You are on page 1of 16

Gogledd Cymru MAPPA

Adroddiad Blynyddol
ar Drefniadau
Diogelu’r Cyhoedd
Amlasiantaeth
ar gyfer y cyfnod
1af Ebrill 2004 i 31ain Mawrth 2005

Gogledd Cymru l North Wales


CYNNWYS

Adran Tudalen

Rhagair Gweinidogol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1 Cyflwyniad ................................................................ 2

2 Prif Lwyddiannau ......................................................... 3

3 Sut mae MAPPA yn gweithredu yng Ngogledd Cymru ............... 4

4 Dioddefwyr troseddau difrifol .......................................... 5

5 Rôl y Gwasanaeth Carcharau yn MAPPA .............................. 6

6 Gwybodaeth Ystadegol .................................................. 7


- Penawdau

7 Bwrdd Rheolaeth Strategol MAPPA Gogledd Cymru ................ 9

8 Adroddiad yr Ymgynghorwyr Lleyg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

9 Enwau a rhifau cysylltu .................................................. 11

Atodiad 1 Gwybodaeth Ystadegol Adroddiad Blynyddol MAPPA ............... 12


RHAGAIR GWEINIDOGOL gan Farwnes yr Alban

Mae’r gwaith sy’n cael ei wneud i wella diogelwch o safbwynt niwed difrifol. I sicrhau bod MAPPA yn
cymunedau trwy gyfrwng Trefniadau Gwarchod y parhau i lwyddo rhaid i’r cydweithio yma a'r drefn
Cyhoedd Amlasiantaeth (MAPPA) yn hanfodol o archwilio polisïau ac arfer fod yn ddilysnod y
bwysig ac yn un o flaenoriaethau'r llywodraeth.Yn trefniadau hyn. Yn yr un modd, rhaid i MAPPA
adroddiad blynyddol 2004/05 ceir tystiolaeth o’r integreiddio â mecanweithiau diogelu'r cyhoedd
ymrwymiad hwnnw. Mae trais a chamdriniaeth eraill sy'n delio â cham-drin plant, cam-drin teuluol
rywiol yn annerbyniol lle bynnag y bônt yn digwydd a chamdriniaeth hiliol.
ac mae’n amlwg bod troseddwyr o'r fath yn cael eu
hadnabod a'u rheoli yn well nag erioed o'r blaen O’m safbwynt i, un o’r datblygiadau mwyaf cyffrous
trwy gyfrwng MAPPA. Gyda thwf y nifer o yn y maes hwn yn y 12 mis diwethaf oedd penodi
droseddwyr yr ymdrinnir â hwy trwy MAPPA, yn ôl ymgynghorwyr lleyg i helpu’r Awdurdod â
y disgwyl, mae tystiolaeth glir bod yr Awdurdod â Chyfrifoldeb gyda’r gwaith o oruchwylio'r
Chyfrifoldeb h.y. yr heddlu lleol, y Gwasanaeth trefniadau. Fel aelodau cyffredin o'r cyhoedd, mae'r
Prawf a'r Gwasanaeth Carcharau, yn delio â'r galw ymgynghorwyr lleyg hyn yn grwp ^
o bobl amrywiol,
ychwanegol hwn trwy gryfhau partneriaethau lleol, abl ac ymroddedig sy'n helpu'r asiantaethau
defnyddio pwerau statudol newydd i gyfyngu ar statudol i oruchwylio'r gwaith sy'n cael ei wneud
ymddygiad troseddwyr, dychwelyd troseddwyr i'r trwy MAPPA ac i gyfathrebu gyda'r cyhoedd yn fwy
ddalfa pan fyddant yn torri eu trwydded neu eu effeithiol. Heb gael mwy o hyder a gwybodaeth
gorchymyn, a defnyddio casgliadau gwaith ymchwil ymysg y cyhoedd ynghylch y gwaith yma, bydd
ac archwiliadau i gryfhau canllawiau cenedlaethol ac llawer o fanteision y trefniadau diogelwch y
arfer lleol. cyhoedd yn cael eu colli.

Er na ellir byth ddileu'r bygythiad o safbwynt Gobeithio bydd yr adroddiad blynyddol hwn yn
troseddwyr peryglus yn gyfan gwbl, mae MAPPA yn ddefnyddiol, yn addysgiadol ac yn gysur i’n
helpu i sicrhau bod llai o bobl yn cael eu targedu cymunedau lleol. Mae’r asiantaethau a’r unigolion
eilwaith. sydd wedi cyfrannu i lwyddiant MAPPA ar lefel leol
i’w canmol.
Yn sgîl gweithredu Deddf Cyfiawnder Troseddol
(2003) yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, gwelwyd
gwelliant amlwg yng ngallu nifer o asiantaethau, gan
gynnwys iechyd, y gwasanaethau cymdeithasol a'r
gwasanaeth tai, i gydweithio gyda'r Awdurdod â Barwnes yr Alban
Chyfrifoldeb ym maes asesu a rheoli’r troseddwyr Y Gweinidog Gwladol dros Gyfiawnder Troseddol
rhyw a threisgar hynny sy’n peri'r bygythiad mwyaf a Rheoli Troseddwyr

1
CYFLWYNIAD Adran 1

Mae’n bleser gennym gyflwyno ein pedwerydd ardderchog rhwng Swyddogion Heddlu, staff y
adroddiad blynyddol ar y gwaith a wnaed gan Gwasanaeth Prawf, Swyddogion Tai, Swyddogion y
asiantaethau yng Ngogledd Cymru trwy gyfrwng Gwasanaethau Cymdeithasol ac eraill. Rydym wedi
ein Trefniadau Diogelu'r Cyhoedd Amlasiantaeth. ceisio adlewyrchu rhai o'r rhain yn yr adroddiad
Gwelwyd llawer o ddatblygiadau eleni yn deillio o trwy gynnwys sylwadau gan bobl sydd ar y rheng
Ddeddf Cyfiawnder Troseddol 2003:- flaen yn y maes hwn.

◆ y Gwasanaeth Carcharau yn dod yn rhan o’r Sefydlwyd MAPPA i sicrhau ymateb ar y cyd i
Awdurdod â Chyfrifoldeb faterion mae cyrff cyhoeddus sy'n ymdrin â phobl
◆ partneriaid MAPPA wedi ymrwymo i sydd wedi cyflawni troseddau difrifol yn gorfod
“ddyletswydd i gydweithio” delio â hwy. Bydd y cyhoedd yn poeni o hyd am y
◆ recriwtio 2 Ymgynghorydd Lleyg i MAPPA posibilrwydd y bydd pobl o'r fath yn cyflawni mwy
Gogledd Cymru o droseddau. Gallwn adrodd unwaith eto nad oes
unrhyw un o’r troseddwyr yn yr achosion yr
Mae’r adroddiad hwn yn tynnu sylw at y gwaith a ymdriniwyd â hwy trwy gyfrwng MAPPA yng
wnaed yn ystod y flwyddyn ac ynddo ceir adran Ngogledd Cymru wedi cyflawni trosedd difrifol
ystadegau sy'n dangos y nifer o droseddwyr sydd arall a phan dorrwyd unrhyw rai o amodau
wedi cael eu trin a'u trafod dan MAPPA. O dan y trwydded oruchwylio, cafodd y troseddwr ei
ffigyrau ceir nifer o enghreifftiau o gydweithredu ddychwelyd i’r ddalfa yn ddi-oed.

Carol Moore Richard Brunstrum John May


Prif Swyddog Prif Gwnstabl Rheolwr Ardal Cymru
Ardal Prawf Gogledd Cymru Heddlu Gogledd Cymru Y Gwasanaeth Carcharau

2
PRIF LWYDDIANNAU Adran 2

Tair elfen newydd yn deillio o Ddeddf Cyfiawnder


Troseddol 2003:- “Mae MAPPA yn helpu
◆ Eleni, ymunodd y Gwasanaeth Carcharau gwahanol asiantaethau i
gyda’r Heddlu a’r Gwasanaeth Prawf i ffurfio'r rannu gwybodaeth a
chyfrifoldeb wrth reoli
Awdurdod â Chyfrifoldeb. Yng Ngogledd
Cymru, golyga hyn bod y Rheolwr Ardal dros y
Gwasanaeth Carcharau yng Nghymru bellach risg.”
yn aelod o Fwrdd Rheolaeth Strategol (BRhS)
MAPPA. Mae MAPPA yn parhau i fwynhau Swyddog Tai
cefnogaeth frwd ein cydweithwyr yng
ngharchar Altcourse, sef lle mae'r mwyafrif o
droseddwyr sy'n cael eu hanfon i'r carchar o
ardal Gogledd Cymru yn cael eu cadw.

◆ Erbyn yr amser y cyhoeddir yr adroddiad hwn,

“Mae MAPPA yn gwneud i


disgwylir y bydd pob asiantaeth gyda
“dyletswydd i gydweithio” wedi tanysgrifio i
femorandwm newydd. Mae disgwyl i mi deimlo’n fwy hyderus
wrth oruchwylio
asiantaethau sydd â dyletswydd i gydweithio
fod yn rhan o’r BRhS, ond mae’n arwydd
pendant o’u cefnogaeth ac o werth gweithio troseddwyr risg uchel …
mae cynlluniau
amlastiantaethol os ydynt yn gwneud hynny.

◆ Y trydydd datblygiad yw penodi 2


Ymgynghorydd Lleyg. Penodwyd dau
goruchwylio’n seiliedig ar
gynrychiolydd gwirfoddol o’r gymuned leol gan benderfyniadau a wneir
yr Ysgrifennydd Gwladol i ymgymryd â rôl
‘cyfaill beirniadol’ i’r BRhS – gan sicrhau nad
gan Banel gwybodus.”
yw’r bobl broffesiynol sy’n gysylltiedig â’r
bwrdd yn anghofio’r materion sydd o bwys i
Swyddog Prawf
bobl Gogledd Cymru.

3
SUT MAE MAPPA YN GWEITHREDU Adran 3
YNG NGOGLEDD CYMRU

Diben rhoi Trefniadau Diogelu’r


Cyhoedd Amlasiantaeth mewn lle
yw sicrhau bod pryderon ynghylch
unrhyw droseddwr yn y gymuned
yn cael eu rhannu rhwng yr
asiantaethau perthnasol. Gall
unrhyw asiantaeth sy’n rhan o
MAPPA godi achosion i’w hystyried,
ond gan amlaf y Gwasanaeth Prawf
neu’r Heddlu sy’n dynodi achosion
i’w hystyried – pan mae troseddwr
ar fin cael ei ryddhau o garchar neu
ei ddedfrydu am drosedd difrifol,
neu pan fydd troseddwr yn symud i
mewn i’r ardal. Mae’r risgiau’n cael
eu hasesu a'u rheoli ar dair lefel:-

Lefel 1: Rheoli Risg Arferol


Troseddwyr sy’n cael eu hasesu fel bygythiad lefel isel neu lefel ganolig. Fel arfer mae un asiantaeth yn
gofalu am yr achosion hyn (Yr Heddlu, Prawf neu’r Tîm Troseddwyr Ifanc) ac nid oes angen unrhyw
gymorth sylweddol gan asiantaethau eraill. Ymdrinnir â’r mwyafrif o achosion ‘MAPPA’ fel hyn.

Lefel 2: Rheoli Risg Rhyng-asiantaethol


Troseddwyr sy’n cael eu hasesu fel bygythiad uchel lle mae angen i’r asiantaethau hynny sy’n gyfrifol am
yr achos gydweithio. Mae’r achosion hyn yn cael eu trafod mewn Cynhadledd Rheoli Risg
Amlasiantaeth (MARAC) a gynhelir bob mis ym mhob un o’r tri rhanbarth. Y Gwasanaeth Prawf sy’n
galw’r cyfarfodydd hyn mewn cysylltiad rheolaidd â’r heddlu. Gwahoddir asiantaethau eraill i fynychu i
drafod achosion unigol yn ôl yr angen.

Lefel 3: Paneli Diogelu’r Cyhoedd Amlasiantaeth (MAPPP)


Gelwir MAPPP i ystyried unrhyw achos sy’n fygythiad uchel, sy’n achos arbennig o gymhleth neu sy’n
galw am adnoddau anarferol neu lle mae lefel uchel o ddiddordeb o safbwynt y cyfryngau neu les y
cyhoedd.Yn aml cyfeirir at yr achosion hyn fel yr ychydig rai “colynnol”.

4
DIODDEFWYR TROSEDDAU DIFRIFOL Adran 4

Yr hyn mae MAPPA yn canolbwyntio fwyaf arno Yn 2004/05, cysylltodd y Gwasanaeth Prawf yng
yw'r risg a gyflwynir gan droseddwyr ac ymddygiad Ngogledd Cymru â 161 o ddioddefwyr, a
troseddwyr. Fodd bynnag, pan mae dioddefwyr manteisiodd 68 ohonynt ar y cynnig bod yr
eisiau gwybodaeth am rywun sydd wedi troseddu awdurdodau yn ymgynghori â hwynt ac yn eu
yn eu herbyn neu yn erbyn eu teulu, gall y hysbysu o gynlluniau rhyddhau'r troseddwr.
Gwasanaeth Prawf ddarparu'r wybodaeth honno.
Rhaid gofalu peidio â chodi disgwyliadau pobl yn Yn ogystal â'r ddyletswydd statudol sydd ar y
ormodol - bydd y rhan fwyaf o droseddwyr yn cael Gwasanaeth Prawf i gysylltu â dioddefwyr, mae gan
eu rhyddhau yn ôl i'r gymuned ac mae bob amser Awdurdod sydd â Chyfrifoldeb MAPPA
yn bosibl y bydd y dioddefwr a’r troseddwr yn ddyletswydd o ofal i gymryd pob cam rhesymol i
cyfarfod eto os ydynt yn troi yn yr un cylchoedd. amddiffyn pobl rhag dioddef trosedd arall yn eu
Gall dioddefwr wneud cais bod amod yn cael ei herbyn. Gall dioddefwyr hefyd gyfrannu'n
gynnwys yn nhrwydded troseddwr sy’n cael ei ymarferol i'r gwaith o asesu a rheoli'r risg - efallai
ryddhau o garchar yn dweud wrtho gadw draw mai hwy sy'n gwybod orau sut mae meddwl y
oddi wrth y dioddefwr neu o’r ardal ddaearyddol troseddwr yn gweithio - yn arbennig pan fo'r
lle mae’r dioddefwr yn byw neu lle cyflawnwyd y trosedd wedi digwydd mewn perthynas deuluol lle
trosedd. mae un aelod yn cael ei gam-drin/cham-drin gan
aelod arall.

5
RÔL Y GWASANAETH CARCHARAU YN MAPPA Adran 5

Un o'r ffyrdd pwysig y mae Deddf Cyfiawnder hasesu fel y bygythiad mwyaf yn rheolaidd a
Troseddol (2003) wedi cryfhau MAPPA yw gwneud rhannu gwybodaeth gyda'r heddlu a'r
y Gwasanaeth Carcharau yn rhan o'r Awdurdod â gwasanaeth prawf.
Chyfrifoldeb gyda’r heddlu a'r gwasanaeth prawf ym
mhob un o'r 42 Ardal yng Nghymru a Lloegr. ◆ Bod pob darn o wybodaeth perthnasol parthed
Rhoddwyd y rôl ychwanegol hon i’r Gwasanaeth rheoli risg ar gael i gyfarfodydd amlasiantaeth
Carcharau mewn cydnabyddiaeth o’r rhan bwysig y sy’n helpu i gynllunio rhyddhad troseddwr o
mae'r gwasanaeth hwn yn ei chwarae yn y gwaith o garchar.
ddiogelu'r cyhoedd trwy gadw troseddwyr yn y ◆ Yr heddlu a’r gwasanaeth prawf yn cael o leiaf
ddalfa; eu helpu i ymdrin â'r hyn sy'n achosi iddynt tri mis o rybudd o’r dyddiad y disgwylir i’r
ymddwyn yn droseddol; a thrwy ymgymryd â troseddwyr hynny sydd wedi cael eu cyfeirio at
gwaith arall er mwyn cynorthwyo gyda'u hailsefydlu. sylw’r panel diogelu’r cyhoedd amlasiantaeth
Fel rhan o'r Awdurdod â Chyfrifoldeb mae’r (MAPPP) gael eu rhyddhau, ac o leiaf chwe mis
Gwasanaeth Carcharau bellach yn cael ei o rybudd o’r rhai hynny sy’n cael sylw mewn
gynrychioli ar bob un o’r Byrddau Rheolaeth cyfarfodydd risg lefel 2.
Strategol (BRhS) yn y 42 Ardal. Mae strwythur stad ◆ Dim newid trefniadau na dyddiadau rhyddhau
y Carcharau yn wahanol i strwythur ardaloedd yr troseddwr heb ymgynghori â'r heddlu a'r
Heddlu/Prawf o ran y ffaith bod ei adeiladau i gyd gwasanaeth prawf ymlaen llaw.
wedi’u cynnwys mewn 12 ardal ddaearyddol a dwy
ardal swyddogaethol – y stad Diogeledd Uchel, a'r Os am reoli’r risg a gyflwynir gan droseddwyr
Carcharau Cytundeb. Oherwydd hyn, mae’r MAPPA mewn modd amlasiantaeth yn effeithiol,
trefniadau o safbwynt cynrychiolaeth o’r rhaid cael cyfathrebu da rhwng partneriaid y
Gwasanaeth Carcharau ar BRhS yn amrywio ar gyfundrefn cyfiawnder troseddol. Mae’r
draws y wlad, ond mae pob Rheolwr Ardal yn y Gwasanaeth Carcharau wedi cymryd camau i
Gwasanaeth Carcharau wedi dod i gytundeb gyda'r sicrhau bod pwyntiau cyswllt penodol ar gyfer
BRhS ynghylch sut y bydd y Gwasanaeth yn diogelu'r cyhoedd ar lefel Ardal ac ym mhob
cyfrannu yn strategol ac yn weithredol i MAPPA. carchar, a bod y rhain yn cael eu cyhoeddi gydag
Mae prif gyfraniad y Gwasanaeth Carcharau ar lefel enwau a phwyntiau cyswllt yr heddlu a'r gwasanaeth
weithredol. Rhoddwyd nifer o fesurau mewn lle ar prawf er mwyn sicrhau gwell cyfathrebu ar draws yr
hyd a lled stad y carcharau i sicrhau y bydd hyn yn Awdurdod â Chyfrifoldeb.
effeithiol ac yn arwain at:
Gyda’r twf cynyddol ym mhoblogaeth troseddwyr
◆ Adnabod troseddwyr MAPPA yn fuan fel bod MAPPA a'r tebygolrwydd y bydd y gyfran o'r rhai
modd defnyddio eu manylion mewn cynlluniau fydd yn cael eu carcharu hefyd yn cynyddu gyda
dedfrydu, gan gynnwys ymyrryd er mwyn rheoli chyflwyniad y dedfrydau diogelu’r cyhoedd newydd,
a lleddfu risg. bydd cynnwys y Gwasanaeth Carcharau fel rhan o’r
Awdurdod sydd â Chyfrifoldeb yn parhau i fod yn
◆ Monitro ymddygiad y rhai sydd wedi cael eu hollbwysig yn y gwaith o ddiogelu’r cyhoedd.

6
GWYBODAETH YSTADEGOL - Penawdau Adran 6

i) Y nifer o Droseddwyr Rhyw Cofrestredig (TRhC) ar 31ain Mawrth 2005


Mae’r ffigwr hwn wedi bod yn cynyddu bob blwyddyn, yn bennaf oherwydd nad oedd raid i unrhyw un 389
oedd yn cyflawni trosedd rhyw cyn 1997 (neu a oedd yn bwrw tymor yn y carchar pan ddaeth y Ddeddf i
rym) gofrestru.

Y nifer o TRhC a gafodd rybudd neu a euogfarnwyd am dorri amodau rhwng 1af Ebrill ac
ii)
31ain Mawrth 2005
Y rheswm dros y cynnydd yn y nifer y cymerwyd camau yn eu herbyn am beidio â chofrestru yw y newid 17
mewn gofynion a’r pwerau a roddwyd i’r heddlu yn sgîl Deddf Troseddwyr Rhyw 2003 a’r pwyslais y mae
Swyddogion Heddlu Gogledd Cymru wedi parhau i’w roi ar oruchwylio’r grwp^
hwn yn llym.

Y nifer o Orchmynion Atal Troseddwr Rhyw a sicrhawyd mewn perthynas â throseddwyr


iii)
yn yr Ardal rhwng 1af Ebrill 2004 ac 31ain Mawrth 2005
12
Mae’r gorchmynion hyn yn ddefnyddiol iawn o safbwynt cyfyngu ar ymddygiad pobl, yn arbennig pan nad
ydynt bellach dan oruchwyliaeth y Gwasanaeth Prawf.

Y nifer o droseddwyr treisgar a throseddwyr rhyw eraill oedd yn byw yn yr ardal rhwng
iv)
1af Ebrill 2004 ac 31ain Mawrth 2005
86

Y nifer o droseddwyr eraill perthnasol i MAPPA oedd yn byw yn yr ardal rhwng 1af Ebrill
v)
2004 ac 31ain Mawrth 2005
Gwelwyd cynnydd sylweddol yn y ffigwr hwn mewn cymhariaeth â’r llynedd oherwydd bod troseddwyr 138
sy’n gyfrifol am drais teuluol wedi cael eu cynnwys yn MAPPA – mae llawer o’r troseddwyr hyn yn cael
cosbau cymunedol.

Y nifer o achosion a gafodd eu rheoli trwy gyfrwng MARAC (achosion Lefel 2)


vi)
rhwng 1af Ebrill 2004 ac 31ain Mawrth 2005
317

a) y nifer o’r rhain a gafodd eu cyhuddo o drosedd difrifol arall 0


b) y nifer o'r rhain a gafodd eu dychwelyd i'r ddalfa am dorri eu trwydded
25
Dyma’r tro cyntaf i’r ffigyrau hyn gael eu cynnwys yn yr Adroddiad Blynyddol.

Y nifer o achosion a gafodd eu rheoli trwy gyfrwng MAPPP (achosion Lefel 3)


vii)
rhwng 1af Ebrill 2004 ac 31ain Mawrth 2005
14

a) y nifer o’r rhain a gafodd eu cyhuddo o drosedd difrifol arall 0


b) y nifer o’r rhain a gafodd eu dychwelyd i’r ddalfa am dorri eu trwydded
Dyma’r ychydig achosion “colynnol” – mae’r gyfradd uchel o droseddwyr sy’n cael eu dychwelyd i’r 5
ddalfa am dorri eu trwydded yn adlewyrchu’r ffordd gadarn maent yn cael eu goruchwylio. Ni
chyflawnwyd unrhyw droseddau difrifol eraill gan y grwp
^
hwn yn 2004/05.

7
GWYBODAETH YSTADEGOL - Penawdau Adran 6

“Mae gwell cydweithio rhwng


asiantaethau MAPPA a Iechyd
wedi cael effaith sylweddol ar
amddiffyn plant sy’n defnyddio
ein gwasanaethau. Gall
swyddogion Iechyd proffesiynol
ymgymryd â gwaith ataliol a
helpu gyda chreu fframwaith
cefnogol ar gyfer teuluoedd a
phlant.”
Nyrs a Enwyd – Amddiffyn Plant
Ymddiriedolaeth GIG Gogledd
Ddwyrain Cymru

ACHOS ENGHREIFFTIOL 1
Mae troseddwr sy’n gwybod ei fod wedi bod yn cael ei drafod mewn MAPPP wei gofyn am gael ei
oruchwylio gan y Gwasanaeth Prawf er nad yw bellach yn destun goruchwyliaeth statudol. Mae hwn
yn ddatblygiad positif iawn o gofio’r hanes o ddiffyg cydweithio oedd gan y troseddwr. O safbwynt pob
asiantaeth gysylltiedig mae’r ffaith ei fod wedi cyfaddef ei fod angen cefnogaeth a chymorth i leihau ei
ymddygiad troseddol a lleddfu ei lefel o risg yn gam positif tuag at ei wreiddio yn ôl yn y gymuned.

8
Y BWRDD RHEOLAETH STRATEGOL Adran 7

Mae’r grwp hwn wedi cyfarfod deirgwaith yn ystod


“Mae MAPPA yn helpu i atal
^

2004/05. Dyma rai o’r materion a gafodd eu


hystyried yn y cyfarfodydd hyn:-
rhai problemau tai cyn iddynt
◆ Dyletswydd i gydweithio ddigwydd …”
◆ Adroddiad Blynyddol ac Adroddiad Interim Swyddog Tai
◆ MARAC Trais Teuluol
◆ VISOR
◆ Monitro Electronig
◆ Troseddwyr ag Anhwylder Meddyliol
◆ Deddf Cyfiawnder Troseddol 2003
◆ Recriwtio / Penodi Ymgynghorwyr Lleyg
◆ Deddf Rhyddid Gwybodaeth
◆ Materion cysylltiedig â’r Cyfryngau / y Wasg

Ymunodd ein dau Ymgynghorydd Lleyg â ni am y


tro cyntaf yng nghyfarfod y Bwrdd ym mis Ebrill
2005.

“Trwy ddod at ei gilydd, daw


asiantaethau i ddeall
safbwyntiau ei gilydd, maent yn
cydweithio’n fwy effeithiol ac
mae’r cyhoedd yn cael
gwasanaeth gwell.”
Swyddog Prawf

ACHOS ENGHREIFFTIOL 2
Trwy gysylltu â Chynghorydd Cymuned a thrafod rôl MAPPA, llwyddwyd i leddfu rhai o ofnau’r
gymuned leol ynghylch lles a diogelwch eu plant pan ddaethant i wybod bod troseddwr rhyw yn byw
wrth ymyl. O ganlyniad, mae’r troseddwr yn dal i fyw yn y gymuned, maent yn ymwybodol o’r
trefniadau a wnaed i fonitro ei ymddygiad, ac maent yn gwybod pwy i gysylltu â hwy os oes ganddynt
unrhyw bryderon eraill.

9
ADRODDIAD YR YMGYNGHORWYR LLEYG Adran 8

“Ar ôl bod yn ein swyddi am lai na 6 mis, mae argraffiadau'r


ddau ohonom yn argraffiadau dau sydd ar gromlin dysg lem “... lles y dioddefwr yw’r
iawn. Un o’r pethau sydd wedi creu argraff fawr arnom yw
agwedd yr unigolion hynny y daethom ar eu traws yn ystod ein
peth pwysicaf. Wrth
cais am wybodaeth. Mae’r gefnogaeth a gawsom ganddynt glywed faint o
wedi bod yn wych.
gamdriniaeth sydd wedi
Trawyd ni hefyd gan bwysigrwydd hyfforddi Ymgynghorwyr cael ei ddioddef, rydych
Lleyg i’r Swyddfa Gartref. Gwnaethant yn siwr bod y
yn gwneud yn siwr ^
bod
^

penwythnos o hyfforddiant a gawsom yn cael ei gynnal gan


swyddogion proffesiynol uchel eu parch yn y maes. ffiniau tynn yn cael eu
Yn olaf, fel rhieni a neiniau a theidiau, gallwn ddweud yn onest
gosod ar droseddwr
bod y ffordd y mae'r holl asiantaethau cysylltiedig yn delio â'r sydd dan oruchwyliaeth.”
problemau rydym yn ymwneud â hwy yn gysur mawr i ni.
Mae'n ymddangos fel pe bai'r holl asiantaethau perthnasol wedi Swyddog Prawf
ymrwymo i gydweithio'n fwy clòs ac i gyfathrebu’n well.”

ACHOS ENGHREIFFTIOL 3
Trosedd: Llathruddo ac aflonyddu ar bartner. Dyn oedd yn gwrthod derbyn unrhyw ffiniau a ninnau’n
gwybod y gallai ei gyn-bartner, ac, o bosib, ei blant fod mewn perygl.

Lluniodd y Gwasanaeth Prawf, yr Heddlu, y Swyddog Cyswllt Dioddefwyr a’r Gwasanaethau


Cymdeithasol gynllun rhyddhau caeth a galwyd ar y Gwasanaeth Cynghori a Chynorthwyo Llys i Blant
a Theuluoedd (CAFCASS) i gynothwyo â’r achos. Trefnwyd lle iddo mewn hostel ymhell o’i gartref.
Ni chyrhaeddodd mewn pryd, ac, o ganlyniad, dychwelwyd ef i’r carchar am gyfnod byr am dorri ei
drwydded. Cyn ei ryddhau yn ddiweddarach, cafodd ei gyfweld yn y carchar a chytunodd i
gydweithredu. Bellach, mae wedi cael ei ryddhau i hostel.

10
ENWAU A RHIFAU CYSWLLT Adran 9

Am fwy o wybodaeth am MAPPA yng Ngogledd Cymru, cysylltwch â'r isod:

^
Matthew Driver Cadeirydd Gr wp Strategaeth Diogelu’r
Prif Swyddog Prawf Cynorthwyol Cyhoedd a’r sawl sydd â chyfrifoldeb cyffredinol dros
Ardal Prawf Gogledd Cymru MAPPA ar ran y Gwasanaeth Prawf
Ty^ Alexandra
Ffordd Abergele
Bae Colwyn, LL29 9YF
Ffôn: 01492 513413

Roz Dickinson
Cydlynydd Diogelu'r Cyhoedd
Heddlu Gogledd Cymru
Y Pencadlys
Glan-y-don
Bae Colwyn, LL29 8AW
Ffôn: 01492 511193

Llewelyn Owen Swyddog Cynnull MARAC


Uwch Swyddog Prawf Gwynedd ac Ynys Môn
Ardal Prawf Gogledd Cymru
14 Stryd y Farchnad
Caernarfon, LL55 1RT
Ffôn: 01286 674346

Gaynor Barton Swyddog Cynnull MARAC


Uwch Swyddog Prawf Conwy a Sir Ddinbych
Ardal Prawf Gogledd Cymru
18 Stryd Augusta
Llandudno, LL30 2AD
Ffôn: 01492 876961

Mike Roberts Swyddog Cynnull MARAC


Uwch Swyddog Prawf Sir y Fflint a Wrecsam
Uned 6, Canolfan Busnes Acorn
Parc Aber
Ffordd Aber
Fflint, CH6 5YN
Ffôn: 01352 792140

11
GWYBODAETH YSTADEGOL Atodiad 1
ADRODDIAD BLYNYDDOL MAPPA 2005
Ar gyfer y cyfnod 1af EBRILL 2004 i 31ain MAWRTH 2005

1. Troseddwyr Categori 1 MAPPA:Troseddwyr Rhyw Cofrestredig (TRhC)

i) Y nifer o TRhC yn byw yn eich Ardal chi ar 31ain Mawrth 2005


Gwybodaeth sy’n cael ei chadw gan yr heddlu gan mwyaf yw’r wybodaeth hon. Cipolwg o TRhC ar 389
31/03/05 ydyw. NI DDYLAI gynnwys TRhC sydd yn y carchar.

a) Y nifer o TRhC fesul 100,000 o boblogaeth. (Cyfrifir 59


y ffigwr hwn yn ganolog gan Adran Genedlaethol yr Heddlu)

ii) Y nifer o droseddwyr rhyw oedd yn destun gofyniad i gofrestru a gafodd eu rhybuddio
neu eu heuogfarnu am dorri’r gofyniad, rhwng 1af Ebrill 2004 ac 31ain Mawrth 2005
17
Ni ddylech ond cyfrif y rhybuddion hynny sydd wedi digwydd a thoriadau a gwblhawyd yn llwyddiannus yn
ystod y cyfnod dan sylw.

iii) Y nifer o:
a) Orchmynion Atal Troseddau Rhyw (GATRh) y gwnaed cais amdanynt 8
b) GATRh interim a ganiatawyd 1
c) GATRh llawn a fynnwyd gan y llysoedd yn eich Ardal chi rhwng 1af Mai 2004 a’r
12
31ain Mawrth 2005
Dylech gynnwys Gorchmynion Troseddwr Rhyw a Gorchmynion Atal Troseddwr Rhyw (a ddisodlwyd
bellach gan y GATRh) a’u gorchmynion interim cyfatebol y gwnaed cais amdanynt a/neu a orfodwyd gan y
llysoedd rhwng 1af a 30ain Ebrill 2004 yn y ffigyrau hyn.

iv) Y nifer o:
a) Orchmynion Hysbysu y gwnaed cais amdanynt 0
b) Gorchmynion Hysbysu interim a ganiatawyd 0
c) Gorchmynion Hysbysu llawn a orfodwyd gan y llysoedd yn eich Ardal chi rhwng 1af
0
Mai 2004 ac 31ain Mawrth 2005

v) Y nifer o Orchmynion Teithio Tramor:


a) y gwnaed cais amdanynt 0
b) a orfodwyd gan y llysoedd yn eich Ardal chi rhwng
1af Mai 2004 ac 31ain Mawrth 2005
0

12
GWYBODAETH YSTADEGOL Atodiad 1
ADRODDIAD BLYNYDDOL MAPPA 2005
Ar gyfer y cyfnod 1af EBRILL 2004 i 31ain MAWRTH 2005

2. Troseddwyr Categori 2 MAPPA:Troseddwyr treisgar a


Throseddwyr Rhyw eraill (T a RhE)
vi) Y nifer o droseddwyr treisgar a throseddwyr rhyw eraill (yn ôl y diffiniad o hynny yn
Adran 327 (3), (4) a (5) Deddf Cyfiawnder Troseddol (2003)) oedd yn byw yn eich Ardal
chi rhwng 1af Ebrill 2004 ac 31ain Mawrth 2005
86
Ni ddylech ond cynnwys y troseddwyr Categori 2 hynny oedd yn byw yn eich Ardal chi yn ystod y cyfnod
dan sylw yn y ffigwr hwn NI ddylech gynnwys y troseddwyr Categori 2 hynny sydd yn y ddalfa o hyd.
Gofalwch hefyd NAD ydych yn cynnwys troseddwyr Categori 1 yma.

3. Troseddwyr Categori 3 MAPPA:Troseddwyr Eraill (TE)


vii) Y nifer o ‘droseddwyr eraill’ (yn ôl y diffiniad o hynny yn Adran 325 (2)(b) Deddf
Cyfiawnder Troseddol (2003) ) rhwng 1af Ebrill 2004 ac 31ain Mawrth 2005.
Ni ddylai’r ffigwr hwn gynnwys unrhyw droseddwyr sydd wedi cael eu cynnwys naill ai yng Nghategori 1
138
neu yng Nghategori 2 (h.y. (i) a (vi) uchod) oni bai eu bod wedi gadael y categorïau hynny a bod yr
Awdurdod â Chyfrifoldeb yn parhau i’w hystyried yn fygythiad o safbwynt peri niwed difrifol.

4. Troseddwyr yr ymdriniwyd â hwy trwy gyfrwng Lefel 3 (MAPPP) a Lefel 2


(trefniadau rheoli rhyngasiantaethol lleol) Lefel 3 Lefel 2
viii) Nodwch faint o droseddwyr MAPPA ym mhob un o’r tri TRhC 5 102
Chategori (h.y. (1) - TRhC, (2) - TRhA a (3) - TE uchod) yr
ymdriniwyd â hwy trwy gyfrwng MAPPP (lefel 3) a thrwy TRhA 7 79
gyfrwng trefniadau rheoli risg rhyngasiantaethol lleol (lefel 2)
rhwng 1af Ebrill 2004 ac 31ain Mawrth 2005. TE 2 136
Y ffigwr lefel 3 yw’r ‘ychydig rai colynnol’. Diffinnir y meini prawf ar gyfer
cyfeirio achos i sylw MAPPP yng Nghanllawiau MAPPA fel yr achosion hynny lle
mae’r troseddwr:
• wedi cael ei asesu dan OAS fel bygythiad uchel neu uchel iawn o safbwynt
achosi niwed difrifol; AC
• yn fygythiad nad oes modd ymdrin ag ef ond trwy gyfrwng cynllun sy’n galw
am gydweithio agos ar lefel uwch oherwydd bod yr achos mor gymhleth
â/neu oherwydd yr angen am adnoddau anarferol; NEU
• fod yr achos, er na chafodd ei asesu fel bygythiad uchel neu uchel iawn, yn un
eithriadol oherwydd bod diddordeb y cyfryngau a/neu’r cyhoedd yn y ffordd
yr ymdrinnir â’r achos yn debygol o fod yn uchel iawn a bod angen sicrhau
bod hyder y cyhoedd yn y gyfundrefn cyfiawnder troseddol yn cael ei gynnal.
Dylai ffigwr lefel 2 gynnwys y troseddwyr hynny nas ymdriniwyd â hwy ar lefel 3
ar unrhyw adeg yn y cyfnod dan sylw ac sy’n bodloni’r meini prawf a nodwyd yng
Nghanllawiau MAPPA fel a ganlyn:
• Mae gwastrodaeth y troseddwr yn galw am sylw mwy nag un asiantaeth ond
nid yw’r gwaith o ymdrin â’r perygl yn ddigon cymhleth i gyfiawnhau cyfeirio’r
achos i sylw Lefel 3 sef MAPPP.

13
GWYBODAETH YSTADEGOL Atodiad 1
ADRODDIAD BLYNYDDOL MAPPA 2005
Ar gyfer y cyfnod 1af EBRILL 2004 i 31ain MAWRTH 2005

ix) O’r achosion yr ymdriniwyd â hwy ar lefel 3 neu 2 (h.y. (viii))


rhwng 1af Ebrill 2004 ac 31ain Mawrth 2005, faint ohonynt,
pan oeddynt yn cael eu trin ar y lefel honno a gafodd: Lefel 3 Lefel 2
a) eu dychwelyd i’r ddalfa am dorri eu trwydded? 5 25
b) eu dychwelyd i’r ddalfa am dorri gorchymyn 0 0
atal neu orchymyn atal troseddau rhyw?
c) eu cyhuddo o drosedd rhyw neu dreisgar difrifol? 0 0
NODWCH OS GWELWCH YN DDA: Ni ddylech ond cofnodi canlyniad camau oedd yn
briodol i’r lefel o wastrodaeth roedd y troseddwr yn atebol iddo pan gyflawnodd y trosedd
pellach/adeg torri ei orchymyn (e.e. os oedd y troseddwr yn cael ei drin ar Lefel 3 yn y
dechrau ond ei fod wedi cyflawni trosedd difrifol arall ar ôl iddo gael ei symud i Lefel 2,
dylech ei gynnwys yng ngholofn ‘Lefel 2’ yng nghyswllt cwestiwn (c )).
I’r diben hwn, diffinnir trosedd rhyw neu dreisgar difrifol fel un o’r isod (h.y. yr un troseddau
â’r troseddau a ddiffinnir fel ‘trosedd difrifol pellach’ gan y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol):
Llofruddio;Ymgais i lofruddio; Llosgi Bwriadol (lle mae bwriad i beryglu bywyd); Dynladdiad;
Treisio; Llathruddo/herwgydio neu Ymgais i lathruddo/herwgydio.
Unrhyw drosedd treisgar difrifol iawn neu drosedd rhyw difrifol iawn arall, ysbeiliad arfog (a
ddiffinnir fel ysbeiliad gyda dryll tanio), ymosodiad gydag arf angheuol neu gymryd gwystl.
Unrhyw drosedd treisgar neu ryw arall lle mae’r troseddwr / trosedd yn debygol o ddenu
diddordeb sylweddol yn y cyfryngau neu sy’n codi materion ehangach o ddiddordeb
cenedlaethol.

14