P. 1
Activit&Metodol-IntrSimul2009

Activit&Metodol-IntrSimul2009

|Views: 2|Likes:
Published by Manuela Rosian

More info:

Published by: Manuela Rosian on May 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/30/2015

pdf

text

original

Activităţi şi metodologie de implementare proiect “Intreprinderi Simulate”

A1. Organizarea celor 4 centre teritoriale create în 4 regiuni ale ţării şi înfiinţarea a 12 întreprinderi simulate pe trei profile: turism, banking, comerţ-afaceri internaţionale 1.1 Amenajarea şi dotarea spaţiilor cu baza materială necesară desfăşurării activităţilor întreprinderilor simulate 1.2 Rezervare de nume, autorizarea funcţionării şi înregistrarea întreprinderilor simulate create în baza de date a ROCT (Centrala reţelei firmelor de exerciţiu/întreprinderilor simulate din România) Organizarea centrelor teritoriale la sediile S şi P1-3 s-a realizat prin dotarea corespunzătoare a 5 săli puse la dispoziţie prin hotărâri ale conducerii instituţiilor partenere. S-au organizat proceduri de achiziţie publică pentru baza materială necesară.Au fost înfiinţate 12 IS, una/profil/centru teritorial, respectându-se procedura stabilită de ROCT: rezervarea de nume, autorizarea funcţionării, înregistrarea în bază de date a ROCT, deschiderea conturilor bancare pe fiecare IS. A2. Activităţi de promovare a metodei de învăţare prin IS şi a proiectului 2.1 Organizarea a 4 conferinţe de presă cu ocazia lansării proiectului la sediile S,P1,P2,P3 2.2 Organizarea conferinţei naţionale de lansare a platformei integrate de simulare a afacerilor şi e-learning 2.3 Organizarea de campanii de promovare a proiectului şi a metodei de învăţare pe baza simulărilor de afaceri prin: website-ul proiectului, postarea de bannere online pe website-urile universităţilor partenere, afişe, pliante, comunicate de presă, articole în reviste de specialitate, kituri de promovare pentru participanţii la evenimente 2.4 Organizarea conferinţei naţionale finale în care se vor disemina rezultatele proiectului şi se va publica ghidul de bune practici “Întreprinderea simulate garanţia succesului în carieră” Promovarea metodei de învăţare prin IS şi a proiectului s-a realizat prin organizarea a 4 conferinţe de presă de anunţare a demarării proiectului (una/ centru teritorial). Se vor mai organiza o conferinţa de lansare a platformelor de simulare a afacerilor şi e-learning, o campanie de promovare a metodei de învăţare prin IS în rândul studenţilor şi masteranzilor şi o conferinţa de diseminare a rezultatelor proiectului. La conferinţa de lansare a platformelor de simulare a afacerilor şi e-learning, organizată în regiunea SE, vor participa factori interesaţi la nivel naţional (100 persoane). Promovarea metodei de învăţare prin IS se va face prin postarea de bannere on-line pe site-urile universităţilor partenere, postarea în locuri frecventate de studenţi şi masteranzi a 100 afişe/ centru teritorial, distribuirea a 24.000 de pliante/ centru teritorial, emiterea a cel puţin 3 comunicate de presă şi publicarea a cel puţin 40 de articole ştiinţifice în reviste de specialitate. A3. Formarea personalului din întreprinderi reale Această activitate presupune formarea a 24 de reprezentanţi ai întreprinderilor reale ce vor activa ca formatori în cele 4 centre teritoriale. Aceştia vor avea în cadrul proiectului calitatea de tutori-formatori. 3.1 Semnarea Convenţiilor cadru cu întreprinderile reale/angajatori (la acest moment există deja acorduri de interes ale angajatorilor pentru acest proiect) 3.2 Identificarea viitorilor tutori formatori

Pentru perfecţionarea permanentă a sistemului de e-learning se vor stabili proceduri de monitorizare. A5.1 Dezvoltarea şi operaţionalizarea platformei integrate de simulare a afacerilor şi e-learning în cele 4 centre teritoriale 4. P1-P3).3 Realizarea Manualului procedurilor de lucru din cadrul întreprinderilor simulate 4. a fost asigurată de furnizorul programelor informatice. abonamente la reviste şi baze de date on-line) 4.2 Realizarea regulamentului intern al întreprinderilor simulate 4. evaluare şi actualizare a utilitarelor de e-learning. Asigurarea funcţionalităţii celor 12 întreprinderi simulate create prin proiect 4. pregătire şi monitorizare grup ţintă(S. P1P3). organizarea timpului de muncă. expertul-materiale. în calitatea sa de furnizor de formare profesională. P4 a asigurat organizarea şi desfăşurarea cursurilor de formare a personalului. asigurarea resurselor pentru documentare (cărţi. Formarea celor 4 experţi în simularea afacerilor (activitate neeligibila). iar aceasta a fost implementată în fiecare centru teritorial de către experţii desemnaţi. Elaborarea şi implementarea unui pachet de instrumente suport pentru consilierea şi . care răspund de implementarea metodei de învăţare prin întreprinderi simulate şi transferul de expertiză în utilizarea softurilor specializate de simulare a afacerilor (tip TOPSIM) către tutorii formatori.5 Inventarierea şi ordonarea materialelor de e-learning conform unei progresii pedagogice şi postarea lor pe platforma de e-learning prin care vor fi accesate de studenţii-stagiari 4. S-au semnat Convenţii cadru cu angajatori având activităţi principale corespunzătoare celor 3 profile vizate.4 Desfăşurarea sesiunilor de instruire pentru tutorii formatori 3. Postarea acestora se va face de către cei 4 specialişti IT (S. unul/ centru teritorial. Manualul şi Regulamentul Intern vor fi tipărite pe suport de hârtie şi distribuite în câte 10. A4. instrumente orientare studenţi(P4). respectiv 5 exemplare/IS. ale tutorilor formatori. S-au achiziţionat cărţi şi 2 abonamente la reviste de specialitate şi baze de date on-line.6 Stabilirea procedurilor şi instrumentelor de monitorizare. După sesiunile de instruire au avut loc examenele de certificare şi evaluare a cursurilor. Directorul şi cei 4 experţi selecţie.3 Asigurarea logisticii necesare desfăşurării cursurilor de formare 3. utile pregătirii materialelor didactice şi documentării experţilor/participanţilor proiectului. echipa a realizat materialele de e-learning. evaluare şi actualizare a sistemului de simulare a afacerilor şi a utilitarelor de e-learning Au fost organizate de către Beneficiar proceduri de achiziţie publică la nivel european pentru platforma de simulare a afacerilor şi e-learning. recompense şi sancţiuni. În cadrul şedinţelor de lucru.4 Realizarea materialelor didactice pentru platforma de e-learning în cadrul unor întâlniri de lucru cu reprezentanţi ai întreprinderilor reale. Angajatorii au identificat din rândul propriilor angajaţi pe cei 24 de tutori formatori.Regulamentul Intern va cuprinde obligaţiile studenţilor. iar Regulamentul Intern şi Manualul de proceduri de lucru în cadrul IS sunt în curs de elaborare. câte 2/profil/ centru teritorial. S-a format o echipă din: Coordonatorul orientare-dezvoltare personală studenţi(P4).3.5 Evaluarea cursurilor Formarea personalului din întreprinderi a fost realizată de către P4.Materialele didactice rezultate vor fi inventariate şi ordonate conform unei progresii pedagogice şi postate pe platforma de e-learning prin care vor fi accesate de stagiari. tutorii şi alţi reprezentanţi ai angajatorilor.

1 Instruirea periodică de către tutorii formatori a celor 3840 de studenţi selectaţi 7. un ciclu fiind format din 20 studenti şi 2 masteranzi. 7. Selecţia celor 3840 de studenţi ce vor efectua stagii de practică în întreprinderile simulate.3 Aplicarea instrumentelor de consiliere şi orientare vizând dezvoltarea personală în cadrul unor întâlniri între masteranzi şi experţii P4 Masteranzii selectaţi la primul modul au beneficiat de câte 18 ore de consiliere şi orientare profesională asigurate de experţii P4 care au elaborat materiale de orientare şi dezvoltare a abilităţilor de negociere. urmate de perioade de evaluare a aptitudinilor profesionale dobândite de studenţi/masteranzi şi de revizuiri ale sistemului integrat de simulare a afacerilor şi e-learning creat prin proiect.1 Selecţia masteranzilor 5. Modulele se vor încheia cu perioade de evaluare a competenţelor practice dobândite de studenţi/masteranzi. aspect detaliat în „Egalitatea de sanse”. Masteranzii vor avea rolul de . A6.2 Desfăşurarea de către studenţi a activităţilor practice de simulare sub îndrumarea tutorilor şi a masteranzilor 7.orientarea profesională a celor 384 de studenţi masteranzi. Realizarea stagiilor de practică în cadrul întreprinderilor simulate. însoţiţi de experţi pe termen lung din proiect 7.2 Elaborarea şi asigurarea logisticii necesare implementării instrumentelor suport pentru consilierea şi orientarea profesională a masteranzilor în cele 4 centre teritoriale create prin proiect 5. organizaţi în grupe de câte 10 studenti şi un masterand. elemente ce îi vor ajuta pe masteranzi sa-şi desfăşoare cu succes activitatea de viitori manageri în cadrul grupelor de practică în IS. Cei 3840 de studenţi vor fi selectaţi după criteriile detaliate în secţiunea „Contextul proiectului”. Grupele îşi vor menţine componenţa pe toată perioada de desfăşurare a stagiului. Stagiile se vor efectua pe module semestriale a câte 12 săptămâni astfel încât să nu se suprapună cu sesiunile de examinare la disciplinele obligatorii din curricula universitară.4 Evaluarea studenţilor şi a masteranzilor după fiecare stagiu de practică/modul finalizat prin concursuri jurizate de angajatori.La fiecare modul vor participa 80 studenti şi 8 masteranzi/profil/ centru teritorial.5 Revizuirea sistemului integrat de simulare a afacerilor şi e-learning dezvoltat prin proiect Stagiile de practică prin IS se vor desfăşura în fiecare centru teritorial în sălile puse la dispoziţie şi dotate corespunzător. Pe zi se desfăşoară 4 cicluri a câte 2 ore.3 Participarea studenţilor şi masteranzilor instruiţi la târgurile de profil naţionale şi internaţionale. 8-16. leadership. Se vor desfăşura 4 module semestriale/profil/centru în 2 ani. iar distribuţia pe zile a profilelor diferă în funcţie de universitate. 5. A7. acordarea de 480 de premii pentru studenţi şi 48 premii pentru masteranzi în funcţie de performanţe 7. Până în prezent au fost selectaţi 24 masteranzi şi 240 studenţi în fiecare centru teritorial pentru modulul I. Selecţia grupului ţintă principal format din 4224 studenţi şi masteranzi se va realiza având la bază principiul transparenţei şi egalităţii de şanse. comunicare şi lucru în echipă. Rolul masteranzilor va fi acela de a manageria grupele de studenţi şi de a administra cele 12 întreprinderi simulate create prin proiect. Programul de lucru este luni-sâmbătă.

A9. masteranzi. Un premiu va fi de 1.2.manager în cadrul grupei. Fiecare participant va beneficia în total de 48 de ore de pregătire practică în IS. câte 2 studenţi şi 1 masterand/profil/centru teritorial vor participa la târgurile de profil naţionale şi internaţionale. pregătire şi monitorizare grup ţintă (S). Se vor tipări 1000 de exemplare care vor fi distribuite atât în centrele care implementează proiectul. după finalizarea proiectului. se vor realiza studii de monitorizare a inserţiei pe piaţă muncii a absolvenţilor care au beneficiat de stagii de practică în IS. dacă se constată deficienţe ale sistemului integrat de simulare a afacerilor şi e-learning.1. Evaluarea studenţilor şi a masteranzilor după stagiul de practică se va realiza prin concursuri jurizate de angajatori cu acordarea de premii membrilor grupei cu cea mai bună performanţă economică înregistrată în timpul simulărilor. . cât şi în celelalte mari centre universitare din ţară. efectuate de către experţii în selecţie. rezultatele fiind făcute publice în Conferinţa finală. pregătire şi monitorizare grup ţintă (S. Colectarea informaţiilor relevante de către reprezentanţii partenerilor 9. A8. Centralizarea datelor în rapoarte (intermediar şi final) se va face de către Directorul de selecţie. În timpul fiecărui modul semestrial. P1-P3). 75 au beneficiat de consiliere şi orientare profesională). Activitatea se va realiza prin interviuri adresate participanţilor la module după 3-6 luni de la încheierea lor. fiind selectaţi pe baza evaluărilor de la finalul modulului şi a disponibilităţii exprimate de a continua să se implice. colectate de către partenerii din cadrul proiectului. Elaborarea şi distribuirea ghidului Ghidul de bune practici va cuprinde elemente din materialele de pe platforma de e-learning. 8. Realizarea unui ghid de bune practici numit "Intreprinderea simulată . în total se vor acorda 480 de premii studenţilor (10x3profilex4 centre teritoriale x4module) şi 48 de premii masteranzilor (1x3profilex4 centre teritoriale x4module).1 Identificarea şi promovarea oportunităţilor de angajare 8.400 lei. Ei vor fi însoţiţi de 5 experţi din echipele de implementare şi management. ca tutori formatori pentru viitoarele grupuri ţintă. După finalizarea a 2 module semestriale. Astfel. din RI şi din rapoartele periodice. se vor revizui şi vor fi aplicate corecţii. experţi).garantia succesului în carieră” 9.2 Selecţia şi angajarea persoanelor din grupul ţintă 96 de studenţi şi masteranzi vor fi angajaţi de întreprinderile cu care s-au semnat Convenţiile cadru. Pe măsura desfăşurării activităţii IS. La fiecare târg se vor deplasa 41 de persoane (studenţi. Angajarea a maxim 96 de studenţi/masteranzi în întreprinderile reale din care provin tutorii formatori (din totalul de 96. Permanent se vor identifica şi alte oportunităţi de angajare ce vor fi promovate către toţi participanţii din proiect. Angajarea se va face ca urmare a Convenţiilor cadru semnate cu întreprinderi reale din cele 4 regiuni ale ţării.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->