadenie hidromeliorcis berendezs hydrotechnick posdenie sladu a kormnyrendeletben megfogalmazott s podmienkami ustanovenmi v feltteleknek val megfelels hidrotechnikai nariaden vldy vizsglata hydrotechnick vpoet hidrotechnikai szmts hygiena pedagogickho procesu az oktatsi-nevelsi folyamat higiniai vonatkozsai

hygiena ivotnho prostredia hygienick zariadenie hypertenzia identifikcia identifikcia parcely Identifikcia iadatea identifikan karta identifikan slo motora identifikan slo pre da z pridanej hodnoty identifikan znaky vozidla identifikan kd banky identifikan daj identifikova imanie imigrant imisia imitcia bravovho sadla imunita imunizcia in extenso indiktor indiktor (ukazovate) environmentlneho zdravia individulna forma tdia individulna licencia na prevdzkovanie hazardnch hier individulna tovn zvierka individulny akn pln individulny rozhovor infekcia informcia informcie a komunikcia informan poznmka informan sluba informano-poradensk a sprostredkovatesk sluba informan systm informan systm ivotnho prostredia a zdravia informan zdroj informatvny daj informova infratruktra infrazvuk insgnie starostu

krnyezethiginia mellkhelyisg, szaniter helyisg, szaniter berendezs magas vrnyoms azonosts fldrszlet azonost adatai krelmez azonostsa szemlyazonost krtya motorszm kzssgi adszm, fa-azonost szm gpjrm azonost jelzsei banki kd azonost adat azonost tke bevndorl immisszi, szennyezanyag-koncentrci mestersges zsiradk mentessg, mentelmi jog immunizls in extenso, teljes egszben indiktor, mutat krnyezetegszsgi mutat egyni tanuls szerencsejtk-szervez tevkenysgre jogost egyedi engedly egyedi beszmol egyni akciterv (llskeres) szemlyes elbeszlgets fertzs 1. informci, 2. tjkoztats informci, kommunikci tjkoztat megjegyzs informcis szolgltats informcis, tancsadi, munkakzvett szolgltats informcis rendszer krnyezetvdelmi s egszsggyi informcis rendszer informciforrs tjkoztat adat tjkoztat infrastruktra infrahang polgrmesteri jelvnyek

insolventnos inpektor inpektort inpektort bezpenosti prce inpektort ochrany prrody inpektort prce intalovan technick zariadenie intitcia intitcie sluieb zamestnanosti intitt intrukcia intrukt intruktor integrcia integran pomoc intenzita pomoci interakcia organizmu a prostredia intern norma interntna kola intern ochorenie internet internetov strnka mesta intern doklad interpelcia intraviln (mesta, obce) inuln inundan zemie invalidita invalidn prava invalidn dchodok inventr inventarizcia inventrny spis investcia investin vstavba investin vdavky investin zlato investor investova inzercia ininierske siete ininierske tdium ininiersky tudijn program ionizujce iarenie istina

fizetskptelensg felgyel felgyelet, felgyelsg munkabiztonsgi felgyelsg termszetvdelmi felgyelsg munkagyi felgyelsg beszerelt mszaki berendezs intzmny foglalkoztatsi szolglatok intzmnyei intzmny instrukci oktats instruktor, oktat integrls beilleszkedsi tmogats tmogats intenzitsa szervezet s krnyezet interakcija bels elrs bentlaksos iskola belgygyszati megbetegeds internet, vilghl vros honlapja, vros internetes oldala bels bizonylat interpellci, interpellls belterlet inulin rtr rokkantsg mozgskorltozott szmra talaktva rokkantnyugdj, rokkantsgi nyugdj 1. leltr; 2. vhol tallhat trgyak sszessge leltrozs leltrjegyzk beruhzs ptsi beruhzs beruhzsi kltsgek befektetsi arany befektet, beruhz beruhz, befektet hirdets kzmhlzatok mrnki tanulmnyok mrnki tanulmnyi program ionizl sugrzs tke

izolcia

jarabica pon jariabok hrny jariabok lesn jasle jazda jazdn sprava jazdn pruh jazvec lesn jazykov kola jazykov znalos jedinec jedl msov zvyky jednanie jednoduch stavba jednoduch svaha jednoduch tovnctvo jednoduch vedenie tovnctva jednorazov dvka v hmotnej ndzi jednorazov prspevok dieau pri gyermekvdelmi szakelltsbl kikerlt zniku nhradnej starostlivosti gyermek rszre nyjtott egyszeri tmogats jednorazov prspevok dieau pri gyermekvdelmi szakelltsba kerl zveren do nhradnej starostlivosti gyermek rszre nyjtott egyszeri tmogats jednotkov cena egysgr jednotn kontaktn miesto egyablakos gyintzsi pont jele gmszarvas jelena gmszarvas borj jelenica gmszarvas tehn jemn loj puha faggy k nahliadnutiu megtekintsre k spisu az irathoz kabna kabin kaica div tks rce/vadkacsa kalamita kalamits kalendr naptr kalendrny de naptri nap kalendrny mesiac naptri hnap kalendrny rok naptri v kalkulcia szmtsa, kalkullsa vminek kalkulcia predpokladanch vrhat kltsgek kalkullsa nkladov kalkulova szmt, kalkull kamenivo ptsi kanyag

1. szigetels 2. elszigetelds, elszigetels, elklnts, elklnls fogoly csszrmadr csszrmadr blcsde vezets, utazs, t jrmszerelvny forgalmi sv borz nyelviskola nyelvismeret 1. egyn, 2. egyed ehet hsmaradkok trgyals egyszer ptmny egyszerstett mrleg egyszeres knyvvitel egyszeres knyvvitel egyszeri szocilis segly

kamzica kamza kamzk kanalizcia kanalizan prpojka kanalizan potrubie kancelria kancelrska prca kancelrsky nbytok kandidt kandidt na lena kapacita kapitl kapitlov vdavok kapitola kapota kapot motocykla karantna karantnne opatrenia kardiologick ochorenie karirne poradenstvo karirov pozcia karirov stupe krne konanie karosria kartika katalg katalg odpadu katalgov slo katalyztor kataster nehnutenost katastrlna mapa katastrlne jutro katastrlne konanie katastrlne zemie

katastrlne zemie obce katastrlny opert katastrlny rad kategria kategria (psa) kategria vozidla kategorizcia

nstny zerge zerge gida zergebak csatornzs csatornacsatlakozs szennyvzcs iroda irodai munka irodabtor jellt tagjellt frhely tke tkekiads fejezet motorhztet lbvd (a motorkerkpron) jrvnygyi zrlat, egszsggyi zrlat jrvnygyi zrlat, egszsggyi zrlat szvbetegsg karriertancsads letplya-pozci letplya-fokozat fegyelmi eljrs karosszria krtya katalgus, jegyzk hulladkjegyzk jegyzkszm kataliztor ingatlan-nyilvntarts kataszteri trkp, ingatlan-nyilvntartsi trkp katasztrlis hold ingatlan-nyilvntartsi eljrs 1. kataszteri terlet, ingatlan-nyilvntartsi terlet, 2. kzigazgatsi terlet (nem ingatlan-nyilvntartssal kapcsolatosan) kzsg kzigazgatsi terlete ingatlan-nyilvntartsi opertum, ingatlannyilvntartsi okirattr kataszteri hivatal kategria kategria (kuty) jrmkategria kategorizls, osztlyozs

kilometr klapka klasifikca 2 (hodnotenie tudijnch vsledkov) klasifikcia 1 (triedenie) klasifikan stupe kls za vinu niekomu klivos klient klimatick vplyv klimatizcia klimatizan zariadenie klimatizovan sklad klon kov zamestnanec kme kmeov stav kmeov zamestnanec kniha kniha manelstiev kniha naroden kniha nvtev bdatene kniha mrt kninica kninin jednotka kninin sluby kninin a vpoin poriadok kninin poriadok kninin preukaz kd kd banky kd tovaru koajov doprava kolaudcia kolaudcia stavby kolaudan povolenie kolaudan rozhodnutie kolektvna imunita

kilomter (a vzi tvonalak hossznak megadsa kilomterben) mellk, mellkvonal osztlyozs, rtkels, minsts osztlyozs, csoportosts rtkels, rtkelsi fokozat terhre r vkinek vmit, vdolja vmivel csrzkpessg gyfl klimatikus hats 1. klmaberendezs, 2. klimatizls, klimatizci klmaberendezs klimatizlt raktr kln kulcsfontossg munkavllal, kulcsfontossg alkalmazott trzs trzsllomny trzsllomnyba tartoz alkalmazott, trzsllomnyba tartoz dolgoz knyv hzassgi anyaknyv szletsi anyaknyv kutattermi ltogatsi napl halotti anyaknyv knyvtr knyvtri egysg knyvtri szolgltatsok knyvtrhasznlati s klcsnzsi szablyzat knyvtri szablyzat, knyvtrhasznlati szablyzat olvasjegy kd bank azonost kdja, banki irnytszm rukd ktttplys kzlekeds 1. mszaki tads-tvtel; 2. hasznlatbavteli eljrs 1.plet mszaki tadsa-tvtele, 2. plet hasznlatbavtelnek engedlyezse hasznlatbavteli engedly (ptmny, plet) hasznlatbavteli engedly kollektv immunits

kolektvna insolventnos kolektvne zariadenie pre deti a mlde kolzia kolzia zujmov kolkov znmka kolok kolnka komanditista komanditn spolonos komentr komern prvnik komern el komisr komisia komisia je uznaniaschopn komisia kontroln komisia kultry komisia mldee a portu komisia obecnho zastupitestva komisia priestupkov komisia kolstva komisia socilna komisia zemnho plnovania

ltalnos fizetskptelensg gyermek s ifjsgi kzssgi intzmnyek kollzi, tkzs (jogi szakkifejezs) rdektkzs illetkblyeg (hivatalos), okmnyblyeg (kznyelvi) illetkblyeg (hivatalos), okmnyblyeg (kznyelvi) rovat kltag (betti trsasg) betti trsasg 1. kommentr (mfaj), 2. megjegyzs, magyarzat, kommentr gyvd zleti cl, kereskedelmi cl biztos bizottsg a bizottsg hatrozatkpes ellenrz bizottsg kulturlis bizottsg ifjsgi s sportbizottsg nkormnyzati bizottsg, kzsgi kpvisel-testleti bizottsg, szablysrtsi bizottsg oktatsi bizottsg szocilis bizottsg terletrendezsi bizottsg/teleplsrendezsi bizottsg (telepls esetn) kamara slyos egszsgkrosods kompenzlsa megnvekedett kiadsok kompenzlsa kompetencia, hatskr beltag betti trsasg beltagja

komora kompenzcia akho zdravotnho postihnutia kompenzcia zvench vdavkov kompetencia komplementr komplementr komanditnej spolonosti kompletnos (podania) komplikcia komponent komposesort kompresor komunlna odpadov voda komunlny odpad

hinytalan krelem 1. komplikci (betegsg), 2. bonyodalom komponens, alkotrsz, sszetev kzbirtokossg kompresszor kommunlis szennyvz hztartsi hulladk, kommunlis hulladk, teleplsi hulladk komunikcia 1 (prenos informci) kommunikls, kommunikci, rintkezs

komunikcia 2 (cesta, doprava) konanie konanie o dedistve konanie o nvrhu na vklad konanie o povolen vkladu konanie o priestupku konanie o umiestnen stavby konanie o zmene stavby konanie verejnho podujatia kona konate konate spolonosti koncentrcia koncentran hodnota koncentrovan extrakty koncepn zmer rozvoja koly koncert koncesia koncesovan ivnos koncoron prehl'ad stavu tov konen faktra konen rozhodnutie konen prjemca rokovho prjmu konflikt zujmov koniec kolskho roku konkrtna potreba konkurencia konkurent konkurz 1 (konanie na vyrovnanie dlnkovch zvzkov) konkurz 2 (sa na obsadenie prac. miest) konkurzn podstata konkurzn konanie kontantn symbol kontrukcia kontrukn vrstva kontrukn vka kontrukn systm vozidla kontakt kontaktn adresa kontaktn osoba kontaktn daje kontrola

1. t, kzt, 2. kzlekeds eljrs hagyatki eljrs bejegyzsi eljrs bejegyzsengedelyeztetsi eljrs szablysrtsi eljrs elvi ptsi eljrs mdostott ptsi engedlyezsi eljrs nyilvnos rendezvny tartsa eljr, cselekszik gyvezet trsasg gyvezetje 1. koncentrci, sszpontosts; 2. tmnysg koncentrci srtmny az iskola intzmnyfejlesztsi terve hangverseny (komolyzenei)/koncert (knnyzenei rendezvny) koncesszi, engedly koncesszihoz kttt vllalkozs szmlk v vgi ttekintse vgszmla rdemi dnts, vgleges dnts kamatjvedelem vgs kedvezmnyezettje rdekellentt tanv vge konkrt szksglet 1. verseny; 2. versenytrs, versenytrsak versenytrs csd, csdeljrs llsplyzat, plyzat csdvagyon csdeljrs tutalsi jogcmkd szerkezet szerkezeti rteg szerkezeti magassg jrm szerkezete kapcsolat kapcsolattartsi cm kapcsolattart szemly kapcsolattart adatai ellenrzs

kontrola originality vozidla kontrola plnenia uznesen kontroln ohliadka kontroln list kontroln orgn kontroln preukaz kontroln set kontrolova konzervcia konzervatrium konzervtorsk diela konzulrny rad konzultcia konzultova konzumova jedlo a npoje koordincia kpia kpia mikrofilmu koprova kra korepondenn adresa korigovan sinite absorpcie krovce koryto rieky kosn lka kostn vek kot kovov odpad kovov rot koa kozmetick vrobok krde kraj krajina krajnica krajsk riaditestvo hasiskho a zchrannho zboru krajsk riaditestvo PZ krajsk dopravn inpektort krajsk lesn rad krajsk pamiatkov rad krajsk stavebn rad krajsk sd krajsk rad krajsk rad dopravy krlik div krecht

jrm eredetisgvizsglata hatrozatok teljestsnek ellenrzse ellenrz szemle ellenrz lap ellenrz szerv ellenrz krtya ellenrzszm ellenriz konzervls, tartsts konzervatrium konzervlmhely konzuli hivatal konzultls konzultl vkivel telt s italt fogyaszt koordinls, koordinci msolat mikrofilmkpia, mikrofilmmsolat msol kreg levelezsi cm korriglt abszorpcis egytthat rkok folymeder kaszl csontozat szerinti kor tekercs fmhulladk fmhulladk br kozmetikai termk lops kerlet 1. orszg, 2. tj tpadka kerleti tzolt-parancsnoksg kerleti rendrkapitnysg kerleti kzlekedsfelgyelet kerleti erdszeti hivatal kerleti memlkvdelmi hivatal kerleti ptsi hivatal kerleti brsg kerleti hivatal kerleti kzlekedsi hivatal regi nyl verem

krematrium kritrium krivka vkonnosti krik kriovatka krzov stredisko kmidlo krmivo krmoviny krmovisko krokrske mapy kronika obce krovina krovit porast krstn list krvn tlak krytie kdeov priadza kultivan izolt kultra kultrna pamiatka kultrne dedistvo kumulatvne kuna lesn kuna skaln kpa kpa cudzej meny kpen produkt kpna cena kpna zmluva kpnopredajn zmluva kupujci kurz 1 (hodnota obeiva) kurz 2 (krtkodob kolenie) kurz konverzn kurzva kurzov rozdiel kus kvalifikcia kvalifikan poiadavka kvalifikan predpoklad kvalita kvalita povrchu vozovky kvalita stravy kvitancia

krematrium kritrium, felttel teljestmnygrbe kereszt forgalmi csompont, (t)keresztezds, vasti tjr krziskzpont etet takarmny takarmnynvnyek etethely telekjegyzknyvi trkpvzlat kzsgi krnika, kzsgi emlkknyv cserje, bokor cserjs szletsi anyaknyvi kivonat vrnyoms fedezet kcfonl tenysztses izolls (krokoz) kultra memlk kulturlis rksg sszeadva, sszesen nyuszt nyest vtel valutavtel megvsrolt termk vtelr adsvteli szerzds adsvteli szerzds vsrl rfolyam tanfolyam, kpzs tvltsi rfolyam dlt bet, kurzivlt bet rfolyamklnbsg darab szakkpzettsg kpzettsgi felttel elrt szakkpzettsg, szakkpzettsgi kvetelmny minsg tburkolat minsge tpllk minsge nyugta, elismervny

kvitnutie kyvadlov doprava laboratrium laboratrne skanie laboratrne vyetrenia lantiak ltka lvka so zbradlm legislatva legitimcia lehota lehota na podanie priznania lehota: ustanoven lehota lekr lekrska mikrobiolgia lekrska posudkov innos lekrska prehliadka lekrske oiarenie lekrske potvrdenia zamestnancov so zdravotnm postihnutm lekrske potvrdenie lekrske potvrdenie o telesnej spsobilosti lekrske potvrdenie osoby so zdravotnm postihnutm lekrske vyetrenie lekrsky nlez lekrsky posudok lektor les lesn hospodrska evidencia lesn pda lesn str lesn hospodrstvo lesncka innos lesncka prax lesn hospodr lesn hospodrsky celok lesn hospodrsky pln lesn porast lesn pozemok lesn reprodukn materil lesn typ leteck aplikcia hnojv leteck sluba

virgzs ingajrat laboratrium laboratriumi vizsglat laboratriumi vizsglat sld vaddiszn anyag gyaloghd (korltos) jogszablyi krnyezet, jogszablyok legitimls, legitimci hatrid bevallsi hatrid (ad) hatrid: meghatrozott hatrid orvos orvosi mikrobiolgia orvosi fellvizsgl tevkenysg orvosi vizsglat sugrterpia megvltozott munkakpessg alkalmazottak orvosi igazolsa orvosi igazols orvosi igazols a fizikai(ernlti) alkalmassgrl megvltozott munkakpessg orvosi igazolsa orvosi vizsglat, kivizsgls orvosi lelet orvosi szakvlemny oktat, lektor erd erdgazdlkodsi nyilvntarts erdei talaj erdrsg erdgazdlkods erdszeti tevkenysg erdszeti gyakorlat erdgazdlkod erdgazdlkodsi egysg erdgazdlkodsi terv erdei nvnytakar erdszeti hasznosts fldrszlet, erd, erd mvelsi g fldrszlet erdszeti szaportanyag erdtpus trgya lgi ton val kijuttatsa lgiszolgltats

licencia licenn poplatky lieebn reim lieenie liek lienka limit limitn hodnota lniov stavba lniov produktovod linka lka hrdzav list list vlastnctva listina listinn doklad listinn materil lstok lojov olej lojov stearn lokalita lokalita pvodu lokalizcia lomov bod lov lon plocha udsk pozostatky lka lustrcia lyska ierna lyiarsky vcvik magistersk tdium magistersk tudijn program magistrtny protokol majetkov koda majetkov pomery majetkov pomery iadatea majetkov vysporiadanie majetkov spor majetkov sprvca majetok majetok obce majite

1. licenc, jog, 2. engedly, mkdsi engedly licencdjak gygymd kezels, gygyts gygyszer katicabogr hatrrtk rtkhatr vonalas ptmny termkvezetk vonal vrs rka 1. levl, 2. lap tulajdoni lap irat irat, okirat irat, iratanyag, rott anyag jegy faggyolaj faggysztearin hely, terlet, lhely (fauna), termhely (flra) szrmazsi hely, lelhely (rgszeti) lokalizls, vmi helynek a megllaptsa, kijellse hatrpont vadszat rakfellet emberi maradvnyok rt tvilgts szrcsa stanfolyam mesterkpzs mesteri tanulmnyi program vrosi tancslsi jegyzknyv vagyoni kr tulajdonviszonyok, vagyoni helyzet, anyagi helyzet a krelmez vagyoni viszonyai vagyonrendezs tulajdonjogi vita vagyonkezel vagyon kzsg vagyona, nkormnyzati vagyon tulajdonos

majster mkke makroregin mal zver malokalibrovka malolet osoba malolet diea mal a stredn podnik mal podnik mal zdroj zneisovania ovzduia manar mandt (starostu) mandtov komisia manipulan poplatok manipulan poriadok (vodnej stavby) manipulan priestor (archvu) manko manel manelka manelsk stav manelstvo mapa mapa pozemkovho katastra mapov list mapov podklad mapov podklad v mierke marginalizovan oban marketingov stratgia marketingov prieskum mrnica ma vyivovaciu povinnos materil materilna pomoc materilny nklad materilov pokrytie matersk hornina matersk kola matersk matrin rad matrika matrikr(ka) maturita maturitn skka maximlna kontrukn rchlos vozidla maximlne

mester puhatestek makrorgi aprvad kisbl puska kiskor szemly kiskor gyermek kis- s kzpvllalat kisvllalat kismret lgszennyez forrs gyvezet, vezet, igazgat, menedzser polgrmester megbzatsa (mandtuma) mandtumvizsgl bizottsg kezelsi dj zemelsi rend (vzi ptmny) iratkezel helyisg hiny 1. hzastrs (ltalnos jelentsben); 2. frj felesg hzas hzassg trkp telekknyvi nyilvntarts trkpe trkplap trkpek xy mretarny trkp marginalizlt szemly marketingstratgia piackutats halottashz eltartsi ktelezettsge van anyag anyagi segtsg anyagkltsg anyagi fedezet anyakzet voda terhessgi-gyermekgyi segly (rv.: tgys) anyaknyvi hivatal anyaknyv anyaknyvvezet rettsgi rettsgi vizsga jrm legnagyobb tervezsi sebessge maximlisan, legfeljebb

maximlny strop mechanizan prostriedok mechanizmus medve medzera medzinrodn klasifikcia chorb s funknm vyjadrenm (MKCH) medzinrodn linka medzinrodn sie internet medzinrodn zmluva o zamedzen dvojitho zdanenia

maximlis hatr gp mechanizmus barnamedve szkz (res karakter) betegsgek nemzetkzi osztlyozsa (BNO) nemzetkzi jrat nemzetkzi internethlzat nemzetkzi szerzds a ketts adztats elkerlsrl, ketts adztats elkerlsrl szl nemzetkzi szerzds medzinrodn prvo nemzetkzi jog medzinrodn tandardy pre nemzetkzi pnzgyi beszmolsi finann vkaznctvo standardok medzinrodn zdruenie nemzetkzi szvetsg, nemzetkzi trsuls medziset rszsszeg medzn hodnota hatrrtk, szls rtk melasa melasz mena pnznem menn zoznam nvjegyzk meno 1. utnv, 2. nv meno kontaktnej osoby kapcsolattart szemly neve meno matky anyja neve meno otca apja neve menovac dekrt kinevezsi okmny, kinevezsi okirat menovac dekrt tatutra a kpvisel kinevezsi okirata menovit hodnota nvrtk menovit hodnota (pohadvky) kvetels nvrtke menovite klnsen menie obecn sluby nkormnyzati szolgltatsok mentlna retardcia mentlis retardci mentlny vek mentlis kor menu menpont (honlapon) mera mr, mrmszer, mrkszlk meracia aparatra mrkszlk meracie zariadenie mrberendezs meranie mrs mern jednotka mrtkegysg mesan mzda havi br mesan vka odmeny asistenta szemlyes segt havi illetmnynek (osobnho) sszege mesan vkaz havi kimutats mesiac hnap mesto vros mestsk kninica vrosi knyvtr mestsk koajov doprava vrosi ktttplys kzlekeds

mestsk pamiatkov zna

vrosi memlki terlet, vrosi memlki vezet mestsk trolejbusov doprava vrosi trolibuszos kzlekeds mestsk rad vrosi hivatal metda 1. mdszer; 2. mdszertan metda vyatia prjmov klfldn szerzett jvedelem mentestsnek mdszere metodick pokyn mdszertani utasts miera mrtk miera funknej poruchy obana so egszsgkrosodott szemly esetben a zdravotnm postihnutm funkcionlis krosods foka miera nezamestnanosti munkanlklisgi rta miera poklesu schopnosti munkakpessg-cskkens mrtke vykonva zrobkov innos miera poklesu schopnosti az ltalnos munkakpessg-cskkens vykonva mrtke 4070% zrobkov innos vyia ako 40% a najviac 70% mierka miestna as (mesta/obce) miestna da miestna da za nevhern prstroje miestna da za predajn automaty miestna da za psa miestna komunikcia miestna zamestnanos miestne prslun sprvca dane miestne prslun stavebn rad miestne prslun rad miestne referendum miestne etrenie miestne zisovanie miestnos miestny poplatok za komunlny odpad miestny tvar Policajnho zboru miesto innosti miesto dodania sluby miesto dodania tovaru miesto na nalepenie kolkovej znmky miesto na sedenie miesto narodenia miesto podnikania mrtk, mretarny teleplsrsz (vros/kzsg) helyi ad, nkormnyzati ad jtkgpad ruautomataad (helyi, nkormnyzati) ebad helyi kzt helyi foglalkoztatottsg illetkes adhatsg illetkes ptsi hivatal illetkes hatsg, terletileg illetkes hatsg helyi npszavazs, helyi referendum helyszni szemle, helyszni vizsglat helyszni vizsglat helyisg szemtszlltsi dj helyi rendri egysg munkavgzs helye, tevkenysg helye szolgltatsnyjts helye termkrtkests helye illetkblyeg felragasztsnak helye lhely szletsi hely vllalkozs helye

miesto pracoviska miesto prevdzky miesto stavby miesto mrtia miesto vkonu innosti miesto vkonu prce miesto vkonu zamestnania mikrofilm mikroklma mikropauza mikropodnik mikroregin mimoriadna situcia mimoriadna udalos mimoriadne zasadnutie mimorozpotov finann fond mimokolsk innos det a mldee minimalizovanie nkladov minimlna mzda minimlna pomoc minimlne vivn ministerstvo ministerstvo dopravy Ministerstvo dopravy, pt a telekomunikci Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy, vstavby a regionlneho rozvoja SR Ministerstvo financi Slovenskej republiky Ministerstvo hospodrstva Slovenskej republiky Ministerstvo kultry Slovenskej republiky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Ministerstvo pdohospodrstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ministerstvo prce, socilnych vec a rodiny Slovenskej republiky Ministerstvo kolstva, vedy, vskumu a portu Slovenskej republiky

munkahely telephely ptmny helye elhallozs helye tevkenysg helye munkavgzs helye munkavgzs helye mikrofilm mikroklma mikrosznet (nagyon rvid ideig tart pihens) mikrozem kistrsg, mikrorgi rendkvli helyzet rendkvli esemny rendkvli ls nkormnyzati f kltsgvetsen kvli pnzalap gyermekek s ifjsg iskoln kvli tevkenysge, tanrn kvli tevkenysg kiadsok minimalizlsa minimlbr de minimis tmogats minimlis sszeg tartsdj minisztrium kzlekedsgyi minisztrium Szlovk Kztrsasg Kzlekedsgyi, Postagyi s Tvkzlsi Minisztriuma SZK Kzlekedsgyi, ptsgyi s Rgifejlesztsi Minisztriuma Szlovk Kztrsasg Pnzgyminisztriuma Szlovk Kztrsasg Gazdasgi Minisztriuma Szlovk Kztrsasg Kulturlis Minisztriuma Szlovk Kztrsasg Vdelmi Minisztriuma Szlovk Kztrsasg Mezgazdasgi s Vidkfejlesztsi Minisztriuma Szlovk Kztrsasg Munka-, Szocilis s Csaldgyi Minisztriuma Szlovk Kztrsasg Oktatsgyi, Tudomnyos s Sportgyi Minisztriuma

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Ministerstvo vntra Slovenskej republiky Ministerstvo zahraninch vec Slovenskej republiky Ministerstvo zdravotnctva Slovenskej republiky Ministerstvo ivotnho prostredia Slovenskej republiky minta mla mladistv oban mldka mlanlivos mliene produkty mnoitesk metda mnoitesk ciklus mnostvo mobiln telefn moc modifikcia modr povolenie monitor monitorovac systm monitorova mont montna organizcia montna plocha morlna zsada motocykel motorov vozidlo motorov vozidlo najmenej so tyrmi kolesami uren na dopravu nkladu motorov vozidlo najmenej so tyrmi kolesami uren na dopravu osb mraziarensk zariadenie mtvonaroden diea mtvy mufln muflna muflnica multifunkn zariadenie mu mzejn materil

Szlovk Kztrsasg Igazsggyi Minisztriuma Szlovk Kztrsasg Belgyminisztriuma Szlovk Kztrsasg Klgyminisztriuma Szlovk Kztrsasg Egszsggyi Minisztriuma Szlovk Kztrsasg Krnyezetvdelmi Minisztriuma perc klykllat, fika fiatalkor szemly jrce titoktarts tejtermkek szaportsi md szaporodsi ciklus mennyisg mobiltelefon hatalom mdosts kzssgi engedly, "kk" engedly szmtgp-kperny, monitor monitoroz rendszer figyel, monitoroz szerels, beszerels szerelst vgz szervezet szerelcsarnok erklcsi elv motorkerkpr gpjrm legalbb ngykerek teherszllt gpjrm

legalbb ngykerek szemlyszllt gpjrm htberendezs halva szletett csecsem halott, elhunyt muflon kos muflonbrny nstny muflon tbbfunkcis ltestmny frfi mzeumi anyag

musk tvar musk tvar (priezviska) mzda mzda nezdaniten mzda zdaniten mzdov nklady na hodnotu dodanch sluieb sa neprihliada na nvrh astnka konania na vedomie nrtok nadcia nadmern preprava nadmerne rozmern nadmerne ak nadmern odpoet (dane) nadmorsk vka nadobdacia finann hodnota nadobdate (tovaru) nadobudn majetok nadobudn platnos nadobudn innos nadobudnut vzdelanie nadobudnutie tovaru nadpolovin vina nadpolovin vina lenov nadriaden nadrozmern preprava ndr ndr poiarnej vody nadstavba 1 (na budove, stavbe) nadstavba 2 (na vozidle) ndvorie nadzemn stavba nadzemn podlaie nadzemn poschodie nhad nahlsenie nahlsi nahlka vonch pracovnch miest nahlasovan pracovn miesto nahlasujca osoba nahliadnu (do spisov)

hmnem alak csaldi nv hmnem alakja munkabr admentes munkabr adkteles munkabr brkltsg a szolgltatott szolgltats rtkt nem veszik figyelembe az eljrsban rintett fl keresetre tudomsulvtelre vzlat, vzlatrajz alaptvny tlmretes s tlslyos szllts, tlmretes s tlslyos fuvarozs tlmretes tlslyos visszaignyelhet fa tengerszint feletti magassg beszerzsi rtk vev tulajdont szerez, vagyont szerez rvnyes (mikortl) hatlyos (mikortl) vgzettsg termkbeszerzs egyszer tbbsg a tagok tbb mint fele, a tagok tbbsge munkahelyi vezet, elljr, feljebbval (szemly), felettes (szerv) tlmretes szllts medence, tartly tzvdelmi vztartly, tzivztartly emeletrpts felptmny udvar felszni ptmny talajszint feletti pletszint talajszint feletti emelet fellnzet bejelents bejelent szabad munkahelyek bejelentse bejelentett lls, bejelentett szabad munkahely bejelent szemly iratbetekints

nhrada kody nhradn hodnota nhradn osobn starostlivos nhradn rodinn starostlivos nhradn vchova nhradn vsadba nhradn opatrenie nhradn vivn nhradn rodi najazden km njazdov brzda njden njom njomca njomca bytu njomn zmluva njomn njomn bvanie njomn byt njs zamestnanie na otvorenom trhu prce najvyie ukonen vzdelanie nakladanie s nebezpenm odpadom nakladanie s obchodnm majetkom nakladanie s odpadmi nakladanie s prostriedkami ttneho rozpotu nakladanie s vodami nkladn cestn doprava nkladn doprava nkladn motorov vozidlo nkladn vozidlo nkladov efektvnos nkladov poloka nkladov rok nklady nklady na ben prevdzku nklady na nkup sluieb nklady na opravu a drbu nkres nkup nkup a predaj vrobkov

krtrts helyettest rtk szemlyes gondoskodst nyjt gyermekvdelmi szakellts otthont nyjt ellts (csaldbl kiemelt gyermek szmra) csaldbl kiemelt gyermekrl val gondoskods faptls, kivgott fa ptlsa ptllagos intzkeds pttartsdj nevelszl kilomterlls, kilomterra-lls rfut fk tallt brlet brl laksbrl brleti szerzds brleti dj brlaksban lakik brlaks elhelyezkedik a nylt munkaerpiacon legmagasabb vgzettsg veszlyes hulladk kezelse vllalati vagyonnal val rendelkezs hulladkkezels llami kltsgvetsi eszkzkkel val gazdlkods vzkezels kzti teherfuvarozs teherforgalom tehergpkocsi teherszllt jrm kltsghatkonysg kltsgttel kltsgknt elszmolt kamat kltsgek zemi tevkenysg rfordtsai ignybe vett szolgltats kltsge javtsi s karbantartsi kltsgek bra 1. vsrls, beszerzs; 2. bevsrls rubeszerzs s -rtkests

nkupca nakpen nehmotn majetok nlez 1 (njdenie nieoho) nlez 2 (njden vec) nlez 3 (zistenie, posudok)

vev vsrolt immaterilis javak megtalls tallt trgy, lelet (rgszeti) 1. hatrozat (alkotmnybrsgi); 2. lelet, ltlelet (orvosi) nleit ospravedlnenie megfelel igazols/kiments nleitos 1. kellk, 2. tartozk nameran hodnota mrt rtk namietan skutonos kifogsolt tny namieta kifogsol vmit nmraza fagykr (nvnyi kultrn) napjadlo itat npis felirat napomenutie ints, figyelmeztets nprava 1 (as vozidla) tengely nprava 2 (napravenie) helyesbts npravn opatrenie korrekcis intzkeds nrast nvekeds, nvekmny nariadenie 1. rendelet, 2 elrendelse vminek nariadenie komisie bizottsgi rendelet nariadenie predbenho opatrenia ideiglenes intzkeds elrendelse nariadenie Rady ES eurpai tancsi rendelet nariadi elrendel nariadi karantnu egszsggyi zrlatot rendel el, jrvnygyi zrlatot rendel el narodenie szlets Nrodn banka Slovenska Szlovk Nemzeti Bank Nrodn rada Slovenskej Szlovk Kztrsasg Nemzeti Tancsa republiky Nrodn lesncke centrum Nemzeti Erdszeti Kzpont nrodnos nemzetisg nrodn pvod nemzeti hovatartozs nrodn projekt nemzeti projekt nrodn register nemzeti nyilvntarts nrodn registran kd nemzeti regisztrcis kd nrodn strategick referenn nemzeti stratgiai referenciakeret rmec nrok 1. igny, kvetels; 2. jogosultsg, jog nrok na daov bonus adbnuszra val jogosultsg nrok na dvku v munkanlkli jradkra val jogosultsg nezamestnanosti nrok na matersk terhessgi gyermekgyi seglyre val jogosultsg nrok na nhradu kody krtrtsi igny nrok na odpotanie dane falevonsi jog nrok na uhradenie vdavku kltsgtrtsi igny

nrok na uplatnenie daovej straty z predchdzajcich zdaovacch obdob nroky z pracovnho pomeru nroky zamestnancov vyplvajce z pracovnho pomeru nae slo (na radnom liste) nivka nsledok nasledujci kalendrny rok nsobok nstroj nstroj aktvnej politiky trhu prce nstup do zamestnania nstup na vkon trestu odatia slobody nstupca nastpi natypova nuka o vozidlch a ich drbe nvesov jazdn sprava navigan systm navijak nvod nvratka nvratka doruenky nvrh na nadobudnutie zbierkovho predmetu nvrh na obnovu konania nvrh na prejednanie priestupku nvrh na vydanie kolaudanho rozhodnutia nvrh na vyhlsenie ochrannch lesov nvrh na vykonanie exekcie nvrh na zpis do obchodnho registra nvrh postihnutej osoby nvrh zmluvy navrhn nvrhov komisia navrhovate nvrhov konanie nvrhov prietok

rvnyesthet vesztesgelhatrols

munkaviszonybl ered kvetelsek munkaviszonybl ered munkavllali kvetelsek iktatszm jelzs (hmzett, felvarrt egyenruhn) kvetkezmny kvetkez naptri v tbbszrse vminek eszkz aktv munkaer-politikai eszkzk munkba lps szabadsgveszts-bntets megkezdse utd, jogutd 1. belp, lp vhova; 2. megkezd vmit ber (gppel) mszaki s karbantartsi ismeretek nyerges szerelvny navigcis rendszer csrl 1. utasts, 2. tmutat trtivevny feladvevny trtivevnye javaslat mtrgy beszerzsre j eljrs lefolytatsra tett indtvny szablysrtsi magnindtvny hasznlatbavteli engedlykrelem tminstsi indtvny (erd) vgrehajts megindtsra irnyul indtvny cgbejegyzsi krelem srtett szemly indtvnya, magnindtvny szerzdstervezet indtvnyoz, javasol hatrozat-elkszt bizottsg 1. indtvnyoz, krelmez, kezdemnyez; 2. felperes krelemre indul eljrs, keresetre indul eljrs mretezsi vzhozam

nvteva predkolskho zariadenia nvykov ltka navenie nazera nzorn spsob vyuovania nzov nzov peanho stavu nzov projektu nzov ulice nazretie do spisu nebezpeenstvo nebezpen ltka nebezpen odpad nebytov priestor nedbanlivos nedoplatok nedoplatok dane/nedoplatok na dani nedostatok nedostavi sa negramotn osoba nehmotn majetok nehnuten vec nehnutenos nehnutenos je v havarijnom stave nehoda nehodiace preiarknu nehodiace sa preiarknite nehodiace sa preiarknu nehodiace sa prekrtnite nehodiace sa prekrtn nehodiace sa krt nehodiace sa krtni nehodiace sa krtnite nehodiace krtnite neindignny materil nekomern el nekrolg neleglne zamestnvanie nemocensk nemocensky poisten osoba nemocnin nkaza nenahrat nosi dt

gyermekintzmny ltogatsa fggsget okoz anyag emels betekint (iratba) szemlltet oktats nv pnzintzet neve projekt cme utcanv iratbetekints veszly veszlyes anyag veszlyes hulladk nem laks cl helyisg gondatlansg htralk adhtralk hiny nem jelenik meg rstudatlan szemly immaterilis javak ingatlan ingatlan balesetveszlyes llapot ingatlan baleset nem kvnt rsz trlend nem kvnt trlend nem kvnt trlend nem kvnt trlend nem kvnt trlend nem kvnt trlend nem kvnt trlend nem kvnt trlend nem kvnt trlend nem shonos szaportanyag nem zleti cl(), nem kereskedelmi cl() gyszjelents, nekrolg (mltat) illeglis foglalkoztats tppnz ktelez betegbiztostssal rendelkez szemly krhzi fertzs res adathordoz

nenaroden diea nenvratn finann prspevok neoficilny preklad neoprvnene neoprvnen pouitie neoprvnen vyplatenie neoprvnen vdavok neospravedlnen hodiny neospravedlnen vyuovacie hodiny nepean plnenie

szletend gyermek, meg nem szletett gyermek, magzat vissza nem trtend tmogats nem hivatalos fordts jogosulatlanul jogosulatlan hasznlat jogosulatlan kifizets nem elszmolhat kiads igazolatlan rk igazolatlan tanrk, igazolatlan hinyzs

nem pnzbeli teljests, termszetbeni teljests nepean vklad nem pnzbeli vagyoni hozzjruls, apport neplatnos vminek rvnytelen volta nepodnikate magnszemly neponohospodrske pouitie nem mezgazdasgi cl hasznlat neposkytn innos tevkenysgnyjts megtagadsa nepozornos figyelmetlensg nepravdiv vyhlsenie hamis nyilatkozat nepravdiv daj hamis adat nepravideln autobusov doprava menetrenden kvli autbusz-kzlekeds neprvom jogtalanul, jogosulatlanul nepresiahnu/nepresahova nem halad meg vmit, nem lpi tl vmely sszeget nepretrit prevdzka folyamatos zemmd nepretrite folyamatosan nepriazniv socilna situcia htrnyos szocilis helyzet neprospie nem felelt meg (vizsgn) nerezident klfldi illetsg nesplaten as (pohadvky) (kvetels) fennmarad rsze nespolupracova nem mkdik egytt nestranne prtatlanul neshlas egyet nem rts, ellenzse vminek neshlasi nem rt egyet vmivel neshlasn stanovisko ellenttes vlemny neslad sszhang hinya neuhraden zvzok adssg (ki nem egyenltett pnzbeli ktelezettsg) nepln rodina csonka csald neuposlchnutie engedetlensg vmivel szemben, vminek a megtagadsa neuren podiel meg nem hatrozott rsz neurit doba hatrozatlan id, hatrozatlan idtartam neurit as hatrozatlan id, hatrozatlan idtartam neurologick nlez neurolgiai lelet neurotick prejavy neurotikus megnyilvnuls

neuspokojen nrok neverejn listina neverejn zasadnutie nevesta nevyhovie nezkonn stav nezamestnanos nezamestnan nezaopatren diea nezastavan plocha nezastavan zemie nezavinen nezvisl krenie nezdaovan innos (podnikatesk) neziskov organizcia neziskov organizcia poskytujca veobecne prospen sluby nie je v rozpore s verejnm zujmom nie je v konkurze norma nosi dt nosite titulu nosn stena nosnica notr Notrska komora Slovenskej republiky notrsky overen kpia notrsky overen novelizcia prlohy novoron pozdrav novorodeneck obdobie novozvolen starosta ndzov ubytovanie ndzov zsobovanie numerick kd banky nten sprva nutn vdavok oban oban s akm zdravotnm postihnutm oban so zdravotnm postihnutm oban so ZP v priamej starostlivosti pracovnho asistenta

kvetels magnokirat zrt trgyals menyasszony elutast, nem tesz eleget trvnysrt llapot munkanlklisg munkanlkli eltartott gyermek beptetlen fellet beptetlen terlet vtlen fggetlen fts nem adkteles (vllalkozi) tevkenysg nonprofit szervezet kzhaszn szolgltatsokat nyjt nonprofit szervezet nem ellenttes a kzrdekkel nem ll csdeljrs alatt 1. szabvny, 2. standard adathordoz cm birtokosa, cm viselje teherhord fal toj kzjegyz Szlovk Kzjegyzi Kamara kzjegyz ltal hitelestett msolat kzjegyz ltal hitelestett mellklet mdostsa jvi ksznt jszltt kor jonnan megvlasztott polgrmester szksgszlls szksgellts banki irnytszm vagyoni zrlat szksges kiads 1. llampolgr, 2. lakos, 3. szemly egszsgkrosodott szemly, megvltozott munkakpessg szemly (munkajogban) egszsgkrosodott szemly szemlyi segt kzvetlen gondozsban lev egszsgkrosodott szemly

oban v hmotnej ndzi oban vykonvajci samostatn zrobkov innos obchdzka obchdzkov trasa obchod obchodn innos obchodn spolonos obchodn zmluva obchodn meno obchodn tajomstvo obchodn zastpenie obchodn zastupitestvo zahraninej firmy obchodn majetok obchodn nzov obchodn podiel obchodn vzah obchodova obianske spolunavanie obianskoprvne konanie obiansky preukaz obdarovan obdobie obdobie batoaa obdobie dospievania obdra obec obec/mesto obecn rada obecn tabua obecn zastupitestvo obecn kronikr obecn rad oben majetok obhji obhajoba obhliadka obhliadka miesta obhospodarovanie obhospodarovate obhospodarovate lesa objasni/objasova

rendszeres szocilis seglyben rszesl szemly nll kerestevkenysget folytat szemly forgalomelterels, kerlt kerl tvonal, elkerl tvonal, terel tvonal 1. zlet, 2. kereskedelem zleti tevkenysg, kereskedelmi tevkenysg gazdasgi trsasg kereskedelmi szerzds cgnv zleti titok kereskedelmi kpviselet klfldi cg kereskedelmi kpviselete vllalati vagyon, zleti vagyon cgnv zletrsz zleti kapcsolat kereskedik vmivel trsadalmi egyttls polgri jogi eljrs szemlyazonost igazolvny, szemlyi igazolvny megajndkozott (szemly) idszak 13 ves kor, kisgyermekkor felntt vls kora, felntt vls korszaka kzhez vesz, megkap kzsg kzsg/vros kzsgi tancs, nkormnyzati tancs kzsgi hirdettbla kzsgi kpvisel-testlet kzsgi krniks, kzsgi emlkknyvr kzsgi hivatal forgtke megvd vmit vdelem szemle helyszni szemle mvels, gazdlkods gazdlkod erdgazdlkod feldert, (tnyllst) tisztz

objednvka objekt objektvny nlez objem cisterny objem palivovej ndre objem skrine obligatrny charakter obmedzenie obmedzenie osobnej slobody obmedzenie spsobilosti na prvne kony obmedzi obmedzujce opatrenie obnova konania obnovi konanie oboroh obrana obrat obrazov materil obrubnk komunikcie obrysov nkres vozidla obsah obsahov nleitosti (podania, sanosti) obsluha zariaden obstaranie tovarov obstaranie tovarov, prc a sluieb obstarvacia cena obanos obvod obvod kmea obvodn poovncka komora obvodn lesn rad obvodn pozemkov rad obvodn rad obvodn rad dopravy obvodn rad pre cestn dopravu a pozemn komunikcie obvodn rad ivotnho prostredia obvodov stena obvykl cena obytn podlaie obyvate obyvatestvo

1. megrendels; 2. megrendellap 1.objektum, 2. ptmny, ltestmny objektv lelet tartly trfogata, vztartly trfogata, ciszterna trfogata zemanyagtartly rtartalma jrmszekrny trfogata ktelez jelleg(e vminek) korltozs szemlyi szabadsg korltozsa cselekvkpessg korltozsa korltoz korltoz intzkedsek 1. perjts, perjrafelvtel, 2. eljrs megismtlse feljt (eljrst) vadetet vdelem forgalom kpi anyag, kpanyag tszegly, jrdaszegly kontrrajz tartalom tartalmi kellkek (beadvny, panasz) berendezsek kezelse rubeszerzs ru, munka s szolgltatsok beszerzse beszerzsi r nehzsg, nehzsgi fok 1. krzet, 2. vroskerlet (fa) trzskerlete krzeti vadszkamara krzeti erdszeti hivatal krzeti fldhivatal krzeti hivatal krzeti kzlekedsi hivatal krzeti kzlekedsi s kzti hivatal krzeti krnyezetvdelmi hivatal kls fal szoksos r lakszint lakos lakossg

obzvl kodliv ltka ochorenie ochrana osobnch dajov ochrana ovzduia ochrana pdneho fondu ochrana pred povodami ochrana prrody ochrana rastln ochrana zdravia ochrana zdravia det a mldee ochrana zdravia mladistvch pri prci ochrana ivotnho prostredia ochrann hrdza ochrann vchova ochrann psmo ochrann psmo pamiatkovej zny ochrann les ochrann npoj ochrann rm odber krvi odber vody odber vzorky odberate odberate druh odberate prv odbor odbor cestnej databanky odbor dopravy odbor krzovho riadenia odbor ochrany ovzduia odbor posudzovania vplyvov na ivotn prostredie odbor ttnej vodnej sprvy a ochrany prrody krajiny odborn prax odborn prprava a poradenstvo odborn skka odborn spsobilos odborn sinnos odborn technick kontrola odborn znalos odborn zrunos odborn (lekrske) vyetrenie

klnsen kros anyag megbetegeds szemlyes adatok vdelme lgkr vdelme termfld vdelme rvzvdelem termszetvdelem nvnyvdelem egszsgvdelem gyermekek s ifjsg egszsgvdelme fiatalkorak munkavdelme krnyezetvdelem vdgt javtintzeti nevels vdsv (tvonal mellett), vdvezet, vdelmi zna, pufferzna memlki vezet vdsvja, memlki terlet vdsvja vderd vdital vdrcs vrvtel vznyers mintavtel megrendel, vev, felhasznl, fogyaszt msodik vev, vgs vev, beszerz els vev, kzbens vev 1. fosztly (nagyobb szervezeti egysg), 2. terlet, szakterlet kzti adatbzis fosztly kzlekedsi fosztly vlsgirnytsi fosztly lgkrvdelmi fosztly krnyezeti hatsvizsglati fosztly llami vzgyi igazgatsi, termszet- s tjvdelmi fosztly szakmai gyakorlat szakmai elkszts s tancsads szakvizsga szakmai alkalmassg szakmai egyttmkds szakember ltal vgzett mszaki ellenrzs szakmai tuds szakmai jrtassg, szakmai kszsgek szakorvosi vizsglat

odborne spsobil osoba odborne spsobil-kvalifikovan osoba odborn stanovisko odborn uilite odborn vedenie odborn, vedeck a technick innosti odbornk odborn dozor odborn poradca odborn posudok odborn technick dozor odborn text odborn zstupca odborov innos odborov organizcia odbory odbyt odchov odchyt odcudzenie oddelenie informanoporadenskch a sprostredkovateskch sluieb oddelenie kontroly oddelenie odpadovho hospodrstva, ochrany prrody a krajiny a ttnej vodnej sprvy oddelenie pre mlde oddelenie technick a dokumentcie oddelenie zpisov prv k nehnutenostiam oddiel (v daovom priznan) oddiel lesnho reproduknho materilu odhlasovac lstok odkanalizovanie odkzan na pomoc inej osoby odkladn inok odahovac objekt odahovacia komora odahovacia sluba odahovan odpadov voda

szakmailag alkalmas szemly szakmailag alkalmas s kpzett szemly szakmai llspont, szakmai vlemny szakiskola szakmai vezets szakmai, tudomnyos s mszaki tevkenysg szakember szakmai felgyelet szaktancsad szakvlemny felels mszaki vezet (ptsi munklatoknl) szakszveg, szakmai jelleg szveg szakmai kpvisel szakszervezeti tevkenysg szakszervezet szakszervezet rtkests tarts, felnevels, tenyszts befogs elidegents informcis, tancsad s munkaerkzvett szolglat ellenrzsi osztly hulladkgazdlkodsi, tj- s termszetvdelmi, llami vzigazgatsi osztly ifjsgi osztly mszaki s dokumentcis osztly ingatlanjogi bejegyzsi osztly rsz (adbevallsi ven) erdszeti szaportanyag ttel kijelentlap vzelvezets ms szemly segtsgre rszorult, ms szemly segtsgre rutalt halaszt hatly lept leptkamra tehermentest szolglat mechanikailag tiszttott szennyvz

odlesovanie odlin technick rieenie odlov odmena odmena osobnmu asistentovi odmena pestna odmeovanie odmietnu odmietnu sub oda odatie ponohospodrskej pdy odatie slobody odnmaten strecha odobra odobra tovar odopretie odoprie odvodnenie odvodnenos odvodni/odvodova odpad odpadn odpadov voda odpadov hospodrstvo odpis odpis hmotnho majetku odpota odpoitaten poloka odpor

odporan osnova projektu odporanie odporui/odpora odpove odpracovan hodiny odpustenie odsek odstavn plocha odtepn zvod odstrnenie nedostatkov odstrnenie stavby odstrni odstpi od dohody odstpi od zmluvy odsdi

erdirts eltr mszaki megolds vadszat dj, djazs/illetmny/honorrium, tiszteletdj szemlyi segt munkadja nevelszli dj djazs elutast megtagadja az eskttelt elvesz mezgazdasgi fldterlet tminstse szabadsgveszts levehet tet elkoboz rut elkoboz elutasts megtagad vmit (vkitl) indokols indokoltsg indokol hulladk 1. elesik, 2. megsznik szennyvz hulladkgazdlkods 1. levons, 2. lers rtkcskkensi lers, trgyi eszkzk lersa levon, leszmol adalap-cskkent ttel 1. ellentmonds (hatsgi fizetsi meghagyssal szemben), 2. kifogs (szablysrtsi eljrsban) projekt ajnlott szerkezete ajnls javasol, ajnl vmit vlasz ledolgozott rk elengeds bekezds parkolhely fikzem hinyptls ptmny bontsa megszntet, eltvolt elll a megllapodstl elll a szerzdstl eltl

odtlaok odtlaok peiatky odtlaok podlhovastej npisovej peiatky odtlaok prezentanej peiatky odtlaok radnej peiatky odtok odvdzanie povrchovch vd odvetvie odvetvov klasifikcia odvetvov klasifikcia ekonomickch innost odvies da odvies preddavok na da odvies/odvdza (poistn, da) odvod odvod do ttneho rozpotu odvod preddavku odvod za neplnenie povinnho podielu zamestnvania obanov so zdravotnm postihnutm odvodnenie odvodovan plocha odvodov povinnos odvody odvolac orgn odvolacie konanie odvolanie odvolanie proti platobnmu vmeru odvolanie proti rozhodnutiu odvola sa odvolate odznak oficilny jazyk ohlsenie ohlsenie drobnej stavby ohlsenie stavby ohlsi/ohlasova ohlasova pobytu ohlasova poiaru ohliadka ohranienie ohrozenie chorobou z povolania

lenyomat blyegz lenyomata, blyegzlenyomat hosszblyegz lenyomata rkeztet-iktat blyegz lenyomata hivatalos blyegz lenyomata lefolys felszni vizek elvezetse gazat gazati osztlyozs tevkenysgi krk egysges gazati osztlyozsi rendszere (TEOR) adt befizet adelleget befizet (jrulkot, adt) befizet, megfizet befizets, megfizets (ad, jrulk) befizets az llami kltsgvetsbe elleg megfizetse rehabilitcis hozzjruls

vzelvezets, lecsapols lecsapolt terlet jrulkfizetsi ktelezettsg, befizetsi ktelezettsg jrulkok msodfokon eljr szerv, fellebbezs elbrlsra jogosult szerv fellebbezsi eljrs fellebbezs fizetsi meghagyssal szembeni ellentmonds hatrozat elleni fellebbezs, dnts elleni fellebbezs fellebbez fellebbez jelvny hivatalos nyelv bejelents mellkplet bejelentse ptmny bejelentse bejelent lakhelybejelent (iroda) tzbejelent szemle elhatrols, korlt, korltozs foglalkozsi betegsg veszlye

ohrozenie zdravia ohrozenie ivota ohrozovanie vchovy a vzdelvania maloletho ojazden vozidlo okolnos okres okresn riaditestvo okresn riaditestvo Hasiskho a zchrannho zboru okresn riaditestvo Policajnho zboru okresn dopravn inpektort okresn rad okrhla peiatka olejnat ovocie olejnat semen oleo-stearn omamn ltka omekanie omyl ondatra pimov onkologick ochorenia opan prpad (v opanom prpade) opakovan skka opakovan doruenie opakovan prspevok dieau zverenmu do nhradnej starostlivosti opakovan prspevok nhradnmu rodiovi opatera optovne optovn posdenie zdravotnho stavu optovn predvolanie optovn prijatie predolho priezviska opatrenie opatrenie ministerstva opatrenie na predchdzanie ochoreniam opatri opatrovate(ka) opatrovatesk sluba opatrovatesk sluba ternna

egszsg veszlyeztetse let veszlyeztetse kiskor nevelsnek s oktatsnak veszlyeztetse hasznlt gpjrm krlmny jrs jrsi igazgatsg jrsi tzolt-parancsnoksg jrsi rendrkapitnysg jrsi kzlekedsfelgyelet jrsi hivatal krblyegz olajtartalm gymlcs olajos magvak oleosztearin kbtszer ksedelem tveds pzsmapocok daganatos megbetegedsek ellenkez esetben megismtelt vizsga ismtelt kzbests gyermekvdelmi szakelltsban rszesl gyermeknek nyjtott rendszeres tmogats nevelszlnek nyjtott rendszeres tmogats gondozs ismtelten egszsgi llapot ismtelt elbrlsa ismtelt idzs korbbi csaldi nv visszavtele intzkeds minisztriumi intzkeds betegsgmegelzsi intzkeds ellt vmit vmivel gondoz(n) gondozi szolglat hzi gondozi szolglat

opatrovnk 1 (kto sa o niekoho star) opatrovnk 2 (zkonn zstupca) opelenie opercia operan stredisko operan program operan systm opert oprava zkladu dane opraven zklad dane opravi opravn poloka opravn poloka (uznan za daov vdavok) opravn skka oprvnen aktivita oprvnen osoba

gondoz (szemlyi segt) 1. gym (gyermek), gondnok (cselekvkptelen szemly), 2. gygondnok beporzs 1. mvelet, 2. mtt bevetsirnytsi kzpont operatv program opercis rendszer opertum, okirattr adalap-korrekci korriglt adalap helyesbt, javt 1. cltartalk; 2. rtkhelyesbts rtkhelyesbts (elismert kltsg) javtvizsga elismert tevkenysg jogosult szemly, illetkes szemly, engedllyel rendelkez szemly, felhatalmazott szemly jogos kvetels szolgltat jogos kvetelse elszmolhat sszeg elszmolhat kltsgek tmogatsi idszak elszmolhat kiadsok kln elrs szerinti engedlyek, jogostvnyok jogosultsg vllalkozsi engedly szolgltatsnyjtsi jogosultsg jogosultsg hivatalos nvjegyzkben szerepl fldmr veszlyes hulladk kezelsre jogosult hulladkkezel, veszlyes hulladk jogosult kezelje felhatalmaz jogorvoslati eszkz, jogorvoslat hibajavt, korrektor optikai kbel szerv, hatsg kzlekedsi hatsg kzsgi szerv, nkormnyzati szerv kzsgi nkormnyzati szerv lgkrvdelmi hatsg

oprvnen poiadavka oprvnen poiadavka poskytovatea oprvnen suma oprvnen nklady oprvnen obdobie oprvnen vdavky oprvnenia poda osobitnho predpisu oprvnenie oprvnenie na podnikanie oprvnenie poskytova sluby oprvnenos oprvnen geodet oprvnen odberate nebezpenho odpadu oprvni opravn prostriedok opravova textovch chb optick vedenie orgn orgn dopravy orgn obce orgn obecnej samosprvy orgn ochrany ovzduia

orgn ochrany pamiatkovho fondu orgn ochrany ponohospodrskeho pdneho fondu orgn ochrany prrody orgn ochrany prrody a krajiny orgn odpadovho hospodrstva orgn Policajnho zboru orgn poiarnej ochrany orgn socilnoprvnej ochrany det a socilnej kurately orgn ttnej banskej sprvy orgn ttnej leteckej inpekcie orgn ttnej pamiatkovej starostlivosti orgn ttnej sprvy orgn ttnej sprvy lesnho hospodrstva orgn ttnej vodnej sprvy orgn zemnej samosprvy orgn verejnho zdravotnctva orgn verejnej sprvy orgn veterinrnej starostlivosti organizcia organizan jednotka organizan jednotka zamestnvatea organizan zloka organizan zabezpeenie organizan dvod organizan poriadok organiztor organizovanie organizova orgny inn v trestnom konan orgny civilnej ochrany orgny spojov orientan slo orientan odhad originl originalita orn pda ornica ortofotomapa ortopedick nlez os vozovky

memlkvdelmi hatsg termfldvdelmi hatsg

termszetvdelmi hatsg termszetvdelmi s tjvdelmi hatsg hulladkgazdlkodsi hatsg rendrsgi szerv tzvdelmi hatsg gyermekvdelmi hatsg, gymhatsg llami bnyszati hatsg lgikzlekedsi hatsg llami memlkvdelmi hatsg llamigazgatsi szerv llami erdszeti hatsg llami vzgyi igazgatsi hatsg terleti nkormnyzati szerv kzegszsggyi hatsg kzigazgatsi szerv llategszsggyi hatsg szervezet szervezeti egysg munkltat szervezeti egysge szervezeti egysg, telephely szervezeti felttelek munkltat mkdsvel sszefgg ok szervezeti s mkdsi szablyzat szervez szervezs szervez bnldz szervek polgri vdelmi szervek tvkzlsi hatsg hzszm irnyad becsls eredeti irat, dokumentum eredetisg sznt, szntfld sznt lgifelvtel-trkp ortopdiai lelet t kzpvonala

osada osadenie oatenie oetrova oetrovn oetrujci lekr opan osivo oslobodenie od dane oslobodi osoba osoba bez ttnej prslunosti osoba registrovan pre da poda X zkona osoba s nepriaznivm zdravotnm stavom osoba s akm zdravotnm postihnutm osoba vykonvajca osobn asistenciu obanovi s akm zdravotnm postihnutm osobitn starostlivos osobitn voda osobitn podmienky osobitn povolenie osobitn uvanie vd osobitne zvan poruenie podmienok alebo povinnost osobitn opakovan prspevok nhradnmu rodiovi osobitn prvny predpis osobitn predpis osobitn zkon osobn asistencia osobn batoina osobn celodenn opatera osobn celodenn starostlivos o diea osobn hygiena osobn sloboda osobn starostlivos osobn starostlivos o blzku osobu osobn as osobne osobn motorov vozidlo

telep elhelyezs, elhelyezkeds ruhzat pol polsi segly kezelorvos serts vetmag admentessg felment szemly hontalan szemly a trvny x.-a szerint nyilvntartsba vett szemly kedveztlen egszsgi llapot szemly 1slyosan egszsgkrosodott szemly / megvltozott munkakpessg szemly slyos egszsgkrosodsban szenved szemly szemlyi segtje egyni gondoskods sajtos jelleg vz sajtos felttelek kln engedly sajtos cl vzhasznlat felttelek s ktelezettsgek kllnsen slyos megsrtse nevelszlnek nyjtott egyedi rendszeres tmogats kln jogszably kln elrs kln trvny szemlyi segts, szemlyi asszisztencia szemlyi poggysz egsz napos szemlyes gondoskods gyermekrl val egsz napos gondoskods szemlyi higinia szemlyi szabadsg szemlyes gondoskods kzeli hozztartozrl val szemlyes gondoskods szemlyes rszvtel szemlyesen szemlygpkocsi

osobn motorov vozidlo bez automatickej prevodovky osobn motorov vozidlo s automatickou prevodovkou osobn ochrann pracovn pomcky osobn ochrann pracovn prostriedky osobne podan psomn iados osobne poda psomn iados osobn stretnutie osobn vozidlo osobn vyhadvanie zamestnania osobnostn predpoklady osobn asistent osobn kontakt osobn pota osobn daj osoby bez POS osoby s POS ospravedlnenie ospravedlni ospravedlniten dvod osrstenie ostatn stavba ostr predmet osvedenie osvedenie (vhernho prstroja) osvedenie o akosti osvedenie o evidencii vozidla osvedenie o odbornej spsobilosti osvedenie o odbornej spsobilosti budovaniu vodnch zdrojov osvedenie o registrcii osvedenie o registrcii a pridelen DI osvedenie o stave komnovho telesa osvedenie o zpise do evidencie SHR osvedenie o ivnostenskom oprvnen

automata sebessgvlt nlkli szemlygpkocsi automata sebessgvltval elltott szemlygpkocsi egyni munkavdelmi eszkz egyni munkavdelmi eszkzk szemlyesen benyjtott rsos krelem szemlyesen nyjtja be a krelmet szemlyes tallkoz szemlygpkocsi nll munkahelykeress, szemlyes munkahelykeress szemlyisgi adottsgok szemlyi segt, szemlyi asszisztens szemlyes kapcsolat szemlyi szmtgp szemlyes adat szakmai alkalmassgi igazolvnnyal nem rendelkez szemlyek szakmai alkalmassgi igazolvnnyal rendelkez szemlyek igazols, kiments igazol menthet indok szrzet (llat) egyb ptmny les trgy 1. tanstvny, 2. hatsgi bizonytvny tanstvny (nyergp) minsgi tanstvny forgalmi engedly szakmai alkalmassgi bizonytvny bizonytvny a vzvteli forrs ptsre val szakmai alkalmassgrl igazols nyilvntartsba vtelrl igazols adnyilvntartsba vtelrl s adszm megllaptsrl hatsgi tanstvny a kmnytest llapotrl igazols egyni gazdlkodknt val nyilvntartsba vtelrl vllalkozi engedly

osvedi/osvedova osvetlenie osvojenie osvojite otka otcovstvo otec otvrac as otvoren ohe otvoren trh prce ovca overen kpia overenie odbornej spsobilosti overi/overova overovate zpisnice ovocn drevina ovocn sad ovzduie ozdravn reim oznai oznait krikom

1. hitelest (iratot); 2. tanst, igazol vilgts rkbefogads rkbefogad fordulat apasg apa nyitvatartsi id nylt lng nylt munkaerpiac juh hitelestett msolat szakmai alkalmassg ellenrzse 1. hitelest; 2. ellenriz jegyzknyv-hitelest gymlcsfa gymlcss, gymlcsskert lgkr adssgrendezs megjell kereszttel megjell vmit, X-szel megjell vmit oznmenie rtests oznmenie Komisie Bizottsg kzlemnye oznmenie o ukonen podnikania bejelents a vllalkozsi tevkenysg befejezsrl oznmi/oznamova rtest, tjkoztat oznamovacia povinnos tjkoztatsi ktelezettsg oznamovacia povinnos daovch adalanyok tjkoztatsi ktelezettsge subjektov oznamovate bejelent pchate elkvet paleografick nronos csaldtrtneti kutats paleogrfiai genealogickej reere ignyessge, csaldtrtneti kutats rstrtneti nehzsge palikov psmo nyomtatott bets kzrs, nyomtatott bet palivo tzelanyag palivov ndr zemanyagtartly pamov mdium adathordoz pamiatka memlk pamiatkov zna memlki vezet, memlki terlet pamiatkov rad memlkvdelmi hivatal pandmia vilgjrvny parameter paramter parcela parcella, fldrszlet parceln slo helyrajzi szm parceln slo pozemku ingatlan helyrajzi szma

park parkovacie miesto parkovisko parlament partner pas pasenie pasva psmo pta patologick prznak ptranie paulna platba paulna suma paulny prspevok paulny vdavok pea obce peiatka pedagogicko-psychologick porada pektn pe penle pean plnenie pean toky pean spory pean potov poukaz pean prspevok na kompenzciu (akho zdravotnho postihnutia) pean stav peniaze percento percentulna miera poklesu schopnosti vykonva zrobkov innos z dvodu telesnej poruchy, duevnej poruchy alebo poruchy sprvania percentulny podiel periodicita pernat zver personl personlne zabezpeenie pes so pecilnym vcvikom pestovanie pestros stravy

park parkolhely parkol parlament trs, partner tlevl legeltets, legels passzvk, forrsok vezet sarok kros tnet nyomozs meghatrozott sszeg hozzjruls, talny hozzjruls talnysszeg talny jradk talny kltsg kzsg blyegzje, kzsg pecstje blyegz pedaggiai-pszicholgiai tancsad pektin fatnk ktbr pnzbeli teljests pnzramls, cash flow megtakarts postai pnzutalvny, postai utalvny slyos egszsgkrosods kompenzlsra nyjtott pnzbeli tmogats pnzintzet pnz szzalk testi, lelki defektus vagy viselkedsi zavar miatt kialakult munkakpessg-vltozs szzalkos mrtke

szzalkos arny rendszeressg szrnyas vad szemlyzet szemlyi felttelek specilisan kpzett kutya termeszts vltozatos tpllk

pestn pestnska starostlivos petcia skupiny obyvateov obce pevn linka psac stroj psacia podloka pisrska prca psmeno psmo psomn as psomn dohoda psomn dokumentcia psomn forma psomn informcia psomn iados psomn zmluva psomn zmluva o zdruen psomne psomn dodatky psomn vyhlsenie o zdruen sa psomnos psomn dodatok psomn test pitn voda pitn reim pln pln opatren pln povodovch zabezpeovacch prc plat platite platite dane platite dane registrovan pre da z pridanej hodnoty platite dane z pridanej hodnoty platite prjmu platite rodiovskho prspevku platobn poukaz platobn vmer platobn vmer: oprava platobn vmer: zruenie platov trieda platov ohodnotenie plvajca ltka plaveck vcvik plemeno pln vka

nevelszl nevelszli gondoskods lakossgi petci vezetkes telefonvonal rgp raltt, asztali knykl iratmsols, gpels, szvegszerkeszts bet bet rsbeli rsz rsos egyezsg, rsbeli egyezsg rsos dokumentci rsos forma, rsbeli forma rsbeli informci rsbeli krelem rsos szerzds rsos trsulsi szerzds rsban rsos kiegszts, rsbeli kiegszts rsbeli nyilatkozat a trsulsrl irat, rsos anyag rsos kiegszts, rsbeli kiegszts rsbeli teszt ivvz rendszeres folyadkptls terv intzkedsi terv rvzvdelmi munklatok terve fizets kifizet, kifizethely adfizet fafizetknt nyilvntartsba vett adz fafizet kifizet gyermekgondozsi segly kifizetje kifizetsi utasts fizetsi meghagys fizetsi meghagys helyesbtse fizetsi meghagys megsemmistse fizetsi osztly fizets sz s lebeg anyag (folyadkban) sztanfolyam fajta teljes sszeg (e vminek)

plnenie plni plnolet fyzick osoba plnolet nezaopatren diea plnoletos plnomocenstvo pln vzok plocha plodenie plodina plodivos plon predloha plon vmera pcne ochorenie plyn plynrensk podnik plynov krenie plynov potrubie plynulos a bezpenos cestnej premvky plynul text plyn pneumatika po uplynut lehoty na podanie priznania po uplynut zdaovacieho obdobia pobera (dchodok, dvku)

teljests teljest nagykor szemly nagykor elltatlan gyermek nagykorsg meghatalmazs teljes munkaid terlet nemzs termny termkenysg lapos msoland anyag terletnagysg tdbetegsgek gz gzszolgltat vllalat gzfts gzvezetk a kzti kzlekeds folyamatossga s biztonsga folyamatos szveg, egybefgg szveg telik (id) gumiabroncs a bevallsi hatrid letelte utn

adzsi idszak eltelte utn rszesl valamiben (pl. nyugdjban, seglyben, jradkban) poberate vmiben rszesl szemly poberate dvky v hmotnej ndzi rendszeres szocilis seglyben rszesl szemly poberate dvky v munkanlkli jradkban rszesl nezamestnanosti szemly poberate dchodku nyugelltsban rszesl, jradkos poberate rodiovskho prspevku gyermekgondozsi seglyben rszesl poboka fik, fikrszleg (fiktelep zem esetben) poboka banky bankfik poboka organizcie szervezeti fik pobyt tartzkods poas trvania zvzkov ktelezettsg fennllsa alatt poasie idjrs poet dn napok szma poet dn v mesiaci napok szma egy hnapban poet lok fekvhelyek szma poet miest na sedenie lhelyek szma poet miest na sttie llhelyek szma poet nprav tengelyek szma

poet odpracovanch dn pochybenie pochybnos pota potaov tomografia potaov zostava podanie podanie charakteristiky obana podanie iadosti poda daov priznanie poda hlsenie poda odpor

poda odvolanie poda/podva podate podatea podva podva k tlaiarni podvanie liekov podiarknu podiel na daniach podiel na zkladnom iman podiel na zisku podiel zo zisku podielov list podklad podl'a osobitnho predpisu podlahov plocha podlaie podlhovast npisov peiatka podlhovast peiatka podlieha dani podlieha znenej sadzbe dane podmienene podmieni podmienka podnjomn zmluva podnet podnik podnik v akostiach podnikanie podnika podnikate

ledolgozott napok szma hibzs, ktelessgszegs, mulaszts ktely, ktsg szmtgp szmtgpes tomogrfia szmtgp-sszellts, szmtgp s perifrik, szmtgp s tartozkai beadvny az llampolgr jellemzse krelem benyjtsa adbevallst benyjt beszmol, jelent ellentmondst benyjt (fizetsi meghagys), kifogssal l vmivel szemben (szablysrts) fellebbezik, fellebbezst nyjt be benyjt, bead, elterjeszt indtvnyoz, krelmez iktat papradagol papradagol nyomtathoz gygyszerek appliklsa alhz tengedett kzponti ad, megosztott ad alaptke-rszeseds, rszeseds az alaptkbl osztalk osztalk befektetsi jegy alapanyag kln jogszably szerint alapterlet szint hosszblyegz hosszblyegz adkteles cskkentett adkulccsal adzik felttelesen elfelttele vminek felttel albrleti szerzds kezdemnyezs vllalkozs, vllalat, zem nehz helyzetben lev vllalkozs vllalkozs vllalkozik vllalkoz

podnikatesk aktivita podnikatesk innos

vllalkozi tevkenysg vllalkozsi tevkenysg, vllalkozi tevkenysg podnikatesk oprvnenie vllalkozi engedly podnikatesk pln rszletes zleti terv podnikatesk priestor vllalkozsi clra hasznlt helyisgek, vllalkozsi clra hasznlt objektum podnikatesk subjekt vllalkoz podnikatesk et vllalkozi bankszmla, vllalkozi pnzforgalmi szmla podnikatesk zmer ltalnos zleti terv podnikov kanalizcia bels csatornahlzat podobn konanie hasonl eljrs pododsek albekezds pdohospodrstvo mezgazdasg pdorysn usporiadanie stavby ptmny alaprajzi elrendezse podozrenie gyan podozrenie z trestnho inu bncselekmny gyanja podpis alrs podpis oprvnenej osoby jogosult szemly alrsa podpisov doloka alrsi zradk podpora tmogats, segly podpora pracovnho uplatnenia htrnyos helyzet llskeresnek nyjtott znevhodnenho UoZ foglalkoztatsi tmogats podpora sprvnej vivy helyes tpllkozs tmogatsa podpora v nezamestnanosti munkanlkli segly podpora zamestnanosti foglalkoztatsi tmogats podpora zamestnvania obanov megvltozott munkakpessg szemlyek so zdravotnm postihnutm foglalkoztatsi tmogatsa podpora zdravia egszsg tmogatsa podporn dokumentcia tmogatshoz szksges dokumentci podporn finann obdobie tmogatssal rintett pnzgyi idszak podporn doklad tmogatssal kapcsolatos bizonylatok podporn program tmogatsi program podporovan zamestnvanie tmogatott foglalkoztats podpredseda vldy miniszterelnk-helyettes podrobi sa alveti magt vminek podrobnos rszlet podskupina alkategria (vezeti engedlynl) podstata lnyeg podtrieda alosztly podujatie esemny podvod csals podvojn tovnctvo ketts knyvvitel podvojn vedenie tovnctva ketts knyvvitel podvozok alvz podzemn voda talajvz, felszn alatti vz

podzemn ininierske siete pohadvka pohlavie pohonn hmota pohonn ltka pohostinstvo pohovor pohranin coln rad pohreb pohrebisko pohrebn sluba pohryznutie poistenec poistenie poistenie v nezamestnanosti poistenie pre prpad doitia uritho veku poisten poistka poistn udalos poistn poistn na socilne poistenie poistn na verejn zdravotn poistenie poistn na zdravotn poistenie poistn na ivotn poistenie poisova pojednvanie pokarhanie poklada pokladnica pokladnin poukka pokladnin doklady pokles schopnosti vykonva zrobkov innos pokrm pokuta pokyn pokyn riaditea policajn zbor policajt polcia politick strana politick hnutie

felszn alatti kzmhlzatok kvetels nem zemanyag zemanyag vendglt-ipari egysg beszlgets tlptet vmhivatal temets temet, temethely 1. temetkezsi vllalat, temetkezsi vllalkoz, 2. temetkezsi szolgltats haraps biztostott biztosts munkanlkli-biztosts biztosts (meghatrozott letkor) megls esetre biztostott biztostsi ktvny biztostsi esemny 1. biztostsi dj; 2. jrulk (trsadalom- s egszsgbiztosts keretben) trsadalombiztostsi jrulk llami egszsgbiztostsi jrulk egszsgbiztostsi jrulk letbiztostsi dj biztostintzet trgyals figyelmeztets, megrovs pnztr 1. pnzkazetta, pnzesszekrny, 2. pnztr, 3. pnztrgp, 4. llamkincstr kincstrjegy pnztri bizonylatok munkakpessg-vltozs tpllk, tel, eledel brsg utasts igazgati utasts rendrsg rendr rendrsg prt, politikai prt politikai mozgalom

politick zmanie ponohospodrska pda ponohospodrska vroba ponohospodrsky podnik ponohospodrsky produkt ponohospodrsky vrobok ponohospodrstvo, lesnctvo a rybolov polotovar poovn zbra poovne upotrebiten pes poovncka sezna poovncka str poovncka zbra poovncke zdruenie poovncky hospodr poovncky sprievodca poovnctvo poovnk poovn lstok poovn pes poloka poloka zniujca prjmy poloka zniujca vdavky poloka zvyujca prjmy poloka zvyujca vdavky polron sprva polrok polyfunkn dom pomer pomern as dane pomern as zkladu dane pomoc pomoc de minimis pomcka pomocn vpoty ponuka ponukov cennk popis popis innosti popisn slo poplatkov dlnik poplatky za kninin sluby poplatnk poplatok poplatok z omekania

politikai nzetek termfld mezgazdasgi termels mezgazdasgi vllalkozs mezgazdasgi termk mezgazdasgi termk mezgazdasg, erdgazdlkods, halszat flksz ru vadszfegyver vadszatra alkalmas eb vadszidny vadszrsg vadszfegyver vadsztrsasg vadszgazda vadszksr vadszat vadsz vadszjegy vadszkutya ttel bevtelt cskkent ttel kltsgcskkent, kltsgeket cskkent ttel bevtelt nvel ttel kltsgnvel ttel flves jelents flv tbbfunkcis plet arny ad arnyos rsze adalap arnyos rsze segtsg de minimis tmogats segdeszkz segdszmtsok ajnlat rajnlat, rajnlati jegyzk lers tevkenysg lersa pletjegyzkszm djhtralkos knyvtri szolgltatsok dja djfizet, fizetsre ktelezett szemly dj, illetk ksedelmi dj

poplatok za nakladanie s odpadom poplatok za zneisovanie ovzduia populcia poradca poradensk aktivita poradensk sluba poradensk zariadenie poradensk systm poradenstvo poradie poradn hlas poradn orgn starostu poradn zbor poradov slo poranenie porast poriadkov pokuta poriadkov opatrenie poriadok prod porovnaten sledovaten ukazovatele progresu portl porucha porucha na veden uloenom v miestnej komunikcii poruchy kontinencie poruite porunctvo porunk poruenie finannej disciplny porui/poruova poschodie pokodenie zdravia pokodenie/pokodzovanie pokodi/pokodzova pokodzovanie finannch zujmov Eurpskych spoloenstiev poskytn/poskytova dotciu poskytn/poskytova informciu poskytn/poskytova pomoc poskytn/poskytova prv pomoc

szemtkezelsi dj levegterhelsi dj populci, npessg tancsad tancsadsi tevkenysg tancsadi szolglat tancsad intzmny tancsadi rendszer tancsads sorrend tancskozsi jog polgrmester tancsad szerve tancsad testlet sorszm srls nvnyzet rendbrsg rendszeti intzkeds rend szls sszevethet s ellenrizhet fejldsi mutatk internetes portl srls, zemzavar, hiba srls a helyi kzt alatti vezetken kontinencia zavarai, vizelet- s szklettartsi zavarok rkhagy gymsg gym pnzgyi fegyelem megsrtse megsrt emelet egszsgkrosts srls, krosods megrongl az Eurpai Kzssg pnzgyi rdekeinek megkrostsa tmogatst nyjt tjkoztat, informcit szolgltat 1. segt, 2. tmogatst nyjt elsseglyt nyjt

poskytn/poskytova ttnu pomoc poskytn/poskytova zlohov platbu poskytn/poskytova zdravotn starostlivos poskytnutie/poskytovanie informci poskytovate poskytovate pomoci poskytovate prspevku poskytovate socilnej sluby poslanec obecnho zastupitestva posledn znma daov povinnos posledn znma daov strata posledn pracovn pomer posluch psobnos psobnos obce pota postavenie daovho subjektu postihnut osoba postihnutie postihnut duevnou poruchou potov poukka potov sluba potovn potov poukaz postrann vozk postup postpenie pohadvky postpi postpi sanos postupova posdenie posdenie nroku na prspevok na bvanie posdenie odkzanosti na socilnu slubu posdenie prjmu posdenie zdravotnho stavu posdi/posudzova posudkov lekr posudok

llami tmogatst nyjt elleget fizet egszsggyi elltst nyjt, biztost informciszolgltats, informcinyjts 1. szolgltat, 2. tmogat tmogat tmogat szocilis szolgltat, ellt helyi nkormnyzati kpvisel, helyi kpvisel-testleti tag utols ismert adktelessg utols ismert vesztesg utols munkaviszony hallgat 1. hatskr, 2. mkdsi terlet kzsg hatskrei, teleplsi nkormnyzat hatskrei, nkormnyzati hatskrk posta adalany jogllsa egszsgkrosodott szemly egszsgkrosods lelki srlt postai utalvny postai szolgltats postakltsg postai utalvny oldalkocsi eljrs kvetelstruhzs, engedmnyezs tovbbt, ttesz (gyet) tovbbtja a panaszt eljr (vhogyan, vmilyen gyben) elbrls laksfenntartsi tmogatsra val jogosultsg elbrlsa a szocilis szolgltatsra val rszorultsg elbrlsa jvedelmi viszonyok elbrlsa egszsgi llapot elbrlsa elbrl fellvizsgl orvos vlemny

posudok o odkzanosti na szocilis rszorultsgi szakvlemny socilnu slubu posudok o riziku kockzatelemzs posudok o zdravotnej spsobilosti egszsgi alkalmassgi (orvosi) szakvlemny posudzovan osoba vizsglt szemly posudzovan prjmy daovnka az adz vizsglt jvedelmei posunkov re jelbeszd potomstvo utdok potraviny lelmiszer potreba szksglet potrubie vezetk potvrdenie nyugta, elismervny, igazols potvrdenie banky o uskutonen banki tutalsi igazols platby potvrdenie o nvteve koly iskolaltogatsi igazols potvrdenie o nvteve strednej kzpiskolai tanuli vagy egyetemi, alebo vysokej koly fiskolai hallgati jogviszony igazolsa potvrdenie o podan iadosti igazols a krelem benyjtsrl potvrdenie o prechodnom pobyte igazols tartzkodsi helyrl, igazols tmeneti lakhelyrl potvrdenie o spolonom trvalom igazols a kzs lland lakhelyrl pobyte potvrdenie o trvalom pobyte lakhely-igazols potvrdenie prslunho az illetkes munkagyi felgyelsg inpektortu prce igazolsa potvrdenie koly oktatsi intzmny igazolsa potvrdi sprvnos a pravdivos az adatok valsgtartalmt s helyessgt dajov igazolja potvrdi/potvrdzova igazol pouenie 1. jogorvoslatra val figyelmeztets (hatrozatban); 2. kitltsi tmutat (nyomtatvnyban) 3. (jogi) kioktats pouenie na vyplnenie daovho kitltsi tmutat az adbevallshoz, priznania tmutat az adbevallsi v kitltshez poui tjkoztat, felvilgost poukaz utalvny poukzanie tutals poukzanie prjmu fizetsi kimutats poukza tutal poukka utalvny porazov stav baleset utni llapot, poszttraums llapot poui sadzbu dane poda X a trvny X.-a alapjn kivetett zkona admrtket alkalmaz pouitenos alkalmazhatsg pouvate hasznl povaha jelleg

povaha povolania povaha zamestnania poveren osoba poverenie poveren dohadom poveren na zastupovanie poveren pracovnk

hivats jellege foglalkozs jellege megbzott szemly megbzs felgyelettel megbzott kpviselettel felruhzott megbzott munkavllal, megbzott alkalmazott poveren zamestnanec megbzott alkalmazott poveternostn podmienky idjrsi viszonyok povinn osoba ktelezett szemly povinn kolsk dochdzka tanktelezettsg, iskolaltogatsi ktelezettsg povinne ktelezen povinne dchodkovo poisten ktelez nyugdjbiztostssal rendelkez osoba szemly povinn socilne zabezpeenie ktelez trsadalombiztosts povinn zdravotn poistenie ktelez egszsgbiztosts povinn zmluvn poistenie ktelez felelssgbiztosts / ktelez gpjrm-felelssgbiztosts povinnos 1. ktelessg; 2. ktelezettsg povinnos registrcie regisztrcis ktelezettsg povinn (podst. meno) ktelezett povinn daj ktelez adat povinn vyuovac predmet ktelez tantrgy pvod 1. szrmazs; 2. eredet pvodca odpadu hulladk termelje, hulladktermel pvodn priezvisko eredeti csaldnv povodov zabezpeovacia prca rvzvdelmi munklat pvodn fyzick stav eredeti (fizikai) llapot pvodn stav eredeti llapot pvodn daj eredeti adat povolanie szakma povolen retrukturalizcia szerkezettalakts engedlyezve, restrukturalizls engedlyezve povolenie engedly povolenie k pobytu tartzkodsi engedly povolenie na odber podzemnch engedly talajvzkivtelre, engedly felszn vd alatti vz kivtelre povolenie na vykonanie kutatsi engedly vskumnej prce povolenie na zamestnanie munkavllalsi engedly povolenie rozkopvky verejnho kzterlet-felbontsi engedly priestranstva povolenie spltok rszletfizets engedlyezse povoli engedlyez vmit povoli spltkov kalendr engedlyezi a trlesztsi naptrt

povoli uvanie stavby povoujci orgn povrch tela povrch vozovky povrchov prava povrchov voda povrchov odtok pozastavenie koncesie pozastavi pozbavenie spsobilosti na prvne kony pozemkov kniha pozemkov reforma pozemkov spoloenstvo pozemkov kataster pozemn komunikcia pozemn stavba pozemok poiada o kolaudciu stavby poiada/poadova poiadavka poiadavky na kvalitu vody poiar poiarna charakteristika poiarna ochrana poiarna prevencia poiarne nebezpeenstvo pozcia poiiavate pika poitie pova pozmeovac nvrh poznmka poznmkov blok pozorovanie pozorovate pozostalostn razov renta pozvanie pozvnka pozvajca osoba prca prca mladistvch prca vykonvan mimo pracovnho pomeru

engedlyezi az plet hasznlatt engedlyez hatsg testfellet tburkolat vmi felletnek talaktsa felszni vz felszni elfolys koncesszi, engedly felfggesztse felfggeszt (eljrst) cselekvkpessgtl val megfoszts telekknyv ingatlanreform kzbirtokossg ingatlannyilvntarts kzt felszni ptmny 1. fldrszlet (ltalnos rtelemben); 2. telek (belterleten) hasznlatbavteli engedly kiadst krelmezi krelmez kvetelmny vzminsg irnti kvetelmnyek tz, tzeset tzvdelmi jellemzs tzvdelem tzmegelzs tzveszly pozci, helyzet klcsnad klcsn fogyaszts fogyaszt mdost indtvny, mdost javaslat megjegyzs jegyzettmb megfigyels megfigyel tll hozztartozk baleseti jradka 1. meghvs, 2. meghvlevl meghv meghv szemly munka fiatalkorak ltal vgzett munka munkaviszonyon kvl vgzett munka

prceneschopn pracova pracovisko pracovisko praktickho vyuovania pracovn asistencia pracovn innos pracovn doba pracovn npl pracovn neschopnos pracovn podmienka pracovn pozcia pracovn prleitos pracovn sksenos pracovn zmluva pracovn miesto pracovn miesto iaka pracovn podmienky mldee pracovn pomcky pracovn uplatnenie pracovn vono pracovn zaradenie pracovnk pracovnoprvny vzah pracovn asistent pracovn as pracovn de pracovn kapitl pracovn pomer pracovn vzah praktick prprava praktick prprava na zaatie samostatnej zrobkovej innosti praktick sksenos praktick skka praktick spsobilos praktick zrunos prame prasnica pravdivos pravideln autobusov doprava pravidlo prvna innos prvna forma prvna forma (daovnka) prvna skutonos

munkakptelen dolgozik munkahely tanmhely munkahelyi segts munkatevkenysg munkaid munkakri lers munkakptelensg munkafelttel munkakr, lls munkaalkalom munkatapasztalat munkaszerzds munkahely dikmunka vgzsnek helye fiatalkorak munkavgzsnek felttelei segdeszkz munkaerpiacon val rvnyesls munkaid-kedvezmny (munkakri) beoszts munkavllal munkaviszony munkahelyi segt munkaid munkanap mkdtke munkaviszony munkaviszony gyakorlati felkszts nll kerestevkenysgre val gyakorlati felkszts, nll kerestevkenysgre val gyakorlati felkszls gyakorlati tapasztalat gyakorlati vizsga gyakorlati alkalmassg gyakorlati kszsg, gyakorlati jrtassg forrs tenyszkoca valsgtartalom menetrend szerinti autbusz-kzlekeds szably jogi tevkenysg jogi forma jogi forma, mkdsi forma (adz) jogi tny

prvna subjektivita prvne vymhanie prvnick osoba prvnick osoba, ktorej zakladateom alebo zriaovateom je obec alebo samosprvny kraj prvny nrok prvny nstupca prvny predchodca prvny predpis prvny inok prvny vzah prvo prvo doivotnho bvania prvo doivotnho uvania prvo na prstup k zamestnaniu prvo poovnctva prvo prbuzn autorskm prvam prvom chrnen zujem prvomoc prvomoci obce prvoplatne prvoplatne odsdi prvoplatn rozhodnutie prvoplatn rozhodnutie sdu prvoplatn rozhodnutie sdu o zveren dieaa do starostlivosti nahrdzajcej starostlivos rodiov prvoplatn rozsudok o rozvode prax preambula preberac protokol prechodne prechodn bydlisko prechodne bytom prechodn pobyt predaj predaj cudzej meny predaj nehmotnho majetku predaja predajn cena preda/predva predvajci predben finann kontrola

jogalanyisg jogi ton trtn behajts (kvetels) jogi szemly helyi vagy megyei nkormnyzati alapts vagy fenntarts jogi szemly jogigny jogutd jogeld jogi elrs joghats jogviszony jog lakshasznlati jog haszonlvezeti jog munkavllalsi jog vadszati jog szerzi joggal szomszdos jog jog ltal vdett rdek hatskr kzsg jogkrei, kzsg hatskrei, nkormnyzati jogkrk jogersen jogersen eltl vkit jogers dnts jogers brsgi dnts brsg jogers hatrozata csaldbl kiemelt gyermek elhelyezsrl vlst kimond jogers tlet, jogers bonttlet gyakorlat preambulum tvteli jegyzknyv tmenetileg tartzkodsi hely tartzkodsi helye tartzkodsi hely, tmeneti lakhely elads, rtkests valutaelads immaterilis javak rtkestse zlet, bolt eladsi r elad, rtkest elad elzetes pnzgyi ellenrzs

predben kontrola predben otzka predbene odpotan da predben opatrenie predben odhad predasne predasn starobn dchodok predchdzajce meno predchdzajce priezvisko predchdzajci psomn shlas predchdzajci rok predchodca predslie (slo tu) preddavkov obdobie preddavok preddavok (na da) preddavok na da odveden preddavok na da zrazen preddavok na mzdu preddavok na poistn na zdravotn poistenie preddavok odveden preddavok zaplaten preds/predchdza predkladacia sprva predkladate predkupn prvo predloha predloen sprva/predkladan sprva predloen iados predloi/predklada predenie platnosti rozhodnutia o vyuit zemia predenie platnosti stavebnho povolenia predmet innosti predmet dane predmet dohody predmet konania predmet podnikania predmet sluby predmet spotrebnej dane predmet zmluvy predmetn vec predn as

elzetes ellenrzs elzetes krds elzetesen levont ad elzetes intzkeds elzetes becsls id eltt korkedvezmnyes nyugdj, korkedvezmnyes idskori nyugdj korbbi utnv korbbi csaldi nv elzetes rsbeli hozzjruls elz v eld szmlaszmeltag ellegfizetsi idszak elleg adelleg befizetett adelleg levont adelleg munkabrelleg egszsgbiztostsi jrulk elleg befizetett elleg (ad) megfizetett elleg megelz vmit elterjeszti jelents elterjeszt, beterjeszt elvsrlsi jog minta beterjesztett jelents elterjesztett krelem elterjeszt, benyjt terlethasznlati engedly meghosszabbtsa ptsi engedly rvnyessgnek meghosszabbtsa tevkenysg trgya adtrgy, ad trgya megllapods trgya eljrs trgya vllalkozi tevkenysg jellege szolgltats trgya jvedki ad trgya, jvedki termk szerzds trgya szban forg trgy ells rsze vminek

predn strana prednate prednka prednosta prednosta krajskho lesnho radu prednosta obecnho radu prednosta vojenskho lesnho radu prednostn jazda predpis predpojatos predpoklad predpoklad udratenosti predpokladan predajn cena tovaru predpokladan nklady predseda predseda komisie predkolsk zariadenie predkolsk vek predstava predstavenstvo predstavite predtlaen formulr predvedenie predvolanie predvolanie na prejednanie priestupku predvola/predvolva predvolvajci orgn predvoba prehad prehadn situcia prehlsenie prehliadka prejav vle prejazd prejedna vec v neprtomnosti obvinenho prejedna/prejednva prejednvate prekka preklad preklzia prekluzvna doba

ells oldala vminek elad elads 1. hivatalvezet, 2. igazgat (pl. klinik) kerleti erdszeti hivatal vezetje hivatalvezet katonai erdszeti hivatal vezetje haladsi elsbbsg elrs elfogultsg elfelttel fenntarthatsgi felttel ru tervezett eladsi ra elrelthat kltsgek elnk bizottsg elnke, bizottsgi elnk gyermekintzmnyek vodskor elkpzels 1. igazgatsg, 2. vezetsg kpvisel elnyomtatott rlap elvezets, elllts idzs szablysrtsi idzs, idzs szablysrtsi gyben beidz idzst kibocst szerv elhvszm ttekints ttekinthet helyzet nyilatkozat vizsglat (orvosi), ellenrzs (gpjrm) 1. akaratnyilatkozat, 2. akaratnyilvnts tjr az gyet a vdlott tvolltben trgyaljk trgyal (gyet) trgyalsvezet, szablysrtsi hatsg kpviselje akadly fordts preklzi, jogveszts jogveszt hatrid

prekroenie rchlosti preliminr preloen/prekladan text premvka premiestovanie tovaru premietacie pltno premietaka filmov premlacia doba premlanie prenaja prenajat vozidlo prenajmate prenajmate bytu prenjom prenjom hnutench vec prenjom nehnutenosti prenosn choroba prenosn dopravn znaka prenosn dopravn zariadenie prenosn ochorenie prepis preplatenie/preplcanie preplatok preplatok dane / na dani prepotac kurz preprava preprava nebezpench vec

sebessgtllps elzetes kltsgvets lefordtott szveg forgalom, kzlekeds rumozgats vettvszon filmvett kszlk elvlsi id elvls brel brelt jrm brbead laks brbeadja 1. brlet, brbeads; 2. brlemny ingsgok brbeadsa ingatlan-brbeads, ingatlan brbeadsa fertz betegsg hordozhat kzti jelztbla hordozhat forgalomirnyt berendezs fertz betegsg trs trts, kltsgek megtrtse tlfizets adtlfizets tszmtsi rfolyam szllts veszlyes ruk szlltsa, veszlyes trgyak szlltsa preprava tovaru ruszllts, fuvarozs prepravca fuvaroz, szllt prepravn rchlos szlltsi sebessg prepravn trasa szlltsi tvonal prepravn povolenie szlltsi engedly prepravn sluby szlltsi szolgltatsok, szlltmnyozs prepacia sprva z nemocnice krhzi zrjelents prepustenie elbocsts prerokova megtrgyal prerui konanie eljrst felfggeszt prerui/preruova megszakt, felfggeszt preetri kivizsgl preetri sanos kivizsglja a panaszt preskmanie fellvizsglat preskma fellvizsgl, megvizsgl preskanie odbornej spsobilosti szakmai alkalmassgi vizsga presn adresa pontos cm presn nzov pontos nv, pontos elnevezs

presta prevdzkova alebo vykonva SZ prestavba prestavba budovy prestvka preaenie preukaz preukaz fyzickej osoby s akm zdravotnm postihnutm bez sprievodcu preukaz fyzickej osoby s akm zdravotnm postihnutm so sprievodcom preukaz o odbornej spsobilosti preukaz odbornej spsobilosti preukaz poovnckej stre preukaz pouvatea kninice preukaz totonosti preukaz zahraninho Slovka preukaz zbrane preukza / preukazova (sa) preukzatene preukzaten doklad prevdzka na pozemnch komunikcich prevdzkare prevdzkov evidencia prevdzkov podmienka prevdzkovanie alebo vykonvanie samostatnej zrobkovej innosti prevdzkovanie ivnosti prevdzkova alebo vykonva samostatn zrobkov innos prevdzkovate prevdzkovate MZZ (mal zdroj zneisovania ovzduia) prevdzkovate vozidla prevdzkov nklady prevdzkov as prevdzkov dennk prevdzkov poriadok

felhagy az nll keres tevkenysggel 1. tpts, 2. talakts plet tptse sznet tlterhels igazolvny ksr nlkl kzleked slyosan egszsgkrosodott szemly igazolvnya ksrvel kzleked slyosan egszsgkrosodott szemly igazolvnya szakmai alkalmassgi igazolvny, szakmai alkalmassgot igazol irat szakmai alkalmassgi igazolvny, szakmai alkalmassgot igazol irat vadszr-igazolvny knyvtri olvasjegy szemlyi igazolvny hatrontli szlovk igazolvny fegyverigazolvny igazol (igazolja magt) 1. igazoltan, 2. bizonythatan igazols kzti forgalomban val hasznlat, kzti forgalomban val zemeltets, kzti forgalomban val rszvtel telephely, zemhelyisg zemi nyilvntarts mkdsi felttel nfoglalkoztats, nll kerestevkenysg folytatsa iparszer vllalkozs mkdtetse nll kerestevkenysget folytat zembentart kismret lgszennyez forrs zemeltetje gpjrm zembentartja zemi kltsgek, zemeltetsi kltsgek nyitvatartsi id, zemeltetsi id, zemid, mkdsi id zemnapl zemeltetsi rend

prevdzkov sbor prevaujca innos prevedenie stavby prevencia prevencia zvanch priemyselnch havri preventivr poiarnej ochrany previazanos previes prevod prevod cennch papierov prevod dispozinch prv k nehmotnmu majetku prevod majetkovch prv k nehmotnmu majetku prevod opci prevod vlastnctva nehnutenho majetku prevod vlastnctva nehnutenosti prevod z tu prevodn prkaz prevodovka prevzatie prevzia prezenn listina prezentan peiatka prezident prevav zver priame nklady priamo nadriaden priamy vzah prbuzensk vzah k zverenmu dieau prdavok na diea prdavok na vyivovan diea pridelenie bytu priebeh priebene priechod priekopa priemer priemern hodnota priemern mesan mzda priemern miera priemern mzda priemern mesan zrobok

pletgpszeti elem, pletgpszeti egysg meghatroz tevkenysg, f tevkenysg ptmny kivitelezse megelzs slyos ipari szerencstlensgek megelzse tzvdelmi felgyel sszefonds truhz 1. tutals (pnz), 2. truhzs rtkpaprok truhzsa immaterilis javakkal val rendelkezsi jog truhzsa immaterilis javak tulajdonjognak truhzsa opcik truhzsa ingatlantulajdon truhzsa ingatlan tulajdonjognak truhzsa tutals tutalsi megbzs sebessgvlt tvtel tvesz jelenlti v rkeztetblyegz, iktatblyegz elnk krdz llat kzvetlen kltsgek kzvetlen felettes kzvetlen kapcsolat a gondozott gyermekhez fzd rokoni kapcsolat csaldi ptlk csaldi ptlk (eltartott gyermek utn) laks kiutalsa, lakskiutals folyamat, vminek a lefolysa folyamatosan tkel rok, csatorna tlag tlagrtk havi tlagbr tlagos mrtk tlagbr tlagos havi jvedelem

priemysel priemyseln havria priemyseln odpadov voda priemyseln stavba priemyseln vroba priemyseln odvetvie priemyseln vlastnctvo priemyseln vyuitie priemyseln arel priesenk prieskum priestor priestupkov evidencia priestupkov vec priestupkov konanie priestupok priestupok proti obianskemu spolunavaniu priestupok proti poriadku v sprve prietok priezvisko

ipar ipari baleset ipari szennyvz ipari ptmny feldolgozipar iparg ipari tulajdon ipari felhasznls iparterlet, ipari terlet metszspont vizsglat, kutats, felmrs tr szablysrtsi nyilvntarts szablysrtsi gy szablysrtsi eljrs szablysrts trsadalmi egyttls elleni szablysrts

kzigazgatsi rendvdelmi szablysrts vzhozam csaldi nv (hivatalos), vezetknv (kznyelvi) priezvisko matky anyja csaldi neve priezvisko otca apja csaldi neve prihlsenie bejelentkezs prihlsen k trvalmu pobytu lland lakhelyre bejelentett prihlka jelentkezsi lap prihlasovac lstok na trval pobyt lakhely-bejelent lap prihliadnu tekintettel van vmire prija sanos befogadja a panaszt prija ver hitelt felvesz prija uznesenie hatrozatot elfogad prijat nhrada (kody) krtrtsknt kapott sszeg prijat pomoc kapott tmogats prijat uznesenie elfogadott hatrozat prijatie do zamestnania munkaviszonyba val felvtel prijatie iadosti krelem elfogadsa, krelem befogadsa prjem jvedelem (szemly esetn), bevtel (ltalnos) prjem dosiahnut na naom belfldn elrt jvedelem zem/prjem dosiahnut v tuzemsku prjem podliehajci zdaneniu v klfldn adkteles jvedelem zahrani prjem z kapitlovho majetku tkejvedelem, tkevagyonbl szrmaz bevtel prjem z njmu brletbl szrmaz jvedelem

prjem z podnikania prjem z reklm / z reklamy prjem z spor prjem zo samostatnej zrobkovej innosti prjemca prjemca plnenia prjemca pomoci prjemca prspevku prijmajce pracovisko prijmajci orgn prijmate socilnej sluby

vllalkozsbl szrmaz jvedelem reklmbevtelek megtakartsbl szrmaz jvedelem nll kerestevkenysgbl szrmaz jvedelem ignybevev, cmzett teljests cmzettje tmogatott tmogatott fogad munkahely tvev szerv szocilis szolgltats kedvezmnyezettje, szocilis szolgltatsban rszesl prjmov pomery jvedelmi viszonyok prjmov a vdavkov pokladnin pnztri bevteli s kiadsi bizonylat doklad prjmov pokladnin doklad pnztri bevteli bizonylat prjmy fyzickch osb zo zvislej munkaviszonybl szrmaz brjvedelem innosti prjmy osloboden od dane admentes jvedelem prjmy plynce zo zdrojov na a Szlovk Kztrsasg terletn zem Slovenskej republiky megszerzett jvedelem prjmy z innosti, ktor nie s vllalkozsnak vagy iparszer ivnosou ani podnikanm vllalkozsnak nem minsl tevkenysgbl szrmaz jvedelem prjmy z inej samostatnej ms nll tevkenysgbl szrmaz zrobkovej innosti jvedelem prjmy z njmu, prenjmu brletbl szrmaz jvedelem prjmy z podnikania vllalkozsbl szrmaz jvedelem prjmy z ponohospodrskej mezgazdasgi termelsbl, erd- s vroby, lesnho a vodnho vzgazdlkodsbl szrmaz jvedelem hospodrstva prjmy z pouitia alebo poskytnutia ipari tulajdonjog vagy ms szellemi prv z priemyselnho alebo z tulajdonjog nyjtsbl vagy inho duevnho vlastnctva hasznostsnak tengedsbl szrmaz bevtel prjmy z prenjmu prjmy z prenjmu nehnutenost prjmy znalcov a tlmonkov za innos poda osobitnho predpisu prjmy zo zahraniia prjmy zo zvislej innosti prjmy zo ivnosti vagyon brbeadsbl szrmaz jvedelem ingatlan brbeadsbl szrmaz jvedelem hatsgi szakrtk, tolmcsok kln jogszably alapjn vgzett tevkenysgbl szrmaz jvedelem klfldn megszerzett jvedelem munkaviszonybl szrmaz jvedelem iparszer vllalkozsbl szrmaz jvedelem

prjmy, ktor nie s predmetom dane prklad priklada, priloi prleitos prleitostn innosti prloha prlohov as prlohy k iadosti primtor (mesta) primeran pohybov aktivita princp prnos prpad prplatok k prdavku na diea prplatok k prspevku pri naroden dieaa pripojenie pripojenie nehnutenosti na miestnu komunikciu pripoji prpojka prpojka na verejn rozvodn siete

adtrgynak nem minsl jvedelem

plda csatol, mellkel alkalom alkalmi tevkenysg mellklet mellklet krelem mellkletei polgrmester (vros polgrmestere) megfelel (mennyisg) testmozgs elv elny, hozadk, eredmny eset emelt sszeg csaldi ptlk egyszeri emelt sszeg anyasgi tmogats csatlakozs kzti csatlakozs ltestse (ingatlan esetben) 1. csatlakoztat, 2. csatol, mellkel csatlakoz, csatlakozs kzmhlzati csatlakoz, kzmhlzati csatlakozs prpojn nemotorov vozidlo ptkocsi prpojn vozidlo ptkocsi pripomienka szrevtel, megjegyzs pripomienky k nvrhu szrevtelek az indtvnyhoz, szrevtelek a javaslathoz prprava 1. felkszls, 2. felkszts prpravky na regulciu ivonych llati krtevk elleni ksztmnyek kodcov (na profesionlne (professzionlis felhasznlsra) vyuitie) prpravok ksztmny prrastkov slo gyarapodsi jegyzkszm prrastok nvekeds, gyarapods prirka felr prroda termszet prrodn katastrofa termszeti katasztrfa, termszeti csaps prrodn kpalisko termszetes frdhely prsub gret prslun divzia illetkes divzi, rintett divzi prslun poboka illetkes kirendeltsg prslun hrada aktulis trlesztrszlet prslun psmeno megfelel bet / vonatkoz pont (jogszablyban) prslun zariadenie illetkes intzmny, rintett intzmny

prslunk prslunk Hasiskho a zchrannho zboru Slovenskej republiky prslunos prslun prslun daov rad prslun orgn prslun stavebn rad prspevkov organizcia prspevok na bvanie prspevok na dochdzku za prcou prspevok na dchodkov sporenie prspevok na doplnkov dchodkov sporenie prspevok na pohreb prspevok na starobn dchodkov sporenie prspevok pri naroden dieaa prstavba prstroj prstup k informcim pristpenie pristpenie novho lena prtomnos prves prznak prznaky choroby prizna prizna dchodok prizna prjem v (daovom) priznan problm problematika proces procesor produkcia produkt produktovod profesia profesijn kompetencia profesijn truktra

1. valamilyen testlet tagja, 2. orszg polgra Szlovk Kztrsasg Tzolt s Mszaki Ment Testlet llomnyba tartoz szemly illetkessg illetkes illetkes adhatsg illetkes szerv, hatsg illetkes ptsgyi hatsg dotcis szervezet laksfenntartsi tmogats munkba jrsi tmogats nyugdj-eltakarkossgi befizets, nyugdjpnztri tagdj nkntes nyugdjpnztri jrulk 1. temetsi segly, 2. temetsi tmogats nyugdj-eltakarkossgi befizets, nyugdjpnztri tagdj anyasgi tmogats hozzpts, hozzptett rsz, kibvtett rsz kszlk, mszer adatokhoz val hozzfrs, informcikhoz val hozzfrs csatlakozs j tag belpse, j tag csatlakozsa jelenlt ptkocsi jel, ismertetjel betegsg tnetei 1. elismer, 2. megtl nyugdjat megtl jvedelmet bevall a(z ad)bevallsban problma krdskr eljrs processzor 1. termels, 2. termkek gyrtmny termkvezetk hivats, szakma szakmai hozzrts szakmai sszettel (alkalmazottak)

profesijn ivotopis profesionlna nhradn vchova v rodine profesionlna prax profesionlny vojak profesn komora prognza vvoja choroby program program rokovania programov truktra projekt projektant projektov dokumentcia

projektov kancelria projektov prca prokurista propagcia propagan zariadenie propagan el prostredie prostredie loveka prostrednctvom prostriedok proti tejto vzve je mon poda nmietku protiepidemick opatrenia protipoiarna bezpenos protiprvne konanie protokol protokol o skke protokol o vrten proveniencia provenienn oblas provzia provzia za sprostredkovanie pruh prv pomoc prvovroba prvovrobca prv stupe vysokokolskho tdia psychiatrick ochorenia psychick spsobilos psychick problm psychick stav

szakmai nletrajz hivatsos nevelszli gondoskods, nevels szakmai gyakorlat hivatsos katona szakmai kamara a betegsg prognzisa msor, program, napirend ls napirendje programszerkezet projekt tervez, tervezmrnk projektdokumentci (plyzat) / ptszetimszaki tervdokumentci (ptsi engedly) terveziroda projektmunka cgvezet npszersts hirdeteszkz npszerstsi cl krnyezet humn krnyezet kzvettsvel, vki rvn, vki ltal eszkz ezzel a felszltssal szemben kifogssal lehet lni jrvnymegelzsi intzkedsek tzbiztonsg jogellenes eljrs, jogellenes cselekedet jegyzknyv vizsgajegyzknyv mtrgy tads-tvteli jegyzknyv eredet, szrmazs szrmazsi terlet jutalk kzvetti jutalk sv elssegly stermels stermel els felsfok kpzettsgi szint pszichitriai betegsgek pszichikai alkalmassg lelki problma, pszichikai problma lelkillapot

psychick vvin det a mldee

psycholg psychologick vyetrenie psychomotorick vvin det a mldee psychotropn ltka publicita publikcia rada radar radar krtkeho dosahu rfik rajonizcia rmec raritn ochorenia rastlina rastlinn vroba rastlinn pas rastlinn vosk raticov zver realizcia realizan projektov dokumentcia realiztor realizova recipient redukcia refert referenn rok referenn vmenn kurz referent regin regionlna zamestnanos regionlny pln regionlny rozvoj regionlny rad verejnho zdravotnctva register register obyvateov Slovenskej republiky register socilnych podnikov register trestov register vlastnckych prv register zamestnvateov

gyermekek s fiatalkorak pszichikai fejldse, gyermekek s fiatalkorak lelki fejldse pszicholgus pszicholgiai vizsglat gyermekek s fiatalkorak pszichomotorikus fejldse pszichotrp anyag nyilvnossg, publicits kiadvny tancs radar rvid hatsugar radar abroncs, kerkabroncs, gumiabroncs krzetests keret ritka betegsgek nvny nvnytermeszts nvnytlevl nvnyi viasz nagyvad megvalsts megvalstsi projektdokumentci megvalst, kivitelez megvalst befogad cskkens, cskkents 1. referatra, eladi iroda, 2. beszmol bzisv, referenciav referencia-rfolyam, valutatvltsi referencia-rfolyam elad rgi regionlis foglalkoztatottsg regionlis terv regionlis fejlds regionlis kzegszsggyi hivatal nyilvntarts, regiszter Szlovk Kztrsasg lakossgi nyilvntartsa szocilis vllalatok nyilvntartsa bngyi nyilvntart tulajdoni jogok nyilvntartsa munkltati nyilvntarts

registrcia registran povinnos daovch subjektov registran slo registratra registratrna znaka registratrny poriadok registrovan registrovan v obchodnom registri regulcia spotreby vody rehabilitan sluba reintegrcia reklama reklamn plocha reklamn tabua reklamn zariadenie reklamn predmet rekontrukcia rekontrukcia (budovy) rekrean a zotavovacie zariadenia rekultivcia rekultivovan plocha rekvalifikcia remeseln ivnos reparova reprodukn materil reprografick zariadenie republika reer retaurcia retaurtorsk diela retrukturalizcia retrukturalizan konanie reumatick ochorenia

regisztrci, nyilvntartsba vtel adalanyok bejelentkezsi ktelessge regisztrcis szm, nyilvntartsi szm iktat iktatszm iratkezelsi szablyzat regisztrlt, bejegyzett cgjegyzkben szerepl, cgjegyzkben nyilvntartott vzfogyaszts szablyozsa rehabilitcis szolglat reintegrls reklm reklmfellet reklmtbla reklmeszkz, reklmhordoz reklmtrgy talakts feljts (plet) dlk

rekultivls, (fldterlet) helyrellts rekultivlt terlet tkpzs kisipari vllalkozi tevkenysg kijavt, helyrehoz, reparl szaportanyag reprogrfiai berendezs kztrsasg kutats tterem restaurlmhely szerkezettalakts, restrukturalizls szerkezettalaktsi eljrs reums betegsgek, reumatikus megbetegedsek revr krzet revzia fellvizsglat revzna sprva elektrickej prpojky rintsvdelmi fellvizsglati jegyzknyv a elektrontalcie revzna sprva plynovej prpojky gzcsatlakoz fellvizsglati jegyzknyv rezerva (rezervy) tartalk, cltartalk reijn nklady mkdsi kltsgek riadenie igazgats riadenie premvky forgalomirnyts riadenie rizk kockzatkezels

riadite riaditestvo riadne riadne zasadnutie riadny opravn prostriedok riadok rieny kilometer rieenie riziko rizikov prca ron sadzba dane ron sprva ron tovn zvierka ronk ron poplatok ron priemern kurz ron vkaz rod roden rodi rodiovsk prspevok rodina rodina s demi rodinn anamnza rodinn prostredie rodinn dom rodinn prslunk rodinn stav rodn slo rodn meno rodn priezvisko rodn priezvisko matky rodn jazyk rodn list rok rok vroby rokovac poriadok rokovanie rmska komunita rmska osada ropovod rovnak zaobchdzanie rovnopis rovnoata rovnos rovnovha

igazgat igazgatsg szablyosan rendes ls rendes jogorvoslati eszkz sor folyamkilomter megolds kockzat veszlyes munka ves adkulcs, ves admrtk ves jelents ves beszmol vfolyam ves dj ves tlagos rfolyam ves kimutats 1. csald, nemzetsg (emberek esetben); 2. nem (llat, nvny); 3. nem szletett szl gyermekgondozsi segly csald gyermekes csald csaldi anamnzis csaldi krnyezet csaldi hz csaldtag csaldi llapot szemlyi szm szletsi nv szletsi (csaldi) nv az anyja szletsi (csaldi) neve anyanyelv szletsi anyaknyvi kivonat v gyrtsi v tancskozsi rend trgyals roma kzssg, roma lakossg romatelep olajvezetk, kolajvezetk egyforma bnsmd az eredetivel egyenrtk msolat egyenruha 1. egyenlsg; 2. egyenjogsg egyensly

rovn sek rozbor rozleovacia linka rozdelenie rozdelenie obce rozdelen pozemok rozdiel rozhadov podmienka rozhlasov aparatra rozhodn/rozhodova rozhodnutie rozhodnutie o priestupku rozhodnutie o zmere obnovy rozhodnutie sdu rozhodovacia prvomoc rozhodovanie rozhodova rozhovor rozkaz rozkaz o uloen sankcie za priestupok rozkazn konanie rozkopa miestnu komunikciu rozkopvka rozkopvkov povolenie

egyenes tszakasz elemzs, vizsglat hatrvonal sztvlaszts, feloszts kzsg sztvlsa osztott telek, osztott fldterlet klnbsg tszakasz belthatsga rdikszlk dnt 1. dnts, 2. hatrozat szablysrtsi hatrozat jvhagy hatrozat memlki jelleg plet feljtshoz brsgi dnts dntsi jog, dntsi jogkr hatrozathozatal, dnts dnt, hatroz beszlgets 1. parancs; 2. utasts; 3. meghagys meghagys szablysrtsi brsgrl hatsgi meghagysi eljrs kzutat felbont kzterlet felbontsa, kzt felbontsa, tfelbonts kzterlet-felbontsi engedly, kztfelbontsi engedly, tfelbontsi engedly nagysg, kiterjeds mret trgyaszr flksz plet flksz laks sztrs rszletez, ttelesen felsorol kltsgvets kzsg kltsgvetse, kzsgi kltsgvets kltsgvetsi szervezet kltsgvetsi fedezet kltsgvetsi provizrium kltsgvetsi kiads kltsgvetsi v ellentt elvlt hzassg felbontsa (hivatalos), vls (kznyelvi)

rozloha rozmer rozmetadlo rozostavan stavba rozostavan byt rozpis rozpsa rozpoet rozpoet obce rozpotov organizcia rozpotov krytie rozpotov provizrium rozpotov nklad rozpotov rok rozpor rozveden/ rozvod manelstva

rozvodn systm zemnho plynu rozvoj rozvoj podnikania rozvojov tendencie rozvojov program obce rozsah rozsah splnomocnenia rozsudok rntgenologick nlez rub ruenie run ovldanie rukopis rybnk rchlos rchlostn limit s osobitnm zreteom na nieo sad sadba sadbov materil sadenica sadzba dane sadzba DPH sadzba preddavku na da sadzobnk sadzobnk sprvnych poplatkov samohybn stroj samolepka samosprvna psobnos obce samosprvny kraj samostatn zrobkov innos samostatne hospodriaci ronk samostatne zrobkovo inn osoba samostatn list sankcia sankn rok sankn rok (pri oneskorenej platbe dane) schma schma de minimis schma minimlnej pomoci schma pomoci

fldgzeloszt rendszer fejlds vllalkozsok fejldse fejldsi tendencik kzsg fejlesztsi terve, teleplsfejlesztsi terv terjedelem meghatalmazs terjedelme tlet rntgenlelet vgs kezessgvllals kzi irnyts kzirat halast sebessg sebessgkorltozs klns tekintettel vmire ltetvny ltets ltetanyag palnta adkulcs fakulcs adelleg mrtke, adelleg kulcsa djszabs illetktblzat njr gp matrica kzsg nkormnyzati hatskre megye nll jvedelemszerz tevkenysg, nfoglalkoztats egyni gazdlkod nfoglalkoztat, nll keres tevkenysget vgz szemly, egyni vllalkoz nll lap szankci, bntets bntetkamat ksedelmi ptlk (ad ksedelmes megfizetse esetn) 1. vzlat, sma; 2. rendszer (tmogatsi) de minimis rendszer minimlis tmogatsi rendszer tmogatsi rendszer

schma ttnej pomoci de minimis de minimis llami tmogatsi rendszer schma ttnej pomoci na podporu zamestnanosti schma ttnej pomoci na vzdelvanie schdza schopnos schvli/schvaova stac opert stanie udu sebaobslun kony sediment sejba sektor elma semenik semenn sad semenn zdroj semeno separcia odpadu sria sriov slo sezna seznna prca sdlo sdlo prevdzky sdlom signatra rka sirotsk dchodok sirotsk vsluhov dchodok ika situcia situan nrt situan nkres situan pln situovanie sklad skladba skldka TKO skladovacia plocha sklenkov plyn koda kodca kodliv ltka llami foglalkoztats-tmogatsi rendszer llami oktatstmogatsi rendszer rtekezlet, gyls, ls kpessg jvhagy sszersi opertum npszmlls nellts, nkiszolgls ledk vets szektor, gazat ragadoz magcsemete, magonc szaportanyag-term ltetvny szaportanyag-forrs mag szelektv hulladkgyjts szria, sorozat sorozatszm idny, szezon idnymunka szkhely telephely szkhelye szkhelye (levltri, knyvtri) jelzet szlessg rvasgi ellts hozztartozi nyugellts toboz helyzet egyszer helysznrajz helysznrajz beptsi terv tjols, elhelyezs raktr sszettel teleplsi szilrdhulladk-lerak, kommunlis hulladk lerak raktrfellet veghzhats gz kr krtev kros anyag

kodliv inite kodov udalos kola kola v prrode kolite koln kolsk dochdzka kolsk jedle kolsk kuchya kolsk legislatva kolsk hospodrstvo kolsk stravovanie kolsk elov zariadenia kolsk vpotov stredisko kolsk klub det kolsk rok kolsk vek skonenie skratka skrning sksenos skka skobn doba skobn komisia skobn prevdzka skobn prevdzka stavby skobn komisr skobn predmet skutkov podstata skutkov podstata priestupku skutkov skutonos skutkov zistenie skutkov stav skuton doba skuton drba skutonos skuton stav skuton el skutok slvnostn zasadnutie sloboda slobodn slobodn povolanie slobodn Slovensk informan sluba Slovensk poovncka komora Slovensk pota

kros tnyez kresemny iskola erdei iskola, termszetiskola oktat tandj iskolba jrs iskolai tkezde, menza iskolakonyha oktatsgyi jogszablyok tangazdasg iskolai tkeztets sajtos cl oktatsi intzmnyek iskolai szmtkzpont iskolai klub, napkzi tanv iskolskor 1. megszntets, 2. befejezs rvidts szrs, szkrning, screening tapasztalat vizsga prbaid vizsgabizottsg prbazem ptmny prbazeme vizsgabiztos vizsgatrgy tnylls szablysrtsi tnylls tny tny megllaptsa tnylls, tnyek tnyleges id tnyleges birtokls tny tnyleges llapot tnyleges cl valsg, tny, tett, cselekedet nnepi ls szabadsg hajadon szabad foglalkozs ntlen Szlovk Hrszerz Szolglat Szlovk Vadszkamara Szlovk Posta

Slovensk republika Slovensk sprva ciest Slovensko Slovensk hydrometeorologick stav Slovensk pozemkov fond slovo slovom sub sub starostu sluka lesn sluba sluba dodan zahraninou osobou sluby obianskeho vybavenia sli vlune na tatistick ely sluobn cesta sluobn zaradenie sluobn pomer smennos smer smernica sneh snehov frza snmka snbenec so sdlom sobiaci sobny list socilna inklzia socilna komunitn prca Socilna poisova socilna posudkov innos socilne aktivity socilne odkzan rodina socilne poistenie socilne postavenie iadatea socilne sluby socilne veci socilne vylenie socilne zabezpeenie socilny fond socilny kontakt socilny podnik socilny posudok socilny pvod

Szlovk Kztrsasg Szlovk Kztkezel Vllalat Szlovkia Szlovk Hidrometeorolgiai Intzet Szlovk Fldalap sz szban esk, fogadalom polgrmester eskje, polgrmesteri esk erdei szalonka 1. szolglat, 2. szolgltats klfldi szemly ltali szolgltatsnyjts kommunlis ltestmnyek szolgltatsai kizrlag statisztikai clokra szolgl kikldets, szolglati t szolglati beoszts szolglati jogviszony mszakbeoszts irny irnyelv h hmar felvtel jegyes szkhelye hzasulk hzassgi anyaknyvi kivonat trsadalmi befogads szocilis kzssgi munka Szocilis Biztost szocilis szakvlemnyez tevkenysg, szocilis elbrli tevkenysg szocilis tevkenysgek szocilisan rszorul csald trsadalombiztosts krelmez szocilis httere szocilis szolgltatsok szocilis gyek trsadalmi kirekeszts trsadalombiztosts szocilis (pnz)alap trsadalmi kapcsolat szocilis vllalat szocilis szakvlemny szocilis szrmazs

socilny pracovnk sojka kriekav sokoliarsky preukaz solisko ot spchanie spcha myseln trestn in spalina spaovanie spaovanie zemnho plynu spvzatie pecilna matersk kola pecilna sluba pecilna stredn kola pecilna zkladn kola pecilna znalos pecilne vchovn zariadenie pecifick podmienky pecifikcia dreviny pecifikova spis spsa spisov dokumentcia spisov znaka spisov slo spisov materil spisov obal splati nepean vklad spltka spltkov kalendr splatnos splnenie splnenie daovch povinnost splni daov povinnos splni/spa splnomocnen osoba splnomocnenec splnomocnenec pre/na doruovanie splnomocnenie splnomocnen splnomocnen zstupca splnomocni/splnomocova splnomocnite spoahlivos spoloensk zmluva

szocilis munks eurpai szajk solymrigazolvny sz spot (reklmspot) elkvets szndkos bncselekmnyt kvet el gstermk, fstgz gets fldgz getse visszavons specilis voda specilis szolgltats specilis kzpiskola specilis alapiskola specilis ismeret specilis nevelsi intzmny sajtos felttelek fs szr nvnyek fajtja, jellemzi 1. specifikl, 2. rszletesen meghatroz irat rsba foglal iratok, iratanyag gyiratszm iratszm iratanyag iratbort nem pnzbeli vagyoni hozzjrulst teljest trlesztrszlet, rszletfizets trlesztsi temterv futamid, lejrat teljests adktelezettsg teljestse adfizetsi ktelessgnek eleget tesz, teljesti adfizetsi ktelezettsgt teljest meghatalmazott (szemly) meghatalmazott kzbestsi meghatalmazott meghatalmazs meghatalmazott meghatalmazott kpvisel, megbzott meghatalmaz meghatalmaz megbzhatsg trsasgi szerzds

spoloenstvo spolon poovaka spolon podnikanie spolon prva spolonk spolonk verejnej obchodnej spolonosti spolonos s ruenm obmedzenm spolon obecn rad spolon trh spolok spolufinancovanie spolujazdec spolumajetok spolunavanie spoluprca spolupracova spolupracujce subjekty spoluvlastncky podiel spoluvlastnctvo veci spoluvlastnk spoluvlastnk domu sponzorsk dar spoplatni spor port portov kola spsob spsob dopravy spsob lieby spsob uznania spsob zaplatenia spsoben koda spsobilos na prvne kony spsobi spotreba spotreba paliva spotreba pohonnch ltok spotrebi spotrebite spotrebn da spracovanie osobnch dajov spracova/spracovva/spracva spracovate spracovate otzky sprva 1 (oznmenie)

1. kzssg, 2. trsasg kzs vadszat kzs vllalkozs egyttesen gyakorolhat jogok 1. trs; 2. tag (gazdasgi trsasgban) kzkereseti trsasg tagja korltolt felelssg trsasg kzs kzsgi hivatal kzs piac egylet trsfinanszrozs utas (autban) kzs vagyon egyttls egyttmkds egyttmkdik egyttmkdk tulajdoni hnyad kzs tulajdon trstulajdonos hz trstulajdonosa szponzori ajndk vminek a hasznlatt djfizetshez kti 1. vita, 2. per sport sportiskola md kzlekedsi md gygykezels mdja hatrozathozatal mdja fizetsi md okozott kr cselekvkpessg elidz, okoz, kelt fogyaszts, felhasznls tzelanyag-fogyaszts zemanyag-fogyaszts fogyaszt (kszlk) fogyaszt jvedki ad szemlyes adatok feldolgozsa feldolgoz, kezel feldolgoz/kidolgoz elterjeszts kidolgozja jelents, beszmol

sprva 2 (riadenie, orgn) sprva katastra sprva o innosti sprva o vsledku auditu sprva obecnho majetku sprvca cesty sprvca cintorna sprvca dane sprvca domu sprvca ininierskych siet sprvca komunikcie sprvca konkurznej podstaty sprvca lesa sprvca miestnej komunikcie sprvca miestnych dan sprvca podzemnch ininierskych siet sprvca v konkurznom konan sprvna evidencia

1. kezels, vezets, igazgats; 2. hatsg, igazgatsg ingatlan-nyilvntarts beszmol knyvvizsglat eredmnyrl szl jelents kzsgi vagyon kezelse, nkormnyzati vagyon kezelse kzt kezelje, kztkezel temet zemeltetje adhatsg hzkezel kzmhlzat kezelje kzt kezelje, kztkezel csdgondnok, vagyongondnok erdgondnok helyi kzt kezelje helyi adhatsg, nkormnyzati adhatsg felszn alatti kzmhlzat kezelje

csdgondnok kzigazgatsi nyilvntarts, hatsgi nyilvntarts sprvne konanie kzigazgatsi eljrs sprvne sdnictvo (kz)igazgatsi brskods sprvnos dajov porovnal s az adatok helyessgt az eredetivel originlom sszevetette sprvny delikt kzigazgatsi szablysrts sprvny kolok illetkblyeg sprvny orgn kzigazgatsi szerv sprvny poplatok kzigazgatsi eljrsi dj sprvny poriadok kzigazgatsi eljrsi trvny sprchovac kt zuhanysarok spresni pontost sprievodca ksr (szemly ksrje) sprievodn vozidlo ksr jrm sprievodn list ksrlevl sprstupnenie/sprstupovanie hozzfrs sprostredkovanie kzvetts sprostredkovanie zamestnania llskzvetts sprostredkovate kzvett, llskzvett srna zsuta srna zgida srnec zbak stacionrne spaovacie zariadenie stacionrius getberendezs stacionrny zdroj stacionrius (szennyez)forrs tdium choroby betegsg stdiuma

stla prevadzkre stla sluba stanica stanovisko stanovi stanovy starobn dchodkov poistenie starobn dchodok starosta starosta obce starostlivos o diea tt tt narodenia tt schengenskho priestoru tatistick klasifikcia ekonomickch innost tatistick daj tatistick rad Slovenskej republiky tatistick rad SR tatistick vkaz ttna dotcia ttna jazykov kola ttna pamiatkov starostlivos ttna pokladnica ttna pomoc ttna prslunos ttna socilna dvka ttna sprva ttne obianstvo ttne obianstvo Slovenskej republiky ttnozamestnaneck pomer ttny dopravn rad ttny fond ttny fond rozvoja bvania ttny oban ttny okresn hygienik ttny orgn ttny pean stav ttny podnik ttny poiarny dozor ttny prslunk ttny rozpoet Slovenskej republiky ttny stavebn dohad

lland telephely lland gyelet lloms 1. llsfoglals, 2. llspont meghatroz alapszably regsgi nyugdjbiztosts regsgi nyugdjbiztosts polgrmester kzsg polgrmestere gyermekrl val gondoskods llam szletsi orszg schengeni trsg llama, schengeni tagllam tevkenysgi krk egysges gazati osztlyozsi rendszere statisztikai adat Szlovk Kztrsasg Statisztikai Hivatala SZK Statisztikai Hivatal statisztikai kimutats llami tmogats llami nyelviskola llami memlkvdelem llamkincstr 1. llami tmogats, 2. llami segly llampolgrsg llami szocilis juttats llamigazgats llampolgrsg Szlovk Kztrsasg llampolgrsga, szlovk llampolgrsg llamigazgatsi munkaviszony llami kzlekedsi hivatal llami alap llami Laksfejlesztsi Alap llampolgr jrsi tisztiorvos llami szerv llami pnzintzet llami vllalat llami tzvdelmi felgyelet llampolgr Szlovk Kztrsasg kltsgvetse llami ptsgyi felgyelet

ttny sviatok ttny vodohospodrsky podnik tatt tatt obce tatutr tatutrny orgn tatutrny zstupca stav krajnice stavba stavba na bvanie stavba na pdohospodrsku produkciu stavby na administratvu stavbyvedci stavebn prca stavebn su stavebn sutina stavebn prava stavebn uzvera stavebn konanie stavebn nklady stavebn povolenie stavebn prce stavebn rieenie stavby stavebn sporenie stavebnctvo stavebnk stavebnomontne prce stavebno-technick stav domu stavebn dennk stavebn dozor stavebn materil stavebn objekt stavebn odpad stavebn pozemok stavebn projekt stavebn prvok stavebn zkon stavenisko stavovsk organizcia st sanos saovanie saovate

llami nnep llami Vzgazdlkodsi Vllalat 1. alapszably, szervezeti szablyzat; 2. stattum (teleplsi) kzsgi stattum kpvisel kpviseleti szerv, hivatalos kpvisel kpvisel, alrsi joggal rendelkez kpvisel, cgjegyzsre jogosult kpvisel tpadka llapota, tpadka llaga 1. ptmny, 2. pts, ptkezs lakplet, lakscl plet mezgazdasgi ptmny irodaplet ptsvezet ptsi munka ptsi-bontsi trmelk ptsi-bontsi trmelk ptsi munklatok vltoztatsi tilalom/ptsi tilalom ptsi eljrs ptsi kltsgek ptsi engedly ptsi munkk, ptsi munklatok az ptmny kivitelezse laks-takarkpnztri takarkoskods ptipar pttet ptsi-szerelsi munkk a hz ptszeti-mszaki llapota ptsi napl ptsfelgyelet, ptsfelgyel, felels mszaki vezet ptanyag plet, ptmny ptsi-bontsi trmelk ptsi telek ptsi projekt pletelem, architektonikus elem ptsi trvny ptsi terlet, felvonulsi terlet hivatsrendi szervezet szakmai gyakorlat panasz, panaszttel panasz panasztev

stearn bravovho sadla sthanie stoka stokov sie stornova daj straka ierna strana strnka (oban vo vzahu k intitcii) strata stratgia stratgia prpravy a rozvoja podnikania strava stravn stravn nklady stravovac reim det a mldee stravovanie str strna sluba strecha stredisko stredisko odbornej praxe stredisko praktickho vyuovania stredisko kolskho stravovania stredisko sluieb kole stredn odborn kola stredn kola stredn podnik streleck intruktor streleck vcvik strelivo streln zbra strojopis strom strom je napadnut kodcami strpie strukoviny trukturlny fond trvrok tudent tudent v dennej forme tudijn nvteva tudijn odbor tudijn program tdium stupe vzdelania

sertszsrsztearin bntet eljrs csatorna, szennyvz-csatorna csatornahlzat trli az adatot szarka oldal gyfl vesztesg stratgia vllalkozsra val felkszls s fejleszts stratgija tkezs tkezsi hozzjruls tkezsi kltsgek gyermekek s fiatalkorak tkezsi rendje tkeztets rsg rszolglat tet kzpont gyakorlmhely oktatmhely iskolai tkezde oktatsi szolgltatkzpont szakkzpiskola kzpiskola kzpvllalat lvszoktat lgyakorlat lszer lfegyver gprs fa a ft krtevk tmadtk meg tr hvelyesek strukturlis alap negyedv dik nappali tagozatos dik, hallgat tanulmnyi (cl) ltogats tanulmnyi szak tanulmnyi program tanulmny kpzsi szint

tvorcov siaha styk s verejnosou subjekt subkategria sbor (v informatike) sbor archvnych dokumentov sbor geodetickch informci

ngyszgl kznsgkapcsolat, public relations alany alkategria (adat)llomny, fjl levltri irategyttes geodziai informcik sszessge, fldmrstani informcik sszessge subvenn podvod tmogatsi csals sasn innos jelenlegi tevkenysg sasn stav jelenlegi llapot suchr kiszradt fa, kiszradt gally sinite egytthat sinnos egyttmkds sd brsg sdne konanie brsgi eljrs sdne rozhodnutie brsgi hatrozat sdne rozhodnutie o dkaze smrti hall tnynek bri megllaptsa sdne rozhodnutie o povolen hzassgktst engedlyez brsgi uzavrie manelstvo hatrozat sdnictvo brsg sdny exektor brsgi vgrehajt sdny poplatok perkltsg sdny spis brsgi irat sdny spor brsgi per sdny tlmonk brsgi tolmcs, hiteles tolmcs sdom schvlen dohoda brsg ltal jvhagyott egyezsg sdom ustanoven opatrovnk brsg ltal kinevezett gondnok shlas beleegyezs shlas s uvanm stavby ptmny hasznlatba vtelnek jvhagysa shlas s vrubom fakivgs jvhagysa shlas s originlom megegyezik az eredetivel shlasi 1. vmi megegyezik vmivel, sszhangban van vmivel; 2. helyesel vmit, jvhagy vmit, beleegyezik vmibe shlasn stanovisko egyetrt llspont, jvhagy llspont shlasn vyhlsenie jvhagy nyilatkozat, egyetrt nyilatkozat shrnn emisia sszkibocsts shrnn vkaz sszest kimutats (adgyekben) shrnn vkaz opravn helyesbt sszefoglal kimutats shrnn vkaz riadny sszefoglal kimutats (rendes) skromn bezpenostn sluba magn rz-vd szolglat, magn biztonsgi szolglat slad s prvnymi predpismi jogszablyokkal val sszhang suma sszeg suma odveden befizetett sszeg

suma zniujca vsledok hospodrenia suma zrazen sumr spis spis lachty spisn slo sprava sradnicov systm surovina susedn nehnutenos susedn parcela susedn stavba susedn pozemok sstava sstava podvojnho tovnctva sstava zkladnch a strednch kl sstavn prprava dieaa na povolanie svaha svisiace priestory svislos svah svalovina svedeck vpove svedok svetl vka svetlomet svetlotechnick posudok svojm podpisom svojpomocn vstavba svojpomocne svojpomocne (uskutoni stavbu) symbol symboly samosprvy syndrm tranho dieaa systm systm finannho riadenia ttnej pomoci a trukturlnych fondov systmov porucha tabua tabuka tabuka s evidennm slom tabukov as tachograf

a gazdlkods eredmnyt cskkent sszeg levont sszeg sszegzs 1. jegyzk, 2. sszers nemesi sszers pletjegyzkszm szerelvny koordintarendszer nyersanyag szomszdos ingatlan szomszdos fldrszlet szomszdos plet szomszdos telek rendszer ketts knyvviteli rendszer kzoktatsi intzmnyrendszer, alapiskolk s kzpiskolk rendszere a gyermek iskolarendszer kpzsben vesz rszt mrleg (szmvitelben) kapcsold objektum, kapcsold tr sszefggs lejt, hegyoldal, rzs izomzat tanvalloms tan belmagassg fnyszr vilgtstechnikai szakvlemny sajt alrsval ners pts nervel, ners (pts) jelkp nkormnyzat jelkpei bntalmazott gyermek szindrma rendszer llami tmogats s a strukturlis alapok pnzgyi igazgatsnak rendszere rendszerhiba tbla 1. tbla, 2. tblzat rendszmtbla tblzatos rsz, tblzatok tachogrf, menetr

aha aha nvesov tajomnk komisie tajomstvo archa taxcia taxisluba aba aba a dobvanie ak zdravotn postihnutie akos tchor tmav technick kontrola technick norma technick sluba technick spsobilos technick vybavenos technick dta technick osvedenie technick podlaie technick rieenie technick sluby mesta technick zariadenie technick nosi technick opis technick opis stavby technick preukaz vozidla technick prostriedok technick stav (budovy) technick daj technolgia technologick postup technologick stupe telefax telefn telefonick hovor telefonick kontakt telefnne slo telefnny kontakt telekomunikan sluba telesn rast telesn vvin telo telov dutina telov otvor tma tematick databza

vontat vontat bizottsgi titkr, bizottsg titkra titok teher 1. becsls; 2. rtkels; 3. adsszers taxiszolglat kitermels bnyszat s kitermels slyos egszsgkrosods nehzsg kznsges grny mszaki ellenrzs mszaki szabvny mszaki szolgltats mszaki alkalmassg mszaki felszereltsg mszaki adatok gpjrm trzsknyv mszaki szint mszaki megolds vroszemeltetsi vllalat mszaki berendezs mszaki adathordoz mszaki lers ptmny mszaki lersa gpjrm trzslapja mszaki eszkz mszaki llapot (plet) mszaki adat technolgia technolgiai eljrs technolgiai szint telefax telefon telefonos beszlgets telefonkapcsolat, telefonos kapcsolat telefonszm telefonkapcsolat, telefonos kapcsolat tvkzlsi szolgltats testi nvekeds testi fejlds test testreg testnyls tma tematikus adatbzis

tempomat teoretick prprava tepeln ochrana tepeln erpadlo tepelnoizolan systm tepeln prkon tepl itkov voda teplo teplota tern termn test testament text textov editor tich spolonk titul 1 (hodnos, nzov) titul 2 (dvod) titul estn oban tla tlaiare tlaivo tlakov faa tlakov skka tlecia doba tlmoenie artikulan tlmoenie taktiln tlmoenie v posunkovej rei tlmonk tnovan sklo topografia topo totonos tovar tovar dodan s intalciou tovar dodan s montou tovar osloboden od dane tovrensk znaka vozidla toxick ltky toxick prpravky toxikomnia transakcia trasa trvnat porast trest

tempomat, sebessgszablyz elmleti felkszts, elmleti felkszls hvdelem hszivatty hszigetel rendszer bemen hteljestmny melegvz, hasznlati melegvz meleg, h hmrsklet terep idpont teszt vgrendelet szveg szvegszerkeszt csendestrs 1. cm, titulus, 2. cm (szvegben) 1. indok, ok, 2. jogcm dszpolgri cm, tiszteletbeli polgr cm 1. sajt, 2. sajttermk nyomda nyomtatvny nyomstart edny nyomsprba bomlsi id artikulcis tolmcsols taktilis tolmcsols jelelses tolmcsols tolmcs sznezett veg, stttett veg topogrfia nyrfa azonossg, egyezs ru beszerelssel egybekttt termkrtkests sszeszerelssel egybekttt termkrtkests admentes ru, admentes termk gpjrm gyri jelzse mrgez anyagok mrgez ksztmnyek toxikomnia, kbtszer-fggsg tranzakci, mvelet tvonal, nyomvonal f bntets

trest odatia slobody trestn konanie trestn sthanie trestne sthan trestno-prvna zodpovednos trestnoprvny dsledok trestn in trestn zkon tret tt tret stupe vysokokolskho tdia tretia krajina tretia osoba trh trh prce trhavina trhov miesto trieda trieda v materskej kole trigonometer trofej trojstrann obchod trolejbusov doprava trolejov vedenie trovy trovy exekcie trovy konania trval bydlisko trval dopravn znaenie trval upustenie od vymhania pohadvky trvale vyraden majetok trval pobyt trval trvny porast trba tun psmeno tuh stav tlav maka tlav pes ttor tuzemsk osoba tuzemsko tvaromiestna obhliadka tvorba

szabadsgveszts bntets bnteteljrs bnteteljrs bnteteljrs al vont szemly bntetjogi felelssg bntetjogi kvetkezmny bncselekmny bntet trvnyknyv harmadik llam harmadik felsfok kpzettsgi szint harmadik orszg harmadik szemly piac munkaerpiac robbananyag piaci elrusthely osztly vodai csoport 1. hromszgelsi pont, 2. hromszgelsi torony trfea hromszggylet trolibusz-kzlekeds trolibusz-vezetk kltsgek vgrehajtsi kltsgek eljrsi kltsg lakhely, lland lakhely lland kzti kzlekedsi jelzsek, lland forgalmi jelzsek kvetels behajtsnak tarts felfggesztse vglegesen kiselejtezett vagyontrgy, llomnybl kivezetett vagyontrgy lland lakhely rt, legel (mvelsi g) rbevtel flkvr bet szilrd llapot kbor macska kbor kutya 1. gym, 2. tutor, segt belfldi szemly belfld helyszni llapotfelmrs alkots

tvorba rezerv tvoriv aktivity osoby tvrdenie tde tdenn pracovn as typ typ organizanej zloky typ podniku typ vozidla typ vzdelvania typov schvlenie ES typov rad ublenie na zdrav bytok ubytovacie a stravovacie sluby ubytovacie miesto as astnk astnk zdruenia astnk zmluvy o zdruen ueba el el stavby elnos elov komunikcia elov objekt et uchdza uchdza o zamestnanie uchdza o zamestnanie so zdravotnm postihnutm uchdza sa uchova/uchovva innos inok inok na okolie tovn evidencia tovn jednotka tovn kniha tovn zvierka tovn obdobie tovn vkazy tovnctvo tovn doklad tovn vkaz daj udalos

cltartalkkpzs alkottevkenysg llts ht heti munkaid tpus szervezeti egysg tpusa vllalat tpusa jrm tpusa kpzs tpusa unis tpusengedly tpussor testi srts vesztesg szllshely-szolgltats, vendglts szllshely rszvtel 1. fl, 2. rsztvev; 3. tag trsuls tagja trsulsi szerzds tagja tanterem 1. cl, 2. rendeltets ptmny rendeltetse clszersg szervizt sajtos cl ptmny szmla plyz, vmi irnt folyamod, llsplyz llskeres megvltozott munkakpessg llskeres plyzik megriz hatly hats krnyezetre gyakorolt hats szmviteli nyilvntarts gazdlkod egysg, gazdlkod szervezet fknyv beszmol, knyvviteli zrlat szmviteli idszak szmviteli kimutatsok szmvitel szmviteli bizonylat szmviteli kimutats adat esemny

udeli licenciu na udeli pokutu udeli povolenie uzavrie manelstvo udeli vnimku udratenos udratenos z finannho a prevdzkovho hadiska drba udriavacia prca udriava komunikciu v zjazdnosti uhon odvetvie hrada platby hrada straty hrada rokov hrada za poskytovan socilnu slubu uhradi/uhrdza

engedlyt ad vmire brsgot kir, megbrsgol hzassgktst engedlyez felmentst ad vkinek vmi all fenntarthatsg pnzgyi s zemeltetsi fenntarthatsg karbantarts fenntartsi munka fenntartja a kzt jrhatsgt sznbnyszat fizets, trts vesztesg megtrtse, vesztesg fedezse, krptls kamat megfizetse szocilis szolgltats trtsi dja

kifizet, megfizet, kiegyenlt, megtrt, trleszt hrady zdravotnckeho pracovnka akkreditlt tovbbkpzsben rszt vev za jeho alie vzdelvanie egszsggyi dolgoznak nyjtott vzdelvacej ustanovizni kltsgtrts uskutoujcej tudijn program akreditovan hrn iastkovch zkladov dane hrn preddavkov hrn prjmov hyn ujma ujma na zdrav ukazovate ukladac priestor ukladacia jednotka kon ukonen vzdelanie ukonenie tdia ukonen konkurz kony starostlivosti o svoju domcnos ava na dani ulica loha ulovi uloenie/ukladanie dt uloi zkaz innosti rszleges adalapok sszege elleg sszesen jvedelem, bevtel sszesen pusztuls kr, krosods, srelem egszsgkrosods, szemlyi srls mutat trol, trolhelyisg, raktr (levltri) trolegysg (levltri) cselekmny vgzettsg tanulmnyok befejezse befejezett csdeljrs sajt hztarts vezetse, sajt hztartsrl val gondoskods adkedvezmny utca feladat elejt, elfog adatok rgztse, adatok elmentse tevkenysg gyakorlstl eltilt, foglalkozs gyakorlstl eltilt

uloi/uklada odvod, penle, pokutu umel kpalisko umeleck dielo umeleck predmet umenie, zbava a rekrecia umiestnenie umiestnenie reklamnho zariadenia umiestni niekoho do zariadenia pre seniorov umoni vkon kontroly mrtie mrtn list myselne myseln trestn in nia uplatni daov vdavok pln adresa pln znenie nariadenia pln znenie zkona plnos dajov potvrdil uplyn upomienka upotrebitenos upovedomenie upovedomi upozorni prava bytu prava gare prava zkladu dane prava vody uprednostovanie upa sa od miestneho zisovania upustenie rad rad prce rad prce, socilnych veci a rodiny radn listina radn peiatka radn tabua radne radne osveden radne overen (foto)kpia

jrulk, ktbr s brsg fizetsnek elrendelse mestersges frdhely malkots mtrgy mvszet, szrakoztats, szabadid elhelyezs, kihelyezs reklmeszkz kihelyezse, reklmhordoz elhelyezse idsek otthonban helyez el vkit lehetv teszi az ellenrzst, lehetv teszi az ellenrzs vgrehajtst elhallozs, halleset halotti anyaknyvi kivonat szndkosan szndkos bncselekmny uni vmit kltsgknt elszmol teljes cm rendelet teljes szvege trvny teljes szvege az adatok teljessgt igazolta eltelik, letelik, lejr felszlts alkalmazhatsg, felhasznlhatsg rtests rtest figyelmeztet laks talaktsa garzs talaktsa adalap mdostsa, adalap-mdosts vzkezel berendezs eltrbe helyezs elll a helyszni szemltl elengeds hivatal munkagyi hivatal munka-, szocilis s csaldgyi hivatal hivatalos irat, okirat hivatalos blyegz, hivatalos pecst hivatali hirdettbla hivatalosan hatsgilag hitelestett hivalatosan hitelestett fnymsolat

radn overenie radn etrenie radn doklad radn dokument radn jazyk radn overovate radn preklad radn preklad do slovenskho jazyka radn el radn vestnk radn vestnk Eurpskej nie radn zznam raz urka urka na cti urenie otcovstva urenie otcovstva k nenarodenmu dieau urenie spisnho a orientanho sla urenie vivnho uri uri daov povinnos urit doba

(hatsgi) hitelests hivatalos vizsglat hivatalos okmny hivatalos irat hivatalos nyelv hivatalos hitelest hiteles fordts, hivatalos fordts szlovk nyelv hiteles fordts

hatsgi clra, hivatali clra hivatalos kzlny az Eurpai Uni hivatalos kzlnye hivatalos feljegyzs baleset srts becsletsrts apasg megllaptsa apasg megllaptsa meg nem szletett gyermek esetben pletjegyzkszm s hzszm megllaptsa tartsdj meghatrozsa meghatroz, megllapt adktelezettsget megllapt 1. meghatrozott id, 2. meghatrozott idtartam uritos bizonyossg rok kamat rok z omekania ksedelmi kamat rok z peanch prostriedkov na betti szmln elhelyezett pnzeszkzk bench toch kamata rokov prjem kamatjvedelem urologick ochorenia urolgiai megbetegedsek urchlen vybavenie gyorstott gyintzs usadenie letelepeds schova megrzs uskladnenie raktrozs uskutoni/uskutoova megvalst ul odmena elmaradt munkadj, elmaradt munkabr ul zrobok elmaradt haszon, elmaradt jvedelem Usmernenia Spoloenstva A Kzssg irnymutatsa a nehz o ttnej pomoci na zchranu helyzetben lv vllalkozsok a retrukturalizciu firiem megmentshez s v akostiach szerkezettalaktshoz nyjtott llami tmogatsokrl usmernenie usmernenie Riadiaceho orgnu irnymutats irnyt hatsg irnymutatsa

spenos spora usporiadate usporiadate podujatia

sikeressg megtakarts rendez, szervez rendezvny szervezje, rendezvnyszervez usporiadatesk sluba rendezi szolglat ustajnen zviera istllzott llat ustanovenie porunka gymllts ustanovenie zkona trvnyi rendelkezs ustanoven zodpovedn zstupca kijellt felels kpvisel ustanovi 1. kinevez, 2. kirendel ustanovize ltestmny ustanovujce zasadnutie alakul ls stav intzet stava SR Szlovk Kztrsasg Alkotmnya stavn starostlivos intzeti gondozs, intzeti elhelyezs stavn vchova intzeti nevels stavn zdravotn starostlivos krhzi ellts, intzeti egszsggyi ellts, fekvbeteg-ellts stna as szbeli rsz stna dutina szjreg stne szban stne konanie szbeli eljrs stne podanie szbeli beadvny stne pojednvanie szbeli trgyals stne pojednvanie priestupku szablysrts szbeli trgyalsa stne vyzvanie szbeli felszlts stredie kzpont striok szelvny uteenec meneklt uvdzajci pedagogick szakmai segt pedaggus zamestnanec vaha mrlegels vzok (pracovn) munkaid uvedenie do prevdzky zembe helyezs, forgalomba helyezs uvedenie priestorov do prevdzky helyisgek zembe helyezse, objektum zembe helyezse uvedomi si tudatost vmit ver hitel uverejni nyilvnossgra hoz uvies alie daje tovbbi adatokat kzl uvonenie felments uzatvorenie manelstva hzassgkts uzatvorenie zmluvy szerzdst kt uzatvori dohodu megllapodst kt uzatvori/uzatvra 1. kt (szerzdst), 2. zr, lezr uzvierka cesty tlezrs

uzvierka miestnej komunikcie uzavret tovn obdobie uzavretie manelstva uzavrie manelstvo zemie zemie eurpskeho vznamu zemie Slovenskej republiky zemn psobnos zemn konanie zemn plnovanie

zemn rozhodnutie zemnoplnovacia dokumentcia

zemn obvod zemn pln zemn samosprvny a sprvny celok itkov plocha itkov voda itkov vozidlo uiton hmotnos uvacie prvo uvanie bytu uvanie stavby uva uva priezvisko uvate uznanie/uznvanie uzna/uznva uznesenia maj odporac charakter uznesenie uznesenie obecnho zastupitestva v ase vegetanho pokoja v iastke v hodnote v hotovosti v mene v nadvznosti v njme v prpade v prtomnosti

helyi kzt lezrsa lezrt szmviteli idszak hzassgkts hzassgot kt terlet eurpai jelentsg terlet a Szlovk Kztrsasg terlete terleti illetkessg elvi ptsi engedlyezsi eljrs terletrendezs (nagyobb terlet esetben)/teleplsrendezs (egy telepls esetben) elvi ptsi engedly terletrendezsi dokumentci/teleplsrendezsi dokumentci illetkessgi terlet terletrendezsi terv/teleplsrendezsi terv terleti nkormnyzati s kzigazgatsi egysg hasznos alapterlet (plet) hasznlati vz (nem ivvz) haszongpjrm hasznos tmeg hasznlati jog lakshasznlat ptmny hasznlata hasznl csaldnevet hasznl hasznl elismers elismer a hatrozatok ajnl jellegek hatrozat kzsgi kpvisel-testlet hatrozata, kpvisel-testleti hatrozat vegetcis nyugalom idszakban sszegben rtkben kszpnzben nevben kapcsolatban brelt (laks, hz) esetben jelenltben

v rmci v strunosti v slade v sume v svislosti v zastpen v zvislosti v zmysle v dvoch vyhotoveniach v postaven v slade s platnou legislatvou v slade s podmienkami zkona v tuzemsku v zahrani vina vagn vha valn zhromadenie variabiln symbol variant variantn rieenie varieta vzba vny dvod vas vchod vdova vdovec vec vecn sprvnos vecn bremeno vecn hadisko vecne prslun vecne prslun stavebn rad vecn dar vedeck meno vedecko-vskumn poriadok mzea vedecko-vskumn el vedenie motorovch vozidiel vedomos vedca organizan zloka vedci vedci odboru vedci oddelenia vedci pracoviska vedci zamestnanec

keretben rviden, tmren sszhangban sszegben kapcsolatban kpviseletben, kpviseli vmitl fggen, fggvnyben rtelmben kt pldnyban vmilyen minsgben, mint "...", ""-knt a hatlyos trvnyekkel sszhangban a trvnyes feltteleknek megfelelen belfldn klfldn tbbsg vagon mrleg kzgyls tutals egyedi azonostja varins alternatv megolds fajta elzetes letartztats komoly ok kell idben, idejben 1. bejrat, 2. lpcshz zvegy (n) zvegy (frfi) trgy trgyi helyessg dologi teher, jelzlog trgyi szempont hatskrrel rendelkez hatskrrel rendelkez ptszeti hivatal trgyi ajndk tudomnyos nv mzeum tudomnyos kutatsi szablyzata tudomnyos kutatsi cl gpjrmvezets tuds irnyt szervezeti egysg vezet fosztlyvezet osztlyvezet munkahely vezetje, munkahelyi vezet vezet munkavllal

vegetan stupe vegetatvne vegetatvne mnoenie vek vekov trieda velite velite zsahu vekos vekos podniku vekostn kategria vek podnik vemi toxick ltky verblny prejav verejn kanalizcia verejn listina verejn obchodn spolonos verejn obchodn sa verejn sprva verejn studa verejn sa verejn vyhlka verejne verejn hlasovanie verejn obstarvanie verejn podujatie verejn povinn zdravotn poistenie verejn prvo verejn priestranstvo verejne prstupn miesto verejne prstupn register verejn prostriedky verejn uznanie verejn zasadnutie verejn zdravie (zdravie verejnosti) verejne zdravotne poisten/ verejn zdravotnctvo verejn zhromadenie obyvateov obce verejnoprvna intitcia verejnoprospen prca verejnoprospen sluby verejnos

nvnytakar, vegetcis szint ivartalanul vegetatv szaports kor korosztly parancsnok bevets irnytja, bevetsi parancsnok nagysg vllalatnagysg, vllalat nagysga mretkategria nagyzem ersen mrgez anyagok verblis megnyilatkozs, szbeli megnyilatkozs, beszd kzcsatorna kzokirat kzkereseti trsasg nyilvnos versenytrgyals kzigazgats kzkt nyilvnos verseny hirdetmny nyilvnosan nylt szavazs kzbeszerzs nyilvnos rendezvny ktelez egszsgbiztosts kzjog kzterlet nyilvnossg szmra hozzfrhet hely nyilvnossg szmra elrhet nyilvntarts kzpnzek trsadalmi elismers, nyilvnos elismers, kitntets nyilvnos ls kzegszsg ktelez egszsgbiztostssal rendelkezik kzegszsggy falugyls, kzmeghallgats kzintzmny kzhaszn munka kzhaszn szolgltatsok nyilvnossg

verejn inite verejn poriadok verejn sektor verejn vodovod verejn zujem verite verzia veta veterinrne potvrdenie vetranie vhodn podmienky na vkon prce vhodnos viacelov stavba viazan ivnos viazan list (viazan listy) vibrcia viditenos vies daov evidenciu vies sdny spor vinica vizitka vzum vjazd vklad vklad na vkladnej knike vklad spolonka vkladan majetok vkladn knika vldna sie Govnet vlajka obce vlajkov stoiar vlastn daov povinnos vlastn daov povinnos na hradu vlastn doprava vlastn ochrana vlastn potreba vlastn diea vlastn podnikanie vlastn prjmy vlastn zistenie vlastncke prvo vlastncke vzahy vlastnctvo

kzszerepl kzrend kzszfra kzzemi vzvezetk kzrdek hitelez verzi (gpjrm esetben), vltozat mondat llatorvosi igazols szellztets munkavgzsre alkalmas felttelek alkalmassg multifunkcis plet, tbbcl plet engedlykteles iparszer vllalkozi tevkenysg fztt paprlapok rezgs, vibrci ltsi viszonyok adnyilvntartst vezet pereskedik vkivel szl (mvelsi g) nvjegykrtya vzum behajts bett bankbettknyvi bett tag vagyoni hozzjrulsa, trzsbett vagyoni hozzjruls, tkejuttats bettknyv Govnet kormnyzati szmtgpes hlzat kzsg zszlja, kzsgi zszl zszlrd sajt adfizetsi ktelezettsg, sajt adktelezettsg fizetend ad kzlekeds sajt jrmvel szemlyvdelem sajt szksglet sajt gyermek sajt vllalkozs sajt jvedelem, sajt bevtel sajt szlels tulajdonjog tulajdonviszonyok tulajdon

vlastnk vlastnk bytu vlastnk stavby vlastnk zhrady vlastnk zbierkovho predmetu vlastni vlastnorune vlastnorune podpisova vlastnorun podpis vlastnos vlastn kapitl vlastn prjem vlastn vklad vlastn zujem vlastn zdroj vlhkos vlk drav vloka vniknutie vntorn audit vntorn orgn vntorn predpis vntrottne zkonodarstvo vntrottny voda vodrensk prava vodrne a kanalizcie vodi vodisk prax vodisk oprvnenie vodisk preukaz vodn plocha vodn stavba - studa vodn, ston vodn tok vodn zdroj vodohospodrska oblas vodohospodrske dielo vodohospodrsky orgn vodohospodrsky pln vodoprvne konanie vodorovn dopravn znaka vodovod vodovodn potrubie vodovodn zariadenie vojensk sprva vla

tulajdonos lakstulajdonos plettulajdonos, ptmny tulajdonosa kerttulajdonos gyjtemnyi trgy tulajdonosa vmi vkinek a tulajdonban van sajt kezleg sajt kezleg alr vmit sajtkez alrs tulajdonsg sajt tke sajt jvedelem sajt bett nrdek, sajt rdek sajt forrs nedvessg szrke farkas bett (nyilvntartsban) behatols bels knyvvizsglat bels szerv bels elrs, bels jogszably belfldi trvnyhozs belfldi, hazai, nemzeti vz vzkezels vz- s csatornamvek jrmvezet jrmvezeti gyakorlat jrmvezeti engedly jogostvny vzfellet vzi ltestmny - kt vz- s csatornadj vzfolys vzforrs vzgazdlkodsi terlet vzgazdlkodsi mtrgy vzgazdlkodsi szerv, vzgyi hatsg vzgazdlkodsi terv vzjogi eljrs tburkolati jel vzvezetk vzvezetk vzvezetk-berendezs hadkiegszt parancsnoksg akarat

voba ttneho obianstva voliten vyuovac predmet von ivnos von pracovn miesto von list vonkajia intervencia (orgnov) vonkajie oznaenie vonkajie pdorysn ohranienie stavby vozidlo vozidlo cestnej nkladnej dopravy vozidlo pravidelnej autobusovej dopravy vozidlov park vozk vozovka vplyv vplyv omamnch ltok vrana tlav vrten da vrtenie dane cestujcim vrtenie dane z pridanej hodnoty vrti vrti daov preplatok vratn da z pridanej hodnoty vrbovanec veobecne zvzn nariadenie veobecne zvzn nariadenie obce veobecne zvzn prvny predpis veobecn rozpoet Eurpskej nie veobecn zujem vstupn pohovor vbava vybavenos vybavi sanos vybavi sanos vybavi/vybavova vber vberov komisia vberov konanie vbor pre otzky zamestnanosti

llampolgrsg vlasztsa vlaszthat tantrgy szabadon gyakorolhat vllalkozs szabad munkahely (szabadon ll) paprlap hatsgi beavatkozs kls megjells ptmny kls alaprajzi elhatrolsa jrm kzti teherforgalmi jrm menetrendszer autbusz-kzlekeds jrmve, menetrend szerinti autbuszkzlekeds jrmve gpjrmpark 1. targonca, kzikocsi; 2. kerekesszk ttest hats kbtszerek hatsa varj, kormos varj visszavve ""-n ad-visszatrts utazknak, favisszatrts utazknak fa-visszatrts visszaszolgltat, visszaad adtlfizetst visszatrt visszatrtend fa oltvny nkormnyzati rendelet helyi nkormnyzati rendelet ltalnos ktelez rvny jogszably Eurpai Uni ltalnos kltsgvetse kzrdek llsinterj felszerels felszereltsg, elltottsg elintzi a panaszt panaszt elintz elintz kivlaszts plyzatelbrl bizottsg 1. llsplyzat, plyzat; 2. versenytrgyals foglalkoztatsi bizottsg

vybra da vbunina vyerpanie riadnych opravnch prostriedkov vycestovanie vchodiskov situcia vchodiskov stanica vchodiskov stav vchova vchova det a mldee ku zdraviu vchovno-vzdelvacie zariadenia vysli vyleni vcvik vcvik pouvania pomcky vdaj vdajn kolsk kuchya vyda nieo v dvoch vyhotoveniach vyda sa/vydva sa vydat vdatnos vodnho zdroja vdavkov pokladnin doklad vdavkov et vdavky na trovy konania vdavok na reprezentciu vdavok/vdavky vydra vhern prstroj vyhlsenie vyhlsenie dobrovonej zbierky

adt beszed robbanszer rendes jogorvoslati eszkzk kimertse kiutazs alaphelyzet, kiindul helyzet kiindul lloms kiindulsi llapot nevels egszsgre nevels oktatsi-nevelsi intzmnyek sszegszeren kimutat kivlaszt 1. kikpzs, 2. begyakoroltats (ember), 3. idomts (llat) segdeszkz hasznlatnak begyakoroltatsa kiads tlalkonyha kt pldnyban kiad vmit

frjhez megy frjezett vzhozam pnztri kiadsi bizonylat kltsgszmla eljrsi kltsggel kapcsolatos kiadsok reprezentcis kltsg kiads, kltsg/kiadsok, kltsgek elbirtokol nyergp, nyerautomata 1. nyilatkozat, 2. kijelents nkntes adomnygyjts meghirdetse, nkntes pnzgyjts meghirdetse vyhlsenie o poukzan podielu adfelajnlsi nyilatkozat, nyilatkozat zaplatenej dane z prjmov fyzickej szemlyi jvedelemad X szzalknak osoby felajnlsrl vyhlsenie o prjmovch a nyilatkozat vagyoni s jvedelmi helyzetrl majetkovch pomeroch vyhlsen za mtveho holtt nyilvntott vyhlsi 1. kihirdet, meghirdet vmit; 2. nyilatkozik vmirl, kijelent vmit; 3. nyilvnt vmit vminek vyhlsi vberov konanie versenytrgyalst hirdet vyhlka rendelet vhoda elny vyhostenie kiutasts vyhotovi faktru szmlt killt

vyhovie vhra vyhradzova si prvo vyjadri sa vyjm zo zdanenia vkaz vkaz nedoplatkov vkaz o majetku a zvzkoch vkaz o majetku a zvzkoch vkaz o prjmoch a vdavkoch vkaz za mesiac vkaz ziskov a strt vykza daov stratu vykza nedoplatok vo vke X vykza zklad dane vykza/vykazova vklad vkon vkon motora vkon muzelnej innosti vkon prce vkon rozhodnutia vkon pecializovanch funkci vkon trestu vkon vzby vkon vo verejnom zujme vykonanie kontroly vykona maturitn skku vykona odborn dozor vykona odborn dozor na stavbe vykona opravy vykonat radn etrenie vykonatenos vykonvacia vyhlka vykonva stavebn dozor vykonva zrobkov innos vkonn orgn vkrm vykurovanie vylenie vyli/vyluova vlune vymhanie pohadvky vymha vymha vivn vmaz

megfelel, kielgt nyeremny jogot forml vmire vhogyan nyilatkozik, kifejezi magt kivon az adzs all kimutats htralkok kimutatsa egyszerstett mrleg mrleg (trsasgi ad) eredmnykimutats (szja) havi kimutats eredmnykimutats (trsasgi ad) vesztesget mutat ki X sszeg htralkot mutat ki vmilyen adalapot mutat ki kimutat magyarzat 1. vgrehajts, teljests, vgzs; 2. teljestmny motor teljestmnye muzelis tevkenysg folytatsa munkavgzs hatrozat vgrehajtsa specilis funkcik elltsa bntets tltse elzetes letartztats kzfeladat elltsa ellenrzs vgrehajtsa rettsgi vizsgt tesz szakmai felgyeletet gyakorol elltja a felels mszaki vezet feladatkrt javt, kijavt vmit hivatalos vizsglatot lefolytat vgrehajthatsg vgrehajtsi rendelet elltja a felels mszaki vezet feladatkrt kerestevkenysget folytat vgrehajt szerv hizlals fts kizrs kizr kizrlag kvetels behajtsa behajt tartsdjat behajt trls

vymaza vymedzenie vymedzen rozsah vmena vymenova vymenova niekoho do funkcie vmera vymeriavac zklad vymeka hodiny (v kole) vymc dln sumu vynaloen vdavky vya vynies rozsudok vnimka vnimone vnos finann vnos mimoriadny vnos prevdzkov vnos z benej innosti vnos/vnosy vnosov rok vnosy z majetku obce

vpis z listu vlastnctva vpis z matriky vpis z registra trestov vpis z tu vpis zo ivnostenskho registra vplata vplata miezd vyplaten mzda vyplati/vyplca vyplni/vypa vpoet zkladu dane vpotov technika vpove vypoveda vypoiiavate vpoin poriadok vypracova vypratanie vypan voda vypanie odpadovch vd vrad

trl meghatrozs meghatrozott terjedelem, elrt terjedelem csere kinevez vkit vmilyen funkciba, tisztsgbe kinevez nagysg, mrtk 1. kivetsi alap (ad); 2. jrulkalap mulaszt adssgot behajt kltsgek kivon, kivesz tletet hoz, tletet kihirdet kivtel kivtelesen pnzgyi hozam rendkvli hozam zemi eredmny, zemi hozam, mkdsi nyeresg zemi tevkenysg hozama hozam (rtkpapr) kamatbevtel a kzsg vagyonbl szrmaz bevtel, nkormnyzati vagyonbl szrmaz bevtelek tulajdonilap-kivonat anyaknyvi kivonat hatsgi erklcsi bizonytvny bankszmlakivonat vllalkozi nvjegyzk-kivonat 1. fizets; 2. kifizets br kifizetse kifizetett br kifizet kitlt adalap kiszmtsa szmtstechnika felmonds 1. kimond, elmond; 2. felmond; 3. kiutast klcsnvev klcsnzsi szablyzat kidolgoz vmit kirts vhova kiengedett vz szennyvzkibocsts tertk (vadszat)

vyradenie vozidla z evidencie vozidiel vyradenie vozidla z premvky na pozemnch komunikcich vyraden z evidencie uchdzaov o zamestnanie vyradi vyradi z evidencie vroba vrobca vrobn innos vrobn znaka vrobn slo vrobn zariadenie vrobok vrok rozhodnutia vrokov as vyrovnan hospodrenie vyrovna da vyrozumenie vrub stromu/dreviny vyrba vyruben da vyrubi da vyrubi sankn rok vsada vsadba vyetrenie vyetri vyetrujci lekr vka vka obratu vka poskytnutej pomoci vka schvlenej pomoci vka vkladu vka iadanej pomoci vkov psmo vkov usporiadanie stavby vskum vskum a vvoj vskumn prca vsledn hodnota vsledok vsledok hospodrenia vsledok hospodrenia pred zdanenm

jrm trlse a nyilvntartsbl jrm kivonsa a kzti forgalombl trlve az llskeresi nyilvntartsbl trl vmit trl a nyilvntartsbl termels, gyrts gyrt, elllt, termel gyrts, termels gyri jelzs gyri szm, gyrtsi szm gyrtberendezs gyrtmny hatrozat rendelkez rsze rendelkez rsz (hatrozat) kiegyenslyozott gazdlkods adt kiegyenlt rtests, kirtests fakivgs, fs szr nvny kivgsa kivg (ft, cserjt) kivetett ad adt kivet bntetkamatot felszmt, kivet kivltsg, eljog ltets, kiltets vizsglat kivizsgl, megvizsgl kezelorvos 1. magassg, 2. sszeg forgalom nagysga nyjtott tmogats sszege jvhagyott tmogats sszege vagyoni hozzjruls sszege, vagyoni bett sszege krelmezett tmogats sszege magassgi v az ptmny magassgi tagolsa kutats kutats-fejleszts kutatmunka eredmny, vgs sszeg eredmny gazdlkods eredmnye adzs eltti eredmny

vslovn iados vslovn shlas vysok kola vysokokvalifikovan zamestnanie vysokokolsk tdium vysokokolsk vzdelanie

kifejezett krelem, vki kifejezett krelmre kifejezett hozzjrulsa vkinek 1. felsoktatsi intzmny, 2. fiskola magasan kvalifiklt munka felsfok tanulmnyok 1. felsfok vgzettsg, 2. fiskolai vgzettsg vysokokolsk vzdelanie druhho msodik felsfok kpzettsgi szint stupa vysokokolsk vzdelanie prvho els felsfok kpzettsgi szint stupa vypecifikova specifikl, rszletez vysporiadan vzah rendezett viszony vy zemn celok megyei nkormnyzat vyie uveden fenti, emltett vstava killts vstavba pts vstavbou naruen tern ptkezssel megbolygatott terlet vystavenie vplyvu ivotnho krnyezeti hatsnak kitesz prostredia vystavi killt vystavi faktru szmlt killt vstavn priestor killthelyisg, killtterem vstelka hm(szvet) vstran svetlo megklnbztet fnyjelzs (gpjrmvn), figyelmeztet jelzfny, veszlyjelz fny vystpenie lena tag kilpse vstupn formt kimeneti formtum vsuvn rebrk teleszkpos ltra, szthzhat ltra, kitolhat ltra vysvedenie bizonytvny vysvetlivka magyarzat vtlaok pldny vytvorenie novch pracovnch j munkahelyek ltestse miest vytvori/vytvra 1. kialakt, 2. ltrehoz vyti kijell, kitz vytyovanie hranc hatr kijellse vun list szakmunks-bizonytvny vyuovac predmet tantrgy vytovanie elszmols vytovanie dane adelszmols vytova 1. elszmol; 2. kiszmlz vytova dotciu tmogatst elszmol vystenie torkolat vustn objekt szennyvzcsatorna kivezetje vyuitie zemia terlethasznlat

vyvan mnostvo vvesca vyvesenie vyvesi na radn tabuu vyvlastni vvoz vvoz sluby vvoz tovaru vvozn innos vvrat vyvrhn vyiada/vyadova vivn vivn uren sdom vivn stav vyivovan diea/deti vyznaenie vyznaen dtum vyznai vznam vzva vzva vzva k zaplateniu vzva na zaplatenie daovho nedoplatku vzva na zaplatenie sprvneho poplatku vyzva na podanie daovho priznania vyzva na zaplatenie dlnej iastky vyzva/vyzva vzjomn pomer vzatie do vzby vzda sa mandtu vzdva sa vzdelanie vzdelvac el vzdelvacia ustanovize vzdelvacie zariadenie vzdelvanie vzdelvanie a prprava pre trh prce vzdialenos vzhadom vzia na vedomie

exportlt mennyisg kifggeszt kifggeszts kifggeszt vmit a hivatali hirdettblra kisajtt kivitel szolgltatskivitel termkkivitel exporttevkenysg, kiviteli tevkenysg kidlt fa kidnt kikr tartsdj brsg ltal meghatrozott tartsdj tplltsg, tplltsgi llapot eltartott gyermek(ek) jells megjellt dtum megjell jelentsg 1. felhvs; 2. felszlts felszlts fizetsi felszlts adhtralk megfizetsre szolgl fizetsi felszlts felszlts eljrsi illetk fizetsre, fizetsi felszlts eljrsi illetk megfizetsre adbevalls benyjtsra felszlt felszlt az adssg megfizetsre felszlt, felhv klcsns kapcsolat elzetes letartztatsba helyezs lemond tisztsgrl, visszaadja a mandtumt lemond valamirl vgzettsg oktatsi cl oktatsi intzmny oktatsi intzmny oktats, kpzs munkaer-piaci felkszls tvolsg tekintettel tudomsul vesz

vzniknut koda vzor vzorka vzorkov predaja webov strnka/webstrnka/webov sdlo xerokpia xerox z dvodu z hadiska z identifikanch dvodov z titulu nieoho z vlastnch prostriedkov za elom zber zabezpei zaa stavebn konanie zaatie konania zachova/zachovva zachovva mlanlivos zachovva ticho zchrana zchrann prce zaiatok zaiatok innosti nariadenia zadefinova zadra zaevidovanie zahjenie zhlavn peiatka zhrada zhradncky produkt zahraniie zahranin osoba zahranin Slovk zajac pon zjazd zkaz zkaz innosti zkaz neleglneho zamestnvania zkaz pouvania zkazka zkaznk zklad zklad dane

keletkezett kr minta, mintakp, plda minta mintabolt honlap fnymsolat fnymsol okbl, indokbl szempontbl azonostsi clbl vmilyen cmen, vmilyen jogcmen sajt kltsgre vmilyen cllal, clbl felvtel biztost ptsi eljrs megindt, megkezd eljrs megindtsa megriz, megtart megtartja a titoktartsi ktelezettsget tilos vminek (levltr, knyvtr) a csendjt megzavarni ments mentsi munkk kezds, kezdet a rendelet hatlybalpsnek ideje 1. meghatroz; 2. definil visszatart nyilvntartsba vtel kezdet, vminek a megkezdse fejlcblyegz kert kertszeti termk klfld klfldi szemly klfldi szlovk mezei nyl (trsas) utazs, kirnduls tilts tevkenysgtl val eltilts illeglis foglalkoztats tilalma hasznlat tiltsa, hasznlata tilos (vminek) megrendels megrendel alap adalap

zakladacia listina zkladn mapa vekej mierky zkladn sadzba dane zkladn kola zkladn umeleck kola zkladn imanie zkladn daj zkon zkonn lehota zkonn nleitosti zkonn pouenie zkonnk zkonn zstupca, zkonn zstupca dieaa, zkonn zstupca iadatea zkonom predpsan nleitosti zkonom stanoven limit zkruta zakrkova zalesnenie/zalesovanie zlesovacia povinnos zalesovacia loha zloh zlohov platba zloca zaloi zlon prvo zlon verite zamedzi zmenn zmluva zmer zameranie zamestnanec zamestnanec archvu zamestnanec oprvnen kona zamestnaneck pomer zamestnanos zamestnanos a inklzia zamestnanos a socilna inklzia zamestna/zamestnva zamestnatenos zamestnvate zamietnu/zamieta/zamietnutie zaman stavba zanedbanie povinnej vivy

alapt okirat nagy mretarny alaptrkp alap adkulcs, rendes adkulcs, f adkulcs alapiskola alapfok mvszeti iskola alaptke alapadat, alapvet adat trvny trvnyi hatrid trvnyi kellkek trvny szerinti tjkoztats trvnyknyv trvnyes kpvisel, a gyermek trvnyes kpviselje, a krelmez trvnyes kpviselje trvnyi kellkek trvny ltal megllaptott hatrrtk kanyar bekarikz, karikzssal megjell erdsts erdstsi ktelezettsg erdstsi feladat zlog ellegfizets zlogads megalapt, ltrehoz zlogjog zloghitelez korltoz csereszerzds szndk irnyultsg 1. alkalmazott, 2. munkavllal levltri alkalmazott eljrni jogosult alkalmazott alkalmazotti jogviszony foglalkoztatottsg foglalkoztatottsg s inklzi foglalkoztatottsg s trsadalmi befogads foglalkoztat foglalkoztathatsg munkaad, munkltat, foglalkoztat elutast tervezett ptmny gyermektartsdj-fizets ktelessgnek elhanyagolsa

zanedbva kolsk dochdzku iaka znik znik lena znik uplatnenia nroku zanikn bez prvneho nstupcu zanikn/zanika zaobchdzanie zaokrhlenie zpisnica zpisnica o prejednvan priestupku zpisnine zapisovate zaplaten da zaplaten da v zahrani zaplaten poistn a prspevky zaplatenie zkazky zaplaten preddavok zaplati zaplati da zaplati pohadvku zaplati preddavok na da zpoet dane zaplatenej v zahrani zapotanie zapota v plnej vke zapota/zapotanie zaraden do evidencie uchdzaov o zamestnanie zaradi do evidencie

a tanul nem tesz eleget tanktelezettsgnek megszns tag megsznse ignyrvnyests megsznse jogutd nlkl megsznik megsznik bnsmd kerekts jegyzknyv szablysrtsi jegyzknyv jegyzknyvileg jegyzknyvvezet megfizetett ad klfldn megfizetett ad befizetett jrulkok s hozzjrulsok, befizetett djak s hozzjrulsok megrendelt munkk kifizetse megfizetett elleg megfizet, kifizet, kiegyenlt megfizeti az adt kvetelst kiegyenlt adelleget befizet klfldn megfizetett ad beszmtsa beszmts teljes sszegben beszmt beszmt szerepel az llskeresi nyilvntartsban

nyilvntartsba vesz, nyilvntartsba besorol zariadenie praktickho vyuovania gyakorlati kpzst nyjt ltestmny zariadenie pre deti a mlde gyermek- s ifjsgi intzmny zariadenie kolskho stravovania iskolai tkeztetsi intzmny zariadenie socilnych sluieb szocilis szolgltatst nyjt intzmny zariadenie specilis pedaggiai tancsad intzmny pecilnopedagogickho poradenstva zariadenie starostlivosti o udsk testpol ltestmny telo zariadenie uahujce tdium dokumentumok tanulmnyozst megknnyt eszkz zrobkov innos kerestevkenysg zrobok kereset zaruen elektronick podpis hiteles elektronikus alrs

zsada zsada rovnakho zaobchdzania zasadacia miestnos zasadnutie zsah zsahov vozidlo zasielatestvo zsielkov tovar

zakolenie zasla/zaslanie zsoba zsobovanie zsobovanie vodou zsoby materilu zsoby tovaru zsoby vrobkov zastavan zemie obce zastaven konanie zastavi/zastavova zastvka zstupca zstupca na doruovanie psomnost zstupca na zklade plnomocenstva zstupca skupiny zstupca starostu zstupca v daovom konan zastpenie zastpenie spolonka zastpenie zahraninho kapitlu

elv egyenl bnsmd elve lsterem 1. ls, 2. tancskozs 1. beavatkozs; 2. bevets esetkocsi csomagkld szolgltats tvrtkests keretben rtkestett ru, csomagkld kzvettsvel szolgltatott ru 1. kpzs; 2. betants elkld, megkld tartalk ellts vzellts anyagkszlet rukszlet termkkszlet a kzsg beptett terlete, belterlete megszntetett eljrs megszntet megll(hely) 1. kpvisel, 2. helyettes kzbestsi megbzott, kzbestsi meghatalmazott meghatalmazott kpvisel

csoport kpviselje (adkpviselje) alpolgrmester adkpvisel kpviselet tag rszesedse, tag zletrsze klfldi tke arnya, klfldi tke rszesedse, klfldi tkerszeseds zastpen kpviseli zastpen tatutrnym zstupcom kpviseli a hivatalos kpvisel zastupitesk rad klkpviselet zastupitesk rad SR szlovk klkpviselet zastupitestvo kpvisel-testlet/kpviselet zastupovanie prvnickou osobou jogi szemly ltali kpviselet zastupovanie v daovom konan kpviselet adeljrsban, adkpviselet zastupova 1. kpvisel vkit, 2. helyettest vkit zataji elhallgat, eltitkol za teher zaaitenos terhelhetsg zaaitenos mosta hd terhelhetsge zateplenie hszigetels

ztvorka zatova zauja stanovisko k projektovej dokumentcii zujem zujemca zujemca o zamestnanie zvada zvada komunikcie zvadn stav (stavby) zvan poruenie zvzn stanovisko zvan dvod zvzok zavzova zavedenie ntenej sprvy zveren skka zveren stanovisko zveren ustanovenia zveren et obce zavies zvisl zemie zvlaha zvod zazelenenie zavacie ochorenia zznam zber zber lesnho reproduknho materilu zbera zbierka zbierka listn zbierka zkonov zbierkov fond zbierkov fond mzea zbierkov predmet zbor Zbor vzenskej a justinej stre zbra zbrojn preukaz zdaniten mzda zdaniten osoba zdaniten obchod zdaniten prjem

zrjel knyvel, beknyvel llst foglal a projektdokumentcival kapcsolatban rdeklds rdekld munkalehetsg irnt rdekld hiba, hinyossg, meghibsods thiba (ptmny) leromlott llapota, rossz llapota slyos megsrtse vminek, slyos megszegse vminek ktelez (jelleg/rvny) llsfoglals komoly indok ktelezettsg, tartozs elktelez vkit, vmire ktelez vkit vagyonfelgyelet bevezetse zrvizsga vgleges llsfoglals zr rendelkezsek kzsg zrszmadsa bevezet fgg terlet ntzs zem fvests, nvnyzet kiltetse emsztrendszeri megbetegedsek bejegyzs gyjts erdszeti szaportanyag gyjtse gyjthely gyjtemny okmnytr trvnytr gyjtemny mzeumi gyjtemny gyjtemnyi trgy testlet bntets-vgrehajtsi testlet fegyver fegyvertartsi engedly adkteles munkabr adalany, adkteles szemly fakteles gylet adkteles jvedelem, adkteles bevtel

zdaovacie obdobie zdaovacie obdobie ben zdaovacie obdobie budce zdaovacie obdobie predchdzajce zdaovacie obdobie prslun zdaovan innos zdaovan innos (podnikatesk) zdaovan prjem zo zvislej innosti zdeden prva zdvodnenie zdvodni zdrav pracovn podmienky zdravie zdravie a bezpenos osb zdravotn poisova zdravotn spsobilos zdravotn starostlivos zdravotne bezpen zdravotn poistenie zdravotn postihnutie zdravotn riziko zdravotne spsobil zdravotncke zariadenie zdravotncky pracovnk zdravotnctvo zdravotnctvo a socilna pomoc zdravotn dvod zdravotn filter zdravotn stav zdravotn stav iadatea zdroj zdroj energie zdroj ionizujceho iarenia zdroj nkazy zdroj podnetu zdroj zneisovania ovzduia zdroje financovania zdruen stredn kola zdruenie zdruenie obc zdruenie samosprvnych krajov zdvhacie zariadenie

adv, adzsi idszak, admegllaptsi idszak, bevallsi idszak aktulis admegllaptsi idszak kvetkez admegllaptsi idszak elz admegllaptsi idszak trgyv adkteles tevkenysg vllalkozi adkteles tevkenysg adzott brjvedelem rklt szellemi tulajdonjogok indokols indokol egszsges munkafelttelek egszsg szemlyek egszsge s biztonsga egszsgbiztost, egszsgbiztostsi pnztr egszsgi alkalmassg egszsggyi ellts egszsggyileg biztonsgos egszsgbiztosts egszsgkrosods egszsggyi kockzat egszsgileg alkalmas egszsggyi intzmny egszsggyi dolgoz egszsggy humn-egszsggyi, szocilis ellts egszsgi ok egszsggyi szr egszsgi llapot krelmez egszsgi llapota forrs energiaforrs ionizl sugrzs forrsa fertzs forrsa, jrvny forrsa eljrs indtsnak alapja lgszennyez forrs finanszrozs forrsa szakkpz iskola trsuls, egyeslet nkormnyzati trsuls megyei nkormnyzatok trsulsa emelszerkezet

zdvihov objem zdvihov objem motora v cm3

zele eleznica eleznin drha eleznin polcia zemepisn dka zemepisn rka zemn plyn ena enat ench ensk tvar (priezviska) zhabanie veci zhoda zhodne zhodnocovanie zhodnotenie zhotovenie zhotovi zhotovi fotokpiu zhotovite zhotovite stavby zhromadenie zhromadenie dajov iadan pomoc iadanka iada iadate iados iados o pomoc v hmotnej ndzi iados o registrciu iados o registrciu pre da (z pridanej hodnoty) iados iadatea sa stva bezpredmetnou zisk zisk pred zdanenm zisk z predaja majetku zskanie ttnej pomoci zskan prspevok zisti skutkov stav zisti/zisova zisovate prin poiaru

hengerrtartalom a motor hengerrtartalma kbcentimterben, motor kbcentimterben mrt rtartalma nvnyzet vast vasti plya vasti rendrsg fldrajzi hosszsg fldrajzi szlessg fldgz n ns vlegny nv nnem alakja (csaldnv) elkobzs sszhang, megfelelsg, egyezs egyezen rtknvels rtkels kivitelezs 1. gyrt; 2. kszt fnymsolatot kszt kivitelez az ptmny kivitelezje gyls adatgyjts krelmezett tmogats krlap krelmez, krvnyez, kr, ignyel krelmez krelem, krvny krelem szocilis segly megtlsre nyilvntartsba vteli krelem krelem adnyilvntartsba vtel irnt (fa), krelem fa-nyilvntartsba vtel irnt a krelmez krelme trgytalann vlik nyeresg adzs eltti nyeresg vagyonrtkestsbl szrmaz nyeresg llami tmogats megszerzse kapott tmogats tnyllst megllapt 1. megllapt; 2. kidert; 3. feldert tzvizsgl

iv vha iv zver iv zvierat iveln pohroma ivnos ivnostensk oprvnenie ivnostensk podnikanie ivoch ivona vroba ivone produkty ivony kodca ivot ivotn minimum ivotn podmienky ivotn podmienky det a mldee ivotn poistenie ivotn prostredie zlievan vzorka zlikvidova zlom zlomok zloenie zloi sub zloit reer zlen konanie zemn so stavebnm zlenie zlenie obc zmena adresy trvalho pobytu zmena druhu pozemku

lsly lllat l llatok elemi csaps, termszeti csaps iparszer vllalkozs vllalkozi engedly iparszer vllalkozs llny llattenyszts llati termkek llati krtev let ltminimum letfelttelek gyermekek s fiatalkorak letfelttelei letbiztosts krnyezet kevert minta (szennyvzbl, annak vizsglatra) felszmol trs tredk sszettel gretet tesz, fogadalmat tesz bonyolult kutatmunka sszevont ptsi eljrs egyests, sszevons kzsgegyests lakcmvltozs fldrszlet rendeltetsnek megvltoztatsa, mvelsi g megvltoztatsa pnznyer automata zemeltetsi engedlynek mdostsa csaldnv-vltoztats vlt mszakbeoszts keverk klnfle magvak s gymlcsk egyezsg fiatalts szerzds elszerzds ptsi vllalkozsi szerzds ruszlltsi szerzds

zmena licencie prevdzkovania vhernch prstrojov zmena priezviska zmenka zmennos zmes zmesov zrn, semen a ovocie zmier zmladenie zmluva zmluva o budcej zmluve zmluva o dodvke stavebnch prc zmluva o dodvke tovaru

zmluva o odovzdan a prevzat objektu (objektov) zmluva o poskytovan socilnej sluby zmluva o prepoian zmluva o te zmluva o vecnom bremene zmluva o vpoike zmluva o zaloen Eurpskeho spoloenstva zmluva o zamedzen dvojitho zdanenia zmluvn pokuta zmluvn strana zmluvn vonos zmluvn pokuty, penle zmluvn tt zmluvn vzah zmocni zmyslov ochorenia znaenie znaka znaka fondu znaka vozidla znak znalec znalec (prizvan znalec) znalec v odbore znaleck posudok znalos znamienko znmka zna nklady v plnej vke znzornenie zneisten voda zneistenie/zneisovanie zneisovanie ovzduia zneisujca ltka znelka obce znekodovanie odpadu zneui/zneuva znevhodnen (zraniten, marginalizovan skupiny)

tads-tvteli szerzds szocilis szolgltatsi szerzds klcsnzsi szerzds, klcsnbrleti szerzds bankszmlaszerzds jelzlogszerzds, szerzds dologi teherrl klcsnzsi szerzds Eurpai Kzssg alapt szerzdse szerzds a ketts adztats elkerlsrl ktbr szerzd fl szerzdsi szabadsg ktbr, ksedelmi kamat szerzd llam szerzdses viszony felhatalmaz rzkszervi megbetegedsek jells 1. jelzs, jegy; 2. jegy (azonost), szm; 3. mrka, vdjegy fond szma jrm gyri jelzse jegy, jel igazsggyi szakrt (felkrt) igazsggyi szakrt szakrt szakrti vlemny, igazsggyi szakrti vlemny ismeret jel jegy teljes sszegben viseli a kltsgeket brzols, szemlltets szennyezett vz szennyezs lgszennyezs szennyezanyag kzsg himnusza, kzsgi himnusz hulladkrtalmatlants visszal vmivel, kihasznl vmit htrnyos helyzet (sebezhet, marginalizlt csoportok)

znevhodnenia osoby s akm zdravotnm postihnutm znevhodnen uchdza o zamestnanie znies/zna znen sadzba dane znenie zkladu dane zobrazenie pozemku zodpovedajce obdobie zodpovedn osoba zodpovednos zodpovedn pracovnk zodpovedn zamestnanec zodpovedn zstupca zodpovedn zstupca (dieaa) zohadni/zohadova zomrie zosilova zostatkov cena (majetku) zostatok zostava zoznam zoznam zamestnancov so zdrav.postihnutm zranenie zrazen da zrazen preddavok na da zrazi da zrazi preddavok na da zrka (zo mzdy) zrka dane zo mzdy zrkov da zriadenie zriadenie vjazdu z miestnej komunikcie zriadi zriaovacia listina zriaova zriaovate koly zrunos zruenie obce zruenie spisnho a orientanho sla zrui stlu prevdzkare

slyosan egszsgkrosodott szemly esetben fennll htrnyok htrnyos helyzet llskeres visel cskkentett adkulcs, kedvezmnyes adkulcs adalap-cskkents telek brzolsa trgyidszak felels szemly felelssg felels dolgoz felels alkalmazott kpvisel, felels kpvisel gyermek trvnyes kpviselje figyelembe vesz meghal, elhallozik, elhuny erst (hangerst) maradvnyrtk 1. maradk, 2. vgsszeg (a szmln) sszellts 1. jegyzk, lista, 2. nvjegyzk (szemlyek) megvltozott munkakpessg alkalmazottak nvjegyzke srls levont ad levont adelleg adt levon adelleget levon munkabrbl val levons ad levonsa munkabrbl, az adnak a munkabrbl trtn levonsa forrsad ltrehozs, alapts helyi kztrl bejrat kialaktsa ltest alapt okirat, alapt okmny ltest iskolafenntart jrtassg, kszsg kzsg megszntetse pletjegyzkszm s hzszm megszntetse telephelyet megszntet, felszmol

zrui/zruova zastnen osoba ztovan mzda umpa upa zvrac agregt zvzok zvzok knh (X zvzok knh/jeden zvzok knihy) zvzok vonch listov zver zverejni zviera zvisl dopravn znaka zvl nevhodn podmienky zvltna voda zvltne uvanie miestnej komunikcie zvyajn bydlisko zvhodni zven zdravotn dozor zvi zklad dane zvyovanie kvalifikcie tdiom

megszntet, felszmol rsztvev (szemly) elszmolt br dert (hivatalos), emsztgdr (kznyelvi) megye hegesztaggregt 1. ktet; 2. kteg knyvktetek (X ktet knyv / egy ktet knyv) paprkteg 1. vadllat; 2. vadllomny kzztesz, nyilvnossgra hoz, megjelentet, kiad llat kzti jelztbla klnsen elnytelen felttelek sajtos rendeltets vz helyi kzt nem kzlekedsi cl ignybe vtele szoksos lakhely elnyben rszest szigortott egszsggyi felgyelet nveli az adalapot kpezi magt

PRVNY PREDPIS SVK Dohoda o Eurpskom hospodrskom priestore Metodick nvod na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov nariadenia Komisie (ES) . 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlsen uritch kategri pomoci za zluiten so spolonm trhom poda lnkov 87 a 88 zmluvy (Veobecn nariadenie o skupinovch vnimkch) nariadenie (EHS) . 881/92 Rady z 26. marca 1992 o prstupe na trh v preprave tovaru cestnou dopravou v rmci spoloenstva na zemie alebo z zemia jednho lenskho ttu alebo pri prechode cez zemie jednho alebo viacerch lenskch ttov nariadenie (ES) . 104/2000 Z. z. o spolonej organizcii trhov s vrobkami rybolovu a akvakultry nariadenie Komisie (ES) . 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatnen lnkov 87 a 88 Zmluvy o zaloen ES na pomoc de minimis nariadenie prezidenta Policajnho zboru . 14/2011 nariadenie Rady Eurpskeho spoloenstva . 1047/2002 nariadenie vldy Slovenskej republiky . 491/2002 Z.z. ktorm sa ustanovuj kvalitatvne ciele povrchovch vd a limitn hodnoty ukazovateov zneistenia odpadovch vd a osobitnch vd (zruen) nariadenie vldy Slovenskej republiky . 296/2005 Z. z. ktorm sa ustanovuj poiadavky na kvalitu a kvalitatvne ciele povrchovch vd a limitn hodnoty ukazovateov zneistenia odpadovch vd a osobitnch vd naridenie rady (EHS) . 684/92 zo 16. marca 1992 o spolonch pravidlch pre medzinrodn prepravu osb autokarmi a autobusmi v znen nariadenia (ES) . 11/98

PRVNY PREDPIS HU Az Eurpai Gazdasgi Trsgrl szl megllapods Mdszertani tmutat a megjtott termfld-nyilvntarts elksztshez A Bizottsg 800/2008/EK rendelete (2008. augusztus 6.) a Szerzds 87. s 88. cikke alkalmazsban a tmogatsok bizonyos fajtinak a kzs piaccal sszeegyeztethetnek nyilvntsrl (ltalnos csoportmentessgi rendelet) A Tancs 881/92/EGK rendelete (1992. mrcius 26.) a tagllamok terletre vagy terletrl trtn, illetve a tagllamok terletn thalad, Kzssgen belli kzti rufuvarozsi piacra val bejutsrl

A tancs 104/2000/EK rendelete (1999. december 17.) a halszati s akvakultratermkek piacnak kzs szervezsrl A Bizottsg 1998/2006/EK rendelete (2006. december 15.) a Szerzds 87. s 88. cikknek a de minimis tmogatsokra val alkalmazsrl Az orszgos rendrfkapitny 14/2011. szm utastsa A Tancs 1047/2002. szm rendelete 491/2002. szm kormnyrendelet a felszni vizek minsgi clllapotrl, valamint a szennyvizek s a sajtos hasznlat vizek szennyezettsg hatrrtkeirl (hatlyon kvl helyezve) 296/2005. szm kormnyrendelet a felszni vizek minsgrl, minsgi clllapotrl, valamint a szennyvizek s a sajtos hasznlat vizek szennyezettsgi hatrrtkeirl A tancs 11/98/EK rendeletvel mdostott 684/92/EGK (1992. mrcius 16.) rendelete az autbusszal vgzett nemzetkzi szemlyszllts kzs szablyairl

opatrenie tatistickho radu Slovenskej republiky . 16/2001 Z. z., ktorm sa vyhlasuje Klasifikcia zamestnan (zruen) vyhlka 516/2011 Z. z., ktorou sa vydva tatistick klasifikcia zamestnan Ponukov cennk geodetickch a kartografickch vkonov poda zkona . 18/1996 Z. z. o cench v znen neskorch predpisov Schma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti - . Schma DM-1/2007 smernica ES . 1/2001 ktorou sa men a dopa smernica rady 70/220/EHS o opatreniach proti zneisovaniu ovzduia emisiami z motorovch vozidiel smernica Eurpskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznvan odbornch kvalifikci upresnenie Riadiaceho orgnu (RO) . N3/2007 v platnom znen vyhlka Ministerstva ivotnho prostredia Slovenskej republiky . 706/2002 Z.z. o zdrojoch zneisovania ovzduia, o emisnch limitoch, o technickch poiadavkch a veobecnch podmienkach prevdzkovania, o zozname zneisujcich ltok, o kategorizcii zdrojov zneisovania ovzduia a o poiadavkch zabezpeenia rozptylu emisi zneisujcich ltok v znen neskorch predpisov vyhlka Federlneho ministerstva dopravy . 35/1984 Z.b., ktorou sa vykonva zkon o pozemnch komunikcich (cestn zkon) vyhlka Ministerstva pdohopodrstva Slovenskej republiky . 441/2006 Z. z.,ktorou sa ustanovuj podrobnosti o skke odbornej spsobilosti na vyhotovenie lesnho hospodrskeho plnu a o vydvan a odat osvedenia o odbornej spsobilosti technickej spsobilosti na vyhotovenie lesnho hospodrskeho plnu

A Szlovk Kztrsasg Statisztikai Hivatalnak 16/2001. szm kzlemnye a foglalkozsok osztlyozsi rendszerrl (hatlyon kvl helyezve), 516/2011. szm rendelet a foglalkozsok statisztikai osztlyozsi rendszerrl az rak megllaptsrl szl, tbbszr mdostott 18/1996. szm trvny rendelkezseinek megfelelen a fldmrsi s trkpszeti szolgltatsok djttelei A foglalkoztatottsg nvelst clz csekly sszeg (de minimis) tmogats De minimis tmogats 1/2007 A gpjrmvek kibocstsai ltal okozott levegszennyezds elleni intzkedsekrl szl 70/220/EGK irnyelvet mdost 1/2001/EK irnyelv Az Eurpai Parlament s Tancs 2005/36/EK irnyelve (2005. szeptember 7.) a szakmai kpestsek elismersrl az Irnyt Hatsg N3/2007. szm kzlemnye A Szlovk Kztrsasg Krnyezetvdelmi Minisztriumnak tbbszr mdostott 706/2002. szm rendelete a levegszennyezs forrsairl, a kibocstsi hatrrtkekrl, az zemeltetssel kapcsolatos mszaki kvetelmnyekrl s ltalnos felttelekrl, a szennyez anyagok jegyzkrl, a szennyez forrsok osztlyozsrl s a kibocstott szennyez anyagok sztoszlsnak biztostsval kapcsolatos kvetelmnyekrl A Szvetsgi Kzlekedsi Minisztrium 35/1984. szm rendelete a kzutakrl szl trvny vgrehajtsrl (kzti trvny) A Szlovk Kztrsasg Fldmvelsgyi Minisztriumnak 441/2006. szm rendelete az erdgazdlkodsi terv ksztsnek feltteleknt elrt szakvizsga szervezsrl, az erdgazdlkodsi terv ksztshez szksges szakmai vgzettsget igazol tanstvny kiadsrl s visszavonsrl

vyhlka Ministerstva pdohospodrstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky . 501/2010 Z. z., ktorou sa ustanovuj podrobnosti o produkcii lesnho reproduknho materilu a jeho uvdzan na trh vyhlka Ministerstva pdohospodrstva Slovenskej republiky . 12/2009 Z. z. o ochrane lesnch pozemkov pri zemnoplnovacej innosti a pri ich vyat a obmedzen z plnenia funkci lesov vyhlka Ministerstva pdohospodrstva Slovenskej republiky . 232/2006 Z. z. o vyznaovan aby dreva, oznaovan vyaenho dreva a dokladoch o pvode dreva vyhlka Ministerstva pdohospodrstva Slovenskej republiky . 31/1999 Z.z. o lesnej hospodrskej evidencii vyhlka Ministerstva pdohospodrstva Slovenskej republiky . 344/2009 Z. z. ktorou sa vykonva zkon o poovnctve vyhlka Ministerstva pdohospodrstva Slovenskej republiky . 397/2006 Z. z. o lesnej stri vyhlka Ministerstva pdohospodrstva Slovenskej republiky . 451/2006 Z. z. o odbornom lesnom hospodrovi vyhlka Ministerstva pdohospodrstva Slovenskej republiky . 453/2006 Z. z. o hospodrskej prave lesov a o ochrane lesa vyhlka Ministerstva pdohospodrstva Slovenskej republiky . 508/2004 Z. z., ktorou sa vykonva 27 zkona . 220/2004 Z.z. o ochrane a vyuvan ponohospodrskej pdy a o zmene zkona . 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole zneisovania ivotnho prostredia a o zmene a doplnen niektorch zkonov

A Szlovk Kztrsasg Fldmvelsgyi s Vidkfejlesztsi Minisztriumnak 501/2010. szm rendelete az erdszeti szaportanyag ellltsrl s forgalmazsrl A Szlovk Kztrsasg Fldmvelsgyi Minisztriumnak 12/2009 szm rendelete az erdterletek vdelmrl a teleplsrendezs sorn s az erd rendeltetsnek megvltoztatsa kapcsn A Szlovk Kztrsasg Fldmvelsgyi Minisztriumnak 232/2006. szm rendelete a vgsterlet kijellsrl, a kitermelt faanyag megjellsrl s a faanyag eredett igazol iratokrl A Szlovk Kztrsasg Fldmvelsgyi Minisztriumnak 31/1999. szm rendelete az erdgazdlkodsi nyilvntartsrl a Szlovk Kztrsasg Fldmvelsgyi Minisztriumnak 344/2009. szm rendelete a vadszati trvny vgrehajtsrl a Szlovk Kztrsasg Fldmvelsgyi Minisztriumnak 397/2006. szm rendelete az erdrsgrl a Szlovk Kztrsasg Fldmvelsgyi Minisztriumnak 451/2006. szm rendelete az erdszeti szakszemlyzetrl a Szlovk Kztrsasg Fldmvelsgyi Minisztriumnak 453/2006. szm rendelete az erd rendeltetsrl s vdelmrl A Szlovk Kztrsasg Fldmvelsgyi Minisztriumnak 508/2004. szm rendelete a termfld vdelmrl s hasznostsrl, valamint a krnyezetszennyezs integrlt megelzsrl s ellenrzsrl szl 245/2003. sz. tv. s egyb trvnyek mdostsrl rendelkez 220/2004. vi trvny 27. -nak vgrehajtsrl

vyhlka Ministerstva prce, socilnych vec a rodiny Slovenskej republiky . 31/2004 Z. z., ktorou sa vykonva 69 ods. 1 zkona . 5/2004 Z. z. o slubch zamestnanosti a o zmene a doplnen niektorch zkonov vyhlka Ministerstva prce, socilnych vec a rodiny Slovenskej republiky . 44/2004 Z.z., ktorou sa vykonva 69 ods. 2 zkona . 5/2004 Z.z. o slubch zamestanosti a o zmene a doplnen niektorch zkonov vyhlka Ministerstva prce, socilnych vec a rodiny Slovenskej republiky . 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpenosti a ochrany zdravia pri prci a bezpenosti technickch zariaden (zruen) vyhlka Ministerstva prce, socilnych vec a rodiny Slovenskej republiky . 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuj podrobnosti na zaistenie bezpenosti a ochrany zdravia pri prci s technickmi zariadeniami tlakovmi, zdvhacmi, elektrickmi a plynovmi a ktorou sa ustanovuj technick zariadenia, ktor sa povauj za vyhraden technick zariadenia vyhlka Ministerstva vntra Slovenskej republiky 411/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje paulna suma trov konania o priestupku

a Szlovk Kztrsasg Munka-, Szocilis s Csaldgyi Minisztriumnak 31/2004. szm rendelete a foglalkoztatsi szolglatokrl, valamint egyb trvnyek mdostsrl szl 5/2004. szm trvny 69. (1) bekezdsnek vgrehajtsrl a Szlovk Kztrsasg Munka-, Szocilis s Csaldgyi Minisztriumnak 44/2004. szm rendelete a foglalkoztatsi szolglatokrl, valamint egyb trvnyek mdostsrl szl 5/2004. szm trvny 69. (2) bekezdsnek vgrehajtsrl A Szlovk Kztrsasg Munka-, Szocilis s Csaldgyi Minisztriumnak 718/2002. szm rendelete a munkavllalk biztonsgnak s egszsgvdelmnek biztostsrl s a mszaki berendezsek biztonsgrl (hatlyon kvl helyezve) A Szlovk Kztrsasg Munka-, Szocilis s Csaldgyi Minisztriumnak 508/2009. szm rendelete a nyomstart, emel, villamos s gzzem berendezsekkel vgzett munka sorn a munkavllalk biztonsgnak s egszsgvdelmnek biztostsrl, valamint a sajtos cl mszaki berendezsnek minsl mszaki berendezsekrl

a Szlovk Kztrsasg Belgyminisztriumnak 411/2006. szm rendelete a szablysrtsi eljrsban alkalmazott eljrsi kltsgtalny sszegrl vyhlka Ministerstva vntra a Szlovk Kztrsasg Slovenskej republiky . 121/2002 Z. z. Belgyminisztriumnak tbbszr o poiarnej prevencii v znen mdostott 121/2002. szm rendelete a neskorch predpisov tzmegelzsrl vyhlka Ministerstva vntra A Szlovk Kztrsasg Slovenskej republiky . 531/2008 Z. z. Belgyminisztriumnak 531/2008. szm ktorou sa men vyhlka Ministerstva rendelete a szablysrtsi eljrsban vntra Slovenskej republiky . alkalmazott eljrsi kltsgtalny 411/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje sszegrl szl 411/2006. szm paulna suma trov konania o belgyminisztriumi rendelet mdostsrl priestupku vyhlka Ministerstva vntra A Szlovk Kztrsasg Slovenskej republiky . 555/2003 Z. z., Belgyminisztriumnak 555/2003. szm ktorou sa vykonvaj niektor rendelete a lfegyverekrl s a lszerekrl, ustanovenia zkona . 190/2003 Z.z. o valamint egyb trvnyek mdostsrl strelnch zbraniach a strelive a o szl 190/2003. szm trvny egyes zmene a doplnen niektorch zkonov rendelkezseinek a vgrehajtsrl

vyhlka Ministerstva vntra Slovenskej republiky . 628/2002 Z.z., ktorou sa vykonvaj niektor ustanovenia zkona o archvoch a registratrach a o doplnen niektorch zkonov vyhlka Ministerstva vntra Slovenskej republiky . 634/2005 Z.z., ktorou sa vykonvaj niektor ustanovenia zkona . 473/2005 Z.z. o poskytovan sluieb v oblasti skromnej bezpenosti a o zmene a doplnen niektorch zkonov (zkon o skromnej bezpenosti) vyhlka Ministerstva vntra Slovenskej republiky . 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonva zkon o cestnej premvke a o zmene a doplnen niektorch zkonov vyhlka Ministerstva ivostnho prostredia Slovenskej republiky . 489/2002 Z.z., ktorou sa vykonvaj niektor ustanovenia zkona o prevencii zvanch priemyselnch havri a o zmene a doplnen niektorch zkonov vyhlka Ministerstva ivotnho prostredia Slovenskej republiky . 126/2004 Z.z. o autorizcii, o vydvan odbornch posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovan osb oprvnench na vydvanie posudkov a o overovan odbornej spsobilosti tchto osb vyhlka Ministerstva ivotnho prostredia Slovenskej republiky . 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonva zkon . 543/2002 Z.z. o ochrane prrody a krajiny vyhlka Ministerstva ivotnho prostredia Slovenskej republiky . 315/2010 Z. z. o nakladan s elektrozariadeniami a s elektroodpadom vyhlka Ministerstva ivotnho prostredia Slovenskej republiky . 408/2003 Z.z. o monitorovan emisi a kvality ovzduia

A Szlovk Kztrsasg Belgyminisztriumnak 628/2002. szm rendelete a levltrakrl s irattrakrl, valamint egyb trvnyek mdostsrl szl trvny egyes rendelkezseinek vgrehajtsrl A Szlovk Kztrsasg Belgyminisztriumnak 634/2005. szm rendelete az rz-vd szolgltatsok nyjtsrl s egyb trvnyek mdostsrl szl 473/2005. szm trvny egyes rendelkezseinek vgrehajtsrl A Szlovk Kztrsasg Belgyminisztriumnak 9/2009. szm rendelete a kzti kzlekeds szablyairl s egyb trvnyek mdostsrl szl trvny vgrehajtsrl a Szlovk Kztrsasg Krnyezetvdelmi Minisztriumnak 489/2002. szm rendelete az ipari katasztrfk megelzsrl s egyb trvnyek mdostsrl szl trvny egyes rendelkezseinek vgrehajtsrl A Szlovk Kztrsasg Krnyezetvdelmi Minisztriumnak 126/2004. szm rendelete a hulladkkezels engedlyezsrl, a hulladkgazdlkodsi szakrti tevkenysgrl, a szakrti vlemnyek kiadsra jogosult szemlyekrl s a szakmai alkalmassgi vizsglatrl a Szlovk Kztrsasg Krnyezetvdelmi Minisztriumnak 24/2003. vi rendelete a krnyezet- s tjvdelemrl szl 543/2002. szm trvny vgrehajtsrl a Szlovk Kztrsasg Krnyezetvdelmi Minisztriumnak 315/2010. szm rendelete az elektromos s elektronikai berendezsek s hulladk kezelsrl a Szlovk Kztrsasg Krnyezetvdelmi Minisztriumnak 408/2003. szm rendelete a szennyezanyag-kibocsts s a levegminsg monitorozsrl

vyhlka Ministerstva ivotnho prostredia Slovenskej republiky . 61/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuj poiadavky na vedenie prevdzkovej evidencie a rozsah alch dajov o stacionrnych zdrojoch vyhlka tatistickho radu Slovenskej republiky .306/2007 Z.z., ktorou sa vydva tatistick klasifikcia ekonomickch innost vyhlka radu geodzie, kartografie a katastra Slovenskej republiky . 22/2010 Z. z., ktorou sa vydva Spravovac poriadok pre katastrlne rady a sprvy katastra vyhlka radu geodzie, kartografie a katastra Slovenskej republiky . 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonva zkon Nrodnej rady Slovenskej republiky . 215/1995 Z. z. o geodzii a kartografii v znen neskorch predpisov vyhlka radu geodzie, kartografie a katastra Slovenskej republiky . 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonva zkon Nrodnej rady Slovenskej republiky . 162/1995 Z. z. o katastri nehnutenost a o zpise vlastnckych a inch prv k nehnutenostiam (katastrlny zkon) v znen neskorch predpisov vyhlku Ministerstva vntra Slovenskej republiky . 611/2006 Z. z. o hasiskch jednotkch zkon . 10/1996 Z. z. o kontrole v ttnej sprve v znen neskorch predpisov zkon . 100/1977 Zb. o hospodren v lesoch a ttnej sprve lesnho hospodrstva v znen neskorch predpisov (zruen) zkon . 326/2005 Z. z. o lesoch v znen neskorch predpisov zkon . 105/1990 Zb. o skromnom podnikan obanov zkon . 129/1991 Zb. o komernch prvnikoch (zruen) zkon . 586/2003 Z. z. o advokcii a o zmene a doplnen zkona . 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikan (ivnostensk zkon) v znen neskorch predpisov

a Szlovk Kztrsasg Krnyezetvdelmi Minisztriumnak 61/2004. szm rendelete az zemnapl vezetsvel s a stacionrius lgszennyez forrsok egyb adatainak nyilvntartsval kapcsolatos kvetelmnyekrl a Szlovk Kztrsasg Statisztikai Hivatalnak 306/2007. szm kzlemnye a gazdasgi tevkenysgek gazati osztlyozsi rendszerrl A Szlovk Kztrsasg Geodziai, Kartogrfiai s Kataszteri Hivatalnak 22/2010. szm rendelete a kataszteri hivatalok s ingatlan-nyilvntartsi irodk iratkezelsi szablyzatrl A Szlovk Kztrsasg Geodziai, Kartogrfiai s Kataszteri Hivatalnak 300/2009. szm rendelete a geodzirl s kartogrfirl szl, tbbszr mdostott 215/1995. szm SZK NT-trvny vgrehajtsrl A Szlovk Kztrsasg Geodziai, Kartogrfiai s Kataszteri Hivatalnak 461/2009. szm rendelete az ingatlannyilvntartsrl, az ingatlanhoz fzd tulajdoni s egyb jogok bejegyzsrl szl 162/1995. szm SZK NT-trvny (ingatlannyilvntartsi trvny) vgrehajtsrl 611/2006. szm belgyminisztriumi rendelet a tzoltsg szervezeti felptsrl tbbszr mdostott 10/1996. szm trvny az llamigazgats ellenrzsi rendszerrl 100/1977. szm trvny az erdben foly gazdasgi tevkenysgrl s az llami erdgazdlkodsrl (hatlyon kvl helyezve) a tbbszr mdostott 326/2005. szm trvny az erdrl 105/1990. szm trvny a magnvllalkozsrl 129/1990. szm trvny az gyvdekrl (hatlyon kvl helyezve) 586/2003. szm trvny az gyvdsgrl, valamint az iparszer vllalkozsrl szl, tbbszr mdostott 455/1991 sz. trvny mdostsrl

zkon . 135/1961 Zb. o pozemnch komunikciach (cestn zkon) v znen neskorch predpisov zkon . 136/1995 Zb. o odbornej spsobilosti na vybran innosti vo vstavbe a o zmene a doplnen zkona . 50/1976 Zb. o zemnom plnovan a stavebnom poriadku (stavebn zkon) v znen neskorch predpisov

tbbszr mdostott 135/1961. szm trvny a kzutakrl (kzti trvny)

136/1995. szm trvny egyes ptsi tevkenysgek vgzshez szksges szakmai alkalmassgrl, valamint a teleplsfejlesztsrl s az ptsgyi eljrs szablyairl szl, tbbszr mdostott 50/1976. szm trvny mdostsrl zkon . 136/2010 Z. z. o slubch na 136/2010. szm trvny a bels piaci vntornom trhu a o zmene a doplnen szolgltatsokrl, valamint egyb trvnyek niektorch zkonov mdostsrl zkon . 137/2010 Z.z. o ovzdu 137/2010. szm trvny a leveg vdelmrl zkon . 138/1991 Zb. o majetku obc tbbszr mdostott 138/1991. szm v znen neskorch predpisov trvny a teleplsi nkormnyzatok vagyonrl zkon . 138/2010 Z. z. o lesnom 138/2010. szm trvny az erdszeti reproduknom materili szaportanyagrl zkon . 145/1995 Z. z. o sprvnych a tbbszr mdostott 145/1995. sz. tv. poplatkoch v znen neskorch a kzigazgatsi eljrsi illetkrl predpisov zkon . 15/2005 Z.z. o ochrane 15/2005. sz. tv. a vadon l llat- s druhov vone ijcich ivochov a nvnyfajok vdelmrl, a velk folytatott vone rastcich rastln regulciou kereskedelem szablyozsrl, valamint obchodu s nimi a o zmene a doplnen egyb trvnyek mdostsrl niektorch zkonov zkon . 154/1994 Z.z. o matrikch v a tbbszr mdostott 145/1994. sz. tv. az znen neskorch predpisov anyaknyvrl zkon . 162/1995 Z. z. o katastri 162/1995. sz. tv. az ingatlan-nyilvntartsrl, nehnutenost a o zpise vlastnckych a az ingatlanhoz fzd tulajdoni s egyb inch prv k nehnutenostiam jogok bejegyzsrl (ingatlan-nyilvntartsi (katastrlny zkon) trvny) zkon . 168/1996 Z. z. o cestnej 168/1996. sz. tv. a kzti kzlekedsrl doprave zkon . 171/1993 Z. z. o Policajnom 171/1993. sz. tv. a rendrsgrl zbore zkon . 18/1996 Z. z. o cench 18/1996. sz. tv. az rak megllaptsrl zkon . 180/1995 Z. z. o niektorch 180/1995. sz. tv. a fldtulajdon-rendezssel opatreniach na usporiadanie kapcsolatos egyes intzkedsekrl vlastnctva k pozemkom zkon . 181/1995 Z. z. o tbbszr mdostott 181/1995. sz. tv. a pozemkovch spoloenstvch v znen kzbirtokossgrl neskorsch predpisov zkon . 182/1993 Z. z. o vlastnctve a tbbszr mdostott 182/1993. sz. tv. bytov a nebytovch priestorov v znen a trsashzi tulajdonrl neskorch predpisov

zkon . 182/2005 Z. z. o vinohradnctve a vinrstve (zruen) zkon . 313/2009 Z. z. o vinohradnctve a vinrstve zkon . 190/2003 Z. z. o strelnch zbraniach a strelive a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen neskorch predpisov zkon . 195/1998 Z.z. o socilnej pomoci (zruen) zkon . 448/2008 Z. z. o socilnych slubch a o zmene a doplnen zkona . 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikan (ivnostensk zkon) v znen neskorch predpisov zkon . 211/2000 Z. z. o slobodnom prstupe k informcim a o zmene a doplnen niektorch zkonov (zkon o slobode informci) v znen neskorch predpisov zkon . 215/1995 Z. z. o geodzii a kartografii v znen neskorch predpisov zkon . 220/2004 Z. z. o ochrane a vyuvan ponohospodrskej pdy a o zmene zkona . 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole zneisovania ivotnho prostredia a o zmene a doplnen niektorch zkonov zkon . 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty zkon . 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnen niektorch zkonov zkon . 224/2006 Z. z. obianskych preukazoch a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen neskorch predpisov zkon . 231/1999 Z. z. o ttnej pomoci

182/2005. sz. tv. a szlszetrl s borszatrl (hatlyon kvl helyezve) 313/2009. sz. tv. a szlszetrl s borszatrl a tbbszr mdostott 190/2003. sz. tv. a lfegyverekrl s a lszerekrl, valamint egyb trvnyek mdostsrl 195/1998. szm tv. a szocilis tmogatsokrl (hatlyon kvl helyezve) 448/2008. szm tv. a szocilis szolgltatsokrl, valamint az iparszer vllalkozsrl szl, tbbszr mdostott 455/1991 sz. trvny mdostsrl a tbbszr mdostott 211/2000. sz. tv. az informcikhoz val szabad hozzfrsrl, valamint egyb trvnyek mdostsrl (informciszabadsg-trvny) a tbbszr mdostott 215/1995. sz. tv. a geodzirl s a kartogrfirl 220/2004. vi trvny a termfld vdelmrl s hasznostsrl, valamint a krnyezetszennyezs integrlt megelzsrl s ellenrzsrl szl 245/2003. sz. tv. s egyb trvnyek mdostsrl 222/2004. sz. tv. az ltalnos forgalmi adrl 223/2001. sz. tv. a hulladkgazdlkodsrl s egyb trvnyek mdostsrl a tbbszr mdostott 224/2006. sz. tv. a szemlyi igazolvnyokrl s egyb trvnyek mdostsrl 231/1999. szm trvny a vllalkozsoknak nyjtott llami tmogatsrl a tbbszr mdostott 233/1995. sz. tv. a brsgi vgrehajtkrl s a brsgi vgrehajtsrl (vgrehajtsi eljrsi rend) s egyb trvnyek mdostsrl

zkon . 233/1995 Z. z. o sdnych exektoroch a exekunej innosti (Exekun poriadok) a o zmene a doplnen alch zkonov v znen neskorch predpisov zkon . 24/2006 Z.z. o posudzovan 24/2006. szm trvny a krnyezeti vplyvov na ivotn prostredie a o hatsok rtkelsrl, valamint egyb zmene a doplnen niektorch zkonov trvnyek mdostsrl

zkon . 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zneisovania ivotnho prostredia a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen neskorch predpisov zkon . 25/2006 Z. z. o verejnom obstarvan a o zmene a doplnen niektorch zkonov zkon . 274/2009 Z. z. o poovnctve a o zmene a doplnen niektorch zkonov zkon . 278/1993 Zb. o sprve majetku ttu v znen neskorch predpisov Zkon . 283/2002 Z.z. o cestovnch nhradch zkon . 286/2009 Z.z. o flurovanch sklenkovch plynoch a o zmene a doplnen niektorch zkonov zkon . 289/2008 Z. z. o pouvan elektronickej registranej pokladnice a o zmene a doplnen zkona Slovenskej nrodnej rady . 511/1992 Zb. o sprve dan a poplatkov a o zmench v sstave zemnch finannch orgnov v znen neskorch predpisov zkon . 293/2007 Z. z. o uznvan odbornch kvalifikci zkon . 300/2005 Z. z. Trestn zkon v znen neskorch predpisov zkon . 311/2001 Z.z. Zkonnk prce v znen neskorch predpisov zkon . 314/2001 Z. z. o ochrane pred poiarmi zkon . 315/2001 Z. z. o Hasiskom a zchrannom zbore zkon . 326/2005 Z. z. o lesoch zkon . 328/2002 Z. z. o socilnom zabezpeen policajtov a vojakov a o zmene a doplnen niektorch zkonov zkon . 330/1991 Zb. o pozemkovch pravch, usporiadan pozemkovho vlastnctva, pozemkovch radoch, pozemkovom fonde a o pozemkovch spoloenstvch zkon . 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejnho zdravia a o zmene a doplnen niektorch zkonov

245/2003. szm trvny a krnyezetszennyezs integrlt megelzsrl s ellenrzsrl, valamint egyb trvnyek mdostsrl 25/2006. sz. tv. a kzbeszerzsrl s egyb trvnyek mdostsrl 274/2009. sz. tv. a vadszatrl s egyb trvnyek mdostsrl tbbszr mdostott 278/1993. szm trvny az llami vagyon kezelsrl 283/2002. sz. tv. az utazsi kltsgtrtsrl 286/2009. szm trvny a fluortartalm veghzhats gzokrl, valamint egyb trvnyek mdostsrl 289/2008. szm trvny az elektronikus pnztrgpek hasznlatrl, valamint az ad- s illetkigazgatsrl, a terleti pnzgyi hatsgok rendszernek vltozsrl szl, tbbszr mdostott 511/1992. szm SZ NT-trvny mdostsrl 293/2007. szm trvny a szakkpzettsg elismersrl a tbbszr mdostott 300/2005. sz. tv. a Bntet trvnyknyvrl a tbbszr mdostott 311/2001sz. tv. a Munka trvnyknyvrl 314/2001. sz. tv. a tzvdelemrl 315/2001. szm trvny a Tzolt s Mszaki Ment Szolglatrl 326/2005. szm trvny az erdrl 328/2002. szm trvny a rendrk s katonk szmra nyjtott trsadalombiztostsi elltsokrl 330/1991. szm trvny a birtokrendezsrl, a fldtulajdon rendezsrl, a fldhivatalokrl, a fldalaprl s a kzbirtokossgrl 355/2007. szm trvny a kzegszsggy vdelmrl, tmogatsrl s fejlesztsrl, valamint egyb trvnyek mdostsrl

zkon . 364/2004 Z.z. o vodch a o zmene zkona Slovenskej nrodnej rady . 372/1990 Zb. o priestupkoch v znen neskorch predpisov (vodn zkon) zkon . 369/1990 Zb. o obecnom zriaden zkon . 372/1990 Zb. o priestupkoch zkon . 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poisten zodpovednosti za kodu spsoben prevdzkou motorovho vozidla a o zmene a doplnen niektorch zkonov zkon . 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmonkoch a prekladateoch a o zmene a doplnen niektorch zkonov zkon . 395/2002 Z. z. o archvoch a registratrach a o doplnen niektorch zkonov zkon . 40/1964 Zb. Obiansky zkonnk v znen neskorch predpisov zkon . 400/2009 Z.z. o ttnej slube a o zmene a doplnen niektorch zkonov zkon . 401/1998 Z.z. o poplatkoch za zneisovanie ovzduia zkon . 428/2002 Z. z. o ochrane osobnch dajov zkon . 431/2002 Z.z. o tovnctve zkon . 440/2000 Z. z. o sprvach finannej kontroly zkon . 460/1992 Zb. stava Slovenskej republiky v znen neskorch predpisov zkon . 461/2003 Z. z. o socilnom poisten zkon . 473/2005 Z. z. o poskytovan sluieb v oblasti skromnej bezpenosti a o zmene a doplnen niektorch zkonov (zkon o skromnej bezpenosti) zkon . 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnen niektorch zkonov (zruen) zkon . 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnen niektorch zkonov

364/2004. szm trvny a vzvdelemrl, valamint a szablysrtsekrl szl, tbbszr mdostott 372/1990. szm SZK NT-trvny mdostsrl (vzvdelmi trvny) 369/1990. sz. tv. a teleplsi nkormnyzatokrl (a kzsgi rendezsrl) 372/1990. sz. tv. a szablysrtsekrl 381/2001. szm trvny a ktelez gpjrm-felelssgbiztostsrl, valamint egyb trvnyek mdostsrl 382/2004. szm trvny az igazsggyi szakrtkrl, tolmcsokrl s fordtkrl, valamint egyb trvnyek mdostsrl 395/2002. szm trvny a levltrakrl s irattrakrl, valamint egyb trvnyek mdostsrl 40/1964. szm trvny a Polgri trvnyknyvrl 400/2009. szm trvny az llami szolglati jogviszonyrl, valamint egyes trvnyek mdostsrl 401/1998. sz. tv. a lgszennyezsi brsgokrl 428/2002. sz. tv. a szemlyes adatok vdelmrl 431/2002. sz. tv. a szmvitelrl 440/2000. szm trvny a pnzgyi ellenrzsi hivatalokrl tbbszr mdostott 460/1992. szm trvny a Szlovk Kztrsasg Alkotmnyrl 461/2003. sz. tv. a trsadalombiztostsrl 473/2005. szm trvny az rz-vd szolgltatsok nyjtsrl s egyb trvnyek mdostsrl 48/2002. szm trvny a klfldiek beutazsrl s tartzkodsrl, valamint egyb trvnyek mdostsrl (hatlyon kvl helyezve) 404/2011. szm trvny a klfldiek beutazsrl s tartzkodsrl, valamint egyb trvnyek mdostsrl

zkon . 5/2004 Z. z. o slubch zamestnanosti a o zmene a doplnen niektorch zkonov zkon . 50/1976 Zb. o zemnom plnovan a stavebnom poriadku (stavebn zkon) zkon . 502/2001 Z. z. o finannej kontrole a vntornom audite a o zmene a doplnen niektorch zkonov zkon . 504/2003 Z.z.o njme ponohospodrskych pozemkov, ponohospodrskeho podniku a lesnch pozemkov a o zmene niektorch zkonov zkon . 513/1991 Zb. Obchodn zkonnk zkon . 523/2004 Z. z. o rozpotovch pravidlch verejnej sprvy a o zmene a doplnen niektorch zkonov zkon . 543/2002 Z.z. o ochrane prrody a krajiny zkon . 571/2007 Z. z., ktorm sa men a dopa zkon Slovenskej nrodnej rady . 330/1991 Zb. pozemkovch pravch, usporiadan pozemkovho vlastnctva, pozemkovch radoch, pozemkovom fonde a o pozemkovch spoloenstvch v znen neskorch predpisov a o zmene a doplnen niektorch zkonov zkon . 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, slubch svisiacich s poskytovanm zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnen niektorch zkonov zkon . 583/2003 Z.z., ktorm sa men a dopna zkon Nrodnej rady Slovenskej republiky . 145/1995 Z.z. o sprvnych poplatkoch v znen neskorch predpisov zkon . 586/2003 o advokcii a o zmene a doplnen zkona . 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikan (ivnostensk zkon) v znen neskorch predpisov zkon . 595/2003 Z.z. o dani z prjmov

5/2004 szm trvny a foglalkoztatsi szolglatokrl, valamint egyb trvnyek mdostsrl 50/1976. szm trvny a teleplsrendezsrl s az ptsgyi eljrs rendjrl (ptsi trvny) 502/2001. szm trvny a pnzgyi ellenrzsrl s a bels auditrl, valamint egyb trvnyek mdostsrl 504/2003. szm trvny a mezgazdasgi fldterletek, a mezgazdasgi vllalatok s erdterletek brbeadsrl s egyb trvnyek mdostsrl 513/1991. szm Kereskedelmi trvnyknyv 523/2004. szm trvny a kzigazgatsi szervek s intzmnyek kltsgvetsi gazdlkodsrl 543/2002. szm trvny a termszet- s tjvdelemrl 572/2007. szm trvny a birtokrendezsrl, a fldtulajdon rendezsrl, a fldhivatalokrl, a fldalaprl s a kzbirtokossgrl szl, tbbszr mdostott 330/1991. szm SZNT-trvny mdostsrl

576/2004. szm trvny az egszsggyi elltsrl, az egszsggyi elltssal kapcsolatos szolgltatsokrl s egyb trvnyek mdostsrl 583/2003. szm trvny a kzigazgatsi eljrsi illetkekrl szl, tbbszr mdostott 145/1995. szm trvny mdostsrl 586/2003. szm trvny az gyvdsgrl, valamint az iparszer vllalkozsrl szl, tbbszr mdostott 455/1991 sz. trvny mdostsrl 595/2003. sz. tv. a szemlyi jvedelemadrl s a trsasgi adrl

zkon . 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej ndzi a o zmene a doplnen niektorch zkonov zkon . 647/2007 Z. z. o cestovnch dokladoch a o zmene a doplnen niektorch zkonov zkon . 7/2005 Z. z. o konkurze a retrukturalizcii a o zmene a doplnen niektorch zkonov zkon . 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodami zkon . 71/1967 Zb. o sprvnom konan (sprvny poriadok) v znen neskorch predpisov zkon . 725/2004 Z. z. o podmienkach prevdzky vozidiel v premvke na pozemnch komunikcich a o zmene a doplnen niektorch zkonov zkon . 8/2009 Z. z. o cestnej premvke a o zmene a doplnen niektorch zkonov zkon . 82/2005 Z.z. o neleglnej prci a neleglnom zamestnvan a o zmene a doplnen niekotrch zkonov zkon . 9/2010 Z.z. o sanostiach zkon . 99/1963 Zb. Obiansky sdny poriadok zkon . 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikan (ivnostensk zkon) zkon .145/1995 Zz. o sprvnych poplatkoch zkon .163/2002 Z.z. o chemickch ltkach a chemickch prpravkoch v znen neskorch predpisov (zruen) zkon . 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemickch ltok a chemickch zmes na trh a o zmene a doplnen niektorch zkonov (chemick zkon) v znen neskorch predpisov Zmluva o zaloen Eurpskeho spoloenstva zkon o matrikch zkon o tovnctve

599/2003. szm trvny az anyagi rszorultsg okn nyjtott anyagi tmogatsokrl s egyb trvnyek mdostsrl 647/2007. sz. tv. az ti okmnyokrl s egyb trvnyek mdostsrl 7/2005. szm trvny a csdeljrsrl s a szerkezettalaktsrl, valamint egyb trvnyek mdostsrl 7/2010. szm trvny az rvz elleni vdekezsrl tbbszr mdostott 71/1967. sz. tv. a kzigazgatsi eljrs szablyairl (kzigazgatsi eljrsi rend) 725/2004. sz. tv. a kzti forgalomban rszt vev jrmvek zemeltetsrl s egyb trvnyek mdostsrl 8/2009. sz. tv. a kzti kzlekedsrl s egyb trvnyek mdostsrl 82/2005. szm trvny az engedly nlkli munkavgzsrl s foglalkoztatsrl, valamint egyb trvnyek mdostsrl 9/2010. szm trvny a kzrdek bejelentsekrl s panaszokrl 99/1963. sz. tv. a polgri perrendtartsrl 445/1991 sz. trvny az iparszer vllalkozsrl 145/1995. sz. tv. a kzigazgatsi eljrsi illetkekrl a tbbszr mdostott 163/2002. szm trvny a vegyi anyagokrl s vegyi ksztmnyekrl (hatlyon kvl helyezve) a tbbszr mdostott 67/2010. szm trvny a vegyi anyagok s keverkek forgalomba hozsnak feltteleirl, valamint egyb trvnyek mdostsrl Az Eurpai Kzssget ltrehoz szerzds anyaknyvi trvny szmviteli trvny