You are on page 1of 31

Calon y

Ddawns
Strategaeth amrywiaeth
ar gyfer y Gwasanaeth
Prawf Cenedlaethol
dros Gymru a Lloegr
2002-2006
Cynnwys

1 Rhagair
2 Cyflwyniad
3 Siarter y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol
4 Egwyddorion y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol
5 Chwech o flaenoriaethau ac amcanion strategol: 2002-2006

Blaenoriaeth 1 – Creu Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol cynrychioliadol


1.1 Cynrychiolaeth – cynnydd
1.2 Cynrychiolaeth - recriwtio
1.3 Cynrychiolaeth – cadw canlyniad

Blaenoriaeth 2: Cyflawni cyfrifoldebau deddfwriaethol


2.1 Deddf (Diwygio) Cysylltiadau Hiliol 2000
2.2 Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd 1995
2.3 Deddf yr Iaith Gymraeg 1993

Blaenoriaeth 3 – Arweinyddiaeth a chorff sy’n dysgu


3.1 Arweinyddiaeth a medrusrwydd
3.2 Cwynion

Blaenoriaeth 4 – Darparu gwasanaeth yn effeithiol ac addas


4.1 Yr Agenda ‘Beth sy’n Gweithio’
4.2 Troseddwyr sy’n fenywod
4.3 Amrywiaeth a dioddefwyr
4.4 Cyfieithwyr ar y Pryd a Gwasanaethau Cyfieithu
4.5 Cwynion

Blaenoriaeth 5 – Cyfathrebu a chysylltu gyda chymunedau lleol a gweithio


mewn partneriaeth

Blaenoriaeth 6 – Perfformiad a rhagoriaeth

Atodiad A – Diffiniadau
Atodiad B – Strwythur Gweithredu

Strategaeth amrywiaeth ar gyfer y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol dros Gymru a Lloegr 2002-2006 1
1. Rhagair: Eithne Wallis, Cyfarwyddwr Cenedlaethol
dros y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol
Mae’n bleser mawr gen ii gyflwyno strategaeth amrywiaeth y Gwasanaeth Prawf
Cenedlaethol (NPS) i chi. Mae’r ‘New Choreography’ yn nodi’n glir sut y mae
amrywiaeth wedi ei osod fel amcan busnes allweddol i’r NPS. Mae Calon y Ddawns yn
trosi’r amcanion yn y ‘New Choreography’ yn gamau gweithredu sy’n cael blaenoriaeth.

Dywedais yn fy rhagair i Gynlluniau Cydraddoldeb Hiliol y byrddau lleol a’r


Gyfarwyddiaeth Brawf Genedlaethol bod y Ddeddf (Diwygio) Cysylltiadau Hiliol 2000 yn
rhoi’r fframwaith statudol i’r NPS i leoli ein hymrwymiad i gydraddoldeb hiliol ac i
amrywiaeth ehangach.

Rydym wedi ymrwymo i fodel o amrywiaeth ers creu’r NPS yn Ebrill 2001 ac mae’r
strategaeth hon yn nodi’r ymrwymiadau amrywiol i’r agenda amrywiaeth ehangach
honno. Mae’r strategaeth yn ailadrodd ein hymrwymiad cadarn i gyflawni ein
cyfrifoldebau deddfwriaethol o ran Deddf (Diwygio) Cysylltiadau Hiliol 2000, Deddf
Gwahaniaethu ar Sail Anabledd 1995, Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 a chyfrifoldebau
statudol cyfredol eraill a rhai sydd ar fin cyrraedd. Mae’n adlewyrchu amcanion y
Llywodraeth am gydlyniad cymunedol a’r argymhellion yn y Mesur Cyfiawnder Troseddol.

Rydym wedi dangos cynnydd sylweddol ar gydraddoldeb hiliol ond gwyddom fod ein
gwaith ar faterion allweddol eraill parthed amrywiaeth yn y broses o gael ei ddatblygu i
raddau helaeth iawn. Mae’r strategaeth hon yn gosod amcanion cyflogaeth a darparu
gwasanaeth ehangach yr NPS yn eu cyd-destun o ran amrywiaeth gan roi cyfeiriad i ni
am y cyfnod 2002-2006.

Rwyf wedi creu’r uned amrywiaeth i arwain agenda amrywiaeth yr NPS a disgwyliaf i’r
holl unigolion o fewn yr NPS i gymryd cyfrifoldeb am drosi’r amcanion strategol hyn
yn weithredoedd.

Bydd fy Mhenaethiaid Strategol, Cadeiryddion a Phrif Swyddogion yn arwain trwy


sicrhau bod ymroddiad llawn i amcanion parthed eu meysydd busnes, bod dyrannu
adnoddau yn adlewyrchu’r strategaeth hon a bod yr holl drefniadau partneriaeth yn
cadw at yr egwyddorion a nodir yma.

2 Strategaeth amrywiaeth ar gyfer y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol dros Gymru a Lloegr 2002-2006
2. Cyflwyniad: Diane Baderin, Pennaeth Amrywiaeth
dros y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol
Mae cryn lawer o angerdd, arbenigedd a pharodrwydd o fewn y Gwasanaeth Prawf
Cenedlaethol (NPS) i greu arferion gwaith cyfartal, teg a hygyrch o fewn y gweithlu ac
i’r rhai sy’n derbyn ei wasanaethau. Bu adroddiad Ymchwiliad Stephen Lawrence, yr
Adroddiad Arolwg Thematig, ‘Tuag at Gydraddoldeb Hiliol’, targedau cyflogaeth yr
Ysgrifennydd Cartref, Deddf Iawnderau Dynol 2000 a Deddf (Diwygio) Cysylltiadau Hiliol
2000 oll yn gefndir i’r agenda cydraddoldeb hiliol ddatblygu ynddo. Mae’r agenda
amrywiaeth ehangach wedi ei gwreiddio yn Neddf yr Iaith Gymraeg 1993, Deddf
Gwahaniaethu ar sail Anabledd 1996, Deddf Gwahaniaethu ar sail Rhyw 1975,
cyfarwyddyd yr Undeb Ewropeaidd a datblygiad materion fel cynhwysedd cymdeithasol
ac integreiddio cymunedol. Mae’r gyrwyr deddfwriaethol, gwleidyddol, economaidd a
chymdeithasol hyn yn gwneud rheolaeth effeithiol ar amrywiaeth yn elfen hanfodol o
fusnes corff sy’n chwilio am ragoriaeth. Erbyn hyn gweithredu yw’r dystiolaeth allweddol
o ymrwymiad corff i amrywiaeth, a dyna pam y mae’r strategaeth hon yn rhoi pwyslais
ar dystiolaeth weladwy a chyflawni ymarfer gorau.

Mae Calon y Ddawns yn adlewyrchu ymrwymiad cadarn yr NPS i weithredu.

Rydym yn benderfynol o gyfnerthu nifer o fentrau datblygu cydraddoldeb hiliol a


gychwynnwyd ar ddechrau 2001. Mae ar rai polisïau a mentrau sydd wedi sefydlu
angen chwistrelliad o syniadau ac ymarferion newydd tra bod rhaglen newid yr NPS
wedi agor cyfleoedd newydd ar gyfer blaengaredd a chreadigrwydd ar faterion
ehangach parthed anabledd, rhywioldeb, rhyw, oed, crefydd a materion allweddol eraill
yn ymwneud ag amrywiaeth. Bydd y pwyslais dros y pedair blynedd nesaf ar gynnal a
chryfhau’r llwyddiannau presennol, torri tir newydd a llwyddo i weld cysondeb mewn
darpariaeth ar draws y 42 ardal a’r Gyfarwyddiaeth Brawf Genedlaethol (NPD).

Sefydlwyd y cysylltiadau angenrheidiol rhwng y strategaeth hon a strategaethau


cenedlaethol eraill yr NPS ac yn arbennig, Adnoddau Dynol, ‘Beth sy’n Gweithio’ a
thechnoleg gwybodaeth a gwasanaethau gwybodaeth.

Un o’r ffactorau hanfodol i fesur llwyddiant fydd yr ymgais am ragoriaeth. Bydd


ardaloedd lleol yn cael eu hannog a’u cefnogi i ddatblygu a rhannu ymarfer da. Bydd yr
NPD yn darparu canllawiau cenedlaethol a fframweithiau y gellir dynodi a rhannu
ymarfer gorau o’u mewn.

Bydd pob un o’r Rhwydweithiau Gweithredu Arweinir yn Lleol (CLAN) Amrywiaeth yn


chwarae rhan allweddol wrth symud yr amcanion a ddynodir yn y strategaeth hon
ymlaen. Bydd ar y Penaethiaid Strategol angen cyngor arbenigol perthnasol a
chefnogaeth i drosi’r amcanion yn weithredu effeithiol yn eu meysydd busnes a bydd y
CLAN Amrywiaeth mewn sefyllfa dda i gyflawni’r gwaith hwn.

Strategaeth amrywiaeth ar gyfer y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol dros Gymru a Lloegr 2002-2006 3
Bydd rhwydwaith o Ymgynghorwyr Amrywiaeth yn cael ei sefydlu i ddwyn y
rheolwyr/ymgynghorwyr amrywiaeth at ei gilydd ar draws y 42 ardal. Bydd y grwp hwn ^

yn gweithio gyda’r rheolwyr rhanbarthol a’r byrddau lleol i sicrhau bod perchenogaeth
ar lefel leol a rhanbarthol yn gryf a bod amgylchedd sy’n hybu gweithrediad effeithiol ar
y strategaeth yn cael ei greu a’i feithrin yn gyson.

Bydd y blaenoriaethau a’r amcanion yn cael eu hadolygu yn flynyddol a bydd yr


argymhellion a wneir yn cael eu hymgorffori mewn cynlluniau busnes blynyddol. Bydd
y strategaeth yn cael ei hadolygu yn Rhagfyr 2005.

4 Strategaeth amrywiaeth ar gyfer y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol dros Gymru a Lloegr 2002-2006
3. Siarter y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol

“Mae’r Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol yn ymrwymo i roi gwasanaeth cyfartal i’n


holl aelodau, i’r troseddwyr, i ddioddefwyr troseddau a’n cymunedau.”

■ Rydym yn cydnabod ac yn rhoi gwerth ar natur unigryw pob unigolyn, y troseddwyr


a’r dioddefwyr sy’n derbyn ein gwasanaethau.
■ Rydym yn croesawu ‘gwahaniaeth’ ac rydym yn hollol ymrwymedig i ddefnyddio a
chyfrannu at y cyfoeth a’r blaengaredd sy’n gynhenid yn y gwahaniaeth hwnnw.
■ Byddwn yn cefnogi ac yn arfogi ein gweithwyr fel eu bod yn medru cyrraedd eu
potensial llawn wrth ddarparu a datblygu ein gwasanaethau.
■ Bydd ein gwasanaethau yn addas ac yn effeithiol i bob troseddwr a dioddefwr.
■ Trwy aelodaeth ein byrddau a’n gweithlu byddwn yn adlewyrchu cymunedau
amrywiol Cymru a Lloegr.

Yn y ffyrdd hyn byddwn yn cael y manteision o amgylchedd busnes aml-ddiwylliannol


gadarnhaol ac yn cael y bobl orau i ddarparu cyfiawnder a lleihau’r risg i’r cyhoedd.

Strategaeth amrywiaeth ar gyfer y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol dros Gymru a Lloegr 2002-2006 5
4. Egwyddorion y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol
Mae 42 ardal leol y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol (NPS) yn amrywiol o ran eu
poblogaeth, eu diwylliannau eu hanes a’u hanghenion. Cynlluniwyd y strategaeth hon i
annog Byrddau lleol i weithredu’r amcanion yng nghyd-destun eu hardaloedd lleol gan
gymryd ymagwedd ‘flaengar’.

■ Yn yr NPS mae gwasanaeth cyfartal yn golygu darpariaethau teg, hygyrch,


cynhwysol, addas ac effeithiol mewn arferion cyflogi a darparu gwasanaeth

Rhaid i’n staff, i droseddwyr, dioddefwyr a’r cyhoedd fod yn hyderus na fydd triniaeth a
darpariaeth y gwasanaeth yn anghymesur neu â dylanwad anymwybodol arno
oherwydd ethnigrwydd, rhyw, dosbarth, lliw, crefydd, diwylliant, oed, rhywioldeb neu
anabledd. Mae’r ‘ New Choreography’ yn costrelu hyn mewn tri chysyniad allweddol –
‘cynhwysedd’, ‘tryloywder’ a ‘bod yn agored’.
Byddwn yn agor yr NPS trwy rannu gwybodaeth yn addas, ymgynghori a rhoi ein
darpariaethau ar ddeall i bob sector o’r gymuned. Yn y ffyrdd hyn byddwn yn ennyn
hyder y llysoedd a’r cyhoedd. (Blaenoriaethau i gyd)

■ Rydym yn ymroddedig i werthfawrogi staff yr NPS ac aelodau’r Bwrdd, gweithio


gyda phartneriaethau amrywiol wrth ddarparu ein gwasanaethau a thrin troseddwyr
fel unigolion

Byddwn yn trin staff yr NPS, aelodau’r Bwrdd a phartneriaid fel unigolion sydd wedi
dwyn sgiliau, diwylliannau, steil bersonol a phrofiadau bywyd unigryw gyda hwy. Mae
defnyddio’r gallu ehangach o fewn a thu allan i’r gweithlu yn darparu adnoddau
gwerthfawr sy’n sail i effeithiolrwydd busnes. Bydd trin troseddwyr fel unigolion yn
hyrwyddo gwell cyswllt a thrwy hynny yn cynyddu’r potensial i leihau’r risg o ail-
droseddu a thrwy hynny leihau’r nifer sy’n dioddef oherwydd troseddau. (Blaenoriaethau
1 a 6)

■ Byddwn yn defnyddio datrys problemau fel ffordd o ddatrys anghydfod a


chynnal busnes

Mae’r NPS yn ymroddedig i ddefnyddio ymagwedd datrys problemau i gyflawni ein


hamcanion o ran amrywiaeth. Dylai’r holl staff fod yn sensitif bob amser ac yn barod i
ymateb i unrhyw broblemau sy’n ymwneud â’u cydweithwyr a throseddwyr a bod yn
rhagweithiol o ran dynodi materion all greu anghydfod. Dylid tynnu sylw at y rhain fel y
gellir rhoi peirianwaith datrys problemau addas ar waith. Ni fydd prosesau a
gweithdrefnau ffurfiol yn cael eu cyfaddawdu, ond pryd bynnag y bydd hynny’n bosibl
byddwn yn defnyddio cymedroli a hwyluso i wella ymarferion. (Blaenoriaeth 3)

6 Strategaeth amrywiaeth ar gyfer y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol dros Gymru a Lloegr 2002-2006
■ Byddwn yn dynodi ymddygiad gwahaniaethol ac yn sicrhau bod sancsiynau
addas, effeithiol a gweladwy

Rydym yn gorff sy’n chwilio am newid mewn patrymau meddwl ac ymddygiad trwy
weithredu dedfryd y llys ac yna rhaglenni ymyrryd wedi eu targedu. Rydym felly yn
benderfynol o ddynodi ymddygiad ac arferion gwahaniaethol a phennu gweithredoedd
addas i ymdrin ag o. Dylai hyn roi sicrwydd i’n staff a chynyddu ein hygrededd gyda’r
rhai a all ddioddef ymddygiad o’r fath trwy eu cysylltiadau gyda’r NPS boed yn staff, yn
ddefnyddwyr y gwasanaeth neu’n aelodau o’r cyhoedd.(Blaenoriaeth 3)

Strategaeth amrywiaeth ar gyfer y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol dros Gymru a Lloegr 2002-2006 7
5. Chwech o flaenoriaethau ac
amcanion strategol: 2002-2006
Er mwyn bodloni ymrwymiad y Llywodraeth a’r Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol (NPS) i
amrywiaeth, y canlynol yw ein blaenoriaethau ar gyfer 2002-2006.

Blaenoriaeth 1 – Creu Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol cynrychioliadol

Blaenoriaeth 2 – Cyflawni cyfrifoldebau deddfwriaethol

Blaenoriaeth 3 – Arweinyddiaeth a chorff sy’n dysgu

Blaenoriaeth 4 – Darparu gwasanaeth yn effeithiol ac addas

Blaenoriaeth 5 – Cyfathrebu a chysylltu gyda chymunedau lleol a gweithio


mewn partneriaethau

Blaenoriaeth 6 – Perfformiad a rhagoriaeth

8 Strategaeth amrywiaeth ar gyfer y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol dros Gymru a Lloegr 2002-2006
Blaenoriaeth 1 – Creu Gwasanaeth Prawf
Cenedlaethol cynrychioliadol

Amcan: Creu Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol (NPS) cynrychioliadol

Canlyniad: Cynrychiolaeth ehangach i bobl o grwpiau lleiafrifol o fewn y


Byrddau, ar draws pob gradd, ac yn arbennig, ar lefel rheolwyr

Mae tan-gynrychiolaeth sylweddol o staff o gefndir Asiaidd a staff o gefndir ethnig


lleiafrifol ar lefel rheolwyr uwch, cadeiryddion Byrddau menywaidd a dynion fel staff
prawf dan hyfforddiant. Nid oes peirianwaith ar gyfer monitro’r anabl na grwpiau
lleiafrifol eraill ac felly nid yw lefel y gynrychiolaeth o ran anabledd a rhywioldeb wedi
eu sefydlu eto.

DiversityarStrategy
Strategaeth amrywiaeth for the National
gyfer y Gwasanaeth PrawfProbation Service
Cenedlaethol of England
dros Gymru and2002-2006
a Lloegr Wales 9
1.1 Cynrychiolaeth – cynnydd

Amcanion Gweithred/ Arwain Cefnogaeth


carreg filltir

1.1.1
NPS i fod â 7% o staff ■ Mae ‘Accelerate’ yn Unedau Amrywiaeth ac Cyfarwyddwr
o gefndir ethnig rhaglen weithredu Adnoddau Dynol NPD Cenedlaethol
lleiafrifol ar lefel uwch gadarnhaol i hwyluso’r Byrddau Yr holl Benaethiaid
reolwyr erbyn 2009 gwaith o ddatblygu Strategol
staff o gefndir ethnig Consortiwm Hyfforddi
Erbyn Rhagfyr 2005 lleiafrifol i rôl reoli. Rhwydwaith Adnoddau
cyrraedd 5% o’r targed Cychwyn 2003, Dynol Rhanbarthol
cwblhau erbyn 2006 Rheolwyr Rhanbarthol
■ Erbyn Mawrth 2004 Ymgynghorwyr
dynodi tueddiadau/ Amrywiaeth
patrymau recriwtio i
swyddi rheoli uwch o
fewn yr NPS
■ Adolygu targedau
erbyn 2005

1.1.2
NPS i ddatblygu Erbyn 2006 pob Byrddau Yr holl Benaethiaid
mentrau cadarnhaol rhanbarth i fod a Rheolwyr Rhanbarthol Strategol
penodol i hwyluso lleiafswm o un fenter Pennaeth Amrywiaeth
dyrchafiad grwpiau greadigol ‘CLANS’
lleiafrifol – yn arbennig Dechrau 2004 Consortiwm Hyfforddi
parthed rhyw,
rhywioldeb ac anabledd
– i’r swyddi rheoli uwch

10 Strategaeth amrywiaeth ar gyfer y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol dros Gymru a Lloegr 2002-2006
1.2 Cynrychiolaeth - recriwtio

Amcanion Gweithred/ Perchenogaeth/ Cefnogaeth


carreg filltir arweiniad

1.2.1
Cynyddu’r Rhagfyr 2004 Byrddau Lleol Rheolwyr rhanbarthol
gynrychiolaeth Asiaidd Adnoddau Dynol NPD Cyfathrebu NPD
bresennol (250) o fewn Consortiwm Hyfforddi
y gweithlu NPS o 20%
(52)

1.2.2
Erbyn 2009 43% o’r Cynllun gweithredu Adnoddau Dynol NPD Uned Amrywiaeth
Bwrdd Prawf i fod yn erbyn Gorffennaf 2003 Penaethiaid Strategol Cyfathrebu
fenywod (18) Corfforaethol PBA
Rheolwyr Rhanbarthol

1.2.3
Cynyddu’n sylweddol y ■ Erbyn Hydref 2003, Byrddau Uned Amrywiaeth
nifer o ddynion yng dynodi’r rhesymau Cyfarwyddwyr Rheolwyr rhanbarthol
ngweithlu’r NPS gyda posibl am y tan consortiwm hyfforddi
ffocws arbennig ar lefel gynrychiolaeth Adnoddau Dynol NPD
swyddog prawf dan ■ Gorffennaf 2004,
hyfforddiant peirianwaith monitro
yn ei le
■ Erbyn Hydref 2005,
cael targedau a
chynlluniau Pennaeth Strategol TG Uned Amrywiaeth
rhanbarthol i wella’r
gynrychiolaeth

1.2.4
Cynyddu’r ■ Rhagfyr 2004 gosod Cyfarwyddwr Uned amrywiaeth
gynrychiolaeth o bobl targedau Cenedlaethol CLAN Anabledd
anabl a’r rhai gydag Byrddau
anghenion penodol yn
yr NPS

Strategaeth amrywiaeth ar gyfer y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol dros Gymru a Lloegr 2002-2006 11
1.3 Cynrychiolaeth – cadw canlyniad
^
Gweld cyfradd gadw gyfartal i aelodau o’r Bwrdd, a staff o gefndir lleiafrif ethnig a grwpiau lleiafrifol ag i’r rhai o’r grw p gwyn

Amcanion Gweithred/ Perchenogaeth/ Cefnogaeth


carreg filltir arwain

1.3.1
Sefydlu tueddiadau a Erbyn Awst 2003 yr Byrddau Rheolwyr rhanbarthol
phatrymau sy’n dangos holl Fyrddau a’r NPD i Adnoddau Dynol NPD
bod y rhai sy’n gadael gael cyfweliadau gadael
yn gwneud hynny am y i’r staff sy’n gadael
rhesymau ‘iawn’ (a) Erbyn 2004 sefydlu
tueddiadau a
chynlluniau i ymdrin
â’r problemau fel
sy’n addas

1.3.2
Fforwm aelodau’r Parhaus. Adolygu bob Pennaeth amrywiaeth NPD
Byrddau o gefndir Gorffennaf PBA
lleiafrif ethnig i gael ei Byrddau
adolygu’n flynyddol i Uned Adnoddau Dynol
sicrhau ei fod yn
parhau’n addas ar
gyfer y diben o gefnogi
cadw staff

1.3.3
Sefydlu cylch gorchwyl (a) Erbyn Rhagfyr 2003 Uned Amrywiaeth ABPO
a meini prawf ar gyfer sefydlu cwmpas a Byrddau NAAPS
staff lleiafrifol bregus meini prawf ar gyfer Cyfarwyddwr LAGIP
trwy gefnogaeth i rhoi adnoddau a Cenedlaethol Undebau
gynnwys arian i chefnogi PBA
gymdeithasau sy’n (b) Erbyn Tachwedd
bodoli a rhai newydd 2004 pennu meini
prawf gan gynnwys
cyllid

1.3.4
Yr holl ardaloedd prawf Erbyn Rhagfyr 2003 Byrddau Uned Amrywiaeth
i arwyddo’r fenter dau PBA
dic ‘positif am Pennaeth Strategol
anabledd’ a’r rhai sydd Adnoddau Dynol
eisoes yn aelodau i Rheolwyr Rhanbarthol
adolygu eu cynnydd Undebau

1.3.5
Creu amgylchedd lle (a) Erbyn Medi 2004 Pennaeth Strategol Pennaeth Amrywiaeth
bydd aelodau o sefydlu pa gyfleusterau Stadau
fyrddau’r NPS a’r holl a darpariaethau sydd Pennaeth Amrywiaeth
staff yn medru ymarfer argael Byrddau
eu ffydd yn addas heb (b) Erbyn Rhagfyr 2005
ragfarn gweithredu ar yr
argymhellion Byrddau Pennaeth Amrywiaeth

12 Strategaeth amrywiaeth ar gyfer y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol dros Gymru a Lloegr 2002-2006
Blaenoriaeth 2: Cyflawni cyfrifoldebau deddfwriaethol

Nod: Y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol (NPS) i fod yn ymatebol a rhagweithiol


wrth gyflawni ei ddyletswyddau deddfwriaethol cyfredol a’r rhai ddaw i’r golwg
o hyn hyd 2006

Canlyniad: Cyflawni’r cyfrifoldebau deddfwriaethol parthed Deddf (Diwygio)


Cysylltiadau Hiliol 2000, Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd 1995, Deddf yr
Iaith Gymraeg 1993 a dyletswyddau statudol eraill a ddaw i’r golwg (cysylltu
gyda Strategaeth Stadau’r NPS)

Rhaid i’r NPS weithredu cynlluniau gweithredu y Cynllun Cydraddoldeb Hiliol. Yn


ychwanegol rhaid gwneud paratoadau digonol i fodloni’r cyfrifoldebau ‘addasiad
rhesymol’ dan Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd 1995 cyn y dyddiad terfynol yn
Hydref 2004. Rhaid dangos ymrwymiad a chefnogaeth i weithredu’r Cynllun Iaith
Gymraeg a sicrhau cydymffurfiad â’r cyfrifoldeb o ddarparu gwasanaethau yn yr iaith
o’u dewis i ddefnyddwyr sy’n siarad Cymraeg a’r cyhoedd.

2.1 Deddf (Diwygio) Cysylltiadau Hiliol 2000

Amcanion Gweithred/ Perchenogaeth/ Cefnogaeth


carreg filltir arwain

2.1.1
Effaith negyddol posibl ■ Parhaus Yr holl Benaethiaid Pennaeth Amrywiaeth
swyddogaethau a ■ Ebrill 2003 Adolygu Strategol
pholisïau’r NPS ar bobl cynnydd a chynhyrchu Byrddau
o gefndir ethnig adroddiad
lleiafrifol i gael ei asesu

2.1.2
Yr holl 42 ardal leol a’r Mawrth 2003 Byrddau CLAN Monitro
NPD wedi gweithredu y Pennaeth Strategol TG Rheolwyr Rhanbarthol
dosbarthiad monitro Hil RDS
ac Ethnigrwydd ar yr
holl staff a throseddwyr
gan ddefnyddio’r
dosbarthiad 16+1 yng
nghyfrifiad 2001

2.1.3
Bod â ffurf safonol ar ■ Erbyn Medi 2004 Pennaeth Amrywiaeth Pennaeth Perfformiad
gyfer gwerthuso’r ■ Gwerthuso cynlluniau Rheolwyr Rhanbarthol
cynlluniau Ebrill 2005
Cydraddoldeb Hiliol

Strategaeth amrywiaeth ar gyfer y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol dros Gymru a Lloegr 2002-2006 13
2.2 Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd 1995

Amcanion Gweithred/ Perchenogaeth/ Cefnogaeth


carreg filltir arwain

2.2.1
Cael canllawiau ■ Erbyn Rhagfyr 2003 Pennaeth Amrywiaeth CLAN Anabledd
cenedlaethol yn diffinio cynhyrchu canllawiau. Pennaeth Strategol Undebau
addasiad ‘rhesymol’ Stadau

2.2.2
Yr NPS i osod targed ar (a) Erbyn Rhagfyr 2003 Pennaeth Amrywiaeth Pennaeth Amrywiaeth
gyfer prydlondeb asesu sefydlu’r ymarfer Penaethiaid TG a
a gwneud systemau TG cyfredol a’r lefelau Pherfformiad
ar gael ac offer sy’n darparu Byrddau
ofynnol i staff anabl a (b) Erbyn Rhagfyr 2004 Cyfarwyddwr
staff gydag anghenion gosod targedau Cenedlaethol
penodol

2.2.3
Bydd yr NPS yn ■ Erbyn Awst 2003 Pennaeth Strategol Pennaeth Strategol TG
gwneud addasiadau archwiliad a chynllun Cyllid a Stadau Pennaeth Amrywiaeth
rhesymol felly erbyn ■ Erbyn Mawrth 2004 Byrddau CLAN Anabledd
2006 bydd yr holl 80% o’r addasiadau
stadau cyfredol mwyaf hanfodol
perthnasol wedi eu rhesymol i stadau NPS
haddasu’n rhesymol a wedi eu cyflawni
bydd stadau newydd ■ Adolygiad ac
yn ddarostyngedig i adroddiad blynyddol o
safonau penodol i Fedi 2005 ymlaen
sicrhau bod yr NPS yn
cydymffurfio

14 Strategaeth amrywiaeth ar gyfer y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol dros Gymru a Lloegr 2002-2006
2.3 Deddf yr Iaith Gymraeg 1993

Amcanion Gweithred/ Perchenogaeth/ Cefnogaeth


carreg filltir arwain

2.3.1
Datblygu strategaeth Erbyn Rhagfyr 2003 Penaethiaid Rheolwr Rhanbarthol -
NPS i weithredu Cynllun Amrywiaeth a Cymru
Iaith y Swyddfa Gartref Chyfathrebu Byrddau Cymru
a sicrhau bod yr NPS yn
cyflawni ei gyfrifoldebau
cyfreithiol dan Ddeddf
yr Iaith Gymraeg

2.3.2
Adolygu a diwygio Erbyn Mehefin 2004 Byrddau Cymru Pennaeth Amrywiaeth
strategaethau ardal Rheolwr Rhanbarthol

Strategaeth amrywiaeth ar gyfer y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol dros Gymru a Lloegr 2002-2006 15
Blaenoriaeth 3: Arweinyddiaeth a chorff sy’n dysgu

Nod: Datblygu’r holl reolwyr i ddarparu arweiniad a rheolaeth effeithiol wrth


weithio gydag amrywiaeth

Canlyniad: Yr holl reolwyr wedi cymryd rhan mewn rhyw gyfle dysgu i gynyddu
eu heffeithiolrwydd wrth weithio gydag amrywiaeth

Rhaid i’r NPS fod yn fedrus, yn hyderus ac yn weladwy ymroddedig i amrywiaeth. Mae
hyn yn ei gwneud yn ofynnol i ddatblygu dealltwriaeth wirioneddol o weithio a rheoli
gwahaniaeth, cyfrifoldebau statudol a’r gallu i ymateb i ddatblygiadau cenedlaethol a
lleol ac anghenion cefnogi staff.

Gweler y Strategaeth Reoli Pobl yr NPS – ‘Achieving Through People’ am amcanion,


cynllunio gweithlu, gofal staff, gweithio hyblyg a datblygu arweiniad ac ati.

16 Strategaeth amrywiaeth ar gyfer y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol dros Gymru a Lloegr 2002-2006
3.1

Amcanion Gweithred/ Perchenogaeth/ Cefnogaeth


carreg filltir arwain

3.1.1
Yr holl Gadeiryddion Cysylltu gydag Pennaeth Strategol Rheolwyr Rhanbarthol
NPS, Prif Swyddogion, amcanion a Adnoddau Dynol
Penaethiaid Strategol, gweithredoedd y Byrddau
Rheolwyr Rhanbarthol Strategaeth Adnoddau PBA
a Phrif Swyddogion Dynol. Cychwyn 2003 Pennaeth Amrywiaeth
Cynorthwyol a
chyfatebol i fod â
thystiolaeth weladwy
yn eu harfarniad i
ddangos arweiniad ac
atebolrwydd mewn
materion parthed
amrywiaeth

3.1.2
Pobl ar bob lefel yn rhoi ■ Datblygiad wedi ei Pennaeth Strategol Consortiwm Hyfforddi
gwerth i ddiwylliannau deilwrio i annog Adnoddau Dynol
ei gilydd ac yn dysgu parthed rhoi Pennaeth Amrywiaeth
gweithio’n dda gyda’i gwerth ar amrywiaeth
gilydd ac ymwybyddiaeth
ddiwylliannol i’w
hymgorffori yn
hyfforddiant
Adnoddau Dynol yr
NPS a’r rhaglenni
datblygu
arweinyddiaeth.
Cychwyn 2003
■ Monitro blynyddol yn
cychwyn Rhagfyr
2004

3.1.3
Yr NPS i lunio ■ Erbyn Gorffennaf Pennaeth Amrywiaeth Penaethiaid Strategol
ymagwedd 2004 dynodi ystod o Rheolwyr rhanbarthol
gyffredin/hyfforddiant ar hyfforddiant ar y cyd
amrywiaeth rhwng y sy’n digwydd ar hyn o
carchardai ag bryd
asiantaethau perthnasol ■ Erbyn Mehefin 2005 Byrddau Penaethiaid Strategol
eraill cael un digwyddiad ar Rheolwyr rhanbarthol Consortiwm hyfforddi
y cyd i bob rhanbarth

Strategaeth amrywiaeth ar gyfer y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol dros Gymru a Lloegr 2002-2006 17
3.2

Amcanion Gweithred/ Perchennog/ Cefnogaeth


cerrig milltir arwain

3.2.1
Sicrhau bod y drefn ■ Ffurflenni blynyddol Rheolwr Strategaeth Undebau
gwyno genedlaethol yn gan yr ombwdsman Gorfforaethol Personél Adnoddau
rhoi data i fedru a’r Byrddau Pennaeth Dynol Ardaloedd
monitro cwynion gan ■ Cynhyrchu fframwaith Byrddau PBA
grwpiau lleiafrifol pan cenedlaethol ar gyfer Pennaeth Amrywiaeth
fydd y cwyn ar sail sancsiynau clir a Byrddau
materion amrywiaeth phriodol a datrys PBA
anghydfod erbyn Undebau
Mawrth 2005

18 Strategaeth amrywiaeth ar gyfer y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol dros Gymru a Lloegr 2002-2006
Blaenoriaeth 4: Darparu gwasanaeth
yn effeithiol ac addas

Nod: Rhaid i’r Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol (NPS) sicrhau bod ei


wasanaethau yn hygyrch, yn addas, yn gynhwysol ac yn ymatebol i’r holl
droseddwyr o grwpiau lleiafrifol ym mhob agwedd ar ddarparu gwasanaeth a
pholisi yn ymdrin â rhaglenni a achredwyd, cynlluniau hostel a rheoli achos
yn gyffredinol

Canlyniad: Yr holl droseddwyr o grwpiau lleiafrifol i gael mynediad at raglenni


ar sail tystiolaeth, ymyrraeth effeithiol a fydd yn lleihau’r risg o ail-droseddu’n
weladwy. Yn yr un modd yr holl ddioddefwyr o grwpiau lleiafrifol i gael
mynediad at yr holl wasanaethau sy’n addas ar gyfer eu hanghenion

Mae’r ‘New Choreography’ yn ymrwymo’r NPS i integreiddio amrywiaeth gyda darparu


gwasanaeth yn effeithiol mewn ystyr eang a gwirioneddol. Rhaid i bersbectif
amrywiaeth gael ei integreiddio i bob agwedd ar gyswllt gyda throseddwyr a
dioddefwyr. Byddwn yn ymdrin â materion yn ymwneud â chyfieithu ac yn gweithredu
ar argymhellion yr adroddiad Thematig ar ansawdd anfoddhaol yr adroddiadau cyn
dedfrydu a thriniaeth wahaniaethol i droseddwyr o leiafrifoedd ethnig.

Strategaeth amrywiaeth ar gyfer y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol dros Gymru a Lloegr 2002-2006 19
4.1 Yr Agenda ‘Beth sy’n Gweithio’

Amcanion Gweithred/ Perchengoaeth/ Cefnogaeth


carreg filltir arwain

4.1.1
Sicrhau bod yr holl Medi 2002 ymlaen CSAB ‘CLAN’ Darparu
raglenni yn cael eu CSAB i weithredu, Pennaeth strategol Gwasanaeth
hachredu gan y Bwrdd adolygu a gwerthuso ymyrraeth
Achredu Dedfrydau bod yr holl raglenni yn Pennaeth Amrywiaeth
(CSAB) yn bodloni’r cydymffurfio â’r meini
meini prawf parthed prawf
amrywiaeth. (Fel y’i Adroddiad Blynyddol
gwelir yn y meini prawf CSAB
achredu a
gymeradwywyd gan y
Gweinidog)
4.1.2
Sicrhau bod y O 2004 adolygiad Uned Amrywiaeth Byrddau
strategaeth ‘Beth sy’n blynyddol ar y Pennaeth Strategol Pennaeth Strategol
Gweithio’ yn parhau i strategaeth ‘Beth sy’n Ymyrraeth Perfformiad
ymdrin ag amrywiaeth Gweithio’ Amrywiaeth CLAN Monitro
fel mater penodol erbyn Medi

4.2 Troseddwyr sy’n Fenywod

Amcanion Gweithred/ Perchenogaeth/ Cefnogaeth


carreg filltir arwain

4.2.1
Sicrhau bod polisi a Adolygu cynlluniau Penaethiaid Strategol Pennaeth Amrywiaeth
strategaeth yr NPS yn gweithredu NPS erbyn Ymyrraeth a Pholisi Byrddau
gymharus ag amcanion Medi 2003 ‘CLAN’ Rhyw
a nod y Swyddfa
Gartref
4.2.2
Hyrwyddo mwy o Erbyn Mai 2004 Pennaeth strategol Byrddau
ddefnydd o ddedfrydau cynhyrchu adroddiad yn ymyrraeth CLAN Rhyw
cymunedol i fenywod tynnu at ei gilydd yr Pennaeth strategol
pan fyddant yn addas amrywiol linynnau o Polisi
waith ar fenywod yn Pennaeth Amrywiaeth
ymdrin â pholisi a
darparu gwasanaeth
4.2.3
Defnyddio’r arbenigedd Rhagfyr 2003 ymlaen, CLAN Rhyw Uned ‘Beth sy’n
o fewn y CLAN Rhyw i CLAN i gynhyrchu Pennaeth Amrywiaeth Gweithio’
hyrwyddo darparu argymhellion blynyddol i Uned Bolisi
gwasanaeth yn fod yn sail i ddatblygiad Byrddau
effeithiol i droseddwyr rhaglenni/darpariaethau
sy’n fenywod i fenywod

20 Strategaeth amrywiaeth ar gyfer y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol dros Gymru a Lloegr 2002-2006
4.3 Amrywiaeth a Dioddefwyr

Amcanion Gweithred/ Perchenogaeth/ Cefnogaeth


carreg filltir arwain

4.3.1
Erbyn 2006 yr NPS i ■ Erbyn Ebrill 2004 Penaethiaid strategol ‘CLAN’ Darparu
gasglu tystiolaeth ei cynhyrchu tystiolaeth Polisi a Gwarchod y Gwasanaeth
fod yn cyflawni ei o’r cynnydd cyfredol Cyhoedd
ddyletswyddau statudol ■ Erbyn Rhagfyr 2004
i ddioddefwyr o gweithredu i wella Byrddau Penaethiaid Strategol
grwpiau lleiafrifol Polisi a Gwarchod y
Cyhoedd
4.3.2
Yr NPS i fod wedi ■ Cwblhau’r ymchwil Penaethiaid Strategol Byrddau
gweithio/cydweithio erbyn Medi 2005 Polisi a Gwarchod y CLAN Darparu
gydag asiantaethau ■ Dynodi’r gweithredu Cyhoedd gwasanaeth
sy’n bartneriaid i o 2006 ymlaen Pennaeth Amrywiaeth
gomisiynu ymchwil i
fodelau effeithiol o
weithio gyda
dioddefwyr o
gefndiroedd amrywiol

4.4 Cyfieithwyr ar y Pryd a Gwasanaethau Cyfieithu

Amcanion Gweithred/ Perchenogaeth/ Cefnogaeth


carreg filltir arwain

4.4.1 Byrddau
Sicrhau bod yr holl (a) Erbyn Hydref 2003 Pennaeth Cyllid CLAN Darparu
droseddwyr yn cael dynodi costau Pennaeth Amrywiaeth Gwasanaeth
mynediad rhesymol at gwirioneddol a Uned ‘Beth sy’n
ddarpariaeth beth phosibl Gweithio’
bynnag fo eu hiaith gwasanaethau
cyfieithu a chyfieithu
ar y pryd yr NPS
(b) Erbyn Rhagfyr 2003 Pennaeth Cyllid
cyflwyno cais am Pennaeth Amrywiaeth
SR2004 i gyllido
canlyniad (A)
4.4.2.
Datblygu canllaw ■ Cynhyrchu Byrddau
cenedlaethol ar gyfer fframwaith Rheolwr Rhanbarthol,
darparu gwasanaethau cenedlaethol erbyn Cymru
cyfieithu ar draws yr Rhagfyr 2004
NPS

Strategaeth amrywiaeth ar gyfer y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol dros Gymru a Lloegr 2002-2006 21
4.5 Cwynion

Amcanion Gweithred/ Perchenogaeth/ Cefnogaeth


carreg filltir arwain

4.5.1
Sicrhau bod y drefn Ffurflenni blynyddol Pennaeth strategol Undebau
gwyno genedlaethol yn gan yr Ombwdsman rheolaeth gorfforaethol Personél Adnoddau
darparu data er mwyn a’r Byrddau o 2003 Byrddau Dynol yr Ardaloedd
medru monitro ar ymlaen Pennaeth Amrywiaeth PBA
droseddwyr pan fydd y ■ Cynhyrchu

cwyn ar sail mater fframwaith


parthed amrywiaeth genedlaethol ar
gyfer sancsiynau clir
ac addas a datrys
anghydfod erbyn
Mawrth 2005

22 Strategaeth amrywiaeth ar gyfer y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol dros Gymru a Lloegr 2002-2006
Blaenoriaeth 5: Cyfathrebu a chysylltu gyda
chymunedau lleol a gweithio mewn partneriaeth

Nod: Y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol (NPS) i fod yn effeithiol wrth gyfathrebu


a gweithio mewn partneriaeth gyda grwpiau cymunedol lleol ac asiantaethau
eraill ac i gynyddu ei broffil yn sylweddol a’i hygrededd ymhlith y grwpiau hyn

Canlyniad: Yr NPS i gynyddu’r ymddiriedaeth, hyder a chysylltiadau clos gyda


grwpiau amrywiol, cymunedau ac asiantaethau, sy’n adlewyrchu’r boblogaeth leol

Mae’r NPS yn ymroddedig i ddatblygu perthynas effeithiol ac ymatebol gyda


chymunedau a phartneriaethau lleol. Rhaid i’n hymagwedd adlewyrchu amrywiaeth y
cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethau yn arbennig y grwpiau o leiafrifoedd ethnig a
bod yn sensitif i iaith a diwylliant grwpiau lleiafrifol.

Strategaeth amrywiaeth ar gyfer y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol dros Gymru a Lloegr 2002-2006 23
5.1

Amcanion Gweithred/ Perchenogaeth/ Cefnogaeth


carreg filltir arwain

5.1.1
Erbyn 2006 byddai’r Erbyn Mawrth 2004 Byrddau Uned Adnoddau Dynol
NPS wedi sefydlu cael lleiafswm o 2 Rhanbarthau Pennaeth Amrywiaeth
modelau da o brosiect peilot gyda Uned Gyfathrebu
ymgynghori gyda chymunedau o
chymunedau o gefndiroedd ethnig
leiafrifoedd ethnig amrywiol

5.1.2
Pob Bwrdd lleol i ■ Rhagfyr 2003 Byrddau Pennaeth amrywiaeth
wybod beth yw cynhyrchu cronfa TG Pennaeth Cyfathrebu
cynnwys ei ddata o grwpiau
phoblogaeth o ran lleiafrifol ac unigolion
grwpiau lleiafrifol allweddol
■ Diweddaru bob dwy
flynedd
5.1.3
Sicrhau bod materion Monitro blynyddol i Pennaeth Strategol CLAN Darparu
amrywiaeth a gychwyn yn 2003 Perfformiad Gwasanaeth a Monitro
chwsmeriaid amrywiol Pennaeth Cyfathrebu
yn cael eu cynnwys yn Pennaeth Amrywiaeth
yr Arolygon cwsmeriaid Byrddau
Rhagoriaeth
Ewropeaidd

5.1.4
Sicrhau bod unigolion a ■ Erbyn Mai 2004 Byrddau Pennaeth Amrywiaeth
chyrff o grwpiau archwilio Pennaeth Strategol
lleiafrifol yn cael eu ■ Erbyn Medi 2004, gwarchod y cyhoedd
cynrychioli yn llawn fel cynhyrchu adroddiad
buddiolwyr prosiectau ac argymhellion
cosbi cymunedol

5.1.5
NPS i fod wedi aros O 2003 cynlluniau Byrddau Ymgynghorwyr
wrth galon gwaith busnes ardaloedd i Rheolwyr Rhanbarthol Amrywiaeth
integreiddio ddynodi agwedd Cadeiryddion
cymunedol, llywodraeth ranbarthol Rhanbarthol/Fforwm
cynhwysedd yn eu cynlluniau CO
cymdeithasol i ymdrin â gweithredu amrywiaeth
gwahaniaethu yn
holistaidd

24 Strategaeth amrywiaeth ar gyfer y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol dros Gymru a Lloegr 2002-2006
Blaenoriaeth 6: Perfformiad a rhagoriaeth

Nod: Yr NPS i gael ei gydnabod fel arweinydd ym maes amrywiaeth ac yn


benodol o ran integreiddio amrywiaeth i bob agwedd ar ei fusnes

Canlyniad: Bod wedi datblygu a meincnodi ymarferion cyflogaeth a darparu


gwasanaeth gyda sicrwydd ansawdd gyda grwpiau lleiafrifol

Mae cynnwys amrywiaeth fel dangosydd perfformiad sy’n cael blaenoriaeth ar gyfer
ardaloedd yr NPS ar gyfer 2002-2003 yn symudiad diwylliannol positif. Byddwn yn
adeiladu ar hyn gydag archwiliadau perfformiad cyson i bennu beth sy’n llwyddo,
gwaith pellach i’w ddatblygu a chynnal y safonau perfformiad ar amrywiaeth.

Strategaeth amrywiaeth ar gyfer y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol dros Gymru a Lloegr 2002-2006 25
6.1

Amcanion Gweithred/ Perchenogaeth/ Cefnogaeth


cerrig milltir arwain

6.1.1
Sicrhau bod troseddwyr Ymchwil PSR parhaus Pennaeth strategol Pennaeth Amrywiaeth
o grwpiau lleiafrifoedd yn dilyn yr Adroddiad perfformiad RDS
ethnig neu grwpiau Thematig a Pennaeth strategol
lleiafrifol ddim yn Gomisiynwyd polisi
dioddef anfantais ■ Symud yr

mewn Adroddiadau argymhellion ymlaen


Cyn-dedfrydu neu
adroddiadau eraill

6.1.2
Sicrhau bod troseddwyr ■ Erbyn Awst 2003 Cyfarwyddwr CLAN Monitro
o grwpiau lleiafrifol yn casglu poblogaeth y Cenedlaethol Byrddau
cael cyswllt â rhaglenni troseddwyr yn ôl ardal Pennaeth strategol RDS
a achredwyd a gosod a rhanbarth perfformiad
targedau sy’n sicrhau ■ Sefydlu targedau Pennaeth Amrywiaeth
bod y nifer o erbyn Tachwedd 2004
droseddwyr o grwpiau
lleiafrifol ar bob
rhaglen a achredwyd
yn adlewyrchu’r ganran
o’r grw ôp hwnnw yn y
boblogaeth droseddol

6.1.3
Datblygu fframwaith ■ Rhagfyr 2003 asesu’r Pennaeth Amrywiaeth Byrddau
safonau ansawdd er prosiect, dynodi meini Pennaeth Perfformiad CLAN Ymarfer gorau
mwyn i’r ardaloedd prawf
fedru meincnodi eu ■ Awst 2004 cynhyrchu
perfformiad ar safonau Pennaeth Amrywiaeth
amrywiaeth

6.1.4
Sicrhau bod yr Erbyn 2006 cynnal Pennaeth Perfformiad CLAN Ymarfer Gorau
ardaloedd yn cyrraedd lleiafswm o 2 ymarfer Rheolwyr Rhanbarthol
y safonau a osodir ar sicrwydd ansawdd Pennaeth Amrywiaeth
amrywiaeth

6.1.5
Bod wedi hwyluso a Erbyn Rhagfyr 2003 Pennaeth Amrywiaeth CLAN Ymarfer Gorau
hyrwyddo datblygiad, sefydlu rhwydwaith Rheolwyr Rhanbarthol
rhannu a dosbarthu rhanbarthol o Byrddau
ymarfer da yn lleol ac o ymgynghorwyr
fewn yr NPS amrywiaeth

26 Strategaeth amrywiaeth ar gyfer y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol dros Gymru a Lloegr 2002-2006
Amrywiaeth

“Mae’r cysyniad o amrywiaeth yn ehangu ein gorwelion tu hwnt i


faterion cydraddoldeb sydd dan y Ddeddf ac yn adeiladu ar yr
ymagweddau a gydnabyddir at gyfleoedd cyfartal. Mae’n ychwanegu
hwb newydd i gyfleoedd cyfartal a chreu amgylchedd lle bydd
cyfraniadau gan yr holl weithwyr yn gweithio er budd y BUSNES, y
BOBL eu hunain a’r GYMDEITHAS yn fwy cyffredinol.”
Syr Michael Bett – Llywydd (Sefydliad Personél a Datblygiad)

Mae Calon y Ddawns yn ymwneud â gweithredu, parodrwydd i ddysgu ac addysgu er


mwyn darparu cynnyrch busnes di-duedd nad yw’n gwahaniaethu.

Mae’r NPS wedi bod yn benderfynol o gynnal ei lwyddiant cyn belled ond hyd yn oed yn
fwy penderfynol o gychwyn trosi ei ymrwymiad i ymdrin ag anghenion grwpiau
lleiafrifol yr NPS heb golli ei afael ar y gweladwy wahanol.

Diane Baderin
Pennaeth Amrywiaeth

Strategaeth amrywiaeth ar gyfer y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol dros Gymru a Lloegr 2002-2006 27
Atodiad A: Diffiniadau

Cyd-destun

d
yd
o lrw d
b

re
e

o
At

g a n
dy
Ymarfer

Bo
Cyfarwyddiaeth Gorau
Brawf Genedlaethol Polisïau
safonau
Tryloywder

offer
Rhanbarthau
Strategaeth
Targedau/Monitro/ Targedau/

d
Gwerthuso Gweithredoedd

ysed
hw
yn
/C

Ardal Leol
dd
he

y rc
H yg

H u n a nia eth Le ol

28 Strategaeth amrywiaeth ar gyfer y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol dros Gymru a Lloegr 2002-2006
Atodiad B: Strwythur Gweithredu

Bwrdd Strategaeth
Amrywiaeth

Pennaeth Amrywiaeth Swyddfa Gartref

Rheolwr Cydraddoldeb
Hiliol Rheolwr Anabledd Rheolwr Amrywiaeth

Pwyllgor Amrywiaeth
Byrddau Lleol

CLANS
Anabledd, Rhyw,
Rhywioldeb, Oed, Ffydd,
Darparu Gwasanaeth,
Ymarfer Gorau, Monitro

PBA Swyddogion Arwain RES

Consortiwm Hyfforddi Rhwydweithiau


Cymunedol

Rhwydwaith Adnoddau
Dynol Gr_p rheolwyr/cynghorwyr
amrywiaeth rhanbarthol

Ardaloedd lleol

Timau Cymunedau

Strategaeth amrywiaeth ar gyfer y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol dros Gymru a Lloegr 2002-2006 29
PBA – Cymdeithas Bwrdd Prawfn
RES – Cynllun Cydraddoldeb Hiliol
NPD/064/2003