ᠡᠨᠡ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠦᠦ

ᠳᠤᠭᠠᠷ: ᠖ ᠒
ᠰᠠᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠒᠒
᠕ ᠳᠤᠭᠠᠷ
᠒᠐᠑᠓ ᠣᠨ ᠤ

ᠬᠥᠭ᠌ᠵᠢᠯ ᠳᠣ ᠬᠣᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠪᠡᠨ ᠣᠷᠣᠭᠣᠯᠬᠣ》 ᠨᠢ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ
ᠪᠠᠢᠢᠬᠣ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠤ ᠰᠢᠨᠡ ᠰᠠᠨ᠋ᠠᠭᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠌ᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠣᠯᠣᠰ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠲᠡᠨ ᠤᠨ ᠢᠶᠡᠨ
ᠪᠠᠢᠢᠭᠣᠯᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠫᠷᠣᠭ᠌ᠷᠠᠮᠮ ᠬᠠᠩᠭᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠭ᠌ᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ᠵᠢ ᠻᠣᠮᠫᠠᠨ᠋ᠢ ᠶᠣᠮ᠃ 《 ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠳᠦ
《ᠪᠧᠰᠲ᠋ᠰᠣᠹᠲ》 ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠯᠭᠠᠲᠠᠢ ᠻᠣᠮᠫᠠᠨ᠋ᠢ ᠨᠢ ᠒᠐᠐᠘ ᠣᠨ ᠳᠣ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠡᠭ ᠨᠧᠲ
ᠲᠠᠨ᠋ᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠶᠠ᠃
ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠵᠣᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠ ᠵᠦ᠋ᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠣᠪᠴᠢ

ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠣᠭᠠ ᠪᠠᠷ ᠑᠗᠒᠕᠖ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭ᠌ᠴᠢ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ
ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠡᠭ ᠨᠧᠲ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ
ᠬᠣᠢᠢᠰᠢ ᠔᠘ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠ ᠳᠠᠪᠬᠠᠤᠷᠳᠠᠬᠤ
ᠨᠡᠢᠢᠲᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠯᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠡᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠨ᠋ᠯᠠᠢᠢᠨ ᠲᠣᠯᠢ
ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠤᠭ ᠫᠷᠣᠭ᠌ᠷᠠᠮ ᠢ ᠠᠩᠬᠠ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭ᠌ᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ
ᠲᠧᠬ᠌ᠨ᠋ᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠴᠦ ᠪᠤᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠤᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ
ᠮᠠᠨ᠋ᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠭ᠌ᠰᠡᠨ
ᠡᠨ᠋ᠡ  ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠ ᠲᠠᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠨᠡᠢᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠰᠦ᠋ᠯᠵᠢᠶᠡ ᠹᠧᠢᠢᠰᠪᠦ᠋ᠦ᠋ᠻ ᠢᠶᠡᠷ
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠣᠷᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠣ ᠬᠥᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠸᠧᠪ ᠫᠷᠣᠭ᠌ᠷᠠᠮ ᠢ
ᠣᠷᠢᠶᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠨᠡᠷᠡ ᠶᠢ ᠻᠢᠷᠢᠯᠯ ᠡᠴᠡ
ᠨᠥᠬᠥᠷ᠂ ᠪᠠᠲᠤᠲᠤᠯᠭᠠ 〈ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠠᠷᠠ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠ〉 ᠨᠣᠮ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠪᠠ᠃
ᠪᠢᠴᠢᠵᠡᠭᠡᠶᠡ》
ᠨᠡᠷᠡ ᠪᠡᠨ
ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ
᠒ ᠳᠣᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷᠠ ᠳᠣ 《ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠪᠡᠨ
ᠪᠢᠰᠢ ᠡᠷᠯᠢᠵᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠪᠠᠢᠢᠨᠠ᠂ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃
ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠶᠣᠮ᠃ ᠒᠐᠑᠒ ᠣᠨ ᠤ
᠁ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠮᠢᠨ᠋ᠢ᠂ ᠨᠢᠭᠦᠯ ᠲᠡᠢ ᠴᠦ ᠶᠤᠮ ᠳᠠ᠃ ᠡᠨ᠋ᠡ ᠴᠢᠨ᠋ᠢ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ
ᠰᠠᠨ᠋ᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠂ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠦ᠃
᠁ᠵᠠ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ ᠭᠤᠧᠠᠢ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠢᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠶᠠᠮᠠᠷ
ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠦ᠋ᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠤᠯᠠ᠃
ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠷᠦ᠋ᠴᠻᠠ》 ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃
ᠬᠡᠷᠡᠭ᠌ᠰᠡᠯ ᠢᠢᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠵᠡᠭᠡᠶᠡ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ᠬᠦᠦ᠄ 《᠁ᠫᠸᠨ᠋ᠠᠯ᠂ ᠫᠠᠯᠮᠠᠰᠲ᠋ᠸᠷ᠂
ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠳ ᠢᠨ᠋ᠢᠶᠡᠯᠳᠦᠪᠠ᠃ ᠪᠠᠭᠰᠶ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠢ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ᠄ 《᠁ᠣᠳᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ
ᠪᠤᠳᠠᠭᠠ ᠰᠢᠷᠠ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠ ᠢᠢ ᠬᠣᠯᠢᠵᠤ ᠬᠢᠭ᠌ᠰᠡᠨ 〈ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠯ - ᠳᠷᠦ᠋ᠿᠪᠠ〉 ᠻᠠᠱᠠ》 ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃
ᠦᠬᠢᠨ᠄ 《᠁ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠻᠠᠱᠠ᠂ ᠰᠢᠷᠠ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠻᠠᠱᠠ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ
ᠽᠠᠻᠦ᠋ᠰᠻᠠ᠂ ᠻᠠᠱᠠ》 ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ 《᠁ᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠢᠡ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠠᠷ ᠢᠢᠠᠨ ᠭᠣᠵᠤᠯᠵᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ
ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠵᠡᠭᠡᠶᠡ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠳ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠨ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠨ᠄《᠁ᠻᠣᠲ᠋ᠯᠸᠲ᠂ ᠰᠠᠯᠠᠲ᠂
ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠠᠯᠢᠮᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠢᠴᠢᠩᠭᠦᠢᠢᠷᠡᠨ᠄ 《᠁ᠵᠠ ᠣᠳᠤ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ ᠬᠣᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ
ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠳ ᠢᠨ᠋ᠢᠶᠡᠯᠳᠦᠪᠠ᠃
《᠁ᠬᠡᠨ ᠨᠡᠮᠡᠬᠦ ᠪᠤᠢ?》 ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠦᠦ᠄《᠁ᠫᠠᠯᠢᠲ᠋ᠣ᠋᠂ ᠮᠠᠢᠢᠻᠠ᠂ ᠲᠦ᠋ᠷᠰᠢᠻᠠ》
ᠭᠠᠯᠰᠲ᠋ᠦ᠋ᠻᠠ》 ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃
ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠴᠣᠪᠤᠭᠤ ᠦᠬᠢᠨ᠄ 《᠁ᠫᠤᠷᠮ᠂ ᠶᠦ᠋ᠪᠻᠠ᠂ ᠫᠠᠷᠲ᠋ᠦ᠋ᠻᠠ᠂ ᠻᠦᠷᠲ᠋ᠢᠻᠠ᠂ ᠯᠸᠨ᠋ᠲ᠂
ᠪᠠᠢᠢᠭᠠ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡ ᠳᠡ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠰᠠᠮᠪᠠᠷᠠ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ
ᠪᠠᠭᠰᠶ ᠡᠶᠡᠯᠳᠡᠭ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ᠄ 《᠁ᠵᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠳ ᠡ᠂ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠡᠳᠯᠡᠵᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ
ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠪᠠᠢᠢᠪᠠ᠃
ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠳᠦ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠭᠡᠨᠡ᠃
ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠱᠠᠭᠳᠤᠷᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠭᠤᠧᠠᠢ᠂ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭᠢᠮ ᠰᠣᠨᠢᠨ

ᠰᠣᠶᠣᠯ
ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠤ
ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠤ

ᠭᠠ᠊᠂ ᠴᠣᠭᠲᠣ ᠊ ᠡᠷᠳᠡᠨ᠋ᠢ
ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ ᠶᠢᠨ ᠔ ᠳᠦ᠋ᠭᠡᠷ ᠠᠩᠭᠢ᠃
ᠮᠣ᠊᠂ᠣ᠊᠂ᠶᠡ᠊᠂ᠰᠣ᠊᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦ᠋ᠢ - ᠭᠧᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ

ᠨᠡᠷᠡᠢᠢᠳᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠡᠢ᠃
ᠬᠥᠯᠳᠡᠳᠡᠭ ᠲᠣᠯᠠ 《ᠲᠠᠭᠣᠲᠣ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠣᠷ》 ᠬᠡᠮᠡᠨ
ᠡᠪᠣᠯ ᠬᠥᠯᠳᠡᠬᠦ ᠳᠣ ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠠᠭᠣ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠣ
ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠭᠣᠳᠣ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠣᠷ ᠨᠢ
《ᠳᠣᠭᠣᠳᠣ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠣᠷ》 ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭ᠌ᠰᠡᠨ
ᠳᠠᠷᠬᠠᠳ ᠠᠶᠠᠯᠭᠣ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡᠭ᠌ᠰᠡᠨ ᠢ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠳ
ᠠᠰᠠᠭᠣᠬᠣ ᠳᠣ 《ᠳᠠᠭᠣᠲᠣ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠣᠷ》 ᠭᠡᠮᠡᠨ
ᠨᠣᠲᠣᠭ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠭᠣᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡ ᠶᠢ
ᠲᠣᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠳ
ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨᠠ᠃ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠨᠡᠷᠡ
ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠳ ᠬᠢᠵᠦ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠣᠭ ᠲᠣ ᠨᠡᠷᠡ
ᠬᠣᠢᠢᠳᠣ ᠮᠥᠰᠦᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠳᠣ ᠴᠢᠳᠬᠤᠳᠠᠭ᠃
ᠰᠢᠰᠢᠭ᠌ᠲᠦ ᠭᠣᠣᠯ ᠨᠢ ᠧᠨ᠋ᠢᠰᠧᠢ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠦ ᠡᠬᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ
ᠨᠠᠭᠣᠷ》ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠡᠨ᠋ᠡ ᠨᠠᠭᠣᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢ ᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ
ᠬᠠᠮᠣᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠨᠠᠭᠣᠷ 《ᠳᠣᠭᠣᠳᠣ ᠴᠠᠭᠠᠨ
ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠲᠦ ᠳᠠᠷᠬᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠲᠤᠭᠤᠷ ᠪᠣᠢ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠬᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠲᠣᠭᠣᠷ ᠤᠨ
ᠬᠥᠪᠰᠦᠭᠦᠯ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠲᠣ ᠰᠥᠰᠦᠢᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠣᠯᠲᠠᠢ ᠓᠐᠐ ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠨᠠᠭᠣᠷ ᠪᠦᠬᠦᠢ
ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ

ᠭᠡᠨ᠋ᠡᠳᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨᠠ᠃
ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠤᠳ ᠢ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠤᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠢᠳᠡ ᠲᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠳᠤ
ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠭ ᠸᠧᠪ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠤᠨ
ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠵᠣᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠥᠴᠡ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠤᠰ ᠸᠧᠪ
ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠣᠷᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨᠠ᠃
ᠨᠡᠢᠢᠲᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠸᠢᠲ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠰᠢᠭ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠢ ᠬᠥᠭ᠌ᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭ᠌ᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠒᠐᠑᠓
ᠡᠨ᠋ᠡ ᠴᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠪᠢᠳᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠣᠭᠤᠨ᠋ᠢ

ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃
ᠥᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠣᠨ᠋ᠢᠷᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠨᠣᠲᠠᠯᠠᠭᠠ 
ᠬᠢᠯᠪᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠠᠳ ᠥᠭ᠌ᠪᠡᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ᠂ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠣᠢᠢᠴᠢ ᠦᠶᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ
ᠨᠥᠭᠦᠭᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠬᠡᠷᠪᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠠᠳ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ

ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃
ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠭᠤᠨ᠋ᠢ ᠬᠣᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠳᠦ ᠲᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠫᠷᠣᠭ᠌ᠷᠠᠮᠮ

ᠡᠬᠢ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠲᠡᠭ ᠬᠡᠯᠪᠡᠯᠵᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠡᠨ᠋ᠧᠷᠭᠢ ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠠᠵᠡᠢ᠃
ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠨ ᠪᠤᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠢ ᠪᠣᠬᠢᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠪᠬᠠᠭᠳᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ
ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠡᠬᠢ ᠡᠭᠦᠰᠪᠦᠷᠢ ᠨᠣᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠭᠡᠨᠡ᠃ ᠮᠥᠨ
ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠴᠦ᠋ᠮᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ 《ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠨ》 ᠦ ᠡᠨ᠋ᠧᠷᠭᠢ ᠨᠢ
ᠬᠦᠴᠦ ᠶᠢ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠡᠬᠢ ᠡᠭᠦᠰᠪᠦᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨᠠ᠃ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ
ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠬᠦᠴᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠨ᠋ᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠴᠢᠮ
ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠢ᠂ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦ᠂ ᠨᠠᠷᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠡᠭᠦᠰᠪᠦᠷᠢ ᠡᠴᠡ
ᠥᠨ᠋ᠦᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠶᠢᠠᠷ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠭᠲᠠᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯ ᠨᠧᠹᠲ᠂

᠗. ᠴᠢᠯᠤᠭᠡᠲᠤ ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠬᠦᠴᠦ
ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠦᠷᠡ ᠬᠥᠪᠦᠷᠡᠯ ᠢ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠤᠮ᠃
ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠡᠢ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠮᠠᠰᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠ ᠪᠢᠯᠡ᠃
ᠭᠧᠨ ᠦ ᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨᠠ᠃ ᠡᠨ᠋ᠡ ᠠᠷᠭᠠ ᠨᠢ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ
ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠡᠢ᠂ ᠮᠥᠨ ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠬᠥᠴᠥᠨ ᠦ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠮᠤᠬᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨᠠ᠃
ᠤᠷᠢᠳᠠ ᠡᠴᠠ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠭᠡᠨᠡ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠦ ᠤᠳᠤᠮᠰᠢᠭᠰᠠᠨ
ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠶᠡ ᠪᠡᠨ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠬᠦ ᠭᠡᠨᠡ᠃ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠵᠦ᠋ᠪᠬᠡᠨ ᠫᠷᠣᠭ᠌ᠷᠠᠮᠮᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠨ ᠣᠶᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨᠠ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠨ᠋ᠡ ᠨᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠲᠥᠷᠬᠦ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠦ ᠪᠦᠦ ᠬᠡᠯᠡ ᠣᠶᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠶᠢ
ᠳᠣᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠰᠢᠲᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠳᠬᠦᠭᠦᠷ ᠭᠡᠨᠡ᠃ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢ ᠶᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢ ᠣᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠡᠴᠡᠭᠦᠦ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠨ᠋ᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠴᠦᠰ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠳᠦ ᠲᠥᠷᠦᠬᠦ
ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠡᠲᠦ ᠰᠣᠨ᠋ᠤᠰᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠡᠨ᠋ᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠦᠶᠡ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠦ ᠪᠤᠦ ᠬᠡᠯᠡ ᠲᠥᠰᠦᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠳᠧ᠊᠂ᠨᠦ᠋᠊᠂ᠬᠦ᠊‌᠂ ᠤᠨ ᠻᠣᠳ᠋ ᠢ ᠤᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠠᠢᠢᠯᠤᠨᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠲᠥᠰᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ
ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠤᠰᠤᠲᠥᠷᠦᠭ᠌ᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠤᠳᠬᠠ ᠷᠣᠪᠣᠲ ᠤᠳ ᠢ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠵᠦ᠋ᠢᠯ ᠳᠦ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠶᠢᠠᠨ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ
ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠥᠰᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡᠷᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠢᠮᠡᠯ ᠣᠶᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠙. ᠭᠧᠨ ᠦ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷᠴᠢᠯᠡᠯ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠥᠷᠦᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠮᠠᠰᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭ᠌ᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠢᠢᠰᠢ ᠡᠳᠤᠷ ᠲᠤᠲᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠳᠦ ᠰᠡᠳᠬᠢᠨ ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨᠠ
ᠲᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦ᠋ᠢᠯ ᠢ ᠴᠢᠨ᠋ᠢ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠷᠣᠪᠣᠲ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠷᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠂ ᠡᠳᠦᠷᠵᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠵᠤᠭᠠᠯᠠᠨ ᠣᠷᠤᠢ ᠨᠢ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠡ᠃
᠑. ᠤᠰᠤᠲᠥᠷᠦᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠳᠠᠭ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠡᠢ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠮᠠᠰᠢᠨ
ᠳᠣᠲᠤᠷᠠ ᠯᠣᠨ᠋ᠳᠣᠨ ᠡᠴᠠ ᠲᠣᠻᠢᠣ᠋ ᠬᠣᠲᠠ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠭᠡᠨᠡ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠬᠦᠯᠡᠷ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ
᠖. ᠬᠢᠮᠡᠯ ᠣᠶᠤᠨ ᠤᠬᠠᠤᠠᠨ
ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠡᠷᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠷᠪᠠᠬᠠᠨ ᠰᠧᠻᠦ᠋ᠨ᠋ᠳ᠋ ᠤᠨ
ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠵᠡᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠ ᠲᠠᠯᠠᠭᠠᠷ ᠰᠣᠨ᠋ᠢᠷᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠢᠠ᠃
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ ᠬᠢᠭ᠌ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠲᠧᠭ᠌ᠨ᠋ᠣᠯᠣᠭᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠦ ᠬᠥᠭ᠌ᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠤᠯᠠᠮ
ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ? ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠳ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠳᠦ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭ᠌ᠳᠡᠯ ᠢ ᠴᠦ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠭᠡᠨᠡ᠃
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠥᠷᠦᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠣᠩᠭᠤᠴᠠ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭ᠌ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠤᠷᠳᠤ ᠳᠤ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ
ᠳᠤᠷᠠᠳᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡ ᠪᠡᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠵᠦ᠋ᠢᠯ ᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠡᠷᠪᠠ ᠪᠢᠳᠡ ᠨᠠᠨ᠋ᠣᠲ᠋ᠧᠭ᠌ᠨ᠋ᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠲᠦ᠋ᠪᠰᠢᠨ ᠳᠦ ᠬᠥᠭ᠌ᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠᠯ
ᠪᠢᠳᠡ ᠶᠡᠬᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠳᠦᠢᠢᠨᠠ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭ᠌ᠰᠡᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨᠠ᠃ ᠘. ᠲᠧᠯᠧᠫᠣᠷᠲ᠋ᠠᠼᠢ (ᠵᠣᠭᠰᠤᠯᠲ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠤᠤᠳ ᠰᠢᠯᠵᠢᠯᠲᠡ)
ᠨᠠᠨ᠋ᠣᠲ᠋ᠧᠭ᠌ᠨ᠋ᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠧ᠊᠂ᠨᠦ᠋᠊᠂ᠬᠦ᠊‌᠂ ᠤᠨ ᠮᠣᠯᠧᠻᠦ᠋ᠯ ᠤᠳ ᠢ᠂ ᠠᠲ᠋ᠣᠮ ᠤᠳ ᠢ᠂
᠕. ᠨᠠᠨᠣᠲ᠋ᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ
᠒᠑ ᠳᠣᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠲᠡᠮᠲᠡᠳ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠪᠤᠢ?

ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠷᠬᠡᠲᠡᠨ ᠭᠡᠮᠲᠦᠭ᠌ᠰᠡᠨ ᠲᠣᠬᠢᠶᠡᠯᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠡᠨ᠋ᠡ ᠨᠢ ᠲᠤᠩ ᠠᠰᠢᠭᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃
ᠨᠢ ᠲᠡᠨ᠋ᠡᠭ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡᠲᠡᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠪᠡᠶᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠨᠢ ᠠᠯᠢ
ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨᠠ᠃ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠵᠤᠭᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠬᠢᠬᠦ
ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠣᠨ᠋ᠢ ᠶᠢ ᠡᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠭᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠴᠦ
ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠣᠳᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠ᠃
ᠡᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠭᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭᠠ ᠶᠢ ᠒᠐ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠳᠦᠢᠢᠨᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ
᠔. ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠡᠰ ᠦᠨ ᠠᠷᠭᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠤᠠᠨᠠ
ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠡᠷ ᠬᠥᠳᠡᠯᠬᠦ ᠭᠡᠨᠡ᠃
ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠯᠠ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠮᠠᠰᠢᠨ ᠰᠣᠷᠢᠨᠵᠢᠨ ᠤ
ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨ᠋ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠶᠡ ᠳᠦ ᠲᠠ ᠵᠦ᠋ᠪᠬᠡᠨ
ᠭᠡᠨᠡ᠃ ᠲᠧᠭ᠌ᠨ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠡᠨ᠋ᠡ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠲᠠᠯᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ
ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠦ᠋ᠪᠬᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠤᠢᠢᠯᠲᠤ ᠰᠣᠷᠢᠨᠵᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠ
ᠡᠨ᠋ᠡ ᠨᠢ ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠮᠡᠲᠤ ᠰᠣᠨ᠋ᠤᠰᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠣᠢᠢᠷᠠ ᠶᠢᠨ ᠗᠐ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ
᠓. ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠲᠠᠲᠠᠯᠴᠠᠯ
ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠭᠡᠨᠡ᠃
ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠳ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠻᠣᠮᠫᠢᠶᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠳᠠᠭ
ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠢ
ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠴᠤ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠮᠠᠲ᠋ᠴᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠲᠥᠯᠦᠪ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠨᠠ᠃ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ
ᠵᠦ᠋ᠢᠯ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠮᠠᠲ ᠶᠢᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨᠠ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠣᠮᠤᠬᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠮᠥᠨ
᠒᠑ ᠳᠤᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠴᠦᠰ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ᠂ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠮᠠᠰᠢᠨ᠂ ᠬᠥᠷᠦᠭᠡᠭ᠌ᠴᠢ ᠭᠡᠳ ᠪᠦᠬᠦ
᠒. ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠮᠠᠲ᠋ᠵᠢᠤᠤᠯᠤᠯᠲ

《᠁ᠡ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠦ?》 ᠭᠡᠨᠡ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠬᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ 《᠁ᠦᠭᠡᠢ ᠡ᠃ ᠪᠢ
ᠶᠠᠷᠢᠶᠠ ᠢᠢ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠨᠠ᠃ ᠪᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠢᠰᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠃》 ᠭᠡᠬᠦᠯᠡᠷ᠂
ᠲᠠᠢ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠳᠤᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠤᠯᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ《᠁ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠂ ᠪᠢ ᠲᠠᠨ ᠤ
ᠯᠠ ᠱᠠᠪᠢᠲᠤᠨ᠋ᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨᠡ᠃ 《᠁ ᠠᠽᠢ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢᠢᠠᠷ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤ
ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡᠳᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ ᠪᠡᠷ᠂ ᠰᠢᠭᠤᠳ
ᠨᠠᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭ᠌ᠰᠡᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ* ( ᠨᠠᠩᠬᠢᠶᠠᠳ)
ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠠ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤᠭᠲᠠᠨᠢᠯ

ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠵᠡᠢ᠃
ᠮᠣᠧᠸᠣ᠋ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭ᠌ᠳᠡᠭ᠌ᠰᠡᠨ ᠡᠨ᠋ᠡ ᠰᠻᠦ᠋ᠲ᠋ᠸᠷ ᠢ ᠒᠐᠐᠐ ᠹᠦᠨ᠋ᠲ ᠰᠲ᠋ᠸᠷᠯᠢᠩ ᠢᠢᠡᠷ
ᠠᠻᠻᠦ᠋ᠮᠦ᠋ᠯᠢᠶᠠᠲ᠋ᠣᠷ ᠤᠨ ᠴᠡᠨ᠋ᠡᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠒᠒ ᠻᠢᠯᠣᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠮ ᠲᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃
ᠡᠪᠭᠡᠭ᠌ᠳᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠕᠖ ᠻᠢᠯᠣᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠬᠤᠷᠳᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠭᠡᠨᠡ᠃ ᠒᠕ ᠻᠢᠯᠦᠭ᠌ᠷᠠᠮᠮ ᠵᠢᠩ ᠲᠡᠢ
ᠰᠻᠦ᠋ᠲ᠋ᠸᠷ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨ᠋ᠡ ᠬᠦ ᠰᠣᠨ᠋ᠢᠷᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠰᠻᠦ᠋ᠲ᠋ᠸᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠣᠮᠤ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤ ᠲᠠᠯᠠ ᠪᠣᠯ
ᠴᠢᠷᠳᠡᠭ ᠴᠦ᠋ᠩᠬᠦ ᠰᠢᠭ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠡᠨ᠋ᠡ ᠵᠦ᠋ᠢᠯ ᠪᠣᠯ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠢᠢᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠳᠠᠭ
ᠡᠨᠡ ᠶᠢ ᠲᠠ ᠶᠠᠭᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨᠠ ᠪᠤᠢ ?
ᠳ᠊᠂ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ http://top.mn/2xoj
ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨᠠ᠃
ᠮᠥᠨ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢ ᠮᠢᠨ᠋ᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢ ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠬᠦ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ
ᠭᠦᠢᠴᠡᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠫᠷᠣᠭ᠌ᠷᠠᠮᠮᠴᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠷᠣᠪᠣᠲ ᠤᠳ ᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠭᠡᠨᠡ᠃
ᠳᠡᠭᠡᠷᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠦᠶᠡ ᠳᠦ ᠭᠡᠷ ᠢ ᠲᠠᠨ᠋ᠢ ᠮᠠᠨ᠋ᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠡᠷ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ
ᠪᠠᠢᠢᠭᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠒᠑ ᠳᠣᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠴᠦᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠰᠠᠯᠬᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠂ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠠᠵᠢᠯ
ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠮᠠᠲ ᠲᠣᠭᠲᠠᠯᠴᠠᠭᠠ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠷᠣᠪᠣᠲ ᠤᠳ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
᠑᠐. ᠷᠣᠪᠣᠲ

(ᠲᠡᠮᠦᠷ) ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠢᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠵᠥ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠬᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠰ ᠮᠠᠨ᠋ᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃
ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠢᠡᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠯᠢᠶᠣᠤ
ᠬᠢᠲᠠᠨᠴᠤᠳ ᠨᠢ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠡᠯᠡ᠂ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠂ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠡᠢ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭᠠ
ᠬᠠᠲᠤᠨ᠂ ᠬᠠᠲᠦᠳ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠰᠢᠭ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠢ ᠬᠢᠲᠠᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠤᠭᠡ ᠪᠦᠭᠡᠳ
ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠵᠦ ᠵᠠᠩᠰᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠵᠦ᠋ᠢ ᠲᠡᠢ ᠮᠡᠲᠦ᠃
ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠦ᠋ᠢ ᠢᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠ ᠡᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠬᠠᠨ ᠲᠠᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠨᠠᠩᠬᠢᠶᠠᠳ᠂
ᠵᠢᠴᠢ: ᠬᠢᠲᠠᠳ* ᠁ᠪᠢᠳᠡ ᠤᠷᠳᠤ ᠬᠦᠷᠰᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ
ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠮᠡᠬᠦᠰ ᠪᠢ ᠪᠤᠳᠤᠳᠠᠭ ᠢᠢᠠᠨ ᠡᠨ᠋ᠡ ᠳᠠᠰᠢᠷᠠᠮ ᠳᠦ ᠳᠤᠷᠠᠳᠰᠤ᠃
ᠴᠠᠭ ᠢ ᠠᠢᠢᠰᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠢᠡᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠲᠤᠰᠠ ᠲᠠᠢ
ᠴᠠᠭ ᠡᠷᠲᠡ ᠤᠷᠤᠢ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠦ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠪᠤᠢ ᠵᠠ᠃ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠠᠯᠤᠰ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠢᠠᠷ ᠢᠢᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠨ᠂ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠢᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ
ᠠᠷᠤ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠶᠤᠨ ᠰᠠᠨ᠋ᠠᠭᠠ᠂ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢᠢᠠᠷ ᠢᠢᠠᠨ ᠴᠢᠨ᠋ᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠠᠳ
ᠪᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠦ᠋ᠷᠢ ᠲᠡᠢ ᠮᠠᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠷ ᠦᠯᠡᠳᠡᠨᠡ᠃
ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠠᠷᠢᠯᠵᠤ ᠦᠭ᠌ᠭᠦᠨᠡ᠃
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠷᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠢᠡᠷ 《ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ》 ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠱᠤᠩ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ
ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠳᠦ᠋ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ ᠳᠠ! ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠨᠠᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠩᠬᠢᠶᠠᠳ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠢ ᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠤᠮᠤᠭᠰᠢᠯᠲᠦ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠮᠵᠢ
ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠠᠩᠬᠢᠶᠠᠳ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠨ ᠢ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠳᠦ᠋ᠷᠪᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠰᠠᠶᠡ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ
ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠬᠠᠳᠤᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠴᠠᠳᠴᠤ᠂
ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠰᠦᠭ᠂ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠤᠭᠤᠷᠭᠠ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ
ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠢᠢᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠡᠷᠡᠬᠡᠨ ᠮᠥᠴᠡ ᠳᠦ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ
ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠢᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠢᠢᠠᠷ ᠢᠢᠡᠨ ᠲᠠᠲᠠᠯᠠᠬᠤ
ᠭ᠌ᠱᠠᠨ ᠢ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ
ᠭᠡᠴᠢ!
ᠴᠢᠷᠠᠢᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠷᠭᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠴᠦ ᠨᠢ ᠮᠡᠬᠦᠰᠳᠡᠭ᠌ᠰᠡᠨ ᠠᠶᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ
ᠦᠨ᠋ᠦᠭᠡᠬᠢ ᠳᠤᠲᠤᠷᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ 《ᠨᠠᠢᠢᠵᠠ》 ᠮᠠᠨ᠋ᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠠᠷᠠᠴᠢᠭᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠪᠠᠷᠤᠭᠠᠷ
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠭᠠᠭᠴᠬᠠᠨ ᠪᠤᠰᠤᠭᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠳᠡ!》 ᠭᠡᠳ ᠭᠠᠢᠢᠬᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠭᠠᠷᠤᠨᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ
ᠲᠡᠭᠡᠩᠭᠦᠲᠡ 《᠁ᠡᠨ᠋ᠡ ᠪᠤᠯ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ! ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠂
《᠁ᠲᠠ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠤᠩᠰᠢ ᠳᠠ᠃》 ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠠᠩᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠠᠳ ᠪᠦᠷ ᠲᠠᠭ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠤᠷᠬᠢᠨᠠ᠃
ᠡᠨ᠋ᠡᠬᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠢᠢᠡᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠢᠡᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠳ
ᠬᠠᠷᠡ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨᠠ᠃
ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠲᠦ ᠮᠥᠷᠦᠢᠢᠴᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠴᠦ ᠪᠡᠯᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨᠡ!》 ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠥᠷᠢᠭᠦᠳᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡᠬᠢ ᠴᠢᠨ᠋ᠢ
ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠮᠠᠷ ᠯᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠢ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠢᠢᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠤ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ
ᠬᠡᠷᠪᠠ ᠬᠢᠲᠠᠳ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠯ ᠪᠢ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠷᠢᠶᠡ ᠢᠢ
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠢᠢᠠᠷ ᠢᠢᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢᠢᠠᠷ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠴᠥ ᠦᠭᠡ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠃
ᠻᠠᠨ᠋ᠲ᠋ᠣᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠯᠠ ᠪᠢᠵᠡ ᠳᠡ?》 ᠭᠡᠵᠦ ᠯᠠᠪᠯᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤᠨ᠋ᠢ᠂ 《᠁ᠪᠢᠳᠡ
ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠳᠤᠨ᠋ᠢ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠤᠯᠲᠠᠢ᠃ 《᠁ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠮᠠᠨ᠋ᠳᠠᠷᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ
ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠳ ᠡᠷᠲᠡ ᠦᠢᠡ ᠳᠦ ᠰᠠᠯᠵᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠡᠨ᠋ᠡ ᠦᠵᠡᠯ ᠢ ᠪᠥᠷ ᠪᠠᠭᠠ ᠡᠴᠡ
ᠳᠠᠪᠠᠬᠤ ᠰᠠᠨ᠋ᠠᠭᠠ ᠲᠠᠢ 《᠁ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ
ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠ ᠨᠢ ᠠᠩᠵᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ
ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠡᠭ᠌ᠰᠡᠨ᠃》 ᠭᠡᠬᠦ ᠢᠢ ᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠩᠭᠤᠲᠠ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠨᠢ

ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ᠄ www.wikimon.mn
ᠢᠯᠴᠢᠯᠢᠭ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠶᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢ᠃
ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠯᠴᠢᠯᠢᠭ ᠥᠭᠡᠷᠡ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭ᠌ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ
ᠰᠢᠵᠢᠩ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠲᠤᠰᠬᠤ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠯ ᠠᠰᠤᠷᠤ ᠶᠡᠬᠡᠰᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠢᠨᠠ᠃ ᠮᠥᠨ ᠬᠡᠢᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ᠰᠡᠨ
ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠯᠠᠵᠠ ᠬᠡᠢᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ᠰᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠ ᠤᠤᠭᠤᠪᠠᠯ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠤᠨ
ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠶᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠦ ᠑᠐ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭ᠌ᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠦ ᠶᠡᠷᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ
ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠡᠢᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ᠰᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠳᠤ
᠓᠑᠘ ᠨᠢ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠲᠡᠭᠦᠰᠳᠡᠭ ᠭᠡᠨᠡ᠃
ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠠ ᠳᠡᠯᠡᠳᠴᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨᠠ᠃ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭ᠌ᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠶᠠ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠢ ᠨᠢ
ᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠳᠡᠭ ᠮᠧᠻᠰᠢᠻ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠡᠨ᠋ᠡ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠠᠶᠤᠯ ᠤᠨ
ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠵᠡᠭ᠌ᠳᠡᠯ ᠲᠦ᠋ᠭᠡᠮᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢ᠃ ᠬᠡᠢᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ᠰᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ
ᠬᠡᠢᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ᠰᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ᠂ ᠰᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ
ᠬᠣᠢᠢᠳᠤ ᠬᠦᠷᠰᠢ ᠣ᠊᠂ ᠬᠣ᠊᠂ ᠤ᠊᠂ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠳ ᠶᠢᠠᠷ
ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠵᠡᠢ᠃ ᠮᠠᠨ᠋ᠠᠢ
ᠠᠮᠧᠷᠢᠻᠠ᠂ ᠻᠠᠷᠢᠪ ᠤᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠬᠡᠢᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ᠰᠡᠨ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠡᠴᠠ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ
ᠪᠦᠰᠡ
ᠶᠢᠰᠦᠨ
ᠳᠤ
ᠬᠠᠮᠤᠷᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ 
ᠨᠡᠮᠡᠭ᠌ᠳᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃
ᠡᠷᠡᠰ
ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠯ ᠢ
ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ᠂ ᠬᠠᠪᠤᠳᠠᠷ ᠤᠨ
ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ᠂ ᠰᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ
ᠨᠢ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠵᠢᠩ᠂
ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦ᠋ᠢᠯ᠃ ᠡᠨ᠋ᠡ
ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠲᠣᠳᠤᠷᠬᠠᠢ
ᠵᠢᠩ ᠨᠡᠮᠡᠭ᠌ᠳᠡᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ
ᠬᠡᠢᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ᠰᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠ
ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠣᠷᠠᠲᠤ ᠬᠠᠪᠤᠳᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠖᠐᠐᠐ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠤᠵᠤ ᠦᠵᠡᠪᠠ᠃
ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠑᠓᠓ ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠ᠂ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ᠂ ᠰᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠔᠔ ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠ
ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠢᠬᠢᠷᠯᠢᠭ ᠬᠡᠢᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ᠰᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠵᠢᠩ
ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠲᠣᠨ᠋ᠢᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠢᠨᠠ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠒᠐᠑᠐ ᠣᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠳᠦ᠋ᠩ
ᠰᠢᠬᠢᠷᠯᠢᠭ ᠬᠡᠢᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ᠰᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠒᠐᠐ ᠣᠷᠴᠢᠮ

ᠮᠦ᠋ᠩᠭᠡᠲᠦᠷᠦ

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠠᠮᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨᠠ᠃
ᠬᠡᠢᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠ ᠵᠢᠯ ᠳᠦ ᠒᠐᠐ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ

ᠯᠤᠰ ᠠᠨ᠋ᠵᠧᠯᠧᠰ ᠬᠤᠲᠠᠨᠡ www.munkhtur.com‌ᠯᠤ᠊᠂
http://shbaatar.blogspot.com

ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢ᠂ ᠳᠤᠺᠲ᠋ᠣᠷ ᠰᠢ᠊᠂ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠠᠪᠤᠭᠠᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠯᠤᠭ ᠢᠢᠠᠷ ᠤᠷᠤᠵᠤ ᠰᠤᠨ᠋ᠢᠷᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃
ᠡᠨ᠋ᠡ ᠲᠠᠯᠡ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠢᠢ ᠬᠦᠰᠡᠪᠡᠯ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢ ᠲᠠ ᠬᠢᠲᠠᠨ

ᠵᠣ᠋ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠ ᠳᠠᠯᠤ᠂ ᠬᠥᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠪᠲᠤᠷ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨᠠ᠃
ᠳᠠᠯᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠡᠳᠡᠷ ᠲᠡᠢ᠂ ᠬᠥᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠪᠲᠤᠷ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ
ᠠᠷᠠᠢ ᠲᠣᠳᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨᠠ᠃ ᠶᠠᠬᠡᠩᠬᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠣ᠋ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠳᠤ ᠭᠣᠣᠯᠲᠠᠢ ᠪᠤᠶᠤ
ᠵᠡᠭᠡᠷᠳᠡ ᠵᠢᠰᠦ ᠲᠡᠢ ᠣᠢᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠠ ᠪᠠ ᠳᠡᠯ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠯ᠂ ᠰᠠᠭᠠᠭ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠤᠰᠦᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠡᠴᠡ
ᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠵᠢᠰᠦ᠄ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠶᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠥᠩᠭᠡ ᠬᠣᠩᠭᠤᠷᠲᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠳᠡᠭᠢ
ᠪᠣᠷᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠠ ᠪᠤᠷᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠨᠡ᠃
ᠨᠢ ᠴᠠᠢᠢᠨᠠ᠃ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠶᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠷᠤ᠂ ᠬᠦᠬᠡ
ᠪᠠᠢᠢᠨᠠ᠃ ᠪᠣᠷᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠡᠬᠡ ᠡᠴᠡ ᠲᠥᠷᠦᠬᠦ ᠳᠠᠭᠡᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠰᠦ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠳ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠ
ᠦᠰᠦ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠢᠯᠳᠤᠨ ᠤᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨᠠ᠃ ᠪᠣᠷᠤ ᠵᠢᠰᠦᠨ ᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ
ᠪᠣᠷᠤ ᠵᠢᠰᠦ᠄ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠶᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠰᠦ᠂ ᠪᠠᠭᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ
ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠨ ᠴᠠᠪᠢᠳᠠᠷ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠠᠭᠡᠷᠳᠡ ᠴᠠᠪᠢᠳᠠᠷ ᠭᠡᠵᠦ ᠢᠯᠭᠠᠨᠠ᠃
ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠶᠠᠭᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠠᠭ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠢ
ᠴᠠᠢᠢᠪᠤᠷ ᠦᠰᠦ ᠬᠣᠯᠢᠯᠳᠤᠨ ᠤᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨᠠ᠃ ᠬᠣᠩᠰᠢᠶᠠᠷ᠂ ᠨᠢᠳᠤ᠂ ᠴᠠᠪᠢᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠰᠤ
ᠬᠥᠬᠦᠯ᠂ ᠳᠡᠯ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠯ᠂ ᠰᠠᠭᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠰᠦ ᠲᠡᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠠᠭᠠ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ᠂
ᠴᠠᠪᠢᠳᠠᠷ ᠵᠢᠰᠦ᠄ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠶᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠥᠩᠭᠡ ᠬᠦᠷᠡᠩ᠂ ᠵᠡᠭᠡᠷᠳᠡ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ
ᠦᠰᠦ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠢᠯᠳᠤᠨ ᠤᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨᠠ᠃
ᠬᠦᠷᠡᠩ᠂ ᠬᠥᠬᠦᠯ᠂ ᠳᠡᠯ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠶᠡ ᠲᠡᠢ ᠣᠢᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠦᠰᠦ᠂ ᠬᠠᠷᠠ
ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠵᠢᠰᠦ᠄ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠡᠶᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ
ᠭᠡᠨᠡ᠃
ᠨᠢᠳᠤ ᠬᠣᠩᠰᠢᠶᠠᠷ᠂ ᠨᠢᠮᠭᠡᠨ ᠴᠠᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠷᠠᠪᠲᠤᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠪᠠᠯ ᠬᠡᠭᠡᠷ ᠬᠠᠯᠲᠠᠷ
ᠬᠡᠭᠡᠷ ᠵᠢᠰᠦ ᠶᠢ ᠰᠢᠷᠠ᠂ ᠪᠣᠷᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠠ᠂ ᠬᠦᠷᠡᠩ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠭᠡᠷ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ
ᠰᠠᠭᠠᠭ ᠰᠢᠯᠪᠢ ᠬᠠᠷᠠ ᠪᠠᠢᠢᠨᠠ᠃ ᠪᠡᠶᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠠᠭ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ
ᠬᠡᠭᠡᠷ ᠵᠢᠰᠦ᠄ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠡᠶᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠥᠩᠭᠡ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠬᠦᠷᠡᠩ᠂ ᠳᠡᠯ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠯ
ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠨᠡ᠃
ᠵᠢᠰᠦ ᠶᠢ ᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠠᠭ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠦᠷᠡᠩ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠴᠠᠪᠢᠳᠠᠷ ᠵᠡᠭᠡᠷᠳᠡ
ᠰᠢᠯᠪᠢᠨ ᠤ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠡᠶᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠷᠠᠢ ᠴᠠᠢᠢᠪᠤᠷ ᠪᠠᠢᠢᠨᠠ᠃ ᠵᠡᠭᠡᠷᠳᠡ
ᠵᠡᠭᠡᠷᠳᠡ ᠵᠢᠰᠦ᠄ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠶᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠰᠦ ᠬᠤᠨᠳᠠᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠪᠲᠤᠷ᠂ ᠬᠥᠬᠦᠯ᠂ ᠳᠡᠯ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠯ᠂
ᠬᠠᠷᠡ ᠬᠠᠯᠲᠠᠷ ᠭᠡᠨᠡ᠃
ᠬᠠᠷᠠ᠂ ᠨᠢᠳᠤ᠂ ᠬᠣᠩᠰᠢᠶᠠᠷ᠂ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦ᠂ ᠨᠢᠮᠭᠡᠨ ᠴᠠᠪᠢ ᠴᠠᠢᠢᠪᠤᠷ ᠰᠢᠷᠠᠪᠲᠤᠷ ᠥᠩᠭᠡᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯ
ᠬᠠᠷᠠ᠂ ᠳᠡᠯ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠯ᠂ ᠬᠥᠯ ᠬᠠᠷᠠ ᠪᠣᠯ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠭᠡᠨᠡ᠃ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠶᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠥᠩᠭᠡ
ᠥᠩᠭᠡᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠨᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠡᠶᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠥᠩᠭᠡ ᠭᠠᠩᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠢᠪᠡᠬᠡᠢ
ᠬᠠᠷᠠ ᠵᠢᠰᠦ᠄ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠶᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠰᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠡᠯ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠯ᠂ ᠰᠠᠭᠠᠭ᠂ ᠬᠥᠯ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠ
ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ᠄
ᠰᠠᠭᠠᠭ《ᠰᠠᠭᠯᠠᠭᠠ》᠂ ᠰᠢᠯᠪᠢ ᠢᠶᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠨ ᠵᠢᠰᠦᠯᠡᠨᠡ᠃
ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠶᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠰᠦ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠤ᠂ ᠬᠥᠬᠦᠯ᠂ ᠳᠡᠯ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠯ᠂
ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠰᠦ ᠶᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠴᠠᠢᠢᠪᠤᠷ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ
ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠰᠦᠨ ᠡᠴᠡ

ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠰᠤᠩᠭᠠᠨᠠ᠃
᠖. ᠭᠠᠷ ᠢᠢᠠᠨ ᠥᠯᠮᠡᠢ ᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠪᠡᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠥᠯᠥᠭ᠌ᠰᠡᠨ ᠲᠠᠲᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠭᠠᠷ ᠢᠢᠠᠨ ᠠᠯᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ
᠕. ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠤ ᠥᠵᠡᠭᠥᠯᠥᠭ᠌ᠰᠡᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠥᠯ ᠢᠢᠡᠨ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠌ᠰᠢ ᠰᠠᠪᠠᠨᠠ᠃
᠔. ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠤ ᠥᠵᠡᠭᠥᠯᠥᠭ᠌ᠰᠡᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠬᠥᠯ ᠭᠠᠷ ᠢᠢᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠲᠠᠨᠠ᠃
ᠨᠤᠭᠤᠯᠤᠨᠠ᠃
᠓. ᠫᠯᠠᠨ᠋ᠻ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠡᠪᠥᠳᠥᠭ ᠢᠢᠡᠨ ᠳᠤᠲᠣᠭᠰᠢ ᠢᠨ᠋ᠤ ᠬᠤᠮᠢᠵᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠥᠷᠭᠡᠯ ᠥᠭᠡᠢ
ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠭᠠᠳ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠥᠯ ᠢᠢᠡᠨ ᠰᠠᠯᠭᠠᠭᠠᠳ ᠡᠷᠬᠥᠨᠠ᠃
᠒. 《W ᠬᠥᠯ ᠡᠷᠭᠥᠯᠲᠡ》 ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠥᠯ ᠢᠢᠡᠨ ᠨᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠥᠯᠥᠭᠡᠳ ᠡᠷᠭᠥᠨᠠ᠃ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠵᠤ
ᠪᠡᠷ ᠢᠢᠡᠨ ᠲᠤᠰ ᠪᠥᠷᠢ ᠕᠐ ᠰᠧᠻᠦ᠋ᠨ᠋ᠳ᠋ ᠬᠢᠨᠠ᠃
᠑. ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠲᠡᠰᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠲᠠᠢ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠪᠡᠨ ᠡᠷᠭᠥᠨᠡ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯᠠ
ᠰᠧᠻᠦᠨᠳᠣᠮᠧᠲᠷ  ᠢᠢᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳ ᠬᠢᠭᠡᠷᠡᠢ
ᠵᠢᠰᠦ ᠶᠢ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠵᠢᠰᠦ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠨᠠ᠃
ᠤᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨᠠ᠃ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ᠂ ᠳᠡᠯ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠯ᠂ ᠰᠢᠯᠪᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨᠠ᠃ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ
ᠪᠤᠤᠤᠷᠤᠯ ᠵᠢᠰᠦ᠄ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠶᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠦᠰᠦᠨ ᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦᠰᠦ ᠬᠣᠯᠢᠯᠳᠤᠨ
ᠴᠣᠬᠣᠷ᠂ ᠬᠠᠷᠠ ᠴᠣᠬᠣᠷ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠡᠷ ᠢᠯᠭᠠᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠨᠡ᠃
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠯᠪᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠨᠠ᠃ ᠲᠣᠯᠪᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠦᠷᠡᠩ
ᠴᠣᠬᠣᠷ ᠵᠢᠰᠦ᠄ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠶᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠦᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠨᠢ ᠴᠠᠢᠢᠪᠤᠷ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡ
ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠶᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠠᠷᠠᠢ ᠴᠠᠢᠢᠪᠤᠷ ᠪᠠᠢᠢᠨᠠ᠃
ᠰᠡᠭᠦᠯ᠂ ᠰᠠᠭᠠᠭ᠂ ᠰᠢᠯᠪᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠ ᠵᠣ᠋ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠ ᠭᠣᠣᠯᠲᠠᠢ᠂ ᠴᠠᠪᠢ᠂ ᠬᠡᠪᠡᠯᠢ
ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠵᠢᠰᠦ᠄ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠶᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠥᠩᠭᠡ ᠨᠢ ᠦᠨ᠋ᠡᠰᠦᠨ ᠰᠠᠷᠠᠯ᠂ ᠳᠡᠯ᠂
ᠬᠤᠯᠠ ᠰᠢᠷᠭᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠢᠯᠭᠠᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠨᠡ᠃
ᠰᠢᠷᠭᠠ ᠵᠢᠰᠦ ᠶᠢ ᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠠᠭ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠭᠠ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭᠠ᠂
ᠴᠠᠢᠢᠪᠤᠷ᠂ ᠳᠡᠯ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠯ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠶᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠠᠢᠢᠪᠤᠷ ᠪᠠᠢᠢᠨᠠ᠃
ᠰᠢᠷᠭᠠ ᠵᠢᠰᠦ᠄ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠶᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠥᠩᠭᠡ ᠨᠢ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠰᠢᠷᠠ ᠪᠤᠶᠤ
ᠪᠠᠢᠢᠨᠠ᠃
ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠ ᠭᠣᠣᠯᠲᠠᠢ᠂ ᠳᠠᠯᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡ ᠪᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠥᠯᠦᠪ ᠪᠡᠳᠡᠷ ᠲᠡᠢ
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠠᠷᠠᠢ ᠴᠠᠢᠢᠪᠤᠷ᠂ ᠳᠡᠯ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠯ᠂ ᠰᠢᠯᠪᠢ ᠬᠠᠷᠠ ᠵᠣ᠋
ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠠᠪᠲᠤᠷ ᠦᠰᠦ ᠬᠣᠯᠢᠯᠳᠤᠨ ᠤᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠪᠠ ᠬᠡᠪᠡᠯᠢ ᠴᠠᠪᠢ ᠪᠠᠷ
ᠬᠠᠯᠢᠤᠤᠨ ᠵᠢᠰᠦ᠄ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠶᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠰᠦ ᠪᠦᠳᠡᠬᠢ ᠵᠡᠭᠡᠷᠳᠡ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠥᠩᠭᠡᠲᠡᠢ᠂
ᠪᠡᠳᠡᠷ ᠲᠡᠢ᠂ ᠬᠥᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠦᠶᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠷᠠ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠨᠠ᠃
ᠰᠡᠭᠦᠯ᠂ ᠰᠢᠯᠪᠢ ᠬᠠᠷᠠ᠂ ᠵᠣ᠋ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠ ᠭᠣᠣᠯᠲᠠᠢ᠂ ᠳᠠᠯᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ
ᠬᠤᠯ ᠵᠢᠰᠦ᠄ ᠪᠡᠶᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠥᠩᠭᠡ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠠᠪᠲᠤᠷ᠂ ᠳᠡᠯ
ᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠭᠡᠵᠦ ᠢᠯᠭᠠᠨᠠ᠃
ᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠥᠩᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠠᠭ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠤᠯᠠ᠂ ᠬᠣᠩᠭᠤᠷ᠂ ᠬᠤᠸᠠ

ᠪᠠ᠊᠂ ᠪᠠᠲᠤ
ᠬᠢᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠄
ᠪᠠ᠊᠂ ᠪᠠᠲᠤ
ᠳᠡ᠊᠂ ᡀᠠᠭᠪᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ
ᠲᠥ᠊᠂ ᠤᠤᠤᠠᠨᠪᠠᠶᠠᠷ
ᠯᠤ᠊᠂ ᠮᠦ᠋ᠩᠭᠡᠲᠦᠷᠦ
ᠮᠢ᠊᠂ ᠠᠮᠤᠷᠲᠠᠢᠢᠪᠤᠩ
ᠭᠠᠷᠤᠠᠭᠰᠠᠨ ᠄
ᠳ᠋ᠤᠤᠠᠷ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ

@ehbichig

ᠲᠸᠢᠲ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠬᠠᠶᠢᠭ᠄

www.facebook.com/ehbichig

ᠹᠧᠢᠢᠰᠪᠦ᠋ᠻ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ᠄

www.facebook.com/mongolbichig

ᠹᠧᠢᠢᠰᠪᠦ᠋ᠻ ᠬᠠᠶᠢᠭ ᠄

ehbichig@gmail.com

ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠬᠠᠶᠢᠭ᠄
ᠬᠠᠶᠢᠭ᠄

᠘. ᠫᠯᠠᠨ᠋ᠻ ᠕᠐ ᠰᠧᠻᠦ᠋ᠨ᠋ᠳ᠋ ᠪᠡᠶᠡ ᠪᠡᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠢᠠᠷ ᠪᠠᠷᠢᠨᠠ᠃
ᠰᠧᠻᠦ᠋ᠨ᠋ᠳ᠋ ᠬᠢᠨᠠ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤᠷ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠨᠠ᠃
ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠢᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠳᠤᠷ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠲᠠᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯᠠ ᠪᠡᠷ ᠢᠢᠡᠨ ᠲᠤᠰ ᠪᠥᠷᠢ ᠕᠐
᠗.ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠥᠯ ᠢᠢᠠᠨ ᠨᠥᠭᠥᠭᠡ ᠡᠪᠥᠳᠥᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠳ᠂ ᠭᠠᠷ ᠢᠢᠠᠨ