Увод

Природни бројеви, релације и операције са њима, као и геометријске фигуре
заузимају централно место у садржају почетне наставе математике, па је од велике
важности да се математичко образовање усмери ка одређеном циљу, изграђивању појмова
природног броја и појмова геометријских фигура. Значи, главни задатак наставе
математике био би да ученици изграде исправне појмове о математичким објектима и
њиховим односима. Процес формирања тих појмова је континуиран процес који полази од
материјалне реалности и завршава се високо апстрактним конструкцијама израженим у
појмовима.
Након што су ученици усвојили битне ознаке у садржају појмова природни број,
релација и операција с бројевима прве десетице приступа се даљем проширивању и
продубљивању постојећих и увођењу нових појмова у оквиру прве стотине.
Дакле, циљ изучавања садржаја у оквиру прве стотине је да ученици:
- формирају појмове бројева од десет до сто,
- прошире знања о сабирању и одузимању у оквиру прве стотине,
- формирају појмове рачунарских операција: множење и дељење.

1

тј. ФОРМИРАЊЕ ПОЈМОВА БРОЈЕВА ОД ДЕСЕТ ДО СТО Један од методичких приступа формирању бројева од десет до сто био би следећи: . односно додавањем броју десет.1. 15 (једна десетица и пет јединица). Процес настајања бројева друге десетице. додавањем броју десет број пет. здруживањем скупа од десет са скупом од пет елемената. Затим се тај скуп здружује са скупом од једног елемента констатује да новонастали скуп има 10+1 елемент.1. Ничковић. У ту сврху треба поставити на фланелограф скуп од десет елемената. Сада се скуп од десет елемената здружује са скупом од два елемента и добија скуп који садржи 10+2 елемента. на пример. Тако. . ученици могу упознати ако им се демонстрира радња настајања на фланелографу. сем симболичких. редом бројеве прве десетице. Да би ученици лакше схватили процес формирања бројева друге десетице и операције са тим бројевима корисно је.формирање осталих бројева. а затим констатује да је 10 + 2 = 12. У складу с тим усвајају се и називи бројева и начин означавања. (Продановић. - 1. 2 . Том скупу придружује се број који се назива дванаест и означава се са 12.. Тај поступак се понавља све до број двадесет. Формирање појмова бројева до десет Бројеве друге десетице формирамо здруживањем скупа од десет елемената. формирамо број који називамо петнаест (пет на ест) и означавамо са.формирање десетица: . 1988: 76).формирање бројева друге десетице. десет елемената. усвојити и графичке ознаке за јединицу и десетицу. три. С друге стране том скупу се придружује нови број који се назива једанаес и означава са 11. редом са скупом од једног. два. Ест је други назив за број десет. Потом се констатује да је 10 + 1 = 11.

2002: 207) Оваквим начином приказивања радње настајања. ако се за графичку ознаку јединице усвоји цртеж квадрата. Дакле. Јовановић. имамо: 10+1=11 12+1=13 14+1=15 16+1=17 18+1=19 11+1=12 13+1=14 15+1=16 17+1=18 19+1=20 3 . Радња настајања бројева друге десетице може се извести и на начин којим се скупа од десет елемената додаје један елемент и утврђује да је добивен скуп од једанаест елемената. итд. а за десетицу цртеж правоугаоника. Тако се наставља све док се не добије скуп од двадесет елемената. скупу од једанаест елемената додаје се један и утврђује да је добивен скуп од дванаест елемената. том скупу додаје се један и утврђује да је добивен скуп од тринаест елемената.Тако. онда се процес формирања бројева друге десетрице може приказати следећом графичком илустрацијом: (Милановић. на пример. ученици ће лакше схватити начин симболичког означавања бројева у позиционом декадном систему.

Поступак којим се у сваком наредном кораку додаје по један сноп и формира нова десетица наставља се све до здруживања свих десет снопова и констатације да они чине десет десетица или број сто. На основу тога закључује се да је 10+10+10+10+10+10+10+10+10+10=100 10 десетица = 1 стотина = 100 јединица Процес формирања десетица прве стотине може се прегледно приказати следећом графичком илустрацијом: 4 . у ознаци 100. Затим се константује позната чињеница да један сноп чини једну десетицу или број десет.Ово ће ученицима помоћи да упознају место сваког броја у бројевном низу и на бројевној правој. два снопа две десетице или број двадесет и да је 10+10=20. Обрада може започети везивањем штапића у снопове по десет све док се не добију десет таквих снопова. Потом се здружују три снопа и утврђује да они чине три десетице или број тридесет. Бројеве које формирамо здруживањем десетица називамо десетице прве стотине. у ознаци 30 и да је 10+10+10=30.

5 .2.записивање (означавање) и његово место у бројевном низу. тј.1. а у другом назив броја који додајемо десетици. Тако. На сличан се начин може показати настајање било ког броја до сто. На пример. редом бројеве од један до девет. У том процесу ученици треба да схвате: .именовање и састав сваког броја. . . Сходно ранијем договору тај процес можемо графички и симболички приказати на следећи начин: Радња настајања броја двадесет четири може се извести и на начин којим се броју двадесет три додаје број један. редом број један до броја девет. Формирање појмова бројева до двадесет Процес формирања осталих бројева прве стотине аналоган је процесу формирања бројева друге десетице. на пример. Састав сваког броја одређyјемо растављањем броја на десетице и јединице. ако броју двадесет додамо број четири добијамо број који називамо двадесет четири и означавамо са 24. број четрдесет пет има четири десетице и пет јединица. Бројеве именујемо сложеницама које у првом делу садржи назив десетице. односно додавањем свакој десетици прве стотине. Један од поступака настајања састоји се у здруживању скупа коме одговара десетица са скупом коме одговара.поступак настајања тих бројева.

50 јединица. Место сваког броја у бројевном низу ученици треба да одреде на основу радње настајања којом се сваки следећи број добија додавањем .Начин записивања бројева до сто објашњава се саставом броја: број двадесет четири записује се са 24 јер има 2 десетице и 4 јединице. односно зашто је цифра на месту јединица у запису нула (јер садржи само десетице. 1988 : 77). број 76 тако јер има 7 десетица и 6 јединица итд. Након тога. Треба истицати да се цифра на месту десетица увек пише лево од цифре на месту јединице. то су двоцифрени бројеви. тј. која се десетоструко повећава идући с десна улево. Ничковић. у запису 55 прва цифра означава 5 десетица. а изван тога не садржи јединице). 6 . (Продановић. Записивање двоцифрених бројева заснива се на принципу позиционе вредности цифре: свака цифра поред бројевне вредности има и позициону. На пример. Дакле. Такође..претходном број један и поступком упоређивања бројева. а друга број преосталих јединица. а друга 5 јединица. ученици треба да закључе да овакав начин означавања омогућује да се помоћу десет цифара записују сви двоцифрени бројеви. треба написити да се ти бројеви означавају двема ознакама (цифрама) и да прва цифра (идући с тева на десно) означава број десетица. а записују се и читају с лева на десно. Сада треба указати и на начин записивања десетица.

ПРОШИРИВАЊЕ ЗНАЊА О САБИРАЊУ И ОДУЗИМАЊУ У СТОТИНИ За даља изучавања сабирања и одузимања у оквиру прве стотине примењујемо бројевни приступ и упоредно изучавање обеју рачунских радњи. а нека у навике. 2. открили својства тих операција и овладали поступцима рачунања који се ослањају на та својства. Сабирање и одузимање десетица прве стотине. уводним примерима формирамо алгоритам и . упознали могућности њихове примене у задацима из свакодневног живота. решавањем одабраних примера истичемо својства на којима ће се заснивати алгоритам. Сабирање бројева за које збир цифара на месту јединице није већи од 10 и одузимање у коме цифра јединице умањиоца није већа од цифре јединице умањеника. при чему: . Ово подразумева да су усвојена знања вежбањем претворена и то: нека у умења. односно алгоритме за све наведене облике сабирања и одузимања изводимо кроз макро структуру система наставе. Наставне садржаје о сабирању и одузимању у стотини даље рашчлањујемо на мање структуралне целине које обрађујемо у 4 етапе: 1.у фази усвајања. ради усвајања нових садржаја о сабирању и одузимању у оквиру прве стотине потребно је потпуно познавање тих садржаја у оквиру прве десетице. Изучавајући садржаје о сабирању и одузимању у десетици.у припреми. 7 ..у фази вежбања. ученици су. 4. преко истакнутих својства на репрезентативним. формирамо код ученика одређена умења и навике. схватили смисао тих операција.2. претпоставља се. применом алгоритма. Сабирање и одузимање до 20. Правила. ( Јованов. Сабирање бројева за које је збир цифара на месту јединице већи од 10 и одузимање у коме је цифра јединице умањиоца већа од цифре јединице умањеника. 3. Значи. 1956 : 455). .

Проширивање знања о сабирању у стотини У првом случају. Сабирање и одузимање до 20 подразумева следеће случајеве: . записати: 14 + 3 = (10 + 4) + 3 (двоцифрени број пишемо као збир десетице и јединице) = 10 + (4 + 3) (примењујемо својство здруживање сабирака) = 10+7 (вршимо сабирање у десетици) = 17 (на основу формирања бројева друге десетице).сабирање два једноцифрена броја кад је збир број из дриге десетице.Прва етапа. поступак сабирања бројева 14 и 3 можемо цртежом приказати и симболички. Кад се уверимо да су ученици схвати поступак сабирања тих бројева. на пример. даљим вежбањем и понављањем служићемо се 8 . решавамо и образлажемо. а циљ је краћи начин којим ће се ученик касније стално служити. Према томе. У почетку ће ученици сабирање изводити поступно и записивати на начин како је то изведено приликом објашњења. поступке решавања за примере ове врсте: 13 + 5 = 10 + (3 + 5) (својство здруживања сабирака) = 10 + 8 (сабирање у првој десетици) = 18 (формирање бројева друге десетице). .одузимање једноцифреног од двоцифреног броја кад је разлика једноцифрен број. Тако. дакле 14 + 3 = 17. записивање се скраћује на коначан облик. Извођење алгоритма може отпочети демонстрацијом уз истовремено цртање и симболичко записивање на табли. Посебно треба истаћи да је дужи начин записивања само средство којим се објашњава бит поступка сабирања тих бројева. у припреми за извођење алгоритма сабирања.сабирање (одузимање) једноцифреног и (од) двоцифреног броја кад је збир (разлика) број из друге десетице или број 10. 2.1. дакле на дужи начин. . уз образложење. Демонстрација се може извести на фланелографу помоћу картончића који означавају десетице и јединице.

Као код сабирања тако и код одузимања алгоритам можемо извести уз помоћ демонстрације. графички приказ изналажења разлике 17-3 био би: Према томе. На пример.3 = (10 + 7) – 3 (двоцифрени број пишемо као збир десетице и јединице) = 10 + (7 . записујемо: 17 . дакле. 2. 12 + 7 које ће лакше решавати. Дакле. који поступно треба усвојити до степена којим ће знање трансформише у навику. Приликом решавања задатака као што су 5 + 13. места сабирака па ће добити задатке 13+5. јер је 14 + 3 = 17.3) (одузимање броја од збира) = 10 + 4 (одузимање у првој десетици) = 14 (формирање бројева друге десетице).3 = 14. У почетку као код сабирања ученици ће и при одузимању тај процес записивати дужим начином. скратити на коначан облик. Овај начин је погодан за решавање и схватање исправности решења задатака у којима се од двоцифреног броја одузима једноцифрен при чему је разлика увек 10. Проширивање знања о одузимању у стотини У припреми одузимања једноцифреног од двоцифреног броја кад је разлика број из друге десетице решавамо и образлажемо поступке решавања за примере ове врсте: (10 + 6 ) -2 = 10 + (6 -2) (одузимање броја од збира) = 10 + 4 (одузимање у првој десетици) = 14 (формирање бројева друге десетице). а касније кад схвате бит одузимања тих бројева. 17 . процес одузимања тих бројева. тј. На пример 14 .2. уз образложење. тако да и без записивања знају рећи збир. 7 + 12 ученике треба упућивати да претходно изврше замену.краћим обликом који ученици морају усвојити до степена аутоматизације. 17 .3 = 14. Применом даљег вежбања и понављања ових садржаја треба тражити да се резултат одузимања образлаже сабирањем.4 = 9 . цртањем на табли и симболичним записивањем.

а на путу до тог циља помаже нам примена поменутих начина расуђивања. На пример. Оваквом сабирању претходи растављање једног од сабирака на два сабирка тако да један од тих сабирака сабран са другим полазним сабирком даје 10. односно на сабирање једноцифрених бројева чији.10. јер је 10 + 4 = 14 (да је 10 + 4 = 14 ученици су научили при формирању бројева друге десетице). ученици треба да схвате као: . Ради лакшег усвајања збира бројева прве десетице. Према томе. дакле. односно да ученици морају разумети поступак да би га аутоматизовали. слично као у претходном случају. дакле 8 + 5 = 13. треба захтевати од ученика да уз претходно упутство о начину записивања збира у таблици. примену тог дужег поступка треба схватити као средство као помоћ да се дође до краћег. је збир број друге десетице. Зато и при краћем записивању треба повремено захтевати од ученика да усмено образлажу поступак долажења до резултата. поступак сабирања бројева 8 и 5 био би: Разуме се да ће овај поступак израчунавања и начин записивања поступно напуштати у корист краћег поступка. аутоматизованог израчунавања збира. аутоматизовано одређивање збира. Након тога прелази се на: други случај. Један од корака у изради таблице био би: Одузимање једноцифреног од двоцифреног броја кад је разлика једноцифрен број.операцију која се изводи на основу последице својства одузимања збира од број и 10 . Међутим непрестано треба имати на уму да средство претходи циљу. самостално израчунају и унесу у таблицу збирове бројева прве десетице. Циљ је.

30 + 20 = 50. 4D = 40J.3. 2.. Сабирање и одузимање десетица своди се на извођење тих радњи у оквиру прве десетице. Овај начин захтева добро познавање таблице збира једноцифрених бројева.6 = 8 јер је 8 + 6 = 14. Други начин изводимо на основу. Na primer: 70 . Поступак записујемо: (Милановић. затим да саберемо добијене десетице и на крају добијене десетице претворимо у јединице. 5D=50J. 2. 70 . да саберемо 30 и 20 треба прво 30 и 20 јединица да претворимо у 3 и 2 десетице.3D = 4D. везе између сабирања и одузимања. На. већ у првој десетици упознате. Поступак сабирања и одузимања можемо предочити и на бројевну праву. 2002: 207) 30 + 20 = ? 3D + 2D = 5D.30 = ? 7D .4. Одузимање десетица Analogno postupamo i pri oduzimanju. Сабирање десетица На пример. Јовановић. Дрига етапа.30 = 40. 14 .операцију супротну од сабирања једноцифрених бројева кад је збир број друге десетице. Конкретно за наведене примере одговарајући приказ на бројевној правој је: 11 .пример.

40 = (60 . 2.20) -5 = 18 . Одузимање једноцифреног и (од) двоцифреног броја Случај одузимања односи се на следеће облике задатка: 65-3.25 = 38 . Слично као код сабирања решавање се своди на неки од познатих случајева.Трећа етапа. 38 . За решавање задатака овог облика потребно је знати сабирање у првој десетици. 50-4.3= 60 + (5 . Поступак би био следећи: 53 + 6 = (50 + 3) + 6 = 50 + (3 + 6) = 50+9 = 59. 45 + 34 = 45 + (30 + 4) = (45 + 30) + 4 = 75 + 4 = 79.3 = (60 + 5) . . 50 . Поступак решавања своди се на одузимање у првој десетици. 65 .(20 + 5) = (38 .3) = 60 + 2 = 62. Сабирање једноцифреног и (од) двоцифреног броја Први случај сабирања обухвата задатке облика: 53 + 6.6.4) = 40 + 6 = 46.сабирање и одузимање двоцифрених бројева.5 = 13.40 = (60 + 5) .5. 12 .4 = (40 + 10) – 4 = 40 + (10 . 32 + 8 = (30 + 2) + 8 = 30 + (2 + 8) = 30 +10 = 40. Други случај сабирања обухвата задатке облика: 56 + 20. Сабирање и одузимање у овој етапи подразумева . 32 + 8. 65 . Решавање ових задатака своди се на неки од претходних случајева 56 + 20 = (50 + 6) + 20 = (50 + 20) = 6 = 70 + 6 = 76. 2. Одузимање у овом случају односи се на задатке облика: 65-40. 38-25.сабирање (одузимање) једноцифреног и (од) двоцифреног броја.40) = 5 = 20 + 5 = 25. 45 + 34.

35 + 47 = (30 + 5) + 47 = (30 + 47) + 5 = 77 + 5 = 82 4. нужно је повремено затражити да се говором објасни решење неког задатка у ту сврху потребно је да се испод решеног задатка напише у писаном облику ток његовог решавања. Међутим.7 = 53 .4 = 46 65 + 28 = 65 + (20 + 8) = (65 + 20) + 8 = 85 + 8 = 93 43 .(30 + 9) = (43 . ученицима ће се предложити начин који је с методичког и математиеког гледишта најпогоднији.4 = 50 . Кад ученици схвате смисао тог поступка треба га напустати и служити се трећим. различите поступке налажења збира и разлике. Да би се подстакло учениково мишљење и да би се учење учинило потпуно свесним.сабирање двоцифреног и једноцифреног броја када је збир цифара на месту јединице већи од 10 (прелази 10) и одузимање једноцифреног од двоцифреног при чему је цифра јединице умањиоца већа од цифре јединице умањеника (са прелазом 10). .сабирање и одузимање двоцифрених бројева са прелазом 10.Четврта етапа. Поступак решавања задатака у оба случаја сличан је решавању одговарајућих задатака у оквиру друге десетице. 35 + 47 = (30 + 5) + (40 + 7) = (30 + 40) + 5 + 7 = (70 + 5) +7 = 75+7 = 82. приликом вежбања треба настојати да ученици сами пронађу разне начине. дакле 35 + 47 = 82.9 = 13 . 35 + 47 = (30 + 5) + (40 + 7) = (30 + 40) + (5 + 7) = 70 + 12 = 82 3. На пример. Будући да се задаци сабирања и одузимања у првој стотини могу решавати на више различитих начина.39 = 43 . 39 + 4 = 39 + (1 + 3) = (39 + 1) + 3 = 40 + 3 = 43 53 .30) . али ученике треба упућивати на основни поступак и њему одговарајући начин мишљења. 13 .9 = 4. 35 + 47 = 35 + (40 + 7) = (35 + 40) +7 = 75 + 7 = 82 2. све док не буду могли задатак решавати скраћеним поступком. Садржаје из ове етапе можемо поделити у два дела: .(3 + 4) = (53-3) . збир 35 + 47 може се наћи на више начина: 1.

14 . све док не буду могли задатак решавати скраћеним поступком. неки теоретичари сматрају да је број најједноставнија математичка апстракција и као такав треба да претходи појму скупа. Кад ученици схвате те поступке и почну служити се њима. пак. Да би се подстакло учениково мишљење и да би се учење учинило потпуно свесним.Закључак Говорећи о раду развијању појма скупа истакли смо да без способности уочавања скупова. у ту сврху потребно је да се испод решеног задатка напише у писаном облику ток његовог решења. нема ни стицаја представе о појму скупа. одређивања припадности и неприпадности елемената скупу и уочавања заједничких својства елемената. нужно је и повремено затражити да се говором објасни решење неког задатка. нема ни изграђивања појма броја и уочавања квантитативних односа међу бројевима. у супротнисти са чињеницом о еволуцији природног броја која има значајну улогу у одређивању математичког приступа сазнања процесу о појму броја. Међутим. треба упућивати на основни поступак и њему одговарајући начин мишљења. без способности класификације скупова у односу на релацију једнакобројности и серијације у којој сваки следећи скуп има један елемент више. Исто тако. Овако мишљење је.

(2006): Методика наставе математике. 2. Петровић. Београд: Учитељски факултет. http://www.. 4. Јагодина: Учитељски факултет.matematiranje.2013) 15 . Ј. Н.М. Дејић.Литература 1. ( 1996 ): Методика математике први и други део.Егерић. ( 2003 ): Методика наставе математике . Марјановић.М. Сомбор: Педагошки факултет.02. 3..М.com (09. Пинтер.

.....................................................................................................................8 2..................5 2............................................................................ Проширивање знања о сабирању у стотини ................1.......................9 2....... ПРОШИРИВАЊЕ ЗНАЊА О САБИРАЊУ И ОДУЗИМАЊУ У СТОТИНИ ......................................................................... Сабирање десетица ......... Одузимање једноцифреног и (од) двоцифреног броја ....15 16 .... Одузимање десетица ...............................................................12 2.............................1.................................................7 2...1 1......................6...................... Формирање појмова бројева до двадесет ....................5.............11 2.....2 1..........................12 Закључак ..................................................................................2 1..............4... ФОРМИРАЊЕ ПОЈМОВА БРОЈЕВА ОД ДЕСЕТ ДО СТО ............ Формирање појмова бројева до десет ........11 2..3............................... Проширивање знања о одузимању у стотини ..................................................2.... Сабирање једноцифреног и (од) двоцифреног броја ...................................................................Садржај: Увод ...........................14 Литература .....2...........................

Универзитет у Приштини-Косовска Митровица Учитељски факултет Призрен-Лепосавић ПРИКАЗ ФОРМИРАЊА БРОЈЕВА. РЕЛАЦИЈА И ОПЕРАЦИЈА САБИРАЊА И ОДУЗИМАЊА У БЛОКУ БРОЈЕВА ДО 100 СЕМИНАРСКИ РАД Ментор: Студент: Проф. 17 . 2013.др Ибро Ваит Александра Чуровић 3103/08 Лепосавић.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful