You are on page 1of 279

‫مكضمهای بظ روش تزكیق در ؾلوم انػانی‬

‫‌‬

‫ؾكوگظایان با تفکظ تخظبی‪:‬‬
‫تفاوت تفکظ ‌‬
‫بػضی مؿیػی ػه بػا اؼػوض ؿ و‬
‫ػوگظایػان روش لیاؼػی مایػای ػار اؼػ‬
‫در تفکػظ ؾك ‌‬
‫میتوانض ركایق را ؾف یض‪‌.‬‬
‫روش میعكی و تزلیو ؾكالنی فظد ‌‬
‫‌‬
‫بػػضی مؿیػػی ػػه بػػا مؾػػا ض و‬
‫در تفکػػظ تخظبػػی روش اؼػػوكظایػػی مایػػای ػػار اؼ ػ‬
‫ازمایؽ و ؿیاش ما ی پضیض ‌ ػا م ‌ػیتػوان بػا ؿػیاش دعتیػات و ارتاػاط ان ػا بػا‬
‫یکضیگظ به لیات پػی بظد‪‌.‬‬

‫انواع ؾلم‪:‬‬
‫‪)1‬ؾلم رضوری‪‌:‬‬
‫یؿیػػی اییکػػه والؿیػ مؿلػػوم پػػیؽ انػػػان رااػػظ باؿػػض و واؼػػعه و فػػورتی در ػػار‬
‫نااؿض‪ .‬مانیضؾلم به شود و یا ؾلم به تظس‪‌.‬‬
‫‌‬
‫‪)2‬ؾلم رقولی‪‌:‬‬
‫یؿیی ؾلمی ه بظ اؼاس مف وم و والؿی شاردی و با واؼعه بظای انػان رافػو مػی‬
‫گظدد‪ .‬مانیض ؾلم به اؿیای شارج‪.‬‬

‫دیضگا ای ؿیاشوی‪:‬‬
‫‪)1‬دیضگا تخظبه گظایػػی و پوزیویویػم‌‬
‫‪)2‬دیضگا ؾكو گظایػػی‌‬

‫‪)3‬دیضگا اؼویااظی‬

‫تخظبهگظایػػی وپوزیویویػم‪:‬‬
‫دیضگا ‌‬
‫ؾكوگظای ػػی ؼػیوی و ارؼػعویػػی ؿػکو گظفػ و ؼػابكه‬
‫ای دیضگا فلػفی در مكابو ‌‬
‫ان ب ػػه دور رنػ ػػانغ ؾلم ػػی(ل ػػظن ‪ 14‬ت ػػا ‪)16‬ب ػػاز م ػ ‌ػیگ ػػظدد و بػػانی ای ػ تفکػػظ را‬
‫مینامیض‪.‬‬
‫فظانػیغ بیک ‌‬

‫تخظبهگظایػػی نوی ‪:‬‬ ‫‌‬ ‫میدانػض و مؿوكػض اؼػ ؿػیاشوی‬ ‫ای مکػوب فلػفی وؼیله ؿیاش را رواس انػان ‌‬ ‫اؾواار دارد ه به وؼیله یکی از رواس لابو درک باؿض‪.‬‬ .

‬‬ .‫ؾكوگظایػػی‪:‬‬ ‫دیضگا ‌‬ ‫ای دیضگا بظ اؼاس روش اؼوكظار لیاؼی اؼووار اؼ و اؾوكػاد دارد ػه رػواس انػػان ی گػا‬ ‫لی ػ و اػػظورت افػػوؿ و مفػػا یم را در نمػ ‌ػییابػػض و لػػطا میؾػػا دیگػػظی بػػه نػػام ؾكػػو اػػظورت‬ ‫دارد‪.

‬‬ .‫دیضگا اؼویااظی‪:‬‬ ‫ػانپػػطیظ نیػػ‬ ‫بظاؼػػاس ایػ دیػػضگا ف میػػضن زنػػضگی یػػا اؼػػویااط تی ػػا بػػا انضیؾػػه امکػ ‌‬ ‫بلکه بایض از اؼویااط و لیه نیظو ای ارػاؼی بظای درک ان اؼوفاد نمود‪‌.

‫مؾصقات تزكیكات ؾلمی‪:‬‬ ‫‪)1‬بظشوردار بودن از اداب و تؾظیفات شاص‌‬ ‫‪)2‬توؼؿه للمظو مؿظف ‌‬ ‫مابهازای شاردی‬ ‫‪)3‬ؿیاش رافو از نویخه و تزكیق در بیظون ذ والؿی و ‌‬ ‫داؿوه باؿض‪.‬‬ .

‫فلػفه تزكیق ؾلمی‪:‬‬ ‫‪)1‬نیاز فعظی انػان‬ ‫‌‬ ‫‪)2‬پاؼصگویػػی به نیاز ای ریاتی‌‬ .

‫شضاونض‌‬ ‫انػان‌‬ ‫مصلولات و ظایؿ ‌‬ ‫ادوماع بؾظی‌‬ ‫ؾالم ماد ‌‬ ‫رابعه انػان با دنیا و ماوراء العایؿه‌‬ .

‫ؾالم مخ و ت‌‬ ‫دایظ مخ و ت‬ ‫ؾالم مخ و ت‌‬ ‫بػوی مخ و ت‌‬ ‫ؾالم مؿلومات‌‬ ‫دایظ مؿلومات ؼابق‌‬ ‫دایظ مخ و ت ؼابق‌‬ ‫ؾالم مخ و ت‌‬ ‫دایظ مخ و ت‌‬ ‫ؾالم مخ و ت‌‬ .

‫ضؼ تزكیق ؾلمی‪:‬‬ ‫‌‬ ‫‌‌‌‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫نؼظیه ا‌‬ ‫‌‌‌‌‌‌‪)1‬بظرؼی و ارزیابی ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‌‌‌‌‌‪)2‬به میؼور اراته نؼظیه دضیض‌‬ ‫‌‬ ‫‌‌‌‌‌‌‪)3‬بظای رو مؾکو‬ .

‫ضؼ از اموزش روش تزكیق ؾلمی‪:‬‬ ‫‌‬ ‫‪)1‬فظاگیظی روش وفوؿ به ركایق و ؾف مخ و ت‌‬ ‫‌‬ ‫‪ )2‬ػب م ارت زم بظای ادظای پظوژ ای تزكیكاتی‌‬ ‫‌‬ ‫‪ )3‬ػب م ارت زم بظای انخام پایان نامه ای تزقیلی‬ .

‫ویژگی ا و لواؾض تزكیق ؾلمی‪:‬‬ ‫‌‬ ‫توؼؿهای بودن‌‬ ‫‪‌ )1‬‬ ‫‪)2‬لابلی بظرؼی داؿو ‌‬ ‫‪)3‬نؼم داؿو ‌‬ ‫‪)4‬تصقـ ظلای‌‬ ‫‪)5‬لابلی تؿمیم‌‬ ‫‪)6‬دل ظلای‬ ‫‪)7‬والؿی بودن‌‬ ‫‪)8‬لاؾض تخا و‌‬ ‫‪)9‬فاظ ظلای‌‬ ‫‪)10‬دظات ظلای‌‬ ‫‪)11‬نیاز به مضیظی وارض‌‬ ‫‪)12‬رؾای افو بیعظفی‌‬ ‫‪)13‬ادو ادی بودن تزكیق‬ .

‫پیؽنیاز ای تزكیق ؾلمی‪:‬‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‪)1‬ودود فظ یگ تزكیق‌‬ ‫‌‬ ‫‪)2‬مزكق‌‬ ‫‌‬ ‫‪)3‬بودده‌‬ ‫‌‬ ‫‪)4‬ؼازمان زم‬ ‫‌‬ ‫‪)5‬ابعار تزكیكاتی‌‬ ‫‌‬ ‫‪)6‬فظاغ زم بظای مزكق‌‬ ‫‌‬ ‫‪)7‬اوابط و مكظرات مالی و ادظایػػی‬ .

‫دایگا امار در تزكیكات ؾلمی‪‌:‬‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫نمونهگیظی‌‬ ‫‌‪)1‬مظرله ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ظاكهبیضی اظالؾات‌‬ ‫‌‪)2‬مظرله گظداوری و ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‪)3‬مظرله تخعیه و تزلیو اظالؾات‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‪)4‬بظای تایی و نمایؽ اظالؾات‬ .

‫دایگا امپیوتظ در تزكیكات ؾلمی‪:‬‬ ‫‪)1‬معالؿه ؼوابق و ادبیات مواوع تزكیق‌‬ ‫‌‬ ‫ظاكهبیضی داد‌ ا‌‬ ‫‪‌ )2‬‬ ‫‌‬ ‫‪)3‬تخعیه و تزلیو داد‌ ا‌‬ ‫‌‬ ‫‪)4‬تیؼیم و نگارش گعارش تزكیق‬ .

‬‬ .‫تؿظیف ؾلم‪:‬‬ ‫به ؾلم در مف وم لی و ؾام ان ‪ knowledge‬اظالؽ میؿود‪‌.‬ولی از واژ ؾلم‬ ‫مف وم شافی نیع تؿایظ ؿض اؼ و ان ‪ science‬اؼ ه مكقود ان بصؾی‬ ‫از دانػویی ا و اگا ی ای نوع بؾظ اؼ ه به روؿ ای تخظبی لابو اثاات و تاییض‬ ‫باؿض‪.

‬‬ .‫تؿظیف ؾلم از دیضگا انیؾو ‪:‬‬ ‫ؾلم وؿؾی اؼ بظای تعایق تخظبه رػی نامیؼم و مویوع به یک ؼیػوم فکظی ه‬ ‫میعكا موزضالؾکو باؿض‪‌.‬در ای ؼیػوم تخظبیات وارض با دیاه تئوریک یا نؼظی‬ ‫بایض ظوری ماػوه باؿیض ه ما یگی ان ا مومایع و موكاؾض ییض باؿض‪.

‫تكػیمبیضی ؾلوم از دیضگا ارؼعو‪:‬‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‪)1‬ؾلوم نؼظی‌‬ ‫‌‬ ‫‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‪)2‬ؾلوم ؾملی ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‪)3‬ؾلوم ابضاؾی‬ .

‫تكػیمبیضی ؾلوم از دیضگا اگوؼ‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‪)1‬ریاایات‌‬ ‫‌‪ )2‬یات‌‬ ‫‌‪)3‬فیعیک‌‬ ‫‌‪)4‬ؿیمی‌‬ ‫‌‪)5‬زیػ ؿیاؼی‌‬ ‫‌‪)6‬دامؿه ؿیاؼی‬ ‫ی ‪:‬‬ .

‬‬ ‫‌‬ ‫‪)2‬ؾلوم ؾكالنی ه مواوع ان ا ذ انػانی اؼ ؿامو ؾلوم فلػفی ؾلوم یظی‬ ‫ؾلوم تاریصی نژاد ؿیاؼی و ؾلوم ؼیاؼی‪.‬‬ .‫تكػیمبیضی ؾلوم از دیضگا امپظ‪:‬‬ ‫‌‬ ‫‪)1‬ؾلوم د انی ه مواوع ان ا ماد اؼ ؿامو ؾلوم ریاای ؾلوم فیعیکی ؾلوم‬ ‫ظایؿی و ؾلوم ظای‪‌.

‬‬ ‫‌‬ ‫‪)2‬ؾلوم نیمه انوعاؾی و نیمه ؾییی؛ ؿامو مکانیک فیعیک و ؿیمی‪‌.‫تكػیمبیضی ؾلوم از دیضگا ظبظت اؼپیػظ‪:‬‬ ‫‌‬ ‫‪)1‬ؾلوم انوعاؾی؛ ؿامو میعق و ریاایات‪‌.‬‬ ‫‌‬ ‫‪)3‬ؾلوم ؾییی؛ ؿامو ؼوار ؿیاؼی زمی ؿیاؼی زیػ ؿیاؼی روان ؿیاؼی و‬ ‫دامؿه ؿیاؼی‪.‬‬ .

‫تكػیمبیضی ؾلوم از دیضگا ملویو دیویػػی‪:‬‬ ‫‌‬ ‫‪)1‬اظالؾات لی‌‬ ‫‪)2‬فلػفه‌‬ ‫‪)3‬دی و مط ب‌‬ ‫‪)4‬ؾلوم ادوماؾی‌‬ ‫‪)5‬زبان ؿیاؼی‬ ‫‪)6‬ؾلوم معلق مجو فیعیک ؿیمی و ظب‌‬ ‫‪)7‬ؾلوم ؾملی‌‬ ‫‪ )8‬یظ ای زیاا‌‬ ‫‪)9‬ادبیات‌‬ ‫‪)10‬تاریس و دغظافیا‬ .

‫ریعه ای ؿیاشوی و مؿظفوی‪:‬‬ ‫للمظو ا و ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‪)1‬ریعه ؿیاشوی ؾلوم ظایؿی و مادی‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‪)2‬ریعه ؿیاشوی ؾلوم ال ی یا ال یات‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‪)3‬ریعه ؿیاشوی ؾلوم انػانی‬ .

‫ریعهؿیاشوی ؾلوم ظایؿی و مادی‪:‬‬ ‫‌‬ ‫ایػ ػ ریع ػػه ؿ ػػامو مؿلوم ػػات و مؿ ػػارفی میؿ ػػود ػػه ب ػػه ػػظ نز ػػو درب ػػار ظایؿػ ػ و‬ ‫مواػػوؾات ظایؿػػی ػػه دارای شػػواص مػػادی و لابػػو ر ػغ اؼ ػ رافػػو مػ ‌ػیایػػض و‬ ‫ؾلوم پایه ؾلوم پعؿکی و ؾلوم م یضؼی‪.‬‬ .

‫ریعه ؿیاشوی ؾلوم ال ی یا ال یات‪:‬‬ ‫ایػ ریعػػه ؿػػامو مؿلومػػاتی میؿػػود ػػه شػػارج از ؾػػالم مػػاد و مزػوؼػػات لػظار‬ ‫میتوان از ان به ؿیاش دییی نیع تؿایظ نمود‪‌.‬‬ .‬‬ ‫دارد ه ‌‬ ‫بظای مجاؿ‪:‬شضا ؿیاؼی فكه و ركوؽ‪.

‬‬ ‫ه به شقلو ا ویژگی ا فؿالیو ا و رفوار ای نوع‬ .‫ریعهؿیاشوی ؾلوم انػانی‪:‬‬ ‫‌‬ ‫ای ریعه ؿامو مؿلوماتی اؼ‬ ‫انػان مظبوط میؿود‪.

‬‬ .‬روان‬ ‫ؿیاؼی دامؿه ؿیاؼی الوقاد مضیظی دغظافیای انػانی و ؾلوم ؼیاؼی‪.‬فلػفه میعق ریاایات ادبیات موؼیكی‪‌.‫ؾلوم انػانی به دو ظاكه لی تكػیم میؿود‪:‬‬ ‫‪)1‬گ ػػظو اوؿ ؿ ػػامو مؿلوم ػػاتی اؼ ػ ػػه میؾ ػػا تؾ ػػکیو ان ػػا را ؾك ػػو و فک ػػظ و ارػ ػػاس‬ ‫مید ض‪‌.‬‬ ‫انػان تؾکیو ‌‬ ‫‪)2‬گظو دوم ؿػامو مؿلومػاتی اؼػ ػه میؾػا ان ػا را رفوػار انػػان تؾػکیو م ‌ػید ػض‪‌.

‬‬ ‫والؿی لابو مؾا ض تایی ‌‬ ‫ه چیعی را دربار‬ .‫تؿظیف نؼظیه‪:‬‬ ‫فظایه ایػػی اؼ‬ ‫مخموؾهای از بضی ات لوانی و ‌‬ ‫‌‬ ‫یک نؼظیه‬ ‫مینمایض‪.

‬‬ .‫تؿظیف نؼظیه از دیضگا تخظبی‪:‬‬ ‫وؿؾ ػػی اؼػ ػ ؾمل ػػی در را دم ػ ‌ػؽاوری ؿ ػػوا ض و یافو ػ ‌ػه ػػای تخظب ػػی و بظلػ ػظار ػػظدن‬ ‫ماػوگی بػی ایػ یافو ‌ػه ػا و تایػی ان ػا از ظظیػق اؼػوكظاء بػضون بػه ػار بػظدن ػظ‬ ‫گونه تقورات و تصیالت‪.

‫ویژگی ای نؼظیه ؾلمی‪:‬‬ ‫‌‬ ‫‪)1‬مای ما ی پضیض یا روابط ؾل و مؿلولی بی پضیض ا و موغییظ اؼ ‪‌.‬‬ .‬‬ ‫‪)4‬مفا یم و لضایای نؼظی از مقادیق بیظونی بظشوردارنض‪‌.‬‬ ‫‪)5‬نؼظیه بایض چارچوب مف ومی میاؼای را بظای انخام تزكیكات اراته د ض‪‌.‬‬ ‫ػامیافوػه دربػار یػک والؿیػ بػه‬ ‫‪)2‬از تظ یب مفا یم لضایا و لػوانی ویػژ شػود ػه بػه فػورت نؼ ‌‬ ‫میایض‪‌.‬‬ ‫‪)6‬نؼظیه ناایض با ؼایظ نؼظیه ای پطیظفوه ؿض و تاتیض ؿض تضاد و تؿارض داؿوه باؿض‪.‬‬ ‫ودود ‌‬ ‫‪)3‬لضرت پیؽ بییی و اییض‌نگظی دارد‪‌.

‬‬ ‫شاظ ‌‬ ‫مػػجال فل ػعات در اثػػظ ر ػظارت میاػػػط میؿػػونض یػػا افػػعکاک باؾػػت تولیػػض انػػظژی رظارتػػی‬ ‫میؿود‪‌.‬‬ .‫تؿظیف لانون ؾلمی‪:‬‬ ‫لػوانی ؾلمػػی افػػوؿ لػػی ػػػویض ػػه از رابعػه رومػػی لعؿػػی و داتمػػی بػػی موغیظ ػػا‬ ‫مید یض‪‌.

‬‬ ‫پایهگطاری ؿض باؿض‪‌.‬‬ ‫‪)3‬در لیه موارد و تمامی زمان ا و مکان ا لابو اثاات باؿض‪‌.‫مؾصقات لانون ؾلمی‪:‬‬ ‫‪)1‬لانون ؾلمی بایض لی باؿض‪‌.‬‬ ‫‪)2‬دلیق روؿ و مؾصـ بیان ؿود‪‌.‬‬ ‫‪)4‬با ازمایؾ ای موؿضد نویخه وارض و یکػان بض ض‪‌.‬‬ .‬‬ ‫‪)5‬بظ اؼاس اظالؾات فزیذ وؼیؽ و اؼوض ؿ افولی ‌‬ ‫‪)6‬رابعه ؾل و مؿلولی بی دو موغیظ یا پضیض را بیان نمایض‪.

‬‬ ‫ؾلمی از ای ظظیق لابو ابعاؿ ‌‬ ‫ػانبییػی میامػوزد و فلػػفه نیػع از مػػاتو دضیػض ایخػاد ؿػض‬ ‫‪)5‬ؾلم از فلػفه چارچوب فکػظی و د ‌‬ ‫به وؼیله ؾلم اؼوفاد می یض‪.‫تفاوت ؾلم با فلػفه‪:‬‬ ‫ش ػػای تخظبػػی و ازمػػایؽ فػػزا می یػػض‬ ‫‪)1‬ؾلػػم از چگونػػه بػػودن و فػػفات اؿػػیا بػػا اؼػػوفاد از رو ‌‬ ‫ولی فلػفه از افو ودػود مواػوع و روش ؾلػم بػا اؼػوفاد از روش اؼػوض ؿ و بظ ػان بزػت‬ ‫می یض‪‌.‬‬ ‫وؼیؽتظ بود اؼ ‪‌.‬‬ ‫‪)2‬دایظ ؿیاش ؾلم به مؿیی شاص مزضود بود ولی دایظ ؿیاش فلػفه ‌‬ ‫‪)3‬لوانی فلػفی می نیػویض ولی اغلب لوانی ؾلمی می ؿض‌انض‪‌.‬‬ .‬‬ ‫‪ )4‬ػػیق لػػانون موػػافیعیکی و فلػػػفی را نمیتػػوان از را تخظبػػه ابعػػاؿ ػػظد در فػػورتی ػػه لػػوانی‬ ‫میباؿیض‪‌.

‫تؿظیف اؼوض ؿ‪:‬‬ ‫اؼوض ؿ را تمػک فکظ به مؿلومات به میؼور ؾف مخ و ت تؿظیف ظد‌انض‪.‬‬ .

‬‬ ‫اؼویواج ‌‬ .‫انواع اؼوض ؿ‪:‬‬ ‫‪)1‬اؼوض ؿ لیاؼی‪‌:‬‬ ‫در ای نوع اؼوض ؿ فکظ از ظظیق مؿلومات لی مخ و ت دعتی را ؾف می‌ یض‪‌.‬‬ ‫‌‬ ‫‪)2‬اؼوض ؿ اؼوكظایػػی‪‌:‬‬ ‫در ای روش فکظ با اؼوفاد از مؿلومات دعتػی و بظلػظاری ارتاػاط بػی ان ػا رکػم لػی را‬ ‫مینمایض‪.

‫تئوری و مؿلومات لی‌‬ ‫اؼوض ؿ لیاؼی‌‬ ‫تضوی فظایه ا‌‬ ‫تخعیه وتزلیو‌‬ ‫ظظاری روؿ ای ار‌‬ ‫ظاكه بیضی و تلصیـ‌‬ ‫گظداوری اظالؾات‌‬ ‫نمودار فظاییض تزكیق ؾلمی و اؼوض ؿ لیاؼی و اؼوكظاتی‌‬ ‫اؼوض ؿ اؼوكظایػػی‌‬ ‫تؿظیف مػئله و ؼاش مضل ا‌‬ ‫نویخه گیظی و تؿمیم‌‬ .

‫تؿظیف تمجیو‪:‬‬ ‫تمجیو ؾاارت اؼ از اؼوفاد از مؾاب یک مؿلوم بظای ؾف مخ وؿ؛ یؿیی‬ ‫انػان بظ اؼاس اظالؾات و مؿلوماتی ه نػا به یک فظد یا مورد یا پضیض‬ ‫دارد مورد یا فظد یا پضیض مؾابه را ؿیاؼایػػی و تؿظیف یض‪.‬‬ .

‬‬ ‫‌‬ .‫تؿظیف موغیظ‪:‬‬ ‫موغیػظ بػه ویژگػی یػا فػف یػا ؾػاملی اظػالؽ مػی‌ؿػود ػه بػی افػظاد دامؿػه مؾػوظک بػود‬ ‫میتوانض مكادیظ می و ارزؿ ای موفاوتی داؿوه باؿض‪.

‫موغیظ ا بظاؼاس ارزش‌‬ ‫موغیظ ا بظاؼاس رابعه‌‬ ‫انواع موغیظ ا‌‬ ‫موغیظ ا بظ اؼاس نكؽ‌‬ ‫موغیظ ای دو یا چیض ارزؿی‌‬ ‫موغیظ ای دانای‌‬ .

‫موقو‪:‬مكادیظی می پطیظنض ه اؾؾارپطیظنض مانیض‬ ‫ظوؿ وزن ارتفاع‌‬ ‫موغیظ ای می ‌‬ ‫میفقو‪:‬مكادیظی ه می پطیظنض اؾؾار پطیظ نیػ ‌‬ ‫مانیض تؿضاد دانؽ موزان الؼ ا درشوان‌‬ ‫موغیظ ا بظاؼاس ارزش‌‬ ‫موغیظ ای یفی‪‌:‬‬ ‫مكادیظ ؾضدی به شود نمی گیظنض بلکه ارزؿ ای یفی را می‬ ‫پطیظنضمجو شوش شلكی وؿا بودن اظاؾ ‌‬ ‫‌‬ ‫موغیظ ای دو ود ی یا اؼمی‪‌:‬‬ ‫ای موغیظ ا بی موغیظ ای یفی و می لظار‬ ‫دارنض مانیض دیغ ؿغو و مضرک تزقیلی‌‬ .

‫موغیظ ای مػوكو‪ ‌:‬ای موغیظ ا نكؽ ؾل را به ؾ ض دارنض و بظ موغییظ ای دیگظ‬ ‫میگطارنض‪‌.‬‬ ‫مػوكو و تابؽ لظار ‌‬ .‬‬ ‫والؽ مؿلوؿ ان ا به رػاب ‌‬ ‫موغیظ ای میانگظ یا واؼعه‪‌:‬‬ ‫موغیظی اؼ ه گا به ؾیوان رابعه بی موغیظ‬ ‫میگیظد‪‌.‬‬ ‫تاثیظ ‌‬ ‫موغیظ ا بظ اؼاس رابعه‌‬ ‫موغیظ ای وابػوه یا تابؽ‪ ‌:‬ای موغیظ ا تابؽ تغییظات موغیظ مػوكو ػویض یا در‬ ‫میاییض‪‌.

‬‬ ‫پضیض مورد معالؿه لظار ‌‬ ‫انواع موغیظ ا بظاؼاس نكؽ‌‬ ‫موغیظ ای توفیفی‪‌:‬‬ ‫ای موغیظ ا مای ففات و ویژگی ای یک‬ ‫پضیض ػویض و در والؽ واؽ ان را توایذ‬ ‫مید یض‪‌.‫موغیظ ای ؾلی‪ ‌:‬ای موغیظ ا در والؽ مان موغیظ ای مػوكو یا غیظ‬ ‫وابػوه ػویض ه به ؾیوان ؾامو بودود اورنض یک‬ ‫میگیظنض‪‌.‬‬ ‫‌‬ .

‫موغیظ ای دو ارزؿی‪‌:‬‬

‫موغیظ ایػػی ػویض ه به ان ا فكط دو ارزش‬
‫داد میؿود مانیض دیغ ه یا زن اؼ یا‬
‫مظد‪‌.‬‬

‫موغیظ ای دو یا چیض ارزؿی‌‬
‫موغیظ ای چیض ارزؿی‪‌:‬‬

‫موغیظ ایػػی ػویض ه بیؽ از دو ؾضد یا ارزش به‬
‫میگیظنض مانیض ؼعذ تزقیلی ه میتوانض‬
‫شود ‌‬
‫ابوضایػػی را یمایػػی مووؼعه اردانی تا د ػوظای‬
‫تصققی باؿض‪‌.‬‬

‫موغیظ ای تؿضیو ییض ‪ ‌:‬ای موغیظ ؾاملی اؼ ه توؼط پژو ؾگظ انوصاب و انضاز‌گیظی یا‬
‫دؼوکاری میؿود تا مؾصـ ؿود ه ای تغییظ مودب‬
‫تغییظ ماػوگی بی موغیظ ا میؿود یا شیظ‪‌‌.‬‬

‫موغیظ ای دانای‌‬

‫موغیظ ای یوظؿ‪ ‌:‬مزكق میتوانض یک یا چیض مورد از موغیظ ا را ثاب نگه داؿوه و یا اثظ‬
‫ان ا را شیجی یض‪‌.‬‬

‫موغیظ ای معارم یا مضاشله گظ‪ :‬ای موغیظ ا به فورت فظای و نؼظی بظ موغیظ تابؽ‬
‫میگطارنض ولی ؾمال لابو مؾا ض انضاز گیظی و‬
‫اثظ ‌‬
‫دؼوکاری نیػویض‪‌.‬‬

‫ؿظایط زم بظای ؼیخؽ و انضاز گیظی موغیظ ای تزكیق‬

‫‪)1‬موغیظ ا و مؾصقات ان ابه ؿیو ای تؿظیف ؿونض ه مؾا ض پطیظ و لابو ؼیخؽ‬
‫باؿیض‪‌.‬‬
‫‌‬
‫گونهای به ار گظفوه ؿونض ه‬
‫‪)2‬مؿیار ای انضاز‌گیظی در دمؽ‌اوری اظالؾات به ‌‬
‫امکان ارزیابی فظايه‌ ا ودود داؿوه باؿض‪‌.‬‬

‫مظرله اوؿ‌‬

‫مظرله دوم‌‬

‫انوصاب تزلیو و تایی مػاله تزكیق‬
‫گعییؽ ظظاری و تؾظیذ روؿ ای ار‬

‫مظرله ؼوم‌‬

‫گظداوری اظالؾات و داد ‌ ا‌‬

‫مظرله چ ارم‌‬

‫ظاكهبیضی و تخعیه و تزلیو و تفػیظ داد ‌ ا‌‬
‫‌‬

‫مظرله پیخم‌‬

‫تضوی گعارش تزكیق‌‬
‫فظاییض تزكیق ؾلمی‌‬

‫اربظدی‌‬

‫بظ اؼاس ضؼ‌‬

‫تخظبی‌‬

‫بییادی‌‬
‫نؼظی‌‬

‫ؾملی‌‬
‫تاریصی‌‬

‫انواع تزكیكات ؾلمی‬

‫توفیفی‌‬

‫بظ اؼاس ما ی وروش‌‬

‫ماػوگی‌‬
‫تخظبی‌‬
‫ؾلی‬

‬‬ ‫بود ه مظز ای دانؽ بؾظی را توؼؿه ‌‬ .‫تزكیكات بییادی‪:‬‬ ‫ای نوع تزكیكات در دػوخوی ؾف ركایق و والؿی ‌ ا و ؿیاش پضیض‌ ا و اؿیا‬ ‫مید یض و لوانی ؾلمی را ؾف می‌ ییض‪.

‬‬ .‫پایهای‪:‬‬ ‫مؾصقات تزكیكات ‌‬ ‫‪)1‬ولوگیظ بود و بظای ؾف مخ وؿ نیاز به زمان ظو نی دارد‪‌.‬‬ ‫عییهبظ اؼ و ارویاج به میابؽ مالی زیاد دارد‪‌.‬‬ ‫‪‌ )2‬‬ ‫‪)3‬مؿمو به وؼیله مظا ع ؾلمی و دانؾگا ی انخام می‌ؿود‪‌.

‬‬ ‫و تزلیو لظار ‌‬ .‫تزكیكات بییادی تخظبی‪:‬‬ ‫داد‌ ا و اظالؾات اولیه با اؼوفاد از روؿ ای ازمایؽ مؾا ض مقاراه و غیظ‬ ‫گظداوری ؿض و با اؼوفاد از روؿ ای اماری و مؿیار ای پطیظفوه ؿض مورد تخعیه‬ ‫میگیظد‪.

‫تزكیكات بییادی نؼظی‪:‬‬ ‫ش ػای‬ ‫ػوابصانهای گظداوری می‌ؿػود و ؼػپغ بػه رو ‌‬ ‫‌‬ ‫اظالؾات و مواد اولیه تزلیو به روش‬ ‫نویخهگیظی می‌ؿود‪.‬‬ ‫مصولف اؼوض ؿ مورد تخعیه و تزلیو ؾكالنی لظار گظفوه ‌‬ .

‫تزكیكات اربظدی‪:‬‬

‫تزكیكاتی ػویض ه با اؼوفاد از زمییه و بػوظؿیاشوی و مؿلوماتی ه توؼط تزكیكػات‬
‫میگیظنض‪.‬‬
‫نیازمیضی ای بؾظ مورد اؼوفاد لظار ‌‬
‫‌‬
‫بییادی فظا م ؿض بظای رفؽ‬

‫مؾصقات تزكیكات اربظدی‪:‬‬
‫‌‬
‫میگیظنض‪‌.‬‬
‫‪)1‬از نؼظ زمانی زودتظ از تزكیكات بییادی انخام ‌‬
‫‌‬
‫‪)2‬درامضزا ػویض و به می دلیو ظظفضاران بیؾوظی دارنض‌‬
‫‌‬
‫میپطیظنض‪.‬‬
‫ارشانه ا انخام ‌‬
‫‌‬
‫‪)3‬ؾمضتا توؼط ؼازمان ای دولوی وشقوفی و‬

‫تزكیكات ؾملی‪:‬‬
‫ای تزكیكات را بایض تزكیكات رو مػاله یا رو مؾکو نامیض زیظا نوایح ان مػوكیما‬
‫بظای رو مػاله به ار گظفوه می‌ؿود‪.‬‬

‫مجال ایػػی از تزكیق ؾملی‬
‫‌‬
‫‌‬
‫‪)1‬تزكیق بظای رفؽ شاموؿی بظؽ‌‬
‫‪)2‬تزكیق بظای رفؽ شظابی اتومایو یا ماؿی ‌‬
‫‪)3‬بظرؼی بظای تؾصیـ بیماری و درمان ان‌‬
‫‪)4‬پیضا ظدن روؿ ای مكابله با ؼیو‌‬
‫‪)5‬یافو ؾل افعایؽ بیکاری و را ای ا ؽ ان‌‬
‫‪ )6‬ؾف ؾلو افعایؽ تظک شضم ار یان یک ؼازمان‬

‫ؿظوع ییض‌‬

‫گعارش تزكیق را بصوانیض‌‬
‫ایا ضؼ معالؿه یافو ‌‬

‫روابط ؾل مؿلولی بو د‌‬
‫بلی‬
‫تزكیق یا تخظبی اؼ یا ؾلی‌‬

‫شیظ‬

‫ایا رابعه بودود می ایض؟‌‬
‫بلی‬
‫تزكیق تزكیق ماػوگی اؼ ‌‬

‫شیظ‬

‫روؿی ه به ار رفوه یا توفیفی‬
‫اؼ یا تاریصی‌‬

‫ایا معالؿه ولایؽ‬
‫گطؿوه را توفیف می‬
‫ظد؟‌‬
‫بلی‬

‫ایا موغیظ مػوكو‬
‫دؼوکاری ؿض بود‌‬

‫تزكیق تزكیق ؾلی یا پغ از ولوع اؼ ‌‬

‫تزكیق تزكیق تاریصی اؼ ‌‬

‫بلي‬
‫تزكیق توفیفی اؼ ‌‬

‫تزكیق تخظبی اؼ ‌‬

‫نمایؽ انواع تزكیكات ؾلمی‌‬

‫شیظ‬

‫د یو اؿف تزكیكات تاریصی‪:‬‬ ‫‌‬ ‫‪)1‬مزكق در فزیه رضور نضارد و نمی‌توانض موغیظ ا را ؿیاؼایػػی و یوظؿ نمایض‪‌.‬‬ ‫‌‬ ‫‪)2‬امکان ت یه مضارک افی بظایؽ ودود نضارد‪‌.‬‬ .‬‬ ‫‌‬ ‫‪)3‬بؿضػی از میػػابؽ ػػب اظػػالع مانیػػض نكػو لول ػػای ؼػییه بػػه ؼػػییه نمػی‌توانػػض از ؼػػیضی و‬ ‫اؾواار بظشوردار باؿض‪.

‬‬ ‫میابؽ تزكیق تاریصی‌‬ ‫میابؽ دؼ دوم‪ ‌:‬میابؿی ػویض ه به ظور غیظ مػوكیم در ارتااط با رادثه لظار‬ ‫دارنض و به اتکای میابؽ دؼ اوؿ ت یه میؿونض مانیض نكو‬ ‫لول ای مػوكیم یا غیظ مػوكیم‪‌.‫منابع دست اول‪‌:‬میابؿی ػویض ه مػوكیما در ارتااط با رادثه یا پضیض‬ ‫ارمیگیظنض وممک اؼ به ؿکو ػوای ؿفا ی تقویظی و‬ ‫لظ ‌‬ ‫مانیض ان مؾا ض ؿود‪‌.‬‬ .

‫میابؽ تزكیق تاریصی‪:‬‬ ‫‌‬ ‫‪)1‬میابؽ مکػووب‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‪)2‬میابؽ ؿفا ی‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‪)3‬میابؽ تقویظی‌‬ ‫‌‬ ‫‪)4‬میابؽ ؼاشومانی‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‪)5‬میابؽ مادی و ابعاری‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‪)6‬اؼیاد الکػوظونیکی‬ .

‫تؿظیف نكض ؼیض‪:‬‬ ‫به بظرؼی نكض و ارزیابی اؼیاد و مضارک توؼط مزكق بظای تاتیض اؼیاد و مضارک گػفوه‬ ‫میؿود‪.‬‬ .

‫میگیظد‪‌.‬‬ ‫نكض درونی‪ ‌:‬مزووای معالب ؼیض مورد بظرؼی لظار ‌‬ .‬‬ ‫نكض بیظونی‪ ‌:‬ركیكی بودن و افال ؼیض مورد ارزیابی لظار ‌‬ ‫انواع نكض ؼیض‌‬ ‫میگیظد‪‌.

‬‬ ‫مانیض بظرؼی‪‌:‬‬ ‫‌‬ ‫‌‪)1‬واؿی ار یان یک ادار ‌‬ ‫‌ ‌‬ ‫‌‪)2‬بظرؼی واؿی دانؽ اموزان یک ؿ ظ‬ ‫‌ ‌‬ .‫تزكیكات توفیفی‪:‬‬ ‫‌‬ ‫میشوا ض بضانض‬ ‫در ای نوع ازتزكیكات مزكق به دنااؿ چگونه بودن مواوع اؼ و ‌‬ ‫پضیض موغیظ یا معلب چگونه اؼ ‪‌.

‫در تزكیكات توفیفی از ابعار زیظ اؼوفاد میؿود‪:‬‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ػوابصانهای‌‬ ‫‌‬ ‫‌‪)1‬معالؿه‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‪)2‬بظرؼی موون‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‪)3‬پظؼؾیامه‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‪)4‬مؾا ض ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‪)5‬مقاراه‬ .

‫زمییه یابی‌‬ ‫موردی‌‬ ‫انواع تزكیكات توفیفی‌‬ ‫تزلیلی‌‬ ‫لوم نگاری‌‬ .

‬‬ ‫‌‬ .‫زمییهیاب‪:‬‬ ‫تزكیق توفیفی ‌‬ ‫بػػه معالؿػػه ویژگػ ‌ػی ػػا و فػػفات اف ػظاد دامؿػػه مػ ‌ػیپػػظدازد و واػػؿی فؿلػػی دامؿػػه را در‬ ‫لال ػػب چی ػػض ف ػػف ی ػػا موغی ػػظ مانی ػػض ؼ ػ د ػػیغ وزن و غی ػػظ م ػػورد بظرؼ ػػی ل ػظار‬ ‫مید ض‪.

‬‬ ‫تزكیق در ‌‬ .‫تزكیق توفیفی موردی یا ژرفا نگظ‪:‬‬ ‫ؾاارت اؼ از معالؿه یک مورد یا یا یک وارض و اوش ؾمیق در مورد ان‪‌.‬بظای مجاؿ‬ ‫ویژگی ا و رفوار یک دانؽ اموز ناؼازگار یا تیع وش‪.

‬در‬ ‫به میؼور توفیف ؾییی و یفی مزووای مفا یم به فورت ‌‬ ‫والػػؽ للمػػظو ای ػ تزكیػػق را موی ػػای مکػوػػوب ؿػػفا ی و تقػػویظی دربػػار مواػػوؾی‬ ‫مید ض‪.‬‬ ‫شاص تؾکیو ‌‬ .‫تزكیق توفیفی تزلیو مزووا‪:‬‬ ‫نؼامدار انخام میؿػود‪‌.

‬‬ .‫تزكیكات ماػوگی یا مصوانی‪:‬‬ ‫ایػ تزكیكػػات بػظای ػػػب اظػػالع از ودػػود رابعػػه بػػی موغیظ ػػا انخػػام مػ ‌ػیپػػطیظد ولػػی العامػػا ؾػػف‬ ‫رابعه ؾل و مؿلولی مورد نؼظ نیػ ‪.

‬‬ ‫تغییظ در‬ ‫انواع ماػوگی‌‬ ‫ماػوگی میفی‪ ‌:‬د تغییظات یک موغیظ با د‬ ‫موغیظ دیگظ مػو نااؿض‪‌.‫ماػوگی مجا ‪ ‌:‬د تغییظ در یک موغیظ با د‬ ‫موغیظ دیگظ مػو باؿض‪‌.‬‬ ‫تغییظات‬ .

‫‪‌+1‬‬ ‫فكضان‌‬ ‫ماػوگی مجا ‌‬ ‫ماػوگی میفی‌‬ ‫ماػوگی‌‬ ‫افعایؽ ؿضت ماػوگی‌‬ ‫ا ؽ ؿضت ماػوگی‌‬ ‫ا ؽ ؿضت ماػوگی‌‬ ‫افعایؽ ؿضت ماػوگی‌‬ ‫نمایؽ ظیف و دامیه تغییظ اظیب ماػوگی‬ ‫‪-1‬‬ .

‫‪y‬‬ ‫‪y‬‬ ‫‪x‬‬ ‫بضون ماػوگی‌‬ ‫‪y‬‬ ‫‪x‬‬ ‫ماػوگی میفی‌‬ ‫نمودار انواع ماػوگی‬ ‫‪x‬‬ ‫ماػوگی مجا‬ .

‬‬ .‫تزكیكات ؾلی(پغ رویضادی)‪:‬‬ ‫اییگونه تزكیكات ؾف ؾل ‌ ا یا ؾوامو بظوز یک رویضاد یا رادثه یا پضیض مورد نؼظ‬ ‫اؼ ‪‌.

‫در یک تزكیق ؾلی معلوب مزكق بایض ؼه دؼوه موغیظ داؿوه باؿض‪:‬‬ ‫‌‬ ‫داؿوهانض‪‌.‬‬ ‫‌‬ ‫‪)1‬موغیظ ای افلی ه نكؽ موثظ و مجاوی در بظوز پضیض‬ ‫‌‬ ‫داؿوهانض‪‌.‬‬ ‫‌‬ ‫‪)2‬موغیظ ایػػی ه نكؽ بازدارنض و میفی در رابعه با بظوز پضیض‬ ‫‌‬ ‫‪)3‬موغیظ ای زمییه ؼاز ه موار ییض را بظای اثظگطاری موغیظ ای افلی بود‌انض‪.‬‬ .

‫تزكیكات تخظبی‪:‬‬ ‫بػػظ ؿػػیاش رابعػػه ؾل ػ و مؿلػػولی بػػی موغیظ ػػا تا یػػض دارنػػض و ؼػػص از معالؿػػه رابعػػه‬ ‫یک ؼویه و تاثیظ موغیظ مػوكو(ؾل )‌بظموغیظ تابؽ(مؿلوؿ)اؼ ‪.‬‬ .

‫ؿظایط اظوری یک تزكیق تخظبی‪:‬‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‪ )1‬یوظؿ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‪)2‬انوصاب تقادفی‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‪)3‬تکظار ازمایؽ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‪)4‬لابلی تؿمیم‬ .

‬‬ ‫نویخهگیظی و تؿخیو نکییض‪‌.‬‬ ‫‪)4‬مزیط ازمایؽ را به فورت ظایؿی و ؾادی نگه داریض‪‌.‫نکاتی ه بایض رؾای ؿود تا تزكیق تخظبی لابو تؿمیم باؿض ؾاارتیض‬ ‫از‪:‬‬ ‫‪)1‬از افو یوظؿ موغیظ ا غفل نکییض‪‌.‬‬ .‬‬ ‫‪)5‬در انخام فؿالی ‌ ای تزكیكاتی و مظارو ار و ‌‬ ‫زمایؽ ا را در مولؿی ‌ ا و ؿظایط مؾابه تکظار نمود واز یکػانی نوایح اظمییان رافو ییض‪‌.‬‬ ‫‪)6‬ا ‌‬ ‫‪)7‬از اؾوااردرونی ازمایؽ و نیع اؾواار بیظونی ان معمئ ؿویض‪.‬‬ ‫‪)2‬در انوصاب افظاد نمونه به روش تقادفی الضام ییض‪‌.‬‬ ‫‪)3‬تاثیظ اؿواا ات اماری را در انوصاب نمونه و تخعیه و تزلیو داد‌ ا به رضالو بظؼانیض‪‌.

‫روؿ ا و ظظر ای ادظای تزكیق تخظبی‪:‬‬ ‫‌‬ ‫‪)1‬ازمایؽ با اؼوفاد‬ ‫‌‬ ‫‪)2‬ازمایؽ با اؼوفاد‬ ‫‌‬ ‫‪)3‬ازمایؽ با اؼوفاد‬ ‫‌‬ ‫‪)4‬ازمایؽ با اؼوفاد‬ ‫از یک گظو ازمودنی‌‬ ‫از دو گظو (مؾا ض و ازمایؽ)‌‬ ‫از چیض گظو ‌‬ ‫از روش تکظار ازمون‬ .

‫مظارو انوصاب تؿظیف و بیان مػاله تزكیق‪:‬‬ ‫‪)1‬ظظح مػاله تزكیق و تؿیی رضود ان‌‬ ‫‪)2‬معالؿه ادبیات و ؼوابق مػاله تزكیق‌‬ ‫‪)3‬ؿیاؼایػػی و تزلیو مػاله تزكیق‌‬ ‫‪)4‬تؿیی موغیظ ا و تضوی مضل ای ؾلی مظبوط به فورت نؼظی‌‬ ‫‪)5‬تؾظیذ مػاله تزكیق و نگارش ان‬ .

‫مواوع تزكیق بظای مزكق به د یو زیظ معظح میؿود‪:‬‬ ‫‪ )1‬یخکاوی‌‬ ‫‪)2‬تخارب ؿصقی‌‬ ‫‪)3‬معالؿه اثار مکػووب‌‬ ‫‪)4‬میابؽ ؿفا ی‌‬ ‫‪)5‬موكاایان تزكیق‬ .

‬‬ ‫‪‌ )2‬‬ ‫‪)3‬رضود زمانی و مکانی و تؾکیالتی ان مؾصـ ؿود‪‌.‬‬ ‫زمییهای ه مػئله در ان لظار دارد مؿظفی ؿود‪‌.‫بظای تؿیی رضود مػاله تزكیق بایض نکات زیظ رؾای گظدد‪:‬‬ ‫‪)1‬واؿی ؾمومی و ؼپغ واؿی شاص مػئله مؾصـ ؿود‪‌.‬‬ .‬‬ ‫‪)4‬مػاتو دانای و ارومالی ه ممک اؼ مودب تضاشو ؿونض ؿیاؼایػػی و مظز ان ا‬ ‫با مػاله تزكیق تؿیی ؿود‪.

‬‬ ‫ؿکو می گیظد ؼاد‌تظ بووانض ‌‬ .‬‬ ‫‪)2‬بظ اؼاس اگا ی از مؿلومات رافله الضام به دوبار اری و تکظار نصوا ض ظد‪‌.‬‬ ‫‪)4‬به مزكػق مػک می یػض تػا موغیظ ػای مػورد نؼػظ در معالؿػه را ب وػظ ؿیاؼػایػػی و روابػط‬ ‫ؾل و مؿلولی ان ا را تایی نمایض‪‌.‫د یو معالؿه ادبیات و ؼوابق تزكیق‪:‬‬ ‫‪)1‬فظد نػا به مواوع اؿظاؼ زیادتظی پیضا می یض‪‌.‬‬ ‫‪)5‬بػػه مزكػػق مػػک مػ ‌ػینمایػػض تػػا بػػا اؼػػوفاد از ان ػػا و تقػػوراتی ػػه از والؿیػ در ذ ػ او‬ ‫فظایه ای تزكیق شود را تضوی یض‪.‬‬ ‫‪)3‬از روش ار دیگظان اگا ی شوا ض یاف ‪‌.

‫روش دؼویابی به میابؽ و ف ظؼ ‌بظداری از ان ا‪:‬‬ ‫‪)1‬اؼوفاد از ػوابؾیاؼی ا‌‬ ‫‪)6‬اؼوفاد از چکیض ا‌‬ ‫‪)2‬اؼوفاد از ف ظؼ مكا ت‌‬ ‫‪)7‬اؼوفاد از مخموؾه مكا ت‌‬ ‫‪)3‬اؼوفاد از نمایه ا‌‬ ‫‪)8‬اؼوفاد از روش مقاراه‌‬ ‫‪)4‬اؼوفاد از ػوابصانه‌‬ ‫‪)9‬اؼوفاد از ارؿیو ا‌‬ ‫‪)5‬اؼوفاد از ف ظؼ تزكیكات‬ ‫اظالعرؼانی امپیوتظی‬ ‫‪ )10‬اؼوفاد از ؼیػوم ‌‬ .

‫اؼوفاد از ؼیػوم ای اظالع رؼانی امپیوتظی به ؼه ظظیق فورت‬ ‫میگیظد‪:‬‬ ‫‌‬ ‫‪)1‬اؼوفاد از ؼیػوم ‪CD-ROM‬‬ ‫‪)2‬اؼوفاد از ؼیػوم ‪On-line‬‬ ‫‪)3‬اؼوفاد از ؼیػوم ؿاکه (‪)internet‬‬ .

‫مزكق بظای ثا و ااط معالب از روؿ ای زیظ اؼوفاد می یض‪:‬‬ ‫‪)1‬ؾالموگطاری روی مو و راؿیه اوراؽ ػواب‌‬ ‫شالفهبظداری از مو و نگارش ان‌‬ ‫‪‌ )2‬‬ ‫رافؼهدار الکػوظونیکی نؼیظ امپیوتظ ا‬ ‫‪)3‬اؼوفاد از ماؿیی ای ‌‬ .

‬‬ ‫‪)5‬ایا تزكیق انخام ؿضنی اؼ ‪‌.‬‬ .‬‬ ‫‪)4‬ایا تزكیق ارتااط بی موغیظ ا را مورد ؼیخؽ لظار می د ض‪‌.‬‬ ‫‪)3‬موغیظ ای مػئله ضامیض‪‌.‬‬ ‫‪)7‬ایا امکانات زم را بظای انخام تزكیق را در اشویار دارد‪‌.‬‬ ‫‪)2‬مزكق بایض بظرؼی یض ه ایا تزكیق از تازگی بظشوردار اؼ ‪‌.‬‬ ‫‪)6‬ایا مزكق توانایػػی انخام ان را دارنض‪‌.‬‬ ‫‪)8‬ایا ؾالله و ؿوؽ انخام تزكیق را دارد‪.‫ؾواملی ه بایض از ریت ارزش ار و ؾملی بودن مزكق بایض مورد‬ ‫ارزیابی لظار د ض‪:‬‬ ‫‪)1‬مزكق بایض بظرؼی یض ه ایا تزكیق ارزش انخام دادن دارد یا شیظ‪‌.

‬‬ .‬‬ ‫‪)2‬مػاله بایض به ظور وااذ تؿظیف ؿض باؿض‪‌.‬‬ ‫‪)5‬ؼوا ت ویژ تزكیق نوؿوه ؿود‪‌.‫در بیان مػاله و تؿظیف ان مزكق بایض به نکات زیظ توده یض‪:‬‬ ‫‪)1‬فورت مػاله را به ؿکو ؼوالی بیویػض‪‌.‬‬ ‫‪)3‬از اربظد افعالرات و واژگان ارزؿی شودداری ؿود‪‌.‬‬ ‫‪)4‬افعالرات و مفا یم تؿظیف ؿود‪‌.

‬‬ ‫‪‌ )2‬‬ ‫‪)3‬ابؿاد ویژگی ا و ففات و رضود مػاله مورد معالؿه را ؿظح د ض‪‌.‬‬ ‫مكضمهای لی دربار اییگونه مػایو و اظورت انخام تزكیق مورد شود بیویػض‪‌.‬‬ ‫‪)5‬ف ظؼ موغیظ ا و مؿظف ای مورد معالؿه را به ؿظری ه گػفوه ؿض ذ ظ یض‪‌.‬‬ .‬‬ ‫‪)7‬نوایح و دؼواورد ای پیؽ بییی ؿض تزكیق را اػ ار یض‪.‬‬ ‫‪)4‬ادبیات و ؼوابق مػئله تزكیق را بیان یض‪‌.‫روش نگارش و ارزیابی مػاله تزكیق‪:‬‬ ‫‪)1‬فورت مػئله را به ؿکو ؼوالی بیویػض‪‌.‬‬ ‫‪)6‬ؼوا ت ویژ تزكیق را ف ظؼ یض‪‌.

‬‬ ‫را بظای ؾف مخ وؿ مک ‌‬ .‫تؿظیف فظایه‪:‬‬ ‫ؾاارتػ ػ از ر ػػضس ی ػػا گم ػػان انضیؾ ػػمیضانه درب ػػار ما ی ػ چگ ػػونگی و رواب ػػط ب ػػی‬ ‫ػوتػػظی‬ ‫پضیػػض ػػا اؿػػیاء وموغیظ ػػا ػػه مزكػػق را در تؾػػصیـ نعدیکػوػػظی و مزومػ ‌‬ ‫مینمایض‪.

‬‬ ‫‪)4‬فظاػػیه چػػارچوبی را ب ػظای تفػػػیظ اظالؾػػات دمػ ‌ػؽاوری ؿػػض و نویخػ ‌ػهگیػػظی از ان اراتػػه‬ ‫مید ض‪.‬‬ ‫‌‬ .‬‬ ‫‌‬ ‫‪)3‬فظایه باؾت می‌ؿود تا مزكق مػاله پژو ؽ را ب وظ درک ػظد و روؿػ ای دم ‌ػؽاوری‬ ‫اظالؾات را ب وظ تؿیی نمایض‪‌.‫نكؽ فظایه در انخام تزكیق‪:‬‬ ‫‪)1‬معالؿه میابؽ و ادبیات مظبوط به مواوع د ‌دار ؿود‪‌.‬‬ ‫ػاست ػػظ‬ ‫‪)2‬پژو ؾ ػػگظ را نػ ػػا ب ػػه دیا ػ ‌ػه ػػای م ػػولؿیوی و مؿی ػ ‌ػیدار مػ ػػاله پ ػػژو ؽ رػ ػ ‌‬ ‫مینمایض‪‌.

 93 .

‬‬ .‬‬ ‫‌‬ ‫‪)3‬مزكق به دنااؿ ؾف و تؿیی رابعه ؾل و مؿلولی بی دو یا چیض موغیظ اؼ ‪.‬‬ ‫‌‬ ‫‪)2‬مزكق در پػی معالؿه میعان ماػوگی بی دو یا چیض موغیظ اؼ ‪‌.‫معالؿه چگونگی روابط بی موغیظ ا در یکی از ؼه رال زیظ انخام‬ ‫میپطیظد‪:‬‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‪)1‬مزكق به دنااؿ بظرؼی و مكایػه تفاوت تاثیظ دو یا چیض موغیظ بػظ یػک یػا چیػض موغیػظ‬ ‫اؼ ‪‌.

‫‪ = R+E>0‬میعان تفاوت‌‬ ‫‪ = R+E= +-1‬میعان ماػوگی‌‬ ‫‪ =R+E>0‬میعان اثظ‌‬ .

‬‬ ‫‪)9‬فظایه بایض به فورت دمله شاظی باؿض‪‌.‫ویژگی ای یک فظایه شوب‪:‬‬ ‫‌‬ ‫‪)1‬فظایه بایض لضرت تایی ركایق را داؿوه باؿض‪‌.‬‬ ‫‪)6‬فظایه ناایض با افوؿ ؾلمی تاییض ؿض مغایظت داؿوه باؿض‪‌.‬‬ ‫‌‪)10‬در یک فظایه شوب افعالرات و واژ‌ ای اشوقافی تؿظیف میؿونض‪.‬‬ ‫‪)2‬فظفیه بایض بووانض پاؼس مػاله تزكیق را بض ض‪‌.‬‬ ‫‪)7‬فظایه ناایض از واژ‌ ا و مفا یم ارزؿی اؼوفاد یض‪‌.‬‬ ‫‪)4‬فظایه بایض ؼاد و لابو ف م باؿض‪‌.‬‬ ‫‪)8‬فظایه بایض به معالؿه و پژو ؽ د بض ض‪‌.‬‬ .‬‬ ‫‪)3‬فظایه بایض لابلی رطؼ ركایق نامظتاط با مػاله تزكیق را داؿوه باؿض‪‌.‬‬ ‫‪)5‬فظایه بایض لابلی ازمون داؿوه باؿض‪‌.

‫ؿمار ردیف‌‬ ‫ؿظح ؼواؿ‬ ‫‪1‬‬ ‫ایا فظایه لضرت ؼیخؽ و تایی ركایق را دارد؟‌‬ ‫‪2‬‬ ‫ایا نویخه رافو از ازمون فظایه پاؼس مػاله را شوا ض داد؟‌‬ ‫‪ 3‬ایا از تضاشو مػاتو و فظایه ای دیگظ در ان دلوگیظی ؿض اؼ ؟‌‬ ‫‪4‬‬ ‫ایا فورت فظایه ؼاد و لابو ف م اؼ ؟‬ ‫‪5‬‬ ‫ایا فظایه لابلی ازمون پطیظی را دارد؟‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ایا مفا یم وموغیظ ای فظایه تاضیو به تؿاریف ؾملیاتی ؿض اؼ ؟‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ایا فظایه با ركایق و لوانی مػلم ؾلمی مغایظت نضارد؟‬ ‫ایا از هاربظد وا‌ژ ا و مفا یم ارزؿی پظ یع ؿض اؼ ؟‬ ‫ایا فظایه به فورت دمله شاظی بیان ؿض اؼ ؟‬ ‫ایا واژ ا و افعالرات اشوقافی تؿظیف ؿض اؼ ؟‬ ‫ایا تمام فظایه ای مورد نیاز تزكیق تضوی ؿض اؼ ؟‬ ‫ایا فظایه ای تضوی ؿض در راؼوای تزكیق لظار داؿوه و با ینضیگظ ما یگی دارد؟‬ ‫ارزیابی فظایه تزكیق‬ ‫بلی‌ شیظ‬ ‫مالرؼات‌‬ .

‫تؿظیف دامؿه اماری‪:‬‬ ‫ؾاارتػ از هلیه ؾیافظ و افظادی هه در یم مكیاس دغظافیایػػی مؾصـ دارای یم یا‬ ‫چیض فف مؾوظؾ باؿیض‪.‬‬ .

‫اؼویااط اماری‪:‬‬ ‫ؿاشـ ای اماری‪.‬‬ ‫‌‬ ‫ؾاارتػ از بظاورد پاراموظ ای دامؿه بظ اؼاس‬ .

‫تؿظیف نمونه‪:‬‬ ‫نمونػػه ؾاارتػػ از تؿػػضادی از افػظاد دامؿػػه هػػه فػػفات ان ػػا بػػا فػػفات دامؿػػه مؾػػاب‬ ‫داؿوه و مؿظؼ دامؿه بود از تخانغ و مگیی با افظاد دامؿه بظشوردار باؿیض‪.‬‬ .

‫نمونه ای ارومالی‪‌:‬‬ ‫نمونه ا هه به نمونه‌ ای اتفالی و نیع تقادفی مؾ ورنض‬ ‫در ای ‌‬ ‫افو ؿانغ بظابظ بظای انوصاب دامؿه د ؾضوی در نمونه‬ ‫میگظدد‪‌.‬‬ .‬‬ ‫رؾای ‌‬ ‫انواع نمونه ‌‬ ‫نمونه ای غیظ ارومالی‪‌:‬‬ ‫نمونه ا بظ اؼاس رؾای افو ؿانغ بظابظ بظای‬ ‫ای ‌‬ ‫نمیگظدد بلنه با نؼظ مزكق‬ ‫افظاد دامؿه انوصاب ‌‬ ‫بظگعیض میؿود‪‌.

‫نمونه ای ارومالی ؼاد ‌‬ ‫‪‌ )1‬‬ ‫ظاكهبیضی ؿض ‌‬ ‫نمونهگیظی ارومالی ‌‬ ‫‪‌ )2‬‬ ‫شوؿهای‌‬ ‫نمونهگیظی گظو ی یا ‌‬ ‫‪‌ )3‬‬ ‫نمونه ای ارومالی‌‬ ‫‌‬ ‫انواع‬ ‫نمونهگیظی منانی‌‬ ‫‪‌ )4‬‬ ‫گیظی ای مادر یا پایه‌‬ ‫نمونه ‌‬ ‫‪‌ )1‬‬ ‫گیظی ا‌‬ ‫نمونه ‌‬ ‫‪)5‬ؼایظ ‌‬ ‫دردهای‌‬ ‫نمونهبظداری چیض ‌‬ ‫‪‌ )2‬‬ ‫‪)3‬نمونه مصولط‌‬ .

‫نمونه ای ارومالی ؼاد ‪:‬‬ ‫‌‬ ‫ای ػ نمونػػه بػػظ اؼػػاس ای ػ افػػو انوصػػاب مػػی‌ؿػػود هػػه هلیػػه اف ػظاد دامؿػػه مػػورد معالؿػػه‬ ‫موخانغ بود و مؾاب دارنض یا در والؽ افظاد دامؿه ینضؼ ػویض‪.‬‬ .

‫لظؾههؾی‌‬ ‫اؼوفاد از ‌‬ ‫روؿ ای انوصاب رخم نمونه‌‬ ‫اؼوفاد از دضوؿ اؾضاد تقادفی‌‬ ‫اؼوفاد از روش میؼم یا ؼیػوماتیم‌‬ .

‬‬ ‫‌‬ ‫‪)2‬بػظای انوصػػاب افػظاد بؿػػضی ؿػػمار مظبػػوط بػػه افػظاد انوصػػاب ؿػػض لالػػی از هیػػػه بیػػظون‬ ‫ایض و در چیی ؿظایعی بایض ان را پوچ تقور هظد‪.‫نناتی را هه در اؼوفاد از لظؾه هؾی بایض رؾای نمود‪:‬‬ ‫‌‬ ‫‪)1‬م ػظ یػا ؿػمار ػظ فػظد نمونػه را هػه از هیػػه شػارج هػظد پػغ از یادداؿػ هػظدن ان بایػض‬ ‫به هیػه بظگظدانض‪‌.‬‬ .

‬‬ ‫‌‬ .‫اؼوفاد از دضوؿ اؾضاد تقادفی‪:‬‬ ‫دضول ای اؾضاد تقادفی به وؼیله هامپیوتظ ایػػی هه ارلام را به ظور اتفالی تیؼیم‬ ‫میهییض ت یه میؿود‪.

‫انواع دضوؿ اؾضاد تقادفی‪:‬‬ ‫‌‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‪)1‬دضوؿ اؾضاد اتفالی ؿظه رنض‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‪)2‬هیمیػیون تخارتی ایالوی‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‪)3‬دضوؿ هیضاؿ و اؼمی‬ .

‬‬ .‫نمونهگیظی میؼم یا ؼیػوماتیم‪:‬‬ ‫مجالی از ‌‬ ‫نمونهای به تؿضاد ‪ 50‬نفظ را‬ ‫میشوا ض از بی افظاد یم دامؿه دانؾخویػػی ‪ 500‬نفظی ‌‬ ‫مزككی ‌‬ ‫به روش میؼم یا ؼیػوماتیم انوصاب هیض‪.

‫‪=k‬ؾضد ثاب فافله بی دو نمونه‬ ‫‪=N‬رخم یا تؿضاد دامؿه‬ ‫‪=n‬رخم یا تؿضاد نمونه‬ ‫‪=10‬‬ ‫‪p2‌6+10=16‬‬ ‫‪‌500‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪N‬‬ ‫=‬ ‫‪n‬‬ ‫=‪K‬‬ ‫‪p2  p1  k‬‬ ‫‪pn  pn 1  k‬‬ .

‫ظاكهبیضی ؿض ‪:‬‬ ‫نمونهگیظی ارومالی ‌‬ ‫‌‬ ‫افظاد دامؿه با توده به ففات درون گظو ی شػود بػه ظاكػات مصولفػی تكػػیم میؿػونض‬ ‫میگظدنض‪.‬‬ ‫و افظاد نمونه به تیاؼب از بی تمامی ظاكات انوصاب ‌‬ .

‬‬ ‫‪)4‬نػا درفض و ؼ م ظ یم از ظاكات را در هو دمؿی دامؿه مزاؼاه نمایض‪‌.).‬‬ ..‬‬ ‫‪)6‬بػػا اؼػػوفاد از روش نمونػ ‌ػهگیػػظی اتفػػالی ؼػػاد تؿػػضاد اف ػظاد نمونػػه ػػظ ظاكػػه را از بػػی هػػو اف ػظاد‬ ‫مان ظاكه انوصاب نمایض‪.‬‬ ‫‪)5‬با توده به ؼ م ظ ظاكه در دامؿه نػػا درفػض و ؼػ م ان ظاكػه را در افػظاد نمونػه نیػع مؿػی‬ ‫هیض‪‌.‬‬ ‫‪)2‬بظ اؼاس فف یا ففات موردنؼظ دامؿه را ‌‬ ‫‪)3‬دضوؿ توزیؽ افظاد دامؿه را بی ظ یم از ظاكات ت یه هیض‪‌.‫بظای انوصاب نمونه در چیی دوامؿی مزكق بایض ننات زیظ را رؾای‬ ‫هیض‪:‬‬ ‫‪)1‬ففات مومایعهییض افظاد دامؿه را مؾصـ هیض (ؼ دیغ ؿغو و ‪‌..‬‬ ‫ظاكهبیضی هیض‪‌.

‬‬ ‫معالؿه از ظظیق ظی چیض مظرله ‌‬ .‫شوؿهای‪:‬‬ ‫نمونهگیظی گظو ی یا ‌‬ ‫‌‬ ‫نمونهگیظی شوؿ ‌ػهای ؾاػارت اؼػ از انوصػاب وارػض تزلیػو و بػه ؾاػارتی وارػض افػلی‬ ‫‌‬ ‫نمونهگیظی پیوؼوه‪.

‬‬ ‫نیاز را به روؿ ای ارومالی ؼاد یا ‌‬ .‫شوؿهای‪:‬‬ ‫نمونهگیظی گظو ی یا ‌‬ ‫هاربظد ‌‬ ‫امنان تؿیی چ ارچوبی بظای دامؿه اماری ودود نضاؿوه باؿض و مزكق نووانض نمونه مورد‬ ‫ظاكهبیضی ؿض انوصاب هیض‪.

‬‬ ‫امنػػان گػػظداوری‬ .‫مظرلهای بظای زمانی میاؼب اؼ ‪:‬‬ ‫شوؿهای و چیض ‌‬ ‫نمونهگیظی ‌‬ ‫‌‬ ‫‪)1‬چ ارچوب دامؿه اماری در اشویار نااؿػض یػا ت یػه ان زمػان و عییػه زیػادی را ظلػب‬ ‫هیض‪‌.‬‬ ‫‪)2‬بػػه لزػػاظ گػػػوظدگی دغظافیػػایػػی وارػػض ای تزلیػػو و معالؿػػه‬ ‫اظالؾات نااؿض‪.

‫نمونهگیظی منانی‪:‬‬ ‫‌‬ ‫منان ا و نواری دغظافیایػػی مورد‬ ‫ویژگی ای ‌‬ ‫ای روش بیؾوظ بظای معالؿه پضیض‌ ا و ‌‬ ‫میگیظد‪.‬‬ ‫اؼوفاد لظار ‌‬ .

‫نمونهگیظی منانی‪:‬‬ ‫انواع مصولف وارض ای نمونه ‌‬ ‫نكعهای‌‬ ‫‪)1‬نمونه ‌‬ ‫لعؿهای‌‬ ‫‪)2‬مػاروی یا ‌‬ ‫‪)3‬نمونه شعی‬ .

‬‬ .‫نمونهگیظ ‌ی ای مادر یا پایه‪:‬‬ ‫‌‬ ‫ؼی ای‬ ‫اییگونه نمونه‌گیظی‌ ا بظای دوامؽ بعرگ هه در بؿض زمانی دارای تزكیكات و بظر ‌‬ ‫تنظاری ػویض میاؼا دارد‪.

‬‬ ‫‪)2‬نمونه مادر بایض داتما زیظ نؼظ و هیوظؿ بود و ب یگام ؿود‪‌.‫نمونهگیظ ای مادر‬ ‫مؾصقات ‌‬ ‫‪)1‬بایض از مؿیادار بودن و اؾواار ان به ؾیوان نماییض یم دامؿه بعرگػوظ اظمییان رافو‬ ‫هظد‪‌.‬‬ .

‬‬ .‫دردهای‬ ‫نمونهبظداری چیض ‌‬ ‫‌‬ ‫اظالؾػػات مػػورد نیػػاز را بػػه ظػػور هامػػو از نمونػػه افػػلی بظگعیػػض ؿػػض نمیتػػوان هػػػب‬ ‫نمػػود و مزك ػػق ناچ ػػار اؼ ػ از درون نمونػػه معب ػػور نمون ػػه فظؾ ػػی و ه ػػوچنػوظی را‬ ‫بظگعییض‪.

‫نمونه مصولط‬

‫نمونهای اؼ هه در مظارو مصولف تؾنیو ان روؿ ای موفاوت به هار می‫رود‪‌.‬‬
‫‌‫‬

‫نمونهگیظی ؼ میه‫ای‌‬
‫‪ )1‬‫‬
‫نمونهگیظی اتفالی‌‬
‫‪ )2‬‫‬

‫نمونه ای غیظ ارومالی‌‬
‫‫‬
‫‪)3‬نمونه واؿی‌‬
‫‪)4‬نمونه موردی‌‬

‫‪)1‬اؼوفاد از تصمی ؿصقی‌‬

‫روؿ ای نمونه‫گیظی‪‌:‬‬

‫‪)2‬اؼوفاد از تنیین ا و روؿ ای اماری‌‬

‫در تصمی رخم نمونه بوؼیله تصمی ؿصقی ننات زیظ بایض رؾای‬
‫گظدد‪:‬‬
‫‪)1‬رخم و انضاز دامؿه بایض مض نؼظ لظار گیظد‪‌.‬‬
‫‌‬
‫‪)2‬میعان تخانغ دامؿه یا پظاهیضگی فف یا ففات در دامؿه‪‌.‬‬
‫‌‬
‫‪)3‬امنانات مكضورات و زمان‪.‬‬

‫رض نقاب ای نمونه هه مزكق بایض رؾای هیض‪:‬‬
‫‌‬
‫‌‬
‫در تزكیق ماػوگی‬
‫‌‬
‫‌‬
‫در تزكیق ؾلی و ازمایؾی‬
‫‌‬
‫‌‬
‫در تزكیق توفیفی زمییه‌یاب و پیمایؾی‬

‫رضالو رخم نمونه‬

‫‪30‬نفظ‌‬

‫رضالو رخم نمونه‬

‫‪ 15‬نفظ‌‬

‫رضالو رخم نمونه‬

‫‪ 100‬نفظ‬

‫دربظاورد رخم نمونه بوؼیله بوؼیله اماری از فظموؿ زیظ اؼوفاد‬ ‫شوا ض ؿض‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪z=t‬انضاز موغیظ در توزیؽ ظایؿی‬ ‫‪t pq‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪d‬‬ ‫‪=p‬درفض توزیؽ فف در دامؿه‬ ‫‪=q‬درفض افظادی هه فالض ان فف در دامؿه ػویض‬ ‫‪=d‬تفااو نػا والؿی فف در دامؿه با میعان تصمی مزكق بظای ودود ان فف‬ .

‫رخم نمونه بظای ففات همی‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪t s‬‬ ‫‪n 2‬‬ ‫‪d‬‬ .

‫مكضار ‪t‬یا ‪ z‬از دضوؿ زیظ اؼوصظاج میؿود‪:‬‬ ‫ؿمار ردیف درفض اروماؿ فز گػفوار‌‬ ‫‪1‬‬ ‫‪%3/68‬‬ ‫‪%95‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪%5/95‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪%99‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪%7/99‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪%9/99‬‬ ‫مكضار ‪‌T‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪96/1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪58/2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪29/3‬‬ .

‬‬ ‫با ؼعذ اظمییان‬ ‫‪70‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1 / 96 ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‌‌‌‌‌‪100 100 =‌322‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2‬‬ .‫مجاؿ‬ ‫تؿضاد نمونه مورد نیاز را در دامؿه ای هه فف ‪ x‬به نػا ‪‌%70‬پظاهیض اؼ‬ ‫‪‌%95‬و اروماؿ شعای ‪%5‬مزاؼاه هییض‪.

:‫فظمول ای دیگظ بظای تؿیی رخم نمونه‬ 2 2 Nt S n 2 2 2 Nd  t s 2 t pq 2 d n 2  1 t pq  1   2  1 N d  .

‫ابعار انضاز‌گیظی‪:‬‬ ‫ابعار انضاز‫گیظی وؼایلی ػویض هه مزكق به همم ان ا لادر اؼ اظالؾات مورد نیاز‬ ‫تزكیق شود را گظداوری ثا و همی نمایض‪.‬‬ .

‫‪)1‬اؼوانضارد یا میعان ؿض ‌‬ ‫ظاكهبیضی ابعار انضاز‫‫گیظی‌‬ ‫‫‬ ‫‪)2‬مزكق ؼاشوه‌‬ .

‬‬ ‫‌‬ ‫‪)3‬اؾواار و پایایػػی ان ا از ظظیق تخارب زیاد مورد تاتیض لظار گظفوه اؼ ‪.‫‫ ا و ففات زیظ ػویض‪‌:‬‬ ‫ابعار ای انضاز‌گیظی دارای ویژگی‬ ‫‌‬ ‫دیاه ای مصولف ان ا بصوبی تؿظیف ؿض و را یمای ادظا روش‌ ای هار و ول‬ ‫‪ )1‬‫‬ ‫مؾصقی دارنض‪‌.‬‬ ‫‌‬ ‫‪)2‬روش‌ ای نمظ‫گطاری به دل مؾصـ ؿض اؼ ‪‌.‬‬ .

‫انواع ابعار ای گظداوری اظالؾات‪:‬‬ ‫‪)1‬پظؼؾیامه‌‬ ‫‌‬ ‫‪)2‬هارت مقاراه‌‬ ‫‌‬ ‫‪)3‬هارت مؾا ض ‌‬ ‫‌‬ ‫‪)4‬نؼظ ؼیح‌‬ ‫‌‬ ‫‪)5‬فیؽ‌‬ ‫‌‬ ‫‪)6‬فظم‬ ‫‌‌‌‪)7‬نكؾه گیگ و هظوهی‌‬ ‫‌‬ ‫‌‌‌‪)8‬ازمون ای پیؾظف تزقیلی‌‬ ‫‌‬ ‫‌‌‌‪)9‬ازمون اؼوؿضاد‌‬ ‫‌‬ ‫‌‪)10‬ازمون وش‌‬ ‫‌‬ ‫‌‪)11‬رغا ؼیح‌‬ ‫‌‬ ‫‌‪)12‬ازمون فظافن‬ .

‫‫مكیاؼ ای انضاز‬ ‫گیظی‪:‬‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‌‌‌‌‌‌‌‪)1‬مكیاؼ ای اؼمی یا ؾضدی‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‌‌‌‌‌‌‌‪)2‬مكیاؼ ای تظتیای‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‌‌‌‌‌‌‌‪)3‬مكیاؼ ای فافله‌ای‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‌‌‌‌‌‌‌‪)4‬مكیاؼ ای نػای‬ .

‫مكیاؼ ای اؼمی‪:‬‬ ‫‫توان بود یا‬ ‫ای نوع مكیاؼ ا پایی‫ تظی ؼعذ دل را دارنض و به وؼیله ان ا فكط می‬ ‫ناود ففوی را ؼیخیض‪‌.‬‬ ‫گعییه ای موغیظ چیض ارز‬ ‫دی‬ ‫ؿی‬ ‫‫‬ ‫بلی‌‬ ‫بلی‌‬ ‫بلی‌‬ ‫بلی‌‬ ‫مػیزی‌‬ ‫مػلمان‌‬ ‫شیظ‌‬ ‫ی ودی‌‬ ‫شیظ‌‬ ‫زرتؾوی‌‬ ‫شیظ‌‬ ‫شیظ‬ .

‫مكیاؼ ای تظتیای ‪:‬‬ ‫با ای مكیاؼ ا میتوان ؾالو بظ تؾصیـ ودود یا ؾضم ودود فف‬ ‫ؼیخؽ ؿضت و اؿف ان نیع الضام هظد‪.‬‬ ‫نػا به‬ .

‫‫مكیاؼ ای فافله‬
‫ای‪:‬‬
‫ؾػػالو بػػظ دارا بػػودن فػػفات مكیاؼ ػ ای اؼػػمی و تظتیاػػی؛ دارای ای ػ وی‌ژگػػی اؼ ػ هػػه‬
‫میتوانض فوافو بی نمظات را نیع مؾصـ هیض یا به ؾاارتی ان را همی نمایض‪.‬‬

‫مكیاؼ ای نػای‪:‬‬
‫مكیاس نػای مكیاس فافله‫ای اؼ با ای تفاوت هه ای مكیاس دارای نكعه ففظ‬
‫معلق اؼ هه به ؾیوان ماضاء ؼیخؽ مورد اؼوفاد لظار می‌گیظد‪.‬‬

‫انواع ظیف‪:‬‬
‫‌‬
‫‌‬
‫‌‪)1‬بوگاردوس‌‬
‫‌‬
‫‌‬

‫‌‬

‫‌‬

‫‌‬

‫‌‪)2‬لینظت‌‬

‫‌‬
‫‌‬

‫‌‬

‫‌‬

‫‌‬

‫‌‬

‫‌‬

‫‌‬

‫‌‪)3‬گاتم‬

‫ظیف بوگاردوس‪:‬‬
‫در ایػ ظیػػف ؼػػه واػػؿی بػػا فػ دردػػه ودػػود دارد هػػه فػػظد میتوانػػض تمایػػو یػػا ؾػػضم‬
‫تمایو شود را نػا به فظد یا مواوؾی در ینی از دردات ظیف مؾصـ هیض‪.‬‬

‫ؾضم تمایو‌‬
‫(انعدار)‌‬

‫تمایو مووؼط‌‬

‫تمایو هامو‌‬
‫(پطیظش)‌‬

‫ظیف لینظت‪:‬‬
‫ای ظیف از پیح لػم مػاوی تؾنیو ؿض و مزكق مویاؼػب بػا مواػوع تزكیػق‬
‫تؿ ػػضادی گوی ػػه در اشوی ػػار پاؼ ػػصگو ل ػظار م ػػی‌‫د ػػض ت ػػا گ ػظایؽ ش ػػود را درب ػػار ان‬
‫مؾصـ نمایض‪.‬‬

‫هامال موافق‌‬

‫موافق‌‬

‫بی نؼظ‌‬

‫مصالفم‬

‫هامال مصالف‌‬

‫ؿمار گویه‌‬ ‫گویه یا ؾاارت‌‬ ‫‪1‬‬ ‫هودهان ؼاب نعدینی زن و ؿو ظ به‬ ‫مضیگظ میؿود‌‬ ‫‪‌2‬‬ ‫اموزش نزو انخام هار ا به هودهان‬ ‫لطتاصؽ اؼ ‌‬ ‫‪‌3‬‬ ‫هودهان نیازمیضنض هه بظشی از‬ ‫شااتػج ای ظایؿی انان درمان‬ ‫ؿود‌‬ ‫مادری هه فظزنضان شظدؼاؿ دارد‬ ‫هماود م فزاوی با بعرگػا ن را‬ ‫ارػاس می هیض‌‬ ‫روی م رفوه ب ه ا بیؾوظ نؿمویض تا‬ ‫زرم ‌‬ ‫‪‌4‬‬ ‫‪‌5‬‬ ‫‪‌6‬‬ ‫هامالموافق‪‌5‬‬ ‫موافق‌‬ ‫بینؼظ‌‬ ‫‫‬ ‫‪‌4‬‬ ‫‪‌3‬‬ ‫غالاا دؿوار اؼ هه انػان‬ ‫شونػظدی شود را در مكابو ب ه ا‬ ‫رفغ هیض‌‬ ‫ظیف لینظت‌‬ ‫مصالف‌‬ ‫‪‌2‬‬ ‫هامال مصالف‌‬ ‫‪‌1‬‬ .

‫ظیف گاتم ‪:‬‬ ‫ای ظیف مزكق را لادر می‌ؼازد هه از روی نمظ پاؼصگو با دل و با رضاهػجظ د‬ ‫درفض شعا در هو نمونه بووانض ؾاارات مورد تاییض پاؼصگو را دریابض‪.‬‬ .

‫شماره ‌‬ ‫پاسخگویان‌‬ ‫‪‌1‬‬ ‫ازدواج‌‬ ‫بلی‌‬ ‫شیظ‌‬ ‫‪‌2‬‬ ‫ماازی‌‬ ‫بلی‌‬ ‫شیظ‌‬ ‫ؾاارات‌‬ ‫‪‌3‬‬ ‫مػایگی‌‬ ‫‪‌4‬‬ ‫مناراداری‌‬ ‫شیظ‌‬ ‫شیظ‌‬ ‫بلی‌‬ ‫بلی‌‬ ‫مخموع‌‬ ‫‪5‬‬ ‫می مان در ؿ ظ‌‬ ‫بلی‌‬ ‫شیظ‌‬ ‫نمظات‌‬ ‫بلی ا)‌‬ ‫(‫‬ ‫×‬ ‫×‬ ‫×‬ ‫×‬ ‫‪‌5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫× ×‬ ‫×‬ ‫×‬ ‫×‬ ‫‪‌4‬‬ ‫‪‌3‬‬ ‫×‬ ‫× ×‬ ‫×‬ ‫×‬ ‫‪‌3‬‬ ‫‪‌4‬‬ ‫×‬ ‫×‬ ‫× ×‬ ‫×‬ ‫‪‌2‬‬ ‫‪‌5‬‬ ‫×‬ ‫×‬ ‫×‬ ‫× ×‬ ‫‪‌1‬‬ ‫‪‌1‬‬ ‫×‬ ‫ظیف گاتم ‌‬ .

‫روایػػی ابعار ؼیخؽ‪:‬‬ ‫میؼور از روایػػی ای اؼ هه مزووای ابعار یا ؼوا ت میضرج در ابعار دلیكا موغیظ ا و‬ ‫مواوع مورد معالؿه را بػیخض‪.‬‬ .

‫پایایػػی ابعار ؼیخؽ‪:‬‬ ‫ؾاارتػ از ایینه اگظ یم وؼیله انضاز‌گیظی هه بظای ؼیخؽ موغیظ و ففوی ؼاشوه‬ ‫ؿض در ؿظایط مؾابه در زمان یا منان دیگظ مورد اؼوفاد لظار گیظد نوایح مؾاب ی‬ ‫از ان رافو ؿود‪.‬‬ .

‫ؾوامو زیظ بظ پایایػػی و روایػػی ابعار ؼیخؽ تاثیظ میفی دارنض‪:‬‬ ‫‪)1‬تؿظیف نؾضن افعالرات‌‬ ‫‌‬ ‫‪)2‬ؾضم تودیه پظؼؾگظان‌‬ ‫‌‬ ‫‪)3‬ؾضم تخانغ و مگونی پاؼصگویان‌‬ ‫‪)4‬تغییظ ؿظایط و زمییه‫ ای ادظای پظؼؾگظی‌‬ ‫‌‬ ‫‪)5‬واؿی ػا ظی و درونی ابعار‌‬ ‫‌‬ ‫‪)6‬ؾضم تیاؼب مظارو مصولف فظاییض تزكیق‬ .

‫‌‬ ‫مزككی بظای اظمییان از روایػػی و پایایػػی ابعار از روؿ ای زیظاؼوفاد‬ ‫میهییض‪:‬‬ ‫‌‬ ‫‌‌‬ ‫‌‌‌‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‌‌‌‪)1‬اؼوفاد از روؿ ای دوگانه و موازی‌‬ ‫‌‬ ‫‌‌‌‌‪)2‬اؼوفاد از روش مكایػه با مؿیار‌‬ ‫‌‬ ‫‌‌‌‪)3‬اؼوفاد از روش پیؽ ازمون‬ .

‫فوایض پیؽ‌ازمون‬ ‫‌‬ ‫‪)1‬اگا ی از ففات دامؿه مورد معالؿه‌‬ ‫‫ ای در نؼظ گظفوه ؿض ‌‬ ‫‪)2‬بظاورد رخم نمونه یا ارزیابی تؿضاد نمونه‬ ‫‪)3‬افالح روش گظداوری اظالؾات‌‬ ‫‪)4‬افالح ابعار ؼیخؽ‌‬ ‫‪)5‬افالح روش اؼوصظاج ظاكه بیضی و تخعیه و تزلیو‌‬ ‫‪)6‬اظالع از پاؼص ای مورد انوؼار‌‬ ‫‪)7‬افالح روؿ ای مقاراه و مؾا ض‬ .

‫روؿ ای گظداوری اظالؾات‬ ‫‫روؿ ای هػوابصانه‬ ‫ای‬ ‫روؿ ای میضانی‬ ‫روش ‌‬ ‫روش ‌‬ ‫روش ‌‬ ‫روش‌‬ ‫روش فوتی‌‬ ‫ازمون‌‬ ‫پظؼؾیامه‌‬ ‫مقاراه‌‬ ‫مؾا ض ‌‬ ‫تقویظی‌‬ ‫روش تظهیای‌‬ ‫اؼوفاد از فیؽ‌‬ ‫اؼوفاد از دضوؿ و فظم‌‬ ‫اؼوفاد از پظؼؾیامه‌‬ ‫روش تظهیای‬ ‫اؼوفاد از نكؾه و ظو ی‌‬ .

‫‫ا‬ ‫چیض ننػوه دربار هػوابصانه‬ ‫‪)1‬اؿیایػػی با نؼام ا و ؼیػوم ای ظاكه‫بیضی هػوابصانه‫ ا‪‌.‬‬ ‫نامه ا و مكظرات شاص هػوابصانه‪‌.‬‬ .‬‬ ‫‪)2‬اؿیایػػی با ؿیو دػوخو یا میاؽ مورد نیاز در هػوابصانه‪‌.‬‬ ‫‪)5‬هػوابصانه ؾالو بظ تامی هػواب ؼظویغ و شضمات دانای را نيع اراته مي‌د ض‪‌.‬‬ ‫‪)7‬مزكق ملعم به رؾای اداب و اوابط راهم بظ هػوابصانه اؼ ‪‌‌.‬‬ ‫‪)6‬هػوابضاران ماموری را یمایػػی موكاایان را دارنض‪‌.‬‬ ‫‪)3‬اؿیایػػی با ایی‫ ‫‬ ‫‪)4‬ؾضو ؿضن در هػوابصانه د اراته شضمات به مزكق‪‌.

‫انواع هػوابصانه از نؼظ دؼوظؼی مزكق به میابؽ‪:‬‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‪)1‬هػوابصانه‫ ای باز‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‪)2‬هػوابصانه‫ ای بػوه‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‪)3‬هػوابصانه‌ ای نیمه باز‬ .

‫‫ای‪:‬‬ ‫انواع اؼیاد در معالؿات هػوابصانه‬ ‫‪)1‬هػواب‌‬ ‫‌‬ ‫مكاله ا و مخالت‌‬ ‫‪ )2‬‫‬ ‫‌‬ ‫‪)3‬مینظو فیلم و مینظو فیؽ‌‬ ‫‌‬ ‫‪)4‬دیػن ا و دیػنػو ای هامپیوتظی‌‬ ‫‌‬ ‫‪)5‬اؼیاد افو‌‬ ‫‌‬ ‫‪)6‬اؼیاد دولوی‬ ‫نؾظیه ای رؼمی دولوی‌‬ ‫‌‪ )7‬‫‬ ‫‌‬ ‫‌‪)8‬اؼیاد ؿصقی و شقوفی‌‬ ‫‌‬ ‫‌‪)9‬معاوؾات‌‬ ‫‌‬ ‫‌‪)10‬امارنامه‫ ا‌‬ ‫‌‬ ‫‌‪)11‬اؼیاد فوتی و تقویظی‬ .

‫انواع گوناگون اؼیاد تقاویظی‪:‬‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫نكاؿی ا‌‬ ‫‪‌ )1‬‬ ‫‌‬ ‫‪)2‬هظوهی‌ ا‌‬ ‫‌‬ ‫‪)3‬ظظاری‌ ا‌‬ ‫‌‬ ‫ؾنغ ای مؿمولی‬ ‫‪‌ )4‬‬ ‫‪)5‬تقاویظ ما وار‫ای‌‬ ‫‌‬ ‫‪)6‬ؾنػ ای وایػػی‌‬ ‫‌‬ ‫فیلم ا‌‬ ‫‪‌ )7‬‬ ‫‌‬ ‫‪)8‬گظافیم‌ ا‌‬ .

‫‫ابعارگظداوری اظالؾات در روش هػوابصانه‬ ‫ای‪:‬‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‪)1‬فیؽ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‪)2‬دضوؿ و فظم‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‪)3‬پظؼؾیامه اؼوصظاج اظالؾات‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‪)4‬نكؾه و هظوهی‬ .

‫بصؽ ای ظ فیؽ‪:‬‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‪)1‬بصؽ اظالؾات مظبوط به میاؽ یا اثظی هه اظالؾات از ان گظفوه میؿود‪‌.‬‬ .‬‬ ‫‌‬ ‫‪)2‬بصؽ اظالؾات دربار مواوع مورد معالؿه و مو ثا ؿض در فیؽ‪‌.‬‬ ‫‌‬ ‫‪)3‬بصؽ اظالؾات در مورد فیؽ‪‌.‬‬ ‫‌‬ ‫‪)4‬بصؽ ثا یا القاؽ مو ‪.

‬‬ ‫هػواب ا بایگانی‌ ا و ؼایظ میابؽ مورد اؼوفاد لظار می‬ .‫دضوؿ و فظم‪:‬‬ ‫ای ابعار ا بظای اؼوصظاج داد‫ ای اماری و اظالؾات همی و غیظهمی از امارنامه‫ ا‬ ‫‫گیظد‪.

‫هض‌‬ ‫ؾیوان میاؽ(هػواب)‌‬ ‫ؿمار ‌ ؿمار‬ ‫نام مولف‌ نام موظدم‌‬ ‫چاپ‌‬ ‫دلض‌‬ ‫نمونه دضوؿ هضگطاری میابؽ‌‬ ‫ناؿظ‌ منان‌‬ ‫زمان‌‬ ‫نؾظ‌‬ ‫نؾظ‌‬ ‫توایزات‬ .

‫نام اؼوان‌‬ ‫تؿضاد مضارس ‌‬ ‫تؿضاد دانؽ اموز‌‬ ‫تؿضاد دانؽ اموز‌‬ ‫دمؽ هو‬ ‫ابوضایػػی‌‬ ‫پػظ‌‬ ‫دشوظ‌‬ ‫دانؽ اموزان‬ ‫اؼوان‬ ‫اؼوان‬ ‫اؼوان‬ ‫هو هؾور‌‬ ‫فظم گظداوری اظالؾات‌‬ ‫تؿضاد‬ ‫لاولی‌‬ ‫تؿضاد مظدودی‌‬ .

‫پظؼؾیامه اؼوصظاج اظالؾات‪:‬‬ ‫نوؾی شافی از ابعار اؼ هه راوی تؿضاد ؼواؿ در مورد یم مػاله یا مواوع اؼ‬ ‫هه پاؼس ؼوا ت از ظظیق ؼوابق و پظونض‫ ا و میابؽ مظبوط به مػاله یا مواوع‬ ‫تزكیق بضؼ می‌ایض‪.‬‬ .

.......‬‬ ‫مولؿی دغظافیایػػی‪‌.............‬‬ ‫وؼؿ ‪‌......‬‬ ‫تاریس پیضایؽ‪‌...............................................‬مط ب‪‌....................‬‬ ‫دمؿی هؾور‪‌..................‬‬ ‫دی ‪ ........‬‬ ‫پیضایؽ هؾور چگونه بود اؼ ؟‌‬ ‫ؼایظ با ذهظ نام‌‬ ‫هؾور ما تخعیه ؿض اؼ ‌‬ ‫از لضیم ودود داؿوه‌‬ ‫اگظ هؾور دارای لضم تاریصی ناود اؼوكالؿ ان چگونه انخام پطیظفوه اؼ ؟‌‬ ‫دشال هؾور ای دیگظ‌‬ ‫با بودن نػا دمؿی و هؾور مادر ‌‬ ‫اؿف رنوم مظهعی‌‬ ‫ؾضم تخانغ با بضنه هؾور مادر‌‬ ‫نكؽ ر اظان ؼیاؼی میعكه‫ای‌‬ ‫مولؿی هؾور چگونه اؼ ؟‌‬ ‫از مظهع هؾور مادر فافله داؿوه و در راؿیه ان لظار دارد‌‬ ‫در مػایگی ان هؾور ایػػی ػویض هه با ان تخانغ فظ یگی و لومی و مط ای دارنض‌‬ ‫از نؼظ ؼاش و توپو گظافیم با هؾور ای مػایه تیاؼب دارنض‌‬ ‫از مولؿی ژوئپلیوینی ارزؿمیضی در مػاتو د انی و میعكه‫ای بظشوردار اؼ ‌‬ ‫نمونه فظای فظم پظؼؾیامه‌‬ ‫ؼایظ با ذهظ نام‌‬ ......................................‬‬ ‫نوع رنوم ‪‌.................................................‬‬ ‫نژاد‪‌...........................‫نام هؾور ‪‌...................................

‬‬ .‫روؿ ای میضانی‪:‬‬ ‫‫ؿػػود ػػه مزكػػق بػظای گػػظداوری اظالؾػػات نػػاگعیظ اؼػ بػػه‬ ‫بػػه روؿػ ایػػی اظػػالؽ مػػی‬ ‫مزیط بیظون بظود و با مظادؿه بػه افػظاد یػا مزػیط اظالؾػات مػورد نؼػظ شػود را‬ ‫گظداوری یض‪‌.

‫انواع ؼوا ت پظؼؾیامه‪:‬‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‪)1‬ؼوا ت باز‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‪)2‬ؼوا ت بػوه‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‪)3‬ؼوا ت تظ یای‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‪)4‬ؼوا ت تؿالای‬ .

‬‬ .‫ؼوا ت باز‪:‬‬ ‫ؼػػوا تی ػػػویض ػػه پاؼػػصگو را مزػػضود بػػه انوصػػاب پاؼػػس‫ ػػای از پػػیؽ ظظارػػی ؿػػض‬ ‫نمػی‫ یػػض بلکػػه مزكػق دؼػ پاؼػػصگو را بػاز مػػی‫گػػطارد تػا ػػظ چػػه در رابعػه بػػا پاؼػػس‬ ‫زم می‌دانض اراته د ض‪.

‫ؼوا ت بػوه‪:‬‬ ‫ػس ػای فظاػی تیؼػیم مػی‌ یػض و پاؼػصگو از بػی‬ ‫ؼوا تی ػػویض ػه مزكػق بػظ اؼػاس پاؼ‫‬ ‫ان ا پاؼس مورد نؼظ ان را انوصاب نمود ؾالم می‫زنض‪.‬‬ .

‫ؼوا ت دو گعییه‫ای‌‬ ‫ؼوا ت چیض گعییه‫ای‌‬ ‫انواع ؼوا ت بػوه‌‬ ‫ؼوا ت ظیفی یا درده‫بیضی‌‬ ‫ؼوا ت تظتیای‌‬ ‫ؼوا ت لفؼی‌‬ ‫ؼوا ت مكایػه‫ای‌‬ .

‫ؼوا ت تظ یای‪:‬‬ ‫پظؼؾیامه ایػػی ػویض ه راوی ؼوا ت گوناگون می‫باؿیض ه از دو گظو ؼوا ت باز‬ ‫‫‬ ‫و بػوه تؾکیو ؿض‫انض‪.‬‬ .

‬‬ ‫‌‪)10‬از بیان پظؼؾ ایػػی ه د ‌د یض و ضای ییض اؼ بایض پظ یع ؿود‪‌.‬‬ ‫‫ای نی ػػاز ب ػػه ب ػػه را یم ػػایػػی دارد ػػه ػػم پظؼؾ ػػگظان و ػػم پاؼ ػػصگویان ب ػػا معالؿ ػػه ان نػ ػػا ب ػػه تکمی ػػو‬ ‫‌‪ )5‬ػػظ پظؼؾ ػػیامه‬ ‫پظؼؾیامه تودیه و ارؿاد ؿونض‪‌.‬‬ ‫‌‪)8‬مزكق بایض به پاؼصگو اظمییان د ض ه اظالؾات میضرج در پظؼؾیامه مزظمانه بالی شوا ض مانض‪‌.‬‬ ‫‌‪)6‬در اغاز پظؼؾیامه به مؾصقات پاؼصگو اؿار ؿود‪‌.‬‬ ‫‌‪)4‬در ؿظوع پظؼؾیامه از ؼوا ت ؼاد و انگیع‫ؼاز اؼوفاد نمایض‪‌.‬‬ ‫‫نمایػػض بایػػض بػػه گونػػه‫ای غیػػظ مػػػوكیم در پظؼؾػػیامه درج‬ ‫‌‪)9‬رػاؼػػی بظانگیػػع ناایػػض معػػظح ؿػػود یػػا اگػػظ اػػظورت ایخػػاب مػػی‬ ‫گظدد‪‌.‬‬ ‫‌‪)7‬در اغاز پظؼؾیامه ظی بظگی دضاگانه ا ضاؼ و مكافض تزكیق بظای پاؼصگو بیان ؿود‪‌.‬‬ ‫‌‪)11‬در پظؼؾیامه‬ ‫‌‪)12‬مزكق بایض ػا ظ پظؼؾیامه را دطاب نمایض‪.‬‬ ‫‫ ای مػاوا ظو نی مزكق ناایض ؼوا ت لیضی و افلی را در پایان لظار د ض‪‌.‬‬ .‬‬ ‫‌‪)2‬افو اشوقار و رؼایػػی بیان را در نؼظ داؿوه باؿض‪‌.‬‬ ‫‌‪)3‬مخموؾه ؼوا ت مظبوط به یک موغیظ را یک بؿض مػاله تزكیق را به تظتیب در یار یکضیگظ لظارد ض‪‌.‫نکاتی را ه مزكق در تیؼیم پظؼؾیامه بایض رؾای‬ ‫یض ؾاارتیض از‪:‬‬ ‫‌‪)1‬از درج ؼوا ت غیظ اظوری و شػوه‌ ییض پظ یع نمایض‪‌.

‬‬ ‫ای ؼوا ت مؿمو به فورت پػی‌درپػی و مظتاط با یکضیگظ معظح می‬ .‫ؼوا ت تؿالای‪:‬‬ ‫‫ؿونض‪.

‬‬ .‬‬ ‫‪)6‬لضرت بظلظاری روابط دوؼوانه و فمیمی با افظاد را داؿوه باؿیض‪‌.‫‫ ای زیظ بظشوردار باؿیض‪:‬‬ ‫پظؼؾگظان بایض از ویژگی‬ ‫‪)1‬دارای تزقیالت افی در رض انخام پظؼؾگظی باؿیض‪‌.‬‬ ‫‪)3‬از وش زیظ ی و فظاؼ زم بظشوردار باؿیض‪‌.‬‬ ‫‪)5‬زبان مظدمی را ه پاؼصگو ػویض بف میض یا بووانیض بصوبی تکلم ییض‪‌.‬‬ ‫‪)7‬مؿوكض به اداب ادوماؾی و ؾامو به ان باؿیض‪‌.‬‬ ‫‪)9‬اموزش زم را دربار ظظح تزكیق ا ضاؼ پظؼؾیامه و روش تکمیو ان دیض باؿیض‪‌.‬‬ ‫‪)2‬از تخظبه زم بظشوردار باؿیض‪‌.‬‬ ‫‪)8‬با مفا یم اولیه روش تزكیق ؾلمی اؿیا باؿیض‪‌.‬‬ ‫‪)4‬دارای ؼظؾ ؾمو افی بظای انخام فؿالیو ای پظؼؾگظی باؿیض‪‌.

‫بظنامه‌ریعی و ادظای پظؼؾیامه‪:‬‬ ‫‌‬ ‫‌‪)1‬روش ادظا ی پظؼؾیامه‌‬ ‫‌‬ ‫پیؽبییی مظدؽ و مظ ع ضای‬ ‫‌‪‌ )2‬‬ ‫ییض و ناػظ‌‬ ‫‌‬ ‫پیؽبییی نزو ورود به میضان و مزیط پظؼؾگظی‌‬ ‫‌‪‌ )3‬‬ ‫‌‬ ‫پیؽبییی الضامات بؿض از مظرله پظؼؾگظی‬ ‫‌‪‌ )4‬‬ .

‫روش ادظای پظؼؾیامه‪:‬‬ ‫‌‬ ‫‌‪)1‬تکمیو پظؼؾیامه توؼط پظؼؾگظ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‪)2‬تکمیو پظؼؾیامه به وؼیله پاؼصگو‌‬ ‫‌‬ ‫‌‪)3‬تکمیو پظؼؾیامه از ظظیق ارتااط تلفیی‌‬ ‫‌‬ ‫‌‪)4‬ارؼاؿ پظؼؾیامه با پػ‬ .

‬‬ ‫‪)3‬ب ػظای ؼ ػ ول ػػار ؾػػودت پظؼؾ ػػیامه تکمی ػػو ؿ ػػض پا ػ تما ػػظزد‫ای ػػه روی ان ادرس مزك ػػق‬ ‫نوؿوه ؿض امیمه یض‪‌.‬‬ ‫‌‬ ‫‫ای یادگاری به ؾیوان ضیه بظای پاؼصگو بفظؼوض‪‌.‬‬ ‫‪)1‬روی پا‬ ‫‌‬ ‫‪)2‬پظؼؾیامه و را یمای ان در پا‬ ‫‌‬ ‫لظار داد ؿود‪‌.‫در روش ارؼاؿ پظؼؾیامه از ظظیق پػ بایض نکات زیظ رؾای ؿود‪:‬‬ ‫ادرس گیظنض و فظؼویض به ظور امو نوؿوه ؿود‪‌.‬‬ ‫‪)4‬در فورت امکان نامه دضاگانه یا ارت یا نؾانه‬ .

‫اغاز‌‬ ‫پا ػو ای بظگؾ را ت یه نمود‬ ‫ادرس شود را نوؿوه و تماظ‬ ‫القاؽ نماییض‌‬ ‫بظچػا ای ادرس و ؿمار ؼظیاؿ را‬ ‫ت یه ظد و ان ا را به پا بیظونی‬ ‫القاؽ نماییض‌‬ ‫پظؼؾیامه‫ ا و نامه‫ ا مظا را‬ ‫ت یه ییض‌‬ ‫‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‬ ‫پظؼؾیامه ا و‬ ‫ؿمار ؼظیاؿ را از بظچػا ا به ‫‬ ‫نامه ای مظا وارد ییض‌‬ ‫‫‬ ‫نامه ای مظا و پا ػو ای پاؼس را درون پا‬ ‫پظؼؾیامه ا ‫‬ ‫بیظونی لظار د یض ‌‬ ‫پا‬ ‫بیظونی را بػوه و تماظ القاؽ نماییض‌‬ ‫پػ‬ ‫ییض‬ ‫پظؼؾیامه تکمیو ؿض را بظ اؼا ؿمار ؼظیاؿ ثا نماییض‌‬ ‫‫اولی نامه یاداوری را به ػانی ه پاؼس نضاد‬ ‫انض پػ نماییض‬ ‫اولی نامه یاداوری را به ػانی ه پاؼس نضاد‫انض پػ نماییض‌‬ ‫داد‫ ا را بظای تخعیه و تزلیو اماد‬ ‫نماییض‌‬ ‫شالفه ن ایػػی پاؼص ا را فظا م ؼازیض‌‬ .

‫پیؽ بییی نزو ورود به میضان و مزیط پظؼؾگظی‪:‬‬ ‫‪)1‬لاو از ورود و بظلظاری ارتااط با پاؼصگویان‪‌.‬‬ ‫‪)3‬تواػػیزات زم دربػػار تزكیػػق ا ػػضاؼ نوػػایح و بػػویژ تػػاثیظاتی ػػه بػػظ دامؿػػه شوا ػػض داؿ ػ‬ ‫اراته د یض‪‌.‬‬ ‫‪)6‬شود را با ؿظایط فظدی و مزیعی پاؼصگویان ما یگ ظد ‪‌.‬‬ ‫‪)2‬در یگام ورود و ؿظوع پظؼؾگظی بایض اداب و اروظامات زم را مظاؾات ییض‪‌.‬‬ .‬‬ ‫‪)5‬اؾوماد و مکاری پاؼصگویان را دلب ییض‪‌.‬‬ ‫‪)4‬از مزفوظ مانضن اظالؾات و داد‫ ا به ان ا اظمییان بض یض‪‌.‬‬ ‫‪)7‬از مکاری پاؼصگویان و نیع مكامات و مػئولی موؼػه و مكامات مزلی تؾکظ ییض‪.

‬‬ ‫‪)6‬پظداش رق العرمه‬ .‬‬ ‫بػوهبیضي و انوكاؿ پظؼؾیامه‫ ا از ؿ ظ ا و اؼوان ا‪‌.‬‬ ‫‫ ا و ضایای مظبوط به پظؼؾگظان‪.‬‬ ‫‪)2‬بازنگظی پظؼؾیامه‫ ای تکمیو ؿض ‪‌.‬‬ ‫‪)5‬ارؼاؿ نامه‫ ای تؾکظ بظای افظاد‪‌.‫پيؽبيیي الضامات بؿض از مظرله پظؼؾگظی‪:‬‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‪)1‬گظداوری و تمظ ع پظؼؾیامه‫ ا‪‌.‬‬ ‫‪‌ ‌)3‬‬ ‫‪)4‬ارؼاؿ پظؼؾیامه‫ ا به گظو ضگطار بظای بظرؼی و ضگطاری‪‌.

‬‬ ‫‌‬ ‫الهافکیی یک رفوار بظ ؼایظ رفوار ا‪‌.‫مالرؼات مظبوط به پظؼؾگظی‪:‬‬ ‫‌‬ ‫‌‪)1‬تمایو ؿضیض پاؼصگو به دادن پاؼص ای مؾابه‪‌.‬‬ .‬‬ ‫‌‬ ‫‌‪)4‬بظوز اؿواا در ثا داد‫ ا در پظؼؾیامه‪.‬‬ ‫‌‪‌ )2‬‬ ‫‌‬ ‫‌‪)3‬تمایو به اؼوفاد از رض مووؼط مكیاؼ ا‪‌.

‬‬ .‬‬ ‫‪)5‬امک ػػان تا ػػضیو داد‫ ػػا ب ػػه می ػ ػ و ؼ ػػپغ تخعی ػػه و تزلی ػػو و ؼ ػػیخؽ ماػ ػػوگی‬ ‫گوناگون بی ان ا را می‫د ض‪.‬‬ ‫‪)1‬با پظؼؾیامه اظالؾات وؼیؽ و رخیمی را با ؼظؾ زیاد گظداوری می‬ ‫‪)2‬به زمان موظی بظای پاؼصگویػػی و تکمیو نیاز دارد‪‌.‬‬ ‫‪ )3‬‫‬ ‫‪)4‬افظاد زیادتظی را می‫توان مورد پظؼؽ لظار داد‪‌.‬‬ ‫عییه ای ان نػاوا پایی اؼ ‪‌.‫نكاط لوت پظؼؾیامه‪:‬‬ ‫‌‬ ‫‫ ییض‪‌.

‬‬ ‫‪)2‬اروماؿ بازنگؾو پظؼؾیامه زیاد اؼ ‪‌.‬‬ ‫‪)3‬اروماؿ ؾضم درک مفا یم و مزووای ؼوا ت و بظوز اب ام بظای پاؼصگو ودود دارد‪‌.‬‬ ‫‪)4‬امکان شعا و اؿواا ودود دارد ه باؾت ا ؽ درده اؾواار و اؾوماد ای روش‬ ‫میؿود‪.‫نكاط اؿف پظؼؾیامه‪:‬‬ ‫‪)1‬ای روش بظای معالؿات ؾمیق ارامض نیػ ‪‌.‬‬ ‫‫‬ .

‬‬ .‫مقاراه‪:‬‬ ‫روؿی اؼ ه اظالؾات مورد نیاز تزكیق از ظظیق ارتااط مػوكیم بی پظؼؾگظ یا‬ ‫مزكق با پاؼصگو گظداوری می‫ؿود‪.

‬‬ ‫‪ )2‬‫‬ ‫مقاراهگظ بایض تالش شود را به ار بظد تا اؾوماد مقاراه‌ؿونض را دلب نمایض‪‌.‬‬ ‫‪ )5‬‫‬ ‫‫تفػػاوتی شػػود را نػػػا بػػه مػػػاتو‬ ‫‪)6‬مقػػاراه‌ ییػػض بایػػض در دظیػػان مقػػاراه وؿػػیاری و زیظ ػػی و بػػی‬ ‫معظح ؿض رفغ یض‪‌.‬‬ ‫‪)7‬مقػاراه‌ ییػض بایػض از دادن پاؼػس مػػوكیم و فػظیذ ػه ماػی ؾكیػض‫اش در شقػوص مػورد ؼػػواؿ‬ ‫مقاراهؿونض باؿض پظ یع یض‪‌.‬‬ ‫‌‬ .‬‬ ‫مقاراهگظ بایض مقاراه‌ؿونض را از ا ضاؼ مقاراه اگا یض‪‌.‬‬ ‫‌‬ ‫‪)4‬‬ ‫مقاراهگظ بایض تالش یض تا دو را م بظ مزیط مقاراه فمیمانه دوؼوانه و ؿوؽ‌انگیع باؿض‪‌.‬‬ ‫‪ )3‬‫‬ ‫مقاراهؿونض بایض از روش ثا و ااط داد‫ ا معلؽ باؿض‪‌.‫مقاراهگظ در دظیان مقاراه بایض به نکات زیظ توده یض‪:‬‬ ‫‫‬ ‫‪)1‬مقاراه ناایض بظای تیضرؼوی و میاؾ ظاؽ مقاراه‌ؿونض ت ضیضی به رػاب ایض‪‌.

‫ابعار ؼیخؽ مقاراه‪:‬‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‪)1‬ابعار اؼوانضارد ؿض ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‪)2‬ابعار مزكق ؼاشوه یا غیظ اؼوانضارد‬ .

‫ابعار اؼوانضارد ؿض ‪:‬‬ ‫ای ابعار ه روایػػی و پایایػػی ان ا تاتیض ؿض و راوی تؿضادی ؼواؿ بظای معالؿات شاص‬ ‫اؼ ؛ ای ابعار ار تزكیق را ؼاد‫تظ می‫ؼازد‪.‬‬ .

‬‬ ‫ای ابعار در فورت ناودن ابعار میعان ؿض و اؼوانضارد به ار گظفوه می‬ ‫‫ؼػػازد ػػه بایػػض از‬ ‫ای ػ ؼػػوا ت را مزكػػق ظظارػػی تؿظیػػف ؼػػازمانض ی مػػی‫ یػػض یػػا مػػی‬ ‫روایػػی و پایایػػی زم بظشوردار باؿیض‪.‫ابعار مزكق ؼاشوه یا غیظ اؼوانضارد‪:‬‬ ‫‫ؿود‪‌.‬‬ .

‫انواع روؿ ای مقاراه‪:‬‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‪)1‬مقاراه میؼم ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‪)2‬مقاراه نامیؼم‬ .

‬‬ ‫‪)2‬ؿظایط مػاوی را از ظ ریت بظای مقاراه‌ؿونضگان رؾای نمایض‪‌.‬‬ ‫‪ )4‬مانیض روش پظؼؾیامه بایض مقاراه‫گظان در دور تودی ی ؿظ نماییض‪‌.‬‬ ‫‪)6‬بظای ورود به میضان و فزیه مقاراه بایض پیؽ‫ ‫‬ .‬‬ ‫‪)3‬ؼؿی یض از ابعار ای مکی بظای ثا و نگ ضاری اظالؾات اؼوفاد یض‪‌.‫مالرؼات ادظایػػی در روش مقاراه‪:‬‬ ‫‪)1‬از روایػػی و پایایػػی ابعار ؼیخؽ معمئ ؿود‪‌.‬‬ ‫‪)5‬مزكق ب وظ اؼ ابعار ؼیخؽ را لاال تػ نمایض‪‌.‬‬ ‫بییی ای زم فورت پطیظد‪.

‬‬ ‫‫ای ه ؼواد زم را نضارنض بػیار مفیض اؼ ‪‌.‬‬ ‫‫ؿونض فظا م می‫ؿود‪‌.‫مزاؼ روش مقاراه‪:‬‬ ‫‪)1‬بظای معالؿات ؾمیق ژرفانگظ و موردی روش میاؼب اؼ ‪‌.‬‬ ‫‫گظ و مقاراه‬ ‫‫ای بی مقاراه‬ ‫‪)4‬مزیط میاؼب و فضای فمیمانه‬ ‫‫ؿػػود ػػه پاؼػػصگو یػػا مقػػاراه ؿػػونض انضیؾػػه‫اش را بػػا ازادی و ؾاللػػه زیػػادتظی‬ ‫‪)5‬مقػػاراه باؾػػت مػػی‬ ‫بیان یض‪.‬‬ .‬‬ ‫‪)2‬بظای معالؿه افظاد دامؿه‬ ‫‫ؿونض یا پاؼصگو بصوبی نػا بػه ا ػضاؼ و اغػظاض و مكافػض‬ ‫‪)3‬مقاراه باؾت میؿود ه مقاراه‬ ‫پظؼؾ ا و نیع تزكیق اگا ؿود‪‌.

‬‬ ‫‪)3‬لابلی تؿایظ و تفػیظ اظالؾات بویژ در مقاراه ازاد پایی اؼ ‪‌.‬‬ ‫‪)2‬اظالؾات بضؼ امض از ظظیق روش مقاراه را نمی‫توان مانیػض روش پظؼؾػیامه بػه‬ ‫دامؿه بعرگػوظی تؿمیم داد‪‌.‬‬ ‫‫ؿػػود باؾػػت‬ ‫‪)5‬تماؼ ػ ای ؿصقػػی ػػه بػػی مقػػاراه‌ ییػػض و مقػػاراه‌ؿػػونض بظل ػظار مػػی‬ ‫توؼؿه روابط ؾاظفی می‫گظدد‪.‫مؿایب روش مقاراه‪:‬‬ ‫‪)1‬ای روش ولوگیظ و پظ شظج اؼ و زمان زیادی را ظلب نمود ‪‌.‬‬ .‬‬ ‫‪)4‬به مقاراه‫گظان مخظب و ارازمود نیاز اؼ ‪‌.

‫ابعار مؾا ض ‪:‬‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‪)1‬ابعار اؼوانضارد‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‪)2‬ابعار مزكق ؼاشوه‬ .

‫انواع روؿ ای مؾا ض ‪:‬‬ ‫‪)1‬ظظر ای مؾا ض یوظؿ نؾض ‌‬ ‫‪)2‬ظظر ای مؾا ض یوظؿ ؿض ‌‬ ‫‪)3‬ظظح مؾا ض مؾار ػوی‌‬ ‫‪)4‬ظظح مؾا ض غیظ مؾار ػوی‌‬ ‫‪)5‬ظظح مؾا ض فظدی‌‬ ‫‪)6‬ظظح مؾا ض گظو ی یا دمؿی‌‬ ‫‪)7‬ظظح و مؾا ض ؾلیی‌‬ ‫‪)8‬ظظح و مؾا ض غیظ ؾلیی‬ .

‫دضوؿ مؾا ض را ت یه ییض‌‬ ‫بظای مؾا ض اداز ػب ییض‌‬ ‫شود را به اؿصافی ه رفوار ان ا را مورد مؾا ض لظار‬ ‫شوا یض داد مؿظفی ییض‌‬ ‫مضم و ؼازگار انان ؿویض؛ شود را ناپیضا ؼازیض تا در دو و ظظز ار‬ ‫ؾادی ان ا مضاشله نیماییض‌‬ ‫مؾا ض را انخام د یض‌‬ ‫بالفافله بؿض از رشضاد از مؾا ض شود یادداؿ بظداریض‌‬ ‫‫ایض داد‫ ا را بظای تخعیه و‬ ‫از ؾالمو ایػػی ه گطاؿوه‬ ‫تزلیو ت یه نماییض ‌‬ ‫از یادداؿو ای شود داد‫ ا را بظای تخعیه و تزلیو اماد‬ ‫نماییض‌‬ .

‬‬ ‫‪)6‬در مؾػػا ض بػػویژ اگػػظ غیػػظ ؾلیػػی باؿػػض مكاوم و دػػضؿ و ممانؿ ػ ارومػػالی بػػظ ؼػػظ را‬ ‫گظداوری اظالؾات ودود نضارد‪.‬‬ ‫‪ )5‬ػػار دمػػؽ‫اوری والؿػػی‫تػػظ اظالؾػػات و ف ػػم مػػػوكیم رفوار ػػا و رویػػضاد ا بػػا ایػ روش بیؾػػوظ‬ ‫امکان پطیظ اؼ ‪‌.‬‬ ‫‪)2‬رخم اظالؾات وؼیؽ‫تظی به دؼ مزكق می‫رؼض‪‌.‬‬ ‫‪)4‬ایػ روش مػػی‫توانػػض بػػه ؾیػػوان روش یوظلػػی ب ػظای ؼػػایظ روؿ ػ ای گػػظداوری اظالؾػػات مػػورد‬ ‫اؼوفاد لظار گیظد‪‌.‬‬ ‫‪)3‬ای روش بظای ؿیاش افظادی ه لادر به بیػان واػؿی شػود از ظػظؽ دیگػظی نیػػویض‬ ‫نؼیظ ود ان بیماران روانی روش میاؼای اؼ ‪‌.‫مزاؼ روش مؾا ض ‪:‬‬ ‫‪)1‬ب وظی روش در بی ؼایظ روؿ ای گظداوری اظالؾات اؼ ‪‌.‬‬ .

‬‬ ‫‪)2‬امکان ثا فوری مؾا ضات مكضور نیػ ‪‌.‬‬ ‫‪)3‬ودػػود مزكػػق و مؾػػا ض‫گػػظ باؾػػت مػػی‫ؿػػود ػػه ؿ ػظایط ؾػػادی و ظایؿػػی ان تغییػػظ‬ ‫نمایض‪‌.‬‬ ‫‪)5‬مزػػضودی للمظودیػػض مؾػػا ض‫گػػظ مػػانؽ از ای ػ مػػی‫ؿػػود ػػه تمػػام فػػزیه و میػػضان را‬ ‫مؾا ض یض‪.‫مزضودیو ای روش مؾا ض ‪:‬‬ ‫‫ای مزػػضود در معالؿػػات مػػوردی ػػاربظد دارد و ب ػظای معالؿػػات وؼػػیؽ‫تػػظ‬ ‫‪)1‬در دامؿػػه‬ ‫مویاؼب نیػ ‪‌.‬‬ ‫‪)4‬مؾا ض بظای تزكیكات تضاومی روؿی مكظون به فظفه نیػ ‪‌.‬‬ .

‬‬ .‫میؼور از ضگطاری‪:‬‬ ‫اشوقػػاص دادن ؿػػمار یػػا ؾػػضدی شػػاص بػػه ػػظ یػػک از الػػالم میػػضرج ابػعار گػػظداوری‬ ‫اظالؾػػات اؾػػم از فػػفزات ؼػػوا ت گعییػػه‫ ػػا وغیػػظ اؼ ػ تػػا بػػه مػػک ان‬ ‫امکان انوكاؿ اظالؾات به امپیوتظ فظا م ایض‪.

‫ان ه بایض مزكق در زمان ظظاری پظؼؾیامه و لاو از ادظای ؾملیات‬ ‫میضانی ضگطاری نمایض‪:‬‬ ‫‪)1‬پظؼؾیامه‌‬ ‫‪)2‬میعكه و ناریه‌‬ ‫‪)3‬ففزات‌‬ ‫‪)4‬ؼوا ت‌‬ ‫گعییه ا‌‬ ‫‪ )5‬‫‬ ‫پاؼس ا‬ ‫‪)6‬ؼوون ض ‌‬ .

‫ؼوا ت باز‌‬ ‫اؼوصظاج داد‫ ا به ؿیو دؼوی‌‬ ‫ؼوا ت بػوه‌‬ ‫اؼوصظاج داد‫ ا‌‬ ‫ؼوا ت باز‌‬ ‫اؼوصظاج داد‫ ا به ؿیو ماؿییی‌‬ ‫ؼوا ت بػوه‌‬ .

‬‬ ‫‪)3‬ؾیوان لی‫تظ در بظ گیظنض ؾیاوی دعتی‫تظ بود پاؼصی ازللم نیفوض‪‌.‬‬ ‫‪)5‬فظاوانی ػػای ؾی ػػاوی دعت ػػی را ب ػػا م ػػضیگظ دم ػػؽ ی ػػض و مخم ػػوع را ب ػػه ؾی ػػوان ل ػػی درنؼ ػػظ‬ ‫بگیظد‪.‫درامظ شالفه‫ؼازی پاؼص ا مزكق بایض به نکات زیظ توده داؿوه‬ ‫باؿض‪:‬‬ ‫‪)1‬به ضؼ و فظایه‫ ا و ؼوا ت ویژ تزكیق توده داؿوه باؿض‪‌.‬‬ ‫‪)4‬گعییؽ ؾیاوی لی انكضر وؼیؽ و فظاگیظ نااؿض‪‌.‬‬ ‫‪)2‬پاؼص ای شالفه ؿض بایض از یکضیگظ مومایع بود و تضاشو نضاؿوه باؿیض‪‌.‬‬ .

‫ؿمار ‌‬ ‫ردیف‌‬ ‫ؿظح پاؼص ای مظبوط به ؼواؿ ؿمار ‌‬ ‫ؿمار پظؼؾیامه‫ ا‌‬ ‫اؼوصظاج ؼواؿ باز‌‬ ‫فظاوانی‌‬ ‫درفض توزیؽ‌‬ .

‫ؿمار ردیف ‌‬ ‫ؿظح ؼواؿ‌‬ ‫بلی‌‬ ‫ؼواؿ‌‬ ‫‪1‬‬ ‫ایا ؼواد داریض‌‬ ‫‪2‬‬ ‫ایا ؿاغو ػویض‌‬ ‫نمونه دضوؿ اؼوصظاج مظرله اوؿ پاؼص ای ؼوا ت دو گعییه‫ای(بػوه)‌‬ ‫شیظ‌‬ .

‫‪)1‬تخعیه و تزلیو یفی‌‬ ‫انواع ؿیو‫ ای تخعیه و تزلیو داد‫ ا‌‬ ‫‪)2‬تخعیه و تزلیو می‌‬ .

‫تزلیو میعكی و ؾكالنی در موارد زیظ اربظد موثظ دارد‪:‬‬ ‫‪)1‬در تخعیه و تزلیو داد‫ ای تزكیق یفی ه در والؽ تی ا روش و موثظتظی روش‬ ‫تخعیه و تزلیو اؼ ‪‌.‬‬ ‫‫‬ .‬‬ ‫‪)3‬در معالؿات مكضماتی ظظر ای تزكیق به میؼور ؼازمانض ی ار و تؿظیف مػاله‬ ‫فظایه ا و مانیض ان‪.‬‬ ‫‪)2‬در یوظؿ نوایح تزلیل ای اماری‪‌.

‫ؿیو تخعیه و تزلیو می‪:‬‬ ‫‪)1‬تخعیه و تزلیو با اؼوفاد از امار توفیفی‌‬ ‫‪)2‬تخعیه و تزلیو با اؼوفاد از امار اؼویااظی‬ .

‬‬ ‫‪)3‬انضاز‫ ای گظایؽ به مظ ع‪‌.‬‬ ‫‪)4‬انضاز‫ ای پظا یضگی‪.‫امار توفیفی‪:‬‬ ‫مفا یمی از لایو‪‌:‬‬ ‫‪)1‬دضوؿ توزیؽ فظاوانی و نػاو ای توزیؽ‪‌.‬‬ .‬‬ ‫‪)2‬نمایؽ یضؼی و تقویظی توزیؽ‪‌.

‫روؿ ای موضاوؿ بظای نمایؽ تقویظی نزو توزیؽ فف در دامؿه‬ ‫ؾاارتیض از‪:‬‬ ‫‪)1‬روش یػووگظام یا نمودار ای ؼوونی ؼاد و تظ یای‪‌.‬‬ ‫‪)3‬روش میزیی بظای داد‫ ای تظا می و تخمؿی‪‌.‬‬ ‫‪)7‬روش نمایؽ فضایػػی و پظا یضگی پضیض در فضا‪.‬‬ ‫‪)5‬روش نمودار مجلجی‪‌.‬‬ .‬‬ ‫‪)4‬روش لعاؾی یا ؿؿاؾی و دایظ‫ای ؼاد و تظ یای‪‌.‬‬ ‫‪)6‬روش میزیی نمایؽ ؼظی ا‪%‬ی زمانی‪‌.‬‬ ‫‪)2‬روش پلی ون یا نمودار ای چیض الؿی ؼاد و تظ یای‪‌.

‫‫انضاز‬ ‫ای گظایؽ به مظ ع ؾاارتیض از‪:‬‬ ‫‪)1‬میانگی ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‪)2‬میانه‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‪)3‬نما‬ .

..‫میانگی ‪:‬‬ ‫‫ایض‪:‬‬ ‫از تكػیم رافو دمؽ نمظ‫ ا بظ تؿضاد ان ا به دؼ می‬ ‫‪x1  x2  x3  .xn‬‬ ‫‪x  ‬‬ ‫‪n‬‬ .

‫مؿضؿ نمظ‫ ای ظاكه‫بیضی ؿض ‪:‬‬ ‫‪fi‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪x‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‌‌‪=fi‬فظاوانی ظ ظاكه‌‬ ‫‪‌= X i‬نمظ ظ ظیكه یا نكعه میانی ظ ظاكه‌‬ .

‬ظانه پایی ظاكه‬ ‫‪=mo‬مض یا نما‬ ‫‪= d 1‬تفااو فظاوانی معلق ظاكه نمادار از ظاكه مابؿض‌‬ ‫‪=c‬فافله ظاكات‬ ‫‪d2‬‬ ‫=تفااو فظاوانی معلق ظاكه نمادار از ظاكه ما لاو‬ .‫مض یا نما‪:‬‬ ‫به ؾیوان یک انضاز گظایؽ به مظ ع در یک توزیؽ نمظ‫ای اؼ‬ ‫باؿض‬ ‫ه بیؾوظ از بكیه نمظ‫ ا تکظار ؿض‬ ‫‪d1‬‬ ‫(‪mo  L  c‬‬ ‫)‬ ‫‪d1  d 2‬‬ ‫‪=L‬ای ه نما در ان لظار دارد‫‪ .

‬‬ ‫فظاوانی مكادیظ یا توزیؽ نمظ‫ ا را به دو گظو تكػیم می‬ ‫‪ N‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ FC  ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ C‬‬ ‫‪Md  L   ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪Fi‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪=C‬فافله ظاكات‬ ‫‫تؿضاد داد‬ ‫‪ =N‬ا‬ ‫‪=Md‬میانه‬ ‫‫فظاوانی تخمؿی مالاو ظاكه‬ ‫‪=FC‬ای ه میانه در ان لظار دارد‬ ‫‪=L‬ای ه در ان لظار دار‫د ظانه پایی ظاكه‬ ‫‪ = Fi‬فظاوانی معلق ظاكه‫ای ه میانه در ان لظار دارد‌‬ .‫میانه‪:‬‬ ‫‫ یض و شود نمظ میانی را تؾکیو می‫د ض‪.

‫انزظاؼ اؼوانضارد یا انزظاؼ مؿیار‪:‬‬ ‫پظا یضگی اؼ‬ ‫ه به مولؿی نػای ظ نمظ در توزیؽ فظاوانی بػوگی دارد‪.‬‬ .

  X    S  X  X  2 ‌:‫بظای دامؿه‬ N 2 n ‌:‫بظای نمونه‬ .

‫واریانغ دامؿه‪:‬‬ ‫‫ؿود‪.‬‬ ‫به مخطور انزظاؼ مؿیار واریانغ دامؿه گػفوه می‬ .

‫‪‬‬ ‫‪X X‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بظای نمونه‪‌:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بظای دامؿه اماری‪‌:‬‬ ‫‪N‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪2‬‬ .

‫میزیی ظایؿی‪:‬‬ ‫میزیی لظییه‫ای اؼ ه ؿکلی ؿایه زنگ یا زنگوله دارد؛ یؿیی ا ػجػظ نمػظ‫ ػا در وؼػط‬ ‫انااؿ ػػوه ؿ ػػض ب ػػه ظ ػػوری ػػه در انو ػػای دو ظ ػػظؼ دناال ػػه نػ ػػاوا ظ ػػویلی ب ػػه ود ػػود‬ ‫میاورد‪.‬‬ ‫‫‬ .

‫تخعیه و تزلیو با اؼوفاد از امار اؼویااظی‪:‬‬ ‫موار نؼظ بظ ای اؼ ه نوایح رافو از معالؿه گظو وچکی به نام نمونػه چگونػه بػه‬ ‫گظو بعرگػوظی به نام دامؿه تؿمیم داد می‫ؿود‪.‬‬ .

‬‬ ‫به بظرؼی ارتااط بی دو یا چیض موغیظ پظداشوه اظیب ان را مزاؼاه می‬ ‫ماػوگی بی موغیظ ا ممک اؼ مجا یا میفی باؿض‪.‬‬ .‫ماػوگی‪:‬‬ ‫‫نمایض‪.

‫‪y‬‬ ‫‪y‬‬ ‫‪y‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+ ++‬‬ ‫‪++‬‬ ‫‪+ +++‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪x‬‬ ‫‪x‬‬ ‫‪x‬‬ ‫ماػوگی مجا و امو‌‬ ‫ماػوگی امو و میفی‌‬ ‫نمایؽ انواع مضل ای ماػوگی‌‬ ‫ماػوگی مجا ‌‬ .

‫‪y‬‬ ‫‪y‬‬ ‫‪y‬‬ ‫‪+ ++ ++ ++ +‬‬ ‫‪++++ + +‬‬ ‫‪+ ++ + + +‬‬ ‫‪+ ++ +‬‬ ‫‪++ + +‬‬ ‫‪x‬‬ ‫‪x‬‬ ‫‪x‬‬ ‫ماػوگی میفی‬ ‫فالض ماػوگی‌‬ ‫نمایؽ انواع مضل ای ماػوگی‌‬ ‫فالض ماػوگی‌‬ .

‬‬ .‫ازمون ماػوگی پیظؼون‪:‬‬ ‫ای ػ ازمػػون یکػػی از موػػضاوؿ‫تػػظی ازمون ػػای تؿیػػی اػػظیب ماػػػوگی بػػی موغیظ ػػای‬ ‫دارای انضاز‫ ای فافله‫ای و نػای اؼ ‪.

‫‫بظای مزاؼاه اظیب ماػوگی از فظموؿ زیظ اؼوفاد می‬ ‫ؿود‪:‬‬ ‫‪ xy‬‬ ‫‪ =rx . y‬ماػوگی بی موغیظ ای ‪ x‬و ‪‌y‬‬ ‫‪=N‬تؿضاد ازمودنی ا‬ ‫‪= s x‬انزظاؼ اؼوانضارد نمظ‫ ای ‪‌x‬‬ ‫‪=s y‬انزظاؼ اؼوانضارد نمظ‫ ای ‪‌y‬‬ ‫‪ xy‬‬ ‫=مخموع رافلضظب تفااو نمظ‫ ا از میانگی ‌‬ ‫‪Ns x s y‬‬ ‫‪rx . y ‬‬ .

y ‬‬ ‫‪rx . y ‬‬ .‫توان از فظمول ای زیظ نیع‫بظای مزاؼاه اظیب ماػوگی پیظؼون می‬ ‫اؼوفاد ظد‪:‬‬ ‫‪ x  x  y  y ‬‬ ‫‪ x  x   y  y ‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ xy‬‬ ‫‪ x  y ‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪rx.

‬‬ .‫ازمون رو یا اظیب ماػوگی اؼپیظم ‪‌:‬‬ ‫ای ازمونی زمانی به ار می‫رود ه داد‫ ا از نوع رتاه‫ای اؼ و انضاز‫ ای موغیظ به‬ ‫فورت رتاه‫ای تیؼیم ؿض اؼ ‪.

‫‫ؿود‪:‬‬ ‫بظای تؿیی اظیب ماػوگی اؼپظم از فظموؿ زیظ اؼوفاد می‬ ‫‪2‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪6 D‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪N N 1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ = D‬تفااو رتاه‪ x‬از ‪‌y‬‬ ‫‪=‌N‬تؿضاد دف ازمودنی ا اؼ ‪‌.‬‬ ‫‪Rrho  1 ‬‬ .

‫ازمون یا اظیب ماػوگی فای(‪:)Ø‬‬ ‫ای ازمون بظای مزاؼاه اظیب ماػوگی بی موغیظ ا و داد‫ ایػػی اؼوفاد می‫ؿود‬ ‫ه از نوع اؼمی یا یفی و ارزؿی ػویض‪.‬‬ .

‬‬ ‫‪)3‬پغ از مزاؼاه مخطور ا می‬ .‫بظای مزاؼاه اظیب ماػوگی فای‪:‬‬ ‫‫ؿود‪‌.‬‬ ‫‪)1‬دضوؿ دو بؿضی تؾکیو داد می‬ ‫‫ؿود‪‌.‬‬ ‫‪)2‬ازمون شی دو یا مخطور ا یا ای اؼکوتظ مزاؼاه می‬ ‫‫توان اظیب ماػوگی فای را مزاؼاه ظد‪‌.

‬‬ ‫‪)3‬به ظور لی یق فظاوانی مورد انوؼار ناایض از ‪ 5‬موظ باؿض‪.‫مزضودیو ای ازمون شی دو‪:‬‬ ‫‪)1‬تی ا در مورد اظالؾات مظبوط به فظاوانی می‫توانض مورد اؼوفاد لظار گیظد و نه در‬ ‫مورد نمظ‫ ا‪‌.‬‬ ‫‪)2‬بایض رویضاد ا و انضاز‫گیظی ای فظدی از یکضیگظ مػوكو باؿیض‪‌.‬‬ .‬مگظ تز ؿظایط شاص و‬ ‫ان اییکه از تقزیذ اؼوفاد ؿود‪.

‫بظای مزاؼاه شی ‪ 2‬از فظموؿ زیظ اؼوفاد می‫ؿود‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪F0  Fe  ‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪F‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪=F‬فظاوانی مؾا ض ؿض ه والؿی دارد‪‌.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪‌=F‬فظاوانی مورد انوؼار‌‬ ‫‪e‬‬ .

‫‫ؿود‪:‬‬ ‫بظای مزاؼاه شی ‪ 2‬با تقزیذ ییوغ از فظموؿ زیظ اؼوفاد می‬ ‫‪2‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪F‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪F‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪F‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ .

‫‫ؿود‪:‬‬ ‫بظای مزاؼاه اظیب ماػوگی فای از فظموؿ زیظ اؼوفاد می‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪N‬‬ ‫‪‬‬ .

‬‬ ‫‪)3‬درفض ای ؼعظی(افكی)‪‌.‬‬ ‫‪)9‬رضالو فظاوانی مورد انوؼار‪‌.‬‬ ‫‪)10‬تؿضاد شانه‫ ای با مكادیظ مورد انوؼار‬ ‫موظ از پیح مورد فظاونی‪‌.‬‬ .‬‬ ‫‪)4‬درفض ای ؼوونی(ؾمودی)‌‬ ‫‪)5‬شی ‪ 2‬بضون تقزیذ ییوغ‪‌.‬‬ ‫‪)7‬درده ازادی‪‌.‬‬ ‫‪)8‬ؼعذ مؿیی دار‪‌.‫داد‫ ایػػی ه امپیوتظ با اؼوفاد از بظنامه ‌‪SPSS‬در اشویار‬ ‫‫د ض ؾاارتیض از‪‌:‬‬ ‫مزكق لظار می‬ ‫‪)1‬فظاوانی مؾا ض ؿض ‪‌.‬‬ ‫‪)11‬تؿضاد فظاوانی فالض اظالؾات‪.‬‬ ‫‪)6‬شی ‪ 2‬با تقزیذ ییوغ‪.‬‬ ‫‪)2‬فظاوانی مورد انوؼار‪‌.

‬‬ .‫رگظؼیون‪:‬‬ ‫ػیؽبیی ػػی در شق ػػوص موغی ػػظ دیگ ػػظ را رگظؼ ػػیون‬ ‫ػػاربظد ی ػػک موغی ػػظ ب ػظای ؾم ػػو پ ػ ‌‬ ‫گوییض‪.

‬‬ .‬‬ ‫‪=y‬مكادیظ موغیظ تابؽ و وابػوه‪.b‬اظایای ػویض‪.‫فظموؿ رگظؼیون‪:‬‬ ‫‪y  aX  b‬‬ ‫‪=X‬مكادیظ مػوكو‪‌.‬‬ ‫‪=a.

:‫مزاؼاه اظیب رگظؼیون‬ x  x  y  y   a  x  x  b  y  ax .

‫ازمون ‪:T‬‬ ‫میؿود‪.‬‬ ‫از ازمون ‪ T‬بظای مكایػه و تؾصیـ تفاوت و رابعه ؾلی اؼوفاد ‌‬ .

‫اربظد ازمون ‪:T‬‬ ‫‪)1‬ازمون فظض دربار میانگی دامؿه‪‌.‬‬ .‬‬ ‫‪)2‬ازمون ‪ T‬بظای مكایػه میانگی ‌ ای دو دامؿه‪‌.‬‬ ‫‪)3‬ازمون ‪ T‬بظای گظو ‌ ای ماػوه‪.

‬‬ ‫‪x   ‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪N 1‬‬ ‫‪T ‬‬ .‫ازمون فظض دربار میانگی دامؿه‪:‬‬ ‫ػضؼ از ازمػػون فظاػیه فػػفظ دربػػار ناػود تفػػاوت بػی میػػانگی نمونػػه یػا میػػانگی دامؿػ ‌ػهای‬ ‫اؼ ه از ان بظگعیض ؿض اؼ ‪.

‫ازمون ‪T‬بظای مكایػه میانگی ‌ ای دو گظو مػوكو‪:‬‬ ‫ضؼ معالؿه تاثیظ موغیظ ای ازمایؾی بظ دو گظو ازمایؽ اؼ‬ ‫میؿود‪.‬‬ ‫موغیظ ا ؼیخیض ‌‬ ‫ه بضی وؼیله تفاوت تاثیظ‬ ‫‪x1  x2 ‬‬ ‫‪  x12   x2 2  1‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ N1  N 2  2  N N 2 ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪T‬‬ .

‫ازمون ‪ T‬بظای گظو ‌ ای ماػوه‪:‬‬ ‫میؿود در رالی‬ ‫از ازمون ‪ T‬بظای معالؿه تاثیظ یک موغیظ مػوكو بظ موغیظ تابؽ اؼوفاد ‌‬ ‫میگیظد‪:‬‬ ‫ه موغیظ تابؽ در دو زمان یا تز ؿظایط مورد انضاز‌گیظی لظار ‌‬ ‫‪D‬‬ ‫‪N  D   D ‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪N 1‬‬ ‫‪T‬‬ .

‫ازمون ‪:F‬‬ ‫ب ػظای تؾػػصیـ تفػػاوت و اثظگػػطاری چیػػض موغیػػظ یػػا انوصػػاب ب وػػظی ان اؼ ػ ‪ .‬‬ ‫مؿییدار بی گظو ‌ ا و تاثیظ موغیظ بظ ان ا مک ‌‬ ‫تفاوت ای ‌‬ ‫تؾصیـ ‌‬ .‬و در‬ ‫مینمایض‪.

‬‬ .‬‬ ‫‌‬ ‫‪)2‬در تزكیكات ماػوگی‪‌.‫نؼظیه ا‪:‬‬ ‫ارزیابی ‌‬ ‫‪)1‬در تزكیكات تاریصی توفیفی نؼظی موردی و تزكیق مزووا‪‌.‬‬ ‫‌‬ ‫‪)3‬تزكیكات ؾلی و تخظبی‪‌.

‫در تزكیكات تاریصی توفیفی نؼظی و موردی و تزلیو مزووا‬ ‫مزكق از روش‪:‬‬ ‫‌‬ ‫‪)1‬اؼوض ؿ و تزلیو ؾكالنی‪‌.‬‬ ‫‌‬ ‫‪)3‬ازمون شی‪‌.2‬‬ .‬‬ ‫‌‬ ‫‪)2‬روؿ ای امار توفیفی‪‌.

‬‬ ‫‌‬ .‫در رابعه با تزكیكات ماػوگی مزكق از روش‪‌:‬‬ ‫زمون ای ماػوگی به تیاؼب نوع مكیاس اؼوفاد‬ ‫در ای تزكیكات مزكق از ا ‌‬ ‫مینمایض‪.

‫در رابعه با تزكیكات ؾلی و تخظبی مزكق از روش‪:‬‬ ‫می یض و نوایح رافو از مزاؼاه با دضاوؿ مظبوط‬ ‫مزكق از ازمون ‪ T‬و ‪ F‬اؼوفاد ‌‬ ‫میؿود‪.‬‬ ‫مكایػه ‌‬ .

F‬‬ ‫‪)3‬ا ‌‬ .‫زمون ای اماری ؿامو‪:‬‬ ‫ا ‌‬ ‫زمون ای ماػوگی‪‌.‬‬ ‫‪)1‬ا ‌‬ ‫‌‬ ‫‪)2‬شی ‪‌.2‬‬ ‫‌‬ ‫زمون ای ‪ T‬و‪‌.

‫اػ ار نؼظ و پیؾی ادات‪:‬‬ ‫ضؼ ای معبور و بظاؼاس نوایح رافو از‬ ‫مزكق بایض با در نؼظ داؿو ظ یک از ‌‬ ‫تزكیق نؼظیه شود را اؾالم دارد‪.‬‬ .

‫ؾیافظ و ؼاشوار گعارش تزكیق‪:‬‬ ‫‪)1‬ؾیقظ مكضمات‌‬ ‫‪)3‬ؾیقظ مو ‌‬ ‫‪)2‬ؾیقظ ف ظؼو ا‌‬ ‫‪)4‬ؾیقظ ػوابیامه‬ ‫‪)5‬ؾیقظ پیوؼو ا‌‬ ‫‌‬ .

‫ؾیقظ مكضمات‪:‬‬ ‫‪)1‬دلض‌‬ ‫‪)5‬ففزه تاتیض ا‌‬ ‫‪)2‬ففزه بػم هللا الظرمان الظریم‌‬ ‫‪)6‬پیؾگػفوار‌‬ ‫‪)3‬ففزه ؾیوان‌‬ ‫‪)7‬چکیض به زبان افلی‬ ‫‪)4‬ففزه تكضیم و تؾکظ‌‬ .

‫ؾیقظ ف ظؼو ا‪:‬‬ ‫‪)1‬ف ظؼ معالب‌‬ ‫‪)2‬ف ظؼ پیکظ ا(دضول ا نمودار نكؾه ؾکغ)‌‬ .

‫ؾیقظ مو ‪:‬‬ ‫‪)1‬مكضمه‌‬ ‫‪)4‬بیان داد‫ ا و اظالؾات‬ ‫‌‬ ‫‪)2‬روش تزكیق‌‬ ‫‪)5‬تخعیه و تزلیو داد‫ ا‬ ‫‌‬ ‫نویخهگیظی و اػ ار نؼظ‬ ‫‪ )6‬‫‬ ‫‪)3‬ادبیات و ؼوابق مواوع‌‬ .

‫ؾیقظ ػوابیامه‪:‬‬ ‫‪ )1‬ػوب(فارؼی ؾظبی تی )‌‬ ‫‪)2‬مكا ت(فارؼی ؾظبی تی )‬ .

‫ؾیقظ پیوؼو ا‪:‬‬ ‫‪)1‬ظظح تزكیق‌‬ ‫‪)5‬داد‫ ا و گعارؿ ای تفضیلی‬ ‫‪)2‬پظؼؾیامه یا ابعار گظداوری اظالؾات‌‬ ‫اماری و امپیوتظی‌‬ ‫‪)3‬نكؾه و تقاویظ شارج از مو ‌‬ ‫‪)6‬چکیض به زبان شاردی‬ ‫‌‬ ‫‪)7‬ؼایظ‬ ‫‪)4‬اؼیاد و مضارک‬ .

‫نگارش و ویظایؽ‪:‬‬ ‫میؿود ه نوؿوه روان و مظا با رؾای لواؾض‬ ‫رؾای نکات ویظایؾی و نگارؿی باؾت ‌‬ ‫و معالؿه ان بظای شوانیض رار باؿض‪.‬‬ .

‬‬ ‫‪ ‌4‬دو نكعه یا ؾضار نما‪‌:‬‬ ‫‪‌:‬‬ ‫‪‌5‬‬ ‫‪‌6‬‬ ‫نؾانه ؾاظفی یا ‌‬ ‫یخاننما‪‌:‬‬ ‫‌‬ ‫نؾانه پظؼؽ یا ‌‬ ‫پظؼؽنما‌‬ ‫‌‬ ‫‪‌7‬‬ ‫نؾانه رطؼ یا‬ ‫افوادگی نما‌‬ ‫‪8‬‬ ‫بظدػوهنما‌‬ ‫‌‬ ‫گیومه یا‬ ‫نكؽ و ار ظد افلی‌‬ ‫!‌‬ ‫نؾانه مکت ظو نی اؼ و رضفافو ‌‬ ‫ویظگوؿ و نكعه‌‬ ‫نؾانه مکت امو اؼ ودر پایان‌‬ ‫میایض‪‌.‬‬ ‫؛‌‬ ‫دضاتی نما‌‬ ‫‪ ‌3‬نكعه یا ایػ ‌نما‌‬ ‫‪‌..‬‬ ‫ؾخب موی!‌‬ ‫؟‌‬ ‫نؾانه رال ؼواؿ و پظؼؽ ه در پایان دمله‬ ‫میایض‪‌.‫ؿمار ‌‬ ‫ردیف‌‬ ‫نام نؾانه‌‬ ‫‪‌1‬‬ ‫ویظگوؿ یا درنگ نما‌‬ ‫‪‌2‬‬ ‫نكعه ویظگوؿ یا ‌‬ ‫ؾالم ‌‬ ‫‌ نؾانه مکت وتا اؼ و تابؽ لز الم‪‌.‬‬ ‫فكظ و بیکاری و‪‌.‬‬ ‫امظوز به مػافظت ‌‬ ‫تی ا ر ؼؿادت‪:‬ایمان د اد ؿ ادت‌‬ ‫نؾانه بیان رال ‌ ای ارػاؼی و ؾاظفی مو ض‪‌..‬‬ ‫((‌))‌‬ .‬‬ ‫ال ی در دالؿ ررمانی؛‌‬ ‫در ماؿ ؼازانی‌‬ ‫میرویم‪‌.‬‬ ‫نؾانه مؾصـ ظدن ؾاارت و مویی نؼیظ‬ ‫نكو و لوؿ‌‬ ‫او پظؼیض((ایا ػوابصانه ملی را‬ ‫دیض ‌ایض))‪‌.‬‬ ‫مجاؿ‌‬ ‫امام اؼالم را زنض ظد‪‌...‬‬ ‫‌‬ ‫وػیفهات را انخام نضادی؟‌‬ ‫چظا ‌‬ ‫‪‌.‬‬ ‫دمله ای شاظی و امظی ‌‬ ‫‌‬ ‫نؾانه توایزات پغ از ان اؼ ‪‌.‬از ؾوامو‬ ‫فػاد دامؿه اؼ ‪‌.‬‬ ‫نؾانه رطؼ لمه ؾاارت یا دمله یا‬ ‫بصؾی از مو ‪‌.

‬‬ ‫نوؿوه اؼ ‌‬ ‫نؾانه اؾؾار در ریاای و ((یا))‌ ‌‬ ‫‪–‌ 45/12‬رظوؼ‬ ‫ایظانیک‪/‬ایوالیک‌‬ ‫نؾانه ارداع اؼ ‌‬ ‫به ػواب‪‌.‫ؿمار ‌‬ ‫نام نؾانه‌‬ ‫ردیف‌‬ ‫‪ ‌9‬پظانوع یا دو مان‌‬ ‫ؾالم ‌‬ ‫نكؽ و ار ظد افلی‌‬ ‫توایذ ای نػاوا ااافی اؼ ‌‬ ‫‌‬ ‫(‌)‌ نؾانه دضا ظدن‬ ‫‪‌10‬‬ ‫لالب یا ظوؿه‌‬ ‫‪‌11‬‬ ‫شط فافله‌‬ ‫‪‌-‬‬ ‫‪‌12‬‬ ‫ممیع‌‬ ‫‪‌/‬‬ ‫‪‌13‬‬ ‫پیکان‌‬ ‫مجاؿ‌‬ ‫ای ؿ یض(ای‪-‬ش‪ -‬یض) ؿ ادت ماارک‪‌.‬‬ ...‬‬ ‫نؾانه ااافه ظدن مؼلای یا توایزی در ام‬ ‫نوؿوه یا ؼص مؾصـ دیگظی اؼ ‌‬ ‫ؿما[شانواد ؿ ضا]‌چؾم و‬ ‫چظاغ ای ملویض‌‬ ‫نؾانه دضاؼازی دمله یا ؾاارت مؿوظاه‬ ‫از مو افلی اؼ ‌‬ ‫رضظت مزمض‪‌-‬فلی هللا و ؾلیه واله‬ ‫وؼلم‪-‬شوؿصوی و شوؿظوی بود‪‌.

‫ؿیو اؼوفاد از اثار دیگظان‪:‬‬ ‫ػوه ػػای دیگ ػظان اؼػػوفاد نمایػػض یػػا رافػػو زرم ػ و‬ ‫مزكػػق نػػاگعیظ اؼ ػ از اثػػار و نوؿػ ‌‬ ‫دؼوظنح ؼایظی را مورد ب ظ ‌بظداری لظار د ض‪.‬‬ .

‬‬ ‫‪)1‬ارزش ار تزكیق با ‌‬ ‫‌‬ ‫‪)2‬ؾیاوی مظبوط به یک مواوع تزكیق را گػظداوری م ‌ػینمایػض و نؾػان م ‌ػید ػض ػه مزكػق‬ ‫بظ تزكیق شود مػلط بود اؼ ‪‌.‫ذ ظ اؼوفاد از میابؽ دیگظان از ای رو اظورت دارد‪:‬‬ ‫میرود‪‌.‬‬ ‫‌‬ ‫‪)3‬اروظام به ركوؽ دیگظان اؼ ‪.‬‬ .

‬‬ ‫نكو و لوؿ معالب‌‬ ‫‪)2‬نكو و لوؿ غیظ مػوكیم‪.‬‬ .‫‪)1‬نكو و لوؿ مػوكیم‪‌.

‫نكو و لوؿ مػوكیم‪:‬‬ ‫ؾاػػارت اؼػ از انوكػػاؿ بصؾػػی از مػػو یػػا نوؿػػوه میاػػؽ مػػورد نؼػػظ بػػه گػعارش تزكیػػق‬ ‫بضون م و اؼ ‪.‬‬ .

‬‬ .‫نکاتی در مورد نكو و لوؿ مػوكیم‪:‬‬ ‫‪)1‬اگظ نكو و لوؿ در رض یک یا دودمله باؿض‪‌.‬‬ ‫‪)2‬اگظ نكو و لوؿ بیؽ از دو دمله باؿض‪.

‬‬ .‫اگظ نكو و لوؿ موظ از دودمله باؿض‪:‬‬ ‫مزكػػق ان را در مػػو نوؿػػوه مػ ‌ػیاورد ولػػی بایػػض ابوػػضا و انو ػػای ان را بػػه وؼػػیله گیومػػه‬ ‫یا بظدػوه نما بایضد‪.

‫اگظ نكو و لوؿ بیؾوظ از دودمله باؿض‪:‬‬ ‫‪)1‬مزكق ممک اؼ ان را با رظوؼ وچکػوظ بیویػض‪‌.‬‬ .‬‬ ‫‪)3‬ممک اؼ مزكق در پایان نكو و لوؿ و با ی ؼم چپ اشظی رظؼ از اشظی‬ ‫لمه نؾانه ارداع بگطارد‪.‬‬ ‫‪)2‬ممک اؼ ظوؿ شعوط ان موظ از شعوط گعارش باؿض‪‌.

‫نكو و لوؿ غیظ مػوكیم‪:‬‬ ‫در نكو و لوؿ غیظ مػوكیم مزكق ناچار نیػ ؾی معلب را ه از میاؽ یا اثظ بظگظفوه‬ ‫میاورد‪.‬بلکه بظداؿ شود را از معلب به رؿوه تزظیظ در ‌‬ .‬‬ ‫ذ ظ یض‪‌.

‬‬ ‫‌‬ ‫ػواب ا‪:‬نام شانوادگی و نام پضیض اورنضگان یا فارب ػواب؛نام و ؾیوان ػواب؛نام موظدم یا موظدمی ؛ؾیوان ؼلػله انوؾارات و ؿمار ان؛ؿمار‬ ‫‪‌ )2‬‬ ‫دلض؛ؿ ظ مزو انوؾار اثظ؛ناؿظ؛نوب چاپ؛ تاریس نؾظیه؛ ؿمار ففزه‪‌.‬‬ .‬‬ ‫‌‬ ‫‪)5‬دعو ‌ ای درؼی‪:‬نام شانوادگی و نام نویػیض ؾیوان دعو واؿی انوؾار نام دانؾکض یا دانؾگا مظبوط مزو ان؛ تاریس انوؾار؛ ؿمار‬ ‫ففزه‪‌.‬‬ ‫‌‬ ‫نؾظیه ا‪:‬نام موؼػه ؾیوان نؾظیه ؿمار نؾظیه تاریس نؾظ مزو انوؾار ؿمار ففزه‪‌.‬‬ ‫‪‌ )3‬‬ ‫‌‬ ‫ارش ای تزكیق‪ :‬نام شانوادگی و نام نویػیض ؛ؾیوان رؼاله یا گعارش؛نام ناػظ یا اؼواد را یما؛واؿی گعارش از ریت‬ ‫نامه ای تزقیلی و گع ‌‬ ‫پایان ‌‬ ‫‪‌ )4‬‬ ‫انوؾار یا ؾلوم انوؾار؛مكعؽ تزقیلی نام دانؾگا یا موؼػه مخظی تزكیق مزو موؼػه تاریس انخام تزكیق ؿمار ففزه‪‌.‬‬ ‫‌‬ ‫‪)6‬یادداؿو ای درؼی در الس‪:‬نام شانوادگی و نام اؼواد؛ ؾیوان درس‪‌.‫مؾصقات میاؽ یا مظدؽ در پاورلی یا پایان فقو‪:‬‬ ‫مكاله ا‪:‬نام شانوادگی و نام پضیض اورنض یا نویػیضگان؛ نام یا ؾیوان مكاله؛نام موظدم یا موظدمی ؛نام مخله؛دور یا ؼاؿ؛ؿمار مخله(تاریس)؛ؿمار‬ ‫‪‌ )1‬‬ ‫ففزه‪‌‌.‬نام دانؾکض یا دانؾگا مظبوط تاریس‪.

‬ؾیوان مكاله یا تزكیق چاپ نؾض ؛ واؿی اراته در ؼمییار ؾلمی؛مزو ؼمییار مخظی‬ ‫ؼمییار تاریس بظگعاری ؼمییار‪.‬‬ ‫‪)9‬اشاار ‌‬ ‫‌‬ ‫مقاراهگظ؛ ؾیوان مقاراه؛ تاریس مقاراه؛ مزو مقاراه‪‌.‫مؾصقات میاؽ یا مظدؽ در پاورلی یا پایان فقو‪:‬‬ ‫نامه ا‪:‬نام شانوادگی و نام نویػیض ؛ ؼم و ؾیوان نویػیض ؛ تاریس تزظیظ؛ مزو تزظیظ‪‌.‬‬ ‫‌‬ ‫رؼانه ای دمؿی‪:‬نام و ؾیوان رؼانه(رادیو و تلویعیون)؛ؼاؾ پصؽ شاظ؛ روز پصؽ شاظ‪‌.‬‬ ‫‌‬ ‫مقاراه ا‪:‬نام شانوادگی و نام مقاراه ؿونض ؛ ؼم مقاراه ؿونض ؛ نام‬ ‫‌‬ ‫‪)10‬‬ ‫‌‬ ‫‪)11‬مكاله چاپ نؾض ؼمییار ا‪:‬نام و نام شانوادگی نویػیض ‪‌.‬‬ ‫‪‌ )7‬‬ ‫‌‬ ‫‪)8‬اؼیاد و مضارک‪:‬نام موؼػه مظبوط نوع ؼیض و مضرک؛ ؿمار ثا ؛ تاریس تزظیظ؛ مزو تزظیظ‪‌.‬‬ .

‫د یو تودی ی ت یه ظظح تزكیق‪:‬‬ ‫نامهریعی ادظایػػی تزكیق‪‌.‬‬ ‫‌‬ ‫‪)3‬اگا ظدن ػانی ه در تقویب ظظح موثظنض‪.‬‬ ‫‪)1‬تػ یو بظ ‌‬ ‫‌‬ ‫‪ )2‬ػب رمای دیگظان‪‌.‬‬ .

‬‬ ‫به ؾمو می‬ .‬‬ ‫‪)2‬مؾػػصـ مػػی‫ یػػض ػػه چػػه فؿالیو ػػایػػی در ؾػػظض یکػػضیگظ و بػػه مػػوازات ػػم بایػػض انخػػام‬ ‫پطیظد‪‌.‬‬ ‫‪)5‬از ؼظگظدانی و بالتکلیفی در انخام بؿضی از مظارو و امػور مظبػوط بػه ظػظح دلػوگیظی‬ ‫‫اورد‪.‬‬ ‫‫ؿود تا ف ظؼ املی از لیػه نیاز ػای بوددػه‫ای نیػظوی انػػانی وؼػایو‬ ‫‪)4‬باؾت می‬ ‫و امکانات ه بظای تزكیق زم اؼ فظا م ؿود‪‌.‬‬ ‫‪)3‬ظظح باؾت می‫گظدد ه مزكق تقػویظی امػو از مخموؾػه الػضامات و امػور مظبػوط بػه‬ ‫پژو ؽ ؾلمی را ت یه یض‪‌.‫د یو تػ یو بظنامه‫ریعی ادظایػػی تزكیق‬ ‫‪)1‬تظتیب زمانی ظ فؿالی را مؾصـ می‫ یض‪‌.

‫ػب رمای دیگظان‪:‬‬ ‫مزكػػق در ػػظ نػػوع تزكیػػق نیازمیػػض مػػػاؾضت و مػػک افػظاد یػػا موؼػػػات دیگػػظ اؼػ ‪‌.‬‬ ‫بوددهای یػا فػضور مخػوز و مػػاؾضت ای گونػاگون‬ ‫‌‬ ‫ای مک ا ممک اؼ مالی و‬ ‫باؿض‪.‬‬ .

‬‬ ‫‌‬ .‬مػجال‬ ‫ظظح ای تزكیق نیاز به تقػویب و تاتیػض مكامػات ‌‬ ‫مؿمو ا ػجظ ‌‬ ‫ػظح ػػای ػػاربظدی و ؾمل ػػی را موؼػ ػػات بص ػػؽ شقوف ػػی و دولو ػػی پیؾ ػػی اد‬ ‫ظػ ‌‬ ‫می ییض‪.‫اگا ظدن ػانی ه در تقویب ظظح موثظنض‪:‬‬ ‫ذیفػالح دارد‪.

‬‬ .‬‬ ‫‪)1‬زیظا دانؾگا ‌‬ ‫‌‬ ‫میشوا ض از ؼظمایه مؿیوی دانؾگا اؼوفاد یػض و ایػ ظػظح بػه نػام دانؾػگا انخػام‬ ‫‪‌ )2‬‬ ‫یا نوایح ان میوؾظ ؿود‪‌.‬‬ ‫‌‬ ‫‪)3‬مػ ‌ػیشوا ػػض رافػػو ػػار اؼػػواد را در ؼظنوؿػ اؼػػوصضامی و ارتكػػای مظتاػػه وی دشالػ‬ ‫د ض‪.‫ظظح ای اؼاتیض و دانؾخویان توؼط مكامات ذی‬ ‫د یو تقویب ‌‬ ‫فالح دانؾگا ‪:‬‬ ‫میشوا ض اؾواار و بودده مورد نیاز را تامی یض‪‌.

‬‬ .‬‬ ‫‌‬ ‫‪)2‬بظ اؼاس مظارو پیؾظف ار تزكیق‪‌.‫ظظح ای تزكیق‪:‬‬ ‫انواع ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‪)1‬بظ اؼاس ما ی و ا می تزكیق‪‌.

‫بظ اؼاس ما ی و ا می تزكیق‪:‬‬ ‫‌‬ ‫ظظح ای وچک‪‌.‬‬ ‫‪)3‬ظظح تزكیق ‌‬ .‬‬ ‫‪‌ )1‬‬ ‫‌‬ ‫ظظح ای بعرگ‪‌.‬‬ ‫‪‌ )2‬‬ ‫‌‬ ‫پایاننامه تزقیلی‪.

‬‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‪ )2‬ضؼ از ت یه ان اگػا ػظدن افػظادی اؼػ ػه بػه نزػوی در تزكیػق مؾػار شوا یػض‬ ‫داؿ ‪‌.‬‬ ‫‌‬ ‫ظظح ا نیاز به توایذ و تفقیو زیاد نضارد‪‌.‬‬ ‫‌‬ ‫‪)3‬ای‬ ‫‌‬ ‫‪)4‬انضاز ان ا وچک اؼ (بی ‪ 10‬تا ‪ 15‬ففزه)‪.‬‬ .‫ظظح ای وچک‪:‬‬ ‫ویژگی ‌‬ ‫ػظح ػا اؼػوفاد‬ ‫‪)1‬در تزكیكات وچک و موردی و ؾموما در تزكیكات ؾملی از اییگونه ظ ‌‬ ‫میؿود‪‌.

‬‬ ‫‌‬ ‫ظظح ا نؼظیات ارفظما و یا موؼػه م م اؼ ‪‌.‬‬ ‫‌‬ ‫‪)3‬در ای‬ ‫‌‬ ‫‪)4‬انضاز ان زیاد اؼ و ممک اؼ بی ‪ 15‬تا روی ‪ 100‬ففزه را ؿامو ؿود‪.‫ظظح ای بعرگ‪:‬‬ ‫ویژگی ‌‬ ‫میؿود‪‌.‬‬ .‬‬ ‫ظظح ا به میؼور انخام تزكیكات بعرگ اؼوفاد ‌‬ ‫‌‬ ‫‪)1‬از ای‬ ‫‌‬ ‫‪ )2‬ضؼ از ت یه ظظح ػب رمای ‌ ای مالی و موافك ‌ ا و فضور مخوز اؼ ‪‌.

‫پایاننامه‪:‬‬ ‫ویژگی ظظح تزكیق ‌‬ ‫ظظح ا اشوقاص به مظا ع ؾلمی و دانؾگا ی دارد‪‌.‬‬ ‫‪)1‬اییگونه ‌‬ ‫‌‬ ‫‪ )2‬ضؼ ظظح انخام یک تکلیف تزقیلی و به میؼور فارغ الوزقیو ؿضن دانؾخو‪‌.‬‬ ‫‪)3‬انضاز اییگونه ‌‬ .‬‬ ‫‌‬ ‫ظظح ا بی ‪ 10‬تا ‪ 25‬ففزه اؼ ‪‌.

‬‬ ‫‌‬ ‫‪)2‬ظظح تزكیق تفقیلی‪‌.‫بظ اؼاس مظارو پیؾظف‬ ‫ار تزكیق‪:‬‬ ‫‪)1‬ظظح تزكیق مكضماتی‪‌.‬‬ .‬‬ ‫‌‬ ‫‪)3‬ظظح تزكیق والؿی و ن ایػػی‪.

‬ایػ ظ ‌‬ ‫میایض‪.‬‬ ‫به رؿوه تزظیظ در ‌‬ .‫ظظح تزكیق مكضماتی‪:‬‬ ‫ػظح ػػای وچ ػػک ی ػػا ب ػػعرگ دانؾ ػػخویػػی و غی ػػظ‬ ‫ظظر ػػی اؼػ ػ ػػه مزك ػػق اؾ ػػم از ظ ػ ‌‬ ‫ػظح ػا بظاؼػاس معالؿػات اولیػه و تقػورات مزكػق‬ ‫دانؾخویػػی ت یه م ‌ػی یػض‪‌.

‬ای ظظح به فورت مفقو و دلیق نوؿوه ‌‬ ‫‌‬ .‫ظظح تزكیق تفقیلی‪:‬‬ ‫پغ از انکه ظػظح مكػضماتی بػه تقػویب رؼػیض مزكػق بػه ت یػه ظػظح تزكیػق تفقػیلی‬ ‫میؿود‪.‬‬ ‫میپظدازد‪.

‬چیی ظظح افالح ؿض را ظظح ن اتی و والؿی گوییض‪.‫ظظح تزكیق والؿی و ن اتی‪:‬‬ ‫ػیؽبییػی ؿػض و والؿػی ػظدن‬ ‫مزكق در پایان ار تزكیق بایض نػا به افػالح ظػظح پ ‌‬ ‫ان الضام یض‪‌.‬‬ .

‬‬ ‫‌‪)11‬زمان و ظوؿ ادظای مضت تزكیق‪‌.‬‬ ‫‌‪‌ )13‬‬ ‫‌‪)14‬ابعار ا وؼایو و ؿظایط مورد نیاز تزكیق‪‌.‬‬ ‫‌‪)16‬تؿظیف واژگان و افعالرات اشوقافی ظظح‪‌.‬‬ ‫نمونهگیظی‪‌.‬‬ .‬‬ ‫‌‌‪‌ )4‬‬ ‫‌‌‪)5‬نوع تزكیق‪‌.‬‬ ‫‌‌‪)6‬دامؿه اماری‪‌.‬‬ ‫‌‪)10‬روش تخعیه و تزلیو اظالؾات‪.‬‬ ‫‌‪)12‬مضیظ و ؾوامو ادظایػػی تزكیق‪‌.‬‬ ‫‌‪)17‬ف ظؼ میابؽ و ماشط تزكیق‪‌.‬‬ ‫‌‌‪)9‬ابعار گظداوری اظالؾات‪‌.‬‬ ‫‌‌‪)2‬ؼوابق و ادبیات مظبوط‪‌.‬‬ ‫‌‪)18‬امایم‪.‬‬ ‫فظایه ا‪‌.‬‬ ‫عییه ای تزكیق‪‌.‬‬ ‫‌‌‪)7‬رخم نمونه و روش ‌‬ ‫‌‌‪)8‬روش گظداوری اظالؾات‪‌.‫ؾیافظ و ؼاشوار ظظح تزكیق‪:‬‬ ‫‌‌‪)1‬ؼواؿ افلی تزكیق و بیان مػئله‪‌.‬‬ ‫‌‌‪)3‬ا ضاؼ تزكیق‪‌.‬‬ ‫‌‪)15‬مؾکالت و تیگیا ای ارومالی تزكیق‪‌.