You are on page 1of 1

sk s s s s s s k s s k k k k k k k k k kk a k kz o kz k k k kz t k kz k kz k k kz k t b t

Pa - ter no - ster qui es in coe-lis san - cti - fi - ce - tur -

no -

skk s s k k k k k k kz k k k j j kz j
men tu um: et in ter -

ad - ve - ni - at

s ks ks k k k k a kz k kz kz k kk t b
re - gnum tu - um:

fi - at vo - lun - tas tu - a

k

k kz k kz

s kk k k k t k k t

si - cut in

s s s s s s k k k k k k k k kz kk k kz k k k
coe - lo

ra.

kz

k
et

kz
di - mit - te

k

k

s s s s s s s s s s s s s s s s s s s k s s k k k k k k k k k k k k k k k k k kz k kz a k k j k k k k j k t s z k k j j k z k k j b
Pa - nem no - strum co - ti - di a - num da no - bis ho - di - e;

no - bis de-

s ks ks k k a kz k
bi - ta

no - stra

b kz
et ne

k

s ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks k k k j j kz k kk j kk j k kz
si - cut et nos di - mit - ti -

mus de - bi - to - ri - bus no - stris,

s s s s k s k k k k ak k t k k k k t b

nos in - du - cas in

s ks ks k kz k kz

ten - ta - ti - o -

skkk s k k jz k k j j

nem

sed li - be - ra

s s s s s s k k k k k k k k j jkk j k k k k j j
nos a ma -

lo.