You are on page 1of 70

Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea geamului

Cuprins
Preambul 1. 2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.2. 6.2.1. 6.2.1.1. 6.2.1.2. 6.2.1.3. 6.2.2. 6.2.2.1. 6.2.2.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. Prevederi generale Descărcarea, depozitarea şi pregătirea materiilor prime. Dozare - amestecare Elaborarea topiturii de sticlă Alimentarea cuptoarelor Obţinerea topiturii de sticlă Controlul parametrilor fluxului tehnologic Fasonarea topiturii de sticlă Tragerea pe verticală a geamului (procedeele Fourcault, Asahi, TFD) Tragerea pe orizontală a geamului pe baie de metal topit (procedeul "Float glass") Laminarea Tratarea termică (recoacerea) Cuptorul de recoacere cu gaz metan Cuptorul de recoacere electric Prelucrarea geamului Tăierea geamului Tăierea manuală a geamului Tăierea manuală a geamului cu ajutorul pantografului Tăierea automată a geamului Prelucrarea marginilor şi a suprafeţei geamului (şlefuirea şi polisarea mecanică) Şlefuirea şi polisarea marginilor geamului Şlefuirea şi polisarea cu benzi abrazive Şlefuirea şi polisarea pe şaibe Şlefuirea şi polisarea automată Şlefuirea şi polisarea mecanică a geamului pe suprafaţă Şlefuirea şi polisarea pe maşini individuale Şlefuirea şi polisarea în flux continuu (cu conveior) Găurirea geamului Gravarea geamului Sablarea Givrarea

6.7. 6.8. 6.8.1. 6.8.2. 6.9. 6.10. 6.11. 6.12. 6.13. 6.14. 6.15. 7. 8. 9. 10. 11. 12. - Anexa 1 - Anexa 2 - Anexa 3

Matisarea şi polisarea chimică a geamului Peliculizarea prin depuneri metalice Peliculizarea prin evaporare în vid Peliculizarea prin metode chimice Lăcuirea şi vopsirea geamurilor peliculizate Curbarea geamului Securizarea termică (călirea) Îmbinarea cu folii organice în produse multistrat Asamblarea în panouri termo şi fonoizolatoare Emailarea geamului Serigrafierea geamului Spălarea geamului Sortarea geamului Ambalarea produselor finite Depozitarea produselor finite Repararea şi întreţinerea cuptoarelor de topire a sticlei Prevederi de proiectare Lista normelor specifice de securitate a muncii conexe şi/sau complementare Lista standardelor de securitate a muncii conexe Ghid de terminologie

Preambul Sistemul naţional de norme privind asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă este compus din: - Normele generale de protecţie a muncii, care cuprind prevederi de securitate şi medicina muncii general valabile pentru orice activitate; - Normele specifice de securitate a muncii care cuprind prevederi de securitate a muncii, valabile pentru anumite activităţi sau grupe de activităţi caracterizate prin riscuri similare. Prevederile acestor norme se aplică cumulativ, indiferent de forma de proprietate sau modul de organizare a activităţilor reglementate. Normele specifice de securitate a muncii sunt reglementări cu aplicabilitate naţională, cuprinzând prevederi minimal obligatorii pentru desfăşurarea diferitelor activităţi în condiţii de securitate. Respectarea acestor prevederi nu absolvă persoanele juridice sau fizice de răspunderea ce le revine pentru asigurarea oricăror alte măsuri, corespunzătoare condiţiilor concrete în care îşi desfăşoară activităţile respective, prin instrucţiuni proprii. Întrucât sistemul naţional al normelor specifice este structurat pe activităţi, persoanele juridice sau fizice vor selecţiona şi aplica cumulativ normele specifice corespunzătoare atât activităţii de bază cât şi celor conexe sau complementare. Structura fiecărei norme specifice are la bază abordarea sistemică a aspectelor de securitate a muncii - practicată în cadrul Normelor generale - pentru orice proces de muncă. Conform acestei abordări, procesul de muncă este tratat ca un sistem, compus din următoarele elemente ce interacţionează reciproc: Executantul: omul implicat nemijlocit în executarea unei sarcini de muncă.

Sarcina de muncă: totalitatea acţiunilor ce trebuie efectuate de executant, prin intermediul mijloacelor de producţie şi în anumite condiţii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de muncă. Mijloacele de producţie: totalitatea mijloacelor de muncă (instalaţii, utilaje, maşini, aparate, dispozitive, unelte etc.) şi a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) care se utilizează în procesul de muncă. Mediul de muncă: ansamblul condiţiilor fizice, chimice, biologice şi psiho- sociale în care unul sau mai mulţi executanţi îşi realizează sarcina de muncă. Reglementarea măsurilor de securitate a muncii în cadrul normelor specifice, vizând, global, desfăşurarea uneia sau a mai multor activităţi în condiţii de securitate, se realizează prin tratarea tuturor aspectelor de securitate a muncii la nivelul fiecărui element al sistemului, executant - sarcina de muncă - mijloace de producţie - mediul de muncă, propriu proceselor de muncă din cadrul activităţii care face obiect de reglementare. Prevederile sistemului naţional de norme pentru asigurarea securităţii muncii constituie, alături de celelalte reglementări juridice referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă, baza pentru: - autorizarea funcţionării unităţilor; - instruirea salariaţilor în domeniul securităţii muncii; - cercetarea accidentelor de muncă, stabilirea cauzelor şi a responsabilităţilor; - activitatea de concepţie a echipamentelor tehnice şi a tehnologiilor. În contextul general care a fost prezentat, Normele specifice de securitate a muncii pentru fabricarea geamului au fost elaborate ţinând cont de reglementările existente pentru această activitate precum şi de studierea proceselor de muncă în funcţie de pericolele specifice astfel încât, pentru fiecare pericol, să existe cel puţin o măsură adecvată de prevenire la nivelul fiecărui element component al procesului de muncă. Structurarea acestor norme a urmărit includerea tuturor activităţilor desfăşurate pentru fabricarea geamului şi a diferitelor produse din geam, luând în considerare pericolele similare existente prin interferenţa unor tehnologii şi necesitatea corelării prevederilor normative în raport cu aceste pericole. Criteriul de structurare nu ţine cont de produse şi destinaţia acestora, ci de tehnologiile caracteristice activităţilor desfăşurate pentru producerea şi prelucrarea geamului, urmărind acoperirea întregii sfere a domeniului abordat. Fiind un instrument de lucru, normele sunt structurate pe capitole şi subcapitole în funcţie de activităţile, respectiv subactivităţile reglementate, pe care utilizatorii le pot găsi rapid, servindu- se de cuprins. Pentru facilitarea înţelegerii unor noţiuni uzuale din domeniul securităţii muncii s- a procedat la explicarea acestora în cadrul unei anexe la norme. De asemenea, pentru ordonarea textelor articolelor care se referă la aceeaşi problematică, s- a procedat la utilizarea unor subtitluri, care, în acelaşi timp, precizează conţinutul articolelor, facilitând astfel, pentru utilizatori, înţelegerea şi găsirea rapidă a textelor necesare. 1.Prevederi generale Conţinut

Art. 1
Normele specifice de securitate a muncii pentru fabricarea geamului cuprind măsuri de prevenire a accidentării şi îmbolnăvirii profesionale, luând în considerare pericolele specifice acestei activităţi şi cerinţele desfăşurării proceselor de muncă în condiţii de securitate. Domeniul de aplicare

Art. 2
Prevederile prezentelor norme se aplică activităţilor specifice de fabricare a geamului, indiferent de forma de proprietate sau modul de organizare a acestor activităţi. Conexiunea cu alte acte normative

8 În cazul în care sunt detaşaţi lucrători pentru efectuarea operaţiilor de descărcare. echipamentul individual de protecţie va asigura protecţia lucrătorilor împotriva pulberilor şi a riscurilor generate de manipularea greutăţilor. 6 Dotarea lucrătorilor cu echipament individual de protecţie şi alegerea sortimentelor adecvate se va realiza în conformitate cu prevederile Normativului. 7 Prezentele Norme specifice de securitate a muncii se revăd periodic şi se modifică ori de câte ori este necesar. aprobat prin Ordinul Ministrului Muncii şi Protecţiei Sociale .) şi pregătire a materiilor prime se vor repartiza numai lucrători care au corespuns controlului medical solicitat prin prevederile Ministerului Sănătăţii pentru lucrul în medii cu pulberi şi/sau substanţe toxice. Pentru activităţile nespecifice sau complementare fabricării geamului. 9 Pentru operaţiile de manipulare şi pregătire a materiilor prime pulverulente. Art. Art. depozitare.cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie. a schimbărilor intervenite în tehnologia de lucru şi a particularităţilor metodelor de lucru ce urmează a fi reglementate din punctul de vedere al securităţii muncii. 4 Organizarea şi desfăşurarea activităţii de instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii muncii se va realiza potrivit prevederilor Normelor generale de protecţie a muncii. 5 Art.* Art. depozitarea şi pregătirea materiilor prime.amestecare Repartizarea lucrătorilor La efectuarea operaţiilor de manipulare (descărcare. ____________________________ * Notă: În anexa nr. lista Normelor specifice de securitate a muncii care. Echipamentul individual de protecţie Art. Revizuirea prezentelor norme Art.Descărcarea. 3 Normele specifice de securitate a muncii pentru fabricarea geamului se aplică cumulativ cu Normele generale de protecţie a muncii. ca urmare: a modificărilor de natură legislativă survenite la nivel naţional. desfăşurate în unităţile de profil. 10 Lucrătorii care vin în contact cu substanţe toxice vor fi dotaţi cu echipament individual de protecţie complet care va asigura protecţia acestora la contactul cu agenţii chimici.l se prezintă.nr.Dozare . 58/1991. orientativ. pe lângă prevederile prezentelor norme se va asigura instruirea suplimentară a acestora pentru respectarea normelor şi a instrucţiunilor de securitate a muncii specifice lucrului în zona CF. Art. după caz. transport. Instruirea lucrătorilor Art. 11 . 2. depozitare în staţiile CF. transport etc.Art. se vor aplica normele specifice de securitate a muncii pentru respectivele activităţi. pot fi aplicate pentru activităţile nespecifice sau complementare activităţii de fabricare a geamului în vederea asigurării condiţiilor de securitate a muncii.

17 La descărcarea materiilor prime în sistem pneumatic. 13 La descărcarea din autocamioane a materiilor prime ambalate în saci.Organizarea operaţiilor de descărcare. lucrătorii nu vor sta în faţa obloanelor pentru a se evita eventualele accidente generate de căderea sacilor. atât la autocisterna de transport sau vagon cât şi la silozul de depozitare. şi numai de către personal calificat. care va asigura toate măsurile de securitate prevăzute de prezentele norme. .deschide) numai atunci când presiunea din interiorul cisternei este egală cu presiunea mediului exterior. 16 La operaţiile de descărcare a materiilor prime în vrac se vor asigura mijloacele tehnice necesare pentru limitarea degajărilor de pulberi şi depunerii acestora ( îngrădire locală. 19 Capacele de vizitare şi control ale circuitului de materiale vor fi închise etanş pe toată durata efectuării operaţiilor de descărcare . c)asigurarea mijloacelor tehnice adecvate pentru manipularea greutăţilor (ambalajelor) care depăşesc limitele stabilite prin Normele generale de protecţie a muncii privind efortul fizic. 20 Capacele la gurile de alimentare şi/sau vizitare a autocisternelor se vor manevra (închide . Art.).încărcare. echipa de lucru se va împărţi astfel încât să se asigure manipularea concomitentă a sacilor. depozitare şi transport materii prime. Art. la operaţiile de descărcare. Art. racordurile) să nu prezinte curburi sau torsiuni şi să fie uşor accesibile. Racordurile utilizate şi elementele de strângere vor fi în bună stare de funcţionare pentru a se asigura etanşeitatea necesară şi a nu permite degajarea prafului. depozitare şi transport materii prime Operaţiile de descărcare. să se realizeze astfel încât greutatea pe lucrător să nu depăşească limitele stabilite prin Normele generale de protecţie a muncii. Art. 15 La descărcarea din mijloacele tip container a materiilor prime ambalate în saci. depozitare şi transport a materiilor prime necesare fabricării geamului vor fi organizate şi conduse de către o persoană numită şi instruită în acest scop. d)manevrarea mijloacelor tehnice mecanizate să fie asigurată de personal instruit şi autorizat. b)ridicarea greutăţilor să se realizeze pe cât posibil în poziţie corectă. 14 Art. 12 Conducătorul procesului de muncă va urmări respectarea următoarelor prevederi: a)repartizarea lucrătorilor pentru manipularea directă a greutăţilor. Descărcarea materiilor prime Art. pentru prevenirea îmbolnăvirilor. posibilităţi de curăţare etc. 18 Art. amplasarea autocisternelor sau vagoanelor faţă de silozuri se va face astfel încât elementele de transport pneumatic (conductele flexibile. Art. Art. atât în containere cât şi la încărcarea mijlocului de transport intern şi în depozit.

Art. norme PSI etc. inflamabile sau explozive Art. Sistemul de iluminat trebuie să asigure condiţii normale de lucru în orice punct al depozitului. Art. indicându. Art.se conţinutul fiecăruia. prevăzute cu etichete privind conţinutul fiecăreia. Depozitarea deşeurilor de sticlă reciclabile Deşeurile de sticlă. Intrările acestor spaţii vor fi fără prag şi vor avea dimensiuni în funcţie de caracteristicile mijloacelor de transport utilizate. după caz. se vor aplica şi prevederile altor reglementări legale în vigoare referitoare la aceste substanţe (legi. 26 Căile de acces din interiorul depozitelor se vor menţine permanent deblocate. Art. pardoseala va fi stropită şi curăţată. fiind interzisă depozitarea în acelaşi compartiment a materiilor prime diferite. pentru reintroducerea în fluxul tehnologic. Depozitarea substanţelor toxice. vor fi depozitate în buncăre speciale. fiind interzisă depozitarea în acelaşi buncăr (siloz) a altor materii prime.Transportul materiilor prime spre spaţiile de depozitare Transportul materiilor prime spre spaţiile de depozitare se va face cu mijloace tehnice adecvate tipului de ambalaj şi specificului materiei prime. 21 Art. 23 Depozitarea materiilor prime ambalate în saci sau în ambalaje cu forme geometrice regulate. . decrete. Organizarea internă a spaţiilor de depozitare orizontală a materiilor prime trebuie să respecte principiul rezervării unui spaţiu suficient pentru manipulare şi acces. 24 Art. la o înălţime adecvată volumului necesar a fi depozitat sau pe platforme special amenajate în acest scop. inflamabile şi explozive. conform standardelor în vigoare şi vor fi ţinute sub cheie de către un gestionar. pe lângă prezentele norme. în locuri îngrădite cu perete continuu. lăzi cu capac. decât cea etichetată. 22 Spaţiile destinate depozitării pe platforme orizontale a materiilor prime însăcuite sau în vrac trebuie să prezinte pardoseli nivelate. conduse de către personal special instruit şi numit în acest scop. Pentru evitarea prafului în mediul de muncă. Materiile prime depozitate pe platforme orizontale vor fi păstrate în compartimente (boxe) sau. Depozitarea materiilor prime pulverulente Art. se va face prin stivuire. 28 Art. inclusiv pentru depozitarea în sistem paletizat. 27 Manipularea materiilor prime se va face cu atenţie pentru a preveni împrăştierea lor pe sol sau în atmosferă. Uşile acestor spaţii de depozitare vor fi inscripţionate cu indicatoare pentru acces condiţionat. 25 Buncărele (silozurile) de mare capacitate pentru depozitarea verticală a materiilor prime vor fi etichetate. cu respectarea prevederilor Normelor generale de protecţie a muncii referitoare la modul de constituire a stivelor şi înălţimea acestora.). 29 La amenajarea spaţiilor pentru depozitarea substanţelor toxice.

iar zona limitrofă acestora va fi îngrădită împotriva accesului accidental al lucrătorilor. Art. instruiţi în utilizarea instalaţiilor care folosesc gaze naturale. fixate pe vergele metalice suficient de lungi astfel încât aprinderea să se facă de la o distanţă de minimum 2 m de arzător. 34 Art. 35 Pentru aprinderea manuală a arzătoarelor se vor utiliza făclii cu câlţi. ambalaje şi sticlărie tehnică. Pentru limitarea degajărilor de pulberi în mediul de muncă. Art. 36 Art.În aceste spaţii se interzice fumatul sau intrarea cu flacără deschisă. Art. 38 . pentru asigurarea condiţiilor de securitate (dirijarea făcliei către arzător şi deschiderea cu precauţie a ventilului de gaz). 30 În spaţiile de depozitare a substanţelor toxice necesare procesului tehnologic. se vor respecta prevederile Normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea sticlei pentru menaj. Pardoselile se vor păstra permanent curate.2. Ambalajele conţinând aceste substanţe vor fi marcate cu semne convenţionale pentru pericol. Uscarea materiilor prime pulverulente Înaintea pornirii uscătoarelor se va proceda în mod obligatoriu la pornirea ventilatoarelor de tiraj pentru eliminarea eventualelor gaze arse sau nearse. Art. 32 Se interzice depozitarea temporară a materiilor prime şi a celorlalte substanţe toxice utilizate în procesul tehnologic dacă nu sunt asigurate spaţii speciale şi mijloace adecvate acestui scop. cap. Aprinderea se va efectua obligatoriu de către doi lucrători. Art. sunt strict interzise păstrarea alimentelor sau servirea mesei. În caz de emanaţii se vor închide ventilele de siguranţă şi se va executa o aerisire în uscător de minimum 15 minute. 37 Pâlniile de alimentare a uscătoarelor vor fi prevăzute cu grătare. prin ventilare. 31 La depozitarea şi manipularea substanţelor chimice necesare procesului tehnologic se vor aplica şi prevederile Normelor specifice de securitate a muncii menţionate în anexa 1 la poziţiile 9 şi 10. Art. 33 Manevrarea dispozitivului de aprindere automată se va face numai după ce în prealabil au fost verificate ventilele de gaz. Art. Se va verifica existenţa şi integritatea apărătorilor de protecţie. În cazul în care se utilizează trioxidul de arsen. Ambalajele golite de conţinut vor fi păstrate în compartimente distincte şi în funcţie de caz vor fi neutralizate şi evacuate conform unor proceduri aprobate de organele sanitare. Aceste spaţii se vor dota cu substanţe neutralizante pentru cazurile de scurgeri accidentale. jgheabul de evacuare a materiei prime va fi menţinut permanent acoperit.

39 Manipularea cioburilor de sticlă în vederea alimentării directe a utilajului de zdrobit se va face numai cu ajutorul unor unelte cu coadă. aferent zdrobitorului de cioburi va fi carcasat pentru evitarea poluării mediului de muncă. 47 Intervenţiile la utilaj se vor efectua numai după oprirea completă a elementelor mobile. Înlocuirea filtrelor deteriorate din instalaţiile de captare şi reţinere a pulberilor se va face de câte ori este necesar pentru asigurarea calităţii mediului de muncă. se va decupla de la reţea şi se va proceda la înlăturarea cauzelor. Art.Operaţiile de intervenţii şi reparaţii la uscătoare se vor efectua numai după scoaterea din funcţiune a utilajului. Art. Dacă în timpul funcţionării utilajului apar zgomote nepermise. starea de decuplare a utilajului. cioburile vor fi umezite pentru a împiedica producerea prafului silicogen. 44 Pardoseala locului de muncă se va curăţa în permanenţă de cioburi pentru prevenirea accidentării lucrătorilor. 42 Transportorul cu bandă. 40 Art. b)evacuarea gazelor arse reziduale prin ventilare mecanică. a mâinilor şi a picioarelor. Cernerea materiilor prime Art. prin plăcuţe avertizoare. vibraţii sau şocuri mecanice. 43 Art. 46 Pentru efectuarea operaţiilor de curăţare şi întreţinere a utilajului de zdrobit se va decupla alimentarea de la tabloul electric central şi se va atenţiona. iar lucrătorii vor purta echipamentul individual de protecţie complet. Art. În timpul zdrobirii. Zdrobirea deşeurilor de sticlă reciclabile Art. Lucrătorii vor purta obligatoriu mijloace individuale pentru protecţia ochilor. 41 Zdrobirea mecanică a cioburilor se va realiza numai cu utilaje carcasate. 48 . Art. În cazul alimentării directe a utilajului de zdrobit. 45 Art. c)scoaterea de sub tensiune a instalaţiei electrice. iar în cazul în care utilajele sunt amplasate în apropierea desfăşurării altor activităţi se va asigura protecţia fonică a acestora. Art. respectiv: a)întreruperea alimentării cu combustibil. gura de alimentare a acestuia va fi prevăzută cu grătar metalic. Intervenţia lucrătorilor va fi permisă numai după răcirea corespunzătoare a incintei uscătorului şi semnalizarea intervenţiei cu plăcuţe avertizoare. acesta se va opri.

Se va asigura verificarea integrităţii tuturor elementelor componente ale instalaţiei electrice. 54 În cazul transportoarelor tip melc se va verifica existenţa elementelor de etanşare. control şi supraveghere a instalaţiilor.o manipulare atentă. conductelor de transport pneumatic şi dispozitivelor ajutătoare. Deversarea materiilor prime din saci se va face numai în nişe. 51 Se interzice acţionarea elevatorulului prin manevrarea cupelor cu mâna. Art. eventualele depuneri colmatate de materii prime se vor îndepărta prin răzuire. 58 Art. Se vor verifica aparatele de măsură. integritatea cupelor transportoare şi existenţa capacelor de vizitare. ale căror ochiuri să nu permită scăparea sacilor sau a materiei prime aglomerate şi cu şorţuri de cauciuc pentru realizarea unei etanşeităţi complete la operaţiile de descărcare a sacilor. Transportul şi încărcarea materiilor prime pentru alimentarea fluxului tehnologic de preparare a amestecului Art. pentru prevenirea poluării mediului de muncă. Transportul şi încărcarea în sistem pneumatic a materiilor prime în staţiile de preparare a amestecului sau în silozuri de mare capacitate de depozitare verticală Art. Art. instruită şi supravegheată de către un conducător nominalizat. printr. 55 Gurile de alimentare a nişelor vor fi prevăzute cu grătare metalice rezistente. 52 Art. Art. 53 Art. 50 Preluarea materiilor prime şi încărcarea în mijloacele de transport intern pentru alimentarea fluxului tehnologic se va face numai de către echipa specializată. Se va verifica etanşeitatea echipamentului faţă de mediul de muncă. 56 Spaţiul de depozitare temporară pentru sacii cu materii prime necesare şi pentru palete va fi astfel asigurat încât căile de acces spre gurile de alimentare a nişelor să nu fie afectate.Art. Înainte de pornirea elevatoarelor se va verifica starea tehnică a acestora. 49 Se interzice împingerea materialului depus la intrarea în sită sau curăţarea acesteia în timpul funcţionării utilajului. Art. 57 La începutul fiecărui schimb de lucru se va verifica starea tehnică a instalaţiilor. Art. 59 . integritatea elementelor componente ale instalaţiilor.* ______________ * Conducător nominalizat: persoană numită în scris de conducerea persoanei juridice pentru a coordona anumite activităţi (permanente sau temporare).

68 Cablurile electrice vor fi protejate împotriva lovirii. De asemenea. lucrătorii nu le vor utiliza în cazul în care au ambele mâini ocupate. 67 Art. Art. 62 Nu se va proceda la desfundarea conductelor de transport pneumatic (când acestea s. după timpul necesar de securitate.organizatorice de eliminare a surselor de accidentare. se va porni în gol instalaţia de transport pneumatic. 65 Reluarea operaţiilor de încărcare a silozurilor după curăţarea lor se va face după examinarea detaliată a integrităţii construcţiei. 63 În cazul formării şi depunerii. Toate elementele metalice vor fi legate la pământ pentru evitarea pericolului de electrocutare prin atingere indirectă. În timpul efectuării operaţiilor de curăţare a silozurilor se vor scoate de sub tensiune instalaţiile electrice aferente silozurilor.Lucrătorii angajaţi pentru activităţile de manipulare şi de transport nu vor efectua intervenţii sau manevre la instalaţii şi utilaje. pe pereţii interiori ai silozului. a aglomerărilor întărite de material. . Art. Dozarea. Art. Art. se va porni instalaţia de ventilare aferentă silozurilor şi. etanşeităţii şi rezistenţei acesteia. se va verifica etanşeitatea conductelor pentru a evita degajările de praf în zona de lucru. Art. Art. În cazuri de forţă majoră se va permite ca operaţiile de curăţare a silozurilor să se efectueze manual.amestecarea materiilor prime Art. orice defecţiuni sau funcţionări aparametrice vor fi anunţate conducătorului locului de muncă odată cu oprirea instalaţiei defecte. cu respectarea tuturor măsurilor tehnico. care au drept sarcină de muncă supravegherea instalaţiilor de transport pneumatic. nu vor părăsi locul de muncă înainte ca sarcina să fie preluată de înlocuitori desemnaţi de conducătorul locului de muncă. inclusiv sistemul de ventilare. agăţării. 61 În cazul în care materiile prime sunt depozitate în silozuri prevăzute cu conducte de transport pneumatic pentru alimentarea fluxului tehnologic.au blocat) prin ridicarea presiunii aerului peste limitele admise prevăzute în regulamentul de funcţionare a instalaţiei. Dacă nu apar defecţiuni se pot relua operaţiile de însilozare. 66 În cazul în care configuraţia locului de muncă impune folosirea scărilor cu pantă mare. strivirii şi contra oricăror deteriorări mecanice şi vor fi amplasate conform normelor în vigoare. stabilite prin instrucţiunile de securitate a muncii elaborate special de unităţi în acest scop. 60 Lucrătorii. 69 Dozarea mecanică a materiilor prime se va face în locuri special amenajate şi cu echipamente tehnice care să permită etanşarea operaţiei. se va proceda la curăţarea silozurilor cu mijloace tehnice adecvate. Art. 64 Art.

Se va asigura captarea prafului la sursele de degajare prin funcţionarea instalaţiei de ventilare în regim permanent. Periodic. 71 Art. 72 Sunt interzise fumatul şi servirea mesei la locul de muncă. Curăţarea amestecătoarelor se va efectua de către lucrători instruiţi special. Gurile de vizitare vor fi deschise numai după oprirea utilajului. Art. care vor utiliza sculele destinate acestei operaţii şi numai după oprirea completă a acestora şi asigurarea opririi tuturor utilajelor situate în amonte.Elaborarea topiturii de sticlă Repartizarea lucrătorilor Art. inclusiv a dispozitivelor de protecţie. 3.). acestea fiind permise numai în locurile special amenajate. 70 Înainte de pornirea utilajelor necesare dozării se va verifica starea tehnică a fiecăruia şi buna funcţionare a instalaţiilor de ventilare. 73 Art. 82 . 79 În timpul funcţionării amestecătorului se interzice accesul lucrătorilor sub utilaj.Art. Art. Alimentarea manuală a amestecătoarelor cu deşeuri de sticlă zdrobite. În cazul defectării instalaţiilor este obligatorie repararea cu prioritate a celor care asigură protecţia colectivă (ventilaţie. 80 Art.75 Art. 78 Art. Art. eventualele depuneri colmatate de materii prime pe tamburi şi role se vor îndepărta cu utilajul oprit. 74 Înainte de pornirea amestecătoarelor se va verifica starea de funcţionare a acestora. va fi asigurată astfel încât să se evite căderea sau împrăştierea cioburilor în zonele de lucru. 77 Art. etanşare etc. inclusiv luarea probelor pentru verificarea umidităţii sau a altor probe de control al calităţii amestecului. Art. 81 Lucrătorii care efectuează lucrări de remediere a defecţiunilor vor fi dotaţi şi vor purta obligatoriu echipamentul individual de protecţie prevăzut pentru acest loc de muncă. 76 În timpul funcţionării amestecătorului sunt interzise orice fel de intervenţii. Art. În timpul operaţiilor de curăţare se va purta obligatoriu masca de protecţie contra pulberilor. Circulaţia lucrătorilor pe tubulatura sistemului de desprăfuire este interzisă.

90 În timpul alimentării. În timpul inversării focului sunt interzise intervenţiile la gura de alimentare şi staţionarea în apropierea gurii de alimentare. Art. a focului precum şi. Alimentarea cuptorului Art. 86 Art. pentru deblocarea alimentării cu amestec sau desprinderea aglomerărilor de pe pereţi. care nu sunt prevăzute cu vibratoare. 91 Art. Echipamentul individual de protecţie Art. 89 La alimentarea buncărelor gurilor de alimentare. lucrătorii nu vor interveni la mecanismele de alimentare. Art.Pentru lucrul la cuptoarele de topit se interzice repartizarea femeilor gravide precum şi a persoanelor cu afecţiuni pentru care există contraindicaţii medicale de a lucra în medii cu temperaturi înalte. 88 Înainte de începerea lucrului se va verifica existenţa şi buna funcţionare a dispozitivelor de protecţie cu care sunt dotate utilajele de alimentare şi a aparaturii de comandă şi control aferentă fluxului de alimentare. Art. şuberul va fi complet închis pentru prevenirea prăfuirii şi accidentării lucrătorilor. 87 Buncărele. vor avea amenajate dispozitive speciale de lovire (tip ciocan) acţionate manual de pe platformă prin cablu. Zona de lucru aferentă gurilor de alimentare a cuptoarelor şi a elevatoarelor va fi permanent deblocată. Art. platformele de lucru şi de alimentare a cuptoarelor vor fi în perfectă stare tehnică. 93 . pasarelele. după caz.1. 92 Se interzice depăşirea sarcinilor nominale de lucru ale instalaţiilor de ridicat.Alimentarea cuptoarelor Transportul amestecului la gurile de alimentare Art. 3. la alimentarea cuptorului. atunci când buncărul este gol şi se începe umplerea. 85 Scările. Zona de lovire va fi întărită cu placă metalică de grosime adecvată. Art. 83 Echipamentul individual de protecţie va asigura protecţia lucrătorilor împotriva radiaţiilor intense (infraroşii. 84 Căile de acces de la utilajele de amestecare până la gurile de alimentare a cuptoarelor vor fi iluminate corespunzător în regim permanent şi se vor curăţa de depunerile de pulberi. împotriva contactului cu particule incandescente. Art. ultraviolete).

se vor folosi containere cu posibilităţi de manevrare uşoară. se vor lua numai de către conducerea tehnică. reglaje etc.Obţinerea topiturii de sticlă Art. Art. Art. pentru asigurarea tuturor manevrelor şi a condiţiilor impuse de procesul de ardere. 97 Art. 99 La cuptoarele şi instalaţiile aferente nu au acces persoanele neautorizate. Art. 3. Linia de monorai va fi îngrădită în zona inferioară cu grilaje metalice pentru limitarea zonei periculoase. cu respectarea normelor specifice de securitate a muncii pentru activităţile de exploatare şi întreţinere a transportoarelor cu bandă. 100 Se interzice lăsarea fără supraveghere a cuptoarelor. Aprinderea focului în cuptor Art. Art. scoaterea de sub tensiune şi avertizarea. Art. La alimentarea directă a cuptorului cu deşeuri de sticlă (cioburi). 101 Starea tehnică a cuptoarelor şi funcţionalitatea acestora va fi cunoscută şi urmărită permanent de conducătorii locurilor de muncă şi conducerea tehnică. 102 Aprinderea focului şi reglarea temperaturii cuptoarelor de topit sticlă se vor efectua numai de către lucrătorii specializaţi şi numiţi de conducerea tehnică.La manevrarea containerelor cu electropalanul se interzice prezenţa lucrătorilor sub sarcina de lucru şi în zona de acţionare a acestuia. Art.2. iar traseul va fi carcasat în zonele necesare (traversarea altor locuri de muncă). 95 În cazul alimentării cuptoarelor cu ajutorul benzilor transportoare nu se va depăşi unghiul maxim de înclinare al benzii. 98 În cazul alimentării cuptoarelor cu deşeuri reciclabile (cioburi zdrobite) cu transportorul cu bandă. Orice alte decizii. elementele mobile vor fi protejate prin apărători. 103 . Se vor respecta cu stricteţe instrucţiunile de lucru şi curba de temperare.) la banda transportoare se vor face de către echipa de întreţinere după oprirea utilajului. Art. prin indicatoare a intervenţiei respective. 96 Intervenţiile (întreţinere. Cantitatea de deşeuri din containere nu va depăşi nivelul superior al pereţilor acestora. 94 La alimentarea cuptoarelor prin linii de monorai se interzice prezenţa lucrătorilor în vecinătatea traseului acestora în timpul deplasării sarcinii. părăsirea zonei de lucru se va face cu permisiunea conducătorului formaţiei de lucru şi numirea de către acesta a unui înlocuitor corespunzător. Cuptoarele şi instalaţiile aferente se vor preda prin proces verbal de către şefii de schimb după o verificare amănunţită. alimentarea acestuia se va face fără atingerea benzii cu uneltele de încărcat. necesare în timpul temperării. sub directa îndrumare şi supraveghere a acesteia.

c)se vor aduce în stare de funcţionare toate dispozitivele de protecţie. cabluri electrice neizolate. iar intervenţiile pentru remediere se vor efectua de către personalul de întreţinere calificat. sculele şi resturile de materiale care ar putea provoca accidente. 108 Reglarea parametrilor de funcţionare a cuptoarelor se va face de către personal calificat sub directa supraveghere a conducătorului de schimb. ventilatoare. că în camera de ardere sau în imediata apropiere a acesteia nu există gaze sau amestecuri explozive.au eliminat prin ventilare gazele combustibile din interiorul cuptorului. pompe etc. comandă şi control. cu mijloace adecvate. b)se vor închide toate orificiile provizorii. apă dedurizată.gaz. vor fi semnalate imediat inginerului sau maistrului de schimb care va asigura efectuarea remedierilor în condiţii de securitate. 110 Art. se reiau operaţiile aprinderii numai după ce s. Art. se vor respecta următoarele prevederi: a)se vor înlătura toate construcţiile provizorii. În caz de avarii se va proceda conform instrucţiunilor de intervenţie speciale elaborate de persoanele juridice în vederea readucerii parametrilor la valorile normale. În cazul defectării organelor de comandă montate pe instalaţiile de aer. c)se va asigura. funcţionări defectuoase de motoare. 106 Echipamentul tehnic utilizat pentru combustie nu trebuie să permită întoarcerea flăcării pe conducte. în cazul în care procesul de ardere nu decurge normal. . scăpări de gaze. d)se va verifica funcţionarea tuturor dispozitivelor de execuţie. Pentru a evita apariţia unor răbufniri şi explozii. înainte de aprinderea focului în focarele camerei de combustie. apă industrială etc. b)se va efectua o ventilare eficientă a camerei de ardere. Art. cu excepţia celor autorizaţi. 105 Art. 107 După aprinderea focului. 109 În cazul întreruperii accidentale a sistemului automatizat de alimentare cu gaz şi/sau aer se va trece procesul de ardere pe comandă manuală şi se vor efectua toate reglajele necesare (de ardere. se va trece în regim manual sau by. tiraj etc. Art. se vor închide ventilele de gaz şi.) conform instrucţiunilor de lucru elaborate de persoana juridică. 111 Orice dereglare la nivelul instalaţiilor cu grad avansat de periculozitate. după ce se constată şi înlătură cauzele. Reglarea parametrilor Art.În cazul în care aprinderea focului se realizează după efectuarea lucrărilor de construcţii şi reparaţii. se vor respecta următoarele prevederi: a)se va verifica şi asigura funcţionalitatea tirajului în cuptor. d)se va verifica funcţionarea în bune condiţii a instalaţiei de reglare a focului.pass. 104 Se va urmări ca în interiorul cuptorului sau în anexele acestuia să nu existe lucrători. Se interzice orice intervenţie a lucrătorilor de la cuptoare (topitori) la organele de comandă. Art. Art.

f)se va reduce temperatura cuptorului prin reducerea combustiei până la limita evitării producerii unor alte avarii. Se interzice ca probele de topitură de sticlă din cuptor să fie lăsate la nivelul platformei de lucru. 114 Pentru efectuarea observaţiilor în interiorul cuptoarelor se vor respecta următoarele prevederi: a)se vor utiliza ochelari de protecţie sau plăci de sticlă pentru protecţia împotriva radiaţiilor calorice şi luminoase. Dacă procesul de ardere nu decurge normal. în toate cazurile. maistrul de întreţinere. acestea vor fi depozitate într. d)apropierea de gura de vizitare pentru efectuarea observaţiilor se va face. h)sticla scursă va fi evacuată şi. în funcţie de situaţia concretă.80 cm. se verifică dacă există emanaţii de gaze arse şi/sau flăcări şi se scoate dopul cu atenţie folosind mănuşi de protecţie. d)se vor astupa orificiile de scurgere cu pene (dopuri) de şamotă sau metal. 117 În cazul apariţiei de scurgeri de sticlă din cuptor se va proceda. şeful secţiei şi formaţia de pompieri din unitate. în cazul în care volumul de topitură scurs este mai mare. Art. optic) a inversării focului. astfel: a)locul scurgerii va fi imediat marcat cu plăcuţe avertizoare împotriva accesului persoanelor. în funcţie de caz se va proceda conform instrucţiunilor de lucru elaborate de persoana juridică. 116 Art. 112 În timpul funcţionării cuptoarelor se va asigura sistemul de semnalizare (acustic. evitând afectarea traseelor cablurilor electrice şi asigurând alimentarea instalaţiilor vitale ale cuptorului pe alte trasee. cu poziţia corpului lateral faţă de gurile de vizitare sau orificii. răcirea locală a zonei de scurgere cu furtunul de aer. Art. g)se va proceda la întreruperea alimentării cu amestec până la oprirea scurgerii. Zona cuptorului va fi menţinută în permanenţă degajată de scule.Art. obiecte. Pentru a nu se produce explozii. e)se va răci cu apă zona scurgerii. se folosesc orificii speciale astupate cu dopuri de şamotă sau metalice. 115 Sculele pentru prelevarea probelor de topitură şi cele folosite la împingerea amestecului vor fi aşezate după fiecare utilizare în rasteluri sau în locuri special amenajate. atât la sistemul manual de inversare cât şi la cel automatizat. de la distanţă. Oprirea scurgerilor accidentale de sticlă Art. c)la cuptoarele la care. c)se va efectua cu atenţie. după terminarea intervenţiilor. până la distanţa de 60. b)se va anunţa maistrul tehnolog. Intervenţii la cald . se va asigura degajarea zonei şi curăţenia necesară. pentru limitarea acesteia. pentru observaţii. după inversarea focului se va verifica corectitudinea efectuării inversării şi modul în care decurge procesul de ardere.un loc special amenajat şi ulterior evacuate la depozitul de cioburi. materiale etc. b)se verifică anterior presiunea din cuptor pentru a preîntâmpina pericolul de accidentare prin arsuri. 113 Art.

122 Toate conductele de gaze combustibile şi aer comprimat vor fi prevăzute cu robinete de siguranţă. balustradele. Orice defecţiune va fi remediată de personalul de întreţinere specializat. în prezenţa conducătorului locului de muncă. în orice zonă a cuptorului. vată ceramică etc. ştuţuri. 121 Art. 118 Intervenţiile la cald. 119 Art. robinetele şi furtunurile de aer comprimat etc. Art. accesoriile (furtunuri. În cazul în care aceste conducte traversează zone de lucru sau de acces vor fi protejate împotriva eventualelor avarii. se va asigura protecţia lucrătorilor prin suplimentarea ventilării şi/sau dotarea cu mască izolantă neautonomă cu aducţiune de aer. Conductele de gaze şi aer comprimat Art.) vor fi menţinute în stare de funcţionare. cameră regeneratoare etc. 123 Toate conductele orizontale sau verticale pentru evacuarea gazelor arse trebuie să prezinte o bună etanşeitate. se vor efectua obligatoriu de către cel puţin doi lucrători. Sistemul de protecţie contra radiaţiilor termice Sistemul de protecţie contra radiaţiilor termice (paravane antiradiante. 125 Intervenţiile la camerele regeneratoare se vor face de către echipe specializate. sisteme de răcire cu aer sau apă a zonelor de lucru a cuptoarelor) trebuie să funcţioneze permanent. instruiţi şi dotaţi cu echipament individual de protecţie adecvat. 120 În zonele cu degajări de gaze arse.) necesare intervenţiei la cuptoare. Asigurarea sculelor şi a accesoriilor pentru intervenţii Se vor asigura toate sculele. ce se vor supraveghea reciproc pe tot parcursul intervenţiilor. îmbinările. Se interzice circulaţia directă pe bolta cuptorului de topire. Reparaţiile la cald pe boltă sau regeneratoare se vor face numai utilizând pasarelele de acces. . răngi de diferite forme) şi materialele (azbest. pentru intervenţii.Art. scările. 127 Elementele componente ale instalaţiilor anexe camerei regeneratoare (ţevile de suflare. Intervenţii la camerele regeneratoare Art. 124 Presiunea de alimentare a gazelor pentru instalaţia de ardere a cuptoarelor trebuie să se menţină la valori care să permită funcţionalitatea instalaţiei de ardere în condiţii de siguranţă. indiferent de zona acestuia (bazin de topire. 126 Art. Presiunea de alimentare a gazelor Art. sub supravegherea conducătorului locului de muncă. grătarele sau platformele construite în acest scop şi amplasate conform normelor în vigoare. Evacuarea gazelor arse Art.). Art.

se vor asigura toate măsurile pentru prevenirea avariilor şi a accidentelor. pentru spălare se vor folosi soluţii de detergenţi. Art. Se interzice executarea oricăror improvizaţii la instalaţiile electrice. după intervenţiile necesare. se vor închide cu cheie ce se va păstra de operatorii de la camera de comandă. care au comunicaţie directă cu vasele şi conductele de produse inflamabile din instalaţie. Art.Controlul parametrilor fluxului tehnologic 3. în funcţie de complexitatea intervenţiei. această etichetare se va folosi şi la circuitele tablourilor electrice de alimentare a aparatelor. 136 Tablourile AMC vor fi prevăzute cu uşi care.3. Pentru efectuarea unor intervenţii la ampilajul camerelor regeneratoare se vor asigura măsurile de securitate necesare pentru intervenţii la cald şi. . Art.3. Art. cu excepţia celor autorizate. Pentru supravegherea tablourilor de comandă şi facilitarea intervenţiilor la tabloul AMC. 132 În camerele de comandă se va păstra curăţenie desăvârşită. 131 Art. 3. Spălarea tabloului AMC cu produse petroliere este interzisă. 138 Se va asigura etanşeitatea trecerii cablurilor electrice şi a conductelor pneumatice la traversarea acestora prin pereţii camerei de comandă. Art. 129 Reziduurile rezultate vor fi evacuate după minimum 48 de ore (pentru răcirea şi eliminarea pericolului de incendiu). Art. href="#"> 3. presiune etc. se va asigura un iluminat corespunzător. 130 Toate aparatele de măsurare şi reglare montate pe tabloul AMC din camerele de comandă şi panourile locale vor fi prevăzute cu etichete pe care se va indica locul şi parametrul măsurat. 133 Accesul persoanelor în camerele de comandă este interzis. 128 Operaţiile de suflare pentru curăţarea camerelor regeneratoare se vor efectua numai după evacuarea completă a gazelor arse şi se va urmări ca traseul de evacuare să fie liber.3.|pa1 href="#">Camere şi panouri de comandă Art. 137 Art. Art.Art. 139 Se interzice montarea în camera de comandă a aparatelor de debit. 135 Art. conform normativelor în vigoare. 134 În dreptul tablourilor electrice şi a aparatelor prevăzute cu alimentare electrică se vor aşeza covoare sau podeţe electroizolante.

Art. 140
În camera de comandă se va asigura permanent suprapresiunea de aer împotriva pătrunderii aerului viciat de pe platformele de lucru învecinate.

Instalaţia de climatizare va funcţiona permanent la parametrii stabiliţi în cartea tehnică a instalaţiei. Supravegherea aparaturii de măsură, control şi automatizare

Art. 141

În timpul desfăşurării fluxului tehnologic, tabloul cu aparatele de măsură, control şi automatizare va fi supravegheat permanent de către lucrători cu calificare corespunzătoare.

Art. 142

Se interzice părăsirea sălii de comandă fără anunţarea conducătorului locului de muncă şi fără asigurarea de către acesta a unui înlocuitor corespunzător.

Art. 143

Art. 144
Se interzice acţionarea butoanelor de comandă pentru punerea în funcţiune a utilajelor, fără avertizare prealabilă.

Orice deranjament în instalaţii, semnalat de aparatele de măsură şi control, va fi anunţat conducătorului locului de muncă pentru a lua măsuri de remediere. Intervenţii la tabloul de comandă

Art. 145

Intervenţiile persoanelor neautorizate la tabloul de comandă sunt strict interzise.

Art. 146 Art. 147

Reglarea parametrilor de funcţionare pentru cuptoare sau efectuarea diferitelor reglaje pe flux se vor face numai de către operatorii camerei de comandă pe baza indicaţiilor şi sub supravegherea conducătorului locului de muncă.

Lucrările de reparaţii, întreţinere şi verificare se vor efectua numai de către personalul autorizat.

Art. 148

Art. 149
Se interzice depozitarea de materiale în camerele de comandă.

Art. 150
În cazul producerii unui incendiu la instalaţia electrică din sala de comandă se va scoate instalaţia de sub tensiune şi se va acţiona cu stingătorul cu praf şi dioxid de carbon. 4.Fasonarea topiturii de sticlă 4.1.Tragerea pe verticală a geamului (procedeele Fourcault, Asahi, TFD). Maşini de tras pe verticală (Fourcault, Asahi, TFD)

Art. 151
Funcţionarea maşinilor de tragere a geamului pe verticală este permisă numai după verificarea instalaţiei de gaz şi aer, închiderea şi etanşeitatea ventilelor de gaz de la

instalaţii şi de pe maşină precum şi verificarea valorilor parametrilor indicaţi de aparatele de control. Înainte de pornirea maşinilor se vor verifica clapetele apărătoarelor de cioburi. Introducerea ajutajelor

Art. 152
La introducerea ajutajelor în camera de legătură şi în camera de tragere se va respecta ordinea de introducere şi poziţia de montaj exactă. Aprinderea focului

Art. 153
Aprinderea focului la camera de legătură şi la camera de tragere se va face sub supravegherea unui conducător nominalizat pentru efectuarea acestei operaţii. Pentru aprinderea focului de încălzire a sticlei din camera de tragere se va deschide treptat ventilul de gaz, după ce arzătorul de aprindere se află în faţa arzătorului principal. În cazul în care unul din arzătoarele din camera de legătură sau din camera de tragere se stinge, se va anunţa imediat personalul de întreţinere pentru identificarea cauzelor şi remediere, după care se va proceda la reaprinderea lui. Nu se permite lăsarea arzătoarelor fără flacără. În timpul funcţionării maşinii se va urmări integritatea şi etanşeitatea racordurilor flexibile (furtunurilor) de alimentare a arzătoarelor individuale. Funcţionarea răcitoarelor

Art. 154
La introducerea răcitoarelor în camera de tragere este obligatorie racordarea imediată a acestora la sursa de apă. Scoaterea răcitoarelor se va face numai după ce s- a închis robinetul de la conducta de apă.

Se interzice folosirea răcitoarelor defecte.

Art. 155 Art. 156

Furtunurile prin care circulă apa spre răcitoare vor fi de calitate corespunzătoare, rezistente la presiune, iar fixarea acestora va fi făcută cu coliere speciale.

Art. 157
Se va asigura supravegherea permanentă a modului de funcţionare a răcitoarelor. În cazul în care ies aburi din răcitor se va verifica imediat alimentarea cu apă şi starea răcitoarelor. Pâlniile pentru scurgerea apei din răcitor la canal se vor verifica permanent şi se vor curăţa, după caz. Pornirea maşinii

Manipularea uşilor de închidere a camerei de tragere şi a camerei de legătură se va face cu dispozitive speciale sau mijloace adecvate acestei operaţii (cărucioare speciale).

Art. 158

Art. 159
La pornirea maşinii - ridicarea foii de geam - se vor utiliza dispozitive speciale de ridicare (pieptene). La executarea acestei operaţii, lucrătorii vor fi protejaţi cu mijloace individuale de protecţie contra pericolului de ardere, tăiere sau înţepare.

Art. 160

La desprinderea pieptenului, la ridicarea foii de geam, se va efectua cu atenţie tăierea, spre a se evita căderea foii de geam sau a cioburilor mari.

Art. 161
Operaţiile de remediere a fisurilor foii de geam în maşina de tras (conducerea acestora spre margine) se vor realiza după avertizarea lucrătorilor de la instalaţia de tăiere pentru a se asigura supravegherea şi preluarea foii de geam în vederea evacuării, în condiţii de securitate. La efectuarea acestor operaţii, se va purta obligatoriu echipament individual de protecţie termoizolant şi termorezistent. Curăţarea de cioburi

Art. 162
Curăţarea maşinilor de cioburi se va face numai după avertizarea întregului personal de deservire a maşinii precum şi a lucrătorilor din zonele de lucru alăturate şi numai utilizând mijloacele individuale de protecţie adecvate. Sticla rezultată de la curăţarea maşinii se va transporta în locuri special amenajate. Tăierea foii de geam

Art. 163
În cazul în care, în mod accidental, tăierea geamului se face manual, această operaţie se va executa de pe pod de lemn situat la o înălţime care să permită tăierea şi prinderea foii de geam tăiate, fără pericol de accidentare. După efectuarea tăierii, lucrătorul se va retrage în afara zonei periculoase pentru a nu fi afectat de ruperea accidentală a foii de geam. Pentru efectuarea acestei operaţii vor fi repartizaţi numai lucrători cu experienţă, instruiţi special. Ruperea manuală a foii de geam

Ruperea manuală este admisă, atât în cazul foilor de geam întregi cât şi a celor tăiate în fâşii direct pe maşina de tras, până la următoarele dimensiuni: a)geam de grosime de 2 mm până la maximum 1,80m lungime; b)geam de grosime de 3 mm până la maximum 2,20 m lungime; c)geam de grosime de 4, 5, 6 mm până la maximum 2,40 m lungime. Prinderea şi ruperea manuală a foilor de geam se va face numai utilizând palmare de protecţie. Se interzice sprijinirea foii de geam pe genunchi, pe laba piciorului sau pe altă parte a corpului. Ruperea mecanizată a foii de geam

Art. 164

Art. 165
Geamurile având grosimi şi lungimi în afara limitelor arătate la articolul precedent se vor rupe şi manipula mecanizat, manevrându- se încet, fără mişcări bruşte.

Accesul în zona de prindere şi transport a mijlocului mecanizat utilizat (macara sau instalaţie cu ventuze) este interzis. Utilizarea macaralei de rupere

Art. 166

Lucrătorii care lucrează la ruperea geamurilor cu macaraua vor sta în partea laterală a foii de geam şi nu în faţa acesteia. Înainte de utilizarea macaralei de rupere, se va verifica starea cablurilor şi a dispozitivului de prindere a foii de geam.

Art. 167

montaj. Temperarea pieselor refractare ce urmează a fi schimbate Art. prefabricate şi finisaj în construcţii. 174 La efectuarea operaţiilor de temperare a debiteuzelor (procedeul Fourcault). Pentru o aderenţă bună a ventuzelor cu geamul. 173 La oprirea maşinilor de tras. Art. lucrătorul va sta numai la capătul mânerului rabatabil pentru a fi ferit de accidente în caz de desprindere din ventuze sau de rupere a foii de geam. montarea paravanului de protecţie în spatele maşinii de tras şi echiparea cu mijloace individuale de protecţie adecvate. 172 Se interzice aruncarea de la distanţă în cărucioare sau în pâlnii a bordinelor şi fâşiilor. Ruperea sau manevrarea foii de geam se va face numai când manometrul de la corpul de comandă indică vid normal. 170 Art. se vor dirija prin pâlniile colectoare spre buncăre special destinate. b)operaţiile de încărcare a pieselor refractare de temperat se vor realiza utilizând dispozitive şi scule adecvate precum şi echipament individual de protecţie termoizolant. a camerei de legătură şi a puţului de tras se va face numai după îndepărtarea persoanelor din zona de lucru. Art. Art. Spaţiul de lucru va fi permanent liber şi curat pentru ca foaia de geam să nu atingă obiecte care ar putea provoca spargerea acesteia şi posibile accidentări. în funcţie de caz. fiind sparte în prealabil pe grătarul pâlniei. Art. acestea se vor degresa ori de câte ori este nevoie. 168 La ruperea şi manipularea geamului cu dispozitivul cu ventuze. Art. În timpul funcţionării dispozitivului cu ventuze se interzice accesul altor persoane în zona de acţiune. Se interzice utilizarea dispozitivului cu ventuze fără plasa de protecţie din sârmă. termorezistent şi termoreflectant. cu excepţia lucrătorului care manevrează dispozitivul.Utilizarea dispozitivului cu ventuze Se interzice prinderea concomitentă a două sau a mai multor dimensiuni de geam tăiat la un singur dispozitiv cu ventuze. suflarea cu aer comprimat a chesonului. Art. bordinele şi fâşiile desprinse se vor aşeza numai în cărucioare special amenajate în acest scop sau. Operaţiile de temperare a diferitelor piese refractare se vor efectua cu respectarea următoarelor prevederi: a)uşile cuptorului de temperare vor fi prevăzute cu un sistem de închidere. În timpul manevrelor se va avea grijă ca foaia de geam să nu atingă cablurile electrice sau furtunurile de aer comprimat.deschidere care să permită manevrarea cu uşurinţă. 171 După tăiere. 175 . rulourilor (procedeul Asahi) sau blocurilor profilate (procedeul TFD) se vor respecta normele specifice de securitate a muncii pentru lucrările de zidărie.80 m se vor utiliza căşti de protecţie. 169 La operaţiile de rupere şi manipulare a foilor de geam cu dimensiuni de peste 1.

Art. Art. 4. La operaţiile de temperare şi manipulare a pieselor refractare vor fi repartizaţi numai lucrători cu experienţă la acest tip de operaţii. lucrătorii vor purta echipament individual de protecţie adecvat.se va desface capacul de la cuptor prin detaşarea cărămizilor refractare de obturaţie cu ajutorul unor scule de acţionare de la distanţă (răngi.Tragerea pe orizontală a geamului pe baie de metal topit (procedeul "Float glass") Temperarea băii de metal topit Art.c)scoaterea pieselor temperate din compartimentul cuptorului de temperat se va face după oprirea focului.). 177 Transportul pieselor temperate cu ajutorul dispozitivului de transfer se va face fără şocuri mecanice care pot conduce la deteriorarea pieselor şi accidentarea lucrătorilor. . Pentru efectuarea operaţiilor în echipă. d)se va efectua schimbarea piesei la maşina de tras şi pregătirea acesteia pentru funcţionare. se va elimina tot aerul din spaţiul de lucru al băii. . 176 În timpul operaţiilor de transport a pieselor refractare temperate. 178 La efectuarea operaţiilor de schimbare a pieselor temperate se vor respecta următoarele prevederi: a)se va efectua pregătirea şi curăţarea zonei de intervenţie: .se va curăţa zona de intervenţie de materialele refractare incandescente căzute. traseul de la cuptorul de temperare la maşina de tras foaie de geam va fi în prealabil eliberat şi curăţat. 180 La temperarea băii de metal topit. pentru răcire. b)se va scoate cu atenţie piesa de înlocuit utilizând scule adecvate şi se va degaja locul respectiv de deşeurile rezultate care vor fi depuse.o lădiţă metalică. . Introducerea hidrogenului în atmosfera băii se va face numai după ce s.descărcare a cuptorului.a verificat corespondenţa conţinutului de oxigen existent cu cel prescris prin normele tehnice. . Pe întreaga durată a efecutării operaţiilor de manipulare a pieselor refractare de temperat sau temperate.se va reduce focul la minimum posibil. care pot îndeplini cu precizie sarcini de lucru individuale şi în echipă. Art. tije etc. acestea vor fi conduse şi supravegheate de către un conducător nominalizat în acest scop. în condiţii de securitate a muncii. fiind interzis accesul altor persoane în afara echipei de lucru. c)se va transporta piesa temperată pentru înlocuire cu ajutorul dispozitivului de transfer la maşina de tras.se va monta un paravan antiradiant uşor manevrabil.2. Art. într. scăderea temperaturii la un nivel care să permită manipularea şi cu un dispozitiv de transfer care să faciliteze tragerea piesei temperate şi reducerea efortului fizic. 181 .un container metalic şi ulterior evacuate. cârlige. 179 Art. prin introducerea azotului şi purjarea atmosferei.a realizat eliminarea aerului şi numai după ce s. care vor fi aşezate într.se va degaja accesul la zona de încărcare.

Art. 190 Inspectarea şi verificarea fundului băii se va face numai de către personalul autorizat şi numai de pe marginea băii. Art. 192 La oprirea băii. 182 Art. Art. Art. 185 Art. În cazul producerii unor fenomene de fierbere a staniului sau la apariţia unor zgomote nepermise. Art. Platforma de sub baia de formare se va menţine permanent în stare uscată. Se interzice alimentarea cu hidrogen sub temperatura de 750 oC.Introducerea hidrogenului se va realiza la începerea alimentării cu staniu şi numai la atingerea temperaturii de 750 oC. se va opri de urgenţă alimentarea cu hidrogen până la remedierea cauzelor. fiind pericol de explozie. 191 Intervenţiile la baia de formare se vor efectua numai de personalul autorizat şi numai cu mijloace individuale de protecţie adecvate. Lucrătorii care efectuează această operaţie vor purta echipament individual de protecţie corespunzător. Oprirea agregatului de formare a benzii de sticlă Art. . se va scoate răcitorul defect şi se va opri alimentarea cu hidrogen până la remedierea situaţiei. Art. 183 Alimentarea cu sticlă topită a băii se va face numai după verificarea funcţionării adecvate a răcitoarelor. 189 Art. 184 În timpul funcţionării agregatului de formare a benzii de sticlă se va supraveghea permanent starea tehnică a răcitoarelor. în baia de formare. 186 În cazul scurgerilor accidentale de staniu se va utiliza. 187 Se interzice introducerea. Funcţionarea agregatului de formare a benzii de sticlă Art. aer comprimat. pentru oprirea acestora. Lingotierele în care se scurge staniul topit vor fi perfect uscate. Oprirea alimentării cu hidrogen se va efectua numai după eliminarea completă a conţinutului de staniu din baie. 188 Se va asigura şi menţine o permanentă suprapresiune pentru evitarea infiltraţiilor de aer în atmosfera băii. se va asigura scurgerea staniului topit la temperatura de regim de 750 o C. a dispozitivelor sau a sculelor umede. Se interzice utilizarea apei pentru oprirea scurgerii de staniu. Introducerea unui nou răcitor se va face numai după supunerea acestuia la proba de presiune hidraulică. La apariţia scurgerilor accidentale de apă în timpul temperării.

Funcţionarea maşinii de laminat Art. Art.Laminarea Pornirea maşinii de laminat Introducerea maşinii de laminat în poziţie de lucru se va face numai prin împingerea de la un capăt. 198 Supravegherea funcţionării maşinii de laminat va fi asigurată permanent. Rulourile de laminare şi buza de alimentare cu sticlă se vor controla şi schimba în caz de uzură. apă sau aer.se poziţia adecvată a rulourilor de laminare faţă de acest nivel pentru reglarea debitului masei de sticlă. Art. care sunt răcite cu apă. Se va verifica instalaţia de răcire cu apă a rulourilor de laminare precum şi cea de răcire cu aer a tuburilor metalice din masa de tragere. Operaţia va fi supravegheată de un conducător al locului de muncă.Art. La operaţiile de curăţare a buzei de alimentare cu sticlă. de gaze. 4. Art. 199 Art. 202 . 200 În cazul în care valţurile şi rulourile. se va presăra rumeguş pentru a se evita alunecările. 196 În jurul maşinii de laminat. cu viteză mică. asigurându. Comanda de pornire a motoarelor şi cuplarea maşinii se va realiza. Orice defecţiune se va anunţa imediat conducătorului locului de muncă. 194 Art. În timpul funcţionării maşinii se interzice a se interveni la elementele mobile aflate în mişcare. Art. se vor efectua numai de către lucrători autorizaţi. după verificările prealabile şi numai după avertizarea şi îndepărtarea întregului personal. Art. sub supravegherea conducătorului locului de muncă. lucrătorii vor utiliza mijloace individuale de protecţie adecvate. Se vor verifica toate instalaţiile şi dispozitivele anexe din punctul de vedere al etanşeităţii şi al integrităţii acestora. se vor deschide orificiile din boltă pentru eliminarea eventualelor înmagazinări de hidrogen. 201 Intervenţiile la instalaţiile electrice. 197 Art. pe locul unde se execută operaţiile pentru pornire. se va anunţa imediat conducătorul locului de muncă ce va lua măsuri pentru deblocarea circuitului de apă. 195 Înainte de pornirea maşinii se va controla nivelul sticlei din cuptor. asigurându.3. zona dintre maşina de laminat şi cuptor fiind în prealabil eliberată de prezenţa persoanelor.se ca apa fierbinte să nu producă accidentarea lucrătorilor. se înfundă. 193 În timpul purjării cu azot a atmosferei băii.

1. 207 În cazul în care. La ruperea mecanizată a geamului se vor respecta prevederile la care s. la fiecare scândură vor lucra câte doi lucrători. c)ridicarea capătului liber al foii de geam care urmează a se rupe se va face cu scânduri rezistente şi lungi. se vor respecta următoarele prevederi: a)spaţiile în care se efectuează această operaţie vor fi asigurate cu ventilare mecanică adecvată. la o masă a geamului de până la 25 kg. la un unghi de 45 grade . c)lucrătorul care execută efectiv această operaţie va fi supravegheat permanent de către un alt lucrător nominalizat de conducătorul locului de muncă şi va lua un repaus de 10 minute la aer curat după fiecare 20 de minute de lucru. 210 Bordinele desprinse se vor aşeza pe cărucioare sau în containere special destinate.5 m de capătul liber al foii. ruperea plasei de sârmă din geamul armat se va face prin ridicarea de la capătul liber. 204 Ştergerea cu neofalină a rulourilor după degresarea cu acid clorhidric se va face cu respectarea prevederilor normelor de prevenire şi stingere a incendiilor referitoare la depozitarea şi folosirea combustibililor lichizi cu volatilitate ridicată.au făcut referiri în subcapito. b)la o masă de peste 25 kg. la cel puţin 0. 208 La executarea ruperii manuale a geamului armat se vor utiliza mijloace individuale de protecţie împotriva spargerii accidentale a geamului. Art. perpendicular pe direcţia de înaintare a benzii. Art. Desprinderea bordinelor se va face cu atenţie pentru a se evita accidentarea cu cioburile de sticlă.lul 4. conform prevederilor de la punctele c şi d. se vor respecta următoarele prevederi: a)ruperea va fi executată de cel puţin doi lucrători.Art. 211 După ruperea şi desprinderea bordinelor. b)lucrătorii vor fi dotaţi cu echipament individual de protecţie complet care să asigure protecţia integrală la contactul cu acizii (inclusiv mască cu aducţiune de aer). 206 Art. scândura se va introduce sub foaia de geam. 205 În cazul fabricării geamului laminat armat. Art. ruperea geamului armat şi ornament este executată manual. 212 . Art. ruperea va fi executată de patru lucrători. Art. sistemul de armare va asigura introducerea sârmei în sticlă cu o viteză şi grad de întindere sincronizate cu viteza benzii laminate. dispuşi la capetele scândurii. 209 Art. foile de geam laminat se vor aşeza pe rastele (capre) fiind interzisă aşezarea în acelaşi pachet a foilor de geam cu dimensiuni diferite. Art. 203 La efectuarea operaţiei de degresare a rulourilor de laminare cu soluţii de acid clorhidric. d)pentru a evita căderea foii de geam în timpul ridicării. Art.

În cazul în care se constată că procesul de ardere nu decurge normal . 5. fără denivelări. de zona de acţiune a podului rulant. vor fi netede. podul s. gropi etc. 222 Art. Lucrătorii care execută operaţiile de prindere şi desprindere a rastelelor cu geam din cârligele podului vor intra în zona de lucru şi vor acţiona numai după ce s. pe suporturi special construite apoi se vor ambala la ambele capete. Art. Profilele tăiate la lungimea dorită se vor aşeza. fără utilizarea ramelor de siguranţă.au asigurat că geamul nu prezintă fisuri pe întreaga lungime a profilului.Cuptorul de recoacere cu gaz metan Art.respectiv flacăra pâlpâie . Art. 221 Aprinderea focului se va realiza în prezenţa unui conducător nominalizat care va lua toate măsurile pentru executarea operaţiei în condiţii de securitate. 215 Art. 213 Manipularea şi aranjarea foilor de geam pe rastele se va face numai cu palmare de cauciuc. Art. 220 Art. Se va urmări permanent ca la toate arzătoarele procesul de ardere să decurgă normal şi flăcările să aibă aceeaşi lungime în mod constant. Înainte de aprinderea focului se vor verifica arzătoarele pentru a nu prezenta scăpări de gaz. Art.Tratarea termică (recoacerea) Funcţionarea cuptorului de recoacere Art. pentru remedieri la instalaţia de gaz.au asigurat că rastelul este bine aşezat pe pardoseală. Art. Pardoselile din spaţiile unde se depozitează şi manevrează rastelele (caprele) cu geam.1. 217 Art. 216 Geamul laminat profilat va fi manipulat de către doi lucrători numai după ce aceştia s.a oprit şi legăturile au fost slăbite de manipulantul podului. până la răcire. 223 .se vor opri imediat gazele şi se va anunţa conducătorul locului de muncă. pentru a evita accidentele datorate răsturnării şi spargerii pachetelor cu geam.Se interzice manevrarea rastelelor (caprelor). 214 În cazul utilizării podurilor rulante pentru transportul rastelelor cu geam. 218 Funcţionarea cuptorului de recoacere va fi permanent supravegheată. cu excepţia celor autorizaţi. zona de acces a lucrătorilor va fi delimitată. atât la încărcarea cu geam cât şi în timpul transportului. 219 Se interzice orice intervenţie a lucrătorilor sticlari. 5. prin marcare. În cazul producerii unor defecţiuni se va anunţa imediat conducătorul locului de muncă.

Fiecare tip de intervenţie se va realiza pe baza instrucţiunilor specifice de securitate a muncii elaborate în acest scop şi afişate în zona de lucru. 231 Se va stabili şi verifica periodic viteza corespunzătoare de tragere a rulourilor de transport. Art. 225 Zona de acţionare mecanică a rulourilor va fi liberă. se vor verifica în prealabil: a)închiderea robinetelor de la conductele de gaz. b)starea legăturilor electrice. 233 . Art. 5. marcată şi iluminată corespunzător şi se va asigura protecţia elementelor mobile. Intervenţii la cuptor Art.Cuptorul de recoacere electric Pornirea Art. c)răcirea corespunzătoare a incintei cuptorului pentru a permite lucrul în interior. Înainte de punerea în funcţiune a cuptorului de recoacere electric se va verifica: a)starea de curăţenie din interiorul cuptorului. 228 Pornirea cuptoarelor de recoacere electrice se va face numai de personal special instruit şi autorizat. 227 Art. Se va verifica semnalizarea optică pe panoul de comandă şi control. În timpul funcţionării cuptorului se va urmări ca viteza de deplasare a rulourilor transportoare să fie corelată cu viteza de laminare. 226 Înainte de intrarea în cuptorul de recoacere pentru intervenţii sau reparaţii. 229 Art. până la reglarea vitezei prescrise. Art. Funcţionarea Art.2. c)starea cablurilor de compensaţie ale termocuplelor. 230 La pornirea cuptoarelor electrice de recoacere se va respecta ordinea comenzilor de pornire şi se va asigura cuplarea rulourilor de transport şi a ventilatorului pentru a se permite anclanşarea zonelor de încălzire. 232 Art.Înainte de pornirea rulourilor se va verifica integritatea mecanismelor de acţionare precum şi a elementelor de transport şi de ghidare. 224 Pornirea elementelor de transport se va face progresiv. b)deschiderea şuberelor de la coş pentru evacuarea gazelor arse sau deschiderea capacelor de aerisire. Întreţinerea Art.

Suprafaţa geamului va fi curată iar dispozitivul tăietor (rotiţa) va fi curat şi gresat la ax astfel încât să ruleze liber pe suprafaţa sticlei. iar cioburile rezultate vor fi imediat depuse în buncărele special destinate. 238 Art. Manipularea foilor de geam Art. 236 La efectuarea operaţiilor de tăiere şi manipulare a geamului se vor repartiza numai lucrători cu experienţă şi se va asigura dotarea acestora cu echipament individual de protecţie adecvat. pardoseala se va curăţa periodic pentru înlăturarea prafului de sticlă.se gradul de curbare adecvat. prinzându. Geamurile cu fisuri mari. 6. După efectuarea intervenţiilor. 240 Încăperile destinate tăierii manuale a geamului vor avea asigurat un iluminat corespunzător desfăşurării tuturor operaţiilor de lucru în condiţii de securitate.se geamul de ambele părţi ale fisurii.1. plană şi curată. ruperea geamului se va iniţia la marginea unde se termină fisura de tăiere. acoperită cu un material elastic uşor şi curat. 235 Tăierea manuală a geamului (croirea şi ruperea) se va realiza astfel încât marginea tăiată să nu prezinte ştirbituri sau asperităţi care pot favoriza accidentarea lucrătorilor la manipulare sau în fazele ulterioare de prelucrare. Art. nerecuperabile. Art. 237 Suprafaţa mesei de tăiere va fi rigidă. se vor arunca la cioburi după ce în prealabil vor fi tăiate în bucăţi mici.Prelucrarea geamului 6. Înălţimea mesei se va alege astfel încât tăierea geamului să se realizeze fără efort sau schimbări de poziţie. 234 Art.1. menţinându.Tăierea geamului 6. 239 Pentru a evita formarea de colţuri la muchiile tăiate. Art. 241 Manipularea foilor de geam fisurate se va face cu atenţie. 242 . În cazul în care se efectuează tratarea superficială a geamului cu dioxid de sulf se vor lua măsuri de evacuare a gazelor din mediul de muncă. Pentru efectuarea operaţiilor de întreţinere la cuptoarele electrice de recoacere se vor utiliza mijloace individuale de protecţie adecvate tipului de intervenţie.Intervenţiile în interiorul cuptoarelor se vor face după răcirea corespunzătoare a acestora şi oprirea rulourilor transportoare. Art.Tăierea manuală a geamului Art. pornirea cuptorului (anclanşarea zonelor de încălzire şi pornirea rulourilor de transport) se va face cu avertizarea întregului personal de deservire şi în prezenţa conducătorului locului de muncă.1. Art. În încăperile destinate tăierii manuale a geamului. etanşare a conductelor de evacuare şi ventilare a zonelor de lucru.

vor avea asigurate trepte din materiale care să evite alunecarea. 249 Art. 245 Mesele de lucru pentru tăierea geamului la dimensiuni mai mari decăt deschiderea braţului tăietorului. între stive şi substive punându.1. pe rastele sau la perete. 248 Înainte de începerea lucrului se vor verifica parametrii de funcţionare a diverselor subansamble prin probe în gol. Art. b)foile de geam cu dimensiuni peste 1. 247 Rebuturile rezultate de la operaţia de tăiere vor fi depuse în containere special amenajate. după caz. 244 Art. Stivuirea geamului la perete se va face astfel încât înclinarea pachetului de geam să fie sub un unghi de minimum 150. existenţa şi integritatea protectorilor. Art. 6.3.Se interzice manipularea foilor de geam fisurate care au dimensiuni mai mari de 50 x 50 cm. 6. Art. 246 Art. Foile de geam care urmează a fi tăiate se vor verifica pentru a nu prezenta fisuri şi se vor curăţa pentru îndepărtarea urmelor de grăsimi. se vor respecta următoarele prevederi: a)foile de geam cu dimensiuni mai mici de 1. Art. 251 Intervenţiile pentru schimbarea unui patent sau reglarea dimensiunilor se vor face prin oprirea maşinii de la butonul central. 252 . integritatea elementelor care vin în contact cu geamul. de către un singur lucrător.Tăierea manuală a geamului cu ajutorul pantografului Art. se va lăsa un spaţiu de trecere de 1 m lăţime. 243 La manipularea foilor de geam care urmează a fi tăiate la masă. 250 Se interzice lucrătorilor care deservesc maşina automată de tăiere a geamului să staţioneze la o distanţă mai mică de 60 cm de maşină şi în partea din faţa braţului cu ventuze.8m care nu depăşesc 30 kg se pot manipula.2. Geamurile neambalate se vor stivui în spaţii special amenajate. Art.1.6 x 1. Pereţii spaţiilor sau ai boxelor în care se depozitează geamul neambalat vor fi suficient de rezistenţi pentru a suporta sarcina pachetului de geam.se suporturi de lemn sau cauciuc. capacitatea de absorbţie a dispozitivului cu ventuze. impurităţi etc. Între stivele de geamuri din boxe .Tăierea automată a geamului Maşini automate Art. Se interzice utilizarea pantografului care prezintă uzuri şi jocuri în axe.8 m se vor manipula de către mai mulţi lucrători astfel încât greutatea pe lucrător să nu depăşească 30 kg.6 x 1.

257 Art. 264 .) pentru prevenirea răsturnării pachetului de geam în timpul transportului. În cazul în care foile de geam sunt stivuite pe cărucioare în vederea prelucrării ulterioare. 253 Art. 255 Ruperea marginilor şi despicarea fâşiilor după tăiere se vor face numai pe masa de rupere. ci lateral.2. 254 Cioburile rezultate în timpul tăierii de către maşină se vor îndepărta imediat. se va proceda la lipirea ei sau la înlocuire.Prelucrarea marginilor şi a suprafeţei geamului (şlefuirea şi polisarea mecanică) Art. 6. se interzice manipularea foilor de geam fisurate sau a cioburilor mai mari de 50 x 50 cm. 260 Pentru evitarea urmărilor unor întreruperi accidentale a sursei de alimentare (energie electrică) în timpul funcţionării instalaţiei de prindere. Se interzice aruncarea de la distanţă a fâşiilor sau a cioburilor în containerele de colectare. se va verifica starea tehnică a acestora (reazem. 263 La desprinderea fâşiilor. 259 La manipularea automată a foilor de geam cu dispozitivul cu ventuze lucrătorul nu va sta în spatele caprei cu geam. Art. se vor respecta prevederile la care s. 256 Foile de geam rezultate prin tăiere se vor stivui pe rastele (capre) astfel încât să nu se dezechilibreze. Art. lucrătorii vor sta în afara zonei de acţionare şi transport a acesteia. după caz. În timpul operaţiilor de tăiere se interzice introducerea mâinilor în zona de glisare a dispozitivului de tăiere. Art. Art. în sensul părţii golite. oprindu. Art. la deteriorarea pânzei de pe masa de tăiere. Art.se înteaga instalaţie. axa roţilor. Art. transportul fâşiilor pentru depunerea în containerele colectoare se va face numai pe cant. 258 Rotirea rastelului (caprei) cu geam în vederea încărcării sau a descărcării uneia din părţi se va face numai după asigurarea pachetului de geam cu ramă de siguranţă.1. integritatea roţilor etc.au făcut referiri în subcapitolul 4. Art. 261 Stivuirea geamurilor pe rastel sau pe cărucior se va face astfel încât înclinarea pachetului de geam să fie sub un unghi de minimum 15o faţă de verticală.În cazul maşinilor automate individuale pentu tăiat rectangular sau format variabil. 262 Art.

Art.La operaţiile de şlefuire şi polisare mecanică. echipamentul individual de protecţie va asigura protejarea lucrătorilor împotriva particulelor de sticlă rezultate. 270 Operaţia de şlefuire va începe numai când maşina a atins viteza nominală de lucru.2. Pentru a evita spargerea geamului în timpul lucrului. Art. şaibele vor fi centrate. la schimbarea benzii.1.2.1.2. Art. pe toată suprafaţa de lucru şi astfel amplasat încât să permită controlul geamurilor care urmează a fi şlefuite. Iluminatul va fi asigurat uniform. în funcţie de grosimea geamului. 6. 276 Încăperea în care se realizează şlefuirea şi polisarea pe şaibe va avea pardoseala nealunecoasă şi netedă.2. 272 Art. fără ruperi în izolaţie şi în tuburile flexibile. a umidităţii şi a spargerilor accidentale de geam. 268 Art.1.1. 267 Maşinile de şlefuit cu benzi abrazive vor fi bine fixate în pardoseală şi vor fi prevăzute cu grătare de lemn.2. Apăsarea pe banda abrazivă se va face progresiv. 273 La şlefuirea foilor de geam de dimensiuni mari se vor utiliza mese cu role rabatabile pentru manipularea geamului în timpul şlefuirii. Instalaţia electrică va fi strict izolată.1. 277 .2.Şlefuirea şi polisarea pe şaibe Art. 274 Art. href="#">6. href="#">6.1. Art. starea benzii abrazive şi legătura la centura de împământare.2. 271 Şlefuirea se va realiza numai sub jet continuu de apă pentru a evita supraîncălzirea locală a geamului.Şlefuirea şi polisarea cu benzi abrazive Art. se va proceda la verificarea centrării rolelor de antrenare şi întindere sau.1. după caz. Art. 269 Înainte de începerea lucrului se va verifica existenţa şi integritatea carcaselor de protecţie. În cazul în care banda abrazivă prezintă devieri sau vibraţii.Şlefuirea şi polisarea marginilor geamului 6. Art. cu dese întreruperi. 265 Art. foile de geam se vor controla pentru a nu prezenta fisuri. 275 La montarea benzii pe maşină se va ţine cont de sensul săgeţilor indicat pe spatele benzii. Art. 266 Înainte de şlefuire şi polisare. 6.

Şlefuirea şi polisarea automată Art. 282 La montarea şaibei de gresie pe maşină se va verifica dacă aceasta nu prezintă crăpături sau clivaje. se va verifica prinderea corespunzătoare a acesteia în dispozitiv. Art. se va verifica reglarea corectă a contragreutăţii pentru prelucrarea corespunzătoare a acestuia.Art. 6. 290 . Abrazivul utilizat va avea granulaţia uniformă pentru prevenirea spargerii geamului. apă). acesta să nu se spargă şi să producă accidentarea lucrătorului. Art. 285 Înainte de fixarea geamului pe dispozitivul de preluare al maşinii. 278 Foile de geam care se şlefuiesc vor fi ţinute pe şaibă în poziţie corectă. Art. la contactul geamului cu discurile diamantate. Art. Art. 286 În cazul fixării foii de geam cu dispozitivul cu ventuze. 279 Şlefuirea pe şaiba de fontă se va realiza numai sub jet de apă cu abraziv.3. În cazul în care apăsarea discului diamantat pe cantul geamului se face cu contragreutate. Se va verifica fixarea corectă a discurilor cu siguranţa de strângere. Curăţarea cioburilor rezultate din spargerile accidentale se va efectua numai după oprirea maşinii. 280 Art. Scoaterea abrazivului din bazinul şaibei de fontă se va face cu scafă metalică şi numai cu şaiba oprită din funcţiune. 287 În cazul prelucrării automate a canturilor cu şaibe abrazive cu una sau mai multe piste se va verifica. Art.1.2. ulei. Art. 283 Înainte de începerea lucrului se vor verifica obligatoriu conductele de alimentare cu fluide (aer comprimat. se va asigura alimentarea cu apă a discului astfel încât. 281 Şlefuirea pe şaiba de gresie se va realiza numai sub jet de apă curată.3.1. 288 Art. prinderea corectă a foilor de geam în dispozitivul de înaintare şi antrenare a geamului şi reglarea dispozitivului de apăsare a geamului pe şaiba abrazivă.2. 284 Art. 289 Pornirea şi oprirea maşinilor de şlefuit şi polisat se vor face de pe podeţ electoizolant. înainte de pornirea maşinii. Art. href="#">6. prezenţa şi întegritatea apărătorilor de protecţie şi legătura la centura de împământare.

Art. fixat cu ipsos de masa maşinii. 291 Art. 302 Căruciorul pentru transportul mesei cu geam va fi împins numai de mâner şi numai după ce s. evacuarea cioburilor se va efectua imediat.2.Şlefuirea şi polisarea pe maşini individuale Art.1. 296 În cazul spargerii geamului în timpul şlefuirii sau a polisării. 299 Art.1.1.2. Spălarea mesei şi a discurilor se va face astfel încât apa să nu afecteze instalaţiile electrice. Art. Art. 300 Pentru a evita alunecarea geamului. 295 Art. href="#">6.1. În zona de manevră a mesei maşinii se interzice accesul altor persoane în afara celor care deservesc maşina. 294 Revizia instalaţiilor electrice se va face lunar.au făcut referiri în subcapitolul 6. a discurilor şi a excentricelor. .2. 292 Mesele de fixare a geamului vor avea asigurate apărători de protecţie a lucrătorilor împotriva stropirii cu materiale de şlefuit şi polisat precum şi proiectării de elemente ce sar putea desprinde accidental. numai cu maşinile oprite şi piesele de rotaţie în repaus. Art. 301 Art. 6.2. Art. 293 Instalaţiile electrice vor fi protejate contra umidităţii şi a contactului direct cu apa. operaţia de şlefuire se va efectua după un interval de timp de minimum 20 minute de la fixare.2. Art. iar starea tehnică a prizei de pământ se va controla zilnic.Şlefuirea şi polisarea mecanică a geamului pe suprafaţă 6. Manipularea foilor de geam se va realiza cu respectarea prevederilor la care s.a pus siguranţa la roata mesei. 297 Art. după oprirea maşinii şi avertizarea prin afişare a intervenţiei respective. Începutul deplasării căruciorului se va face cu avertizarea personalului din zona de lucru. 298 Înainte de începerea şlefuirii sau a polisării se va verifica fixarea corectă a foii de geam pe suport precum şi modul de fixare a mesei pe sanie. Funcţionarea maşinilor de şlefuit şi polisat este permisă numai cu viteze care asigură lucrul fără pericol de accidentare. După efectuarea operaţiilor de intevenţii şi/sau întreţinere a maşinilor se va verifica dacă mecanismele şi discurile diamantate se deplasează şi se rotesc în sensul corect.2.Orice intervenţie pentru remedierea defectărilor survenite la maşini se va efectua numai de către personal autorizat în acest scop.

fiind interzisă funcţionarea lor în gol. între pachetele conţinând 20. 310 Pentru comanda şi controlul fluxului tehnologic de şlefuire şi polisare a geamului se vor respecta prevederile la care s. La maşina de polisare. La depozitarea foilor de geam. se vor opri maşinile. 312 Înainte de punerea în funcţiune a maşinilor de şlefuit şi polisat se va verifica existenţa şi integritatea apărătorilor de protecţie. 309 Capacul canalului de scurgere va fi permanent închis. Art. după aşezarea geamului pe masă şi punerea în funcţiune a pompei de vacuum. în timpul funcţionării maşinilor. Art. 304 Se interzice introducerea mâinilor sau a oricăror altor obiecte în zona de polisare. 6. când golul gurii de canal se va marca sau îngrădi.au făcut referiri în subcapitolul 3. 305 Pentru orice defecţiune la maşini sau la instalaţiile anexe se va anunţa imediat personalul de întreţinere. Art. Art. 313 Art. 306 Art.2. Reziduurile de apă de la şlefuirea geamurilor se vor colecta într. Se interzice staţionarea oricăror altor persoane în jurul maşinilor.2. la pornirea acestora.2. 308 Art. 307 După terminarea operaţiilor de şlefuire şi polisare. 311 Art.2. Art. pentru evitarea spargerii foilor. . 303 La pornirea maşinilor.2.3. autorizat pentru remediere. href="#">6. lucrătorii vor purta mănuşi electroizolante şi vor sta pe un podeţ electroizolant. În mod similar se va proceda şi la oprirea maşinilor. Art. degajate şi se vor marca.Şlefuirea şi polisarea în flux continuu (cu conveior) Art. sub supravegherea unui conducător nominalizat. 314 Pornirea conveiorului şi a maşinilor de pe conveior se va face cu avertizarea întregului personal de deservire a instalaţiei.a verificat terminarea tuturor intervenţiilor la maşinile aferente instalaţiei şi la subsol şi părăsirea zonelor de acţionare a acestuia de către orice persoană. Nu se va porni conveiorul decât după ce s.Art. se va verifica prinderea corespunzătoare a geamului pe masa maşinii. exceptând perioadele de curăţare.25 de foi se vor aşeza tampoane de sprijin din cherestea. Locurile special amenajate pentru supravegherea instalaţiilor şi a căilor de acces la instalaţii se vor menţine curate.un canal acoperit cu capac din tablă striată care să permită vizitarea sau curăţarea acestuia.2.

5 m de la sol. După încărcarea rastelelor cu geam. 316 Art. Art. acestea se vor verifica pentru a nu prezenta pericol de rupere sub sarcină. 317 În timpul funcţionării instalaţiei de şlefuit şi polisat. Art. Art. Art. 321 Înainte de încărcarea şi transportul rastelelor (caprelor). contra căderii. Pentru necesităţi se vor utiliza numai pasarelele de acces. sunt interzise intervenţiile în tunelul de returnare a meselor. în prezenţa conducătorului locului de muncă ce va asigura luarea tuturor măsurilor de securitate a muncii în zona de lucru şi numai după oprirea şi scoaterea de sub tensiune a instalaţiei şi avertizarea prin plăcuţe avertizoare a intervenţiei respective. Iluminatul electric pe traseul de suprafaţă şi subsol al conveiorului pentru şlefuirea geamului cât şi al benzilor transportoare se va realiza la o tensiune de cel mult 24 V. 324 Dispozitivele cu care se prind rastelele cu geam în cârligul podului rulant vor fi autorizate ISCIR. 327 .Art. cu poduri rulante. Art. fără denivelări şi curate. iar transportul acestora se va face numai pe culoare libere la o înălţime de maximum de 0. 326 Platformele cu mişcare pe verticală pentru verificarea geamului vor fi prevăzute cu balustrade de protecţie. Înlăturarea geamurilor sparte şi a cioburilor de pe conveior se va face utilizând mijloace individuale de protecţie adecvate. 323 La transportul rastelelor (caprelor) cu geam. se va verifica asigurarea pachetului de geam. 319 Intervenţiile la maşinile de şlefuit şi polisat se vor efectua numai de către lucrători autorizaţi. Pardoselile de mare rezistenţă pentru depozitarea rastelelor (caprelor) se vor menţine deblocate. pentru a evita răsturnarea acestora. în timpul funcţionării acestora. 315 Se interzice accesul lucrătorilor în zonele de acţionare a dispozitivelor cu ventuze pentru aşezarea şi prelucrarea foilor de geam de pe conveior. Sunt interzise trecerile peste conveior în timpul funcţionării acestuia. 318 Art. se va asigura fixarea corectă a cârligelor podurilor la rastelele cu geam. 320 Art. 322 Art. Controlul operaţiilor de şlefuire şi polisare în timpul funcţionării maşinilor se va face numai din locurile special amenajate şi numai utilizând ochelari de protecţie. cu ramele de siguranţă. Art. 325 Art. Art.

se va verifica funcţionarea instalaţiei de alimentare cu apă.3.Găurirea geamului Înainte de începerea operaţiei de găurire. Art. 338 Funcţionarea maşinii de găurit se va supraveghea permanent. În cazul în care se constată oscilări. orice intervenţie se va efectua numai după oprirea maşinii de găurit. sub un unghi care să permită vizualizarea optimă a contactului între scula de găurit şi foaia de geam. Art. Art. Art. Art. executarea acestei operaţii fiind permisă numai sub jet continuu de apă. lucrătorii vor avea părul strâns în basma legată la ceafă sau bonetă şi vor utiliza mijloace individuale de protecţie pentru limitarea contactului cu apa necesară găuririi. pe rastele din lemn.6. 330 Pardoseala din faţa maşinii va fi netedă şi curată. 337 Art. 333 Se interzice depăşirea vitezelor de lucru stabilite prin normele tehnologice. Art. din materiale nealunecoase şi va asigura scurgerea permanentă a apei. Se interzice funcţionarea maşinii în gol. foreză) va fi centrată pentru a preveni fisurarea şi spargerea geamului. 334 Pentru prevenirea spargerilor. 6. Stivuirea geamurilor găurite se va face în poziţie verticală. 329 Art. În timpul operaţiei de găurire. Apăsarea sculei de găurit pe suprafaţa geamului se va face treptat şi se va corela cu viteza de tăiere astfel încât să se evite supraîncălzirea şi spargerea geamului în timpul lucrului. 336 Se interzice introducerea mâinilor în raza de acţiune a sculei de găurit în timpul funcţionării acesteia. 328 Zona de lucru va fi iluminată corespunzător. Art. 331 Geamurile care urmează a fi găurite se vor controla în prealabil pentru a nu prezenta fisuri. Art. 335 Scula de găurit (burghiu. cioburi de sticlă sau corpuri străine şi funcţionarea dispozitivului de revenire a manetei la poziţia iniţială.4. geamurile care se găuresc se vor fixa pe masa maşinii. 332 Art. numai în locurile amenajate.Gravarea geamului Art. 339 . Se va verifica masa maşinii de găurit pentru a nu prezenta denivelări.

Sablarea Art. Art. la polizoarele cu comutator de viteză. 348 Art. 346 Geamurile care urmează a fi gravate vor fi controlate în prealabil din punct de vedere al integrităţii. 349 Se interzice curăţarea cuvei şi a lămpii electrice în timpul funcţionării polizorului. 347 Art. la tensiunea de 24 V şi vor avea dublă protecţie împotriva electrocutării. 345 Suportul pe care se sprijină scula de rectificat trebuie bine fixat. lucrătorii vor avea părul strâns în bonetă sau basma legată la ceafă.Art. 343 În caz de spargere a unui geam în cuva cu apă. se va goli cuva de apă şi apoi se vor scoate cioburile. Art. Art. controlându. 350 Canalele de scurgere a apei vor fi întreţinute în perfectă stare de funcţionare şi curăţenie. Se va controla discul abraziv şi strângerea lui pe ax. Art.o încăpere special amenajată şi prevăzută cu sistem de exhaustare. Art. se va opri polizorul. 351 Se interzice ca. 342 Art. Geamurile gravate nu se vor depozita pe marginea cuvei de spălare. prevăzute cu podeţe pentru picioare şi. Montarea pietrelor abrazive se va face de către personal calificat. La efectuarea operaţiei de gravare. Art.5. 340 Polizoarele de gravare vor fi asigurate cu iluminat local. 353 . 352 Operaţia de sablare a geamului se va realiza într. 6. 344 Art.se ca acestea să nu prezinte fisuri. cu reazeme adecvate pentru antebraţ. unde este cazul. Înainte de pornirea maşinii se va controla treapta de viteză pentru a fi în concordanţă cu mărimea discului montat. Art. să se mărească viteza de rotaţie pentru a scoate apa din disc. înainte de demontarea discurilor din electrocorindon sau din carbură de siliciu. 341 Trecerea de la o viteză mai mare la o viteză mai mică se va face succesiv. Art. Scaunele folosite la polizoarele de gravare vor fi ergonomice.

se va verifica racordul la conducta de aer comprimat şi instalaţia de aer comprimat aferentă nişei de sablare de către personal autorizat. 365 Art. se vor controla pentru a nu prezenta fisuri.Givrarea Operaţia de încălzire a substanţei de acoperire (clei de oase) a geamului se va efectua într. Art. 354 Maşinile de sablat vor avea prevăzute manşoane etanşe pentru asigurarea manipulării geamului din exterior şi prevenirea degajării prafului silicogen. 358 Foile de geam care prezintă fisuri nu se vor supune procesului de sablare. chiar în cazul când aceasta nu funcţionează.o încăpere special amenajată conform prevederilor din art. Înainte de sablare. 366 Particulele de geam şi resturile substanţei de acoperire rezultate din procesul de givrare.Art. 359 La maşinile semiautomate de sablat se va verifica permanet etanşeitatea carcaselor şi a garniturilor. 357 Art. 362 Manipularea şi transportul recipientului cu clei fierbinte se va face cu dispozitive adecvate pentru a preveni răsturnarea acestuia în timpul transportului şi accidentarea lucrătorului.672. Art. . 364 Operaţia de uscare a geamului acoperit cu clei se va realiza într.înmuiere a cleiului va purta obligatoriu mijloace individuale de protecţie împotriva contactului accidental cu cleiul fierbinte. Geamurile care urmează a fi supuse procesului de givrare. Art. 360 Art. Art. Se interzice utilizarea agentului de sablare deteriorat (sub formă de pulberi). Art. 6. Art. Se interzice lucrul la maşina de sablat fără ecran de protecţie precum şi introducerea capului în nişa maşinii de sablat.o încăpere special amenajată şi dotată cu ventilare adecvată. fiind depuse în containere special amenajate. 356 Se interzice utilizarea recipientelor tampon de aer comprimat improvizate. Încărcarea rastelelor pentru uscarea geamurilor acoperite cu clei se va face pe ambele părţi în mod echilibrat pentru a preveni răsturnarea acestora. 363 Art.6. se vor îndepărta imediat din zonele de lucru. neautorizate ISCIR. Art. 355 Art. 361 Lucrătorul care supraveghează operaţia de încălzire.

369 Art. Art. 372 Art. Art. Introducerea cadrului cu geam în cuva de atac chimic se va face astfel încât să se evite fisurarea sau spargerea pereţilor cuvei. se va spăla şi neutraliza pardoseala. cu ajutorul dispozitivului de imersare (cadru cu geam). a cuvei de prespălare. Art. 379 . Art. Scurgerea apelor de spălare acide se va asigura prin canale antiacide care le vor dirija spre staţia de tratare ape acide. 6. Art. a electropalanului şi a cadrului de transport. 378 Art. 370 Pe toată durata lucrului se va asigura funcţionarea adecvată a ventilaţiei generale şi a hotelor de absorbţie pentru menţinerea concentraţiei vaporilor de acizi în limite nepericuloase. 377 În încăperile în care se efectuează matisarea şi polisarea chimică sunt interzise fumatul. cu exhaustorul în funcţiune. 371 Se interzice evacuarea vaporilor de acizi în exterior. păstrarea alimentelor şi servirea mesei. Art. 368 La manipularea geamurilor givrate se vor respecta prevederile la care s. precum şi a soluţiilor epuizate la canal. fără a li se face neutralizarea. Operaţia de tratare cu amestecul de acizi se va face numai sub nişă. 367 Pardoseala se va menţine curată prin spălarea depunerilor.Art. Se va verifica starea tehnică a ventilatorului de absorbţie şi a bazinelor de neutralizare. 373 Înainte de începerea operaţiei de tratare cu acizi se va verifica starea tehnică a cuvei de atac chimic.7. La terminarea fiecărei zile de lucru. 374 Geamurile care prezintă fisuri nu vor fi supuse procesului de tratare cu acizi. 376 Introducerea geamului în cuve se va face indirect. Art. Art.673. 375 Umplerea cuvelor cu acizi se va face mecanizat.Matisarea şi polisarea chimică a geamului Condiţii de lucru Încăperile în care se realizează matisarea şi polisarea chimică vor fi amenajate special conform prevederilor art.au făcut referiri în subcapitolul 6. Art.1.

380 Prelevarea de probe . Spălarea. pe baza respectării instrucţiunilor de lucru şi de securitate a muncii.au făcut referiri în subcapitolul 4. 387 Art. Se interzice staţionarea pe capace sau cuve în timpul intervenţiilor. în acest scop se vor utiliza elemente rezistente la sarcini. Art. neutralizarea şi uscarea echipamentului individual de protecţie se va face numai în locurile amenajate în acest scop.1. 390 . Înainte de pornirea instalaţiei de umplere. 385 La introducerea apei în bazinul de reglare a temperaturii soluţiei de acizi. se vor face numai după etanşarea cuvei conţinând soluţii de acizi şi acoperirea cuvei de spălare. Introducerea acizilor în cuve se va face obligatoriu de către doi lucrători sub supravegherea unui conducător al locului de muncă care va asigura realizarea unei dozări corespunzătoare a acizilor precum şi respectarea gradului de umplere a cuvelor cu acizi.au făcut referiri în capitolul 7. În timpul procesului de umplere a bazinelor cu soluţii de acizi este obligatorie captarea şi neutralizarea vaporilor de acizi degajaţi. poziţionarea robinetelor şi cuplarea utilajelor. platforma va fi asigurată cu balustradă corespunzătoare.Echipamentul individual de protecţie va asigura protejarea lucrătorilor împotriva contactului cu agenţii chimici utilizaţi. 388 Pe întreg perimetrul său. Intervenţiile în spaţiul dintre tole. Art. 389 Umplerea bazinelor pe platformă se va face numai sub coordonarea conducătorului locului de muncă. 384 Se interzice staţionarea persoanelor sub platforma conductelor de acizi care alimentează cuva de atac chimic. foi de geam. La transportul şi manipularea geamului (capre cu geam. 383 Art.se va face numai cu scule din materiale adecvate şi cu o lungime care să asigure protecţia lucrătorilor. Dozarea acizilor şi prepararea soluţiei de acizi Art. Art. gaze dintre tole . 382 La spălarea geamului (tratat şi neutralizat) se vor respecta prevederile la care s. apa de spălare. 386 Accesul pe platforma de dozare a acizilor este permis numai persoanelor autorizate pentru efectuarea acestei operaţii. Art. Art. containere cu geam) se vor respecta prevederile la care s. 381 Art.soluţii de acizi. procesul de umplere va fi supravegheat permanent până la terminarea sa. Art. După pornirea instalaţiei. Art. se vor verifica traseele de transport. se va avea grijă ca apa să nu ajungă accidental în cuva cu acizi.

8. flanşe etc. Art. Se interzice depozitarea geamurilor.1. 399 Înainte de începerea lucrului la instalaţia de metalizare în vid înalt se vor verifica: a)debitul apei circuitului de răcire. g)sistemele de cuplare a cărucioarelor la camerele de metalizare în vid. neutralizarea şi deversarea în bazinele de neutralizare. La apariţia scurgerilor se va opri deversarea şi se vor lua măsuri de remediere. Art. 396 Depozitarea vaselor cu acizi se va face numai în locuri special amenajate. 393 Art. Art.8. 391 La prepararea soluţiei de acid sulfuric se interzice turnarea apei peste acid.).În condiţiile în care. Se va verifica prezenţa apărătoarelor de protecţie la flanşele conductelor prin care circulă acizii. c)nivelul de ulei la pompele de vid (preliminar şi mediu).Peliculizarea prin evaporare în vid Peliculizarea (metalizarea) geamului prin procedeul de evaporare în vid se va realiza în încăperi special amenajate şi uscate. se va efectua imediat spălarea.Peliculizarea prin depuneri metalice 6. 398 Art. Pregătirea soluţiei de acizi în vasul de reacţie se va face numai de către lucrători special instruiţi pentru această operaţie. se va supraveghea atent traseul conductelor de transport pentru evitarea scurgerilor de acizi (pe la suduri. Art. accidental se produc scăpări de acizi pe părţile metalice ale platformei. f)deplasarea lejeră a surselor de vaporizare. 400 Art. 6. b)instalaţia de aer comprimat. a bidoanelor de ulei sau a deşeurilor din sticlă în jurul instalaţiei de metalizare. 392 Art. 397 La locurile de muncă unde sunt posibile contaminări cu soluţii acide se vor asigura duşuri speciale care vor utiliza substanţe neutralizante şi apă. Art. Pe durata deversării. dotaţi cu echipament individual de protecţie corespunzător şi sub supravegherea conducătorului locului de muncă. 394 În timpul pregătirii soluţiei se va urmări permanent temperatura apei de răcire. e)dispozitivele de prindere a geamurilor. Deversarea vasului de reacţie în cuva de atac chimic se va face numai atunci când temperatura soluţiei de acizi este de maximum 30o C. 395 Art. d)starea tehnică a cărucioarelor şi a caruselelor. 401 . Art.

a închis corespunzător. după caz. 411 Prinderea şi manipularea geamului brut sau peliculizat se vor face numai cu mijloace individuale adecvate de protecţie. Art. 406 Pentru prevenirea avariilor şi a imploziilor.Înainte de pornirea instalaţiei se va controla starea de curăţenie a caruselului. 413 Operaţia de depunere a argintului pe suprafaţa geamului se va realiza într. 409 Caruselul transferat pe cărucior se va asigura cu siguranţa de fixare. Art.675. Punerea în funcţiune a instalaţiei de vid se va realiza numai după asigurarea că uşa incintei s. 405 Art. Orice intervenţie la instalaţia de aer comprimat se va face numai după oprirea compresorului. 407 În cazul producerii de implozii. Art. 403 Prinderea geamului în carusel se va efectua de către doi lucrători. special amenajată conform prevederilor art. montat pe cărucior şi nu pe metal. Art. la curăţarea acestora de praf. a incintei şi a capacului şi se va proceda. de către doi muncitori. Art. 410 Art. . 404 La introducerea caruselului în incinta de vid se vor evita şocurile.2.8. 6. Art. reluarea ciclului de fabricaţie se va face numai după verificarea tuturor clapetelor de la pompele de vid înalt şi a integrităţii braţelor mobile care le acţionează. comanda manuală a instalaţiei se va utiliza numai în caz de defectare a sistemului automat şi numai de către lucrători special instruiţi pentru desfăşurarea corectă a operaţiilor în regim manual. 408 În cazul spargerii geamurilor în incintă.Peliculizarea prin metode chimice Art. Geamul peliculizat se va aşeza pe ramele căruciorului de transport în aşa fel încât acesta să se sprijine pe stratul din material plastic sau din pâslă. 412 Art. Art. cioburi de sticlă etc.o încăpere izolată. în special a tăvii. 402 Art. intervenţiile pentru îndepărtarea cioburilor se vor face după oprirea instalaţiei. Înainte de introducerea şarjei de geam se vor controla clemele pentru prinderea geamului şi starea suporţilor pentru susţinerea geamului în carusel. scoaterea acesteia de sub tensiune şi după decuplarea ionizării. pentru prevenirea spargerii geamurilor. atât pe durata staţionării cât şi în timpul deplasării.

Art. Se interzice agitarea sau amestecarea violentă a soluţiei de argintare. În cazul în care. Art. 419 La amestecarea soluţiilor.Se va asigura izolarea ferestrelor acestei încăperi împotriva razelor solare prin perdele groase de culoare închisă sau geamuri reflectorizante. 423 La manipularea acidului sulfuric.o încăpere separată de încăperea în care se realizează peliculizarea. deversarea acestuia se va face numai după neutralizare.5 m. 424 Locurile de manipulare a acizilor şi substanţelor caustice vor avea pardoseala şi instalaţia electrică protejată antiacid şi vor fi dotate cu substanţe neutralizante pentru a se putea interveni în cazul scurgerilor accidentale. 421 Art. 425 . fiind permisă numai turnarea soluţiei diluate de hidroxid de sodiu sau de amoniac în cea de azotat de argint. Art. Mesele vor fi prevăzute cu jgheaburi de colectare a lichidelor. în locuri răcoroase. pentru a preveni scurgerea soluţiilor de argintare pe pardoseală. Distanţa dintre mese va fi de 2 m. iar cea dintre mese şi peretele clădirii va fi de 1. se interzice turnarea azotatului de argint în soluţie de hidroxid de sodiu sau de amoniac. lichidul rezultat se va deversa la canal numai după verificarea absenţei compuşilor de clor. Sticlele vor fi prevăzute cu etichete privind conţinutul acestora. în lichid se formează compuşi de clor. 420 Soluţia amoniacală de azotat de argint se poate prepara cu maximum o zi înainte de argintare. Art. Art. clorhidric şi a substanţelor caustice se va utiliza echipamentul individual de protecţie care să asigure protecţia integrală a lucrătorilor la contactul accidental cu aceste substanţe. 414 Mesele de peliculizare (argintare) vor fi aşezate astfel încât să se asigure accesul lucrătorilor din toate părţile. Art. 415 Geamurile pregătite pentru peliculizare (argintare) vor fi manipulate cu palmare de cauciuc şi vor fi controlate. 417 Prepararea soluţiilor de argintare şi păstrarea lor se va face într. prevăzută cu ventilare mecanică. izolate contra razelor solare. Art. 422 După colectarea argintului. înainte de ştergere. Art. Art. pentru a nu prezenta fisuri. Art. 416 Art. pe genunchi sau la faţa stâlpului clădirii. 418 Soluţiile pentru argintare se vor păstra în sticle de culoare închisă. Se interzice sprijinirea geamului pe picior.

429 Se interzice fumatul sau utilizarea focului deschis în spaţiile în care se realizează lăcuirea. Intervenţiile la instalaţiile de lăcuire în flux continuu se vor efectua numai de către personal autorizat şi numai după debranşarea sursei de alimentare cu energie electrică şi avertizarea.se în prealabil integritatea ambalajului. 428 În cazul în care. 434 În timpul lucrului.în vasul de diluare . 430 Încăperile destinate vopsirii şi uscării oglinzilor vor îndeplini condiţiile prevăzute la art. dacă substanţele utilizate pentru acoperire sunt netoxice. fiind interzisă depozitarea lor în spaţiile destinate vopsirii. 431 Art.676. Recipientele în care se păstrează diluanţii şi alcoolul industrial pentru dizolvarea şerlacului vor fi închise etanş şi se vor depozita în spaţii special amenajate. 427 Art. 436 Uscarea oglinzilor vopsite se va realiza în spaţii special amenajate. operaţia se poate efectua în aer liber. inclusiv în perioadele de staţionare a instalaţiilor de lăcuire. Vopsirea Art. Art. . din care periodic.pentru pensulare.25 kg) cu vopsea. 435 Art. 437 Aşezarea oglinzilor pentru uscare se va face numai în rafturi speciale. Uscarea Art. 426 Încăperile şi instalaţiile în care se realizează operaţiile de lăcuire vor îndeplini condiţiile prevăzute la art. închis etanş. Art.Lăcuirea şi vopsirea geamurilor peliculizate Lăcuirea Art. Art. împotriva pornirilor accidentale. aplicarea stratului protector se realizează cu pensula.Transportul ambalajelor conţinând acizi la locurile de muncă se va realiza cu cărucioare speciale. bine aerisite. controlându. în încăperea de vopsit se va afla un singur recipient (bidon de 20. în recipiente închise etanş. Art. se vor efectua numai sub nişă închisă şi ventilată mecanic. prin plăcuţe avertizoare. pe masa de lucru se vor turna cantităţi mici .679. 677 şi 678.9. 432 Se interzice fumatul şi folosirea focului deschis în încăperile destinate vopsirii sau uscării. 6. Art. Operaţiile de aplicare a stratului protector la oglinzi. 433 Substanţele utilizate pentru operaţia de vopsire se vor aduce zilnic. prin pulverizare. Art.

Art. Art. 448 În cazul utilizării cuptoarelor de curbare cu încălzire electrică. Art. Art. funcţionarea instalaţiilor este permisă numai după efectuarea completă a tuturor remedierilor ce se impun. Art. elementele de acţionare. se vor verifica periodic astfel încât să se evite supraîncălzirea acestora sau apariţia şocurilor. Se va verifica integritatea şi funcţionalitatea instalaţiilor auxiliare aferente liniilor tehnologice (de alimentare cu gaz. 446 Art. Echipamentul de lucru pentru efectuarea operaţiilor de lăcuire. 443 Art. pe elemente de construcţie rezistente. energie electrică. 438 Depozitarea oglinzilor uscate se va face pe stative din lemn. pentru manipularea şi transportul lor. se interzice schimbarea rezistenţelor defecte fără întreruperea alimentării cu energie electrică de la tabloul central şi fără avertizarea. a operaţiei respective. pe lungime. valorile parametrilor prestabiliţi. dacă la probele de mers în gol sau în sarcină apar disfuncţiuni. Se va verifica integritatea formelor şi/sau şabloanelor de curbare şi a dispozitivelor de prindere şi acţionare. 444 După efectuarea operaţiilor de reglare. 440 Prinderea foilor de oglinzi. Art. Parametrii cuptorului de încălzire se vor supraveghea şi asigura permanent. Art. apă. 449 În timpul funcţionării instalaţiei de curbare. se vor respecta prevederile la care s. 6. se va face cu ambele mâini şi de la mijlocul laturilor. 442 Înainte de începerea lucrului se vor verifica funcţionalitatea instalaţiilor. rezemarea stativelor se va face sub un unghi de minimum 15o faţă de verticală. revizii şi/sau reparaţii. prin plăcuţe avertizoare.Curbarea geamului Prevederi comune tuturor procedeelor de curbare Art. în poziţie verticală. aer comprimat).10. 439 Între foile de oglinzi depozitate spate în spate se vor aşeza pene distanţiere din lemn. existenţa şi integritatea apărătorilor de protecţie. . 447 La funcţionarea cuptoarelor de încălzire şi curbare cu gaz metan sau electrice. 445 Locurile special amenajate pentru supravegherea instalaţiilor şi a căilor de acces la şi de la instalaţii se vor menţine curate şi se vor marca în funcţie de destinaţia lor. iar stivuirea acestora se va realiza pe suprafeţe fără denivelări. cuplare şi preluare. vibraţii sau şocuri. Art. 441 Art.au făcut referiri în capitolul 5.vopsire va fi obligatoriu confecţionat din bumbac.

prin plăcuţe avertizoare. între mecanismele de poziţionare. Curbarea în cuptoare fixe Art. după caz. instalaţia unde s. 460 Se interzice lăsarea fără supraveghere a cuptorului electric. 459 Art. Curbare în flux continuu Pentru comanda şi controlul fluxului tehnologic al liniei de curbare pe orizontală a geamului. în timpul funcţionării. Art. 452 În cazul în care. cu instalaţiile deconectate de la sursele de alimentare (electrice sau de altă natură) şi cu avertizarea. . oprindu. a operaţiilor respective.3. operaţiile de remediere se vor efectua numai de către lucrători autorizaţi. cioburile rezultate vor fi imediat evacuate. 454 În cazul producerii de spargeri de geam. 458 Art. se va asigura permanent respectarea vitezei de deplasare a geamului de la cuptor la forma de curbare sau. În zona de acţionare a conveiorului.la procedeul de curbare pe verticală . Art. 457 Manevrarea căruciorului încărcat la introducerea şi scoaterea din cuptor se va face prin împingere lentă. integritatea acestora şi reglarea lor în funcţie de grosimea şi greutatea geamului. Art. 450 Pentru evitarea spargerilor şi efectuarea corectă a operaţiilor de curbare.au făcut referiri în subcapitolul 3. evitarea lovirii de canturile uşii şi utilizând traseele amenajate. 456 La aşezarea geamului pe formele inelare se va evita lovirea acestuia de elementele de construcţie ale căruciorului. în timpul funcţionării liniei tehnologice de curbare.Securizarea termică (călirea) Condiţii de lucru Parametrii cuptorului electric vor fi asiguraţi şi verificaţi permanent. 455 Operaţiile de introducere a geamului în cuptor şi fixarea pe formă. se interzice staţionarea lucrătorilor. La prinderea geamului pe conveiorul de alimentare al cuptorului de încălzire .se.11. 451 Art. Geamurile de dimensiuni mari se vor manipula de către doi lucrători. 453 Art. Art. Art. după caz. La efectuarea acestor operaţii se vor utiliza mijloace individuale de protecţie împotriva spargerii accidentale a geamului. precum şi cele de scoatere din cuptor a geamului curbat. se vor efectua astfel încât să se evite spargerea geamului şi accidentarea lucrătorului.se vor verifica cleştii de suspendare. 6. se vor respecta prevederile la care s. apar defecţiuni.a produs spargerea.Art.

Instalaţia de securizare pe orizontală Art. Art. 468 Dacă în timpul funcţionării se constată vibraţii. Se interzice mărirea capacităţii de încărcare a cărucioarelor faţă de cea prevăzută prin proiectul iniţial. În timpul funcţionării transportorului se va verifica periodic starea de funcţionare a lagărelor şi a elementelor de cuplare. 466 Funcţionarea transportului aferent instalaţiei de securizare pe orizontală este permisă numai după ce se verifică prezenţa apărătorilor de protecţie. 471 . iar manevrarea lor se va realiza numai prin împingere. a intervenţiei respective. 465 Deplasarea cărucioarelor cu geam este permisă numai după asigurarea cu ramele de siguranţă. şocuri sau zgomote nepermise. după scoaterea de sub tensiune a acestora şi avertizarea. 470 Se interzice staţionarea sau circulaţia sub linia transportorului. pe aceste trasee fiind afişate plăcuţe avertizoare. pentru asigurarea stabilităţii în timpul transportului. de către un personal autorizat.) pentru asigurarea parametrilor stabiliţi pentru diversele zone ale liniei tehnologice. Art. 463 Art. se va verifica întreaga instalaţie de răcire (ventilare. Cărucioarele se vor încărca uniform. Art. incluziuni sau margini rupte nu vor fi supuse procesului de securizare. 461 Art. La manipularea geamurilor de dimensiuni mari. 469 Art. se vor utiliza palmare cu aderenţă mărită. Supravegherea instalaţiei de securizare. etc. Cărucioarele pentru transportul geamului în halele de securizare vor avea bandajele roţilor complete şi bare pentru facilitarea manevrării acestora. 462 Foile de geam care prezintă fisuri. se va realiza astfel încât să se evite pericolul de contact cu elementele mobile încălzite ale instalaţiei. prin plăcuţe avertizoare. Înainte de începerea lucrului. 464 Înainte de încărcarea foilor de geam pe căruciorul de transport. iar defecţiunile se vor remedia de către personalul autorizat numai după deconectarea de la sursa de alimentare electrică şi afişarea intervenţiei prin plăcuţe avertizoare. în special zona de răcire rapidă. Art. Art. fiind interzisă încărcarea căruciorului cu geamuri de grosimi diferite. se va face sortarea acestora în funcţie de grosime. 467 Art. Art.Orice defecţiune la instalaţiile electrice se va remedia imediat. transportorul se va opri.

Art. iar la manevrarea greutăţilor de încercare vor avea grijă ca în apropierea zonei de încercare să nu se afle alţi lucrători.se capacitatea de prindere prin reglarea corectă a mecanismelor în funcţie de grosimea şi greutatea geamului. Instalaţia de securizare pe verticală Art. lucrătorii vor verifica fixarea corectă în dispozitivele de prindere. 477 Operaţiile de schimbare a matriţei pentru geamurile curbate se vor efectua numai după deconectarea instalaţiei de alimentare cu energie electrică şi avertizarea prin plăcuţe avertizoare a intervenţiei respective. după caz. Art.12. asigurându. 478 La efectuarea probelor de rezistenţă a geamului securizat.a produs spargerea. care necesită minimum 3 cleşti. Art. lucrătorii nu vor sta în zona de acţionare a instalaţiei de ridicat la care se adaugă şi dimensiunea maximă a geamului manevrat. Art. de fiecare dată. 6. Art. 482 . Curăţarea sau îndepărtarea cioburilor se va face. 473 La liniile tehnologice de securizare pe verticală. nu se permite prinderea a mai mult de două bucăţi deodată. de către unul sau mai mulţi lucrători în funcţie de dimensiunea geamului.Art. a covoarelor sau a podeţelor electroizolante. se vor curăţa. 472 În cazul în care se produc spargeri de geam.Îmbinarea cu folii organice în produse multistrat Se interzice începerea lucrului fără a se verifica starea şi funcţionalitatea instalaţiilor şi a aparatelor de control. elementele de prindere a geamurilor vor fi controlate şi curăţate. Art. 476 Geamurile securizate se aşează pe cărucioarele speciale. Art. existenţa şi integritatea apărătorilor de protecţie. 481 Art. astfel încât greutatea pe lucrător să nu depăşească prevederile normelor generale de protecţie a muncii. se prinde geamul bucată cu bucată. Se interzice utilizarea foilor de geam care prezintă fisuri sau alte defecte. 474 În timpul manevrării mecanizate a geamului pentru uşi şi vitrine. 480 Se interzice fumatul sau folosirea surselor de foc în camera de climatizare şi depozitele de folie. cioburile rezultate. parametrii microclimei camerei de depozitare a foliilor organice. 475 La fixarea geamului în dispozitivele de prindere. 479 Art. b)pentru dimensiunile mai mici. cu oprirea instalaţiei din zona în care s. a legăturilor de împământare. se vor respecta următoarele prevederi: a)pentru dimensiunile mai mari.

Art. 488 În timpul funcţionării instalaţiilor.Asamblarea în panouri termo şi fonoizolatoare Asamblarea manuală Art.10. 489 Art. Pentru remedierea defectărilor se va opri instalaţia respectivă.Se interzice utilizarea autoclavei. 491 Acţionarea liftului cuptorului de curbare este permisă numai după asigurarea că. parametrii acesteia nu se menţin la valorile prestabilite. remedierile se vor efectua numai de lucrători autorizaţi. Art. 6. 483 Înainte de încărcarea autoclavei. 494 . Intervenţiile în timpul funcţionării cuptoarelor de curbare cu o singură matriţă. 493 Operaţiile de amestecare a substanţelor adezive şi aplicarea acestora pe geam se vor efectua în spaţii special amenajate conform prevederilor art. nu se află lucrători. pentru poziţionarea corectă a geamului. sunt permise numai utilizând vergele electroizolante şi de pe covoare sau podele electroizolante. La pornirea autoclavei se va verifica funcţionarea corectă a aparatelor de măsurare a presiunii. 485 Deschiderea autoclavei este permisă numai după ce presiunea interioară este egală cu presiunea mediului ambiant. Art.au făcut referiri în subcapitolul 6. se vor aplica prevederile la care s. Art. Art. Spaţiul în care funcţionează acesta va fi împrejmuit cu plasă de sârmă pentru interzicerea accesului sub lift. 487 În timpul funcţionării maşinilor şi a instalaţiilor liniei tehnologice. se vor evacua eventualele reziduuri sau alte materiale existente în interiorul acesteia.680. în spaţiul de lucru al acestuia. 486 Art. sunt interzise intervenţiile pentru remedierea defectărilor. 484 Art. Art.13. Art. lucrătorii vor purta echipamentul individual de protecţie adecvat fiecărui loc de muncă. 490 La utilizarea cuptoarelor de curbare. se va întrerupe tensiunea de alimentare şi se va anunţa conducătorul locului de muncă. dacă în timpul funcţionării. 492 Art. sub supravegherea conducătorului locului de muncă. La scoaterea din matriţă a geamului duplex sau triplex şi efectuarea controlului vizual al acestuia. se interzice rezemarea geamului pe picior sau pe orice altă parte a corpului.

502 Art. Art. se va verifica şi pune în funcţiune instalaţia de ventilare individuală. 506 În cazul asamblării mecanizate cu răşini. Art. iar masa pe care se face lipirea va fi asigurată pe toate laturile cu covoare electroizolante.un loc special amenajat. cu soluţii de apă şi sodă caustică. Art. 496 La utilizarea substanţelor adezive pentru fabricarea panourilor termo şi fonoizolatoare. sub nişă închisă şi ventilată mecanic. iar instalaţiile electrice aferente vor fi în construcţie antiex. Art. lucrătorii îşi vor aplica pe mâini un strat protector de unguent. curse de reglaj. iar după terminarea lucrului se vor spăla pe mâini cu apă şi săpun. se va utiliza echipament individual de protecţie adecvat pentru prevenirea contactului cu soda caustică.numai pentru cantităţi reduse operaţia se va executa într. Se interzice utilizarea foilor de geam care prezintă fisuri. 501 La spălarea periodică a dispozitivelor şi a sculelor utilizate la aplicarea substanţelor adezive. 498 Art. 495 În cazul în care amestecul se realizează manual . 504 Înainte de pornirea instalaţiei se va verifica existenţa şi integritatea apărătorilor de protecţie ale elementelor mobile şi ale gabaritelor de lucru. Asamblarea mecanizată Art. pentru a se evita degajările de gaze în momentul lipirii. lucrătorii vor purta echipament individual de protecţie. Orice intervenţie la maşinile şi instalaţiile din flux se vor efectua de către personal autorizat. Art. Lucrătorii care utilizează aparate electrice de lipit vor purta echipament individual de protecţie electroizolant. 500 Înainte de începerea operaţiei de lipire. 503 Pornirea şi funcţionarea instalaţiilor utilizate pentru asamblarea mecanizată a panourilor termoizolante se va permite numai după efectuarea reglajelor corespunzătoare şi obţinerea parametrilor prestabiliţi (viteza de lucru. gabarite de mişcare). care să le asigure protecţia la contactul cu substanţele toxice. Art. 497 Înainte de începerea lucrului cu chitul. 499 Aşezarea foilor de geam pe mesele de lipit se va face la marginea mesei. după asigurarea împotriva pornirilor accidentale. Art. 505 Art. Art.Amestecarea substanţelor adezive pentru formarea chitului se va realiza în instalaţii speciale. . spaţiile de lucru vor fi ventilate mecanic.

La aplicarea emailului pe suprafaţa geamului.Emailarea geamului Operaţiile de pregătire a emailurilor se vor efectua în încăperi special amenajate. Art. sunt permise numai după scoaterea instalaţiei de sub tensiune şi scăderea temperaturii incintei cuptorului la valoarea temperaturii mediului ambiant. conform prevederilor art. 518 Art. în procesul de emailare.Art. 514 Art.14. La utilizarea propanului şi a oxigenului se vor aplica prevederile normelor specifice de securitate a muncii pentru aceste activităţi.681. 507 Evacuarea cioburilor produse în instalaţii se va face după oprirea acestora. 515 Aplicarea emailurilor pe suprafaţa geamului se va efectua sub nişă ventilată mecanic. Se interzice evacuarea geamurilor sparte din maşina de spălat fără oprirea acesteia şi scoaterea de sub tensiune. iar aşezarea lor la margine se va face lent. 510 Art. 509 Punerea foilor de geam pe conveiorul de metalizare se va face de către doi lucrători. Art. 516 Lucrătorii care efectuează operaţiile de pregătire a emailului vor purta echipament individual de protecţie care să asigure protejarea lor la contactul accidental cu substanţele utilizate. 512 Art. 513 Se interzice intrarea lucrătorilor în tunelul transportorului meselor sau în cuptorul de uscare în timpul funcţionării acestora. Art. Art. după răcirea elementelor fierbinţi. iar acolo unde este cazul. vor îndeplini condiţiile prevăzute la art. 6. Operaţiile de intervenţii. Se interzice utilizarea foilor de geam care prezintă fisuri. Art. 517 Instalaţiile şi agregatele utilizate la prepararea şi aplicarea emailurilor precum şi cele de iluminat şi ventilare. 508 Art. Se interzice curăţarea dispozitivului de alimentare a lăţimii benzii metalizate pe geam. Art.682. 519 . 511 Se interzice trecerea pe sub conveiorul instalaţiei de metalizat geam în timpul funcţionării. Art. în timpul funcţionării instalaţiei. remedieri etc. lucrătorii vor purta obligatoriu ochelari de protecţie.

Serigrafierea geamului Condiţii de lucru Art. 531 Art. se interzice staţionarea persoanelor străine de locul muncă în jurul maşinii. Geamurile acoperite cu email se vor depozita pe rastele de aşteptare. Art. se vor respecta prevederile la care s. lacurile şi solvenţii se vor păstra în vase închise etanş. 6. depozitarea lor se va face în încăperi şi dulapuri special destinate. Schimbarea sitelor se va face numai cu maşina oprită şi deconectată de la sursa de energie electrică. 522 Art.683.15. 527 Art. Art. Art. 524 Vopselele.Înainte de începerea lucrului.au făcut referiri la subcapitolul 6.au făcut referiri în subcapitolul 4. În vederea prevenirii accidentării prin spargerea geamului. se vor verifica racordurile de aer comprimat. 520 Art. sub nişă ventilată mecanic. Înainte de pornirea maşinilor se va verifica capacitatea de absorbţie a dispozitivelor de prindere prin vid. 521 La manipularea şi transportul geamului emailat. 523 Spaţiile în care se desfăşoară serigrafierea vor îndeplini condiţiile prevăzute la art. 526 Prepararea vopselelor termoplaste se va efectua numai în cantităţi care să nu conducă la formarea de amestecuri explozive şi în încăperi special destinate prevăzute cu ventilare mecanică. 529 În timpul funcţionării maşinilor. 532 În timpul funcţionării maşinii. În spaţiile de serigrafiere se interzice fumatul precum şi servirea mesei. se interzice îndepărtarea cioburilor sparte. Art. 528 Geamurile care prezintă defecţiuni nu vor fi supuse procesului de serigrafiere.11. se vor aplica prevederile la care s. 525 Art. în camere perfect uscate. .1. Curăţarea sitelor se va face numai în locuri special amenajate. maşina va fi bine reglată. Art. La operaţiile de securizare a geamurilor emailate. Art. 530 Art.

pe mese special amenajate astfel încât întreaga suprafaţă a geamului să fie sprijinită pe masă. Art. 534 Art. 538 Art. 537 Pornirea şi oprirea maşinii se va face numai cu mănuşi electroizolante şi numai de pe podeţe electroizolante. Art. 544 Art. 535 La curăţarea mesei maşinii se va utiliza echipament individual de protecţie adecvat asigurându. în timpul funcţionării acesteia.Spălarea geamului Spălarea mecanizată Maşina de spălat geamuri va fi reglată în funcţie de dimensiunile foilor de geam astfel încât. 542 Înainte de spălare. 7. 539 Se interzice lăsarea fără supraveghere a maşinii. Art. foile de geam se vor verifica pentru a nu prezenta fisuri sau ciobituri. să nu existe surse de vibraţii. şocuri sau întreruperi. Spălarea şi ştergerea manuală a geamului Art.(1). Art. Art. Pornirea transportorului cu role se va face numai după punerea în funcţiune a alimentării cu apă şi a periilor de spălare. 540 Transportul pachetelor de geam se va face numai cu ajutorul rastelelor (caprelor) utilizând ramele de siguranţă.se permanent ventilarea locului de muncă. Art. Art. în timpul operaţiei de spălare. se va utiliza echipament individual de protecţie adecvat şi se va evita contactul direct cu muchiile tăioase. 541 Spălarea şi ştergerea manuală a geamurilor se va face numai în poziţie orizontală. 533 La sfârşitul lucrului sitele şi racleţii se vor curăţa conform art. Deşeurile rămase după curăţarea sitelor şi a racleţilor se vor depozita în locuri special amenajate. Tratarea termică Pentru lucrul în condiţii de securitate la cuptorul de tratare termică. 543 Spaţiul din jurul meselor de şters se va menţine liber pentru a permite manipularea de geam. La spălarea sau curăţarea geamurilor cu muchii neprelucrate. 536 Art. fără surse de foc şi care să permită o bună aerisire. 545 .Art.532.au făcut referiri în capitolul 5. se vor respecta prevederile la care s.

5 şi 6 mm cu lungimea de 1. 557 Se interzice sprijinirea lucrătorilor de rastelele (caprele) pe care sunt depozitate geamuri. recuperabile se vor depune şi transporta numai pe cărucioare speciale. separat una câte una şi numai de partea superioară a acestora. 549 Art. 551 Manipularea foilor de geam groase de 3. 556 Art. 552 Deplasarea manuală a rastelelor (caprelor) se va efectua numai împingându. 9. iar pardoseala va fi bine întreţinută. 550 Prinderea foilor de geam se va face cu palmare de cauciuc. 554 Pentru conducerea rastelului (caprei) cu geam. Alcoolul industrial se va păstra în locuri special amenajate şi în recipiente închise etanş. Art. 555 Rastelele cu geam sortat se vor depozita numai în locurile destinate acestui scop. lucrătorii vor purta echipament individual de protecţie împotriva spargerii accidentale a foilor de geam în timpul manipulării. Cioburile mari. se va sta numai lateral. vor avea dimensiuni care să permită deplasarea dispozitivelor de transport încărcate. fără denivelări şi eliberată de orice material care ar putea provoca şocuri sau răsturnări. 546 În cazul în care pentru curăţarea geamurilor se utilizează alcool industrial se interzice fumatul şi prezenţa surselor de foc deschis în încăperile de lucru.60 m se va efectua de către cel puţin doi lucrători. Căile de acces ale încăperilor în care se desfăşoară sortarea. 8.Sortarea geamului Prevederile acestui capitol se vor aplica la toate activităţile care includ şi activitatea de sortare a geamurilor. Art.Ambalarea produselor finite . Pachetele cu geam de pe rastele (capre) sau cărucioare se vor asigura contra căderii cu ramele de siguranţă. 4. Art. Se interzice sprijinirea foii de geam pe orice parte a corpului. Art. pentru a fi transportate la recuperare. Foile de geam la care s.au constatat fisuri se vor aşeza pe rastele (capre) separate. fiind interzisă tragerea lor în direcţia de mers. fără pericol de accidentare. Art. 553 Art. Art.se de la unul din capete. Se interzice depozitarea rastelelor cu geam pe căile de acces din secţii. Art. atât pe perioada de staţionare cât şi pe durata deplasării. Art.Geamurile spălate şi şterse se vor depozita pe rastele din lemn şi vor fi stivuite în locuri special amenajate. 547 Art. 548 La sortarea geamurilor.

568 După ambalare se vor controla lăzile. Art.60 m. iar cuiele ieşite în afară se vor scoate şi se vor bate corect. Se permite aşezarea simetrică pe rigle egale care să permită prinderea lăzilor cu dispozitive mecanice pentru manipulare şi transport. 564 La transportul foilor de geam şi aşezarea în ladă se vor respecta următoarele prevederi: a)geamul de 2 . Art. 570 . la dimensiunile maxime de 1. Art. Art. 560 Lăzile goale şi materialul de ambalaj se vor depozita în locuri special destinate. 559 Art. 562 Art. Transportul pe distanţe mai mari de 25 m se va realiza cu cărucioare tractate manual sau cu mijloace mecanizate. 563 Lăzile se vor aşeza pe suprafeţe netede. fără alte corpuri sub ele care să conducă la înclinarea şi dezechilibrarea lor.Art. vor fi transportate de către doi lucrători. Art. Se interzice sprijinirea lăzilor cu geam de stâlpii sau pereţii încăperii. 561 Lăzile goale pentru ambalarea geamului cu dimensiuni până la 100 x 160 cm vor fi manevrate de către un singur lucrător. 567 Profilele se vor ambala la ambele capete şi se vor transporta la depozite. Art. 569 Art. 566 Profilele de la 2 m lungime în sus se vor manipula de către doi lucrători. iar cele care depăşesc aceste dimensiuni vor fi manevrate de doi sau mai mulţi lucrători astfel încât greutatea pe persoană să nu depăşească limitele prevăzute de Normele generale de protecţie a muncii.4 mm grosime dar mai mari de 1.60 m pot fi manipulate de către un singur lucrător. Art. una câte una.8 mm grosime care depăşesc masa de 20 kg precum şi cele de 2 . Transportul lăzilor goale pentru ambalare se poate face manual numai pe distanţe sub 25 m. Art.684. dacă aceştia nu sunt special amenajaţi şi consolidaţi pentru acest scop. 558 Pentru activitatea de ambalare a geamului se vor amenaja spaţii destinate acestui scop în conformitate cu prevederile art. b)geamurile de 2 .). 565 Se interzice manipularea geamului profil cu defecte (piatră. Spaţiile pentru ambalat vor fi asigurate permanent cu sistem de iluminat corespunzător şi vor fi menţinute curate. crăpături etc.4 mm grosime. Art.30 x 1.

576 Art. 10. toboganul se va îngrădi pe ambele părţi laterale. Se interzice lucrătorilor să însoţească lăzile cu geam sau goale în ascensoarele de mărfuri. 583 Art. 575 La depozitarea geamului ambalat se interzice blocarea gurilor hidranţilor pentru a se putea interveni rapid în cazul unui eventual început de incendiu. Art. 577 Depozitarea geamului ambalat se va face în stive. Art. În zona inferioară. 574 În depozitul de produse finite fumatul şi focul deschis sunt interzise. Art. precum şi cele din interiorul său. Ascensoarele de marfă cu însoţitor vor fi deservite de către persoane autorizate.Depozitarea produselor finite Condiţii de lucru Căile de acces la depozitul de produse finite.descărcare să decurgă în condiţii de securitate. acestea vor fi dotate cu sisteme de frânare a lăzilor. Iluminatul în incinta depozitului se va asigura astfel încât. 582 În cazul utilizării toboganelor. Art. 581 Se interzice utilizarea ascensoarelor defecte sau repararea acestora în timpul funcţionării. vor fi întreţinute corespunzător. operaţiile de depozitare şi încărcare .La depunerea foilor de geam în lăzile pentru ambalare. 571 Se interzice urcarea lucrătorilor pe lăzi indiferent dacă acestea sunt pline sau goale. 572 Geamul ambalat se va transporta ritmic la depozit pentru a preveni blocarea căilor de circulaţie a încăperilor de ambalat. Gabaritul ascensorului şi starea tehnică a acestuia se vor verifica zilnic de către lucrători autorizaţi în acest scop. 579 Se interzice încărcarea ascensorului peste sarcina admisă. vor fi marcate convenţional şi vor avea suprafaţa netedă. Art. 580 Art. 573 Art. Art. 578 Art. pentru coborârea lăzilor cu geam la nivele inferioare. rezemarea lăzilor se va face su o înclinare de minimum 150 faţă de verticală. Art. cu respectarea instrucţiunilor ISCIR. 584 . Art. Art. cu respectarea prevederilor Normelor generale de protecţie a muncii.

Art. asigurându. în condiţii de securitate. urcarea lor pe căruciorul de transport şi transportul la mijlocul de încărcare. se vor închide corect toate uşile. Operaţiile de legare sau dezlegare a vagoanelor se vor realiza numai de către lucrători autorizaţi în acest scop. lăzile se vor aşeza pe dimensiuni şi calităţi. Art. La încărcarea vagoanelor se va controla în prealabil starea acestora. 593 Cărucioarele cu marfă se vor manevra numai prin împingere. 587 Lăzile cu geamuri mari. iar pentru o manipulare uşoară şi fără pericole. 588 Operaţiile de încărcare a mărfii în mijloacele de transport vor fi organizate şi conduse de către o persoană instruită şi numită în acest scop. 586 Între stivele de lăzi se vor asigura căi de acces care să permită. 595 Art. 589 Prinderea lăzii cu cablul de legare se va face numai pe rama de la baza lăzii. 594 La efectuarea operaţiilor de încărcare a mărfii cu mijloace mecanizate (electrocare şi motostivuitoare) acestea vor fi pilotate la intrarea în vagon. Art.Aşezarea lăzilor cu geam în depozit se va face astfel încât acestea să nu cadă din poziţia în care sunt puse. Art. Art.se cu cârligele montate în acest scop. 590 Art. 596 Se interzice manevrarea vagoanelor în timpul efectuării operaţiilor de încărcare a acestora. se vor manipula de către doi lucrători. pentru evitarea desprinderii acesteia şi alunecarea foilor de geam. Art. 592 În timpul nopţii. de 60 x 120 cm. la tensiunea de 24 V. 585 Art. Art. cele care rămân să nu se răstoarne. astfel încât. obloanele şi pereţii mobili. Art. 598 . manevrarea lăzilor. Art. asigurându. care va asigura toate măsurile desfăşurării activităţii în condiţii de securitate. în cazul îndepărtării unei lăzi. 591 Legătura dintre vagon şi rampă se va face cu un podeţ metalic bine fixat. Art. După încărcarea vagoanelor.se cu saboţi împotriva deplasării. Lăzile vor fi bine sprijinite şi fixate. vagonul va fi iluminat interior cu lampă portativă. 597 Art.

600 Art. cu ajutorul automacaralei. 607 La încărcarea geamului cu macaraua. 608 mecanismelor de ridicat fără indicatorul de sarcină Art. Geamul profil cu o lungime mai mare de 2 m se va manipula de către doi lucrători.un sens în altul fără oprirea macaralei la poziţia "zero". 605 În timpul ridicării raftului cu profile. 601 Urcarea şi coborârea se vor efectua numai pe scara destinată acestui scop. Art. Transportul geamului profil se va face în poziţie orizontală. lucrătorii vor sta lateral pentru evitarea accidentării în cazul în care din dispozitivul de ridicare s. 599 La încărcarea autovehiculelor cu marfă se va avea grijă ca acestea să fie asigurate împotriva deplasării şi să se afle cât mai aproape de locul de încărcare. 604 Se interzice ridicarea sau transportul geamului profil pe deasupra capului sau pe partea lată a profilului. iar lucrătorii nu vor sta sub sarcină. În cazul încărcării rafturilor cu profile în autocamioane special amenajate. Este interzisă funcţionarea corespunzător. greutatea încărcăturii ridicate nu va depăşi sarcina maximă admisă. Art. 611 Art.ar desprinde cioburi sau alte materiale. 603 Art. 606 Art. Se interzice folosirea podeţelor sau a planurilor înclinate la o greutate mai mare decât rezistenţa acestora. Art. prinderea cablurilor în cârlige se va face numai de către lucrătorii autorizaţi ca legători de sarcină. Art. lucrătorii vor fi instruiţi suplimentar pentru respectarea normelor de securitate a muncii specifice activităţilor din cadrul CF. Se interzice a se executa mişcări dintr. Art. Art.La încărcarea vagoanelor. sprijinit de partea laterală a corpului. 610 Toate operaţiile şi manevrele care se execută se vor efectua fără şocuri. 609 Instalaţiile de ridicat vor fi prevăzute cu limitatoare de sarcină şi de cursă. Art. Art. Art. Transportul se face numai pe cant. 612 . 602 La încărcarea mărfii în autovehicule. înălţimea rampei de încărcare va fi egală cu înălţimea podelei autovehiculului.

în funcţie de caz. Se interzice ridicarea ramelor şi a rastelelor (caprelor) cu geam vrac. bocanci cu bombeu metalic.Repararea şi întreţinerea cuptoarelor de topire a sticlei Pentru orice intervenţii la cuptoare şi anexe. Orice intervenţie se va desfăşura pe baza planului şi a instrucţiunilor de lucru stabilite. având prioritate securitatea lucrătorilor. 620 Art. 615 Cablurile de legare vor fi aşezate sub încărcătura de ridicat "uniform". care nu sunt bine prinse în cuie. 614 Se interzice ridicarea încărcăturilor folosind cârligul mecanismului de ridicat . 616 Este interzis a se părăsi mecanismul de ridicat cu greutatea suspendată. în toate cazurile de către lucrători autorizaţi. termoizolant şi termoreflectant. se va stabili un plan de lucru. 613 Art. în vederea asigurării condiţiilor de securitate a muncii. neobişnuite (nepracticate) se va evalua cu atenţie nivelul de risc al intervenţiei şi. Art. fără noduri sau ochiuri. cu instrucţiuni concrete ce urmează a fi aplicate în situaţiile respective. Se vor verifica toate uneltele şi sculele de lucru şi se va utiliza echipamentul individual de protecţie adecvat tipului de intervenţie. 622 Pentru intervenţiile la cald. 619 Se interzice urcarea lucrătorilor pe sarcinile manevrate. Art.5 m deasupra eventualelor obstacole întâlnite în raza de acţiune a macaralei. În cazul intervenţiilor la rece (la cuptoare şi subsolul acestora) se va purta obligatoriu cască de protecţie şi. dacă elementele de legare a sarcinilor (cablurilor) sunt oblice sau răsucite. se va decide modul de soluţionare. pe baza identificării pericolelor şi a evaluării nivelului de risc. în funcţie de caz. Art. Se interzice accesul în raza de acţiune a instalaţiei de ridicat. 11. Schimbarea arzătoarelor în timpul funcţionării cuptoarelor . precum şi a lăzilor cu geam. echipamentul individual de protecţie va fi termorezistent. Se interzice deplasarea sarcinilor deasupra lucrătorilor sau trecerea acestora pe sub sarcinile suspendate. sunt confecţionate din cherestea necorespunzătoare sau au dimensiuni necorespunzătoare. responsabilul lucrării respective va efectua instructajul de securitate a muncii şi va stabili sarcini precise pentru fiecare membru al echipei de lucru. Art. Art. aceasta va fi ridicată la o înălţime de cel puţin 0. care va fi adus la cunoştinţa lucrătorilor. 617 Art. aprobat de conducerea tehnică. sub supraveghere de specialitate şi îndrumarea conducerii tehnice.Înainte de deplasarea încărcăturii cu ajutorul macaralei. Art. 621 Înainte de începerea intervenţiilor la cuptoare. care au foi crăpate sau sparte. Pentru rezolvarea unor situaţii noi. 618 Art. pe plan orizontal.

).un bazin de scurgere prin intermediul unui canal de legătură metalic permanent udat cu o cantitate suficientă de apă pentru realizarea fritării. Scurgerea sticlei şi oprirea focului Pentru scurgerea sticlei şi oprirea focului se vor respecta. Documentaţia de execuţie pentru reparaţiile capitale şi curente trebuie să conţină evaluarea stării tehnice concrete a cuptorului la momentul respectiv. 625 La schimbarea arzătoarelor se va verifica în prealabil dacă robinetele de la gaze au fost închise. c)schimbarea sau înlocuirea caracteristicilor elementelor care compun structura de rezistenţă a cuptorului. 629 .Art. Echipa de pompieri va supraveghea în mod deosebit această operaţie şi va interveni în timp util pentru prevenirea accidentării lucrătorului. prevăzute prin documentaţia de execuţie a lucrării (proiectulul de execuţie). b)se vor lua măsuri de întrerupere a energiei electrice la maşinile de tras şi instalaţiile aferente cuptorului care nu influenţează procesul de ardere (alimentare cu amestec. c)locul în care urmează a se scurge sticla incandescentă se va îngrădi şi avertiza prin plăcuţe avertizoare. următoarele prevederi: a)se va anunţa formaţia de prevenire şi stingere a incendiilor care va lua toate măsurile necesare împotriva eventualelor incendii şi va asigura supravegherea permanentă a desfăşurării lucrului în condiţii de securitate. sub supravegherea şi indicaţiile conducerii tehnice. Art.o eventuală aprindere a gazelor în exteriorul cuptorului. 624 Art. iar focul a fost schimbat pe partea unde nu se lucrează. 626 La efectuarea lucrărilor de reparaţii capitale la cuptoare. în situaţia unei eventuale scurgeri bruşte a sticlei să poată fi scos rapid din locul respectiv. f)lucrătorul care scoate dopul de şamotă va avea experienţă pentru executarea acestei operaţii şi va fi dotat cu echipament individual de protecţie termoizolant şi termorezistent precum şi cu centură de siguranţă şi frânghie pentru ca. Art. 627 La efectuarea lucrărilor de reparaţii capitale la cuptoare cu ajutorul terţilor. Se interzice schimbarea arzătoarelor pe partea unde arde focul pentru a evita arsurile care se pot produce printr. 628 Art. b)utilizarea unor materiale refractare cu calităţi diferite faţă de cele prevăzute prin documentaţia de execuţie a lucrării (proiectul de execuţie). sunt interzise: a)utilizarea unor documentaţii de execuţie de la reparaţiile anterioare. Schimbarea arzătoarelor se va face numai de pe podeţe special amenajate şi prevăzute cu balustradă. răcire cuvă etc. Reparaţii capitale la cuptoare Art. e)operaţia de scurgere a sticlei se va efectua de către zidarii şamotori. 623 La schimbarea arzătoarelor. în protocolul încheiat se vor stabili măsurile şi responsabilităţile ce revin fiecărei părţi pentru asigurarea condiţiilor de securitate a muncii. d)se va asigura scurgerea masei de sticlă într. lucrătorii vor lucra obligatoriu cu uneltele speciale pentru această operaţie şi vor purta ochelari şi mănuşi de protecţie. Art.

Art. 630 Reparaţiile capitale încep cu verificarea legăturilor metalice de la bolta cuptorului. Demolarea va începe de sus în jos. 636 La demolare se vor evita îngrămădiri de materiale pentru a nu se bloca căile de acces şi a nu depăşi sarcina maximă admisă a planşeelor de lucru. cu dispozitiv special (picambru). vor purta echipamentul individual de protecţie împotriva accidentării cu particule (cioburi) de sticlă. 634 Blocurile refractare de greutate mare vor fi depuse pe palete sau cărucioare speciale şi vor fi evacuate imediat din zona de lucru. Dacă se constată defecţiuni. în timpul răcirii. repararea cuptorului şi aşezarea materialelor rezultate de la demolare cât şi a materialelor necesare reconstrucţiei cuptorului. Răcirea cuptorului Art. sub supravegherea conducătorului lucrării. respectiv de la bolta cuptorului. se vor respecta prevederile ISCIR pentru instalaţia utilizată la ridicarea acestora. 633 Zona de lucru în care se face demolarea. Art. Art. se va asigura o susţinere provizorie printr. în vederea evacuării. 632 În cazul în care bolta cuptorului nu este supusă operaţiei de demolare.După scurgerea sticlei se va opri focul în cuptor. prăbuşirea ei accidentală. 631 În timpul răcirii cuptorului. Toţi lucrătorii care desfăşoară simultan activităţi în bazin. evitându. La evacuarea cioburilor de sticlă din bazin. independentă. pentru evitarea dărâmării bolţii în timpul procesului de contracţie a materialului refractar. pentru a nu se produce. Zidirea cuptorului Art. se va opri lucrul şi va fi anunţat conducătorul formaţiei de lucru. se va proceda la strângerea progresivă controlată a ancorajelor la boltă. masa de sticlă din bazin se sparge. Art. Verificarea prealabilă a legăturilor de susţinere a bolţii Art. dar se intervine la elementele de susţinere a ei. La depozitarea . 638 În cazul în care. prin închiderea robinetelor de la conducta principală a cuptorului. 635 Art. va fi îngrădită şi avertizată corespunzător.se lucrările suprapuse. 637 Art. după care zidarii vor proceda la astuparea tuturor orificiilor şi la închiderea registrului de aer (şubere). Demolarea cuptorului Începerea demolării cuptorului se va face la o temperatură la care se poate lucra fără pericol de arsuri. se va verifica starea tehnică a acestuia înainte şi în timpul lucrului. 639 La zidirea cuptorului se vor respecta următoarele prevederi: a)manipularea şi depozitarea blocurilor refractare de greutate mare se vor face numai cu mijloace mecanizate.o construcţie de rezistenţă. Art.

la îndemâna celor ce concep şi proiectează fluxurile tehnologice. vor avea pardoseli antiderapante şi balustrade de protecţie. 640 În timpul lucrului la subsolul cuptorului sau la camerele regeneratoare. cască şi ochelari de protecţie. La tăierea cărămizilor cu maşina cu disc se vor aplica normele de securitate a muncii specifice acestei activităţi. astfel ca eventualele particule desprinse să nu producă accidentarea lucrătorilor. 648 Art. se interzice depăşirea sarcinii maxime admise a planşeelor de lucru (acolo unde există planşee). Art. 649 Activităţile destinate depozitării şi pregătirii materiilor prime în vederea preparării amestecului se vor desfăşura în încăperi special amenajate şi cu echipamente care să asigure etanşarea operaţiilor tehnologice specifice. 647 În activitatea de concepţie şi proiectare a fluxurilor tehnologice pentru fabricarea geamului. 642 În timpul cioplirii blocurilor şi a cărămizilor refractare. 641 Art. nu se va lucra la nivelurile superioare. Art. în mod obligatoriu. Art. Art. 644 Planurile înclinate pe care se urcă şi se coboară din zonele aflate la înălţime vor fi construite rezistent. normele specifice de securitate a muncii pentru fabricarea geamului şi standardele de securitate a muncii. mască de protecţie contra prafului. 646 Operaţiile de strângere şi slăbire a piuliţelor de la tiranţi vor fi supravegheate de conducerea tehnică a lucrării. 650 . Art. pentru evitarea accidentărilor. Art. Cioplirea manuală a cărămizilor pentru profile se va face cu unelte corespunzătoare şi echipament individual de protecţie adecvat. Prevederile din acest capitol constituie minimum de cerinţe de proiectare pentru desfăşurarea activităţii de fabricare a geamurilor în condiţii de securitate şi nu exclud prevederea oricăror altor soluţii. b)stivuirea refractarelor se va face cu respectarea prevederilor Normelor generale de protecţia muncii. 643 Pentru cioplirea manuală a materialelor refractare se vor amenaja spaţii de lucru în construcţie provizorie şi demontabilă.Prevederi de proiectare Art. 645 Art. 12. Art. se vor respecta prevederile de securitate a muncii prevăzute prin Normele generale de protecţie a muncii. se vor purta.temporară a materialelor refractare în jurul cuptorului. dotate cu instalaţie de exhaustare şi racorduri flexibile. în vederea realizării unor nivele de securitate mai ridicate.

Art. Art. 660 Gurile de încărcare şi alte deschideri în pereţii cuptoarelor care. 652 La cernerea materiilor prime se va asigura etanşeitatea echipamentului faţă de mediul de muncă. a materiilor prime sau a amestecului vor fi carcasate pe toată lungimea. legate la instalaţia de captare a pulberilor şi prevăzute cu dispozitive de oprire în caz de urgenţă.La uscarea nisipului. 657 Art. . . Art.materie primă şi aer.carcasarea jgheabului de evacuare a materiei prime. 656 Cântarele utilizate la cântărirea materiilor prime pulverulente vor fi prevăzute cu dispozitive de compensare a volumelor dizlocate .instalaţie de captare şi reţinere a pulberilor la încărcare şi descărcare. Art. Buncărele tampon ale cuptoarelor vor fi prevăzute cu dispozitive de compensare a volumelor dizlocate. 659 Art. Art. 662 . vor fi prevăzute cu instalaţie de captare şi reţinere a pulberilor. Art. 654 Buncărele utilizate pentru depozitări intermediare de materii prime pulverulente. prin poziţia şi dimensiunile lor constituie un pericol. 661 Art. Încăperea în care se amplasează amestecătorul va fi prevăzută cu ventilare mecanică de siguranţă. Dozarea mecanică a materiilor prime se va efectua cu echipamente care să permită etanşarea operaţiei. 651 Echipamentul tehnic utilizat la uscarea nisipului va asigura izolarea operaţiei faţă de mediul de muncă prin: . 655 Art. Art. Echipamentul de combustie de la cuptoare nu trebuie să permită întoarcerea flăcării pe conducte. Sitele vor fi prevăzute cu instalaţie de captare şi reţinere a pulberilor. injectoarele de gaze utilizate vor fi prevăzute cu sistem de închidere automată a gazelor în cazul opririi accidentale a acestora. 658 La încărcarea şi descărcarea materiilor prime în şi din amestecător se va asigura etanşeitatea acestor operaţii. Art. vor fi protejate împotriva ieşirii flăcării.asigurarea etanşării între elementele mobile şi fixe. 653 Transportoarele cu bandă utilizate la transportul cioburilor. Amestecarea materiilor prime se va efectua cu utilaje carcasate şi prevăzute cu dispozitive de compensare a volumelor dizlocate.

Inversarea focului la cuptoare va fi obligatoriu semnalizată şi înregistrată. conform standardelor în vigoare. Sistemele de fritare vor asigura protecţia lucrătorilor contra aburului şi a masei de sticlă topită. se vor prevedea soluţii care să asigure circuitul deschis al gazelor fără a necesita intervenţia omului. Art. 669 Platforma etajului superior de la maşinile de tras geam va fi asigurată din materiale ignifugate. pardoseala şi structura de rezistenţă protejate antiacid. lăsând liberă numai partea dinspre care acţionează lucrătorul. 674 .Pentru evitarea pericolului de explozie la cuptoare sau a avariilor cu urmări foarte grave în situaţia căderii elementelor de automatizare. Art. vor avea asigurate balustrade de protecţie. Art. 671 Operaţia de givrare se va realiza în încăperi prevăzute cu ventilare mecanică. 663 Art. zona de ieşire a benzii de sticlă se va proteja pe o înălţime de minimum 2m cu o plasă de sârmă. 665 Înregistrarea temperaturilor din cuptor va fi prevăzută obligatoriu. Art. Art. care se folosesc la urcarea de pe platforma şahturilor la nivelul tăietorilor sau manipulatorilor de geam. De la nivelul platformei de rupere. Echipamentele tehnice şi instalaţiile electrice vor fi de asemenea protejate antiacid. vor fi asigurate cu ventilare naturală şi/sau mecanică. Art. 670 Maşinile de şlefuit şi găurit geam vor avea instalaţia electrică protejată împotriva pătrunderii apei. 668 Deschiderea scărilor. 666 Art. dimensionate conform normelor în vigoare. La scurgerea sticlei din cuptor se va asigura perfecta fritare a sticlei topite. Art. fiind executate în gradul normal de protecţie IP4. 664 Art.5 în clasa de protecţie II sau III. va fi protejată prin împrejmuire cu plasă de sârmă. 672 Art. Art. Locurile de muncă de la maşinile de tras geam pe verticală (şahturile) şi de pe platformele de rupere. 667 Platformele metalice şi scările de acces pentru deservirea maşinilor de tras geam pe verticală. Sistemele de ventilare (generale şi locale) vor asigura menţinerea concentraţiei vaporilor de acizi în limite nepericuloase. 673 Încăperile în care se realizează operaţiile de matisare şi polisare chimică a geamului vor avea pereţii.

679 Încăperile destinate vopsirii oglinzilor vor fi prevăzute cu instalaţie de ventilare pentru captarea şi reţinerea aerosolilor înainte de evacuarea în atmosferă. Încăperile în care se efectuează serigrafierea vor fi bine iluminate. 680 Operaţiile de pregătire a emailurilor se vor efectua în încăperi prevăzute cu ventilare mecanică. Art. sensurile de circulaţie şi necesităţile de întoarcere şi manevrele specifice mijloacelor de transport. Operaţiile de amestecare a substanţelor adezive şi aplicarea acestora pe geam. se vor efectua în încăperi prevăzute cu ventilare mecanică. Art. 685 . 677 Art. 682 Instalaţiile şi agregatele utilizate la prepararea şi aplicarea emailurilor precum şi cele de iluminat şi ventilare vor fi în construcţie antiex. Peliculizarea geamului prin metode chimice (argintarea) se va realiza în încăperi prevăzute cu ventilare mecanică. 681 Art. -****- Art. Art. Instalaţiile electrice vor fi de tip antiex. Art. se vor prevedea soluţii tehnice de neutralizare a acestora înainte de evacuare în cazul în care concentraţiile depăşesc limitele admise. În cazul în care lăcuirea se realizează mecanizat. 678 Lăcuirea mecanizată a geamului în flux continuu se va efectua în cabine închise etanş. 676 Încăperile destinate operaţiilor de lăcuire vor avea construcţia şi instalaţiile electrice de tip antiex.Pentru evacuarea vaporilor de acizi în exterior precum şi a soluţiilor epuizate la canal. în vederea asamblării în panouri termoizolatoare. Parametrii de funcţionare a instalaţiei de ventilare vor asigura prevenirea formării amestecurilor explozive pentru o cantitate dată de solvenţi. Art. 683 Pentru activitatea de ambalare a geamului se vor amenaja spaţii astfel amplasate încât să respecte criteriul efortului minim necesar atât ambalării cât şi transportului spre mijloacele de expediere. Art. în special cu lumină naturală şi vor fi prevăzute cu ventilare naturală şi mecanică. 684 Dimensiunile căilor de acces din depozite se vor corela cu mărimea mijloacelor de transport. Art. instalaţiile de lăcuire vor fi în construcţie antiex. 675 Art.

Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrările de zidărie. depozitarea şi transportul produselor anorganice. Norme specifice de securitate a muncii pentru construcţii şi confecţii metalice. 5. 6. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea. 17. după caz. Norme specifice de securitate a muncii pentru utilizarea energiei electrice. ambalaje şi sticlărie tehnică. depozitarea şi utilizarea hidrogenului. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea sticlei pentru menaj. până la apariţia tuturor normelor specifice. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea ambalajelor şi a butoaielor. depozitarea şi transportul produselor organice. transportul şi utilizarea oxigenului şi a azotului. 11. 2. se vor respecta şi aplica. 12. stocarea. 4. Norme specifice de securitate a muncii pentru transport intern. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea. ___________________________ *NOTA: Întrucât în prezent sistemul naţional al normelor specifice de securitate a muncii este în curs de elaborare. Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin aşchiere. prevederile Normelor Departamentale referitoare la aceste activităţi. 18. 10. transportul. 14. Norme specifice de securitate a muncii pentru sudarea şi tăierea metalelor. 9. Norme specifice de securitate a muncii la fabricarea. 15. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea. 3. Anexa conexe* STAS 12894 90 2: Lista standardelor de securitate a muncii Principii ergonomice generale de concepere a sistemelor de muncă . Norme specifice de securitate a muncii pentru tratamente termice şi termochimice. 16. 13. 8.Anexa 1: Lista normelor specifice de securitate a muncii conexe şi/sau complementare 1. 19. Norme specifice de securitate a muncii pentru distribuţia şi utilizarea gazelor naturale. montaj prefabricate şi finisaje în construcţie. Norme specifice de securitate a muncii pentru activitatea de producere a aerului comprimat. Norme specifice de securitate a muncii pentru activităţile de exploatare şi întreţinere a transportoarelor cu bandă. Norme specifice de securitate a muncii pentru activităţi de vopsire. 7. 20. Norme specifice de securitate a muncii la transportul prin conducte a gazelor naturale. Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrările de izolaţii termice şi hidrofuge şi protecţii anticorozive. Norme specifice de securitate a muncii pentru acoperiri metalice.

Reprezentări. Sisteme electrice cu siguranţă intrinsecă. Clasificare şi metode de verificare. Condiţii tehnice generale Iluminatul artificial.1994. Prescripţii de siguranţă. Clase de protecţie contra electrocutării.01. Instalaţii frigorifice. Transportoare vibrante şi transportoare oscilante. STAS 6877/10 77 STAS 9954/1 74 STAS 8138 83 STAS 6646/2 88 STAS CEI STAS 6987 82 STAS 297/1 88 STAS 297/2 89 STAS 11358 80 STAS ISO4304 94 STAS 6877/1 86 STAS 6877/8 88 STAS 7454 84 STAS 9153 90 STAS 9876 87 STAS 9877 89 STAS 9879 74 STAS 9881 89 STAS 9886 82 STAS 10627 76 STAS 2938 91 STAS 12961 91 STAS 11054 78 STAS 5352 79 ____________________________ * NOTA: Prezenta listă nu are caracter exhaustiv şi cuprinde standardele care pot fi aplicate în activitatea de concepţie şi proiectare a fluxurilor tehnologice de fabricare a geamului. Echipament electric pentru maşini industriale. Maşini şi utilaje.STAS 12604 87 STAS 12604 90 Protecţia împotriva electrocutărilor. Carcase de protecţie a corpurilor abrazive. Grade normale de protecţie asigurate prin carcase. Prescripţii de proiectare. Instalaţii şi echipamente electrice în zone cu pericol de explozie şi datorate gazelor şi lichidelor inflamabile. Partea 2. Prescripţii generale. ale butoanelor de comandă şi ale butoanelor de comandă luminoase. Prescripţii generale de securitate. Prescripţii generale de securitate. Echipamente electrice pentru atmosfere explozive. este obligatorie consultarea periodică a Buletinului Standardizării pentru completarea listei cu standardele care corespund cerinţelor de proiectare în domeniu. Condiţii speciale pentru iluminatul în industrie Corpuri de iluminat. Culorile indicatoarelor luminoase de semnalizare. în vigoare la data de 30. Ventilatoare. altele decât macarale mobile şi macarale plutitoare. Condiţii generale privitoare la stabilitate.06. Mijloace de protecţie faţă de pericole mecanice Instalaţii de ridicat. Roboţi industriali. Forme şi dimensiuni. Prescripţii de proiectare şi montare. Condiţii tehnice generale Indicatoare de securitate. Maşini unelte. Culori şi indicatoare de securitate. Prescripţii speciale de securitate. Prescripţii speciale de securitate. Principii de securitate. Determinarea interstiţiului experimental maxim de securitate. Transportoare suspendate cu lanţ sau cablu. Prescripţii generale. 598 2 22 Condiţii tehnice speciale Secţiunea 1992. Prescripţii speciale de securitate. Transportoare cu raclete. Transportoare mobile cu bandă. Prescripţii speciale de securitate. . Intrucât sistemul standardelor de securitatea muncii este în curs de elaborare. Instalaţii electrice fixe. Protecţia împotriva electrocutărilor. Echipamente electrice pentru atmosfere potenţial explozive. Echipamente electrice pentru atmosfere potenţial explozive. Cerinţe. Transportoare. Aparate electrice şi electronice. Capsulare antideflagrantă. Covor electroizolant din cauciuc.01 22 Corpuri de iluminat de siguranţă. execuţie şi verificare.

1.10. elaborarea lor. 1. 1.Accident de muncă: vătămarea violentă a organis. ale căror prevederi sunt valabile numai pentru activităţile desfăşurate în cadrul unei unităţi.Boli profesionale: afecţiuni care se produc ca urmare a exercitării unei meserii sau profesiuni.Echipamente tehnice: maşinile. 1. care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu. instalaţiile. de a. 1.Defectarea: încetarea aptitudinii unei maşini.8.sarcină de muncă . în condiţiile unei situaţii periculoase.13. prin combinarea unei forme geometrice cu o culoare de securitate şi cu un simbol. 1. sau.15. 1.3. aparatura. precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului în procesul de muncă. caracterizat prin defectarea şi deterioarea acestora. uneltele şi alte mijloace asemănătoare în procesul muncii. utilajele. determină probabilitatea sau gravitatea producerii unei leziunii sau afectării sănătăţii.Echipament individual de lucru: mijloacele pe care persoanele juridice sau fizice le acordă unui salariat pentru protejarea îmbrăcămintei şi încălţămintei personale în timpul procesului de muncă.11. este obligatorie atunci când normele generale şi specifice de securitate a muncii nu acoperă totalitatea activităţilor desfăşurate în unitate.2. .6. detalierea şi completarea normelor cu unele prevederi specifice unităţii.4.Instrucţiuni specifice de securitate a muncii : componente ale sistemului de reglementări în domeniul securităţii muncii. specifice activităţii pe care o realizează sau urmează a o realiza. 1. invaliditate sau deces. fizici.Noţiuni de bază din domeniul securităţii muncii 1.Funcţii de securitate: funcţii ale unui echipament tehnic sau ale unui mijloc de protecţie prin care.5.Avarie: eveniment survenit în utilizarea mijloacelor de producţie.Indicator de securitate: mijloc de informare standardizat care. indiferent de natura juridică a contractului în baza căruia se desfăşoară activitatea şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin trei zile. 1. singur sau în asociere cu un protector.Anexa 3: Ghid de terminologie 1. 1. dispozitivele. caracteristici locului de muncă. fie se semnalizează prezenţa unui pericol.1.şi îndeplini funcţia specificată.Instrucţiuni de utilizare: instrucţiuni a căror elaborare este obligatorie pentru orice produs. 1.14.. voluntară.mijloace de producţie . fie se elimină sau se reduce riscul.12. 1. furnizează o informaţie referitoare la securitatea muncii. precum şi intoxicaţia acută profesională.mediu de muncă şi care. atunci când patronul consideră necesar pentru îmbunătăţirea securităţii muncii.Factor de risc: factor propriu elementelor componente ale sistemului de muncă executant .9.Mijloc individual de protecţie : mijloc de protecţie (protector) destinat pentru protecţia unui singur executant şi care se aplică asupra acestuia. 1. cauzate de factori nocivi. de către unităţi (prin efort propriu sau colaborare cu institute specializate).7.Instructaj de securitate a muncii: modalitate de instruire în domeniul securităţii muncii care se desfăşoară la nivelul unităţilor şi are ca scop însuşirea de către salariaţi a cunoştinţelor şi formarea deprinderilor impuse de securitatea muncii. constituind parte integrantă a documentaţiei pentru certificarea produsului şi prin care producătorul trebuie să prezinte toate informaţiile necesare utilizării produsului în conformitate cu scopul pentru care a fost creat şi a asigurării securităţii muncii.Echipament individual de protecţie: mijloacele cu care este dotat fiecare participant la procesul de muncă pentru a fi protejat împotriva factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională.mului. 1. chimici şi biologici.Dispozitiv de protecţie: dispozitiv care reduce sau elimină riscul. instalaţii. utilaj etc.

arc electric în timpul fazei de sudură etc.evitarea sau reducerea pericolelor. Notă: În domeniul securităţii muncii termenul este utilizat în asociere cu alţi termeni definind originea sau natura presupusă a posibilei leziuni sau afectări a sănătăţii: pericol de electrocutare. degajare de substanţe periculoase. 1. 1.poate apărea neaşteptat (pornire neintenţionată/ neprevăzută) . care constă în: .32.Zonă periculoasă: orice zonă în care există sau poate apare un pericol.Situaţie periculoasă: orice situaţie în care o persoană este expusă unuia sau mai multor pericole.Persoană autorizată: o persoană competentă împuternicită în scris (de către organe de specialitate abilitate şi/sau de către patron) să îndeplinească anumite activităţi.Persoană expusă: o persoană care se află în întregime sau parţial într. pericol de intoxicare etc. 1. 1.Noxă (sinonim: factor nociv): agent fizic.20.33.o situaţie periculoasă.Risc: probabilitatea asociată cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectări a sănătăţii. 1.1. .24. pericol de strivire.Zonă periculoasă a unui echipament tehnic : orice zonă situată în interiorul sau în jurul echipamentului tehnic în care o persoană este expusă riscului de leziune sau afectare a sănătăţii.27.21. 1.17.Prevenire: ansamblul procedeelor şi măsurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor. 1.chimice poate constitui un pericol.Risc profesional: risc în procesul de muncă. atât cât este posibil.limitarea expunerii persoanelor la pericolele care nu au putut fi evitate sau limitate suficient prin reducerea necesităţii de intervenţie a executantului în zonele periculoase.22. b)Proprietatea inerentă a unei substanţe. 1. pericol de tăiere. în mediul luat în considerare.31.Persoană competentă: o persoană care posedă cunoştinţele şi aptitudinile necesare pentru a realiza corect anumite activităţi.19. denumite mijloace de protecţie.16.28. 1.Persoană avertizată: o persoană informată asupra riscului profesional şi asupra comportamentului ce trebuie adoptat pentru desfăşurarea unei activităţi în condiţii de securitate. în virtutea proprietăţilor sale chimice sau fizico. chimic sau biologic cu acţiune dăunătoare asupra organismului. ca obstacol (fizic) între pericol şi persoana expusă.Nocivitate: proprietatea unei noxe de a produce efect dăunător asupra organismului.18.poate fi permanent prezent pe durata funcţionării prevăzute a echipamentului tehnic (deplasarea elementelor mobile periculoase. surse de energie sau situaţie cu potenţial de a cauza evenimente nedorite (accidente de muncă sau boli profesionale).Protector: mijloc de protecţie special conceput şi utilizat pentru a realiza protecţie prin interpunere. 1.Pericol: a)Sursa unei posibile leziuni sau afectări a sănătăţii. agent.Proces de muncă: succesiunea în timp şi spaţiu a acţiunilor conjugate ale executantului şi mijloacelor de producţie în sistemul de muncă.Prevenire intrinsecă: prevenire realizată în stadiul de concepţie/proiectare.25.30.Substanţă periculoasă: o substanţă care.26. 1. într.23. 1.Protecţie: ansamblul de măsuri care constau în utilizarea unor mijloace specifice. prin alegerea corespunzătoare a unor caracteristici de concepţie. Notă: pericolul care generează riscul înfăţişat în această definiţie: . 1. cu scopul protejării executanţilor faţă de pericolele care nu au fost suficient evitate sau limitate prin prevenire intrinsecă. 1.) . 1.29.o zonă periculoasă. 1. 1.

montate solitar în aşa fel încât să închidă în ele un spaţiu ermetic umplut cu aer uscat.14. cu ajutorul şabloanelor.Asamblarea în panouri termo şi fonoiz olante: procedeu de obţinere a panourilor de sticlă plană pentru construcţii. formare de cioburi cu muchii şi colţuri rotunjite. 2. în apă.19. 2.16. 2.2. 2.10. prin tratare cu jet de nisip. urmând apoi răcirea lor rapidă cu ajutorul unor jeturi puternice de aer în scopul asigurării unor proprietăţi specifice (rezistenţă mecanică ridicată.Noţiuni tehnologice 2.7.Serigrafiere: procedeu de depunere pe suprafaţa geamului a unor modele decorative. 2. Diferenţele între diferitele procedee de tragere pe vericală constau în modul de formare a benzii de sticlă în camera de tras. 2. în scopul obţinerii unor proprietăţi suplimentare ca cele parasolare.9. .17.Sablarea geamului: operaţie de prelucrare mecanică a suprafeţei geamului în scopul obţinerii unor efecte decorative. termoizolatoare.8.6.Fritarea: răcirea bruscă a sticlei topite.Peliculizarea: procedeu de depunere pe suprafaţa sticlei a unor pelicule metalice.1.Tragerea pe orizontală a geamului: procedeu de fasonare în care banda de sticlă este trasă orizontal fie pe maşini de laminat (procedeul laminării).5. 2. fie pe baie de metal topit (procedeul Float Glass).Gravarea geamului: operaţia de prelucrare mecanică a suprafeţei geamului prin sculptare în scopul obţinerii unor efecte decorative.2. formate din două sau mai multe plăci de sticlă.Şlefuirea şi polisarea mecanică a marginilor geamului : ansamblu de operaţii mecanice de prelucrare a marginilor geamului în vederea asigurării dimensiunilor şi a formelor estetice precum şi pentru îndepărtarea defectelor care scad rezistenţa mecanică a foilor de geam la operaţii de prelucrare ulterioară. 2. 2.13. de culoare şi aparenţă estetică.Fasonarea topiturii de sticlă: ansamblul procedeelor de obţinere a benzii de sticlă din topitura de sticlă.Emailare: procedeu de colorare a suprafeţei geamului prin depunere de pelicule din sticlă email care se suprapun peste sticla de bază. prin supunerea acesteia la un regim termic controlat de detensionare. în scopul reducerii coeficientului de reflexie. 2.3.4.18. în scopul mărunţirii ei.Temperarea refractarelor cuptorului de topit sticlă : supunerea materialului cuptorului la un regim termic progresiv controlat în vederea evitării şocurilor termice a materialelor refractare.Securizarea termică (călire): procesul de încălzire a plăcilor de sticlă la o temperatură apropiată de temperatura de înmuiere. 2. în scopul îmbunătăţirii coeficientului de reflexie. dar păstrându. 2. care să nu deformeze imaginea obiectelor privite prin sticlă. 2. 2.Şlefuirea şi polisarea mecanică a suprafeţelor geamului : ansamblul de operaţii mecanice (individuale sau în flux) care constau în înlăturarea neregularităţilor de pe suprafaţa plăcilor de sticlă şi obţinerea unor feţe lucioase şi paralele. oxidice sau de alte substanţe.se în principiu transparenţa.Tragerea pe verticală a geamului: procedeu de fasonare în care banda de sticlă este trasă din topitură pe vertical şi continuu.Tratarea termică (recoacerea): procedeu de detensionare a sticlei după fasonare. 2.11. 2. 2.Matisarea (mătuirea) chimică: procedeu de tratare chimică a suprafeţei geamului cu diferite reţete având la bază acid fluorhidric.15.Givrarea geamului: operaţia de prelucrare a suprafeţei geamului în scopul obţinerii unor efecte decorative prin diverse depuneri de substanţe adezive. nepericuloase în caz de spargere accidentală).Polisarea (lustruirea) chimică: procedeu de tratare chimică a suprafeţei geamului cu amestec de acid fluorhidric şi sulfuric concentraţi.Îmbinarea cu folii organice în produse multistrat : procedeu de obţinere a plăcilor duplex şi triplex pentru autovehicule prin curbarea plăcilor de sticlă şi lipire a lor cu ajutorul unui material plastic transparent şi rezistent la raze ultraviolete. 2.12.