You are on page 1of 20

1

Naziv originala: James Redfield THE TWELFTH INSIGHT Copyright 2011 by James Redfield Translation Copyright 2012 za srpsko izdanje Alnari d.o.o.
ISBN 978-86-7710-874-8

Dejms Redfild

DVANAESTI UVID
as odluke
Prevela Magdalena Relji

Beograd, 2012.

Za Kejlin i Makenu

U vremenu sveopte obmane, pripovedanje istine postaje revolucionarni in. Dord Orvel

ODR V

JE SI HRO OS I

zbio sam na auto-put i pritisnuo tempomat*, sa eljom da se malo opustim. Imao sam dovoljno vremena do susreta s Vilom na aerodromu. Zato sam pokuavao da se opustim i upijam jesenje sunce i prizor beskrajnih prostranstava junjakih brda, kao i jata vrana du ivice auto-puta. Iako sam se celo leto borio s vranama, znao sam da su one dobar znak. Po narodnom verovanju, vrane su predznak misterije i zlokobnog susreta sa sudbinom. Neki tvrde da mogu oveka, ukoliko ih dovoljno dugo prati, i da uvuku u takvu situaciju. Naalost, takoe e vam se u zoru pojaviti u bati da vam pozobaju mladi graak osim, naravno, ako se nagodite s njima. Vrane preziru straila i puke. Ali, ako im poklonite pare zemlje pokraj ume, ostalo verovatno nee dirati. Ba tada je jedna doletela do mojih kola i lebdela tano ispred mene. Zatim se okrenula i vratila tamo odakle je i dola. Pokuao sam da je pratim pogledom, ali u retrovizoru sam video samo tamnoplavi SUV na stotinak jardi iza mene.
* Tempomat (engl. cruise control) sistem koji slui za odravanje eljene putne brzine. Voza podesi da mu auto ide odreenom brzinom, pusti gas, a auto on i dalje ide tom brzinom dok voza ne intervenie (nagazi konicu, gas itd.). Postoje i aktivni sistemi koji sami koe i ubrzavaju nezavisno od vozaa. (Prim. lekt.)

Dejms Redfild

Ne obraajui preveliku panju na vozilo, nastavio sam da posmatram krajolik diui duboko i doseui sledei nivo oputenosti. Putovanje je neponovljivo iskustvo, pomislio sam. Zapitao sam se koliko ljudi u koliko gradova ba u ovom trenutku putuje beei od stresa haotinog sveta samo da bi otkrili neto nesvakidanje i novo. Ali, ja sam traio neto vie. Mesecima sam nailazio na potpune strance koji priaju o jednoj te istoj stvari: o tajnom izdavanju starog, neimenovanog dokumenta. Navodno je potekao iz koalicije svetskih religija. Vest o tome ve se bila pronela, bar meu onima s izotrenim sluhom za te stvari. Meutim, jo niko nije znao detalje. Prialo se da je dokument, usled velike potrebe, objavljen pre vremena. Glasine su za mene bile intrigantne i istovremeno pomalo smene. Ideja o koaliciji svetskih religija nije bila nova, ali ve se bilo pokazalo da taj poduhvat nije ostvarljiv. Razlike u verovanjima jednostavno su bile nepremostive, prvenstveno zato to je svaka tradicija elela da bude nadmona. U stvari, ve sam bio spreman da odbacim glasine kad se dogodilo jo neto: dobio sam faks od Vila. Poslao mi je dve prevedene strane, koje su navodno pripadale tom dokumentu. Na ivici prve strane bila je primedba napisana Vilovim rukopisom: Ovo ima i jevrejsko i arapsko poreklo. Dok sam iitavao stranice, zakljuio sam da je tekst prilagoen modernom vremenu; najavljivao je da e se u drugoj deceniji dvadeset prvog veka dogoditi neto vano. Napravio sam grimasu pri pogledu na datum pomislivi kako je to samo proroanstvo o kraju sveta jo jedno u nizu apokaliptinih objava do kojih se dolazilo pogrenim tumaenjem svega, od majanskog kalendara do Nostradamusovih otkrivenja. Svi prorokuju propast Zemlje: Jeste li uli, svetu je kraj 2012. godine! Mediji ve godinama proturaju ideju o kraju vremena, a ljudi su i zabrinuti i zaintrigirani. Glavno pitanje je zato? ta izaziva toliku fascinaciju? Da li je to samo uzbuenje to e smak sveta koji
10

Dvanaesti uvid

je zacrtan u majanskom kalendaru? Ili je neto drugo? Moda se zahvaljujui naoj fascinaciji krajem na svetlo dana promolila duboko skrivena intuitivna spoznaja da neto mnogo bolje treba da se desi. to sam ga vie itao, Vilov faks je poprimao sve tajanstveniju privlanost. Stil je bio improvizatorski i meni nekako poznat, a autentinost tona potvrdila je Vilova beleka na poslednjoj strani. Ovo je od prijatelja, bilo je nakrabano. Stvarno je. Bacio sam pogled na istu stranicu faksa, koja je leala na mestu suvozaa obasjana popodnevnim suncem. Vilov komentar, znao sam, znaio je da je original bio, bar po njegovom miljenju, dobro utemeljen. Verovatno je predstavljao proirenu verziju onoga to je oduvek bila Vilova jedina opsesija: staro Celestinsko proroanstvo, pronaeno u Peruu. Kroz vrtlog nabujalih emocija prisetio sam se kojim brzinom je prvih Devet uvida tog proroanstva preplavilo planetu. Zato? Zato to imaju smisla u plitkoumnom i materijalistikom svetu. Poruka ovog proroanstva je jasna. Duhovnost je mnogo vie od pukog verovanja u neko apstraktno boanstvo. Ona mora da navede na otkrivanje jedne druge, potpuno drugaije dimenzije, koja obitava iskljuivo u duhovnoj sferi. Kada je otkrijete, shvatite da je kosmos pun svakojakih sluajnosti, intuicija i tajanstvenih podudarnosti, a da sve one ukazuju na viu svrhu ne samo naih ivota, nego i itave ljudske istorije. Jedino pitanje tragaa, koji spoznaje ovu stvarnost, jeste kako taj misteriozni svet funkcionie i na koji nain je mogue proniknuti u njegove tajne. U tim danima, znao sam, neto je sinulo u ljudskoj svesti i dovelo do otkria jo dva Uvida: Desetog i Jedanaestog. Deseti je zalazio duboko u misteriju onostranog ivota i bio je neka vrsta deceniju dugog bavljenja Nebom i njegovim stanovnicima i zauvek je odagnao dugotrajni strah od smrti i dogaanja posle nje. Kada je prepreka uklonjena, poelo je istraivanje svega duhovnog.
11

Dejms Redfild

Ubrzo je stigao i sledei, Jedanaesti uvid. Roen je iz kolektivne spoznaje da smo svi tu kako bismo uestvovali u jo nedefinisanoj vrsti velikog plana. Ukljuivao je naine manifestovanja naih najdubljih snova i uzdizanja sveta ka njegovom idealu. U godinama koje su usledile, ova intuicija prerasla je u brojne teorije o tajnama, moima molitve, i zakonima privlanosti, teorijama koje su delovale ispravno, ali nisu bile potpune. Posledice tih teorija, znao sam, bila je nedavna prolost. Trajala je dok se materijalna osnova nije raspala pod naim nogama u vidu svetskog finansijskog kolapsa. Posle toga bili smo suoeni s konkretnim problemima kao to su lina platena mo i nedoputanje da nam ti prokletnici uteraju strah u kosti. Bili smo jo budni i jo smo eleli duhovne odgovore samo to su ti odgovori morali da budu praktini. Morali su da budu primenjivi u stvarnom svetu bez obzira na dubinu njegove tajanstvenosti. Nasmeio sam se... Ba zanimljivo to je Vil otkrio ove tekstove. On je odavno bio predvideo pojavu jo jednog, Dvanaestog uvida, onog koji e oznaiti konano otkrivenje ljudskom rodu nastavljajui tamo gde je Jedanaesti stao. Zapitao sam se hoe li nam Dvanaesti konano pokazati kako da proivimo ovo duhovno znanje na viem nivou? Hoe li nas ta promena uvesti u novi, idealniji svet, iji dolazak slutimo? Znao sam da emo morati da saekamo. Vil je samo predloio da se naemo na aerodromu i, ukoliko sve proe dobro, odletimo za Kairo. Ukoliko sve proe dobro? ta je pod tim mislio? Jelen je istrao na drum i vratio me u stvarnost. Pritisnuo sam konicu da usporim. Krupna kouta je u punoj brzini pretrala est traka i preskoila ogradu na drugoj strani. Jelen je takoe dobar znak, simbol panje i budnosti. Kad sam iznova osmotrio brda, okupana crvenom svetlou zalazeeg sunca, shvatio sam da se oseam upravo tako: budnije i
12

Dvanaesti uvid

ivlje. Sve ove misli kao da su mi ulile vie energije i dovele me u stanje u kom sam primeivao svaki detalj suton, pejzae koji promiu, misli u mojoj glavi kao da je sve najednom dobilo na znaaju. Jo jedan osmeh mi se razlio na licu. Ovo je stanje uma koje sam mnogo puta iskusio. I svaki put bi me potpuno iznenadilo jer bi se naglo pojavilo i nateralo me da se zapitam zato sam uopte izlazio iz njega; bilo je tako ispravno i prirodno. Postojalo je mnogo naziva za to iskustvo zona, pojaana percepcija, sinhroni tok, to je moj omiljeni naziv. Svi ukazuju na sutinu: iznenadno uzdizanje u stanje u kom prevazilazimo obinost i nalazimo dublje znaenje u protoku dogaaja. Sinhrona percepcija nas na neki nain uvodi u sredite i uliva oseaj koji se ponekad moe doiveti pukom sluajnou poput odmotavanja vie sudbine. Krajikom desnog oka uhvatio sam odblesak nekog zdanja. Bio je to mali sportski bar po imenu Pab, za koji je Vil pre mnogo godina rekao da slui dobru hranu i domae pite. Proao sam pored njega toliko puta, a nikad se nisam zaustavio. Sad imam dovoljno vremena, pomislio sam. Zato da neto ne prezalogajim i tako izbegnem aerodromsku hranu? Skrenuo sam ka izlazu s auto-puta i nastavio prema parkingu. SUV iza mene je takoe skrenuo. Parkirao sam se pod divovskim hrastom na bledom veernjem svetlu i uao u bar; odmah sam video da je dupke pun. Parovi su askali oko anka, porodice s decom su oputeno ruale za stolovima u sredini prostorije. Pogled mi se odmah zaustavio na dve ene za najdaljim stolom, tik uza zid. Bile su nagnute jedna prema drugoj i udubljene u poverljiv razgovor. Dok sam koraao u tom pravcu, primetio sam pored njih dve prazan sto. Kad sam seo, mlaa ena me na trenutak pogledala i okrenula glavu prema svojoj sagovornici.
13

Dejms Redfild

U Prvom sjedinjenju navodi se da postoji nain odravanja sinhronosti, rekla je. Ali, nemam kompletan dokument. Sigurno negde postoji vie o tome. Moram to da naem. Energija mi se opet vratila. Da li govori o istom dokumentu, zapitao sam se. ena je nosila farmerke i udobne cipele za planinarenje, a oko vrata areni al. Dok je govorila, stalno je sklanjala duge ike iza uiju. Osetio sam i prijatan miris njenog parfema od rue. Osetio sam udnu privlanost dok sam je posmatrao, to me je okiralo. Instinktivno se osvrnula i uhvatila mi pogled, pa sam brzo okrenuo glavu. Kad sam je opet pogledao, prilazio im je onii zdepasti mukarac. Obe su se prijatno iznenadile i doekale ga osmesima i zagrljajima. ena sa alom predala mu je nekoliko odtampanih stranica, a on je odmah poeo da ih ita. Pravio sam se da prouavam jelovnik, slutei da se za susednim stolom dogaa neto vano. Zato ide u Arizonu?, pitao je. Zato to mi se te misli stalno vraaju, odgovorila je ena sa alom. Moram to da proverim. Pomno sam sluao. Sve troje bili su na istom energetskom nivou kao ja. Moram da shvatim zato je majka kontaktirala sa mnom, nastavila je ona. Ovi tekstovi e mi to otkriti. Znam da hoe. Znai, kree odmah?, nastavio je. Da, veeras. Samo prati svoju intuiciju, posavetovao ju je. Izgleda da se sinhronost zaista dogaa. Ali, budi oprezna. Ko zna ko jo traga za ovom informacijom. Vie nisam mogao da izdrim. Meutim, dok sam se spremao da im kaem ta ja znam, krupan miiav mukarac za stolom s moje druge strane promrmljao je: Kakav imbecil. --ta?, zamucao sam. Pokazao je glavom prema eni i proaputao: Ovo to priaju je takva budalatina.
14

Dvanaesti uvid

Za trenutak nisam znao kako da reagujem. Bio je visok i krupan, star oko etrdeset pet godina, nemirne kose i smrknutog lica. Nagnuo se prema meni i odmahnuo glavom. Stvarno se blii kraj nae civilizacije kad ovako razmiljamo. Boe, pomislio sam, kakav skeptik. Meutim, nisam imao vremena za njega. Rmpalija kao da mi je itao misli. ta? Slae se s njima? Skrenuo sam pogled pokuavajui da ujem ta ena govori, ali on mi se pribliio sa sve stolicom. Intuicija je mit!, uveravao me je. To je dokazano bezbroj puta. Misli su samo nervne iskre u mozgu, koje odraavaju sve ono to veruje da zna o svom okruenju. I besmislice doktora Junga o sinhronosti su samo privienje onog to eli da vidi u sledu dogaaja. Znam. Naunik sam. Nacerio se, delujui zadovoljno to zna poreklo teorije o sinhronosti. Ja sam, s druge strane, postajao sve nervozniji. Sluaj, poeo sam, radije ne bih o tome. Opet sam pokuao da oslunem razgovor za susednim stolom, ali bilo je prekasno. ena i njeni prijatelji su ustali i krenuli prema vratima. Skeptik mi se kiselo osmehnuo i takoe ustao. Palo mi je na pamet da ih pratim, ali sam ipak odustao od te ideje strepei da bi ispalo da ih uhodim ili neto slino. Zavalio sam se u stolicu. Trenutak je proao. Dok sam tako sedeo, znao sam da je potpuno splasnula energija koju sam osetio u autu. Oseao sam se smodeno i prazno. Nevoljno sam se zapitao da li je skeptik bio u pravu, ali sam brzo odagnao te misli. Previe toga se izdeavalo u mom ivotu da bih poverovao u tako neto. U stvari, dogodilo se upravo ba ono to sam i naslutio. Na pragu otkria dodatnih informacija o dokumentu, doiveo sam nesreu da mi tamo neki skeptik popljuje ideju o duhovnosti.
15

Dejms Redfild

I verovatno bih se uspaniio da u tom trenutku nisam primetio kako neki ovek zuri u mene s drugog kraja bara. Imao je braon konu jaknu i kratku kosu. Sa depa na koulji visile su mu naoare za sunce. Kad su nam se pogledi sreli, prikljuio se grupi ljudi za ankom. Paljivo sam osmotrio prostoriju i ulovio poglede jo dvoje krajnje neupadljivo obuenih ljudi s istim monotonim oima. Takoe su skretali poglede im sam ih primetio. Super, pomislio sam, sve sami profesionalni operativci. Ustao sam i zaputio se prema toaletu. Nijedan nije reagovao. Uavi u omanji hodnik, naao sam ono emu sam se i nadao zadnja vrata. Izaao sam na slabo osvetljen parking. Nije bilo ive due. Meutim, kad sam priao svom automobilu, spazio sam muku priliku kako ui iza kamioneta. Ubrzao sam korak i ovaj mi je krenuo u susret sa namerom da mi preprei put. Stao sam i on je stao, a onda mi se neto u njegovom dranju uinilo poznato. Bio je to Vil! Kad sam stigao do njega, povukao me je nadole i pogledao u Pab. Otkud ti ovde, drue?, zapitao me njemu svojstvenim polualjivim tonom. Ne znam, promrmljao sam. Unutra sam primetio da me neki ljudi udno gledaju. ta radi ovde, Vile? Tek tad sam spazio da nosi veliku putnu torbu. Pokazao je glavom prema mojim kolima. Rei u ti kasnije. Je li ono tvoj kruzer? Hajdemo odavde. Ja u voziti. Dok smo ulazili u kola, pogledao sam na drugi kraj parkinga i ugledao enu sa alom i njene prijatelje. Za veliko udo, meu njima je bio i skeptik. Hteo sam da ih bolje osmotrim, ali sam iza njih ugledao neto to me je prestravilo. Plavi SUV, koji me je ranije pratio, bio je parkiran tridesetak metara dalje, tik pored ograde. ak odavde mogao sam da vidim dva mukarca kako sede napred. Namrtio sam se. Trebalo je da pretpostavim.
16

Dvanaesti uvid

Dok sam zurio u njih, Vil se isparkirao, izaao na auto-put i zaputio se na sever. Niko nas nije pratio. Zato si doao u Pab?, upitao sam opet. Predoseaj, odgovorio je. Nisam znao gde drugde da te traim. I ja sam primetio da me ljudi gledaju, zato te nisam zvao na mobilni. Prijatelj me dovezao na aerodrom. Setio sam se ovog mesta i pomislio da si moda svratio. Kad smo ugledali tvoja kola, zamolio sam ga da me stane da izaem. Pogledao me. A ti? Zato si odluio da svrati ovde? Video sam Pab s auto-puta i setio se kako si mi priao o njemu. Mislio sam da neto prezalogajim... Znalaki se nasmeio. Obojica smo znali da je to ista sinhronost. Dok sam ga posmatrao, primetio sam da je poprilino ostario od naeg poslednjeg susreta pre nekoliko godina. Na njegovom preplanulom lice bilo je vie bora, ali pokreti i glas kao da su pripadali mlaem mukarcu. Oi su mu jo iskrile. Za dokumentom traga vie ljudi nego to sam mislio, rekao je. Ispriaj mi sve to ti se dogodilo. Sve sam mu ispripovedao dok smo vozili ka severu: ideje koje su mi padale na pamet u toku puta, plavi SUV, iznenadni tok sinhronosti i svaki detalj iz sportskog bara, naroito onaj deo kada mi se skeptik obratio i pogled oveka za ankom. Nisam ni saekao njegov komentar, nego sam ga odmah pitao da li smo pod prismotrom. Ne znam, odgovorio je. Ali ve nekoliko dana imam oseaj da me neko prati. A onda sam jue primetio jednog ili dvojicu u daljini. Dobri su. Klimnuo sam glavom oseajui prve znake nervoze. Podigao sam stranice s prevedenim tekstom pored svoje noge i pitao ko mu je to poslao. Prijatelj koji ivi u Egiptu, uzvratio je, jedan od najveih strunjaka za drevne tekstove. Znam ga odavno. Kad smo se uli telefonom, rekao je da je to nesumnjivo autentian prevod, verovatno iz
17

Dejms Redfild

etvrtog ili petog veka. Poslat mu je samo prvi deo dokumenta, za koji on smatra da se, kao i staro proroanstvo, odnosi na sadanje vreme. Razmenili smo poglede. Ima jo, nastavio je. U dokumentu pie da smo u nekoj vrsti trke. Moj prijatelj tvrdi da se ti fragmenti teksta pojavljuju irom sveta. Navodno onaj ko je objavio dokument sa odreenom namerom alje razliitim ljudima izvesne delove. To je sve to znam. Telefonska veza se iznenada prekinula i vie nisam mogao da ga dobijem. U glavi mi je vladao haos. ena koju sam video u Pabu imala je deli dokumenta i spremala se za Arizonu. Ali gde tano? Preti li joj opasnost? Preti li i nama? injenice su dobijale na znaaju. Dokument je bio fascinantan, ali bili smo svedoci da je jo ljudi zainteresovano za njega. Jesu li pokuavali da nam zabrane pristup dokumentu? Koliko daleko su spremni da idu? Osetio sam strah. Pa, pretpostavljam da ne putujemo u Egipat, pokuao sam da se naalim. Vil se nasmejao. Imao sam oseaj da emo otputovati negde drugde. Najednom je pogledao u retrovizor. Iza nas je bio neki SUV, ali daleko. Mislim da nas onaj prati, rekao je. Istog momenta je zapoeo itav niz stratekih poteza. Prvo me zamolio da mu dam moj android telefon i izvukao mapu lokalnog podruja, iskljuio mobilni telefon i izvadio bateriju. Zatim je usporio, to je automatski uinio i SUV kako bi se drao na pristojnoj udaljenosti. Minut kasnije Vil je naglo ubrzao i pobegao SUV-u, to mu je omoguilo da neprimetno sie s auto-puta.
18

Dvanaesti uvid

Skrenuo je prvo desno na uski poploani drum, a potom levo na makadam, koji, znao sam, nije bio registrovan na mapi. Otkud zna za ovaj put?, upitao sam. Prostrelio me pogledom ne rekavi nita. Stari drum bio je pun dombi i rupa, ali ubrzo smo izbili na jo jedan poploan drum, pa njime nazad na auto-put, nekih osam kilometara severnije. Kad smo stigli do naplatne rampe, postalo nam je jasno da je auto-put iza nas zakren. Mogli smo da vidimo plava rotaciona svetla i vatrogasna kola, parkirana na mestu zastoja. Vil je usporio i pre naplatne rampe jer se pred nama prostirao skoro prazan drum. Kolona iza nas, u kojoj se zaglavio SUV, bila je potpuno blokirana. Zurio sam u Vila. I ranije sam video kako izvodi razne vratolomije, ali ne ovolikom brzinom. Kako si znao sva ona skretanja?, upitao sam. Pogledao me je i uzvratio pitanjem: Kako si ti znao da treba da svrati u Pab, gde emo se sresti? Okej, priznao sam. Intuicija. Ali, ovo si izveo neverovatnom brzinom. Nikad nisam video nita slino. Farovi vozila koja su nam ila u susret osvetlie mu lice. Priao sam s ljudima koji su videli razliite delove dokumenta. Svi opisuju ljudsku sposobnost koja jo nije razvijena. Izgleda da je to sutina dokumenta. Svaki njegov deo posveen je neemu to se zove sjedinjenje duhovnog znanja i odnosi se direktno na tumaenje starog proroanstva. ekaj malo, prekinuo sam ga. Znai da je pisac dokumenta, ko god to bio, ve tada morao da zna za proroanstvo. Tako je. Mislim da je to neka vrsta vodia. Moj prijatelj tvrdi da postoji jedanaest delova dokumenta, razbacanih ovde negde, a svaki je posveen odreenom sjedinjenju spoznaje. A spominje se i dvanaesti... Dvanaesti uvid?, upao sam mu u re.
19

Dejms Redfild

Navodno, ali izgleda da jo niko nema taj deo, ili bar niko to ne spominje. U dokumentu pie da sjedinjenja moraju da se izvode po redu, jedna za drugom, poev od Prvog odravanja sinhronosti. Zastao je da me pogleda i dodao: U tome i jeste problem. Znao sam na ta cilja. Svi tee sinhronosti. Izazov je, bar u mom sluaju, bio u odravanju iskustva i nastavku protoka. Od svih potekoa sa sinhronou, ova je bila najvea. Sinhroni doivljaj kao da se uvukao u nae ivote skoro neujno, malo se zadrao, a onda opet nestao. Osvrnuo sam se proveravajui da li nas neko prati. Drum je bio ist, ali i dalje sam oseao nervozu. Ne znam koliko je pametno uplitati se sa tim dokumentom, Vile. Moda bude previe opasno. Klimnuo je glavom. ta hoe da uradimo? Hou da odemo u policijsku stanicu i skinemo one ljude s vrata. Moda bih mogao da proturim priu kako je sadraj ve poznat. ta ako nije? ta ako se Dvanaesti nikad ne otkrije? Pogledao sam ga i osmehnuo se. Zajedno smo proli kroz sito i reeto, ali nikada me nije pogreno shvatio. eleo sam da ujem ta ima da mi kae. uj, nastavio je. Sve to smo dosad otkrili, kompletna potraga za istinom o duhovnom iskustvu, moda se ispuni upravo sad. Ti odlui, ali mi bar kai kolika je cena. Usporio je i siao s auto-puta rekavi da mu je potrebno da se koncentrie. Primetio je sporedni drum odmah posle rampe, pa je tu stao i ugasio sva svetla. Dokument je vrlo direktan, poeo je. Pie da e u sadanjem istorijskom trenutku lagodan materijalni ivot postati tei zbog ekspanzije finansijske i drutvene krize. Ali zato objavljuje da sve te potekoe u nama izazivaju jo vee drutveno buenje, to nam omoguava da razumemo svoje nove sposobnosti i percepcije.
20