-

SUBIECTE pentru examenul de admitere la masterat, specialităţile: Administrarea afacerilor Business Internaţional Managementul calităţii Managementul inovaţional şi al proprietăţii intelectuale Managementul întreprinderilor şi organizaţiilor Economie şi management în comerţ şi alimentaţie publică Comunicare şi jurnalism economic Managementul resurselor umane

1. FUNDAMENTELE MANAGEMENTULUI ORGANIZAŢIEI CONCEPTUL, EVOLUŢIA ŞI ŞCOLILE MANAGEMENTULUI Esenţa managementului. Definiţii ale managementului. Semnificaţii ale managementului Evoluţia şi şcolile managementului. Şcoala clasică universală. Managementul ştiinţific – Fr. Taylor, Lilian şi Franck Gilbreth, Henry Gantt: aportul şi principiile. Managementul administrativ. Henri Fayol – principiile şi sistemele de funcţii ale întreprinderii industriale. Max Weber şi caracteristicile birocraţiei ideale. Caracteristici generale, plusurile şi limitele şcolii clasice universale. Şcoala relaţiilor umane. E.Mayo şi rezultatele experimentului de la Hawthorne. Teoria X-Y a lui D. McGregor. Ideile promovate. Şcoli contemporane ale managementului. Şcoala sistemică şi şcoala situaţională. Ideile principale şi aportul. ORGANIZAŢIA ŞI MANAGERII Definirea şi caracteristicile principale ale organizaţiei. Organizaţii formale şi neformale. Importanţa organizaţiilor neformale. Managementul organizaţiei prin eficienţă şi eficacitate. Definirea managerului: caracteristica generală a activităţii manageriale. Rolurile manageriale elaborate de H.Mintzberg. Sfera abilităţilor manageriale: tehnice, interpersonale, conceptuale. Niveluri manageriale: superior, mediu, inferior. MEDIUL ORGANIZAŢIEI Mediul intern al organizaţiei – scopul, structura, sarcina, tehnologia, oamenii, cultura organizaţională. Mediul extern al organizaţiei. Importanţa mediului extern. Factorii mediului extern de influenţă directă. Factorii mediului de influenţă indirectă.. Caracteristicile factorilor mediului extern: complexitatea mediului, interdependenţa, mobilitatea factorilor, incertitudinea mediului. CULTURA ORGANIZAŢIOANLĂ Cultura organizaţională. Conceptul, conţinutul şi caracteristicile culturii organizaţionale. Tipologia culturii organizaţionale. Factori de influenţă. Evaluarea culturii organizaţionale. Metode de menţinere şi modificare. Responsabilitatea socială. Definire, abordări, conţinut. Beneficii ale programelor de responsabilitate socială. Argumente pro şi contra. Sensibilitatea socială. Tipuri de programe de responsabilitate socială. Reacţii ale organizaţiei la dileme sociale. Etica. Concept şi evoluţie. Domenii ale responsabilităţii etice. Factori ai comportamentului etic. Stadii de dezvoltare morală a firmei. Dileme şi standarde etice. Procesul de luare a deciziei etice. Acţiuni ale majorării comportamentului etic. PROCESUL DECIZIONAL 1

matematic. Factorii ce influenţează procesul de adoptare a deciziei.. Conţinutul funcţiei de organizare. Esenţa şi necesitatea planificării strategice. Ed. Necesitatea modelării. Elementele şi etapele procesului de comunicare.Herzberg. Reguli de utilizare. FUNCŢIILE MANAGEMENTULUI Funcţia de planificare. Factori ce influenţează alegerea structurii organizatorice. Tipurile relaţiilor de autoritate: relaţii liniare (ierarhice) şi relaţii auxiliare. Managementul organizaţiei. 2 . controlul şi evaluarea rezultatelor. Teorii procesuale ale motivării.Maslow. caracteristici. 3. – Bucureşti. Analiza comparativă şi aplicabilitatea. 194 p. tradiţii. Metode de luare a deciziilor. Etapele procesului de control. reţeaua managerială Blake-Mouton. Teoria ierarhizării necesităţilor a lui A. Relaţiile de autoritate în organizaţie. tactice. Procesul delegării: definirea. Zorlenţan T. Definirea şi necesitatea controlului.Chişinău. Managerul şi liderul: caracteristici comune şi deosebiri. Conceptul de leadership. Forme ale influenţei: convingerea. Cojocaru V. – Chişinău: ASEM. Funcţia de control. avantaje şi dezavantaje. Tipuri de control. Forme ale motivării. Burlacu N. Funcţia de motivare. stimulare. forme şi reţele de comunicare. Etapele procesului de modelare. Procesul decizional: definirea problemei. de deschidere. Structuri mecaniciste şi organice: tipuri. 2000. Factori ce influenţează aplicarea stilului concret. Avantaje şi dezavantaje ale delegării. Teorii behavioriste ale leadershipului: gruparea clasică. Etapele de organizare a şedinţei: de pregătire. Reguli de bază în organizarea şedinţei. de desfăşurare. Analiza comparativă şi aplicabilitatea. analogic. 473 p. reguli. .Definirea şi tipuri principale de decizii. Modelul Porter-Lawler. LEADERSHIPUL Conceptul de influenţă şi putere. metode.Alderfer. Teoria necesităţilor a lui McClelland. Covaş L. 1998. Esenţa şi importanţa comunicării în management. Funcţia de organizare. principii. alegerea alternativei optime. Conceptul şi caracteristicile autorităţii. clasificarea stilurilor de grupul de la Universitatea din Ohio. Bariere în procesul de comunicare. 2004.. Conceptul şi esenţa motivării. Căprărescu G. exemplu. implementarea deciziei. Structura organizatorică: definire şi tipuri. Modelarea în procesul decizional. Tipuri de modele: fizic. teoria „ciclului de viaţă” Hersey-Blanchard. Politici. Dificultăţi în utilizarea modelării. Planuri strategice. formularea restricţiilor şi criteriilor. proceduri. proiecte. PROCESUL DE COMUNICARE Procesul de comunicare. Teorii situaţionale ale leadershipului: modelul lui Fred Fiedler. Tipuri de planuri. Caracteristici ale controlului eficient. Şedinţa. Cultura afacerilor. identificarea. de închidere. Teoria bifactorială a lui F. avantaje şi dezavantaje. Grupuri Nominale. operaţionale. Economică. Management. Metoda Delphi. Teorii de pe poziţia calităţilor personale ale liderului. evaluarea şi compararea soluţiilor posibile. Literatura recomandată: 1. cunoştinţe. Burduş E. Teorii ale leadershipului. Teoria echităţii. Definirea şi necesitatea planificării. participarea. Arborele decizional. 2. Avantaje şi dezavantaje. Formele puterii: bazată pe teamă. clasificarea lui Likert. Teorii conceptuale ale motivării. Brainstorming. Teoria aşteptărilor. Teoria ERG a lui C. Importanţa legăturii inverse.. Procesul motivării. 736 p. Conţinutul (etapele) planificării strategice. Importanţa şi tipuri principale de şedinţe. Direcţii de perfecţionare. Programe. Direcţii. Avantaje şi dezavantaje.

Managementul antreprenorial. Mескон М. Creditul bancar. . Structura şi conţinutul compartimentelor de bază. 3. Bazele antreprenoriatului: Iniţierea unei afaceri mici. 4. Modalităţi de încetare. Caracteristici. Менеджмент. Hrişcev E. Bernier R. Leasingul. Сирополис Н. scheme şi formule). Editura All .Cotelnic.Verboncu.Cojocaru.. 1994. Сырбу И. 2001. M. Management (în definiţii. Tipuri de franchising. 184 p. 2006. Менеджмент. Виханский О. – Chişinău:ASEM. Москва. BAZELE ANTREPRENORIATULUI INTRODUCERE ÎN ANTREPRENORIAT Esenţa antreprenoriatului şi a micilor afaceri. 1999. Bucureşti. Necesitatea elaborării planului de afaceri. 2006. Solcan A. sectoare de producţie. FINANŢAREA ACTIVITĂŢII DE ANTREPRENORIAT Determinarea necesarului de resurse financiare pentru lansarea unei noi afaceri. 1997 3. 527 с. Ed.Economica. 2. Determinarea denumirii afacerii. Beneficii şi riscuri individuale în antreprenoriat. Nicolescu Ov. V..Санкт-Петербург. 6. Managementul întreprinderilor mici şi mijlocii. Structura de tip mixt. Etapele procesului de procurare a unei afaceri. Ed. 398 p. Alianţa de Microfinanţare. I. 6. – Москва. 2001. Economică. 1996..С. Definirea structurii de producţie. Verigile structurii de producţie: locul de muncă. 2. Хедоури Ф. 8. Management. Кишинев. Дело. 1998. DEZVOLTAREA AFACERII Planul de afaceri. Managementul firmei. Identificarea ideilor de afaceri şi evaluarea ideii oportune. Enciclopedia întreprinzătorului.И. Tipuri de structuri de producţie. Основы менеджмента. Bazele antreprenoriatului: Dezvoltarea unei afaceri mici. Managementul micului business. 7. ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII ANTREPRENORIALE Motivele încetării activităţii antreprenoriale. Sursele de finanţare şi caracteristica acestora. Основы предпринимательской деятельности. Factoringul. Bucureşti. Bucureşti. Sasu C. Structura de tip tehnologic. MANAGEMENTUL PRODUCŢIEI STRUCTURA DE PRODUCŢIE A ÎNTREPRINDERII Definirea procesului de producţie. 7. 9. Planificarea afacerii. 2002 г. Literatura recomandată: 1.Nicolaescu. ateliere de producţie.. 336 p. Clasificarea procesului de producţie. Управление малым бизнесом. Etapele întocmirii planului de afaceri. Alianţa de Microfinanţare. MODALITĂŢI DE LANSARE ÎN AFACERI Deschiderea afacerii de la zero.4. 5. Chişinău. – Bucureşti. Дафт Ричард Л. 829 с. 2002. 699 с. – Москва. Chişinău. Procurarea unei afaceri existente. Изд-во МЭА. 8. Наумов А. Ghid de start. Solcan A. Avantaje şi limite. A. Întrebări şi răspunsuri. Definirea şi caracteristicile întreprinzătorului. Iorgulescu A. 5. Fenomenul antreprenorial în Republica Moldova şi practica internaţională. Solcan A. avantaje şi dezavantaje. ASEM. 3 .2006. Structura de tip pe obiecte. Particularităţile activităţii întreprinzătorului. Alegerea statului juridic. 1998. Aльберт М. Alegerea amplasamentului unei afaceri. Chişinău. 1998. Desfăşurarea activităţii în baza contractului de franchising. Chişinău.

Bucureşti. Principiile organizării raţionale a procesului de producţie. All Educational S. Economia şi gestiunea întreprinderii . Economia şi gestiunea întreprinderii. avantaje şi dezavantaje. Sisteme de organizare a transportului. 1995 4. Calculul fondului de remunerare. mixtă. producţia marfă vândută. Calculul nivelului productivităţii muncii în funcţie de modul de exprimare a volumului producţiei fabricate şi a timpului de lucru. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢILOR AUXILIARE Managementul activităţii de întreţinere şi reparare a mijloacelor fixe. 4 . Pârvu F. Tipuri de producţie: în masă. Metode de organizare a producţiei: în flux.ORGANIZAREA PRODUCŢIEI ÎN SECŢIILE DE BAZĂ Organizarea producţiei în secţiile de bază.A. Organizarea compartimentului de aprovizionare. Balanţa energetică. Managementul transportului intern.. lunar. Badea Florica Managementul producţiei industriale. Componentele activităţii şi caracteristica lor. Metodologia calculării. 4. Sisteme de organizare: funcţional. pe comenzi sau pe grupe. Indicatorii valorici ai producţiei fabricate: producţia marfă. Caracteristicile principale. ASEM. Metodica planificării. Metode de planificare a necesarului de scule. Caracteristicile principale. Clasificarea mijloacelor de transport. Structura şi indicatorii programei de producţie. lansare şi urmărire a producţiei. Managementul în cadrul secţiilor energetice. Ed. Planificarea creşterii productivităţii muncii după economia de personal. zilnic. 1999. în serie. Planificarea necesarului de personal. Ed. Cârstea Gh. Clasificarea şi codificarea sculelor. Bucureşti. Metode de mişcare a pieselor pe operaţii: succesivă paralelă. Managementul activităţii de producţie. Planificarea activităţii de transport. Managementul activităţii de programare. Noţiunea capacităţii de producţie. 2003 3. PLANIFICAREA MUNCII ŞI A SALARIZĂRII Definirea productivităţii muncii. Indicatorii organizării producţiei în flux. 2. Managementul unităţilor economice. Bărbulescu C. producţia globală. Clasificarea personalului. Cotelnic A. Managementul activităţii de fabricare de scule. Etapele pregătirii producţiei. Noţiune. Caracteristici. individual. Personalul unităţii economice. pe unicate. Caracteristica şi activităţile de bază. Cotelnic A. Literatura recomandată: 1. Ed. Tipuri de sisteme de întreţinere şi reparaţii. Fondul de remunerare tarifar. 1998. Chişinău. 1998 5. mixt.. Planificarea capacităţii de producţie. Economică. SISTEME DE PLANIFICARE ÎN AFACERI SISTEMUL PLANIFICĂRII ÎN UNITĂŢILE ECONOMICE Noţiune şi caracteristica generală a sistemului de planificare. Noţiune şi obiective. orar. Managementul pregătirii producţiei. Graficul ciclului de reparaţii. PLANIFICAREA ACTIVITĂŢII TEHNICO-MATERIALĂ Procesul de aprovizionare. Economică. Planificarea pregătirii producţiei. Etapele planificării. producţia netă. Planificarea necesarului de energie. Evrica. Planificarea programei de producţie. în funcţie de destinaţia de consum. Fondul de remunerare a muncii. pe grupe de materiale.

Crearea capitalului de rezervă. Riscurile ce influenţează domeniul comercial şi activitatea investiţională a companiei. Pârvu F. Dimensionarea stocurilor. oportunităţii cheltuielilor. metoda experţilor. Bărbulescu C. Evrica. 1999. Galaţi. Tipuri de profit. diversificarea. Pragul de rentabilitate. Ed. Cârstea Gh. 1998 5. Badea Florica Managementul producţiei industriale. Cota de impozitare. Ed. Relaţii de calcul. selectarea corecta a personalului companiei. Literatura recomandată: 1.Importanţa. Managementul activităţii de producţie. Elaborarea programului de aprovizionare tehnico-materială: conţinut şi etape. Repartizarea consumurilor directe şi a consumurilor şi cheltuielilor indirecte pe unitate de produs. Funcţiile costurilor. Cotelnic A. păstrarea tainei comerciale. Criterii de clasificare. 2003 3. Funcţiile profiturilor. Cotelnic A. . Economia şi gestiunea întreprinderii . Criterii de clasificare. Componentele profitului net. Criterii de clasificare a riscurilor. PROFITUL ŞI RENTABILITATEA Definirea profitului. tehnica arborelui decizional. 5. Tipuri de rentabilitate. Ed. MINIMIZAREA RISCURILOR ŞI MANAGEMENTUL LOR Metode generale de reducere a riscurilor: asumarea. evitarea. PALNIFICAREA COSTURILOR DE PRODUCŢIE Conceptul costului de producţie. Structura consumurilor. Chişinău. Gheorghe Negoiescu. Literatura recomandată: 1. Sisteme de management al riscurilor. Metode cantitative de evaluare a riscurilor: metoda statistică. Riscurile din domeniul financiar-bancar: riscurile interne şi externe. căi interne de reducere a riscurilor: verificarea partenerilor de afaceri. Economică.. alcătuirea corectă a contractelor de afaceri. RISCURILE SPECIFICE DIFERITOR DOMENII DE ACTIVITATE ANTREPRENORIALĂ Riscurile ce influenţează domeniul de producere: nesolicitarea produselor fabricate şi înăsprirea concurenţei.MANAGEMENTUL RISCURILOR ÎN AFACERI CONCEPTUL ŞI CLASIFICAREA RISCURILOR Definiţii ale riscului.Stocurile de resurse materiale.A.deosebiri şi interdependenţe. Plata venitului proprietarilor întreprinderii. Structura costului de producţie. 2. Factori ce influenţează mărimea profitului. Esenţa indicatorilor calculaţi. Bucureşti. Formarea profitului net. Economică. transmiterea. 1995 4. Definirea rentabilităţii. simularea decizională. 1995 5 . întocmirea planului de afaceri. ASEM. Planul costului unitar pe produs. 1998. Funcţiile riscului. METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE A RISCURILOR Metode calitative de evaluare a riscurilor: evaluarea în condiţii de risc şi incertitudine. Managementul unităţilor economice. All Educational S. Consumurile şi cheltuielile . Bucureşti. Acoperirea pierderilor din anii precedenţi. Economia şi gestiunea întreprinderii. Direcţii de repartizare a profitului. Risc şi incertitudine în economia contemporană. Factori de influenţă.. Noţiune şi tipuri. Fondul de consum şi fondul de acumulare.

Bucureşti. “Экономика предприятия”. 1997. 1996 6..Г Риски в предпринимательской деятельности. стр.com.ph www.ru/finanalysis/invrisk/ 6 . Gheorghe Negoescu „Investiţii în economia de tranziţie” Ed.2. 2003 4. М.Н.. портфель инвестиций». Brăila. Балдин К. techniques and insights”. Chişinău.mahg. Prunea P „Riscul în activitatea economică”. Сафронова Ф. 3. Florin Buhociu. Philippe Jorion „Value at Risk: the new benchmark for controlling derivatives risk” //The Mc Graw-Hill Companies Inc. Санкт-Петербурт. Evrica. – М. „ Riscuri şi instrumente financiare de acoperire” Ed. Economica. Бартон Т. 1997 Surse electronice http://www. Лапуста М. Москва. 2005 8.cfin. 2003 10. 2005 9.Л « Комплексный подход к риск-менеджменту: стоит ли этим заниматься».538 7.unibook. 11. „Evrica”.cfin.С. Москва. Учебное пособие. Tomozei V. 1999. Chris Chapman and Stephen Ward „ Project risk management.sgv. 2002 5. 1998. « Экономические и финансовые риски.ro http://www. Москва. Воробьев С.В. управление.com www.. //John Wiley and Sons Ltd. « Управление рисками». ЮНИТИ. Оценка.Ed.ru/finansys/risk/ http://www. Шаркин А. Processes.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful