You are on page 1of 431
POVIJEST BOSNE I HERCEGOVINE OD NAJSTARIJIH VREMENA DO GODINE 1463. NAPISALL rot dr Krunoslay Dragan Lube K KNJIGA PRVA TRECE IZDANJE HRVATSKO KULTURNO DRUSTVO NAPREDAK SARAJEVO 1998 {rete ixdanie ove knjige pom fe [Federaino ministarsteoobrasovanj, naube, altar sporta Filozoteks fakultet inom | tice eae oe rece | Saree or Fev 9 -Petp e 1. DRAGANOVIC Kana em Se ome toa es nape was Tietk: MOARE doo, Sarieve m1 PREDGOVOR DRUGOM IZDANJU odan nara tc, drt de ‘Wremiia uvek ostae. Hie Prop 4 es dame 1533. kako pie u predgovory prig idanta ove ki 2 ‘ua fe lara godin shupitinn Nagredhau Suraj, dae ete ne ‘eda asta poriest Basne Hereagovine Nacalon tet pane nice ‘ito jv. Tri godine ia rg net se abel poonatace besigae eee 1 dagovorse da rayednchin sama. sah greta soy stuck nape ho ko sbi sastavien fe nara edo pesca hastanjenih Satur ek, dlc ca aaa nacrt rad. oro pascona pour pode graces a dh posove na ura ste domace povesnicare po stutatna Or woo ‘Rota spomemutadborpredizio roko glavne podrucnce Naprede 9 Se ev gatos godingyshupsit Napredia, hoje w cata Sunes) S57 sian 888 Predog jo jadnodutno oi peace, Ta ua adbor psa sstao se akon 098s honstutoa te je prodged kom izabran prof. Ivan Rendeo, podpredsednitom Marko Pareja thom tian Mtceie «kao Snow odors ila ugg dr Mines Gann ‘rat Handa Kreieritkone dr Rrunoslar Draganoue prot ate Rao ‘an Sablanouie drag Ta oabor pretest Picu oth seduce nao sadrian | zahucia da s8 povjest Beane | Horegorine podiol at higce Prva kris abuhvatt ce powjest od nastanihstomens do propads ove saga kaiessva god. 13, 1 fst preter, isk |r iota, sco aroda anvanje hoanshe bane krafevsiva ta stim granan lates ‘posebnogziote. Drag by hriga mala obuhvatt ari doseage a ‘fo 188 £ do olupeye Beane: Treca oie mal rebut then 107 sone do danas. Canada nact Fad adborje poorest _aiu samo poznate psc uSaajet,oBosnss Hercegong nose fone on rebu Preko Sreciny uprave Napredka samo su pojedin as pee co Se prime tzradeodradenih posta egeka. Ober ato southern ‘rao razdoble ute je bi srene rake Madu ova spammers ot Filion Lukas, Antuna Mayera Ferd Stic. dr. Cine Wakes oe Leg ‘Karamara, de Maty Tentora te Zagreba dr Miroslav Varna ds Kratos "2 Draganotic, dr. Mihovila Mandiex, pro tvana Rendely Marka Pree pro, Viadimia Vana i Saraeva dr Vinks Miko Vsokop ce ra Knecoien Aosta Srame surah den wy otodo rake u psa eden na sur: tk vaio nam je psa, wos Vas mam sajtova ea kj redone to oblektivnije iistinoljubisije. Nenu raime sedehebes ese: niches hstorte, nego wpa: ! lane trl Buste eke ba cea w {rajne ertednost «10 teen pornkpureisk ofchte Toga su se Seta cdl so sia tg aes nein som fe ‘nar pn Pht se mapesented sont ot fe ‘vee Nhs pt gs seal rae tt bee neni ak vl mp br fo al atk ese “ine sole pn uot selina Sve rade apisane sires i "pk ta om nde post streak lor gradann Pk hk yess politica pouest Bose. nego Isa ajezin Zot seo Dravc.tebjggarala se sake nepawebna pelemika.Svaki Sogada, sis fern godkrjephen je dokezima i rela |) Napredakj toda ovo delo bude a umyetnche J srs strane Sto leslecnve hese pa a to ne zai troska. Veit a brigaulosens oko ska ‘ove su ospetie thst ukrasesiranice Ange‘ sa polar tsicena bronim sitama, koe su djeom radene traskom Napred a dielom poss dene od Revnateha Zemalsog Museau Strajevu, na com se otc tra Je Ravnatasta topia canoe ‘Bross races ky su Sreaini upravaobnoiionag Hrvaiskog kutur ‘nog drs Naresh moter aa rmanstono} sr alco pubis po hone prea pt svecak Poros Bane! Horcegorine od rehstrido pads pos osmansh vas skan pre pol stole, dayne 19t2 godine Jean ( naliadnlihje, satako,neosporas,oapravonenasmasone znanste tt iat ona dl je aan ako veh pran ore eu ‘nyu srednovekorne bosunske povest 28 nprisrashog promatvata Gontna 1 reavoybena Dovolino je samo pret sede su 0 ard ave mo ‘mentale sade sujloval autora! poput Cre Trunele, Marka Perce. (3 Kranasava Draganoviea, Fede Sse drugih autora, fo su sti pre {ulastom/sruenom akroom objet ctaru jedau spoh «cecal {os uel cae znantvenom uierivascu. Ondasna Secinia oprava HAD \aprevakohupla tm strudniakaspecjalizranih za oaredens pod, eee da pra Dt hors raat rt ‘Tri esto nerazumvej potest sredniovekoine Bose ade sage po Jedinca | ot ueaieanekon prstuau ovom problem Pretaena searnest ta ide nakon nsegedneg sitematskog rade brofathmeduscb on ulaca autora, rezultirala Je enor nadaste Selovtom monogrsfion, “thojosu poyedinacn teksten uklopen: vorganst reco V2aokruzen Gel ‘I pore raaitst uw obradspojedinihpogiaausjtoranihteratski {metedolachim spesiestins, ime fe extaren jean od asnovnih caja ‘hoje ovata aristup jek postavia pred autre Oxim vsokoctpia suc host, teksto su prilagodent t zatjorina sreg cates sa Ur cay Drediavia jo jodnu nen dodatnu kits Time je Ses uprave Napretka pie 3 gina antcpirala kas is ‘rabinach smjeru histarogra srednjvekorne Bosna, po Seni Jeknign "danas aktualna suvremens Ako imarma oa un tas iran, da elt owesni pric pein castareva Yee momenta svog tata, onda. po fuse, aeasporno dug yemenshiraspon ho nas cl od vag dan Napredkove Pons Baane Hersegoine nace eda nepremost® Stsvim priredno, niga ima {neko nedosathe ko su dobrimn dielom dug ondasjinopceprinacentn hstorogrtsti sacar, Or Ra v Jaraden vdejonams verskih pra (er. bogunulstv! | process poltagene 2254 prenaglatenom ulogam Ugarsteu jem. Zeog ov lien problema oan se lptreba dodstaitabjanjenja uz pojedina pogaria Na tone je {pak provadalo mined oto posao 2a magus buds poseb codaith {nj 1 da bf eventuano dopune rabjale ve? jecnom uspostav et gel ‘a. Naposfidku, weba imal vide dao historagrafj 0 sredncnekovnoy ‘Bosat {danas puna alternativah esnja | suprottaianh interpreta fe ‘i 6 o poem panna zasiurno jot ada nesuplae Prodaucs rich anos ove vt poral zaboravione strani, Sea i uprava,pripremayu se da iduce godine obijedi 9 objec HKD Ne Dreda,sduznim piettom so pisecs svoj nekadasnith anova sane lth ananstrniha, race suvremena bani salon da atv onal larno suet v jana Sredsea tavanjom ove lige urement obey. ‘eng interesirania za vast prose. namyerata pots sel argue ‘anu raspravu o bosanskom srednjovekovu svt ndobrh Bojana. fo ‘2 stolin ine stecaka vparorara nx saboraven! sao Tuje rom ne ‘og nase davog prota. ostlaublesana 2 potomsivo cara ja origina ‘na neponovitrslapidarna umletnest koja dkrong vpucu sng ne ‘taro preminaiog Napreworag popreaseanikakaownika Vieni Lk fadaje kultura smieao povijest Ponormim uskanjem ki oduzyje se dug prema mo samo} Za sed Je wes dio pre nablade misteiozno nesta on0 40 je oslo je Je 1 znanstvonapolllegal aa prasnivim polar dete od clace Neco alpen anntventn dae aire hr sot racine ‘us sew hiadnom okruzenfsspodotnost pravoveas. Ont pasa ‘Bro lene pmajeatce nate lamene na nastovng tani ovog dare Ns Ine prvo fade tskano fe pod naslov Poviest reach Somali Beane [Mercegcrine nou dale lst sano plse Pore! Bowne | Hercegorine Pronyene si, sta, irae ole da ski prevtae «autetlénory cola Jak ie prvobino ia cami Naser halendars i 0 godine giasena _Narod hoepoznsfe stoi ponjest Gad spore se éovekon hj ne poznaje stoe djetnatv Opce prio nasogvratena taneminjuce ope ‘mini upravo na potrebu Sto pra | oteaniogposnaraca sve po Jest Naprtioystipendista, nobelova And eco fe Bosak zm} who Joh se vram rads dom place. Ora surorna defini Herceg Boone ‘has nje tuba a atures fr stanje cubora otkriveporacru Sen {ro elementarom medusotnom nepsenneani. Sudbinsh hora Rone bjutorstu budacnoet 1A tase seca na tava exer. Ne re tse zato Cua Sos Sedna ura HKD a Napteda a faba put apt 16 us pomoe Powjest Bose 1 Hereovine fer kako rece jedan seen ‘oat nishine os eda dvr! pare vo Gaon Sarajevo 99 sib 1901 Srocnia uprasa HKD NaPREDAR NAPOMENA UZ TRECE IZDANJE Odmah nakon obnove 1990. god. Sreditnja uprava HKD Napredak je poduvela aktivnosti 2a tiskanje drugog izdanja Pavijesti Bosne i Hereegovine i ono je ugledalo svjetlo dana 1991 sod. Ova} indavacki pothvat obiljetio je i 90, obletniew Napretka. Obzirom na aktualnost. i vainost tematike koje obraduje, knjiga je gotovo raspaéana za godinu dana. Kako se halazimo pred ulaskom u tree tisudljece i stotom abljetnicom Napretka (omnovan 1902, god.), Uprava smatra da ée tiskanje treceg izdanja biti jedan od dobrih natina da obljezimo ova) znagajan jubi Neka ova Kniiga ujedno bude potica) suvremenim povjesnidarima daostvareideju autora ove knjige izrade cjlovita Povijest BiH donajnovijog doba sto abjoktivnije istinaljubivije’ Sarajevo, 8. svibnja, 1998, go. Sredisnja uprava HKD Napredak oro het vjvde Mev daboathe rep IZVORI BOSANSKE POVIJESTI? Kad je gover o favarima 2a hoja mu deago povjes i zx koja mit trago histortjau patio, onda ce ont obiéao dij orakovim room: na prevmsumjertu sprave,povel) elliistine(acradocumenta), Jobe su najsjerodastsjije svjedosastvo, kako holon stir {ot glade dogaaya sama, napose pak veoma in je Vela ejena a {uma povljest Prema vadnost | kriiéno} vidos dole psi lista Saborski spisi (acta comitialia), onda sudski tapisnie! Fonigradsithopéina. {ako w njima prevadaje pravna strana, ipl i oni sure obije pata 2a poitigy povjest, nari sash api nicl. Najpashje su'u trem rela pisel (eeriptores), ruuije so Drvenstveno dogafajima suvremen, jer ta se oni ema lio ‘hoya vremens, o oem pla, jedaest im postaje velatvnije, to fest Kiko se bij it stvvementin tvorima sds rate, odnosno Padi ‘dens, Pia, Koji ou ved daleko od dogadaj Tever au drupe rue 1 ‘rstaju ve lteratara; nov jo pass take lato pedorgm lit! 1 pre- ufivanj kao I ana bud Ho}aga madersogn radia (bar dela Las jeva, Palatova, Krvaldera | #4), Kako © boasake) povijest potpano SF Rasumeram pele {prin Harte uml Harn, 2 ure twat por size toad erat mapiiel ah ada emo se ino na prva) skupni Tevors, nalme a iepravemg, Govejemm il i povejame. Th Benton noe ang sen oo a ease Tejera Cami en a ‘See tase Gitta ee TL ymin! naar ante De sph cess face ua pangs 2 See ace cee corae sorta ahaa der a eames aee tioaat ae ance daar arene dae A aie ‘Dubrovnik. ieee mae Tia erm apt at bitches er iti ran ecti ae ems eae ee atl SS aera iaenicetariare gee voce meet ee ee Ee anh nic aaa EAITE mation otisaerae stat leer ftieceeinteatea ces hs, Foca tne sarod sitet instguiaier ures capendivca tse Sh saenarties shea aatetua sis Lvmees MES fee eee ‘amalpt Nano Ban Hore, aie rat ae, Ese 6 al bea ene pe 3 Uk Saver (Golldujae stp Eee ere) amet e isd ts ee BA Gea cee Mu cent ges tego rear emi unt enn We 2 EB or ne Soy Gele al egy batman fae oem ter hce peisleeieae Salts Gites minaret Distt tere 3 Dalje valja spomenutl drdaval arhiv w Veneciji (& arehivio di stato, Venezia)) Pored vatikanskoga arbiva mle {elit drdaval ari jedan ed pajbogatiih u Barop. Za bosanske pov Jest od vadnosti nu birke: Commemortali oi 1300. do 1400. (vol Iivitn; Deliberazion! velloge vjeée od 1232. daljo; Senate Misti od 1988 do 1440, pouie toga Senato Terra 11401188 Sonato Mare lddi.—i15,,Deliberazion! Senato od 1245. dalj Misti Consigito (Dieel) of 1815. do 1524, 1 Parti Secreti Consigiie. od 1810, dalje. Sve a ove sbirke gljegdje manjlars, talog Je tome to, So Je mletati ach esto bio aftativan podarem nara ‘Eko su potattgofine 1574 11576 unistil mmogobrojne eeivalne lage ‘XV, stl 1 to nam vor za oo vejeme —~ napransa XIV. ato. Ijeca — opravo nsdn. Arh Je mjsten u bekedainjem franjevackom snaland faave so opfonito ai rari Posije ovis aftva valle Stabmutl drayni arhiv a Budim- petti (ellemi levétear)) Ova). golent aehiv sara specjanu hirka aksta'zasrédojt jee koja noe mes Madarskt seals dlplon ‘atid arhty (lagyar orulgos diplomatlal lear). Ova Je 2b etavjena od tnogobrojhstarihy 1 famljoralh samostansilh | basoih chivas nm dake nije jedna saokruzena celina ao sta su one 1" Dubrovmka, Rimu il Veneei, nego hronoloski poredana zbirka amestalth ‘prsva. (do 50.000 kama). Ona) tho Hote da se. ovom. ikem si, mora 2210 iG, 2a ievesno vrijeme, koji ve mis bait, “rave of Komads do omada- Veena Je iprava sacavana w original, aman lh Jeu iepies Za bsansks povert ma o€ XIV. stlets dale Srna povlja (eve gatovo latins), tone tlk dani of howanai inet, holo 0 Boa. ed ugara 1 hrvatekih last. Ue deinen srhv, aj Je amjelten © Budins w osoitojagrdi, stile ae v Badlimpost navo™ {ito Jos analy madarskog narodnog muse) a smjesten je isto} sara, Ite 20 mala | daval anh. Ove) je ary navolto vafan za to, £050 STnjema deponirenl mnogobrejnsarhivi madarsiih vellasu | plemléala trodes, Zao se djl na dij zirke: na temelj nu, u Kojo se éovaiy Ieprave, hoje am vlamity mazeja semog, 'xa obléai} ok, koe) 8 smjestni po} edint ariel pojoinwh pordiea. Teme Je sires sea ta jnn nests hronclabe poredans, a obifelshierhl su poijelient {m poiedinim poradiema, opetevakt 25 sede po hrooloikom red, Kad ‘Sonjek hago da ee loHovom geadam, tha | opet da ide hronooskin. ‘elm of kena do omen Tov oa mnogo grade a botsnsku pov wat naodta au XV-atlece) ni-cocebattis Wk Arsivn gna Yossi, Vemtia ota Ker aeke Spe Sahih Nae Wd ee ear ae EEA esa SAE ea ie pln Yak, aps, PUP ni mmermann Pr,,Obe Anding in Untnn. (Arekiv far 0 auetin ativine 2 Ueno gl ‘ err tena porta Becki dreavni arhiv (Staatearchty) sadriavan je nekod 12a bousnaku poriect vain sbika ®Raguade, u koje) su bie sabrane ive one savenske inprave tkahe kod Mikiasiga'e sMfoanmenta Serbicae, a Hoje Je beck detaval arhivar Chmel dao ged. 1888, do- Drei i dubrovatkog arhiva a Bot. Ova je dregvejena hike pose Vellkoga Hats, 1920, godine, predana bevgrasho) vaty pa se favalt poirume Styske Kr. Akadamie all se Je pale soma Joguslasije naa ‘ima vada nade da éo bit vescena Dabrovaika. U Bota asta su xa {ado — simo oni omadi, koji su so peilkom prea malas wade, to Jest pod starom «2a to spetnenia mating anu hol eu primo! saboravl Pored ovib javnih arhivaistiéu se Jod 1 mnogi privat, natuito avhivi madavatuh Yeas. Ovi su ari samo lauueta pristapoea pe 12.10 Vala dase saovoljino nam geadam, koja Jetson obama “Zascbne sbicke iapava ma bosansits povjest — dade jaan Co- dex diplomaticus regni Bosnae — nina, lako bi takay putas bio veoma Koristan I potrcba. Mdutin,znam potpuno pousdano, ta se 4 liu takovo) ablrl nosio pokojni Ludo vik Thalloeny, da Je {taen ne samo sabieati Kojekuda Ysien! material nego fa | a8 pro ‘to slit otisnuttnekalleo stranica ovoga Zhorika, da se vidi ko bl ‘ol pili zgladao svoj spoljadnjim obit: dora Se imao — po e- tov miljenja — obubvatatt a etn stljda (XIt—XVatljede) ti fio et omasne sveske, Iskorstenl bi bi wi exropaht ark aval 1 Drivatny, Sao so dokument, bl on isnt lta, slavenshio i tal Janaki! jaikom. Tho Je poenavan velie eae Thalberjeve | njegora Jase aktivnost, ane, da bl on svoju namyere ive, Zato treba da histo: ‘ska naka pola njegova nenadanu smrt (O16), Koja je osetia ova zune, Svi so njogow! pripraval radov oko toga posla danas tava Ublotsi madarshog narodnog minejau Budnpes “Vet nam ovo nokoliko ijt Jas pakaahje, dau iver} bosanske Iistorj razah po mniogobrojimn shskama, ne samo dommacimy nego 1 stranim, Zato trota pregeial sve zirk,tskan Sadan, koe god te 1a Drvjest hnvatske, ugarske i arpske, jer so u sina nalat har Reiko Dodataka st bocanskpovijest. Naroito suooe vane foie w pitanja Sinerara urarskotivatsk Vadars (a jst u pitanja da opredil, 4 ojem ae nesta gradu nasi. Rola, hojora dane 1 goin, xo Jedan vooma pout primjer U inate dostasabo poanatom sera sHazal oklevéitare sto ga je g 1880 ldalo madarsko histoidho “rait,nalao se dvjeLsprave ix arhiva gra Wase u Ceege jy, meet folnoekoubotke Supanije Isprave ldaje raj Ludovik 1. Antuvinae © tronja 1963, {19 sdatum in Plroa in ebsigione castti Zokol terre Boznensie’) Sadttins gui isprava nema + nadom povlest Tad nlite sajednio, Jer so one tea iskljuivn nekih madarskih plemiea iz mies Cooyo — dalle ne bi rked ale mnjesta u Solo) nated tte Alt ttn oono datiranjo od goleme vairot | vijednst ta hadu Dov jest ipmats sera 5 iim se naime toino pokazue vejeme, kad je ralj Ladovik 1. udavio na bosansloga bana Tertha, sto on asm a eprav od 1, kolovost 1968) rako prikasuje: »Kada se podige name ugarski kralj u ime Uudovik'i prihodi u Pliva pod Sokoles) Eto, obje se iaprave rduscboo popanju w siguran dogsda | pret Ovo su razlal sho troba da semi oovrnemo na ee diplomat ske stornive (codices), tdani oni ma gdje, a tau se beeanske protect ‘irekino i indioktno. Te praktitathpotrobemlslin dau kod toga a toe utinit take, ako th donesem al Za batakien redem po uredncina, Jer se hroolote podiela © bir na tamu grate de Konshens nko provest Razumije ae, kod avakog sbornika reno Je neklike "jos, kali mili da je paren 1, Barabis Samu, Codex diplomats sari Romant inaperii comi- ‘um famlise Teleki de Szék, vo (206-1487), Bp, 1886, vo (1381525), p. 1806, Kad Je Madero historitko drstvoe gudine 1879, win ieet Maros:Vsarhelyusilskom Kru u Evlj, ctvorige se pv pot sant ‘rata achive poredize grofota Tele de Sod Dp toga vremenn io Je ta) arkiv uopce sasvim napoanat: ft vif, mi an one porodce, graf Josip “ele, sje ga upotreti za evojo volumineano djelo‘ epehi Hunvadije vaca (1140. “1490)°) Tate godine 1619 dala jo grofoveka pores spo- renutom druitvu dopastenj, da. moto ajesia av proutavall | onda prublcrat Ovaj pose bi povjeren estom peleograu, novia dar ‘hoga amiva w Budimpeit, Samuelu Barabaau (1855-1980). Re alas bio Je veo ljep a naosio tx povijest Bedelia, Po tm dade hualarsho historisko druitvo potparom rofora Telex, naréliy grote Gere, dva svsia isprats, koje dopa od poetia vadanja Andrje Te do ‘ohadkagn dana (1206-1696), dakle au Seedni wijek ugar 1 hrvat- ke porest, 'U avom shor ima, {nko a8 on prvom ned tise Beli sak nekolito veoma vaaihisprava a povljestsedovletne Bose (hua irvat Ske). Tako primjerie loprava od 19. ofan 134, 0 kaj} form prt Yatnoga pisma java vranskt prior Balduln Cormutus slsvonskor ban [ito od plemeta Habold novott ix Dalmacie, it ioprava od 22, stone 1402, gj bral} Sigmund Luksenbargovae nagradyje erdlishogs perce Antuna Somkerekijs, jet Je junaéki obraio grad Kain protiv na- pavdaja tovode (asnije hercega) Hvoja Vaktita Hrvatinéa jo abl ‘ina ja vide ovako vainihieprava a nardito su mnogobrojn tinerarki dal esi objadajuu Soetanje ugarsuorhratauih vladara © Donne 18 Boe.) Pia par noe datage V7.5 6m 86 ik je Radi (Sta ine RORRIRCTGE SPSS WE etn id ens, iQ EAITSTEGH Wate MBps NT Dap, sase—aee, IF Gi vam ave sis, ae mw orm preg iennee