You are on page 1of 20

<Ç-ºÉɇ½þiªÉ |ÉEòÉ„ÉxÉ

|É´Éä„É : ¨ÉÉä¡òiÉ
VÉÉMÉÉ : xÉä½þ¨ÉÒSÉ ={ɱɤvÉ
´ÉªÉ : ¨ÉªÉÉÇnùÉ xÉɽþÒ
¡òÒ : ‡„ÉEòhªÉÉSÉÒ ‡VÉqù
b÷ÉäxÉä„ÉxÉ : +¨ÉªÉÉLJnùiÉ =iºÉɽþ
ºÉÆ{ÉEÇò : eshaala@gmail.com

9869674820
±Éä‡JÉEòÉ : ¦ÉÉ®úiÉÒ ºÉ®ú¨É³ýEò®ú

राठ� ्ाणसाचं आपलया भाषेवर खुप पे् आहे. आपलया आईप्ाणेच.

आ�ण ह� आई आहेह� सवरगुणसंपरन. सवर पकारचया गुंतागुंतीचया भावना
वय�

करायला

स्थर.

�ाने�र

तुकोबांपासून

ते

आजवरचया

कवी

लेखकांपय�त असंखय लेणी लयायलेल� ह� ्ाय. आ�ण जगभर पसरलेल�
�तची लेकरं. ्राठ�तलं सा�हतय, �ान, कावय, शा�, �वनोद यांना तोड
नाह�. कोणी �कतीह� महटलं तर� आपलया भाषेतलं सा�हतय वाचताना जसं

्नाला �भडतं वा खळखळून हसवतं तसं उसरया भाषेबाबत नाह� होऊ

शकत. ्राठ� �लपीसारखी शा�शुद उचचारांवर आधा�रत �लपी कोणतीच

नाह� हे आधु�नक काळात �सद झाले आहे. सवर पकारची आवहानं
वसवकारायला ह� भाषा �सद आहे. पण ...

पण आताचया गलोबलायझेशनचया काळात ्राठ� ्ागे पडते आहे.

इंटरनेटचया युगात ्राठ� �दसेनाशी होईल क् काय अशी �भती वाटायला
लागल� आहे. अशा वेळी या आईला गरज आहे ती �तचया लेकरांचया
सपशारची. आपण �नदान आपलया ्राठ� ्ाणसांना �लहायची ्ेल , पत

तर� ्राठ�त �लहूया ? आपले बलॉग, स्ॅप, वॉल, टवीट तर� ्राठ�त
�लहूया. आपले अनुभव ्राठ� डायर�त न�दवूया. इंटरनेटवर जागोजाग

्राठ� भाषा �दसावी. ्राठ�तून क�वता, ई बुकस यांची पचंड �न�्रती

वहावी. तया वाचलया जावयात. सहज उपलबध वहावयात. आपलया भावना
्राठ�तून ने्केपणी ्ांडलया जावयात. जुरया नवया लेखकांचं सा�हतय

्राठ� इंतरनेटवर उपलबध वहावं. आ�ण होता होता ्राठ� सा�हतयाचा

सुकाळु सुर वहावा. ई गंथ�न�्रतीचा �वराट य� उभा रहावा. जगभरात
्राठ�चा वापर वहावा.

या साठ� हे एक प�हलं बालपाऊल टाकतो आहोत. हे खरंच एक

बालपाऊल आहे. कोवळं. धडपडणारं. पण पडलयानंतरह� उभं रहाणारं. तया

बालपावलांपासून सफ़ुत� घेऊन आपणह� आज ्राठ� ग्भनची सुरवात
कर या. शपथपुवरक ्राठ�चा वापर सुर करया. इतरांना पे�रत कर या.
जगभरात

वजथे

वजथे

महणून

्राठ�

्ाणूस

आहे

तया

पतयेक

कोनाकोनाडयात इंटरनेटचया ्ाधय्ातून जाऊ या. ्राठ�चा भूतकाळ

सोनेर� होता. भ�वष्य अ�धकच उजजवल असेल. पण तयासाठ� वतर्ानात
का् करायचे आहे.

चला. सुरवात कर या !

--- xÉÉ¨É MÉÖ¨É VÉɪÉäMÉÉ

´ÉMÉÇ – {ɇ½þ±ÉÉ <Æ]õ®úxÉä]õ´É®ú ¨É®úÉ`öÒ ]õɪÉË{ÉMÉ : vÉb÷É {ɇ½þ±ÉÉ : MÉÖMÉ±É ]ÅõÉxºÉ‡±É]õ®äú„ÉxÉ Ë±ÉEò .

Geneva त गेल्य पासन ू �ा बाईचा एक फोन सद ु ् नाह� आला. हम्म् बराच वेळ झाला �ह अजन काह� ऑनलाईन �दसत ू नाह�य.बस् .. �वशेषत: एखाद� नवीन क�वता �ल�हल� �क शलाका आठवतेच आठवते.. शलाका आ�ण मी शाळा.... मला वाटतंर Geneva मध्य गेल्यावर � आम्ह सवार्न. पण शलाका आमची मल ु खाची आळशी.... शलाका �लहायचा नेहमीच आळस करायची.... मग �तच्य सवर क�वता मी �लहून दे त असे...... हम्म् �ह शलाका काह� �दसत नाह�य ऑनलाईन.. <Ç-„ÉɳýÉ | ´ÉMÉÇ-{ɇ½þ±ÉÉ |<Æ]õ®úxÉä]õ´É®ú ¨É®úÉ`öÒ ]õɪÉË{ÉMÉ . मी आपल� रोज ऑनलाईन येऊन �तची वाट पाहते . �तच्य क�वतांना �लहायचं काम माझ असायचं. दोघीनाह� क�वता करण्या भार� वेड. फ� एकदा एक इमेल केलेला �क मी सख ु रू पोहचले म्हणू ..आज ब-याच �दवसांनी G-Talk वर आले....... कॉलेज �वसरल�च एकत् केलं आमची मैत् अ�धक दृ आ�ण घट झाल� ती क�वतांमळ ु े ......छं दच होता म्हण हव तर... हा आमचा रोजचा कायर्क... �तला खूप आवडे.पण आता आमच्य �ा Lazy Bones ला कोण बरंर क�वता �लहून दे त असेल? �तने क�वता �ल�हणं थांबवलं तर नसेल ना? छे छे असं कसं बरं होईल.. कुणाला काह� सुचलं �क लगेच एकमेकांना ऐकवायचं मग त्याव चचार करायची.

. सवार् प�हला तर �तचा खरपुस समाचार घेतला ... मराठ� इंटरनेटवर कस टाईप करतात हे मला माह�तच नाह�य ग? . म्हट हात �तच्य इतकंच न .. मग म्हट अगं वेडाबाई आपले शब् आपल्य क�वता आहे त �क आपल्य सोबती त्यांच् समोर ्ोकळं करायचं आपल मन .... मी अगद� मोठ मोठ्यान हसले....... मी �वचारलं.. G -Talk वर आले आ�ण अहो आ�यर चक् शलाका ऑनलाईन होती... कुठे होतीस इतके �दवस? फोन नाह� केलास? कशी आहे स? सवर व्यविस् तर आहे न? एक न दोन मी तर प्र�ां सरब�ीच चालू केल�.... संध्याकाळ जरा चहा �पऊन झाल्याव महटलं नवीन क�वता �लहून काढूयात म्हणू laptop चालू केला.....र�ववारचा �दवस असेल . म्हणाल अग तल ु ा वाचन ू दाखवायची सवय झालेल� न आता कशी वाच? ू आ�ण कोण ऐकणार? मेल करणार होते पण तल ु ा ्ा�हती आहे न माझ्य सवर क�वता तच ू �लहून द्यायच आ�ण मी तर सवर इथे सवर क�वता इंग्रजीतल मराठ�त �लहून काढल्या.......... <Ç-„ÉɳýÉ | ´ÉMÉÇ-{ɇ½þ±ÉÉ |<Æ]õ®úxÉä]õ´É®ú ¨É®úÉ`öÒ ]õɪÉË{ÉMÉ ... आठवणी सगळ्य कागदावर �लहून काढ न. खूप आनंद झाला. काय �लहावे कळे ना . तर�ह� शलाका उदासच होती ...... का गं काय झालं? सवर ठ�क आहे न �तकडे? तर म्हणाल अगं तुमच्य सवा�ची खूप आठवण येते ग? ्ीह� काह� �ण गप् गार झाले .. पण शलाका मात शांत.

. ******************************************** हे एक प्रा�त�न� स्वरूप दोन मै�त्रणी संभाषण आम्ह आपल्य समोर आणलं. शद ु मराठ�त टाईप कर शकतेस आ�ण तझ ु ्य क�वता माझ्य पय�त पोहोचवू शकतेस. :-) :-) :-) शलाकाच्य इथन ू एक दोन तीन खप ू खप ू smiley आले.पण शलाका सारखे असे बरे च लोक आहे त ज्यांन अजन ू ह� संगणक �कंवा इंटरनेटवर मराठ�त टाय�पंग कस करायचं हे मा�हत नाह�.. क�वताच काय तू इमेल्..अग इंटरनेटवर आजकाल इतके फ् सॉफ्टवेअस आ�ण �लंक् उपलब् आहे त ज्यांच् मदतीने आता तू सुवाचय. गो� अगद� साधी सोप्प पण �वचार करायला लावणार� नाह� का? <Ç-„ÉɳýÉ | ´ÉMÉÇ-{ɇ½þ±ÉÉ |<Æ]õ®úxÉä]õ´É®ú ¨É®úÉ`öÒ ]õɪÉË{ÉMÉ ..... chat हे दे खील मराठ�त कर शकतेस.... आता मराठ� �लहायला तल ु ा माझी गरज नाह� लागणार....त्या काय एवृं रडायचं वेडाबाई .. मला म्हणाल चल आताच �शकव मला. हे हेहेहेहे खप ू खश ु झाल� ती हे ऐकून..

.. इंटरनेटवर मराठ� टाय�पंगच्य भरपूर �लंक् आहे त आ�ण बयार् असतीलह� पण इथे आपण सर ु ुवा करणार आहोत ते सगळ्या सोप्य आ�ण साधया �लंक ने ... सवा�साठ� असलेल�.... सरळ आ�ण सोप तंत सांगणार आहे ... उपलब् �लंक्/सोफ्टवेअस आपल्य पय�त साध्य...in/transliterate/indic/marathi <Ç-„ÉɳýÉ | ´ÉMÉÇ-{ɇ½þ±ÉÉ |<Æ]õ®úxÉä]õ´É®ú ¨É®úÉ`öÒ ]õɪÉË{ÉMÉ . सरळ आ�ण सोप्य स्वरूप पोहचवण्याच..... इथे �श�क �श��का नाह�त. �ह आहे एक म� ु .हसत खेळत इंटरनेट आ�ण संगणक �ावर मराठ� टाय�पंग �शकुयात .एक दृ �न�य. सवा�ची आपल� ई- शाळा िजथे आहे त इंटरनेट व संगणकावर मराठ� टाय�पंग �शकण्याच प्र इच्छाश� असलेले आपले असंख् �मत-मै�त्र आ�ण आहे ई-सा�हत् प्र�त�ान एक ध्या... येताय न मग आमच्य ई-शाळे त .. http://www.co.. फस्ट लास् ब�च नाह� �क क्रमवा नाह�... चला तर शलाका बरोबर आपण सवर् �ा ई-शाळे त भरती होऊयात.google....ई-सा�हत् प्र�त� आपल्य जगभर पसरलेल्य आ�ण मराठ�चा �ास घेणार्य असंख् �मत-मैत्रीणी संगणक आ�ण इंटरनेटवर मराठ�त टाय�पंग कस करायचं याच एक साधं.

..संगणकावर�ल इंटरनेट एक्स्प्ल चालू केल्याव िजथे address bar असतो �तथे वर�ल �लंक जशीच्य तशी कॉपी करू पेस् करायची आ�ण मग एंटर करा आ�ण चमत्का !!!!!!!! युरेका युरेका अस चक् ओरडत सट ु ाल. खाल� दाख�वल्याप्रम : <Ç-„ÉɳýÉ | ´ÉMÉÇ-{ɇ½þ±ÉÉ |<Æ]õ®úxÉä]õ´É®ú ¨É®úÉ`öÒ ]õɪÉË{ÉMÉ ..... हे हे हे Googletransliteration हो हाच तो चमत्का अन युरेका ! आता एंटर केल्याव तुमच्य स्क्र� एक �खडक� उघडेल .

‡ºÉ±ÉäC]õ Eì ®ì C]õ®ú Ë|Éx]õ ¦ÉɹÉÉ ‡xÉ´Éb÷ ¡òÉäx]õ ‡xÉ´Éb÷ ¡òÉäx]õ ºÉÉ<ÇVÉ ‡xÉ´Éb÷ º]ìõxb÷bÇ÷ ¡òÉì®ú¨Éì]õÓMÉ +Éì{É„ÉxºÉ <Ç-„ÉɳýÉ | ´ÉMÉÇ-{ɇ½þ±ÉÉ |<Æ]õ®úxÉä]õ´É®ú ¨É®úÉ`öÒ ]õɪÉË{ÉMÉ ®úÉ<Ç]õ ]Öõ ±Éä}]õ B‡b÷]õÓMÉ „ɤnùEòÉä„É .वापर खाल� �दलेल्य �चत्र गग ु ल ट्रान्स�लटर टूलबार आ�ण त्याच महत्वाच फंकशन् दाख�वले आहे त.

. �तथे एक ड्र डाऊन �लस् असेल.. <Ç-„ÉɳýÉ | ´ÉMÉÇ-{ɇ½þ±ÉÉ |<Æ]õ®úxÉä]õ´É®ú ¨É®úÉ`öÒ ]õɪÉË{ÉMÉ . झाल तुमच सवर काम सोप् आता.भाषा �नवड एडीट टूलबारच्य अगद� डाव्य बाजल ू ा तुम्हाल "select language" म्हणजे भाषा �नवड हे फंक्श �दसेल. गग ु ल ट्रान्स�लटर ज्य ज्य भाषांमध्य ट्रान्स�लट कर शकते त्य सवर भाषा त्य �लस् मध्य उपलब् आहे त.. बस एवढं च . �तथे "मराठ�" भाषा �सलेक् करा.

.. कशी? अरे एकदम easy आहे .. आहे �क नाह� एकदम सोप्.... <Ç-„ÉɳýÉ | ´ÉMÉÇ-{ɇ½þ±ÉÉ |<Æ]õ®úxÉä]õ´É®ú ¨É®úÉ`öÒ ]õɪÉË{ÉMÉ .....फोनेट�कल� टाय�पंग चला आता तुम्ह मराठ�त टाय�पंग कर शकता अगद� सहज आ�ण सोप्य र�तीने.....मराठ� indiyaa / india .्हारा� अरे वाह !! तम ु ्ह तर फार फास् �शकलात �क..आता वळूयात एका खप ू उपयोगी फंक्शनकड..... उदा : marathi ... हे हे हे चला तर प्रिक करा चला चला.. शब् टाईप करू झाला �क स्पे बार दाबा आ�ण चमत्का !!! तो शब् अगद� जसाच्य तसा मराठ�त रुपांतर� होतो.. एकदा का तुम्ह एडीट टूलबारमधून मराठ� भाषा �नवडल�त �क तुम्ह मराठ� टाय�पंगला सर ु ुवा करायची .... हो �क नाह�? आहे न एकदम easy.इं�डया bharat – भारत maharashtra ... एखादा शब् मराठ�त जसा ऐकायला येतो न तो अगद� तसाच इंिग्ल मध्य टाईप करायचा..

करेवकटंग आ�ण ए�ड�टंग गग ु ल ट्रान्स�लटर मध्य टाईप केलेला शब् हा ९९% आपल्याल हवा तोच रुपांतर� होऊन येतो परं तु कधी कधी असं होतं �क आपल्याल हवा असलेला शब् रुपांतर� शब्दापे� वेगळा असतो तेव्ह गग ु ल ट्रान्स�लटर आपल्याल त्या शब्दाच इतर अनेक रुपांतर� शब् सच ु वतो. <Ç-„ÉɳýÉ | ´ÉMÉÇ-{ɇ½þ±ÉÉ |<Æ]õ®úxÉä]õ´É®ú ¨É®úÉ`öÒ ]õɪÉË{ÉMÉ . मग तुम्हाल जो हवा तो शब् त्य सच ू ीतून तुम्ह �नवडू शकता. टाईप केलेल्य शब्दाव िक्ल केलात �कंवा शब्दाच् शेवट� जाऊन बॅकसपेस �दलत �क ती सच ू ी तुम्हाल स्क् वर �दसेल....

.. खाल� दाखवलेल� �खडक� म्हणज एक जादच ू ी छडी आहे ..... इथे �ह जादच ू ी छडी वापरायची ......" advanced editing options" <Ç-„ÉɳýÉ | ´ÉMÉÇ-{ɇ½þ±ÉÉ |<Æ]õ®úxÉä]õ´É®ú ¨É®úÉ`öÒ ]õɪÉË{ÉMÉ ..अॅडव्हान ए�ड�टंग ऑपशन् जर तुम्हाल हवा असलेला शब् त्य स�ू चत नसेल तर???? ह्म्मम अहा एवढा �वचार नका कर..... तीच नाव आहे ..

... इथे तुम्हाल हवा तो शब् तुम्ह चक् बनवू शकता.ू .िजथे तुम्ह तुम्हाल हवा असलेला शब् चक् बनवू शकता ... आहे न जाद. जेणेकरू तुम्हाल कुठल्याह शब्दामुळ अडायला नको �क थांबायला नको ... काय �शकलात न जाद ू आ�ण ते �ह �कती फटाफट...... अगद� तम ु ्हाल हवा तसा.. स्पेश कॅरे क्टस वापरू इथे तो नवीन शब् बनवता येतो...... टूल बारमध्य सगळ्या उजव्य बाजल ू ा हे �चन् असलेल आयकोन असेल. पूणर शब् तयार झाला �क ओके वर िक्ल करा आ�ण तम ु चा शब् मख ु ् ए�ड�टंग �खडक�त पेस् होईल.. �ा जादच ू ्य छडीमळ ु े �कती सोप् होत न आपल्याल हवे असलेले अवघड शब् सहज बनवण... आहे न जादच ू ी छडी ..... <Ç-„ÉɳýÉ | ´ÉMÉÇ-{ɇ½þ±ÉÉ |<Æ]õ®úxÉä]õ´É®ú ¨É®úÉ`öÒ ]õɪÉË{ÉMÉ ... एक एक अ�र घेऊन.... हे आहे कॅरे क्ट �सलेक्ट �ा आयकोन वर िक्ल केलत �क तुम्हाल तुमच्य भाषेतील उपलब् कॅरे क्टस ची �लस् येईल . इथे तुम्हाल हवे असलेले तुमच्य भाषेतील सवर कॅरे क्टस उपलब् आहे त......

.. अस करण्यासाठ फ� CONTROL + G प्र करा आ�ण तम ु ्ह हव तेव्ह मराठ�त टाय�पंग कर शकता आ�ण हव तेव्ह इंिग्ल मध्य ते �ह तम ु च टाय�पंग चालू असताना.... simple very simple हे जस मी टाईप केल न आता मध्ये इंिग्ल मध्य आ�ण मग लगेच मराठ�त टाय�पंग चालू केल ............ एखादा शब् टाईप करू झाला �क लगेच SHIFT+SPACE प्र करा ( नस ु त SPACE प्र करण्य ऐवजी) �ाने तम ु चा शब् हा रुपांतर� होत नाह� त्या भाषेत राहतो ज्या तम ु ्ह टाईप केला आहे ... उदा: जर तम ु ्हाल "Google" हा शब् इंिग्ल मध्य ठे वायचा असेल तर "Google" टाईप केल्याव लगेच SHIFT+SPACE प्र करा (नस ु त SPACE प्र करण्य ऐवजी) "Google" इंिग्लशमध्य राह�ल त्या मराठ�त रूपांतर होणार नाह�.. <Ç-„ÉɳýÉ | ´ÉMÉÇ-{ɇ½þ±ÉÉ |<Æ]õ®úxÉä]õ´É®ú ¨É®úÉ`öÒ ]õɪÉË{ÉMÉ ...आता आम्ह तुम्हाल आणखी एक मस् सप ु र फास् शोटर कट दे तोय .. आता आणखी एक गंमत �कंवा दस ु रा पयार् म्हण हव तर... हा पयार् अंकांसाठ� सद ु ् वापरला जातो..... आहे न एकदम शोटर कट... कोणता? .............. जर तुम्हाल मराठ�त टाय�पंग करता करता एखादा इंिग्ल शब् टाईप करायचा असेल �कंवा मग इंिग्ल मध्य टाईप करता करता एखादा मराठ� शब् टाईप करायचा असेल तर एक साधा सोपा आ�ण सप ु र फास् शोटर कट आहे ..... SHIFT + SPACE हो हाच आहे तो दस ु रा पयार्..

त्याचप्रम एखाद् इंिग्ल शब्दाच मराठ� अथर तुम्ह गग ु ल शब्दको मध्य शोधू शकता... वाटलेलच <Ç-„ÉɳýÉ | ´ÉMÉÇ-{ɇ½þ±ÉÉ |<Æ]õ®úxÉä]õ´É®ú ¨É®úÉ`öÒ ]õɪÉË{ÉMÉ . ु या.. उदा: “गंमत” हा शब् मराठ�त आहे आ�ण तुम्हाल �ाचा इंिग्ल अथर हवा असेल तर " गंमत" हा शब् सवर्प् हायलाईट करा. lark. wantonness.amusement... fun. sport. गग ु ल ट्रान्स�लटर चा स्वतःच असा शब्दको (�डक्शनर) आहे आ�ण तो �ह चक् टूलबारवर. हम्म् उं चावल्या न भव ं .... drollery. "गंमत" ......शब्दको आता तम ु ्हाल जाडजड ू �डक्शनरय घेऊन बसायची अिजबात गरज नाह�.हा शब्दको वापरायचा असेल तर सवर प्र ज्य शब्दाच अथर हवा आहे तो शब् हायलाईट करायचा आ�ण मग टूलबारवर उजव्य बाजल ू ा शब्दकोशाच आयकोन आहे (लाल रं गाचा) त्याव िक्ल करा आ�ण मग गग ु ल शब्दको तुम्हाल त्य हायलाईटे ड शब्दाच सवर उपलब् अथर दाखवेल. banter. गग ु ल शब्दकोशच् आयकोन वर िक्ल करा आ�ण तुम्हाल " गंमत" �ा शब्दाच इंिग्ल मधील सवर अथर �मळतील. frolic.

गुगल शब्दको उदाहरण <Ç-„ÉɳýÉ | ´ÉMÉÇ-{ɇ½þ±ÉÉ |<Æ]õ®úxÉä]õ´É®ú ¨É®úÉ`öÒ ]õɪÉË{ÉMÉ .

१) GMail २) Knol ३) API ४) Orkut Scraps ५) Blogger ६) Bookmarklet <Ç-„ÉɳýÉ | ´ÉMÉÇ-{ɇ½þ±ÉÉ |<Æ]õ®úxÉä]õ´É®ú ¨É®úÉ`öÒ ]õɪÉË{ÉMÉ ..गग ु ल ट्रान्स�लटर हे खाल�ल साईट् वर उपलब् आहे ...

...google... तेव्ह तम ु ्हाल आता कळलंच असेल �क इंटरनेटवर मराठ� टाय�पंग कारण �कती सोप आहे ते... तर कमी वेळात साध्य सोप्य शब्दा त्यांन इंटरनेटवर मराठ� टाय�पंग �शकवणार� "जादच ू ी छडी" आहे ...in/transliterate/indic/marathi आपला हा सगळा ई-शाळे चा प�हल्य जादच ू ्य छडीचा अभ्या आम्ह �ाच "गग ु ल ट्रान्स�लटर" �लंकवर टाईप करू आपल्य समोर आणला आहे ..co. िजच नाव आहे "गग ु ल ट्रान्स�लटर" "Googletransliteration" आ�ण �ह छडी �मळवायची असेल तर त्याच एक साधी सोपी खाल� �दलेल� �लंक आहे . नाह� का? <Ç-„ÉɳýÉ | ´ÉMÉÇ-{ɇ½þ±ÉÉ |<Æ]õ®úxÉä]õ´É®ú ¨É®úÉ`öÒ ]õɪÉË{ÉMÉ ......चला तर आता शलाका सारखे आपले जे जगभर पसरलेले �मत मै�त्र आहे त न ज्यांन इंटरनेटवर मराठ� टाय�पंग कस करायचं हा प् �दवस रात सतावत होता त्यांन आपण �ा ई-शाळे तून आज �ह जादच ू ी छडी �दल�य... अहा �ह छडी लागे छम छम नाह� आहे .. http://www.

येताय न मग ? –-{ɇ½þ eshaala@gmail.com <Ç-„Éɳý<Çɨ|Éä±É´ÉMÉÇ ±ÉÉ |<Æ]õ®úxÉä]õ´É®ú ¨É®úÉ`öÒ ]õɪÉË{ÉMÉ . तुमच्याकड असलेल्य मा�हतीची.. चला तर आपण सवर जण �मळून ई-शाळे चा हा प�हला वगर "इंटरनेटवर मराठ� टाय�पंग" यशस्व करूया.इंटरनेटवर गग ु ल ट्रान्स�लटर सारख्य अजन ू ह� बर्या फ् �लंक् आहे त..... सॉफ्टवेअसर् मा�हती आहे का? मग आमच्याश share करायला आवडेल का? चला तर आम्ह वाट पाहतोय तुमच्य इमेल्सच. तम ु ्हाल आणखी काह� �लंक्. ५) मायबोल� आ�ण �कती तर� ज्यांच कदा�चत आम्हाल मा�हतीह� नसेल . ४) ल��पकार .. तुमच्य सच ू नांची. प्र�त�क्रय जेणेकरू थोड्य �दवसांनी प्रत् मराठ� माणस ू इंटरनेटवर अगद� सहज आवडीने मराठ� टाय�पंग करायला लागेल आ�ण एक नाह� दोन नाह� तीन नाह� तर त्याच्याक मराठ� टाय�पंगचे एकाहून एक पयार् उपलब् असतील. सॉफ्टवेअस आहे त ज्याच् मदतीने आपण मराठ� टाय�पंग कर शकतो.. ३) ग म भ न . उदाहरणाथर : १) बरहा. २) श् ..