You are on page 1of 1

Website: www.bangladesh-bank.

org

Avw_K cwZvb I evRvi wefvM evsjv`k evsK cavb Kvhvjq XvKv | wWGdAvBGg mvKyjvi jUvi bs-03 cavb wbevnx/eevcbv cwiPvjK, evsjv`k KvhiZ mKj Avw_K cwZvb| wcq gnv`q, en`v FY/jxR Gi weeiYx `vwLj cm| wkivbvgv welq wWGdAvBGg mvKzjvi bs-10, ZvwiL 5 m^i 2011 Gi cwZ Avcbv`i `w AvKlY Kiv hvQ| G gg wmv MnxZ nqQ h, DwjwLZ mvKzjvii mv_ mshy QK (Form-L) GZ`&mshy QKi viv cwZvwcZ ne| Avw_K cwZvbmg~nK GLb _K D QK gvZveK (Excel format mshy) Zv`i mKj en`v FY/jxR Gi weeiYx (Softcopy I Hardcopy) `vwLji Rb civgk `qv hvQ| DwjwLZ mvKzjvii Abvb wb`kbv AcwiewZZ _vKe| AbyMnc~eK cvw ^xKvi Kieb| ZvwiL t 24 gvN 1418 06 deqvwi 2012

Avcbv`i wek, mshywt eYbvgZ|

(gvt mvnivIqv`x) gnveevcK dvb t 7120362