GHID DE ELABORARE, REDACTARE ŞI SUSŢINERE A LUCRĂRII DE DISERTAŢIE PENTRU MASTERAT

fără obligaţia cadrului didactic de-a întocmi baza documentară şi variante pre-finale şi finale ale lucrării. Între coordonatorul ştiinţific şi student sau masterand trebuie să se realizeze o comunicare cât mai bună. 3. Scopul acestor lucrări este cel al finalizării studiilor şi atingerea unor standarde de calitate în profesiunea aleasă. 5. printr-o îndelungată tradiţie academică. După primirea acceptului din partea cadrului didactic coordonator se va întocmi o cerere ce va fi depusă la secretariat. a realiza efectiv şi a prezenta o cercetare ştiinţifică independentă. Pe de altă parte. Atenţie!!! Este obligatoriu ca termenele fixate de către cadrul didactic coordonator să fie respectate. masteranzii trebuie să se preocupe de delimitarea temei sau stabilirea titlului lucrării cu cel puţin 2 semestre înainte de finalizarea studiilor.Paşii de urmat în vederea finalizării studiilor prin susţinerea lucrării de disertaţie 1. Alegerea temei de cercetare. Prezentarea schiţei lucrării de disertaţie cadrului didactic coordonator. Elaborarea acesteia relevă capacitatea masterandului de a concepe. 6. Pentru a răspunde acestor cerinţe. Efortul principal revine masterandului. 7. Documentarea în vederea realizării lucrării de disertaţie. corecturi. respectiv tema propusă sau aleasă să intre în sfera activităţii didactice şi ştiinţifice ale coordonatorului ştiinţific. . Contactarea cadrului didactic coordonator. Concomitent cu alegerea titlului sau a temei lucrării se alege coordonatorul sau îndrumătorul ştiinţific. 4. Realizarea prezentării PowerPoint în vederea susţinerii lucrării şi discutarea acesteia cu cadrul didactic coordonator. Întocmirea lucrării. modificări în structura capitolelor sau în maniera de elaborare a discursului ştiinţific. lucrarea de disertaţie trebuie să reprezinte şi să facă dovada consistenţei în specializarea urmată pe parcursul anilor de studii. Este preferabil să existe o compatibilitate între tema aleasă şi cadrul didactic îndrumător. mai întâi. ca o componentă esenţială a evaluării în cadrul examenului de absolvire a studiilor universitare de masterat. iar cadrul didactic are obligaţia de a veni cu sugestii. Valoarea lucrării de disertaţie în cadrul studiilor universitare Lucrarea de disertaţie s-a definit. 2.

• Numele şi prenumele studentului. denumirea programului de masterat. • Textul „2012” Prima pagină (pagina interioară aferentă copertei) a lucrării trebuie să conţină următoarele informaţii : • Denumirea universităţii. • Numele şi prenumele masterandului. • Numele şi prenumele şi titlul ştiinţific al coordonatorului ştiinţific. • Textul : „Lucrare de disertaţie”. respectând structura menţionată • Pagini cu bibliografia utilizată • Coperta lucrării trebuie să conţină următoarele informaţii : • Denumirea universităţii. forma (zi) • Textul : „Lucrare de disertaţie”. • Textul „2012” . a facultăţii.STRUCTURA DE REDACTARE A UNEI LUCRĂRI DE DISERTAŢIE Structura lucrării trebuie să cuprindă : • Pagina de copertă • Pagina interioară. aferentă copertei • Pagina cuprinsului • Pagina cu lista abrevierilor (dacă este cazul) • Pagini eferente textului efectiv al lucrării. • Numele şi prenumele şi titlul ştiinţific al coordonatorului ştiinţific. a facultăţii. • Titlul lucrării de licenţă sau disertaţie.

1. Prenume Nume (14pt) BUCUREŞTI 2012 . (14pt) Prof. Coperta lucrării de disertaţie UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ (16pt) Lucrare de disertaţie (26pt) Coordonator ştiinţific.univ. Prenume Nume Masterand.dr.

XX ŞI XXI. COMPARATIST-ANALITICE ASUPRA CONCEPTULUI DE CANON LITERAR) (16pt) FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ZI Lucrare de disertaţie (24pt) Titlul lucrării (26pt) Coordonator ştiinţific. ISTORICOLITERARE. Prenume Nume Student/Masterand. Prima pagină a lucrării UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ PROGRAMUL DE MASTERAT: MODERNITATEA LIMBII ŞI LITERATURII ROMÂNE ÎN SECOLELE XIX. univ. 2012 .2. Prenume Nume (14pt) BUCUREŞTI. PAŞAPORT EUROPEAN sau MODELE DE INTERPRETARE ÎN SPATIUL MODERNITĂŢII LITERARE ROMÂNEŞTI ŞI UNIVERSALE (PERSPECTIVE TEORETICE. (14pt) Prof. dr.

.1.. Capitolul 3. Titlul... . Titlul subcapitolului 1 (13pt....... • Aliniat nou: Tab stop: 1.. left) 1.. descrieţi pe scurt fiecare dintre capitolele ce fac cuprinsul lucrării..1..2........ Capitolul 2.(max...2...... Left 3 cm.......5 cm.. bold. Concluzii şi propuneri Bibliografie Anexe (dacă e cazul) • Introducerea lucrării În introducerea lucrării va trebui pentru început să prezentaţi stadiul actual al cunoaşterii în domeniul abordat motivând alegerea temei şi reliefând importanţa cercetării pe care aţi derulat-o......1........... line space 1..3..pag 1. 2...pag Capitolul 1. 5 pagini) 4... Titlul 4..pag 1....27 cm.. Este de preferat o structură cât mai compactă a capitolelor astfel că ar trebui evitată fărâmiţarea excesivă a subcapitolelor în paragrafe de câteva rânduri......3. Subcapitolul 1....27 cm.3... Apoi.... justified... Tehnoredactarea lucrării Recomandăm următoarele reguli de tehnoredactare ale capitolelor lucrării de disertaţie: Capitolul 1................ Titlul capitolului (14pt.. Titlul 2..............1... Capitolul 4. Footer 1.1..... Subcapitolul 2 3... Conţinutul lucrării Este recomandată următoarea structură a lucrării de disertaţie: Cuprins Introducere...5 cm. Capitolul 5..27 cm......... Subcapitolul 2 4.2....Subcapitolul 2 2..... Titlul paragrafului (12pt.......5 cm..5... italics...... Gutter – left 0. Right 2....... left) 1.. Titlul 3..3... Subcapitolul 1 4....... left) Recomandări: 1. Subcapitolul 1 3.......... Bottom 2. Header 1... bold..1.2.......3... ....... italics.......Subcapitolul 1 2... bold..... 3............ • Font: ARIAL 12 pt..................1. Formatul paginii pe care îl recomandăm este următorul: • Formatul paginii: A4..............5 cm....... Subcapitolul 2 1. • Margini: Top 2... Este obligatorie folosirea diacriticelor................

iar secţiunile vor fi numerotate în funcţie de numărul capitolului. Explicaţii bibliografice: • Sunt redactate la subsol sau la sfârşit de capitol sau la finalul lucrării. informaţie şi idei de larg interes naţional. Numerotarea paginilor se va realiza continuu. 5. • • Se recomandă trecerea la bibliografie doar titlurilor la care se face trimitere în textul lucrării • Se separă de text printr-o linie.ro/opera_completa/index. Mihai . nr. accesat în 10. 39.1. Marinescu. 460. în ordinea alfabetică a autorilor respectând următoarele tehnici de redactare: Cărţi: 1.ro. anul: paginile).mnlr. 8 Articole sau documente descărcate de pe Internet: 3. Note de subsol: . 15 decembrie 2008. *** www. Se recomandă utilizarea notelor de subsol doar pentru anumite precizări de natură conceptuală sau faptică. Luiza (2008) Nichita Stănescu (1933-1983) O pană dintr-o aripă de înger în Opinia Naţională. Titlurile capitolelor trebuie să fie numerotate continuu. începând cu numărul 1. 1-15. 1939. Marinescu. Titlurile bibliografice vor fi trecute numerotat. p. 1. Pentru a face trimitere la anumite lucrări în cadrul textului se va utiliza următoarea formă (Autori. cum ar fi traducerea cuvintelor din alte limbi aflate în text. Editura Fundaţiei România de Mâine.2012 Pagini web: 4. îi Pentru aparatul bibliografic se va utiliza sistemul menţionat mai jos: A.4.).02. 6. Bulevardul Lascãr Catargi. Fundaţia pentru literatură şi artă „Regele Carol II" 39. 54.Eminescu. În funcţie de varianta aleasă este stabilită şi numerotarea. • Corectarea unei forme greşite dintr-un text. • Pot cuprinde un anume gen de explicaţii. dreapta jos. fără a se verifica personal sursa. diponibil on-line http://eminescu. B. p.petar.html .2. orice posibilă greşeală strecurată în textul din care s-a citat sau la care se face referire. Articole de specialitate: 2. Luiza (2004) Jorge Luis Borges şi Mihai Eminescu Interferenţele lecturii postmoderne. 1. p. săptămânal de opinie. pe prima pagină a primului capitol. „Poezii tipărite în timpul vieţii I Introducere • Note şi variante • Anexe Ediţie critică îngrijită de PERPESSICIUS Cu 50 de reproduceri dupã manuscrise Bucureşti. Bucureşti. Pentru note bibliografice se folosesc: • apud = se citează indirect. fără însă a utiliza mai mult de 3 cifre ( exemplu. • Explicaţii despre sensul cuvintelor.

citate imediat anterior. ziua emiterii şi pagina. anul curent. Noi contribuţii la reconstituirea genealogiei • familiei Văcăreştilor. subînţelegându-se că şi cele anterioare sunt preluate din acelaşi loc. • cf. • la publicaţii (studiu apărut într-un volum periodic) ordinea este următoarea: autor. totul în ordine alfabetică. an de apariţie (vârstă). vol.-urile. prenume. p. decât cel deja menţionat. • supra sau infra = când se folosesc cf. anul VIII. fără ca autorul să se implice. cit. volum de studii. se va numerota numai cel din urmă citat. = articolul citat. atu8nci se face referire la ultima operă deja menţionată. ar fi inutil şi tautologic. publicaţie. număr. 7-20. serie nouă. C. dar nu şi acelaşi text. nume. Târgovişte. 12. operă şi celelalte determinări ale acesteia între virgule. 487. ci doar primul cuvânt urmat de un şir de puncte: … Uneori când autorul figurează în text la pagina respectivă. astfel se atrage atenţia asupra faptului că există diferenţe de vederi faţă de autorul citat. pe când la bibliografia de la sfârşitul capitolului se schimbă ordinea: nume. Urmează alt studiu.• • • • revine acelui autor. Dacă sunt mai multe. cu distingerea titlului prin folosirea boldului sau a scrierii cu italice. ibidem = acelaşi autor şi studiu. Studii şi cercetări de istorie a culturii. titlu. cotidian etc. februarie 1999. hebdomadar. când nu se interpune alt autor şi text. titlu. nr. idem = acelaşi autor. publicaţie. publicaţie. nu apare consemnat autorul. an de apariţie (vârstă). în „Vatra”. Se poate face trimitere la mai multe titluri. = volumul deja menţionat într-o notă anterioară. adică după care a fost făcută interpretarea. Înainte de ibidem. cit. 335. 19. = când se face trimiterea la unica operă a autorului respectiv. număr. 1994. după care se poate reveni cu ibidem la aceeaşi sursă bibliografică. • vd. = trimitere la o sursă. se notează la subsol numai opera sa. (confere) = raportare la afirmaţia altcuiva. cit. Trimiterea bibliografică: Se deosebeşte în funcţie de felul documentului: carte. Studii şi culegeri de folclor românesc. luna emiterii. 28 septembrie 1999. luna emiterii şi pagina. menţionat cu apud. Exemplu: Nicolae Constantinescu. p. Titlul foarte lung nu se repetă integral. Exemplu: Petre Cristea. . anul curent. an de apariţie (vârstă). cu toate coordonatele. operă. • art. în „Valahica”. • La publicaţii cotidiene: autor. anul XXVII. p. citată în studiu. titlu. la publicaţii lunare: autor. Exemplu: Mircea Muthu. număr. nr. anul curent şi pagina. s-ar crea confuzii. Aproximări despre ontologia ÎNTRE. în „Adevărul literar şi artistic”. Din spirit de economie atunci când din sursa la care s-a recurs se notează pe o aceeaşi pagină mai multe fragmente preluate exact de pe fila respectivă a cărţii utilizate. • vezi şi = când se adaugă noi surse de informare. op. 14. înainte de a cita o lucrare. La subsol se notează: prenume.

absolventul va susţine efectiv lucrarea. 5. se alocă 5 min.uri. În funcţie de recomandările coordonatorului ştiinţific lucrarea trebuie să aibă 4 sau 5 capitole Se recomandă ca lucrarea de disertaţie de max.. precum şi o ţinută şi o atitudine corespunzătoare momentului. Prezentarea unei lucrări trebuie să răspundă la următoarele întrebări : 1. Care sunt elementele relevante aferente lucrării elaborate? 5. urmat de 5-7 minute de discuţii. în fapt. Concluzii şi propuneri Acest ultim capitol se recomandă a fi alocat concluziilor finale ce se desprind din cercetarea întreprinsă precum şi propunerilor considerate oportune şi care derivă. 2. • Ultimul slide va conţine concluziile cercetării şi propunerile.. Se recomandă ca fiecare capitol al lucrării să fie redactat într-un document Word separat. 3. Care sunt principalele aspecte studiate la nivelul tematicii? 3. Care este tematica generală a lucrării (relativ la conceptele comentate)? 2. Care este stadiul cunoaşterii în domeniul sau aria de cercetare a lucrării ? 4. 60 de pagini. Care sunt concluziile generale care se desprind ca urmare a cercetării efectuate şi care sunt propunerile formulate de masterand? La susţinerea lucrării în faţa comisiei se va respecta următoarea procedură : • La momentul indicat de către preşedintele comisiei. • Slide 2: cuprinsul lucrării. • Slide 3.: prezentarea rezultatelor cercetării. Realizarea prezentării şi susţinerea lucrării 1. • După susţinerea acesteia de către candidat. • După răspunsurile acordate de către candidat comisia are abilitatea de a face discuţii. 4.. Prezentarea va fi realizată în PowerPoint.7.. 10 min.10 min. aprecieri şi analiză critică constructivă aferentă lucrării prezentate. • Timpul alocat pentru răspunsurile candidatului la întrebările primite este de max. Se recomandă următoarea structură a prezentării: • Slide 1: coincide cu prima pagină a lucrării. Se recomandă susţinerea liberă a lucrării fără a citi de pe slide. • Timpul alocat pentru susţinerea lucrării este de max. Timpul alocat prezentării lucrării este de 10 minute. din concluziile asumate. Care sunt principalele rezultate ale cercetării şi documentării desfăşurate? 6. 5. Lucrarea se tipăreşte doar pe o faţă a unei coli format A4 şi va fi legată în coperte cartonate (sau spiralată). Prezentarea va conţine maxim 15 slide-uri.. pentru întrebări venite din partea membrilor comisiei. .

7. Valoarea şi relevanţa referinţelor bibliografice studiate. prin afişare. dar listele afişate sunt verificate şi semnate de preşedintele comisiei. exceptând cazurile de eroare administrativă. • Rezultatele afişate nu pot fi contestate. . 6. 5. La încheierea examenului. 8. 4. • În cazul în care se constată că lucrarea a fost copiată/plagiată. consistenţa). Respectarea prevederilor prezentului ghid şi a cerinţelor formulate de catedre şi de către cadrele didactice coordonatoare. Se recomandă : • • • • A nu se citi prezentarea de pe slide-uri sau alte materiale. Structurarea logică a lucrării. O ţinută vestimentară şi atitudine comportamentală în concordanţă cu importanţa momentului prezentării şi susţinerii unei lucrări de disertaţie. 2. Complexitatea nivelului ştiinţific al lucrării. Elaborarea şi prezentarea (claritatea exprimării şi a expunerii. A se focaliza expunerea pe tema abordată fără introduceri şi explicaţii colaterale sau fără legătură cu tema tratată. aceasta va fi respinsă iar candidatul va suporta rigorile legii.• La finalul acestor discuţii preşedintele comisiei de evaluare îşi exprimă opinia în legătură cu lucrarea susţinută şi acordă în numele întregii comisii calificativul (admis/respins) aferent lucrării prezentate. Activitatea administrativă revine secretarului comisiei. nota minimă de promovare fiind 6 (şase). A nu se utiliza elemente grafice. • Nota minimă pentru calificativul „admis” este 6 (şase). Nota finală este calculată ca medie aritmetică a notelor acordate de către membrii comisiei şi de către coordonatorul ştiinţific. Tabelul va conţine numele şi prenumele absolventului. Cataloagele (registrele) sunt semnate de preşedinte. Toate aceste informaţii sunt necesare pentru completarea diplomelor. secretarul comisiei va întocmi un tabel nominal cu masteranzii care au promovat examenul de disertaţie şi cărora li se pot acorda diplomele respective. Originalitatea contribuţiei şi evidenţierea rezultatelor cercetării proprii. 3. Existenţa metodologiei de cercetare şi a motivaţiei cercetării. membrii comisiei şi predate la secretariatul facultăţii. Gradul şi capacitatea de a răspunde la toate întrebările adresate de membrii comisiei. Evaluarea lucrării de către comisii Pentru stabilirea notei se vor avea în vedere următoarele criterii de evaluare : 1. Afişarea rezultatelor • Comisia comunică. notele obţinute de candidaţi la susţinerea lucrărilor de disertaţie. • Rezultatele comunicate prin afişare sunt trecute în cataloagele (registrele) primite de la secretariatul facultăţii de către secretarul comisiei şi verificate de către preşedintele comisiei. nota obţinută la evaluarea şi susţinerea lucrării de disertaţie. care poartă întreaga răspundere juridică. efecte sonore care nu au legătură directă cu textul prezentării sau nu prezintă elemente cu caracter ştiinţific.

Pentru depunerea lucrării în vederea susţinerii se vor respecta următoarele reguli : • Completarea formularului tip (Fişa de înscriere la examenul de disertaţie). Masterandul va depune la secretariat trei exemplare din lucrare. În vederea depunerii lucrării la secretariatul facultăţii. În perioada 15-31 mai 2012 împreună cu coordonatorul ştiinţific se va stabili forma definitivă care se va lega în 3 exemplare (cartonate/cu spirală). • • • . Lucrarea se va depune cel mai târziu pâna la 15 mai 2012 nelegată la secretariatul facultăţii. în format tipărit şi unul în format electronic (pe CD în casetă). acesta din urmă purtând semnătura coordonatorului ştiinţific de verificare prealabilă). lucrarea trebuie semnată de coordonatorul ştiinţific .Tabelul va fi semnat de către secretarul comisiei şi decanul facultăţii şi va fi înaintat secretarului şef. care conţine şi declaraţia pe propria răspundere că lucrarea nu este copiată / plagiată şi că este o realizare personală.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful