P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on May 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/24/2013

pdf

text

original

ד"סב

1

יול תשודק – ךתולעהב
ג"עשת תנש
םהרבא תיב ק"ק
1 ) רבדמב ( ךתולעהב ) – קרפ ח קוספ , םי חי - טי
חי תֶ א ח ּ קֶ אָ ו םִ י ִ ו ְ ל ּ ה ל ּ כ תּ ח ּ ת רוכ ּ ב ל ֵ אּ ר ּ שּ י יֵ נ ּ ב ּ ב . טי ת ֶ א הָ נ ְ ת ֶ אָ ו םִ י ִ ו ְ ל ּ ה ויּ נ ּ ב ּ לו ןֹרֲ הא ּ ל םי ּ נ ֻ תּ נ
ּ ךות ּ מ ל ֵ אָ ר ְ שִ י יֵ נ ְ ב ת ֶ א דֹבֲ עּ ל תּ דֹבֲ ע יֵ נ ְ ב ל ֵ אָ ר ְ שִ י לּ ע רֵ פ ּ כ ּ לו דֵ עומ ל ֶ הֹא ּ ב ל ֵ אָ ר ְ שִ י יֵ נ ְ ב הֶ י ּ הּ י אֹלּ ו ;
ל ֵ אָ ר ְ שִ י יֵ נ ְ ב ִ ב ת ֶ שֶ ג ּ ב ףֶ גֶ נ יֵ נ ְ ב ל ֵ אָ ר ְ שִ י ל ֶ א שֶ דֹק ּ ה .

2 )םש( י"שר )
" וגו הנתאו "' - הז ארקמב לארשי ינב רמאנ םימעפ השמח , ןתבח עידוהל ןהיתורכזא ולפכנש
ב הרות ישמוח השמח ןינמכ דחא ארקמ , הבר תישארבב יתיאר ךכו .

3 יול תשודק ) – טכש'מע ,ךותלעהב תשרפ
1

" וכ םיולה תא הנתאו ,"' םדוקה קוספו " םיולה תא חקאו חי ,ח( " - .)טי קוספ לע י"שר שריפו
וכ הנתאו ,' וכ ןתביח עידוהל קוספב לארשי םימעפ השמח .' םירבדהמ רבד רחובה םדא יכ ,
צמנ םירבד ראשמ רתוי בהוא הזש חכומ א , ןויכ רחבש םירבדה לכמ וב , ןאכו רחבש ה"בקה
םיולב , ןויכ םולשו סח רמאת אמש רחבש לארשי לע ותבהא ןיא םיולב , לארשי בתכ הזלו
הז קוספב םימעפ השמח , םיולל ומכ לארשי לש ןתביח עידוהל , המו רחבש קר אוה םיולב
לארשי ינב לע רפכל .

4 ל תשודק ) יו – חכר 'מע ,הוצת תשרפ
וחקי םהו" תלכתה תאו בהזה תא )ה ,חכ( " . שריפש י"שר שוריפ ןייע : ןמ וחקי בל ימכחה
בהזה תא םיבדנתמה . רובצ לשמ ןהכ ידגב ןישוע ויהש לע םעט ןתיל שיו . היהש ףא ןהכה הנהד
תונברק בירקמו הדובע השוע , תבהאב ומצע תא שבלתה אל םא המילש ותדובע היה אל
לארשי , םולכ הינחלופ ואל אמעל םיחר אלד ןהכ לכ יכ ( יע ןי ג"ח ק"הוז ףד זמק ,): ה"בקה יכ
ביתכ לארשי תבהא רובעב " םימעה לכמ ונב רחב רשא ( " הרותה תוכרב חסונ ,) המואש
תומואה לכמ הרחבנ רשא תילארשיה , וניאנושל אנוש אוה זא ונב רחבש ןויכ זאו , ערז תא קר
בהוא אוה לארשי . לבא לארשימ ורחבנ רשא םינהכה לצא , ביתכ ( א קוספ ליעל ) " ךותמ וג ' " ,
לארשי לכמ ןהכה רחבש ףא , לארשי לע הבהאה ראשנ , דומעל ול ןהכב רחב וניתבהא ךותמו
וינפל תרשל , לארשי לע רפכל ( רסח ) .

5 יול תשודק ) – חכר 'מע ,הוצת תשרפ - טכר
" תומש תא ןרהא אשנו [ ם ] ]'וכו[ ובל לע " ( חכ , טכ .) תומש ןרהא אשנ המל קדקדל שי
םיטבשה , בקעיו קחצי םהרבא תובא תוכז רכזומש וניצמ םוקמ לכבו ? יפ לע ףא הנהו
ל"ז וניתוברש ):גע ףד אמוי( םש היה תובאה תומש םגש ושרד , הז וניצמ אל ןכ יפ לע ףא
בותכב שוריפב , םינבאה לע םיקוקח ויה םיטבשה תומש קר ? ראוביו , ןרהאב ביתכ הנהד " יכ
רחב וב 'ד לארשי ינב ךותמ ," ללכה ךותמ דחא תריחבב הנהו , הריחבה יכ רמול ונא םיחרכומ
ותוא בהואש רובע יטרפה שיאה הזב היה , אנוש אוה ללכה לבא . רמול םיצור ונייה ןכו , יכ
ךרדה הז לע היה לארשי ינב ךותמ ןרהאב הריחבה , םיטבשה תומש םיקוקח ויה ןכל ,
ץפח םהב םגש תוארהל 'ד םתוא בהואו .

1
.ו"נשת תנש ,יול תשודק ןוכמ תאצוה
בתכ " לארשי " לש ןתביח עידוהל קוספב םימעפ השמח מ דחא לכ םיולל ומכ לארשי !
ד"סב

2

6 ) אמוחנת שרדמ – םיבצנ תשרפ ב תוא ,
" םכיטבש םכישאר " . ּ מש פ"עא ּ נ ּ תי ּ ר םכל י ּ שא םירטושו םינקז םי , םכלוכ ינפל ןיוש , רמאנש
" לארשי שיא לכ " .

7 ) םירוכיב תכסמ – ,ג קרפ הנשמ ג
... לילחה הכמ םהינפל דע םיעיגמש בורק םלשוריל , ועיגה בורק םלשוריל וחלש םהינפל ורטעו
תא םהירוכב , תוחפה םינגסה םירבזגהו םיאצוי םתארקל : יפל דובכ םיסנכנה ויה םיאצוי , לכו
ילעב תוינמוא םלשוריבש םידמוע םהינפל ןילאושו םמולשב וניחא ישנא םוקמה ינולפ םתאב
םולשל .

8 ) דומלת ימלשורי - תכסמ םירוכיב , קרפ ג ה הכל ג
יכו שי ןוטק לודגו םלשוריב ...

9 ) םירבד – זט קוספ ,א קרפ
ת ֶ א הֶ ו ּ צֲ אּ ו או ּ ה ּ ה תֵ עּ ב םֶ כי ֵ ט ּ פֹש ֵ ל :רֹמא ּ עֹמ ּ ש ןי ֵ ב םֶ כי ֵ חֲ א ו ןי ֵ בו שי ּ אןי ֵ ב ,קֶ ד ֶ צ ם ֶ ת ּ טּ פ ּ ש ןי ֵ בו וי ּ חא
ורֵ ג .

11 ) הרותל םינזא – )ל"צז ןיקצורוס ןמלז 'ר( בי 'מע ,םירבד תשרפ
םיעשרכ םינידה ילעב תאו הלעמ ישנאכ םמצע תא תוארל םיליגר םיטפושה ."םכיחא ןיב"
)םהינפל "םידמוע" םהשכ טרפבו( לאכ מ"כמ םהילא סחיתהל ווטצנ ךכיפל "םיחא"
2
.

1 1 ) באז תרות – סמ לע באז תרותו באז תרות תורגאו םינינפ ' ,םיחבז 'מע חס
3
'ר( באז )קי'צ'צ
הזו דה רב : הנה ינורכזב ינפלמ םינש תובר תרפיסש יל [ םא ינניא העוט יטרפב ןינעה ] יכ תירבב
לש דכנ דחא ש 'י לש ונבר שודקה הו ט רוה תדמח לארשי םרדהו באגה " ד קסירבד עיז " א , בשי
הדועסב דובכ ןואגה ... קוצז " ל רמאו תושגרתהב : הזכ תירב ח בוש ... לעו הז ביגה דימ ירמ
קוצז " ל רומאל : תירב איה תוצמ השע שיש הב כ תר , ותרכנש לע 'י שלש ע ש הר תותירב , ןיאו
קוליח ימ םייקמ תא הוצמה , םא לודג לארשיב וא שיא טושפ , יכו המ רשפא ףיסוהל לע
הוצמ ? לשמ ותואל דמלמ רמאש םאש ה 'י אוה רסיק , יכ זא דבלמ לכ תורצוא הכולמה , דוע יה '
דמלמ םג םידימלתל חיורמו דוע תצק , הו 'י פיא או רתוי רישע רסיקהמ ...

2 1 ) רסומו הרות יציברמ – )יקסרוס ןרהא 'ר( אנק 'מע ,ב קלח
לארשי תבהא ]ל"צז ץיבוביל )רב( בוד ךורב 'ר לש[ :הימופב אלגרמ .ויתומצעב שאכ הרעב
?הרותב םא :בישא המ ?תאב המב ,ינולאשיו הלעמ לש ןיד תיב ינפב דומעל ימוי עיגי רשאכ"
מש תאריב םא ?'הרות' ארקת תאזלה ?'הארי' ארקת תאזלה ,םי ידיב הלעי דחא רבדב ספא
םידוהי יתבהאש ,ימצע לע תוכז דמלל – אב לארשימ םדאו בוחרב ינא ךלוהש תמיא לכ
"!ושאר לע הכרב :יבלב זא הלוע רוהרה המ ,יתארקל

13 ) יבצ רה – )ל"צז קנארפ חספ יבצ 'ר( ונ 'מע ,אשת יכ תשרפ
" רישעה אל הברי לדהו אל טיעמי וגו ' רפכל לע נ פ םכיתוש " ( ל , וט .) אמעטב אתלימד רישעהש
לדהו םינתונ הושב , רמא יוליעה אדזואמ פע " י אתיירבה לזוגהב ליכאמו ( אבב אמק ףד זטק
ע " ב :) " ארייש לפנש םהילע םיטסל םא ליבשב ןוממ ןימלשמ יפל ןוממ , םאו ליבשב תושפנ
םימלשמ םלוכ הושב ," יכהלו רמאק ארק " רישעה אל הברי לדהו אל טיעמי ," םושמ הזש אב
" רפכל לע םכיתושפנ " ונייה םינתונש ליבשב תושפנ , ןינעבו תושפנ םלוכ ןיוש .

2
ב ע"עו הרותל םינזא – םישודק תשרפ חכר 'מע )זט קוספ ,טי קרפ(
3
ס"שת תנשב ספדנ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->