You are on page 1of 1

ci Festa 10h Ini

i Mostra d enti tats

Concurs de P i nt a el t eu P arc qu ef a st up e rmi l l o r a re lb a r r i ?

espai6

Com r edui r el con sum d' en er gi a al es n ost r es l l ar s .En t en em l a n ost r a fact ur a el ct r i ca.Com con t r act ar en er gi a el ect r i ca.

espai1 5 f e mp o l s e r e t e sa mb ma t e r i a lr e c i c l a t

Enquest a medi ci Co2 Creaci d' esquei x os

espai8 fi ns 1 4 h

t al l er s de H er bes r emei er es, espai1 1 Comp ost iH or t s Bar r isost en i bl e


Ma qu i l l a t ge a mb ca r e sf e l i n e s

espai1 2

10. 30h

espai1 -tx 30h TALLER Tai espai1 9 11. t aller la Cui na de l' Ona fi ns 1 8h FEST A FRUIT A" T ALLER i nfant i l PDI 12. 30h ESPECTACLE " espai1 8 Mural:com t i magi nes Ci a.La Cremallera T eatre el Coll sost eni ble? fi ns 1 2 . 3 0h cal 13. 30h Vermut Musi T ALLER Pi nt em espai1 T RASNOCHA2 amb plaques solars! T ALLER reci clat ge. espai7 30h DINAR POPULAR 7 Const rui mt i t elles amb cart r .espai8 14. 0m cada 3 TALLER "Parcs i ble pel Coll es 15. ns l fi 30h GORA sosteni M onum ents de BCN" espai1 0h 3 . 2 1 T ALLER Un got d ai gua? espai2 3 17h Tast i mostra de tallers culturals del Centre c vi c T ALLER Consum resp onsabl e espai2 2 i de g rups del Coll * taller Am li a Vermell: Classe de Balls de Sal Joi eri a sosteni ble +1 6 Classe obert a Count ry Act i v i t at s de reci clat ge, f ami l i ar Snakedance t renes imaqui llat ge espai1 6 espai1 Classe de Swi ng -1 5 espai1 7 Jocs sost eni bles