You are on page 1of 2

Metodologija projektovanja RT i RTC-a

(pitanja i odgovori)
1. ta predstavlja idejno tehnoloki projekat i koje korake sadri? Idejno-tehnoloki projekat RTC-a predstavlja kompleksan istraivaki projekat sa logistikim redoslijedom istraivanja koji sadri sledee korake: 1. korak: istraivanje transportnih tokova i distributivnih procesa na konkretnoj lokaciji i njihove pogodnosti za realizaciju u RTC-u; 2. korak: tehnoloko-prostorna rjeenja potrebnih tehnolokih cjelina (podsistema) i njihovo uklapanje u RTC kao sistem; 3. korak: tehnoloko-ekonomsko vrednovanje sa ocjenom drutveno ekonomske opravdanosti razvoja pojedinih tehnolokih cjelina (podsistema) RTC-a; 4. korak: prijedlog tehnoloko-prostornog rjeenja RTC-a. 2. Kriterijumi za vrednovanje tehnolokih rjeenja se mogu definisati u okviru 4 podskupa. Koja? Kriterijumi za vrednovanje tehnolokih rjeenja se mogu definisati u okviru etiri podskupa i to: 1. skup kriterijuma je definisan iz karakteristika zahtjeva za kvalitetom usluga u RTC-u, 2. skup ekonomskih kriterijuma, 3. skup ekolokih kriterijuma, 4. skup kriterijuma tehnoloko prostornog aspekta uklapanja i povezivanja RTCa kao podsistema integralnog transporta sa okruenjem. 3. Nabroj funkcionalne zahtjeve za projektovanje kontejnerskog terminala. Funkcionalni zahtjevi za projektovanje kontejnerskog terminala: Dimenzije brodova koji se oekuju na terminalu, Tehnika obiljeja prilaznih plovnih puteva, Dimenzije pristanita, Dimenzije operativnih povrina, Dimenzije povrina za usluge sa dodatom vrijednou, Kapacitet drumskih saobraajnica do kopnenih vorita, Kapacitet eljeznice od terminala do kopnenih vorita, Obalne kontejnerske dizalice, Luke mobilne dizalice i sve ostale vrste dizalica.

4. Gdje se najee grade terminali za tene terete? Terminali za tene terete se najee grade: Gdje su povoljni prirodni uslovi za prihvat najveih tereta, Gdje postoje rafinerijski kapaciteti, Gdje postoji stanica magistralnog cjevovoda, Prema kriterijumima ekonomike i nauke, S aspekta pomorstva, industrije nafte, turizma, zapoljavanja i ekologije, Dalje od morskih prilaza lukama (smanjuje opasnost od sudara), Izvan urbanih podruja (mjere sigurnosti i zatite okoline), U donjem dijelu toka rijeke (na kraju luke, npr. Roterdam Europort). 5. Kakvi mogu biti Off-Shore terminali prema nainu sidrenja osnovne konstrukcije? Prema nainu sidrenja osnovne konstrukcije razlikujemo dvije vrste ovih terminala, a to su fiksni i plutajui terminali. Fiksni terminali ostvaruju vrstu vezu sa morskim dnom, a plutajui terminali ostvaruju flekibilnu vezu sa morskim dnom. Fiksne terminale mogue je izvesti koritenjem vlastite teine konstrukcije terminala (Gravity Base Structure - GBS) ili na posebnoj konstrukciji temeljenoj na morskom dnu. Plutajui terminali su veinom izvedeni kao plutajui brodovi LNG-a (modifikovani tankeri) ili razliiti tipovi plutajuih platformi (konstrukcija), koje su fleksibilnim izvedbama sidrenja povezane s morskim dnom.