You are on page 1of 12

Capitolul 1 1. Obiectiv, aria de aplicabilitate, definitii, aspecte principale privind analiza situatiilor financiare 2.

Bilantul – baza informationala a analizei patrimoniului firmei În vederea elaborarii diagnosticului financiar care sa permita masurarea rentabilitatii economice a capitalurilor investite, a rentabilitatii financiare a capitalurilor proprii, aprecierea conditiilor în care sunt realizate echilibrele financiare, deducerea gradului de autonomie al întreprinderii, analiza financiara parcurge mai multe etape, care presupun cercetarea unor informatii necesare în vederea detectarii simptomelor ce prefigureaza fenomene care impiedica continuitatea activitatii întreprinderii. Scopul principal îl constituie adoptarea unor decizii corective în gestiunea pe termen scurt, mediu si lung. Bilantul este documentul contabil de sinteza prin care se prezinta elementele de activ si de pasiv (mijloacele si resursele) la închiderea exercitiului si în alte situatii prevazute de lege, grupate dupa natura, destinatie si lichiditate, respectiv, dupa natura, provenienta si exigibilitate. Elementele de pasiv vizeaza fondurile de care a beneficiat întreprinderea (capitalurile proprii ale asociatilor, provizioanele, datoriile de exploatare, financiare), iar cele de activ, utilizarile acestor fonduri, cu titlu durabil (active imobilizate) si cu titlu provizoriu si ciclic (active circulante). Activul si pasivul reflecta aceeasi realitate vazuta sub forma mijloacelor de finantare si a utilizarii acestora la acelasi moment, ceea ce impune echilibrul permanent între activele si pasivele bilantului, indiferent de forma de prezentare a acestuia (tabelara sau în lista). Conform IAS 1, "Prezentarea situatiilor financiare", bilantul prezentat în lista (Tabelul 14) are drept scop de a prezenta fidel informatii despre pozitia financiara a întreprinderii, respectiv, capacitatea de a se adapta schimbarilor mediului, cu ajutorul resurselor economice controlate (activele), structurii de finantare (datorii si

3.a. bilantul functional. În acest scop se dovedeste deosebit de util bilantul financiar. se bazeaza pe criteriul lichiditatii crescatoare a activului si al exigibilitatii crescatoare a pasivului. se procedeaza la o analiza financiara externa. cât si creditorii. ce vizeaza recuperarea capitalurilor investite mai ales în cazul lichidarii întreprinderii. precum si cu ajutorul unor indicatori economico-financiari specifici (lichiditatea si solvabilitatea). Bilantul contabil elaborat în optica patrimonial-juridica utilizat pâna la adoptarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate s-a dovededit insuficient adaptat analizei financiare orientate spre gestiune. stiut fiind ca orice nevoie de finantare trebuie acoperita din resurse financiare. ceea ce implica separarea elementelor de activ în functie de gradul de lichiditate si a elementelor de pasiv în functie de scadenta. numit si bilant lichiditate-exigibilitate. pentru a evidentia relatia dintre resursele disponibile si nevoile de finantare ale întreprinderii. ceea ce a condus la amenajarea mai multor tipuri (modele) de bilant cu prezentare tabelara cum ar fi: bilantul financiar. Logica bilantului financiar.capitaluri proprii).2. ceea ce a impune utilizarea unui bilant mai operational. În masura în care creditorii utilizeaza un asemenea studiu. elaborat în optica patrimoniala. . care constituie suportul analizei financiare traditionale ce are ca finalitate descrierea patrimoniului întreprinderii în vederea unei evaluari patrimoniale care poate interesa atât proprietarii. bilantul "pool de fonds"(ansamblul resurselor) s. Studiul bilantului trebuie efectuat dupa repartizarea rezultatului si trebuie sa înceapa cu examinarea structurii pasivului si a structurii activului. Tipuri de bilant utilizate în analiza financiara Criteriile de clasament al activelor si pasivelor bilantului difera în functie de scopul urmarit în analiza si de utilizator.

având prezentarea în lista (Tabelul 14): Bilant Contabil armonizat restâns Tabelul 14 Denumirea indicatorului (mii lei) A. Cheltuieli în avans Nr. bilantul contabil armonizat este apropiat logicii financiare.total I: Stocuri . Creante . Imobilizari corporale .total III.total III: Investitii financiare pe termen scurt IV. Active circulante . Imobilizari necorporale II.total II. Exercitiul financiar rând Precedent Curent 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 334134112 112827 333960171 61114 330562056 141953183 180200143 8408730 1902966 442396673 761587 441573972 61114 515792600 122067958 390840345 2884297 1489075 . Casa si conturi la banci C.De exemplu. Active imobilizate .total I. Imobilizari financiare B.

în fruntea activului se afla valorile imobilizate.total (26 + 27) 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 227834680 100194521 434328633 8493328 4435821 448290076 59199226 245482220 143608630 22454771 40667697 40667697 425835305 425835305 186432713 325651589 768048262 127907177 5197373 634448682 295996131 95164551 243288000 28147174 22454771 51384049 51384049 640141085 640141085 Lichiditatea crescatoare a posturilor de activ este disponibilitatea din ce în ce mai mare a acestora de a deveni "lichide" si de a acoperi nevoile întreprinderii. Rezultatul reportat .23) Patrimoniul public Capitaluri . Rezerve V. Active circulante nete. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli I. cele mai putin "lichide". Rezultatul exercitiului . Total active minus datorii curente(01 + 12) G.16) F. Datorii ce trebuie platite 929b122j peste 1 an H. Capital si rezerve I. Rezerve din reevaluare IV.D. .Sold C Repartizarea profitului Total capitaluri proprii (18 + 20 + 21 + 22 .11 .Sold C . Capital (subscris varsat) II. respectiv datorii curente nete (05 + 10 . Prime de capital III. Datorii ce trebuie platite 929b122j pâna la 1 an E.Sold D VI. Venituri în avans J. iar la sfârsit disponibilitatile. cele mai "lichide".

prin respecarea unor principii de evaluare si regrupare a posturilor dupa criteriul vechimii (peste sau sub 1 an).clienti. ele vor fi trecute la datorii pe termen scurt. Veniturile realizate în avans cu scadenta peste 1 an sunt incluse în datoriile pe termen mediu si lung. Constructia bilantului financiar implica respectarea unor principii si reguli care permit ordonarea posturilor de bilant dupa criteriul pe termen scurt si pe termen lung. în activul circulant se includ imobilizarile cu scadenta scurta (imobilizarile financiare ce ajung la scadenta sub 1 an). În schimb. credite bancare curente. venituri realizate în avans cu scadenta scurta si datoriile pe termen lung ajunse la scadenta). . Amenajarea posturilor de pasiv structureaza pasivul bilantului în grupa capitalurilor permanente. iar ultimele cele mai rapid exigibile (datoriile pe termen scurt). indiferent de natura lor (datorii de exploatare. (capitalurile proprii). Amenajarea posturilor de activ conduce la existenta a doua ansambluri: activul imobilizat care reprezinta elementele pe termen lung cu trei categorii de valori imobilizate (necorporale. Daca o parte a datoriilor pe termen lung ajung la scadenta mai repede de 1 an.Clasarea posturilor de pasiv în ordinea exigibilitatii crescatoare semnifica faptul ca exigibilitatea unei surse de finantare este legata de scadenta sa. la care se adauga partea de activ circulant cu scadenta mai mare de 1 an (creante . Printre elementele constitutive ale bilantului se face distinctie între cele care ramân la dispozitia întreprinderii pe termen lung (peste 1 an) si cele care nu îi apartin decât pe termen scurt (sub 1 an). formata din capitalurile proprii si datoriile pe termen mediu si lung (cu scadenta peste 1 an) si grupa datoriilor pe termen scurt (cu scadenta sub 1 an). primele posturi fiind cele mai lent exigibile. corporale. financiare). cheltuieli efectuate în avans). Obtinerea bilantului financiar implica efectuarea unor corectii ale activului si pasivului pe baza informatiilor din anexa.

Schematic. bilantul în lista (Tabelul 14) este apropiat modelului de bilant financiar (Tabelul 15). cu exceptia resurselor care sunt prezentate în ordine inversa scadentei. printr-o simpla lectura orizontala. . Capitaluri proprii (C) 2. care permite întreprinderii sa faca fata riscurilor pe termen scurt. conform Normei 13 din IASC si în cazul conturilor consolidate. garantând solvabilitatea acesteia. Datorii cu scadente < 1 an 2. Credite bancare (Trezorerie pasiva Total Pasiv Prezentarea bilantului financiar (Tabelul 15) pune în evidenta doua parti distincte pe orizontala: partea superioara care reflecta structura financiara prinstabilitatea elementelor care îl compun (necesarul de finantat si resursele de finantare permanente) si partea inferioara care reflecta finantarea ciclului de activitate (necesarul de finantat pe termen scurt si resursele temporare de finantare). Disponibilitati (Trezorerie activa) Total Activ Pasiv= Resurse Capitaluri permanente (Cp) 1. Activ circulant net < 1 an 2. echilibrele sau dezechilibrele structurale ale bilantului. Clasamentul activelor si pasivelor dupa criteriul vechimii pune în evidenta. capitalurile proprii fiind situate în partea finala a listei. Conform Reglementarilor românesti. Datorii cu scadente > 1 an Resurse temporare 1. Imobilizari financiare < 1 an 3. bilantul financiar se prezinta astfel: Bilant financiar Activ = Necesar Necesar permanent Activ imobilizat net > 1 an Necesar temporar 1. Importanta bilantului financiar în analiza financiara decurge din faptul ca el serveste la determinarea marjei de securitate financiara prin intermediul fondului de rulment.

care are în vedere durata posturilor în patrimoniu. Schematic. construit de Centrala Bilanturilor din Banca Frantei în scopul explicariifunctionarii economice a întreprinderii de catre bancheri. acesta difera de conceptul permanentei al bilantului financiar. Un principiu de elaborare a bilantului functional se refera la exprimarea posturilor de bilant la valoarea bruta. Functia de finantare Resurse stabile (durabile) 1. destinatia sau functia lor. În aceasta prezentare. avut în vedere la structurarea posturilor permite descrierea ciclurilor care compun viata întreprinderii si a echilibrelor financiare ce decurg din ele. Constructia bilantului functional are la baza un set de principii si reguli menite sa puna în evidenta utilizarile si resursele corespunzatoare fiecarui ciclu de functionare a întreprinderii. bilantul functional se prezinta astfel: Bilant functional Activ = Utilizari I. Al treilea principiu. iar datoriile pe termen lung nu vor fi trecute la datorii pe termen scurt. Functia de exploatare Pasiv = Resurse IV. bilantul functional constituind un punct de plecare ideal pentru o analiza de flux. Capitaluri proprii: . în sensul ca un împrumut pe termen lung va ramâne în imobilizarile financiare. care regrupeaza posturile de bilant pe marile functiuni ale întreprinderii (investitii. indiferent de scadenta. bilantul este destinat analizei functionale. ceea ce impune includerea amortismentelor si provizioanelor în capitalurile proprii. gruparea posturilor fiind legata de operatiile realizate în raport cu natura. care poate fi si o analiza externa.Abandonarea principiului de clasament al posturilor în bilantul financiar a condus la aparitia bilantului functional. Functia de investitii Utilizari stabile brute II. al afectarii. fiind un bilant economic. (valoarea de origine a acestora). indiferent de scadenta sa. Un alt principiu al bilantului functional se refera la conceptul de stabilitate. trezorerie). exploatare. deoarece permite determinarea variatiilor de stocuri. finantare.

Functia de trezorerie Activ circulant financiar (Disponibilitati) Total Activ 2. Datorii de exploatare 2. Rezerve din reevaluare 245482220 95164551 IV. Creante . Datorii financiare stabile II.total Exercitiul financiar Precedent Curent 334134112 442396673 334134112 442396673 112827 761587 333960171 441573972 61114 61114 330562056 515792600 330562056 515792600 Tabelul 15 Pasive = Resurse Exercitiul financiar (mii lei) Precedent Curent Resurse cu scadenta >1an 434328633 768048262 J. Activ circulant de exploatare 2. Active imobilizate I. Imobilizari necorporale II. Imobilizari corporale III.total 143608630 245288000 V. Rezultatul reportat . Functia de exploatare 1.total II.exigibilitate) Active = Necesaruri nete (mii lei) Mijloace cu durata > 1 an A. Prime de capital III. Capital si rezerve 425835305 640141085 I.Rezultatul exercitiului -40667697 51384029 . Capital 59199226 295996131 II.Sold26147174 C 141953183 122067958 . Stocuri .Sold22454771 22454771 D 180200143 390840345 VI. Rezerve . Datorii în afara exploatarii Total Pasiv Bilantul financiar (lichiditate . Imobilizari financiare Mijloace cu durata < 1 an B. Activ circulant înafara exploatarii III.1. Active circulante I.

Cheltuieli în avans 1902966 2884297 1489075 Sold C Repartizarea profitului Total capitaluri proprii 40667697 51384029 425835305 640141085 . Imobilizari corporale 507704907 684530199 .Rezerve . financiare/termen scurt IV: Casa si conturi la 8408730 banci C.H.total 389090850 340452551 3. Imobilizari necorporale 177647 916041 . Functia de investitii IV. Datorii pe o perioada de227834680 186432713 1 an Total datorii 236328008 314339890 I.Provizioane pt.22454771 + 3692403 II.Capital 59199226 295996131 2. Venituri în avans 4435821 5197373 Total Active Nete 666599134 959678348 Total Capitaluri 666599134 959678348 Bilantul functional (economic) Tabelul 16 Active = Utilizari Exercitiul financiar Pasive = Resurse Exercitiul financiar (valoare bruta)(mii lei)Precedent Curent (mii lei) Precedent Curent I. Functia de exploatare Rezultatul- III: Invest.riscuri-cheltuieli G. Functia de finantare Utilizari stabile Resurse stabile 608138189 1011158943 A.Rezultatul reportat . Imobilizari financiare 61114 61114 . Capitaluri proprii 425835305 640141085 brute 1. Active imobilizate 507943668 685507354 1. Datorii pe o perioada > 18493328 127907177 an D.

B. Comparatia între bilantul financiar si bilantui functional pune în evidenta doua deosebiri esentiale între acestea. iar în pasiv doua categorii de resurse: unele generate de exploatare si altele fara legatura cu aceasta. Datorii înafara exploatarii 95284121 3. Importanta bilantului functional în analiza financiara decurge din faptul ca el permite aprecierea stabilitatii structurii financiare a întreprinderii prin intermediul trezoreriei nete si astfel exprima interdependenta dintre structura financiara si natura activitatii sale. Venituri în avans 4435821 109411718 5197373 8451440 2927007 8408730 2884297 840408690 1202789029 Total Resurse 840408690 1202789029 Structurarea bilantului functional (Tabelul 16) permite evidentierea a doua categorii de utilizari în activ: una legata efectiv de exploatare si alta independenta de ciclul de productie. Amortismente si173809556 243110681 provizioane 3. si anume: .Active circulante de 316198333 502973608 exploatare 1. Datorii financiare stabile8493328 127907177 (>1 an) II. Cheltuieli în avans III: Functia de trezorerie Activ circulant financiar Casa si conturi la banci Total Active valoare bruta 174245150 380905650 5954993 9934695 5954993 1902966 9934695 1489075 exercitiului(nerepartiz) 2. în afara exploatarii Alte creante C. Credite bancare curente I.total 141953183 122067958 2. Functia de exploatare 1. Stocuri . Datorii de exploatare 132550559 77021000 2. Creante comerciale Active circ.

în functie de care se judeca oportunitatea diverselor utilizari carora le-au fost afectate. În activ posturile sunt grupate în doua parti distincte pentru a evidentia impactul strategiilor întreprinderii: industriala si comerciala. Acest tip de bilant se apropie de bilantul functional prin prezenta amortismentelor si provizioanelor în fondurile proprii. Fonduri proprii externe 2. Fonduri proprii interne 3. Active circulante de exploatare 2. b. în timp ce bilantul financiar este realizat din perspectiva încetarii activitatii. care serveste obiectivelor de tip financiar. În consecinta. bilantul ansamblului de fonduri se prezinta astfel: Bilant "Pool de fonds" Activ = Utilizari Pasiv = Resurse Portofoliu de active Portofoliu de resurse I. în timp ce bilantul financiar permite o analiza externa a situatiei financiare a întreprinderii interesanta pentru creditori. pe de o parte. fara a exista o afectare a unei resurse unui anumit tip de utilizare. care ofera indicii asupra deciziilor strategice în materie de investitii si de finantare. Datorii . bilantul functional se stabileste din perspectiva continuitatii activitatii. Teoria financiara neoclasica avanseaza un criteriu care priveste costul capitalului compus din diferitele resurse folosite. Schematic. careia îi corespund imobilizarile brute non financiare si activele circulante de exploatare (inclusiv lichiditatile necesare pentru exploatare) si strategia financiara. Utilizari industriale si I. bilantul trebuie privit ca un ansamblu de resurse si de utilizari.a. Fonduri proprii comerciale 1. inclusiv lichiditatile. Ca raspuns adus criticilor bilantului financiar si bilantului functional. în pasiv. Imobilizari brute 1. Active circulante înafara II. adeptii conceptelor mai recente ale teoriei financiare neoclasice au conceput modelul de bilant "pool de fonds" sau ansamblul de fonduri. bilantul functional permite în primul rând oanaliza interna realizata în principal de managerii întreprinderii.

Resurse financiare 1. . bilantul serveste ca document esential în analiza modificarilor pozitiei financiare a întreprinderii ca raspuns la cerintele mediului economic în care aceasta îsi desfasoara activitatea.exploatarii II. Active circulante (Disponibilitati) Total Activ Total Pasiv Indiferent de modul de structurare a elementelor patrimoniale. Imobilizari financiare 2. Utilizari financiare 1. Datorii de exploatare 2.