You are on page 1of 152

B¶NG KHèI L¦îNG Dù TO¸N

C¤NG TR×NH : X¢Y DùNG S¢N THÓ THAO nhµ kh¸ch tØnh b¾c ninh
h¹ng môc : san nÒn, t-êng kÌ, hµng rµo s¾t, chiÕu s¸ng, s©n tennis
§ÞA §IÓM X¢Y DùNG : khu ®åi ph¸o thñ, THµNH PHè B¾C NINH
Sè M· HIÖU
TT §ÞNH MøC

KHèI L¦îNG
T£N
§¥N
C¤NG VIÖC

CHI TIÕT
TæNG Sè VËT LIÖU
san nÒn, t-êng kÌ, r·nh tho¸t n-íc
ChÆt c©y ë s-ên dèc§k gèc c©y <= 20 cm
C©y
3,000.000
§µo gèc c©y §k gèc c©y <= 20 cm
Gèc c©y
3,000.000
VËn chuyÓn gèc c©y, th©n c©y ®i b»ng xe «t« cã g¾n cÇn
ca
10.000
trôc - träng t¶i xe 7 tÊn
§µo ®¸ dµy <0,5m, dïng bóa c¨n - ®¸ cÊp III
M3
988.205
988.205
2964,614 / 3
§µo san ®Êt t¹o mÆt b»ng b»ng m¸y ®µo <= 0,8m3, ®Êt cÊp
100M3
19.764
IV
19.764
2964,614 x 2 / 3 / 100

1
2

AA.12121
AA.13111

3

TT

4

AB.51613

5

AB.21124

6

AB.62122 San ®Çm ®Êt b»ng m¸y ®Çm 16T, ®é chÆt yªu cÇu K=0,90

7

AB.51613 §µo ®¸ dµy <0,5m, dïng bóa c¨n - ®¸ cÊp III
Mãng t-êng:
(1,2 x 0,65 x (2 x 104,3 - 28 x 0,5) x 1,3) / 3
(1,2 x 0,65 x (2 x 27,4 - 8 x 0,5) x 1,3) / 3
Mãng trô:
36 x 2,36 x 0,65 x 0,7 / 3 / 100
§µo mãng c«ng tr×nh b»ng m¸y ®µo <= 0,8m3 chiÒu réng
AB.25114
mãng <= 6m, ®Êt cÊp IV
Mãng t-êng
(1,2 x 0,65 x (2 x 27,4 - 8 x 0,5) x 2 / 3 / 100
(1,5 x 0,6 x (2 x 104,3 - 28 x 0,5) x 1,3) x 2 / 3 / 100
- 0,97794
Mãng trô
36 x 0,7 x 2,36 x 0,65 x 2 / 3 / 100
TT
VËn chuyÓn ®Êt thõa ®i ®æ
9,88205 + 19,764 + 0,83074 + 1,291 - 9,731
(§G=1054696+337832*(7-1)=3081688 ®ång/100m3)
AF.11111 Bª t«ng lãt mãng, ®¸ 4x6 m¸c 100 chiÒu réng <=250cm
T-êng
1,2 x 0,15 x (2 x (27,4 + 104,3) - 36 x 0,5)
Trô:
36 x 2,36 x 0,15 x 0,5
AE.11114 X©y mãng ®¸ héc, dµy<=60 cm ,v÷a xi m¨ng m¸c 75

8

9

10

11

§¥N GI¸
NH.C¤NG

M¸Y TC

VËT LIÖU

7,079
10,113

THµNH TIÒN
NH.C¤NG
21,237,000
30,339,000

1,125,971
63,041

244,348

62,297,431

58,151

675,735

1,149,296

100M3

9.731

37,419

320,151

364,124

M3

83.074

63,041

244,348

5,237,068

1.291

410,091

908,292

529,427

65.775
17.170
0.129
100M3
0.493
1.518
-0.978
0.258
100M3

22.037

3,081,688

22.037
M3

50.544

250,893

71,804

142.182

207,425

104,704

17,406

12,681,136

3,629,261

29,492,101

14,887,024

44.172
6.372
M3

-1-

Sè M· HIÖU
TT §ÞNH MøC

12

13

AE.11214

AE.12224

14

AE.12514

15

AK.97120

16
17
18

AB.11313
AF.15513
AE.21114

19

AE.22114

20

AF.81141

21

AF.61511

22

AF.61531

T£N
C¤NG VIÖC

§¥N

T-êng
1 x 0,5 x (2 x (27,4 + 104,342) - 36 x 0,5)
Trô:
36 x 2,16 x 0,5 x 0,5
X©y t-êng th¼ng b»ng ®¸ héc, dµy<=60 cm, cao <=2 m, v÷a
M3
xi m¨ng m¸c 75
§o¹n AB: (0,4 + 0,8) x 0,5 x 1,7 x (104,3 - 17 x 0,5)
§o¹n BC: (0,4 + 0,8) x 0,5 x 1,5 x (27,4 - 4 x 0,5)
§o¹n CD: (0,4 + 0,8) x 0,5 x 1,705 x (104,3 - 17 x 0,5)
§o¹n DA: (0,4 + 0,8) x 0,5 x 2,6 x (104,3 - 17 x 0,5 - 5)
XÕp ®¸ khan cã chÝt m¹ch m¸i dèc thang lªn xu«ng, v÷a xi
M3
m¨ng m¸c 75
(chiÒu dµi trung b×nh m¸i: (3,555+0,135)/2*1,41=2,6m)
(chiÒu dµi ®o¹n m¸i dèc: 16,442m)
(chiÒu dµy m¸i: 0,2m)
16,442 x 2,6 x 0,2
X©y trô t-êng rµo d¹ng bËc thang b»ng ®¸ héc, v÷a xi m¨ng
M3
m¸c 75
36 x 0,5 x 2,776
MiÕt m¹ch t-êng ®¸ lo¹i låi
M2
§o¹n AB: (1,7 - 0,8) x 104,3
§o¹n BC: 1,5 x 27,4
§o¹n CD: 1,705 x 104,3
§o¹n DA: 2,6 x 104,3
§µo mãng b¨ng, réng <=3 m, s©u <=1 m, ®Êt cÊp III
M3
0,52 x 0,6 x (104,3 - 17 x 0,5) x 1,3
Bª t«ng g¹ch vì, m¸c 75
M3
0,32 x 0,1 x (104,3 - 17 x 0,5)
X©y mãng t-êng bån hoa trôc AD, g¹ch chØ 6,5x10,5x22,
M3
dµy<= 33 cm, v÷a xi m¨ng m¸c 75
0,22 x 0,5 x (104,3 - 17 x 0,5)
X©y t-êng th¼ng g¹ch chØ 6,5x10,5x22, dµy<= 11cm, cao <=
M3
4 m, v÷a xi m¨ng m¸c 75
0,11 x 0,8 x (104,3 - 17 x 0,5)
SXLD, th¸o dì v¸n khu«n xµ dÇm, gi»ng (BT ®æ t¹i chç)
100M2
2 x 0,3 x (104,3 + 27,4) x 2 / 100
S¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp xµ dÇm, gi»ng cao <=4m, ®-êng
TÊn
kÝnh <=10 mm
S¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp xµ dÇm, gi»ng cao <=4m, ®-êng
TÊn
kÝnh > 18 mm

KHèI L¦îNG
CHI TIÕT
TæNG Sè

VËT LIÖU

§¥N GI¸
NH.C¤NG

M¸Y TC

VËT LIÖU

THµNH TIÒN
NH.C¤NG

122.742
19.440
360.227

207,425

118,408

74,720,085

42,653,759

8.550

112,239

95,933

959,643

820,227

49.968

220,394

226,401

11,012,647

11,312,805

583.982

1,313

5,482

766,768

3,201,389

97.716
22.860
98.003
141.648

8.550

49.968
93.870
41.100
177.832
271.180
38.856

62,702

2,436,349

38.856
3.066

153,872

59,162

471,772

181,391

10.538

370,502

91,547

3,904,350

964,722

8.430

430,992

122,246

3,633,263

1,030,534

1.580

3,051,533

2,030,866

4,821,422

3,208,768

0.385

8,035,485

888,062

30,230

3,093,662

341,904

2.539

8,150,100

498,850

202,870

20,693,104

1,266,580

3.066

10.538
2,907

8.430
1.580

-2-

Sè M· HIÖU
T£N
TT §ÞNH MøC
C¤NG VIÖC
23 AF.12313 Bª t«ng xµ dÇm, gi»ng nhµ, ®¸ 1x2 m¸c 200
0,2 x 0,3 x 2 x (104,3 + 27,4)
24 AB.11313 §µo r·nh tho¸t n-íc trong s©n, ®Êt cÊp III
0,63 x 0,72 x 102,435 x 1,3

§¥N

M3

25

M3

26
27
28

29

30

31
32
33

34

35

36
37

AB.11443 §µo mãng cét trô, hè kiÓm tra, réng >1 m, s©u >1, ®Êt cÊp III
1,64 x 1,64 x 1,35 x 1,3
AF.81122 SXLD, th¸o dì v¸n khu«n bª t«ng ®¸y hè ga
1,44 x 4 x 0,15 / 100
AF.81111 SXLD, th¸o dì v¸n khu«n bª t«ng ®¸y r·nh
2 x 0,15 x 102,435 / 100
AF.11233 Bª t«ng ®¸y r·nh, ®¸ 2x4 m¸c 200, réng <=250cm
§¸y r·nh: 0,15 x 0,52 x 102,435
§¸y hè ga: 1,44 x 1,44 x 0,15
X©y r·nh tho¸t n-íc b»ng g¹ch chØ 6,5x10,5x22, v÷a xi m¨ng
AE.26314
m¸c 75
2 x 0,11 x 0,4 x 102,435
X©y thµnh hè ga b»ng g¹ch chØ 6,5x10,5x22, dµy<= 33 cm,
AE.21114
v÷a xi m¨ng m¸c 75
4 x 1,22 x 0,22 x 1,22
AK.41114 L¸ng ®¸y r·nh kh«ng ®¸nh mÇu, chiÒu dÇy 2cm, v÷a m¸c 75
0,3 x 102,453
AK.21234 Tr¸t thµnh r·nh, chiÒu dµy tr¸t 2cm, v÷a m¸c 75
2 x 0,4 x 102,435
AG.31311 SXLD, th¸o dì v¸n khu«n gç bª t«ng ®óc s½n tÊm ®an
TÊm ®an r·nh: 102 x 2 x (1 + 0,52) x 0,08 / 100
TÊm ®an hè ga: 2 x 2 x (1,22 + 0,59) x 0,1 / 100
AG.13221 SXL§ cèt thÐp bª t«ng ®óc s½n tÊm ®an, §k <=10 mm
TÊm ®an r·nh: (173,9 + 169) / 1000
TÊm ®an hè ga: (5,1 + 3,6) / 1000
S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n tÊm ®an, ®¸ 1x2, m¸c
AG.11413
200
TÊm ®an r·nh: 102 x 1 x 0,52 x 0,08
TÊm ®an hè ga: 2 x 1,22 x 0,59 x 0,08
L¾p c¸c lo¹i cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n b»ng thñ c«ng, träng
AG.42131
l-îng <= 250 kg
Hµng rµo l-íi thÐp
AB.11313 §µo mãng b¨ng, réng <=3 m, s©u <=1 m, ®Êt cÊp III
0,65 x 0,77 x 1,3 x (54,17 x 2 + 22,4 x 3)

M3

KHèI L¦îNG
§¥N GI¸
CHI TIÕT
TæNG Sè VËT LIÖU NH.C¤NG
15.804
358,541
195,154
15.804
60.404
62,702
60.404
4.720

M¸Y TC
44,410

VËT LIÖU
5,666,382

THµNH TIÒN
NH.C¤NG
3,084,214
3,787,452

76,355

360,396

4.720
100M2

0.009

2,146,755

1,628,114

19,321

14,653

0.307

2,123,272

746,082

651,845

229,047

8.301

342,985

82,928

17,618

2,847,118

688,385

9.014

402,721

246,684

2,907

3,630,127

2,223,610

1.310

370,502

91,547

485,358

119,927

30.736

6,766

4,017

242

207,960

123,467

81.948

6,380

12,996

247

522,828

1,064,996

0.255

187,638

1,295,505

47,848

330,354

0.352

8,035,485

937,399

30,230

2,828,491

329,964

4.358

353,286

129,955

11,235

1,539,620

566,344

102.000

2,534

26,582

258,468

2,711,364

0.009
100M2
0.307
M3
7.990
0.311
M3
9.014
M3
1.310
M2
30.736
M2
81.948
100M2
0.248
0.007
TÊn
0.343
0.009
M3
4.243
0.115
C¸i
M3

114.215
114.215

-3-

62,702

7,161,509

11521 S¶n xuÊt cöa l-íi thÐp 1.295 81. gi»ng cao <=4m.550 3.4 x 3) x 0.83422 S¬n s¾t thÐp c¸c lo¹i 3 n-íc b»ng s¬n tæng hîp AI.410 250.264 .406 VËT LIÖU 745.040 358.600 M2 M2 -4- 9.1 x (54. th¸o dì v¸n khu«n mãng cét trô hµng rµo (BT ®æ t¹i 40 AF.114 5. ®¸ 1x2 m¸c 200 (54.474 162. th¸o dì v¸n khu«n mãng dµi.22 x 0.072 28.893 71.600 461 5.944 3.822*11.227 2.5x10. ®¸ 4x6 m¸c 100 chiÒu réng <=250cm 0.981.83422 S¬n s¾t thÐp c¸c lo¹i 3 n-íc b»ng s¬n tæng hîp M2 631.45 x 0.855 774.875 2.2mm §¥N VÞ 100M2 M3 KHèI L¦îNG §¥N GI¸ CHI TIÕT TæNG Sè VËT LIÖU NH.85 114. v÷a xi m¨ng AE.4 x 3) x 3. dµy>33 cm.178 91.685 0.14 x 0.982 1.944 631. dµi 4.384.040 550.230 TÊn 8.169.928 26.474 41.987 41. ®-êng kÝnh <= 18 mm Bª t«ng gi»ng t-êng rµo. gi»ng cao <=4m.81111 SXLD.27) x (54.351 11.114 6.807.5.476 M3 17.13111 TT 0.65 x (54.22 §¾p ®Êt nÒn mãng t-êng rµo k=0.264 291.957 0.755 1.4 AL.944 17.17 x 2 + 22.541 82.866 1.058 x 0.628.015.4 + 0.723 23.138.77m.61511 46 AF.21113 m¸c 50 (0.507 2.080 631.17 x 2 + 22.224 0.078.176 22.531.030.317 1.276.476 2.351 3. réng <=250cm 70 x 0.11111 Bª t«ng lãt mãng.774.11511 S¶n xuÊt hµng rµo l-ãi thÐp (54.080 256.4 x 0.557 349.114 6.0032 x 7850=21.17 x 2 + 22.C¤NG 261.013 353.351 2.680 9.4 x 3) x 0.4 x 3) AF. ®¸ 1x2 m¸c 200.277.17 x 2 + 22.047 417.944 M2 M2 M2 18.1 x 0.81122 chç) 70 x 2 x (0.071.1 x 0. th¸o dì v¸n khu«n gi»ng t-êng rµo (BT ®æ t¹i chç) 45 AF.4 / 100 41 42 43 44 AF.326 ®ång/cäc) AI.330.351 M3 3.640 358.5 x 2.284 1. dµy 3.52520 L¾p dùng cöa l-íi thÐp AK.010 24.082 0.025 40.77 x 3.804 11.379 172.138 15.5x22.81141 SXLD.61521 47 AF.822KG.088 712.04 X©y mãng g¹ch chØ 6. bÖ m¸y (BT ®æ t¹i chç) 2 x 0.1 x 2 x (54.834 TÊn 8.944 36.268 THµNH TIÒN NH.834 64.072 Cäc 70.154 44.33 + 0.035.862.013 100M2 0.45 x 0.040 M3 31.000 242.689 819.410 100M2 M¸Y TC 17.264 9.533 2.272 746.040 M3 22.600 461 5.2 x 0.4 trõ bª t«ng cét: .45) x 0.085 38.4 X©y mãng g¹ch chØ 6.261 586.410 1.4 x 3) / 100 39 AF.5x10.17 x 2 + 22.52520 L¾p dùng hµng rµo l-íi thÐp AK.4 x 3) SXLD. v÷a xi m¨ng AE.062 30.021.) 50 51 52 53 54 55 ( §G: 21.547 7.541 195.459.11213 Bª t«ng mãng trô t-êng rµo.344 3.852 71.746 4.660 19.852 1.753 25.17 x 2 + 22.17 x 2 + 22.685 753.133=242944. dµy<= 33 cm.215 / 3 Mua cäc èng thÐp D58.862 M3 38.C¤NG 0.706 148. ®-êng kÝnh <=10 mm S¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp xµ dÇm.862 3.326 3.5x22.21213 m¸c 50 (54.597 -5.146.4 x 3) / 100 S¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp xµ dÇm.006.618 5.12313 48 49 AB.6 AL.624 631.Sè M· HIÖU T£N TT §ÞNH MøC C¤NG VIÖC 38 AF.667 (Mét cäc=4.600 3.051.123.485 888.

370 48.883 1.354 17.23233 67 TT 68 TT V¸n khu«n BT lãt mãng: 0.885 0.002 0.4 / 100 Mµi t¹o tr¸m toµn bé mÆt s©n 17.6 x 0.321 6.629 1.165 2.490 TÊn 118.C¤NG 143.000 259.913 1.138 -5- 127.541 82.128.000 0.401 721.019 M3 0.289.021 2.893 71.C¤NG 1.650.498 M¸Y TC VËT LIÖU 15.77 x 22.3 58 59 60 61 62 63 64 AF.572 0.471 100M3 0.8 x 1.6 x 4 x 0.05 / 100 Mua bª t«ng nhùa h¹t mÞn R¶i th¶m mÆt ®-êng bª t«ng nhùa h¹t mÞn.591.4 x 0.6 x 4 x 0.77 S¬n mÆt s©n §¥N VÞ Bé KHèI L¦îNG §¥N GI¸ CHI TIÕT TæNG Sè VËT LIÖU NH.368 763.036 250.15 x 0.11213 TT AI.9 x 0.042 2. s©u <=1 m. chiÒu dÇy mÆt ®-êng ®· lÌn Ðp 5 cm 43.000 30.6 x 0.928 17.961 9.85 mÆt s©n Lµm mãng líp d-íi b»ng cÊp phèi ®¸ d¨m.471 11. ch÷ nhËt (BT ®æ t¹i chç) AF. hè kiÓm tra.500.77 x 22.414 .585 0.81132 SXLD.000 96. th¸o dì v¸n khu«n cét vu«ng.804 17.288 Bé TÊn 0.324 338.357 0.77 x 22.071.804 109.000 3.1 / 100 V¸n khu«n BT mãng cét: 0. ®Êt 57 AB.824 100M2 527.012 1.6 x 0.000 229.490.1 Bª t«ng mãng ®¸ 1x2 m¸c 200.804 M2 721.Sè M· HIÖU T£N TT §ÞNH MøC C¤NG VIÖC 56 TT Mua kho¸ cöa Minh Khai PhÇn s©n Cét l-íi §µo mãng cét trô.721.406 9.619 31.003 x 7.610.618 103.389 180.526 2. réng <=250cm 0.4 x 0.100 127.104 9.11222 65 TT 66 AD.11413 cÊp III Cét l-íi: 2 x 0.255 1.884.8 / 100 Bª t«ng lãt mãng.031 738.15 / 100 Lµm mãng líp trªn b»ng cÊp phèi ®¸ d¨m.64231 AD.644. l-íi HK L¾p ®Æt cét l-íi 2 x 1.263 39.11212 AD.377 1.288 358.922 1.000 M3 1.27 x 41.856 62.282 320.918.368 3.260 23.11111 AF.000 96.895 x 3.490 13.076 THµNH TIÒN NH.14 x 0.164.498 100M2 0. dµy 15 cm 43.6 x 0.500.000 15. réng <=1 m.042 100M3 1. dµy 5cm 43.8 x 0.000 230. ®¸ 4x6 m¸c 100 chiÒu réng <=250cm 0.000 2.036 M3 0.298.8 Mua cét l-íi VN.032 2.000 9.

011 x 3.011 2.033 474.613 262.718 0.655 0.300.671 1.520 43.Sè M· HIÖU TT §ÞNH MøC 69 70 71 72 73 AK.77 S¬n. m¸c 75 M3 6 x 0.8 x 1 x 1.11413 80 AF.85 x 0.000 1.02 x 7.013 9.655 2.114 279.002 GhÕ ®¸ C¸i Lîp m¸i che l¸n nghØ.11121 TT 74 75 AI.384 153.655 15.97 x 3 + 8.000 0.455 6.057 149.162 59.003 5.884 800.138 8.04 x 7. hè kiÓm tra.823 3.636 0.8 x 0.8 x 0.104 174.450 36.947 8.011 20.3 Bª t«ng g¹ch vì.000 5.078 211.520 100.793 489.258 56.005 994.1 SXLD.087 22. th¸o dì v¸n khu«n mãng cét ®iÖn (BT ®æ t¹i chç) 100M2 KHèI L¦îNG CHI TIÕT TæNG Sè VËT LIÖU §¥N GI¸ NH.300.398 413.85 x 0.91231 TT TT AI. s©u <=1 m.000 280.61131 76 77 TT AK.046 133.013 21.080.8 + 10.14 x 0.608 9.384 -6- .329. tÊm lîp th«ng minh 100M2 2 x 2.85 x 0.000 716.61121 AI.000 27.883 0.992 1.026 x 7.544 9.C¤NG M¸Y TC VËT LIÖU THµNH TIÒN NH.058 4.000 192.81122 T£N §¥N C¤NG VIÖC VÞ +ChuÈn bÞ mÆt s©n lµm 3 líp : (¸p dông m· gi¸ s¬n v¹ch ®-êng bé ®Ó tÝnh nh©n c«ng gi¸ lÊy theo thÞ tr-êng) 1 líp Flexipave Patching Compound lµm ph¼ng nh÷ng khuyÕt ®iÓm lín 1 líp Flexipave Filler tr¸m trÐt nh÷ng khuyÕt ®iÓm nhá 1 líp Flexipave Concrete Pimer cho viÖc s¬n lãt mÆt nÒn bªt«ng ( 2 líp trung gian vµ 1 líp hoµn thiÖn +Hoµn thiÖn mÆt s©n lµm 3 líp : 2 líp trung gian Flexipave Coating 1 líp hoµn thiÖn Flexipave Coating 18.12331 78 TT 79 AB.141 400.611 4. kÎ v¹ch tr¾ng 02 líp PlexiColor line paint M2 2 x (23.348 x 3 / 100 GhÕ träng tµi C¸i ChiÕu s¸ng §µo mãng cét trô.280 39.028 0.076 479.628. réng <=1 m.000 0.23 x 2) x 0.033 0.025 l¸n nghØ Gia c«ng uèn thÐp èng D40 M 2. ®Êt M3 cÊp III 6 x 0.C¤NG 763.046 0.575 0.700 285.872 59.398 2.755 1.000 2.992 0.14 x 0.15513 81 AF.77 x 4 + 15.27 x 41.000 96.52 x 3.8 x 0.141 4.38 x 4 Mua thÐp èng m¹ kÏm D20 lµm thanh gi»ng M (114 + 211 + 284 + 557 + 297 + 390 + 300 + 390 + 297 + 557 + 284 + 278 + 114 + 938) / 1000 S¶n xuÊt m¸i l¸n nghØ ( vËn dông m· ®Ó tÝnh ) TÊn 9.407 6.692 59.657 76.002 Mua èng m¹ kÏm D26 lµm x¸ gå M 6x2x3 L¾p dùng m¸i l¸n nghØ ( VËn dông m· ®Ó tÝnh ) TÊn L¾p dùng xµ gå thÐp èng (VËn dông m· ®Ó tÝnh ) TÊn 36 x 3.14 x 0.146.220 5.868 28.896 36.297 5.130 2.

7 x (1.286 1.11311 §µo chØnh söa lµm nÒn thang M3 95 AB.115 x 2 x 0.760 11.058 360.505) 101 TT Mua ®Êt trång c©y M3 2 x 0.425 118.3 + 0.235 + 1.313 5. söa lç luån c¸p.438 296.152 1.81111 SXLD.194 20.201. c-êng ®é dßng ®iÖn <=16A vµo tñ 88 BA.000 88.541 82.191 2.2 x 0.928 1.084 26.5) x 18.401 1.1 / 100 97 AF.651 148. cét cao 6m Cét 84 AI.152 2.820.920.97120 MiÕt m¹ch t-êng ®¸ lo¹i låi M2 2 x 0.323 532.875 2.11313 §µo mãng b¨ng. dµy<=60 cm. ®-êng kÝnh 91 BA.14 x 0. th¸o dì v¸n khu«n mãng dµi.317 28.859 9.11214 M3 m.740.250 10.000 0.174 -7- 82.C¤NG 0.1 98 AE.212 880..507 723.5 x 5 2 x 1.307 1.000 40.000 290.7 x 0.690. v÷a xi m¨ng m¸c 75 M3 26 x 0.13111 §¾p ®Êt chØnh söa lµm nÒn thang M3 96 AF.895 3. ®Êt cÊp III M3 0.619 THµNH TIÒN NH.12514 X©y bËc thang b»ng ®¸ héc.15 X©y t-êng lan can thang b»ng ®¸ héc.944 358.040 0.000 M¸Y TC VËT LIÖU 17.000 0.000 6.846 338.85 Thang lªn xuèng s©n 94 AB.140 20.511 10.15 x 0.9 83 TT Mua cét ®iÖn thÐp..125 220.107 10.Sè M· HIÖU TT §ÞNH MøC T£N C¤NG VIÖC §¥N VÞ 6 x 0. luån 87 TT Cét d©y bäc c¸p.470 3.503.000 10.17 + 21.140 37.14401 MÐt èng <=15mm 2 x (43.284 6.394 226.317 570.17 + 21.689 7.11313 Bª t«ng nÒn thang.6 x 0.16209 KÐo r¶i d©y ®iÖn ®«i.263.123.144 207.144 27.190 4.036 17.000 6.2 x 0.702 1.482 35. réng <=3 m.000 112.479 86.000 20.6 x 0.263.140 1.847 2.802. réng <=250cm M3 6 x 0.517 + 3.4 x 2 x (43. bÖ m¸y (BT ®æ t¹i chç) 100M2 18.058 4.140.474 10.613.300 114.119 1.3 L¾p ®Æt èng nhùa ®Æt ch×m b¶o hé d©y dÉn.2 x 0.640 129.618 697.3 x 0.715 + 1.146 28.146 114.408 2.115 x 5 x 0.000 62.4) x 1.2 + 0.2 + 0.485 + 4.612 .13111 M3 cÇu K=0.9 / 100 AF.08 x 3.550 676.104.3 x 18.000 6.284 313.984 151.130 1.806 1.036 2..5 + 5. quÊn c¸p vµ kÐo vµo trong cét .000 129.004 x 7.146 647 227. s©u <=1 m.944 6.399 0.11213 Bª t«ng mãng ®¸ 1x2 m¸c 200.4) 92 BA.290 79.082 76. ®¸ 1x2 m¸c 200 M3 18. lo¹i d©y 2x10mm2 MÐt §¾p ®Êt nÒn mãng c«ng tr×nh b»ng thñ c«ng ®é chÆt yªu 93 AB.85 85 TT Mua chôp liÌn cÇn Bé 86 TT Mua bãng ®Ìn C¸i Luån c¸p cöa cét.218 129. v÷a xi m¨ng m¸c 75 2 x (0.131 27.C¤NG 60.004 161.174 38. quÊn c¸p dù phßng.19202 C¸i ®iÖn 89 TT Mua tñ ®iÖn C¸i 90 AB. cao <=2 99 AE. L¾p ®Æt automat 1 pha.836 87.5 x 0.570.000 14.000 6.272 28.6 x 4 x 0.000 1.61111 L¾p dùng cét ®iÖn thÐp TÊn 6 x 6 x 0.201 1.317 746.115 100 AK.406 9.5 x 5 x 0.115 Phßng thay ®å vµ chßi nghØ 82 KHèI L¦îNG §¥N GI¸ CHI TIÕT TæNG Sè VËT LIÖU NH.137 + 1.

004 0.1 / 100 DM5: 2 x 2 x 2.4 x 0.85 x 1.81111 M1: 6 x 1.117 66.9 x 0.875 x 1.1 / 100 MG3: 2 x 2.4 x 1.010 0.6 x 1.1 x 1.1 x 2.119 7.1 / 100 MG2: 2 x 11.85 x 0.1 x 1.85 x 0.001 0.672 16.4 x 1.002 0.004 0.1 x 0.04 x 1.007 0.114 145.11423 104 AB.3 x 1.1 x 0.1 x 1. hè kiÓm tra.272 746.177.024 0. réng <=1 m.1 / 100 DM1: 2 x 2 x 5.004 0.6 x 0.1 x 2.123.17 x 1.882 2.712 0.C¤NG 16.65 + 2.3 DM3: 2 x 0.31 x 1.325 2.Sè M· HIÖU TT §ÞNH MøC T£N C¤NG VIÖC 102 AB.678 2.4 x 1.3 x 1.2 x 0.1 / 100 DM3: 2 x 2 x 2.3 M5: 4 x 1.029 0.007 0.155 x 0.306 2.1 / 100 DM4: 2 x 1.1 x 1.155 x 1.284.C¤NG M¸Y TC VËT LIÖU THµNH TIÒN NH.3 M4: 4 x 1.3 x 0.1 x 1.099 2.985 x 1.6 x 1.52 x 1.3 DM9: 0. réng >1 m.146.3 MG3: 0.001 -8- .1 x 1.557 11.979 110.52 x 1.1 x 1.1 x 3.52 x 1.3 DM6: 0.1 x 1.862 0.875 x 0.52 x 1.357 4.6) x 0.82 x 0.1 / 100 DM7: 2 x 0.3 DM4: 0.3 DM7: 0.1 x 3.1 x 5.8) x 0.31 x 1.1 x 1 x 1.068 2.1 / 100 §¥N VÞ KHèI L¦îNG CHI TIÕT TæNG Sè M3 VËT LIÖU §¥N GI¸ NH.404 118.9 x 0.3 §µo mãng b¨ng.242 2.1 / 100 DM6: 2 x 1.11443 §µo mãng cét trô.963 100M2 0.628.89 x 2.376 0.3 DM5: 2 x 0.599 4.85 x 0. réng <=3 m. th¸o dì v¸n khu«n bª t«ng lãt mãng M1: 6 x 4 x 1.1 / 100 DM2: 2 x 3.89 x 2.1 / 100 M5: 4 x 2 x (0. ®Êt cÊp III MG1: 0.755 1.9 + 0.04 x 0.3 SXLD.3 DM2: 0.3 §µo mãng cét trô. ®Êt cÊp III 103 AB.1 / 100 M2: 2 x 4 x 0.1 x 1.69 x 0.11323 105 106 AF. th¸o dì v¸n khu«n bª t«ng lãt mãng MG1: 2 x (0.1 / 100 SXLD.3 M3: 1.640 1.011 0.1 x 1.1 x 1.52 x 1.461 1.3 DM8: 0.204 73.3 DM1: 2 x 0.9 x 0.292 M3 2.3 x 1.653 41.194 0.1 x 1.817 M3 3.446 0.014 0.355 1.52 x 1. hè kiÓm tra.1 / 100 M4: 4 x 4 x 0.817 76.81122 AF.52 x 1. ®Êt cÊp III M2: 2 x 1. s©u >1.1 / 100 DM8: 2 x 0.921 6.89 x 11.1 / 100 M3: 4 x 0.014 100M2 0.82 x 1. s©u <=2 m.723.006 0.1 x 1.730 6.17 x 0.85 x 0. s©u >1 m.082 210.3 MG2: 0.062 18.69 x 1.021 0.

339 0.32 x 2.162 0.7 x 0.029 0.65 x 11.408 274.32 x 5.32 x 2.21 x 1.24 .016 0.C¤NG 0.022 0.22 x 0.7 + 0.22) x 0.3 x 0.17 x 0.6 / 100 C4: 4 x 4 x 0.026 0.169 0.22) x 0.755 1.324 0.008 3.019 0.011 -9- .804 0.6 / 100 C3: 3 x 4 x 0.3 / 100 DM4: 2 x (2.006 0.1 DM9: 0.065 188.791 330.022 0.772 0.083 0.32 x 0.3 / 100 DM2: 2 x (5.9 x 0.507 0.81 .011 0.3 x 0.9 x 0.9 x 0.3 x 0.Sè M· HIÖU TT §ÞNH MøC §¥N VÞ 107 M3 108 109 T£N C¤NG VIÖC DM9: 2 x 3.2 / 100 Cæ cét: C1: 6 x 4 x 0.1 DM5: 2 x 0.101 0.2 / 100 M2: 2 x 4 x 0.C¤NG 957.81122 t¹i chç) Mãng: M1: 6 x 4 x 1 x 0.8 x 0.985 x 0.65 x 2.6 x 0.4 x 0. ch÷ nhËt (BT ®æ AF.22) x 0.9 x 0.85 x 0.4 x 0.123.004 0.021 100M2 0.1 DM6: 1.11111 Bª t«ng lãt mãng.027 0.22 x 0.059 0. th¸o dì v¸n khu«n mãng cét vu«ng.3 x 0.1 MG1: 0.048 0.32 x 0.9 x 0.2 / 100 M4: 4 x 4 x 0.1 DM2: 0.1 DM3: 2 x 0.3 / 100 DM5: 2 x 2 x 2.628.3 / 100 DM3: 2 x 2 x (4.013 0.22 x 0.7 x 0.155 x 0.1 DM1: 2 x 0. th¸o dì v¸n khu«n dÇm mãng DM1: 2 x 2 x (7.288 0.203 2.21 x 0.1 M5: 4 x 0.146.65 x 2.864 0.9 x 0.32 x 3.014 0.154 0.22) x 0.1 DM8: 0.1 M3: 0.1 M2: 2 x 0.1 DM7: 0.252 2.1 / 100 AF.6 / 100 C5: 4 x 4 x 0.5 / 100 C2: 4 x 4 x 0.69 x 0.2 x 0.272 746.0.013 0.985 x 0.32 x 3.114 435.55 .2 / 100 M5: 4 x 2 x (0.81111 SXLD.11 x 0.04 x 0.2 x 0.3 / 100 DM6: 2 x (2.011 0.82 x 0.1 M4: 4 x 0.22 x 0.04 .875 x 0.7 x 0.9 x 0.22) x 0.07 .893 71.021 0.6 x 0.1 SXLD.3 / 100 KHèI L¦îNG §¥N GI¸ CHI TIÕT TæNG Sè VËT LIÖU NH.1 MG3: 0.1 DM4: 0.1 MG2: 0.406 VËT LIÖU THµNH TIÒN NH. ®¸ 4x6 m¸c 100 chiÒu réng <=250cm M1: 6 x 1.816 250.6 / 100 AF.180 0.081 0.043 0.2 / 100 M3: 4 x 0.082 535.2 x 1.6) x 0.140 0.021 0.128 100M2 M¸Y TC 17.

928 0.22 DM7: (1.32 + 0.985 82.32 + 0.122 0.4 x 0. réng <=250cm Mãng: M1: 6 x 1 x 1 x 0.054 0.7) x (0.Sè M· HIÖU TT §ÞNH MøC T£N C¤NG VIÖC DM7: 2 x (1.11 DM9: (6.11 x 0.22 x 0.7 + (0.22 x 0.32 + 1) x (0.336 0.3 / 100 AF.07 .485 620.22) x 0.196 0.200 0.7 x 0.32 x 0.22 DM2: (5.32 + 1) + 0.22 x 0.22) x 0.7 x 0.029 0.32) M2: 2 x 0.2 2 x 0.2 / 6 x (0.7 x 0.564 30.32 x 0.32 + 0.2 6 x 0.3 / 100 DM8: 2 x (1.6 C3: 3 x 0.22 Cæ cét: C1: 6 x 0.32 + 0.32) M3: 0.2 / 100 4 x 0.006 0.32 + 0.22 DM8: (1.2 / 6 x (0.3 x 0.098 0.6 + (0.2 x 0.7 / 1000 KHèI L¦îNG §¥N GI¸ CHI TIÕT TæNG Sè VËT LIÖU NH.2 §¥N VÞ 110 M3 111 M¸Y TC VËT LIÖU THµNH TIÒN NH.3 x 0.3 x 0.022 0.650 532.21) M5: 4 x 0.087 53.C¤NG 0.2 x 0.007 0.7 x 0.22 x 0.302 0.7 + (0.6 C5: 4 x 0.22 DM6: (2.22 x 0.11233 Bª t«ng mãng ®¸ 2x4 m¸c 200.81 .25 .3 x 0.853 0.7) x (0.2 x 0.087 0.2 / 6 x (0.3 x 0.7) x (0.22) x 0.6 x 0.32 + 0.3 x 0.22 x 0.6) + 0.32 x 0.475 0.22) x 0.32 + 0.7) + 0.4 x 0.116 0.7) x (0.7 x 0.61110 S¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp mãng.C¤NG 17.3 / 6 x (1 x 1 + (0.422 342.3 x 0.4 x 0.3 x 0.7 x 0.61 .001 0.7 x 0.32) M4: 4 x 4 x 0.618 2.22) x 0.035.22 DM4: (2.5 C2: 4 x 0.32 x 0.7 x 0.41 .2 / 6 x (0.354 0.8 / 1000 M3: 0.2 4 x 0. ®-êng kÝnh <=10 mm M1: 5.41 .9 / 1000 M4: 2.10 - 8.55 .087 0.071 0.25 .3 / 100 DM9: 2 x (6.11 DM5: 2 x 2.22 x 0.0.11) x 0.22) x 0.2 x 0.003 .22 x 0.039 0.6 C4: 4 x 0.2 x 0.22) x 0.198 0.988 1.6 AF.109 0.22) x 0.7) + 0.032 6.5 / 1000 M2: 1.145 0.11 x 0.195 0.317 0.3 x 0.11) x 0.21 + 0.3 x 0.7 + (0.547 .61 .32) DÇm mãng: DM1: 2 x (7.3 x 0.22 DM3: 2 x (4.002 0.24 .7 x 0.909 0.116 TÊn 0.32 x 0.22) x 0.079 0.7 x 0.7) + 0.3 x 0.007 0.04 .230 699.202.

1) / 1000 DM3: (47.077 M3 VËT LIÖU §¥N GI¸ NH.1 / 1000 DM1: (89.401 20.8 + 37) / 1000 DM6: (14.002 0.098 178.125 0.21 + 0.6 + 95.6 MG2: (0.204 M3 0.7 / 1000 DM1: 21.003 0.5 / 1000 M5: (13.21 + 0.065 0.065 0.654.9 / 1000 112 AF.891.1 + 40.012 0.61130 S¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp mãng.098 0.500 457.7 + 17.031 0.2) / 1000 DM5: (30.C¤NG 0.020 0.002 0.C¤NG M¸Y TC VËT LIÖU THµNH TIÒN NH.8) / 1000 M4: 2 x 15.875 KHèI L¦îNG CHI TIÕT TæNG Sè 0.5x22.3) / 1000 DM9: (37.2) / 1000 X©y mãng g¹ch chØ 6. ®-êng kÝnh > 18 mm M1: 97.1 x 0. dµy<= 33 cm.37) x 11.5x22.246 0.9 + 12.661 370. ®-êng kÝnh <= 18 mm M1: 2 x 62. v÷a xi m¨ng 115 AE.614 0.440 348.002 0.3 / 1000 M2: (2 x 7.45 x 0.7 + 25.21 + 0.21114 m¸c 75 MG1: (0.547 7.7 / 1000 DM4: 3 / 1000 DM5: 7.143.2 / 1000 DM9: 8.009 TÊn TÊn 0. dµy>33 cm.6 / 1000 DM3: 11.942 1.8) / 1000 DM7: (8.22 x 0.21 x 2.45 x 0.188 170.155 X©y mãng g¹ch chØ 6.937 2.33 x 0.790 .018 0.5 / 1000 Cæ cét C4: 1.903 1. v÷a xi m¨ng 114 AE.030 0.022 0.2 + 11.22 x 0.6 MG2: 0.301 8.246 1.021 0.6) / 1000 M3: (2 x 3.137.5x10.004 0.499 6.158 264.4) / 1000 Cæ cét C4: 51.051 0.7 / 1000 M5: 65.8) / 1000 DM2: (31 + 34.342 1.1 / 1000 113 AF.761 8.33 x 0.61120 S¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp mãng.007 0.185 0.Sè M· HIÖU TT §ÞNH MøC T£N C¤NG VIÖC §¥N VÞ M5: 3.7 + 54) / 1000 DM4: (13.7 + 16.032 0.122 0.5 + 18.033 0.004 0.197.21 x 11.502 91.875 MG3: 0.680 577.3) / 1000 DM8: (7.068 0.45 x 0.102 0.041 0.7 + 10.5x10.008 0.8 / 1000 DM2: 7.216 81.264 128.21 x 2.5 / 1000 DM7: 2 / 1000 DM8: 2.4 / 1000 DM6: 3.16) x 2.11 - .449.572 367.21214 m¸c 75 MG1: 0.453 0.388 137.

81131 SXLD. tiÕt diÖn <= 0.062 30.155 Mãng bån hoa to: 10.155 / 100 S¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp gi»ng t-êng.7 / 1000 §¥N VÞ M3 100M2 KHèI L¦îNG §¥N GI¸ CHI TIÕT TæNG Sè VËT LIÖU NH.14 + 0.7 + 15.C¤NG 17.018 0. ®¸ 1x2 m¸c 200.120 549.465 0.230 538.005 100M2 0.15 C2: 4 x 0. th¸o dì v¸n khu«n gi»ng t-êng GT1: 2 x 0.12 - .33 x 0.298.543 2.1m.485 888.328 0.819.701 67.7 / 1000 S¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp gi»ng t-êng.2 + 11.920 4.15513 117 AF.875 / 100 GT3: 2 x 0.6 C5: 4 x 3.024 0. m¸c 75 Mãng bån hoa to: 10.22 x 0. ®-êng kÝnh <=10 mm GT1: 0.547 594.178 537.22 x 3.5 / 1000 GT2: 3. trô cao <=4m.Sè M· HIÖU TT §ÞNH MøC 116 AF.405 100.470 19.15 C4: 2 x 0.9 + 11.164 0.305 0.006 8.61521 T£N C¤NG VIÖC MG3: (0.033 3.117 M3 0.15 x 0.015 0.15 C3: 2 x 0.931 544.22 x 3.22 + 0.652 0.61411 <=10 mm (22.066 .1 / 100 AF.640 317.253 0.379 172.1 / 100 C4: 2 x 4 x 0.328 0.81132 SXLD.22 x 0.006 0.22 x 0.11 x 0.336 608.702 30.138.063 0.1 x 11.882 x (0.035.328 153.384 21.884.61511 119 120 121 122 123 124 AF.019 0.1 / 100 C2: 4 x (0.1 x 2.11) x 2 x 3.283 176.22 x 0.22 x 3.1 / 1000 AF.15 x 2.066 8.1 x 2.14 x 0.866 0.004 0. ®-êng kÝnh AF.6 / 100 GT2: 2 x 0.040 550. trô cao <=4m.4 / 1000 GT3: 5.067 TÊn 0.039 8.213 5.820 TÊn 0.533 2. th¸o dì v¸n khu«n cét trßn (BT ®æ t¹i chç) C5: 4 x 3.1 / 100 C3: 2 x 4 x 0.22 x 3.654.035.370 742.001 0.408 389.005 0.082 0. th¸o dì v¸n khu«n cét vu«ng. ®-êng kÝnh <= 18 mm GT1: 6.49 / 100 AF.691 0.028 0.762 246.9 S¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp cét.139.652 0.838 0.22 x 37) x 2.485 815.915 0.5 + 5.C¤NG 50.12213 Bª t«ng cét.14 x 0.216 329.117 2.305 0.162 0.001 TÊn 0.230 48.7 / 1000 GT3: 0.684 24.61421 <= 18 mm 65.11 x 3.323 2.81141 118 AF. ch÷ nhËt (BT ®æ t¹i chç) C1: 6 x 4 x 0.022 100M2 0.3 x 3.067 8.43 SXLD.11 x 2.377 54.33 x 0. ®-êng kÝnh AF.030.872 59.055 0.5) / 1000 S¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp cét.144 938.882 x 0.14) Bª t«ng g¹ch vì.051.11 x 2.07 x 0.182 36.004 TÊn M¸Y TC VËT LIÖU THµNH TIÒN NH.21 + 0.2 / 1000 GT2: 28. cao <= 4m C1: 6 x 0.255 1.

919 856.22 x (5.22) x (8.099 .3 x 0.3 x 2) x (1.2 x 2) x 0.18 / 100 D11: 4 x (0.22) D10: 0. gi»ng cao <=4m.39 / 100 Bª t«ng xµ dÇm.11 + 0.61431 126 AF.3 x 0.2 x 2) x (7. gi»ng nhµ.11 + 0.75 .154 0.138.513 87.0.2 + 1.3) x (4. trô cao <=4m.22 x 0.0.063 0.003 0.11 x 0.22 + 2 x 0.6 / 100 (0.379 172.866 4.540 464.11 x 0.6 0. ®-êng TÊn kÝnh <=10 mm (25.0.2 x 2 + 0.85 .3 x 2) x 0.631 0.3 x 2.3 + 3 + 1.61521 T£N §¥N C¤NG VIÖC VÞ S¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp cét.17 D8: 0.533 2.2 + 114.22) / 100 D10: (0.24 .410 1.22) / 100 D4: 2 x (0.Sè M· HIÖU TT §ÞNH MøC 125 AF.518 0.2 x 2) x 0.039 0.2) x 2.11 + 0.387 358.008 0.039 0.486.0.22) / 100 D2: 2 x (2 x 0.3 x (4.485 0.3 x 1.035.011 0.509 0.12313 AF.C¤NG 4.064 0. ®-êng kÝnh > TÊn 18 mm (186.518 8.17 / 100 D8: (0.11 + 0.073 0.572.684 0.39 S¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp xµ dÇm.100 0.918 550.61511 AF.3 x 0.013 0.19 / 100 D9: (0.343.22 + 2 x 0.81141 127 128 129 AF.5 .11 x 0.230 795.097 989.3 x 0.22) x (5.4) / 1000 SXLD.11 x 0.22 x 2) / 100 D5: (0.151.18 D11: 4 x 0.640 2.11 + 2 x 0.3 x 0.C¤NG 0.669 0.22 x 0.22) D2: 2 x 0.003 0.3 x 0.282 0.020 0.38 D6: 0.325 VËT LIÖU THµNH TIÒN NH.5) / 1000 S¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp xµ dÇm.2 + 17 + 16.19 D9: 0.3 x 0.3) x 1.11 x 0.756 158.2) x 1.7 + 3 + 7 + 2.22 x 0.3 x 0.1 + 9.22) D7: 0.3 x 0.11 + 0.11 x 0.222.85 .22) D4: 2 x 0.032 44.11 x 0.498 240.099 8.4 + 11.75 .487 3.059 1.007 VËT LIÖU §¥N GI¸ NH.475 0.22) D2': 0.3 x 0. th¸o dì v¸n khu«n dÇm 100M2 D1: 2 x (2 x 0.3) x 1. ®¸ 1x2 m¸c 200 M3 D1: 2 x 0.079 0.2 + 3.22 + 2 x 0.317 0.5 + 1.22 x 2 x (1.062 30.020 0.3 x 0.84 .13 - .5 .2 + 3.862 0.22) / 100 D7: (0.3 x (1.3 x (5.3 x 1.051 0.11 x 0.2 + 0.2 x 2) x (5.22) / 100 D2': (0.24 .799 1.22) x 2 x (1.3 x (7.11 + 2 x 0.4 + 124.84 . gi»ng cao <=4m.6 / 100 (0.6 0.77 .010 0.049 0.003 0.22 x (8. ®-êng TÊn kÝnh <= 18 mm KHèI L¦îNG CHI TIÕT TæNG Sè 0.040 M¸Y TC 207.3 + 93.38 / 100 D6: (0.0.030.0.541 195.3 x 0.068 0.87) D3: 2 x 0.141 888.288 8.051.2 + 0.006 0.87) / 100 D3: 2 x (0.035 0.11 + 0.22 x 2) D5: 0.3 x 1.77 .

3) / 1000 Chßi: (46.53 .7 + 51.5 x 0.326.6 + 9.7 + 13.0.6 x 2.446.591.6 x 0.5 / 100 Bª t«ng sµn m¸i ®¸ 1x2 m¸c 200 M3 M¸i: 2 x (7.3 + 7.795 x 1.12 + 0.9) / 1000 S¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp xµ dÇm.946.5 + 30.2) / 1000 SXLD.673 8.14 - .3 + 6.315 27.5 x 0.4 + 71.6 + 5.883 1.44 x 0.2 + 62.22) x 0.166.1 Chßi: 8 x 1.077 0.353 1.7 / 100 LT2: 2 x (0.81151 AF.1 4 x 0.5 + 55.100 498.967 5.9 + 15.1 + 32.1 + 8. ®-êng TÊn kÝnh > 18 mm (91.4 + 10.4 + 70.498 0.209 801.137.293 598.1 + 11.5 / 100 4 x 0.017 335.61721 135 AF.3 + 56.49 x (8.22) x 0.485.6 x 0.726 1. gi»ng cao <=4m.22 x 3) / 100 2 x 0.5 x 0.44 x 0.4 + 9.288 0.6 / 100 Chßi: 8 x 1.035 0.340 0.756 80.063 x 0.045 0.1 + 85.950 0.835 5.7 + 15.5 + 32.850 0.034 2.7 + 19. th¸o dì v¸n khu«n lanh t« 100M2 LT1: 6 x (0.005 .49 x 3.681.1 Sª n«: 2 x 0.446.46) x 2.817 515.1 + 57.26 x 3.771 0.035.3 + 6.9 + 24.8 + 34.9 + 7.034 0.5 / 100 2 x 1.5 / 1000 SXLD.541 135.C¤NG M¸Y TC VËT LIÖU THµNH TIÒN NH.61531 AF.415 0.5 + 16.26 x 3.22 x 3) x 0.9 + 33.7 + 30.49 x 3.878 738.6 + 13.7 + 17 + 32 + 32.6 x 0.870 5.83 x 0.55 + 4.997 30.150.046 0.5 + 6.795 x 1.485 0.846 37.624 1. ®-êng kÝnh TÊn >10 mm Chßi: 45.55 + 4.61711 134 AF.C¤NG 0.478 0.1 x 2 + 0.83 x 0.5 x 0.228 0.430 358.673 0.3 + 7.071 182.7) / 1000 S¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp sµn m¸i cao <=16m.5 / 100 Sª n«: 2 x 0. th¸o dì v¸n khu«n sµn m¸i (BT ®æ t¹i chç) 100M2 M¸i: 2 x (7.8 + 4.53 .273 374.248 0.12413 AF.6 x 2.46) x 2.8 + 45.046 0.9 + 65.Sè M· HIÖU TT §ÞNH MøC 130 131 132 133 AF.033 202.070 862.49 x (8.643 8.624 1.103 0.739 55.0.684 8.9 + 57.1 + 30.542 2.454 0.1 2 x 1.4 + 33.8 / 100 KHèI L¦îNG CHI TIÕT TæNG Sè VËT LIÖU §¥N GI¸ NH.6 + 33.6 + 26.511 2.1 2 x 0.063 x 0.7 + 41.018 0.1 S¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp sµn m¸i cao <=16m.5 + 21. ®-êng kÝnh TÊn <=10 mm M¸i: (65.81152 T£N §¥N C¤NG VIÖC VÞ (37.

189 1.845 x 2 + 0.5 x 0.777 0.45 Bån hoa nhá: 4 x (0.61611 S¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp lanh t«.14 x 0.1 x 0.22 x 0. ®¸ 1x2 m¸c 200 LT1: 6 x 0.12513 Bª t«ng lanh t«.907 5.016.6 x 0.895.1) / 1000 LT3: (4.480 .992 122.5x22.006 0.101 9.8) / 1000 X©y t-êng th¼ng g¹ch chØ 6. v÷a xi m¨ng m¸c 75 Trôc A: 3.57 + 2.1 Trôc A.22 x 3.81 + 23. cao <= 4 m.27 + 94.22 x 3.051 TÊn 0.062 M¸Y TC VËT LIÖU THµNH TIÒN NH.6) x 0.764 39. dµy<= 11cm.11 Trôc B: 3.245.11 x 0.347 2.15 - 269.22114 140 AE.5 x 0.5 lµm lan can. v÷a xi m¨ng m¸c 75 (0.190 TÊn 0.506.449 733.016 8.11 X©y bËc tam cÊp.468 389.1 Trôc C: 2.835 0.228 0.568 19.967 399.197 967.100 0.1 Trõ « tho¸ng: .11 x 0.08 + 0.000 514. dµy<= 33cm.137 430.000 999.189 358.11 x 0.003 0.5x22.04) x 7.637 0.092 0.907 3.3) x 5.45 x 0.3) x 1.22) x 1 / 100 AF.051 13.386 0.45 T-êng d-íi LC4: 1.534 8.95) x 0.485 1.1 2.11 x 3.7 + 1. C: 2 x 3.6 x 0. 2: 2 x 7.Sè M· HIÖU TT §ÞNH MøC §¥N VÞ 136 T£N C¤NG VIÖC LT3: 2 x (2 x 0.9 + 1.11 x 0.035.5) / 1000 LT2: (1.16 + 5.22 x 0.230 128.7 LT2: 2 x 0.086.35 + 1.035 0.2 x 0.239.37 + 5.11 x 3.85 x 1.395 0.17 x 0.0015 x 2 x (0.0 x 0.058 4.6 x 2.252 2.5x10.896 .1 Trõ cöa: .762 129.160 2.6 + 0.895.85 x 1.C¤NG 37.5 trang trÝ khung 51.05 + 3.8 LT3: 2 x 0.11421 LT1: (4.C¤NG 0.106 0.661 30.03 x 0.25 + 7.010 0.190. cao <= 4m.0015 x 4 x 0.910 -0.907 386.15 x 0.371 0.45 Bån hoa to: 10.101 TÊn 0.82 x 0.122 0.055 190.230 197. ®-êng kÝnh<=10 mm TÊn 138 AE.14 + 0.007 M3 9.45 T-êng d-íi LC2: 2.541 208.982 994.15 x 0.29 x 0.22 X©y t-êng th¼ng g¹ch chØ 6.2 x 0.8 x 2.810 M3 0. giµn m¸i (11.41 Mua thÐp hép 80x40x1.11 T-êng WC: 2 x 2.716 0.02 x 7.22 x 1 M3 137 AF.311 0.22 Trõ cöa ®i: .000 3.0015 x 4 x 0.560 0.328 9.6 x 0. v÷a xi m¨ng m¸c 75 Trôc 1.883 67.28114 141 142 143 144 TT TT TT AI.4 x 0.698 4.85 x 1.246 2.9 + 1.180 1.012) x 0.15 x 0.5x10.15 x 0.15 x 0.04 x 7.05 Mua thÐp hép 40x40x1.051 10.781 -0.264 M3 0.1 x 0.22214 139 AE.05 Mua thÐp hép 20x20x1.3 x 0.5 lµm lan can (7.15 x 0.027 105.330 -0.755 (0.882 x 0.05 S¶n xuÊt lan can KHèI L¦îNG §¥N GI¸ CHI TIÕT TæNG Sè VËT LIÖU NH.2 x 0.416 1.328 TÊn 0.11 x 3.417.6 + 0.

255 AK.59 + 1.55 x 3.259 1.134 373.22 + 0.3 + 0.22) x 2 §¥N VÞ M2 M2 M2 KHèI L¦îNG §¥N GI¸ CHI TIÕT TæNG Sè VËT LIÖU NH.197 + 0.cöa: .15 x 2 + 0.188 0.3 + 0.11) T-êng bån hoa nhá: 4 x (0.800 M2 M¸Y TC VËT LIÖU THµNH TIÒN NH.150 12. v÷a m¸c 75 T-êng nhµ WC: (2 x 4.16 - .210 1.15 7.827 2.11 x 2.55 x 3.5 x 0.77 x (0.49 Cät C5: 4 x 3.640 1.5cm.052 4.04 + 7.15 7.7 Cét C4: 4 x 4 x 0.14 x 0.070.814 49.506 -1.22 + 0.15 Khung: 12.03 + 2.11) x 2 D7: 1.981 1. chiÒu dµy tr¸t 1. v÷a m¸c 75 T-êng d-íi lam can: (4.927 M2 7.358 4.22 (2 x 2 + 0.3 Tr.680 -4.22 (2 x 2.9 AK.451 1.680 151.7 2 x (1.457 0.238 .9 x 2 + 0. v÷a AK.741 247 714.3 + 0.280 26.6 x 0. v÷a m¸c 75 D11: 4 x (0.04 + 2.935 53.11) x 3.21124 Tr¸t t-êng ngoµi.4) x 2 x 3.6 x 0.6 x 2 x 2 Tr¸t trô.935 16.55) x 3.75 + 5.22 x 3.424 4.63211 L¾p dùng lan can s¾t LC1: 3.451 1.636 1.6 D5: 0.5cm.444 4.159 34.500 -3. cét.3 .2 x 0.500 -3.45 T-êng nhµ WC: (2 x 4.3 + 0.624 4.540 922.77 x (0.133 LC4: 1.628 3. lam ®øng.3 + 0.8 x 2.21224 Tr¸t t-êng trong.23114 Tr¸t xµ dÇm.235 27.6 x 3.960 49. cÇu thang.255 101.789.6) x 0.334 18.2 + 2.225 9. chiÒu dµy tr¸t 1.19 x (0.053 Giµn m¸i: 18.8) x 0.38 x (0.7 2 x 3.636 LC2: 1.054 2.993 30.768 4.C¤NG 0.5 x 0.cöa: .640 2.827 LC3: 2.11) x 2 D6: 1.11 Tr.2 x 0.101 + 0.717 254 173.462 3.04 + 7.5cm.993 20.133 1.103 101.7 Thµnh sª n«: 2 x (8.312 1.5 .11) x 2 D8: 1.768 254 479.3 AK.480 39.716 15.768 9.235 27.17) x 0.053 18.560.3) x 2.22124 m¸c 75 Cét C2: 4 x 2 x (0.5 .845 4.4) x 0.716 11.8 x 2.7 Cét C3: 3 x 4 x 0.Sè M· HIÖU TT §ÞNH MøC 145 146 147 148 149 T£N C¤NG VIÖC 0.3 x 2.675 254 90. chiÒu dµy tr¸t 1.5 x 0.45 T-êng bån hoa to: 10.382 10.24) x 2 x 0.600 23.C¤NG 13.55) x 3.2 x 0.7 Thµnh cöa: 6 x 4 x 0.051 AI.328 + 0.788 -1.882 x (0.

631.407 493.22) x 2 D10: 2 x 1.981 87.530 61.042 2.798 10.840.931.348 4.41201 BB.103 163.350.6) D¸n ngãi trªn m¸i nghiªng bª t«ng.056 2.596 60.981 174.380.000 6.348 29.035 25.640 29.154 1. 2 n-íc phñ 84.154 1.19 x 1.8 + 4.463 15.873 6.462.207 7.074 254.300 M2 25.916 12.733 M2 6. ®.000 920.099 126.169.640.931.733 15.680 1.6 + 8.102 4.123 3.728 4.476 1.631.11 + 0. v÷a m¸c 75 MÆt d-íi sª n«: 2 x (0.42101 162 BB.766 4. 1 n-íc lãt.17 - . kÝch th-íc g¹ch 300x300mm.594 126.540.028 440.943 M2 151.536 15.100 4.6 L¸t nÒn.000 2.5 Chßi: 10. trÇn.280 174.04) L¸ng chèng th©m sª n«.53) x 2 x 0.017 29.61 Chßi: 3.594 100M 0.194 126.021 x (0.41114 152 AK.51240 157 AK.14 x 2 x 2 PhÇn n-íc L¾p ®Æt chËu xÝ bÖt L¾p ®Æt vßi t¾m h-¬ng sen lo¹i 1 vßi 1 h-¬ng sen L¾p ®Æt chËu röa lo¹i 1 vßi L¾p ®Æt thïng ®un n-íc nãng L¾p ®Æt èng thÐp tr¸ng kÏm dµi 8m nèi b»ng ph-¬ng ph¸p m¨ng s«ng.kÝnh èng d=25mm L¾p ®Æt cót s¾t tr¸ng kÏm nèi b»ng ph-¬ng ph¸p m¨ng s«ng.618 3.5 x (0. ®.845 + 18. kh«ng b¶ b»ng s¬n levis. 2 n-íc phñ S¬n t-êng ngoµi nhµ.84224 154 AK.11 x 3.600 62.044 1. kh«ng b¶ b»ng s¬n levis.641 C¸i 15.924 M2 137.98 3.6 x 8.935 1.130 4.972 116.407 641.596 23.6 x 4.319 242 196.23214 151 AK.627 250.396 547.407 1.942 354.656 1.45 + 0.984 39.43210 155 AK.C¤NG 4.152 164.572 33.931.002 2.873 100M 0.14301 165 BB.Sè M· HIÖU TT §ÞNH MøC 150 AK.331 60.kÝnh èng d=20mm L¾p ®Æt èng thÐp tr¸ng kÏm dµi 8m nèi b»ng ph-¬ng ph¸p m¨ng s«ng.3 + 0.238.18 x (0.179 29.186 257.672 1. v÷a m¸c 75 Hµnh lang 7.935 1.26201 T£N C¤NG VIÖC D9: 4.298 11.110 137.935 1. 1 n-íc lãt.2 1.112 6.14301 164 BB.75 + 0.798 10. v÷a m¸c 75 2 x (3.288 1.183 3.000 2. t-êng trong nhµ.kÝnh èng d=15mm L¾p ®Æt èng thÐp tr¸ng kÏm dµi 8m nèi b»ng ph-¬ng ph¸p m¨ng s«ng.2) x 2 Tr¸t trÇn.280 4.074 31.6 S¬n dÇm.993 29.3 L¸t nÒn nhµ WC b»ng g¹ch chèng tr¬n.596 M2 7.19 x (0.C¤NG 254 76.266.6) 1. ngãi 22viªn/m2 M¸i WC: 24. kÝch th-íc g¹ch 300x300mm.444 22.266.112 M¸Y TC VËT LIÖU THµNH TIÒN NH.33 x 0.45 + 0.84222 153 AK. chiÒu dÇy 2cm. v÷a m¸c 75 7. ®-êng kÝnh 15mm §¥N VÞ M2 M2 KHèI L¦îNG §¥N GI¸ CHI TIÕT TæNG Sè VËT LIÖU NH.092 280.000 1.560 .41401 BB.41101 BB.536 2.374 Bé Bé Bé Bé 2.06 x 1.266.052 L¸ng granit« bËc tam cÊp 6.633 453.626 25.322 1.633 100M 0.184 560.14301 163 BB.264 1.042 2.836 + 34.166.250 M2 29.556.51240 158 159 160 161 BB. ®.300 10.265 551.13120 156 AK.

18101 BA.189 M3 4. ®-êng kÝnh 34mm L¾p ®Æt cót thu nhùa miÖng b¸t nèi b»ng d¸n keo.050 665.385. ®-êng kÝnh èng 34mm L¾p ®Æt èng nhùa miÖng b¸t nèi d¸n keo.550 105.44 x 2.000 298.806 112.317 28.003 11.285 8.100 35.059 645. hè kiÓm tra.032 60. c-êng ®é dßng ®iÖn <=50A L¾p ®Æt hép nèi.29121 174 BB.119 1.806 12.000 3.000 5. s©u <=1 m.111 10.257 17.936 165.3 §¾p ®Êt nÒn mãng c«ng tr×nh b»ng thñ c«ng ®é chÆt yªu cÇu K=0.984 14.19107 173 BB.624 Bé 8. ®-êng kÝnh 60x34mm L¾p ®Æt phÓu thu ®-êng kÝnh 100mm L¾p ®Æt cÇu ch¾n r¸c phÇn ®iÖn L¾p ®Ìn b¸n cÇu L¾p ®Æt èng nhùa ®Æt ch×m b¶o hé d©y dÉn.325 20.979 112.979 112.240 50.18 - .42201 177 BA.000 6.26202 167 BB.16205 BA.200 8.840 MÐt 20.132 358.804 C¸i 2.000 1.932 24.000 1.925 100M 0. hép c«ng t¾c.846 54.820 6. ®-êng kÝnh èng 60mm L¾p ®Æt èng nhùa miÖng b¸t nèi d¸n keo. ®-êng kÝnh 25x15mm L¾p ®Æt Tª s¾t tr¸ng kÏm nèi b»ng ph-¬ng ph¸p m¨ng s«ng.C¤NG M¸Y TC VËT LIÖU THµNH TIÒN NH.13102 178 BA.800 MÐt 25.679 1.550 14.806 112.189 3.088 138.476 31.14401 179 BA.925 23.349 2.736 611.550 Hép 1.102 13.904 38.025 35.000 2. c-êng ®é dßng ®iÖn <=50A L¾p ®Æt automat 1 pha.16204 BA.004 30. ®-êng kÝnh èng <=15mm L¾p ®Æt èng nhùa ®Æt ch×m b¶o hé d©y dÉn.300 MÐt MÐt C¸i C¸i C¸i C¸i 20.19103 172 BB.733 6.000 1.55 x 1.444 C¸i 5.425 144.550 14.730 2.000 25.257 38.340 15.600 69.C¤NG C¸i 2.26203 168 BB.000 4. réng >1 m. lo¹i ®«i L¾p ®Æt automat 1 pha. ®-êng kÝnh èng <= 27mm KÐo r¶i d©y ®iÖn ®«i.862 2.280 6. hép automat.542.15408 187 AB.998 100M 0.270 10. hép ph©n d©y.415.29124 175 BB.403 6.090 1.698 4.806 1.000 2.85 §¥N VÞ KHèI L¦îNG CHI TIÕT TæNG Sè VËT LIÖU §¥N GI¸ NH.19106 171 BB. lo¹i d©y 2x1.000 4.520 C¸i 2.26301 169 BB.000 45.376 10.060 2.726 C¸i 4.464 18.000 5.630 6.505 33.058 9.751 0.000 1.716 6.037 5.14402 180 181 182 183 184 185 BA.257 M3 .700 214. hép cÇu ch×. ®Êt cÊp II 2.402 6. ®-êng kÝnh 20x15mm L¾p ®Æt cót s¾t thu tr¸ng kÏm nèi b»ng ph-¬ng ph¸p m¨ng s«ng.000 3.44 x 0.380 100M 0.293 4.150 26.42202 176 BB.640 647 35.5mm2 L¾p c«ng t¾c ®iÖn.312 360.13111 T£N C¤NG VIÖC L¾p ®Æt cót s¾t thu tr¸ng kÏm nèi b»ng ph-¬ng ph¸p m¨ng s«ng.968 C¸i 4.993 28. ®-êng kÝnh 25x15mm L¾p ®Æt èng nhùa miÖng b¸t nèi d¸n keo.500 378.000 1.540 C¸i C¸i 8.19202 186 BA. ®-êng kÝnh 15mm L¾p ®Æt Tª thu s¾t tr¸ng kÏm nèi b»ng ph-¬ng ph¸p m¨ng s«ng.760 11.200 232.880 52.26303 170 BB.150 26.000 551 6.132 647 108.006 88.19202 BA. lo¹i cã 1 h¹t trªn c«ng t¾c L¾p æ c¾m ®iÖn.5mm2 KÐo r¶i d©y ®iÖn ®«i.573 5.18202 BA.11432 188 AB.806 37.984 1. ®-êng kÝnh èng 90mm L¾p ®Æt cót nhùa miÖng b¸t nèi b»ng d¸n keo. lo¹i d©y 2x2.984 14.Sè M· HIÖU TT §ÞNH MøC 166 BB. kÝch th-íc hép <= 150x200mm bÓ phèt §µo mãng cét trô.

618 337.15513 190 AF.007 187.5x22.502 91.81122 191 AF.C¤NG 0.25 / 100 4 x 2.201 70.144 353.11213 192 AF.22 x 0.024 0.000 2.872 59.6 x 0.284 7. ®¸ 1x2.11413 t«.399 30. m¸c 75 2.6) x 0.726 65.22 x 0.Sè M· HIÖU TT §ÞNH MøC T£N C¤NG VIÖC 4.007 TÊn 0.15 2.1 L¾p c¸c lo¹i cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n b»ng thñ c«ng.44 x 2.44 x 0.993 0.55 Bª t«ng g¹ch vì.13221 SXL§ cèt thÐp bª t«ng ®óc s½n tÊm ®an.42131 l-îng <= 250 kg TæNG CéNG §¥N VÞ M3 100M2 M3 TÊn KHèI L¦îNG §¥N GI¸ CHI TIÕT TæNG Sè VËT LIÖU NH.638 1.534 26.728 17.83 + 19.547 975. träng 198 AG. lanh 197 AG.746 78.1 195 AG.843 53.069 0.714 2.58) / 1000 S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n tÊm ®an.67 + 32.44 x 0.44 x 0.600 21.286 129.500 457.008 8.499 0.033 2.068 53.008 M3 0.035.582 5.37 + 54.541 82.146.2 + 0.633 370. m¸c 200 2 x 1.230 843.1 SXLD.149 0.484 100M2 0.937 390.628.048 8.755 1.945 0.61110 193 AF.21114 m¸c 75 4 x 2. m¸i h¾t.235 50. dµy<= 33 cm. réng <=250cm 2.1 / 100 196 AG.44 x 0. ®-êng kÝnh <=10 mm (18.137.31311 SXLD.22 x 1.267 .74) / 1000 X©y mãng g¹ch chØ 6.313 9.485 620.105 TÊn M¸Y TC VËT LIÖU THµNH TIÒN NH. v÷a xi m¨ng 194 AE.253 0.942 358.043 0.893 0.114 0.164 606.22 x 1.505 1.22 x 0.1 2 x 0.09 + 4.655.2 x 0.61120 S¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp mãng. §k <=10 mm (3. ®-êng kÝnh <= 18 mm (27.532 241.44 x 2.105 8.1 / 100 Bª t«ng mãng ®¸ 1x2 m¸c 200.839.19 - .035.928 0.485 937.16) / 1000 189 AF.22 S¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp mãng. th¸o dì v¸n khu«n ®¸y bÓ phèt 4 x 2.295.873 18.554 35.547 0.118 30.157 170.009 0.144 C¸i FALSE FALSE .595 0.230 64.1 x 0.049 0.755 359.188 2.44 x 2.048 M3 2.5x10.2.595 153.C¤NG 91.955 11. th¸o dì v¸n khu«n gç tÊm ®an bÓ 2 x 2 x (1.162 0.

389 20.298.769 .355.115.172.911.710 241.èI L¦îNG Dù TO¸N N THÓ THAO nhµ kh¸ch tØnh b¾c ninh hµng rµo s¾t. s©n tennis ®åi ph¸o thñ.605 67.259.966 1.158 879.915 13.20 - . chiÕu s¸ng. THµNH PHè B¾C NINH THµNH TIÒN M¸Y TC 11.227 3.465.

639 515.087 .THµNH TIÒN M¸Y TC 24.506 11.21 - .

204 7.247 26.962 .THµNH TIÒN M¸Y TC 701.22 - .856 146.241 10.438 20.641 48.

795 171.056 5.936.511 9.038 33.THµNH TIÒN M¸Y TC 198.602 88.350 .329 66.23 - .854.

657 3.641.24 - .567 2.447 21.040 .882 808.340.143.THµNH TIÒN M¸Y TC 627 5.074 7.

055 .THµNH TIÒN M¸Y TC 16.25 - .159 6.356 12.859 16.

664 .554 157.249 250.065 83.THµNH TIÒN M¸Y TC 34.26 - .

27 - .THµNH TIÒN M¸Y TC .

THµNH TIÒN M¸Y TC 66.28 - .421 .

630 .143 2.29 - .THµNH TIÒN M¸Y TC 113.

30 - .THµNH TIÒN M¸Y TC 51.452 135.838 .

139 2.628 .THµNH TIÒN M¸Y TC 181 6.025 11.31 - .733 58.

32 - .394 194.827 2.720 .THµNH TIÒN M¸Y TC 107.993 49.

385 .532 205.THµNH TIÒN M¸Y TC 136.827 8.705 19.33 - .

151 23.206 .34 - .654 2.811 352.THµNH TIÒN M¸Y TC 7.160 484 39.

812 37.35 - .851 4.THµNH TIÒN M¸Y TC 511.585 .725 25.407 8.

134 54.THµNH TIÒN M¸Y TC 3.36 - .563 6.898 7.476 .045 55.

THµNH TIÒN M¸Y TC 12.175 1.940 16.293 .37 - .

219.38 - .THµNH TIÒN M¸Y TC 16.618 408.205 242 1.596 3.274 .174 8.

151.795 38.15513 Bª t«ng g¹ch vì.2200 0.0570 124.2000 0.522 169.795.21114 dµy<= 33 cm.6048 0.000 3.856 3.5-2 + N-íc AF.5x10.822 660.264 0.037 50.618 8.8087 0. gi»ng (BT ®æ t¹i chç) + Gç v¸n khu«n + Gç ®µ nÑp v¸n khu«n .798 5.8930 351.v÷a xi m¨ng m¸c 75 + §¸ héc + §¸ d¨m 4 x 6 + Xi m¨ng PC30 + C¸t vµng.337 1.251 0.550 49.11214 v÷a xi m¨ng m¸c 75 + §¸ héc + §¸ d¨m 4 x 6 + Xi m¨ng PC30 + C¸t vµng.900 978.731 M3 83.90 AB.®¸ cÊp III §µo san ®Êt t¹o mÆt b»ng b»ng m¸y ®µo <= 0. t-êng kÌ.0750 0.581 0.1092 432.074 100M3 1.772.787.580 . ML > 2 + N-íc XÕp ®¸ khan cã chÝt m¹ch m¸i dèc thang lªn xu«ng.0000 92.3501 0. s©n tennis §ÞA §IÓM X¢Y DùNG : khu ®åi ph¸o thñ.8500 0.5-2 + N-íc X©y t-êng th¼ng g¹ch chØ 6.5000 6.205 100M3 19.5000 5.5m. AE.1700 360. AE.066 10.752 1.0754 5.6187 0.526 1.0030 0.518 0.5x22.7920 0.4 + N-íc AB.1399 0.272 20.331 0.347 24.429 2. ML > 2 + N-íc X©y t-êng th¼ng b»ng ®¸ héc. ®é chÆt yªu cÇu AB.5000 5. ML = 1. cao <=2 m.0026 0. M¸Y THI C¤NG AA.62122 K=0.1092 170.13111 §µo gèc c©y §k gèc c©y <= 20 cm VËn chuyÓn gèc c©y.858 66.5000 6.3326 0.1092 5. dµy<= 11cm.12514 m¨ng m¸c 75 + §¸ héc + §¸ d¨m 4 x 6 + Xi m¨ng PC30 + C¸t vµng.764 100M3 9.291 100M3 M3 kg M3 M3 M3 M3 M3 M3 kg M3 M3 22.8340 0.0570 124.0007 788. dïng bóa c¨n .0000 73.227 M3 M3 kg M3 M3 M3 KHèI L¦îNG Y£U CÇU 142.5000 64.592 1.302 1. ML > 2 + C¸t mÞn. ®Êt cÊp III AF.000 ca 10.182 M3 M3 kg M3 M3 M3 §ÞNH MøC CHÝNH PHô (%) 8.81141 SXLD.314 3.51613 §µo ®¸ dµy <0.5x10.677.51613 §µo ®¸ dµy <0. ML > 2 + N-íc AK.5000 5.0174 10.2507 0.430 643.960 169.000.11114 X©y mãng ®¸ héc.39 - §¥N VÞ C©y Gèc c©y KHèI L¦îNG 3.B¶NG PH¢N TÝCH §¥N GI¸ C¤NG TR×NH : X¢Y DùNG S¢N THÓ THAO nhµ kh¸ch tØnh b¾c ninh h¹ng môc : san nÒn.324 8. v÷a xi m¨ng m¸c 75 + G¹ch chØ 6.897 0.378 1. THµNH PHè B¾C NINH Sè TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M· HIÖU C¤NG T¸C X¢Y L¾P §ÞNH MøC T£N LO¹I VËT LIÖU.0570 124. ML > 2 + N-íc + G¹ch vì X©y mãng t-êng bån hoa trôc AD.5000 5.5x10.21124 cÊp IV San ®Çm ®Êt b»ng m¸y ®Çm 16T. ML > 2 + N-íc X©y trô t-êng rµo d¹ng bËc thang b»ng ®¸ héc.000 M3 988. hµng rµo s¾t. réng <=3 m.5m. NH¢N C¤NG. v÷a AE.554. m¸c 75 + Xi m¨ng PC30 + C¸t vµng.4704 0.4704 0.11111 Bª t«ng lãt mãng. g¹ch chØ 6.12121 ChÆt c©y ë s-ên dèc§k gèc c©y <= 20 cm AA.5x10.0598 6.018 3.839 2. chiÕu s¸ng.451 39.544 M3 M3 M3 kg M3 M3 M2 kg M3 M3 M3 M3 M3 kg M3 M3 M3 M3 M3 10.12224 xi m¨ng m¸c 75 + §¸ héc + §¸ d¨m 4 x 6 + Xi m¨ng PC30 + C¸t vµng.®¸ cÊp III §µo mãng c«ng tr×nh b»ng m¸y ®µo <= 0.149 8.25114 réng mãng <= 6m.22114 cao <= 4 m. AE. ®Êt AB. ®Êt cÊp IV TT VËn chuyÓn ®Êt thõa ®i ®æ AF. th¸o dì v¸n khu«n xµ dÇm.641 0.3326 0.5x22 + Xi m¨ng PC30 + C¸t mÞn.000.9363 0.0000 1.5315 0. v÷a xi AE. s©u <=1 m. v÷a xi m¨ng m¸c 75 + G¹ch chØ 6.005 6. dïng bóa c¨n . ®¸ 4x6 m¸c 100 chiÒu réng <=250cm + Xi m¨ng PC30 + C¸t ®æ bª t«ng + §¸ d¨m 4 x 6 + N-íc AE.5x22 + Xi m¨ng PC30 + C¸t mÞn.3161 0.434 1.537 0.882 15.5000 6.757 583.0000 1.1890 1. ML = 1.762 26.982 1. dµy<=60 cm .11313 §µo mãng b¨ng.0610 19.4704 0.träng t¶i xe 7 tÊn AB.864 47.6069 0. dµy<=60 cm.2000 0.409 114.538 viªn kg M3 M3 viªn kg M3 M3 100M2 M3 M3 200.5000 5.738 550. ML = 0.8m3.533 44.968 1.3326 0.7-1.2000 0.97120 MiÕt m¹ch t-êng ®¸ lo¹i låi + Xi m¨ng PC30 + C¸t vµng. th©n c©y ®i b»ng xe «t« cã g¾n TT cÇn trôc .260 0.5x22.8m3 chiÒu AB.104 17.

®¸ 2x4 m¸c 200.580 1.540 4.2100 0.0000 1.5-2 + N-íc X©y thµnh hè ga b»ng g¹ch chØ 6. v÷a xi m¨ng m¸c 75 + G¹ch chØ 6. th¸o dì v¸n khu«n bª t«ng ®¸y r·nh + Gç v¸n khu«n + Gç ®µ nÑp v¸n khu«n + Gç chèng (c«ng tr×nh DD+CN) + §inh c¸c lo¹i Bª t«ng ®¸y r·nh.903 0.5500 0.775.0000 0.1300 0.0242 0. CT3 Th¸i Nguyªn + D©y thÐp S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n tÊm ®an.520. träng l-îng <= 250 kg + Xi m¨ng PC30 + C¸t mÞn.804 M3 M2 1.0000 21.7920 0.0000 14.41114 AK. v÷a m¸c 75 + Xi m¨ng PC30 + C¸t vµng.414 0.5x10.673 14.005.4807 0.780 36.5x10. bÖ m¸y (BT ®æ t¹i chç) + Gç v¸n khu«n + Gç ®µ nÑp v¸n khu«n . chiÒu dÇy 2cm.351 .0754 720. ®Êt cÊp III §µo mãng cét trô.0866 5.5000 681.0000 1. CT3 Th¸i Nguyªn + D©y thÐp S¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp xµ dÇm.0076 0.246 0.21234 AG. ®Êt cÊp III SXLD.11233 AE.048 7. th¸o dì v¸n khu«n bª t«ng ®¸y hè ga + Gç v¸n khu«n + Gç ®µ nÑp v¸n khu«n + Gç chèng (c«ng tr×nh DD+CN) + §inh c¸c lo¹i SXLD.736 81.31311 AG.0000 1.579 0.7-1.4 + N-íc SXLD.5x22 + Xi m¨ng PC30 + C¸t mÞn.0065 227.0000 0.42131 37 AB.861 0.5000 5.0280 0.257 15.7920 0.11313 25 AB.0018 10. ®-êng kÝnh > 18 mm + ThÐp §k > 18 mm.200 30.0000 251. th¸o dì v¸n khu«n mãng dµi.1878 0.595.336 0.0000 1.8087 0.301 viªn kg M3 M3 C¸i 2.5000 0.0000 14.0000 106.494 0.13221 AG.0000 1.5x22.925 8.9000 0.352 1.5x10. ML = 1.Sè TT M· HIÖU §ÞNH MøC 21 AF. ®¸ 1x2 m¸c 200 + Xi m¨ng PC30 + C¸t ®æ bª t«ng + §¸ d¨m 1 x 2 + N-íc §µo r·nh tho¸t n-íc trong s©n.041 0.0000 1. CT3 Th¸i Nguyªn + D©y thÐp + Que hµn VN Bª t«ng xµ dÇm.031 102.142 3.5000 5.736 4.824 1.3630 0.0000 2.61511 22 23 AF.539 100M2 M3 M3 M3 kg 100M2 M3 M3 M3 kg M3 kg M3 M3 M3 M3 KHèI L¦îNG Y£U CÇU 1.8912 0.0000 0.1600 1. dµy<= 33 cm.996 1.0000 1.5-2 + N-íc L¸ng ®¸y r·nh kh«ng ®¸nh mÇu.0000 347.0865 0.721 331.5000 0.307 viªn kg M3 M3 M3 1.099 7.358 kg M3 M3 M3 kg M3 M3 M3 350.1230 0.032 0. s©u >1.310 550.11413 AG.013.027 0.0000 1.760 7.81111 AF. réng <=250cm + Xi m¨ng PC30 + C¸t ®æ bª t«ng + §¸ d¨m 2 x 4 + N-íc X©y r·nh tho¸t n-íc b»ng g¹ch chØ 6.853 0.9570 1.500 121.2809 0.5-2 + N-íc §µo mãng b¨ng.0000 1.1794 1.5000 5.0000 1.504 550. ®Êt cÊp III SXLD.5700 0.5000 0.230.4760 0.000 114.009 M3 9.61531 AF.11313 38 AF.3161 0.0000 1.456 3.804 0. M¸Y THI C¤NG + Gç chèng (c«ng tr×nh DD+CN) + §inh c¸c lo¹i S¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp xµ dÇm. réng >1 m.247 15.350 0.0000 10.0865 1. v÷a m¸c 75 + Xi m¨ng PC30 + C¸t mÞn.2402 0.471 0.202 0.527 22.1896 8.0000 21.5000 0.255 0.003 0.4590 12. gi»ng nhµ.020.26314 AE.281 0. gi»ng cao <=4m. NH¢N C¤NG.385 kg kg TÊn §ÞNH MøC CHÝNH PHô (%) 0.11443 26 AF.12313 24 AB.21114 AK.215 0.085 3. ®¸ 1x2.0000 92.366 3.4008 0. th¸o dì v¸n khu«n gç bª t«ng ®óc s½n tÊm ®an + Gç v¸n khu«n + §inh c¸c lo¹i SXL§ cèt thÐp bª t«ng ®óc s½n tÊm ®an.5000 0. gi»ng cao <=4m.948 8.5000 5.7920 0.493 7.720 kg M3 M3 M2 kg M3 M3 100M2 M3 kg TÊn kg kg 386.4828 0. §k <=10 mm + ThÐp §k <=10 mm.40 - §¥N VÞ M3 kg TÊn KHèI L¦îNG Kg kg kg M3 kg M3 M3 M3 M3 0. m¸c 200 + Xi m¨ng PC30 + C¸t ®æ bª t«ng + §¸ d¨m 1 x 2 + N-íc L¾p c¸c lo¹i cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n b»ng thñ c«ng.5x10.0000 1. ML > 2 + N-íc Tr¸t thµnh r·nh.005. ML = 1.0750 0.452 0.81111 C¤NG T¸C X¢Y L¾P T£N LO¹I VËT LIÖU.002 0.5x22 + Xi m¨ng PC30 + C¸t mÞn.357 2. ML = 0.3350 15.993 0. ML = 1.823 2. ®-êng kÝnh <=10 mm + ThÐp §k <=10 mm.0060 0.0400 60.0000 10.4200 2.5000 1.0000 1. v÷a xi m¨ng m¸c 75 + G¹ch chØ 6.404 4.2800 6.589. s©u <=1 m.007 0.136 0.0000 1.81122 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 AF. chiÒu dµy tr¸t 2cm.2900 1.4200 353. hè kiÓm tra.0000 1.0000 5. réng <=3 m.374 1.9041 0.0000 0.5x22.0000 1.014 100M2 M3 M3 1.026 0.

315 16.0000 1. dµy 3. th¸o dì v¸n khu«n mãng cét trô hµng rµo (BT ®æ t¹i chç) + Gç v¸n khu«n + Gç ®µ nÑp v¸n khu«n + Gç chèng (c«ng tr×nh DD+CN) + §inh c¸c lo¹i Bª t«ng mãng trô t-êng rµo. dµi 4.0000 1.1000 0.7000 1.0000 1.923 2.1180 1.832.150 1.5000 0.101 0.0000 1.0000 1.427 0. gi»ng cao <=4m. dµy>33 cm.1180 1.0000 1.980 1.12313 AB.0500 2.600 .5000 0.600 3.11111 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 AF. CT3 Th¸i Nguyªn + L-íi thÐp B40 + Que hµn VN + Oxy (chai 6m3) + §Êt ®Ìn + B¶n lÒ th-êng L¾p dùng cöa l-íi thÐp + Que hµn c¸c bon S¬n s¾t thÐp c¸c lo¹i 3 n-íc b»ng s¬n tæng hîp + S¬n ALKYD mµu xanh + X¨ng .609 75.845 0.2900 1.511 0.067 0.0754 12.77m.85 Mua cäc èng thÐp D58.020.447 4.2800 4.81141 SXLD.0000 0.61511 AF.148 0.5x10.223 1.7920 0.660 22.381 0.3248 0.888 1.066 350.5x10.106 17.5315 0.5x22.4590 1.5x10.52520 52 AK.5000 0.0500 2.468.0000 0.0000 0.0780 14.83422 53 C¤NG T¸C X¢Y L¾P T£N LO¹I VËT LIÖU.0000 69.5x10.013 viªn kg M3 M3 100M2 0.163 4.0000 143.5100 0.2250 0.818 0.21213 AE. CT3 Th¸i Nguyªn + L-íi thÐp B40 + Que hµn VN + Oxy (chai 6m3) + §Êt ®Ìn L¾p dùng hµng rµo l-íi thÐp + Que hµn c¸c bon S¬n s¾t thÐp c¸c lo¹i 3 n-íc b»ng s¬n tæng hîp + S¬n ALKYD mµu xanh + X¨ng S¶n xuÊt cöa l-íi thÐp + ThÐp h×nh + ThÐp §k <=18 mm.0000 0.005.4200 TÊn kg kg kg M3 kg M3 M3 M3 M3 Cäc M2 kg M2 kg chai kg M2 kg M2 kg kg M2 kg kg M2 kg chai kg c¸i M2 kg M2 kg kg 1.071 550.9000 0.0000 14.592 8.281 0.683 1.0270 0.0000 1.211 350.614 266. CT3 Th¸i Nguyªn + D©y thÐp + Que hµn VN Bª t«ng gi»ng t-êng rµo.809 3.0000 1.410 M3 M3 M3 kg M3 §ÞNH MøC CHÝNH PHô (%) 0.5000 0.13111 TT AI.7920 0.61521 AF.476 kg M3 M3 M3 M3 KHèI L¦îNG Y£U CÇU 0.5000 0.11521 54 AL.000 631.040 viªn kg M3 M3 M3 2.0000 1.5000 1.1700 1.161 7.81122 AF.2100 0.367.2250 0.4200 0.5-2 + N-íc X©y mãng g¹ch chØ 6.150 1.944 3.581 0.1000 0.440 2. th¸o dì v¸n khu«n gi»ng t-êng rµo (BT ®æ t¹i chç) AF.0000 1.5000 32.5000 0.9363 0.875 3.5000 444.21113 AF.0700 0.395 7.429 TÊn kg kg 1.5000 0.557 539.0300 1. ®¸ 1x2 m¸c 200 + Xi m¨ng PC30 + C¸t ®æ bª t«ng + §¸ d¨m 1 x 2 + N-íc §¾p ®Êt nÒn mãng t-êng rµo k=0.573 698.4807 0. ®¸ 1x2 m¸c 200.Sè TT M· HIÖU §ÞNH MøC 39 AF.107. dµy<= 33 cm.965 26.5000 57.0060 0.0000 66. gi»ng cao <=4m. ®¸ 4x6 m¸c 100 chiÒu réng <=250cm + Xi m¨ng PC30 + C¸t ®æ bª t«ng + §¸ d¨m 4 x 6 + N-íc SXLD.740 0.0000 12. NH¢N C¤NG. ®-êng kÝnh <=10 mm + ThÐp §k <=10 mm.1896 1.5x22.944 631.5000 0.314.109 5.0000 1.0000 5.064 10.0000 1.253 0.0600 0.3350 15.862 38.699 6.9000 0.254 11.2mm S¶n xuÊt hµng rµo l-ãi thÐp + ThÐp §k <=18 mm.5000 0.5000 0.8500 0.5500 0. ML = 1.291.0000 21.11213 AE. ®-êng kÝnh <= 18 mm + ThÐp §k <=18 mm.0000 0.1890 0.784.0000 1. v÷a xi m¨ng m¸c 50 + G¹ch chØ 6.83422 + Gç v¸n khu«n + Gç ®µ nÑp v¸n khu«n + Gç chèng (c«ng tr×nh DD+CN) + §inh c¸c lo¹i S¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp xµ dÇm.362 1.7058 0.5x22 + Xi m¨ng PC30 + C¸t mÞn.0000 1.072 70.41 - §¥N VÞ M3 kg M3 kg M3 M3 M3 100M2 KHèI L¦îNG 200.1896 1.744 38. CT3 Th¸i Nguyªn + D©y thÐp S¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp xµ dÇm.387 0.11511 51 AL.7000 3.9570 14.5000 0. réng <=250cm + Xi m¨ng PC30 + C¸t ®æ bª t«ng + §¸ d¨m 1 x 2 + N-íc X©y mãng g¹ch chØ 6.5500 0.0000 1.4807 0.0000 1.5-2 + N-íc AI.5000 0.185 0.600 3. v÷a xi m¨ng m¸c 50 + G¹ch chØ 6.339 5. M¸Y THI C¤NG + Gç chèng (c«ng tr×nh DD+CN) + §inh c¸c lo¹i Bª t«ng lãt mãng.3360 0. ML = 1.5x22 + Xi m¨ng PC30 + C¸t mÞn.944 631.0000 1.52520 55 AK.940 0.351 M3 M3 M3 kg 0.

8200 20.0000 101. réng <=1 m.498 100M2 0.0000 0.140 0.000 0.15513 Bª t«ng g¹ch vì.0400 5.098 0.054 0.0000 10.055 3.471 142.0000 0.013 0.0000 0.11222 Lµm mãng líp trªn b»ng cÊp phèi ®¸ d¨m.2100 0.6048 0.011 0. tÊm lîp th«ng minh + TÊm lîp th«ng minh + §inh vÝt TT GhÕ träng tµi §µo mãng cét trô.238 0.019 0. AB.578 5.284 0.767 0.368 763. réng <=250cm + Xi m¨ng PC30 + C¸t ®æ bª t«ng + §¸ d¨m 1 x 2 + N-íc TT Mua cét ®iÖn thÐp.075-50mm TT Mua bª t«ng nhùa h¹t mÞn R¶i th¶m mÆt ®-êng bª t«ng nhùa h¹t mÞn.9230 16. hè kiÓm tra.0000 5.11413 ®Êt cÊp III AF.0000 4.9000 0.046 2.0000 1.520 5.1896 1.042 1.0000 1.0000 1. th¸o dì v¸n khu«n cét vu«ng.789 0.017 0.0000 0.0000 5.1700 7.0000 1.033 36.5000 300.0000 1.4807 0.104 0. ML > 2 + N-íc + G¹ch vì AF.964 1.968 0.725 0.011 0.81122 SXLD.284 .61131 L¾p dùng xµ gå thÐp èng (VËn dông m· ®Ó tÝnh ) + Que hµn VN TT GhÕ ®¸ AK.683 42.138 8.0000 KHèI L¦îNG Y£U CÇU 0.372 12. s©u <=1 m.1490 0.61111 L¾p dùng cét ®iÖn thÐp + Bu l«ng M20x80 + §inh t¸n §K 22 + Que hµn VN + D©y thÐp D6-D8 . hè kiÓm tra.000 0.1896 1.072 1.044 1.Sè TT 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 M· HIÖU C¤NG T¸C X¢Y L¾P §ÞNH MøC T£N LO¹I VËT LIÖU.1400 14.300 114.490 118.5500 0. ®¸ 4x6 m¸c 100 chiÒu réng <=250cm + Xi m¨ng PC30 + C¸t ®æ bª t«ng + §¸ d¨m 4 x 6 + N-íc AF.7500 5.9363 0. l-íi HK AI.0000 1. cét cao 6m AI.0000 5.5315 0.033 0.318 0.11212 Lµm mãng líp d-íi b»ng cÊp phèi ®¸ d¨m.0000 1.231 0.034 0. M¸Y THI C¤NG TT Mua kho¸ cöa Minh Khai §µo mãng cét trô.003 0.9000 0.2400 5. chiÒu dÇy AD.4960 15. réng <=1 m. s©u <=1 m.0000 0.384 0.61121 L¾p dùng m¸i l¸n nghØ ( VËn dông m· ®Ó tÝnh ) + Que hµn VN + D©y thÐp D6-D8 + Gç chÌn AI.0000 20.824 9.0000 208.0000 6.8500 0.028 0. NH¢N C¤NG.141 132.075-50mm AD.64231 L¾p ®Æt cét l-íi + Que hµn VN + ThÐp §k <=18 mm.0000 5.0000 1.882 142.006 0.647 0.0000 0.000 0.0000 3.5500 2.0000 5.017 0.036 200.12331 Lîp m¸i che l¸n nghØ.11111 Bª t«ng lãt mãng.0000 5. th¸o dì v¸n khu«n mãng cét ®iÖn (BT ®æ t¹i chç) + Gç v¸n khu«n + Gç ®µ nÑp v¸n khu«n + Gç chèng (c«ng tr×nh DD+CN) + §inh c¸c lo¹i AF.8000 10.0000 69.0000 18.23233 mÆt ®-êng ®· lÌn Ðp 5 cm TT Mµi t¹o tr¸m toµn bé mÆt s©n TT S¬n mÆt s©n AK.5000 0.495 2.0000 1.0000 1.0000 5.5500 0.944 1.021 M3 M3 M3 kg M3 kg M3 M3 M3 M3 kg M3 M3 M3 Bé TÊn kg kg kg 100M3 M3 100M3 M3 TÊn 100M2 M2 M2 kg M M TÊn chai kg kg M TÊn kg kg M3 TÊn kg C¸i 100M2 M2 c¸i C¸i §ÞNH MøC CHÝNH PHô (%) 0.001 6. dµy 5cm + CÊp phèi ®¸ d¨m 0.804 721.0000 1.000 M3 4.343 1.4807 0.008 0.288 350.0000 5.130 0.11213 Bª t«ng mãng ®¸ 1x2 m¸c 200.970 350.0000 1.944 6.243 0.11213 Bª t«ng mãng ®¸ 1x2 m¸c 200.0000 8.8930 44.6187 0.81132 chç) + Gç v¸n khu«n + Gç ®µ nÑp v¸n khu«n + Gç chèng (c«ng tr×nh DD+CN) + §inh c¸c lo¹i AF.580 0.1399 0. réng <=250cm + Xi m¨ng PC30 + C¸t ®æ bª t«ng + §¸ d¨m 1 x 2 + N-íc TT Mua cét l-íi VN.0000 1.3350 15.91231 S¬n.000 0.580 7.7920 0.42 - §¥N VÞ Bé KHèI L¦îNG 1.11121 S¶n xuÊt m¸i l¸n nghØ ( vËn dông m· ®Ó tÝnh ) + Oxy (chai 6m3) + §Êt ®Ìn + Que hµn VN TT Mua èng m¹ kÏm D26 lµm x¸ gå AI.407 1.0000 10.262 0. ch÷ nhËt (BT ®æ t¹i AF.0000 1.11413 ®Êt cÊp III SXLD.145 0.290 9. dµy 15 cm + CÊp phèi ®¸ d¨m 0. m¸c 75 + Xi m¨ng PC30 + C¸t vµng.0000 0.000 M3 1.992 M3 kg M3 M3 M3 100M2 M3 M3 M3 kg M3 kg M3 M3 M3 Cét TÊn c¸i c¸i kg kg 0.7920 0.0000 688. CT3 Th¸i Nguyªn + D©y thÐp 4 ly AD. kÎ v¹ch tr¾ng 02 líp PlexiColor line paint + S¬n PlexiColor line paint TT Gia c«ng uèn thÐp èng D40 TT Mua thÐp èng m¹ kÏm D20 lµm thanh gi»ng AI. AB.

11313 AE.036 M3 1.071 0.81111 C¤NG T¸C X¢Y L¾P T£N LO¹I VËT LIÖU.4831 0.046 1.1700 0.0000 1.0000 1. ®Êt cÊp III L¾p ®Æt èng nhùa ®Æt ch×m b¶o hé d©y dÉn. s©u >1 m.1092 12.. söa lç luån c¸p.470 3.0200 3.2000 0.081 0. M¸Y THI C¤NG + ThÐp h×nh + Gç chÌn Mua chôp liÌn cÇn Mua bãng ®Ìn Luån c¸p cöa cét.146 M3 M3 10.3350 15.273 1.0000 1.173 0.0865 0.0000 1.117 0.2200 0. réng <=3 m.578 1.222. s©u >1.0000 1.0000 0.0000 0.019 2.054 0.11423 104 105 AB.043 0.744 1.0570 124.0000 135.16209 93 AB. th¸o dì v¸n khu«n mãng dµi.0000 6.0000 0.3326 0. ®Êt cÊp III §µo mãng cét trô. NH¢N C¤NG.1906 1.0300 5.7920 0. ML > 2 + C¸t mÞn. ®Êt cÊp III SXLD. ®-êng kÝnh èng <=15mm + èng nhùa b¶o hé d©y dÉn D15 KÐo r¶i d©y ®iÖn ®«i.0000 1.030 0. quÊn c¸p vµ kÐo vµo trong cét .200 0.658 0.404 M3 100M2 M3 M3 M3 kg 100M2 M3 M3 M3 kg M3 kg M3 M3 M3 41.7920 0.140 MÐt MÐt MÐt 129.536 0. ML > 2 + N-íc X©y t-êng lan can thang b»ng ®¸ héc.0000 1. hè kiÓm tra.428 934.0000 0. lo¹i d©y 2x10mm2 + D©y ®iÖn 2 ruét 2x10mm2 §¾p ®Êt nÒn mãng c«ng tr×nh b»ng thñ c«ng ®é chÆt yªu cÇu K=0.230 4.5315 0.040 100M2 0.772 1. réng <=3 m..5000 5. bÖ m¸y (BT ®æ t¹i chç) + Gç v¸n khu«n + Gç ®µ nÑp v¸n khu«n + Gç chèng (c«ng tr×nh DD+CN) + §inh c¸c lo¹i Bª t«ng nÒn thang. réng >1 m.0000 0.000 20.000 6.003 0.674 0.023 1.Sè TT M· HIÖU §ÞNH MøC 85 86 TT TT 87 TT 88 BA.13111 96 AF.7920 0.436 352.0000 1.2600 0.009 6.0000 1.11214 AK.069 3.81111 97 98 99 100 AF.5000 5.4704 0.5000 9. réng <=1 m.481 1.0000 5.2100 0.420 8.5000 5. th¸o dì v¸n khu«n mãng cét vu«ng.0000 1. luån d©y bäc c¸p.0000 1.3350 15.029 0.3501 0.0200 15. c-êng ®é dßng ®iÖn <=16A vµo tñ ®iÖn + Autom¸t 1 pha 50A Mua tñ ®iÖn §µo mãng b¨ng.81111 AF.108 1. ML = 0.0000 1.19202 89 90 TT AB. dµy<=60 cm.0000 1.573 0.81122 106 107 108 109 AF.144 M3 M3 kg M3 M3 M2 kg M3 M3 M3 M3 27.0000 1. ®¸ 1x2 m¸c 200 + Xi m¨ng PC30 + C¸t ®æ bª t«ng + §¸ d¨m 1 x 2 + N-íc X©y bËc thang b»ng ®¸ héc.180 1.079 0.11443 103 AB.817 M3 18.000 Cét M3 M3 M3 kg M3 kg M3 M3 M3 M3 M3 M3 kg M3 M3 §ÞNH MøC CHÝNH PHô (%) 1. quÊn c¸p dù phßng.11311 AB.146 MÐt 129.7-1. ®¸ 4x6 m¸c 100 chiÒu réng <=250cm + Xi m¨ng PC30 + C¸t ®æ bª t«ng + §¸ d¨m 4 x 6 + N-íc SXLD.85 §µo chØnh söa lµm nÒn thang §¾p ®Êt chØnh söa lµm nÒn thang SXLD.0030 0. ML > 2 + N-íc MiÕt m¹ch t-êng ®¸ lo¹i låi + Xi m¨ng PC30 + C¸t vµng.1092 5.5000 5.0026 0.444 2.298 0.9043 0.140 M3 20.075 .0007 36. th¸o dì v¸n khu«n dÇm mãng .14401 92 BA.12514 AE.0000 0. cao <=2 m.97120 101 TT 102 AB. ®Êt cÊp III §µo mãng b¨ng.11313 91 BA.816 200.014 0.4 + N-íc Mua ®Êt trång c©y §µo mãng cét trô..0000 151.2100 0.000 C¸i 6.81122 AF.649 1. hè kiÓm tra. s©u <=2 m.017 0.0000 1.0000 1. s©u <=1 m.13111 94 95 AB.068 100M2 0. v÷a xi m¨ng m¸c 75 + §¸ héc + §¸ d¨m 4 x 6 + Xi m¨ng PC30 + C¸t vµng.8500 0.3326 0.11111 AF.152 M3 16.821 9.000 C¸i C¸i M3 1.261.009 0.43 - §¥N VÞ kg M3 Bé C¸i KHèI L¦îNG 6. ch÷ nhËt (BT ®æ t¹i chç) + Gç v¸n khu«n + Gç ®µ nÑp v¸n khu«n + Gç chèng (c«ng tr×nh DD+CN) + §inh c¸c lo¹i SXLD.171 0.11323 AF.0865 0.4590 12.4590 12.203 M3 M3 M3 kg 100M2 KHèI L¦îNG Y£U CÇU 0.058 7.9363 0. L¾p ®Æt automat 1 pha.0000 3.7920 0.099 3. th¸o dì v¸n khu«n bª t«ng lãt mãng + Gç v¸n khu«n + Gç ®µ nÑp v¸n khu«n + Gç chèng (c«ng tr×nh DD+CN) + §inh c¸c lo¹i Bª t«ng lãt mãng.174 0.028 3.0000 1.0570 124. v÷a xi m¨ng m¸c 75 + §¸ héc + §¸ d¨m 4 x 6 + Xi m¨ng PC30 + C¸t vµng.593 3. th¸o dì v¸n khu«n bª t«ng lãt mãng + Gç v¸n khu«n + Gç ®µ nÑp v¸n khu«n + Gç chèng (c«ng tr×nh DD+CN) + §inh c¸c lo¹i SXLD.0000 1.679 4.0000 1.252 766.162 0.4704 0.0000 3.125 10.

m¸c 75 kg + Xi m¨ng PC30 M3 + C¸t vµng.9360 0.005.0780 847.0000 21. M¸Y THI C¤NG VÞ M3 + Gç v¸n khu«n M3 + Gç ®µ nÑp v¸n khu«n M3 + Gç chèng (c«ng tr×nh DD+CN) kg + §inh c¸c lo¹i M3 Bª t«ng mãng ®¸ 2x4 m¸c 200.558 114.5x10.2800 4.8087 0.301 0.0000 0.0750 0.0000 92.0480 0.0000 KHèI L¦îNG Y£U CÇU 0. ®-êng kÝnh TÊn <=10 mm kg + ThÐp §k <=10 mm.81141 AF.033 0.202 0.066 67.0000 1. dµy>33 cm.5500 0.7920 0.1890 0.6187 0.1896 0.020.0000 1. ®-êng kÝnh <=10 kg + ThÐp §k <=10 mm.0000 0. ®-êng TÊn kÝnh <= 18 mm .0000 1.435 1. dµy<= 33 cm.9570 14.0000 852. th¸o dì v¸n khu«n gi»ng t-êng M3 + Gç v¸n khu«n M3 + Gç ®µ nÑp v¸n khu«n M3 + Gç chèng (c«ng tr×nh DD+CN) kg + §inh c¸c lo¹i S¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp gi»ng t-êng.435 .521 6.600 350. CT3 Th¸i Nguyªn kg + D©y thÐp TÊn S¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp mãng.033 539.9041 0.6400 307.0000 1. ®-êng TÊn kÝnh <=10 mm kg + ThÐp §k <=10 mm.123 550.461 0.1399 0.026 0.0000 1.0865 1.046 0.61120 AF.006 1.4200 6.11233 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 AF.0000 1.0000 1.0000 1.164 0.0000 1.1860 0.6048 0. ML = 1.0000 14. trô cao <=4m. v÷a xi M3 m¨ng m¸c 75 viªn + G¹ch chØ 6.917.0000 14.7920 1.0000 0.049 0.397 1.4807 0.3161 0.0000 2.203 0.8930 37.81132 AF.0000 1.5-2 M3 + N-íc M3 Bª t«ng g¹ch vì.0000 0.4828 0.61130 AE.476 0. NH¢N C¤NG.408 0.074 2.2900 1.189 0.867 4.4960 15.864 1.0000 1.572 20.020.054 6.049 0.087 1.0000 21.7920 0.117 3.111 0. ML = 1.422 331.514 0.6220 22.129 1.0000 1.169 2.005.067 1.5x10. ®-êng kÝnh <= 18 kg + ThÐp §k <=18 mm. trô cao <=4m. ®¸ 1x2 m¸c 200. CT3 Th¸i Nguyªn kg + D©y thÐp kg + Que hµn VN X©y mãng g¹ch chØ 6.0000 0. th¸o dì v¸n khu«n cét trßn (BT ®æ t¹i chç) M3 + Gç v¸n khu«n M3 + Gç ®µ nÑp v¸n khu«n M3 + Gç chèng (c«ng tr×nh DD+CN) kg + §inh c¸c lo¹i Bª t«ng cét.12213 AF.323 0. CT3 Th¸i Nguyªn kg + D©y thÐp S¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp gi»ng t-êng.4590 1.328 0. CT3 Th¸i Nguyªn kg + D©y thÐp S¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp cét.81131 AF. tiÕt diÖn <= 0.5x22.Sè TT M· HIÖU §ÞNH MøC 110 AF.5x22.022 0.550 1.132 5.298 1. ML > 2 M3 + N-íc M3 + G¹ch vì 100M2 SXLD.022 0.0000 12. ®-êng kÝnh > 18 mm TÊn Kg + ThÐp §k > 18 mm.308 150.0000 1.9000 0.0200 0.21214 AE.557 0.1m.15513 AF.0000 1.0000 1. ch÷ nhËt (BT ®æ t¹i 100M2 chç) M3 + Gç v¸n khu«n M3 + Gç ®µ nÑp v¸n khu«n M3 + Gç chèng (c«ng tr×nh DD+CN) kg + §inh c¸c lo¹i 100M2 SXLD.3520 1. v÷a xi M3 m¨ng m¸c 75 viªn + G¹ch chØ 6.0000 1.220 10.856 0.162 4.005.5x10.531 1.864 1.61511 AF.1794 1.3270 0.335 1.020.3000 776.0000 1.0000 1.21114 AF. th¸o dì v¸n khu«n cét vu«ng.4200 87.0000 1. CT3 Th¸i Nguyªn kg + D©y thÐp kg + Que hµn VN SXLD.0000 1.5-2 M3 + N-íc X©y mãng g¹ch chØ 6. cao <= M3 4m kg + Xi m¨ng PC30 M3 + C¸t ®æ bª t«ng M3 + §¸ d¨m 1 x 2 M3 + N-íc M3 + Gç v¸n cÇu c«ng t¸c kg + §inh c¸c lo¹i c¸i + §inh ®Øa S¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp cét.7000 39.61110 AF.006 0.020 4.661 0.293 0.183 0.926 0.2800 5. CT3 Th¸i Nguyªn kg + D©y thÐp kg + Que hµn VN S¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp mãng.761 1.4200 0.44 - KHèI L¦îNG §ÞNH MøC CHÝNH PHô (%) 0.5x22 kg + Xi m¨ng PC30 M3 + C¸t mÞn.780 0. ®-êng kÝnh <= TÊn 18 mm kg + ThÐp §k <=18 mm.893 0.0754 11.61521 AF.117 2.0000 14.363.2800 4.0000 96.117 0.039 0.5x10.0090 0.0000 1.258 0.5x22 kg + Xi m¨ng PC30 M3 + C¸t mÞn.0000 21.425 3.566 1.61411 AF.032 0.030 0.590 0.147. réng <=250cm kg + Xi m¨ng PC30 M3 + C¸t ®æ bª t«ng M3 + §¸ d¨m 2 x 4 M3 + N-íc TÊn S¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp mãng.1490 0.61421 C¤NG T¸C X¢Y L¾P §¥N T£N LO¹I VËT LIÖU.

gi»ng cao <=4m.9000 0.8200 550.468 viªn kg M3 M3 viªn kg M3 M3 M3 0.0000 1. gi»ng cao <=4m.5000 6.061 0.0500 1. v÷a xi m¨ng m¸c 75 .036 0. trô cao <=4m.0000 1. CT3 Th¸i Nguyªn + D©y thÐp S¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp sµn m¸i cao <=16m.5000 6.967 .5x22.2507 0.0000 0. ®-êng kÝnh <=10 mm + ThÐp §k <=10 mm.4807 0.430 0.920 0.390 0.0000 1.2800 4.130 3.0500 1. ®¸ 1x2 m¸c 200 + Xi m¨ng PC30 + C¸t ®æ bª t«ng + §¸ d¨m 1 x 2 + N-íc S¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp lanh t«.0000 14. th¸o dì v¸n khu«n dÇm + Gç v¸n khu«n + Gç ®µ nÑp v¸n khu«n + Gç chèng (c«ng tr×nh DD+CN) + §inh c¸c lo¹i Bª t«ng xµ dÇm.0000 66.020.2800 4.020.61711 AF.005.005.5x10.0000 14.0000 1.0400 686.0000 1.7000 293.0000 21.61511 AF.518 kg kg TÊn §ÞNH MøC CHÝNH PHô (%) 1.1120 0.760 4. CT3 Th¸i Nguyªn + D©y thÐp S¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp xµ dÇm.5x10.942 0.0598 6.004 0. ®-êng kÝnh >10 mm + ThÐp §k <=18 mm.040 5.189 0.770 1.022 0.28114 C¤NG T¸C X¢Y L¾P T£N LO¹I VËT LIÖU.495 2.173 0.916 0.065 0.553.020.7920 0.22214 AE.093 0.81152 AF.2800 6. ML = 1. gi»ng nhµ.016 1.988 0.005.8087 0. cao <= 4m.1896 1.487 kg kg kg TÊn KHèI L¦îNG Y£U CÇU 67.0000 14.7920 0. ®-êng kÝnh <= 18 mm + ThÐp §k <=18 mm.0000 1.2000 Kg kg kg 100M2 M3 M3 M3 kg M3 kg M3 M3 M3 TÊn kg kg kg 100M2 M3 M3 M3 kg M3 kg M3 M3 M3 TÊn kg kg M3 M3 1.099 1.572.113 1.0000 1.1120 0.4200 646.673 0.12513 AF.1896 1.241 2.6170 46.0000 1.172 0.936 1.1896 1.212 0.080 0.4200 16.360 7.0000 14.0000 1. CT3 Th¸i Nguyªn + D©y thÐp + Que hµn VN S¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp cét.9000 0. CT3 Th¸i Nguyªn + D©y thÐp + Que hµn VN S¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp xµ dÇm.343 13.0000 1.5-2 + N-íc X©y t-êng th¼ng g¹ch chØ 6.0000 5.288 0.840 0.542 0.407 350.12413 AF.2800 6. th¸o dì v¸n khu«n sµn m¸i (BT ®æ t¹i chç) + Gç v¸n khu«n + Gç ®µ nÑp v¸n khu«n + Gç chèng (c«ng tr×nh DD+CN) + §inh c¸c lo¹i Bª t«ng sµn m¸i ®¸ 1x2 m¸c 200 + Xi m¨ng PC30 + C¸t ®æ bª t«ng + §¸ d¨m 1 x 2 + N-íc S¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp sµn m¸i cao <=16m.636 4.268 350.1890 0.5x22.0000 1. M¸Y THI C¤NG + ThÐp §k <=18 mm.5x22 + Xi m¨ng PC30 + C¸t mÞn.029 350. ®¸ 1x2 m¸c 200 + Xi m¨ng PC30 + C¸t ®æ bª t«ng + §¸ d¨m 1 x 2 + N-íc S¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp xµ dÇm.0000 1. ®-êng kÝnh > 18 mm + ThÐp §k > 18 mm.434 0.5500 0. CT3 Th¸i Nguyªn + D©y thÐp + Que hµn VN SXLD.61431 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 AF.518 8.6680 8.0000 1.9000 0. CT3 Th¸i Nguyªn + D©y thÐp X©y t-êng th¼ng g¹ch chØ 6.020. ®-êng kÝnh<=10 + ThÐp §k <=10 mm.318 0.Sè TT M· HIÖU §ÞNH MøC 125 AF.61721 AF.033 0.45 - §¥N VÞ kg kg kg TÊn Kg kg kg 100M2 M3 M3 M3 kg M3 kg M3 M3 M3 TÊn KHèI L¦îNG 1. v÷a xi m¨ng m¸c 75 + G¹ch chØ 6. NH¢N C¤NG.312.2900 4. dµy<= 11cm. gi»ng cao <=4m.9570 14.0000 1.4200 99.470 1.922.121 1.5x10.0000 0.521 2.0000 5.4807 0.366 4.643 1.445 4.0000 14.5000 5.5000 6.6069 0.81151 AF. dµy<= 33cm. ®-êng kÝnh <=10 mm + ThÐp §k <=10 mm.460 9.5-2 + N-íc X©y bËc tam cÊp.0000 7. ®-êng kÝnh > 18 mm + ThÐp §k > 18 mm. CT3 Th¸i Nguyªn + D©y thÐp + Que hµn VN SXLD.657 0.773 1.0000 1. th¸o dì v¸n khu«n lanh t« + Gç v¸n khu«n + Gç ®µ nÑp v¸n khu«n + Gç chèng (c«ng tr×nh DD+CN) + §inh c¸c lo¹i Bª t«ng lanh t«.0000 92.177 637.0754 5.0000 1.0000 1. CT3 Th¸i Nguyªn + D©y thÐp + Que hµn VN SXLD.61521 AF. ML = 1.0000 1.020.0000 5. cao <= 4 m.471 7.777.0000 73.137 0.5x10.7920 0.320 0.81141 AF.870 2.215 13.046 0.066 643.387 kg kg TÊn 528.0000 1.5500 0. v÷a xi m¨ng m¸c 75 + G¹ch chØ 6.6680 8.354 1.61531 AF.3161 0.5x22 + Xi m¨ng PC30 + C¸t mÞn.2800 4.397 3.61611 AE.0000 21.0000 1.026 0.5500 0.4807 0.212 0.0000 0.610 4.0000 21.22114 AE.12313 AF.092 0.

374 1.0047 0.845 18.0179 0.257 25. ML = 0.0000 0. chiÒu dµy tr¸t 1.5000 0. ML = 1.46 - §¥N VÞ viªn kg M3 M3 TÊn TÊn TÊn TÊn kg chai kg M2 kg kg M3 M3 M2 kg M3 M3 M2 kg M3 M3 M2 kg M3 M3 M2 kg M3 M3 M2 kg M3 M3 M2 kg M3 M3 M2 KHèI L¦îNG Kg kg M2 kg kg kg kg M2 viªn kg M3 M3 M2 M2 kg M3 M3 kg M2 M2 kg M3 M3 kg Bé bé Bé bé KHèI L¦îNG Y£U CÇU 581.000 2.4 + N-íc Tr¸t xµ dÇm.41201 159 BB.310 0.41114 AK.440 1. ML = 0.875 0.397 41.0065 215.8008 0. 2 n-íc phñ + S¬n lãt + S¬n trong nhµ S¬n t-êng ngoµi nhµ. kh«ng b¶ b»ng s¬n levis.7-1.0000 0.5000 0. t-êng trong nhµ. v÷a m¸c 75 + Xi m¨ng PC30 + C¸t mÞn.600 23.695 0.5000 0.5000 0.0100 2. v÷a m¸c 75 + Xi m¨ng PC30 + C¸t mÞn. 1 n-íc lãt.624 151.0050 8.0065 0.1610 0.5 lµm lan can Mua thÐp hép 40x40x1. giµn m¸i Mua thÐp hép 20x20x1.5cm. ngãi 22viªn/m2 + Ngãi 22 viªn /m2 + Xi m¨ng PC30 + C¸t mÞn.029 6.0189 0.5000 0.4 + N-íc L¸t nÒn nhµ WC b»ng g¹ch chèng tr¬n.5000 625.5000 0.051 0.0044 0. ML = 1.0189 0. chiÒu dµy tr¸t 1.101 0.5000 125.1610 0. cét.5000 0.84224 AK.343 0.5000 226.5000 99.5000 25.815 0.0273 0.5-2 + N-íc + Xi m¨ng tr¾ng L¸t nÒn.5000 25.5000 117. M¸Y THI C¤NG + G¹ch chØ 6.480 22.165 6.0044 0.3052 5.809 0.0100 2. ML = 1.0050 8.5000 0.4 + N-íc Tr¸t trô.733 16.111 0. v÷a m¸c 75 + Xi m¨ng PC30 + C¸t mÞn.0189 0.51240 AK.1207 0.165 4.0065 914.7800 10.13120 AK.572 39.4 + N-íc L¸ng chèng th©m sª n«.5x22 + Xi m¨ng PC30 + C¸t mÞn.0047 0.4 + N-íc Tr¸t trÇn.724 0.331 2.814 39.23114 AK.0000 1.5-2 + N-íc Tr¸t t-êng ngoµi.5000 0.5000 0.5000 9.189 151.0273 0.444 34.444 Kg Kg M2 §ÞNH MøC CHÝNH PHô (%) 573.963 0.0728 5.4008 0. kh«ng b¶ b»ng s¬n levis.052 15.43210 AK.8008 0.828 0.1207 0.670 6. lam ®øng.294 0.733 7.585 224.041 0. kÝch th-íc g¹ch 300x300mm.0000 1. NH¢N C¤NG.11421 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 AI.7-1.949 0.167 4.054 0.0000 24.7-1.5000 0.5000 0. ML = 1.5000 0.5000 0.0000 0. ML = 0.000 . v÷a m¸c 75 + Xi m¨ng PC30 + C¸t mÞn.0010 0.Sè TT M· HIÖU §ÞNH MøC 141 142 143 144 TT TT TT AI.7800 3.23214 AK.0027 0.5cm. cÇu thang.0000 5.0000 5.5-2 + N-íc Mua thÐp hép 80x40x1.0000 8.662 0.6600 0.5000 0. ML = 0.348 29.112 7.8001 0.0179 0.51240 158 BB.853 226.5 trang trÝ khung S¶n xuÊt lan can + Que hµn VN + Oxy (chai 6m3) + §Êt ®Ìn L¾p dùng lan can s¾t + Que hµn VN + Xi m¨ng PC30 + C¸t mÞn.201 32.449 6.702 0.41401 C¤NG T¸C X¢Y L¾P T£N LO¹I VËT LIÖU.7-1.073 1.984 0.000 1. v÷a m¸c 75 + Xi m¨ng PC30 + C¸t vµng.4807 0.120 1.2280 1.6084 5.4 + N-íc Tr¸t t-êng trong. 1 n-íc lãt.0000 0.5000 931.1000 9.292 0.0000 22.5 lµm lan can. v÷a m¸c 75 + G¹ch l¸t 300x300mm + Xi m¨ng PC30 + C¸t mÞn.328 0.392 0.5000 0.626 34. ML = 0.4807 0.0065 0.5cm.0000 0.7-1.116 1.0007 5.63211 AK.2000 0.575 0.1050 9.5000 0. ML > 2 + N-íc S¬n dÇm.5000 0. ML = 0. v÷a m¸c 75 + Xi m¨ng PC30 + C¸t mÞn.452 0. kÝch th-íc g¹ch 300x300mm. v÷a m¸c 75 + G¹ch l¸t chèng tr¬n 300x300mm + Xi m¨ng PC30 + C¸t mÞn. chiÒu dÇy 2cm. 2 n-íc phñ + S¬n lãt + S¬n ngoµi nhµ L¸ng granit« bËc tam cÊp + §¸ tr¾ng nhá + Bét ®¸ + Bét mµu + Xi m¨ng tr¾ng D¸n ngãi trªn m¸i nghiªng bª t«ng.1600 0.5000 0.0280 0.578 2. trÇn.760 356.0263 0.072 101.877 0.5000 0.799 72.563 72.0000 5.84222 AK.22124 AK.294 137.0000 89.0047 0.048 0.3000 1.1600 0. chiÒu dµy tr¸t 1.5-2 + N-íc + Xi m¨ng tr¾ng L¾p ®Æt chËu xÝ bÖt + ChËu xÝ bÖt L¾p ®Æt vßi t¾m h-¬ng sen lo¹i 1 vßi 1 h-¬ng sen + Vßi t¾m h-¬ng sen lo¹i 1 vßi t¾m + h-¬ng sen .085 6.796 90.5000 0.5x10.7-1.596 1.5000 0.21224 AK.0000 5.5000 0.4807 0.000 25.074 0.21124 AK.

005 1.1000 2.2900 0.000 c¸i C¸i 1.2900 0.001 0.004 0.002 0.0100 0.0100 9.000 25.29121 kÝnh 34mm + Cót nhùa miÖng b¸t §K 34 mm + Cån c«ng nghiÖp + Keo d¸n èng PVC L¾p ®Æt cót thu nhùa miÖng b¸t nèi b»ng d¸n keo.0100 0.1000 15.1000 2.070 0.000 MÐt MÐt 0.0350 0.050 MÐt kg kg C¸i 28.018 1.1000 0.26301 s«ng.19103 èng 34mm + èng nhùa miÖng b¸t D 34.14301 ph¸p m¨ng s«ng.090 MÐt kg kg 100M 0. ®.0000 0.42201 L¾p ®Æt cÇu ch¾n r¸c + CÇu ch¾n r¸c BA.1000 2.051 1.1000 0.000 c¸i kg kg C¸i c¸i C¸i c¸i Bé bé MÐt mÐt MÐt MÐt MÐt MÐt C¸i C¸i C¸i C¸i C¸i C¸i 13.0100 2.1000 0.5000 12. ®-êng BA.0200 3.0000 0.0100 2.0360 0.0000 1.0000 0.0100 6.000 20.14301 ph¸p m¨ng s«ng.0100 0.5mm2 BA.19106 èng 60mm + èng nhùa miÖng b¸t D 60.5000 12.015 1.0900 0. L=6m + Cån c«ng nghiÖp + Nhùa d¸n L¾p ®Æt cót nhùa miÖng b¸t nèi b»ng d¸n keo.060 c¸i kg kg C¸i 100.5000 12. lo¹i d©y 2x2.16204 KÐo r¶i d©y ®iÖn ®«i.143 3.0090 0. ®-êng kÝnh 20x15mm + Cót thu STK D 20x15mm L¾p ®Æt cót s¾t thu tr¸ng kÏm nèi b»ng ph-¬ng ph¸p BB.0000 0.130 MÐt C¸i C¸i 1.0000 5.360 0.0000 29.000 MÐt C¸i 100M §ÞNH MøC CHÝNH PHô (%) 25.0100 5.5mm2 + D©y ®iÖn 2 ruét 2x2.000 4.0000 0.0000 0. BB. ®.002 1.14402 kÝnh èng <= 27mm + èng nhùa b¶o hé d©y dÉn D27 BA.14301 ph¸p m¨ng s«ng.Sè TT 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 M· HIÖU C¤NG T¸C X¢Y L¾P §ÞNH MøC T£N LO¹I VËT LIÖU. lo¹i ®«i + MÆt æ c¾m .0180 0.26203 m¨ng s«ng.0100 0.14401 kÝnh èng <=15mm + èng nhùa b¶o hé d©y dÉn D15 L¾p ®Æt èng nhùa ®Æt ch×m b¶o hé d©y dÉn.0000 0.000 2.018 1.5mm2 BA.kÝnh èng d=25mm + èng thÐp tr¸ng kÏm D 25mm.0000 15.0100 0. ®-êng BB.42101 L¾p ®Æt thïng ®un n-íc nãng + B×nh n-íc nãng L¾p ®Æt èng thÐp tr¸ng kÏm dµi 8m nèi b»ng ph-¬ng BB.0100 0.18202 L¾p æ c¾m ®iÖn.0100 0.0100 5.005 101.066 1.0100 10.000 c¸i C¸i 0.0100 0.0000 1. ®.012 1.000 20.0000 0. L=6m + Cån c«ng nghiÖp + Nhùa d¸n L¾p ®Æt èng nhùa miÖng b¸t nèi d¸n keo.0200 15.1000 5. L=8m + M¨ng s«ng thÐp tr¸ng kÏm D 20mm L¾p ®Æt èng thÐp tr¸ng kÏm dµi 8m nèi b»ng ph-¬ng BB.265 1.008 101.280 MÐt C¸i 100M KHèI L¦îNG Y£U CÇU 1.0000 21.0000 0.000 1.000 2. ®-êng BA. ®-êng kÝnh 25x15mm + Tª thu STK §K 25x15 L¾p ®Æt èng nhùa miÖng b¸t nèi d¸n keo.18101 L¾p c«ng t¾c ®iÖn.017 0.0000 0. ®-êng kÝnh 15mm + Tª STK §K 15 L¾p ®Æt Tª thu s¾t tr¸ng kÏm nèi b»ng ph-¬ng ph¸p BB.42202 L¾p ®Æt phÓu thu ®-êng kÝnh 100mm + PhÓu thu §K 100 BB.5000 1.000 1.000 .400 1. lo¹i d©y 2x1.kÝnh èng d=15mm + èng thÐp tr¸ng kÏm D 15mm.0900 0.200 1.0000 0.47 - §¥N VÞ Bé bé Bé c¸i 100M KHèI L¦îNG 6.1000 4.0100 0.29124 ®-êng kÝnh 60x34mm + Cót nhùa miÖng b¸t §K 60x34 mm + Cån c«ng nghiÖp + Keo d¸n èng PVC BB.0000 0.19107 èng 90mm + èng nhùa miÖng b¸t D 90.0000 4.1000 4.004 1.1000 0.26202 m¨ng s«ng.1500 0. NH¢N C¤NG.026 0. ®-êng kÝnh BB.0100 0.560 100.325 1.0000 0.000 C¸i C¸i 6.002 1.0000 0. ®-êng kÝnh 25x15mm + Cót thu STK D 25x15mm L¾p ®Æt Tª s¾t tr¸ng kÏm nèi b»ng ph-¬ng ph¸p m¨ng BB.051 0.008 0.0000 0.020 4.000 MÐt kg kg 100M 100. L=6m + Cån c«ng nghiÖp + Nhùa d¸n L¾p ®Æt èng nhùa miÖng b¸t nèi d¸n keo.000 1.100 C¸i C¸i 0. ®-êng kÝnh BB.0200 15.0000 23.091 0.000 2.0100 8. lo¹i cã 1 h¹t trªn c«ng t¾c + H¹t c«ng t¾c + MÆt c«ng t¾c + §Õ ©m t-êng BA. L=8m + M¨ng s«ng thÐp tr¸ng kÏm D 15mm L¾p ®Æt èng thÐp tr¸ng kÏm dµi 8m nèi b»ng ph-¬ng BB.kÝnh èng d=20mm + èng thÐp tr¸ng kÏm D 20mm.0200 3.13102 L¾p ®Ìn b¸n cÇu + §Ìn b¸n cÇu L¾p ®Æt èng nhùa ®Æt ch×m b¶o hé d©y dÉn.26201 s«ng.0000 0.41101 L¾p ®Æt chËu röa lo¹i 1 vßi + ChËu röa lo¹i 1 vßi BB.5mm2 + D©y ®iÖn 2 ruét 2x1.0000 0. M¸Y THI C¤NG BB.0000 26.001 1.000 4.005 4.072 0. ®-êng kÝnh BB.061 0.000 8.002 101.000 c¸i 100M 1.26303 m¨ng s«ng.0045 0.000 8.5000 4. L=8m + M¨ng s«ng thÐp tr¸ng kÏm D 25mm L¾p ®Æt cót s¾t tr¸ng kÏm nèi b»ng ph-¬ng ph¸p m¨ng BB.16205 KÐo r¶i d©y ®iÖn ®«i.0000 8. ®-êng kÝnh 15mm + Cót STK D 15mm L¾p ®Æt cót s¾t thu tr¸ng kÏm nèi b»ng ph-¬ng ph¸p BB.0100 0.460 1.

85 Bª t«ng g¹ch vì. M¸Y THI C¤NG + §Õ ©m t-êng L¾p ®Æt automat 1 pha.0754 1. hép automat.31311 C¤NG T¸C X¢Y L¾P T£N LO¹I VËT LIÖU.595 M3 2. CT3 Th¸i Nguyªn + D©y thÐp S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n tÊm ®an.030 1.0000 5.928 0. réng <=250cm + Xi m¨ng PC30 + C¸t ®æ bª t«ng + §¸ d¨m 1 x 2 + N-íc S¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp mãng.020.005. m¸c 75 + Xi m¨ng PC30 + C¸t vµng.500 350.000 C¸i viªn kg M3 M3 100M2 M3 kg §ÞNH MøC CHÝNH PHô (%) 1.0000 1. CT3 Th¸i Nguyªn + D©y thÐp S¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp mãng.007 0.633 + ThÐp §k <=10 mm.0076 0. dµy<= 33 cm.13221 SXL§ cèt thÐp bª t«ng ®óc s½n tÊm ®an.368 0. hè kiÓm tra.083 0.Sè TT M· HIÖU §ÞNH MøC 184 BA.0000 1.0000 1.000 M3 AG.5000 50. m¸c 200 + Xi m¨ng PC30 + C¸t ®æ bª t«ng + §¸ d¨m 1 x 2 + N-íc L¾p c¸c lo¹i cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n b»ng thñ c«ng.007 0.15513 190 191 192 193 194 195 196 197 198 AF.685 0. AG. v÷a xi m¨ng m¸c 75 + G¹ch chØ 6.001 0.0000 92.11432 188 AB.0000 1.531 0.2800 4. th¸o dì v¸n khu«n ®¸y bÓ phèt + Gç v¸n khu«n + Gç ®µ nÑp v¸n khu«n + Gç chèng (c«ng tr×nh DD+CN) + §inh c¸c lo¹i Bª t«ng mãng ®¸ 1x2 m¸c 200. c-êng ®é dßng ®iÖn <=50A + Autom¸t 1 pha 15A L¾p ®Æt hép nèi. c-êng ®é dßng ®iÖn <=50A + Autom¸t 1 pha 20A L¾p ®Æt automat 1 pha.8930 68.457 0.5500 0.0000 14.993 M3 kg M3 M3 M3 100M2 M3 M3 M3 kg M3 kg M3 M3 M3 TÊn kg kg TÊn kg kg kg 0.5x22.8912 0.237 0.000 4.257 TÊn KHèI L¦îNG Y£U CÇU 1.8087 0.050 114.0000 1.129 0.004 2.81122 AF.0000 0.365 0.026 0.5x22 + Xi m¨ng PC30 + C¸t mÞn.033 0.0000 21.5x10. AG.6048 0.030 1.171 0.3350 15.0000 1. ®-êng kÝnh <= 18 + ThÐp §k <=18 mm.5-2 + N-íc kg kg M3 kg M3 M3 TRUE 3.0000 1.000 . m¸i h¾t.0000 1.249 1.223 550.4760 0.2402 0.1878 0.6187 0.1300 0.2100 0.942 0.0000 1. th¸o dì v¸n khu«n gç tÊm ®an bÓ + Gç v¸n khu«n + §inh c¸c lo¹i §¥N VÞ C¸i C¸i C¸i C¸i C¸i Hép M3 0.5000 0.525 2.5000 0.5000 0.105 1.5-2 + N-íc SXLD.448.1896 1. réng >1 m.856 0.048 0.1399 0.520 0.027 2.3161 0.4200 8. §k <=10 mm . hép ph©n d©y.180 0.0000 4. ML = 1.008 1.832 0.61120 AE. ®-êng kÝnh <=10 + ThÐp §k <=10 mm. ®Êt cÊp II §¾p ®Êt nÒn mãng c«ng tr×nh b»ng thñ c«ng ®é chÆt yªu cÇu K=0.005.42131 träng l-îng <= 250 kg + Xi m¨ng PC30 + C¸t mÞn.0000 3.0018 10. hép c«ng t¾c.040 0. ML = 1.61110 AF.0000 21.13111 189 AF.1600 1.9000 0.4200 105.001 0. s©u <=1 m.144 kg M3 M3 M3 C¸i 1. hép cÇu ch×.6400 48.017 0.199 0.0000 1.960 0.0000 333.19202 186 BA.15408 187 AB. ML > 2 + N-íc + G¹ch vì SXLD.11413 lanh t«.011 0.0000 10.19202 185 BA. kÝch th-íc hép <= 150x200mm + Hép nèi vµ ph©n d©y 150x200mm §µo mãng cét trô. ®¸ 1x2.069 0. CT3 Th¸i Nguyªn + D©y thÐp + Que hµn VN X©y mãng g¹ch chØ 6. NH¢N C¤NG.7920 0.21114 AG.190 0.150 244.0000 1.5x10.48 - KHèI L¦îNG 347.11213 AF.0000 10.1230 0.0000 1.4807 0.0000 0.

500 9.5x22 + C¸t mÞn.648.427 75.531.604 1.100 19.806 3.186 5.744.364 7.345 .427 0.800 9.000 38.754 1.380.705 178.722 4.164 178.730 22.572 144.600.616.800 7.514 7.500.668 1.000 1.365 1.531.000 11.351 3.295.288.960 5.841.800 11.933 71.000 9.000 108.000 3.086.724 3.070 5.796 32.010 18.256 3.729 1.000 150 150 THµNH TIÒN GI¸ GèC GI¸ THùC TÕ 51.300 §¥N GI¸ GI¸ GèC GI¸ THùC TÕ 74.274 38.068 17.5x10.256 962.500.603 19.295 100.000 8.041 696 866 15.246.164 293.000 1.500 10.041 53.825 9.023.208 9.000 120.450 6.286.600 1. THµNH PHè B¾C NINH Sè TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 T£N LO¹I VËT T¦ + §¸ héc + §¸ d¨m 4 x 6 + Xi m¨ng PC30 + C¸t vµng.000 9.000 66.000 55.553. CT3 Th¸i Nguyªn + D©y thÐp + Que hµn VN + ThÐp §k <=10 mm.234.000 6.135.960.476.653 15.000 102.802.407 278.488 1.954 2.000 20.918 12.600.341.130.871.000 709. ML = 1.000 634.295 2.733 3.730 1.600.430.808.290 18.840 702.000 36. chiÕu s¸ng.849 2.525 9.462 4.000 16.808 94.5-2 + ThÐp §k <=18 mm.046 8.292 4.808.057.509.480 3.000 8.500 13.450 301.833.023.000 1.636 8.825 9.769 276. CT3 Th¸i Nguyªn + L-íi thÐp B40 + Oxy (chai 6m3) + §Êt ®Ìn + Que hµn c¸c bon + S¬n ALKYD mµu xanh + X¨ng + ThÐp h×nh + B¶n lÒ th-êng + D©y thÐp 4 ly + CÊp phèi ®¸ d¨m 0.019.189.436.411 0.733 19.104 4.884 22.175.722 301.460 22.000 66.255 321.328. hµng rµo s¾t.594 38.915 677 718 62.076.754.789 113.495 0.800 74.500.995 89.500 9.250.884 53.240 2.784 124. t-êng kÌ.49 - KHèI L¦îNG 698.903.089 0.000 6.500 7.562 7.332.711.000 150.514 13.500 11.B¶NG TæNG HîP VËT T¦ C¤NG TR×NH : X¢Y DùNG S¢N THÓ THAO nhµ kh¸ch tØnh b¾c ninh h¹ng môc : san nÒn.500 82.080.776.345 6.636 3.574 68.000 96.606 87.000 1.000 9.000 1. ML > 2 + N-íc + C¸t ®æ bª t«ng + Gç v¸n khu«n + Gç ®µ nÑp v¸n khu«n + Gç chèng (c«ng tr×nh DD+CN) + §inh c¸c lo¹i + §¸ d¨m 1 x 2 + G¹ch chØ 6.043 450 543 72.000 1.830 8.744 58.113 2.894 3.600.000 62.695 84.047 1.000 82.000 34.773 17.833.378 13.365 15.683 42.792 67.720 42.000 1.400 5.351 1.500 22.831 19.500 40.700.242 6.868 32.075-50mm + S¬n PlexiColor line paint + D©y thÐp D6-D8 + Gç chÌn + TÊm lîp th«ng minh + §inh vÝt §¥N VÞ M3 M3 kg M3 M3 M3 M3 M3 M3 kg M3 viªn M3 kg kg kg kg M2 chai kg kg kg kg kg c¸i kg M3 kg kg M3 M2 c¸i .850 551.148 1.607 48.604 437.160 746.500. s©n tennis §ÞA §IÓM X¢Y DùNG : khu ®åi ph¸o thñ.562.

989 2.036 3.820 0.000 28.000 137.445.145 10.444 4.830 1.000 10.750 43.578 5.000 6.500.918 28.002 2.251 2.000 70.050 33.772.500 78.000 840.000 2.273 1.137 1.000 1.938 117.000 2.733 1.300 1.000 24.225 50.361 306.091 4.905 3.205 4.532 25.818 1.000 2.631.909 15.930 1.822 3.225 28.015 5.818 50.410.440 822.575 138.196 837. L=8m + M¨ng s«ng thÐp tr¸ng kÏm D 20mm + èng thÐp tr¸ng kÏm D 25mm.202 35.005 9.931 10.284 1.807 5.049 0.182 19.182 43.642 1. L=6m + Cót nhùa miÖng b¸t §K 34 mm + Keo d¸n èng PVC §¥N VÞ M3 c¸i c¸i C¸i M3 Kg M3 c¸i M3 Kg Kg kg kg kg kg kg bé bé bé c¸i MÐt C¸i MÐt C¸i MÐt C¸i C¸i C¸i c¸i c¸i c¸i MÐt kg kg MÐt MÐt c¸i kg .370.370 5.840.7-1.000 837.500 1.190 31.263.915 7.196 2.772.023 34.818 2.563 72.000 32.020 178.695 59.036 §¥N GI¸ GI¸ GèC GI¸ THùC TÕ 42.844.640.931 6.091 1.780 35.680. L=6m + Cån c«ng nghiÖp + Nhùa d¸n + èng nhùa miÖng b¸t D 34.700 27.695 400 400 400 400 9.930 1.727 48.314 258.200 15.700 19.520 38.918 7.000 280.736 1.004 0.874 676.834 234.000 1.646 10.600.491.284 314.360 13.709 5.001 1. L=8m + M¨ng s«ng thÐp tr¸ng kÏm D 15mm + èng thÐp tr¸ng kÏm D 20mm.000 9.000 70.700 15.727 1.400 2.840 1.000 440.575 .004 5.010 173.545 23.000 3.000 280.000 560.273 48.636 10.100 1.101 9.782 31.636 1.180 13.000 2.160 340.889 636.942 4.294 0.730 2.546 489. CT3 Th¸i Nguyªn + Gç v¸n cÇu c«ng t¸c + §inh ®Øa + C¸t mÞn.818 550 4.4 + S¬n lãt + S¬n trong nhµ + S¬n ngoµi nhµ + §¸ tr¾ng nhá + Bét ®¸ + Bét mµu + Xi m¨ng tr¾ng + ChËu xÝ bÖt + Vßi t¾m h-¬ng sen lo¹i 1 vßi t¾m + h-¬ng sen + ChËu röa lo¹i 1 vßi + B×nh n-íc nãng + èng thÐp tr¸ng kÏm D 15mm.000 104.000 10.917 45.015 2.051 1.500 3.364 3.354 10.905 5. L=6m + èng nhùa miÖng b¸t D 90.191 182.000 1.000 3.874 20.483 2.193 0.000 59.856 10.002 4.050 1.484 275.818 3.750 THµNH TIÒN GI¸ GèC GI¸ THùC TÕ 164.545 6.000 52.545 6.029.511 1.Sè TT 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 T£N LO¹I VËT T¦ + G¹ch vì + Bu l«ng M20x80 + §inh t¸n §K 22 + Autom¸t 1 pha 50A + §¸ d¨m 2 x 4 + ThÐp §k > 18 mm.091 0.061 4.727 3. L=8m + M¨ng s«ng thÐp tr¸ng kÏm D 25mm + Cót STK D 15mm + Cót thu STK D 20x15mm + Cót thu STK D 25x15mm + Tª STK §K 15 + Tª thu STK §K 25x15 + èng nhùa miÖng b¸t D 60.455 920.500 109.143 3.562 52.472 47.50 - KHèI L¦îNG 3.455 48.251 50.491.051 6.191 7.000 560.560 10.059 144.818 1.059 33.733 125.445.580.000 44.477 35.091 2.461 73.386 4.780 20.575 1.000 6.964 6.799 80.103 1.500 30.875 41.400 1.882 29.825 9.000 1.564 422. ML = 0.818 2.631.000 94.000 24.066 1.

802.500 3.892 8.894.000 45.800 4.700 3.160 9.853 25.400 35.000 1.909 52.000 32.000 115.803 214.503 108.365.400 THµNH TIÒN GI¸ GèC GI¸ THùC TÕ 9.698 20.800 119.888 3.674 TRUE §¥N GI¸ GI¸ GèC GI¸ THùC TÕ 4.002 8.155 3.600 3.001 2.046.860 4.030 4.900 35.597 35.750 112.000 2.000 30.804 4.503 105.520 38.979 4.012 26.176 3.362 .000 268.000 2.700 5.150 120.000 8.045 360.393 2.943 2.091.279 360.100 10.352.000 25.050 1.140 112.000 10.800 262.020 1.760 135.000 20.038 2.209 7.030 5.684 408.000 109.800 1.520 38.322 237.740 1.910 3.000 109.005 1.000 10.800 80.325 21.636 35.5mm2 + H¹t c«ng t¾c + MÆt æ c¾m + Hép nèi vµ ph©n d©y 150x200mm + Autom¸t 1 pha 20A + Autom¸t 1 pha 15A + MÆt c«ng t¾c + §Õ ©m t-êng + G¹ch l¸t chèng tr¬n 300x300mm + G¹ch l¸t 300x300mm + Ngãi 22 viªn /m2 + D©y ®iÖn 2 ruét 2x10mm2 TæNG CéNG §¥N VÞ c¸i c¸i c¸i bé MÐt mÐt MÐt MÐt C¸i C¸i C¸i C¸i C¸i C¸i C¸i M2 M2 viªn MÐt .265 4.412 108.091 2.000 4.636 45.51 - KHèI L¦îNG 2.690 123.860 360.575.030 1.652.806 39.806 39.189.802.350.021 2.941 29.Sè TT 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 T£N LO¹I VËT T¦ + Cót nhùa miÖng b¸t §K 60x34 mm + PhÓu thu §K 100 + CÇu ch¾n r¸c + §Ìn b¸n cÇu + èng nhùa b¶o hé d©y dÉn D15 + èng nhùa b¶o hé d©y dÉn D27 + D©y ®iÖn 2 ruét 2x1.400 174.640 12.000 280.412 262.200 52.500 1.050 5.140 43.5mm2 + D©y ®iÖn 2 ruét 2x2.585 914.045 60.

073 1.450 -1. chiÕu s¸ng. THµNH PHè B¾C NINH CH£NH LÖCH GI¸ 15.338 56.487 5.465 882.914.496 .254 1.100 89.52 - .688 2.561.652.753 204 170 1.627 1.910 -585.NG HîP VËT T¦ N THÓ THAO nhµ kh¸ch tØnh b¾c ninh hµng rµo s¾t.160 297.138 441.107.701 216.092 6.384.400 380.508.092.641 113.880 582.000 111.572 3.000 2.599. s©n tennis ®åi ph¸o thñ.797.202.

497 -377.53 - .307 40.994 146.818.601 -1.909 -948.544 4.544 -472 .900 26.CH£NH LÖCH GI¸ 9.491 162.184.372 -1.165 8.073 -5.192 -441.829 -65.000 -1.303 140.741 9.835 -160.276 -214.545 -741 -2.419 -5.448 2.

200 18.600 -73.640 12.783 47.000 -2.376 -9.055 463.803 117.702 1.CH£NH LÖCH GI¸ -1.113 23.54 - .680.678 .800 726.666 -73.930 -40.503 -31.666 43.083.696.

5x22 + C¸t mÞn.001 0.001 0.001 0. ML = 1.001 0.B¶NG TÝNH CHI PHÝ VËN CHUYÓN VËT LIÖU C¤NG TR×NH : X¢Y DùNG S¢N THÓ THAO nhµ kh¸ch tØnh b¾c ninh h¹ng môc : san nÒn.001 .001 0.001 0.001 0.001 0. t-êng kÌ.075-50mm + S¬n PlexiColor line paint + D©y thÐp D6-D8 + Gç chÌn + TÊm lîp nhùa + §inh vÝt + G¹ch vì + Bu l«ng M20x80 + §inh t¸n §K 22 + Autom¸t 1 pha 40A + §¸ d¨m 2 x 4 + ThÐp §k > 18 mm §¥N VÞ M3 M3 kg M3 M3 M3 M3 M3 M3 kg M3 viªn M3 kg kg kg kg M2 chai kg kg kg kg kg c¸i kg M3 kg kg M3 M2 c¸i M3 c¸i c¸i C¸i M3 Kg TR. chiÕu s¸ng.QU¢N .001 0. ML > 2 + N-íc + C¸t ®æ bª t«ng + Gç v¸n khu«n + Gç ®µ nÑp v¸n khu«n + Gç chèng (c«ng tr×nh DD+CN) + §inh c¸c lo¹i + §¸ d¨m 1 x 2 + G¹ch chØ 6.5x10.L¦îNG RI£NG NGUåN MUA 0.001 0.001 0. THµNH PHè B¾C NINH Sè TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 T£N LO¹I VËT T¦ + §¸ héc + §¸ d¨m 4 x 6 + Xi m¨ng PC30 + C¸t vµng. hµng rµo s¾t. s©n tennis §ÞA §IÓM X¢Y DùNG : khu ®åi ph¸o thñ.55 - PH¦¥NG TIÖN VËN CHUYÓN TæNG Cù LY Cù LY THEO LO¹I (KM) Cù LY GI¸ C¦íC GI¸ C¦íC B.001 0.5-2 + ThÐp §k <=18 mm + D©y thÐp + Que hµn VN + ThÐp §k <=10 mm + L-íi thÐp B40 + Oxy (chai 6m3) + §Êt ®Ìn + Que hµn c¸c bon + S¬n ALKYD mµu xanh + X¨ng + ThÐp h×nh + B¶n lÒ th-êng + D©y thÐp 4 ly + CÊp phèi ®¸ d¨m 0.001 0.001 0.

L=8m + M¨ng s«ng thÐp tr¸ng kÏm D 20mm + èng thÐp tr¸ng kÏm D 25mm.001 0.001 0. ML = 0.001 0. L=8m + M¨ng s«ng thÐp tr¸ng kÏm D 15mm + èng thÐp tr¸ng kÏm D 20mm.001 .001 0. L=8m + M¨ng s«ng thÐp tr¸ng kÏm D 25mm + Cót STK D 15mm + Cót thu STK D 20x15mm + Cót thu STK D 25x15mm + Tª STK §K 15 + Tª thu STK §K 25x15 + èng nhùa miÖng b¸t D 60.7-1.001 0.QU¢N .001 0.4 + S¬n lãt Levis Fix chèng kiÒm + S¬n Levis Satin trong nhµ + S¬n Levis Latex ngoµi nhµ + §¸ tr¾ng nhá + Bét ®¸ + Bét mµu + Xi m¨ng tr¾ng + ChËu xÝ bÖt + Vßi t¾m h-¬ng sen lo¹i 1 vßi t¾m + h-¬ng sen + ChËu röa lo¹i 1 vßi + Thïng ®un n-íc nãng + èng thÐp tr¸ng kÏm D 15mm. L=6m + Cån c«ng nghiÖp + Nhùa d¸n + èng nhùa miÖng b¸t D 34.001 0.L¦îNG RI£NG NGUåN MUA 0.5mm2 + C«ng t¾c ®iÖn lo¹i cã 1 h¹t + æ c¾m ®iÖn lo¹i ®«i + Hép nèi vµ ph©n d©y 150x200mm + Autom¸t 1 pha 20A §¥N VÞ M3 c¸i M3 Kg Kg kg kg kg kg kg bé bé bé c¸i MÐt C¸i MÐt C¸i MÐt C¸i C¸i C¸i c¸i c¸i c¸i MÐt kg kg MÐt MÐt c¸i kg c¸i c¸i c¸i bé MÐt mÐt MÐt MÐt C¸i C¸i C¸i C¸i TR.56 - PH¦¥NG TIÖN VËN CHUYÓN TæNG Cù LY Cù LY THEO LO¹I (KM) Cù LY GI¸ C¦íC GI¸ C¦íC B.5mm2 + D©y ®iÖn 2 ruét 2x2.001 0. L=6m + Cót nhùa miÖng b¸t §K 34 mm + Keo d¸n èng PVC + Cót nhùa miÖng b¸t §K 60x34 mm + PhÓu thu §K 100 + PhÓu cÇu ch¾n r¸c + §Ìn s¸t trÇn cã chôp + èng nhùa b¶o hé d©y dÉn D15 + èng nhùa b¶o hé d©y dÉn D27 + D©y ®iÖn 2 ruét 2x1. L=6m + èng nhùa miÖng b¸t D 90.001 0.Sè TT 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 T£N LO¹I VËT T¦ + Gç v¸n cÇu c«ng t¸c + §inh ®Øa + C¸t mÞn.

57 - PH¦¥NG TIÖN VËN CHUYÓN TæNG Cù LY Cù LY THEO LO¹I (KM) Cù LY GI¸ C¦íC GI¸ C¦íC B.QU¢N .Sè TT 83 84 85 86 87 88 89 T£N LO¹I VËT T¦ + Autom¸t 1 pha 15A + MÆt c«ng t¾c + §Õ ©m t-êng + G¹ch l¸t chèng tr¬n 300x300mm + G¹ch l¸t 300x300mm + Ngãi 22 viªn /m2 + D©y ®iÖn 2 ruét 2x10mm2 §¥N VÞ C¸i C¸i C¸i M2 M2 viªn MÐt TR.L¦îNG RI£NG NGUåN MUA TRUE .

ML > 2 + N-íc + C¸t ®æ bª t«ng + Gç v¸n khu«n + Gç ®µ nÑp v¸n khu«n + Gç chèng (c«ng tr×nh DD+CN) + §inh c¸c lo¹i + §¸ d¨m 1 x 2 + G¹ch chØ 6. chiÕu s¸ng.B¶NG TÝNH GI¸ GIAO VËT LIÖU §ÕN HIÖN TR¦êNG C¤NG TR×NH : X¢Y DùNG S¢N THÓ THAO nhµ kh¸ch tØnh b¾c ninh h¹ng môc : san nÒn.075-50mm + S¬n PlexiColor line paint + D©y thÐp D6-D8 + Gç chÌn + TÊm lîp nhùa + §inh vÝt + G¹ch vì + Bu l«ng M20x80 + §inh t¸n §K 22 + Autom¸t 1 pha 40A + §¸ d¨m 2 x 4 + ThÐp §k > 18 mm §¥N VÞ M3 M3 kg M3 M3 M3 M3 M3 M3 kg M3 viªn M3 kg kg kg kg M2 chai kg kg kg kg kg c¸i kg M3 kg kg M3 M2 c¸i M3 c¸i c¸i C¸i M3 Kg .5x22 + C¸t mÞn.5-2 + ThÐp §k <=18 mm + D©y thÐp + Que hµn VN + ThÐp §k <=10 mm + L-íi thÐp B40 + Oxy (chai 6m3) + §Êt ®Ìn + Que hµn c¸c bon + S¬n ALKYD mµu xanh + X¨ng + ThÐp h×nh + B¶n lÒ th-êng + D©y thÐp 4 ly + CÊp phèi ®¸ d¨m 0. t-êng kÌ. hµng rµo s¾t. THµNH PHè B¾C NINH THµNH TIÒN Sè TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 T£N LO¹I VËT T¦ + §¸ héc + §¸ d¨m 4 x 6 + Xi m¨ng PC30 + C¸t vµng. s©n tennis §ÞA §IÓM X¢Y DùNG : khu ®åi ph¸o thñ.58 - GI¸ MUA CHI PHÝ VËN CHUYÓN CHI PHÝ BèC XÕP HAO HôT TRUNG CHUYÓN Tû LÖ .5x10. ML = 1.

L=6m + èng nhùa miÖng b¸t D 90. L=8m + M¨ng s«ng thÐp tr¸ng kÏm D 15mm + èng thÐp tr¸ng kÏm D 20mm. L=8m + M¨ng s«ng thÐp tr¸ng kÏm D 20mm + èng thÐp tr¸ng kÏm D 25mm. L=6m + Cót nhùa miÖng b¸t §K 34 mm + Keo d¸n èng PVC + Cót nhùa miÖng b¸t §K 60x34 mm + PhÓu thu §K 100 + PhÓu cÇu ch¾n r¸c + §Ìn s¸t trÇn cã chôp + èng nhùa b¶o hé d©y dÉn D15 + èng nhùa b¶o hé d©y dÉn D27 + D©y ®iÖn 2 ruét 2x1. L=6m + Cån c«ng nghiÖp + Nhùa d¸n + èng nhùa miÖng b¸t D 34.59 - GI¸ MUA CHI PHÝ VËN CHUYÓN CHI PHÝ BèC XÕP HAO HôT TRUNG CHUYÓN Tû LÖ .7-1. L=8m + M¨ng s«ng thÐp tr¸ng kÏm D 25mm + Cót STK D 15mm + Cót thu STK D 20x15mm + Cót thu STK D 25x15mm + Tª STK §K 15 + Tª thu STK §K 25x15 + èng nhùa miÖng b¸t D 60.4 + S¬n lãt Levis Fix chèng kiÒm + S¬n Levis Satin trong nhµ + S¬n Levis Latex ngoµi nhµ + §¸ tr¾ng nhá + Bét ®¸ + Bét mµu + Xi m¨ng tr¾ng + ChËu xÝ bÖt + Vßi t¾m h-¬ng sen lo¹i 1 vßi t¾m + h-¬ng sen + ChËu röa lo¹i 1 vßi + Thïng ®un n-íc nãng + èng thÐp tr¸ng kÏm D 15mm. ML = 0.THµNH TIÒN Sè TT 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 T£N LO¹I VËT T¦ + Gç v¸n cÇu c«ng t¸c + §inh ®Øa + C¸t mÞn.5mm2 + C«ng t¾c ®iÖn lo¹i cã 1 h¹t + æ c¾m ®iÖn lo¹i ®«i + Hép nèi vµ ph©n d©y 150x200mm + Autom¸t 1 pha 20A §¥N VÞ M3 c¸i M3 Kg Kg kg kg kg kg kg bé bé bé c¸i MÐt C¸i MÐt C¸i MÐt C¸i C¸i C¸i c¸i c¸i c¸i MÐt kg kg MÐt MÐt c¸i kg c¸i c¸i c¸i bé MÐt mÐt MÐt MÐt C¸i C¸i C¸i C¸i .5mm2 + D©y ®iÖn 2 ruét 2x2.

THµNH TIÒN Sè TT 83 84 85 86 87 88 89 T£N LO¹I VËT T¦ + Autom¸t 1 pha 15A + MÆt c«ng t¾c + §Õ ©m t-êng + G¹ch l¸t chèng tr¬n 300x300mm + G¹ch l¸t 300x300mm + Ngãi 22 viªn /m2 + D©y ®iÖn 2 ruét 2x10mm2 §¥N VÞ C¸i C¸i C¸i M2 M2 viªn MÐt .60 - GI¸ MUA CHI PHÝ VËN CHUYÓN CHI PHÝ BèC XÕP HAO HôT TRUNG CHUYÓN Tû LÖ .

t-êng kÌ. ML = 1.HôT TRUNG CHUYÓN THµNH TIÒN B¶NG TÝNH GI¸ VËT LIÖU §ÕN HIÖN TR¦êNG C¤NG TR×NH : X¢Y DùNG S¢N THÓ THAO nhµ kh¸ch tØnh b¾c ninh h¹ng môc : san nÒn.5-2 + ThÐp §k <=18 mm + D©y thÐp + Que hµn VN + ThÐp §k <=10 mm + L-íi thÐp B40 + Oxy (chai 6m3) + §Êt ®Ìn + Que hµn c¸c bon + S¬n ALKYD mµu xanh + X¨ng + ThÐp h×nh + B¶n lÒ th-êng + D©y thÐp 4 ly + CÊp phèi ®¸ d¨m 0.5x22 + C¸t mÞn. ML > 2 + N-íc + C¸t ®æ bª t«ng + Gç v¸n khu«n + Gç ®µ nÑp v¸n khu«n + Gç chèng (c«ng tr×nh DD+CN) + §inh c¸c lo¹i + §¸ d¨m 1 x 2 + G¹ch chØ 6. chiÕu s¸ng.5x10.075-50mm + S¬n PlexiColor line paint + D©y thÐp D6-D8 + Gç chÌn + TÊm lîp nhùa + §inh vÝt + G¹ch vì + Bu l«ng M20x80 + §inh t¸n §K 22 + Autom¸t 1 pha 40A + §¸ d¨m 2 x 4 + ThÐp §k > 18 mm .61 - GI¸ GIAO VËT LIÖU §ÕN HIÖN TR¦êNG BèC XÕP CHI PHÝ T¹I HIÖN TR¦êNG VËN CHUYÓN NéI Bé . s©n tennis §ÞA §IÓM X¢Y DùNG : khu ®åi ph¸o thñ. THµNH PHè B¾C NINH GI¸ GIAO VËT LIÖU §ÕN HIÖN TR¦êNG Sè TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 T£N LO¹I VËT T¦ §¥N VÞ M3 M3 kg M3 M3 M3 M3 M3 M3 kg M3 viªn M3 kg kg kg kg M2 chai kg kg kg kg kg c¸i kg M3 kg kg M3 M2 c¸i M3 c¸i c¸i C¸i M3 Kg + §¸ héc + §¸ d¨m 4 x 6 + Xi m¨ng PC30 + C¸t vµng. hµng rµo s¾t.

5mm2 + C«ng t¾c ®iÖn lo¹i cã 1 h¹t + æ c¾m ®iÖn lo¹i ®«i + Hép nèi vµ ph©n d©y 150x200mm + Autom¸t 1 pha 20A .7-1. L=8m + M¨ng s«ng thÐp tr¸ng kÏm D 20mm + èng thÐp tr¸ng kÏm D 25mm. L=6m + èng nhùa miÖng b¸t D 90.4 + S¬n lãt Levis Fix chèng kiÒm + S¬n Levis Satin trong nhµ + S¬n Levis Latex ngoµi nhµ + §¸ tr¾ng nhá + Bét ®¸ + Bét mµu + Xi m¨ng tr¾ng + ChËu xÝ bÖt + Vßi t¾m h-¬ng sen lo¹i 1 vßi t¾m + h-¬ng sen + ChËu röa lo¹i 1 vßi + Thïng ®un n-íc nãng + èng thÐp tr¸ng kÏm D 15mm.62 - §¥N VÞ M3 c¸i M3 Kg Kg kg kg kg kg kg bé bé bé c¸i MÐt C¸i MÐt C¸i MÐt C¸i C¸i C¸i c¸i c¸i c¸i MÐt kg kg MÐt MÐt c¸i kg c¸i c¸i c¸i bé MÐt mÐt MÐt MÐt C¸i C¸i C¸i C¸i GI¸ GIAO VËT LIÖU §ÕN HIÖN TR¦êNG BèC XÕP CHI PHÝ T¹I HIÖN TR¦êNG VËN CHUYÓN NéI Bé . L=8m + M¨ng s«ng thÐp tr¸ng kÏm D 25mm + Cót STK D 15mm + Cót thu STK D 20x15mm + Cót thu STK D 25x15mm + Tª STK §K 15 + Tª thu STK §K 25x15 + èng nhùa miÖng b¸t D 60. L=6m + Cån c«ng nghiÖp + Nhùa d¸n + èng nhùa miÖng b¸t D 34. L=6m + Cót nhùa miÖng b¸t §K 34 mm + Keo d¸n èng PVC + Cót nhùa miÖng b¸t §K 60x34 mm + PhÓu thu §K 100 + PhÓu cÇu ch¾n r¸c + §Ìn s¸t trÇn cã chôp + èng nhùa b¶o hé d©y dÉn D15 + èng nhùa b¶o hé d©y dÉn D27 + D©y ®iÖn 2 ruét 2x1. ML = 0.HôT TRUNG CHUYÓN THµNH TIÒN GI¸ GIAO VËT LIÖU §ÕN HIÖN TR¦êNG Sè TT 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 T£N LO¹I VËT T¦ + Gç v¸n cÇu c«ng t¸c + §inh ®Øa + C¸t mÞn. L=8m + M¨ng s«ng thÐp tr¸ng kÏm D 15mm + èng thÐp tr¸ng kÏm D 20mm.5mm2 + D©y ®iÖn 2 ruét 2x2.

HôT TRUNG CHUYÓN
THµNH TIÒN

GI¸ GIAO VËT LIÖU
§ÕN HIÖN TR¦êNG


TT
83
84
85
86
87
88
89

T£N
LO¹I VËT T¦

§¥N

C¸i
C¸i
C¸i
M2
M2
viªn
MÐt

+ Autom¸t 1 pha 15A
+ MÆt c«ng t¾c
+ §Õ ©m t-êng
+ G¹ch l¸t chèng tr¬n 300x300mm
+ G¹ch l¸t 300x300mm
+ Ngãi 22 viªn /m2
+ D©y ®iÖn 2 ruét 2x10mm2

- 63 -

GI¸ GIAO VËT LIÖU
§ÕN HIÖN TR¦êNG

BèC XÕP

CHI PHÝ T¹I HIÖN TR¦êNG
VËN CHUYÓN NéI Bé

TÝNH GI¸ VËT LIÖU §ÕN HIÖN TR¦êNG

×NH : X¢Y DùNG S¢N THÓ THAO nhµ kh¸ch tØnh b¾c ninh
c : san nÒn, t-êng kÌ, hµng rµo s¾t, chiÕu s¸ng, s©n tennis
ÓM X¢Y DùNG : khu ®åi ph¸o thñ, THµNH PHè B¾C NINH
CHI PHÝ T¹I HIÖN TR¦êNG
CéNG CP T¹I HIÖN TR¦êNG

GI¸ VËT LIÖU B×NH QU¢N
T¹I HIÖN TR¦êNG

- 64 -

CHI PHÝ T¹I HIÖN TR¦êNG
CéNG CP T¹I HIÖN TR¦êNG

GI¸ VËT LIÖU B×NH QU¢N
T¹I HIÖN TR¦êNG

- 65 -

CHI PHÝ T¹I HIÖN TR¦êNG
CéNG CP T¹I HIÖN TR¦êNG

GI¸ VËT LIÖU B×NH QU¢N
T¹I HIÖN TR¦êNG

- 66 -

755 47.853 1.839.924 1.169.575.50 % x (T + C) (T + C + TL) 10.10 .680.443.253 408. t-êng kÌ.511 1.737 84.655. chiÕu s¸ng.00 % x T T+C 5.775.50 % x (VL + NC + MTC) VL + NC + MTC + TT 6.219.767 1.00 % x G G + GTGT 1.524.623.730.755 408.253 408.425 1.530. THµNH PHè B¾C NINH TT I 1 2 3 4 II III IV 47680678 + Chi phÝ vËt liÖu x©y dùng theo ®¬n gi¸ + Chi phÝ vËt liÖu x©y dùng theo thùc tÕ + Chi phÝ nh©n c«ng + Chi phÝ m¸y thi c«ng DIÔN GI¶I Chi phÝ trùc tiÕp Chi phÝ vËt liÖu Bï gi¸ vËt liÖu Chi phÝ nh©n c«ng Chi phÝ m¸y thi c«ng Trùc tiÕp phÝ kh¸c Céng chi phÝ trùc tiÕp Chi phÝ chung Gi¸ thµnh dù to¸n x©y dùng Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr-íc Gi¸ trÞ dù to¸n x©y dùng tr-íc thuÕ ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng Gi¸ trÞ dù to¸n x©y dùng sau thuÕ Chi phÝ x©y dùng nhµ t¹m t¹i hiÖn tr-êng CHI PHÝ X¢Y DùNG TRUE A1 Avl B1 C1 606.248 161.Dù TO¸N CHI PHÝ X¢Y DùNG C¤NG TR×NH : X¢Y DùNG S¢N THÓ THAO nhµ kh¸ch tØnh b¾c ninh h¹ng môc : san nÒn.335.67 - Ký HIÖU VL CLVL NC MTC TT T C Z TL G GTGT Gxdcpt Gxdlt Gxd THµNH TIÒN 606. s©n tennis §ÞA §IÓM X¢Y DùNG : khu ®åi ph¸o thñ.678 359.884 86.673 17.362 359.736. hµng rµo s¾t.839.759.00 % x G x 1.354.274 21.219.440 .655.976.614.274 C¸CH TÝNH A1 CLGia B1 C1 1.793.452.

THIÕT BÞ §¥N VÞ Sè L¦îNG §¥N GI¸ CH¦A Cã VATTHUÕ SUÊT GI¸ Cã VAT (GI¸ TRÞ THIÕT BÞ CH¦A Cã THUÕ Ký HIÖU Lµ TB1 Vµ GI¸ TRÞ THIÕT BÞ Cã THUÕ Ký HIÖU Lµ TB) . t-êng kÌ. s©n tennis §ÞA §IÓM X¢Y DùNG : khu ®åi ph¸o thñ. THµNH PHè B¾C NINH Sè TT T£N LO¹I M¸Y MãC.B¶NG THèNG K£ THIÕT BÞ C¤NG TR×NH : X¢Y DùNG S¢N THÓ THAO nhµ kh¸ch tØnh b¾c ninh h¹ng môc : san nÒn.68 - THµNH TIÒN (CH¦A Cã VAT) . hµng rµo s¾t. chiÕu s¸ng.

HèNG K£ THIÕT BÞ S¢N THÓ THAO nhµ kh¸ch tØnh b¾c ninh kÌ. THµNH PHè B¾C NINH THµNH TIÒN (§· Cã VAT) . chiÕu s¸ng. s©n tennis hu ®åi ph¸o thñ.69 - . hµng rµo s¾t.

268 45.334 79. dung tÝch 250.0 kW + M¸y vËn th¨ng. n¨ng suÊt 360. tiªu hao khÝ nÐn 1.118 0. ®éng c¬ diezel.0 CV + M¸y ®Çm rung tù hµnh.161 §¥N GI¸ CA M¸Y 1.944 104.000 0.148 624.768 6. søc n©ng 16.413 0.066 8.262 69.750 48. träng l-îng 25T + §Çm b¸nh thÐp tù hµnh. chiÕu s¸ng.200 127. c«ng suÊt 23. c«ng suÊt 1.809 §ång/lÝt .400 22. dung tÝch 5.306 135.119.613 0.066 1.869 1.288 108.979 889.884. n¨ng suÊt 600. c«ng suÊt 4.616 267. c«ng suÊt 1.861 2.000 26.624 54.316 6.664 3.0 T + M¸y khoan ®øng.288 713.0 kW + Bóa c¨n khÝ nÐn (ch-a tÝnh khÝ nÐn).280 3.00 m3/h + M¸y khoan bª t«ng cÇm tay.075 34.103 0.240 70.70 - 1.075.586 55.500 137.B¶NG TæNG HîP M¸Y THI C¤NG Vµ TÝNH Bï GI¸ NHI£N LIÖU C¤NG TR×NH : X¢Y DùNG S¢N THÓ THAO nhµ kh¸ch tØnh b¾c ninh h¹ng môc : san nÒn. t-êng kÌ.886. dung tÝch gÇu 0.528 526.0 T + M¸y trén bª t«ng.5 kW + M¸y nÐn khÝ.0 m3 + M¸y r¶i 60-60M3/h + M¸y r¶i 130-140 CV + M¸y phun s¬n (ch-a tÝnh khÝ nÐn).123 2.095 0. dung tÝch 80.662 §ÞNH MøC NHI£N LIÖU NHU CÇU NHI£N LIÖU DIEZEL X¡NG §IÖN MAZUT DIEZEL(LÝT) X¡NG(LÝT) §IÖN(KWH) MAZUT(LÝT) 46.929 118.7 kW KHèI L¦îNG (CA) 2. c«ng suÊt 0.050 10.781 577.394 12.149 0.148 4.235 1.5 kW + BiÕn thÕ hµn xoay chiÒu.583 9.800 571.266 0.350 0. dÇm dïi. H n©ng 80 m + M¸y san tù hµnh.666 1.560 4.676 11.750 3.0 T + ¤ t« t-íi n-íc.561.506.592 1.507 15.0 lÝt + M¸y c¾t g¹ch ®¸.50 kW + M¸y trén v÷a.400 10.731 15.00 m3/h + M¸y ®µo mét gÇu. ®Çm bµn. c«ng suÊt 108.942. n¨ng suÊt 400.0 lÝt + M¸y ®Çm bª t«ng.293 4.0 CV + §Çm b¸nh h¬i tù hµnh. c«ng suÊt 1.894 29.213 2. s©n tennis §ÞA §IÓM X¢Y DùNG : khu ®åi ph¸o thñ.930 5.060 TæNG CéNG TRUE 1.0 m2/h + CÇn trôc b¸nh xÝch.275 9.300 9.757 71.925 0. søc n©ng 0.563. c«ng suÊt 5.900 63.5 m3/ph + M¸y nÐn khÝ. b¸nh xÝch.202 964.138 68.8 T. träng l-îng 16.0 kW + M¸y c¾t uèn cèt thÐp.284.820 38.946.533 Bï gi¸ nhiªn liÖu Gi¸ theo b¶ng gi¸ ca m¸y Gi¸ hiÖn t¹i CH£NH LÖCH GI¸ .450 6.508 §ång/Kwh 64.670 80.80 m3 + M¸y ®Çm bª t«ng.682 3.450 2. ®éng c¬ diezel.745.849 1.500 47.954 42. träng l-îng 10.031 §ång/lÝt §ång/lÝt 6.954 184.800 4.000 49.288 7. c«ng suÊt 108.934 28.822 64.000 21.413 1. THµNH PHè B¾C NINH Sè TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 T£N LO¹I M¸Y THI C¤NG + M¸y ñi. hµng rµo s¾t.

007 29.C¤NG Vµ TÝNH Bï GI¸ NHI£N LIÖU ¢N THÓ THAO nhµ kh¸ch tØnh b¾c ninh kÌ.433 601.129 16.692 109.442 190.007.71 - .473 408.724 303.806 3. s©n tennis u ®åi ph¸o thñ.442 802.066 92.803 1.352 282.727 14.519 120. chiÕu s¸ng.509.213.571 .903 70.288.836 179.001 39.973.776.969 1. THµNH PHè B¾C NINH THµNH TIÒN 3.336 13.711.351 231.077.107 1.772 238.791. hµng rµo s¾t.274.969 461.712 184.

393 NHãM 1 1.B¶NG TæNG HîP NH¢N C¤NG C¤NG TR×NH : X¢Y DùNG S¢N THÓ THAO nhµ kh¸ch tØnh b¾c ninh h¹ng môc : san nÒn.566 54.642 4.280 NHãM 3 L¦¥NG NGµY C¤NG NHãM 1 NHãM 2 NHãM 3 50. s©n tennis §ÞA §IÓM X¢Y DùNG : khu ®åi ph¸o thñ.0/7 TæNG CéNG TæNG Sè 1.814 6.704.704.576.657 369. t-êng kÌ.280 74. THµNH PHè B¾C NINH Sè TT 1 2 3 LO¹I NH¢N C¤NG + Nh©n c«ng bËc 3.0/7 + Nh©n c«ng bËc 3.502. chiÕu s¸ng.501.113 TRONG §ã NHãM 2 74.937 369.814 6.427.819 58.071 .642 4.5/7 + Nh©n c«ng bËc 4.199 59. hµng rµo s¾t.

s©n tennis : khu ®åi ph¸o thñ.197.183 247. hµng rµo s¾t.190 21.338 355.083.041.845. THµNH PHè B¾C NINH THµNH TIÒN 86.æNG HîP NH¢N C¤NG NG S¢N THÓ THAO nhµ kh¸ch tØnh b¾c ninh ng kÌ. chiÕu s¸ng.711 .

ÑÒNH MÖÙC CHI PHÍ CHUNG VAØ THU NHAÄP CHÒU THUEÁ TÍNH TRÖÔÙC
(Theo thoâng tö 04/2005/TT-BXD ngaøy 01/04/2005 cuûa Boä Xaây Döïng)
TT
1
2
3
4
5

LOAÏI COÂNG TRÌNH
+ Coâng trình daân duïng
+ Coâng trình coâng nghieäp
+ Coâng trình giao thoâng
+ Coâng trình thuûy lôïi
+ Coâng trình haï taàng kyõ thuaät

Chi phí chung
6.000
5.500
5.300
5.500
4.500

TNCT tính tröôùc
5.500
6.000
6.000
5.500
5.500

Chi phí quaûn lyù döï aùn ñaàu tö xaây döïng coâng trình (theo Quyeát ñònh soá 10/2005/QÑ-BXD
TT

LOAÏI COÂNG TRÌNH

1
2
3
4
5

+ Coâng trình daân duïng
+ Coâng trình coâng nghieäp
+ Coâng trình giao thoâng
+ Coâng trình thuûy lôïi
+ Coâng trình haï taàng kyõ thuaät

7
6.336
7.241
6.939
6.637
6.034

10
5.734
6.553
6.28
6.007
5.461

20
4.9
5.6
5.367
5.134
4.667

Chi phí xaây döïng vaø thieát bò (t
50
100
4.261
3.469
4.87
3.965
4.667
3.8
4.464
3.634
4.058
3.304

Chi phí thaåm tra thieát keá kyõ thuaät, thieát keá baûn veõ thi coâng (theo Quyeát ñònh soá 10/2
TT

LOAÏI COÂNG TRÌNH

1
2
3
4
5

+ Coâng trình daân duïng
+ Coâng trình coâng nghieäp
+ Coâng trình giao thoâng
+ Coâng trình thuûy lôïi
+ Coâng trình haï taàng kyõ thuaät

7
0.164
0.194
0.124
0.124
0.131

10
0.142
0.164
0.104
0.104
0.109

20
0.123
0.142
0.09
0.09
0.095

Chi phí xaây döïng (tyû ñoàng)
50
100
0.095
0.073
0.109
0.084
0.069
0.053
0.069
0.053
0.073
0.056

Chi phí thaåm tra toång döï toaùn, döï toaùn coâng trình (theo Quyeát ñònh soá 10/2005/QÑ
TT

LOAÏI COÂNG TRÌNH

1
2
3
4
5

+ Coâng trình daân duïng
+ Coâng trình coâng nghieäp
+ Coâng trình giao thoâng
+ Coâng trình thuûy lôïi
+ Coâng trình haï taàng kyõ thuaät

7
0.161
0.19
0.122
0.122
0.128

10
0.139
0.161
0.102
0.102
0.106

20
0.122
0.139
0.088
0.088
0.092

Chi phí xaây döïng (tyû ñoàng)
50
100
0.092
0.072
0.105
0.082
0.066
0.052
0.066
0.052
0.071
0.054

Ñònh möùc chi phí löïa choïn nhaø thaàu thi coâng xaây döïng coâng trình (theo Quyeát ñònh soá 1
TT

LOAÏI COÂNG TRÌNH

1
2
3
4
5

+ Coâng trình daân duïng
+ Coâng trình coâng nghieäp
+ Coâng trình giao thoâng
+ Coâng trình thuûy lôïi
+ Coâng trình haï taàng kyõ thuaät

7
0.312
0.39
0.242
0.26
0.273

10
0.26
0.338
0.208
0.218
0.234

20
0.208
0.234
0.143
0.182
0.156

Chi phí xaây döïng (tyû ñoàng)
50
100
0.117
0.078
0.13
0.091
0.091
0.056
0.1
0.059
0.104
0.065

Ñònh möùc chi phí löïa choïn nhaø thaàu cung caáp vaät tö thieát bò coâng trình (theo Quyeát ñònh so
TT
1
2

LOAÏI COÂNG TRÌNH
+ Coâng trình daân duïng
+ Coâng trình coâng nghieäp

7
0.234
0.372

10
0.221
0.338

20
0.208
0.304

Chi phí thieát bò (tyû ñoàng)
50
100
0.109
0.07
0.172
0.112

3
4
5

+ Coâng trình giao thoâng
+ Coâng trình thuûy lôïi
+ Coâng trình haï taàng kyõ thuaät

0.17
0.182
0.208

0.157
0.169
0.182

0.138
0.147
0.156

0.079
0.085
0.094

0.052
0.056
0.062

Ñònh möùc chi phí giaùm saùt thi coâng xaây döïng coâng trình (theo Quyeát ñònh soá 10/200
TT

LOAÏI COÂNG TRÌNH

1
2
3
4
5

+ Coâng trình daân duïng
+ Coâng trình coâng nghieäp
+ Coâng trình giao thoâng
+ Coâng trình thuûy lôïi
+ Coâng trình haï taàng kyõ thuaät

7
1.997
2.114
1.974
1.78
1.708

10
1.856
1.894
1.75
1.446
1.428

20
1.612
1.676
1.44
1.276
1.256

Chi phí xaây döïng (tyû ñoàng)
50
100
1.376
1.096
1.422
1.111
1.266
0.976
1.155
0.917
1.104
0.868

Ñònh möùc chi phí giaùm saùt laép ñaët thieát bò cuûa coâng trình (theo Quyeát ñònh soá 10/20
TT

LOAÏI COÂNG TRÌNH

1
2
3
4
5

+ Coâng trình daân duïng
+ Coâng trình coâng nghieäp
+ Coâng trình giao thoâng
+ Coâng trình thuûy lôïi
+ Coâng trình haï taàng kyõ thuaät

7
0.636
0.908
0.538
0.578
0.64

10
0.536
0.728
0.43
0.456
0.51

20
0.454
0.638
0.368
0.372
0.438

Chi phí thieát bò (tyû ñoàng)
50
100
0.378
0.25
0.608
0.515
0.308
0.203
0.33
0.218
0.365
0.243

Ñònh möùc chi phí thieát keá coâng trình daân duïng (theo Quyeát ñònh soá 11/2005/QÑÑIEÀU KIEÄN THIEÁT KEÁ, CAÁP COÂNG TRÌNH
Thieát
keá 3
böôùc
Thieát
keá 2
böôùc

+ Caáp ñaëc bieát
+ Caáp I
+ Caáp II
+ Caáp II
+ Caáp III
+ Caáp IV

3
2.38
2.16
2.28
3.51
3.16
2.81

7
2.38
2.16
2.05
3.16
2.84
2.52

10
2.38
2.16
1.96
3.03
2.73
2.42

Chi phí xaây döïng (tyû ñoàng)
20
50
2.07
1.74
1.89
1.58
1.7
1.44
2.62
2.21
2.37
1.99
2.11
1.66

Ñònh möùc chi phí thieát keá coâng trình coâng nghieäp (theo Quyeát ñònh soá 11/2005/QÑ
ÑIEÀU KIEÄN THIEÁT KEÁ, CAÁP COÂNG TRÌNH
Thieát
keá 3
böôùc
Thieát
keá 2
böôùc

+ Caáp ñaëc bieát
+ Caáp I
+ Caáp II
+ Caáp II
+ Caáp III
+ Caáp IV

3
2.79
2.33
2.29
3.53
3.17
2.83

7
2.79
2.33
1.99
3.07
2.76
2.45

10
2.79
2.33
1.94
2.99
2.69
2.39

Chi phí xaây döïng (tyû ñoàng)
20
50
2.58
2.21
2.15
1.83
1.79
1.53
2.76
2.35
2.49
2.11
2.21
1.87

Ñònh möùc chi phí thieát keá coâng trình giao thoâng (theo Quyeát ñònh soá 11/2005/QÑÑIEÀU KIEÄN THIEÁT KEÁ, CAÁP COÂNG TRÌNH
Thieát
keá 3
böôùc
Thieát
keá 2
böôùc

+ Caáp ñaëc bieát
+ Caáp I
+ Caáp II
+ Caáp II
+ Caáp III
+ Caáp IV

3
1.81
1.11
1.21
1.85
1.68
1.52

7
1.81
1.11
1.04
1.61
1.46
1.31

10
1.81
1.11
1.01
1.56
1.42
1.28

Chi phí xaây döïng (tyû ñoàng)
20
50
1.67
1.46
1.05
0.87
0.94
0.8
1.45
1.23
1.31
1.13
1.18
1.01

Ñònh möùc chi phí thieát keá coâng trình thuûy lôïi (theo Quyeát ñònh soá 11/2005/QÑ-B
ÑIEÀU KIEÄN THIEÁT KEÁ, CAÁP COÂNG TRÌNH
Thieát
keá 3
böôùc
Thieát
keá 2
böôùc

+ Caáp ñaëc bieát
+ Caáp I
+ Caáp II
+ Caáp II
+ Caáp III
+ Caáp IV

3
2.59
2.35
2.49
3.83
3.42
3.05

7
2.59
2.35
2.22
3.42
3.11
2.74

10
2.59
2.35
2.13
3.29
2.98
2.63

Chi phí xaây döïng (tyû ñoàng)
20
50
2.25
1.91
2.05
1.73
1.86
1.57
2.87
2.41
2.58
2.16
2.31
1.7

Ñònh möùc chi phí thieát keá coâng trình haï taàng kyõ thuaät (theo Quyeát ñònh soá 11/2005
ÑIEÀU KIEÄN THIEÁT KEÁ, CAÁP COÂNG TRÌNH
Thieát
keá 3
böôùc
Thieát
keá 2
böôùc

+ Caáp ñaëc bieát
+ Caáp I
+ Caáp II
+ Caáp II
+ Caáp III
+ Caáp IV

3
1.95
1.77
1.86
2.87
2.58
2.31

7
1.95
1.77
1.68
2.58
2.32
2.07

10
1.95
1.77
1.61
2.48
2.23
1.98

Chi phí xaây döïng (tyû ñoàng)
20
50
1.69
1.42
1.54
1.31
1.41
1.18
2.15
1.81
1.94
1.62
1.72
1.35

Chi phí kieåm toaùn, thaåm tra pheâ duyeät quyeát toaùn
Loaïi chi phí
+ Chi phí thaåm tra, pheâ duyeät quyeát toaùn
+ Chi phí kieåm toaùn

0.5
0.2
0.25

1
0.12
0.15

10
0.09
0.135

25
0.08
0.096

Toång möùc ñaàu tö (tyû ñoà
50
0.07
0.084

018 5.024 0.038 0.04 0.035 0.018 0.000 0.025 0.000 0.895 1.632 2.033 0.016 ình (theo Quyeát ñònh soá 10/2005/QÑ-BXD ngaøy 15/04/2005) hi phí thieát bò (tyû ñoàng) 200 0.043 0.73 1.015 (theo Quyeát ñònh soá 10/2005/QÑ-BXD ngaøy 15/04/2005) phí xaây döïng (tyû ñoàng) 200 500 0.000 0.029 0.000 0.000 0.019 0.021 0.032 0.082 1.019 0.053 0.742 2.043 0.393 1.041 0.043 500 0.03 0.992 0.037 0.036 0.018 0.978 1.018 0.02 0.038 0.015 0.032 1.059 0.043 2.000 0.416 1.014 0.513 1.017 0.95 3.031 0.062 0.063 0.879 2.035 0.036 0.04 0.016 0.029 0.902 eo Quyeát ñònh soá 10/2005/QÑ-BXD ngaøy 15/04/2005) phí xaây döïng (tyû ñoàng) 200 0.041 0.000 0.153 2.033 1.000 1.136 3.752 2.025 0.18 10.228 3.081 1.047 0.032 0.000 1.02 0.044 5.023 0.32 0.048 0.29 2.014 0.022 0.025 2.024 0.027 0.021 2.023 0.019 0.000 0.034 1.039 0.03 0.021 5.056 2.357 1.034 .014 0.016 2.000 2.021 0.648 5.857 2.026 2.056 0.813 1.000 0.000 0.022 0.02 0.065 0.013 0.033 0.02 0.947 1.054 0.000 0.000 0.000 0.03 0.04 0.041 0.096 500 0.03 0.024 0.015 0.05 0.298 1.016 yeát ñònh soá 10/2005/QÑ-BXD ngaøy 15/04/2005) phí xaây döïng (tyû ñoàng) 200 500 0.239 1.022 5.ònh soá 10/2005/QÑ-BXD ngaøy 15/04/2005 cuûa Boä Xaây Döïng) phí xaây döïng vaø thieát bò (tyû ñoàng) 200 500 1.872 2.

55 0.06 2.02 0.391 0.03 0.41 200 1.097 0.178 0.046 0.81 1.67 0.92 1.31 1.087 0.24 1.67 1.208 0.09 0.434 0.000 0.148 0.01 1.52 0.118 2.04 0.67 0.44 1.678 500 0.048 0.92 0.196 0.48 .021 0.48 0.571 0.44 1.03 0.01 1.48 0.78 500 1.86 1.76 0.097 0.000 0.26 1.19 500 1.035 0.92 0.01 1.58 1.000 0.446 0.205 500 0.15 1.73 0.38 1.94 0.401 0.352 0.706 0.32 1.65 1.806 0.21 1.081 0.83 1.026 0.218 0.88 0.994 0.66 1.000 0.03 1.75 1.39 2.77 0.000 0.31 1.495 0.46 500 1.1 1.51 1.027 0.542 1.000 0.000 0.095 eát ñònh soá 11/2005/QÑ-BXD ngaøy 15/04/2005) phí xaây döïng (tyû ñoàng) 100 1.108 0.72 200 1.918 0.22 1.86 yeát ñònh soá 11/2005/QÑ-BXD ngaøy 15/04/2005) phí xaây döïng (tyû ñoàng) 100 2.43 1.106 5.000 0.86 1.86 2.06 eát ñònh soá 11/2005/QÑ-BXD ngaøy 15/04/2005) phí xaây döïng (tyû ñoàng) 100 200 1.326 5.021 Quyeát ñònh soá 10/2005/QÑ-BXD ngaøy 15/04/2005) phí xaây döïng (tyû ñoàng) 200 0.73 0.82 1.45 1.01 1.56 1.000 1.145 0.19 1.724 0.158 0.178 1.44 0.13 1.73 1.000 1.317 0.81 0.391 0.706 0.564 0.017 0.81 0.243 0.352 0.66 1.12 0.293 eo Quyeát ñònh soá 10/2005/QÑ-BXD ngaøy 15/04/2005) hi phí thieát bò (tyû ñoàng) 200 0.362 2.01 0.000 0.26 1.77 1.178 0.188 0.335 0.19 0.41 1.67 1.93 0.57 2.61 1.12 1.108 0.053 0.06 0.57 0.99 1.000 1.033 0.79 0.55 1.32 1.432 0.94 1.046 0.1 0.65 0.23 1.038 0.03 0.533 0.15 1.0.91 0.61 0.025 0.288 0.22 1.

000 0.008 pheâ duyeät quyeát toaùn Toång möùc ñaàu tö (tyû ñoàng) 100 500 0.21 0.99 0.21 1.000 1.29 0.19 1.75 Quyeát ñònh soá 11/2005/QÑ-BXD ngaøy 15/04/2005) phí xaây döïng (tyû ñoàng) 100 1.000 0.004 0.98 1.13 1.005 .04 1.31 2.62 1.72 1.06 0.67 1.42 1.64 1.42 2.57 1.17 1.43 1.78 1.67 1.87 0.072 0.72 0.51 1.015 10000 0.23 500 1.02 0.99 0.96 0.84 0.38 1.006 0.18 1.55 1.át ñònh soá 11/2005/QÑ-BXD ngaøy 15/04/2005) phí xaây döïng (tyû ñoàng) 100 1.02 0.57 0.76 1.23 200 1.92 500 0.17 1.61 0.06 1.87 0.03 0.07 0.91 1.34 1.48 1.89 1.17 0.01 0.031 0.84 0.06 1.000 0.29 1.85 0.02 0.96 1.44 200 1.21 1.024 5000 0.89 2.72 0.64 1000 0.76 2.04 20000 0.01 1.

Related Interests