15347

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1004
24 Απριλίου 2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ.391
Έγκριση των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορ−
ροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Αττι−
κής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, Βόρειας Πελο−
ποννήσου, Ανατολικής Πελοποννήσου και Δυτικής
Πελοποννήσου.
Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΔΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 3 και 7 του Ν. 3199/2003 «Προστασία και
διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία
2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» (Α΄ 280), όπως το
άρθρο 7 τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 (περ. ζ)
του άρθρου πέμπτου του Ν. 4117/2013 (Α΄ 29).
2. Το άρθρο πέμπτο του Ν. 4117/2013 «Κύρωση της από
31 Οκτωβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
….. και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄ 29).
3. Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδι−
κασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 54) και ειδικότερα των
άρθρων 13, 14 και 15 αυτού.
4. Το άρθρο 10 (παρ. 2, 3 και 6) του Π.Δ. 51/2007 «Καθο−
ρισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη
προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση
με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ ..κλπ» (Α΄ 54).
5. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσία για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με
το πρώτο άρθρο του Π.Δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
6. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία των Υπουρ−
γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141).
7. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμοί Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141).
8. Το Π.Δ. 90/2012 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουρ−
γών» (A΄ 144).
9. Την υπ’ αριθμ. 2876/2009 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β΄ 2234).
10. Το άρθρο 6 του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και
ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄
221) και του άρθρου 2 (παρ. 4) του Π.Δ. 24/2010 «Ανα−
καθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και
τροποποίηση του Π.Δ. 189/2009» (Α΄ 56).
11. Το Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωση και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση
των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας ….στο
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας ….κλπ» (Α΄ 147).
12. Την υπ’ αριθμ. Υ 46/2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη» (Β΄ 2101), όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.
13. Την υπ’ αριθμ. 322/2013 κοινή υπουργική απόφα−
ση «Οργάνωση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής» (Β΄ 679).
14. Την με αρ. 41620/10.09.2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού ΠΕΚΑ, περί διορισμού του
κου Κων/νου Τριάντη στη θέση του Ειδικού Γραμματέα
Υδάτων του ΥΠΕΚΑ (Υ.Ο.Δ.Δ. 433).
15. Την κοινή υπουργική απόφαση 107017/2006 «Εκτίμη−
ση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδί−
ων και προγραμμάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις
της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ “σχετικά με την εκτίμηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και
προγραμμάτων” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001» (Β΄ 1225).
16. Την υπ’ αριθμ. 706/2010 απόφαση της Εθνικής Επι−
τροπής Υδάτων «Καθορισμός των Λεκανών Απορροής
Ποταμών της Χώρας και ορισμού των αρμοδίων Περιφε−
ρειών για τη διαχείριση και προστασία τους» (Β΄ 1383),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
17. Την υπ’ αριθμ. 167394/05−04−2013 κοινή υπουργική
απόφαση έγκρισης στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντι−
κών επιπτώσεων του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής.
18. Την υπ’ αριθμ. 167395/05−04−2013 κοινή υπουργική
απόφαση έγκρισης στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντι−
κών επιπτώσεων του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανα−
τολικής Στερεάς Ελλάδας.
19. Την υπ’ αριθμ. 167391/05−04−2013 κοινή υπουργική
απόφαση έγκρισης στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντι−
κών επιπτώσεων του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Βό−
ρειας Πελοποννήσου.
20. Την υπ’ αριθμ. 167392/05−04−2013 κοινή υπουργική
απόφαση έγκρισης στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντι−

15348

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

κών επιπτώσεων του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανα−
τολικής Πελοποννήσου.
21. Την υπ’ αριθμ. 167393/05−04−2013 κοινή υπουργική
απόφαση έγκρισης στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντι−
κών επιπτώσεων του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυ−
τικής Πελοποννήσου.
22. Την υπ’ αριθμ. 190062/05−04−2013 Πράξη θεώρησης
του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής και Εισήγηση για
την έγκρισή του από την Εθνική Επιτροπή Υδάτων του
άρθρου 3.
23. Την υπ’ αριθμ. 190063/05−04−2013 Πράξη θεώρησης
του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποτα−
μών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς
Ελλάδας και Εισήγηση για την έγκρισή του από την
Εθνική Επιτροπή Υδάτων του άρθρου 3 του Ν. 3199/2003.
24. Την υπ’ αριθμ. 190061/05−04−2013 Πράξη θεώρη−
σης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής
Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελο−
ποννήσου και Εισήγηση για την έγκρισή του από την
Εθνική Επιτροπή Υδάτων του άρθρου 3 του Ν. 3199/2003.
25. Την υπ’ αριθμ. 190059/05−04−2013 Πράξη θεώρη−
σης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής
Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Πε−
λοποννήσου και Εισήγηση για την έγκρισή του από την
Εθνική Επιτροπή Υδάτων του άρθρου 3 του Ν. 3199/2003.
26. Την υπ’ αριθμ. 190060/05−04−2013 Πράξη θεώρη−
σης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής
Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελο−
ποννήσου και Εισήγηση για την έγκρισή του από την
Εθνική Επιτροπή Υδάτων του άρθρου 3 του Ν. 3199/2003.
27. Το από 8 Απριλίου 2013 Πρακτικό Συνεδρίασης της
Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, αποφασίζει:
Άρθρο 1
Σκοπός
H απόφαση αυτή εκδίδεται σε εφαρμογή του άρθρου
7 του Ν. 3199/2003, όπως τροποποιήθηκε με την παρά−
γραφο 1 (περ. ζ) του άρθρου πέμπτου του Ν. 4117/2013
(Α΄ 29), καθώς και του άρθρου 10 (παρ. 2, 3, 4, 5 και 6)
του Π.Δ. 51/2007 και κατ’ επέκταση σε εφαρμογή του
άρθρου 13 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου
2000 ‘‘για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον
τομέα της πολιτικής των υδάτων’’ (EEL 327/1/22−12−2000),
ώστε, μέσω ενός περιβαλλοντικά ολοκληρωμένου στρα−
τηγικού σχεδιασμού ορθολογικής διαχείρισης και προ−
στασίας των υδατικών πόρων των Υδατικών Διαμερι−
σμάτων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, Βόρειας
Πελοποννήσου, Ανατολικής Πελοποννήσου και Δυτικής
Πελοποννήσου, να προάγεται ο στόχος της επίτευξης της
«καλής κατάστασης» των υδάτων που είναι και ο κύριος
στόχος της ανωτέρω εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.
Άρθρο 2
Έγκριση των Σχεδίων Διαχείρισης
1. Εγκρίνονται τα Σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών
Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Ατ−
τικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, Βόρειας Πελοπον−
νήσου, Ανατολικής Πελοποννήσου και Δυτικής Πελοπον−
νήσου, τα οποία περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του
άρθρου 3 της παρούσας απόφασης. Τα εν λόγω Σχέδια
Διαχείρισης καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις,
τους όρους και τη διαδικασία της παραγράφου 1 (περ. ζ)

του πέμπτου άρθρου του Ν. 4117/2013 και των παραγρά−
φων 2, 3 και 6 του άρθρου 10 του Π.Δ. 51/2007 και με την
ουσιαστική συμμετοχή του κοινού και των φορέων εκ−
προσώπησής του τόσο κατά το στάδιο εκπόνησης όσο
και κατά το στάδιο της οριστικής διαμόρφωσής τους,
καθώς και σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές
για την εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ που έχουν
εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
2. Τα Σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής
Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Αττικής, Ανα−
τολικής Στερεάς Ελλάδας, Βόρειας Πελοποννήσου,
Ανατολικής Πελοποννήσου και Δυτικής Πελοποννήσου,
τα οποία περιλαμβάνονται αναλυτικά και εξειδικεύουν
τις πληροφορίες που περιγράφονται στο Παράρτημα
VII του Π.Δ. 51/2007, αναφέρονται σε γενικές γραμμές
στους ακόλουθους τομείς:
α) Γενική περιγραφή των χαρακτηριστικών των εν
λόγω Υδατικών Διαμερισμάτων (περιοχών λεκανών
απορροής ποταμών), σύμφωνα με το άρθρο 5 και το
Παράρτημα ΙI του Π.Δ. 51/2007.
β) Περίληψη των σημαντικών πιέσεων και επιπτώσεων
που ασκούν οι ανθρώπινες δραστηριότητες στην κα−
τάσταση των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων.
γ) Προσδιορισμό και χαρτογράφηση των προστατευό−
μενων περιοχών, όπως απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο
6 και το Παράρτημα V του Π.Δ. 51/2007.
δ) Χάρτη του δικτύου παρακολούθησης που συγκρο−
τούνται για τους σκοπούς του άρθρου 11 και του Πα−
ραρτήματος III του Π.Δ. 51/2007 και παρουσίαση, σε
μορφή χάρτη, των αποτελεσμάτων των Προγραμμάτων
Παρακολούθησης που εφαρμόζονται σύμφωνα με τις εν
λόγω διατάξεις, για την κατάσταση των υδάτων
ε) Κατάλογο των περιβαλλοντικών στόχων που κα−
θορίζονται δυνάμει του άρθρου 4 του Π.Δ. 51/2007, για
τα επιφανειακά ύδατα, τα υπόγεια ύδατα και τις προ−
στατευόμενες περιοχές.
στ) Περίληψη της οικονομικής ανάλυσης της χρήσης
ύδατος, όπως απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 5 και
το Παράρτημα IV του Π.Δ. 51/2007.
ζ) Περίληψη του ή των Προγραμμάτων Μέτρων που
θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 12 του Π.Δ. 51/2007,
συμπεριλαμβανομένων των τρόπων με τους οποίους θα
επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι που καθορίζο−
νται σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 51/2007.
η) Μητρώο των τυχόν λεπτομερέστερων Προγραμμά−
των και Σχεδίων Διαχείρισης για τα εν λόγω Υδατικά
Διαμερίσματα (περιοχές λεκανών απορροής ποταμών), τα
οποία αφορούν ιδίως υπολεκάνες, τομείς, θέματα ή τύ−
πους υδάτων, καθώς και περίληψη του περιεχομένου τους.
θ) Περίληψη των μέτρων που λαμβάνονται για την
πληροφόρηση του κοινού και τη διαβούλευση, των απο−
τελεσμάτων τους και των συνακόλουθων τροποποιήσε−
ων των Σχεδίων Διαχείρισης.
ι) Στοιχεία της/των αρμόδιων αρχών των εν λόγω
Υδατικών Διαμερισμάτων (περιοχών λεκανών απορροής
ποταμών).
Άρθρο 3
Παράρτημα
Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας απόφασης το Παράρτημα με το αναλυτικό περι−
εχόμενο των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής
Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Αττικής, Ανατολι−
κής Στερεάς Ελλάδας, Βόρειας Πελοποννήσου, Ανατολικής
Πελοποννήσου και Δυτικής Πελοποννήσου, που ακολουθεί.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɇʖɹɷɿʉȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎɉɷɳʏʘʆ
ɉɷɲʏɿʃʊȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲȰʏʏɿʃɼʎ(GR06) 

Ͳ248Ͳ

15591

15592

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

IJȦȞ ȁİțĮȞȫȞ ǹʌȠȡȡȠȒȢ ȆȠIJĮμȫȞ
IJȠȣ ȊįĮIJȚțȠȪ ǻȚĮμİȡȓıμĮIJȠȢ ǹȞĮIJȠȜȚțȒȢ ȈIJİȡİȐȢ ǼȜȜȐįĮȢ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

15593

15594

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

15595

15596

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

15597

15598

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

15599

15600

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ȱʃʌʘʆʑʅɿɲ
ɇʐʆʏʉʅʉɶʌɲʔʀɲ

ȵʋɸʇɼɶɻʍɻ

ȰȰɈ

ȰɁɏɈȵɆȸȰɅɃȴȵȾɈȸɈȻɀȸ

ȰȵɅ

ȰȾȰȺȰɆȻɇɈɃȵȳɍɏɆȻɃɅɆɃȽɃɁ

ȰȵɅɃ

ȰȴȵȻȰȵȳȾɆȻɇȸɇɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈȻȾɏɁɃɆɏɁ

Ȱȸɇ

ȰɈɀɃȸȿȵȾɈɆȻȾɃɇɇɈȰȺɀɃɇ

ȰɅȵ

ȰɁȰɁȵɏɇȻɀȵɇɅȸȳȵɇȵɁȵɆȳȵȻȰɇ

BIOɅȰ

BIOMHXANIKOɅȰɆȾɃ

ȲȻɅȵ

ȲȻɃɀȸɍȰɁȻȾȸɅȵɆȻɃɍȸ

ȳȳ

ȳȵɁȻȾɃɇȳɆȰɀɀȰɈȵȰɇ

ȳɃȵȲ

ȳȵɏɆȳȻȾɃɇɃɆȳȰɁȻɇɀɃɇȵȳȳȵȻɏɁȲȵȿɈȻɏɇȵɏɁ

ȳɅɇ

ȳȵɁȻȾɃɅɃȿȵɃȴɃɀȻȾɃɇɍȵȴȻɃ

ȳɍȾ

ȳȵɁȻȾɃɍȸɀȵȻɃɈɃɉȾɆȰɈɃɉɇ

ȴȴ

ȴȸɀɃɈȻȾɃȴȻȰɀȵɆȻɇɀȰ

ȴȵ

ȴȸɀɃɈȻȾȸȵɁɃɈȸɈȰ

ȴȵɉȰ

ȴȸɀɃɈȻȾȸȵɅȻɍȵȻɆȸɇȸɉȴɆȵɉɇȸɇȰɅɃɍȵɈȵɉɇȸɇ

ȴȻȰ.ȲȻɅȵ.ȺȻ.Ȳ.Ȱȵ

ȰɁɏɁɉɀȸ ȵɈȰȻɆȵȻȰ ȴȻȰɍȵȻɆȻɇȸɇ ȾȰȻ ȴȻɃȻȾȸɇȸɇ ȲȻɃɀȸɍȰɁȻȾȸɇ ɅȵɆȻɃɍȸɇ
ȺȻɇȲȸɇȲɃȻɏɈȻȰɇ

ȴȾ

ȴȸɀɃɈȻȾȸȾɃȻɁɃɈȸɈȰ

ȴɉɇɈȵ

ȴȻȵɉȺɉɁɇȸɉȴȰɈɏɁɇɈȵɆȵȰɇȵȿȿȰȴȰɇ

ȵȳɉ

ȵȻȴȻȾȸȳɆȰɀɀȰɈȵȻȰɉȴȰɈɏɁ

ȵȴȵɉȰ

ȵɁɏɇȸȴȸɀɃɈȻȾɏɁȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁɉȴɆȵɉɇȸɇȰɅɃɍȵɈȵɉɇȸɇ

ȵȵ

ȵɉɆɏɅȰȽȾȸȵɁɏɇȸ

ȵȵȿ

ȵȳȾȰɈȰɇɈȰɇȸȵɅȵɂȵɆȳȰɇȻȰɇȿɉɀȰɈɏɁ

ȵȷɁ

ȵɉɅɆɃɇȲȿȸɈȵɇȷɏɁȵɇɁȻɈɆɃɆɆɉɅȰɁɇȸɇ

ȵȾȲɉ

ȵȿȿȸɁȻȾɃȾȵɁɈɆɃȲȻɃɈɃɅɏɁɉȳɆɃɈɃɅɏɁ

ȵȿȾȵȺȵ

ȵȿȿȸɁȻȾɃȾȵɁɈɆɃȺȰȿȰɇɇȻɏɁȵɆȵɉɁɏɁ

ȵȿɇɈȰɈ

ȵȿȿȸɁȻȾȸɇɈȰɈȻɇɈȻȾȸȰɆɍȸ

EEN

ȵȳȾȰɈȰɇɈȰɇȸȵɅȵɂȵɆȳȰɇȻȰɇɁȵɆɃɉ

ȵɅɅȵɆȰȰ

ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȻȰȾɃɅɆɃȳɆȰɀɀȰɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁȾȰȻȰȵȻɌɃɆɃɇȰɁȰɅɈɉɂȸ

ȵɅɍɇȰȰ

ȵȻȴȻȾɃɅȿȰȻɇȻɃɍɏɆɃɈȰɂȻȾɃɉɇɍȵȴȻȰɇɀɃɉȾȰȻȰɁȰɅɈɉɂȸɇ

ȵɇȴ

ȵȺɁȻȾɃɇɍȵȴȻɃȴɆȰɇȸɇ

ȵɇɅȰ

ȵȺɁȻȾɃɇɈɆȰɈȸȳȻȾɃɅȿȰȻɇȻɃȰɁȰɌɃɆȰɇ

ȵɉȴȰɅ

ȵɈȰȻɆȻȰɉȴɆȵɉɇȸɇȰɅɃɍȵɈȵɉɇȸɇɅɆɏɈȵɉɃɉɇȸɇ

ȷȵɅ

ȷɏɁȵɇȵȻȴȻȾȸɇɅɆɃɇɈȰɇȻȰɇ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɇʐʆʏʉʅʉɶʌɲʔʀɲ

ȵʋɸʇɼɶɻʍɻ

ZOE

ȷɏɁȵɇɃȻȾȻɇɈȻȾɃɉȵȿȵȳɍɃɉ

Ȼȳɀȵ

ȻɁɇɈȻɈɃɉɈɃȳȵɏȿɃȳȻȾɏɁȾȰȻɀȵɈȰȿȿȵɉɈȻȾɏɁȵɆȵɉɁɏɁ

ȻɈɉɇ

ȻȴȻȰȻɈȵɆɏɇɈɆɃɅɃɅɃȻȸɀȵɁɃɉȴȰɈȻȾɃɇɉɇɈȸɀȰ

ȾȰɅ

ȾɃȻɁȸȰȳɆɃɈȻȾȸɅɃȿȻɈȻȾȸ

ȾȵȴȾȵ

ȾȵɁɈɆȻȾȸȵɁɏɇȸȴȸɀɏɁȾȰȻȾɃȻɁɃɈȸɈɏɁ

ȾɅɇ

ȾɃȻɁɃɈȻȾɃɅȿȰȻɇȻɃɇɈȸɆȻɂȸɇ

ȾɉȰ

ȾɃȻɁȸɉɅɃɉɆȳȻȾȸȰɅɃɌȰɇȸ

ȿȰɅ

ȿȵȾȰɁȸȰɅɃɆɆɃȸɇɅɃɈȰɀɃɉ

ɀȻɅ

ɀɃɁȰȴȰȻɇɃȴɉɁȰɀɃɉɅȿȸȺɉɇɀɃɉ

MKA

ɀɃɁȰȴȰȾȰȺȰɆȻɇɀɃɉȰɅɃȲȿȸɈɏɁ

MYHE

ɀȻȾɆȰɉȴɆɃȸȿȵȾɈɆȻȾȰȵɆȳȰ

ɁɅȴȴ

ɁɃɀȻȾɃɅɆɃɇɏɅɃȴȸɀɃɇȻɃɉȴȻȾȰȻɃɉ

NOK

ɁȵɃɇɃȻȾɃȴɃɀȻȾɃɇȾȰɁɃɁȻɇɀɃɇ

ɃȵȲ

ɃɆȳȰɁȻɇɀɃɇȵȳȳȵȻɏɁȲȵȿɈȻɏɇȵɏɁ

ɃɈȰ

ɃɆȳȰɁȻɇɀɃɇɈɃɅȻȾȸɇȰɉɈɃȴȻɃȻȾȸɇȸɇ

Ʌȴ

ɅɆɃȵȴɆȻȾɃȴȻȰɈȰȳɀȰ

ɅȵɆɅɃ

ɅȵɆȻɃɍȸȵȻȴȻȾȰɆɉȺɀȻȷɃɀȵɁȸɇɅɃȿȵɃȴɃɀȻɇȸɇ

ɅɃȰɅȴ

ɅȵɆȻɃɍȸɃɆȳȰɁɏɀȵɁȸɇȰɁȰɅɈɉɂȸɇɅȰɆȰȳɏȳȻȾɏɁȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈɏɁ

ɅɃȰɉ

ɅȵɆȻɃɍȸɃɆȳȰɁɏɀȵɁȸɇȰɁȰɅɈɉɂȸɇɉȴȰɈɃȾȰȿȿȻȵɆȳȵȻɏɁ

ɅɃɈȰ

ɅȵɆȻɃɍȸɃȿɃȾȿȸɆɏɀȵɁȸɇɈɃɉɆȻɇɈȻȾȸɇȰɁȰɅɈɉɂȸɇ

ɅɅɅ

ɅɆɃɈɉɅɃɅɃȻɃɈȸɈȰɇɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈɃɇ

ɅɅɍɇɇȰȰ

ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰȾɃ ɅȿȰȻɇȻɃ ɍɏɆɃɈȰɂȻȾɃɉ ɇɍȵȴȻȰɇɀɃɉ ȾȰȻ ȰȵȻɌɃɆɃɉ
ȰɁȰɅɈɉɂȸɇ

ɇȰɁ

ɇɍȵȴȻȰȰɇɌȰȿȵȻȰɇɁȵɆɃɉ

ɇȰɈȰɀȵ

ɇɍȵȴȻȰȰɁɈȻɀȵɈɏɅȻɇȸɇɈȵɍɁɃȿȻȾɏɁȰɈɉɍȸɀȰɈɏɁɀȵȳȰȿȸɇȵȾɈȰɇȸɇ

ɇȴɂȿ

ɇɍȵȴȻɃȴȻȰɍȵȻɆȻɇȸɇɂȸɆȰɇȻȰɇͲȿȵȻɎɉȴɆȻȰɇ

ɇȵȲ

ɇɉɁȴȵɇɀɃɇȵȿȿȸɁɏɁȲȻɃɀȸɍȰɁɏɁ

ɇɀɅȵ

ɇɈɆȰɈȸȳȻȾȸɀȵȿȵɈȸɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈȻȾɏɁȵɅȻɅɈɏɇȵɏɁ

ɇɅȵ

ɇɈɆȰɈȸȳȻȾȸɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈȻȾȸȵȾɈȻɀȸɇȸ

ɇɍɃɃȰɅ

ɇɍȵȴȻɃɍɏɆȻȾȸɇȾȰȻɃȻȾȻɇɈȻȾȸɇɃɆȳȰɁɏɇȸɇȰɁɃȻȾɈȸɇɅɃȿȸɇ

TEE

ɈȵɍɁȻȾɃȵɅȻɀȵȿȸɈȸɆȻɃȵȿȿȰȴɃɇ

TK

TOɅȻKHKOINOTHTA

ɈȾɇ

ɈɃɅɃɇȾɃȻɁɃɈȻȾȸɇɇȸɀȰȻȰɇ

ɈɃȵȲ

ɈɃɅȻȾɃɇɃɆȳȰɁȻɇɀɃɇȵȳȳȵȻɏɁȲȵȿɈȻɏɇȵɏɁ

Ɉɉɇ

ɈȵɍɁȸɈɃɉȴȰɈȻȾɃɇɉɇɈȸɀȰ

15601

15602

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɇʐʆʏʉʅʉɶʌɲʔʀɲ

ȵʋɸʇɼɶɻʍɻ

ɉȰ

ɉɅɃɉɆȳȻȾȸȰɅɃɌȰɇȸ

ɉȴ

ɉȴȰɈȻȾɃȴȻȰɀȵɆȻɇɀȰ

ɉɅȰȰɈ

ɉɅɃɉɆȳȵȻɃȰȳɆɃɈȻȾȸȰɁȰɅɈɉɂȸɇȾȰȻɈɆɃɌȻɀɏɁ

ɉɅȵȾȰ

ɉɅɃɉɆȳȵȻɃɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈɃɇȵɁȵɆȳȵȻȰɇȾȰȻȾȿȻɀȰɈȻȾȸɇȰȿȿȰȳȸɇ

ɉɇ

ɉȴȰɈȻȾɃɇɉɇɈȸɀȰ

ɉɉɇ

ɉɅɃȳȵȻɃɉȴȰɈȻȾɃɇɉɇɈȸɀȰ

Ɍȴ

ɌɃɆȵȰɇȴȻȰɍȵȻɆȻɇȸɇ

ɌȵȾ

ɌɉȿȿɃȵɌȸɀȵɆȻȴȰɇɈȸɇȾɉȲȵɆɁȸɇȸɇ

ɌɅɅ

ɌɉɈɃɅɆɃɇɈȰɈȵɉɈȻȾɃɅɆɃȽɃɁ

ɍȰȴȰ

ɍɏɆɃɇȰɁȵɂȵȿȵȳȾɈȸɇȴȻȰȺȵɇȸɇȰɅɃɆɆȻɀɀȰɈɏɁ

XT

ɍȰɀȸȿȸɈȰɇȸ

ɍɉɈȰ

ɍɏɆɃɇɉȳȵȻɃɁɃɀȻȾȸɇɈȰɌȸɇȰɅɃɆɆȻɀɀȰɈɏɁ

CEA

ȰɁȰȿɉɇȸȾɃɇɈɃɉɇȰɅɃȴɃɈȻȾɃɈȸɈȰɇ

CRR

ɅɃɇɃɇɈɃȰɁȰȾɈȸɇȸɇȾɃɇɈɃɉɇ

EͲPRTR

ȵɉɆɏɅȰȽȾɃɀȸɈɆɏɃȵȾȿɉɇȸɇȾȰȻɀȵɈȰɌɃɆȰɇɆɉɅɏɁ

GEP

ȾȰȿɃɃȻȾɃȿɃȳȻȾɃȴɉɁȰɀȻȾɃ

GES

ȾȰȿȸɃȻȾɃȿɃȳȻȾȸȾȰɈȰɇɈȰɇȸ

IPPC

INTEGRATEDPOLLUTIONPREVENTIONCONTROL

TC

ɃȻȾɃɁɃɀȻȾɃȾɃɇɈɃɇ

TR

ɇɉɁɃȿȻȾȰȵɇɃȴȰ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

1. ȵȻɇȰȳɏȳȸ
ȸ Ƀɷɻɶʀɲ 2000/60/ȵȾ ɶɿɲ ʏɻ ɽɹʍʋɿʍɻ ʋʄɲɿʍʀʉʐ ʃʉɿʆʉʏɿʃɼʎ ɷʌɳʍɻʎ ʍʏʉʆ ʏʉʅɹɲ ʏɻʎ ʋʉʄɿʏɿʃɼʎ ʏʘʆ
ʐɷɳʏʘʆɼɲʄʄɿʙʎɃɷɻɶʀɲɅʄɲʀʍɿʉɶɿɲʏɲɁɸʌɳ,ʅɸʏɳɲʋʊʅɿɲʅɲʃʌʊʖʌʉʆɻʋɸʌʀʉɷʉʍʐɺɻʏɼʍɸʘʆʃɲɿ
ɷɿɲʋʌɲɶʅɲʏɸʑʍɸʘʆ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ Ⱦʌɲʏʙʆ ɀɸʄʙʆ ʏɻʎ ȵʐʌʘʋɲʁʃɼʎ ȶʆʘʍɻʎ, ʏɹɽɻʃɸ ʍɸ ɿʍʖʑ ʍʏɿʎ 22
ȴɸʃɸʅɴʌʀʉʐ2000.
ȸɃɷɻɶʀɲ2000/60/ȵȾ,ɸʆʍʘʅɲʏʙʆɸɿɷɿɳʔʉʌɸʎȾʉɿʆʉʏɿʃɹʎɃɷɻɶʀɸʎʋʉʐʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿʅɸʏɻɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ
ʏʉʐʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎʃɲɿʏɻʆʋʌʉʍʏɲʍʀɲʏʘʆʐɷɳʏʘʆʍɸɷɿɳʔʉʌɲɸʋʀʋɸɷɲʃɲɿʋʉʐʍʏɻʆʋʄɸɿʉʆʊʏɻʏɳ
ʏʉʐʎɲʋʉʏɸʄʉʑʆɽʐɶɲʏʌɿʃɹʎʏɻʎɃɷɻɶʀɲʎ2000/60/ȵȾ,Ƀɷɻɶʀɸʎ(91/271/ȵɃȾ,91/676/ȵɃȾ,96/61/ȵȾ,
98/83/ȵȾʃʄʋ.),ʃɲɽʙʎʃɲɿʆɹɸʎɃɷɻɶʀɸʎʅɸʏɲɶɸʆɹʍʏɸʌɸʎʏɻʎ2000/60/ȵȾ(2006/7/ȵȾ,2006/118/ȵȾ,
2008/105/ȵȾ,2009/90/ȵȾ),ʋʉʐɹʖʉʐʆʃɲʏɳʃʑʌɿʉʄʊɶʉʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃʊʖɲʌɲʃʏɼʌɲ.
Ȱʋʉʏɸʄɸʀʅɿɲʍʐʆʉʄɿʃɼʃɲɿʃɲɿʆʉʏʊʅʉʋʌʉʍʋɳɽɸɿɲʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎʃɲɿɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʏʘʆʐɷɲʏɿʃʙʆʋʊʌʘʆ
ʃɲɿ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ʏʉ ʋɿʉ ɴɲʍɿʃʊ ɽɸʍʅɿʃʊ ɸʌɶɲʄɸʀʉ ʋʉʐ ɸɿʍɳɶɸʏɲɿ ʍʏʉʆ ʏʉʅɹɲ ʏʉʐ ʆɸʌʉʑ ʍɸ ɸʋʀʋɸɷʉ
ȵʐʌʘʋɲʁʃɼʎ ȶʆʘʍɻʎ (ȵȵ), ʅɸ ʋɲʌʊʅʉɿɲ ɸʌɶɲʄɸʀɲ ʆɲ ʐɿʉɽɸʏʉʑʆʏɲɿ ʃɲɿ ʍɸ ɷɿɸɽʆɹʎ ɸʋʀʋɸɷʉ ɸɷʙ ʃɲɿ
ʋʉʄʄɳ ʖʌʊʆɿɲ, ɲʆʏɿʃɲʏʉʋʏʌʀɺʉʆʏɲʎ ʏɻʆ ʏɳʍɻ ʋʌʉʎ ʉʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆʉ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʊ ʍʖɸɷɿɲʍʅʊ ʃɲɿ
ɲɸɿʔʉʌɿʃɼɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ,ʅɸʍʏʊʖʉʏɻʅɲʃʌʉʋʌʊɽɸʍʅɻʋʌʉʍʏɲʍʀɲʊʄʘʆʏʘʆʐɷɳʏʘʆ(ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆʃɲɿ
ʐʋʊɶɸɿʘʆ)ʃɲɿʏʘʆʉɿʃʉʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆʃɲɿɷɻʅɿʉʐʌɶɸʀɹʆɲʋʄɲʀʍɿʉʏʉʉʋʉʀʉ:
ƒ

ɲʋʉʏʌɹʋɸɿʏɻʆʋɸʌɲɿʏɹʌʘʐʋʉɴɳɽʅɿʍɻʃɲɿʋʌʉʍʏɲʏɸʑɸɿʃɲɿɴɸʄʏɿʙʆɸɿʏɻʆʃɲʏɳʍʏɲʍɻʊʄʘʆ
ʏʘʆʐɷɲʏɿʃʙʆʋʊʌʘʆ.

ƒ

ʋʌʉʘɽɸʀ ʏɻ ɴɿʙʍɿʅɻ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʏʘʆ ʐɷɳʏʘʆ, ʅɹʍʘ ʏɻʎ ʅɲʃʌʉʋʌʊɽɸʍʅɻʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʏʘʆ
ɷɿɲɽɹʍɿʅʘʆʐɷɲʏɿʃʙʆʋʊʌʘʆ.

ƒ

ɸʆɿʍʖʑɸɿ ʏɻʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʏʉʐ ʐɷɲʏɿʃʉʑ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ ʅɸ ʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʅɹʏʌʘʆ ɶɿɲ ʏɻ
ʅɸʀʘʍɻ ʏɻʎ ɲʋʊʌʌɿʗɻʎ ʌʐʋɲʆʏɿʃʙʆ ʉʐʍɿʙʆ ʃɲɿ ʏɻʆ ɸʇɳʄɸɿʗɻ ʏɻʎ ɲʋʊʌʌɿʗɻʎ ʉʌɿʍʅɹʆʘʆ
ɸʋɿʃʀʆɷʐʆʘʆʌʐʋɲʆʏʙʆʋʉʐʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺʉʆʏɲɿʃɲɿɸʋɿʃɲɿʌʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿʍɸɸɿɷɿʃʉʑʎʃɲʏɲʄʊɶʉʐʎ
ʉʐʍɿʙʆʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎ.

ƒ

ɷɿɲʍʔɲʄʀɺɸɿʏɻʆʋʌʉʉɷɸʐʏɿʃɼʅɸʀʘʍɻʏɻʎʌʑʋɲʆʍɻʎʏʘʆʐʋʊɶɸɿʘʆʐɷɳʏʘʆʃɲɿʏɻʆʍʏɲɷɿɲʃɼ
ɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻʏɻʎʋʉɿʊʏɻʏɳʎʏʉʐʎ.

ƒ

ʍʐʅɴɳʄʄɸɿ ʍʏɻʆ ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻ ʏʘʆ ɸʋɿʋʏʙʍɸʘʆ ɲʃʌɲʀʘʆ ʔɲɿʆʉʅɹʆʘʆ, ʋʄɻʅʅʑʌʘʆ ʃɲɿ
ʇɻʌɲʍʀɲʎ.

ȳɿɲʏɻʆɸʋʀʏɸʐʇɻʏʉʐʍʃʉʋʉʑɲʐʏʉʑɽɸʍʋʀɺɸʏɲɿʅɿɲʍɸɿʌɳʌʐɽʅʀʍɸʘʆ,ʋʉʐɸʋɿʖɸɿʌʉʑʆ:

15603

15604

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ƒ

ʆɲɸʋɿʏʑʖʉʐʆʏɻɷɿɲʏɼʌɻʍɻɼʏɻʆɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻʏɻʎʃɲʄɼʎʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎʏʘʆɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆ
ʃɲɿʏʘʆʐʋʊɶɸɿʘʆʐɷɳʏʘʆʅɹʖʌɿʏʉ2015.

ƒ

ʆɲ ɸʆʉʋʉɿɼʍʉʐʆ ʃɲɿ ʆɲ ʍʐʅʋʄɻʌʙʍʉʐʆ ʏɻʆ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻ ɲʋʉʍʋɲʍʅɲʏɿʃɼ ɸʐʌʘʋɲʁʃɼ
ʆʉʅʉɽɸʍʀɲɶɿɲʏɲʆɸʌɳ.

ƒ

ʆɲ ʋʌʉʍɸɶɶʀʍʉʐʆ ʏɻ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʏʘʆ ʐɷɲʏɿʃʙʆ ʋʊʌʘʆ ʍɸ ɸʋʀʋɸɷʉ ʐɷɲʏɿʃɼʎ ʋɸʌɿʔɹʌɸɿɲʎ
(ʋɸʌɿʉʖɼ ʄɸʃɳʆɻʎ ɲʋʉʌʌʉɼʎ ʋʉʏɲʅʉʑ), ɻ ʉʋʉʀɲ ʆʉɸʀʏɲɿ ɲʋʉʏɸʄʉʑʅɸʆɻ ɲʋʊ ʅʀɲ ɼ
ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎ ɶɸɿʏʉʆɿʃɹʎ ʄɸʃɳʆɸʎ ɲʋʉʌʌʉɼʎ ʅɲɺʀ ʅɸ ʏɲ ʍʐʆɲʔɼ ʐʋʊɶɸɿɲ ʃɲɿ ʋɲʌɳʃʏɿɲ
ʑɷɲʏɲ,ʉʌʀɺʉʆʏɲʎɶɿɲʏɻʆɳʍʃɻʍɼʏɻʎʏɻʆɲʌʅʊɷɿɲɲʌʖɼ.

ƒ

ʆɲ ɲʍʃɼʍʉʐʆ ʏɻ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʏʘʆ ʐɷɲʏɿʃʙʆ ʋʊʌʘʆ ɴɳʍɸɿ ʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ – ʍʖɸɷʀʘʆ
ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʐɷɲʏɿʃɼʎʋɸʌɿʔɹʌɸɿɲʎ.

ƒ

ʆɲɸʇɲʍʔɲʄʀʍʉʐʆʏɻʆʃʉɿʆʘʆɿʃɼʍʐʆɲʀʆɸʍɻʅɹʍʘʋʌʉʙɽɻʍɻʎʍʐʅʅɸʏʉʖɿʃʙʆɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆ.

ƒ

ʆɲʋʌʉʘɽɼʍʉʐʆʉʌɽʉʄʉɶɿʃɹʎɲʆɲʄʑʍɸɿʎʃʊʍʏʉʐʎ.

Ʉʄɲ ʏɲ ɲʆʘʏɹʌʘ ɲʆʏɿʅɸʏʘʋʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏʉ ɇʖɹɷɿʉ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ, ʏʉ ʋɸʌɿɸʖʊʅɸʆʉ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ
ʋɸʌɿɶʌɳʔɸʏɲɿʍʏʉȱʌɽʌʉ13ʃɲɿʏʉɅɲʌɳʌʏɻʅɲVIIʏɻʎɃɷɻɶʀɲʎ2000/60/ȵȾ.Ⱦɳɽɸɇʖɹɷɿʉȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ
ɲʋʉʏɸʄɸʀɹʆɲɹɶɶʌɲʔʉʍʏʌɲʏɻɶɿʃʉʑʍʖɸɷɿɲʍʅʉʑɶɿɲʏʉɉɷɲʏɿʃʊȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲʍʏʉʉʋʉʀʉɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ,
ʋʉʐ ʋɲʌɹʖɸɿ ʏɿʎ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɸʎ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ ʃɲɿ ʏɿʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃɹʎ ʉɷɻɶʀɸʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʉʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆɻ
ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʏʘʆʐɷɳʏʘʆʃɲɿʏʘʆʉɿʃʉʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ.
ɀɸʏɻʆɲʋʊ13/04/2011ɇʑʅɴɲʍɻ,ɲʆɲʏɹɽɻʃɸɲʋʊʏɻʆȵɿɷɿʃɼȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲɉɷɳʏʘʆɻʃɲʏɳʌʏɿʍɻʏʘʆ
ɇʖɸɷʀʘʆ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʏʘʆ ɉɷɲʏɿʃʙʆ ȴɿɲʅɸʌɿʍʅɳʏʘʆ Ȱʏʏɿʃɼʎ ʃɲɿ Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ ɇʏɸʌɸɳʎ ȵʄʄɳɷɲʎ ʍʏɻʆ
ɇʑʅʋʌɲʇɻ:«NAMAɇɉɀȲɃɉȿɃȻɀȸɍȰɁȻȾɃȻ&ɀȵȿȵɈȸɈȵɇȰȵ,ȳȰɀMȰ4ȵɅȵ,ɁȻȾɃȿȰɃɇɇȻȴȵɆȸɇ,
SPEED ɇɉɀȲɃɉȿɃȻ ȰɁȰɅɈɉɂȸɇ Ȱȵ, ɌɏɈȻɃɇ ɅȵɆȳȰɁɈȸɇ, ȰȺȰɁȰɇȻɃɇ ɁɈȰɇȾȰɇ, ȳȵɏɆȳȻɃɇ
ȳȻȰɁɁȵȿȸɇ,ɍɆȸɇɈɃɉɁȻȾɃȿȰɃɇ,ȰɁɁȰɀɅȻɈɇȰȾȰȾȸͲɈɇɃɉȾȻȰ,ȵɉɇȵȲȻɃɇɍȰɈȷȸȾɏɇɈȰɇ».
Hʉʅɳɷɲʏʘʆɸʋɿɴʄɸʋʊʆʏʘʆɲʋʉʏɸʄɸʀʏɲɿɲʋʊʏʉʐʎɸʇɼʎ:
1. ɇʋʑʌʉɈɲʍʊɶʄʉʐ,Ʌȵȳɸʘʄʊɶʘʆʅɸȴʚɴɲɽʅʊʍʏɻʆȵȳɉ
2. ȳɸʙʌɶɿʉȾʊʃʃɿʆʉ,ɅȵɅʉʄɿʏɿʃʙʆɀɻʖɲʆɿʃʙʆʅɸȲʚɴɲɽʅʊʍʏɻʆȵȳɉ
3. ȺɸʊɷʘʌʉɅʄɿɳʃɲ,ɅȵɌʐʍɿʃʙʆʅɸȲʚɴɲɽʅʊʍʏɻʆȵȳɉ
4. ɀɲʌʀɲɍʌʐʍɼ,Ʌȵȳɸʘʄʊɶʘʆʅɸȴʚɴɲɽʅʊʍʏɻʆȵȳɉ
5. ɍʌʐʍʉʑʄɲɁɿʃʉʄɳʌʉʐ,Ʌȵȳɸʘʋʊʆʘʆʅɸȴʚɴɲɽʅʊʍʏɻʆȵȳɉ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ȵʋʀʍɻʎ, ʍɸ ʊʄɸʎ ʏɿʎ ʔɳʍɸɿʎ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ (ʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔɹʎ Ͳ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲ ɷɿɲɶʘʆɿʍʅʉʑ, ɸʋʀɴʄɸʗɻ,
ʍʐʆʏʉʆɿʍʅʊʎ,ʉʌɶɳʆʘʍɻɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʎʃ.ɲ.)ʍʐʅʅɸʏɸʀʖɲʆʃɲɿʏɲʍʏɸʄɹʖɻʏɻʎȵȳɉ:
1. ɅɲʆʏɸʄɼʎɅɲʆʏɸʄʊʋʉʐʄʉʎ,ɅȵɅʉʄɿʏɿʃʙʆɀɻʖɲʆɿʃʙʆʅɸȲʚɴɲɽʅʊʍʏɻʆȵȳɉ
2. ɀɲʌʀɲȳʃʀʆɻ,ɅȵȰɶʌʉʆʊʅʘʆɈʉʋʉɶʌɳʔʘʆɀɻʖɲʆɿʃʙʆʅɸȲʚɴɲɽʅʊʍʏɻʆȵȳɉ
3. Ȱʆɷʌɿʃʉʋʉʑʄʉʐɍʌɿʍʏʀʆɲ,ɅȵȲɿʉʄʊɶʘʆʅɸȲʚɴɲɽʅʊʍʏɻʆȵȳɉ
4. ɅɲʆɲɶɿʙʏɲɅʉʑʄʉʐ,Ʌȵɍɻʅɿʃʙʆɀɻʖɲʆɿʃʙʆʅɸȳʚɴɲɽʅʊʍʏɻʆȵȳɉ
5. ȾʘʆʍʏɲʆʏʀʆɲɁʀʃɲ,Ʌȵȳɸʘʋʊʆʘʆʅɸȴʚɴɲɽʅʊʍʏɻʆȵȳɉ
6. ȵʄɹʆɻȿɿɳʃʉʐ,Ʌȵɍɻʅɿʃʙʆɀɻʖɲʆɿʃʙʆʅɸȵʚɴɲɽʅʊʍʏɻʆȵȳɉ
7. ɀɲʌɿʄɹʆɲɅɲʋɲʆʀʃɲ,ɅȵȴɿʉɿʃɻʏɿʃʙʆͲɃɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆʅɸȵʚɴɲɽʅʊʍʏɻʆȵȳɉ
8. ȵʐɳɶɶɸʄʉʎɀʋɳʌʏɺɻʎ,ȴȵȴɿʉɿʃɻʏɿʃʉʑͲȿʉɶɿʍʏɿʃʉʑʅɸȵʚɴɲɽʅʊʍʏɻʆȵȳɉ
9. ȷɹʌɴɲȵʐɽʐʅʀɲ,ɅȵȳɸʘʋʊʆʘʆͲɸɿɷɿʃɼʍʐʆɸʌɶɳʏɿɷɲȵȳɉ
10. ȲɲʍɿʄɿʃɼͲɀɲʌʀɲɈɺɲʏɺɳʃɻ,ɅȵɁʉʅɿʃʙʆͲɸɿɷɿʃɼʍʐʆɸʌɶɳʏɿɷɲȵȳɉ
11. ȵɿʍʉɷʀɲȴʉʑʃɲ,ɅȵȳɸʘʋʊʆʘʆͲɸɿɷɿʃɼʍʐʆɸʌɶɳʏɿɷɲȵȳɉ
ɇʏɻʆɸʃʋʊʆɻʍɻʏʉʐʏʘʆɇʖɸɷʀʘʆȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʏʘʆɉɷɲʏɿʃʙʆȴɿɲʅɸʌɿʍʅɳʏʘʆ Ȱʏʏɿʃɼʎ ʃɲɿȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎ
ɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎʍʐʅʅɸʏɸʀʖɲʆʉɿɲʃʊʄʉʐɽʉɿɸʋɿʍʏɼʅʉʆɸʎ:
1.

ɀɿʖɲɼʄȾɲʄʉʑɷɻʎ,Ʌʉʄɿʏɿʃʊʎɀɻʖɲʆɿʃʊʎ

2.

ȳɸʙʌɶɿʉʎȾɳɺʉʎ,Ʌʉʄɿʏɿʃʊʎɀɻʖɲʆɿʃʊʎ

3.

ȻʘɳʆʆɻʎȲɲɺʀʅɲʎ,ȳɸʘʄʊɶʉʎMSc,DIC

4.

Ⱦʘʆʍʏɲʆʏʀʆʉʎȿɲɺɲʌɳʃɻʎ,Ʌʉʄɿʏɿʃʊɀɻʖɲʆɿʃʊ

5.

ɁɿʃʊʄɲʉʎȾɳʌʏʍʘʆɲʎ,ɅʉʄɿʏɿʃʊʎɀɻʖɲʆɿʃʊʎMSc

6.

ȴɼʅɻʏʌɲȴɻʅɻʏʌɲʃʉʋʉʑʄʉʐ,ɅʉʄɿʏɿʃʊʎɀɻʖɲʆɿʃʊʎMSc

7.

ɀɳʌɽɲͲȿɻʏʙɇʏɸʌɶɿʉʑʄɻ,ɅʉʄɿʏɿʃʊʎɀɻʖɲʆɿʃʊʎMSc

8.

ɇʐʅɸʙʆɈʍɿʅʋʀɷɻʎ,Ʌʉʄɿʏɿʃʊʎɀɻʖɲʆɿʃʊʎ

9.

ȻʍʅɼʆɻͲɀɲʌʀɲȾʐʌɿɲɺʉʋʉʑʄʉʐ,ɅʉʄɿʏɿʃʊʎɀɻʖɲʆɿʃʊʎMSc

10. ȻʌɿɳʆʆɲɆʉʑʍɻ,ɅʉʄɿʏɿʃʊʎɀɻʖɲʆɿʃʊʎMSc
11. ɅɲʆɲɶɿʙʏɻʎȰʐɶɸʌʊʋʉʐʄʉʎ,ȳɸʘʄʊɶʉʎMSc
12. ȳɸʌɳʍɿʅʉʎȳɿɲʆʆɳʏʉʎ,ȴʌ.ɉɷʌʉɶɸʘʄʊɶʉʎ

15605

15606

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

13. Ɂɿʃʊʄɲʉʎɇɿɷɹʌɻʎ,ȳɸʘʄʊɶʉʎ
14. Ȼʉʐʍʏʀʆɲȿɿɲʃʉʋʉʑʄʉʐ,ȳɸʘʄʊɶʉʎMSc
15. ɍʌɼʍʏʉʎɈʌɿʖɿɳʎ,ȳɸʘʄʊɶʉʎ
16. ȴɻʅɼʏʌɻʎȲɳʍɿʉʎ,ȳɸʘʄʊɶʉʎ
17. ȵʑɲɅɲʋɲɷʉʋʉʑʄʉʐ,ȳɸʘʄʊɶʉʎ
18. ɀɲɶɷɲʄɻʆɼȾʉʍʍʀɷɲ,ȳɸʘʄʊɶʉʎMSc
19. Ɂɿʃʊʄɲʉʎȴɿɲʃʉʐʄɳʃɻʎ,ɍɻʅɿʃʊʎɀɻʖɲʆɿʃʊʎɀȲȰ
20. ȵʐɶɸʆʀɲ–ȵʄɹʆɻBʉɶɿɲʏɺɿɷɳʃɻ,ɍɻʅɿʃʊʎɀɻʖɲʆɿʃʊʎ,MSc
21. Ⱦʐʌɿɲʃɼɀɿʖɸʄɳʃʉʐ,ɍɻʅɿʃʊʎɀɻʖɲʆɿʃʊʎ,MSc
22. ȳɸʙʌɶɿʉʎȳɿɲʆʆɹʄɻʎ,Ƀɿʃʉʆʉʅʉʄʊɶʉʎ
23. Ȱʆɲʍʏɳʍɿʉʎɇɿɷɻʌʊʋʉʐʄʉʎ,Ƀɿʃʉʆʉʅʉʄʊɶʉʎ
24. ȳɸʘʌɶʀɲɀɲʆʘʄʉʋʉʐʄʉʐ,ɃɿʃʉʆʉʅʉʄʊɶʉʎɀSc
25. ɀɲʌʀɲɁɲʉʑʅ,Ƀɿʃʉʆʉʅʉʄʊɶʉʎ
26. Ⱦʘʆʍʏɲʆʏʀʆʉʎɀʋʉʑʍʉʐʄɲʎ,ɇʏɲʏɿʍʏɿʃʊʎɀSc,MPhil
27. ȰɽɲʆɳʍɿʉʎɁʏɳʍʃɲʎ,ȳɸʘʋʊʆʉʎ–Ʌʉʄɿʏɿʃʊʎɀɻʖɲʆɿʃʊʎ
28. ȳɸʙʌɶɿʉʎɅɲʋɲʆɿʃʉʄɳʉʐ,ȴʌ.ȳɸʘʋʊʆʉʎ
29. ȵʐɽʑʅɿʉʎȻɲʃʘɴɳʃɻʎ,ȳɸʘʋʊʆʉʎ
30. ɌʙʏɻɅɸʌɶɲʆʏɼʎ,ȲɿʉʄʊɶʉʎMScɃɿʃʉʄʉɶʀɲʎ
31. ȲɲʍɿʄɿʃɼȾʉʐʏʍɿʃɳʃɻ,Ƀɿʃʉʄʊɶʉʎ
32. Ɂɿʃʊʄɲʉʎɍʌɼʍʏʉʐ,Ȱɶʌʉʆʊʅʉʎ–Ɉʉʋʉɶʌɳʔʉʎɀɻʖɲʆɿʃʊʎ,MScE,PhD
33. ɀɿʖɲɼʄɇɲʄɲʖʙʌɻʎ,ȰɶʌʉʆʊʅʉʎͲɈʉʋʉɶʌɳʔʉʎɀɻʖɲʆɿʃʊʎ,MSc
34. ȵʌʅɼʎɅʐʌʄɼʎ,ȳɸʘʄʊɶʉʎMSc
35. ȱʆʆɲɀʋɿʏʍɲʃɳʃɻͲɈʍʉʐʃʀɲ,ȰʌʖɿʏɹʃʏʘʆɀɻʖɲʆɿʃʊʎͲɍʘʌʉʏɳʃʏɻʎ–Ʌʉʄɸʉɷʊʅʉʎ
36. ȰʌɸʏɼȾɲʌɲʅʋʉʑʃɲʄʉʐ,ɍʘʌʉʏɳʃʏɻʎɅʉʄɸʉɷʊʅʉʎɀɻʖɲʆɿʃʊʎ
37. ȵʐʍɹɴɿʉʎɍɲʏɺɻʃʙʍʏɲʎ,ɍɻʅɿʃʊʎ
38. ȳɿʙʌɶʉʎɍɲʏɺɻʆɿʃʉʄɳʉʐ,ȴʌ.Ȳɿʉʄʊɶʉʎ,Ʌʉʏɲʅʉʄʊɶʉʎ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

39. ProfedoMaksimovic,ȴʌ.ɅʉʄɿʏɿʃʊʎɀɻʖɲʆɿʃʊʎͲɉɷʌɲʐʄɿʃʊʎ
40. IanRoderickDavey,ȳɸʘʄʊɶʉʎMSc
41. ProfPrvoslavMarjanoviđ,ȴʌ.Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏʉʄʊɶʉʎ–Ƀɿʃʉʄʊɶʉʎ 

15607

15608

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

2. ȺȵɇɀȻȾɃɅȿȰȻɇȻɃͲȵɌȰɆɀɃȳȸɈȸɇɃȴȸȳȻȰɇ2000/60/ȵȾ
Ɉʉ ɽɸʍʅɿʃʊ ʋʄɲʀʍɿʉ ʏɻʎ ʖʙʌɲʎ ɹʖɸɿ ɸʆɲʌʅʉʆɿʍɽɸʀ ʅɸ ʏɻʆ Ƀɷɻɶʀɲ 2000/60/ȵȾ ʃɲɿ ʏʉ ɸʐʌʑʏɸʌʉ
ɽɸʍʅɿʃʊʋʄɲʀʍɿʉ,ʅɸʏɿʎɲʃʊʄʉʐɽɸʎʆʉʅʉɽɸʏɿʃɹʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎ:
ƒ

Ɉʉ Ɂʊʅʉ 3199/9Ͳ12Ͳ2003 (ɌȵȾ 280 Ȱ) ɶɿɲ ʏɻʆ ‘‘ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʃɲɿ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʏʘʆ ʐɷɳʏʘʆ –
ɸʆɲʌʅʊʆɿʍɻʅɸʏɻʆɃɷɻɶʀɲ2000/60/ȵȾʏʉʐȵʐʌʘʋɲʁʃʉʑȾʉɿʆʉɴʉʐʄʀʉʐʃɲɿʏʉʐɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐ
ʏɻʎ 23ɻʎ Ƀʃʏʘɴʌʀʉʐ 2000’’, ʊʋʘʎ ɲʐʏʊʎ ʏʌʉʋʉʋʉɿɼɽɻʃɸ ʅɸ ʏʉʐʎ ʆʊʅʉʐʎ Ɂ. 3481/2006,Ɂ.
3587/2007,Ɂ.3621/2007,Ɂ.3734/2009ʃɲɿɁ.4117/2013.

ƒ

Ɉʉ Ʌʌʉɸɷʌɿʃʊ ȴɿɳʏɲɶʅɲ ʐʋ’ ɲʌɿɽʅ. 51/2007 (ɌȵȾ 54Ȱ/8Ͳ3Ͳ2007) ‘‘Ⱦɲɽʉʌɿʍʅʊʎ ʅɹʏʌʘʆ ʃɲɿ
ɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆɶɿɲʏɻʆʉʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆɻʋʌʉʍʏɲʍʀɲʃɲɿɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʏʘʆʐɷɳʏʘʆʍɸʍʐʅʅʊʌʔʘʍɻ
ʅɸʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏɻʎɃɷɻɶʀɲʎ2000/60/ȵȾ«ɶɿɲʏɻɽɹʍʋɿʍɻʋʄɲɿʍʀʉʐʃʉɿʆʉʏɿʃɼʎɷʌɳʍɻʎʍʏʉʆ
ʏʉʅɹɲ ʏɻʎ ʋʉʄɿʏɿʃɼʎ ʏʘʆ ʐɷɳʏʘʆ» ʏʉʐ ȵʐʌʘʋɲʁʃʉʑ Ⱦʉɿʆʉɴʉʐʄʀʉʐ ʃɲɿ ʏʉʐ ɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐ ʏɻʎ
23ɻʎɃʃʏʘɴʌʀʉʐ2000’’,ʃɲʏ’ɸʇʉʐʍɿʉɷʊʏɻʍɻʏʘʆɷɿɲʏɳʇɸʘʆʏʉʐȱʌɽʌʉʐ15,ʋɲʌɳɶʌ.1ʏʉʐ
Ɂʊʅʉʐ3199/2003.

ƒ

ɈɻʆȾʉɿʆɼɉʋʉʐʌɶɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ 39626/2208/E130(ɌȵȾ2075Ȳ/25Ͳ09Ͳ2009),ʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏʉʆ
ʃɲɽʉʌɿʍʅʊ ʅɹʏʌʘʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʏʘʆ ʐʋʊɶɸɿʘʆ ʆɸʌʙʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ʌʑʋɲʆʍɻ ʃɲɿ ʏɻʆ
ʐʋʉɴɳɽʅɿʍɻ, ʅɸ ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɸʆʍʘʅɲʏʙɽɻʃɸ ɻ Ⱥʐɶɲʏʌɿʃɼ Ƀɷɻɶʀɲ 2006/118/ȵȾ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ
‘‘ʏɻʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʏʘʆ ʐʋʊɶɸɿʘʆ ʐɷɳʏʘʆ ɲʋʊ ʏɻ ʌʑʋɲʆʍɻ ʃɲɿ ʏɻʆ ʐʋʉɴɳɽʅɿʍɻ’’, ʃɲʏ’
ɸʔɲʌʅʉɶɼʏʘʆɷɿɲʏɳʇɸʘʆʏʉʐȱʌɽʌʉʐ17ʏɻʎɃɷɻɶʀɲʎ2000/60/ȵȾ.

ƒ

ɈɻʆȰʋʊʔɲʍɻȰʌɿɽʅ.Oɿʃ.706/2010(ɌȵȾ1383Ȳ/2Ͳ9Ͳ2010)ʏɻʎȵɽʆɿʃɼʎȵʋɿʏʌʉʋɼʎɉɷɳʏʘʆ,
ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏʉʆ Ⱦɲɽʉʌɿʍʅʊ ʏʘʆ ȿɸʃɲʆʙʆ Ȱʋʉʌʌʉɼʎ Ʌʉʏɲʅʙʆ ʏɻʎ ʖʙʌɲʎ ʃɲɿ ʉʌɿʍʅʉʑ ʏʘʆ
ɲʌʅʊɷɿʘʆɅɸʌɿʔɸʌɸɿʙʆɶɿɲʏɻɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʃɲɿʋʌʉʍʏɲʍʀɲʏʉʐʎ.

ƒ

ɈɻʆȾʉɿʆɼɉʋʉʐʌɶɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ51354/2641/ȵ103/2010(ɌȵȾ1572Ȳ/8Ͳ12Ͳ2010),ʍʖɸʏɿʃɳʅɸ
ʏʉʆ Ⱦɲɽʉʌɿʍʅʊ Ʌʌʉʏʑʋʘʆ Ʌʉɿʊʏɻʏɲʎ Ʌɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ (ɅɅɅ) ɶɿɲ ʏɿʎ ʍʐɶʃɸʆʏʌʙʍɸɿʎ
ʉʌɿʍʅɹʆʘʆ ʌʑʋʘʆ ʃɲɿ ʉʐʍɿʙʆ ʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎ ʍʏɲ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃɳ ʑɷɲʏɲ, ʍɸ ʍʐʅʅʊʌʔʘʍɻ
ʋʌʉʎ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏɻʎ Ƀɷɻɶʀɲʎ 2008/105/ ȵȾ ʏʉʐ ȵʐʌʘʋɲʁʃʉʑ Ⱦʉɿʆʉɴʉʐʄʀʉʐ ʃɲɿ ʏʉʐ
ɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐ ʏɻʎ 16ɻʎ ȴɸʃɸʅɴʌʀʉʐ 2008 ‘‘ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ Ʌʌʊʏʐʋɲ Ʌʉɿʊʏɻʏɲʎ Ʌɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ
(ɅɅɅ)ʍʏʉʆʏʉʅɹɲʏɻʎʋʉʄɿʏɿʃɼʎʏʘʆʐɷɳʏʘʆʃɲɿʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏɻʆʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻʃɲɿʅɸʏɹʋɸɿʏɲ
ʃɲʏɳʌɶɻʍɻ ʏʘʆ Ƀɷɻɶɿʙʆ ʏʉʐ ɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐ 82/176/ȵɃȾ, 83/513/ȵɃȾ, 84/156/ȵɃȾ, 84/491/
ȵɃȾ ʃɲɿ 86/280/ȵɃȾ ʃɲɿ ʏɻʆ ʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻ ʏɻʎ Ƀɷɻɶʀɲʎ 2000/60/ȵȾ ʏʉʐ ȵʐʌʘʋɲʁʃʉʑ
Ⱦʉɿʆʉɴʉʐʄʀʉʐ ʃɲɿ ʏʉʐ ɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐ’’, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɶɿɲ ʏɿʎ ʍʐɶʃɸʆʏʌʙʍɸɿʎ ɸɿɷɿʃʙʆ ʌʑʋʘʆ ʍʏɲ
ɸʍʘʏɸʌɿʃɳɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃɳʑɷɲʏɲʃɲɿɳʄʄɸʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ƒ

ɈɻʆȾʉɿʆɼɉʋʉʐʌɶɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ140384/2011(ɌȵȾ2017Ȳ/9Ͳ9Ͳ2011),ʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏʉʆɃʌɿʍʅʊ
ȵɽʆɿʃʉʑ ȴɿʃʏʑʉʐ Ʌɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ ʏɻʎ ʋʉɿʊʏɻʏɲʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ʋʉʍʊʏɻʏɲʎ ʏʘʆ ʐɷɳʏʘʆ ʅɸ
ʃɲɽʉʌɿʍʅʊ ʏʘʆ ɽɹʍɸʘʆ (ʍʏɲɽʅʙʆ) ʅɸʏʌɼʍɸʘʆ ʃɲɿ ʏʘʆ ʔʉʌɹʘʆ ʋʉʐ ʐʋʉʖʌɸʉʑʆʏɲɿ ʍʏɻʆ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʏʉʐʎ,ʃɲʏɳʏʉɳʌɽʌʉ4,ʋɲʌɳɶʌɲʔʉʎ4ʏʉʐɁ.3199/2003.

ƒ

Ɉɻʆ ɉʋʉʐʌɶɿʃɼ Ȱʋʊʔɲʍɻ 1811 ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶʉʑ Ʌɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ, ȵʆɹʌɶɸɿɲʎ ʃɲɿ Ⱦʄɿʅɲʏɿʃɼʎ
Ȱʄʄɲɶɼʎ (ɌȵȾ 3322Ȳ/30Ͳ12Ͳ2011) «Ƀʌɿʍʅʊʎ ɲʆʙʏɸʌʘʆ ɲʋʉɷɸʃʏʙʆ ʏɿʅʙʆ ɶɿɲ ʏɻʆ
ʍʐɶʃɹʆʏʌʘʍɻ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʘʆ ʌʑʋʘʆ, ʉʅɳɷʘʆ ʌʑʋʘʆ ɼ ɷɸɿʃʏʙʆ ʌʑʋɲʆʍɻʎ ʍɸ ʐʋʊɶɸɿɲ
ʑɷɲʏɲ, ʍɸ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏɻʎ ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ 2 ʏʉʐ ȱʌɽʌʉʐ 3 ʏɻʎ ʐʋʚɲʌɿɽʅ.
39626/2208/ȵ130/2009ʃʉɿʆɼʎʐʋʉʐʌɶɿʃɼʎɲʋʊʔɲʍɻʎ(Ȳʚ2075)».

ƒ

Ɉɻʆ Ⱦʉɿʆɼ ɉʋʉʐʌɶɿʃɼ Ȱʋʊʔɲʍɻ 145116/2011 (ɌȵȾ 354Ȳ/8Ͳ3Ͳ2011) «Ⱦɲɽʉʌɿʍʅʊʎ ʅɹʏʌʘʆ,
ʊʌʘʆʃɲɿɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆɶɿɲʏɻʆɸʋɲʆɲʖʌɻʍɿʅʉʋʉʀɻʍɻɸʋɸʇɸʌɶɲʍʅɹʆʘʆʐɶʌʙʆɲʋʉɴʄɼʏʘʆʃɲɿ
ɳʄʄɸʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎ».

ƒ

ɈɻʆȾʉɿʆɼɉʋʉʐʌɶɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ150559/2011(ɌȵȾ1440Ȳ/16Ͳ7Ͳ2011)«ȴɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ,ʊʌʉɿʃɲɿ
ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ ɶɿɲ ʏɻ ʖʉʌɼɶɻʍɻ ɲɷɸɿʙʆ ɶɿɲ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆɲ ɷɿʃɲɿʙʅɲʏɲ ʖʌɼʍɻʎ ʆɸʌʉʑ», ʊʋʘʎ
ɲʐʏɼʏʌʉʋʉʋʉɿɼɽɻʃɸɲʋʊʏɻʆȾɉȰ160143/2011(ɌȵȾ2834Ȳ/15Ͳ12Ͳ2011).

15609

15610

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3. ɇɍȵȴȻɃȴȻȰɍȵȻɆȻɇȸɇɅȵɆȻɃɍȸɇȿȵȾȰɁȸɇȰɅɃɆɆɃȸɇɅɃɈȰɀɃɉ
3.1

ȰʋɲɿʏɼʍɸɿʎʏɻʎɃɷɻɶʀɲʎ2000/60/ȵȾʃɲɿʍʏʊʖʉɿʏʉʐɇʖɸɷʀʉʐȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ

Ɉʉɇʖɹɷɿʉȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎɲʋʉʏɸʄɸʀʏʉɴɲʍɿʃʊɸʌɶɲʄɸʀʉʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʉʑʃɲɿʏʉʆʃɸʆʏʌɿʃʊʅɻʖɲʆɿʍʅʊ
ɲʆɲʔʉʌɳʎʏɻʎʖʙʌɲʎʋʌʉʎʏɻʆȵʐʌʘʋɲʁʃɼȵʋɿʏʌʉʋɼʊʍʉʆɲʔʉʌɳʍʏʉʐʎʐɷɲʏɿʃʉʑʎʋʊʌʉʐʎʃɲɿʍʏɲ
ʉɿʃʉʍʐʍʏɼʅɲʏɲ.
ȸȵʄʄɳɷɲʃɲʄɸʀʏɲɿʆɲʍʖɸɷɿɳʍɸɿʃɲɿʆɲɸʔɲʌʅʊʍɸɿɇʖɹɷɿɲȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎɶɿɲʃɳɽɸɹʆɲɲʋʊʏɲɽɸʍʅɿʃɳ
ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆɲ 14 ɉɷɲʏɿʃɳ ʏɻʎ ȴɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏɲ (ɴʄ. ɍɳʌʏɻ 1). Ɉʉ ɉɷɲʏɿʃʊ ȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲ ɸʀʆɲɿ ʅɿɲ
ɸɷɲʔɿʃɼɹʃʏɲʍɻʋʉʐɲʋʉʍʏʌɲɶɶʀɺɸʏɲɿɲʋʊʋʉʏɳʅɿɲ &ʏɲɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲʋɲʌɳʃʏɿɲʑɷɲʏɲ.ȶʆɲɉɷɲʏɿʃʊ
ȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿɸʋɿʅɹʌʉʐʎʄɸʃɳʆɸʎɲʋʉʌʌʉɼʎ.
Ɉɲ ɇʖɹɷɿɲ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ɸʀʆɲɿ ʍʏɻʆ ʉʐʍʀɲ
ɹʆɲ «ʔʘʏʉɶʌɲʔɿʃʊ ʍʏɿɶʅɿʊʏʐʋʉ ʍʏʉ
ʖʌʊʆʉ»

ʃɲɿ

ɶɿ’

ɲʐʏʊ

ɲʐʏɳ

ʋʉʐ

ʃɲʏɲʌʏʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ʋɲʌʉʑʍɲ ʔɳʍɻ,
ɲʋʉʏɸʄʉʑʆ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ɸʋɲʆɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ
ʃɲɿɸʋɿʃɲɿʌʉʋʉʀɻʍɻʎ.
ȸ

ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ

ɸʋɿʃɲɿʌʉʋʉʀɻʍɻʎ

ʏʉʐ

ɇʖɸɷʀʉʐ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ɸʀʆɲɿ ʅʀɲ ʃʐʃʄɿʃɼ
ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ, ɻ ʉʋʉʀɲ ɽɲ ɴɲʍʀɺɸʏɲɿ ʃɳɽɸ
ʔʉʌɳ ʍɸ ɴɸʄʏɿʘʅɹʆɲ ɷɸɷʉʅɹʆɲ ʃɲɿ
ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɻ ʃɲʏɲʆʊɻʍɻ ʏʘʆ ɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆ
ʋʉʐ ɲʋɲɿʏʉʑʆʏɲɿ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʋʀʏɸʐʇɻ ʏʘʆ
ʍʏʊʖʘʆ ʏɻʎ Ƀɷɻɶʀɲʎ. Ƀɿ ɸʋɿʋʏʙʍɸɿʎ ɲʋʊ
ʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏʘʆ ɇʖɸɷʀʘʆ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ
ʍʏɻʆ ȵʄʄɳɷɲ ɷɸʆ ʅʋʉʌɸʀ ʋɲʌɳ ʆɲ ɸʀʆɲɿ
ɽɸʏɿʃɹʎ, ʍɸ ʅɿɲ ɸʋʉʖɼ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʉɿ
ʐɷɲʏɿʃʉʀʋʊʌʉɿʏɻʎʖʙʌɲʎɲʆʏɿʅɸʏʘʋʀɺʉʐʆ
ɍɳʌʏɻʎ1:ɉɷɲʏɿʃɳȴɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏɲ

ɲʐʇɲʆʊʅɸʆɸʎʋɿɹʍɸɿʎ.

ɏʍʏʊʍʉ ɻ ɸʋɿʏʐʖɼʎ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏʉʐʎ ʋʌʉʒʋʉɽɹʏɸɿ ʏɻ ɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ ʏɻʎ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɻʎ ʐʋʉɷʉʅɼʎ,
ɸʋʀʋʉʆɻ ɸʌɶɲʍʀɲ ɸʃ ʅɹʌʉʐʎ ʊʄʘʆ, ʅɲʃʌʉʋʌʊɽɸʍʅʉ ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʊ, ɸʃʏɸʆɸʀʎ ʍʐʅʅɸʏʉʖɿʃɹʎ
ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ,ɲʄʄɲɶɼʆʉʉʏʌʉʋʀɲʎ,ɸʆʙɽɲʖʌɸɿɲʍʏɸʀʃɲɿʋʉʄɿʏɿʃɼɴʉʑʄɻʍɻ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ȸ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏʉʐʎ ɽɲ ʋʌʉʍʔɹʌɸɿ ʏɿʎ ɴɳʍɸɿʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʍʏɼʌɿʇɻ ʅɿɲʎ ʍʏɲɽɸʌɼʎ ʋʉʄɿʏɿʃɼʎ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ
ʐɷɳʏʘʆ, ʋʉʐ ɽɲ ʉɷɻɶɼʍɸɿ ʍʏɻʆ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɼ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʃɲɿ ʍʏɻʆ ʉʌɽʉʄʉɶɿʃɼ ʖʌɼʍɻ ʏʘʆ
ʋʉʄʑʏɿʅʘʆʐɷɲʏɿʃʙʆʅɲʎʋʊʌʘʆ.
Ƀɿ ʃʐʌɿʊʏɸʌɸʎ ɷʌɳʍɸɿʎ ʋʉʐ ʋɻɶɳɺʉʐʆ ɲʋʊ ʏɿʎ ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ ʏɻʎ Ƀɷɻɶʀɲʎ 2000/60/ȵȾ ʃɲʏ’ ɸʔɲʌʅʉɶɼ
ʏʉʐɁ.3199/2003ʃɲɿʏʉʐɅȴ51/2007ɸʀʆɲɿʉɿɸʇɼʎ:
ƒ

Ʌʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʎ ʃɲɿ ʃɲʏɲɶʌɲʔɼ ʏʘʆ ɉɷɲʏɿʃʙʆ ȴɿɲʅɸʌɿʍʅɳʏʘʆ (ɉȴ) ʃɲɿ ʏʘʆ ȿɸʃɲʆʙʆ
ȰʋʉʌʌʉɼʎɅʉʏɲʅʙʆ(ȿȰɅ)ʏɻʎʖʙʌɲʎʊʋʘʎʋʌʉʍɷɿʉʌʀʍʏɻʃɲʆʃɲɿʃɲʏɲɶʌɳʔɻʃɲʆʅɸʏʉɌȵȾ
Ȳ’1383/02.09.2011ʃɲɿɷɿʉʌɽʙɽɻʃɲʆʅɸʏʉɌȵȾȲ’1572/28.09.2010.

ƒ

Ⱦɲʏɲɶʌɲʔɼ ʏʘʆ ɲʌʅʉɷʀʘʆ ɲʌʖʙʆ ʃɲɿ ʏɻʎ ʋɸʌɿʉʖɼʎ ɳʍʃɻʍɻʎ ʏʘʆ ɲʌʅʉɷɿʉʏɼʏʘʆ ʏʉʐʎ ʍɸ
ɸʋʀʋɸɷʉɉɷɲʏɿʃʉʑȴɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎ(ȱʌɽʌɲ3,24ʃɲɿɅɲʌɳʌʏɻʅɲȻ).

ƒ

ȴɿɲʅʊʌʔʘʍɻɀɻʏʌʙʉʐɅʌʉʍʏɲʏɸʐʊʅɸʆʘʆɅɸʌɿʉʖʙʆ(ȱʌɽʌɲ6,7ʃɲɿɅɲʌɳʌʏɻʅɲȻV).

ƒ

Ƀɿʃʉʆʉʅɿʃɼ ɲʆɳʄʐʍɻ ʏʘʆ ʖʌɼʍɸʘʆ ʑɷɲʏʉʎ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ɉɷɲʏɿʃʊ ȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲ, ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʎ
ʏʉʐʐʔɿʍʏɳʅɸʆʉʐɴɲɽʅʉʑɲʆɳʃʏɻʍɻʎʃʊʍʏʉʐʎɶɿɲʏɿʎʐʋɻʌɸʍʀɸʎʑɷɲʏʉʎ(ʑɷʌɸʐʍɻ,ɳʌɷɸʐʍɻ
ʃɲɿɲʋʉʖɹʏɸʐʍɻ),ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲȱʌɽʌɲ5,9ʃɲɿʏɲɅɲʌɲʌʏɼʅɲʏɲȻȻ,ȻȻȻʏɻʎɃɷɻɶʀɲʎ.

ƒ

Ⱦɲʏɻɶʉʌɿʉʋʉʀɻʍɻ, ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʅʊʎ ʃɲɿ ʏʐʋʉʄʉɶʀɲ ʏʘʆ ʐɷɲʏɿʃʙʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ʍɸ
ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃɳ (ʋʉʏɳʅɿɲ, ʄɿʅʆɲʀɲ, ʅɸʏɲɴɲʏɿʃɳ, ʋɲʌɳʃʏɿɲ) ʃɲɿ ʐʋʊɶɸɿɲ ʐɷɲʏɿʃɳ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ
(ȱʌɽʌʉ5ʃɲɿɅɲʌɳʌʏɻʅɲȻȻ).

ƒ

Ƀʌɿʍʅʊʎ ʏʐʋʉʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃʙʆ ʍʐʆɽɻʃʙʆ ɲʆɲʔʉʌɳʎ ɶɿɲ ʏʉʐʎ ʏʑʋʉʐʎ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆ
ʐɷɲʏɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆɹʏʍɿʙʍʏɸʆɲʉʌɿʍʏʉʑʆɸʆɿɲʀʉɿɷɸʀʃʏɸʎʃɲɿʊʌɿɲʅɸʏɲʉʋʉʀɲɽɲɶʀʆɸɿɻ
ʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻʏʉʐʎɴɳʍɻʏɻʎʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼʎʏʉʐʎʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ(ɅɲʌɳʌʏɻʅɲV).

ƒ

Ƀʌɿʍʏɿʃʊʎ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʎ ʏʘʆ ɿɷɿɲɿʏɹʌʘʎ ʏʌʉʋʉʋʉɿɻʅɹʆʘʆ ʃɲɿ ʏɸʖʆɻʏʙʆ ʐɷɲʏɿʃʙʆ
ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ(ȱʌɽʌʉ4).

ƒ

Ȱʆɳʄʐʍɻ ʏʘʆ ɲʆɽʌʘʋʉɶɸʆʙʆ ʋɿɹʍɸʘʆ ʃɲɿ ʏʘʆ ɸʋɿʋʏʙʍɸʙʆ ʏʉʐʎ ʍʏɲ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃɳ ʃɲɿ ʍʏɲ
ʐʋʊɶɸɿɲʐɷɲʏɿʃɳʍʐʍʏɼʅɲʏɲ(ȱʌɽʌʉ5,ɅɲʌɳʌʏɻʅɲȻȻ).

ƒ

Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʃɲɿ ʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻ ʏɻʎ ʋʉɿʉʏɿʃɼʎ (ʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼʎ ʃɲɿ ʖɻʅɿʃɼʎ) ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʏʘʆ
ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆʐɷɲʏɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ(ɅɲʌɳʌʏɻʅɲV).

ƒ

Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʃɲɿ ʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻ ʏɻʎ ʋʉɿʉʏɿʃɼʎ ʃɲɿ ʋʉʍʉʏɿʃɼʎ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʏʘʆ ʐʋʉɶɸʀʘʆ
ʐɷɲʏɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ(ɅɲʌɳʌʏɻʅɲV).

ƒ

Ⱦɲɽʉʌɿʍʅʊʎʏʘʆʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆʍʏʊʖʘʆ,ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆʏʘʆɸʇɲɿʌɹʍɸʘʆɲʋʊʏɻʆ
ɸʋʀʏɸʐʇɻʏʘʆʍʏʊʖʘʆ(ȱʌɽʌʉ4).

15611

15612

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ƒ

ɇʑʆʏɲʇɻ

ʃɲʏɲʄʊɶʉʐ

ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʘʆ

ʃɲɿ

ʆɹʘʆ

ɹʌɶʘʆ/

ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ

/ʏʌʉʋʉʋʉɿɼʍɸʘʆʅɸʏɲʃʉɿʆʘʆɿʃʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃɳʉʔɹʄɻʋʉʐɸʇʐʋɻʌɸʏʉʑʆʏɲɿ(ȱʌɽʌʉ4).
ƒ

Ⱦɲʏɳʌʏɿʍɻ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ ɴɲʍɿʃʙʆ ʃɲɿ ʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃʙʆ ʅɹʏʌʘʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʃɲɿ
ɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʏʘʆ ʐɷɲʏɿʃʙʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ʅɸ ʍʏʊʖʉ ʏɻʆ ɸʋʀʏɸʐʇɻ ʏʘʆ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆ
ʍʏʊʖʘʆɹʘʎʏʉ2015ʃɲɿɲʇɿʉʄʊɶɻʍɼʏʉʐʎʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆɻʎʏɻʎɲʆɳʄʐʍɻʎʏʉʐʃʊʍʏʉʐʎ
ʏʉʐʎʍɸʍʖɹʍɻʅɸʏɻʆɲʋʉɷʉʏɿʃʊʏɻʏɳʏʉʐʎ(ȱʌɽʌʉ11ʃɲɿɅɲʌɳʌʏɻʅɲVI).

ƒ

ɇʑʆʏɲʇɻ ɹʃɽɸʍɻʎ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʏɻʎ Ƀɷɻɶʀɲʎ 2006/118/ȵȾ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɻʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʏʘʆ
ʐʋʊɶɸɿʘʆ ʐɷɳʏʘʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ʌʑʋɲʆʍɻ ʃɲɿ ʏɻʆ ʐʋʉɴɳɽʅɿʍɻ ʃɲɿ ʏɻʎ ȾɉȰ
39626/2208/E130/2009.

ƒ

ȵʋɿʃɲɿʌʉʋʉʀɻʍɻ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎʏɻʎʋʉɿʉʏɿʃɼʎ ʃɲɿʋʉʍʉʏɿʃɼʎʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ
ʏʘʆ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆ ʃɲɿ ʐʋʊɶɸɿʘʆ ʐɷɲʏɿʃʙʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ʍɸ ʍʖɹʍɻ ʅɸ ʏʉ ɽɸʍʅʉɽɸʏɻʅɹʆʉ
ɷʀʃʏʐʉ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ ʏɻʎ ȾɉȰ 140384/2011 (ɌȵȾ Ȳ’ 2017/09.09.2011) ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ
ȱʌɽʌʉ8ʃɲɿʏʉɅɲʌɳʌʏɻʅɲVʏɻʎɃɷɻɶʀɲʎ.

ƒ

ȴɿɲʅʊʌʔʘʍɻʍʖɸɷʀʉʐɶɿɲʏɻʆɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʔɲɿʆʉʅɹʆʘʆʄɸɿʗʐɷʌʀɲʎʃɲɿʇɻʌɲʍʀɲʎ,ɶɿɲʃɳɽɸ
ɉɷɲʏɿʃʊ ȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲ ʏɻʎ ʋɸʌɿʉʖɼʎ ʅɸʄɹʏɻʎ, ʅɸ ɴɳʍɻ ʏɿʎ ɲʌʖɹʎ ʃʐʌʀʘʎ ʏʉʐ ʋʌʉʄɻʋʏɿʃʉʑ
ʍʖɸɷɿɲʍʅʉʑ.

ƒ

ȵʃʋʊʆɻʍɻ ɇʏʌɲʏɻɶɿʃɼʎ ɀɸʄɹʏɻʎ Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆ ȵʋɿʋʏʙʍɸʘʆ (ɇɀɅȵ) ɶɿɲ ʏʉʆ ɸʆʏʉʋɿʍʅʊ,
ʋɸʌɿɶʌɲʔɼ ʃɲɿ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʏʘʆ ɸʋɿʋʏʙʍɸʘʆ ʍʏʉ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏʘʆ
ʋʌʉɲʆɲʔɸʌɽɹʆʏʘʆɅʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆɀɹʏʌʘʆʃɲɿʏɻɷɿɸʌɸʑʆɻʍɻɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃʙʆɷʐʆɲʏʉʏɼʏʘʆ,
ʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆʐʋʊʗɻʏʘʆʍʏʊʖʘʆʏʘʆɇʖɸɷʀʘʆȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ.

ƒ

Ⱦɲʏɳʌʏɿʍɻ ʏʘʆ ɇʖɸɷʀʘʆ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʏʘʆ ɉɷɲʏɿʃʙʆ ȴɿɲʅɸʌɿʍʅɳʏʘʆ, ʏɲ ʉʋʉʀɲ ɽɲ ʋɸʌɿɹʖʉʐʆ
ʊʄɸʎʏɿʎʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎʋʉʐʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲɿʍʏʉȱʌɽʌʉ 13ʃɲɿʍʏʉɅɲʌɳʌʏɻʅɲVIIʏɻʎɃɷɻɶʀɲʎ
2000/60/ȵȾ.

ƒ

ȴɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻ ʅɸ ʏʉ ʃʉɿʆʊ ɶɿɲ ʏɻʆ ʉʌɿʍʏɿʃʉʋʉʀɻʍɻ ʏʘʆ ʍʖɸɷʀʘʆ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ (ȱʌɽʌʉ 13 ʃɲɿ
ɅɲʌɳʌʏɻʅɲVIIʏɻʎɃɷɻɶʀɲʎ.

ƒ

ȸ ʋʄɼʌɻʎ ʃɳʄʐʗɻ ʏʘʆ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆ, ʍɸ ʍʖɹʍɻ ʅɸ ʏɻʆ ʐʋʉɴʉʄɼ ɸʃɽɹʍɸʘʆ ʃɲɿ ʄʉɿʋʙʆ
ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ʍʏɻʆ ȵȵ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɲ ɇʖɹɷɿɲ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ, ʅɹʍʘ ʃɲɿ ʏʉʐ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ WISE (Water Information System for Europe), ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔɹʎ
ʋʉʐɹʖʉʐʆʃɲɽʉʌɿʍɽɸʀɲʋʊʏʉʆȵʐʌʘʋɲʁʃʊɃʌɶɲʆɿʍʅʊɅɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ.

ȸɸʔɲʌʅʉɶɼʊʄʘʆʏʘʆʋɲʌɲʋɳʆʘ,ʐʋɻʌɸʏɸʀʏʉʆʃʑʌɿʉʍʏʊʖʉʏɻʎɃɷɻɶʀɲʎ,ɷɻʄɲɷɼʏɻʆɸʋʀʏɸʐʇɻʏɻʎ
‘’ʃɲʄɼʎ’’ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎʏʘʆʐɷɳʏʘʆ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3.2

Ʌɸʌɿɸʖʊʅɸʆɲɇʖɸɷʀʉʐȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ

ɈʉʋɲʌʊʆʃɸʀʅɸʆʉɲʋʉʏɸʄɸʀʍʑʆʉʗɻʏʉʐɇʖɸɷʀʉʐȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʏʘʆȿɸʃɲʆʙʆȰʋʉʌʌʉɼʎɅʉʏɲʅʙʆʏʉʐ
ɉɷɲʏɿʃʉʑ ȴɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎ Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ ɇʏɸʌɸɳʎ ȵʄʄɳɷɲʎ ʃɲɿ ɷɿɲʌɽʌʙʆɸʏɲɿ ʍɸ ɷɸʃɲʏɹʍʍɸʌɲ (14)
ʃɸʔɳʄɲɿɲ.
Ɉɲʋʌʙʏɲʏɹʍʍɸʌɲʃɸʔɳʄɲɿɲ,ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʐʆɸɿʍɲɶʘɶɿʃɳʍʏʉɿʖɸʀɲɶɿɲʏɻʆɃɷɻɶʀɲ2000/60/ȵȾ,ʏʉ
ʋɸʌɿɸʖʊʅɸʆʉ ʃɲɿ ʏʉʆ ʌʊʄʉ ʏʘʆ ɇʖɸɷʀʘʆ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʃɲɿ ʏɻʆ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ʏɻʎ ɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʎ, ɸʋʀ
ɲʐʏʙʆ.
Ɉʉ ʋɹʅʋʏʉ, ɹʃʏʉ ʃɲɿ ɹɴɷʉʅʉ ʃɸʔɳʄɲɿʉ, ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʐʆ ɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲ ɽɹʅɲʏɲ ɶɿɲ ʏʉ ɉɷɲʏɿʃʊ
ȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲ Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ ɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ,ʏɲʉʋʉʀɲʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʐʆʏɻʆʃɲʏɲɶʌɲʔɼʏʘʆ ɲʌʅʊɷɿʘʆ
ɲʌʖʙʆ,ʃɲɽʙʎʃɲɿʏɲɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆɲʍʐʍʏɼʅɲʏɲɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆʃɲɿʐʋʊɶɸɿʘʆʐɷɳʏʘʆ.
ɇʏʉ ʊɶɷʉʉ ʃɸʔɳʄɲɿʉ ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿ ʏɲ ɴɲʍɿʃɳ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏɻʎ ɲʆɳʄʐʍɻʎ ʏʘʆ ʍɻʅɲʆʏɿʃʙʆ ʋɿɹʍɸʘʆ
ʄʊɶʘ ʌʑʋɲʆʍɻʎ ʃɲɿ ɲʋʉʄɼʗɸʘʆ ʆɸʌʉʑ ʍʏɲ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃɳ ʃɲɿ ʐʋʊɶɸɿɲ ʑɷɲʏɲ ʏʉʐ ɉɷɲʏɿʃʉʑ
ȴɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎ Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ ɇʏɸʌɸɳʎ ȵʄʄɳɷɲʎ ʃɲɿ ʉɿ ɲʆɲʅɸʆʊʅɸʆɸʎ ɸʋɿʋʏʙʍɸɿʎ, ʊʋʘʎ ɲʐʏɹʎ
ɸʃʔʌɳɺʉʆʏɲɿ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏɻʆ ʋɿɽɲʆʊʏɻʏɲ ɸʋʀʏɸʐʇɻʎ ʏʘʆ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆ ʍʏʊʖʘʆ ʏɻʎ Ƀɷɻɶʀɲʎ
2000/60/ȵȾ.
ȸ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʏʘʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆ ʃɲɿ ʐʋʉɶɸʀʘʆ ʐɷɳʏʘʆ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏɲ ɷɿɲɽɹʍɿʅɲ
ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ ʋɲʌɸʄɽʊʆʏʘʆ ɸʏʙʆ ʋɲʌʉʐʍɿɳɺɸʏɲɿ ʍʏʉ ɹʆɲʏʉ ʃɸʔɳʄɲɿʉ, ʅɸ
ɸɿɷɿʃʊʏɸʌɻɲʆɲʔʉʌɳʍʏɻʆʃɲʏɳʍʏɲʍɻʏʘʆʐɷɳʏʘʆʋʉʐʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿʅɸʏɿʎʋʌʉʍʏɲʏɸʐʊʅɸʆɸʎʋɸʌɿʉʖɹʎ
ʏʉʐɉɷɲʏɿʃʉʑȴɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ.
ɇʏʉ ɷɹʃɲʏʉ ʃɸʔɳʄɲɿʉ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ɻ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼ ɲʆɳʄʐʍɻ ʏʘʆ ʖʌɼʍɸʘʆ ʑɷɲʏʉʎ, ɻ ʉʋʉʀɲ
ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿʏɻʆʋɸʌɿɶʌɲʔɼʏʘʆʍʖɸʏɿʃʙʆʖʌɼʍɸʘʆʑɷɲʏʉʎʍʏɻʄɸʃɳʆɻɲʋʉʌʌʉɼʎ,ʏɻʆʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼ
ʏʉʐʎ ʍɻʅɲʍʀɲ, ʏɻʆ ɸʃʏʀʅɻʍɻ ʏʉʐ ʃʊʍʏʉʐʎ ʏʉʐ ʆɸʌʉʑ ʃɲɿ ʏʉʐ ɴɲɽʅʉʑ ɲʆɳʃʏɻʍɼʎ ʏʉʐ ʍʏʉ ɉɷɲʏɿʃʊ
ȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲ, ʅɸ ɲʋʙʏɸʌʉ ʍʃʉʋʊ ʏɻʆ ʋɲʌʉʖɼ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏʘʆ ʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ ʙʍʏɸ ʅɸʄʄʉʆʏɿʃɳ, ʆɲ
ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ʃʌɿɽɸʀ ɻ ʃɳʄʐʗɻ ʃʊʍʏʉʐʎ ʏɻʎ ʋɲʌʉʖɼʎ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʑɷɲʏʉʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ɳʌɽʌʉ 9 ʏɻʎ
Ƀɷɻɶʀɲʎ2000/60/ȵȾ.
Ɉʉɸʆɷɹʃɲʏʉʃɸʔɳʄɲɿʉɷɿɲʃʌʀʆɸʏɲɿʍɸɷʑʉʅɹʌɻ,ʍʏʉʋʌʙʏʉɸʃʏʘʆʉʋʉʀʘʆɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿʍʐʆʉʋʏɿʃɳ
ʉɿʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʉʀʍʏʊʖʉɿʏɻʎɃɷɻɶʀɲʎʏʊʍʉɶɿɲʏɲɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃɳʃɲɿʏɲʐʋʊɶɸɿɲʍʐʍʏɼʅɲʏɲ,ɲʄʄɳ
ʃɲɿ ɶɿɲ ʏɲ Ȼɷɿɲɿʏɹʌʘʎ Ɉʌʉʋʉʋʉɿɻʅɹʆɲ ʃɲɿ ʏɲ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ʋʉʐ ɲʆɼʃʉʐʆ ʍɸ ʋʌʉʍʏɲʏɸʐʊʅɸʆɸʎ
ʋɸʌɿʉʖɹʎ. ɇʏʉ ɷɸʑʏɸʌʉ ʅɹʌʉʎ, ʋɲʌʉʐʍɿɳɺɸʏɲɿ ɻ ʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲ ʅɸ ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺɸʏɲɿ ɲʆ ɹʆɲ
ʍʑʍʏɻʅɲ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉʐʎ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʉʑʎ ʍʏʊʖʉʐʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ Ƀɷɻɶʀɲ,
ʃɲɽʙʎʃɲɿʏʉʋʄɼɽʉʎʏʘʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆʋʉʐɲʋʉʏɸʄʉʑʆ«ɸʇɲʀʌɸʍɻ»ʃɲɿʏɻʆɲɿʏɿʉʄʊɶɻʍɼ,ʊʋʘʎʏʉʐʎ
ɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀ.

15613

15614

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɇʏʉ ɷʘɷɹʃɲʏʉ ʃɸʔɳʄɲɿʉ ʋɲʌʉʐʍɿɳɺɸʏɲɿ ʏʉ ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ ʅɹʏʌʘʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʋʀʏɸʐʇɻ ʏʘʆ
ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆʍʏʊʖʘʆʏɻʎɃɷɻɶʀɲʎ2000/60/ȵȾ.
Ɉʉ ɷɸʃɲʏʉʏʌɿʏʉ ʃɸʔɳʄɲɿʉ, ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ʏɿʎ ɷʌɳʍɸɿʎ, ʋʉʐ ʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿ ʅɸ ʏɻʆ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ ʏʘʆ
ʋʌʉɴʄɹʗɸʘʆʏʉʐɇʖɸɷʀʉʐȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ.
Ɉʉ ʏɸʄɸʐʏɲʀʉ ʃɸʔɳʄɲɿʉ, ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʍʏɿʎ ɷʐʍʃʉʄʀɸʎ ʋʉʐ ʋɲʌʉʐʍɿɳʍʏɻʃɲʆ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʍʑʆʏɲʇɻ ʏʉʐ
ɇʖɸɷʀʉʐ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʃɲɿ ʍʏɿʎ ʍɻʅɲʆʏɿʃʊʏɸʌɸʎ ɸʄʄɸʀʗɸɿʎ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ʋʉʐ ɸʆʏʉʋʀʍʏɻʃɲʆ ʃɲɿ
ɲʆɲʅɹʆɸʏɲɿʆɲɲʆʏɿʅɸʏʘʋɿʍʏʉʑʆʅɹʖʌɿʏɻʆɸʋɿʃɲɿʌʉʋʉʀɻʍɻʏʉʐɇʖɸɷʀʉʐȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʏʉ2015.
Ɉʉʋɲʌʊʆʃɸʀʅɸʆʉʍʐʆʉɷɸʑɸʏɲɿɲʋʊʏɲɲʆɲʄʐʏɿʃɳʃɸʀʅɸʆɲʏɸʃʅɻʌʀʘʍɻʎʃɲɿɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲ:
Ʌʀʆɲʃɲʎ1:ȾɸʀʅɸʆɲʏɸʃʅɻʌʀʘʍɻʎɇʖɸɷʀʉʐȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎɉȴȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ(07)
ȾȵȻɀȵɁȰɈȵȾɀȸɆȻɏɇȸɇ

ɈȵɉɍɃɇ1:
ɈȵɉɍɃɇ2:
ɈȵɉɍɃɇ3:

ɈȵɉɍɃɇ4:

ȾȰȺɃɆȻɇɀɃɇȾȰȻȾȰɈȰȳɆȰɌȸȰɆɀɃȴȻɏɁȰɆɍɏɁȾȰȻɅɆɃɇȴȻɃɆȻɇɀɃɇ
ɅȵɆȻɃɍȸɇȰɇȾȸɇȸɇɈɏɁȰɆɀɃȴȻɃɈȸɈɏɁɈɃɉɇ
ɀȸɈɆɏɃɅɆɃɇɈȰɈȵɉɃɀȵɁɏɁɅȵɆȻɃɍɏɁ
ɃȻȾɃɁɃɀȻȾȸȰɁȰȿɉɇȸɈɏɁɍɆȸɇȵɏɁɉȴȰɈɃɇȾȰȻɅɆɃɇȴȻɃɆȻɇɀɃɇɈɃɉ
ɉɌȻɇɈȰɀȵɁɃɉȲȰȺɀɃɉȰɁȰȾɈȸɇȸɇȾɃɇɈɃɉɇȳȻȰɈȻɇɉɅȸɆȵɇȻȵɇɉȴȰɈɃɇ
ɅɆɃȾȰɈȰɆȾɈȻȾȸȰɁȰȿɉɇȸȵɁȰȿȿȰȾɈȻȾɏɁɅɆɃɈȰɇȵɏɁȵɉȵȿȻȾɈȸɇ
ɈȻɀɃȿɃȳȻȰȾȸɇɅɃȿȻɈȻȾȸɇȳȻȰɈɃɁȵɆɃȾȰȻɀȸɍȰɁȻɇɀɃȻȰɁȰȾɈȸɇȸɇȾɃɇɈɃɉɇ
ɍȰɆȰȾɈȸɆȻɇɀɃɇȾȰȻɈɉɅɃȿɃȳȻȰȵɅȻɌȰɁȵȻȰȾɏɁɉȴȰɈȻȾɏɁɇɉɇɈȸɀȰɈɏɁȾȰȻ

ɈȵɉɍɃɇ5:

ȰɆɍȻȾɃɇȾȰȻɅȵɆȰȻɈȵɆɏɍȰɆȰȾɈȸɆȻɇɀɃɇɈɏɁɉɅɃȳȵȻɏɁɉȴȰɈȻȾɏɁ
ɇɉɇɈȸɀȰɈɏɁ

ɈȵɉɍɃɇ6:

ɈȵɉɍɃɇ7:

ɈȵɉɍɃɇ8:

ɈȵɉɍɃɇ9:

ɈɉɅɃͲɍȰɆȰȾɈȸɆȻɇɈȻȾȵɇɇɉɁȺȸȾȵɇȰɁȰɌɃɆȰɇȳȻȰɈɃɉɇɈɉɅɃɉɇ
ȵɅȻɌȰɁȵȻȰȾɏɁɉȴȰɈȻȾɏɁɇɉɇɈȸɀȰɈɏɁ
ɃɆȻɇɈȻȾɃɇɅɆɃɇȴȻɃɆȻɇɀɃɇɈɏɁȻȴȻȰȻɈȵɆɏɇɈɆɃɅɃɅɃȻȸɀȵɁɏɁȾȰȻɈȵɍɁȸɈɏɁ
ɉȴȰɈȻȾɏɁɇɉɇɈȸɀȰɈɏɁ
ȰɁȰȿɉɇȸȰɁȺɆɏɅɃȳȵɁɏɁɅȻȵɇȵɏɁȾȰȻɈɏɁȵɅȻɅɈɏɇȵɏɁɈɃɉɇɇɈȰ
ȵɅȻɌȰɁȵȻȰȾȰȾȰȻɇɈȰɉɅɃȳȵȻȰɉȴȰɈȻȾȰɇɉɇɈȸɀȰɈȰ
ȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸȾȰȻɈȰɂȻɁɃɀȸɇȸɈȸɇɅɃȻɃɈȻȾȸɇ(ɃȻȾɃȿɃȳȻȾȸɇȾȰȻɍȸɀȻȾȸɇ)
ȾȰɈȰɇɈȰɇȸɇɈɏɁȵɅȻɌȰɁȵȻȰȾɏɁɉȴȰɈȻȾɏɁɇɉɇɈȸɀȰɈɏɁ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ȾȵȻɀȵɁȰɈȵȾɀȸɆȻɏɇȸɇ

ɈȵɉɍɃɇ10:

ɈȵɉɍɃɇ11:

ȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸȾȰȻɈȰɂȻɁɃɀȸɇȸɈȸɇɅɃȻɃɈȻȾȸɇȾȰȻɅɃɇɃɈȻȾȸɇȾȰɈȰɇɈȰɇȸɇ
ɈɏɁɉɅɃȳȵȻɏɁɉȴȰɈȻȾɏɁɇɉɇɈȸɀȰɈɏɁ
ȾȰȺɃɆȻɇɀɃɇɈɏɁɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈȻȾɏɁɇɈɃɍɏɁɇɉɀɅȵɆȻȿȰɀȲȰɁɃɀȵɁɏɁɈɏɁ
‘‘ȵɂȰȻɆȵɇȵɏɁ’’ȰɅɃɈȸɁȵɅȻɈȵɉɂȸɈɏɁɇɈɃɍɏɁ
ȾȰɈȰȿɃȳɃɇɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈȻɇɀȵɁɏɁȾȰȻɁȵɏɁȵɆȳɏɁ/ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈɏɁ/

ɈȵɉɍɃɇ12:

ɈɆɃɅɃɅɃȻȸɇȵɏɁ,ɀȵɈȰȾɃȻɁɏɁȻȾɃͲɃȻȾɃɁɃɀȻȾȰɃɌȵȿȸ
ɅɃɉȵɂɉɅȸɆȵɈɃɉɁɈȰȻ

ɈȵɉɍɃɇ13:

ɅɆɃȾȰɈȰɆȾɈȻȾɃɅɆɃȳɆȰɀɀȰȲȰɇȻȾɏɁȾȰȻɇɉɀɅȿȸɆɏɀȰɈȻȾɏɁɀȵɈɆɏɁȳȻȰ
ɈȸɁɅɆɃɇɈȰɇȻȰȾȰȻȰɅɃȾȰɈȰɇɈȰɇȸɈɏɁɉȴȰɈȻȾɏɁɇɉɇɈȸɀȰɈɏɁ
ȵȾȺȵɇȸȵɌȰɆɀɃȳȸɇɈȸɇɃȴȸȳȻȰɇ2006/118/ȵȾ“ɇɍȵɈȻȾȰɀȵɈȸɁɅɆɃɇɈȰɇȻȰ

ɈȵɉɍɃɇ14:

ɈɏɁɉɅɃȳȵȻɏɁɉȴȰɈɏɁȰɅɃɈȸɆɉɅȰɁɇȸȾȰȻɈȸɁɉɅɃȲȰȺɀȻɇȸ”ȾȰȻɈȸɇ
ȾɉȰ/39626/2208/ȵ130/2009
ȵɅȻȾȰȻɆɃɅɃȻȸɀȵɁȰɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈȰɅȰɆȰȾɃȿɃɉȺȸɇȸɇɈȸɇɅɃȻɃɈȻȾȸɇȾȰȻ

ɈȵɉɍɃɇ15:

ɅɃɇɃɈȻȾȸɇȾȰɈȰɇɈȰɇȸɇɈɏɁȵɅȻɌȰɁȵȻȰȾɏɁȾȰȻɉɅɃȳȵȻɏɁɉȴȰɈȻȾɏɁ
ɇɉɇɈȸɀȰɈɏɁ

ɈȵɉɍɃɇ16:

ɇɈɆȰɈȸȳȻȾȸɀȵȿȵɈȸɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈȻȾɏɁȵɅȻɅɈɏɇȵɏɁ(ɇɀɅȵ)

ɈȵɉɍɃɇ17:

ɀȵȿȵɈȸɇɍȵȴȻȰɇɀɃɉȾȰȻɃɆȳȰɁɏɇȸɇɈȸɇȴȻȰȲɃɉȿȵɉɇȸɇ

ɈȵɉɍɃɇ18

ȰɁȰȺȵɏɆȸɀȵɁȸɀȵȿȵɈȸɇɍȵȴȻȰɇɀɃɉȾȰȻɃɆȳȰɁɏɇȸɇɈȸɇȴȻȰȲɃɉȿȵɉɇȸɇ

ɈȵɉɍɃɇ19:

ȵȾȺȵɇȸȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸɇȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɈɏɁȴȻȰȲɃɉȿȵɉɇȸɇ

ɈȵɉɍɃɇ20:

ɇɈɆȰɈȸȳȻȾȸɀȵȿȵɈȸɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈȻȾɏɁȵɅȻɅɈɏɇȵɏɁ(ɇɀɅȵ)

ɈȵɉɍɃɇ21

ɇɍȵȴȻɃȰɁɈȻɀȵɈɏɅȻɇȸɇɌȰȻɁɃɀȵɁɏɁȿȵȻɎɉȴɆȻȰɇȾȰȻɂȸɆȰɇȻȰɇ 

Ɉɲ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɲ ɇʖɹɷɿɲ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ɸʀʖɲʆ ʏɸɽɸʀ ʍɸ ɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻ, ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ
ʉʌɿʍʏɿʃʉʋʉɿɻɽʉʑʆʃɲɿɲʃʉʄʉʑɽʘʎʆɲɸɶʃʌɿɽʉʑʆ,ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲʉʌɿɺʊʅɸʆɲʃɲɿʏɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʋʉʐ
ʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿʍʏɲɳʌɽʌɲ6ʃɲɿ7ʏʉʐɁʊʅʉʐ3199/2003.

15615

15616

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɇʏʌɲʏɻɶɿʃɼɀɸʄɹʏɻɅɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆȵʋɿʋʏʙʍɸʘʆ

3.3
3.3.1

ȸɹʆʆʉɿɲʏɻʎɇʏʌɲʏɻɶɿʃɼʎɀɸʄɹʏɻʎɅɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆȵʋɿʋʏʙʍɸʘʆ(ɇɀɅȵ)

Ⱦɳɽɸ ɇʖɹɷɿʉ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ɉɷɲʏɿʃʉʑ ȴɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎ ʍʐʆʉɷɸʑɸʏɲɿ ɲʋʊ ʅɿɲ ʅɸʄɹʏɻ ɸʃʏʀʅɻʍɻʎ ʏʘʆ
ɸʋɿʋʏʙʍɸʘʆ,ʋʉʐɽɲɹʖʉʐʆʍʏʉʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏɲʅɹʏʌɲʋʉʐʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿʆɲʄɻʔɽʉʑʆ.Ȱʐʏɼɻʅɸʄɹʏɻ
ʉʆʉʅɳɺɸʏɲɿɇʏʌɲʏɻɶɿʃɼɀɸʄɹʏɻɅɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆȵʋɿʋʏʙʍɸʘʆ(ɇɀɅȵ).
ȸ ɇʏʌɲʏɻɶɿʃɼ Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼ ȵʃʏʀʅɻʍɻ (ɇɅȵ) ɼ ɲʄʄɿʙʎ ɇʏʌɲʏɻɶɿʃɼ ɀɸʄɹʏɻ Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆ
ȵʋɿʋʏʙʍɸʘʆ (ɇɀɅȵ) ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ɸʐʌʘʋɲʁʃɼ ʉɷɻɶʀɲ 2001/42/EȾ ɶɿɲ ʏɻʆ
ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʏʘʆɸʋɿʋʏʙʍɸʘʆʉʌɿʍʅɹʆʘʆʍʖɸɷʀʘʆʃɲɿʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆʍʏʉʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ.
Ƀ ʍʏʊʖʉʎ ɲʐʏɼʎ ʏɻʎ ʉɷɻɶʀɲʎ ɸʀʆɲɿ ʆɲ ʍʐʆɸɿʍʔɹʌɸɿ ʍɸ ɹʆɲ ʐʗɻʄʊ ɸʋʀʋɸɷʉ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʏʉʐ
ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎʃɲɿʆɲʍʐʅɴɳʄɸɿʍʏɻʆɹʆʏɲʇɻʏʘʆʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆɸʃʏɿʅɼʍɸʘʆʍʏɻʆʋʌʉɸʏʉɿʅɲʍʀɲ
ʃɲɿ ʏɻʆ ʐɿʉɽɹʏɻʍɻ ʏʘʆ ʍʖɸɷʀʘʆ ʃɲɿ ʏʘʆ ʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ ʅɸ ʍʃʉʋʊ ʏɻʆ ʋʌʉʙɽɻʍɻ ʏɻʎ ɴɿʙʍɿʅɻʎ
ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ(ɳʌɽʌʉ1).
ȰʆɳʅɸʍɲʍʏɲɴɲʍɿʃʊʏɸʌɲʍʏʉɿʖɸʀɲʏɻʎɇɅȵɸʀʆɲɿʏʉʋʄɲʀʍɿʉɲʆɲʔʉʌɳʎͲScoping(ɳʌɽʌʉ3)ʍʏʉʉʋʉʀʉ
ʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲɿ:
x

ɻʍʖɸʏɿʃɼɶɸʘɶʌɲʔɿʃɼʋɸʌɿʉʖɼ,

x

ɻʍʖɸʏɿʃɼʖʌʉʆɿʃɼʋɸʌʀʉɷʉʎɶɿɲʏɿʎʏɳʍɸɿʎʃɲɿʏɿʎɸʋɿɷʌɳʍɸɿʎ

x

ʏɲʍʖɸʏɿʃɳʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɳɺɻʏɼʅɲʏɲ,ʏɲʉʋʉʀɲʋʌɹʋɸɿʆɲɸʇɸʏɲʍʏʉʑʆʅɹʍɲʍʏɻʆɇɀɅȵ.

ȵʋɿʋʄɹʉʆʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲɿɻʅɹɽʉɷʉʎɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʉʑʄʉɶɿʃʙʆɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃʙʆʄʑʍɸʘʆ.
ȸ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼ ɹʃɽɸʍɻ ɸʀʆɲɿ ɴɲʍɿʍʅɹʆɻ ʍʏɻʆ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼ ɸʃʏʀʅɻʍɻ (ɳʌɽʌɲ 5 ʃɲɿ 8 ʃɲɿ
ʋɲʌɳʌʏɻʅɲȻ)ʃɲɿʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿʏɿʎɲʃʊʄʉʐɽɸʎʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ:
x

Ʌɸʌɿɸʖʊʅɸʆʉʃɲɿɸʋʀʋɸɷʉɸʇɸɿɷʀʃɸʐʍɻʎʏʉʐɇʖɸɷʀʉʐ.

x

ȳɸʘɶʌɲʔɿʃʊʋʄɲʀʍɿʉɲʆɲʔʉʌɳʎʏʉʐɇʖɸɷʀʉʐ

x

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼʏʘʆʅɸɽʊɷʘʆɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ

x

Ʌɿɽɲʆɳʍɻʅɲʆʏɿʃɳɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲʍʏʉʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆɲʋʊʏɻʆɸʃʏɹʄɸʍɻʏʉʐɇʖɸɷʀʉʐ

x

ȿʉɶɿʃɹʎɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃɹʎʄʑʍɸɿʎʋʉʐʄɲʅɴɳʆʉʐʆʐʋʊʗɻʏʉʐʎʍʏʊʖʉʐʎ

x

ɀɹʏʌɲɳʅɴʄʐʆʍɻʎʏʘʆʋɿɽɲʆʙʆʍɻʅɲʆʏɿʃʙʆɸʋɿʋʏʙʍɸʘʆ

ȸ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼ ɹʃɽɸʍɻ ʃɲɿ ʉɿ ɲʋʊʗɸɿʎ ʋʉʐ ɸʃʔʌɳɺʉʆʏɲɿ ʃɲʏɳ ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ʋɸʌɿʊɷʉʐ
ɷɿɲɴʉʐʄɸʑʍɸʘʆʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʐʋʊʗɻʃɲʏɳʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎʋʌʉɸʏʉɿʅɲʍʀɲʎʏʉʐɇʖɸɷɿɲʍʅʉʑʃɲɿʋʌɿʆ
ɲʋʊʏɻʆʐɿʉɽɹʏɻʍɼʏʉʐ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɃɇʖɸɷɿɲʍʅʊʎʃɲɿɻɅɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼȶʃɽɸʍɻɸʀʆɲɿɷɿɲɽɹʍɿʅɲʃɲʏɳʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲʏʘʆɷɿɲɴʉʐʄɸʑʍɸʘʆ
(ɳʌɽʌɲ6&7)ʊʋʘʎʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿ.
Ɉɹʄʉʎ,ʉɹɶʃɲɿʌʉʎʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʎʏʘʆɷʐʍʅɸʆʙʆɲʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆɲʋʊʏɻʆɸʔɲʌʅʉɶɼʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ
ʃɲɽʀʍʏɲʏɲɿɸʔɿʃʏʊʎʅɹʍʘʏʉʐʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ(ɳʌɽʌʉ10)
3.3.2

ȰʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉʏɻʎɇɀɅȵ

Ȱʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ʏɻʎ ʅɸʄɹʏɻʎ, ʍʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ɸʃʋʊʆɻʍɻʎ ʏʘʆ ɇʖɸɷʀʘʆ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ȿɸʃɳʆɻʎ Ȱʋʉʌʌʉɼʎ
Ʌʉʏɲʅʉʑ, ɸʀʆɲɿ ʉ ɸʆʏʉʋɿʍʅʊʎ, ɻ ʋɸʌɿɶʌɲʔɼ ʃɲɿ ɻ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʏʘʆ ɸʆɷɸʖʊʅɸʆʘʆ ʍɻʅɲʆʏɿʃʙʆ
ɸʋɿʋʏʙʍɸʘʆ ʋʉʐ ɽɲ ɹʖɸɿ ʍʏʉ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ ɻ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏʉʐ ɇʖɸɷʀʉʐ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʃɲɿ ʏʉʐ
ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʐɅʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎɀɹʏʌʘʆ.ȰʆɲʄʐʏɿʃʊʏɸʌɲɻɇɀɅȵʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ:
x

Ȱʆɳʄʐʍɻ ʏɻʎ ʍʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲʎ ʃɲɿ ʏʘʆ ʍʏʊʖʘʆ ʏʉʐ ɇʖɸɷʀʉʐ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ, ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎ ʐʋʊʗɻ
ʏʉʐʎɷɿɸɽʆɸʀʎ,ɸʐʌʘʋɲʁʃʉʑʎ,ɸɽʆɿʃʉʑʎʃɲɿʏʉʋɿʃʉʑʎʍʏʊʖʉʐʎʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʉʑʎʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ.

x

Ȱʆɳʄʐʍɻʏʉʐʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʐɇʖɸɷʀʉʐȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎɶɿɲʏʉɉɷɲʏɿʃʊȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲʃɲɽʙʎʃɲɿʏʘʆ
ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃʙʆɷʐʆɲʏʉʏɼʏʘʆʋʉʐɹʖʉʐʆɸʇɸʏɲʍʏɸʀ.

x

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ ʏɻʎ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆɻʎ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʏʉʐ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ, ʊʋʉʐ ɷʀʆʉʆʏɲɿ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ
ɶɿɲ:
o

Ɉɻʆʏʌɹʖʉʐʍɲʃɲʏɳʍʏɲʍɻʏʉʐʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎʍʏɻʆʋɸʌɿʉʖɼʅɸʄɹʏɻʎ,

o

Ɉʐʖʊʆ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆɲ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɳ ʋʌʉɴʄɼʅɲʏɲ ʃɲɿ ʋɿɹʍɸɿʎ ʋʉʐ ɸʆʏʉʋʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏʉ
ɉȴ,

o

Ɉɻʆ ʋɿɽɲʆɼ ɸʇɹʄɿʇɻ ʏʘʆ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆ ʋɲʌɲʅɹʏʌʘʆ ʍʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʅɻ
ɸʔɲʌʅʉɶɼʎʏʉʐɇʖɸɷʀʉʐ.

x

x

ȵʃʏʀʅɻʍɻ,ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʃɲɿɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʏʘʆɸʋɿʋʏʙʍɸʘʆʏʉʐɇʖɸɷʀʉʐʍʏʉʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆɶɿɲ:
o

ɈɲɀɹʏʌɲʏʉʐȲɲʍɿʃʉʑɇʖɸɷʀʉʐ,

o

ɈɲɅʌʊʍɽɸʏɲȵʆɲʄʄɲʃʏɿʃɳɀɹʏʌɲ.

ȴɿɲʅʊʌʔʘʍɻ ɷɹʍʅɻʎ ʅɹʏʌʘʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋʌʊʄɻʗɻ, ʏʉʆ ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʊ ʃɲɿ ʏɻʆ ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻ ʏʘʆ
ɸʋɿʋʏʙʍɸʘʆʍʏʉʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ,

x

ȴɿɲʅʊʌʔʘʍɻ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ ʃɲɿ ɸʄɹɶʖʉʐ ʏʘʆ ɸʋɿʋʏʙʍɸʘʆ ʏɻʎ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ
ʏʉʐɇʖɸɷʀʉʐʍʏʉʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʐɉȴ.

15617

15618

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3.3.3

ɀɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲɸʃʏʀʅɻʍɻʎʃɲɿɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎʏʘʆɸʋɿʋʏʙʍɸʘʆʏʉʐɇʖɸɷʀʉʐȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ

ȸʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲʋʉʐɸʔɲʌʅʊʍʏɻʃɸɷɿɲʃʌʀʆɸʏɲɿʍɸɷʑʉʍʏɳɷɿɲ.
ɇʏʉ ʋʌʙʏʉ ʍʏɳɷɿʉ ɹɶɿʆɸ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʏɻʎ ʍʐʆɳʔɸɿɲʎ ʏʘʆ Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʘʆ ɀɹʏʌʘʆ ʏʉʐ ɇʖɸɷʀʉʐ
ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʅɸ ʏʉʐʎ ɇʏʌɲʏɻɶɿʃʉʑʎ Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʉʑʎ ɇʏʊʖʉʐʎ, ʉɿ ʉʋʉʀʉɿ ʋʌʉɹʃʐʗɲʆ ɲʋʊ ʏʉʐʎ
ɷɿɸɽʆɸʀʎ, ʃʉɿʆʉʏɿʃʉʑʎ ʃɲɿ ɸɽʆɿʃʉʑʎ ʍʏʊʖʉʐʎ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ. ɇʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻ Ƀɷɻɶʀɲ
2001/42/ȵȾ ʃɲɿ ʏɻʆ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻ ʍɸ ɸɽʆɿʃʊ ɸʋʀʋɸɷʉ, Ⱦʉɿʆɼ ɉʋʉʐʌɶɿʃɼ Ȱʋʊʔɲʍɻ ʅɸ ɲ.ʋ.
ɉɅȵɍɏȴȵ/ȵɉɅȵ/107017/08Ͳ2006(ɌȵȾ1225/Ȳ/5Ͳ09Ͳ2006)ʉɿʏʉʅɸʀʎʋʉʐɸʇɸʏɳʍʏɻʃɲʆɸʀʆɲɿ:
x

Ɋɷɲʏɲ

x

ȶɷɲʔʉʎ

x

Ȱʏʅʊʍʔɲɿʌɲʃɲɿʃʄʀʅɲ

x

Ʌɲʆʀɷɲ,ʖʄʘʌʀɷɲʃɲɿɴɿʉʋʉɿʃɿʄʊʏɻʏɲ

x

Ɉʉʋʀʉʃɲɿʋʉʄɿʏɿʍʏɿʃɼʃʄɻʌʉʆʉʅɿɳ

x

Ʌʄɻɽʐʍʅʊʎʃɲɿʐɶɸʀɲ

ȸ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏʉʐ ɇʖɸɷʀʉʐ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʃɲɿ ʏʉ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉ Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲ ɀɹʏʌʘʆ ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʐʆ ʏɻ
ɴɹʄʏɿʍʏɻ ɲʋʊɷʉʍɻ ʃɲɿ ʋʌʉɳɶʉʐʆ ʏʉʐʎ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʉʑʎ ʍʏʊʖʉʐʎ ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ ʏɲ ʑɷɲʏɲ, ɸʆʙ
ʏɲʐʏʊʖʌʉʆɲ ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʐʆ ʍɻʅɲʆʏɿʃɼ ʍʐʆɳʔɸɿɲ ʅɸ ʏʉʐʎ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʉʑʎ ʍʏʊʖʉʐʎ ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ
ʏɻɴɿʉʋʉɿʃɿʄʊʏɻʏɲ,ʏʉɹɷɲʔʉʎʃɲɿʏɻʆʐɶɸʀɲʏʉʐʋʄɻɽʐʍʅʉʑ.
ɇʏʉ ɷɸʑʏɸʌʉ ʍʏɳɷɿʉ ɹɶɿʆɸ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʏʘʆ ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃʙʆ ʍɸʆɲʌʀʘʆ ʃɲɿ ʏʘʆ ɸʋɿʅɹʌʉʐʎ ʅɹʏʌʘʆ ʅɸ
ʍʃʉʋʊʏʉʆɹɶʃɲɿʌʉɸʆʏʉʋɿʍʅʊʃɲɿɸʃʏʀʅɻʍɻʏʘʆʋɿɽɲʆʙʆɸʋɿʋʏʙʍɸʘʆʍʏʉʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ,ɽɸʏɿʃʙʆʃɲɿ
ɲʌʆɻʏɿʃʙʆ,ʋʉʐʅʋʉʌɸʀʆɲɸʋɿʔɹʌɸɿɻɸʔɲʌʅʉɶɼʏʉʐɇʖɸɷʀʉʐʃɲɿʏʘʆʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʘʆʅɹʏʌʘʆ.
ȸ ɸʃʏʀʅɻʍɻ ʏʘʆ ɸʋɿʋʏʙʍɸʘʆ ɹɶɿʆɸ ʍɸ ʅʀɲ ʅɼʏʌɲ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ, ʅɹʍʘ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʅʙʆ ʊʋʘʎ ɸʀɷʉʎ
ɸʋʀʋʏʘʍɻʎ,ɹʆʏɲʍɻ,ʖʌʉʆɿʃʊʋʄɲʀʍɿʉ,ɷɿɳʌʃɸɿɲʃɲɿʋʌʉɹʄɸʐʍɻ,ʏʊʍʉʃɲʏɳʏɻʔɳʍɻʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎʊʍʉ
ʃɲɿʃɲʏɳʏɻʔɳʍɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʏʘʆɹʌɶʘʆ.ȸɸʃʏʀʅɻʍɻʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɼɽɻʃɸɶɿɲʃɳɽɸʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʊ
ʏʉʅɹɲ(ʋʖʑɷɲʏɲ,ʋʄɻɽʐʍʅʊʎ&ʐɶɸʀɲʃʏʄ).

15619

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ʌʀʆɲʃɲʎ2:ɀɼʏʌɲɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎɸʋɿʋʏʙʍɸʘʆʍʏʉʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆɲʋʊʏɲʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɲʅɹʏʌɲ

ɀɹʏʌɿɲ

ɇɻʅɲʆʏɿʃɼ

Ȳʌɲʖʐʋʌʊɽɸʍʅɲ

ɀɸʍʉʋʌʊɽɸʍʅɲ

ɀɲʃʌʉʋʌʊɽɸʍʅɲ

Ȳʌɲʖʐʖʌʊʆɿɲ

ɀʊʆɿʅɻ

Ȱɽʌʉɿʍʏɿʃɼ

ȱʅɸʍɻ

ȶʅʅɸʍɻ

Ʌʌʉɹʄɸʐʍɻ

Ȱʍɽɸʆɼʎ

ȴɿɳʌʃɸɿɲ

Ȱʌʆɻʏɿʃɼ

ɍʌʊʆʉʎ

Ƀʐɷɹʏɸʌɻ

ȶʆʏɲʍɻ

Ⱥɸʏɿʃɼ

ȵʀɷʉʎ

Ɍɳʍɻ
ɉʄʉʋʉʀɻʍɻʎ       

Ɍɳʍɻ
ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ       

(Ʌʄɻɽʐʍʅʊʎ
ɉɶɸʀɲ)

ɇʖʊʄɿɲ
Ʌʌʉʏɳʍɸɿʎ 

Ƀɿɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃɹʎɷʐʆɲʏʊʏɻʏɸʎʋʉʐɸʇɸʏɳʍʏɻʃɲʆʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʐʆ:
x

Ɉɻʅɻɷɸʆɿʃɼʄʑʍɻ

x

Ɉʉʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʋʌʊɶʌɲʅʅɲʅɹʏʌʘʆ

x

Ɉɲʋʌʊʍɽɸʏɲɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃɳʅɹʏʌɲ

ȸ ʅɻɷɸʆɿʃɼ ʄʑʍɻ ɲʔʉʌɳ ʍʏɻ ɷɿɲʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʍɻʅɸʌɿʆʙʆ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃʙʆ ʃɲɿ ʏɻʎ ʐʋɳʌʖʉʐʍɲʎ
ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎʖʘʌʀʎʃɲʅʀɲʋɲʌɹʅɴɲʍɻ.
ɇʏʉ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉ Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲ ɀɹʏʌʘʆ ʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʉɿ ɷʌɳʍɸɿʎ ʃɲɿ ʉɿ ɸʆɹʌɶɸɿɸʎ ʋʉʐ
ɲʋɲɿʏʉʑʆʏɲɿ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʋʀʏɸʐʇɻ ʏʘʆ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆ ʍʏʊʖʘʆ ʃɲɿ ʏɻʆ ɸʋʀʏɸʐʇɻ ʏɻʎ ʃɲʄɼʎ ʋʉɿʊʏɻʏɲʎ
ʏʘʆʐɷɳʏʘʆ.
Ȱʋʊʏɻʆɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʏʉʐɷɸʑʏɸʌʉʐʍʏɲɷʀʉʐʋʌʉɹʃʐʗɲʆʏɲɲʃʊʄʉʐɽɲʍʐʅʋɸʌɳʍʅɲʏɲ:
x

Ɉɲʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɲʅɹʏʌɲɹʖʉʐʆʃʐʌʀʘʎɽɸʏɿʃɹʎɸʋɿɷʌɳʍɸɿʎʍʏʉʐɷɳʏɿʆʉʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆɲʄʄɳʃɲɿ
ʍɸ ɳʄʄɸʎ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɹʎ ʍʐʆɿʍʏʙʍɸʎ (ʊʋʘʎ ʏʉ ɹɷɲʔʉʎ ʃɲɿ ɻ ɴɿʉʋʉɿʃɿʄʊʏɻʏɲ). ȵʇ
ɲʆʏɿɷɿɲʍʏʉʄɼʎɻʅɻɷɸʆɿʃɼʄʑʍɻɽɲɹʖɸɿɲʌʆɻʏɿʃɹʎɸʋɿɷʌɳʍɸɿʎʍʏʉʐɷɳʏɿʆʉʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ.

x

Ƀɿʊʋʉɿɸʎɲʆɲʅɸʆʊʅɸʆɸʎɲʌʆɻʏɿʃɹʎɸʋɿɷʌɳʍɸɿʎʍʐʆɷɹʉʆʏɲɿʅɸʏɻʆʃɲʏɲʍʃɸʐɼʐʋʉɷʉʅʙʆʃɲɿ
ɽɸʘʌʉʑʆʏɲɿ ʍɸ ʋʉʄʑ ʅɸɶɳʄʉ ɴɲɽʅʊ ɲʆɲʍʏʌɹʗɿʅɸʎ ʅɹʍʘ ʏɻʎ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʃɲʏɳʄʄɻʄʘʆ
ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆʊʌʘʆʃɲʏɳʏɿʎʋʄɼʌɸɿʎɀɅȵ.

15620

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

x

Ɉɲ ɸʇɸʏɲɺʊʅɸʆɲ ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃɳ ʋʌʊʍɽɸʏɲ ʅɹʏʌɲ ɷɸ ɷɿɲʔʉʌʉʋʉɿʉʑʆ ʉʐʍɿɲʍʏɿʃɳ ʏɻʆ
ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼ ɲʋʊɷʉʍɻ ʏʉʐ ɇʖɸɷʀʉʐ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʃɲɿ ʍʐʆɸʋʙʎ ɷɸʆ ʋʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿ ɻ
ʐɿʉɽɹʏɻʍɻʏʉʐʎ.

3.3.4

Ʌʌʉʏɳʍɸɿʎɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʎʏʘʆʋɿɽɲʆʙʆɲʌʆɻʏɿʃʙʆɸʋɿʋʏʙʍɸʘʆ

Ʉʋʘʎ ʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿ ʍʏʉ ʋɲʌɳʌʏɻʅɲ ȻȻȻ ʏɻʎ ȾɉȰ 107017/2006, ʉɿ ʋʌʉʏɳʍɸɿʎ ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʎ ʏʘʆ
ʋɿɽɲʆʙʆɲʌʆɻʏɿʃʙʆɸʋɿʋʏʙʍɸʘʆɷɿɲʃʌʀʆʉʆʏɲɿʍɸɷʑʉɸʆʊʏɻʏɸʎ:
1) Ʌʌʉʏɳʍɸɿʎ ʃɲʏɸʐɽʑʆʍɸʘʆ ʃɲɿ ʅɹʏʌʘʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋʌʊʄɻʗɻ, ʏʉʆ ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʊ ʃɲɿ ʏɻʆ ʃɲʏɳ ʏʉ
ɷʐʆɲʏʊʆɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʏʘʆʍɻʅɲʆʏɿʃʙʆɷʐʍʅɸʆʙʆɸʋɿʋʏʙʍɸʘʆʍʏʉʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ.
2) Ʌʌʉʏɳʍɸɿʎɶɿɲʏʉʍʑʍʏɻʅɲʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎʏʘʆʍɻʅɲʆʏɿʃʙʆʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆɸʋɿʋʏʙʍɸʘʆ
ɲʋʊʏɻʆɸʔɲʌʅʉɶɼʏʉʐʍʖɸɷʀʉʐ.
ȳɿɲʏɻɴɸʄʏʀʘʍɻʏɻʎɲʋʊɷʉʍɻʎʏʉʐɇʖɸɷʀʉʐȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ,ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʋʌʙʏʉʍʏɳɷɿʉɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ,
ʋʌʉʏɳɽɻʃɲʆʏɲɲʃʊʄʉʐɽɲʋʌʊʍɽɸʏɲʅɹʏʌɲ:
x

ɅʌʉʙɽɻʍɻʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎʃɲɿʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆȰɅȵʍʏɿʎȵȵȿ.

x

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʃʏɻʌʀʘʆ ʋʉʐ ɸʇʉɿʃʉʆʉʅʉʑʆ ɸʆɹʌɶɸɿɲ ʊʋʉʐ ʏʉ ʅɹʏʌʉ ʋʌʉɴʄɹʋɸɿ ʃʏɻʌɿɲʃɹʎ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ.

x

Ȱʆɳɷɸɿʇɻʋʉʄɿʏɿʍʏɿʃʙʆʍʏʉɿʖɸʀʘʆʋʉʐʍʐʆɷɹʉʆʏɲɿʅɸʏʉʐɷɳʏɿʆʉʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ.

ɇɸ ʊʏɿ ɲʔʉʌɳ ʏɿʎ ɸʆɷɸʖʊʅɸʆɸʎ ɷʐʍʅɸʆɸʀʎ ɸʋɿʋʏʙʍɸɿʎ, ʋʉʐ ɸʆʏʉʋʀʍʏɻʃɲʆ ʍʏʉ ɷɸʑʏɸʌʉ ʍʏɳɷɿʉ
ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ,ʊʋʉʐʃʌʀɽɻʃɸɲʋɲʌɲʀʏɻʏʉʋɸʌɿʄɼʔɽɻʃɲʆʅɹʏʌɲʋʌʊʄɻʗɻʎɼ/ʃɲɿɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʎɲʋʊ
ʏɻʆɸʔɲʌʅʉɶɼʏʉʐɇʖɸɷʀʉʐ.ɇʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲʋʌʉʏɳɽɻʃɲʆʅɹʏʌɲ:
x

ɇɸʊʏɿɲʔʉʌɳʏɿʎɸʋɿʋʏʙʍɸɿʎɲʋʊʏɻʔɳʍɻʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎʏʘʆʐʋʉɷʉʅʙʆɶɿɲʏɻʆʋʌʊʄɻʗɻʏʘʆ
ɸʋɿʋʏʙʍɸʘʆɲʋʊʏɻʆɸʔɲʌʅʉɶɼʏʉʐʍʖɸɷʀʉʐʍʏɻʆɲʏʅʊʍʔɲɿʌɲ.

x

ȳɿɲ ʏɻʆ ʋʌʊʄɻʗɻ ʃɲɿ ʅɸʏʌɿɲʍʅʊ ʏʘʆ ɸʋɿʋʏʙʍɸʘʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏʉʐ ʍʖɸɷʀʉʐ ʍʏɻ
Ȳɿʉʋʉɿʃɿʄʊʏɻʏɲ,ʖʄʘʌʀɷɲʃɲɿʋɲʆʀɷɲ.

x

ȳɿɲ ʏʉ ʅɸʏʌɿɲʍʅʊ ʏʘʆ ɸʋɿʋʏʙʍɸʘʆ ʃɲʏɳ ʏɻ ʔɳʍɻ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ ʏʘʆ ʐʋʉɷʉʅʙʆ ʍʏʉʐʎ
ʐɷɳʏɿʆʉʐʎʋʊʌʉʐʎ.

x

ȳɿɲʏɻʆʋʌʊʄɻʗɻʃɲɿɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʏʘʆɸʋɿʋʏʙʍɸʘʆʏʉʐɸʇɸʏɲɺʊʅɸʆʉʐʍʖɸɷʀʉʐʍʏʉɹɷɲʔʉʎ
ʃɲɿʍʏʉʏʉʋʀʉ.

x

ȳɿɲ ʏʉʆ ʅɸʏʌɿɲʍʅʊ ʏʘʆ ɸʋɿʋʏʙʍɸʘʆ ʏʉʐ ɸʇɸʏɲɺʊʅɸʆʉʐ ʍʖɸɷʀʉʐ ʍʏʉʆ ʋʄɻɽʐʍʅʊ ʃɲɿ ʍʏɻʆ
ɲʆɽʌʙʋɿʆɻʐɶɸʀɲ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ȱʆɲʔʉʌɿʃɳʅɸʏʉʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʋʌʊɶʌɲʅʅɲʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ(monitoring)ʏɻʎɇɀɅȵ,ʍʃʉʋʊʎɸʀʆɲɿ
ʆɲɷɿɲʍʔɲʄʀʍɸɿʊʏɿ:
x

Ƀɿ ʋʌʉɴʄɹʗɸɿʎ ʋʉʐ ɹɶɿʆɲʆ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɻʆ ɸʃʏʀʅɻʍɻ ʏʘʆ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆ ɸʋɿʋʏʙʍɸʘʆ
(ɽɸʏɿʃʙʆɼɲʌʆɻʏɿʃʙʆ)ɲʋʊʏɻʆʐʄʉʋʉʀɻʍɻʏʉʐɇʖɸɷʀʉʐɼʏɲʆɲʃʌɿɴɸʀʎ.

x

ȸɸʔɲʌʅʉɶɼʏʉʐʍʖɸɷʀʉʐʍʐʅɴɳʄʄɸɿʏɸʄɿʃɳʍʏɻʆɸʋʀʏɸʐʇɻʏʘʆʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆʍʏʊʖʘʆʏɻʎ
ɇɀɅȵ.

x

Ɉɲ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɲ ʅɹʏʌɲ ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʎ ɼ ʋʌʊʄɻʗɻʎ ʏʘʆ ɸʋɿʋʏʙʍɸʘʆ ɼʏɲʆ ʊʋʘʎ
ɲʆɲʅɸʆʊʏɲʆɽɸʏɿʃɳ.

x

ȵʔʊʍʉʆ ʏɸʄɿʃɳ ʐʋɳʌʇʉʐʆ ɲʌʆɻʏɿʃɹʎ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɹʎ ɸʋɿʋʏʙʍɸɿʎ, ɲʆ ɲʐʏɹʎ ɽɲ ɸʀʆɲɿ ɸʆʏʊʎ
ɲʋʉɷɸʃʏʙʆʉʌʀʘʆɼɲʆɲʋɲɿʏʉʑʆʏɲɿʃɳʋʉɿɲɷɿʉʌɽʘʏɿʃɳʅɹʏʌɲ.

ȸ ɇʏʌɲʏɻɶɿʃɼ ɀɸʄɹʏɻ Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆ ȵʋɿʋʏʙʍɸʘʆ ɷʀʆɸʏɲɿ ʍʏʉ Ʌɲʌɲɷʉʏɹʉ 5
ʏɻʎȲʔɳʍɻʎʅɸʏʀʏʄʉ«ɇʏʌɲʏɻɶɿʃɼɀɸʄɹʏɻɅɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆȵʋɿʋʏʙʍɸʘʆ». 

3.4

ɀɸʄɹʏɻɸʔɲʌʅʉɶɼʎɃɷɻɶʀɲʎ2006/118/ȵȾ

ɇʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉȱʌɽʌʉ17ʏɻʎɃɷɻɶʀɲʎ2000/60/ȵȾ,ɽɲʋʌɹʋɸɿʆɲɽɸʍʋɿʍɽʉʑʆʅɹʏʌɲʋʌʊʄɻʗɻʎʃɲɿ
ɸʄɹɶʖʉʐ ʏɻʎ ʌʑʋɲʆʍɻʎ ʏʘʆ ʐʋʊɶɸɿʘʆ ʐɷɳʏʘʆ, ʋʉʐ ɽɲ ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʐʆ ʃʌɿʏɼʌɿɲ ɶɿɲ ʏɻʆ
ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʏɻʎ ʃɲʄɼʎ ʋʉɿʉʏɿʃɼʎ (ʖɻʅɿʃɼʎ) ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʏʘʆ ʐʋʊɶɸɿʘʆ ʐɷɳʏʘʆ, ʏʉʆ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊ
ʍɻʅɲʆʏɿʃʙʆʃɲɿɷɿɲʏɻʌʉʑʅɸʆʘʆɲʆʉɷɿʃʙʆʏɳʍɸʘʆʃɲɿʏɹʄʉʎʏʉʆʃɲɽʉʌɿʍʅʊʍɻʅɸʀʘʆɸʃʃʀʆɻʍɻʎɶɿɲ
ʏɻʆɲʆɲʍʏʌʉʔɼʏʘʆʏɳʍɸʘʆ.
ȸɃɷɻɶʀɲ2000/60/EȾʋɸʌɿɹʖɸɿɶɸʆɿʃɹʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎɶɿɲʏɻʆʋʌʉʍʏɲʍʀɲʃɲɿʏɻɷɿɲʏɼʌɻʍɻʏʘʆʐʋʊɶɸɿʘʆ
ʐɷɳʏʘʆʉɿʉʋʉʀɸʎɸʇɸɿɷɿʃɸʑʉʆʏɲɿʍʏɻʆɃɷɻɶʀɲ2006/118/ȵȾ.
ɇʃʉʋʊʎ ʏɻʎ Ƀɷɻɶʀɲʎ 2006/118/ȵȾ ɸʀʆɲɿ ʆɲ ɸʋɿʏɸʐʖɽʉʑʆ ɲʇɿʊʋɿʍʏɲ ɸʋʀʋɸɷɲ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʏʘʆ
ʐʋʊɶɸɿʘʆ ʐɷɳʏʘʆ, ʆɲ ʃɲɽʉʌɿʍɽʉʑʆ ʋʉɿʉʏɿʃɳ ʋʌʊʏʐʋɲ ʃɲɿ ɲʆʙʏɸʌɸʎ ɲʋʉɷɸʃʏɹʎ ʏɿʅɹʎ ʃɲɿ ʆɲ
ɲʆɲʋʏʐʖɽʉʑʆ ʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɸʎ ʅɸ ɴɳʍɻ ʅɿɲ ʃʉɿʆɼ ʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻ. ɀɸ ɴɳʍɻ ʏɻʆ Ƀɷɻɶʀɲ 2006/118/ȵȾ
ɷɻʅʉʍɿɸʑɽɻʃɸɻȾɉȰ39626/2208/ȵ130/ɌȵȾ/Ȳ/2015/25.09.2009ɶɿɲʏʉʆʃɲɽʉʌɿʍʅʊʅɹʏʌʘʆɶɿɲʏɻʆ
ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʏʘʆ ʐʋʊɶɸɿʘʆ ʆɸʌʙʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ʌʑʋɲʆʍɻ ʃɲɿ ʏɻʆ ʐʋʉɴɳɽʅɿʍɻ, ʍɸ ʍʐʅʅʊʌʔʘʍɻ ʅɸ ʏɿʎ
ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏɻʎ ʉɷɻɶʀɲʎ 2006/118/ȵȾ «ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɻʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʏʘʆ ʐʋʊɶɸɿʘʆ ʐɷɳʏʘʆ ɲʋʊ ʏɻʆ
ʌʑʋɲʆʍɻʃɲɿʏɻʆʐʋʉɴɳɽʅɿʍɻ.
ȳɿɲʏɻʆɸʋʀʏɸʐʇɻɲʐʏʉʑʏʉʐʍʃʉʋʉʑʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʉʌɿʍʅɹʆɲʃʌɿʏɼʌɿɲʃɲɿʅɹʏʌɲ:

15621

15622

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ƒ

ʃʌɿʏɼʌɿɲɶɿɲʏɻʆɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʏɻʎʃɲʄɼʎʖɻʅɿʃɼʎʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎʏʘʆʐʋʊɶɸɿʘʆʐɷɳʏʘʆ,

ƒ

ʃʌɿʏɼʌɿɲ ɶɿɲ ʏʉʆ ɸʆʏʉʋɿʍʅʊ ʃɲɿ ʏɻʆ ɲʆɲʍʏʌʉʔɼ ʍɻʅɲʆʏɿʃʙʆ ʃɲɿ ɷɿɲʏɻʌʉʑʅɸʆʘʆ ɲʆʉɷɿʃʙʆ
ʏɳʍɸʘʆʃɲɿʃʌɿʏɼʌɿɲɶɿɲʏʉʆʃɲɽʉʌɿʍʅʊʍɻʅɸʀʘʆɸʃʃʀʆɻʍɻʎɶɿɲʏɻʆɲʆɲʍʏʌʉʔɼʏʘʆʏɳʍɸʘʆ.

ƒ

ʅɹʏʌɲʋʌʊʄɻʗɻʎɼʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʑʏɻʎɸɿʍɲɶʘɶɼʎʌʑʋʘʆʍʏɲʐʋʊɶɸɿɲʑɷɲʏɲ.

ȳɿɲʏɻʆɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʏɻʎʖɻʅɿʃɼʎʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎɸʆʊʎʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎʐʋʊɶɸɿʘʆʐɷɳʏʘʆʏɲȾʌɳʏɻɀɹʄɻ:
ƒ

Ⱦɲɽʉʌʀɺʉʐʆʋʉɿʉʏɿʃɳʋʌʊʏʐʋɲʍʏɲʐʋʊɶɸɿɲʑɷɲʏɲ,ʊʋʘʎʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿʍʏʉɅɲʌɳʌʏɻʅɲȻ
ʏɻʎɃɷɻɶʀɲʎ2006/118/ȵȾ.

ƒ

ɃʌʀɺʉʐʆɲʆʙʏɸʌɸʎɲʋʉɷɸʃʏɹʎʏɿʅɹʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʏʉʐɀɹʌʉʐʎȰ,ɅɲʌɳʌʏɻʅɲȻȻ
ʏɻʎɃɷɻɶʀɲʎ2006/118/ȵȾ,ɶɿɲʏʉʐʎʌʑʋʉʐʎ,ʏɿʎʉʅɳɷɸʎʌʑʋʘʆʃɲɿʏʉʐʎɷɸʀʃʏɸʎʌʑʋɲʆʍɻʎʉɿ
ʉʋʉʀʉɿ, ɹʖʉʐʆ ɷɿɲʋɿʍʏʘɽɸʀ ʊʏɿ ʍʐʅɴɳʄʄʉʐʆ ʍʏʉ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʅʊ ʏʘʆ ʐʋʊɶɸɿʘʆ ʐɷɳʏʘʆ ʘʎ
ɲʋɸɿʄʉʑʅɸʆʘʆ, ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎ ʐʋʊʗɻ ʏɿʎ ʉʐʍʀɸʎ ɲʋʊ ʏʉʆ ʃɲʏɳʄʉɶʉ ʏʉʐ ɀɹʌʉʐʎ Ȳ,
ɅɲʌɳʌʏɻʅɲȻȻʏɻʎɃɷɻɶʀɲʎ2006/118/ȵȾ.

ƒ

ɍɲʌɲʃʏɻʌʀɺʉʐʆ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ɼ ʉʅɳɷɸʎ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ʐʋʊɶɸɿʘʆ ʐɷɳʏʘʆ ʘʎ ɷɿɲʏʌɹʖʉʆʏɲ ʏʉʆ
ʃʀʆɷʐʆʉʆɲʅɻʆɸʋɿʏʑʖʉʐʆʃɲʄɼʖɻʅɿʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻʅɹʖʌɿʏʉ2015.

Ʉʏɲʆ, ɶɿɲ ɷɸɷʉʅɹʆʉ ʍʑʍʏɻʅɲ ʐʋʊɶɸɿʘʆ ʐɷɳʏʘʆ, ʃʌʀʆɸʏɲɿ ʊʏɿ ʏɲ ʋʉɿʉʏɿʃɳ ʋʌʊʏʐʋɲ ʏʘʆ ʐʋʊɶɸɿʘʆ
ʐɷɳʏʘʆʅʋʉʌɸʀʆɲɹʖʉʐʆʘʎɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲʏɻʅɻɸʋʀʏɸʐʇɻʏʘʆʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆʍʏʊʖʘʆʏʉʐȱʌɽʌʉʐ4
ʏɻʎ Ƀɷɻɶʀɲʎ 2000/60/ȵȾ ɶɿɲ ʏɲ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃɳ ʑɷɲʏɲ ʋʉʐ ʍʐʆɷɹʉʆʏɲɿ ʅɸ ɲʐʏʊ, ɼ ʏɻ ʍɻʅɲʆʏɿʃɼ
ʐʋʉɴɳɽʅɿʍɻ ʏɻʎ ʋʉɿʊʏɻʏɲʎ ʏʘʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ɲʐʏʙʆ, ɼ ʐʋʉɴɳɽʅɿʍɻ ʖɸʌʍɲʀʘʆ ʉɿʃʉʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ
ɳʅɸʍɲɸʇɲʌʏʙʅɸʆʘʆɲʋʊʏɲʐʋʊɶɸɿɲʑɷɲʏɲ,ʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲɿɲʐʍʏɻʌʊʏɸʌɸʎɲʆʙʏɸʌɸʎɲʋʉɷɸʃʏɹʎʏɿʅɹʎ
ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉɳʌɽʌʉ3ʃɲɿʏʉɅɲʌɳʌʏɻʅɲȻȻʏɻʎɃɷɻɶʀɲʎ2006/118/ȵȾ.
Ƀɿ ɲʆʙʏɸʌɸʎ ɲʋʉɷɸʃʏɹʎ ʏɿʅɹʎ ʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ɹʏʍɿ ʙʍʏɸ, ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ʏɲ ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ ʏɻʎ
ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎʍɸɲʆʏɿʋʌʉʍʘʋɸʐʏɿʃʊʍɻʅɸʀʉɸʄɹɶʖʉʐʐʋɸʌɴɲʀʆʉʐʆʏɿʎɲʆʙʏɸʌɸʎɲʋʉɷɸʃʏɹʎʏɿʅɹʎ,
ɲʐʏʊ ʆɲ ʃɲʏɲɷɸɿʃʆʑɸɿ ʏʉʆ ʃʀʆɷʐʆʉ ʆɲ ʅɻʆ ʋʄɻʌʉʑʏɲɿ ɹʆɲʎ ɼ ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʉɿ ɲʋʊ ʏʉʐʎ ʊʌʉʐʎ ɶɿɲ ʏɻ
ʖɻʅɿʃɼ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʏʘʆ ʐʋʊɶɸɿʘʆ ʐɷɳʏʘʆ ʋʉʐ ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʍʏʉ ɳʌɽʌʉ 4, ʋɲʌɳɶʌɲʔʉʎ 2, ʍʏʉɿʖɸʀʉ
ɶ),ʍɻʅɸʀɲ(ii),(iii)ʃɲɿ(iv)ʏɻʎɃɷɻɶʀɲʎ2006/118/ȵȾ.
Ɉʉʆȴɸʃɹʅɴʌɿʉʏʉʐ2011ʏɹɽɻʃɸʆɹʉɽɸʍʅɿʃʊʋʄɲʀʍɿʉʅɸʏɻʆɸʔɲʌʅʉɶɼʏɻʎɉʋʉʐʌɶɿʃɼʎȰʋʊʔɲʍɻʎ
Ȱʌɿɽʅ. Ƀɿʃ.1811 (ɌȵȾ 3322 30/12/2011) ʊʋʉʐ ʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʉɿ ɲʆʙʏɸʌɸʎ ɲʋʉɷɸʃʏɹʎ ʏɿʅɹʎ ɶɿɲ ʏɻ
ʍʐɶʃɹʆʏʌʘʍɻ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʘʆ ʌʑʋʘʆ, ʉʅɳɷʘʆ ʌʑʋʘʆ ɼ ɷɸɿʃʏʙʆ ʌʑʋɲʆʍɻʎ ʍʏɲ ʐʋʊɶɸɿɲ ʑɷɲʏɲ, ʍɸ
ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏɻʎ ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ 2 ʏʉʐ ȱʌɽʌʉʐ 3 ʏɻʎ ʐʋ’ ɲʌɿɽ. 39626/2208/ȵ130/2009 ʃʉɿʆɼʎ
ʐʋʉʐʌɶɿʃɼʎɲʋʊʔɲʍɻʎ(Ȳʚ2075)ʅɸʍʏʊʖʉʏɻʆɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʏɻʎʋʉɿʉʏɿʃɼʎ(ʖɻʅɿʃɼʎ)ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎʏʘʆ
ʐʋʊɶɸɿʘʆ ʐɷɲʏɿʃʙʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ʋʉʐ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʍʏʉ ɳʌɽʌʉ 4,

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ʋɲʌɳɶʌɲʔʉʎ2,ʏɻʎɲʆʘʏɹʌʘɲʋʊʔɲʍɻʎ.Ʉʌɿʉɸʋɿʔʐʄɲʃɼʎɼʍɻʅɸʀʉɸʃʃʀʆɻʍɻʎɸʔɲʌʅʉɶɼʎʅɹʏʌʘʆ
ɲʆʏɿʍʏʌʉʔɼʎ ʏɳʍɻʎ (ɲʌʖʀɺɸɿ ʆɲ ɶʀʆɸʏɲɿ at risk ɼ ɲʋɸɿʄʉʑʅɸʆʉ ʏʉ ʐɷɲʏɿʃʊ ʍʑʍʏɻʅɲ) ʊʏɲʆ ɻ ʏɿʅɼ
ʋɲʌɲʅɹʏʌʉʐʐʋɸʌɴɲʀʆɸɿʏʉ75%ʏʉʐTV.
ɇʏʉʆɅʀʆɲʃɲ3ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿʉɿɲʆʙʏɸʌɸʎɲʋʉɷɸʃʏɹʎʏɿʅɹʎ,ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉɳʌɽʌʉ3ʏɻʎɉȰ(ɌȵȾ
3322 30/12/2011), ɶɿɲ ʏɿʎ ɲʃʊʄʉʐɽɸʎ ʉʐʍʀɸʎ ʋʉʐ ɸʆɷɹʖɸʏɲɿ ʆɲ ɲʋɲʆʏʉʑʆ ʍʏɻ ʔʑʍɻ ɼ/ʃɲɿ ʆɲ ɸʀʆɲɿ
ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲɲʆɽʌʘʋʉɶɸʆʙʆɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ.
Ʌʀʆɲʃɲʎ3:ȵɽʆɿʃɳɸʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆɲʊʌɿɲʋɲʌɲʅɹʏʌʘʆɶɿɲʏɲʐʋʊɶɸɿɲʑɷɲʏɲ
Ʌɲʌɳʅɸʏʌʉɿ

ɀʉʆɳɷɸʎʅɹʏʌɻʍɻʎ

ȵʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆɲɄʌɿɲ

pH

Ͳ

6,5Ͳ9,5

Ȱɶʘɶɿʅʊʏɻʏɲ

(ʅS/cm)

2500

Ȱʅʅʘʆʀɲ(Ɂȸ4+)

(mg/l)

0,5

Ȱʌʍɸʆɿʃʊ(As)

(ʅg/l)

10

Ⱥɸɿɿʃɳ(SO4)

(mg/l)

250

Ⱦɳɷʅɿʉ(Cd)

(ʅg/l)

5

ɀʊʄʐɴɷʉʎ(Pb)

(ʅg/l)

25

Ɂɿʃɹʄɿʉ(Ni)

(ʅg/l)

20

Ɂɿʏʌɿʃɳ(NO3)

(mg/l)

50

Ɂɿʏʌʙɷɻ(ɁɃ2Ͳ)

(mg/l)

0,5

Ɉɸʏʌɲʖʄʘʌʉɲɿɽɹʆɿʉ

(ʅg/l)

10

Ɉʌɿʖʄʘʌʉɲɿɽɹʆɿʉ

(ʅg/l)

10

ɉɷʌɳʌɶʐʌʉʎ(ȸg)

(ʅg/l)

1

ɍʄʙʌɿʉ(ClͲ)

(mg/l)

250

ɍʌʙʅɿʉ(Cr)

(ʅg/l)

50

Ȱʌɶʀʄɿʉ(Ȱl)

(ʅg/l)

200 

ȸ ʅɸʄɹʏɻ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ 2006/118/ȵȾ ɷʀʆɸʏɲɿ ʍʏʉ Ʌɲʌɲɷʉʏɹʉ 14 ʏɻʎ Ȱ ʔɳʍɻʎ ʅɸ
ʏʀʏʄʉ«ȶʃɽɸʍɻɸʔɲʌʅʉɶɼʎʏɻʎɃɷɻɶʀɲʎ2006/118/ȵȾ‘‘ʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏɻʆʋʌʉʍʏɲʍʀɲ
ʏʘʆ ʐʋʊɶɸɿʘʆ ʐɷɳʏʘʆ ɲʋʊ ʏɻ ʌʑʋɲʆʍɻ ʃɲɿ ʏɻʆ ʐʋʉɴɳɽʅɿʍɻ’’ ʃɲɿ ʏɻʎ ȾɉȰ
39626/2208/E130/2009».

15623

15624

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɃɷɻɶʀɲɶɿɲʏɿʎɃʐʍʀɸʎɅʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎ(2008/105/ȵȾ)

3.5

ȸ Ƀɷɻɶʀɲ 2008/105/ȵȾ ʃɲɽʉʌʀɺɸɿ Ʌʌʊʏʐʋɲ Ʌʉɿʊʏɻʏɲʎ Ʌɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ (ɅɅɅ) ɶɿɲ ʏɿʎ ʉʐʍʀɸʎ
ʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎ ʃɲɿ ʉʌɿʍʅɹʆʉʐʎ ɳʄʄʉʐʎ ʌʑʋʉʐʎ, ʊʋʘʎ ʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿ ʍʏʉ ȱʌɽʌʉ 16 ʏɻʎ Ƀɷɻɶʀɲʎ
2000/60/ȵȾ,ʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺʉʆʏɲʎʉʌɿɲʃɹʎʏɿʅɹʎɶɿɲʏɻɸʏɼʍɿɲʅɹɶɿʍʏɻʏɿʅɼʃɲɿʏɻʅɹɶɿʍʏɻɸʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆɻ
ʍʐɶʃɹʆʏʌʘʍɻɶɿɲʏɿʎ33ʉʐʍʀɸʎʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎʍʏɲɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃɳʑɷɲʏɲʃɲɿʍʐʍʖɹʏɿʍɻʅɸʏɿʎɺʙʆɸʎ
ɲʆɳʅɿʇɻʎ.
ȸɃɷɻɶʀɲɹʖɸɿɸʆʍʘʅɲʏʘɽɸʀʍʏɻʆɸɽʆɿʃɼʆʉʅʉɽɸʍʀɲʅɸʏɻʆȾɉȰȰʌɿɽʅ.ȸ.Ʌ.51354/2641/ȵ103/2010
ʅɸ ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʋʌʊʏʐʋɲ ʋʉɿʊʏɻʏɲʎ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ (ɅɅɅ) ɶɿɲ ʏɿʎ ʍʐɶʃɸʆʏʌʙʍɸɿʎ 33
ʉʐʍɿʙʆʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎʃɲɿɶɿɲɳʄʄɸʎ60ʖɻʅɿʃɹʎɸʆʙʍɸɿʎʍʏɲɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃɳʑɷɲʏɲ.
ɅʌʊʍɽɸʏɸʎɷʌɳʍɸɿʎʋʉʐɲʋʉʌʌɹʉʐʆʃɲʏɳʏɻʆɸʔɲʌʅʉɶɼʏɻʎɃɷɻɶʀɲʎʃɲɿɹʖʉʐʆʘʎʖʌʉʆɿʃʊʉʌʀɺʉʆʏɲ
ʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎʏʉ2015ɸʀʆɲɿʉɿɲʃʊʄʉʐɽɸʎ:
ƒ

Ⱦɲʏɳʌʏɿʍɻ ʅɻʏʌʙʉʐ ʋɻɶʙʆ ʌʑʋɲʆʍɻʎ (ɸʃʋʉʅʋɹʎ, ɲʋʉʌʌʀʗɸɿʎ ʃɲɿ ɷɿɲʌʌʉɹʎ) ɲʋʊ ʉʐʍʀɸʎ
ʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎ ʃɲɿ ɸɿɷɿʃʉʑʎ ʌʑʋʉʐʎ. ȸ ʘʎ ɳʆʘ ɲʋɲʀʏɻʍɻ ʋɸʌɿɶʌɳʔɸʏɲɿ ʍʏʉ ɳʌɽʌʉ 5 ʏɻʎ
Ƀɷɻɶʀɲʎ 2008/105/2009 ʃɲɿ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ʐʋʉʖʌɹʘʍɻ ʏʘʆ ȴ/ʆʍɸʘʆ ɉɷɳʏʘʆ ʏʘʆ
Ȱʋʉʃɸʆʏʌʘʅɹʆʘʆȴɿʉɿʃɼʍɸʘʆ.

ƒ

ȵʔɲʌʅʉɶɼ ʏʘʆ Ɉɸʖʆɿʃʙʆ Ⱦɲʏɸʐɽʐʆʏɼʌɿʘʆ ȳʌɲʅʅʙʆ ʏɻʎ ȵȵ ʅɸ ɲʌɿɽʅʊ 9369/2010 ɶɿɲ ʏʉʆ
ʉʌɿʍʅʊ ɺʘʆʙʆ ɲʆɳʅɿʇɻʎ ɲʋʊ ʏɿʎ ʏʘʆ ȴ/ʆʍɸɿʎ ɉɷɳʏʘʆ ʏʘʆ Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿʙʆ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ
ɳʌɽʌʉ4ʋɲʌɳɶʌɲʔʉʎ4ʏɻʎɃɷɻɶʀɲʎ2008/105/ȵȾ.

ɇʖɹɷɿʉɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʎʄɸɿʗʐɷʌʀɲʎʃɲɿʇɻʌɲʍʀɲʎ

3.6

ɇʏɲʋʄɲʀʍɿɲʏʉʐɇʖɸɷʀʉʐȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʏʘʆȿɸʃɲʆʙʆȰʋʉʌʌʉɼʎɅʉʏɲʅʙʆʏʉʐɉɷɲʏɿʃʉʑȴɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎ
Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ ɇʏɸʌɸɳʎ ȵʄʄɳɷɲʎ (GR07), ʃɲʏɲʌʏʀʍʏɻʃɸ ɸʋɿʅɹʌʉʐʎ ʍʖɹɷɿʉ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻ
ʔɲɿʆʉʅɹʆʘʆ ʄɸɿʗʐɷʌʀɲʎ ʃɲɿ ʇɻʌɲʍʀɲʎ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏɿʎ ɲʌʖɹʎ ʃʐʌʀʘʎ ʏʉʐ ʋʌʉʄɻʋʏɿʃʉʑ ʍʖɸɷɿɲʍʅʉʑ
«ɇʖɹɷɿʉ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ɂɻʌɲʍʀɲʎͲȿɸɿʗʐɷʌʀɲʎ (ɇȴɂȿ)». Ⱦʑʌɿʉʎ ʍʏʊʖʉʎ ʏʉʐ ɇȴɂȿ ɸʀʆɲɿ ʆɲ
ʋʉʍʉʏɿʃʉʋʉɿɼʍɸɿ ʏɻʆ ʇɻʌɲʍʀɲ ʃɲɿ ʄɸɿʗʐɷʌʀɲ ʏʉʐ ɉɷɲʏɿʃʉʑ ȴɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎ, ʆɲ ɸʇɸʏɳʍɸɿ ʋɿɽɲʆɹʎ
ʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɸʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋʌʊɴʄɸʗɻ ʅɸʄʄʉʆʏɿʃʙʆ ʔɲɿʆʉʅɹʆʘʆ ʃɲɿ ʆɲ ʋʌʉʏɸʀʆɸɿ ʅɹʏʌɲ ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʎ
ɶɿɲ ʏɲ ɷɿɳʔʉʌɲ ɸʋʀʋɸɷɲ ɸʋɿʃɿʆɷʐʆʊʏɻʏɲʎ. To ɇʖɹɷɿʉ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ɂɻʌɲʍʀɲʎͲȿɸʐʗʐɷʌʀɲʎ ʏʉʐ
ɉɷɲʏɿʃʉʑȴɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿʏɲɲʃʊʄʉʐɽɲ:
ƒ

Ⱦɲʏɲɶʌɲʔɼ ʃɲɿ ɲʆɳʄʐʍɻ ʏʘʆ ʔɲɿʆʉʅɹʆʘʆ ʇɻʌɲʍʀɲʎ ʃɲɿ ʏʘʆ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃʙʆ ʏʉʐʎ
(ɷɿɳʌʃɸɿɲ, ɹʆʏɲʍɻ, ʖʘʌɿʃɼ ʃɲʏɲʆʉʅɼ) ʃɲɿ ʄɸɿʗʐɷʌʀɲʎ ʋʉʐ ɸʃɷɻʄʙɽɻʃɲʆ ʍʏʉ ʋɲʌɸʄɽʊʆ ʅɸ
ɴɳʍɻ ɿʍʏʉʌɿʃɹʎ ʖʌʉʆʉʍɸɿʌɹʎ ɲʋʊ ʏʉ 1980Ͳ2010. ȳɿɲ ʏʉ ʍʃʉʋʊ ɲʐʏʊ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɼɽɻʃɲʆ
ʍʏɲʏɿʍʏɿʃɹʎʅɹɽʉɷʉɿ,ʃɲɽʙʎʃɲɿɷɸʀʃʏɸʎʇɻʌɲʍʀɲʎ (StandardPrecipitationIndexͲSPI3,6,9,
12)ʃɲɿʄɸɿʗʐɷʌʀɲʎ(WaterExploitationIndex–WEI).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ƒ

Ȱʆɳʋʏʐʇɻ ʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋʄɻʌɹʍʏɸʌɻ ɲʋʉʏʑʋʘʍɻ/ʖɲʌʏʉɶʌɳʔɻʍɻ ʏɻʎ ʇɻʌɲʍʀɲʎ ʃɲɿ
ʏɻʎ ʄɸɿʗʐɷʌʀɲʎ ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ ʐʋɳʌʖɸɿ ɷɿɲɽɹʍɿʅʉ ʍʏʉʐʎ ɷɿɳʔʉʌʉʐʎ ʔʉʌɸʀʎ ʃɲɿ ʖʌɼʍʏɸʎ
ɹʆɲ ɲʋʄʊ ʃɲɿ ʃɲʏɲʆʉɻʏʊ ɸʌɶɲʄɸʀʉ ɸʋɿʍʃʊʋɻʍɻʎ ʍɸ ʃɲʏɳʄʄɻʄɻ ʃʄʀʅɲʃɲ ʃɲɿ ʆɲ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽɸʀɸʋɿʋʄɹʉʆʍʏʉʆʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʏɻʎɸʋɿʃɿʆɷʐʆʊʏɻʏɲʎʍɸɸʋʊʅɸʆʉʍʏɳɷɿʉ.

ƒ

Ȱʋʉʏʀʅɻʍɻ ʏʘʆ ɸʋɿʋʏʙʍɸʘʆ (ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆ ʃɲɿ ʃʉɿʆʘʆɿʃʉͲʉɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆ) ʋɲʌɸʄɽʊʆʏʘʆ
ɸʋɸɿʍʉɷʀʘʆ ʇɻʌɲʍʀɲʎ ʍʏʉ ɉȴ, ʃɲɿ ɸʃʏʀʅɻʍɻ ʏɻʎ ɸʋʀɷʌɲʍɻʎ ʏʘʆ ʔɲɿʆʉʅɹʆʘʆ ɲʐʏʙʆ ʍʏɻʆ
ɸʋʀʏɸʐʇɻʏʘʆʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆʍʏʊʖʘʆʏɻʎɃɷɻɶʀɲʎ(ȱʌɽʌʉ4).

ƒ

Ȱʋʉʏʀʅɻʍɻ ʏɻʎ ʏʌʘʏʊʏɻʏɲʎ ʃɲɿ ɸʋɿʃɿʆɷʐʆʊʏɻʏɲʎ ʃɲɿ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʎ ɺʘʆʙʆ ʏʌʘʏʊʏɻʏɲʎ
(droughtandwaterscarcityvulnerabilitymapping)ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻʔʐʍɿʃɹʎ(ʃʄɿʅɲʏɿʃɼ
ɲʄʄɲɶɼ, ʖʌɼʍɸɿʎ ɶɻʎ ʃʄʋ) ʃɲɿ ʃʉɿʆʘʆɿʃʉͲʉɿʃʉʆʉʅɿʃɹʎ ʋɲʌɲʅɹʏʌʉʐʎ (ɺɼʏɻʍɻ ʆɸʌʉʑ). ȳɿɲ ʏʉ
ʍʃʉʋʊɲʐʏʊɲʆɲʋʏʑʖɽɻʃɸʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲʃɲɿɷɸʀʃʏɸʎ(ȴɸʀʃʏɻʎɈʌʘʏʊʏɻʏɲʎʍʏɻʆ
ɂɻʌɲʍʀɲ – Drought Vulnerability Index (DVI), ȴɸʀʃʏɻʎ Ɉʌʘʏʊʏɻʏɲʎ ʍʏɻʆ ȿɸɿʗʐɷʌʀɲ – Water
ScarcityVulnerabilityIndex(WSVI)).

ƒ

Ȱʆɳʄʐʍɻ ʏɻʎ ʇɻʌɲʍʀɲʎ ʃɲɿ ʄɸɿʗʐɷʌʀɲʎ ɶɿɲ ɹɶʃɲɿʌɻ ʋʌʉɸɿɷʉʋʉʀɻʍɻ. ȳɿɲ ʏʉ ʍʃʉʋʊ ɲʐʏʊ
ɲʆɲʋʏʑʖɽɻʃɸ ʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ɹɶʃɲɿʌɻ ɲʆʀʖʆɸʐʍɻ ʋɿɽɲʆʙʆ ɸʋɸʌʖʊʅɸʆʘʆ ɸʋɸɿʍʉɷʀʘʆ
ʇɻʌɲʍʀɲʎ ʅɸ ʖʌʉʆɿʃʊ ʉʌʀɺʉʆʏɲ 3 ʃɲɿ 6 ʅɻʆʙʆ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏʉ ȴɸʀʃʏɻ SPI ʅɸ ʍʃʉʋʊ ʏʉʆ
ɸʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃʊ ʍʖɸɷɿɲʍʅʊ ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʎ ʏɻʎ ʇɻʌɲʍʀɲʎ. ȵʋɿʋʄɹʉʆ ɹɶɿʆɲʆ ʋʌʉʏɳʍɸɿʎ ɶɿɲ ʏɻ
ɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ ʅɻʖɲʆɿʍʅʉʑ ɹɶʃɲɿʌɻʎ ʋʌʉɸɿɷʉʋʉʀɻʍɻʎ, ʊʋʉʐ ɲʆɲʄʑɽɻʃɲʆ ʉɿ ɴɲʍɿʃɹʎ
ʍʐʆɿʍʏʙʍɸʎ ɲʐʏʉʑ ʃɲɿ ʋʌʉʏɳɽɻʃɲʆ 4 ɸʋʀʋɸɷɲ ɸʋɿʔʐʄɲʃɼʎ (ɲʋʊ «ɼʋɿʉ» ʍɸ «ʅɹʏʌɿʉ» ʍɸ
«ʐʗɻʄʊ» ʃɲɿ ʏɹʄʉʎ ʍɸ «ɸʇɲɿʌɸʏɿʃɳ ʐʗɻʄʊ») ʏɲ ʉʋʉʀɲ ɲʆʏɿʍʏʉɿʖɼɽɻʃɲʆ ʅɸ ʏɿʎ ʏɿʅɹʎ ʏʘʆ
ɷɸɿʃʏʙʆSPI3ʃɲɿSPI6ɀɲʌʏʀʉʐ,ʅɸʅɿɲʍʐʆʏɻʌɻʏɿʃɼʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻ.

ƒ

Ȱʆɳʋʏʐʇɻ ʋʌʉʏɳʍɸʘʆ ɶɿɲ ʏɻ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʏɻʎ ʇɻʌɲʍʀɲʎ ʃɲɿ ʄɸɿʗʐɷʌʀɲʎ ʍʏʉ ɉȴ ʃɲɿ
ɸʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃʊ ʍʖɸɷɿɲʍʅʊ, ʃɲɿ ʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻ ɲʆɲʄʐʏɿʃʙʆ ʅɹʏʌʘʆ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ɸʋʀʋɸɷʉ
ɸʋɿʔʐʄɲʃɼʎ.

ɈʉɇʖɹɷɿʉɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʎʄɸɿʗʐɷʌʀɲʎʃɲɿʇɻʌɲʍʀɲʎɷʀʆɸʏɲɿʍʏʉɅɲʌɲɷʉʏɹʉ4ʏɻʎ
Ȳ ʔɳʍɻʎ ʅɸ ʏʀʏʄʉ «ɇʖɹɷɿʉ ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʎ ʔɲɿʆʉʅɹʆʘʆ ʄɸɿʗʐɷʌʀɲʎ ʃɲɿ
ʇɻʌɲʍʀɲʎ». 

15625

15626

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

4. ȴȻȰȴȻȾȰɇȻȰȴȻȰȲɃɉȿȵɉɇȸɇ
4.1

ȵɿʍɲɶʘɶɼ

Ƀɿɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎɷɻʅʊʍɿɲʎɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʎɹʖʉʐʆɽɸʅɸʄɿʙɷɻʌʊʄʉʃɲʏɳʏɻʍʑʆʏɲʇɻ,ʏɻʆɲʆɳɶʆʘʍɻʃɲɿ
ʏɻʆɲʆɲɽɸʙʌɻʍɻʏʘʆɷɿɲʖɸɿʌɿʍʏɿʃʙʆʍʖɸɷʀʘʆ.
ɇʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʀɷɿɲʏɻʆɃɷɻɶʀɲ2000/60/ȵȾ,ɻ“ɸʋɿʏʐʖʀɲɸʋʀʏɸʐʇɻʎʏʘʆʍʏʊʖʘʆʏɻʎɸʇɲʌʏɳʏɲɿɲʋʊ
ʏɻʍʏɸʆɼʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲ ʃɲɿ ʏɻʍʐʆɸʋɼɷʌɳʍɻʍʏʉ ɸʋʀʋɸɷʉʏɻʎȾʉɿʆʊʏɻʏɲʎ,ʏʘʆʃʌɲʏʙʆ ʅɸʄʙʆʃɲɿ ʍɸ
ʏʉʋɿʃʊɸʋʀʋɸɷʉ,ʃɲɽʙʎʃɲɿɲʋʊʏɻʆʋʄɻʌʉʔʊʌɻʍɻ,ʏɻɷɿɸʇɲɶʘɶɼɷɿɲɴʉʐʄɸʑʍɸʘʆʃɲɿʏɻʍʐʅʅɸʏʉʖɼ
ʏʉʐʃʉɿʆʉʑ,ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆʏʘʆʖʌɻʍʏʙʆ».
ȳɿɲʆɲɸʇɲʍʔɲʄɿʍɽɸʀɻʍʐʅʅɸʏʉʖɼʏʉʐʃʉɿʆʉʑ,ʍʏɻɽɹʍʋɿʍɻʃɲɿɸʆɻʅɹʌʘʍɻʏʘʆʍʖɸɷʀʘʆɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ
ʄɸʃɳʆɻʎ ɲʋʉʌʌʉɼʎ ʋʉʏɲʅʉʑ, ɸʀʆɲɿ ɲʆɲɶʃɲʀʉ ʆɲ ʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿ ʉɿ ʃɲʏɳʄʄɻʄɸʎ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ ɶɿɲ ʏɲ
ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿɺʊʅɸʆɲ ʅɹʏʌɲ ʃɲɿ ʆɲ ʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ɸʃɽɹʍɸɿʎ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɻʆ ʋʌʊʉɷʉ ʏɻʎ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ
ʏʉʐʎ,ʋʌɿʆʄɻʔɽʉʑʆʏɸʄɿʃɹʎɲʋʉʔɳʍɸɿʎɶɿɲʏɲɲʆɲɶʃɲʀɲʅɹʏʌɲ.
ȵʃʏʊʎ ɲʋʊ ʏɻʆ Ƀɷɻɶʀɲ 2000/60/ȵȾ, ʐʋɳʌʖʉʐʆ ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ ɶɿɲ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʏʉʐ ʃʉɿʆʉʑ ʃɲɿ ʍɸ ɳʄʄɻ
ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ ʏɻʎ ȵȵ, ɸɿɷɿʃɳ ʍʏɻʆ Ƀɷɻɶʀɲ ɶɿɲ ʏɻ ɇʏʌɲʏɻɶɿʃɼ ȵʃʏʀʅɻʍɻ Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆ ȵʋɿʋʏʙʍɸʘʆ
(Ƀɷɻɶʀɲ2001/42/EK,SEIA).
ȳɿɲ ʏɻ ɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻ ʍʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ʏɻʎ Ƀɷɻɶʀɲʎ 2000/60/ȵȾ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏʘʆ ɲʋɲɿʏɼʍɸʘʆ ʏɻʎ
ɇʏʌɲʏɻɶɿʃɼʎɀɸʄɹʏɻʎɅɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆȵʋɿʋʏʙʍɸʘʆ,ʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿɷʌɳʍɸɿʎɸʆɻʅɹʌʘʍɻʎʃʉɿʆʉʑʍɸ
ʊʄɲʏɲʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲɸʋʀʋɸɷɲ.
Ƀɿ "ɷɿɲɴʉʐʄɸʑʍɸɿʎ" ɷɿɲʃʌʀʆʉʆʏɲɿ ʍɸ ɶʌɲʋʏɹʎ ʃɲɿ ʋʌʉʔʉʌɿʃɹʎ. Ƀɿ ɶʌɲʋʏɹʎ ɷɿɲɴʉʐʄɸʑʍɸɿʎ ɸʀʆɲɿ ɻ
ɸʄɳʖɿʍʏɻ ɲʋɲʀʏɻʍɻ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ȱʌɽʌʉ 14 ʏɻʎ Ƀɷɻɶʀɲʎ 2000/60/ȵȾ. Ƀɿ ʋʌʉʔʉʌɿʃɹʎ
ɷɿɲɴʉʐʄɸʑʍɸɿʎ ɸʀʆɲɿ ʋɿʉ ɸʆɸʌɶɹʎ ʃɲɿ ʉɿ ʍʐʅʅɹʏʉʖʉɿ ɹʖʉʐʆ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɸʎ ʆɲ ɷɿʉʌɶɲʆʙʍʉʐʆ ɹʆɲʆ
ɷɿɳʄʉɶʉ ɼ ʅɿɲ ʍʐɺɼʏɻʍɻ ʅɸ ʏɿʎ ɲʌʅʊɷɿɸʎ ɲʌʖɹʎ. ȸ ɸʆɸʌɶʊʎ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʐʋʉʆʉɸʀ ʊʏɿ ʉɿ ʍʐʅʅɹʏʉʖʉɿ
ʃɲʄʉʑʆʏɲɿʆɲʍʐʅɴɳʄʉʐʆɸʆɸʌɶɳʍʏɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʉʑʅɸʏɻʍʐɺɼʏɻʍɻʏʘʆɺɻʏɻʅɳʏʘʆ
ʍʐʅɴɳʄʄʉʆʏɲʎʍʏɻʄʑʍɻʏʉʐʎ.
Ƀɿɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʎɲʋʉʏɸʄʉʑʆɹʆɲɸʌɶɲʄɸʀʉɶɿɲʏɻɴɸʄʏʀʘʍɻʏɻʎʄɼʗɻʎɲʋʉʔɳʍɸʘʆʃɲɿ
ɸʋʉʅɹʆʘʎɽɲʋʌɹʋɸɿʆɲɸʆɽɲʌʌʑʆʉʆʏɲɿɸʆʙʋɲʌɳʄʄɻʄɲʋʌɹʋɸɿʆɲɷɿɲʍʔɲʄʀɺɸʏɲɿɻʋʌʊʍɴɲʍɻʍʏɻʆ
ʋʄɻʌʉʔʊʌɻʍɻ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɍʌʉʆʉɷɿɳɶʌɲʅʅɲɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʎ

4.2

ȸ ʋɸʌʀʉɷʉʎ ʏɻʎ ɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʎ, ʅɸ ɸʄɳʖɿʍʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ 6 ʅɻʆʙʆ, ʇɸʃʀʆɻʍɸ ʍʏɿʎ 13 Ȼɲʆʉʐɲʌʀʉʐ 2012,
ʃɲɿʉʄʉʃʄɻʌʙɽɻʃɸʍɸɷʑʉʔɳʍɸɿʎ:
x

Ȱʚʔɳʍɻ

ȶʘʎʏɿʎ31ɀɲʌʏʀʉʐ2012ʍʐɺɻʏɼɽɻʃɲʆʏɲɲʃʊʄʉʐɽɲ:
1. ȶʃɽɸʍɻʄɻʋʏɹʘʆʅɹʏʌʘʆɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʎ,
2. Ⱦɲʏɳʄʉɶʉʎʃʉɿʆʘʆɿʃʙʆɸʏɲʀʌʘʆ,
3. ȵʋɿʍʃʊʋɻʍɻʍɻʅɲʆʏɿʃʊʏɸʌʘʆɺɻʏɻʅɳʏʘʆɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʆɸʌʉʑ
ȸ ɻʅɸʌʀɷɲ ɸʆɻʅɹʌʘʍɻʎ ʏʉʐ ʃʉɿʆʉʑ ɸʋʀ ʏʘʆ ʄɻʋʏɹʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʎ ʃɲɿ ɸʋʀ ʏʘʆ ʃʌʀʍɿʅʘʆ
ɺɻʏɻʅɳʏʘʆ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʆɸʌʉʑ ɶɿɲ ʏʉ ɉɷɲʏɿʃʊ ȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲ Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ ɇʏɸʌɸɳʎ ȵʄʄɳɷɲʎ ɷɸʆ
ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɼɽɻʃɸ ʍʏʉʆ ʖʌʊʆʉ ʋʉʐ ɸʀʖɸ ɲʌʖɿʃɳ ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʏɸʀ (ɹʘʎ ʏɿʎ 31/3/2012). Ɉɸʄɿʃɳ,
ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɼɽɻʃɲʆ ɷʑʉ ɻʅɸʌʀɷɸʎ (ʍɸ ȿɲʅʀɲ ʃɲɿ ȿɿɴɲɷɸɿɳ ʍʏɿʎ 20/6/2012 ʃɲɿ 21/6/2012), ʍʏɿʎ
ʉʋʉʀɸʎʋɲʌʉʐʍɿɳʍʏɻʃɲʆ/ʍʐɺɻʏɼɽɻʃɲʆʏɲɽɹʅɲʏɲʏɻʎȰʚʃɲɿȲʚɌɳʍɻʎʏɻʎȴɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʎ.
x

Ȳʚʔɳʍɻ

ɇʏɿʎ3ɀɲʂʉʐ2012,ɷɻʅʉʍɿʉʋʉɿɼɽɻʃɲʆʍʏɻʆɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʎʏʘʆɇʖɸɷʀʘʆȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʏʘʆ
ʐɷɲʏɿʃʙʆ ʋʊʌʘʆ ʏɻʎ ʖʙʌɲʎ (http://wfd.opengov.gr), ʏɲ ʃɸʀʅɸʆɲ ʏɸʃʅɻʌʀʘʍɻʎ ʏʉʐ ɇʖɸɷʀʉʐ
ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʏʉʐɉɷɲʏɿʃʉʑȴɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ.
ȾɲʏɳʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎȲʚɌɳʍɻʎʏɻʎɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʎʍʐɺɻʏɼɽɻʃɲʆʏɲɲʃʊʄʉʐɽɲ:
1. Ɉʉ ɇʖɹɷɿʉ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʏʘʆ ȿɸʃɲʆʙʆ Ȱʋʉʌʌʉɼʎ ʏʉʐ ɉɷɲʏɿʃʉʑ ȴɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎ Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ
ɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ,ʏʉʉʋʉʀʉʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿʏɲʅɹʏʌɲʋʉʐɲʋɲɿʏʉʑʆʏɲɿɶɿɲʏɻʆʋʌʉʍʏɲʍʀɲʃɲɿ
ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʏʘʆ ʐɷɳʏʘʆ, ʏɻʆ ɴɸʄʏʀʘʍɻ ʋʉɿʊʏɻʏɲʎ ʏʉʐ ʐɷɳʏɿʆʉʐ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ, ʏɻʆ
ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻ ʏɻʎ ʌʑʋɲʆʍɻʎ ʏʘʆ ʐɷɲʏɿʃʙʆ ʉɿʃʉʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ, ʏɻ ɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻ ʏɻʎ ɲɸɿʔʊʌʉʐ
ʖʌɼʍɻʎ ʏʘʆ ʐɷɳʏʘʆ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɲ ɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲ ʅɹʏʌɲ ʋʉʐ ɸʇɲʍʔɲʄʀɺʉʐʆ ʏɻ ɷɿɲʌʃɼ
ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʏɻʎʋʉɿʉʏɿʃɼʎʃɲɿʏɻʎʋʉʍʉʏɿʃɼʎʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎʏʘʆʐɷɳʏʘʆ.
2. ȸɇʏʌɲʏɻɶɿʃɼɀɸʄɹʏɻɅɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆȵʋɿʋʏʙʍɸʘʆ(ɇɀɅȵ),ɻʉʋʉʀɲɸʆʏʉʋʀɺɸɿ,ʋɸʌɿɶʌɳʔɸɿ
ʃɲɿ ɲʇɿʉʄʉɶɸʀ ʏɿʎ ɸʋɿʋʏʙʍɸɿʎ ʍʏʉ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʅɹʏʌʘʆ ʋʉʐ ɸʆʏɳʍʍʉʆʏɲɿ
ʍʏʉ ɇʖɹɷɿʉ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ, ɲʆɲʄʑʉʆʏɲʎ ʏɻʆ ʍʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʏʉʐʎ ʃɲɿ ʋɲʌɹʖʉʆʏɲʎ
ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃɳʍɸʆɳʌɿɲʄʑʍɸʘʆʍʏɲɺɻʏɼʅɲʏɲɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʆɸʌʉʑ.
ȸ ʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻ ʏʘʆ ʄɻʋʏɹʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʎ, ʏʘʆ ʃʌʀʍɿʅʘʆ ɺɻʏɻʅɳʏʘʆ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʆɸʌʉʑ,
ʏʘʆɇʖɸɷʀʘʆȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ,ʏʉʐɅʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎɀɹʏʌʘʆʃɲɿʏɻʎɇɀɅȵɹɶɿʆɸɶɿɲʏʉɉɷɲʏɿʃʊȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲ

15627

15628

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎʍɸɷʑʉɻʅɸʌʀɷɸʎʋʉʐɷɿʉʌɶɲʆʙɽɻʃɲʆʍʏɻȿɲʅʀɲ(20/6/2012)ʃɲɿʏɻʆ
ȿɿɴɲɷɸɿɳ(21/6/2012).ȵʋʀʍɻʎ,ʍʏɿʎ14/12/2012,ɷɿʉʌɶɲʆʙɽɻʃɸʍʏɻʆȿɿɴɲɷɸɿɳʅɸʋʌʘʏʉɴʉʐʄʀɲʏʉʐ
Ɉȵȵ /Ɉʅɼʅɲ Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ ɇʏɸʌɸɳʎ, ɻʅɸʌʀɷɲ ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʋɲʌʉʐʍɿɳʍʏɻʃɲʆ ʏɲ ɴɲʍɿʃɳ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏʉʐ
ɇʖɸɷʀʉʐȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʏʉʐɉɷɲʏɿʃʉʑȴɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ.
ɇʏɿʎ21Ɂʉɸʅɴʌʀʉʐ2012,ɻȵɿɷɿʃɼȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲɉɷɳʏʘʆɲʆɲʃʉʀʆʘʍɸʏɻʆʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʏɻʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎ
ʏɻʎ ɲʆʉɿʃʏɼʎ ɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʎ ʏʉʐ Ʌʌʉʍʖɸɷʀʉʐ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʏʘʆ ȿɸʃɲʆʙʆ Ȱʋʉʌʌʉɼʎ ʏʉʐ ɉɷɲʏɿʃʉʑ
ȴɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ.
ȸ ɇʏʌɲʏɻɶɿʃɼ ɀɸʄɹʏɻ Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆ ȵʋɿʋʏʙʍɸʘʆ ɲʆɲʌʏɼɽɻʃɸ ʍʏɻʆ ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲ ʏɻʎ
ɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʎ ʏʘʆ ɇʖɸɷʀʘʆ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʏʘʆ ʐɷɲʏɿʃʙʆ ʋʊʌʘʆ ʏɻʎ ʖʙʌɲʎ (http://wfd.opengov.gr)
ʍʏɿʎ 28 Ɂʉɸʅɴʌʀʉʐ 2012. ȵʋʀʍɻʎ, ɻ ȵɿɷɿʃɼ ɉʋɻʌɸʍʀɲ Ʌɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ ʏʉʐ ɉɅȵȾȰ, ɹʖɸɿ ɷɿɲɴɿɴɳʍɸɿ
ʍʏʉʐʎ ɲʌʅʊɷɿʉʐʎ ʔʉʌɸʀʎ, ʏɻʆ ɇʏʌɲʏɻɶɿʃɼ ɀɸʄɹʏɻ Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆ ȵʋɿʋʏʙʍɸʘʆ (ɇɀɅȵ) ʋʉʐ
ʍʐʆʉɷɸʑɸɿʏʉɇʖɹɷɿʉȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ,ɶɿɲʋɲʌʉʖɼɶʆʘʅʉɷʉʏɼʍɸʘʆ.
Ɉɲ ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ ʃɲɿ ɻ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʏɻʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎ ɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʎ ɽɲ ɲʇɿʉʋʉɿɻɽʉʑʆ ʃɲʏɳ ʏɻʆ
ʉʌɿʍʏɿʃʉʋʉʀɻʍɻʏʉʐɇʖɸɷʀʉʐȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʃɲɿʏɻʎɇɀɅȵʏʉʐɉȴȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ.

4.3

ȴʌɳʍɸɿʎȴɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʎɇʖɸɷʀʉʐȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎɉȴȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ

ɇʏʉʋʄɲʀʍɿʉʏɻʎʔɳʍɻʎʏɻʎȴɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʎʏʉʐɇʖɸɷʀʉʐȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʏɻʎȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ,
ʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿʉɿɲʃʊʄʉʐɽɸʎɷʌɳʍɸɿʎ:
1. Ȱʆɳʌʏɻʍɻ ʃɸɿʅɹʆʘʆ ʏɸʃʅɻʌʀʘʍɻʎ ʍʏɻʆ ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲ ʏɻʎ ɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʎ ʏʘʆ ɇʖɸɷʀʘʆ
ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ(http://wfd.opengov.gr):ȶʖʉʐʆɲʆɲʌʏɻɽɸʀʏɲɲʃʊʄʉʐɽɲʃɸʀʅɸʆɲ:
o

ɀɸʄɹʏɻ ɇʖɸɷɿɲʍʅʉʑ ʃɲɿ Ƀʌɶɳʆʘʍɻʎ ʏɻʎ ȴɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʎ ʃɲɿ Ⱦɲʏɲɶʌɲʔɼʎ ʏʘʆ
Ⱦʉɿʆʘʆɿʃʙʆ ȵʏɲʀʌʘʆ: Ʌɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ʏʉʆ ʍʖɸɷɿɲʍʅʊ, ʏʉ ʖʌʉʆʉɷɿɳɶʌɲʅʅɲ ʃɲɿ ʏʉʆ
ʃɲʏɳʄʉɶʉʏʘʆʃʉɿʆʘʆɿʃʙʆɸʏɲʀʌʘʆʏɻʎɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʎ.

o

ȶʃɽɸʍɻ ȵʋɿʍʃʊʋɻʍɻʎ ɇɻʅɲʆʏɿʃʙʆ ȷɻʏɻʅɳʏʘʆ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ: Ʌɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ʏɲ
ʍɻʅɲʆʏɿʃɳ ɺɻʏɼʅɲʏɲ ʋʉʐ ɸʆʏʉʋʀʍʏɻʃɲʆ ʍʏɿʎ ʄɸʃɳʆɸʎ ɲʋʉʌʌʉɼʎ ʋʉʏɲʅʉʑ ʏʉʐ
ɉɷɲʏɿʃʉʑ ȴɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎ Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼ ɇʏɸʌɸɳʎ ȵʄʄɳɷɲʎ ʃɲɿ ʏɲ ʉʋʉʀɲ ɲʋʉʏɸʄʉʑʆ ʏʉ
ʃʑʌɿʉ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ʏʉʐ ɇʖɸɷʀʉʐ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ɇʏʌɲʏɻɶɿʃɼʎ ɀɸʄɹʏɻʎ
Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆȵʋɿʋʏʙʍɸʘʆ(ɇɀɅȵ).

o

ȶʃɽɸʍɻ ʄɻʋʏɹʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʎ, ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɷɿɲʏʐʋʙʆʉʆʏɲɿ ʉɿ ɴɲʍɿʃʉʀ
ʃɲʆʊʆɸʎ ʏɻʎ ɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʎ ʃɲɿ ɻ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻʎ ʃɲɿ ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎ ʅɸʏɲʇʑ
ʏɻʎɲʌʅʊɷɿɲʎɲʌʖɼʎʃɲɿʏʘʆʃʉɿʆʘʆɿʃʙʆɸʏɲʀʌʘʆ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

o

Ⱦɸʀʅɸʆɲ ʏɸʃʅɻʌʀʘʍɻʎ ʏʉʐ ɇʖɸɷʀʉʐ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʏʉʐ ɉɷɲʏɿʃʉʑ ȴɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎ
Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ.

2. Ʌɲʌɲɶʘɶɼɹʆʏʐʋʉʐʃɲɿʉʋʏɿʃʉɲʃʉʐʍʏɿʃʉʑʐʄɿʃʉʑ.
3. ɇʑʆʏɲʇɻɸʌʘʏɻʅɲʏʉʄʉɶʀʘʆ.
4. ȴɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻ ʅɸ ʊʄʉʐʎ ʏʉʐʎ ɸʅʋʄɸʃʊʅɸʆʉʐʎ ʃɲɿ ɸʆɷɿɲʔɸʌʊʅɸʆʉʐʎ ʔʉʌɸʀʎ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ
ʃɲʏɲɶʌɲʔɸʀʃɲɿʏʉʃʉɿʆʊ.Ȳɲʍɿʃɳʍʏʉɿʖɸʀɲʏɻʎɸʀʆɲɿ:
-

ȸ ʍʑʆʏɲʇɻ – ʐʋʉɴʉʄɼ ɸʌʘʏɻʅɲʏʉʄʉɶʀʘʆ, ʍʖʉʄʀʘʆ ʃɲɿ ʋʌʉʏɳʍɸʘʆ ɶɿɲ ɸʋɿʅɹʌʉʐʎ
ɽɹʅɲʏɲʏɻʎɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʎ,ɸʆʏʊʎʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉʐʖʌʉʆʉɷɿɲɶʌɳʅʅɲʏʉʎ.

-

ȸɷɿʉʌɶɳʆʘʍɻɻʅɸʌʀɷʘʆɸʆɻʅɹʌʘʍɻʎʏʉʐʃʉɿʆʉʑʃɲɿʏʘʆɸʅʋʄɸʃʊʅɸʆʘʆʔʉʌɹʘʆ.

-

ȸ ɷɿʉʌɶɳʆʘʍɻ ɸʆɻʅɸʌʘʏɿʃʙʆ ʍɸʅɿʆɲʌʀʘʆ ɶɿɲ ʏɲ ɇʖɹɷɿɲ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʃɲɿ ʏɿʎ
ɇʏʌɲʏɻɶɿʃɹʎɀɸʄɹʏɸʎɅɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆȵʋɿʋʏʙʍɸʘʆ.

ɇʐʆʉʗʀɺʉʆʏɲʎʏɻʍʏʌɲʏɻɶɿʃɼʅɲʎʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻ,ʅʋʉʌʉʑʅɸʆɲʋʉʑʅɸʊʏɿ:
 ȵʋɿɷɿʙʃʉʐʅɸʏɻʅɹɶɿʍʏɻɷɿɳʖʐʍɻʏɻʎɴɲʍɿʃɼʎʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲʎ,
 ɇʏʉʖɸʑʉʐʅɸʍɸʅɿɲɷʐʆɲʅɿʃɼɷɿɸʑʌʐʆʍɻʎʏʉʐʃʉɿʆʉʑʋʉʐʍʐʅʅɸʏɹʖɸɿʃɲɿ
 ȴɿɲʅʉʌʔʙʆʉʐʅɸɹʆɲʆ«ʖʙʌʉ»ɲʆʏɲʄʄɲɶɼʎɲʋʊʗɸʘʆ(http://wfd.opengov.gr),ʅɹʍɲɲʋʊʏʉʆ
ʉʋʉʀʉɲʆɲɷɸɿʃʆʑʉʆʏɲɿɸʅʋɸʌɿʍʏɲʏʘʅɹʆɸʎʃɲʏɸʐɽʑʆʍɸɿʎɶɿɲʏɲɸʋɿʅɹʌʉʐʎɺɻʏɼʅɲʏɲ.
4.3.1

ɇʐʅʋʄɼʌʘʍɻ–ʐʋʉɴʉʄɼɸʌʘʏɻʅɲʏʉʄʉɶʀʘʆ

ȶʆɲ ɲʋʊ ʏɲ ɸʌɶɲʄɸʀɲ ʏɻʎ ɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʎ ɼʏɲʆ ʏɲ ɸʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿɲ ʋʉʐ ʍʐʆʏɳʖɽɻʃɲʆ, ʅɸ ʏɲ ʉʋʉʀɲ
ʅʋʉʌɸʀ ʃɲʆɸʀʎ ʆɲ ʍʐʅʅɸʏɳʍʖɸɿ ʍʏɻ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ɸʃʔʌɳɺʉʆʏɲʎ ʅɸ ʍʑʆʏʉʅʉ ʏʌʊʋʉ ʏɻʆ ɳʋʉʗɻ ʏʉʐ.
ɇʐʆʏɳʖɽɻʃɲʆɶɿɲʆɲɲʋɸʐɽʐʆɽʉʑʆʍɸʍʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɸʎʋʉʐɷɸʆɹʖʉʐʆʏʉʖʌʊʆʉɼ/ʃɲɿʏɻɷɿɳɽɸʍɻʆɲ
ʋʌʉɸʏʉɿʅɳʍʉʐʆ ʉʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆɸʎ ʋɲʌɸʅɴɳʍɸɿʎ, ɲʄʄɳ ɸʋɿɽʐʅʉʑʆ ʆɲ ɸʃʔʌɳʍʉʐʆ ʍʑʆʏʉʅɸʎ ɲʋʊʗɸɿʎ
ɼ/ʃɲɿʋʌʉʏɳʍɸɿʎ.ȶʖʉʐʆʍʐʆʏɲʖɽɸʀʏɲɲʃʊʄʉʐɽɲɸʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿɲ:
1. ȵʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉ ɸʋʀ ʏʘʆ ʄɻʋʏɹʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ʏɻʎ ɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʎ, ʏʉ ʉʋʉʀʉ ɲʔʉʌɳ ʍʏɻ
ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʏɻʎɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʎ.
2. ȵʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉ ɸʋʀ ʏʘʆ ʍɻʅɲʆʏɿʃʙʆ ɺɻʏɻʅɳʏʘʆ ʏɻʎ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ, ʏʉ ʉʋʉʀʉ ɲʔʉʌɳ ʍʏɲ
ʍɻʅɲʆʏɿʃɳ ɺɻʏɼʅɲʏɲ, ʋʉʐ ɸʆʏʉʋʀʍʏɻʃɲʆ ʍʏɿʎ ʄɸʃɳʆɸʎ ɲʋʉʌʌʉɼʎ ʋʉʏɲʅʉʑ ʏʉʐ ɉɷɲʏɿʃʉʑ
ȴɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎʃɲɿʏɲʉʋʉʀɲɲʋʉʏɸʄʉʑʆʏʉʃʑʌɿʉɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ
ʏʉʐ ɇʖɸɷʀʉʐ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ɇʏʌɲʏɻɶɿʃɼʎ ɀɸʄɹʏɻʎ Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆ ȵʋɿʋʏʙʍɸʘʆ
(ɇɀɅȵ).

15629

15630

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3. ȵʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉ ɸʋʀ ʏʉʐ ɇʖɸɷʀʉʐ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʏʉʐ ɉɷɲʏɿʃʉʑ ȴɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎ Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ
ɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ.
Ƀɿ ɸʆɷɿɲʔɸʌʊʅɸʆʉɿ ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ ʍʐʅʋʄɻʌʙʆʉʐʆ ʏɲ ɸʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿɲ ʃɲɿ ʆɲ ɲʋʉʍʏɹʄʄʉʐʆ
ʋɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ ʍʏɻʆ ȵȳɉ, ʅɹʍʘ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ʏɲʖʐɷʌʉʅɸʀʉʐ, ʔɲʇ ɼ ʏɲʖʐɷʌʉʅɿʃɳ ɼ ʅɸ ɲʋɸʐɽɸʀɲʎ
ɲʆɳʌʏɻʍɻʍʖʉʄʀʘʆʍʏɻʆɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲʏɻʎɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʎ.
ɇʐʆʉʄɿʃɳ ʍʐʅʋʄɻʌʙɽɻʃɲʆ ʋɹʆʏɸ (5) ɸʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿɲ ɸʋʀ ʏʉʐ ɇʖɸɷʀʉʐ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʏʉʐ ɉɷɲʏɿʃʉʑ
ȴɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎ ȵʄʄɳɷɲʎ,ɸʆʙɷɸʆɹʖʉʐʆʍʐʅʋʄɻʌʘɽɸʀ ɸʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿɲɶɿɲʏɲ
ʍɻʅɲʆʏɿʃɳɺɻʏɼʅɲʏɲʃɲɿʏɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʎ.
4.3.2

ɇʐʅʅɸʏʉʖɼʍʏɿʎɸʆɻʅɸʌʘʏɿʃɹʎɻʅɸʌʀɷɸʎ

ɃɿɻʅɸʌʀɷɸʎɶɿɲʏɲɽɹʅɲʏɲʏɻʎȰʚʃɲɿȲʚɌɳʍɻʏɻʎɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʎ,ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɼɽɻʃɲʆʏɻʆɈɸʏɳʌʏɻ
20Ȼʉʐʆʀʉʐ 2012ʍʏʉɅʆɸʐʅɲʏɿʃʊȾɹʆʏʌʉʏʉʐȴɼʅʉʐȿɲʅɿɹʘʆʃɲɿʏɻʆɅɹʅʋʏɻ 21Ȼʉʐʆʀʉʐ2012ʍʏʉ
ɇʐʆɸɷʌɿɲʃʊȾɹʆʏʌʉʏɻʎȾʌʑɲʎʏʉʐȴɼʅʉʐȿɿɴɲɷɸɿɳʎ.Ƀɿʋʌʉʍʃʄɼʍɸɿʎɶɿɲʍʐʅʅɸʏʉʖɼʍʏɿʎɻʅɸʌʀɷɸʎ
ɲʋɸʍʏɳʄɻʍɲʆ ʏɲʖʐɷʌʉʅɿʃɳ ʃɲɿ ʅɸ ʏɻʄɸʉʅʉɿʉʏʐʋʀɲ ʍɸ ʊʄʉʐʎ ʏʉʐʎ ʍʐʆɲʌʅʊɷɿʉʐʎ ʔʉʌɸʀʎ, ɸʆʙ
ʐʋɼʌʖɸʃɲɿɲʆɳʌʏɻʍɻʍʏɻʆɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲɲʋʊʊʋʉʐʅʋʉʌʉʑʍɲʆʉɿɸʆɷɿɲʔɸʌʊʅɸʆʉɿʆɲʋʌʉʅɻɽɸʐʏʉʑʆ
ʃɲɿʊʄɲʏɲʍʖɸʏɿʃɳʃɸʀʅɸʆɲ,ʖɳʌʏɸʎʃɲɿʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ.
Ƀɿ ɻʅɸʌʀɷɸʎ ɲʋʉʍʃʉʋʉʑʍɲʆ ʍʏɻʆ ʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻ ʍʏʉʐʎ ʔʉʌɸʀʎ ʃɲɿ ɸʆɷɿɲʔɸʌʉʅɹʆʉʐʎ ʏʘʆ ʄɻʋʏɹʘʆ
ʅɹʏʌʘʆʏɻʎɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʎ,ʏʘʆʃʌʀʍɿʅʘʆɺɻʏɻʅɳʏʘʆɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʆɸʌʉʑ,ʏʘʆɇʖɸɷʀʘʆȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʃɲɿ
ʏʘʆ Ʌʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ ɀɹʏʌʘʆ ʍʏʉ ɉɷɲʏɿʃʊ ȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲ Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ ɇʏɸʌɸɳʎ ȵʄʄɳɷɲʎ, ʍʏʉʖɸʑʉʆʏɲʎ
ʍʏɻʆ ʍʐɶʃɹʆʏʌʘʍɻ ʐʄɿʃʉʑ/ ɸʌʘʏɻʅɲʏʉʄʉɶʀʘʆ/ ʋɲʌɸʅɴɳʍɸʘʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ʏɸʄɿʃɼ ɷɿɲʅʊʌʔʘʍɻ ʏʘʆ
ɇʖɸɷʀʘʆ.
ɇʏɿʎɻʅɸʌʀɷɸʎʋɲʌʉʐʍɿɳʍʏɻʃɲʆʏɲʋɲʌɲʃɳʏʘɽɹʅɲʏɲ:
x

ȴɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ȴɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ Ƀɷɻɶʀɲ 2000/60/ȵȾ ɶɿɲ ʏɻʆ ʃɲʏɳʌʏɿʍɻ ʏʘʆ
ɇʖɸɷʀʘʆȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ.

x

ɉɷɲʏɿʃʊ ȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲ Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ ɇʏɸʌɸɳʎ ȵʄʄɳɷɲʎ: ȵʋɿʔɲʆɸɿɲʃɳ & ɉʋʊɶɸɿɲ ɉɷɲʏɿʃɳ
ɇʐʍʏɼʅɲʏɲ–ɅʌʉʍʏɲʏɸʐʊʅɸʆɸʎɅɸʌɿʉʖɹʎ.

x

ȰʆɳʄʐʍɻȰʆɽʌʘʋʉɶɸʆʙʆɅɿɹʍɸʘʆͲȾʑʌɿɸʎɍʌɼʍɸɿʎɁɸʌʉʑ.

x

ȵʋɿʋʏʙʍɸɿʎʋɿɹʍɸʘʆͲȾɲʏɳʍʏɲʍɻȵʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆɉɷɲʏɿʃʙʆɇʐʍʏɻʅɳʏʘʆ.

x

ȵʋɿʋʏʙʍɸɿʎʋɿɹʍɸʘʆͲȾɲʏɳʍʏɲʍɻɉʋʉɶɸʀʘʆɉɷɲʏɿʃʙʆɇʐʍʏɻʅɳʏʘʆ.

x

ɃɿʃʉʆʉʅɿʃɼȰʆɳʄʐʍɻɍʌɼʍɸʘʆɊɷɲʏʉʎ.

x

ɅʌʊɶʌɲʅʅɲɀɹʏʌʘʆɉɷɲʏɿʃʉʑȴɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ.

x

ɇʏʌɲʏɻɶɿʃɼɀɸʄɹʏɻɅɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆȵʋɿʋʏʙʍɸʘʆɅʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎɀɹʏʌʘʆ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ƀɿ ɸɿʍɻɶɻʏɹʎ ɲʋɳʆʏɻʍɲʆ ʍʏɻ ʍʐʆɹʖɸɿɲ ʍɸ ɸʌʘʏɼʍɸɿʎ ʋʉʐ ʏɹɽɻʃɲʆ ɲʋʊ ʏʉʐʎ ʍʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɸʎ, ɸʆʙ
ɲʃʉʄʉʑɽɻʍɲʆʋɲʌɸʅɴɳʍɸɿʎʃɲɿʏʉʋʉɽɸʏɼʍɸɿʎʏʘʆʍʐʅʅɸʏɸʖʊʆʏʘʆʃɲɿʏʉʋʌʊɶʌɲʅʅɲʉʄʉʃʄɻʌʙɽɻʃɸ
ʅɸʏɻʆʋɲʌʉʖɼʏɸʄɿʃʙʆɷɿɸʐʃʌɿʆɼʍɸʘʆɲʋʊʅɹʌʉʐʎʏɻʎȵɿɷɿʃɼʎȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲʎɉɷɳʏʘʆ.
Ƀɿ ʍʐɺɻʏɼʍɸɿʎ ʋʉʐ ɹɶɿʆɲʆ ʍʏɿʎ ɻʅɸʌʀɷɸʎ ɴɿʆʏɸʉʍʃʉʋɼɽɻʃɲʆ ʋʌʉʎ ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻ ʏʘʆ ɽɸʅɳʏʘʆ ʋʉʐ
ʏɹɽɻʃɲʆ. ɇʐʆʉʄɿʃɳ ʏɲ ɽɹʅɲʏɲ ʋʉʐ ʏɹɽɻʃɲʆ ʘʎ ʏʙʌɲ ʍʏɻ ɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻ ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʍʏʉ ɸʋʊʅɸʆʉ
ʃɸʔɳʄɲɿʉ.
ɇʏɻʆ ɻʅɸʌʀɷɲ ʋʉʐ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɼɽɻʃɸ ʍʏɻ ȿɲʅʀɲ, ʍʐʅʅɸʏɸʀʖɲʆ 77 ɳʏʉʅɲ ʋʉʐ ɸʃʋʌʉʍʘʋʉʑʍɲʆ 44
ʔʉʌɸʀʎʃɲɿɿɷɿʙʏɸʎ.ɇʏɻʆɻʅɸʌʀɷɲʋʉʐʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɼɽɻʃɸʍʏɻȿɿɴɲɷɸɿɳ,ʍʐʅʅɸʏɸʀʖɲʆ56ɳʏʉʅɲʋʉʐ
ɸʃʋʌʉʍʘʋʉʑʍɲʆ26ʔʉʌɸʀʎʃɲɿɿɷɿʙʏɸʎ.
ɇʏɿʎ 14/12/2012, ɷɿʉʌɶɲʆʙɽɻʃɸ ʍʏɻʆ ȿɿɴɲɷɸɿɳ ʅɸ ʋʌʘʏʉɴʉʐʄʀɲ ʏʉʐ Ɉȵȵ /Ɉʅɼʅɲ Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ
ɇʏɸʌɸɳʎ, ɻʅɸʌʀɷɲ ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʋɲʌʉʐʍɿɳʍʏɻʃɲʆ ʏɲ ɴɲʍɿʃɳ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏʉʐ ɇʖɸɷʀʉʐ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʏʉʐ
ɉɷɲʏɿʃʉʑȴɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ.ɇʏɻʆɻʅɸʌʀɷɲ,ʍʐʅʅɸʏɸʀʖɲʆ55ɳʏʉʅɲ.

Ȱʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʎ

4.4

ȰʃʉʄʉʑɽʘʎʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿʍʐʆʉʋʏɿʃɳʏɲɽɹʅɲʏɲʋʉʐʏɹɽɻʃɲʆʃɲʏɳʏɻɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʏɻʎȰʚʃɲɿȲʚ
Ɍɳʍɻʎ (ɸʌʘʏɼʅɲʏɲ, ʋɲʌɸʅɴɳʍɸɿʎ, ʋʌʉʏɳʍɸɿʎ), ʏɲ ʉʋʉʀɲ ʍʐʆɸʃʏɿʅɼɽɻʃɲʆ ʍʏɻʆ ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻ ʏʉʐ
ɇʖɸɷʀʉʐȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ.Ƀʌɿʍʅɹʆɲɲʋʊʏɲʃɸʀʅɸʆɲʏʘʆʋɲʌɸʅɴɳʍɸʘʆʃɲɿʋʌʉʏɳʍɸʘʆʋʉʐɹʖʉʐʆɶʀʆɸɿ
ɸʀʆɲɿ ɲʆɲʌʏɻʅɹʆɲ ʍʏɻʆ ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲ ʏɻʎ ȵȳɉ, ɸʆʙ ʏɲ ʋʄɼʌɻ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿ ʍʏɻ ɷɿɳɽɸʍɻ ʏɻʎ
ȵɿɷɿʃɼʎȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲʎʃɲɿʏɻʎʅɸʄɸʏɻʏɿʃɼʎʉʅɳɷɲʎ.
Ȱʋʊʏɲʍʏʉɿʖɸʀɲʏʘʆɸʌʘʏɻʅɲʏʉʄʉɶʀʘʆʋʉʐʍʐʅʋʄɻʌʙɽɻʃɲʆʘʎʏʙʌɲʋʌʉɹʃʐʗɲʆʏɲɸʇɼʎ:
x

ɇʐʅʋʄɻʌʙɽɻʃɲʆ ʍɸ ʋʉʍʉʍʏʊ 100% ɲʋʊ ʍʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɸʎ ʍʏɻ ɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻ ʅɸ ʅʉʌʔʘʏɿʃʊ
ɸʋʀʋɸɷʉʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆʋɲʆɸʋɿʍʏɻʅɿɲʃɼʎɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ.

x

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ ɲʆɼʃɸɿ ʍʏɿʎ ɻʄɿʃɿɲʃɹʎ ʉʅɳɷɸʎ ʏʘʆ 25Ͳ45 ʃɲɿ 45Ͳ65 ɸʏʙʆ ʃɲɿ ʍʏʉ ʅɸɶɲʄʑʏɸʌʉ
ʋʉʍʉʍʏʊɼʏɲʆɳʆɷʌɸʎ.

x

ȳʆʘʌʀɺʉʐʆɶɿɲʏɻʆɃɷɻɶʀɲ 2000/60/ȵȾʍɸʋʉʍʉʍʏʊ100%ʃɲɿɷɻʄʙʆʉʐʆɿʃɲʆʉʋʉɿɻʅɹʆʉɿʘʎ
ɲʋʊʄʐʏɲɿʃɲʆʉʋʉɿɻʅɹʆʉɿʍɸʋʉʍʉʍʏʊ80%ɲʋʊʏɻʆʃɳʄʐʗɻʏʘʆɇɻʅɲʆʏɿʃʙʆȷɻʏɻʅɳʏʘʆʏʉʐ
ɇʖɸɷʀʉʐȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ.

x

ȶʆɲ ʍɻʅɲʆʏɿʃʊ ɺɼʏɻʅɲ ʋʉʐ ʏɹɽɻʃɸ ɲʋʊ ʏɲ ɸʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿɲ ɲʔʉʌɳ ʏɻʆ ʋʌʊɴʄɸʗɻ ʏʘʆ
ɸʋɿʋʏʙʍɸʘʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʆɲʅɸʆʊʅɸʆɻ ʅɸɶɳʄɻ ʅɸʏɲʃʀʆɻʍɻ ɲʆɽʌʙʋʘʆ ɲʋʊ ʏɲ ɲʍʏɿʃɳ ʃɹʆʏʌɲ
ʋʌʉʎʏɻʆɸʋɲʌʖʀɲʄʊɶʘʏɻʎʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼʎʃʌʀʍɻʎ,ʋʉʐɽɲɲʐʇɼʍɸɿʏɿʎʋɿɹʍɸɿʎʍʏɲʆɸʌɳ.

x

Ⱥɸʘʌʉʑʆ ʍɸ ʅɸɶɳʄʉ ʋʉʍʉʍʏʊ ʊʏɿ ɹʖʉʐʆ ʃɲʄʐʔɽɸʀ ɸʋɲʌʃʙʎ ʏɲ ɺɻʏɼʅɲʏɲ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʏʉʐ
ʆɸʌʉʑ.

15631

15632

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

x

Ɉɹʄʉʎʍʏʉʅɸɶɲʄʑʏɸʌʉʋʉʍʉʍʏʊʃʌʀʆʉʐʆʊʏɿʏɲʍɻʅɲʆʏɿʃʊʏɸʌɲʋʌʉɴʄɼʅɲʏɲʋʉʐʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿ
ʅɸʏɿʎʋɿɹʍɸɿʎʍʏɲʆɸʌɳɸʀʆɲɿ:
-

ʉɿʍʐɶʃʌʉʑʍɸɿʎɶɿɲʏɻʖʌɼʍɻʏʉʐʎʅɸʏɲʇʑʏʘʆɷɿɳʔʉʌʘʆʖʌɻʍʏʙʆ,

-

ɻɲʋʉʐʍʀɲɸʄɹɶʖʉʐʏɻʎʐɷʌʉʄɻʗʀɲʎ,

-

ʏʉʃʊʍʏʉʎʏɻʎʏɿʅɼʎʏʉʐʆɸʌʉʑʃɲɿ,

-

ɻʐʋɸʌɳʆʏʄɻʍɻʏʘʆʐʋʊɶɸɿʘʆʆɸʌʙʆ

Ⱦɲʏɳ ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʎ ɹɶɿʆɲʆ ʋɲʌɸʅɴɳʍɸɿʎ ʋʉʐ ɸʀʏɸ ɲʆɲʋʏʑʖɽɻʃɲʆ ʋʌʉʔʉʌɿʃɳ ʍʏɻʆ
ɻʅɸʌʀɷɲ, ɼ/ʃɲɿʃɲʏɲʏɹɽɻʃɲʆɶʌɲʋʏɳ ʍʏɻʆ ȵȳɉ, ɼ/ʃɲɿʍʏɻʆɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲ.ȵʆɷɸɿʃʏɿʃɳ,ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿʏɲ
ɲʃʊʄʉʐɽɲɽɹʅɲʏɲʋʉʐɲʆɲʋʏʑʖɽɻʃɲʆ:
x

ɶɿɲʏɲɷɸɷʉʅɹʆɲʃɲɿʏɻʆɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʏʘʆʃɸɿʅɹʆʘʆʏɸʃʅɻʌʀʘʍɻʎ,

x

ɶɿɲʏɻʆȾɉȰʆʉʅɿʅʉʋʉʀɻʍɻʎʏʘʆʋɲʌɳʆʉʅʘʆʐɷʌʉɶɸʘʏʌɼʍɸʘʆ,

x

ɶɿɲʏɻʍʐʆɸʃʏʀʅɻʍɻʌʑʋʘʆʋʉʐɷɸʆʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʍʏɿʎʉʐʍʀɸʎʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎ–ʊʋʘʎʉɿ
ʃʐɲʆʉʏʉʇʀʆɸʎ–ʉɿʉʋʉʀʉɿʊʅʘʎɸʀʆɲɿʍɻʅɲʆʏɿʃʉʀʃɲɿɶɿɲʏʉʋʊʍɿʅʉʆɸʌʊ,

x

ɶɿɲʏɻʆʃɲʏɳʍʏɲʍɻʏʉʐʐɷɲʏɿʃʉʑɷʐʆɲʅɿʃʉʑʃɲɿʏɻɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʍʏɻʆʋɸʌɿʉʖɼʏɻʎȾʘʋɲʂɷɲʎ
ʃɲɿɶɸʆɿʃʊʏɸʌɲʏɻʎɅɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼʎȵʆʊʏɻʏɲʎȲʉɿʘʏʀɲʎ,

x

ʍɸɹʆɲʋʄɼɽʉʎɽɸʅɳʏʘʆʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏɻʆʐɷɲʏɿʃɼʃɲɿʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼʋʉʄɿʏɿʃɼɶɿɲʏɻɶɸʘʌɶʀɲ
ʃɲɿɿɷɿɲʀʏɸʌɲɶɿɲʏɻɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲ,

x

ɶɿɲ ʏʉ ʍʐʆʏʉʆɿʍʅʊ ʏʘʆ ɸʆɸʌɶɸɿʙʆ ʋʉʐ ʍʏʉʖɸʑʉʐʆ ʍʏɻ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʏʘʆ ʐɷɳʏʘʆ, ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ
ɷɿɲʔʊʌʘʆʔʉʌɹʘʆʏɻʎȴɿʉʀʃɻʍɻʎ,

x

ɶɿɲʏɻʆʉʌɿʉɽɹʏɻʍɻʃɲɿʏʉʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʅʊʏɻʎʄɸʃɳʆɻʎȰʋʉʌʌʉɼʎʏʉʐȰʍʘʋʉʑ,

x

ɶɿɲ ʏɲ ɺɻʏɼʅɲʏɲ ʏʘʆ ɲɷɸɿʙʆ ʖʌɼʍɻʎ ʆɸʌʉʑ ʃɲɿ ʏɻʎ ɷɿɳɽɸʍɻʎ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʅɹʆʘʆ ʐɶʌʙʆ
ɲʋʉɴʄɼʏʘʆɴɿʉʅɻʖɲʆɿʙʆʏʌʉʔʀʅʘʆ,

x

ɽɹʅɲʏɲ ʋʉʐ ʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿ ʅɸ ʏɻʆ ɸʋɲʆɲʖʌɻʍɿʅʉʋʉʀɻʍɻ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʅɹʆʘʆ ʐɶʌʙʆ ɲʋʉɴʄɼʏʘʆ
ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆȾɉȰ145116/2011.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

4.5

Ƀʄʉʃʄɼʌʘʍɻɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʎ

ȸɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʏɻʎɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʎʏʉʐɇʖɸɷʀʉʐȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ,ʉʄʉʃʄɻʌʙɽɻʃɸʏʉʆɁʉɹʅɴʌɿʉʏʉʐ2012,ʅɸ
ɸʆɻʅɸʌʘʏɿʃɳ ʍɸʅɿʆɳʌɿɲ ʃɲɿ ʍʐʆɲʆʏɼʍɸɿʎ ʋʉʐ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɼɽɻʃɲʆ ʅɸʏɲʇʑ ʏɻʎ ȵȳɉ, ʏʉʐ Ȱʆɲɷʊʖʉʐ,
ʏʘʆʉɿʃɸʀʘʆȴ/ʆʍɸʘʆɉɷɳʏʘʆʃɲɿɳʄʄʘʆʔʉʌɹʘʆ.
ȶʅʔɲʍɻ ɷʊɽɻʃɸ ʍʏɻʆ ʃɲʏɳ ʏʉ ɷʐʆɲʏʊ ʉʅʉɶɸʆʉʋʉʀɻʍɻ ʏʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ʋʉʐ ʋʌʉʏɳɽɻʃɲʆ ʍɸ ʊʄɲ ʏɲ
ɇʖɹɷɿɲȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʏɻʎʖʙʌɲʎ,ʅɸʍʃʉʋʊʏʉʏɸʄɿʃʊɇʖɹɷɿʉȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ,ɲʔɸʆʊʎʆɲʄɲʅɴɳʆɸɿʐʋ’ʊʗɿʆ
ʏʉʐ,ʅɸʏɳɲʋʊɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ,ʏɲɽɹʅɲʏɲʋʉʐʏɹɽɻʃɲʆɲʋʊʏʉʐʎʃʉɿʆʘʆɿʃʉʑʎɸʏɲʀʌʉʐʎʃɲɿɲʔɸʏɹʌʉʐʆɲ
ɷɻʄʙʆɸɿʏɻʆʋʌʊɽɸʍɻʏɻʎȵȳɉʃɲɿʏʘʆȴ/ʆʍɸʘʆɉɷɳʏʘʆ,ɶɿɲɸʆɿɲʀɲʋʉʄɿʏɿʃɼʍʏɻʆɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʃɲɿʏɻʆ
ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʏʘʆʐɷɲʏɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆʃɲɿʏʘʆʉɿʃʉʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ.
ɇʏɿʎ21Ɂʉɸʅɴʌʀʉʐ2012,ɻȵɿɷɿʃɼȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲɉɷɳʏʘʆɲʆɲʃʉʀʆʘʍɸʏɻʆʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʏɻʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎ
ʏɻʎ ɲʆʉɿʃʏɼʎ ɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʎ ʏʉʐ Ʌʌʉʍʖɸɷʀʉʐ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʏʘʆ ȿɸʃɲʆʙʆ Ȱʋʉʌʌʉɼʎ ʏʉʐ ɉɷɲʏɿʃʉʑ
ȴɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ.
ɇʏɿʎ04Ɍɸɴʌʉʐɲʌʀʉʐ2013ʉʄʉʃʄɻʌʙɽɻʃɸɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʏɻʎɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʎʏɻʎɇɀɅȵ,ɻʉʋʉʀɲɸʀʖɸ
ɷɿɲɴɿɴɲʍʏɸʀ ɲʋʊ ʏɻʆ ȵɿɷɿʃɼ ɉʋɻʌɸʍʀɲ Ʌɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ ʏʉʐ ɉɅȵȾȰ ʍʏʉʐʎ ɲʌʅʊɷɿʉʐʎ ʔʉʌɸʀʎ, ɶɿɲ
ʋɲʌʉʖɼɶʆʘʅʉɷʉʏɼʍɸʘʆ.

Ȱʆɲʄʐʏɿʃɳ ʍʏʉɿʖɸʀɲ, ɲʆɲʔʉʌɿʃɳ ʅɸ ʏɻ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʎ ʃɲɿ ʏɲ
ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɳ ʏɻʎ ɷʀʆʉʆʏɲɿ ʍʏɲ Ʌɲʌɲɷʉʏɹɲ 1, 3 ʃɲɿ 5 ʏɻʎ ȳ ʔɳʍɻʎ, ʅɸ ʏʀʏʄʉʐʎ
«ɀɸʄɹʏɻ ʍʖɸɷɿɲʍʅʉʑ ʃɲɿ ʉʌɶɳʆʘʍɻʎ ʏɻʎ ɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʎ», «Ȱʆɲɽɸʘʌɻʅɹʆɻ
ʅɸʄɹʏɻ ʍʖɸɷɿɲʍʅʉʑ ʃɲɿ ʉʌɶɳʆʘʍɻʎ ʏɻʎ ɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʎ» ʃɲɿ «ȶʃɽɸʍɻ
ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎɲʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆʏɻʎɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʎ»ɲʆʏɿʍʏʉʀʖʘʎ. 

15633

15634

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

5. ɈɃɉȴȰɈȻȾɃȴȻȰɀȵɆȻɇɀȰȰɁȰɈɃȿȻȾȸɇɇɈȵɆȵȰɇȵȿȿȰȴȰɇ
5.1

Ɍʐʍɿʃɳʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ

ɀɸ ʏɻʆ ɲʋʊʔɲʍɻ 706/16Ͳ7Ͳ2010 (ɌȵȾ 1383Ȳ/2Ͳ9Ͳ2010 & ɌȵȾ 1572Ȳ/28Ͳ9Ͳ2010), ʏɻʎ ȵɽʆɿʃɼʎ
ȵʋɿʏʌʉʋɼʎɉɷɳʏʘʆ«ʋɸʌʀʃɲɽʉʌɿʍʅʉʑʏʘʆȿɸʃɲʆʙʆȰʋʉʌʌʉɼʎɅʉʏɲʅʙʆʏɻʎʖʙʌɲʎʃɲɿʉʌɿʍʅʉʑʏʘʆ
ɲʌʅʊɷɿʘʆ Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿʙʆ ɶɿɲ ʏɻ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʃɲɿ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʏʉʐʎ» ɸʋɿʃʐʌʙɽɻʃɲʆ ʉɿ ʍɲʌɳʆʏɲͲʋɹʆʏɸ
(45) ȿɸʃɳʆɸʎ Ȱʋʉʌʌʉɼʎ Ʌʉʏɲʅʙʆ, ʉɿ ʉʋʉʀɸʎ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ ʍɸ ɷɸʃɲʏɹʍʍɸʌɿʎ (14) Ʌɸʌɿʉʖɹʎ ȿɸʃɲʆʙʆ
Ȱʋʉʌʌʉɼʎ Ʌʉʏɲʅʙʆ (ʋʉʐ ɲʆʏɿʍʏʉɿʖʉʑʆ ʍʏʉʆ ʊʌʉ ɉɷɲʏɿʃɳ ȴɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏɲ ʏʉʐ ȱʌɽʌʉʐ 3 ʏʉʐ Ʌȴ
51/2007).
ɏʎ «ȿɸʃɳʆɻ ɲʋʉʌʌʉɼʎ ʋʉʏɲʅʉʑ» ʉʌʀɺɸʏɲɿ ɻ ɸɷɲʔɿʃɼ ɹʃʏɲʍɻ ɲʋʊ ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɲʋʉʍʏʌɲɶɶʀɺɸʏɲɿ ʏʉ
ʍʑʆʉʄʉ ʏɻʎ ɲʋʉʌʌʉɼʎ (ɴʌʉʖʊʋʏʘʍɻ ɼ/ ʃɲɿ ʖɿʉʆʊʋʏʘʍɻ) ʅɿɲʎ ʋɸʌɿʉʖɼʎ, ʅɹʍʘ ʏʉʐ ʐɷʌʉɶʌɲʔɿʃʉʑ
ɷɿʃʏʑʉʐʏɻʎ (ɷɿɲɷʉʖɿʃʙʆʌɸʐʅɳʏʘʆ,ʖɸɿʅɳʌʌʘʆ,ʋʉʏɲʅʙʆ,ʃɲɿʋɿɽɲʆʙʎʄɿʅʆʙʆ)ʃɲɿʋɲʌʉʖɸʏɸʑɸʏɲɿ
ʍʏɻɽɳʄɲʍʍɲʅɹʍʘʏɻʎɸʃɴʉʄɼʎ(ɼɷɹʄʏɲ)ʋʉʏɲʅʉʑ.
Ɉʉ ɉɷɲʏɿʃʊ ȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲ Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ ɇʏɸʌɸɳʎ ȵʄʄɳɷɲʎ, ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ʏɻ ȿɸʃɳʆɻ Ȱʋʉʌʌʉɼʎ ʏʉʐ
ɇʋɸʌʖɸɿʉʑ (GR18), ʏɻʎ ȵʑɴʉɿɲʎ (GR19), ȲȰ Ʌɲʌɲʄʀɲʎ Ⱦɲʄʄɿɷʌʊʅʉʐ (GR22), Ȳʉɿʘʏɿʃʉʑ Ⱦɻʔɿʍʉʑ
(GR23),ȱʅʔɿʍʍɲʎ(GR24),Ȱʍʘʋʉʑ(GR25)ʃɲɿʏʘʆɇʋʉʌɳɷʘʆ(GR35)(ɴʄ.Ʌʀʆɲʃɲ4ʃɲɿɍɳʌʏɻ2).
Ʌʀʆɲʃɲʎ4:ȿɸʃɳʆɸʎȰʋʉʌʌʉɼʎɉȴȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ(ɉȴ07)
ȿɸʃɳʆɻȰʋʉʌʌʉɼʎɅʉʏɲʅʉʑ(ȿȰɅ)

ȶʃʏɲʍɻȿȰɅ(Km2)

ɇʋɸʌʖɸɿʉʑ(GR18)

2.318

ȵʑɴʉɿɲʎ(GR19)

3.687

ȲȰɅɲʌɲʄʀɲʎȾɲʄʄɿɷʌʊʅʉʐ(GR22)

920

ȲʉɿʘʏɿʃʉʑȾɻʔɿʍʉʑ(GR23)

2.720

ȱʅʔɿʍʍɲʎ(GR24)

785

Ȱʍʘʋʉʑ(GR25)

1.362

ɇʋʉʌɳɷʘʆ(GR35)

499

Ɉʉ ɉɷɲʏɿʃʊ ȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲ ʖɲʌɲʃʏɻʌʀɺɸʏɲɿ ʅʉʌʔʉʄʉɶɿʃɳ ʉʌɸɿʆʊ ɹʘʎ ɻʅɿʉʌɸɿʆʊ. ɇʏʉ ɷɿɲʅɹʌɿʍʅɲ
ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʏɹʍʍɸʌɲʉʌɸɿʆɳʍʐɶʃʌʉʏɼʅɲʏɲʅɸʐʗʊʅɸʏʌʉʋɳʆʘɲʋʊ2.000m(ȳʃɿʙʆɲ2.510m,
Ʌɲʌʆɲʍʍʊʎ2.457m,Ȳɲʌɷʉʑʍɿɲ2.437mʃɲɿɃʀʏɻ2.152m)ʃɲɿɳʄʄɲɸʆʆɹɲɲʃʊʅɻʅɸʐʗʊʅɸʏʌɲɲʋʊ
1.000 ɹʘʎ 2.000 m. Ƀɿ ʃʐʌɿʊʏɸʌɸʎ ʋɸɷɿʆɹʎ ʋɸʌɿʉʖɹʎ ʏʉʐ ɷɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎ ɸʀʆɲɿ ʉɿ ʃʉɿʄɳɷɸʎ ʏʉʐ
ɇʋɸʌʖɸɿʉʑ ʃɲɿ ʏʉʐ Ȳʉɿʘʏɿʃʉʑ Ⱦɻʔɿʍʉʑ – Ⱦʘʋɲʂɷɲʎ, ɸʆʙ ʅɿʃʌʊʏɸʌɸʎ ɸʀʆɲɿ ʉɿ ʋɸɷɿɳɷɸʎ ʏɻʎ Ȼʍʏɿɲʀɲʎ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ʃɲɿ ʏɻʎ Ȱʌʏɳʃɻʎ ʍʏɻʆ ȵʑɴʉɿɲ. Ɉʉ ʅɹʍʉ ʐʗʊʅɸʏʌʉ ʏʉʐ ɻʋɸɿʌʘʏɿʃʉʑ ʏʅɼʅɲʏʉʎ ɸʀʆɲɿ 271 m ʃɲɿ ʏɻʎ
ȵʑɴʉɿɲʎ 146 m. ȸ ɻʋɸɿʌʘʏɿʃɼ ʋɸʌɿʉʖɼ ʖɲʌɲʃʏɻʌʀɺɸʏɲɿ ʃɲʏɳ ɴɳʍɻ ɲʋʊ ʋʉʄʐʍʖɿɷɹʎ ɲʆɳɶʄʐʔʉ ʅɸ
ɸʃʏɸʏɲʅɹʆɲ ɸʋɿʅɼʃɻ ɴʐɽʀʍʅɲʏɲ ʋʉʐ ɲʆɲʋʏʑʍʍʉʆʏɲɿ ʅɸ ʅɸʏɲɴɲʄʄʊʅɸʆɸʎ ʃɲʏɳ ɽɹʍɸɿʎ ɷɿɸʐɽʑʆʍɸɿʎ
ʘʎɸʇɼʎ:ɇʏɲɴʊʌɸɿɲɻʄɸʃɳʆɻʏʉʐɇʋɸʌʖɸɿʉʑʅɸʃɲʏɸʑɽʐʆʍɻȰͲȴ,ʍʏɲɷʐʏɿʃɳɻʄɸʃɳʆɻȱʅʔɿʍʍɲʎ–
Ȼʏɹɲʎ,ʍʏɲʃɸʆʏʌɿʃɳʉɿʄɸʃɳʆɸʎȰʅʔʀʃʄɸɿɲʎ–ɈɿɽʉʌɹɲʎʃɲɿɻȾʘʋɲʁɷɲʃɲɿʍʏɲʆʊʏɿɲɻʅɸɶɳʄɻʄɸʃɳʆɻ
Ⱥɻɴʙʆ–ɇʖɻʅɲʏɲʌʀʉʐ.ȸʄɸʃɳʆɻȱʅʔɿʍʍɲʎ–ȻʏɹɲʎɲʆɲʋʏʑʍʍɸʏɲɿʅɸʅɹɶɿʍʏʉɳʇʉʆɲȲͲɁ,ʉɿʄɸʃɳʆɸʎ
ʏɻʎʃɸʆʏʌɿʃɼʎʋɸʌɿʉʖɼʎʃɲʏɳɷɿɸʑɽʐʆʍɻȲȴͲɁȰʃɲɿɲʐʏɼʏɻʎȺɼɴɲʎ,ʋɸʌʀʋʉʐʃɲʏɳȰͲȴ.
Ʉʄɸʎ ʉɿ ʋɲʌɲʋɳʆʘ ʄɸʃɳʆɸʎ ɲʋʉʏɸʄʉʑʆ ʏɲʔʌʉɶɸʆɼ ɴʐɽʀʍʅɲʏɲ ʋʉʐ ɷɻʅɿʉʐʌɶɼɽɻʃɲʆ ʃɲʏɳ ʏʉ
ɀɸɿʊʃɲɿʆʉɲʋʊʏɻɷɿɳʌʌɻʇɻʏʘʆʍʖɻʅɲʏɿʍʅʙʆʏʉʐɶɸʘʄʉɶɿʃʉʑʐʋʉɴɳɽʌʉʐ.Ƀɿʄɸʃɳʆɸʎʏʉʐɷʐʏɿʃʉʑ,
ʃɸʆʏʌɿʃʉʑ ʃɲɿ ʆʊʏɿʉʐ ʏʅɼʅɲʏʉʎ ɲʋʉʏɸʄʉʑʆ ʏʅɼʅɲʏɲ ʏʉʐ ʍʐʆʉʄɿʃɳ ɲʋʉʃɲʄʉʑʅɸʆʉʐ Ɍʘʃɿʃʉʑ –
ȲʉɿʘʏɿʃʉʑɴʐɽʀʍʅɲʏʉʎʃɲɿʋʌʉɼʄɽɲʆɲʋʊʏʅɻʅɲʏɿʃɹʎʃɲʏɲɴʐɽʀʍɸɿʎʏɻʎʋɸʌɿʊɷʉʐȰʆʘʏ.Ʌʄɸɿʊʃɲɿʆʉ
Ⱦɲʏʘʏ. Ʌʄɸɿʍʏʊʃɲɿʆʉ. Ƀɿ ʄɸʃɳʆɸʎ ʍʖɻʅɲʏʀɺʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɸʏɲʌʏʉɶɸʆɼ ɿɺɼʅɲʏɲ, ɸʆʙ ʍʏɿʎ ʋɲʌʐʔɹʎ
ʐʋɳʌʖʉʐʆʃɲʏɳɽɹʍɸɿʎɈʌɿʏʉɶɸʆʙʆɲʋʉɽɹʍɸʘʆ.
Ɉʉ ɶɸʘʄʉɶɿʃʊ ʐʋʊɴɲɽʌʉ ʏɻʎ ʋɸʌɿʉʖɼʎ ʍʖɻʅɲʏʀɺɸɿ ʏɿʎ ʉʌɸɿʆɹʎ ʋɸʌɿʉʖɹʎ ʃɲɿ ʍʐʆʀʍʏɲʏɲɿ ɲʋʊ
ɲʆɽʌɲʃɿʃɳ ʃɲʏɳ ʏʉ ʋʄɸʀʍʏʉʆ ʋɸʏʌʙʅɲʏɲ, ʔʄʑʍʖɻ, ʍʖɿʍʏʉʃɸʌɲʏʊʄɿɽʉʐʎ ʃɲɿ ʉʔɿʊʄɿɽʉʐʎ ʏʘʆ
ɶɸʘʄʉɶɿʃʙʆ ɺʘʆʙʆ ɉʋʉʋɸʄɲɶʉʆɿʃɼʎ, Ȳʉɿʘʏɿʃɼʎ, Ʌʀʆɷʉʐ ʃɲɿ Ʌɲʌʆɲʍʉʑ – ȳʃɿʙʆɲʎ. ɇʏɲ ɷʐʏɿʃɳ
(ȳʃɿʙʆɲ, Ʌɲʌʆɲʍʍʊʎ) ʃʐʌɿɲʌʖʉʑʆ ʉɿ ʅɸɶɳʄʉʐ ʋɳʖʉʐʎ ɲʆɽʌɲʃɿʃɹʎ ʍɸɿʌɹʎ, ɸʆʙ ʍʏɲ ʃɸʆʏʌɿʃɳ ʃɲɿ
ɲʆɲʏʉʄɿʃɳʏʅɼʅɲʏɲɻɷʉʅɼɶʀʆɸʏɲɿɴɲɽʅɿɲʀɲʊʄʉʃɲɿʋɿʉʋɸʌʀʋʄʉʃɻʅɸɸʔɿʋʋɸʑʍɸɿʎʃɲɿʄɸʋɿʙʍɸɿʎ
ʏɸʅɲʖʙʆʃɲɿʃɲʄʐʅʅɲʏɿʃɹʎɲʋʉɽɹʍɸɿʎʉʔɿʊʄɿɽʘʆ.
ȸ ɶɸʘʄʉɶɿʃɼ ɷʉʅɼ ʏɻʎ ȵʑɴʉɿɲʎ ʖɲʌɲʃʏɻʌʀɺɸʏɲɿ ɲʋʊ ɷɿɲɷʉʖɿʃɹʎ ʅɸɿʉʃɲɿʆɿʃɹʎ ʄɸʃɳʆɸʎ ʋʉʐ
ɷɿɲʃʌʀʆʉʆʏɲɿɲʋʊʏɲʋɸʏʌʙʅɲʏɲʏʉʐɶɸʘʄʉɶɿʃʉʑʐʋʉɴɳɽʌʉʐʏɲʉʋʉʀɲɸʅʔɲʆʀɺʉʆʏɲɿʍʏɿʎʋɲʌʐʔɹʎ
ʏʉʐʎ. ɇʏɻʆ ʃɸʆʏʌɿʃɼ ȵʑɴʉɿɲ ɷɸʍʋʊɺɸɿ ʉ ʉʌɸɿʆʊʎ ʊɶʃʉʎ ʏɻʎ ȴʀʌʔʐʉʎ, ɸʆʙ ɲʅɹʍʘʎ ʆʉʏɿʊʏɸʌɲ ʍʏɻʆ
ʋɸʌɿʉʖɼ Ȳɳɽɸɿɲʎ – ɂɻʌʉɴʉʐʆʀʉʐ, ɸʅʔɲʆʀɺɸʏɲɿ ʏʉ ʋɲʄɲɿʉɺʘʁʃʊ ʐʋʊɴɲɽʌʉ ʏʉʐ ʆɻʍɿʉʑ. ɇʐʆʉʄɿʃɳ ɻ
ɶɸʘʄʉɶɿʃɼ ɷʉʅɼ ʏʉʐ ʆɻʍɿʉʑ ɸʀʆɲɿ ɿɷɿɲʀʏɸʌɲ ʋɸʌʀʋʄʉʃɻ ʅɸ ɸʅʔɲʆʀʍɸɿʎ ʃɳɽɸ ʅʉʌʔɼʎ ɶɸʘʄʉɶɿʃʉʑ
ʍʖɻʅɲʏɿʍʅʉʑʃɲɿʉʔɿʉʄɿɽɿʃɳʃɲʄʑʅʅɲʏɲʃʑʌɿɲʍʏɲʃɸʆʏʌɿʃɳʃɲɿɴʊʌɸɿɲ.
ɇʏɻʆʋɸʌɿʉʖɼʏʘʆɇʋʉʌɳɷʘʆɸʋɿʃʌɲʏʉʑʆʃɲʏɳʃʑʌɿʉʄʊɶʉʉɿɲʍɴɸʍʏʉʄɿɽɿʃɹʎɸʅʔɲʆʀʍɸɿʎʃɲʏɳɽɹʍɸɿʎ
ʅɸ ʔʄʑʍʖɻ, ʋʉʐ ʍʖɻʅɲʏʀɺʉʐʆ ɸʆɿɲʀɸʎ ʍɸ ɴɳɽʉʎ ʄɿɽʉʄʉɶɿʃɹʎ ʍɸɿʌɹʎ. ɇʏɻ ɇʃʑʌʉ ʃɲɿ ɷɸʐʏɸʌɸʐʊʆʏʘʎ
ʍʏɻ ɇʃɿɳɽʉ ɻ ɶɸʘʄʉɶɿʃɼ ɷʉʅɼ ɸʀʆɲɿ ɿɷɿɲʀʏɸʌɲ ʋʉʄʑʋʄʉʃɻ ʅɸ ɸʅʔɲʆʀʍɸɿʎ ʏʉʐ ʋɲʄɲɿʉɺʘʁʃʉʑ
ʐʋʉɴɳɽʌʉʐ, ɲʆɽʌɲʃɿʃɳ ʏʉʐ ʅɸʍʉɺʘʁʃʉʑ ʃɲɿ ɸʋʘɽɼʍɸɿʎ ʋʉɿʃɿʄʀɲʎ ʋɸʏʌʘʅɳʏʘʆ ʋʉʐ ʋʌʉɹʌʖʉʆʏɲɿ
ɲʋʊɲʄʄʊʖɽʉʆɸʎʍɸɿʌɹʎ.

15635

15636

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɈʉɉɷɲʏɿʃʊȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ,ʋɲʌʊʄʉʋʉʐɷɹʖɸʏɲɿʄɿɶʊʏɸʌɸʎɴʌʉʖɹʎɲʋʊʏɻʆ
ȴʐʏɿʃɼ ɇʏɸʌɸɳ ȵʄʄɳɷɲ ʋɲʌʉʐʍɿɳɺɸɿ ɹʆʏʉʆɻ ʃɲɿ ɸʆɷɿɲʔɹʌʉʐʍɲ ʐɷʌʉɶɸʘʄʉɶʀɲ – ʐɷʌʉʄʉɶʀɲ Ɉʉʑʏʉ
ʉʔɸʀʄɸʏɲɿ ʍɸ ʍɻʅɲʆʏɿʃʊ ɴɲɽʅʊ ʍʏʉ ɶɸɶʉʆʊʎ ʏɻʎ ɲʇɿʊʄʉɶɻʎ ɷɿɲʋɸʌɲʏʊʏɻʏɲʎ ʏʉʐ ɶɸʘʄʉɶɿʃʉʑ ʏɻʎ
ʐʋʊɴɲɽʌʉʐ ʍʏʉ ʉʋʉʀʉ ʃʐʌɿɲʌʖʉʑʆ ɲʍɴɸʍʏʊʄɿɽʉɿ. Ȱʐʏʊ ʏʉ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃʊ, ʍɸ ʍʐʆɷʐɲʍʅʊ ʅɸ ʏʉ
ɹʆʏʉʆʉɲʆɳɶʄʐʔʉɲʄʄɳʃɲɿʏɻʆʑʋɲʌʇɻʅɸɶɳʄʘʆ ʃɲɿɸʃʏɸʏɲʅɹʆʘʆɲʍɴɸʍʏʉʄɿɽɿʃʙʆʉʌɸɿʆʙʆʊɶʃʘʆ
ɹʖʉʐʆʘʎɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲʏɻʆʑʋɲʌʇɻʋʄʉʑʍɿʘʆʐɷʌʉʔʉʌɹʘʆʃɲɿʋʉʄʄʙʆʃɲɿʋʉɿʃʀʄʘʆɲʆɲɴʄʑʍɸʘʆ.
Ƀ ʖɳʌʏɻʎ 3 ɸʀʆɲɿ ʉ ʐɷʌʉʄɿɽʉʄʉɶɿʃʊʎ ʖɳʌʏɻʎ ʏʉʐ ɉɷɲʏɿʃʉʑ ȴɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎ ʃɲɿ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ʏʉ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʅʊʏʘʆɶɸʘʄʉɶɿʃʙʆʍʖɻʅɲʏɿʍʅʙʆʍɸʐɷʌʉʄɿɽʉʄʉɶɿʃɹʎɸʆʊʏɻʏɸʎɲʆɳʄʉɶɲʅɸʏʉɸʀɷʉʎʏɻʎ
ʐɷʌʉʋɸʌɲʏʊʏɻʏɲʎʏʉʐʎ(ʍʖɻʅɲʏɿʍʅʉʀɲɷɿɲʋɹʌɲʏʉɿ,ɻʅɿʋɸʌɲʏʉʀ,ʐɷʌʉʋɸʌɲʏʉʀ).ɇʏʉʐʎʐɷʌʉʋɸʌɲʏʉʑʎ
ʍʖɻʅɲʏɿʍʅʉʑʎʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿɷʑʉʍɻʅɲʆʏɿʃɹʎɷɿɲʃʌʀʍɸɿʎɲʆɳʄʉɶɲʅɸʏʉʆʏʑʋʉʏɻʎɸʋɿʃʌɲʏʉʑʍɲʎ
ʐɷʌʉʋɸʌɲʏʊʏɻʏɲʎ:ɸʀʆɲɿʉɿʃɲʌʍʏɿʃʉʀʃɲɿʉɿʋʉʌʙɷɸɿʎʍʖɻʅɲʏɿʍʅʉʀ.Ʌɸʌɲɿʏɹʌʘɷɸɷɿɲʃʌʀʍɸɿʎɹʖʉʐʆ
ɶʀʆɸɿʃɲɿʍʏʉʐʎɸʋɿʅɹʌʉʐʎʐɷʌʉʋɸʌɲʏʉʑʎʍʖɻʅɲʏɿʍʅʉʑʎʘʎɸʇɼʎ:
Ƀɿ ʃɲʌʍʏɿʃʉʀ ʐɷʌʉʋɸʌɲʏʉʀ ʍʖɻʅɲʏɿʍʅʉʀ ɷɿɲʃʌʀʆʉʆʏɲɿ ɲ) ʍʏɲ ɲʆɽʌɲʃɿʃɳ ʋɸʏʌʙʅɲʏɲ ʅɸ ɸʃʏɸʏɲʅɹʆɻ
ɲʆɳʋʏʐʇɻ ʃɲʌʍʏ ʋʉʐ ʄʊɶʘ ɲʐʏʉʑ ʖɲʌɲʃʏɻʌʀɺʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʅɹʏʌɿɲ ɹʘʎ ʐʗɻʄɼ ʐɷʌʉʋɸʌɲʏʊʏɻʏɲ ʃɲɿ
ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʐʋʊɶɸɿɲʎ ɷɿɲʃʀʆɻʍɻʎ ʋʉʄʑ ʍɻʅɲʆʏɿʃʙʆ ʊɶʃʘʆ ʆɸʌʉʑ. Ƀɿ ʍʖɻʅɲʏɿʍʅʉʀ ɲʐʏʉʀ
ɸʅʔɲʆʀɺʉʆʏɲɿ ʃʐʌʀʘʎ ʍʏʉ ɻʋɸɿʌʘʏɿʃʊ ʏʅɼʅɲ ʏʉʐ ʐɷɲʏɿʃʉʑ ɷɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎ ʃɲɿ ʍʖɻʅɲʏʀɺʉʐʆ ʏʉʐʎ
ʉʌɸɿʆʉʑʎ ʊɶʃʉʐʎ Ⱦɲʄʄʀɷʌʉʅʉʐ, ȳʃɿʙʆɲʎ, Ʌɲʌʆɲʍʍʉʑ, ȵʄɿʃʙʆɲ, Ⱦɿɽɲɿʌʙʆɲ, ɴʊʌɸɿɲʎ Ʌɳʌʆɻɽɲʎ ʃɲɿ
ʏʘʆ ɴʉʐʆʙʆ ʋʉʐ ʉʌɿʉɽɸʏʉʑʆ ɲʋʊ ɲʆɲʏʉʄɿʃɳ ʏɿʎ ʄɸʃɳʆɸʎ ʏʉʐ Ȳʉɿʘʏɿʃʉʑ Ⱦɻʔɿʍʉʑ (ɍʄʘʅʊ, Ʌʏʙʉʆ,
Ⱦʏʐʋɳʎ). Ȱʆʏʀʍʏʉɿʖɲ ʋɸʏʌʙʅɲʏɲ ɸʅʔɲʆʀɺʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ʍʏɻʆ ȵʑɴʉɿɲ ʃʐʌʀʘʎ ʍʏʉ ʃɸʆʏʌɿʃʊ ʏʅɼʅɲ ʏɻʎ
(ȴʀʌʔʐʎ,Ʉʄʐʅʋʉʎ,Ⱦɲʆɷɼʄɲ),ɲʄʄɳʃɲɿʍʏʉ ɴʊʌɸɿʉ ʃɲɿʏʉ ʆʊʏɿʉ ʏʅɼʅɲʏʉʐʆɻʍɿʉʑ, ʃɲɽʙʎʃɲɿʍʏɿʎ
ɇʋʉʌɳɷɸʎ, ɴ) ʍʏɲ ɲʆɽʌɲʃɿʃɳ ʋɸʏʌʙʅɲʏɲ ʅɸ ʍʐɶʃʌɿʏɿʃɳ ʋɸʌɿʉʌɿʍʅɹʆɻ ɲʆɳʋʏʐʇɻ ʃɲʌʍʏ, ʋʉʐ ʄʊɶʘ
ɲʐʏʉʑ ʖɲʌɲʃʏɻʌʀɺʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ɲʋʊ ʍʐɶʃʌɿʏɿʃɳ ʅɸɿʘʅɹʆɻ ʐɷʌʉʋɸʌɲʏʊʏɻʏɲ ʃɲɿ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ ʍʐɶʃʌɿʏɿʃɳ
ʅɸɿʘʅɹʆʉʐʎ ʊɶʃʉʐʎ ɷɿɲʃɿʆʉʑʅɸʆʉʐ ʆɸʌʉʑ. Ɉɲ ʋɸʏʌʙʅɲʏɲ ɹʖʉʐʆ ʅɿʃʌɼ ʍʖɸʏɿʃɳ ɲʆɳʋʏʐʇɻ, ʃʐʌʀʘʎ
ʍʏʉɷʐʏɿʃʊʏʅɼʅɲʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎʏʉʐʐɷɲʏɿʃʉʑɷɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎ.
Ȱʆʏʀʍʏʉɿʖɲ ʉɿ ʋʉʌʙɷɸɿʎ ʐɷʌʉʋɸʌɲʏʉʀ ʍʖɻʅɲʏɿʍʅʉʀ ɷɿɲʃʌʀʆʉʆʏɲɿ ʍɸ ʏʌɸɿʎ ɸʆʊʏɻʏɸʎ ʘʎ ɸʇɼʎ: ɲ) ʍʏɿʎ
ʋʌʉʍʖʘʅɲʏɿʃɹʎɲʋʉɽɹʍɸɿʎʋʉʐʃɲʄʑʋʏʉʐʆʏɿʎʄɸʃɳʆɸʎʃɲɿɶɸʆɿʃɳʏɲʖɲʅɻʄɳʏɻʎʏʉʋʉɶʌɲʔʀɲʎ,ʊʋʘʎ
ʉɿ ʄɸʃɳʆɸʎ ɇʋɸʌʖɸɿʉʑ, Ȱʏɲʄɳʆʏɻʎ, ȱʅʔɿʍʍɲʎ, Ȳʉɿʘʏɿʃʉʑ Ⱦɻʔɿʍʉʑ, Ⱥɻɴʙʆ, ʉɿ ʄɸʃɳʆɸʎ ʏɻʎ ȵʑɴʉɿɲʎ
ʃɲɿ ɳʄʄɸʎ ʅɿʃʌʊʏɸʌɸʎ. ɍɲʌɲʃʏɻʌʀɺʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʃʐʅɲɿʆʊʅɸʆɻ ʐɷʌʉʋɸʌɲʏʊʏɻʏɲ ɲʆɳʄʉɶɲ ʅɸ ʏɻʆ ʃɲʏɳ
ɽɹʍɸɿʎʃʉʃʃʉʅɸʏʌʀɲʏʉʐʐʄɿʃʉʑ,ʅɸʏɲʇʑʏʘʆʉʋʉʀʘʆʃɲɿɽɹʍɸɿʎʅɸɲʅɿɶʙʎɲʌɶɿʄɿʃɼʍʑʍʏɲʍɻ,ʍʖɸɷʊʆ
ɲɷɿɲʋɹʌɲʏɸʎ, ɴ) ʍʏɲ ʏʌɿʏʉɶɸʆɼ ɿɺɼʅɲʏɲ ʋʉʐ ɸʅʔɲʆʀɺʉʆʏɲɿ ʃʐʌʀʘʎ ʍʏɿʎ ʋɲʌʐʔɹʎ ʏʘʆ ʄɸʃɲʆʙʆ, ʅɸ
ʍʏʌʘʍɿɶɸʆɼ ɷɿɳʏɲʇɻ, ʅɸ ɸʋɿʃʌɳʏɻʍɻ ʄɸʋʏʊʃʉʃʃʘʆ ɶɸʆɿʃɳ ʉʌɿɺʊʆʏʘʆ ʃɲɿ ʘʎ ɸʃ ʏʉʑʏʉʐ
ʖɲʌɲʃʏɻʌʀɺʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʅɸɿʘʅɹʆɻ ʐɷʌʉʋɸʌɲʏʊʏɻʏɲ ʃɲɿ, ɶ) ʍʏɲ ɲʆɳʄʉɶɲ ʅɸ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɲ ʏʌɿʏʉɶɸʆɼ

15637

15638

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɿɺɼʅɲʏɲ ʊʋʉʐ ɸʋɿʃʌɲʏʉʑʆ ʉɿ ɲɷʌʊʃʉʃʃʉɿ ʉʌʀɺʉʆʏɸʎ ʃɲɿ ʖɲʌɲʃʏɻʌʀɺʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ɲʐʇɻʅɹʆɻ
ʐɷʌʉʋɸʌɲʏʊʏɻʏɲ.
ɇʏɲɲɷɿɲʋɹʌɲʏɲ(ʅɸʏɻɶɸʆɿʃɼɹʆʆʉɿɲ)ʋɸʏʌʙʅɲʏɲ,ɹʖʉʐʆʋɸʌɿʄɻʔɽɸʀʉɿɸʅʔɲʆʀʍɸɿʎʏʉʐʔʄʑʍʖɻ,ʏʘʆ
ʅɸʏɲʅʉʌʔʘʅɹʆʘʆʃɲɿʏʘʆʋʐʌɿɶɸʆʙʆʋɸʏʌʘʅɳʏʘʆʊʋʉʐʋʌɹʋɸɿʆɲɸʋɿʍɻʅɳʆʉʐʅɸʊʏɿʃɲʏɳɽɹʍɸɿʎɻ
ɶɸʘʄʉɶɿʃɼ ɷʉʅɼ ɸʐʆʉɸʀ ʏɻʆ ɲʆɳʋʏʐʇɻ ʐɷʌʉʋɸʌɲʏʊʏɻʏɲʎ. ȵʆɷɸɿʃʏɿʃɳ ɲʆɲʔɹʌʉʐʅɸ ʏɻʆ ɲʍɽɸʆɼ
ʐɷʌʉʔʉʌʀɲʋʉʐɲʆɲʋʏʑʍʍɸʏɲɿʍɸʋʐʌɿɶɸʆɼʋɸʏʌʙʅɲʏɲʍʏɻʆȵʑɴʉɿɲ.
ȸ ɶɸʘɶʌɲʔɿʃɼ ɽɹʍɻ ʃɲɿ ʏʉ ɲʆɳɶʄʐʔʉ ʏʉʐ ȴɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎ, ʍʐʅɴɳʄʄʉʐʆ ʍʏɻ ʅɸɶɳʄɻ ʃʄɿʅɲʏɿʃɼ
ʋʉɿʃɿʄʀɲ, ʋʉʐ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ɲʋʊ ɽɲʄɳʍʍɿʉ ʅɸʍʉɶɸɿɲʃʊ ʅɹʖʌɿ ʉʌɸɿʆʊ ʃʄʀʅɲ. Ɉʉ ʅɹʍʉ ɸʏɼʍɿʉ ʑʗʉʎ
ɴʌʉʖɼʎʃʐʅɲʀʆɸʏɲɿɲʋʊ500mmʍʏɻʄɸʃɳʆɻʏʉʐȰʍʘʋʉʑʅɹʖʌɿ1.200mmʍʏɲʉʌɸɿʆɳʏʅɼʅɲʏɲʏɻʎ
ʄɸʃɳʆɻʎ ʏʉʐ ɇʋɸʌʖɸɿʉʑ ʃɲɿ ʏɻʎ ȵʑɴʉɿɲʎ, ɸʆʙ ʉɿ ɻʅɹʌɸʎ ɴʌʉʖɼʎ ʃʐʅɲʀʆʉʆʏɲɿ ɲʋʊ 50 ʅɹʖʌɿ 100
ɸʏɻʍʀʘʎ. Ƀɿ ɴʌʉʖʉʋʏʙʍɸɿʎ ʍʏɿʎ ʄɸʃɳʆɸʎ ɲʋʉʌʌʉɼʎ ʏʉʐ ɇʋɸʌʖɸɿʉʑ ʃɲɿ ʏʉʐ Ȳʉɿʘʏɿʃʉʑ Ⱦɻʔɿʍʉʑ
ɸʃʏɿʅʙʆʏɲɿ ʍɸ 905 mm ʃɲɿ 765 mm ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ. ȸ ʅɹʍɻ ɸʏɼʍɿɲ ɽɸʌʅʉʃʌɲʍʀɲ ʃʐʅɲʀʆɸʏɲɿ ɲʋʊ 11°C
ʅɹʖʌɿ18°C,ɲʆɳʄʉɶɲʅɸʏʉʐʗʊʅɸʏʌʉʃɲɿʏɻʆɲʋʊʍʏɲʍɻɲʋʊʏɻɽɳʄɲʍʍɲ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

15639

15640

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ȱʆɽʌʘʋʉɶɸʆɼʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ

5.2
5.2.1

ȴɿʉɿʃɻʏɿʃɼʐʋɲɶʘɶɼ

ɈʉɉɷɲʏɿʃʊȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ(GR07)ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿʉʄʊʃʄɻʌʉʐʎʏʉʐʎɁʉʅʉʑʎ
ȵʐɴʉʀɲʎ(ʃɲɿʏɻɇʃʑʌʉ)ʃɲɿȲʉɿʘʏʀɲʎ,ʅɸɶɳʄɲʏʅɼʅɲʏɲʏʘʆɁʉʅʙʆɌɽɿʙʏɿɷɲʎ(83,1%)ʃɲɿɌʘʃʀɷɲʎ
(41,9%) ʃɲɿ ʅɿʃʌɳ ʏʅɼʅɲʏɲ ʏʘʆ Ɂʉʅʙʆ Ȱʏʏɿʃɼʎ (7,2%) ʃɲɿ ɀɲɶʆɻʍʀɲʎ (ɇʋʉʌɳɷɸʎ) (14,9%). Ƀ
ʋʄɻɽʐʍʅʊʎ ʏʉʐ, ʅɸ ɴɳʍɻ ʏɻʆ ɲʋʉɶʌɲʔɼ ʏʉʐ 1991 ɼʏɲʆ 560.924 ʃɳʏʉɿʃʉɿ ʃɲɿ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ
ɲʋʉɶʌɲʔɼʏʉʐ2001ɼʏɲʆ577.955ʃɳʏʉɿʃʉɿ,ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲʎɲʑʇɻʍɻ3.0%.ɇʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲʍʏʉɿʖɸʀɲ
ʏɻʎ ɲʋʉɶʌɲʔɼʎ ʏʉʐ 2011 ʉ ʋʄɻɽʐʍʅʊʎ ʏʉʐ ɉɷɲʏɿʃʉʑ ȴɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎ ɲʆɹʌʖɸʏɲɿ ʍɸ 555.537
ʃɲʏʉʀʃʉʐʎʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲʎʅɸʀʘʍɻ1.0%,ʍɸʍʖɹʍɻʅɸʏɻʆɲʋʉɶʌɲʔɼʏʉʐ2001.
Ɉʉ ɉɷɲʏɿʃʊ ȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲ Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ ɇʏɸʌɸɳʎ ȵʄʄɳɷɲʎ ʍɸ ɸʋʀʋɸɷʉ Ȱʋʉʃɸʆʏʌʘʅɹʆʘʆ ȴɿʉɿʃɼʍɸʘʆ,
ɸʃʏɸʀʆɸʏɲɿɸʆʏʊʎʏʘʆʉʌʀʘʆʏʘʆ(ɇʖɼʅɲ1):
x

ȰʋʉʃɸʆʏʌʘʅɹʆɻȴɿʉʀʃɻʍɻȰʏʏɿʃɼʎʃɲɿ

x

ȰʋʉʃɸʆʏʌʘʅɹʆɻȴɿʉʀʃɻʍɻȺɸʍʍɲʄʀɲʎʃɲɿɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ

ȵʆʙʍɸɸʋʀʋɸɷʉʋɸʌɿʔɸʌɸɿʙʆ,ɸʃʏɸʀʆɸʏɲɿɸʆʏʊʎʏʘʆʉʌʀʘʆ(ɇʖɼʅɲ1):
x

ʏɻʎɅɸʌɿʔɹʌɸɿɲʎȰʏʏɿʃɼʎ(ʋɸʌɿʉʖɼȴʐʏɿʃɼʎȰʏʏɿʃɼʎ)

x

ʏɻʎɅɸʌɿʔɹʌɸɿɲʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ

x

ʏɻʎɅɸʌɿʔɹʌɸɿɲʎȺɸʍʍɲʄʀɲʎ(ʋɸʌɿʉʖɹʎɀɲɶʆɻʍʀɲʎʃɲɿɇʋʉʌɳɷʘʆ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)            

ɇʖɼʅɲ1:ȴɿʉɿʃɻʏɿʃɼɉʋɲɶʘɶɼɉȴȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ

ȸɅɸʌɿʔɹʌɸɿɲɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎɻʉʋʉʀɲʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿʍʖɸɷʊʆʍʏʉʍʑʆʉʄʊʏɻʎʍʏʉɉȴȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎ
ɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ,ɹʖɸɿɹɷʌɲʏɻʆȿɲʅʀɲʃɲɿɷɿɲʔʉʌʉʋʉɿɸʀʏɲɿɲʋʊʏʉɉɷɲʏɿʃʊȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎ
ɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎʍʏɲʋɲʌɲʃɳʏʘʍɻʅɸʀɲ:
x

Ɂʉʅʊʎ Ȳʉɿʘʏʀɲʎ: Ƀ ʃʑʌɿʉʎ ʊɶʃʉʎ ʏʉʐ ʆʉʅʉʑ ɲʆɼʃɸɿ ʍʏʉ ʐɷɲʏɿʃʊ ɷɿɲʅɹʌɿʍʅɲ ʅɸ ʅɿʃʌɹʎ
ɲʋʉʃʄʀʍɸɿʎʍʏɲʍʑʆʉʌɳʏʉʐʅɸʏʉɁʉʅʊȰʏʏɿʃɼʎ.ɇʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲɷɸʆʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿʏʉʆʊʏɿʉ
ʏʅɼʅɲ ʏʉʐ ȴɼʅʉʐ Ɉɲʆɳɶʌɲʎ ʃɲɿ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʃʌʀɴɸɿɲ ʏʉ ʆʊʏɿʉ ʏʅɼʅɲ ʏʉʐ ȴ.ȴ. ȴɸʌɴɸʆʉʖʘʌʀʘʆ
ʖʘʌʀʎʊʅʘʎʆɲɸʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿʉɿʉɿʃɿʍʅʉʀʏʉʐ.

x

ɃɁʉʅʊʎȵʐɴʉʀɲʎʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿʍʏʉʍʑʆʉʄʊʏʉʐ.

x

ɃɁʉʅʊʎȵʐʌʐʏɲʆʀɲʎɸʇɲɿʌɸʀʏɲɿʍʏʉʍʑʆʉʄʊʏʉʐ.

x

Ɂʉʅʊʎ Ɍɽɿʙʏɿɷɲʎ: ȵʇɲɿʌɸʀʏɲɿ ʏʉ ɴʊʌɸɿʉ ʏʅɼʅɲ ʏʉʐ ʆʉʅʉʑ ʃɲɿ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʃʌʀɴɸɿɲ ʉ ȴɼʅʉʎ
ȴʉʅʉʃʉʑ.ȵʋʀʍɻʎɸʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿʏʉɴʊʌɸɿʉʏʅɼʅɲʏʉʐȴɼʅʉʐɀɲʃʌɲʃʙʅɻʎ(Ʌɲʄɲɿɳȳɿɲʆʆɿʏʍʉʑ
ʃɲɿɅɲʋʋɳ)ʃɲɿʃɳʋʉɿɲɸʄɳʖɿʍʏɲɴʊʌɸɿɲʏʅɼʅɲʏɲʏʉʐȴɼʅʉʐȿɲʅʀɲʎ.

x

Ɂʉʅʊʎ Ɍʘʃʀɷɲʎ: ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɷʐʏɿʃɳ ʏʅɼʅɲʏɲ ʏʉʐ ʆʉʅʉʑ ʃɲɿ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲ ʉ ȴɼʅʉʎ
ȴʉʌʀɷʉʎ.Ȱʋʊʏʉȴɼʅʉȴɸʄʔʙʆɸʇɲɿʌɸʀʏɲɿʏʉɴʉʌɸɿʉɷʐʏɿʃʊʏʅɼʅɲʏʉʐ(ȴ.ȴ.Ⱦɲʄʄɿɹʘʆ)ʃɲɿʏʉ
ʆʉʏɿʉɷʐʏɿʃʊɳʃʌʉʏʉʐ(ȱɶɿʉɿɅɳʆʏɸʎʃɲɿɅɸʆʏɸʊʌɿɲʏʉʐȴ.ȴ.ȳɲʄɲʇɿɷʀʉʐ).

15641

15642

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ȱʋʊ ʏɻʆ Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɲ Ȱʏʏɿʃɼʎ ʍʏʉ ɉɷɲʏɿʃʊ ȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲ ɲʆɼʃɸɿ ʏʉ ɷʐʏɿʃʊ ʏʅɼʅɲ ʏʉʐ ȴɼʅʉʐ ɏʌʘʋʉʑ
(Ȱʐʄʙʆɲ, ɇʐʃɳʅɿʆʉ, ɏʌʘʋʊʎ ɍɲʄʃʉʑʏʍɿ), ʅɿʃʌɳ ɴʊʌɸɿɲ ʏʅɼʅɲʏɲ ʏʘʆ ȴɼʅʘʆ Ȱʖɲʌʆʙʆ, Ɍʐʄɼʎ ʃɲɿ
ɀɳʆɷʌɲʎͲȵɿɷʐʄʄʀɲʎ(ȴ.ȴ.ȵʌʐɽʌʙʆ).
Ȱʋʊ ʏɻʆ Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɲ Ⱥɸʍʍɲʄʀɲʎ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʏʅɼʅɲʏɲ ʏʉʐ Ɂʉʅʉʑ ɀɲɶʆɻʍʀɲʎ.
Ʌɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʉɿ ȴɼʅʉʎ ɇʃɿɳɽʉʐ, ȴɼʅʉʎ ɇʃʉʋɹʄʉʐ, ȴɼʅʉʎ Ȱʄʉʆɼʍʍʉʐ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏʉ
ʆʉʏɿʉɲʆɲʏʉʄɿʃʊɳʃʌʉʏʉʐȴɼʅʉʐȰʄʅʐʌʉʑ(ʋʌʙɻʆȴɼʅʉʎɅʏɸʄɸʉʑ).
5.2.2

ɍʌɼʍɸɿʎȳɻʎ

Ƀɿ ʖʌɼʍɸɿʎ ɶɻʎ ʏʉʐ ɉɷɲʏɿʃʉʑ ȴɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎ, ʅɸ ʏɻʆ ʖʌɼʍɻ ʏʘʆ ɸʆʉʏɼʏʘʆ ʏʉʐ ɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
ȰʆɲɶʆʙʌɿʍɻʎȰɶʌʉʏɸʅɲʖʀʘʆ,ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿʍʏʉɇʖɼʅɲ2ʋʉʐɲʃʉʄʉʐɽɸʀ.

ɇʖɼʅɲ2:ɍʌɼʍɸɿʎɶɻʎɉɷɲʏɿʃʉʑȴɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ

Ʉʋʘʎ ʔɲʀʆɸʏɲɿ ʃɲɿ ʍʏʉ ɇʖɼʅɲ 3, ʏʉ ɉɷɲʏɿʃʊ ȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲ Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ ɇʏɸʌɸɳʎ ȵʄʄɳɷɲʎ ɸʀʆɲɿ ʍɸ
ʅɸɶɳʄʉ ʋʉʍʉʍʏʊ ɷɲʍʙɷɸʎ (41% ʏɻʎ ʍʐʆʉʄɿʃɼʎ ɹʃʏɲʍɻʎ), ɸʆʙ ʍɻʅɲʆʏɿʃʊ ɸʀʆɲɿ ʏʉ ʋʉʍʉʍʏʊ ʏɻʎ
ʄɸʃɳʆɻʎʋʉʐʃɲʄʑʋʏɸʏɲɿɲʋʊʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɸʎ(32%ʏɻʎʍʐʆʉʄɿʃɼʎɹʃʏɲʍɻʎ)ʃɲɿɴʉʍʃʉʏʊʋʉʐʎ(22%ʏɻʎ
ʍʐʆʉʄɿʃɼʎ ɹʃʏɲʍɻʎ). ȸ ʃɲʏɲʆʉʅɼ ʏʘʆ ʖʌɼʍɸʘʆ ɶɻʎ ɲʆɳ ʄɸʃɳʆɻ ɲʋʉʌʌʉɼʎ ʋɲʌʉʐʍɿɳɺɸʏɲɿ ʍʏʉ
ɲʃʊʄʉʐɽʉ ʍʖɼʅɲ. ɇɻʅɸɿʙʆɸʏɲɿ ʋʘʎ ɻ ȿɸʃɳʆɻ Ȱʋʉʌʌʉɼʎ ɇʋɸʌʖɸɿʉʑ ʍɸ ʋʉʍʉʍʏʊ ʋɸʌʀʋʉʐ 60% ʏɻʎ
ʍʐʆʉʄɿʃɼʎ ɹʃʏɲʍɻʎ ɸʀʆɲɿ ɷɲʍʙɷɻʎ, ɸʆʙ ʉɿ ʄɸʃɳʆɸʎ ɲʋʉʌʌʉɼʎ ʅɸ ʏɻʆ ʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻ ʃɳʄʐʗɻ ʍɸ

15643

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɸʎ (42% ʏɻʎ ʍʐʆʉʄɿʃɼʎ ɹʃʏɲʍɻʎ) ɸʀʆɲɿ ʏʉʐ Ȳʉɿʘʏɿʃʉʑ Ⱦɻʔɿʍʉʑ ʃɲɿ ʏɻʎ ȲȰ Ʌɲʌɲʄʀɲʎ
Ⱦɲʄʄɿɷʌʊʅʉʐ,ɸʆʙɲʃʉʄʉʐɽɸʀɻʄɸʃɳʆɻɲʋʉʌʌʉɼʎʏʉʐȰʍʘʋʉʑ(36%ʏɻʎʍʐʆʉʄɿʃɼʎɹʃʏɲʍɻʎ).
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
GR18ɇʋɸʌʖɸɿʉʑ

GR19ȵʐɴʉʀɲʎ

Ȱʍʏɿʃɼʋɸʌɿʉʖɼ

GR22ȲȰɅɲʌɲʄʀɲ GR23Ȳʉɿʘʏɿʃʉʑ
Ⱦɲʄʄɿɷʌʊʅʉʐ
Ⱦɻʔɿʍʉʑ
Ȳʉʍʃʊʏʉʋʉɿ

ȴɲʍɿʃɼʋɸʌɿʉʖɼ

GR24ȱʅʔɿʍʍɲʎ

ȴʌʊʅʉɿͲʆɸʌɳͲɳʄʄʉ

GR25Ȱʍʘʋʉʑ

GR35ɇʋʉʌɳɷʘʆ

Ⱦɲʄʄɿɹʌɶɸɿɸʎ

ɇʖɼʅɲ3:ɍʌɼʍɸɿʎɶɻʎʍʏʉɉȴȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ 

5.2.3

Ⱦʑʌɿɸʎʖʌɼʍɸɿʎʆɸʌʉʑ

Ƀɿʖʌɼʍɸɿʎʆɸʌʉʑɷɿɲʃʌʀʆʉʆʏɲɿʍʏɻʆʑɷʌɸʐʍɻ,ʏɻʆɳʌɷɸʐʍɻ,ʏɻʆʃʏɻʆʉʏʌʉʔʀɲʃɲɿʏɻɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲ.ɇʏʉ
ɉɷɲʏɿʃʊ ȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲ Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ ɇʏɸʌɸɳʎ ȵʄʄɳɷɲʎ, ɻ ʍɻʅɲʆʏɿʃʊʏɸʌɻ ɺɼʏɻʍɻ ɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀ ʍʏɻʆ
ɳʌɷɸʐʍɻ. Ƀɿ ɺɻʏɼʍɸɿʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʑɷʌɸʐʍɻ, ʏɻʆ ɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲ ʃɲɿ ʏɻʆ ʃʏɻʆʉʏʌʉʔʀɲ ɸʀʆɲɿ ʍɲʔʙʎ
ʅɿʃʌʊʏɸʌɸʎ.
ȸʍʐʆʉʄɿʃɼɸʏɼʍɿɲɺɼʏɻʍɻɶɿɲʊʄɸʎʏɿʎʖʌɼʍɸɿʎɲʆɹʌʖɸʏɲɿʍɸʋɸʌʀʋʉʐ882106m3,ʅɸʏʉʆʃʑʌɿʉʊɶʃʉ
ʆɲ ʋʌʉɹʌʖɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ ɳʌɷɸʐʍɻ, ʊʋʘʎ ʋʌʉɲʆɲʔɹʌɽɻʃɸ, ɻ ʉʋʉʀɲ ɲʆɹʌʖɸʏɲɿ ʍɸ 796.079.766 m3
(90,22%). Ʉʍʉʆ ɲʔʉʌɳ ʍʏɿʎ ʐʋʊʄʉɿʋɸʎ ʖʌɼʍɸɿʎ, ɻ ɺɼʏɻʍɻ ɶɿɲ ʆɸʌʊ ʑɷʌɸʐʍɻʎ ɷɿɲʅʉʌʔʙʆɸʏɲɿ ʍɸ
49.610.953 m3 (5,62%), ɶɿɲ ʏɻ ɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲ ʍɸ 29.177.168 m3 (3,31%) ʃɲɿ ɶɿɲ ʏɻʆ ʃʏɻʆʉʏʌʉʔʀɲ ʍɸ
7.463.123m3(0,85%)ɲʆɳɹʏʉʎ.
ɇʏʉʆʋʀʆɲʃɲʋʉʐɲʃʉʄʉʐɽɸʀʋɲʌʉʐʍɿɳɺɸʏɲɿɻʃɲʏɲʆʉʅɼʏʘʆʐɷɲʏɿʃʙʆɲʆɲɶʃʙʆɲʆɳʖʌɼʍɻɶɿɲʃɳɽɸ
ʄɸʃɳʆɻɲʋʉʌʌʉɼʎʏʉʐɉɷɲʏɿʃʉʑȴɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ.

15644

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ʌʀʆɲʃɲʎ5:Ⱦɲʏɲʆʉʅɼʐɷɲʏɿʃʙʆɲʆɲɶʃʙʆ(ɲʆɳʖʌɼʍɻ)ʍʏɿʎȿȰɅʏʉʐɉɷɲʏɿʃʉʑȴɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎ
ɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ(m3/ȑIJȠȢ)
ȿȰɅ

ɉɷɲʏɿʃɹʎȰʆɳɶʃɸʎ

GR18

207.878.225

GR19

ȱʌɷɸʐʍɻ

Ⱦʏɻʆʉʏʌʉʔʀɲ

Ɋɷʌɸʐʍɻ

Ȳɿʉʅɻʖɲʆʀɲ

195.037.585

893.366

9.609.804

2.337.470

128.410.071

105.709.331

2.907.486

16.963.165

2.830.090

GR22

70.079.399

66.464.370

370.638

3.006.412

237.978

GR23

384.864.387

359.071.275

1.633.164

GR24

17.064.457

13.049.127

276.399

2.416.897

1.322.033

GR25

71.378.138

55.919.146

1.206.809

5.953.654

8.298.529

GR35

2.656.335

828.932

175.261

1.637.684

14.457

ɇʑʆʉʄʉ

882.331.010

796.079.766

7.463.123

10.023.337 14.136.611

49.610.953 29.177.168

ɇʏʉ ɇʖɼʅɲ 4 ʋʉʐ ɲʃʉʄʉʐɽɸʀ ʋɲʌʉʐʍɿɳɺɸʏɲɿ ɻ ʋʉʍʉʍʏɿɲʀɲ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʃɳɽɸ ʖʌɼʍɻʎ ʍʏɻ ɺɼʏɻʍɻ
ʆɸʌʉʑ.

ɇʖɼʅɲ4:Ⱦɲʏɲʆʉʅɼɺɼʏɻʍɻʎʆɸʌʉʑʍʏʉ 

ɉȴȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ

ȸ ʍɻʅɲʆʏɿʃʊʏɸʌɻ ɺɼʏɻʍɻ ʆɸʌʉʑ ʍʏʉ ɉɷɲʏɿʃʊ ȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲ Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ ɇʏɸʌɸɳʎ ȵʄʄɳɷɲʎ, ɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀ
ʍʏɻʆɳʌɷɸʐʍɻ,ɻʉʋʉʀɲʃɲʄʑʋʏɸʏɲɿʃʐʌʀʘʎɲʋʊɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃɳʐɷɲʏɿʃɳʍʐʍʏɼʅɲʏɲ.ȴɸɷʉʅɹʆʉʐʊʏɿʉɿ
ɲʌɷɸʐɽɸʀʍɸʎ ɸʃʏɳʍɸɿʎ ʍʏʉ ɉȴ ʏʉ 2007 ɼʏɲʆ ʋɸʌʀʋʉʐ 1,3 ɸʃɲʏʉʅʅʑʌɿɲ ʍʏʌɹʅʅɲʏɲ, ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ʊʏɿ ɻ
ʅɹʍɻʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻɲʆɳʍʏʌɹʅʅɲɲʆɹʌʖɸʏɲɿʍɸ612m3.Ƀʅɹʍʉʎɴɲɽʅʊʎɲʋʊɷʉʍɻʎʏʉʐɉȴɸʀʆɲɿʏɻʎ
ʏɳʇɻʎʏʉʐ0,75.
Ⱦʐʌʀɲʌʖʉʎ ʃɲʏɲʆɲʄʘʏɼʎ, ʄʊɶʘ ʏɻʎ ʍɻʅɲʆʏɿʃɼʎ ɹʃʏɲʍɻʎ ʋʉʐ ʃɲʏɲʄɲʅɴɳʆɸɿ, ɲʆɲɷɸɿʃʆʑɸʏɲɿ ɻ
ʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲ ʏʉʐ ɴɲʅɴɲʃɿʉʑ ɻ ʉʋʉʀɲ ʃɲʏɲʆɲʄʙʆɸɿ ʋɸʌʀʋʉʐ 240 106 m3/ɹʏʉʎ. Ȱʃʉʄʉʐɽʉʑʆ ʉɿ
ʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɸʎʏʘʆɷɸʆɷʌʙʆʘʆ(ʃʐʌʀʘʎɸʄɲɿʙʆɸʎ),ʏʘʆʃɻʋɸʐʏɿʃʙʆʃɲɿʏɻʎʅɻɷɿʃɼʎʅɸʃɲʏɲʆɲʄʙʍɸɿʎ
ʏɻʎʏɳʇɻʎʏʘʆ150,140ʃɲɿ130106m3/ɹʏʉʎɲʆʏɿʍʏʉʀʖʘʎ.

15645

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ƀɿ ʋɸʌɿʉʖɹʎ (ʍɸ ɸʋʀʋɸɷʉ ȴɻʅʉʏɿʃɼʎ ȵʆʊʏɻʏɲʎ ɼ Ⱦʉɿʆʊʏɻʏɲʎ) ʅɸ ʏɻ ʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻ ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻ
ɲʌɷɸʐʏɿʃʉʑ ʆɸʌʉʑ ɲʆɳ Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼ ȵʆʊʏɻʏɲ, ʃʑʌɿɲ ɲʌɷɸʐʊʅɸʆɻ ʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲ ʃɲɿ ʃʐʌɿʊʏɸʌɸʎ
ʅɸɽʊɷʉʐʎɳʌɷɸʐʍɻʎ,ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿʍʏʉʆɅʀʆɲʃɲʋʉʐɲʃʉʄʉʐɽɸʀ.
Ʌʀʆɲʃɲʎ6:ɅɸʌɿʉʖɹʎʏʉʐɉȴȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎʋʉʐʃɲʏɲʆɲʄʙʆʉʆʏɲɿʍɻʅɲʆʏɿʃɹʎʋʉʍʊʏɻʏɸʎ
ʆɸʌʉʑɶɿɲɳʌɷɸʐʍɻ,ʅɸʋɸʌɿɶʌɲʔɼʏʉʐɸʀɷʉʐʎʃɲʄʄɿɸʌɶɸɿʙʆʃɲɿʏɿʎʅɸɽʊɷʉʐʎɳʌɷɸʐʍɻʎʍʏɿʎʋɸʌɿʉʖɹʎɲʐʏɹʎ
Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼ
ȵʆʊʏɻʏɲ

ȴɻʅʉʏɿʃɼ
ȵʆʊʏɻʏɲ/
Ⱦʉɿʆʊʏɻʏɲ

Ⱦɲʏɲʆɳʄʘʍɻ
(106m3/ɹʏʉʎ)

Ⱦʑʌɿɲɲʌɷɸʐʊʅɸʆɻ
ʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲ(103ʍʏʌ)

ȵʋɿʃʌɲʏɹʍʏɸʌɻ
ʅɹɽʉɷʉʎɳʌɷɸʐʍɻʎ

Ȳʉɿʘʏʀɲʎ

Ƀʌʖʉʅɸʆʉʑ

86

Ȳɲʅɴɳʃɿ–75,0

ɈɸʖʆɻʏɼȲʌʉʖɼ

Ȳʉɿʘʏʀɲʎ

Ȱʄɿɳʌʏʉʐ

67

ɀɻɷɿʃɼ–40,0

ȵʋɿʔɲʆɸɿɲʃɼ/ʃɲʆʊʆɿɲ
ɈɸʖʆɻʏɼȲʌʉʖɼ

Ȳʉɿʘʏʀɲʎ

Ⱥɼɴɲʎ

51

Ȳɲʅɴɳʃɿ–44,0

ȵʋɿʔɲʆɸɿɲʃɼ/ʃɲʆʊʆɿɲ

Ȳʉɿʘʏʀɲʎ

Ȱʃʌɲɿʔʆʀɲʎ

32

ɀɻɷɿʃɼ–16,0

ɈɸʖʆɻʏɼȲʌʉʖɼ

ȵʑɴʉɿɲʎ

ɀɸʍʍɲʋʀʘʆ

27

ȾɻʋɸʐʏɿʃɳͲ18

ɇʏɳɶɷɻʆ
ɈɸʖʆɻʏɼȲʌʉʖɼ

ȵʑɴʉɿɲʎ

Ȼʍʏɿɲʀɲʎ

13

ȴɸʆɷʌʙɷɸɿʎ–7,8

ɇʏɳɶɷɻʆ
Ɉɸʖʆɻʏɼɴʌʉʖɼ

ȵʑɴʉɿɲʎ

ȿɿʄɲʆʏʀʘʆ

9

Ⱦɻʋɸʐʏɿʃɳ–9,0

ɇʏɳɶɷɻʆ

Ɍɽɿʙʏɿɷɲʎ

ȿɲʅɿɹʘʆ

54

Ȳɲʅɴɳʃɿ–47,0

ɈɸʖʆɻʏɼȲʌʉʖɼ
ȵʋɿʔɲʆɸɿɲʃɼ

Ɍɽɿʙʏɿɷɲʎ

Ȱʏɲʄɳʆʏɻʎ

25

Ȳɲʅɴɳʃɿ–18,5

ɈɸʖʆɻʏɼȲʌʉʖɼ
ȵʋɿʔɲʆɸɿɲʃɼ
ɇʏɳɶɷɻʆ

Ɍɽɿʙʏɿɷɲʎ

ɇʋɸʌʖɸɿɳɷʉʎ

23

ɀɻɷɿʃɼͲ14,5

ɈɸʖʆɻʏɼȲʌʉʖɼ
ȵʋɿʔɲʆɸɿɲʃɼ

Ɍɽɿʙʏɿɷɲʎ

ȳʉʌɶʉʋʊʏɲʅʉʐ

21

Ȳɲʅɴɳʃɿ–18,0

ɈɸʖʆɻʏɼȲʌʉʖɼ
ȵʋɿʔɲʆɸɿɲʃɼ

ɇɸɸʋʀʋɸɷʉɇʐʄʄʉɶɿʃʉʑȴɿʃʏʑʉʐʉʅɸɶɲʄʑʏɸʌʉʎʃɲʏɲʆɲʄʘʏɼʎʆɸʌʉʑɳʌɷɸʐʍɻʎ,ɸʀʆɲɿʉɃʌɶɲʆɿʍʅʊʎ
Ⱦʘʋɲʂɷɲʎʏʉʐʉʋʉʀʉʐʉɿɳɶʃɸʎʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿʊʏɿʇɸʋɸʌʆʉʑʆʏɲ200ɸʃ.ʃʐɴɿʃɳʆɸʌʉʑɸʏɻʍʀʘʎ.
Ƀɿ ʍʐʆʉʄɿʃɹʎ ɸʏɼʍɿɸʎ ɲʋʉʄɼʗɸɿʎ ɲʋʊ ʏɲ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃɳ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ɸʃʏɿʅʙʆʏɲɿ ʊʏɿ ɲʆɹʌʖʉʆʏɲɿ ʍɸ
252106m3(~28,5%ʏʘʆɲʆɲɶʃʙʆ)ɸʃʏʘʆʉʋʉʀʘʆʏɲ5,5106m3ʋʌʉɹʌʖʉʆʏɲɿɲʋʊʐɷɲʏɿʃʉʑʎʋʊʌʉʐʎ
ɸʃʏʊʎ ɉȴ. Ȱʋʊ ʏɲ ʐʋʊɶɸɿɲ ʐɷɲʏɿʃɳ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ʏʉʐ ɉȴ Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ ɇʏɸʌɸɳʎ ȵʄʄɳɷɲʎ ɸʃʏɿʅɳʏɲɿ ʊʏɿ
ɲʆʏʄʉʑʆʏɲɿʋɸʌʀʏɲ630106m3/ɹʏʉʎ(~71,5%ʏʘʆɲʆɲɶʃʙʆ)ʅɹʍʘɶɸʘʏʌɼʍɸʘʆʃɲɿʐɷʌʉʅɳʍʏɸʐʍɻʎ
ʋɻɶʙʆ,ɶɿɲʏɻʆʃɳʄʐʗɻʏʘʆɲʆɲɶʃʙʆ.

15646

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɇʏʉʆ ʋʀʆɲʃɲ ʋʉʐ ɲʃʉʄʉʐɽɸʀ ʋɲʌʉʐʍɿɳɺɸʏɲɿ ɻ ʃɲʏɲʆʉʅɼ ʏʘʆ ʐɷɲʏɿʃʙʆ ɲʆɲɶʃʙʆ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ʄɸʃɳʆɻ
ɲʋʉʌʌʉɼʎʏʉʐɉɷɲʏɿʃʉʑȴɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎʅɸɸʋɿʅɸʌɿʍʅʊʍɸɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃɳ
ʃɲɿʍɸʐʋʊɶɸɿɲʑɷɲʏɲ,ʃɲɽʙʎʃɲɿʉɿɲʆɳɶʃɸʎʋʉʐʃɲʄʑʋʏʉʆʏɲɿɲʋʊʐɷɲʏɿʃɳʍʙʅɲʏɲɸʃʏʊʎɉɷɲʏɿʃʉʑ
ȴɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ.
Ʌʀʆɲʃɲʎ7:ȵʋɿʅɸʌɿʍʅʊʎɲʋʊʄɻʗɻʎʍɸʖʌɼʍɸɿʎ,ɲʋʊʏɲɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃɳʃɲɿʐʋʊɶɸɿɲʐɷɲʏɿʃɳʍʐʍʏɼʅɲʏɲ
(m3/ȑIJȠȢ)

ȿȰɅ

GR18

GR19

GR22

GR23

GR24

GR25

GR35

ɇʑʆʉʄʉ

Ȱʋʊʄɻʗɻ

ȱʌɷɸʐʍɻ

Ⱦʏɻʆʉʏʌʉʔʀɲ

Ɋɷʌɸʐʍɻ Ȳɿʉʅɻʖɲʆʀɲ

ȵʋɿʔɲʆɸɿɲʃɳ

55.061.556

Ͳ

ɉʋʊɶɸɿɲ

139.976.029

893.366

ȵʋɿʔɲʆɸɿɲʃɳ

Ͳ

Ͳ

ɉʋʊɶɸɿɲ

105.709.331

2.907.486

ȵʋɿʔɲʆɸɿɲʃɳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ɉʋʊɶɸɿɲ

66.464.370

370.638

3.006.412

237.978

ȵʋɿʔɲʆɸɿɲʃɳ

182.784.838

Ͳ

2.505.285

Ͳ

ɉʋʊɶɸɿɲ

176.286.437

1.633.164

ȵʋɿʔɲʆɸɿɲʃɳ

Ͳ

Ͳ

ɉʋʊɶɸɿɲ

13.049.127

276.399

ȵʋɿʔɲʆɸɿɲʃɳ

4.353.358

Ͳ

ɉʋʊɶɸɿɲ

51.565.788

1.206.809

ȵʋɿʔɲʆɸɿɲʃɳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ɉʋʊɶɸɿɲ

828.932

175.261

1.637.685

14.457

ȵʋɿʔɲʆɸɿɲʃɳ

242.199.752

0

9.669.277

0

ɉʋʊɶɸɿɲ

553.880.014

7.463.123

39.941.676 29.177.168

106.333 

796.079.766

7.463.123

49.610.953 29.177.168

5.563.653

4.211.956

Ͳ

Ȱʆɳɶʃɸʎʋʉʐʃɲʄʑʋʏʉʆʏɲɿ
ɲʋʊʐɷɲʏɿʃɳʍʙʅɲʏɲ
ɸʃʏʊʎɉȴ

5.397.848 2.337.470
Ͳ

Ͳ

16.963.165 2.830.090

7.518.052 14.136.611
511.052

Ͳ

1.905.844 1.322.033
2.440.984

Ͳ

3.512.670 8.298.529  

2.505.285

511.052

2.547.317 

5.457.320

ɃɿɲʋʉʄɼʗɸɿʎʐʋʊɶɸɿʘʆʆɸʌʙʆɲʋʉʏɸʄʉʑʆʃɲʏɳʏɻʆɃɷɻɶʀɲʋʀɸʍɻʍʏɲʐʋʊɶɸɿɲʐɷɲʏɿʃɳʍʐʍʏɼʅɲʏɲ
ʋʉʐ ɸʋɻʌɸɳɺɸɿ ʏɻʆ ʋʉʍʉʏɿʃɼ ʃɲɿ ʋʉɿʉʏɿʃɼ ʏʉʐʎ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ. ɇʏʉ ɉɷɲʏɿʃʊ ȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲ Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ
ɇʏɸʌɸɳʎ ȵʄʄɳɷɲʎ, ʍʏʉ ʉʋʉʀʉ ɲʆɲʋʏʑʍʍʉʆʏɲɿ ɷʐʆɲʅɿʃɹʎ ʐʋʊɶɸɿɸʎ ʐɷʌʉʔʉʌʀɸʎ ʃɲɿ ʍʐɶʃʌʉʏʉʑʆʏɲɿ
ɲʇɿʊʄʉɶɲ ʐʋʊɶɸɿɲ ʐɷɲʏɿʃɳ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ, ɻ ʋʀɸʍɻ ɲʋʊ ʏɿʎ ɲʋʉʄɼʗɸɿʎ ɸʀʆɲɿ ʍɸ ʋʉʄʄɳ ɲʋʊ ɲʐʏɳ
ʃɲɽʉʌɿʍʏɿʃɼɶɿɲʏɻʆʃɲʏɲɶʌɲʔʊʅɸʆɻʍɼʅɸʌɲʃɲʏɳʍʏɲʍɻʏʉʐʎ.ȵʋɿʍɻʅɲʀʆɸʏɲɿɷɸʊʏɿɻʍʐʆʏɸʄʉʑʅɸʆɻ
ʋʀɸʍɻ ɸʀʆɲɿ ʍʏɿʎ ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ɲʆʏɿʍʏʌʊʔʘʎ ɲʆɳʄʉɶɻ ʏɻʎ ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʎ ʃɲɿ ʏɻʎ
ɿʃɲʆʊʏɻʏɲʎʋʌʉʎɲʆɲʋʄɼʌʘʍɻʏʘʆɲʋʉɽɸʅɳʏʘʆʏʉʐʎ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɇʏɻʆɇʏɸʌɸɳ ȵʄʄɳɷɲʏɲʋɿʉɷʐʆɲʅɿʃɳ ʐʋʊɶɸɿɲʐɷɲʏɿʃɳʍʐʍʏɼʅɲʏɲɲʆɲʋʏʑʍʍʉʆʏɲɿʍʏʉʐʎʉʌɸɿʆʉʑʎ
ʊɶʃʉʐʎʃɲɿɿɷɿɲʀʏɸʌɲʍɸɲʐʏʉʑʎʏʉʐɷʐʏɿʃʉʑʏʅɼʅɲʏʉʎʏʉʐɷɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎ(ȳʃɿʙʆɲ,Ʌɲʌʆɲʍʍʊʎ).ɇʏɿʎ
ʋɸʌɿʉʖɹʎ ɲʐʏɹʎ ɲʆɲʋʏʑʍʍʉʆʏɲɿ ʃɲʌʍʏɿʃɹʎ ʐɷʌʉʔʉʌʀɸʎ ʋʉʐ ʏʌʉʔʉɷʉʏʉʑʆʏɲɿ ɲʋʊ ɲʐʇɻʅɹʆɸʎ
ɴʌʉʖʉʋʏʙʍɸɿʎʘʎʃɲɿ1200mm.Ɉɲʍʐʍʏɼʅɲʏɲɲʐʏɳɷɹʖʉʆʏɲɿʍʐɶʃʌɿʏɿʃɳʅɸɿʘʅɹʆɸʎʋɿɹʍɸɿʎɲʋʊʏɿʎ
ɲʋʉʄɼʗɸɿʎʄʊɶʘɲʆɲɶʄʑʔʉʐʃɲɿʅɸɶɳʄʉʐʐʗʉʅɹʏʌʉʐ,ʃɲɽʙʎʃɲɿʄʊɶʘʋɸʌɿʉʌɿʍʅɹʆʘʆɲʆɽʌʙʋɿʆʘʆ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ ʃɲɿ ɺɼʏɻʍɻʎ. Ȱʆʏʀɽɸʏɲ, ʏɲ ʐʋʊɶɸɿɲ ʐɷɲʏɿʃɳ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ʋʉʐ ɲʆɲʋʏʑʍʍʉʆʏɲɿ ʍʏɿʎ
ʋɸɷɿʆɹʎɸʃʏɳʍɸɿʎɸʀʆɲɿʃɲʏɳʏʉʋʄɸʀʍʏʉʆʍʐɶʃɸʆʏʌʘʅɹʆɲʍʏʉɲʆɲʏʉʄɿʃʊʏʅɼʅɲʏʉʐɷɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎ,
ʊʋʉʐ ʉɿ ɴʌʉʖʉʋʏʙʍɸɿʎ ɸʀʆɲɿ ʅɸɿʘʅɹʆɸʎ (600mm) ʃɲɿ ɻ ɲʆɲʏʌʉʔʉɷʊʏɻʍɻ ʏʉʐʎ ʋɸʌɿʉʌɿʍʅɹʆɻ. Ɉɲ
ʍʐʍʏɼʅɲʏɲʊʅʘʎɲʐʏɳɷɹʖʉʆʏɲɿʍɻʅɲʆʏɿʃɹʎʋɿɹʍɸɿʎɲʋʊʏɿʎɲʋʉʄɼʗɸɿʎʆɸʌʉʑɲʔʉʑɸʀʆɲɿʃʉʆʏɳʍʏɿʎ
ʅɸɶɳʄɸʎ ʃɲʏɲʆɲʄʙʍɸɿʎ ʃɲɿ ʏɻʆ ɲʐʇɻʅɹʆɻ ɺɼʏɻʍɻ ʄʊɶʘ ʏɻʎ ɸʆʏɲʏɿʃɼʎ ɶɸʘʌɶʀɲʎ, ʏʘʆ ɲʍʏɿʃʙʆ
ʋɸʌɿʉʖʙʆ (ȿɲʅʀɲ, Ⱥɼɴɲ ʃ.ɲ.), ʏɻʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ ʏʉʐ ɷɸʐʏɸʌʉɶɸʆʉʑʎ ʏʉʅɹɲ, ɲʄʄɳ ʃɲɿ ʏʘʆ
ɲʋʉʄɼʗɸʘʆʋʉʐɶʀʆʉʆʏɲɿɶɿɲʏɻʆʑɷʌɸʐʍɻʏɻʎȰɽɼʆɲʎ(ɉʄʀʃɻ).
ɇʏɻʆ ȵʑɴʉɿɲ ʉɿ ʍʐʆɽɼʃɸʎ ɷɿɲʔʉʌʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʄʊɶʘ ʋʉɿʃɿʄʊʅʉʌʔʉʐ ɲʆɲɶʄʑʔʉʐ ʃɲɿ ʍʑʆɽɸʏɻʎ
ɶɸʘʄʉɶɿʃɼʎ ɷʉʅɼʎ ʏɻʎ ʋɸʌɿʉʖɼʎ. Ɉɲ ʋɿʉ ɷʐʆɲʅɿʃɳ ʐʋʊɶɸɿɲ ʐɷɲʏɿʃɳ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ɲʆɲʋʏʑʍʍʉʆʏɲɿ
ʍʏʉʐʎ ʉʌɸɿʆʉʑʎ ʊɶʃʉʐʎ ʋʉʐ ʍʐɶʃʌʉʏʉʑʆ ʏʉ ʃɸʆʏʌɿʃʊ ʏʅɼʅɲ ʏʉʐ ʆɻʍɿʉʑ (ȴʀʌʔʐʎ, Ʉʄʐʅʋʉʎ), ɲʄʄɳ
ʍɻʅɲʆʏɿʃɹʎʋɿɹʍɸɿʎʄʊɶʘɲʋʉʄɼʗɸʘʆɲʍʃʉʑʆʏɲɿʃɲʏɳʋɸʌɿʉʖɹʎʍʏɻʆ ʃɸʆʏʌɿʃɼ(ʄɸʃɳʆɻɀɸʍʍɳʋɿʉʐ
ʋʉʏɲʅʉʑ,ɍɲʄʃʀɷɲ)ʃɲɿʍʏɻɴʊʌɸɿɲȵʑɴʉɿɲ(Ȼʍʏɿɲʀɲ).
ɇʏɻʆʄɸʃɳʆɻʏʘʆɇʋʉʌɳɷʘʆʉɿʋɿɹʍɸɿʎʋʉʐʃɲʏɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿɸʀʆɲɿɶɸʆɿʃɳʅɿʃʌɹʎɲʄʄɳɷɸɷʉʅɹʆɻʎʏɻʎ
ɉʗɻʄɼʎ Ɉʌʘʏʊʏɻʏɲʎ ʏʘʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ʏʉ ɿʍʉɺʑɶɿʉ ɸɿʍʌʉʙʆ Ͳ ɸʃʌʉʙʆ ɸʀʆɲɿ ɿɷɿɲʀʏɸʌɲ ɸʐɲʀʍɽɻʏʉ ʍɸ
ɲʄʄɲɶɹʎ.

ȿɸʋʏʉʅɸʌɼʍʏʉɿʖɸʀɲɶɿɲʏɲɷɿʉɿʃɻʏɿʃɳʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ,ʋʄɻɽʐʍʅɿɲʃɳɷɸɷʉʅɹʆɲ,
ʖʌɼʍɸɿʎɶɻʎʃɲɿʖʌɼʍɸɿʎʆɸʌʉʑ,ɷʀʆʉʆʏɲɿʍʏʉɅɲʌɲɷʉʏɹʉ8ʏɻʎȰʔɳʍɻʎ,ʅɸʏʀʏʄʉ
«Ȱʆɳʄʐʍɻɲʆɽʌʘʋʉɶɸʆʙʆʋɿɹʍɸʘʆʃɲɿʏʘʆɸʋɿʋʏʙʍɸʙʆʏʉʐʎʍʏɲɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃɳ
ʃɲɿʐʋʊɶɸɿɲʐɷɲʏɿʃɳʍʐʍʏɼʅɲʏɲ».

15647

15648

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɍʘʌʉʏɲʇɿʃɳɍɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ

5.3

Ɉɲ ʆʉʅʉɽɸʏɼʅɲʏɲ ʋʉʐ ʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿ ʅɸ ʏʉʆ ʖʘʌʉʏɲʇɿʃʊ ʍʖɸɷɿɲʍʅʊ ʏʉʐ ɉɷɲʏɿʃʉʑ ȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲʏʉʎ
Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎʃɲɿʉɿʃɲʏɸʐɽʑʆʍɸɿʎʋʉʐʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʍ’ɲʐʏɳʍʐʆʉʗʀɺʉʆʏɲɿʍʏɿʎ
ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐʎʋʉʐɲʃʉʄʉʐɽʉʑʆ:
1. ɇʑʆʉʗɻ ʃɲʏɸʐɽʑʆʍɸʘʆ ʏʉʐ ȳɸʆɿʃʉʑ Ʌʄɲɿʍʀʉʐ ɍʘʌʉʏɲʇɿʃʉʑ ɇʖɸɷɿɲʍʅʉʑ ʃɲɿ Ȱɸɿʔʊʌʉʐ
ȰʆɳʋʏʐʇɻʎɶɿɲʏɻʆɅɸʌɿʔɹʌɸɿɲɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷʉʎ(ɌȵȾ128/Ȱ`/2008)
x

ɃʄʉʃʄɼʌʘʍɻʃɲɿɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻʏʉʐʉɷɿʃʉʑɳʇʉʆɲʏʉʐȰʐʏʉʃɿʆɻʏʊɷʌʉʅʉʐȾɸʆʏʌɿʃɼʎȵʄʄɳɷɲʎ
–ȵ65(ȿɲʅʀɲ–ȵɶʆɲʏʀɲɃɷʊ).

x

ȵʆɿʍʖʑɸʏɲɿʉʌʊʄʉʎʏʉʐʄɿʅɹʆɲʏɻʎȾʑʅɻʎʍʏɿʎɸɽʆɿʃɹʎʃɲɿɷɿɸɽʆɸʀʎʅɸʏɲʔʉʌɹʎ.

x

Ƀʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆɻ ʍɿɷɻʌʉɷʌʉʅɿʃɼ ʍʑʆɷɸʍɻ ʃɲɿ ʋɲʌʉʖɼ ʐʗɻʄɼʎ ʋʉɿʊʏɻʏɲʎ ʍʐʆɷʐɲʍʅɹʆʘʆ
ʅɸʏɲʔʉʌʙʆʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿɶɿɲʏʉʄɿʅɹʆɲʏɻʎɍɲʄʃʀɷɲʎ.

x

Ʌʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿ ɻ ɸʋɹʃʏɲʍɻ ʃɲɿ ɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻ ʏʘʆ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆʘʆ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʍɿɷɻʌʊɷʌʉʅʉʐ
ʋʌʉɲʍʏɿɲʃʉʑ ʏʑʋʉʐ ɲʋʊ ʏɻ ɀɻʏʌʉʋʉʄɿʏɿʃɼ Ʌɸʌɿʉʖɼ Ȱɽɼʆɲʎ ɹʘʎ ɍɲʄʃʀɷɲ ʃɲɿ ȺɼɴɲͲ
ȿɿɴɲɷɸɿɳ.

x

ɇʖɸʏɿʃɳʅɸʏɿʎɅɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɹʎʌʐɽʅʀʍɸɿʎʃɲɿʏɲʅɹʏʌɲɶɿɲʏɿʎ ȰɅȵ,ʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿʍɸʍʖɹʍɻ
ʅɸʏɿʎʐʋʉɷʉʅɹʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎʍʏʌɲʏɻɶɿʃɼʎɸʅɴɹʄɸɿɲʎɻʃɲʏɲʍʃɸʐɼɲɶʘɶʙʆʋʌʉʎʏʉɸʌɶʉʍʏɳʍɿʉ
ʏɻʎȴȵȸʍʏʉȰʄɿɴɹʌɿȵʐɴʉʀɲʎ.

x

ɇʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏʉʆ ʋʌʘʏʉɶɸʆɼ ʏʉʅɹɲ ʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿ ɷɿɲʏɼʌɻʍɻ ʏɻʎ ɶɸʘʌɶʀɲʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ɸʆʏɲʏɿʃɼʎ
ʃʏɻʆʉʏʌʉʔʀɲʎ,ʅɸʋɲʌɳʄʄɻʄɻʋʌʉʍʏɲʍʀɲʏɻʎɶɸʘʌɶɿʃɼʎɶɻʎ.

x

ȴɿɲʏɼʌɻʍɻʏɻʎɸʇʉʌʐʃʏɿʃɼʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎʍʏɿʎʐʔɿʍʏɳʅɸʆɸʎʋɸʌɿʉʖɹʎɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎʃɲɿ
ɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻʏɻʎɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲʎɸʋɹʃʏɲʍɻʎʍɸʋɸʌɿʉʖɹʎ,ʊʋʉʐɸʆʏʉʋʀɺʉʆʏɲɿʆɹɲʃʉɿʏɳʍʅɲʏɲɼ
ʆɹɲʉʌʐʃʏɳ.

x

ȵʇʉʌɽʉʄʉɶɿʍʅʊʎʏɻʎʖʘʌʉɽɹʏɻʍɻʎʏʘʆɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃʙʆʅʉʆɳɷʘʆʅɸʋʌʊʍʔʉʌɸʎʌʐɽʅʀʍɸɿʎɶɿɲ
ʏɻʆ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʆɹʘʆ ʅʉʆɳɷʘʆ ʃɲɿ ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻ ʏʘʆ ʋʌʉɴʄɻʅɳʏʘʆ ʋʉʐ ʋʌʉʃɲʄʉʑʆ ʉɿ
ɼɷɻʐʔɿʍʏɳʅɸʆɸʎʍʐɶʃɸʆʏʌʙʍɸɿʎɼʉɿɷɿɳʍʋɲʌʏɸʎʅʉʆɳɷɸʎ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

2. ɇʑʆʉʗɻ ʃɲʏɸʐɽʑʆʍɸʘʆ ʏʉʐ ȵɿɷɿʃʉʑ Ʌʄɲɿʍʀʉʐ ɍʘʌʉʏɲʇɿʃʉʑ ɇʖɸɷɿɲʍʅʉʑ ʃɲɿ Ȱɸɿʔʊʌʉʐ
Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ɶɿɲ ʏɻʆ Ȳɿʉʅɻʖɲʆʀɲ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɻʆ Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɲ ɇʏɸʌɸɳʎ ȵʄʄɳɷʉʎ (ɌȵȾ
151/ȰȰɅ/2009)
x

Ƀʄʉʃʄɼʌʘʍɻʏʘʆʐʋɸʌʏʉʋɿʃʙʆʖɸʌʍɲʀʘʆɲʇʊʆʘʆʅɸʏɲʔʉʌʙʆ.

x

Ȱʆɲʍʐɶʃʌʊʏɻʍɻʏʉʐʋɲʌɲɶʘɶɿʃʉʑɿʍʏʉʑʍʏʉʐʎʏʉʅɸʀʎ,ʃʄɳɷʉʐʎʃɲɿʐʋɻʌɸʍʀɸʎʐʗɻʄʊʏɸʌɻʎ
ʋʌʉʍʏɿɽɹʅɸʆɻʎ ɲʇʀɲʎ ʋʉʐ ɸʆʍʘʅɲʏʙʆʉʐʆ ʏɿʎ ɸʇɸʄʀʇɸɿʎ ʍʏɻʆ ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃɼ ʋʌʊʉɷʉ ʃɲɿ ʍʏɻʆ
ʃɲɿʆʉʏʉʅʀɲ.

x

Ȼʍʖʐʌɼʍʏɼʌɿʇɻʏɻʎɸʆʀʍʖʐʍɻʎʏɻʎɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃɼʎɴɳʍɻʎʅɸʅʉʆɳɷɸʎʃɲɿʆʉʏʉʅɿʃʉʑʖɲʌɲʃʏɼʌɲ
ɲʆɸʇɳʌʏɻʏɲɲʋʊʏʉʆʃʄɲɷɿʃʊʖɲʌɲʃʏɼʌɲ.

x

ɇʑɺɸʐʇɻʏɻʎʅɸʏɲʋʉʀɻʍɻʎʅɸʏɻɶɸʘʌɶʀɲ.

x

ɇʐʆɷʐɲʍʅʊʎ ʏɻʎ ʅɸʏɲʋʉʀɻʍɻʎ ʅɸ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɸʔʉɷɿɲʍʏɿʃɼʎ ʃɲɿ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʍʏɿʎ
ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃɹʎɺʙʆɸʎʃɲɽʙʎʃɲɿʃɲʏɳʅɼʃʉʎʏʉʐɅȰȺȵ.

x

Ƀʌɶɲʆʘʅɹʆɻ ʖʘʌʉɽɹʏɻʍɻ ʏɻʎ ɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲʎ ʅɸ ʍʃʉʋʊ ʏɻʆ ɸʇʐɶʀɲʆʍɻ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆʘʆ
ʍʐɶʃɸʆʏʌʙʍɸʘʆ,ʅɸʏɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎʐʔɿʍʏɳʅɸʆʘʆʃɲɿɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʆɹʘʆʅʉʆɳɷʘʆ.

x

Ʌʉʄɿʏɿʃɼɶɿɲʏɿʎʖʌɼʍɸɿʎɶɻʎʃɲɿʏɻɷɿɳʍʋɲʌʏɻʖʘʌʉɽɹʏɻʍɻʏɻʎɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲʎ.
ɅʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿʏʉɍʘʌʉʏɲʇɿʃʊʋʌʊʏʐʋʉʏɻʎɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲʎʍʏɻʆɅɸʌɿʔɸʌɸɿɲʆɲɷɿɲʅʉʌʔʘɽɸʀʘʎ
ɸʇɼʎ:ɲ)ȷʙʆɻɍɲʄʃʀɷɲͲȺɼɴɲͲɃɿʆʊʔʐʏɲ,ɻʉʋʉʀɲʄɸɿʏʉʑʌɶɻʍɸɿʍʏʉʌɿʃɳʘʎʏʊʋʉʎɸʃʏʊʆʘʍɻʎ
ʏɻʎɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲʎʏɻʎȰɽɼʆɲʎͲȰʏʏɿʃɼʎ.ȸɺʙʆɻʅʋʉʌɸʀʆɲʋʌʉɸʃʏɲɽɸʀʋʌʉʎʏɲȲͲȲȴͲȴ(ʋɸʌɿʉʖɼ
ɸʋɹʃʏɲʍɻʎ). ɴ) ȵʐʌʑʏɸʌɻ ʋɸʌɿʉʖɼ ʏɻʎ ȿɲʅʀɲʎ ʋʉʐ ʅʋʉʌɸʀ ʅɸʄʄʉʆʏɿʃɳ ʆɲ ʍʐʆɷɸɽɸʀ ʅɸ ʏɻʆ
ɸʐʌʑʏɸʌɻ ʋɸʌɿʉʖɼ ȿɿɴɲɷɸɿɳʎͲɃʌʖʉʅɸʆʉʑ (ʋɸʌɿʉʖɼ ɸʋɹʃʏɲʍɻʎ). ɶ) ɀɸʅʉʆʘʅɹʆʉɿ ʋʊʄʉɿ
ʅɸɶɳʄɻʎʃʄʀʅɲʃɲʎʏɻʎȿɳʌʐʅʆɲʎͲɅʉʄɿʏɿʃʙʆ,ȱʍʋʌʘʆɇʋɿʏɿʙʆ.

3. ɇʑʆʉʗɻ ʃɲʏɸʐɽʑʆʍɸʘʆ ʏʉʐ ȵɿɷɿʃʉʑ Ʌʄɲɿʍʀʉʐ ɍʘʌʉʏɲʇɿʃʉʑ ɇʖɸɷɿɲʍʅʉʑ ʃɲɿ Ȱɸɿʔʊʌʉʐ
ȰʆɳʋʏʐʇɻʎɶɿɲʏʉʆɈʉʐʌɿʍʅʊʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏɻʆɅɸʌɿʔɹʌɸɿɲɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷʉʎ(ɌȵȾ1138/Ȳ`/2009)
x

Ȱʆɲʋʏʐɶʅɹʆɸʎ ʏʉʐʌɿʍʏɿʃɳ ʋɸʌɿʉʖɹʎ: Ȱʆɳʄɻʗɻ ɷʌɳʍɸʘʆ ɲʑʇɻʍɻʎ ʏɻʎ ʖʘʌɻʏɿʃʊʏɻʏɲʎ ʅɸ
ʋɲʌɳʄʄɻʄɻ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʃɲɿ ɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʏʉʐ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ ʃɲɿ ʏʉʐ ʏʉʋʀʉʐ ʅɹʍʘ ʏɻʎ
ɴɸʄʏʀʘʍɻʎʏʘʆʋɲʌɲʅɹʏʌʘʆʋʉʐʏʉʍʐʆɽɹʏʉʐʆ.ͲȰʆɳʄɻʗɻɷʌɳʍɸʘʆʉʌɶɳʆʘʍɻʎʏʉʐɳʏʐʋɲ
ʉɿʃɿʍʏɿʃɳ ɷɿɲʅʉʌʔʘʅɹʆʉʐ ɸʇʘɲʍʏɿʃʉʑ ʖʙʌʉʐ. Ͳ Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲ, ɲʆɳɷɸɿʇɻ ʃɲɿ ɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻ
ʏʉʐʔʐʍɿʃʉʑʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ.

15649

15650

x

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ȱʆɲʋʏʐʍʍʊʅɸʆɸʎʏʉʐʌɿʍʏɿʃɳʋɸʌɿʉʖɹʎ:
Ʌɸʌɿʉʖɹʎ ʅɸ ʋɸʌɿɽʙʌɿɲ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃʉʑ ʏʉʐʌɿʍʅʉʑ: ɀɹʏʌɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ɹɶʃɲɿʌɻ
ʋʌʊʄɻʗɻʔɲɿʆʉʅɹʆʘʆʐʋʉɴɳɽʅɿʍɻʎʏɻʎʋʉɿʊʏɻʏɲʎʏʘʆʔʐʍɿʃʙʆʃɲɿɲʆɽʌʘʋʉɶɸʆʙʆʋʊʌʘʆ
ʃɲɿ ʍʐʆɷʐɲʍʅɹʆɻ ʋʌʉɴʉʄɼ ʏʉʐʎ. ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʃɲɿ ɲʆɳɷɸɿʇɻ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ ʃɲɿ ʏʉʋʀʉʐ. Ͳ
Ȱʇɿʉʋʉʀɻʍɻ ʏʘʆ ʋʊʌʘʆ ʅɸ ʏɻʆ ɲʆɳʋʏʐʇɻ ɼʋɿʘʆ ʅʉʌʔʙʆ ʏʉʐʌɿʍʅʉʑ. Ͳ ɇʏɼʌɿʇɻ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ ʋʉʐ ʍʐʅɴɳʄʄʉʐʆ ʍʏɻʆ ɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻ ʏɻʎ ɸɿʃʊʆɲʎ ʃɲɿ ɶɸʆɿʃʊʏɸʌɲ ʍʏɻʆ
ɲʆɳɷɸɿʇɻʃɲɿʋʌʉɴʉʄɼʏʘʆʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃʙʆʃɲɿʏɻʎʔʐʍɿʉɶʆʘʅʀɲʎʏʉʐɲɶʌʉʏɿʃʉʑʖʙʌʉʐ.
Ʌɸʌɿʉʖɹʎ ʅɸ ʃʐʌʀɲʌʖɸʎ ʖʌɼʍɸɿʎ ɳʄʄɸʎ ɲʋʊ ʏʉʆ ʏʉʐʌɿʍʅʊ ʃɲɿ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ
ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃʙʆ ʅʉʌʔʙʆ ʏʉʐʌɿʍʅʉʑ: ȴɿɲʔʑʄɲʇɻ ʔʐʍɿʃʙʆ, ɿʍʏʉʌɿʃʙʆ, ɲʌʖɿʏɸʃʏʉʆɿʃʙʆ ʃ.ɲ.
ʍɻʅɸʀʘʆ ʏʉʐ ʖʙʌʉʐ ʅɸ «ʅʉʆɲɷɿʃɳ» ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ. Ͳ Ȱʇɿʉʋʉʀɻʍɻ ʏʘʆ ʋʊʌʘʆ ʅɸ ʏɻʆ
ɲʆɳʋʏʐʇɻɼʋɿʘʆʅʉʌʔʙʆʏʉʐʌɿʍʅʉʑ.ͲȰʆɳɷɸɿʇɻʃɲɿʋʌʉʍʏɲʍʀɲʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎʃɲɿʏʉʋʀʉʐ.

x

Ɂɻʍɿɳʃɲɿʋɲʌɳʃʏɿɸʎʋɸʌɿʉʖɹʎ:
Ƀʅɳɷɲ ȻȻ: Ɂɻʍɿɳ ʋʉʐ ɲʆɲʋʏʑʍʍʉʆʏɲɿ ʏʉʐʌɿʍʏɿʃɳ ɸʆʙ ʋɲʌɳʄʄɻʄɲ ɷɿɲɽɹʏʉʐʆ ʃɲɿ ɳʄʄɸʎ
ʋɲʌɲɶʘɶɿʃɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʃɲɿ ɸʃʅɸʏɲʄʄɸʑʍɿʅʉʐʎ ʋʊʌʉʐʎ. Ȱʋʊ ʏɲ ʆɻʍɿɳ ʋʉʐ
ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ ɲʐʏɼ ʃɲɿ ɸʆʏɳʍʍʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ʋɲʌʉʑʍɲ ʅɸʄɹʏɻ ɸʀʆɲɿ ʏɲ
ʋɲʌɲʃɳʏʘ:Ȱʄʊʆʆɻʍʉʎ,ɇʃɿɳɽʉʎ,ɇʃʊʋɸʄʉʎ,ɇʃʑʌʉʎ

x

Ƀʌɸɿʆɹʎ ʋɸʌɿʉʖɹʎ: ȴɿɲʏɼʌɻʍɻ ʏɻʎ ʋʉɿʊʏɻʏɲʎ ʏʘʆ ʔʐʍɿʃʙʆ ʃɲɿ ɲʆɽʌʘʋʉɶɸʆʙʆ ʋʊʌʘʆ ʅɸ
ʅɹʏʌɲ ʋʌʊʄɻʗɻʎ ʏʘʆ ʃɿʆɷʑʆʘʆ ʐʋʉɴɳɽʅɿʍɻʎ ʏʉʐʎ. Ͳ ɉɿʉɽɹʏɻʍɻ ʋʌɲʃʏɿʃʙʆ ʋʉʐ ɽɲ
ɸʇɲʍʔɲʄʀɺʉʐʆ ʅɸɿʘʅɹʆɻ ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻ ɸʆɹʌɶɸɿɲʎ ʃɲɿ ʖʌɼʍɻ ʔɿʄɿʃʙʆ ʋʌʉʎ ʏʉ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
ʐʄɿʃʙʆ. Ͳ ȴɻʅɿʉʐʌɶʀɲ ɸɿɷɿʃʙʆ ʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɿʃʙʆ ʋʌʉʏʑʋʘʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ɹʌɶʘʆ
ʍʐʅɴɲʏɿʃʙʆʐʋʉɷʉʅʙʆʍʏʉʆʉʌɸɿʆʊʖʙʌʉ.

x

Ʌɸʌɿʉʖɹʎ ʏʉʐ ȴɿʃʏʑʉʐ Ɍʑʍɻ (NATURA) 2000: Ʌʌʉʙɽɻʍɻ ʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ ʍʏɼʌɿʇɻʎ
ɲɶʌʉʏɿʃʙʆɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆʔɿʄɿʃʙʆʋʌʉʎʏʉʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ.

x

ȵɿɷɿʃɹʎʃɲɿʏɸʖʆɿʃɹʎʐʋʉɷʉʅɹʎ:
Ɋɷʌɸʐʍɻ: ȵʇɲʍʔɳʄɿʍɻ ʋʉʍʉʏɿʃɼʎ ʃɲɿ ʋʉɿʉʏɿʃɼʎ ɸʋɳʌʃɸɿɲʎ ʏʘʆ ʐɷɲʏɿʃʙʆ ʋʊʌʘʆ ʋʉʐ
ʋʌʉʉʌʀɺʉʆʏɲɿɶɿɲʏɻʆʑɷʌɸʐʍɻʏʘʆʋɸʌɿʉʖʙʆʅɸʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʏʉʐʌɿʍʅʉʑ.Ȱʋɲɿʏɸʀʏɲɿʃɲʏɳ
ʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲ, ɻ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʏɸʌɻ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʏʘʆ ʐɷɲʏɿʃʙʆ ʋʊʌʘʆ, ɻ ɷɿɲʔʑʄɲʇɻ ʏʘʆ
ʉɿʃʉʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ,ɻʋʌʉʍʏɲʍʀɲʏɻʎʔʐʏʉʃɳʄʐʗɻʎɶɿɲʏʉʆɸʅʋʄʉʐʏɿʍʅʊʏʘʆʐɷʌʉʔʉʌɿʙʆ,ʉ
ɹʄɸɶʖʉʎʏɻʎʌʑʋɲʆʍɻʎ,ɻɴɸʄʏʀʘʍɻʏʘʆɷɿʃʏʑʘʆɷɿɲʆʉʅɼʎʃɲɿɻʋɸʌɿʍʏʉʄɼʏɻʎʍʋɲʏɳʄɻʎ.
ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʐɶʌʙʆʃɲɿʍʏɸʌɸʙʆɲʋʉɴʄɼʏʘʆ:ɀɻɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʖʙʌʘʆʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃɼʎʏɲʔɼʎɼ
ɳʄʄʉʐ ʏʌʊʋʉʐ ɷɿɳɽɸʍɻʎ / ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ɲʋʉʌʌɿʅʅɳʏʘʆ ʍʏɿʎ ʋɸʌɿʉʖɹʎ ʏʉʐ ȴɿʃʏʑʉʐ Ɍʑʍɻ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

(NATURA)2000ʃɲɿʍʏɻʆɳʅɸʍɻʋɸʌʀʅɸʏʌʊʏʉʐʎʃɲɽʙʎʃɲɿʍʏɿʎʋɸʌɿʉʖɹʎʋʉʐʋʌʉʏɸʀʆʉʆʏɲɿ
ɶɿɲ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʘʎ ʏʉʋʀɲ ɿɷɿɲʀʏɸʌʉʐ ʔʐʍɿʃʉʑ ʃɳʄʉʐʎ. Ͳ ȸ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ʍʐɶʖʌʊʆʉʐ, ʔɿʄɿʃʉʑ
ʋʌʉʎ ʏʉ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ ɲʋʉʖɸʏɸʐʏɿʃʉʑ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ʅɸ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ ʄʐʅɳʏʘʆ (ɴɿʉʄʉɶɿʃʊ
ʃɲɽɲʌɿʍʅʊ)ʍɸʊʄɸʎʏɿʎʋɸʌɿʉʖɹʎʅɸʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʏʉʐʌɿʍʅʉʑ.
ȵʋʀʄʐʍɻ ʍʐɶʃʌʉʑʍɸʘʆ ʅɸ ɳʄʄɸʎ ʖʌɼʍɸɿʎ: Ɉʉʐʌɿʍʅʊʎ – ʐɷɲʏʉʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɸʎ: ȸ ʖʘʌʉɽɹʏɻʍɻ
ʆɹʘʆ ʅʉʆɳɷʘʆ ʐɷɲʏʉʃɲʄʄɿɸʌɶɸɿʙʆ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɲʋʉʔɸʑɶɸʏɲɿ ʍʏɿʎ ʋɸʌɿʉʖɹʎ ʋʉʐ
ʖɲʌɲʃʏɻʌʀɺʉʆʏɲɿʘʎɲʆɸʋʏʐɶʅɹʆɸʎʏʉʐʌɿʍʏɿʃɳ.
4. ɇʑʆʉʗɻ ʋʌʉʏɳʍɸʘʆ ɸɿɷɿʃʉʑ ʖʘʌʉʏɲʇɿʃʉʑ ʋʄɲɿʍʀʉʐ ʐɷɲʏʉʃɲʄʄɿɸʌɶɸɿʙʆ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɻʆ
Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɲɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ(ɌȵȾ2505/Ȳ/2011)
ɅʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿɻɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲɅɃȰɉʅɸʏɿʎɲʆʏʀʍʏʉɿʖɸʎɺʙʆɸʎ:
Ʌ.Ƀ.Ȱ.ɉ.ȴȻȰɉȿɃɉɏɆȵɏɁ
ȷɏɁȸIV.1
ȷɏɁȸIV.2
ȷɏɁȸI.1
ȷɏɁȸI.1

ȴʀɲʐʄʉʎɏʌɸʙʆȰʆɲʏʉʄɿʃɼ
ȴʀɲʐʄʉʎɏʌɸʙʆȴʐʏɿʃɼ
ȴʀɲʐʄʉʎɏʌɸʙʆȰʆɲʏʉʄɿʃɼ
ȴʀɲʐʄʉʎɏʌɸʙʆȴʐʏɿʃɼ

Ȼʖɽɸʀʎ
Ȼʖɽɸʀʎ
Ȼʖɽɸʀʎ
Ȼʖɽɸʀʎ

ɀʋʉʑʃɲɇʋɸʌʖɸɿʉʑ
ȰɶʀɲɈʌɿɳɷɲ
ȱɶɿʉʎɇɸʌɲʔɸʀʅ

Ʉʍʏʌɲʃɲ
Ʉʍʏʌɲʃɲ
Ȼʖɽɸʀʎ

Ȱʏɲʄɲʆʏʉʆɼʍɿ
ȳɲʁɷʉʐʌʉʆɼʍɿ
ɀɲʄɸʍʀʆɲ
ȲʊʌɸɿɲɄʌʅʉʐȿɳʌʐʅʆɲʎ
ɁʊʏɿɲɄʌʅʉʐȿɳʌʐʅʆɲʎ
ȳɳʏɺɲ

Ȼʖɽɸʀʎ
Ȼʖɽɸʀʎ
Ȼʖɽɸʀʎ
Ȼʖɽɸʀʎ
Ȼʖɽɸʀʎ
Ȼʖɽɸʀʎ

ȷɏɁȸIV.3
ȷɏɁȸIV.4
ȷɏɁȸIV.5

ȾɲʆɷɼʄɿͲȲʊʌɸɿɲ
ȾɲʆɷɼʄɿͲȾʊʔɿʆɲ
ȾɲʆɷɼʄɿͲȰʖʄɳɷɿ

Ȼʖɽɸʀʎ
Ȼʖɽɸʀʎ
Ȼʖɽɸʀʎ

ȷɏɁȸIV.6

ȾɲʆɷɼʄɿͲɀɹʄʉʐʆɲ

Ȼʖɽɸʀʎ

Ʌ.Ƀ.Ȱ.ɉ.ɀɏȿɃɉ
ȷɏɁȸII.1
ȷɏɁȸȻȻ.2
ȷɏɁȸII.3
ȰɈȰȿȰɁɈȸɇͲȿȰɆɉɀɁȰɇ
ȷɏɁȸIII.1
ȷɏɁȸȻȻȻ.2
ȷɏɁȸIII.3
ȷɏɁȸȻȻȻ.4
ȷɏɁȸIII.5
ȷɏɁȸȻȻȻ.6
ȲɃɆȵȻɃɉȵɉȲɃȽȾɃɉ

Ʌ.Ƀ.Ȱ.ɉ.ɁɃɈȻɃɉȵɉȲɃȽȾɃɉ
1.1.9
1.1.10ɲ
1.1.10ɴ
1.1.11

Ⱦɲʃɿɳɇʃɳʄɲ
ɅʉʑʆʏɲʎͲɌɿɷʉʆɻʍʀʉʐ
Ɉʉʐʌʃʉʄʀμɲʆʉ
ɀɲʌμɲʌʀʉʐ

Ȼʖɽɸʀʎ
Ȼʖɽɸʀʎ
Ȼʖɽɸʀʎ
Ȼʖɽɸʀʎ

15651

15652

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

5. ɇʑʆʉʗɻ ʃɲʏɸʐɽʑʆʍɸʘʆ ʏʉʐ ȵɿɷɿʃʉʑ Ʌʄɲɿʍʀʉʐ ɍʘʌʉʏɲʇɿʃʉʑ ɇʖɸɷɿɲʍʅʉʑ ʃɲɿ Ȱɸɿʔʊʌʉʐ
ȰʆɳʋʏʐʇɻʎɶɿɲʏɻʆɅɲʌɳʃʏɿɲȷʙʆɻʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏɻʆɅɸʌɿʔɹʌɸɿɲɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷʉʎ
x

Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲ ʏʉʐ ʋɲʌɳʃʏɿʉʐ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎ ʐʋʊʗɻ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻ ʏɲ
ɸʐʌʑʏɸʌɲʉɿʃʉʍʐʍʏɼʅɲʏɲ.

x

Ȱʆɲɶʆʙʌɿʍɻ ʏʉʐ ʅɸʄʄʉʆʏɿʃʉʑ ɸʆɷɸʖʊʅɸʆʉʐ ʃɿʆɷʑʆʉʐ ɶɿɲ ʏɿʎ ʋɲʌɳʃʏɿɸʎ ɺʙʆɸʎ ʍʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ
ʏʘʆʋɲʌɲʏɻʌʉʑʅɸʆʘʆʃʄɿʅɲʏɿʃʙʆɲʄʄɲɶʙʆ.

x

ɇɸʃɲʏɳʄʄɻʄɲʃɲɿʅɸʉɿʃʉʄʉɶɿʃʊʖɲʌɲʃʏɼʌɲʅɹʏʌɲʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎʏʘʆɲʃʏʙʆ.

x

ɇɸɴɲʍʅʊʎʍʏɻʆʏʉʋɿʃɼɿɷɿɲɿʏɸʌʊʏɻʏɲʃɲɿʏɻʅɸɶɳʄɻʋʉɿʃɿʄʉʅʉʌʔʀɲ ʏʘʆʋɲʌɳʃʏɿʘʆɺʘʆʙʆ,
ʙʍʏɸʆɲɲʆʏɿʅɸʏʘʋʀɺʉʆʏɲɿʉɿʋʌɲʃʏɿʃɹʎɲʆɳɶʃɸʎʏʉʐʎʅɸʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɸʎʄʑʍɸɿʎʃɲɿɸʐɹʄɿʃʏɲ
ʅɹʏʌɲ.

x

Ȱʇɿʉʋʉʀɻʍɻ ʏʘʆ ʔʐʍɿʃʙʆ ɷʐʆɲʅɿʃʙʆ ɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆ ʃɲɿ ʍɸɴɲʍʅʊʎ ʍʏɻ ʖʘʌɻʏɿʃʊʏɻʏɲ ʃɲɿ
ɲʆʏʉʖɼ ʏʘʆ ʉɿʃʉʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ, ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎ ʐʋʊʗɻ ʏɲ ʐɷʌʉʄʉɶɿʃɳ, ɶɸʘʅʉʌʔʉʄʉɶɿʃɳ,
ʃʄɿʅɲʏɿʃɳ,ʉɿʃʉʄʉɶɿʃɳ,ʃʉɿʆʘʆɿʃʉͲʉɿʃʉʆʉʅɿʃɳʃɲɿʋʉʄɿʏɿʍʏɿʃɳɷɸɷʉʅɹʆɲ.

6. ɇʑʆʉʗɻ ʃɲʏɸʐɽʑʆʍɸʘʆ ʏʉʐ Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʉʑ Ʌʄɲɿʍʀʉʐ ɍʘʌʉʏɲʇɿʃʉʑ ɇʖɸɷɿɲʍʅʉʑ Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɲʎ
ɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ(ɌȵȾ1469/Ȳ`/2003)
x

Ȼɸʌɳʌʖɻʍɻ–ʉʌɶɳʆʘʍɻʏʉʐʉɿʃɿʍʏɿʃʉʑɷɿʃʏʑʉʐ.

x

Ⱦɲɽʉʌɿʍʅʊʎ ʏʘʆ ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʃʙʆ ʋʄɻɽʐʍʅɿɲʃʙʆ ʅɸɶɸɽʙʆ ʅɹʍʘ ʍʐɶʃʌɳʏɻʍɻʎ ɲʋʊ ʏɻʆ
ɲʆɲʅɸʆʊʅɸʆɻɹʇʉɷʉʏʉʐɲɶʌʉʏɿʃʉʑʏʉʐʌɿʍʅʉʑ.

x

ɍʌɻʍɿʅʉʋʉʀɻʍɻ ʍʐɶʃɸʆʏʌʘʏɿʃʙʆ ʖʘʌɿʃɳ ʋʉʄɸʉɷʉʅɿʃʙʆ ʅɻʖɲʆɿʍʅʙʆ (ɸʋɸʃʏɳʍɸɿʎ ʍʖɸɷʀʘʆ,
ȲȵɅȵ,ɅȵɆɅɃ,ɅɃȰɅȴ,ʃʏʄ.).

x

Ȱʆɳʋʏʐʇɻʏʘʆʖʌɼʍɸʘʆɶɻʎ,ʃɲʏɳʏʌʊʋʉʋʄɹʉʆʉʌɶɲʆʘʅɹʆʉ,ʃɲʏɳʃʑʌɿʉʄʊɶʉʍʏɿʎʋɸʌɿʉʖɹʎ
ʏʘʆʋʊʄʘʆʃɲɿɲʇʊʆʘʆɲʆɳʋʏʐʇɻʎʃɲɿʍɸʃɲʏɳʄʄɻʄɲʍʖɸɷɿɲʍʅɹʆʉʐʎʐʋʉɷʉʖɸʀʎ.

x

Ⱦɲɽʉʌɿʍʅʊʎ ʖʌɼʍɸʘʆ ɶɻʎ ʅɸ ɿɷɿɲʀʏɸʌɲ ɲʃʌɿɴɼ ʍʖɸɷɿɲʍʅʊ ʍʏɿʎ ʋɸʌɿʉʖɹʎ ʏʘʆ ʉɿʃɿʍʏɿʃʙʆ
ʃɹʆʏʌʘʆ3ʉʐɸʋɿʋɹɷʉʐʃɲɿɳʆʘ,ʃɲɽʙʎʃɲɿʃɲʏɳʅɼʃʉʎʏʘʆɲʇʊʆʘʆɲʆɳʋʏʐʇɻʎ.

x

ɇʐʆʏʉʆɿʍʅʊʎʏʉʐʍʖɸɷɿɲʍʅʉʑʍɸɸʋʀʋɸɷʉȳɅɇʅɸɴɲʍɿʃɼɲʌʖɼʏɻʆɸʋɿɷʀʘʇɻʏɻʎʋɲʌɳʄʄɻʄɻʎ,
ʊʖɿɲʋɲʌɲʀʏɻʏɲɿʍʊʌʌʉʋɻʎ,ɲʄʄɳɲʆɳʄʉɶɲʅɸʏɻʆɿɷɿɲɿʏɸʌʊʏɻʏɲʃɳɽɸɸʆʊʏɻʏɲʎ,ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ
ʏʘʆʖʌɼʍɸʘʆʃɲɿʏɻʎɲʋʉʔʐɶɼʎʍʐɶʃʌʉʑʍɸʘʆʅɸʏɲʇʑʏʉʐʎʃɲɿʅɸʏʉʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ȵɿɷɿʃʊʏɸʌɲʍɸʍʖɹʍɻʅɸʏʉʐʎɌʐʍɿʃʉʑʎʋʊʌʉʐʎ:
x

Ʌʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿʉʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆɻɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻɲʆɳʄɸʃɳʆɻɲʋʉʌʌʉɼʎ(ʍɸʍʐʆɷʐɲʍʅʊʅɸʏɿʎɶɸʆɿʃɹʎ
ʖʌɼʍɸɿʎʍ’ɲʐʏɼ).ɅʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉȾɹʆʏʌʉɶɿɲʏɻʆȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻɉɷɳʏɿʆʘʆɅʊʌʘʆʏɻʎɅɸʌɿʔɹʌɸɿɲʎ
ɻȿɿɴɲɷɸɿɳ.

x

ȸ ʋɲʌɲʖʙʌɻʍɻ ʏʘʆ ʐɷɲʏɿʃʙʆ ʋʊʌʘʆ ʏɻʎ Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɲʎ ɶɿɲ ʃɳʄʐʗɻ ɲʆɲɶʃʙʆ ʏɻʎ Ȱɽɼʆɲʎ
ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸʄɹɶʖɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ʘʎ ɳʆʘ Ⱦɹʆʏʌʉ ʍʏɲ ʋʄɲʀʍɿɲ ɸʆʊʎ ʍʖɸɷʀʉʐ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʃɲɿ ʆɲ
ɶʀʆɸʏɲɿʍɸɲʆʏɲʋʉɷʉʏɿʃɼɴɳʍɻ.

ɇʏɻʆ Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɲ ɇʏɸʌɸɳʎ ȵʄʄɳɷɲʎ ɹʖʉʐʆ ɽɸʍʅʉɽɸʏɻɽɸʀ ʍɸ ʃɲʏʙʏɸʌʉ ʏʉʐ ʋɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʉʑ
ʍʖɸɷɿɲʍʅʉʑ45ȳɸʆɿʃɳɅʉʄɸʉɷʉʅɿʃɳɇʖɹɷɿɲ(ȳɅɇ),ɸʆʙɸʃʋʉʆʉʑʆʏɲɿ(ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʍʏʉɿʖɸʀɲʋʉʐɷʀʆɸɿ
ɻȾȵȴȾȵ)26ȳɅɇ/ɇɍɃɃȰɅ.
ȵʋɿʋʄɹʉʆʐʔʀʍʏɲʏɲɿɽɸʍʅʉɽɸʏɻʅɹʆʉʋʄɲʀʍɿʉȷɃȵʃɲɿɅȵɆɅɃ.
Ɍɽɿʙʏɿɷɲ:

(ɅȵɆɅɃ)ɌȵȾ1044/ȴ’/14Ͳ12Ͳ2001
(ȷɃȵ)(ɌȵȾ1038/ȴ’/13Ͳ12Ͳ2001)
(ȷɃȵ)ʊʌʉʎȾɲʄʄʀɷʌʉʅʉʐ(ɌȵȾ696/ȴ’/12Ͳ08Ͳ2002)
(Ʌ.ȵ.Ɇ.ɅɃ)ɌȵȾ1044/ȴ’/14Ͳ12Ͳ2001

Ɍʘʃʀɷɲ:

(ȷɃȵ)ɸʐʌʑʏɸʌɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎȴɸʄʔʙʆɲʋʊ(ɌȵȾ417/ȴ’/03Ͳ09Ͳ1985)

Ȳʉɿʘʏʀɲ:

(ȷɃȵ)ɲʋʊ(ɌȵȾ417/ȴ’/03Ͳ09Ͳ1985)

ȵʑɴʉɿɲ:

(ȷɃȵ)ȴʑʍʏʉʐɲʋʊ(ɌȵȾ60/ȴ’/08Ͳ02Ͳ1990)
(ȷɃȵ)Ȼʍʏɿɲʀɲ–Ⱦɲʆɲʏɳɷɿʃʘʆɲʋʊ(ɌȵȾ205/ȴ’/10Ͳ04Ͳ1990)
(ȷɃȵ)Ɏɲʖʆʙʆȵʐɴʉʀɲʎ(ɌȵȾ642ȴ/09.10.1989)
(ɅȵɆɅɃ)ɌȵȾ1370/ȴ’/16Ͳ12Ͳ2003ʃɲɿ1026/ȴ’/05Ͳ12Ͳ2001

ɀɸɴɳʍɻʏʉʋʌʙʏʉʖʘʌʉʏɲʇɿʃʊʏɻʎɅɸʌɿʔɹʌɸɿɲʎʋʉʐɸɶʃʌʀɽɻʃɸʏʉ2003,ʍɼʅɸʌɲ,ʅɸʏɳɲʋʊʍʖɸɷʊʆ
10ʖʌʊʆɿɲɸʋɿʃɲɿʌʉʋʉɿɸʀʏɲɿʃɲɿɲʆɲɽɸʘʌɸʀʏɲɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻʆɹɲɷɸɷʉʅɹʆɲʃɲɿʋɲʌɲʅɹʏʌʉʐʎ
ʊʋʘʎʉɿʉɿʃʉʆʉʅɿʃɹʎ(ʃʌʀʍɻ–ʑʔɸʍɻ)ʃɲɿɷɿʉɿʃɻʏɿʃɹʎ(Ⱦɲʄʄɿʃʌɳʏɻʎ)ʅɸʏɲɴʉʄɹʎʋʉʐʍʐʆɹɴɻʍɲʆɲʐʏɳ
ʏɲʖʌʊʆɿɲ.ȸɲʆɲɽɸʙʌɻʍɻʏʉʐɅʄɲɿʍʀʉʐɸʍʏɿɳɺɸʏɲɿ:
x

ɇʏɻʆ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʏʉʐ ʋʌʙʏʉʐ ʋɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʉʑ ʖʘʌʉʏɲʇɿʃʉʑ, ʋʉʐ ʅɸ ʏɿʎ ʃɲʏɸʐɽʑʆʍɸɿʎ ʏʉʐ,
ɷʌʉʅʉʄʉɶɼɽɻʃɸ,ɲʆʃɲɿɷɸʆʉʄʉʃʄɻʌʙɽɻʃɸ,ɻɸʆʀʍʖʐʍɻʏɻʎɽɹʍɻʎʏɻʎɅɸʌɿʔɹʌɸɿɲʎʍɸʋʉʄʄɳ
ɸʋʀʋɸɷɲ:ʅɸʏɲʔʉʌʙʆ,ɷɿʃʏʑʘʆ,ɸʆɹʌɶɸɿɲʎ,ʋʉʄɿʏɿʍʅʉʑ,ʍʐɶʃʌɳʏɻʍɻʎʋʄɻɽʐʍʅʉʑʍɸʉʌɸɿʆɹʎ
ʋɸʌɿʉʖɹʎ,ʌʊʄʉʐʏʘʆɲʍʏɿʃʙʆʃɹʆʏʌʘʆ.

15653

15654

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

x

ɇʏɻʆ ɲʆɲɶʃɲɿʊʏɻʏɲ ɸʆɲʌʅʊʆɿʍɻʎ ʏʘʆ ʃɲʏɸʐɽʑʆʍɸʘʆ ʏʉʐ ʋɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʉʑ ʖʘʌʉʏɲʇɿʃʉʑ ʃɲɿ
ʃʐʌʀʘʎʏɻʆɲʇɿʉʋʉʀɻʍɼʏʉʐʍʏɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲɲʆɲɽɸʙʌɻʍɻʎʏʉʐȳɸʆɿʃʉʑɍʘʌʉʏɲʇɿʃʉʑʃɲɿʏʘʆ
ȵɿɷɿʃʙʆ ʏʉʐ Ɉʉʐʌɿʍʅʉʑ, ʏɻʎ Ȳɿʉʅɻʖɲʆʀɲʎ, ʏʘʆ ȰɅȵ ʃɲɿ ʏʘʆ ɉɷɲʏʉʃɲʄʄɿɸʌɶɸɿʙʆ, ʅɸ ʍʃʉʋʊ
ʏɻʆɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻʏʉʐʌʊʄʉʐʏɻʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ.

x

ɇʏɻʆ ɲʆɳɷɸɿʇɻ ʏʘʆ ʋʌʉʍɲʌʅʉɶʙʆ ʋʉʐ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɶʀʆʉʐʆ ʍɸ ɽɹʅɲʏɲ ʖʘʌʉʏɲʇɿʃɼʎ ɹʆʏɲʇɻʎ,
ʖʘʌʉͲʉɿʃʉʆʉʅɿʃʉʑ ʋʄɲɿʍʀʉʐ, ʖʘʌɿʃɼʎ ɷɿɳʌɽʌʘʍɻʎ ʃɲʏʉʀʃɻʍɻʎ ʃɲɿ ɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ, ʃɲɿ ʏɻʎ
ʋɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼʎʋʉʄɿʏɿʃɼʎɶɿɲʏɻʆʏʊʆʘʍɻʏɻʎʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼʎʃɲɿʃʉɿʆʘʆɿʃɼʎɺʘɼʎʏɻʎɇʏɸʌɸɳʎ
ȵʄʄɳɷɲʎ. 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

6. ȰɆɀɃȴȻȵɇȰɆɍȵɇ
6.1

ɄʆʉʅɲʃɲɿɷɿɸʑɽʐʆʍɻʏɻʎɲʌʅʊɷɿɲʎȰʌʖɼʎ

Ƀɿ ɲʌʅʊɷɿɸʎ ɲʌʖɹʎ (ȵɽʆɿʃɼ ʃɲɿ Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɹʎ) ɶɿɲ ʏɻʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʃɲɿ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʏʘʆ ʐɷɳʏʘʆ ʍʏʉ
ɉɷɲʏɿʃʊ ȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲ Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ ɇʏɸʌɸɳʎ ȵʄʄɳɷɲʎ ʃɲɿ ʏɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ ɲʐʏʙʆ
ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿʍʏʉʐʎɅʀʆɲʃɸʎʋʉʐɲʃʉʄʉʐɽʉʑʆ.
6.1.1

ȵɽʆɿʃɼɲʌʅʊɷɿɲȰʌʖɼ

ȸ ȵɿɷɿʃɼ ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲ ɉɷɳʏʘʆ (ȵȳɉ), ɹʖɸɿ ʏɻʆ ɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɲ ʃɲʏɳʌʏɿʍɻʎ ʏʘʆ ʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ
ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʃɲɿ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʏʘʆ ʐɷɲʏɿʃʙʆ ʋʊʌʘʆ ʏɻʎ ʖʙʌɲʎ ʃɲɿ ʏʉʐ ʍʐʆʏʉʆɿʍʅʉʑ ʏʘʆ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ
ʃɲɿ ʃʌɲʏɿʃʙʆ ʔʉʌɹʘʆ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ɺɼʏɻʅɲ ʋʉʐ ɲʔʉʌɳ ʍʏɻʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʃɲɿ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʏʘʆ ʐɷɳʏʘʆ. ȸ
ȵȳɉɸʀʆɲɿʉʌɶɲʆʘʅɹʆɻʍɸȴɿɸʐɽʑʆʍɸɿʎʃɲɿɈʅɼʅɲʏɲʃɲɿɸʋɿʃɸʔɲʄɼʎʏɻʎɸʀʆɲɿʉɸʃɳʍʏʉʏɸɲʌʅʊɷɿʉʎ
ȵɿɷɿʃʊʎȳʌɲʅʅɲʏɹɲʎʏʉʐɉɅȵȾȰ.
Ʌʀʆɲʃɲʎ8:ȵɽʆɿʃɼȰʌʅʊɷɿɲȰʌʖɼ
ȵȺɁȻȾȸȰɆɀɃȴȻȰȰɆɍȸ–ȾȵɁɈɆȻȾȸȴȻɃȻȾȸɇȸ
ȵʋʀʍɻʅɻʉʆʉʅɲʍʀɲʏɻʎȰʌʅʊɷɿɲʎɲʌʖɼʎ

ɉʋʉʐʌɶɸʀʉɅɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ,ȵʆɹʌɶɸɿɲʎ&ȾʄɿʅɲʏɿʃɼʎȰʄʄɲɶɼʎͲ
ȵɿɷɿʃɼȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲɉɷɳʏʘʆ

ɇʐʆʏʉʅʉɶʌɲʔʀɲ/Ȱʃʌʘʆʑʅɿʉ

ɉɅȵȾȰ/ȵȳɉ

ȾʘɷɿʃʊʎȾʌɳʏʉʐʎͲɀɹʄʉʐʎ

GR

Ƀɷʊʎ/Ȱʌɿɽʅʊʎ

ɀ.Ȼɲʏʌʀɷʉʐ2&ȿɸʘʔ.Ⱦɻʔɿʍʀɲʎ124

Ʌʊʄɻ

Ȱɽɼʆɲ

ɍʙʌɲ

ȵʄʄɳɷɲ

ɈɲʖʐɷʌʉʅɿʃʊʎȾʘɷɿʃʊʎ

11526

ȴɿʃʏʐɲʃʊʎʏʊʋʉʎ

http://www.ypeka.gr/

Ɉɻʄɹʔʘʆʉ/ʔɲʇ

2106931250/2106994355

ȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃʊʏɲʖʐɷʌʉʅɸʀʉ

Info.egy@prv.ypeka.gr 

6.1.2

Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɹʎɲʌʅʊɷɿɸʎɲʌʖɹʎ

ɇʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆȾ.ɉ.Ȱ47630/16Ͳ11Ͳ2005(ɌȵȾ1688/Ȳ/1Ͳ12Ͳ2005)ʍɸɸʔɲʌʅʉɶɼʏʉʐɳʌɽʌʉʐ5ʏʉʐ
Ɂʊʅʉʐ 3199/2003, ʍʐʍʏɼɽɻʃɸ ʆɹɲ ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ ʅɸ ʏʀʏʄʉ «ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ ɉɷɳʏʘʆ», ɻ ʉʋʉʀɲ ʐʋɲɶʊʏɲʆ
ʍʏɻʆʏɹʘʎȾʌɲʏɿʃɼɅɸʌɿʔɹʌɸɿɲʃɲɿʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉɁ.3852/2010ʐʋɳɶɸʏɲɿʍʏɻʆʆʐʆȰʋʉʃɸʆʏʌʘʅɹʆɻ
ȴɿʉʀʃɻʍɻ.
ɇʏʉ Ʌȴ 138 (ɌȵȾ231/27.12.10) ʋɸʌɿɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ɻ ȴɿɳʌɽʌʘʍɻ ʃɲɿ ʉɿ Ȱʌʅʉɷɿʊʏɻʏɸʎ ʏɻʎ
Ȱʋʉʃɸʆʏʌʘʅɹʆɻʎ ȴɿʉʀʃɻʍɻʎ Ⱥɸʍʍɲʄʀɲʎ – ɇʏɸʌɸɳʎ ȵʄʄɳɷɲʎ. ɀɸ ʏɻ "Ɂɹɲ Ȱʌʖɿʏɸʃʏʉʆɿʃɼ ʏɻʎ

15655

15656

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ȰʐʏʉɷɿʉʀʃɻʍɻʎʃɲɿʏɻʎȰʋʉʃɸʆʏʌʘʅɹʆɻʎȴɿʉʀʃɻʍɻʎ–ɅʌʊɶʌɲʅʅɲȾɲʄʄɿʃʌɳʏɻʎ"(N.3852/2010),ʉɿɸʃ
ʏʉʐ Ɂʊʅʉʐ 3199/2003 ʋɸʌʀ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʃɲɿ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʏʘʆ ɉɷɲʏɿʃʙʆ ʋʊʌʘʆ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɸʎ
ɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɸʎɸʋɿʅɸʌʀɺʉʆʏɲɿʅɸʏɲʇʑʏɻʎȰʋʉʃɸʆʏʌʘʅɹʆɻʎȴɿʉʀʃɻʍɻʎ ʃɲɿʏʘʆȰɿʌɸʏʙʆɅɸʌɿʔɸʌɸɿʙʆ.
ȸ Ⱦʌɲʏɿʃɼ ȴɿʉʀʃɻʍɻ ɸʋɿʔʉʌʏʀɺɸʏɲɿ ʅɸ ʏɻʆ ɸʐɽʑʆɻ ʖɳʌɲʇɻʎ ʏɻʎ ʍʏʌɲʏɻɶɿʃɼʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʃɲɿ ʉɿ
ɲɿʌɸʏɹʎʋɸʌɿʔɹʌɸɿɸʎɸʋɿʔʉʌʏʀɺʉʆʏɲɿʃʐʌʀʘʎʅɸʏɻʆʐʄʉʋʉʀɻʍɻʏʉʐʍʏʌɲʏɻɶɿʃʉʑʍʖɸɷɿɲʍʅʉʑ.
Ʌʀʆɲʃɲʎ9:ɅɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼȰʌʅʊɷɿɲȰʌʖɼ(1)–Ȱʋʉʃɸʆʏʌʘʅɹʆɻȴɿʉʀʃɻʍɻ
ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰȾȸȰɆɀɃȴȻȰȰɆɍȸͲȰɅɃȾȵɁɈɆɏɀȵɁȸȴȻɃȻȾȸɇȸ
ȵʋʀʍɻʅɻʉʆʉʅɲʍʀɲʏɻʎȰʌʅʊɷɿɲʎɲʌʖɼʎ

ȰʋʉʃɸʆʏʌʘʅɹʆɻȴɿʉʀʃɻʍɻȺɸʍʍɲʄʀɲʎͲɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ
ȴ/ʆʍɻɉɷɳʏʘʆɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ

ɇʐʆʏʉʅʉɶʌɲʔʀɲ/Ȱʃʌʘʆʑʅɿʉ

Ȱ.ȴ.ȺͲɇ.ȵ/ȴ.ɉ.ɇ.ȵ

ȾʘɷɿʃʊʎȾʌɳʏʉʐʎͲɀɹʄʉʐʎ

GR

Ƀɷʊʎ/Ȱʌɿɽʅʊʎ

ȲɹʄʄɿʉʐʃɲɿȺɸʉɷʘʌɳʏʉʐ

Ʌʊʄɻ

ȿȰɀȻȰ

ɍʙʌɲ

ȵȿȿȰȴȰ

ɈɲʖʐɷʌʉʅɿʃʊʎȾʘɷɿʃʊʎ

35100

ȴɿʃʏʐɲʃʊʎʏʊʋʉʎ

http://www.apdthest.gov.gr/

Ɉɻʄɹʔʘʆʉ/ʔɲʇ

2231046337/2231043007

ȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃʊʏɲʖʐɷʌʉʅɸʀʉ

dydatonster@apdthest.gov.gr

Ʌʀʆɲʃɲʎ10:ɅɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼȰʌʅʊɷɿɲȰʌʖɼ(2)–Ȱʋʉʃɸʆʏʌʘʅɹʆɻȴɿʉʀʃɻʍɻ
ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰȾȸȰɆɀɃȴȻȰȰɆɍȸͲȰɅɃȾȵɁɈɆɏɀȵɁȸȴȻɃȻȾȸɇȸ 

ȵʋʀʍɻʅɻʉʆʉʅɲʍʀɲʏɻʎȰʌʅʊɷɿɲʎɲʌʖɼʎ

ȰʋʉʃɸʆʏʌʘʅɹʆɻȴɿʉʀʃɻʍɻȺɸʍʍɲʄʀɲʎͲɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ
ȴ/ʆʍɻɉɷɳʏʘʆȺɸʍʍɲʄʀɲʎ

ɇʐʆʏʉʅʉɶʌɲʔʀɲ/Ȱʃʌʘʆʑʅɿʉ

Ȱ.ȴ.ȺͲɇ.ȵ/ȴ.ɉ.ɇ.ȵ

ȾʘɷɿʃʊʎȾʌɳʏʉʐʎͲɀɹʄʉʐʎ

GR

Ƀɷʊʎ/Ȱʌɿɽʅʊʎ

Ɍɲʌʍɳʄʘʆ148

Ʌʊʄɻ

ȿȰɆȻɇȰ

ɍʙʌɲ

ȵȿȿȰȴȰ

ɈɲʖʐɷʌʉʅɿʃʊʎȾʘɷɿʃʊʎ

41355

ȴɿʃʏʐɲʃʊʎʏʊʋʉʎ

http://www.apdthest.gov.gr/

Ɉɻʄɹʔʘʆʉ/ʔɲʇ

2410616189/2410234321

ȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃʊʏɲʖʐɷʌʉʅɸʀʉ

dydatonthes@apthest.gov.gr

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ʌʀʆɲʃɲʎ11:ɅɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼȰʌʅʊɷɿɲȰʌʖɼ(3)–ȰɿʌɸʏɼɅɸʌɿʔɹʌɸɿɲ
ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰȾȸȰɆɀɃȴȻȰȰɆɍȸͲȰȻɆȵɈȸɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰ
ȵʋʀʍɻʅɻʉʆʉʅɲʍʀɲʏɻʎȰʌʅʊɷɿɲʎɲʌʖɼʎ

Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɲɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ–ȴ/ʆʍɻɅɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ&
ɍʘʌɿʃʉʑɇʖɸɷɿɲʍʅʉʑͲɈʅɼʅɲɉɷʌʉʉɿʃʉʆʉʅʀɲʎ

ɇʐʆʏʉʅʉɶʌɲʔʀɲ/Ȱʃʌʘʆʑʅɿʉ

Ʌ.ɇ.ȵ/ȴȻ.Ʌȵ.ɍɏ.ɇ/Ɉʅɼʅɲɉɷʌʉʉɿʃʉʆʉʅʀɲʎ

ȾʘɷɿʃʊʎȾʌɳʏʉʐʎͲɀɹʄʉʐʎ

GR

Ƀɷʊʎ/Ȱʌɿɽʅʊʎ

Ʌɲʏʌʊʃʄʉʐ25

Ʌʊʄɻ

ȿȰɀȻȰ

ɍʙʌɲ

ȵʄʄɳɷɲ

ɈɲʖʐɷʌʉʅɿʃʊʎȾʘɷɿʃʊʎ

35100

ȴɿʃʏʐɲʃʊʎʏʊʋʉʎ

http://www.pste.gov.gr

Ɉɻʄɹʔʘʆʉ/ʔɲʇ

2231352437/2231033231

ȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃʊʏɲʖʐɷʌʉʅɸʀʉ

dixope@otenet.gr

Ʌʀʆɲʃɲʎ12:ɅɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼȰʌʅʊɷɿɲȰʌʖɼ(4)–ȰɿʌɸʏɼɅɸʌɿʔɹʌɸɿɲ
ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰȾȸȰɆɀɃȴȻȰȰɆɍȸͲȰȻɆȵɈȸɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰ
ȵʋʀʍɻʅɻʉʆʉʅɲʍʀɲʏɻʎȰʌʅʊɷɿɲʎɲʌʖɼʎ

ɅɸʌɿʔɹʌɸɿɲȺɸʍʍɲʄʀɲʎ–ȴ/ʆʍɻɅɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ&
ɍʘʌɿʃʉʑɇʖɸɷɿɲʍʅʉʑͲɈʅɼʅɲɉɷʌʉʉɿʃʉʆʉʅʀɲʎ

ɇʐʆʏʉʅʉɶʌɲʔʀɲ/Ȱʃʌʘʆʑʅɿʉ

Ʌ.Ⱥ/ȴȻ.Ʌȵ.ɍɏ.ɇ/Ɉʅɼʅɲɉɷʌʉʉɿʃʉʆʉʅʀɲʎ

ȾʘɷɿʃʊʎȾʌɳʏʉʐʎͲɀɹʄʉʐʎ

GR

Ƀɷʊʎ/Ȱʌɿɽʅʊʎ

Ɍɲʌʍɳʄʘʆ148

Ʌʊʄɻ

ȿȰɆȻɇȰ

ɍʙʌɲ

ȵʄʄɳɷɲ

ɈɲʖʐɷʌʉʅɿʃʊʎȾʘɷɿʃʊʎ

41335

ȴɿʃʏʐɲʃʊʎʏʊʋʉʎ

http://www.pthes.gov.gr/

Ɉɻʄɹʔʘʆʉ/ʔɲʇ

2410Ͳ670388/2410Ͳ617175

ȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃʊʏɲʖʐɷʌʉʅɸʀʉ

periv.xorsxed@thessaly.gov.gr

Ʌʀʆɲʃɲʎ13:ɅɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼȰʌʅʊɷɿɲȰʌʖɼ(5)–ȰɿʌɸʏɼɅɸʌɿʔɹʌɸɿɲ
ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰȾȸȰɆɀɃȴȻȰȰɆɍȸͲȰȻɆȵɈȸɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰ
ȵʋʀʍɻʅɻʉʆʉʅɲʍʀɲʏɻʎȰʌʅʊɷɿɲʎɲʌʖɼʎ

ɅɸʌɿʔɹʌɸɿɲȰʏʏɿʃɼʎͲȴ/ʆʍɻȲɿʉʅɻʖɲʆʀɲʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎ&
ɌʐʍɿʃʙʆɅʊʌʘʆ–Ɉʅɼʅɲȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʐɷɲʏɿʃʙʆʋʊʌʘʆ

ɇʐʆʏʉʅʉɶʌɲʔʀɲ/Ȱʃʌʘʆʑʅɿʉ

Ͳ

ȾʘɷɿʃʊʎȾʌɳʏʉʐʎͲɀɹʄʉʐʎ

GR

Ƀɷʊʎ/Ȱʌɿɽʅʊʎ

Ʌʉʄʐʏɸʖʆɸʀʉʐ4

Ʌʊʄɻ

Ȱɽɼʆɲ

ɍʙʌɲ

ȵʄʄɳɷɲ

ɈɲʖʐɷʌʉʅɿʃʊʎȾʘɷɿʃʊʎ

10433

ȴɿʃʏʐɲʃʊʎʏʊʋʉʎ

http://www.patt.gov.gr

Ɉɻʄɹʔʘʆʉ/ʔɲʇ

2132101115

ȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃʊʏɲʖʐɷʌʉʅɸʀʉ

dviom@patt.gov.gr

15657

15658

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

6.2

Ⱦɲʏɲɶʌɲʔɼ ʏʘʆ Ȱʌʅʊɷɿʘʆ ɉʋɻʌɸʍɿʙʆ (ȵɽʆɿʃʙʆ ɼ Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʙʆ) ɶɿɲ ʏʉ ɉȴ ʃɲɿ
ɲʆɳȿȰɅ

Ƀɿ ɲʌʅʊɷɿɸʎ ɲʌʖɹʎ ʏʉʐ ɉɷɲʏɿʃʉʑ ȴɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎ Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ ɇʏɸʌɸɳʎ ȵʄʄɳɷɲʎ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ
ɲʋʊʔɲʍɻ 706/16Ͳ7Ͳ2010 (ɌȵȾ 1383Ȳ/2Ͳ9Ͳ2010 & ɌȵȾ 1572Ȳ/28Ͳ9Ͳ2010), ʏɻʎ ȵɽʆɿʃɼʎ ȵʋɿʏʌʉʋɼʎ
ɉɷɳʏʘʆ«ʋɸʌʀʃɲɽʉʌɿʍʅʉʑʏʘʆȿɸʃɲʆʙʆȰʋʉʌʌʉɼʎɅʉʏɲʅʙʆʏɻʎʖʙʌɲʎʃɲɿʉʌɿʍʅʉʑʏʘʆɲʌʅʊɷɿʘʆ
Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿʙʆ ɶɿɲ ʏɻ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʃɲɿ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʏʉʐʎ», ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿ ʍʏʉʆ Ʌʀʆɲʃɲ14 ʋʉʐ
ɲʃʉʄʉʐɽɸʀ.
Ʌʀʆɲʃɲʎ14:ȰʌʅʊɷɿɸʎȰʌʖɹʎʃɲɿʋɸʌɿʉʖɼɳʍʃɻʍɻʎʏʘʆɲʌʅʉɷɿʉʏɼʏʘʆʏʉʐʎ

ɉɷɲʏɿʃʊ
ȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲ
Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ
ɇʏɸʌɸɳʎ
ȵʄʄɳɷɲʎ
(GR07)

ȿɸʃɳʆɻȰʋʉʌʌʉɼʎ
Ʌʉʏɲʅʉʑ(ȿȰɅ)

Ʌʉʍʉʍʏʊȶʃʏɲʍɻʎɲʆɳ
Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɲ

ɇʋɸʌʖɸɿʉʑ(GR18)

ɇʏ.ȵʄʄɳɷɲʎ(95,36%),
Ⱥɸʍʍɲʄʀɲʎ(4,63%),
ȴʐʏɿʃɼʎȵʄʄɳɷɲʎ(0,01%)

ȵʑɴʉɿɲʎ(GR19)

ɇʏ.ȵʄʄɳɷɲʎ(100%)

ȲȰɅɲʌɲʄʀɲʎ
Ⱦɲʄʄʀɷʌʉʅʉʐ(GR22)

ɇʏ.ȵʄʄɳɷɲʎ(100%)

ȲʉɿʘʏɿʃʉʑȾɻʔɿʍʉʑ
(GR23)

ɇʏ.ȵʄʄɳɷɲʎ(99,81%),
Ȱʏʏɿʃɼʎ(0,19%)

ȱʅʔɿʍʍɲʎ(GR24)

ɇʏ.ȵʄʄɳɷɲʎ(100%)

Ȱʍʘʋʉʑ(GR25)

ɇʏ.ȵʄʄɳɷɲʎ(79,57%),
Ȱʏʏɿʃɼʎ(20,43%)

ɇʋʉʌɳɷʘʆ(GR35)

Ⱥɸʍʍɲʄʀɲʎ(55,52%),
ɇʏ.ȵʄʄɳɷɲʎ(44,48%)

Ȱʌʅʊɷɿɲ
Ȱʋʉʃɸʆʏʌʘʅɹʆɻ
ȴɿʉʀʃɻʍɻ(ɌȵȾ
1383Ȳ/2Ͳ9Ͳ2010&ɌȵȾ
1572Ȳ/28Ͳ9Ͳ2010)

Ȱʌʅʊɷɿɲ
ȵɽʆɿʃɼ
Ȱʌʖɼ

ȺɸʍʍɲʄʀɲʎͲɇʏɸʌɸɳʎ
ȵʄʄɳɷɲʎ

ȵɿɷɿʃɼ
ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲ
ɉɷɳʏʘʆ/
ɉɅȵȾȰ 

6.3

ȴɿʉɿʃɻʏɿʃɹʎɆʐɽʅʀʍɸɿʎʍɸɅɸʌʀʋʏʘʍɻɇʐʆɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɲʎ

ɀɸʏɻʆʅɸȰ.Ʌʉɿʃ.150673/13.7.2011(4ȰɇɆ0ͲɁ1Ɂ)ȵɶʃʑʃʄɿʉʏʉʐɉɅȵȾȰ,ɶʀʆɸʏɲɿʍɲʔɼʎɷɿɳʃʌɿʍɻʏʘʆ
ɲʌʅʉɷɿʉʏɼʏʘʆʏʘʆȰʋʉʃɸʆʏʌʘʅɹʆʘʆȴɿʉɿʃɼʍɸʘʆʃɲɿʏʘʆȰɿʌɸʏʙʆɅɸʌɿʔɸʌɸɿʙʆʋʉʐɲʋʉʌʌɹʉʐʆɲʋʊ
ʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏʉʐɁ.3852/2010ʃɲɿʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿʍʏʉʆɅʀʆɲʃɲ15.

6.4

ȴɿɸɽʆɸʀʎɇʖɹʍɸɿʎ

ȴɸʆ ɸʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿ ʍʏʉ ɉɷɲʏɿʃʊ ȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲ Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ ɇʏɸʌɸɳʎ ȵʄʄɳɷɲʎ, ʃɲɽʙʎ ɷɸʆ
ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿɷɿɲʍʐʆʉʌɿɲʃɳʐɷɲʏɿʃɳʍʐʍʏɼʅɲʏɲ.

- ʏɻʆɸʔɲʌʅʉɶɼʊʄʘʆʏʘʆʍʏʊʖʘʆʃɲɿʋʌʉʏʑʋʘʆʋʉʐʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿɶɿɲʏɿʎ
ʋʌʉʍʏɲʏɸʐʊʅɸʆɸʎʋɸʌɿʉʖɹʎ.

- ʏʉʆʅɸʏʌɿɲʍʅʊʏʘʆɸʋɿʋʏʙʍɸʘʆɲʋʊʋʄɻʅʅʑʌɸʎʃɲɿʇɻʌɲʍʀɸʎʃɲɿ

- ʏɻɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻʏɻʎɿʍʉʌʌʉʋʀɲʎɲʆɳʅɸʍɲʍʏɻʆɳʆʏʄɻʍɻʆɸʌʉʑɲʋʊʏʉʐʎʐɷʌʉʔʊʌʉʐʎ
ʃɲɿʏʉʆɸʅʋʄʉʐʏɿʍʅʊʏʉʐʎ,

- ʏɻʆʋʌʉʙɽɻʍɻʏɻʎɴɿʙʍɿʅɻʎʖʌɼʍɻʎʏʉʐʆɸʌʉʑɴɳʍɸɿʅɲʃʌʉʋʌʊɽɸʍʅɻʎʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ
ʏʘʆɷɿɲɽɹʍɿʅʘʆʐɷɳʏɿʆʘʆʋʊʌʘʆ,

- ʏɻʆʋʌʉʉɷɸʐʏɿʃɼʅɸʀʘʍɻʏɻʎʌʑʋɲʆʍɻʎɲʋʊʏɿʎʉʐʍʀɸʎʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎʃɲɿʏɻʆʋɲʑʍɻ
ɼʏɻʍʏɲɷɿɲʃɼɸʇɳʄɸɿʗɻʏʘʆɸʃʋʉʅʋʙʆ,ʏʘʆɲʋʉʌʌʀʗɸʘʆʃɲɿʏʘʆɷɿɲʌʌʉʙʆ
ɸʋɿʃʀʆɷʐʆʘʆʉʐʍɿʙʆʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎ.

- ʏɻʆɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻʃɲɿɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻʏʘʆʐɷɲʏɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ,

- ʏɻʆʋʌʊʄɻʗɻʏɻʎʐʋʉɴɳɽʅɿʍɻʎʏʘʆɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆʃɲɿʐʋʊɶɸɿʘʆʐɷɳʏʘʆ,

ȿɲʅɴɳʆɸɿʏɲɲʆɲɶʃɲʀɲʅɹʏʌɲɶɿɲ:

ȾɲʏɲʌʏʀɺɸɿɇʖɹɷɿɲȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʃɲɿɅʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲɀɹʏʌʘʆ,ʊʋʘʎʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿʍʏɲɳʌɽʌɲ
7ʃɲɿ8.

ɸ)

ȾɲʏɲʌʏʀɺɸɿɀɻʏʌʙʉɅʌʉʍʏɲʏɸʐʊʅɸʆʘʆɅɸʌɿʉʖʙʆʏʉʉʋʉʀʉɸʋɲʆɸʇɸʏɳɺɸʏɲɿʃɲɿ

ɷ) ȵʔɲʌʅʊɺɸɿʏɲɇʖɹɷɿɲȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʃɲɿʏɲɅʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲɀɹʏʌʘʆʃɲɿʍʐʆʏɳʍʍɸɿɸʏɼʍɿɲ
ɹʃɽɸʍɻɸʔɲʌʅʉɶɼʎʏʉʐʎ.ȸɸʏɼʍɿɲɹʃɽɸʍɻɷɿɲɴɿɴɳɺɸʏɲɿʍʏɻʆȵɿɷɿʃɼȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲɉɷɳʏʘʆ.
(Ȱʋʊʏɿʎɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɸʎɲʐʏɹʎɻʄɼʗɻʏʘʆɲʆɲɶʃɲʀʘʆʅɹʏʌʘʆʋʉʐʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿɲʋʊʏɲ
ʍʖɹɷɿɲȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʃɲɿʏɲʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲʅɹʏʌʘʆʙʍʏɸʆɲʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿʉɹʄɸɶʖʉʎ
ʏɻʎɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʐʋʊɶɸɿʘʆʃɲɿɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆɲʌɷɸʐʏɿʃʙʆʐɷɳʏʘʆʃɲɿʉɹʄɸɶʖʉʎʏɻʎ
ɸʃʏɹʄɸʍɻʎɸʌɶɲʍɿʙʆɶɿɲʏɻʆɲʆɸʑʌɸʍɻʐʋʉɶɸʀʘʆʐɷɳʏʘʆʃɲɿɹʌɶʘʆɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻʎ
ʐɷɳʏɿʆʘʆʋʊʌʘʆɽɲɲʆɼʃʉʐʆʍʏɿʎʆɹɸʎɅɸʌɿʔɹʌɸɿɸʎ).

ɶ)

ɴ) ȵʇɸɿɷɿʃɸʑɸɿʃɲɿɸʔɲʌʅʊɺɸɿʅɲʃʌʉʖʌʊʆɿɲʃɲɿʅɸʍʉʖʌʊʆɿɲʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎʃɲɿ
ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʏʘʆʄɸʃɲʆʙʆɲʋʉʌʌʉɼʎʋʉʏɲʅʉʑ

Į)

Ȱʌʅʉɷɿʊʏɻʏɸʎȴ/ʆʍɻʎɉɷɳʏʘʆȰʋʉʃɸʆʏʌʘʅɹʆʘʆȴɿʉɿʃɼʍɸʘʆ
(ɳʌɽʌʉ5ʋɲʌ.5ʏʉʐɁ.3199/2003)

Ƀɿɷʑʉʋʌʙʏɸʎɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɸʎʏʉʐɸɷ.ii
ʏɻʎʋɲʌ.ȻȻ.ȳ.ɲ.ʏʉʐɁ.3852/2010

ɀɸʏɲʔʉʌɳɲʌʅʉɷɿʉʏɼʏʘʆʍʏɿʎ
ȰɿʌɸʏɹʎɅɸʌɿʔɹʌɸɿɸʎʏʉʐɁ.3852/2010
(ɳʌɽʌʉ186ʋɲʌ.ȻȻ.ȳ.ɲ)

9

Ʉʄɸʎɸʃʏʊʎɲʋʊʏɿʎʋʌʙʏɸʎɷʑʉ
ɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɸʎʏʉʐɸɷ.iiʏɻʎʋɲʌ.
ȻȻ.ȳ.ɲ.ʏʉʐɁ.3852/2010.

9

9

9

Ȱʌʅʉɷɿʊʏɻʏɸʎʋʉʐʋɲʌɲʅɹʆʉʐʆ
ʍʏɻʆȾʌɲʏɿʃɼȴɿʉʀʃɻʍɻ(ɳʌɽʌʉ
280ʋɲʌ.ȻɁ.3852/2010)

Ʌʀʆɲʃɲʎ15:ȵʋɿʅɸʌɿʍʅʊʎɲʌʅʉɷɿʉʏɼʏʘʆʅɸʏɲʇʑʏʘʆȰɿʌɸʏʙʆɅɸʌɿʔɸʌɸɿʙʆʃɲɿʏɻʎȰʋʉʃɸʆʏʌʘʅɹʆɻʎȴɿʉʀʃɻʍɻʎ(ɴɳʍɸɿʏʉʐɁ.3852/2010)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

15659

ɇʐɶʃɸʆʏʌʙʆɸɿʃɲɿɸʋɸʇɸʌɶɳɺɸʏɲɿʏɲʍʏʉɿʖɸʀɲʏɻʎʋʉʍʊʏɻʏɲʎʃɲɿʏɻʎʋʉɿʊʏɻʏɲʎʏʘʆ
ʐɷɳʏʘʆʃɲɿʏɲɲʋʉʍʏɹʄʄɸɿʍʏɻɴɳʍɻʐɷʌʉʄʉɶɿʃʙʆʃɲɿʅɸʏɸʘʌʉʄʉɶɿʃʙʆɷɸɷʉʅɹʆʘʆ.
Ʌɲʌɲʃʉʄʉʐɽɸʀʃɲɿɸʄɹɶʖɸɿʏɿʎʋʉɿʉʏɿʃɹʎʋɲʌɲʅɹʏʌʉʐʎʃɲɿʏɻʆʋʉʍʉʏɿʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻʏʘʆ
ʋʌʉʍʏɲʏɸʐʊʅɸʆʘʆʋɸʌɿʉʖʙʆ,ʊʋʘʎɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲʃɲɽʉʌʀɺɸʏɲɿʅɸʏʉɅʌʉɸɷʌɿʃʊȴɿɳʏɲɶʅɲ
ʋʉʐʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿʍʏɻʆʋɲʌ.1ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ15.

- ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼɲʆɳʄʐʍɻʏɻʎʖʌɼʍɻʎʏʘʆʐɷɳʏʘʆ.

- ɸʋɿʍʃʊʋɻʍɻʏʘʆɸʋɿʋʏʙʍɸʘʆʏʘʆɲʆɽʌʙʋɿʆʘʆɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆʍʏɻʆʃɲʏɳʍʏɲʍɻʏʘʆ
ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆʃɲɿʐʋʊɶɸɿʘʆʐɷɳʏʘʆ,ʃɲɿ

- ɲʆɳʄʐʍɻʏʘʆʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃʙʆʏɻʎʃɳɽɸʋɸʌɿʉʖɼʎʄɸʃɳʆɻʎɲʋʉʌʌʉɼʎʋʉʏɲʅʉʑ,

ɽ) ȿɲʅɴɳʆɸɿʊʄɲʏɲɲʆɲɶʃɲʀɲʅɹʏʌɲɶɿɲʆɲʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿ:

ɻ) ɇʐʆʏʉʆʀɺɸɿʊʄʉʐʎʏʉʐʎʔʉʌɸʀʎɶɿɲɽɹʅɲʏɲʋʉʐʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿʅɸʏɻʖʌɼʍɻʃɲɿʏɻʆ
ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʏʘʆʐɷɳʏʘʆ.

ɺ)

- ɸʆɷɿɳʅɸʍɻɸʋɿʍʃʊʋɻʍɻʏʘʆʍɻʅɲʆʏɿʃʙʆɺɻʏɻʅɳʏʘʆɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʏʘʆʐɷɳʏʘʆʋʉʐ
ɸʆʏʉʋʀʍʏɻʃɲʆʍʏɻʄɸʃɳʆɻɲʋʉʌʌʉɼʎʋʉʏɲʅʉʑ,ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆɷʑʉɹʏɻʋʌɿʆɲʋʊʏɻʆ
ɹʆɲʌʇɻʏɻʎʋɸʌɿʊɷʉʐʏɻʆʉʋʉʀɲɲʔʉʌɳʏʉɇʖɹɷɿʉȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ.

- ʏɲɅʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲɀɹʏʌʘʆʏʉʐɳʌɽʌʉʐ8,

- ʏʉʖʌʉʆʉɷɿɳɶʌɲʅʅɲʃɲɿʏʉɅʌʊɶʌɲʅʅɲɸʌɶɲʍɿʙʆɶɿɲʏɻʆɸʃʋʊʆɻʍɻʏʉʐɇʖɸɷʀʉʐ,
ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆʏʌʀɲɹʏɻʋʌɿʆɲʋʊʏɻʆɹʆɲʌʇɻʏɻʎʋɸʌɿʊɷʉʐʏɻʆʉʋʉʀɲɲʔʉʌɳʏʉʍʖɹɷɿʉ,

ȵɿɷɿʃʊʏɸʌɲ,ɻȴɿɸʑɽʐʆʍɻɉɷɳʏʘʆɽɹʏɸɿʍʏɻɷɿɳɽɸʍɻʏʉʐʃʉɿʆʉʑ,ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ
ʏʘʆʖʌɻʍʏʙʆ,ɶɿɲʏɻɷɿɲʏʑʋʘʍɻʋɲʌɲʏɻʌɼʍɸʘʆ:

ʍʏ) ɀɸʌɿʅʆɳɶɿɲʏɻʆʉʐʍɿɲʍʏɿʃɼʍʐʅʅɸʏʉʖɼʏʉʐʃʉɿʆʉʑ,ʍʏɿʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎʃɲɿ
ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʏʘʆʐɷɳʏʘʆ,ʃɲɿɿɷʀʘʎʍʏɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲɸʃʋʊʆɻʍɻʎ,ɸʆɻʅɹʌʘʍɻʎʃɲɿ
ɲʆɲɽɸʙʌɻʍɻʎʏʘʆɇʖɸɷʀʘʆȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ,ʊʋʘʎʋɸʌɿɶʌɳʔɸʏɲɿʍʏʉɳʌɽʌʉ7.

ɸʆɻʅɸʌʙʆɸʏɲɿɲʆɳʏɲʃʏɳʖʌʉʆɿʃɳɷɿɲʍʏɼʅɲʏɲ,ʃɲɿʏʉʉʋʉʀʉ,ɷɿɲɴɿɴɳɺɸɿʍʏɻʆȵɿɷɿʃɼ
ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲɉɷɳʏʘʆʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐʆɲʃɲʏɲʌʏɿʍɽɸʀȵɽʆɿʃʊɀɻʏʌʙʉʋʌʉʍʏɲʏɸʐʊʅɸʆʘʆ
ʋɸʌɿʉʖʙʆ.

Ȱʌʅʉɷɿʊʏɻʏɸʎȴ/ʆʍɻʎɉɷɳʏʘʆȰʋʉʃɸʆʏʌʘʅɹʆʘʆȴɿʉɿʃɼʍɸʘʆ
(ɳʌɽʌʉ5ʋɲʌ.5ʏʉʐɁ.3199/2003)  

ɸɷ.ivʏɻʎʋɲʌ.ȻȻ.ȳ.ɲ.
ʏʉʐɁ.3852/2010

ɀɸʏɲʔʉʌɳɲʌʅʉɷɿʉʏɼʏʘʆʍʏɿʎ
ȰɿʌɸʏɹʎɅɸʌɿʔɹʌɸɿɸʎʏʉʐɁ.3852/2010
(ɳʌɽʌʉ186ʋɲʌ.ȻȻ.ȳ.ɲ)

9

9

9

Ʉʄɸʎɸʃʏʊʎɲʋʊɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɸʎɸɷ.
ivʏɻʎʋɲʌ.ȻȻ.ȳ.ɲ.
ʏʉʐɁ.3852/2010.

Ȱʌʅʉɷɿʊʏɻʏɸʎʋʉʐʋɲʌɲʅɹʆʉʐʆ
ʍʏɻʆȾʌɲʏɿʃɼȴɿʉʀʃɻʍɻ(ɳʌɽʌʉ
280ʋɲʌ.ȻɁ.3852/2010)

15660
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

(ɴʄ.Ɉʌʀʏɻɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɲɸɷ.iiiʏɻʎ
ʋɲʌ.ȻȻ.ȳ.ɲ.ʏʉʐɁ.3852/2010)

ɿɸ) ȵʇɸʏɳɺɸɿʏɿʎɳɷɸɿɸʎʋʉʐʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿʍʏʉɳʌɽʌʉ11ʃɲɿɸʄɹɶʖɸɿʏɻʆɸʔɲʌʅʉɶɼʏʉʐʎ.   

ɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɸʎɸɷ.iiiʏɻʎʋɲʌ.ȻȻ.ȳ.ɲ.ʏʉʐ
Ɂ.3852/2010 

Ɂ.3199/2003ɳʌɽʌʉ5ʋɲʌ.6:ɀɸɲʋʊʔɲʍɻʏʉʐȳɸʆɿʃʉʑȳʌɲʅʅɲʏɹɲʏɻʎɅɸʌɿʔɹʌɸɿɲʎ
ɸʋɿɴɳʄʄʉʆʏɲɿʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʀɼɳʄʄɲʅɹʏʌɲʍʏɻʖʌɼʍɻʏʘʆʐɷɳʏʘʆʃɲɿʏɻʆɸʃʏɹʄɸʍɻɹʌɶʘʆ
ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻʎʏʉʐʎʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐʆɲɸʋɿʏʐɶʖɳʆʉʆʏɲɿʉɿʍʏʊʖʉɿʏʉʐʍʖɸɷʀʉʐȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ
ʋʉʐʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿʍʏʉɳʌɽʌʉ7ʃɲɿʏʘʆɅʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆɀɹʏʌʘʆʃɲɿɅɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ
ʋʉʐʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿʍʏʉɳʌɽʌʉ8  

9 

(ɴʄ.ɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɸʎɸɷ.viiʏɻʎʋɲʌ.ȻȻ.ȳ.ɲ.
ʏʉʐɁ.3852/2010)

Ȼɷ) ȵʋɿɴɳʄʄɸɿʅɹʏʌɲɶɿɲʏɻʆʋʌʉʍʏɲʍʀɲʏʘʆʐʋʊɶɸɿʘʆʐɷɳʏʘʆʃɲɿʏɻʆɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʏʘʆ
ɲʐʇɻʏɿʃʙʆʏɳʍɸʘʆʋʉʐʋʌʉʃʑʋʏʉʐʆɲʋʊɲʆɽʌʙʋɿʆɸʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʍʏɿʎ
ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɸʎʉʐʍʀɸʎʍʏɲʐʋʊɶɸɿɲʑɷɲʏɲ. 

ȸɸʋɿɴʉʄɼʏʘʆʅɹʏʌʘʆ
(ɴʄ.ɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɸʎɸɷ.viʏɻʎʋɲʌ.ȻȻ.ȳ.ɲ.
ʏʉʐɁ.3852/2010).

ɿɶ) ɇʖɸɷɿɳɺɸɿʃɲɿɸʋɿɴɳʄʄɸɿʊʄɲʏɲɲʆɲɶʃɲʀɲʋʌʉʄɻʋʏɿʃɳʅɹʏʌɲɶɿɲʏɻʆɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻ
ɹʃʏɲʃʏʘʆɲʆɲɶʃʙʆ

ɿʍʏ) ȵʋɿɴɳʄʄɸɿʍɸʐʔɿʍʏɳʅɸʆɲɼʍɸʆɹɲɹʌɶɲʃɲɿɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ,ʋʉʐɸʀʆɲɿʋɿɽɲʆʊʆɲ
ʐʋʉɴɲɽʅʀʍʉʐʆʏɲʑɷɲʏɲ,ʏʉʐʎʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʑʎʃɲɿʏɲʅɹʏʌɲʋʉʐɸʀʆɲɿʋʌʊʍʔʉʌɲɶɿɲʏɻʆ
ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʏʉʐʎ,ʊʋʘʎʉʌʀɺɸʏɲɿʍʏʉɳʌɽʌʉ8.

9 

9 

ɿɴ) ȵʔɲʌʅʊɺɸɿɅʌʊɶʌɲʅʅɲɀɹʏʌʘʆɅʌʉʍʏɲʍʀɲʎɲʋʊʏɻʌʑʋɲʆʍɻ,ʃɲɽʙʎʃɲɿɲʋʉʌʌʑʋɲʆʍɻʎ
ʏʘʆʐɷɳʏʘʆ.

(ɴʄ.ɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɸʎɸɷ.vʏɻʎʋɲʌ.ȻȻ.ȳ.ɲ.
ʏʉʐɁ.3852/2010)

Ȱʌʅʉɷɿʊʏɻʏɸʎʋʉʐʋɲʌɲʅɹʆʉʐʆ
ʍʏɻʆȾʌɲʏɿʃɼȴɿʉʀʃɻʍɻ(ɳʌɽʌʉ
280ʋɲʌ.ȻɁ.3852/2010) 

ɀɸʌɿʅʆɳɶɿɲʏʉʆɹʄɸɶʖʉʏʘʆʍɻʅɸɿɲʃʙʆʃɲɿɷɿɳʖʐʏʘʆɸʃʋʉʅʋʙʆʌʑʋʘʆʍʏɲ
ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃɳ,ʐʋʊɶɸɿɲʃɲɿʋɲʌɳʃʏɿɲʑɷɲʏɲ.

ɀɸʏɲʔʉʌɳɲʌʅʉɷɿʉʏɼʏʘʆʍʏɿʎ
ȰɿʌɸʏɹʎɅɸʌɿʔɹʌɸɿɸʎʏʉʐɁ.3852/2010
(ɳʌɽʌʉ186ʋɲʌ.ȻȻ.ȳ.ɲ)

ɿɲ) ȵʔɲʌʅʊɺɸɿʅɹʏʌɲɶɿɲʏʉʆɹʄɸɶʖʉʏɻʎʌʑʋɲʆʍɻʎʍʏɻʆʋɻɶɼʅɹʍʘʏʉʐʉʌɿʍʅʉʑʉʌɿɲʃʙʆ
ʏɿʅʙʆɸʃʋʉʅʋɼʎʃɲɿʋʌʉʏʑʋʘʆʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼʎʋʉɿʊʏɻʏɲʎ.

ɿ)

Ȱʌʅʉɷɿʊʏɻʏɸʎȴ/ʆʍɻʎɉɷɳʏʘʆȰʋʉʃɸʆʏʌʘʅɹʆʘʆȴɿʉɿʃɼʍɸʘʆ
(ɳʌɽʌʉ5ʋɲʌ.5ʏʉʐɁ.3199/2003)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

15661

ȾɉȰ47630/2005ɲʌɽ.2.3.ʍʏ
ȵʔɲʌʅʊɺɸɿɷɿɸɽʆɸʀʎ,
ʋɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɹʎʃɲɿɷɿʅɸʌɸʀʎ
ʍʐʅʔʘʆʀɸʎ,ʍɸʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʅɸ
ʏɻʆȾɸʆʏʌɿʃɼɉʋɻʌɸʍʀɲɉɷɳʏʘʆ,
ɶɿɲɽɹʅɲʏɲɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʃɲɿ
ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎʐɷɳʏʘʆʋʉʐ
ʐʋɳɶʉʆʏɲɿʍɸɷɿɸɽʆɼʋɸʌɿʉʖɼ
ʄɸʃɳʆɻʎɲʋʉʌʌʉɼʎʋʉʏɲʅʉʑ.

Ȱʌʅʉɷɿʊʏɻʏɸʎɲʋʊɳʄʄɸʎ
ʆʉʅʉɽɸʏɿʃɹʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʋʉʐ
ʋɲʌɲʅɹʆʉʐʆʍʏɻʆȾʌɲʏɿʃɼ
ȴɿʉʀʃɻʍɻ

Ȱʌʅʉɷɿʊʏɻʏɸʎʋʉʐʋɲʌɲʅɹʆʉʐʆ
ʍʏɻʆȾʌɲʏɿʃɼȴɿʉʀʃɻʍɻ(ɳʌɽʌʉ
280ʋɲʌ.ȻɁ.3852/2010)

2)ɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɸʎɸɷ.viiiʏɻʎʋɲʌ.ȻȻ.ȳ.ɲ.
ȾɉȰȰʌɿɽʅ.H.Ʌ.
8600/416/E103/16Ͳ11Ͳ2005(ɌȵȾ
ʏʉʐɁ.3852/2010ɼʏʉɿ:
ͲɈɻɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲɷɸɿɶʅɲʏʉʄɻʋʏɿʃʙʆ
ʏ.Ȳɲʌ.356/28Ͳ2Ͳ2009)ʍɸ
ɸʄɹɶʖʘʆ,ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐʆɲɷɿɲʋɿʍʏʘɽɸʀ ʍʐʅʅʊʌʔʘʍɻʅɸʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏɻʎ
ʉɷɻɶʀɲʎ2006/7/ȵȾʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏɻ
ɻʋʉɿʊʏɻʏɲʏʘʆʋʄɲʍʏɿʃʙʆʍʘʄɼʆʘʆ
ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʏɻʎʋʉɿʊʏɻʏɲʎʏʘʆ
ʃɲɿʏʘʆɸʇɲʌʏɻʅɳʏʘʆɲʋʊʅɻ
ʐɷɳʏʘʆʃʉʄʑʅɴɻʍɻʎȾɉȰʍɸ
ʋʄɲʍʏɿʃʉʋʉɿɻʅɹʆʉ
ʍʐʅʅʊʌʔʘʍɻʅɸʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏɻʎ
ʋʉʄʐɴɿʆɿʄʉʖʄʘʌʀɷɿʉ(PVC),ʋʉʐ
ʉɷɻɶʀɲʎ2007/60/ȵȾɶɿɲʏɿʎ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿɶɿɲʏɻʅɸʏɲʔʉʌɳ
ʋʄɻʅʅʑʌɸʎ
ʋʊʍɿʅʉʐʆɸʌʉʑʃɲɿɲʋʉʖɸʏɸʐʏɿʃʙʆ
ʄʐʅɳʏʘʆ,ʃɲɽʙʎʃɲɿɶɿɲʍʐʍʏɼʅɲʏɲ
ɲʋʉʖɸʏɸʑʍɸʘʎʍʏɲʃʏʀʌɿɲ.

1)ɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɸʎɸɷ.iʏɻʎʋɲʌ.ȻȻ.ȳ.ɲ.
ʏʉʐɁ.3852/2010ɼʏʉɿ:
ͲɈɻʍʐʅʅɸʏʉʖɼʍɸʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ
ɷɿɲʋɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʙʆɼɷɿʅɸʌʙʆ
ʍʐʅʔʘʆɿʙʆ,ʍɸʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʅɸʏɻʆ
ȵɿɷɿʃɼȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲɉɷɳʏʘʆɶɿɲʏɻ
ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʃɲɿʋʌʉʍʏɲʍʀɲʏʘʆ
ʐɷɳʏʘʆ.

Ɂɹɸʎɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɸʎ(ʋɹʌɲʆʏʉʐ
Ɂ.3199/2003)ʏʘʆȰɿʌɸʏʙʆ
ɅɸʌɿʔɸʌɸɿʙʆɴɳʍɸɿʏʉʐɁ.3852/2010

ɀɸʏɲʔʉʌɳɲʌʅʉɷɿʉʏɼʏʘʆʍʏɿʎ
ȰɿʌɸʏɹʎɅɸʌɿʔɹʌɸɿɸʎʏʉʐɁ.3852/2010
(ɳʌɽʌʉ186ʋɲʌ.ȻȻ.ȳ.ɲ)

ȲɳʍɸɿʏʉʐɁ.3852/2010ʃɲɿʏʉʐ4071/2012ʉʌɿʍʅɹʆɸʎɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɸʎʏʘʆɲɿʌɸʏʙʆɅɸʌɿʔɸʌɸɿʙʆʅɸʏɲɴɿɴɳɺʉʆʏɲɿ ʍʏʉʐʎʆɻʍɿʘʏɿʃʉʑʎȴɼʅʉʐʎɲʋʊ 1/1/2013
ʃɲɿʍʏʉʐʎʉʌɸɿʆʉʑʎȴɼʅʉʐʎɲʋʊ11/4/2012. 

Ȱʌʅʉɷɿʊʏɻʏɸʎȴ/ʆʍɻʎɉɷɳʏʘʆȰʋʉʃɸʆʏʌʘʅɹʆʘʆȴɿʉɿʃɼʍɸʘʆ
(ɳʌɽʌʉ5ʋɲʌ.5ʏʉʐɁ.3199/2003)

15662
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

15663

15664

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ȱʆɲʄʐʏɿʃɳ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏʘʆ ɲʌʅʉɷʀʘʆ ɲʌʖʙʆ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɻ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʐɷɳʏʘʆ,
ɷʀʆʉʆʏɲɿ ʍʏʉ Ʌɲʌɲɷʉʏɹʉ 1 ʏɻʎ Ȱ ʔɳʍɻʎ ʅɸ ʏʀʏʄʉ «Ⱦɲɽʉʌɿʍʅʊʎ ʃɲɿ ʃɲʏɲɶʌɲʔɼ
ɲʌʅʊɷɿʘʆ ɲʌʖʙʆ ʃɲɿ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʎ ʋɸʌɿʉʖɼʎ ɳʍʃɻʍɻʎ ʏʘʆ ɲʌʅʉɷɿʉʏɼʏʘʆ
ʏʉʐʎ». 

15665

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

7. ȾȰȺɃɆȻɇɀɃɇɉȴȰɈȻȾɏɁɇɉɇɈȸɀȰɈɏɁ
7.1

ɇʐʍʏɼʅɲʏɲȵʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆɉɷɳʏʘʆ

Ɉɲ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆ ʐɷɳʏʘʆ ɷɿɲʃʌʀʆʉʆʏɲɿ ʍɸ

ɇʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆɃɷɻɶʀɲ2000/60/ȵȾ,ʘʎ

ʋʉʏɳʅɿɲ,ʄʀʅʆɸʎ,ʅɸʏɲɴɲʏɿʃɳʃɲɿʋɲʌɳʃʏɿɲ.

«ʍʑʍʏɻʅɲɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆʐɷɳʏʘʆ»

ɇʏʉ ɉȴ Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ ɇʏɸʌɸɳʎ ȵʄʄɳɷɲʎ ʋʌʉʍɷɿʉʌʀʍɽɻʃɲʆ

ʉʌʀɺɸʏɲɿʃɳɽɸ«…ɷɿɲʃɸʃʌɿʅɹʆʉʃɲɿ
ʍɻʅɲʆʏɿʃʊʍʏʉɿʖɸʀʉɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆ

ʐɷɲʏɿʃɳ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ɶɿɲ ʊʄɸʎ ʏɿʎ ʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆ

ʐɷɳʏʘʆ,ʊʋʘʎʋ.ʖ.ʅɿɲʄʀʅʆɻ,ɹʆɲʎ

ʐɷɳʏʘʆ.

ʏɲʅɿɸʐʏɼʌɲʎ,ɹʆɲʌɸʑʅɲ,ɹʆɲʎʋʉʏɲʅʊʎɼ

Ɉɲʍʏɲʏɿʍʏɿʃɳʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳʏʘʆɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆʐɷɲʏɿʃʙʆ
ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ʋʉʐ ɲʆɲɶʆʘʌʀʍʏɻʃɲʆ ʍʏʉ ɉȴ Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ

ʅɿɲɷɿʙʌʐɶɲ,ɹʆɲʏʅɼʅɲʌɸʑʅɲʏʉʎ,
ʋʉʏɲʅʉʑɼɷɿʙʌʐɶɲʎ,ʅɸʏɲɴɲʏɿʃɳʑɷɲʏɲɼ
ɹʆɲʏʅɼʅɲʋɲʌɳʃʏɿʘʆʐɷɳʏʘʆ».

ɇʏɸʌɸɳʎ ȵʄʄɳɷɲʎ ɲʆɳ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ, ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿ ʍʏʉʆ
Ʌʀʆɲʃɲ16ʋʉʐɲʃʉʄʉʐɽɸʀ.
Ʌʀʆɲʃɲʎ16:ɇʏʉɿʖɸʀɲɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆʐɷɲʏɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆʍʏʉɉȴȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲ

Ʌʄɼɽʉʎ

ɍɲɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃʊ
ʅɹɶɸɽʉʎ

ȵʄɳʖɿʍʏɻ
Ɉɿʅɼ

ɀɹʍɻɈɿʅɼ

ɀɹɶɿʍʏɻ
Ɉɿʅɼ

ɇʑʆʉʄʉ

Ʌʉʏɳʅɿɲ

81

ɀɼʃʉʎ(km)

1,79

12,84

38,02

1.039,85

ȿʀʅʆɸʎ

3

Eʋɿʔɳʆɸɿɲ(km²)

5,07

11,88

19,59

35,63

ɀɸʏɲɴɲʏɿʃɳ

1

Eʋɿʔɳʆɸɿɲ(km²)

11,97

11,97

11,97

11,97

Ʌɲʌɳʃʏɿɲ

19

Eʋɿʔɳʆɸɿɲ(km²)

2,97

338,67

2.409,77

6.434,75 

Ɉɲʍʐʍʏɼʅɲʏɲɲʐʏɳɲʋɸɿʃʉʆʀɺʉʆʏɲɿʍʏʉʆɍɳʌʏɻ 5,ɸʆʙʍʏʉʆɍɳʌʏɻ6ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿʉɿʏʑʋʉɿʏʘʆ
ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆʐɷɲʏɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆʃɲɿɻʍʖɹʍɻʏʉʐʎʅɸʏɿʎɴɿʉɶɸʘɶʌɲʔɿʃɹʎʋɸʌɿʉʖɹʎʍʏɿʎʉʋʉʀɸʎ
ɸʅʋʀʋʏɸɿ ʏʉ ɉɷɲʏɿʃʊ ȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲ Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ ɇʏɸʌɸɳʎ ȵʄʄɳɷɲʎ (GR07). Ɉʉ ɉɷɲʏɿʃʊ ȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲ
Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ ɇʏɸʌɸɳʎ ȵʄʄɳɷɲʎ ɲʆɼʃɸɿ ʃɲʏɳ ʏʉ ʅɸɶɲʄʑʏɸʌʉ ʏʅɼʅɲ ʏʉʐ ʍʏɻʆ ɴɿʉɶɸʘɶʌɲʔɿʃɼ ʋɸʌɿʉʖɼ
ȰɿɶɲʀʉʐʃɲɿɁʊʏɿɲʎȵʄʄɳɷɲʎʃɲɿʃɲʏɳɹʆɲʅɿʃʌʊʏʅɼʅɲʍʏɻʆȻʊʆɿɲɴɿʉɶɸʘɶʌɲʔɿʃɼʋɸʌɿʉʖɼ. 

15666

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

15667

15668

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

7.1.1

Ʌʉʏɳʅɿɲɉɷɲʏɿʃɳɇʐʍʏɼʅɲʏɲ

Ƀɿ ɲʌʖɹʎ ʍʏɿʎ ʉʋʉʀɸʎ ɴɲʍʀʍʏɻʃɸ ɻ ɷɿɳʃʌɿʍɻ ʏʘʆ ʋʉʏɳʅɿʘʆ ɉɇ
ɸʀʆɲɿʍʐʅɴɲʏɼʅɸʏɿʎɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎʏɻʎɃɷɻɶʀɲʎʃɲɿʏʘʆʍʖɸʏɿʃʙʆ
ȾɲʏɸʐɽʐʆʏɼʌɿʘʆȾɸɿʅɹʆʘʆʃɲɿɲʔʉʌʉʑʆ:
x

ɇʏʉʃɲɽɸʍʏʙʎʌʉɼʎ (ʅʊʆɿʅɻʎ,ʋɸʌɿʉɷɿʃɼʎɼɸʔɼʅɸʌɻʎ):
ɏʎ ʐɷʌʉɶʌɲʔɿʃʊ ɷʀʃʏʐʉ ɽɸʘʌɼɽɻʃɲʆ ʅʊʆʉʆ ʏɲ
ʐɷɲʏʉʌɸʑʅɲʏɲ ʃɲɿ ʉɿ ʋʉʏɲʅʉʀ ʅɸ ʃɲɽɸʍʏʙʎ ʅʊʆɿʅɻʎ

ɇʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉȱʌɽʌʉ2,ʋɲʌ.4ʏɻʎ
Ƀɷɻɶʀɲʎ2000/60/EK,ʘʎʋʉʏɲʅʉʀ
ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ«ʏɲʍʐʍʏɼʅɲʏɲɸʍʘʏɸʌɿʃʙʆ
ʐɷɳʏʘʆʏɲʉʋʉʀɲʌɹʉʐʆ,ʃɲʏɳʏʉ
ʋʄɸʀʍʏʉʆʍʏɻʆɸʋɿʔɳʆɸɿɲʏʉʐɸɷɳʔʉʐʎ
ɲʄʄɳʏʉʉʋʉʀʉʅʋʉʌɸʀɶɿɲɹʆɲʅɹʌʉʎ
ʏɻʎɷɿɲɷʌʉʅɼʎʏʉʐʆɲʌɹɸɿʐʋʉɶɸʀʘʎ».

ʌʉɼʎ ʃɲɽ’ ʊʄɻ ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏʉʐ ɹʏʉʐʎ. Ɉʉ ʃɲɽɸʍʏʙʎ
ʅʊʆɿʅɻʎ ʌʉɼʎ ʖɲʌɲʃʏɻʌʀɺɸɿ ʐɷɲʏʉʌɸʑʅɲʏɲ ʃɲɿ ʋʉʏɲʅʉʑʎ ʋʉʐ ʌɹʉʐʆ ʃɲɽ’ ʊʄɻ ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ
ʏʉʐʖʌʊʆʉʐ.ȸʌʉɼʏʉʐʎʅʋʉʌɸʀʆɲʐʋʊʃɸɿʏɲɿʍɸʅɸɶɳʄɸʎɸʋʉʖɿɲʃɹʎɷɿɲʃʐʅɳʆʍɸɿʎɸʆʏʊʎʏʉʐ
ʐɷʌʉʄʉɶɿʃʉʑ ɹʏʉʐʎ, ʘʍʏʊʍʉ ɷɸʆ ʅɻɷɸʆʀɺɸʏɲɿ ʋʉʏɹ ɸʃʏʊʎ ʀʍʘʎ ɲʋʊ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ɲʃʌɲʀɲʎ
ʇɻʌɲʍʀɲʎ. Ɉʉ ʃɲɽɸʍʏʙʎ ʋɸʌɿʉɷɿʃɼʎ ʌʉɼʎ ʖɲʌɲʃʏɻʌʀɺɸɿ ʐɷɲʏʉʌɸʑʅɲʏɲ ʃɲɿ ʋʉʏɲʅʉʑʎ ʋʉʐ
ʌɹʉʐʆ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʐɶʌɼ ʋɸʌʀʉɷʉ ʏʉʐ ʐɷʌʉʄʉɶɿʃʉʑ ɹʏʉʐʎ, ɲʄʄɳ ʍʏɸʌɸʑʉʐʆ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʇɻʌɼ
ʋɸʌʀʉɷʉʏʉʐɹʏʉʐʎ,ʉɷɸʃʑʃʄʉʎɲʐʏʊʎɲʋʉʏɸʄɸʀɸʀʏɸʔʐʍɿʃʊɿɷɿʉʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃʊʏʉʐʎ,ɸʀʏɸ
ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ʘʎ ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ɲʆɽʌʘʋʉɶɸʆʙʆ ɸʋɿɷʌɳʍɸʘʆ. Ɉʉ ʃɲɽɸʍʏʙʎ ɸʔɼʅɸʌɻʎ ʌʉɼʎ
ʖɲʌɲʃʏɻʌʀɺɸɿʐɷɲʏʉʌɸʑʅɲʏɲʃɲɿʋʉʏɲʅʉʑʎʋʉʐɸʅʔɲʆʀɺʉʐʆʌʉɼʅʊʆʉʆʃɲʏɳʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲ(ʃɲɿ
ɶɿɲ ʅɿʃʌʊ ʖʌʉʆɿʃʊ ɷɿɳʍʏɻʅɲ ʃɲʏʊʋɿʆ) ɶɸɶʉʆʊʏʘʆ ɿʍʖʐʌʙʆ ɴʌʉʖʉʋʏʙʍɸʘʆ ʃɲɿ ʃɲʏɲɿɶʀɷʘʆ,
ɲʆɸʇɳʌʏɻʏɲ ɲʋʊ ʏɻʆ ɸʋʉʖɼ ʏʉʐ ɹʏʉʐʎ (ʖɸʀʅɲʌʌʉɿ). ɏʎ ɴɳʍɻ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʆɳʄʐʍɻ,
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀʏɲɿɻʖɲʌʏʉɶʌɳʔɻʍɻʃʄʀʅɲʃʉʎ1:50.000ʏɻʎȳɸʘɶʌɲʔɿʃɼʎɉʋɻʌɸʍʀɲʎɇʏʌɲʏʉʑ,ɻ
ʉʋʉʀɲɷɿɲʃʌʀʆɸɿʋʉʏɲʅʉʑʎʃɲɿʐɷɲʏʉʌɸʑʅɲʏɲʅʊʆɿʅɻʎʃɲɿʅɻʅʊʆɿʅɻʎ(ɷɻʄ.ɸʔɼʅɸʌɻʎʌʉɼʎ).
ȵʋʉʅɹʆʘʎ ɽɸʘʌɸʀʏɲɿ ʊʏɿ ʏɲ ʐɷɲʏʉʌɸʑʅɲʏɲ ʋɸʌɿʉɷɿʃɼʎ ʌʉɼʎ, ʍʏʉ ʏʌɹʖʉʆ ɸʋʀʋɸɷʉ
ʖɲʌʏʉɶʌɲʔɿʃɼʎɲʆɳʄʐʍɻʎ,ɸʅʋʀʋʏʉʐʆʍʏɻʆʃɲʏɻɶʉʌʀɲʏʘʆʌɸʐʅɳʏʘʆʅʊʆɿʅɻʎʌʉɼʎ.
x

ɇʏɻʆ ɸʋɿʄʉɶɼ ʏʘʆ ʏʅɻʅɳʏʘʆ ʏʉʐ ʐɷʌʉɶʌɲʔɿʃʉʑ ɷɿʃʏʑʉʐ ɲʆɼʃʉʐʆ ʍɸ ʐɷɲʏʉʌɸʑʅɲʏɲ ʃɲɿ
ʋʉʏɲʅʉʑʎ>4ɻʎʏɳʇɸʘʎʍʏʉʍʑʍʏɻʅɲʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻʎStrahler:ȸʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻɲʌʖɼɲʋʉʍʃʉʋɸʀ
ʍʏɻʆ ɷɿɳʃʌɿʍɻ ʏʘʆ ʍɻʅɲʆʏɿʃʙʆ ʐɷɲʏʉʌɸʐʅɳʏʘʆ ʅʊʆɿʅɻʎ ʌʉɼʎ ɲʋʊ ʏɿʎ ʋʉʄʑ ʅɿʃʌɹʎ
ʅɿʍɶɳɶɶɸɿɸʎ ʋʉʐ ɷɸʆ ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ ɽɸʘʌɻɽʉʑʆ «ɷɿɲʃɸʃʌɿʅɹʆʉ ʃɲɿ ʍɻʅɲʆʏɿʃʊ ʍʏʉɿʖɸʀʉ» ʏʘʆ
ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆʐɷɳʏʘʆ.

x

ɇʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏʐʋʉʄʉɶʀɲʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ɇʑʍʏɻʅɲ «Ȳ»: ȸ ʏʐʋʉʄʉɶʀɲ ʋʉʐ ɸʔɲʌʅʊʍʏɻʃɸ
ɴɲʍʀɺɸʏɲɿ ʍʏʉʐʎ ɲʃʊʄʉʐɽʉʐʎ ʋɸʌɿɶʌɲʔɸʀʎ: ʏɻʆ ɴɿʉɶɸʘɶʌɲʔɿʃɼ ʋɸʌɿʉʖɼ (ʋʉʐ ʍʐʆʉʗʀɺɸɿ ʏɿʎ
ɴɿʉɶɸʘɶʌɲʔɿʃɹʎ ʋɸʌɿʉʖɹʎ ʃɲɿ ʏɲ ʃʄɿʅɲʏʉʄʉɶɿʃɳ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ), ʏɻʆ ɸʆɷɸɿʃʏɿʃɼ ɲʋʉʌʌʉɼ,
ʏɻʆʃʄʀʍɻ(ʋʉʐʖɲʌɲʃʏɻʌʀɺɸɿʏɻʆʏɲʖʑʏɻʏɲʌʉɼʎ)ʃɲɿʏʉʐʗʊʅɸʏʌʉ.

ȵʋʀʍɻʎ,ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʐʋ’ʉʗɿʆʏɲɲʃʊʄʉʐɽɲʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɳʃʌɿʏɼʌɿɲ:

15669

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

x

Ƀɿ ʍʐʅɴʉʄɹʎ ʋʉʏɲʅʙʆ, ɿɷɿɲʀʏɸʌɲ ʍɸ ʊ,ʏɿ ɲʔʉʌɳ ʏɻʆ ʍʐʅɴʉʄɼ ʃʑʌɿʘʆ ʋɲʌɲʋʉʏɳʅʘʆ ʍʏʉʆ
ʃʐʌʀʘʎʋʉʏɲʅʊʃɳɽɸɸʋɿʅɹʌʉʐʎʄɸʃɳʆɻʎ.

x

ɃɿʍʐʅɴʉʄɹʎʔʐʍɿʃʙʆʋʉʏɳʅɿʘʆɉɇʅɸȻɷɿɲʀʏɸʌɲɈʌʉʋʉʋʉɿɻʅɹʆɲɼɈɸʖʆɻʏɳʋʉʏɳʅɿɲɉɇ.

x

ɇɻʅɲʆʏɿʃɹʎʋɿɹʍɸɿʎ,ʋʉʐɲʍʃʉʑʆʏɲɿɸʋʀʏʘʆʐɷɲʏʉʌɸʐʅɳʏʘʆ(ɍɉɈȰ,ɍȰȴȰ,Ȳɿʉʅɻʖɲʆʀɸʎ,ȵȵȿ,
ʃʄʋ).

x

Ɉɲʃɲɽʉʌɿʍʅɹʆɲʊʌɿɲʏʘʆʋʌʉʍʏɲʏɸʐʊʅɸʆʘʆʋɸʌɿʉʖʙʆ(Natura2000,ɸʐɲʀʍɽɻʏʉɿɲʋʉɷɹʃʏɸʎ,
ɸʐʋʌʊʍɴʄɻʏɸʎɺʙʆɸʎ).

ɀɸ ʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏʘʆ ɲʆʘʏɹʌʘ ʃʌɿʏɻʌʀʘʆ ʍʏʉ ɉȴ Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ ɇʏɸʌɸɳʎ ȵʄʄɳɷɲʎ (07)
ʋʌʉʍɷɿʉʌʀʍʏɻʃɲʆ ʏɸʄɿʃɳ ʉɶɷʊʆʏɲ ɹʆɲ (81) ʋʉʏɳʅɿɲ ʐɷɲʏɿʃɳ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ʋʉʐ ɲʆɼʃʉʐʆ ʍɸ ʋɹʆʏɸ (5)
ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʉʑʏʑʋʉʐʎ(ɴʄ.Ʌʀʆɲʃɲ17).
Ʌʀʆɲʃɲʎ17:ȰʌɿɽʅʊʎʋʉʏɳʅɿʘʆɉɇɲʆɳʏʑʋʉʍʏʉɉȴȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ
Ʌʄɼɽʉʎ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʘʆɲʆɳ
ʏʑʋʉ

ɇʐʆʉʄɿʃʊɀɼʃʉʎ
(km)ɲʆɳʏʑʋʉ

ɀɿʃʌʉʀʋɸɷɿʆʉʀʃɲɿɻʅɿʉʌɸɿʆʉʀʋʉʏɲʅʉʀʅɸ
ʍʖɸʏɿʃɳɹʆʏʉʆɻʃʄʀʍɻ,ʋʉʐɸʃɴɳʄʄʉʐʆʍʏɻʆ
ɸʐʌʑʏɸʌɻʋɸʌɿʉʖɼʏʉʐȻʉʆʀʉʐɅɸʄɳɶʉʐʎ
(ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆʏʉʐȾʉʌɿʆɽɿɲʃʉʑʃɲɿ
ɀɸʍʍɻʆɿɲʃʉʑʃʊʄʋʉʐ).

4

46,69

SmL0

Ʌɸɷɿʆʉʀʃɲɿɻʅɿʉʌɸɿʆʉʀʋʉʏɲʅʉʀʅɸɶɳʄɻʎɼ
ʅɹʏʌɿɲʎɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃɼʎɲʋʉʌʌʉɼʎ,ɼʋɿɲʎʃʄʀʍɻʎ,
ʋʉʐɸʃɴɳʄʄʉʐʆʍʏɻʆɸʐʌʑʏɸʌɻʋɸʌɿʉʖɼʏʉʐ
ɁʊʏɿʉʐȰɿɶɲʀʉʐɅɸʄɳɶʉʐʎ,ʃɲɿɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿɴʊʌɸɿɲ
ʅɹʖʌɿʏɻʆʉɻʏɼɶʌɲʅʅɼɲʋʊʏʉɅɼʄɿʉʅɹʖʌɿʃɲɿʏɻ
ʆɼʍʉȿɼʅʆʉ.

2

13,09

SmL1

Ʌɸɷɿʆʉʀʃɲɿɻʅɿʉʌɸɿʆʉʀʅɸɶɳʄʉɿʃɲɿʅɸʍɲʀʉɿʍɸ
ʋɲʌʉʖɹʎʋʉʏɲʅʉʀ,ʅɸʏɲʖɸʀɲʌʉɼʋʉʐɸʃɴɳʄʄʉʐʆ
ʍʏɻʆɸʐʌʑʏɸʌɻʋɸʌɿʉʖɼʏʉʐɁʊʏɿʉʐȰɿɶɲʀʉʐ
Ʌɸʄɳɶʉʐʎ,ʃɲɿɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿɴʊʌɸɿɲʅɹʖʌɿʏɻʆʉɻʏɼ
ɶʌɲʅʅɼɲʋʊʏʉɅɼʄɿʉʅɹʖʌɿʃɲɿʏɻʆɼʍʉȿɼʅʆʉ.

10

144,90

SsH1

ɀɿʃʌʉʀʉʌɸɿʆʉʀʋʉʏɲʅʉʀʅɸɹʆʏʉʆɻʃʄʀʍɻʋʉʐ
ɸʃɴɳʄʄʉʐʆʍʏɻʆɸʐʌʑʏɸʌɻʋɸʌɿʉʖɼʏʉʐɁʊʏɿʉʐ
ȰɿɶɲʀʉʐɅɸʄɳɶʉʐʎ,ʃɲɿɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿɴʊʌɸɿɲʅɹʖʌɿ
ʏɻʆʉɻʏɼɶʌɲʅʅɼɲʋʊʏʉɅɼʄɿʉʅɹʖʌɿʃɲɿʏɻʆɼʍʉ
ȿɼʅʆʉ

7

26,29

SsL1

ɀɿʃʌʉʀʋɸɷɿʆʉʀʃɲɿɻʅɿʉʌɸɿʆʉʀʋʉʏɲʅʉʀʅɸ
ʍʖɸʏɿʃɳɹʆʏʉʆɻʃʄʀʍɻ,ʋʉʐɸʃɴɳʄʄʉʐʆʍʏɻʆ
ɸʐʌʑʏɸʌɻʋɸʌɿʉʖɼʏʉʐɁʊʏɿʉʐȰɿɶɲʀʉʐɅɸʄɳɶʉʐʎ
ʃɲɿɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿɴʊʌɸɿɲʅɹʖʌɿʏɻʆʉɻʏɼɶʌɲʅʅɼ
ɲʋʊʏʉɅɼʄɿʉʅɹʖʌɿʃɲɿʏɻʆɼʍʉȿɼʅʆʉ.

58

807,95

Ɉʑʋʉʎ

IsL1 

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼʏʑʋʉʐ

15670

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ƀɿ ʏʐʋʉʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɹʎ ʍʐʆɽɼʃɸʎ ɲʆɲʔʉʌɳʎ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ʏʑʋʉ ʋɸʌɿɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ɶɿɲ ʏʉ ɴɿʉʄʉɶɿʃʊ
ʋʉɿʉʏɿʃʊ ʍʏʉɿʖɸʀʉ ʏʘʆ ɴɸʆɽɿʃʙʆ ʅɲʃʌʉɲʍʋʉʆɷʑʄʘʆ, ɸʆʙ ɻ ɿʖɽʐʉʋɲʆʀɷɲ ʃɲɿ ʏɲ ʅɲʃʌʊʔʐʏɲ ɷɸʆ
ɲʋʉʏɹʄɸʍɲʆ ɴɿʉʄʉɶɿʃɳ ʋʉɿʉʏɿʃɳ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻ ʏʘʆ ʋʉʏɳʅɿʘʆ ɉɇ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʏʌɹʖʉʐʍɲ
ɷɿɲʖɸɿʌɿʍʏɿʃɼ ʋɸʌʀʉɷʉ, ʃɲɽʙʎ ɷɸʆ ɼʏɲʆ ɷʐʆɲʏʊʆ ʆɲ ʃɲɽʉʌɿʍʏʉʑʆ ʏɿʅɹʎ ɷɸɿʃʏʙʆ, ʋʉʐ ɽɲ
ɲʋʉʏɸʄɹʍʉʐʆʊʌɿɲʃʄɳʍɸʘʆʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻʎ.
Ɉʉ ɴɿʉʄʉɶɿʃʊ ʋʉɿʉʏɿʃʊ ʍʏʉɿʖɸʀʉ ʏʘʆ ɴɸʆɽɿʃʙʆ
ʅɲʃʌʉɲʍʋʉʆɷʑʄʘʆ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ʏʉʆ ɷɸʀʃʏɻ ɶɿɲ ʏʉʆ
ʉʋʉʀʉ

ɹʖɸɿ

ɲʆɲʋʏʐʖɽɸʀ

ʍɸ

ɸɽʆɿʃʊ

ɸʋʀʋɸɷʉ

Ƀɿʍʐʆɽɼʃɸʎɲʆɲʔʉʌɳʎɲʋʉʏɸʄʉʑʆʏɻʆɹʃʔʌɲʍɻ
ʏɻʎʐʗɻʄɼʎʋʉɿʊʏɻʏɲʎʃɲɿʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʏʘʆ
ʉɿʃʉʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ,ʏɲʉʋʉʀɲɷɸʆɽɲʋʌɹʋɸɿʆɲ

ʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲ ɸʃʏʀʅɻʍɻʎ ʏɻʎ ʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼʎ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ

ɹʖʉʐʆʐʋʉʍʏɸʀʏɻʆɸʋʀɷʌɲʍɻʉʋʉɿʉʐɷɼʋʉʏɸ

ɴɳʍɸɿ ʏʉʐ ȵʄʄɻʆɿʃʉʑ ɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ

ɲʆɽʌʘʋʉɶɸʆɼʋɲʌɳɶʉʆʏɲʋʉʐɽɲʅʋʉʌʉʑʍɸʆɲ

(ɷɸʀʃʏɻʎ HES). ɇʏʉʆ Ʌʀʆɲʃɲ 18 ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿ ʉɿ

ɷɿɲʏɲʌɳʇɸɿʏɻʆʔʐʍɿʃɼʏʉʐʎʃɲʏɳʍʏɲʍɻʃɲɿɷɸʆ

ʏɿʅɹʎ ʏʉʐ ɷɸʀʃʏɻ HES ʊʋʘʎ ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ɶɿɲ ʃɳɽɸ
ʏʑʋʉ

ʋʉʏɳʅɿʘʆ

ʐɷɲʏɿʃʙʆ

ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ

ʋʉʐ

ɲʆɲɶʆʘʌʀɺɸʏɲɿ ʍʏʉ ɉɷɲʏɿʃʊ ȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲ Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ

ʐʋɳʌʖɸɿʃɲʅʀɲɼʐʋɳʌʖɸɿʅʊʆʉɲʅɸʄɻʏɹɲɹʆɷɸɿʇɻ
ɷɿɲʏɳʌɲʇɻʎʍɸʃɳɽɸɹʆɲɲʋʊʏɲɶɸʆɿʃɳ
ʔʐʍɿʃʉʖɻʅɿʃɳ,ʐɷʌʉʅʉʌʔʉʄʉɶɿʃɳʃɲɿɴɿʉʄʉɶɿʃɳ
ʍʏʉɿʖɸʀɲʋʉɿʊʏɻʏɲʎ.

ɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ.
Ʌʀʆɲʃɲʎ18:ɇʐʆɽɼʃɸʎɲʆɲʔʉʌɳʎʏʉʐɷɸʀʃʏɻHES
Ɉʑʋʉʎ

(*)HASPT’

(*)HBMWP’

mHESEQR
High/Good

Ȱɴɸɴɲɿʊʏɻʏɲ

SmL0

60,000

1300,0

ш1

ɀɸɶɳʄɻ

SmL1

63,000

1250,0

ш1

ɀɸɶɳʄɻ

SsL1

62,819

1809,7

ш0,9373

ɀɹʏʌɿɲ

SsH1

62,338

2011,3

ш0,9567

Ȱʐʇɻʅɹʆɻ

IsL1

66,296

1639,0

ш0,9738

ɀɹʏʌɿɲ

(*)ɃɿʏɿʅɹʎʏʘʆHASPT’ʃɲɿHBMWP’ɸʀʆɲɿʉɿʋɲʌɲʆʉʅɲʍʏɹʎʍʏɻʆʃɲʆʉʆɿʃʉʋʉʀɻʍɻʏʘʆʏɿʅʙʆʏʘʆɲʆʏʀʍʏʉɿʖʘʆʍʐʍʏɲʏɿʃʙʆ
ʏʌʉʋʉʋʉɿɻʅɹʆʉʐɷɸʀʃʏɻHES.ɈʉEQRɸʀʆɲɿʏʉɻʅɿɳɽʌʉɿʍʅɲʏʘʆʃɲʆʉʆɿʃʉʋʉɿɻʅɹʆʘʆʏɿʅʙʆʏʘʆɷʑʉʃʄɲʍʅɳʏʘʆ. 

ɀɸ ʏɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏʉʐ ȴɿʃʏʑʉʐ Ʌɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ ʃɲɿ ʍʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ʏɻʎ ɲʆɲɽɸʙʌɻʍɻʎ ʏʘʆ ɇʖɸɷʀʘʆ
ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ,ɻȵɿɷɿʃɼȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲɉɷɳʏʘʆ,ʉɿʍʐʆɲʌʅʊɷɿʉɿʔʉʌɸʀʎʃɲɿɻɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃɼʃʉɿʆʊʏɻʏɲ
ɽɲ ʋʌʉɴʉʑʆ ʍɸ ʋɸʌɲɿʏɹʌʘ ɷɿɸʌɸʑʆɻʍɻ ʏʘʆ ʃɲʏɳʄʄɻʄʘʆ ɷɸɿʃʏʙʆ ɶɿɲ ʏʉʆ ɸʋʊʅɸʆʉ ɷɿɲʖɸɿʌɿʍʏɿʃʊ
ʃʑʃʄʉ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ȵʃʏʊʎɲʋʊʏɲɴɿʉʄʉɶɿʃɳʋʉɿʉʏɿʃɳʍʏʉɿʖɸʀɲ,ɻʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻʏɻʎʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼʎʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎɸʅʋɸʌɿɹʖɸɿʃɲɿ
ʍʏʉɿʖɸʀɲʋʉʐʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿʅɸʔʐʍɿʃʉʖɻʅɿʃɹʎʃɲɿʐɷʌʉʅʉʌʔʉʄʉɶɿʃɹʎ ʍʐʆɽɼʃɸʎɲʆɲʔʉʌɳʎ,ʍʑʅʔʘʆɲ
ʅɸʏɲɲʃʊʄʉʐɽɲɲʆɳʏʑʋʉ:
ɈʑʋʉʎʋʉʏɲʅʉʑSmL0:
ɌʐʍɿʃʉͲʖɻʅɿʃɹʎ ʍʐʆɽɼʃɸʎ: Ɉʉ ʆɸʌʊ ɶɸʆɿʃɳ ɸʀʆɲɿ ʍʖɸɷʊʆ ɽʉʄʊ, ʅɸ ʔɲɿʉʋʌɳʍɿʆʉ ʖʌʙʅɲ ʋʉʐ
ɸʅʋʉɷʀɺɸɿʏʉʔʘʎʆɲʋɸʌɳʍɸɿʍʏɲɴɲɽʑʏɸʌɲʍʏʌʙʅɲʏɲʏʘʆʋʉʏɲʅʙʆ,ʏʉpHɸʀʆɲɿɸʄɲʔʌɳɲʄʃɲʄɿʃʊ,
ɻ ɲɶʘɶɿʅʊʏɻʏɲ ɸʀʆɲɿ ʍʖɸʏɿʃɳ ɲʐʇɻʅɹʆɻ, ʏɲ ɽʌɸʋʏɿʃɳ ɸʀʆɲɿ ʖɲʅɻʄɳ ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏɲ ʆɿʏʌɿʃɳ ʃɲɿ ʏɲ
ʔʘʍʔʉʌɿʃɳ ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ʍʖɸɷʊʆ ʖɲʅɻʄɳ. ɇʏɿʎ ɸʃɴʉʄɹʎ ʏʉʐ ɇʋɸʌʖɸɿʉʑ ɿɷɿɲʀʏɸʌɲ ʍʏɻʆ ɲʆʏɿʋʄɻʅʅʐʌɿʃɼ
ʃɲɿȳɸʌʅɲʆɿʃɼʏɳʔʌʉʋɲʌɲʏɻʌɸʀʏɲɿʍʖɸʏɿʃɳɲʐʇɻʅɹʆʉʍɸʍʑɶʃʌɿʍɻʅɸɳʄʄɲʋʉʏɳʅɿɲʍʐʍʏɼʅɲʏɲʏʉʐ
ʏʑʋʉʐʏʉʔɲɿʆʊʅɸʆʉʏɻʎʋʄɻʅʅʐʌʀɷɲʎʃɲɿɲʅʋʙʏɿɷɲʎ,ɶɸɶʉʆʊʎʋʉʐʍʖɸʏʀɺɸʏɲɿʅɸʏʉʊʏɿʉɀɲʄʄɿɲʃʊʎ
ʃʊʄʋʉʎɸʀʆɲɿʍʖɸʏɿʃɳʃʄɸɿʍʏʊʎ.ɇʏɿʎʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎʏɻʎʋʄɻʅʅʐʌʀɷɲʎʏʉɽɲʄɲʍʍɿʆʊʆɸʌʊɸɿʍɹʌʖɸʏɲɿʘʎ
ɲʄʅʐʌɼ ʍʔɼʆɲ (ɴɲʌʑʏɸʌʉ ʏʉʐ ɶʄʐʃʉʑ) ʍʏɲ ʏʅɼʅɲʏɲ ʊʋʉʐ ʉ ʋʐɽʅɹʆɲʎ ʏɻʎ ʃʉʀʏɻʎ ɴʌʀʍʃɸʏɲɿ
ʖɲʅɻʄʊʏɸʌɲʏɻʎɽɳʄɲʍʍɲʎʃɲɿɲʆɲɶʃɳɺɸɿʍʏɻʆʋɸʌʀʉɷʉʖɲʅɻʄɼʎʋɲʌʉʖɼʎ,ʏʉɶʄʐʃʊʆɸʌʊʍʏʉɲʆɳʆʏɻ
ʏʅɼʅɲ ʍɸ ʅɿɲ ʋɲʄɿʆɷʌʉʅɿʃɼ ʃʀʆɻʍɻ ʍɸ ʃʑʃʄʉ ʖʌʊʆʉʐ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉ ʅɸ ɲʐʏʊʆ ʏɻʎ ʋɸʌɿʊɷʉʐ
ʋʄɻʅʅʐʌʀɷɲʎͲɲʅʋʙʏɿɷɲʎ. Ȱʐʏʊ ʏʉ ʔɲɿʆʊʅɸʆʉ ɹʖɸɿ ɸʋɿʋʏʙʍɸɿʎ ʍʏɲ ʔʐʍɿʃʉʖɻʅɿʃɳ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ
ʏʉʐʆɸʌʉʑʃɲɽʙʎɸʅʋʉɷʀɺɸɿʏɻʆʌʉɼʋʌʉʎʏʉʃɲʏɳʆʏɻʃɲɿɲʄʄʉɿʙʆɸɿʏɿʎʏɿʅɹʎʏɻʎɲʄɲʏʊʏɻʏɲʎ(ʃɲɿʏɻʎ
ɲɶʘɶɿʅʊʏɻʏɲʎ)ʃɲɿʏʘʆʔʘʍʔʉʌɿʃʙʆɲʄɳʏʘʆ.
ɉɷʌʉʄʉɶʀɲ:ȸɸʋʉʖɿʃʊʏɻʏɲʏɻʎʋɲʌʉʖɼʎɸʀʆɲɿʋʉʄʑʅɸɶɳʄɻ.ȸɲʋʊʃʌɿʍɻʏʉʐɇʋɸʌʖɸɿʉʑɲʋɹʆɲʆʏɿʍɸ
ʋʄɻʅʅʐʌɿʃɳ ʔɲɿʆʊʅɸʆɲ ɸʇɲʌʏɳʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʘʆ ɲʆʏɿʋʄɻʅʅʐʌɿʃʙʆ ʏɳʔʌʘʆ, ɲʄʄɳ ɶɸʆɿʃɳ
ɸʀʆɲɿɲʌɶɼɸʇɲɿʏʀɲʎʏʉʐʍʖɼʅɲʏʉʎʏɻʎʄɸʃɳʆɻʎɲʋʉʌʌʉɼʎ.ɇɸɲʆʏɿɷɿɲʍʏʉʄɼ,ɻɲʋʊʃʌɿʍɻʏʉʐȵʐʌʙʏɲ
ʍʏɿʎʋʄɻʅʅʑʌɸʎ,ɸʀʆɲɿʋɿʉɶʌɼɶʉʌɻ.
ɀʉʌʔʉʄʉɶʀɲ:Ɉʉʃʐʌʀɲʌʖʉʔʐʍɿʃʊʐʋʊʍʏʌʘʅɲɸʀʆɲɿɿʄʑʎ.ɇʏʉɲʆɳʆʏɻʏʅɼʅɲʏʉʐȵʐʌʙʏɲ,ʋʉʐʍʏʉ
ʋɲʌɸʄɽʊʆ ɼʏɲʆ ɹʄʉʎ, ʍɼʅɸʌɲ ʐʋɳʌʖʉʐʆ ʉɿ ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ ɶɿɲ ɲʋʊɽɸʍɻ ʃɲɿ ɳʄʄʘʆ ɿɺɻʅɳʏʘʆ, ʊʋʘʎ
ɳʅʅʉʎʃɲɿɴʊʏʍɲʄɲ.ȸʅʉʌʔʉʄʉɶʀɲʏɻʎʔʐʍɿʃɼʎʃʉʀʏɻʎʏʉʐɇʋɸʌʖɸɿʉʑɸʀʆɲɿʋʉʄʑɷʐʆɲʅɿʃɼʘʎʋʌʉʎ
ʏɻʆ ʍʏɸʌɸʉʅɸʏɲʔʉʌɳ. Ȱʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ɲʐʏɼʎ ʏɻʎ ɷʐʆɲʅɿʃɼʎ ɸʀʆɲɿ ɻ ʋʌʊʍʖʘʍɻ ʏɻʎ ɽɳʄɲʍʍɲʎ,
ʔɲɿʆʊʅɸʆʉ ʋʉʐ ɲʅɴʄʑʆɽɻʃɸ ʅɸ ʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʘʆ ɲʆʏɿʋʄɻʅʅʐʌɿʃʙʆ ʏɳʔʌʘʆ. Ɉʐʋɿʃɳ ʔʐʍɿʃɳ
ɶɸʘʅʉʌʔʉʄʉɶɿʃɳ ɶʆʘʌʀʍʅɲʏɲ ʏʉʐ ʏʑʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ʉɿ ʅɲɿɲʆɷʌɿʍʅʉʀ ʅɸɶɳʄɻʎ ʃʄʀʅɲʃɲʎ, ɲʋʉʅɸɿʆɳʌɿɲ
ʋɲʄɲɿʙʆ ʃʉɿʏʙʆ ʋʉʐ ʔɲʀʆʉʆʏɲɿ ʘʎ ʏʉʇʉɸɿɷɸʀʎ ʄʀʅʆɸʎ ʃɲɿ ɸɿɷɿʃɳ ʍʏɲ ɸʃɴʉʄɿʃɳ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ʏɲ
ɲʋʉʅɸɿʆɳʌɿɲʋɲʄɲɿʊʏɸʌʘʆɸʃɴʉʄʙʆʍʏɻʆɽɳʄɲʍʍɲ.

15671

15672

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɈʑʋʉʎʋʉʏɲʅʉʑSmL1:
ɌʐʍɿʃʉͲʖɻʅɿʃɹʎ ʍʐʆɽɼʃɸʎ: Ɉʉ ʆɸʌʊ ɶɸʆɿʃɳ ɸʀʆɲɿ ʍʖɸɷʊʆ ɷɿɲʐɶɹʎ, ʏʉ pH ɸʀʆɲɿ ɸʄɲʔʌɳ ɲʄʃɲʄɿʃʊ, ɻ
ɲɶʘɶɿʅʊʏɻʏɲ ɸʀʆɲɿ ʅɹʏʌɿɲ, ʏɲ ɽʌɸʋʏɿʃɳ ɸʀʆɲɿ ʖɲʅɻʄɳ ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏɲ ʆɿʏʌɿʃɳ ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ʍʖɸɷʊʆ
ʖɲʅɻʄɳ.
ɉɷʌʉʄʉɶʀɲ: ȵʇɲɿʌɸʏɿʃɳ ɸʋʉʖɿɲʃɼ ʋɲʌʉʖɼ. ȵʇɲɿʏʀɲʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ɷɿɲʋɸʌɲʏʊʏɻʏɲʎ ʏʘʆ ʐʋʉʃɸʀʅɸʆʘʆ
ʐɷʌʉʄɿɽʉʄʉɶɿʃʙʆ ʍʏʌʘʅɳʏʘʆ, ʍɸ ʋɸʌɿʊɷʉʐʎ ʇɻʌɲʍʀɲʎ ɲʋʉʃɲʄʑʋʏɸʏɲɿ ʍɻʅɲʆʏɿʃʊ ʏʅɼʅɲ ʏʘʆ
ʋʉʏɲʅʙʆɲʐʏʉʑʏʉʐʏʑʋʉʐ.ȵʇɲʀʌɸʍɻɲʋʉʏɸʄɸʀʏʉʏʅɼʅɲʏʉʐɇʋɸʌʖɸɿʉʑʃɲʏɳʆʏɻʏɻʎʍʐʅɴʉʄɼʎʏʉʐ
ȳʉʌɶʉʋʊʏɲʅʉʐ,ʊʋʉʐɷɿɲʏɻʌɸʀʏɲɿɿʃɲʆɼʌʉɼ.ȸɲʆʏʀɷʌɲʍɻʍɸʋʄɻʅʅʐʌɿʃɳʔɲɿʆʊʅɸʆɲɸʇɲʌʏɳʏɲɿɲʋʊ
ʏʉ ʍʖɼʅɲ ʏɻʎ ʄɸʃɳʆɻʎ ɲʋʉʌʌʉɼʎ, ʏɿʎ ʖʌɼʍɸɿʎ ɶɻʎ ʃɲɿ ʏɻʆ ʑʋɲʌʇɻ ɿʃɲʆʉʑ ʋʄɳʏʉʐʎ ʋɲʌʊʖɽɿɲʎ
ɴʄɳʍʏɻʍɻʎ.Ƀɇʋɸʌʖɸɿʊʎɹʖɸɿʏɻʆɲʌɶʊʏɸʌɻɲʆʏʀɷʌɲʍɻɲʋʊʏʉʐʎɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉʐʎʋʉʏɲʅʉʑʎʏʘʆʏʑʋʘʆ
ʏʉʐ.
ɀʉʌʔʉʄʉɶʀɲ: ȵʇɲɿʏʀɲʎ ʏʉʐ ɹʆʏʉʆʉʐ ɲʆɳɶʄʐʔʉʐ –ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏʉʆ Ⱦɻʔɿʍʊ Ȳʉɿʘʏʀɲʎ, ɻ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ
ʏɻʎ ʍʏɸʌɸʉʅɸʏɲʔʉʌɳʎ ɸʀʆɲɿ ɹʆʏʉʆɻ. ȸ ʃʄʀʍɻ ʐʋʉʍʏɻʌʀɺɸɿ ʋʉɿʃɿʄʀɲ ʅʉʌʔʙʆ ʏɻʎ ʌʉɼʎ ʃɲɿ ʘʎ
ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ, ʏʉ ʐʋʊʍʏʌʘʅɲ ʋʉɿʃʀʄɸɿ ɲʋʊ ʄɸʋʏʊʃʉʃʃʉ ʀɺɻʅɲ (ɳʅʅʉʎ, ɿʄʑʎ) ʘʎ ʖʉʆɷʌʊʃʉʃʃʉ
(ɴʊʏʍɲʄɲ,ʃʌʉʃɳʄɸʎ,ʉɶʃʊʄɿɽʉɿ).Ɉʐʋɿʃɳʔʐʍɿʃɳɶɸʘʅʉʌʔʉʄʉɶɿʃɳɶʆʘʌʀʍʅɲʏɲɲʋʉʏɸʄʉʑʆʉɿʋɸɷɿʆʉʀ
ʅɲɿɲʆɷʌɿʍʅʉʀɸʆʏʊʎʏɻʎʋʄɻʅʅʐʌɿʃɼʎɺʙʆɻʎ,ɻ ʋʐʃʆɼɷɿɲɷʉʖɼ ʌɻʖʙʆʐʔɳʄʘʆʃɲɿʅɿʃʌʉʄɿʅʆʙʆ. Ƀɿ
ʍʐʅɴʉʄɹʎʏʘʆʋɲʌɲʋʉʏɳʅʘʆɸʀʆɲɿʍʐʖʆɳʋɸɷʀɲɲʋʉɽɹʍɸʘʆʅɸɶɳʄʘʆʋʉʍʉʏɼʏʘʆʅɸɿʃʏʙʆɿɺɻʅɳʏʘʆ.
ɈʑʋʉʎʋʉʏɲʅʉʑSsL1:
ɌʐʍɿʃʉͲʖɻʅɿʃɹʎ ʍʐʆɽɼʃɸʎ: Ɉʉ ʆɸʌʊ ɶɸʆɿʃɳ ɸʀʆɲɿ ʍʖɸɷʊʆ ɷɿɲʐɶɹʎ, ʏʉ pH ɸʀʆɲɿ ɸʄɲʔʌɳ ɲʄʃɲʄɿʃʊ, ɻ
ɲɶʘɶɿʅʊʏɻʏɲɸʀʆɲɿʅɹʏʌɿɲ,ʏɲɽʌɸʋʏɿʃɳɸʀʆɲɿʋʉʄʑʖɲʅɻʄɳ,ʅɸɸʇɲʀʌɸʍɻʏɲʆɿʏʌɿʃɳʋʉʐɸʀʆɲɿʍʖɸɷʊʆ
ʖɲʅɻʄɳ. Ʌʌʉʎ ʏɲ ʅɹʍɲ ɹʘʎ ʏʉ ʏɹʄʉʎ ʏʉʐ ʃɲʄʉʃɲɿʌɿʉʑ ʃɲɿ ɸʆʊʍʘ ʐʋɳʌʖɸɿ ɲʃʊʅɻ ɸʄɳʖɿʍʏɻ ʋɲʌʉʖɼ
ʆɸʌʉʑ, ʏɲ ʔʐʍɿʃʉʖɻʅɿʃɳ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ ʏʉʐ ʅɸʏɲɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ʃɲɽʙʎ ɲʐʇɳʆɸʏɲɿ ʋʌʉʉɷɸʐʏɿʃɳ ɻ
ʋʌʘʏʉɶɸʆɼʎʋɲʌɲɶʘɶɼ.
ɉɷʌʉʄʉɶʀɲ: ȵʇɲɿʌɸʏɿʃɳ ɸʋʉʖɿɲʃɼ ɷɿɲʃʑʅɲʆʍɻ ʏɻʎ ʋɲʌʉʖɼʎ. Ɉʉ ʃɲʄʉʃɲʀʌɿ ɲʆɲʅɹʆɸʏɲɿ ʉɿ
ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʉɿ ʋʉʏɲʅʉʀ, ɸɿɷɿʃɳ ʊʍʉɿ ɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿ ʅɲʃʌɿɳ ɲʋʊ ʉʌɸɿʆʉʑʎ ʊɶʃʉʐʎ, ʆɲ ɸʅʔɲʆʀɺʉʐʆ
ɷɿɲʃʉʋʏʊʅɸʆɻ ʌʉɼ ɼ ʉʄɿʃɼ ʇɼʌɲʆʍɻ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʉʌɿʍʅɹʆɲ ɹʏɻ ʅɸ ʅɸɶɳʄɸʎ ʃɲɿ ʋɲʌɲʏɸʏɲʅɹʆɸʎ ʍɸ
ʋɸʌɿʊɷʉʐʎɴʌʉʖɼʎ.Ɉʉɶɸʘʄʉɶɿʃʊʐʋʊʍʏʌʘʅɲʏɻʎɲʆɳʆʏɻʄɸʃɳʆɻʎɲʋʉʌʌʉɼʎʋʉʐʏʌʉʔʉɷʉʏɸʀʏʉʐʎ
ʋʉʏɲʅʉʑʎ ʍɸ ʍʖɹʍɻ ʅɸ ʏʉ ɲʆɳɶʄʐʔʉ ʏɻʎ ʋɸʌɿʉʖɼʎ ʃɲɿ ʏɻʆ ʍʐʆɼɽɻ ɲʋʉʐʍʀɲ ɷɲʍɿʃɼʎ ʃɳʄʐʗɻʎ ɼ
ɿʃɲʆɼʎ ʍɸ ʋʄɳʏʉʎ ʋɲʌʊʖɽɿɲʎ ɷɲʍɿʃɼʎ ɺʙʆɻʎ, ɸʄɹɶʖɸɿ ʏɻʆ ɲʋʊʃʌɿʍɻ ʏɻʎ ʍʏɳɽʅɻʎ ʍɸ ʋʄɻʅʅʐʌɿʃɳ
ʔɲɿʆʊʅɸʆɲʋʉʐɶɸʆɿʃɳɸʀʆɲɿʋʉʄʑɶʌɼɶʉʌɻ.ɇʏɻʆȰʆɲʏʉʄɿʃɼɅɸʄʉʋʊʆʆɻʍʉʉɿʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʉɿʋʉʏɲʅʉʀ
ɲʐʏʉʑ ʏʉʐ ʏʑʋʉʐ ɷɸʆ ɷɿɲʏɻʌʉʑʆ ɿʃɲʆɼ ʋɲʌʉʖɼ ʏʉ ʃɲʄʉʃɲʀʌɿ. ɇʏɻʆ Ȱʏʏɿʃɼ ʃɲɿ Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼ ɇʏɸʌɸɳ
ȵʄʄɳɷɲ ʍɻʅɲʆʏɿʃɳ ʍɸ ʅɼʃʉʎ ʏʅɼʅɲʏɲ ʋʐɽʅɹʆɲ ʏɹʏʉɿʘʆ ʋʉʏɲʅʙʆ ɲʋʉʃɲʄʑʋʏʉʆʏɲɿ, ɸʆʙ ʊʍʉɿ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ʏʌʉʔʉɷʉʏʉʑʆʏɲɿɲʋʊɳʄʄʉʐʎʋʉʏɲʅʉʑʎʍɸʉʌɸɿʆʉʑʎʊɶʃʉʐʎ,ʃɲɿɿɷʀʘʎʊʍʉɿɸʀʆɲɿʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻʎʃɲʏɳ
Strahlerʏɳʇɻʎ,ʍʐʆɼɽʘʎɷɿɲʏɻʌʉʑʆɲʌʃɸʏʊʆɸʌʊ(ʋ.ʖ.ȳʉʌɶʉʋʊʏɲʅʉʎ,Ⱦɻʌɸʑʎ).
ɀʉʌʔʉʄʉɶʀɲ: Ƀɿ ʋʉʏɲʅʉʀ ɲʐʏʉʀ ʃɲʄʑʋʏʉʐʆ ɹʆɲ ʅɸɶɳʄʉ ɸʑʌʉʎ ʅʉʌʔʉʄʉɶɿʃʙʆ ɷɿɲʋʄɳʍɸʘʆ. Ƀɿ
ʋʄɻʅʅʑʌɸʎɲʋʉɽɹʏʉʐʆʅɸɶɳʄɻʋʉʍʊʏɻʏɲɿɺɼʅɲʏʉʎɲʋʊʏɻʆɲʆɳʆʏɻʄɸʃɳʆɻɲʋʉʌʌʉɼʎ,ʋʉʐʍʐʆɼɽʘʎ
ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ʋʌʉʍʏɲʏɸʐʅɹʆɻ ɲʋʊ ʏɻ ɷɿɳɴʌʘʍɻ. ɏʎ ʍʐʆɹʋɸɿɲ, ʍʏɲ ʋɸɷɿʆɳ ʏʉ ʐʋʊʍʏʌʘʅɲ ɸʇɲʌʏɳʏɲɿ
ɳʅɸʍɲɲʋʊʏɿʎɶʑʌʘʖʌɼʍɸɿʎɶɻʎʃɲɿʍʏɲʄɿɶʊʏɸʌʉʏɲʖʑʌʉɲʏʅɼʅɲʏɲʏɻʎʃʉʀʏɻʎɲʐʏʊɸʀʆɲɿɳʅʅʉʎɼ
ʖɲʄʀʃɿɲ, ɸʆʙ ʍʏɲ ɻʅɿʉʌɸɿʆɳ ʏʉ ʐʋʊʍʏʌʘʅɲ ɲʆɲʅɹʆɸʏɲɿ ʆɲ ɲʋʉʏɸʄɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ɴʊʏʍɲʄɲ, ʃʌʉʃɳʄɸʎ,
ʉɶʃʊʄɿɽʉʐʎ. ȸ ɷɿɲʌʃɼʎ ʍʏɸʌɸʉʅɸʏɲʔʉʌɳ ɿɺɼʅɲʏʉʎ, ʍʏɲ ʍɻʅɸʀɲ ʊʋʉʐ ʐʋɳʌʖɸɿ ɲʋʊʏʉʅɻ ɽɸʏɿʃɼ
ʅɸʏɲɴʉʄɼ ʃʄʀʍɻʎ ʋʌʉʃɲʄɸʀ ʍʐʍʍʙʌɸʐʍɻ ɿɺɻʅɳʏʘʆ ʅɸ ʍʐʆɹʋɸɿɲ ʏɻʆ ɲʆʑʗʘʍɻ ʏʉʐ ʋʐɽʅɹʆɲ ʃɲɿ
ɲʋʉʃɳʄʐʗɼ ʏʉʐ, ʊʏɲʆ ʉ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʊʎ ʐɷɳʏɿʆʉʎ ʉʌʀɺʉʆʏɲʎ ʐʋʉʖʘʌɼʍɸɿ ʃɲʏɳ ʏʉ ʃɲʄʉʃɲʀʌɿ. Ɉɲ
ʍʐʆɻɽɹʍʏɸʌɲ ʅʉʌʔʉʄʉɶɿʃɳ ɶʆʘʌʀʍʅɲʏɲ ɸʀʆɲɿ ɻ ɷɿɲʃʉʋʏʊʅɸʆɻ ɽɸʌɿʆɼ ʋɲʌʉʖɼ, ʉɿ ʅɿʃʌʉʀ
ʅɲɿɲʆɷʌɿʍʅʉʀ ʘʎ ʍʐʆɹʋɸɿɲ ʏɻʎ ɷɿɳɴʌʘʍɻʎ ʃɲɿ ɻ ʋʐʃʆɼ ɸʆɲʄʄɲɶɼ ʌɻʖʙʆ ʐʔɳʄʘʆ (riffles) ʃɲɿ
ʅɿʃʌʉʄɿʅʆʙʆ (pools), ɸʆʙ, ʊʋʉʐ ɻ ʃʄʀʍɻ ʃɲɿ ɻ ɶɸʘʄʉɶʀɲ ʏʉ ɸʋɿʏʌɹʋɸɿ ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ ɸʅʔɲʆɿʍʏʉʑʆ
ʅɿʃʌʉʀʃɲʏɲʌʌɳʃʏɸʎʃɲɿɴɲɽʑʏɸʌɸʎʅɿʃʌʉʄʀʅʆɸʎ.
ɈʑʋʉʎʋʉʏɲʅʉʑSsH1:
ɌʐʍɿʃʉͲʖɻʅɿʃɹʎ ʍʐʆɽɼʃɸʎ: Ɉʉ ʆɸʌʊ ɸʀʆɲɿ ɷɿɲʐɶɹʎ, ʏʉ pH ɸʀʆɲɿ ʍʖɸɷʊʆ ʉʐɷɹʏɸʌʉ, ɻ ɲɶʘɶɿʅʊʏɻʏɲ
ɸʀʆɲɿʋʉʄʑʖɲʅɻʄɼ,ʏɲɽʌɸʋʏɿʃɳɸʀʆɲɿʋʉʄʑʖɲʅɻʄɳ.
ɉɷʌʉʄʉɶʀɲ: ȶʆʏʉʆɻ ɸʋʉʖɿɲʃɼ ɷɿɲʔʉʌʉʋʉʀɻʍɻ ʏɻʎ ʋɲʌʉʖɼʎ. ɇʏɻʆ ʃʉɿʄɳɷɲ ʏʉʐ ɇʋɸʌʖɸɿʉʑ ʏɲ
ʋʄɻʅʅʐʌɿʃɳʔɲɿʆʊʅɸʆɲʄɲʅɴɳʆʉʐʆʖʙʌɲʍʏɿʎɲʌʖɹʎ/ʅɹʍɲʏɻʎɳʆʉɿʇɻʎ,ɸʆʙʍʏɻʆɅɸʄʉʋʊʆʆɻʍʉʍʏʉ
ʏɹʄʉʎʏʉʐʖɸɿʅʙʆɲ.ȵʇɲɿʏʀɲʎʏɻʎɹʆʏʉʆɻʎʃʄʀʍɻʎʏɻʎʃʉʀʏɻʎʃɲɿʏɻʎʋɸʌɿɴɳʄʄʉʐʍɲʎʄɸʃɳʆɻʎʏʉʐʎ,ɻ
ɲʋʊʃʌɿʍɻ ʏɻʎ ʍʏɳɽʅɻʎ ʏʉʐ ʆɸʌʉʑ ɸʀʆɲɿ ʋʉʄʑ ɶʌɼɶʉʌɻ ʍʏɿʎ ʋʄɻʅʅʑʌɸʎ, ʃɳʏɿ ʋʉʐ ʅɸʏʌɿɳɺɸʏɲɿ ʊʏɲʆ
ʐʋɳʌʖɸɿ ʋʄʉʑʍɿɲ ɷɲʍɿʃɼ ɴʄɳʍʏɻʍɻ (ʋɲʌɲʋʊʏɲʅʉɿ ȵʐʌʙʏɲ ʍʏʉʆ Ʌɳʌʆʘʆɲ ʃɲɿ ʏʉʐ ɇʋɸʌʖɸɿʉʑ). ȸ
ʑʋɲʌʇɻ ɷɲʍɿʃɼʎ ʃɳʄʐʗɻʎ ʍʏɻʆ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʐʍɲ ʄɸʃɳʆɻ ɲʋʉʌʌʉɼʎ ʅɲɺʀ ʅɸ ʏɻʆ ɷɿɲʋɸʌɲʏʊʏɻʏɲ ʏʘʆ
ʐɷʌʉʄɿɽʉʄʉɶɿʃʙʆ ʍʖɻʅɲʏɿʍʅʙʆ ʃʌʀʆʉʐʆ ʏɻ ɷɿɲʏɼʌɻʍɻ ɿʃɲʆɼʎ ʋɲʌʉʖɼʎ ʃɲʏɳ ʏʉ ʃɲʄʉʃɲʀʌɿ ʋʉʐ
ʍʐʆɼɽʘʎɷɸʆʐʋɳʌʖɸɿ.
ɀʉʌʔʉʄʉɶʀɲ: ȸ ʌʉɼ ʋʉɿʃʀʄɸɿ ʍɸ ʅɸɶɳʄʉ ɴɲɽʅʊ ʃɲɿ ɻ ʍʏɸʌɸʉʅɸʏɲʔʉʌɳ ɸʀʆɲɿ ɿɷɿɲʀʏɸʌɲ ɹʆʏʉʆɻ,
ɸɿɷɿʃɳ ʍʏɲ ʅɻ ɲʍɴɸʍʏʉʄɿɽɿʃɳ ʋɸʏʌʙʅɲʏɲ ʋʉʐ ʃʐʌɿɲʌʖʉʑʆ ʍɸ ɲʐʏʉʑʎ ʏʉʐʎ ʋʉʏɲʅʉʑʎ. ȸ ɷɿɳɴʌʘʍɻ
ɲʋʉʏɸʄɸʀ ʏɻʆ ʃʐʌɿʊʏɸʌɻ ɶɸʘʅʉʌʔʉʄʉɶɿʃɼ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ. Ɉʐʋɿʃɳ ʅʉʌʔʉʄʉɶɿʃɳ ɶʆʘʌʀʍʅɲʏɲ ɸʀʆɲɿ ʉɿ
ɲʆʐʗʘʅɹʆɸʎ ʊʖɽɸʎ ʖʘʌʀʎ ɼ ʅɸ ɸʄɳʖɿʍʏɻ ɴʄɳʍʏɻʍɻ, ɻ ʋʐʃʆɼ ɷɿɲɷʉʖɼ ʌɻʖʙʆ ʐʔɳʄʘʆ ʃɲɿ
ʅɿʃʌʉʄɿʅʆʙʆ ʃɲɿ ʉɿ ʅɿʃʌʉʀ ʃɲʏɲʌʌɳʃʏɸʎ (ʍʋɲʆɿʊʏɸʌɲ ʃɲɿ ʉɿ ʅɸɶɳʄʉɿ). Ɉɲ ʍɻʅɸʀɲ ʋʉʐ ʍʐʅɴɳʄʄʉʐʆ
ʏɹʏʉɿʉɿ ʋʉʏɲʅʉʀ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ʋɸɷʀɲ ɲʋʊɽɸʍɻʎ ʐʄɿʃʉʑ, ɲʄʄɳ ɲʃʊʅɻ ʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻʎ ɷɿɳɴʌʘʍɻʎ,
ʍʖɻʅɲʏʀɺʉʆʏɲʎʅɿʃʌɳʔɲʌɳɶɶɿɲ.

15673

15674

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɈʑʋʉʎʋʉʏɲʅʉʑIsL1:
ɌʐʍɿʃʉͲʖɻʅɿʃɹʎʍʐʆɽɼʃɸʎ:Ɉʉʆɸʌʊɶɸʆɿʃɳɸʀʆɲɿʍʖɸɷʊʆɷɿɲʐɶɹʎ,ʏʉpHɸʀʆɲɿɸʄɲʔʌɳɲʄʃɲʄɿʃʊ,ʅɸ
ʏʉʐʎ ʋʉʏɲʅʉʑʎ ʏɻʎ Ȳʊʌɸɿɲʎ Ʌɸʄʉʋʉʆʆɼʍʉʐ ʃɲɿ ȴʐʏ. ɇʏɸʌɸɳʎ ȵʄʄɳɷɲʎ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʉ
ɲʄʃɲʄɿʃʉʀ,ɻɲɶʘɶɿʅʊʏɻʏɲɸʀʆɲɿʍʖɸʏɿʃɳʖɲʅɻʄɼ(~400ʅS/cm),ʏɲɽʌɸʋʏɿʃɳɸʀʆɲɿʋʉʄʑʖɲʅɻʄɳ.
ɉɷʌʉʄʉɶʀɲ: ȵʇɲɿʌɸʏɿʃɳ ɸʋʉʖɿɲʃɼ ɷɿɲʃʑʅɲʆʍɻ ʏɻʎ ʋɲʌʉʖɼʎ. Ɉʉ ɶɸʘʄʉɶɿʃʊ ʐʋʊʍʏʌʘʅɲ ʏɻʎ ɲʆɳʆʏɻ
ʄɸʃɳʆɻʎ ɲʋʉʌʌʉɼʎ ʋʉʐ ʏʌʉʔʉɷʉʏɸʀ ʏʉʐʎ ʋʉʏɲʅʉʑʎ ʍɸ ʍʖɹʍɻ ʅɸ ʏʉ ɲʆɳɶʄʐʔʉ ʏɻʎ ʋɸʌɿʉʖɼʎ ʃɲɿ ɻ
ʑʋɲʌʇɻʔʐʍɿʃʙʆʖʌɼʍɸʘʆɶɻʎɼɿʃɲʆɼʎʋɲʌʊʖɽɿɲʎɷɲʍɿʃɼʎɺʙʆɻʎɸʄɹɶʖɸɿʏɻʆɲʋʊʃʌɿʍɻʏɻʎʍʏɳɽʅɻʎ
ʍɸʋʄɻʅʅʐʌɿʃɳʔɲɿʆʊʅɸʆɲʋʉʐɶɸʆɿʃɳɸʀʆɲɿʋʉʄʑɶʌɼɶʉʌɻ.ɇʏɻʆȹʋɸɿʌʉʃɲɿʍʏɻȴʐʏ.ɇʏɸʌɸɳȵʄʄɳɷɲ
ʉɿʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʉɿʋʉʏɲʅʉʀɲʐʏʉʑʏʉʐʏʑʋʉʐɷɿɲʏɻʌʉʑʆɿʃɲʆɼʋɲʌʉʖɼʃɲɿʍʏʉʃɲʄʉʃɲʀʌɿ.
ɀʉʌʔʉʄʉɶʀɲ: Ƀɿ ʋʉʏɲʅʉʀ ɲʐʏʉʀ ʃɲʄʑʋʏʉʐʆ ɹʆɲ ʅɸɶɳʄʉ ɸʑʌʉʎ ʅʉʌʔʉʄʉɶɿʃʙʆ ɷɿɲʋʄɳʍɸʘʆ. Ƀɿ
ʋʄɻʅʅʑʌɸʎɲʋʉɽɹʏʉʐʆʅɸɶɳʄɻʋʉʍʊʏɻʏɲɿɺɼʅɲʏʉʎɲʋʊʏɻʆɲʆɳʆʏɻʄɸʃɳʆɻɲʋʉʌʌʉɼʎ,ʋʉʐʍʐʆɼɽʘʎ,
ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ʋʌʉʍʏɲʏɸʐʅɹʆɻ ɲʋʊ ʏɻ ɷɿɳɴʌʘʍɻ. ɏʎ ʍʐʆɹʋɸɿɲ, ʍʏɲ ʋɸɷɿʆɳ ʏʉ ʐʋʊʍʏʌʘʅɲ ɸʇɲʌʏɳʏɲɿ
ɳʅɸʍɲɲʋʊʏɿʎɶʑʌʘʖʌɼʍɸɿʎɶɻʎʃɲɿʍʏɲʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʉʏɲʖʑʌʉɲʏʅɼʅɲʏɲʏɻʎʃʉʀʏɻʎɲʐʏʊɸʀʆɲɿɳʅʅʉʎ
ɼʖɲʄʀʃɿɲ,ɸʆʙʍʏɲɻʅɿʉʌɸɿʆɳʏʉʐʋʊʍʏʌʘʅɲɲʆɲʅɹʆɸʏɲɿʆɲɲʋʉʏɸʄɸʀʏɲɿɲʋʊɴʊʏʍɲʄɲʃɲɿʃʌʉʃɳʄɸʎ.
Ɉɲ ʍʐʆɻɽɹʍʏɸʌɲ ʅʉʌʔʉʄʉɶɿʃɳ ɶʆʘʌʀʍʅɲʏɲ ɸʀʆɲɿ ʉɿ ʅɿʃʌʉʀ ʅɲɿɲʆɷʌɿʍʅʉʀ ʘʎ ʍʐʆɹʋɸɿɲ ʏɻʎ
ɷɿɳɴʌʘʍɻʎ ʃɲɿ ɻ ʏɲʃʏɿʃɼ ɸʆɲʄʄɲɶɼ ʌɻʖʙʆ ʐʔɳʄʘʆ (riffles) ʃɲɿ ʅɿʃʌʉʄɿʅʆʙʆ (pools), ɸʆʙ, ʊʋʉʐ ɻ
ʃʄʀʍɻ ʃɲɿ ɻ ɶɸʘʄʉɶʀɲ ʏʉ ɸʋɿʏʌɹʋɸɿ ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ ɸʅʔɲʆɿʍʏʉʑʆ ʅɿʃʌʉʀ ʃɲʏɲʌʌɳʃʏɸʎ ʃɲɿ ɴɲɽʑʏɸʌɸʎ
ʅɿʃʌʉʄʀʅʆɸʎ. 

7.1.2

ȿɿʅʆɲʀɲɉɷɲʏɿʃɳɇʐʍʏɼʅɲʏɲ

ȸɲʆɲɶʆʙʌɿʍɻʏʘʆʄɿʅʆɲʀʘʆʐɷɲʏɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆɴɲʍʀʍʏɻʃɸʍʏɲɲʃʊʄʉʐɽɲʃʌɿʏɼʌɿɲ:
x Ⱥɸʘʌɼɽɻʃɲʆʊʄɸʎʉɿʔʐʍɿʃɹʎʃɲɿʏɸʖʆɻʏɹʎʄʀʅʆɸʎʏʉʐɉȴ
ʅɸɹʃʏɲʍɻʋɳʆʘɲʋʊ0,5km2.
x ȶʆɲʎ ʅɸɶɳʄʉʎ ɲʌɿɽʅʊʎ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ʍʏɻʆ ȵʄʄɳɷɲ ʋʉʐ
ɸʅʋʀʋʏɸɿ ʍʏʉʆ ʋɲʌɲʋɳʆʘ ʉʌɿʍʅʊ, ɸʀʆɲɿ ʏɲʅɿɸʐʏɼʌɸʎ. ȸ

ɇʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉȱʌɽʌʉ2,ʋɲʌ.5ʏɻʎ
Ƀɷɻɶʀɲʎ,ʘʎʄʀʅʆɻʖɲʌɲʃʏɻʌʀɺɸʏɲɿɹʆɲ
«ʍʑʍʏɻʅɲʍʏɳʍɿʅʘʆɸʍʘʏɸʌɿʃʙʆ
ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆʐɷɳʏʘʆ»

ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ɸʆʊʎ ʔʌɳɶʅɲʏʉʎ ʃɳɽɸʏɲ ʍʏɻ ʌʉɼ ɸʆʊʎ ʋʉʏɲʅʉʑ ʃɲɿ ɻ ʅɸʏɲʏʌʉʋɼ ʅɸ ʏʉʆ ʏʌʊʋʉ
ɲʐʏʊ ʏʉʐ ʋʉʏɳʅɿʉʐ ɉɇ ʍɸ ʄɿʅʆɲʀʉ ɉɇ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ʏɻʆ ɲɿʏʀɲ ɶɿɲ ʏʉʆ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʅʊ ʏʉʐ ʘʎ
Ȼɷɿɲʀʏɸʌɲ ʏʌʉʋʉʋʉɿɻʅɹʆʉʐ ɉɇ (ȻɈɉɇ). ȵʋʀʍɻʎ, ʘʎ Ɉɸʖʆɻʏɳ ʄɿʅʆɲʀɲ ɉɇ (Ɉɉɇ) ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʉɿ
ɸʇʘʋʉʏɳʅɿʉɿ ʏɲʅɿɸʐʏɼʌɸʎ ʉɿ ʉʋʉʀʉɿ ɲʋʉʏɸʄʉʑʆ ʅʊʆɿʅɸʎ ʐɷɲʏʉʍʐʄʄʉɶɹʎ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ
ɷɻʅɿʉʐʌɶɻɽɸʀʍɸʏʊʋʉʊʋʉʐɷɸʆʐʋɼʌʖɸʋʌɿʆʐɷɲʏɿʃʊʍʑʍʏɻʅɲ.

15675

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

x Ȱʋʉʔɸʑʖɽɻʃɸ ʉ ʖʘʌɿʍʅʊʎ ʏʘʆ ʄɿʅʆʙʆ ʍɸ ɸʋɿʅɹʌʉʐʎ ʐɷɲʏɿʃɳ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ, ʃɲɽʙʎ ʃʌʀɽɻʃɸ ʊʏɿ
ʏɲ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆɲ ɷɸɷʉʅɹʆɲ ɷɸʆ ɸʋɲʌʃʉʑʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ɿʃɲʆʉʋʉɿɻʏɿʃɼ ʏɸʃʅɻʌʀʘʍɻ ɸʆʊʎ ʏɹʏʉɿʉʐ
ʋɸʌɲɿʏɹʌʘɷɿɲʖʘʌɿʍʅʉʑ.
x Ʌʉʄʄɹʎɲʋʊʏɿʎʔʐʍɿʃɹʎʄʀʅʆɸʎɹʖʉʐʆʍɸʋɲʌɸʄɽʊʆʏɲʖʌʊʆʉʐʋʉʍʏɸʀʏɸʖʆɿʃɹʎʋɲʌɸʅɴɳʍɸɿʎʉɿ
ʉʋʉʀɸʎ ɹʖʉʐʆ ɲʄʄʉɿʙʍɸɿ ʏɲ ʐɷʌʉʅʉʌʔʉʄʉɶɿʃɳ ʏʉʐʎ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ ɼ/ ʃɲɿ ɸʋɿʏʌɹʋʉʐʆ ʏɻʆ
ʌʑɽʅɿʍɻʏʉʐʐɷɲʏɿʃʉʑʏʉʐʎɿʍʉɺʐɶʀʉʐ,ʅɹʍʘʏɻʎʌʑɽʅɿʍɻʎʏʘʆɸʃʌʉʙʆʏʉʐʎʃɲɿʏɻʎʍʏɳɽʅɻʎ
ʏʉʐʎ. Ƀɿ ɲʆɽʌʘʋʉɶɸʆɸʀʎ ʋɲʌɸʅɴɳʍɸɿʎ ʋʉʐ ɸʇɸʏɳɺʉʆʏɲɿ ɲʔʉʌʉʑʆ ʐɷʌɲʐʄɿʃɳ ʃʐʌʀʘʎ ɹʌɶɲ
(ɲʆɲʖʙʅɲʏɲ, ɹʌɶɲ ʌʑɽʅɿʍɻʎ ɸʃʌʉɼʎ ʃɲɿ ʍʏɳɽʅɻʎ ʅɹʍʘ ɽʐʌʉʔʌɲɶʅɳʏʘʆ, ʃʄʋ.). ȵʇ ɲɿʏʀɲʎ
ʏɹʏʉɿʘʆ ʋɲʌɸʅɴɳʍɸʘʆ, ʏʉ ʃɲɽɸʍʏʙʎ ʉʌɿʍʅɹʆʘʆ ʄɿʅʆʙʆ ɽɲ ʅʋʉʌʉʑʍɸ ʆɲ ɽɸʘʌɻɽɸʀ ʊʏɿ
ʅɸʏɲʋʀʋʏɸɿ ʍɸ ɲʐʏʊ ʏʉʐ ɿɷɿɲɿʏɹʌʘʎ ʏʌʉʋʉʋʉɿɻʅɹʆʉʐ ʐɷɲʏɿʃʉʑ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ. Ƀɿ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ
ɲʐʏɹʎɶɸʆɿʃɳɸʇɸʏɳʍʏɻʃɲʆʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻ,ɲʆɳʄʉɶɲʅɸʏʉʆɴɲɽʅʊʍʏʉʆʉʋʉʀʉɽɸʘʌɸʀʏɲɿʊʏɿ
ʉɿ ʋɲʌɸʅɴɳʍɸɿʎ ʍʏɻʆ ʐɷʌʉʅʉʌʔʉʄʉɶʀɲ ɲʄʄʉɿʙʆʉʐʆ ʉʐʍɿʘɷʙʎ ʏʉʆ ʖɲʌɲʃʏɼʌɲ ʏʉʐʎ ʘʎ
ʔʐʍɿʃʙʆʄɿʅʆʙʆ
ɇʏʉ ɉɷɲʏɿʃʊ ɷɿɲʅɹʌɿʍʅɲ Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ ɇʏɸʌɸɳʎ ɲʆɲɶʆʘʌʀʍʏɻʃɲʆ ʏʌɸɿʎ (3) ʔʐʍɿʃɹʎ ʄʀʅʆɸʎ (ʉɿ ʄʀʅʆɸʎ
ɉʄʀʃɻ, Ʌɲʌɲʄʀʅʆɻ ʃɲɿ ȴʑʍʏʉʎ). Ɉɲ ʄɿʅʆɲʀɲ ɉɇ ʋʉʐ ɲʆɲɶʆʘʌʀʍʏɻʃɲʆ ʍʏʉ ɉɷɲʏɿʃʊ ȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲ
Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ,ɸʅʋʀʋʏʉʐʆʍʏʉʆʏʑʋʉȰ(Ʌʀʆɲʃɲʎ19).
Ʌʀʆɲʃɲʎ19:ȰʌɿɽʅʊʎʄɿʅʆɲʀʘʆɉɇɲʆɳʏʑʋʉʍʏʉɉȴȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ
Ɉʑʋʉʎ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼʏʑʋʉʐ

Ʌʄɼɽʉʎʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ
ɲʆɳʏʑʋʉ

ɇʐʆʉʄɿʃɼȶʃʏɲʍɻ
(km2)

Ȱ

ʖɲʅɻʄʉʑʐʗʉʅɹʏʌʉʐ,ʅɸɶɳʄɻʎ
ɸʋɿʔɳʆɸɿɲʎ,ʅɸʍɲʀʉʐɴɳɽʉʐʎ>6
mʃɲɿ<15,ɽɸʌʅʉʑʅʉʆʉʅɸɿʃʏɿʃʉʑ
ʏʑʋʉʐ,ɻʅʀʇɻʌɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎ,ʅɿʃʌɼʎ
ʋʏʙʍɻʎʏɻʎʍʏɳɽʅɻʎʆɸʌʉʑ(<1
m)ʃɲɿʅɿʃʌɼʎʅɸʏɲɴʄɻʏʊʏɻʏɲʎ
ʏʉʐʖʌʊʆʉʐʋɲʌɲʅʉʆɼʎʏʉʐ
ʆɸʌʉʑ,ʅɸʔʐʍɿʃɼɲʋʉʌʌʉɼ.

3

35,6 

ȸʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼɸʃʏʀʅɻʍɻʏʘʆʄɿʅʆɲʀʘʆʐɷɲʏɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆʅɸɴɳʍɻʏʉʔʐʏʉʋʄɲɶʃʏʊʆɲʋɲɿʏɸʀʏɻʆ
ʍʐʆɽɸʏɿʃɼɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʋʉʄʄʙʆʋɲʌɲʅɹʏʌʘʆ.ɇʏɻʆȵʄʄɳɷɲʊʋʘʎʃɲɿʍɸɳʄʄɸʎʖʙʌɸʎʅɿɲʍɸɿʌɳɲʋʊ
ʋɲʌɲʅɹʏʌʉʐʎ ʃɲɽɿʍʏʉʑʆ ɲɷʑʆɲʏʉ ʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏʉʐ ʘʎ ʋʉɿʉʏɿʃʊ ʍʏʉɿʖɸʀʉ ʄʊɶʘ ʏʉʐ ʊʏɿ ʏɲ
ɷɿɲɽɹʍɿʅɲʍʏʉɿʖɸʀɲʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎʏʉʐʔʐʏʉʋʄɲɶʃʏʉʑɸʅʔɲʆʀɺʉʆʏɲɿɲʆɸʋɲʌʃɼɶɿɲʆɲʍʏɻʌʀʇʉʐʆ
ɿʃɲʆʉʋʉɿɻʏɿʃɳʏɻʆʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʋʉʐɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿɴɳʍɸɿʏɻʎɃɷɻɶʀɲʎ,ʋɲʌɲʏɻʌɸʀʏɲɿɹʄʄɸɿʗɻ
ɿʃɲʆʉʋʉɿɻʏɿʃɼʎʋʉʍʊʏɻʏɲʎɷɸɷʉʅɹʆʘʆʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎʋʉʐʃɲɽɿʍʏɳɲʆɲʋʊʔɸʐʃʏɻʏɻʆʍʏɼʌɿʇɻʏɻʎ
ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎʏɻʎʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼʎʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎʍʏɻʆɸʃʏʀʅɻʍɻɸɿɷɿʃʙʆɸʅʋɸɿʌʉɶʆʘʅʊʆʘʆ,ɸʆʙɻɸʑʌɸʍɻ
ʄɿʅʆɲʀʘʆ ɉɇ ʍɸ ɲɷɿɲʏɳʌɲʃʏɸʎ ʍʐʆɽɼʃɸʎ (ʍʐʆɽɼʃɸʎ ɷɻʄɲɷɼ ɲʋʉʐʍʀɲʎ ʋɿɹʍɸʘʆ ɼ ɸʄɳʖɿʍʏɻʎ

15676

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɲʆɽʌʘʋʉɶɸʆʉʑʎʋɲʌɹʅɴɲʍɻʎ)ɶɿɲʏʉʆʃɲɽʉʌɿʍʅʊʍʐʆɽɻʃʙʆɲʆɲʔʉʌɳʎʋɲʌʉʐʍɿɳɺɸɿɲʆʏɿʃɸɿʅɸʆɿʃɹʎ
ɷʐʍʃʉʄʀɸʎ, ʅɸɿʙʆʉʆʏɲʎ ʃɲʏ’ ɸʋɹʃʏɲʍɻ ʏɻʆ ɲʇɿʉʋɿʍʏʀɲ ʏɻʎ ʖʘʌɿʃɼʎ ʅɸɽʊɷʉʐ ʃɲɽʉʌɿʍʅʉʑ ʏʘʆ
ʍʐʆɽɻʃʙʆɲʆɲʔʉʌɳʎ(ʏɻʆɸʋɿʄʉɶɼɷɻʄɲɷɼʍʏɲɽʅʙʆɲʆɲʔʉʌɳʎ).
Ƀɿ ʍʐʆɽɼʃɸʎ ɲʆɲʔʉʌɳʎ ɶɿɲ ʏɻ ȿʀʅʆɻ ɉʄʀʃɻ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɶɿɲ ʏɿʎ ʄʀʅʆɸʎ Ʌɲʌɲʄʀʅʆɻʎ ʃɲɿ ȴʑʍʏʉʎ ɷɸʆ
ɹʖʉʐʆʃɲɽʉʌɿʍʏɸʀʃɲɽʙʎɷɸʆʐʋɳʌʖʉʐʆɸʋɲʌʃɼɷɸɷʉʅɹʆɲʋʌʉʎɲʐʏɼʆʏɻʆʃɲʏɸʑɽʐʆʍɻ.ȳɿ’ɲʐʏʊʍʏʉ
ʋʄɲʀʍɿʉ ʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻʎ ʏɻʎ ʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻʎ ʏɻʎ ʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼʎ ʏɻʎ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ, ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʉɿ
ʍʐʆɽɼʃɸʎ ɲʆɲʔʉʌɳʎ ʃɲɿ ʏɲ ʊʌɿɲ ʃʄɳʍɸʘʆ ʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻʎ ʋʉʐ ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ɶɿɲ ʏɻ ȿʀʅʆɻ Ȳʊʄɴɻ. Ƀɿ
ʏɿʅɹʎʋʉʐʖɲʌɲʃʏɻʌʀɺʉʐʆʏɿʎʍʐʆɽɼʃɸʎɲʆɲʔʉʌɳʎʍʏɻʄʀʅʆɻɲʐʏɼʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿʍʏʉʆɅʀʆɲʃɲ20.
Ʌʀʆɲʃɲʎ20:ɇʐʆɽɼʃɸʎɲʆɲʔʉʌɳʎɶɿɲʏʉʔʐʏʉʋʄɲɶʃʏʊʆʍʏʉʆʏʑʋʉʏɻʎȿʀʅʆɻʎȲʊʄɴɻʎ
Ʌɲʌɳʅɸʏʌʉʎ

ɈʑʋʉʎȰ

Ȳɿʉʊɶʃʉʎʔʐʏʉʋʄɲɶʃʏʉʑ(mm3/l)

1,1

ɇʐʅʅɸʏʉʖɼʏʘʆʃʐɲʆʉɴɲʃʏɻʌʀʘʆʍʏʉɴɿʉʊɶʃʉ(%)

10

ȴɸʀʃʏɻʎQ

7.1.3

4,1Ͳ5

Ʌɲʌɳʃʏɿɲɉɷɲʏɿʃɳɇʐʍʏɼʅɲʏɲ

ȳɿɲ ʏɲ ʋɲʌɳʃʏɿɲ ʑɷɲʏɲ ɻ ɳʍʃɻʍɻ ɷɿɲɴɲɽʅʉʆʊʅɻʍɻʎ ʃɲʏɹʄɻʇɸ
ʍʏɻʆʋɸʌɿɶʌɲʔɼʏʘʆɲʃʊʄʉʐɽʘʆʋɹʆʏɸʏʑʋʘʆʋɲʌɳʃʏɿʘʆɉɇ:

ɇʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉȱʌɽʌʉ2,ʋɲʌ.7ʏɻʎ
Ƀɷɻɶʀɲʎ,ʘʎʋɲʌɳʃʏɿɲʆɸʌɳ

1. ɴʌɲʖʙɷɻ ɴɲɽɿɳ ʐɷɲʏɿʃɳ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ, 2. ɴʌɲʖʙɷɻ ʌɻʖɳ,

ʉʌʀɺʉʆʏɲɿɸʃɸʀʆɲʏɲʉʋʉʀɲ

3. ɿɺɻʅɲʏɿʃɳ ɴɲɽɿɳ, 4. ɿɺɻʅɲʏɿʃɳ ʌɻʖɳ ʃɲɿ 5. ʐɷɲʏɿʃɳ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ

«ɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿʍɸɲʋʊʍʏɲʍɻɸʆʊʎ
ʆɲʐʏɿʃʉʑʅɿʄʀʉʐɲʋʊʏɻʆɲʃʏɼ».

ʍɸʋʉʄʑʋʌʉʍʏɲʏɸʐʅɹʆʉʐʎʃʊʄʋʉʐʎ.

ɈʉɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲɸʔɲʌʅʉɶɼʎʏɻʎʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻʎɷɿɲʃʌɿʏʉʋʉʀɻʍɻʎʍʏʉɉɷɲʏɿʃʊȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎ
ɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ,ʋɲʌʉʐʍɿɳɺɸʏɲɿʍʏʉʆɅʀʆɲʃɲ21.
Ʌʀʆɲʃɲʎ21:ȰʌɿɽʅʊʎʋɲʌɳʃʏɿʘʆʐɷɲʏɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆɲʆɳʏʑʋʉʍʏʉɉȴȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ

Ɉʑʋʉʎ

Ʌʄɼɽʉʎ
ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ
ɲʆɳʏʑʋʉ

ɇʐʆʉʄɿʃɼɹʃʏɲʍɻɲʆɳ
ʏʑʋʉ(km2)

Ȳʌɲʖʙɷɸɿʎʌɻʖɹʎɲʃʏɹʎ(C1)

8

2.425,20

Ȳʌɲʖʙɷɸɿʎɴɲɽɿɹʎɲʃʏɹʎ(C2)

9

3.813,20

ɅʉʄʑʋʌʉʍʏɲʏɸʐʊʅɸʆʉɿȾʊʄʋʉɿ(C5)

2

196,35

15677

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɏʍʏʊʍʉ ɲʐʏɼ ɻ ʏʐʋʉʄʉɶʀɲ ɸɶʃɲʏɲʄɸʀʔʏɻʃɸ ʃɲʏɳ ʏɻ ɷɸʑʏɸʌɻ ʔɳʍɻ ɷɿɲɴɲɽʅʉʆʊʅɿʍɻʎ ɲʔʉʑ ʍɸ
ʋʉʄʄɹʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ɷɸʆ ɲʋʉɷɸʀʖɽɻʃɸ ʊʏɿ ʍʖɸʏʀɺɸʏɲɿ ʅɸ ʏɻʆ ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʊʏɻʏɲ ʃɲɿ ʏɿʎ ʍʐʆɽɼʃɸʎ
ɲʆɲʔʉʌɳʎʏʘʆɷɸɿʃʏʙʆ,ʃɲɿʋɲʌɹʅɸɿʆɸʅʊʆʉɶɿɲʋɸʌɿɶʌɲʔɿʃʉʑʎʄʊɶʉʐʎ.
ȿʊɶʘ ʏɻʎ ʋʉʄʐʋʄʉʃʊʏɻʏɲʎ ʏʉʐ ȵʄʄɻʆɿʃʉʑ ʋɲʌɳʃʏɿʉʐ ʖʙʌʉʐ ʃɲɿ ʏɻʎ ʍʐʖʆɼʎ ɸʆɲʄʄɲɶɼʎ ʏʘʆ
ʋɲʌɲʋɳʆʘ ʏʑʋʘʆ ʃɲɿ ʅɸ ʍʏʊʖʉ ʏɻ ʅɸʀʘʍɻ ʏʉʐ ɲʌɿɽʅʉʑ ʏʘʆ ɉɇ ʋʌʉʎ ɷɿɸʐʃʊʄʐʆʍɻ ʏɻʎ ʄɼʗɻʎ
ɷɿɲʖɸɿʌɿʍʏɿʃʙʆ ʅɹʏʌʘʆ ɲʋʉʔɲʍʀʍʏɻʃɸ ɻ ʃɲɽɿɹʌʘʍɻ ʃʉɿʆɼʎ ʏʐʋʉʄʉɶʀɲʎ ʅɸ ɹʆɲʆ ʏʑʋʉ (ȻȻȻȵ) ɶɿɲ ʏʉ
ʍʑʆʉʄʉʏʘʆʋɲʌɳʃʏɿʘʆʐɷɳʏʘʆʏɻʎʖʙʌɲʎ.ȳʀʆɸʏɲɿʍɲʔɹʎʊʏɿɻɸʋɿʄʉɶɼʏɻʎɸʆʉʋʉʀɻʍɻʎʏʘʆʏʑʋʘʆ
ʋɲʌɳʃʏɿʘʆ ɉɇ ʍɸ ɹʆɲʆ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ʅʀɲ ʍʐʅɴɲʏɼ ʅɸ ʏʉ ʋʆɸʑʅɲ ʏɻʎ Ƀɷɻɶʀɲʎ ɲʆʏʀʄɻʗɻ, ʃɲɽʙʎ
ɷɿɲʍʔɲʄʀɺɸɿʏɻʆɸʋɿʏʐʖɼɸʔɲʌʅʉɶɼʏɻʎʍʏɻʆʃɲʏɻɶʉʌʀɲɲʐʏɼɉɇ.
ȳɿɲ ʏɻʆ ɸʃʏʀʅɻʍɻ ʏɻʎ ʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼʎ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ɴɳʍɸɿ ʏʉʐ ɴɿʉʄʉɶɿʃʉʑ ʋʉɿʉʏɿʃʉʑ ʍʏʉɿʖɸʀʉʐ ʏʘʆ
ʅɲʃʌʉɲʍʋʉʆɷʑʄʘʆ ʍɸ ʋɲʌɳʃʏɿɲ ɉɇ ʍʏɻ ʖʙʌɲ ʅɲʎ ɹʖɸɿ ɲʆɲʋʏʐʖɽɸʀ ʉ ɷɸʀʃʏɻʎ Bentix. O ɴɿʉʏɿʃʊʎ
ɷɸʀʃʏɻʎ Bentix (Simboura and Zenetos 2002) ɸʀʆɲɿ ɹʆɲʎ ɲʋʄʊʎ ɴɿʉʏɿʃʊʎ ɷɸʀʃʏɻʎ ɸʃʏʀʅɻʍɻʎ ʏɻʎ
ʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼʎʋʉɿʊʏɻʏɲʎʅɸɴɳʍɻʏɲɴɸʆɽɿʃɳʅɲʃʌʉɲʍʋʊʆɷʐʄɲ.
Ɉɿʅɹʎ ʏʉʐ ɷɸʀʃʏɻ Bentix ʅɸɶɲʄʑʏɸʌɸʎ ɲʋʊ 4,5 ɲʆʏɿʃɲʏʉʋʏʌʀɺʉʐʆ ʏɿʎ ʍʐʆɽɼʃɸʎ ɲʆɲʔʉʌɳʎ ʃɲɿ ʏɻʆ
ʐʗɻʄɼʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻ. 

7.1.4

ɀɸʏɲɴɲʏɿʃɳɉɷɲʏɿʃɳɇʐʍʏɼʅɲʏɲ

ȳɿɲ ʏʉʆ ʃɲɽʉʌɿʍʅʊ ʏʘʆ ʏʑʋʘʆ ʏʘʆ
ʅɸʏɲɴɲʏɿʃʙʆ ʐɷɳʏʘʆ ʍʏɻʆ ȵʄʄɳɷɲ,
ɸʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿ

ʏʉ

ɇʑʍʏɻʅɲ

«Ȳ».

ɇʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉȱʌɽʌʉ2,ʋɲʌ.6ʏɻʎɃɷɻɶʀɲʎ,ʘʎʅɸʏɲɴɲʏɿʃɳʆɸʌɳ
ʉʌʀɺʉʆʏɲɿɸʃɸʀʆɲʋʉʐ«ɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿʍɸɸʃɴʉʄɹʎʋʉʏɲʅʙʆʃɲɿ
ʐʔʀʍʏɲʆʏɲɿɹʆʏʉʆɻɸʋʀɷʌɲʍɻʏʘʆɸʍʘʏɸʌɿʃʙʆʆɸʌʙʆ».

ȴɿɲʃʌʀʆʉʆʏɲɿ ɷʑʉ ʏʑʋʉɿ ʅɸʏɲɴɲʏɿʃʙʆ
ʐɷɳʏʘʆ(ʄɿʅʆʉɽɳʄɲʍʍɸʎʃɲɿɸʃɴʉʄɹʎʋʉʏɲʅʙʆɼȴɹʄʏɲ),ʊʋʘʎʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿʍʏʉʆɅʀʆɲʃɲ22.
Ʌʀʆɲʃɲʎ22:Ɉʐʋʉʄʉɶʀɲʃɲɿɲɴɿʉʏɿʃʉʀʋɲʌɳɶʉʆʏɸʎʅɸʏɲɴɲʏɿʃʙʆʐɷɲʏɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ–ɇʑʍʏɻʅɲ«Ȳ»
Ɉʑʋʉʎ

Ʉʆʉʅɲ

Ȱʄɲʏʊʏɻʏɲ

ȵʑʌʉʎ
Ʌɲʄʀʌʌʉɿɲʎ

Ȳɲɽʅʊʎȶʃɽɸʍɻʎ

ɍɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ
ɲʆɳʅɸɿʇɻʎ

Ȳɳɽʉʎ

TW1

ȿɿʅʆʉͲ
ɽɳʄɲʍʍɲ

ȵʐʌʑɲʄɲ(5Ͳ
>30PSU)

ɀɿʃʌʉͲ
ʋɲʄʀʌʌʉɿɲ
(<1m)

Ʌʌʉʍʏɲʏɸʐʅɹʆɲ
ɹʘʎʋʉʄʑ
ʋʌʉʍʏɲʏɸʐʅɹʆɲ

ɀɸʌɿʃʙʎ
ʍʏʌʘʅɲʏʉʋʉɿɻʅɹʆɲ
ɹʘʎʋʄɼʌʘʎ
ɲʆɲʅɸʅɸɿɶʅɹʆɲ

Ȱɴɲɽɼ
(<30m)

TW2

ȴɹʄʏɲ/
ȵʃɴʉʄɼ
ʋʉʏɲʅʉʑ

ȵʐʌʑɲʄɲ
(0.5Ͳ30PSU)

ɀɿʃʌʉͲ
ʋɲʄʀʌʌʉɿɲ
(<1m)

ɀɸʏʌʀʘʎ
ɸʃʏɸɽɸɿʅɹʆɲɹʘʎ
ʋʌʉʍʏɲʏɸʐʅɹʆɲ

ɀɸʌɿʃʙʎ
ʍʏʌʘʅɲʏʉʋʉɿɻʅɹʆɲ
ɹʘʎʋʄɼʌʘʎ
ɲʆɲʅɸʅɸɿɶʅɹʆɲ

Ȱɴɲɽɼ
(<30m)

15678

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɇʏʉ ɉɷɲʏɿʃʊ ȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲ Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ ɇʏɸʌɸɳʎ ȵʄʄɳɷɲʎ ɲʆɲɶʆʘʌʀʍɽɻʃɸ ɹʆɲ (1) ʅɸʏɲɴɲʏɿʃʊ ʐɷɲʏɿʃʊ
ʍʑʍʏɻʅɲ,ʏʉȴɹʄʏɲʏʉʐɇʋɸʌʖɸɿʉʑ,ʏʉʉʋʉʀʉɸʅʋʀʋʏɸɿʍʏʉʆʏʑʋʉTW2.
Ʌʀʆɲʃɲʎ23:ȰʌɿɽʅʊʎʅɸʏɲɴɲʏɿʃʙʆʐɷɲʏɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆɲʆɳʏʑʋʉʍʏʉɉȴȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ
Ɉʑʋʉʎ

Ʌʄɼɽʉʎʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ
ɲʆɳʏʑʋʉ

ɇʐʆʉʄɿʃɼɹʃʏɲʍɻ
ɲʆɳʏʑʋʉ(km2)

TW2

1

11,97

ȳɿɲ ʏɻʆ ɸʃʏʀʅɻʍɻ ʏɻʎ ʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼʎ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ɴɳʍɸɿ ʏʉʐ ɴɿʉʄʉɶɿʃʉʑ ʋʉɿʉʏɿʃʉʑ ʍʏʉɿʖɸʀʉʐ ʏʘʆ
ʅɲʃʌʉɲʍʋʉʆɷʑʄʘʆʍɸʅɸʏɲɴɲʏɿʃɳɉɇʍʏɻʖʙʌɲʅɲʎɹʖɸɿɲʆɲʋʏʐʖɽɸʀʉɷɸʀʃʏɻʎȾɲʏɲʆʉʅɼʎɀɸɶɸɽʙʆ
(Index of Size DistributionͲISD) ʋʉʐ ɲʔʉʌɳ ʏɻʆ ʋɲʆʀɷɲ ʏʘʆ ɴɸʆɽɿʃʙʆ ɲʍʋʉʆɷʑʄʘʆ (Reizopoulou &
Nicolaidou 2005). Ƀ ɴɿʉʏɿʃʊʎ ɷɸʀʃʏɻʎ (ISD) ɴɲʍʀɺɸʏɲɿ ʍʏɻʆ ʃɲʏɲʆʉʅɼ ʏʘʆ ɲʏʊʅʘʆ ʏɻʎ ɴɸʆɽɿʃɼʎ
ʋɲʆʀɷɲʎ ʍɸ ʏɳʇɸɿʎ ʅɸɶɹɽʉʐʎ ʃɲɿ ʍʏɻ ʖʌɼʍɻ ʏʉʐ ɷɸʀʃʏɻ ɲʍʐʅʅɸʏʌʀɲʎ (skewness), ʘʎ ʅɹʏʌʉ ʏɻʎ
ʃɲʏɲʆʉʅɼʎʏʘʆʏɳʇɸʘʆʅɸɶɹɽʉʐʎʏʘʆɴɸʆɽɿʃʙʆʉʌɶɲʆɿʍʅʙʆ.
ɇɸ ʍʐʆɽɼʃɸʎ ɲʆɽʌʘʋʉɶɸʆʉʑʎ ɷɿɲʏɳʌɲʇɻʎ ʏʉ ʅɹɶɸɽʉʎ ʏʘʆ ʉʌɶɲʆɿʍʅʙʆ ʃɲʏɲʆɹʅɸʏɲɿ ʍɸ ʅɿʃʌʊʏɸʌɸʎ
ʃɲɿ ʄɿɶʊʏɸʌɸʎ ɶɸʘʅɸʏʌɿʃɹʎ ʏɳʇɸɿʎ ʅɸɶɹɽʉʐʎ. Ɉʉ ʍʑʍʏɻʅɲ ʃɲʏɻɶʉʌɿʉʋʉʀɻʍɻʎ ʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼʎ ʋʉɿʊʏɻʏɲʎ
ʏʉʐɷɸʀʃʏɻISD,ɸʆʙʏɿʅɹʎʏʉʐɷɸʀʃʏɻʅɿʃʌʊʏɸʌɸʎɲʋʊ1ɲʆʏɿʃɲʏʉʋʏʌʀɺʉʐʆʏɿʎʍʐʆɽɼʃɸʎɲʆɲʔʉʌɳʎʃɲɿ
ʏɻʆʐʗɻʄɼʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻ.

Ȱʆɲʄʐʏɿʃɳ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ɶɿɲ ʏɲ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃɳ ʐɷɲʏɿʃɳ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ʃɲɿ ʏɿʎ
ʏʐʋʉʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɹʎ ʍʐʆɽɼʃɸʎ ɲʆɲʔʉʌɳʎ, ɷʀʆʉʆʏɲɿ ʍʏʉ Ʌɲʌɲɷʉʏɹʉ 5 ʏɻʎ
Ȱ ʔɳʍɻʎ ʅɸ ʏʀʏʄʉ «ɍɲʌɲʃʏɻʌɿʍʅʊʎ ʃɲɿ ʏʐʋʉʄʉɶʀɲ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆ ʐɷɲʏɿʃʙʆ
ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆʃɲɿɲʌʖɿʃʊʎʃɲɿʋɸʌɲɿʏɹʌʘʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʅʊʎʏʘʆʐʋʉɶɸʀʘʆʐɷɲʏɿʃʙʆ
ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ»ʃɲɿʍʏʉɅɲʌɲɷʉʏɹʉ6ʏɻʎȰʔɳʍɻʎʅɸʏʀʏʄʉ«Ɉʐʋʉʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɹʎ
ʍʐʆɽɼʃɸʎ ɲʆɲʔʉʌɳʎ ɶɿɲ ʏʉʐʎ ʏʑʋʉʐʎ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆ ʐɷɲʏɿʃʙʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ»
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ. 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

7.2

ɉʋʊɶɸɿɲɉɷɲʏɿʃɳɇʐʍʏɼʅɲʏɲ
Ʌʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɼɽɻʃɸ ɷɿɳʃʌɿʍɻ ʏʘʆ ʐʋʉɶɸʀʘʆ ʐɷɲʏɿʃʙʆ

ȸɃɷɻɶʀɲ2000/60/ȵȾ,ʉʌʀɺɸɿʘʎɉʋʊɶɸɿʉ
ɉɷɲʏɿʃʊɇʑʍʏɻʅɲɹʆɲɷɿɲʃʌɿʏʊʊɶʃʉʆɸʌʉʑ

ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ʏʉʐ ɉɷɲʏɿʃʉʑ ȴɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎ Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ

ʋʉʐɷɿɻɽɸʀʏɲɿ,ɷɿɲʃɿʆɸʀʏɲɿʃɲɿɲʋʉɽɻʃɸʑɸʏɲɿ

ɇʏɸʌɸɳʎ ȵʄʄɳɷɲʎ ʃɲɿ ʍɸ ʃɳɽɸ ɹʆɲ ɲʋʊ ɲʐʏɳ ɹɶɿʆɸ

ʃɳʏʘɲʋʊʏɻʆɸʋɿʔɳʆɸɿɲʏʉʐɸɷɳʔʉʐʎʃɲɿ:

ʋɸʌɿɶʌɲʔɼ ʏʉʐ ɶɸʘʄʉɶɿʃʉʑ Ͳ ʐɷʌʉɶɸʘʄʉɶɿʃʉʑ ʋʄɲɿʍʀʉʐ

ƒ

ɸʀʏɸʍʐʅɴɳʄʄɸɿʍʏɻʆʅɸʏɲɴʉʄɼʏɻʎ

ʋʉʐ ɷɿɹʋɸɿ ʏɻʆ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʉʐʎ, ʏʘʆ ʋɿɹʍɸʘʆ ʋʉʐ

ʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼʎɼʖɻʅɿʃɼʎʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎɸʆʊʎ

ɷɹʖʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ʏʘʆ ɸʋɿʋʏʙʍɸʘʆ ʋʉʐ ʍʐʆɸʋɳɶʉʆʏɲɿ, ʘʎ

ʍʐʍʖɸʏɿɺʊʅɸʆʉʐɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʉʑ

ʍʐʆɹʋɸɿɲ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʐʆ ʅɿɲ ɷɸɷʉʅɹʆɻ

ʐɷɲʏɿʃʉʑʍʙʅɲʏʉʎ,ɼɸʆʊʎʖɸʌʍɲʀʉʐ
ʉɿʃʉʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ,

ʋʉʍʉʏɿʃɼ ʃɲɿ ʋʉɿʉʏɿʃɼ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ. ȸ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ɲʐʏɼ
ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʘʎ ‘‘ɲʌʖɿʃʊʎ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʅʊʎ’’ ʏʘʆ ʐʋʊɶɸɿʘʆ

ƒ

ɼɸʋɲʌʃɸʀɶɿɲʏɻʆɲʋʊʄɻʗɻ
ʋʊʍɿʅʉʐʆɸʌʉʑʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʉʐɲʋʊ

ʐɷɲʏɿʃʙʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɸʔɲʌʅʊʍɽɻʃɸ ʍɸ ʊʄɲ ʏɲ

10m3ʏɻʆɻʅɹʌɲ,ɻʋʊʍɿʅʉʐʆɸʌʉʑɶɿɲ

ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ʋʉʐ ɷɿɲʃʌʀɽɻʃɲʆ ʍʏɻʆ ʋɸʌɿʉʖɼ ʏʉʐ ɉɷɲʏɿʃʉʑ

ʏɻʆʑɷʌɸʐʍɻ50ɼʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʘʆ

ȴɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎ.

ɲʆɽʌʙʋʘʆ.

ɇɸ ʉʌɿʍʅɹʆɲ ɲʋʊ ɲʐʏɳ, ʋʉʐ ɷɿɲɶʆʙʍɽɻʃɲʆ ʍɻʅɲʆʏɿʃɳ
ʋʌʉɴʄɼʅɲʏɲ ɼ ʏɳʍɻ ɸʋɿɷɸʀʆʘʍɻʎ ʏɻʎ ʋʉʍʉʏɿʃɼʎ ʃɲɿ ʋʉɿʉʏɿʃɼʎ ʏʉʐʎ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ, ɼ ʏɹʄʉʎ
ʖɲʌɲʃʏɻʌʀɺʉʆʏɲɿɲʋʊɲʐʇɻʅɹʆɻʍʋʉʐɷɲɿʊʏɻʏɲɶɿɲʏɻʆʏʉʋɿʃɼʉɿʃʉʆʉʅʀɲ,ɼ/ʃɲɿɲʋʊʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼ
ɳʋʉʗɻ,ɲʃʉʄʉʑɽɻʍɸɹʆɲɷɸʑʏɸʌʉͲʋʄɻʌɹʍʏɸʌʉɸʋʀʋɸɷʉʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻʎʏɻʎɷʉʅɼʎʃɲɿʏʘʆɷɿɸʌɶɲʍɿʙʆ
ʏʉʐ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ, ʃɲɽʙʎ ɸʋʀʍɻʎ ʏʘʆ ʋɿɹʍɸʘʆ ʋʉʐ ɷɹʖɸʏɲɿ ʃɲɿ ʏʘʆ ɸʋɿɷʌɳʍɸʘʆ ʋʉʐ ɲʐʏɹʎ
ʍʐʆɸʋɳɶʉʆʏɲɿ. ȸ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ɲʐʏɼ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʘʎ ‘‘ʋɸʌɲɿʏɹʌʘ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʅʊʎ’’ ʏʘʆ ʐʋʊɶɸɿʘʆ
ʐɷɲʏɿʃʙʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʋʌʉʍɹɷʘʍɸ ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʉ ɲʆɲʄʐʏɿʃɳ ɷɸɷʉʅɹʆɲ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʅʉʑ ʏʘʆ
ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ, ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ ʅɸʄɸʏɻɽʉʑʆ ɲʃʌɿɴɹʍʏɸʌɲ ʉɿ ʋɿɹʍɸɿʎ ʋʉʐ ʐʔʀʍʏɲʆʏɲɿ ʃɲɿ ʆɲ
ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍɽʉʑʆʏɲʃɲʏɳʄʄɻʄɲʅɹʏʌɲɴɸʄʏʀʘʍɻʎʏʘʆʐʔɿʍʏɳʅɸʆʘʆʍʐʆɽɻʃʙʆ.
ɇʐʆʉʄɿʃɳ ʉʌɿʉɽɸʏɼɽɻʃɲʆ ʍɲʌɳʆʏɲͲɹʇɿ (46) ʐʋʊɶɸɿɲ ʐɷɲʏɿʃɳ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ʍʏʉ ɉɷɲʏɿʃʊ ȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲ
Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ ɇʏɸʌɸɳʎ ȵʄʄɳɷɲʎ (Ʌʀʆɲʃɲʎ 24), ɲʇɿʉʄʉɶʙʆʏɲʎ ʊʄɸʎ ʏɿʎ ʐɷʌʉɶɸʘʄʉɶɿʃɹʎ ɷʉʅɹʎ ʏɻʎ
ʋɸʌɿʉʖɼʎ, ʍʐʆʉʄɿʃɼʎ ɹʃʏɲʍɻʎ 12.330 km2 ʅɸ ʅɹɶɿʍʏɻ ʃɲɿ ʅɹʍɻ ɹʃʏɲʍɻ 944 km2 ʃɲɿ 268 km2,
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ. ȳɿɲ ʏɲ ɷɸʃɲʉʖʏʙ (18) ʍʐʆʉʄɿʃɼʎ ɹʃʏɲʍɻʎ 5.135 km2 ɲʋʊ ɲʐʏɳ ɹɶɿʆɸ ʋɸʌɲɿʏɹʌʘ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʅʊʎ.

15679

15680

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ʌʀʆɲʃɲʎ24:ɉʋʊɶɸɿɲʐɷɲʏɿʃɳʍʐʍʏɼʅɲʏɲɉȴȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ
Ⱦʘɷɿʃʊʎɉɇ

Ʉʆʉʅɲɉɇ

ȵʀɷʉʎ
ɉɷʌʉʔʉʌɹɲ

ȶʃʏɲʍɻ
(km2)

Ʌɸʌɲɿʏɹʌʘ
ɍɲʌɲʃʏɻʌɿʍʅʊʎ

GR0700010

ȰʆɲʏʉʄɿʃʉʑɈʐʅʔʌɻʍʏʉʑͲȲʀʍʏʌɿʏʍɲʎͲɃʀʏɻʎ

ʃɲʌʍʏɿʃʊʎ&
ʃʉʃʃʙɷɻʎ

944

ɃɍȻ

GR0700020

ȷɻʄɸʐʏʉʑͲɀʉʍʖʉʃɲʌʐɳʎ

ʃɲʌʍʏɿʃʊʎ&
ʌʘɶʅɲʏɿʃʊʎ

200

ɃɍȻ

GR0700030

ȿɲʅʀɲʎͲɇʏʐʄʀɷɲʎ

ʃɲʌʍʏɿʃʊʎ

128

ɁȰȻ

GR0700040

Ʌɸʄɲʍɶʀɲʎ

ʃɲʌʍʏɿʃʊʎ

505

ɃɍȻ

GR0700050

ɇʋɸʌʖɸɿʉʑ

ʃʉʃʃʙɷɻʎ

463

ɁȰȻ

GR0700060

ɉʋɳʏɻʎ–Ⱦɲʄʄɿɷʌʊʅʉʐ

ʃɲʌʍʏɿʃʊʎ

340

ɁȰȻ

GR0700070

Ⱦʆɻʅʀɷɲʎ

ʃɲʌʍʏɿʃʊʎ&
ʃʉʃʃʙɷɻʎ

405

ɃɍȻ

GR0700080

Ȱʏɲʄɳʆʏɻʎ

ʃʉʃʃʙɷɻʎ

48

ɁȰȻ

GR0700090

ȱʆʘʃɲɿɀɹʍʉɆʉʐȲʉɿʘʏɿʃʉʑȾɻʔɿʍʉʑ

ʃʉʃʃʙɷɻʎ

291

ɁȰȻ

GR0700100

ȾɲʄɲʋʉɷʀʉʐͲȾɳʍʏʌʉʐͲɃʌʖʉʅɸʆʉʑͲȲɲʍɿʄɿʃʙʆ

ʃɲʌʍʏɿʃʊʎ

439

ɁȰȻ

GR0700110

ɀɲʄɸʍʀʆɲʎ

ʃʉʃʃʙɷɻʎ

219

ɃɍȻ

GR0700120

ȳʃɿʙʆɲʎ

ʃɲʌʍʏɿʃʊʎ

552

ɃɍȻ

GR0700130

ȱʅʔɿʍʍɲʎ

ʃʉʃʃʙɷɻʎ

30

ɁȰȻ

GR0700140

ȳʌɲɴɿɳʎ

ʃɲʌʍʏɿʃʊʎ

235

ɃɍȻ

GR0700150

Ʌɲʌʆɲʍʍʉʑ

ʃɲʌʍʏɿʃʊʎ

295

ɁȰȻ

GR0700160

ȴɿʍʏʊʅʉʐ

ʃɲʌʍʏɿʃʊʎ

108

ɁȰȻ

GR0700170

ȵʄɿʃʙʆɲ

ʃɲʌʍʏɿʃʊʎ

251

ɃɍȻ

GR0700180

ȾɳʏʘɆʉʐȲʉɿʘʏɿʃʉʑȾɻʔɿʍʉʑ

ʃʉʃʃʙɷɻʎ

392

ɁȰȻ

GR0700190

ɉʄʀʃɻʎͲɅɲʌɲʄʀʅʆɻʎ

ʃɲʌʍʏɿʃʊʎ

248

ɁȰȻ

GR0700200

ɉʋɳʏʉʐ

ʃɲʌʍʏɿʃʊʎ&
ʃʉʃʃʙɷɻʎ&
ʌʘɶʅɲʏɿʃʊʎ

194

ɁȰȻ

GR0700210

Ⱥɻɴʙʆ–ȰʍʘʋʉʑͲɇʖɻʅɲʏɲʌʀʉʐ

ʃʉʃʃʙɷɻʎ

771

ɁȰȻ

GR0700220

ɇʃʉʑʌʏʘʆ–ȰɶʀʉʐȺʘʅɳ

ʃɲʌʍʏɿʃʊʎ

251

ɁȰȻ

GR0700230

ȰʆʏʀʃʐʌɲʎͲȾɿɽɲɿʌʙʆɲ

ʃɲʌʍʏɿʃʊʎ

898

ɃɍȻ

GR0700240

ȿɿʖɳɷɲʎ

ʃɲʌʍʏɿʃʊʎ

65

ɃɍȻ

GR0700250

ɈɸʄɹɽʌɿʉʐʊʌʉʐʎͲȰɿɷɻʗʉʑ

ʌʘɶʅɲʏɿʃʊʎ

139

ɃɍȻ

GR0700260

ȻʍʏɿɲʀɲʎͲȿʀʅʆɻʎ

ʃʉʃʃʙɷɻʎ

378

ɃɍȻ

15681

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ⱦʘɷɿʃʊʎɉɇ

Ʉʆʉʅɲɉɇ

ȵʀɷʉʎ
ɉɷʌʉʔʉʌɹɲ

ȶʃʏɲʍɻ
(km2)

Ʌɸʌɲɿʏɹʌʘ
ɍɲʌɲʃʏɻʌɿʍʅʊʎ

GR0700270

ȲɲʍɿʄɿʃʙʆͲɁɻʄɹɲ

ʃʉʃʃʙɷɻʎ&
ʌʘɶʅɲʏɿʃʊʎ
&ʃɲʌʍʏɿʃʊʎ

347

ɃɍȻ

GR0700280

ɀɲʆʏʉʐɷʀʉʐ

ʌʘɶʅɲʏɿʃʊʎ

166

ɃɍȻ

GR0700290

ȴʀʌʔʐʉʎ

ʃɲʌʍʏɿʃʊʎ

285

ɁȰȻ

GR0700300

ɅʉʄɿʏɿʃʙʆͲɎɲʖʆʙʆ

ʃɲʌʍʏɿʃʊʎ&
ʃʉʃʃʙɷɻʎ&
ʌʘɶʅɲʏɿʃʊʎ

382

ɁȰȻ

GR0700310

ɍɲʄʃʀɷɲʎͲȵʌɹʏʌɿɲʎ

ʃɲʌʍʏɿʃʊʎ&
ʃʉʃʃʙɷɻʎ

269

ɁȰȻ

GR0700320

ȲɳɽɸɿɲʎͲɂɻʌʉɴʉʐʆʀʉʐ

ʃɲʌʍʏɿʃʊʎ

220

ɃɍȻ

GR0700330

ɇɹʏɲʎ

ʃɲʌʍʏɿʃʊʎ

157

ɃɍȻ

ȾʑʅɻʎͲȰʄɿɴɸʌʀʉʐ

ʃɲʌʍʏɿʃʊʎ&
ʃʉʃʃʙɷɻʎ

361

ɃɍȻ

ȴʑʍʏʉʐ–Ɂʊʏɿɲʎȵʑɴʉɿɲʎ

ʃɲʌʍʏɿʃʊʎ&
ʃʉʃʃʙɷɻʎ

688

ɃɍȻ

Ʉʖɻʎ

ʃɲʌʍʏɿʃʊʎ&
ʃʉʃʃʙɷɻʎ

201

ɁȰȻ

Ȳʊʌɸɿɲʎɇʃʑʌʉʐ

ʃɲʌʍʏɿʃʊʎ&
ʃʉʃʃʙɷɻʎ

125

ɃɍȻ

Ɂʊʏɿɲʎɇʃʑʌʉʐ

ʃɲʌʍʏɿʃʊʎ

83

ɃɍȻ

Ȳʊʌɸɿɲʎɇʃɿɳɽʉʐ

ʃɲʌʍʏɿʃʊʎ&
ʃʉʃʃʙɷɻʎ

24

ɃɍȻ

GR0700400

Ɂʊʏɿɲʎɇʃɿɳɽʉʐ

ʌʘɶʅɲʏɿʃʊʎ

23

ɃɍȻ

GR0700410

ȳʄʙʍʍɲʎɇʃʉʋɹʄʉʐ

ʃɲʌʍʏɿʃʊʎ

13

ɃɍȻ

ʃɲʌʍʏɿʃʊʎ&
ʃʉʃʃʙɷɻʎ

82

ɃɍȻ

GR0700340
GR0700350
GR0700360
GR0700370
GR0700380
GR0700390

GR0700420

ȵʄɿʉʑɇʃʉʋɹʄʉʐ

GR0700430

Ȱʄʉʆʆɼʍʉʐ

ʃɲʌʍʏɿʃʊʎ

65

ɃɍȻ

GR0700440

ɁɼʍʉʐɅɸʌɿʍʏɹʌɲʎ

ʃɲʌʍʏɿʃʊʎ

14

ɃɍȻ

GR0700450

ɁɼʍʉʐȾʐʌɳͲɅɲʆɲɶɿɳʎ

ʃɲʌʍʏɿʃʊʎ

25

ɃɍȻ

GR0700460

Ɂɼʍʉʐȳɿʉʑʌɲʎ

ʃɲʌʍʏɿʃʊʎ

11

ɃɍȻ

Ɉɲ ʍʏɲʏɿʍʏɿʃɳ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ ʏʘʆ ʐʋʉɶɸʀʘʆ ʐɷɲʏɿʃʙʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ʋʉʐ ɲʆɲɶʆʘʌʀʍʏɻʃɲʆ ʍʏʉ ɉȴ
Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ ɇʏɸʌɸɳʎ ȵʄʄɳɷɲʎ, ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿ ʍʏʉʆ Ʌʀʆɲʃɲ 25 ʋʉʐ ɲʃʉʄʉʐɽɸʀ. Ƀ ɲʌɿɽʅʊʎ ʏʘʆ
ʐʋʉɶɸʀʘʆ ʐɷɲʏɿʃʙʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ʋʉʐ ʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿ ʅɸ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃɳ ʐɷɲʏɿʃɳ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ʃɲɿ
ʉɿʃʉʍʐʍʏɼʅɲʏɲ,ʋɲʌʉʐʍɿɳɺɸʏɲɿʍʏʉʆɅʀʆɲʃɲ26.

15682

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ʌʀʆɲʃɲʎ25:ɇʏʉɿʖɸʀɲʐʋʉɶɸʀʘʆʐɷɲʏɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆʍʏʉɉȴȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲ
ʍʙʅɲʏʉʎ

Ʌʄɼɽʉʎ

ȵʄɳʖɿʍʏɻ
ȶʃʏɲʍɻ

ɀɹʍɻ
ȶʃʏɲʍɻ

ɀɹɶɿʍʏɻ
ȶʃʏɲʍɻ

ɇʑʆʉʄɿʃɼ
ȶʃʏɲʍɻ

ɉʋʊɶɸɿɲ

46

11

268

944

12.330 

Ʌʀʆɲʃɲʎ26:Ȱʌɿɽʅʊʎʐʋʉɶɸʀʘʆʐɷɲʏɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆʋʉʐʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿʅɸɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃɳʍʐʍʏɼʅɲʏɲʃɲɿ
ʉɿʃʉʍʐʍʏɼʅɲʏɲ
ɇʐʆʉʄɿʃʊʎɲʌɿɽʅʊʎ
ɉɉɇ

Ȱʌɿɽʅʊʎɉɉɇʋʉʐ
ʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿɀɃɁɃʅɸ
ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃɳʍʐʍʏɼʅɲʏɲ

Ȱʌɿɽʅʊʎɉɉɇʋʉʐ
ʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿɀɃɁɃʅɸ
ʉɿʃʉʏʊʋʉʐʎ

Ȱʌɿɽʅʊʎɉɉɇʋʉʐʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿ
ʅɸɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃɳʍʐʍʏɼʅɲʏɲ
ȾȰȻʉɿʃʉʏʊʋʉʐʎ

48

11

8

22 

Ɉɲ ʐʋʊɶɸɿɲ ʐɷɲʏɿʃɳ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ʋʉʐ ɲʆɲɶʆʘʌʀʍʏɻʃɲʆ ʍʏʉ ɉȴ Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ ɇʏɸʌɸɳʎ ȵʄʄɳɷɲʎ,
ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿʍʏʉʐʎɍɳʌʏɸʎ7(ɲʌʖɿʃʊʎʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʅʊʎ)ʃɲɿ8(ʋɸʌɲɿʏɹʌʘʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʅʊʎ).

Ȱʆɲʄʐʏɿʃɳ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ɶɿɲ ʏɲ ʐʋʊɶɸɿɲ ʐɷɲʏɿʃɳ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ, ɷʀʆʉʆʏɲɿ ʍʏʉ
Ʌɲʌɲɷʉʏɹʉ 5 ʏɻʎ Ȱ ʔɳʍɻʎ ʅɸ ʏʀʏʄʉ «ɍɲʌɲʃʏɻʌɿʍʅʊʎ ʃɲɿ ʏʐʋʉʄʉɶʀɲ
ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆ

ʐɷɲʏɿʃʙʆ

ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ

ʃɲɿ

ɲʌʖɿʃʊʎ

ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʅʊʎʏʘʆʐʋʉɶɸʀʘʆʐɷɲʏɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ». 

ʃɲɿ

ʋɸʌɲɿʏɹʌʘ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

15683

15684

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

7.3

Ȼɷɿɲɿʏɹʌʘʎ Ɉʌʉʋʉʋʉɿɻʅɹʆɲ ɉɷɲʏɿʃɳ ɇʐʍʏɼʅɲʏɲ (ȻɈɉɇ) ʃɲɿ Ɉɸʖʆɻʏɳ ɉɷɲʏɿʃɳ
ɇʐʍʏɼʅɲʏɲ(Ɉɉɇ)

Ɉɲ ȻɈɉɇ ʃɲɿ Ɉɉɇ ɸʇʐʋɻʌɸʏʉʑʆ ɷɿɳʔʉʌɸʎ ɲʆɽʌʘʋʉɶɸʆɸʀʎ ɲʆɳɶʃɸʎ ʃɲɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ, ʊʋʘʎ ɸʀʆɲɿ ɻ
ȸɃɷɻɶʀɲ2000/60/ȵȾʉʌʀɺɸɿʘʎ
ȻɷɿɲɿʏɹʌʘʎɈʌʉʋʉʋʉɿɻʅɹʆʉɉɷɲʏɿʃʊ

ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ɲʋʊ ʏɿʎ ʋʄɻʅʅʑʌɸʎ, ɻ ʏɲʅʀɸʐʍɻ ʆɸʌʉʑ ɶɿɲ ɳʌɷɸʐʍɻ
ʃɲɿʐɷʌʉɷʊʏɻʍɻ,ɻʆɲʐʍɿʋʄʉʂɲʃʄʋ.Ʌɲʌɳɷɸɿɶʅɲʏɹʏʉɿʘʆɹʌɶʘʆ

ʍʑʍʏɻʅɲ(ȻɈɉɇ)«ɹʆɲʍʑʍʏɻʅɲ

ɸʀʆɲɿ ʏɲʅɿɸʐʏɼʌɸʎ ʔʌɲɶʅɳʏʘʆ ɶɿɲ ɷɿɸʐɽɸʏɼʍɸɿʎ ʋʉʏɲʅʙʆ ɼ ɶɿɲ

ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆʐɷɳʏʘʆʏʉʐʉʋʉʀʉʐʉ

ɲʆʏɿʋʄɻʅʅʐʌɿʃɼʋʌʉʍʏɲʍʀɲ,ʉɿɲʋʉʍʏʌɲɶɶɿʍʏɿʃɹʎʏɳʔʌʉɿɶɿɲʏɻʆ

ʖɲʌɲʃʏɼʌɲʎɹʖɸɿʅɸʏɲɴʄɻɽɸʀ

ɲʋʉʇɼʌɲʆʍɻʋɸʌɿʉʖʙʆʃʄʋ.

ʉʐʍɿɲʍʏɿʃɳʄʊɶʘʔʐʍɿʃʙʆ
ɲʄʄʉɿʙʍɸʘʆɲʋʊʏɿʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ

Ʉʋʘʎ ɹʖɸɿ ɼɷɻ ɲʆɲʔɸʌɽɸʀ, ʍʏʊʖʉʎ ʏɻʎ Ƀɷɻɶʀɲʎ 2000/60/ȵȾ,

ʏʉʐɲʆɽʌʙʋʉʐ».

ɸʀʆɲɿʆɲɸʋɿʏɸʐʖɽɸʀɻ«ʃɲʄɼʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼʃɲɿʖɻʅɿʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻ»

ɈʉɈɸʖʆɻʏʊɉɷɲʏɿʃʊʍʑʍʏɻʅɲ(Ɉɉɇ)

ʏʘʆʐɷɳʏʘʆʅɹʖʌɿʏʉ2015.

ʉʌʀɺɸʏɲɿʘʎ«ʍʑʍʏɻʅɲɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆ
ʐɷɳʏʘʆʋʉʐɷɻʅɿʉʐʌɶɸʀʏɲɿʅɸ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʏʉʐɲʆɽʌʙʋʉʐ».

Ɉʉ ʃɲʄʊ ʉɿʃʉʄʉɶɿʃʊ ɷʐʆɲʅɿʃʊ (GEP) ɸʀʆɲɿ ɹʆɲʎ ʄɿɶʊʏɸʌʉ
ɲʐʍʏɻʌʊʎ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʊʎ ʍʏʊʖʉʎ ʍɸ ʍʖɹʍɻ ʅɸ ʏɻʆ ʃɲʄɼ
ʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ (GES). Ʌɲʌ’ ʊʄɲ ɲʐʏɳ ɷɸʆ ɹʖɸɿ ɲʃʊʅɻ

ɲʆʏɿʅɸʏʘʋɿʍɽɸʀɲʋʊʏɲȾʌɳʏɻ–ɀɹʄɻʏɻʎȵȵʍʏʉʋʄɲʀʍɿʉɸʔɲʌʅʉɶɼʎʏɻʎɃɷɻɶʀɲʎ,ʃʐʌʀʘʎʄʊɶʘʏɻʎ
ʍɻʅɲʆʏɿʃɼʎʃɲɽʐʍʏɹʌɻʍɻʎʋʉʐʃɲʏɲɶʌɳʔɸʏɲɿʍʏɻʆʋʌʊʉɷʉʏɻʎɳʍʃɻʍɻʎɷɿɲɴɲɽʅʉʆʊʅɻʍɻʎ.
ɇʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ ɷɿɲʖɸɿʌɿʍʏɿʃɼʎ ʋɸʌɿʊɷʉʐ ʏɲ ȻɈɉɇ ʃɲɿ Ɉɉɇ ɲʆʏɿʅɸʏʘʋʀɺʉʆʏɲɿ ʊʋʘʎ ʃɲɿ ʏɲ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲʔʐʍɿʃɳɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃɳʐɷɲʏɿʃɳʍʐʍʏɼʅɲʏɲ,ɷɻʄɲɷɼʉʍʏʊʖʉʎɸʀʆɲɿɻɸʋʀʏɸʐʇɻʏɻʎ«ʃɲʄɼʎ
ʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼʎʃɲɿʖɻʅɿʃɼʎʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ».
ɇʏʉ ɉȴ Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ ɇʏɸʌɸɳʎ ȵʄʄɳɷɲʎ ʋʌʉʍɷɿʉʌʀʍɽɻʃɲʆ ʉʌɿʍʏɿʃɳ, ʋɹʆʏɸ (5) Ɉɸʖʆɻʏɳ ɉɷɲʏɿʃɳ
ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ (Ɉɉɇ) ʃɲɿ ʏʌʀɲ (3) Ȼɷɿɲɿʏɹʌʘʎ Ɉʌʉʋʉʋʉɿɻʅɹʆɲ ɉɷɲʏɿʃɳ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ (ȻɈɉɇ), ʍɸ ʍʑʆʉʄʉ
ɸʃɲʏʊʆʏɸʍʍɳʌʘʆ(104)ʐɷɲʏɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ(ʋʉʏɳʅɿɲ,ʄɿʅʆɲʀɲ,ʅɸʏɲɴɲʏɿʃɳʃɲɿʋɲʌɳʃʏɿɲ).
ȵɿɷɿʃʊʏɸʌɲ,ɲʆɲɶʆʘʌʀʍʏɻʃɲʆʘʎɈɉɇɻɈɳʔʌʉʎȿɲʅʀɲʎ1(GR0718R000204054A),ɻɈɳʔʌʉʎȿɲʅʀɲʎ2
(GR0718R000204056A), ʉ ɇʋɸʌʖɸɿʊʎ Ʌ. (Ȱʄɲʅɳʆɲ) 3 (GR0718R000204053A), ʉ ɇʋɸʌʖɸɿʊʎ Ʌ.
(Ȱʄɲʅɳʆɲ) 4 (GR0718R000204057A) ʃɲɿ ɻ Ɉɳʔʌʉʎ ɀɹʄɲʆɲ (GR0723R000002032A) ʃɲɿ ʘʎ ȻɈɉɇ ʉ
ȾɻʔɿʍʊʎɅ.(Ȳʉɿʘʏɿʃʊʎ)5(GR0723R000000031ȸ).ʉɀɹʄɲʎɅ.1(GR0723R000002034H)ʃɲɿʉɀɹʄɲʎ
Ʌ.2(GR0723R000002033H).
Ɉɲ Ȼɷɿɲɿʏɹʌʘʎ Ɉʌʉʋʉʋʉɿɻʅɹʆɲ ɉɷɲʏɿʃɳ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ʃɲɿ ʏɲ Ɉɸʖʆɻʏɳ ɉɷɲʏɿʃɳ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ʏʉʐ ɉȴ
Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ,ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿʍʏʉɍɳʌʏɻ9. 

15685

15686

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

15687

Ȱʆɲʄʐʏɿʃɳ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ɶɿɲ ʏɲ Ȼɷɿɲɿʏɹʌʘʎ Ɉʌʉʋʉʋʉɿɻʅɹʆɲ ʃɲɿ Ɉɸʖʆɻʏɳ ɉɷɲʏɿʃɳ
ɇʐʍʏɼʅɲʏɲ, ɷʀʆʉʆʏɲɿ ʍʏʉ Ʌɲʌɲɷʉʏɹʉ 7 ʏɻʎ Ȱ ʔɳʍɻʎ ʅɸ ʏʀʏʄʉ «Ƀʌɿʍʏɿʃʊʎ
ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʎ ʏʘʆ Ȼɷɿɲɿʏɹʌʘʎ Ɉʌʉʋʉʋʉɿɻʅɹʆʘʆ ʃɲɿ Ɉɸʖʆɻʏʙʆ ɉɷɲʏɿʃʙʆ
ɇʐʍʏɻʅɳʏʘʆ».

15688

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɅʌʉʍʏɲʏɸʐʊʅɸʆɸʎɅɸʌɿʉʖɹʎ

7.4

Ɉʉ ʅɻʏʌʙʉ ʏʘʆ ʋʌʉʍʏɲʏɸʐʊʅɸʆʘʆ ʋɸʌɿʉʖʙʆ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ ʉʌɿɺʊʅɸʆɲ, ʋʉʐ ʋɸʌɿɶʌɳʔɸʏɲɿ ʍʏʉ
ȱʌɽʌʉ 6 ʏɻʎ Ƀɷɻɶʀɲʎ 2000/60/ȵȾ, ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ʏɿʎ ɲʃʊʄʉʐɽɸʎ ʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ (Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ IV ʏɻʎ
Ƀɷɻɶʀɲʎ2000/60/ȵȾ):
ƒ

Ʌɸʌɿʉʖɹʎʋʉʐʋʌʉʉʌʀɺʉʆʏɲɿɶɿɲʏɻʆɳʆʏʄɻʍɻʆɸʌʉʑɶɿɲɲʆɽʌʙʋɿʆɻʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻ.

ƒ

ɉɷɲʏɿʃɳʍʐʍʏɼʅɲʏɲʋʉʐɹʖʉʐʆʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍɽɸʀʘʎʑɷɲʏɲɲʆɲʗʐʖɼʎ,ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ
ʋɸʌɿʉʖʙʆʋʉʐɹʖʉʐʆʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍɽɸʀʘʎʑɷɲʏɲʃʉʄʑʅɴɻʍɻʎ.

ƒ

Ʌɸʌɿʉʖɹʎɸʐɲʀʍɽɻʏɸʎʍʏɻʆʋɲʌʉʐʍʀɲɽʌɸʋʏɿʃʙʆʉʐʍɿʙʆ.

ƒ

Ʌɸʌɿʉʖɹʎʋʉʐʋʌʉʉʌʀɺʉʆʏɲɿɶɿɲʏɻʆʋʌʉʍʏɲʍʀɲʏʘʆʉɿʃʉʏʊʋʘʆɼʏʘʆɸɿɷʙʆ.

ƒ

Ʌɸʌɿʉʖɹʎʋʉʐʋʌʉʉʌʀɺʉʆʏɲɿɶɿɲʏɻʆʋʌʉʍʏɲʍʀɲʐɷʌʊɴɿʘʆɸɿɷʙʆʅɸʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼʍɻʅɲʍʀɲ.

7.4.1

Ʌɸʌɿʉʖɹʎʋʉʐʋʌʉʉʌʀɺʉʆʏɲɿɶɿɲɳʆʏʄɻʍɻʑɷɲʏʉʎɶɿɲɲʆɽʌʙʋɿʆɻʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻ

ȸ ʋʌʊʍɴɲʍɻ ʃɲɿ ɻ ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻ ɲʍʔɲʄʉʑʎ ʋʊʍɿʅʉʐ ʆɸʌʉʑ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ɴɲʍɿʃʊ ɲʆɽʌʙʋɿʆʉ ɷɿʃɲʀʘʅɲ
ʃɲɿ ɲʆɲɶʆʘʌʀɺɸʏɲɿ ʘʎ ɲʆɲɶʃɲʀʉʎ ʍʏʊʖʉʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʏɻʎ ɷɻʅʊʍɿɲʎ ʐɶɸʀɲʎ ʅɸ ʏʉʆ
ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʏɸʌʉ ʃɲɿ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃʊʏɸʌʉ ʏʌʊʋʉ. ȳɿɲ ʏɻʆ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ ɲʐʏʉʑ ʏʉʐ ʍʏʊʖʉʐ ɹʖʉʐʆ
ɽɸʍʋɿʍɽɸʀ ʃʌɿʏɼʌɿɲ ʃɲʏɲʄʄɻʄʊʏɻʏɲʎ ʏʉʐ ʋʊʍɿʅʉʐ ʆɸʌʉʑ ʃɲɿ ʍɸ ɸʐʌʘʋɲʁʃʊ ɸʋʀʋɸɷʉ ʅɹʍʘ ʏɻʎ
Ƀɷɻɶʀɲʎ98/83/ȵȾ,ɻʉʋʉʀɲɸʆʏɳʖɽɻʃɸʍʏʉɸɽʆɿʃʊɷʀʃɲɿʉʅɹʍʘʏɻʎȾɉȰɉ2/2600/2001(ɌȵȾ892/11Ͳ
7Ͳ2001),ɻʉʋʉʀɲʏʌʉʋʉʋʉɿɼɽɻʃɸʅɸʏɻʆȴɉȳ2/ȳ.Ʌ.ʉɿʃ38295/ɌȵȾ630/26Ͳ4Ͳ07.ȸɃɷɻɶʀɲ98/83/ȵȾ,
ʊʋʘʎ ʃɲɿ ɻ ʋʌʉɶɸʆɹʍʏɸʌɻ (80/778/ȵɃȾ), ɲʔʉʌɳ ʍʏʉ ʋʊʍɿʅʉ ʆɸʌʊ, ɲʆɸʇɳʌʏɻʏɲ ɲʋʊ ʏʉ ɲʆ ɹʖɸɿ
ʐʋʉʍʏɸʀɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲɼʊʖɿ,ʃɲɽʙʎʃɲɿʏɻʆʋʌʉɹʄɸʐʍɼʏʉʐ.
Ɉɲ ʐɷɲʏɿʃɳ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ʋʉʐ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ɶɿɲ ʏɻʆ ʑɷʌɸʐʍɻ ʏʉʐ ʋʄɻɽʐʍʅʉʑ ʏʉʐ ɉɷɲʏɿʃʉʑ
ȴɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎ Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ ɇʏɸʌɸɳʎ ȵʄʄɳɷɲʎ ʃɲɿ ʏɲ ʉʋʉʀɲ ɲʆɼʃʉʐʆ ʍɸ ɲʐʏʊ ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿ ʍʏʉʆ
ɍɳʌʏɻ 10 ʃɲɿ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʐʆ ʏɻʆ ȿʀʅʆɻ ɉʄʀʃɻ, ʏʅɼʅɲ ʏʉʐ ʋʉʏɲʅʉʑ ȳʉʌɶʉʋʊʏɲʅʉʐ ʃɲɿ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ
ʐʋʉɶɸʀʘʆʐɷɳʏʘʆʊʋʘʎʏʉʐɇʋɸʌʖɸɿʉʑ,ʏɻʎȰʏɲʄɳʆʏɻʎ,ʏɻʎȱʅʔɿʍʍɲʎʃʄʋ.
7.4.2

ɉɷɲʏɿʃɳʍʐʍʏɼʅɲʏɲʋʉʐɹʖʉʐʆʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍɽɸʀʘʎʑɷɲʏɲɲʆɲʗʐʖɼʎ

ȸʋʉɿʊʏɻʏɲʏʘʆ ʆɸʌʙʆʃʉʄʑʅɴɻʍɻʎ ʍʏɿʎɲʃʏɹʎʏɻʎ ȵʄʄɳɷɲʎʋɲʌɲʃʉʄʉʐɽɸʀʏɲɿʍʐʍʏɻʅɲʏɿʃɳɲʋʊʏʉ
1988ɲʋʊʏɻȴ/ʆʍɻ ɉɷɳʏʘʆʏʉʐɉɅȵȾȰ,ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆɃɷɻɶʀɲ 76/160/ȵɃȾ«ʋɸʌʀʏɻʎʋʉɿʊʏɻʏɲʎ
ʐɷɳʏʘʆ ʃʉʄʑʅɴɻʍɻʎ», ʍʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ʏʉʐ «Ʌʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ ʋʉɿʊʏɻʏɲʎ ʆɸʌʙʆ
ʃʉʄʑʅɴɻʍɻʎʍʏɿʎɲʃʏɹʎʏɻʎȵʄʄɳɷɲʎ».
Ⱥɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʐʋʉɶʌɲʅʅɿʍʏɸʀ ɿɷɿɲʀʏɸʌɲ ʊʏɿ, ʍʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ʏɻʎ ʍʏɲɷɿɲʃɼʎ ʅɸʏɳɴɲʍɻʎ ɲʋʊ ʏɻʆ ʋɲʄɿɳ
(76/160/ȵɃȾ)ʍʏɻʆɃɷɻɶʀɲ2006/7/ȵȾɶɿɲʏɲʑɷɲʏɲʃʉʄʑʅɴɻʍɻʎ,ɻȵɿɷɿʃɼȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲɉɷɳʏʘʆʏʉʐ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɉ.Ʌ.ȵ.Ⱦ.Ȱ.ɹʖɸɿʉʄʉʃʄɻʌʙʍɸɿʍʏɻʆʃɲʏɳʌʏɿʍɻʏʉʐʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆʉʐʍʏʉɳʌɽʌʉ 7ʏɻʎȾɉȰȰʌɿɽʅ.H.Ʌ.
8600/416/E103/2009 «ɀɻʏʌʙʉʐ Ɉɲʐʏʉʏɼʏʘʆ ʏʘʆ Ȱʃʏʙʆ Ⱦʉʄʑʅɴɻʍɻʎ». ɇʏʊʖʉʎ ʏʉʐ ʅɻʏʌʙʉʐ ʏʘʆ
ʏɲʐʏʉʏɼʏʘʆɲʃʏʙʆʃʉʄʑʅɴɻʍɻʎɸʀʆɲɿɻʋɸʌɿɶʌɲʔɼʃɲɿʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻʏʘʆɴɲʍɿʃʙʆʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃʙʆ
ʏʘʆ ɲʃʏʙʆ, ɻ ɲʆɲɶʆʙʌɿʍɻ ʏʘʆ ʋɻɶʙʆ ʌʑʋɲʆʍɻʎ ʋʉʐ ɸʆɷɹʖɸʏɲɿ ʆɲ ɸʋɻʌɸɳʍʉʐʆ ʏɻʆ ʋʉɿʊʏɻʏɲ ʏʘʆ
ʆɸʌʙʆʃɲɿɻɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʏʉʐʅɸɶɹɽʉʐʎʏʘʆɸʋɿʋʏʙʍɸʘʆ.Ɉʉʅɻʏʌʙʉʏɲʐʏʉʏɼʏʘʆɲʋʉʏɸʄɸʀʉɷɻɶʊɶɿɲ
ʏɻʆ ɸʋɿʄʉɶɼ ʏʘʆ ʃɲʏɳʄʄɻʄʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʎ ʏʘʆ ɸʋɿʋʏʙʍɸʘʆ ʏɻʎ ʅʊʄʐʆʍɻʎ ʍʏɲ ʆɸʌɳ
ʃʉʄʑʅɴɻʍɻʎ ʃɲɿ ɸʋɿʏʌɹʋɸɿ ʏɻʆ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʏɸʌɻ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʏʘʆ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʘʆ ʋʊʌʘʆ.
Ɉɲʐʏʊʖʌʉʆɲ,ʅɹʍʘʏʉʐʅɻʏʌʙʉʐɸʋɿʏʐɶʖɳʆɸʏɲɿɸʆɻʅɹʌʘʍɻʏʘʆʋʉʄɿʏʙʆʍɸʍʖɹʍɻʅɸʏɻʆʋʉɿʊʏɻʏɲ
ʏʘʆ ʆɸʌʙʆ ʃɲɿ ʏʘʆ ɷɿɲʖɸɿʌɿʍʏɿʃʙʆ ʅɹʏʌʘʆ ʋʉʐ ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʃɲʏɳ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ. ɇʏɻʆ ʋɸʌɿʉʖɼ ʏʉʐ
ɉɷɲʏɿʃʉʑ ȴɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎ Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ ɇʏɸʌɸɳʎ ȵʄʄɳɷɲʎ ʋɲʌɲʃʉʄʉʐɽʉʑʆʏɲɿ 205 ʍɻʅɸʀɲ, ʏɲ ʉʋʉʀɲ
ɹʖʉʐʆʉʅɲɷʉʋʉɿɻɽɸʀʍɸ170ʏɲʐʏʊʏɻʏɸʎʐɷɳʏʘʆʃʉʄʑʅɴɻʍɻʎ(ɍɳʌʏɻʎ11).
ɇʏʉ ɉɷɲʏɿʃʊ ȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲ Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ ɇʏɸʌɸɳʎ ȵʄʄɳɷɲʎ ɷɸʆ ɸʆʏʉʋʀɺʉʆʏɲɿ ʋɸʌɿʉʖɹʎ ɲʆɲʗʐʖɼʎ
ɸʍʘʏɸʌɿʃʙʆʐɷɳʏʘʆ.
7.4.3

Ʌɸʌɿʉʖɹʎɸʐɲʀʍɽɻʏɸʎʍʏɻʆʋɲʌʉʐʍʀɲɽʌɸʋʏɿʃʙʆʉʐʍɿʙʆ

Ʌɸʌɿʉʖɹʎɸʐʋʌʊʍɴʄɻʏɸʎʍʏɻʆɿʏʌʉʌʑʋɲʆʍɻɶɸʘʌɶɿʃɼʎʋʌʉɹʄɸʐʍɻʎ
ɇʏɻʆʋɸʌɿʉʖɼʏʉʐɉɷɲʏɿʃʉʑȴɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎɸʅʋʀʋʏɸɿɻɽɸʍʅʉɽɸʏɻʅɹʆɻ
ʋɸʌɿʉʖɼʏɻʎʄɸʃɳʆɻʎɲʋʉʌʌʉɼʎʏʉʐʋʉʏɲʅʉʑȰʍʘʋʉʑȲʉɿʘʏʀɲʎ(ȾɉȰ106253/ɌȵȾ1843/24Ͳ11Ͳ2010)
ʃɲɿ ɻ ɽɸʍʅʉɽɸʏɻʅɹʆɻ ʋɸʌɿʉʖɼ ʏʉʐ Ⱦʘʋɲʁɷɿʃʉʑ ʋɸɷʀʉʐ (ȾɉȰ 20417/2520 (ɌȵȾ 1195 B/14Ͳ9Ͳ2001),
ʋʉʐɲʆɼʃʉʐʆʍʏʉʆʃɲʏɳʄʉɶʉʏʘʆɸʐʋʌʊʍɴʄɻʏʘʆʍʏɻʆɿʏʌʉʌʑʋɲʆʍɻʋɸʌɿʉʖʙʆ.
ɇʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ ɷɿɲɽɹʍɿʅɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʅɸʏʌɼʍɸʘʆ, ʍʏɲ ʐʋʊɶɸɿɲ ʐɷɲʏɿʃɳ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ɇʋɸʌʖɸɿʉʑ
(GR0700050) ʃɲɿ Ȱʏɲʄɳʆʏɻʎ (GR0700080), ʋɲʌɲʏɻʌʉʑʆʏɲɿ ɲʐʇɻʅɹʆɸʎ ʍʐɶʃɸʆʏʌʙʍɸɿʎ ʆɿʏʌɿʃʙʆ ʋʉʐ
ʍʐʆɷɹʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ʅɸ ʏɻʆ ɲɶʌʉʏɿʃɼ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ʋʉʐ ɲʆɲʋʏʑʍʍɸʏɲɿ ʍʏɿʎ ʋɸʌɿʉʖɹʎ ɲʐʏɹʎ. ɏʎ
ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲʏɻʎɷɿɸʌɸʑʆɻʍɻʎɲʐʏɼʎʃɲɿʍʏʉʋʄɲʀʍɿʉʏʉʐɇʖɸɷʀʉʐȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ,ʉɿɸʆʄʊɶʘʋɸʌɿʉʖɹʎ
ɹʖʉʐʆ ʋʌʉʏɲɽɸʀ ɶɿɲ ɹʆʏɲʇɻ ʍʏʉʆ ʃɲʏɳʄʉɶʉ ʏʘʆ ɸʐʋʌʊʍɴʄɻʏʘʆ ʋɸʌɿʉʖʙʆ, ʍʏɻ ʆɿʏʌʉʌʑʋɲʆʍɻ
ɶɸʘʌɶɿʃɼʎʋʌʉɹʄɸʐʍɻʎ(ɍɳʌʏɻʎ12).
ɅɸʌɿʉʖɹʎɸʐɲʀʍɽɻʏɸʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲʉʌɿɺʊʅɸʆɲʍʏɻʆɃɷɻɶʀɲ91/271/ȵȾ
ȸ Ƀɷɻɶʀɲ 91/271/ȵɃȾ «ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ ʏʘʆ ɲʍʏɿʃʙʆ ʄʐʅɳʏʘʆ» ɲʔʉʌɳ ʍʏɻʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʏʉʐ
ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎɲʋʊʏɻɷɿɳɽɸʍɻʏʘʆɲʍʏɿʃʙʆʄʐʅɳʏʘʆ.Ʌɿʉʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲʃɲɽʉʌʀɺɸɿʏʉʆɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆʉ
ɴɲɽʅʊ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ, ʋʉʐ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʋɲʌɹʖɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏɿʎ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ ʄʐʅɳʏʘʆ, ʏʉ
ʖʌʉʆʉɷɿɳɶʌɲʅʅɲʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎʏʘʆɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆʘʆɹʌɶʘʆɲʆɳʄʉɶɲʅɸʏʉʆɸʇʐʋɻʌɸʏʉʑʅɸʆʉʋʄɻɽʐʍʅʊ
ʃɲɿ ʏʉʆ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʅʊ ʏʉʐ ɲʋʉɷɹʃʏɻ ɷɿɳɽɸʍɻʎ ʏʘʆ ʄʐʅɳʏʘʆ (ɸʐɲʀʍɽɻʏʉʎ ɼ ʃɲʆʉʆɿʃʊʎ). Ⱦʑʌɿʉʎ
ʍʏʊʖʉʎ ʏɻʎ ɸʀʆɲɿ ɻ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʏʉʐ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ ɲʋʊ ʏɿʎ ɲʌʆɻʏɿʃɹʎ ɸʋɿʋʏʙʍɸɿʎ ʋʉʐ ʋʌʉʃɲʄɸʀ ɻ

15689

15690

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɷɿɳɽɸʍɻɲʆɸʋɸʇɹʌɶɲʍʏʘʆɼɲʆɸʋɲʌʃʙʎɸʋɸʇɸʌɶɲʍʅɹʆʘʆɲʍʏɿʃʙʆʄʐʅɳʏʘʆʃɲɿʏʘʆʋɲʌɲʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ʏʉʐʎʍɸʐɷɳʏɿʆʉʐʎɲʋʉɷɹʃʏɸʎ.
ɇʏʉɉɷɲʏɿʃʊȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎɹʖʉʐʆɲʆɲɶʆʘʌɿʍɽɸʀʏɹʍʍɸʌɿʎ(4)ʋɸʌɿʉʖɹʎʅɸ
ʃʌɿʏɼʌɿʉʏɻʆɸʐɲɿʍɽɻʍʀɲʍɸʔɲɿʆʊʅɸʆɲɸʐʏʌʉʔɿʍʅʉʑ(ɅɲʌɳʌʏɻʅɲȻȻ,Ȱ,ɲ,ʏɻʎȾɉȰ5673/400/1997),
ʋʉʐɲʆʏɿʍʏʉɿʖʉʑʆʍɸʉʃʏʙʐɷɲʏɿʃɳʍʐʍʏɼʅɲʏɲ.ȵɿɷɿʃʊʏɸʌɲɹʖʉʐʆɲʆɲɶʆʘʌɿʍɽɸʀʏɲɸʍʘʏɸʌɿʃɳʆɸʌɳ
ȲʉɿʘʏɿʃʊʎȾɻʔɿʍʊʎ,ʋʉʏɲʅʊʎȶʌʃʐʆɲʎ,ʋʉʏɲʅʊʎɀɹʄɲʎʃɲɿȾɲʄɲʅʀʏɻʎ(ɍɳʌʏɻʎ12).
7.4.4

Ʌɸʌɿʉʖɹʎʋʉʐʋʌʉʉʌʀɺʉʆʏɲɿɶɿɲʏɻʆʋʌʉʍʏɲʍʀɲʉɿʃʉʏʊʋʘʆɼɸɿɷʙʆ

ɈʉȴʀʃʏʐʉNatura2000ɲʋʉʏɸʄɸʀɹʆɲȵʐʌʘʋɲʁʃʊɃɿʃʉʄʉɶɿʃʊȴʀʃʏʐʉʋɸʌɿʉʖʙʆ,ʉɿʉʋʉʀɸʎʔɿʄʉʇɸʆʉʑʆ
ʔʐʍɿʃʉʑʎʏʑʋʉʐʎʉɿʃʉʏʊʋʘʆʃɲɿʉɿʃʉʏʊʋʉʐʎɸɿɷʙʆʋʉʐɸʀʆɲɿʍɻʅɲʆʏɿʃʉʀʍɸɸʐʌʘʋɲʁʃʊɸʋʀʋɸɷʉʃɲɿ
ɲʋʉʏɸʄɸʀʏɲɿɲʋʊɷʑʉʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎʋɸʌɿʉʖʙʆ:
ƒ

ʏɿʎ «ȷʙʆɸʎ ȵɿɷɿʃɼʎ Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲʎ (ȷȵɅ)» (Special Protection Areas Ͳ SPA) ɶɿɲ ʏɻʆ
Ƀʌʆɿɽʉʋɲʆʀɷɲ, ʊʋʘʎ ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ Ƀɷɻɶʀɲ 79/409/EK «ɶɿɲ ʏɻ ɷɿɲʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ɳɶʌɿʘʆ
ʋʏɻʆʙʆ». ȸ Ƀɷɻɶʀɲ ɸʆʍʘʅɲʏʙɽɻʃɸ ʍʏʉ ɸɽʆɿʃʊ ɷʀʃɲɿʉ ʅɸ ʏɻʆ Ⱦʉɿʆɼ ɉʋʉʐʌɶɿʃɼ Ȱʋʊʔɲʍɻ
414985/757Ȳ/18.12.1985.

ƒ

ʏʉʐʎ «Ɉʊʋʉʐʎ Ⱦʉɿʆʉʏɿʃɼʎ ɇɻʅɲʍʀɲʎ (ɈȾɇ)» (Sites of Community Importance – SCI) ʊʋʘʎ
ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ Ƀɷɻɶʀɲ 92/43/ȵɃȾ. ȳɿɲ ʏʉʆ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊ ʏʘʆ ɈȾɇ ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʐʋʊʗɻ ʉɿ
ʏʑʋʉɿʉɿʃʉʏʊʋʘʆʃɲɿʏɲɸʀɷɻʏʘʆɅɲʌɲʌʏɻʅɳʏʘʆȻʃɲɿȻȻʏɻʎɃɷɻɶʀɲʎ92/43/ȵɃȾʃɲɽʙʎʃɲɿ
ʏɲʃʌɿʏɼʌɿɲʏʉʐɅɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎȻȻȻɲʐʏɼʎ.ȸɃɷɻɶʀɲɸʆʍʘʅɲʏʙɽɻʃɸʍʏʉɸɽʆɿʃʊɷʀʃɲɿʉʅɸʏɻʆ
Ⱦʉɿʆɼ ɉʋʉʐʌɶɿʃɼ Ȱʋʊʔɲʍɻ 33318/3028/1998, ɻ ʉʋʉʀɲ ʏʌʉʋʉʋʉɿɼɽɻʃɸ ʅɸ ʏɻʆ Ⱦʉɿʆɼ
ɉʋʉʐʌɶɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻʐʋ'ɲʌ.ȸ.Ʌ.14849/853/ȵ103,ɌȵȾȲ'64511.4.2008.

ɇʏɻʆ ʋɸʌɿʉʖɼ ʏʉʐ ɉɷɲʏɿʃʉʑ ȴɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎ Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ ɇʏɸʌɸɳʎ ȵʄʄɳɷɲʎ ʐʋɳʌʖʉʐʆ ʍʐʆʉʄɿʃɳ 30
ʋɸʌɿʉʖɹʎ ɸʆʏɲɶʅɹʆɸʎ ʍʏʉ ɷʀʃʏʐʉ NATURA 2000 ɲʋʊ ʏɿʎ ʉʋʉʀɸʎ ʉɿ 15 ʋʌʉʍʏɲʏɸʑʉʆʏɲɿ ʘʎ Ɉʊʋʉɿ
Ⱦʉɿʆʉʏɿʃɼʎ ɇɻʅɲʍʀɲʎ (ɈɇȾ), 14 ʘʎ ȷʙʆɸʎ ȵɿɷɿʃɼʎ Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲʎ (ȷȵɅ) ʃɲɿ ʅʀɲ ʋɸʌɿʉʖɼ ʋʉʐ
ʋʌʉʍʏɲʏɸʑɸʏɲɿ ʃɲɿ ʘʎ ɈȾɇ ʃɲɿ ʘʎ ȷȵɅ, ʉɿ ʉʋʉʀɸʎ ʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿ ʅɸ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃɳ ʃɲɿ ʐʋʊɶɸɿɲ ʐɷɲʏɿʃɳ
ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ.Ƀɿʋɸʌɿʉʖɹʎɲʐʏɹʎʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿʍʏʉʆɍɳʌʏɻ13.
Ȱʆɲʄʐʏɿʃɳ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ɶɿɲ ʏʉʐʎ ʉɿʃʊʏʉʋʉʐʎ ʃɲɿ ʏɲ ɸʀɷɻ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʅʉʑ ʏɻʎ ʃɳɽɸ ʋɸʌɿʉʖɼʎ ʐʋɳʌʖʉʐʆ
ʍʏɻʆɸʋʀʍɻʅɻɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲʏʉʐȴɿʃʏʑʉʐNATURA2000:http://natura2000.eea.europa.eu/#

15691

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

7.4.5

Ʌɸʌɿʉʖɹʎʋʉʐʋʌʉʉʌʀɺʉʆʏɲɿɶɿɲʏɻʆʋʌʉʍʏɲʍʀɲʐɷʌʊɴɿʘʆɸɿɷʙʆʅɸʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼʍɻʅɲʍʀɲ

ɏʎ ʐɷʌʊɴɿɲ ɸʀɷɻ ʅɸ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼ ʍɻʅɲʍʀɲ ʆʉʉʑʆʏɲɿ ʐɷʌʊɴɿɲ ɸʀɷɻ ʋʉʐ ɷɿɲɴɿʉʑʆ ɸʆʏʊʎ ʏʘʆ
ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆ ʐɷɲʏɿʃʙʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ʏʉʐ ɉɷɲʏɿʃʉʑ ȴɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎ ʃɲɿ ʐʋɳʌʖɸɿ ʃɳʋʉɿɲ ʍɻʅɲʆʏɿʃɼ
ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʋʉʐʍʖɸʏʀɺɸʏɲɿɳʅɸʍɲɼɹʅʅɸʍɲʅɸɲʐʏɳ(ʋ.ʖ.ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼɲʄɿɸʀɲʍɸ
ɸʍʘʏɸʌɿʃɳʑɷɲʏɲɼɸʌɲʍɿʏɸʖʆɿʃɼɲʄɿɸʀɲɲʆɲʗʐʖɼʎ).
ɇʏɲ ʋʉʏɳʅɿɲ ʍʏɿʎ ʄʀʅʆɸʎ ɲʄʄɳ ʃɲɿ ʍɸ ʃɳʋʉɿʉʐʎ ʖɸʀʅɲʌʌʉʐʎ ʏʉʐ ɉɷɲʏɿʃʉʑ ȴɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎ ʋʉʐ
ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʐʆ ʌʉɼ ɶɿɲ ʅɸɶɳʄʉ ʅɹʌʉʎ ʏʉʐ ʖʌʊʆʉʐ, ʐʋɳʌʖʉʐʆ ɿʖɽʐʉʋʄɻɽʐʍʅʉʀ, ʉɿ ʊʋʉɿʉɿ ʊʅʘʎ ɷɸʆ
ɲʋʉʏɸʄʉʑʆ

ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ

ʉʋʉɿɲʍɷɼʋʉʏɸ

ɲʄɿɸʐʏɿʃɼʎ

ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ

(ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ

ɼ

ɸʌɲʍɿʏɸʖʆɿʃɼʎ)ɼɷɿɲʏʌʉʔɼʎʏʉʏʉʋɿʃʉʑʋʄɻɽʐʍʅʉʑ.
ȵʋʉʅɹʆʘʎ, ʍʏʉ ɉɷɲʏɿʃʊ ȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲ Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ ɇʏɸʌɸɳʎ ȵʄʄɳɷɲʎ, ɷɸʆ ɸʆʏʉʋʀɺʉʆʏɲɿ ʋɸʌɿʉʖɹʎ ʋʉʐ
ʋʌʉʉʌʀɺʉʆʏɲɿɶɿɲʏɻʆʋʌʉʍʏɲʍʀɲʐɷʌʊɴɿʘʆɸɿɷʙʆʅɸʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼʍɻʅɲʍʀɲ. 

ȰʆɲʄʐʏɿʃɳʍʏʉɿʖɸʀɲɶɿɲʏɿʎɅʌʉʍʏɲʏɸʐʊʅɸʆɸʎɅɸʌɿʉʖɹʎ,ɷʀʆʉʆʏɲɿʍʏʉɅɲʌɲɷʉʏɹʉ
2ʏɻʎȰʔɳʍɻʎʅɸʏʀʏʄʉ«ɀɻʏʌʙʉɅʌʉʍʏɲʏɸʐʊʅɸʆʘʆɅɸʌɿʉʖʙʆ». 

15692

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

15693

15694

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

15695

15696

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

8. ɅȻȵɇȵȻɇɇɈɃɉȴȰɈȻɁɃɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁ
ȸ ɸʃʏʀʅɻʍɻ ʏʘʆ ʋɿɹʍɸʘʆ ʍʏɲ ʐɷɲʏɿʃɳ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ɴɲʍʀɺɸʏɲɿ ʍʏɻʆ ʃɲʏɲɶʌɲʔɼ ʏʉʐ ʍʐʆʊʄʉʐ ʏʘʆ
ʋɿɹʍɸʘʆ(ʋɿɹʍɸɿʎʌʑʋɲʆʍɻʎ,ɸʋɿʋʏʙʍɸɿʎɲʋʊɲʋʊʄɻʗɻʋʉʍʉʏɼʏʘʆʐɷɳʏʘʆɲʋʊʏʉʐɷɲʏɿʃʊʍʑʍʏɻʅɲ,
ɲʄʄɲɶɹʎ ʍʏɻʆ ʅʉʌʔʉʄʉɶʀɲ ʏʉʐ ʐɷɲʏɿʃʉʑ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ, ʃʄʋ.), ʅɸ ʍʏʊʖʉ ʏɻʆ ʃɲʏɲʆʊɻʍɻ ʏʘʆ
ʍɻʅɲʆʏɿʃʊʏɸʌʘʆ ɷɿɲʖɸɿʌɿʍʏɿʃʙʆ ʋʌʉɴʄɻʅɳʏʘʆ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ʄɸʃɳʆɻ ʃɲɿ ʏʉʐʎ ʅɻʖɲʆɿʍʅʉʑʎ ʅɹʍʘ ʏʘʆ
ʉʋʉʀʘʆɸʋɻʌɸɳɺʉʐʆʃɳɽɸɸʋɿʅɹʌʉʐʎʐɷɲʏɿʃʊʍʑʍʏɻʅɲ.
ȸ ʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʆɳʄʐʍɻ ʃɲɿ ʃɲʏɲɶʌɲʔɼ ʏʘʆ ʋɿɹʍɸʘʆ ʃɲɿ ʏɻʆ ɲʌʖɿʃɼ ɸʃʏʀʅɻʍɻ ʏʘʆ
ɸʋɿʋʏʙʍɸʘʆ ʃɲɽʉʌʀɺɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ ɸʇɼʎ ɲʄʄɻʄʉʐʖʀɲ: ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ (ʃɲɽʉɷɻɶɻʏɿʃɼ ɷʑʆɲʅɻ) Æ
ɅʀɸʍɻÆȾɲʏɳʍʏɲʍɻÆȵʋʀʋʏʘʍɻÆȰʆʏɲʋʊʃʌɿʍɻ(ʄɼʗɻʅɹʏʌʘʆ)Ͳ(DPSIR,Driver,Pressure,State,
Impact,Response).ȸʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻɲʐʏɼɷɸʆɸʀʆɲɿʋɳʆʏɲɶʌɲʅʅɿʃɼɲʔʉʑʍʏʉɿʖɸʀɲʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ
ʏʉʐ ʐɷɲʏɿʃʉʑ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ʋʉʐ ɲʋʉɷɸɿʃʆʑʉʐʆ ʃɳʋʉɿʉ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉ ɸʀɷʉʎ ɸʋʀʋʏʘʍɻʎ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ
ɴʉɻɽɼʍʉʐʆʍʏɻʆɲʆɲɶʆʙʌɿʍɻʃɳʋʉɿʘʆʋɿɹʍɸʘʆ.

ȆİȡȚȖȡĮijȒ IJȠȣ ȣįȐIJȚȞȠȣ
ıȫμĮIJȠȢ țĮȚ IJȘȢ ȜİțȐȞȘȢ
IJȠȣ

ǻİįȠμȑȞĮ Įʌȩ
ʌȡȠȖȡȐμμĮIJĮ
ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘȢ

ȀĮșȠȡȚıμȩȢ
įȚĮȤİȚȡȚıIJȚțȫȞ ıIJȩȤȦȞ

ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ
IJȦȞ țȪȡȚȦȞ
įȡĮıIJȘȡȚȠIJȒIJȦȞ
țĮȚ ʌȚȑıİȦȞ

ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ
IJȦȞ ıȘμĮȞIJȚțȫȞ
ʌȚȑıİȦȞ

ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘ IJȦȞ
İʌȚʌIJȫıİȦȞ

ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘ IJȘȢ ʌȚșĮȞȩIJȘIJĮȢ ĮʌȠIJȣȤȓĮȢ
İʌȓIJİȣȟȘȢ IJȦȞ ıIJȩȤȦȞ

ɇʖɼʅɲ5:ɀɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲɲʆɳʄʐʍɻʎʋɿɹʍɸʘʆ–ɸʃʏʀʅɻʍɻʎɸʋɿʋʏʙʍɸʘʆ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ʌɿɹʍɸɿʎʍɸɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃɳʐɷɲʏɿʃɳʍʐʍʏɼʅɲʏɲ

8.1

Ɉʉ ɸʑʌʉʎ ʏʘʆ ʋɿɽɲʆʙʆ ʌʐʋɲʆʏɿʃʙʆ ʋɿɹʍɸʘʆ ʍʏɲ ʐɷɲʏɿʃɳ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ɸʀʆɲɿ ʅɸɶɳʄʉ ʃɲɿ ɻ
ʃɲʏɻɶʉʌɿʉʋʉʀɻʍɼʏʉʐʎɲʋɲʌɲʀʏɻʏɻʃɲɿɿɷɿɲʀʏɸʌɲɷʑʍʃʉʄɻɲʔʉʑʉʀɷɿʉʎʌʑʋʉʎʅʋʉʌɸʀʆɲʋʌʉʃʑʗɸɿ
ɲʋʊɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɹʎʋɻɶɹʎ,ʆɲɴʌɸɽɸʀʍɸɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɹʎʅʉʌʔɹʎɼʆɲʋʌʉʃɲʄɹʍɸɿʋʉɿʃɿʄʀɲɸʋɿʋʏʙʍɸʘʆ.
ȸ ʍʐʆɻɽɹʍʏɸʌɻ ɷɿɳʃʌɿʍɻ ʃɲʏɻɶʉʌɿʉʋʉɿɸʀ ʏʉʐʎ ʌʑʋʉʐʎ ɲʆɳʄʉɶɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɻɶɼ ʋʌʉɹʄɸʐʍɻʎ, ʍɸ
ʍɻʅɸɿɲʃɹʎʃɲɿʅɻʍɻʅɸɿɲʃɹʎʋɻɶɹʎ.
Ƀɿʍɻʅɸɿɲʃɹʎʋɻɶɹʎʌʑʋɲʆʍɻʎ,ʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿʅɸ:
ƒ

ʏɲɲʍʏɿʃɳʐɶʌɳɲʋʊɴʄɻʏɲɲʋʊʉɿʃɿʍʅʉʑʎ,

ƒ

ʏɻʆɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ,

ƒ

ʏɲʍʏʌɲɶɶʀɷɿɲɲʋʊɍʙʌʉʐʎɉɶɸɿʉʆʉʅɿʃɼʎɈɲʔɼʎȰʋʉʌʌɿʅʅɳʏʘʆ,

ƒ

ʏɲʅɸʏɲʄʄɸʀɲ–ʄɲʏʉʅɸʀɲ,

ƒ

ʏɿʎʐɷɲʏʉʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɸʎ,

ƒ

ʏɻʆʍʏɲɴʄɿʍʅɹʆɻʃʏɻʆʉʏʌʉʔʀɲ,

Ƀɿʅɻʍɻʅɸɿɲʃɹʎʋɻɶɹʎʌʑʋɲʆʍɻʎ,ʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿʅɸ
ƒ

ʏɲ ɲʍʏɿʃɳ ʐɶʌɳ ɲʋʊɴʄɻʏɲ ɲʋʊ ʉɿʃɿʍʅʉʑʎ ʋʉʐ ɷɸʆ ɸʇʐʋɻʌɸʏʉʑʆʏɲɿ ɲʋʊ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ
ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎʄʐʅɳʏʘʆ,

ƒ

ɲʋʉʌʌʉɹʎɲʋʊʏɻʆɲɶʌʉʏɿʃɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ,

ƒ

ʏɻʅɻʍʏɲɴʄɿʍʅɹʆɻʃʏɻʆʉʏʌʉʔʀɲ,

ƒ

ʏɲʍʏʌɲɶɶʀɷɿɲɲʋʊɍʙʌʉʐʎȰʆɸʇɹʄɸɶʃʏɻʎɷɿɳɽɸʍɻʎȰʋʉʌʌɿʅʅɳʏʘʆ.

15697

15698

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ȱʍʏɿʃɳʄʑʅɲʏɲ
ɇʏʉ ɉȴ Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ ɇʏɸʌɸɳʎ ȵʄʄɳɷɲʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆ 22 ȵȵȿ (ɍɳʌʏɻʎ 14). ɇʏɻʆ ʋɸʌɿʉʖɼ ʐʋɳʌʖʉʐʆ 2
ʉɿʃɿʍʅʉʀȰɅʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎ,ɲʐʏʉʀʏɻʎȺɼɴɲʎ(ʅɸɲʋʉɷɹʃʏɻɲʋʉɷɹʃʏɻ,ʏʉʆȲʉɿʘʏɿʃʊȾɻʔɿʍʊ)ʃɲɿʏɻʎ
ȿɿɴɲɷɸɿɳʎ(ʅɸɲʋʉɷɹʃʏɻɲʋʉɷɹʃʏɻ,ʏʉʆʋʉʏɲʅʊȶʌʃʐʆɲ)ʉɿʉʋʉʀʉɿɸʇʐʋɻʌɸʏʉʑʆʏɲɿ100%ɲʋʊȵȵȿ,4
ʉɿʃɿʍʅʉʀ Ȳ Ʌʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎ (ȿɲʅʀɲʎ, Ƀɿʆʉʔʑʏʘʆ Ͳ ɇʖɻʅɲʏɲʌʀʉʐ, ɍɲʄʃʀɷɲʎ ʃɲɿ ɇʃɿɳɽʉʐ), ʉɿ ʉʋʉʀʉɿ
ɸʇʐʋɻʌɸʏʉʑʆʏɲɿ ʍɸ ʋʉʍʉʍʏɳ 84% – 98% ɲʋʊ ȵȵȿ ʃɲɿ ɸʋɿʋʄɹʉʆ 18 ʉɿʃɿʍʅʉʀ ȳ Ʌʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎ ʋʉʐ
ɸʇʐʋɻʌɸʏʉʑʆʏɲɿ ʃɲʏɳ ɹʆɲ ʋʉʍʉʍʏʊ, ʅɸʏɲʇʑ 45 ʘʎ 100%, ɲʋʊ ȵȵȿ. ȳɿɲ ʏʉʐʎ ʉɿʃɿʍʅʉʑʎ ʋʉʐ ɷɸʆ
ɸʇʐʋɻʌɸʏʉʑʆʏɲɿ ʋʄɼʌʘʎ ɲʋʊ ȵȵȿ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɸʋɹʃʏɲʍɻ ʏʘʆ ɷɿʃʏʑʘʆ ɲʋʉʖɹʏɸʐʍɻʎ ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ
ʃɲʄʐʔɽʉʑʆʉɿɲʆɳɶʃɸʎʏʉʐʎ.ɀɸʏɻʆʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʏʘʆɷɿʃʏʑʘʆɽɲɸʇʐʋɻʌɸʏʉʑʆʏɲɿʋʄɼʌʘʎʊʄʉɿʉɿ
ʉɿʃɿʍʅʉʀȰʃɲɿȲɅʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎ.ȵʋɿʋʄɹʉʆ,ɶɿɲʏʉʆʉɿʃɿʍʅʊʏɻʎɇʏʐʄʀɷɲʎ(ȳɅʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎ)ɹʖʉʐʆ
ɷʌʉʅʉʄʉɶɻɽɸʀ ʃɲɿ ʃɲʏɲʍʃɸʐɳɺʉʆʏɲɿ ʏɲ ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲ ɹʌɶɲ ʙʍʏɸ ʆɲ ɸʇʐʋɻʌɸʏɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ ȵȵȿ
ȿɲʅʀɲʎ.
ɇʏʉɉȴɲɷʌɲʆʉʑʆ3ȵȵȿ(Ƀʌʖʉʅɸʆʉʑ,Ȱʏɲʄɳʆʏɻʎʃɲɿɇʋɸʌʖɸɿɳɷɲʎ)ʃɲɿʃɲʏɲʍʃɸʐɳɺʉʆʏɲɿɸʋɿʋʄɹʉʆ4
(Ɉɿɽʉʌɹɲʎ, ɇʃʑʌʉʐ, Ȼʍʏɿɲʀɲʎ ʃɲɿ ɀɲʌʅɳʌɿ), ʅɸ ʏɿʎ ʉʋʉʀɸʎ ɽɲ ʍʐʆɷɸɽʉʑʆ ʍʐʆʉʄɿʃɳ 9 ʉɿʃɿʍʅʉʀ ȳ
Ʌʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎ.ɃʉɿʃɿʍʅʊʎʏʘʆȲɲɶʀʘʆ(ȳɅʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎ)ʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿʆɲɸʇʐʋɻʌɸʏɻɽɸʀɲʋʊʏɻʆ
ȵȵȿ Ⱥɼɴɲʎ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉʆ ɸʋʀʍɻʅʉ ʍʖɸɷɿɲʍʅʊ. Ɉɹʄʉʎ 24 ʉɿʃɿʍʅʉʀ ʍʏɻʆ ʋɸʌɿʉʖɼ ʅɸʄɹʏɻʎ ɷɸʆ
ɷɿɲɽɹʏʉʐʆʃɲʆɹʆɲɷʀʃʏʐʉɲʋʉʖɹʏɸʐʍɻʎ.
ɄʍʉʆɲʔʉʌɳʏɿʎɲʋʉʌʌʀʗɸɿʎʏʘʆȵȵȿɽɲʋʌɹʋɸɿʆɲɸʋɿʍɻʅɲʆɽɸʀɲʌʖɿʃɳʊʏɿʍʏʉɉȴʏɻʎȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎ
ɇʏɸʌɸɳʎ ȵʄʄɳɷɲʎ ɹʖʉʐʆ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɸʀ ʘʎ ɸʐɲʀʍɽɻʏʉɿ ɲʋʉɷɹʃʏɸʎ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ Ƀɷɻɶʀɲ
91/271/ȵɃȾ ʋɸʌʀ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ ɲʍʏɿʃʙʆ ʄʐʅɳʏʘʆ, ʉɿ ʋʉʏɲʅʉʀ Ȳʉɿʘʏɿʃʊʎ Ⱦɻʔɿʍʊʎ, ɀɹʄɲʆɲʎ ʃɲɿ
ȶʌʃʐʆɲʎʃɲɿʉȾɲʄɲʅʀʏɻʎ.ȵʋʀʍɻʎ,ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆȾɉȰ19661/1982/1999,ɲʋɲɶʉʌɸʑɸʏɲɿɻɷɿɳɽɸʍɻ
ʃɳɽɸ ɸʀɷʉʐʎ ɲʍʏɿʃʙʆ ʃɲɿ ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃʙʆ ɲʋʉɴʄɼʏʘʆ, ɲʆɸʇɳʌʏɻʏɲ ɲʋʊ ʏʉ ɴɲɽʅʊ ʃɲɽɲʌɿʍʅʉʑ ɼ ʏɻʆ
ʃɲɽɲʌʊʏɻʏɳʏʉʐʎɲʋ’ɸʐɽɸʀɲʎʍʏɿʎʄʀʅʆɸʎɅɲʌɲʄʀʅʆɻʃɲɿɉʄʀʃɻʃɲɿʍʏʉʆɀʊʌʆʉ.
Ȳɿʉʅɻʖɲʆʀɲ
ɇʏɻʆʋɸʌɿʉʖɼʏʉʐɉȴȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎɹʖʉʐʆɸʆʏʉʋɿʍʏɸʀ400ʅʉʆɳɷɸʎʃɲɿɸʋɿʋʄɹʉʆ378
ʍʏɻʆʋɸʌɿʉʖɼʏʉʐȰʍʘʋʉʑʋʉʏɲʅʉʑ,ɻʉʋʉʀɲʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿʏʅɼʅɲʏɻʎȿȰɅȰʍʘʋʉʑʃɲɿʅɿʃʌʊʏʅɼʅɲ
ʏɻʎ ȿȰɅ Ȳʉɿʘʏɿʃʉʑ Ⱦɻʔɿʍʉʑ. ȵʃʏʊʎ ɲʋʊ ʏɻ ȿȰɅ Ȳʉɿʘʏɿʃʉʑ Ⱦɻʔɿʍʉʑ ʃɲɿ Ȱʍʘʋʉʑ ʍɻʅɲʆʏɿʃɼ
ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲɸʆʏʉʋʀɺɸʏɲɿʃɲɿʍʏɻȿȰɅȵʑɴʉɿɲʎʃɲɽʙʎʃɲɿʍʏɻȿȰɅɇʋɸʌʖɸɿʉʑ.Ȱʋʊʏɿʎ
ʅʉʆɳɷɸʎ ɲʐʏɹʎ, ʉɿ 168 ʅʉʆɳɷɸʎ ɲʆɼʃʉʐʆ ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ IPPC (Integrated Pollution Prevention
Control–ɃʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆɻɅʌʊʄɻʗɻʃɲɿȶʄɸɶʖʉʎʏɻʎɆʑʋɲʆʍɻʎʍʏɻȲɿʉʅɻʖɲʆʀɲ).
Ȱʋʊ ʏɿʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋʉʐ ʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿ ʅɸ ʏɻʆ ɸʃʋʉʅʋɼ ʍɻʅɲʆʏɿʃʙʆ ʌʑʋʘʆ (Ʌȴ 51/2007
Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ VIII, X) ɻ ʋʄɸɿʉʗɻʔʀɲ (36,4%), ʏʘʆ ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʙʆ ɸʆʏɳʍʍɸʏɲɿ ʍʏʉʆ ʃʄɳɷʉ ʏʌʉʔʀʅʘʆ ʃɲɿ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ʋʉʏʙʆ (ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ ʏʘʆ ɸʄɲɿʉʏʌɿɴɸʀʘʆ), ɸʆʙ ʍɻʅɲʆʏɿʃʊʎ ɲʌɿɽʅʊʎ ɸʆʏʉʋʀɺɸʏɲɿ ʍʏʉʆ
ʃʄɳɷʉ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ʖɻʅɿʃʙʆ ʉʐʍɿʙʆ ʃɲɿ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ (11,1%). ɇʏʉʆ ʃʄɳɷʉ ʏɻʎ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ɴɲʍɿʃʙʆ
ʅɸʏɳʄʄʘʆɸʆʏʉʋʀʍʏɻʃɲʆ44ʅʉʆɳɷɸʎ(5,7%)ʃɲɿ9ʅʉʆɳɷɸʎ(1,2%)ʍʏʉʆʃʄɳɷʉʋɲʌɲɶʘɶɼʎɳʄʄʘʆʅɻ
ʅɸʏɲʄʄɿʃʙʆ ʉʌʐʃʏʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ. ȵʋɿʋʄɹʉʆ ʍʏʉ ɉȴ 07 ɹʖʉʐʆ ɸʆʏʉʋɿʍʏɸʀ 5 ʅʉʆɳɷɸʎ (0.6%) ʋʉʐ
ɲʆɼʃʉʐʆ ʍʏʉʆ ʃʄɳɷʉ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ɷɿʑʄɿʍɻʎ ʋɸʏʌɸʄɲʀʉʐ, ɸʆʙ ʍʏɻʆ ʋɸʌɿʉʖɼ ʐʋɳʌʖʉʐʆ
ɸʋʀʍɻʎ ɷʑʉ Ȱʏʅʉɻʄɸʃʏʌɿʃʉʀ ɇʏɲɽʅʉʀ (Ȱȸɇ), ʍʏʉ Ȱʄɿɴɹʌɿ ʃɲɿ ʏɻʆ ɇʃʑʌʉ. ȵʋʀʍɻʎ, ʍʏʉ ɉȴ Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ
ɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎɹʖʉʐʆɸʆʏʉʋɿʍʏɸʀ169ʅʉʆɳɷɸʎɸʄɲɿʉʏʌɿɴɸʀʘʆ.Ɂɲɲʆɲʔɸʌɽɸʀʘʍʏʊʍʉʊʏɿɶɿ’ɲʐʏɹʎ
ɷɸʆʐʋɼʌʖɲʆʏɲʍʏʉɿʖɸʀɲʏʘʆʖʘʌɿʃʙʆʍʐʆʏɸʏɲɶʅɹʆʘʆʏʉʐʎ.
ɇʏʉ ɉȴ Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ ɇʏɸʌɸɳʎ ȵʄʄɳɷɲʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶɸʀ ɻ ȲȻɅȵ ȿɲʅʀɲʎ, ʊʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ɸɶʃɲʏɸʍʏɻʅɹʆɸʎ 70
ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ,ɲʋ’ʏɿʎʉʋʉʀɸʎʉɿ62ɲʆɼʃʉʐʆʍʏʉʆʏʉʅɹɲʏɻʎʅɸʏɲʋʉʀɻʍɻʎʃɲɿ8ɹʖʉʐʆɲʋʉɽɻʃɸʐʏɿʃʉʑʎ
ʖʙʌʉʐʎͲlogistics. ɇʏɻ ȲȻ.Ʌȵ ȿɲʅʀɲʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶɸʀ ɀʉʆɳɷɲ Ⱦɲɽɲʌɿʍʅʉʑ Ȱʋʉɴʄɼʏʘʆ (ɀȾȰ), ɶɿɲ ʏɻʆ
ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ ɲʋʉɴʄɼʏʘʆʏʘʆɴɿʉʅɻʖɲʆɿʙʆʃʐʌʀʘʎʖɲʅɻʄɼʎʊʖʄɻʍɻʎ.Ɉɲɸʋɸʇɸʌɶɲʍʅɹʆɲɲʋʊɴʄɻʏɲ
ɲʋʉʌʌʀʋʏʉʆʏɲɿʍʏɻʍʐʆɹʖɸɿɲʅɸɲɶʘɶʊʍʏɻʆȵȵȿȿɲʅʀɲʎ (ȰɅ5806/20.12.2004).ȵʋɿʋʄɹʉʆ,ɲʋʊʏɻʆ
ȵɈȲȰȲȻ.ɅȵȰ.ȵ.ɷɿɲʖɸɿʌʀɺʉʆʏɲɿʉɿȲȻɃɅȰȱʅʔɿʍʍɲʎʃɲɿɍɲʄʃʀɷɲʎ,ʋʉʐɽɸʘʌɸʀʏɲɿʊʏɿɷɸʆʋʌʉʃɲʄʉʑʆ
ʍɻʅɲʆʏɿʃɼʌʑʋɲʆʍɻ.
ɇʏɻʆ ʋɸʌɿʉʖɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶɸʀ ʃɲɿ ɻ ȲȻɅȵ Ⱥʀʍɴɻʎ. ȸ ȲȻ.Ʌȵ. Ⱥʀʍɴɻʎ ɹʖɸɿ ʍɼʅɸʌɲ ʔʉʌɹɲ ɷɿʉʀʃɻʍɻʎ ʃɲɿ
ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʏɻʆ Ȱʆʙʆʐʅɻ ȵʏɲɿʌɸʀɲ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ & ȴɿʉʀʃɻʍɻʎ Ȳɿʉʅɻʖɲʆɿʃɼʎ Ʌɸʌɿʉʖɼʎ Ⱥʀʍɴɻʎ
Ȳʉɿʘʏʀɲʎ(ȴȻȰ.ȲȻ.Ʌȵ.ȺȻ.Ȳ.Ȱȵ).
ȵɿɷɿʃɳɶɿɲʏɻʆʄɸʃɳʆɻɲʋʉʌʌʉɼʎʏʉʐ Ȱʍʘʋʉʑʋʉʏɲʅʉʑ,ɹʖʉʐʆ ɽɸʍʋɿʍʏɸʀɅʉɿʉʏɿʃɳɅɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɳ
Ʌʌʊʏʐʋɲ ʃɲɿ Ƀʌɿɲʃɹʎ Ɉɿʅɹʎ ȵʃʋʉʅʋɼʎ ʏʘʆ ʐɶʌʙʆ ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃʙʆ ɲʋʉɴʄɼʏʘʆ ʍʏɻʆ ʋɸʌɿʉʖɼ ʅɸ ʏɻʆ
ȾɉȰ20488/2010(ɌȵȾ749/Ȳ/31Ͳ05Ͳ2010).
ɇʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ʏʘʆ ɲʐʍʏɻʌʙʆ ʉʌʀʘʆ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ɽɸʍʅʉɽɸʏɻɽɸʀ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋɸʌɿʉʖɼ ʏʉʐ Ȱʍʘʋʉʑ ɹʖɸɿ
ɸʃʋʉʆɻɽɸʀ ʋʌʊʍʔɲʏɻ ʅɸʄɹʏɻ, ʅɸ ʍʃʉʋʊ ʆɲ ɸʇɸʏɳʍɸɿ ʏɻ ɴɿʘʍɿʅʊʏɻʏɲ ʅɿɲʎ Ⱦɸʆʏʌɿʃɼʎ ȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ
ȵʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ ȿʐʅɳʏʘʆ ʊʋʉʐ ɽɲ ʍʐʄʄɹɶʉʆʏɲɿ ʊʄɲ ʏɲ ʋʌʉͲɸʋɸʇɸʌɶɲʍʅɹʆɲ ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃɳ ʐɶʌɳ
ɲʋʊɴʄɻʏɲ ʃɲɿ ʏɲ ɲʍʏɿʃɳ ʄʑʅɲʏɲ ʏɻʎ ʋɸʌɿʉʖɼʎ Ƀɿʆʉʔʑʏʘʆ – ɇʖɻʅɲʏɲʌʀʉʐ ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎ ʐʋʊʗɻ ʏɿʎ
ʆɹɸʎ ʆʉʅʉɽɸʏɿʃɹʎ ʌʐɽʅʀʍɸɿʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋɸʌɿʉʖɼ. ɇʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏʘʆ ʅɸʄɸʏʙʆ ɲʋʊ ʏɿʎ 378
ʃɲʏɲɶɸɶʌɲʅʅɹʆɸʎɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃɹʎʃɲɿɴɿʉʏɸʖʆɿʃɹʎʅʉʆɳɷɸʎʋʉʐɲʆɼʃʉʐʆʍʏʉʐʎȴɼʅʉʐʎɃɿʆʉʔʑʏʘʆʃɲɿ
ɇʖɻʅɲʏɲʌʀʉʐ (ʆɹʉʎ ȴɼʅʉʎ Ɉɲʆɳɶʌɲʎ), ʉɿ 130 ʋɲʌɳɶʉʐʆ ʐɶʌɳ ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃɳ ɲʋʊɴʄɻʏɲ. Ȱʋʊ ʏɿʎ 130
ʅʉʆɳɷɸʎ,24ɹʖʉʐʆʘʎɲʋʉɷɹʃʏɻʏʉʆȰʍʘʋʊ,23ɷɿɲɽɹʏʉʐʆʍɸɲɷɸɿʉɷʉʏɻʅɹʆʉʔʉʌɹɲ,19ʉɷɻɶʉʑʆʏɲ
ɲʋʊɴʄɻʏɲ ʏʉʐʎ ʍʏʉʆ ɴɿʉʄʉɶɿʃʊ ʏʉʐ ȴɼʅʉʐ ɇʖɻʅɲʏɲʌʀʉʐ, 15 ɷɿɲɽɹʏʉʐʆ ʏɲ ɲʋʊɴʄɻʏɳ ʏʉʐʎ
ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃɳ, 47 ʃɳʆʉʐʆ ɲʆɲʃʑʃʄʘʍɻ ʃɲɿ 2 ʃɳʆʉʐʆ ʋʌʉʍʘʌɿʆɼ ʍʐʄʄʉɶɼ. ɀʊʄɿʎ 64 ɷɻʄʙʆʉʐʆ
ʋʉʍʊʏɻʏɸʎ ʋɲʌɲɶʊʅɸʆɻʎ ʄɳʍʋɻʎ. Ȱʋʊ ʏɻʆ ɲʆɳʄʐʍɻ ʏʘʆ ɷɿɲɽɹʍɿʅʘʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ʊʏɿ ɻ
ʐʔɿʍʏɳʅɸʆɻ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʍɸ ʊ,ʏɿ ɲʔʉʌɳ ʏɿʎ ɲʋʉʌʌʀʗɸɿʎ ʏʘʆ ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʙʆ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ʍʑʅʔʘʆɻ ʅɸ ʏɿʎ

15699

15700

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ ʏɻʎ ȾɉȰ 20488/2010, ɸʆʙ ɲʍʏʉʖʀɲ ʋɲʌɲʏɻʌɸʀʏɲɿ ɲʆɳ ʃʄɳɷʉ ɲʄʄɳ ʃɲɿ ʍʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏʘʆ
ʋɲʌɲɶʊʅɸʆʘʆɲʋʉɴʄɼʏʘʆ,ʍɸʍʐʅɴɲʏɿʃʉʑʎʃɲɿʅɻʍʐʅɴɲʏɿʃʉʑʎʌʑʋʉʐʎ.
ȵʃʏʊʎɲʋʊʏɻȿȰɅȰʍʘʋʉʑɻʉʋʉʀɲɸʇɸʏɳʍʏɻʃɸɿɷɿɲʀʏɸʌɲʘʎʋʌʉʎʏɻʆɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ
ʋʉʐ ɲʆɲʋʏʑʍʍɸʏɲɿ ʍ’ ɲʐʏɼ, ʍʏʉ ʐʋʊʄʉɿʋʉ ɉȴ Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ ɇʏɸʌɸɳʎ ȵʄʄɳɷɲʎ, ʃɲʏɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ʘʎ
ʍɻʅɲʆʏɿʃɹʎ54ʅʉʆɳɷɸʎ,ʅɸɴɳʍɻʏʉɸʀɷʉʎʏɻʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ(ʃɲɿɳʌɲʏʘʆɲʆɲʅɸʆʊʅɸʆʘʆʌʑʋʘʆ),
ʏɻʆ ʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻ ʍɸ IPPC ɼ ɁɃɁ IPPC, ʏɻ ʍʑʆɷɸʍɻ ʅɸ ʃɳʋʉɿɲ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ ʄʐʅɳʏʘʆ,
ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʋɲʌɲɶʊʅɸʆʘʆ ɲʋʉɴʄɼʏʘʆ ʊʋʉʐ ɲʐʏɳ ɸʀʆɲɿ ɷɿɲɽɹʍɿʅɲ. ȸ ʋʄɸɿʉʗɻʔʀɲ
ɸʆʏɳʍʍɸʏɲɿʍʏʉʆʃʄɳɷʉʋɲʌɲɶʘɶɼʎʖɻʅɿʃʙʆʉʐʍɿʙʆʃɲɿʋʌʉʁʊʆʏʘʆ.
Ⱦʏɻʆʉʏʌʉʔɿʃɹʎʅʉʆɳɷɸʎ
ȸ ʍʏɲɴʄɿʍʅɹʆɻ ʃʏɻʆʉʏʌʉʔʀɲ ʍʏʉ ɉɷɲʏɿʃʊ ȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲ Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ ɇʏɸʌɸɳʎ ȵʄʄɳɷɲʎ, ʋɲʌʉʐʍɿɳɺɸɿ
ɷɿɲʃʐʅɳʆʍɸɿʎʏʊʍʉʍɸɸʋʀʋɸɷʉɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎʊʍʉʃɲɿʍɸɸʋʀʋɸɷʉɲʆɳʋʏʐʇɻʎ.ȳɿɲʅɸɶɳʄɻʍɸɿʌɳɸʏʙʆ
ʍʏʉ ʋʌʊʍʔɲʏʉ ʋɲʌɸʄɽʊʆ ɻ ɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ ʃɲɿ ɻ ʉʌɶɳʆʘʍɻ ʅʉʆɳɷʘʆ ɸʃʏʌʉʔɼʎ ʋʉʐʄɸʌɿʃʙʆ, ʖʉɿʌɿʆʙʆ
ʃɲɿ ɴʉʉɸɿɷʙʆ ɸʆɿʍʖʑɽɻʃɸ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɳ ʃɲɿ ʋʉʄɿʏɿʃɳ, ʏʊʍʉ ʅɹʍʘ ʏɻʎ ȾȰɅ ʃɲɿ ʏʘʆ ȵɽʆɿʃʙʆ
ɍʌɻʅɲʏʉɷʉʏɿʃʙʆ Ʌʄɲɿʍʀʘʆ, ʊʍʉ ʃɲɿ ʅɹʍʘ ɿɷɿʘʏɿʃʙʆ ɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ. ɇɸ ʃɳʋʉɿɸʎ ʋɸʌɿʊɷʉʐʎ ʅɳʄɿʍʏɲ
ɽɸʘʌɼɽɻʃɸ ɲʋʊ ɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃɼʎ ʋʄɸʐʌɳʎ ʘʎ ɿɷɿɲʀʏɸʌɲ ɲʍʔɲʄɼʎ ɸʋɹʆɷʐʍɻ. ɀɹʖʌɿ ʏɿʎ ɲʌʖɹʎ ʏɻʎ
ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻʎ ɷɸʃɲɸʏʀɲʎ, ʏɲ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɳ ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ ɼʏɲʆ ɿʃɲʆʉʋʉɿɻʏɿʃɳ ʃʐʌʀʘʎ ɸʇɲɿʏʀɲʎ ʏʉʐ
ʖɲʅɻʄʉʑʃʊʍʏʉʐʎʏʘʆɺʘʉʏʌʉʔʙʆ.ɇʏɻʍʐʆɹʖɸɿɲʊʅʘʎɻʍʐʆɸʖɿɺʊʅɸʆɻɲʑʇɻʍɻʍʏɿʎʏɿʅɹʎʏʘʆʍʖɸɷʊʆ
ʋɳʆʏʉʏɸɲɶʉʌɲɺʊʅɸʆʘʆɺʘʉʏʌʉʔʙʆɳʌʖɿʍɸʆɲɷɻʅɿʉʐʌɶɸʀɺɻʅɿɹʎʍʏɿʎʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɸʎɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ.
ɇɸ ʊʄɸʎ ʏɿʎ Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɹʎ ȵʆʊʏɻʏɸʎ ʏʉʐ ɉɷɲʏɿʃʉʑ ȴɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎ ʐʋɳʌʖɸɿ ɲʇɿʊʄʉɶʉʎ ɲʌɿɽʅʊʎ
ʋʏɻʆʉʏʌʉʔɿʃʙʆ, ʖʉɿʌʉʏʌʉʔɿʃʙʆ ʃɲɿ ɴʉʉʏʌʉʔɿʃʙʆ ʅʉʆɳɷʘʆ. Ƀ ʃʑʌɿʉʎ ʊɶʃʉʎ ʏʉʐʎ ʍʐɶʃɸʆʏʌʙʆɸʏɲɿ
ɷʀʋʄɲ ʍʏʉʐʎ ʅɸɶɳʄʉʐʎ ʉɷɿʃʉʑʎ ɳʇʉʆɸʎ ʃɲɿ ʍɸ ɲʋʉʍʏɳʍɸɿʎ ʋʉʐ, ɸʃʏʊʎ ɸʄɲʖʀʍʏʘʆ ɸʇɲɿʌɹʍɸʘʆ, ɷɸʆ
ʇɸʋɸʌʆʉʑʆʏɲ80kmɲʋʊʏɻʆȰɽɼʆɲ.ɇʐʆʉʄɿʃɳʍʐɶʃɸʆʏʌʙɽɻʃɲʆʍʏʉɿʖɸʀɲɶɿɲ44ʋʏɻʆʉʏʌʉʔɿʃɹʎ,54
ɲɶɸʄɲɷʉʏʌʉʔɿʃɹʎʃɲɿ21ʖʉɿʌʉʏʌʉʔɿʃɹʎɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎʃɲɿɸʃʏɿʅɼɽɻʃɲʆʏɲʋɲʌɲɶʊʅɸʆɲʌʐʋɲʆʏɿʃɳ
ʏʉʐʎʔʉʌʏʀɲ(ɍɳʌʏɻʎ15).
ȸ ʋʏɻʆʉʏʌʉʔʀɲ ʍʏʉ ɉɷɲʏɿʃʊ ȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲ ʃɲɿ ɿɷɿɲʀʏɸʌɲ ʍʏɿʎ Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɹʎ ɸʆʊʏɻʏɸʎ Ȳʉɿʘʏʀɲʎ ʃɲɿ
ȵʑɴʉɿɲʎ ɸʀʆɲɿ ɿɷɿɲʀʏɸʌɲ ɲʆɸʋʏʐɶʅɹʆɻ. ɇɸ ɸʋʀʋɸɷʉ ɲʋʉɴʄɼʏʘʆ ɻ ʋʏɻʆʉʏʌʉʔʀɲ ʋɲʌɳɶɸɿ ʍʏɸʌɸɳ
ɲʋʊɴʄɻʏɲ ʍɸ ʍʏʌʘʅʆɼ, ʏɲ ʉʋʉʀɲ ʅɸ ɸʄɳʖɿʍʏɻ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ, ɷɿɲʏʀɽɸʆʏɲɿ ɸʑʃʉʄɲ ʘʎ ʄʀʋɲʍʅɲ ʍʏɿʎ
ɶɸɿʏʉʆɿʃɹʎ ʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɸʎ. Ʌɸʌɲɿʏɹʌʘ, ʘʎ ʄʀʋɲʍʅɲ ɽɸʘʌɸʀʏɲɿ ʃɲʄɼʎ ʋʉɿʊʏɻʏɲʎ, ɿɷɿɲʀʏɸʌɲ ʍɸ ʊʏɿ
ɲʔʉʌɳʏɻʆɲʑʇɻʍɻʏɻʎʉʌɶɲʆɿʃɼʎʉʐʍʀɲʎʍʏʉɹɷɲʔʉʎ.
ȸ ɴʉʉʏʌʉʔʀɲ ʍʏʉ ɉɷɲʏɿʃʊ ɷɿɲʅɹʌɿʍʅɲ ɲʍʃɸʀʏɲɿ ʅɸ ʍʖɸʏɿʃɳ ʉʅɲʄɼ ʃɲʏɲʆʉʅɼ ʍʏɿʎ ʋɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɹʎ
ɸʆʊʏɻʏɸʎ Ȳʉɿʘʏʀɲʎ, Ɍɽɿʙʏɿɷɲʎ ʃɲɿ ȵʑɴʉɿɲʎ. Ȱʌʃɸʏɹʎ ʅʉʆɳɷɸʎ ɸʀʆɲɿ ɸʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅɹʆɸʎ ʍɸ ʃɳʋʉɿʉ
ɴɲɽʅʊ, ʘʍʏʊʍʉ ʐʋɳʌʖʉʐʆ ʃɲɿ ʋʉʄʄɳ ʋʌʉɴʄɼʅɲʏɲ, ʍɸ ʊʏɿ ɲʔʉʌɳ ɲʋʉʍʏɳʍɸɿʎ ɲʋʊ ʉɿʃɿʍʅʉʑʎ ʃɲɿ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ʉɷʉʑʎ, ɲʄʄɳ ʃɲɿ ʍʏɻ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ. ɇɸ ʊʏɿ ɲʔʉʌɳ ʏɲ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ
ɲʋʉɴʄɼʏʘʆ, ʏʉʆʀɺɸʏɲɿ ʊʏɿ ʋʌʊʃɸɿʏɲɿ ɶɿɲ ʆʉʅɿʃɼ ʐʋʉʖʌɹʘʍɻ ʏɻʎ ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ. ȴɸʆ ʐʋɳʌʖɸɿ ʏʉ
ɴɹʄʏɿʍʏʉ ʍʑʍʏɻʅɲ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ɲʋʉɴʄɼʏʘʆ, ɲʄʄɳ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊ ʃɲɿ ʄɿɶʊʏɸʌʉ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊ
ʍʑʍʏɻʅɲɲʆɳʄʉɶɲʅɸʏʉʅɹɶɸɽʉʎ,ʏɻʅɹɽʉɷʉɷɿɲʏʌʉʔɼʎʃɲɿʍʏɲɴʄɿʍʅʉʑ,ʏʉɸʀɷʉʎʃɲɿʏɻʆʋʉʍʊʏɻʏɲ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʅɸʆɻʎ ʍʏʌʘʅʆɼʎ, ʏɻʆ ʑʋɲʌʇɻ ʃɲʄʄɿɸʌɶɸɿʙʆ ʍʏɿʎ ʉʋʉʀɸʎ ɽɲ ɷɿɲʏɸɽʉʑʆ ʏɲ
ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʅɹʆɲɲʋʊɴʄɻʏɲʘʎʄʀʋɲʍʅɲʃʄʋ.
ȸ ʖʉɿʌʉʏʌʉʔʀɲ ʍʏʉ ɉɷɲʏɿʃʊ ȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲ ʃɲɿ ɸɿɷɿʃɳ ʍʏɿʎ Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɹʎ ɸʆʊʏɻʏɸʎ Ȳʉɿʘʏʀɲʎ ʃɲɿ
ȵʑɴʉɿɲʎ ɸʀʆɲɿ ɿɷɿɲʀʏɸʌɲ ɲʆɸʋʏʐɶʅɹʆɻ ɇɸ ʉʌɿʍʅɹʆɸʎ ʖʉɿʌʉʏʌʉʔɿʃɹʎ ʅʉʆɳɷɸʎ ʃɲʏɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ɲʆɳɶʃɻ
ɸʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʉʑ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ, ʍʏɿʎ ʉʋʉʀɸʎ ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ʏɲ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ
ɲʋʉɴʄɼʏʘʆ. ɉʋɳʌʖʉʐʆ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ʊʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳʌʖɸɿ ʍʑʍʏɻʅɲ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ, ʅʉʆɳɷɸʎ ʅɸ
ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ɲɸʌʊɴɿɲʎ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ ɸʆɸʌɶʉʑ ɿʄʑʉʎ, ɸʆʙ ʍɸ ʅɿʃʌʊʏɸʌɲ ʋʉʍʉʍʏɳ ʃɲʏɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿ
ɴʊɽʌʉɿ ʃɲɿ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ʖʘʅɳʏɿʆʘʆ ɷɸʇɲʅɸʆʙʆ. ɇʐʖʆɼ ɸʀʆɲɿ ɻ ɷɿɳɽɸʍɻ ʏʘʆ ɲʋʉɴʄɼʏʘʆ ʍʏɿʎ
ʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɸʎʘʎʄʀʋɲʍʅɲ,ɲʔʉʑʋʌʉɻɶɻɽɸʀʃɳʋʉɿɲɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ.
ɀɻʍʏɲɴʄɿʍʅɹʆɻʃʏɻʆʉʏʌʉʔʀɲ
ȸ ɸʆʏʉʆʊʏɸʌɻ ʃʏɻʆʉʏʌʉʔɿʃɼ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ, ʋɲʌɲʏɻʌɸʀʏɲɿ ʍʏɻʆ ʄɸʃɳʆɻ ɲʋʉʌʌʉɼʎ ȵʑɴʉɿɲʎ ʃɲɿ
Ȳʉɿʘʏɿʃʉʑ Ⱦɻʔɿʍʍʉʑ, ʋʉʐ ʍʐʆʉʄɿʃɳ ʍʐʆɸɿʍʔɹʌʉʐʆ ɳʆʘ ʏʉʐ 50% ʏʉʐ ʉʌɶɲʆɿʃʉʑ ʔʉʌʏʀʉʐ. ȸ
ɸʃʏɿʅʙʅɸʆɻ ɸʔɲʌʅʉɺʊʅɸʆɻ ɸʏɼʍɿɲ ʋʉʍʊʏɻʏɲ ɲɺʙʏʉʐ ʍɸ ʋɸʌɿʉʖɹʎ ʊʋʉʐ ʍʐʆɲʆʏʙʆʏɲɿ ɺʙɲ ɲʆɳ
ʍʏʌɹʅʅɲ ɴʉʍʃʉʏʊʋʘʆ ɸʃʔʌɲʍʅɹʆɻ ʍɸ kg ɸʔɲʌʅʉɺʊʅɸʆʉʐ ɲɺʙʏʉʐ ɲʆɳ ʍʏʌɹʅʅɲ ʃɲɿ ɹʏʉʎ ɸʀʆɲɿ
ʖɲʅɻʄɼ(ʅɿʃʌʊʏɸʌɻɲʋʊ10kg/ʍʏʌɹʅʅɲ/ɹʏʉʎʍʏɿʎʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ),ʅɸʐʗɻʄʊʏɸʌɸʎʏɿʅɹʎ
ʆɲ ʋɲʌɲʏɻʌʉʑʆʏɲɿ ʍʏɻ ʄɸʃɳʆɻ ɲʋʉʌʌʉɼʎ ʏʉʐ ʋʉʏɲʅʉʑ ɇʋɸʌʖɸɿʉʑ, ʍʏʉ ɴʊʌɸɿʉ ʏʅɼʅɲ ʏɻʎ ʄɸʃɳʆɻʎ
ʏɻʎȲȰɅɲʌɲʄʀɲʎȾɲʄʄɿɷʌʊʅʉʐʃɲɿʍʏɲʆɻʍɿɳɅɸʌɿʍʏɹʌɲʎʃɲɿȾʐʌɳɅɲʆɲɶɿɳʎ,ʍʏɲʉʋʉʀɲʏʉʋʉʍʉʍʏʊ
ʏʘʆɸʃʏɳʍɸʘʆʋʉʐʐʋʉɷɹʖʉʆʏɲɿɺʙɲɸʀʆɲɿʅɿʃʌʊ.
ɍȰȴȰͲɍɉɈȰ
ɇʏʉ ɉȴ Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ ɇʏɸʌɸɳʎ ȵʄʄɳɷɲʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆ 9 ɍɉɈȰ (ɍɳʌʏɻʎ 16). Ƀɿ ɍɉɈȰ ȿɲʅʀɲʎ, ɍɲʄʃʀɷɲʎ,
Ȼʍʏɿɲʀɲʎ,Ⱥɼɴɲʎ,ȿɿɴɲɷɸɿɳʎʃɲɿʉɿʅɿʃʌʉʀɍɉɈȰɇʃɿɳɽʉʐ,ɇʃʉʋɹʄʉʐ,Ȱʄʉʆʆɼʍʉʐʃɲɿɇʃʑʌʉʐ.ȸʋʀɸʍɻ
ʋʉʐ ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ɶɿɲ ʏɲ ʐɷɲʏɿʃɳ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ɲʋʊ ʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʘʆ ɍɉɈȰ ɷɸʆ ɽɸʘʌɸʀʏɲɿ ʍɻʅɲʆʏɿʃɼ,
ɸʔʊʍʉʆɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲɿʏɲɹʌɶɲɲʆʏɿʌʌʑʋɲʆʍɻʎʋʉʐʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿʍʏʉʐʎɅɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʉʑʎɄʌʉʐʎ.
ɇʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ ɷɿɲɽɹʍɿʅɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏʉʐ ɉɅȵȾȰ(ɀɳʌʏɿʉʎ 2012), ʉɿ ɸʆɸʌɶʉʀ ɍȰȴȰ ʍʏʉ ɉȴ ɸʀʆɲɿ 2
(ȴɼʅʉɿ ȰʅʔʀʃʄɸɿɲʎͲȵʄɳʏɸɿɲʎ ʃɲɿ ȴɸʄʔʙʆ) (ɍɳʌʏɻʎ 16), ɸʆʙ ʐʋɳʌʖʉʐʆ ʃɲɿ ɲʆɸʆɸʌɶʉʀ ɍȰȴȰ ʋʌʉʎ
ɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻ.Ⱦɳʋʉɿɸʎɲʋʉʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎɹʖʉʐʆɼɷɻɸʆʏɲʖɽɸʀɶɿɲʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻɲʋʊɸʐʌʘʋɲʁʃʉʑʎ
ɼ/ ʃɲɿ ɸɽʆɿʃʉʑʎ ʋʊʌʉʐʎ (ȵɇɅȰ, ȾɅɇ) ɼ ɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿ ʍɸ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ɹʆʏɲʇɻʎ. ȸ ɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʏʘʆ
ɍȰȴȰ ɽɸʘʌɸʀʏɲɿ ʍɻʅɲʆʏɿʃʊ ɺɼʏɻʅɲ ʋʉʐ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʋʌʉʘɽɻɽɸʀ ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ ɸʇɲʄɸɿʔɽɸʀ ɻ

15701

15702

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼɸʋɿɴɳʌʐʆʍɻʋʉʐʋʌʉʃɲʄʉʑʆ.ȳɿɲʏɻʆʐʄʉʋʉʀɻʍɻʏʉʐʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ
ʏʘʆ ɍȰȴȰ ʏɻʎ ʖʙʌɲʎ ɹʖɸɿ ɷɿɲʍʔɲʄɿʍɽɸʀ ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻ ɲʋʊ ʏʉ ȵɇɅȰ ʑʗʉʐʎ ɳʆʘ ʏʘʆ 200
ɸʃɲʏʉʅʅʐʌʀʘʆ ɸʐʌʙ. Ȱʇʀɺɸɿ ʆɲ ʍɻʅɸɿʘɽɸʀ ʊʏɿ ʍʏʉ ɉȴ ɹʖʉʐʆ ʃɲʏɲɶʌɲʔɸʀ ʃɲɿ 216 ɍȰȴȰ ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ
ɲʋʉʃɲʏɸʍʏɻʅɹʆʉɿ.
ɀɸʏɲʄʄɸʀɲ–ȿɲʏʉʅɸʀɲ
ȸ ʅɸʏɲʄʄɸʐʏɿʃɼ – ʄɲʏʉʅɿʃɼ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ʍʏʉ ɉɷɲʏɿʃʊ ȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲ ʏɻʎ Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ ɇʏɸʌɸɳʎ
ȵʄʄɳɷɲʎɸʀʆɲɿɿɷɿɲʀʏɸʌɲʍɻʅɲʆʏɿʃɼʃɲɿɲʔʉʌɳʃʐʌʀʘʎʏʉʐʎʉʌɸɿʆʉʑʎɳʇʉʆɸʎɅɲʌʆɲʍʍʉʑ–ȳʃɿʙʆɲʎ,
Ⱦɸʆʏʌɿʃɼʎ ȵʑɴʉɿɲʎ ʃɲɿ ȿɳʌʐʅʆɲʎ Ͳ Ȱʃʌɲɿʔʆʀʉʐ. ȵʆʏʉʋʀɺʉʆʏɲɿ ɸʃɲʏʊʆ ʏʌɿɳʆʏɲ ʋɹʆʏɸ ʍɻʅɲʆʏɿʃɹʎ
ɸʃʅɸʏɲʄʄɸʑʍɸɿʎ ɸʃ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ ʅʊʄɿʎ ʏɹʍʍɸʌɿʎ ɲʔʉʌʉʑʆ ʍɸ ʉʌɶɲʆʘʅɹʆʉʐʎ ʄɲʏʉʅɿʃʉʑʎ ʖʙʌʉʐʎ. Ƀɿ
ʐʋʊʄʉɿʋɸʎɲʔʉʌʉʑʆʍʏɻʆɸʇʊʌʐʇɻɴʘʇʀʏɻ,ʍɿɷɻʌʉʆɿʃɸʄʀʉʐɼʄɸʐʃʊʄɿɽʉʐ(ɍɳʌʏɻʎ17).
ɇɻʅɸɿʙʆɸʏɲɿ ʊʏɿ ʋɹʆʏɸ ɸʃʅɸʏɲʄʄɸʑʍɸɿʎ (ɴʘʇʀʏɻ) ɸʋɻʌɸɳɺʉʐʆ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃɼ ʄɸʃɳʆɻ ʋʉʐ ɲʆɼʃɸɿ ʍʏʉ
ɉɷɲʏɿʃʊ ȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲ ȴʐʏɿʃɼʎ ɇʏɸʌɸɳʎ ʃɲɿ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲ ʏɻ ʄɸʃɳʆɻ ȿɿɷʘʌɿʃʀʉʐ ʃɲɿ ɸʋʏɳ
ɸʃʅɸʏɲʄʄɸʑʍɸɿʎɷɸʆɸʋɻʌɸɳɺʉʐʆʃɲɽʉʌɿʍʅɹʆɲɉɇ.
Ƀɿ ɲʋʉʌʌʉɹʎ ʃɲɿ ʃɲʏɸɿʍɷʑʍɸɿʎ ɲʆɲʅɹʆʉʆʏɲɿ ʍʖɸʏɿʃɳ ɸʋɿɴɲʌʐʅɹʆɸʎ ʍɸ ɲɿʘʌʉʑʅɸʆɲ ʍʏɸʌɸɳ ʊʏɲʆ
ʋʌʉɹʌʖʉʆʏɲɿɲʋʊʄɲʏʉʅɸʀɲʃɲɿɸʋɿʋʌʊʍɽɸʏɲʍɸɴɲʌɹɲʅɹʏɲʄʄɲʊʏɲʆʋʌʉɹʌʖʉʆʏɲɿɲʋʊʅɸʏɲʄʄɸʀɲ.
ɉɷɲʏʉʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɸʎ
ɇʏʉ

ɉɷɲʏɿʃʊ

ȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲ

Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ

ɇʏɸʌɸɳʎ

ȵʄʄɳɷɲʎ,

ʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆ

15

ʅʉʆɳɷɸʎ

ʉʍʏʌɲʃʉʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɸɲʎ ʃɲɿ 2 ɲʃʊʅɻ ɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿ ʍʏɲ ɲʌʖɿʃɳ ʍʏɳɷɿɲ ɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆ (ɍɳʌʏɻʎ 18). Ƀɿ
ʉʍʏʌɲʃʉʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɸʎ ʍʐʅɴɳʄʄʉʐʆ ʍʏɻʆ ɲʋʉʔʊʌʏɿʍɻ ʏʘʆ ʐɷɳʏʘʆ ʋɲʌɳ ʍʏɻʆ ɸʋɿɴɳʌʐʆʍɼ ʏʉʐʎ,
ɷɸɷʉʅɹʆʉʐ ʊʏɿ ʉɿ ʃɲʄʄɿɸʌɶʉʑʅɸʆʉɿ ʉʌɶɲʆɿʍʅʉʀ, ʍʏɻʆ ʋʌʉʃɸɿʅɹʆɻ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ, ʔɿʄʏʌɳʌʉʐʆ ʏʉ ʆɸʌʊ
ʃɲʏɲʃʌɲʏʙʆʏɲʎ ʋʉʍʊʏɻʏɸʎ ʋʄɲɶʃʏʊʆ ʃɲɿ ɳʄʄɻʎ ʉʌɶɲʆɿʃɼʎ ʑʄɻʎ ʍʐʆʏɸʄʙʆʏɲʎ ʅɸʌɿʃʙʎ ʍʏɻʆ
ʉʌɶɲʆɿʃɼ ʏʉʐ ɲʋʉʔʊʌʏɿʍɻ ʃɲɿ ʘʎ ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ɷɸʆ ɽɸʘʌɸʀʏɲɿ ʊʏɿ ɸʋɿɴɲʌʑʆʉʐʆ ʏʉ ɽɲʄɳʍʍɿʉ
ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ.
ȵʋʀʍɻʎ,ʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆ57ɿʖɽʐʉʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɸʎʍʏʉɲʆʉɿʃʏʊʋɹʄɲɶʉʎʍɸɲʋʊʍʏɲʍɻ1Ͳ3kmɲʋʊʏɻʆɲʃʏɼ
ʃɲɿ ʍɸ ɴɳɽʉʎ ɲʋʊ 20Ͳ40 ʅɹʏʌɲ ʅɸ ʋɲʌɲɶʘɶɼ ʋʉʐ ʃʐʅɲʀʆɸʏɲɿ ɲʋʊ 100 ʏʉʆ/ɹʏʉʎ ʃɲɿ ʔʏɳʆɸɿ ʅɹʖʌɿ
ʏʉʐʎ 850 ʏʉʆ/ɹʏʉʎ. ȵʍʘʏɸʌɿʃɹʎ (ʖɸʌʍɲʀɸʎ) ʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɸʎ ɶʄʐʃʉʑ ʆɸʌʉʑ ʋʉʐ ʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆ ʅɸ ɳɷɸɿɲ
ʐʋɳʌʖɸɿʅʊʆʉʅʀɲʍʏɻɽɹʍɻȳʉʌɶʉʋʊʏɲʅʉʎɌɽɿʙʏɿɷɲʎ.ɀʀɲɲʋʊʏɿʎʍɻʅɲʆʏɿʃʊʏɸʌɸʎɸʋɿʋʏʙʍɸɿʎʏʘʆ
ɿʖɽʐʉʃɲʄʄɿɸʌɶɸɿʙʆ ʍʏʉ ɽɲʄɳʍʍɿʉ ʉɿʃʉʍʑʍʏɻʅɲ ɸʀʆɲɿ ʉ ɸʐʏʌʉʔɿʍʅʊʎ, ʋʉʐ ʋʌʉʃɲʄɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ
ɲʑʇɻʍɻʏʉʐʌʐɽʅʉʑɸɿʍɲɶʘɶɼʎɽʌɸʋʏɿʃʙʆʐʄɿʃʙʆʍʏʉʆɸʌʊ.Ʌɳʆʏʘʎ,ʏɲʏɸʄɸʐʏɲʀɲʖʌʊʆɿɲɲʆʃɲɿʏʉ
ʔʉʌʏʀʉ ʏʘʆ ɽʌɸʋʏɿʃʙʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ɿʖɽʐʉʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲ ɲʐʇɼɽɻʃɸ ʅɸ ʏɻʆ ɲʑʇɻʍɻ ʏɻʎ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ, ʏʉ
ʔʉʌʏʀʉ ʏʘʆ ɽʌɸʋʏɿʃʙʆ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ʏʊʆʉ ʋɲʌɲɶʊʅɸʆʘʆ ʗɲʌɿʙʆ ʅɸɿʙɽɻʃɸ ʃɲɿ ɲʐʏʊ ɼʏɲʆ ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ
ʏɻʎɸʄɳʏʏʘʍɻʎʏʉʐʌʐɽʅʉʑʅɸʏɲʏʌɸʗɿʅʊʏɻʏɲʎʃɲɿɸʋʀʍɻʎʏɻʎɸʄɳʏʏʘʍɻʎʏʘʆɽʌɸʋʏɿʃʙʆʏɻʎʏʌʉʔɼʎ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ƀ ʍʑɶʖʌʉʆʉʎ ʏʌʊʋʉʎ ʋɲʌɲʍʃɸʐɼʎ ʏʘʆ ɿʖɽʐʉʏʌʉʔʙʆ, ɺɸʄɲʏɿʆʉʋʉɿɸʀ ʋʄɼʌʘʎ ʏʉ ɳʅʐʄʉ ʏɻʎ ʏʌʉʔɼʎ,
ʃɳʆʉʆʏɲʎ ʏɻʆ ʏʌʉʔɼ ʋɿʉ ɸʑʋɸʋʏɻ ɲʋʊ ʏʉʆ ɸʃʏʌɸʔʊʅɸʆʉ ʋʄɻɽʐʍʅʊ, ʅɸɿʙʆʉʆʏɲʎ ʍɻʅɲʆʏɿʃɳ ʏɻʆ
ʋʉʍʊʏɻʏɲʏʘʆʋɸʌɿʏʏʘʅɳʏʘʆʏʘʆʗɲʌɿʙʆ.
ɇɸ ʅʉʆɳɷɸʎ ʋʉʐ ʅɸʄɸʏɼɽɻʃɲʆ ɴʌɹɽɻʃɸ ʊʏɿ ɻ ɲʆɲʄʉɶʀɲ C/N ʍʏʉ ʀɺɻʅɲ ʏɻʎ ʋʌʉʎ ɸʇɹʏɲʍɻ ʋɸʌɿʉʖɼʎ,
ɼʏɲʆɲʐʇɻʅɹʆɻ,ʃɳʏɿʋʉʐɷɸʀʖʆɸɿʊʏɿʏʉʉʌɶɲʆɿʃʊʐʄɿʃʊʋʉʐɸʆɲʋʉʏʀɽɸʏɲɿɲʋʉʍʐʆʏʀɽɸʏɲɿ.Ƀɿʌʐɽʅʉʀ
ɿɺɻʅɲʏʉɶɹʆɸʍɻʎɶʑʌʘɲʋʊʏɿʎʅʉʆɳɷɸʎ(ʍɸɲʃʏʀʆɲ100ʅ.)ɼʏɲʆʅʊʆʉʏʉ2%ɲʐʏʙʆʋʉʐʅɸʏʌɼɽɻʃɲʆ
ʃɳʏʘɲʋʊʏʉʐʎʃʄʘɴʉʑʎ,ʃɳʏɿʋʉʐɷɸʀʖʆɸɿʊʏɿɻʉʌɶɲʆɿʃɼʌʑʋɲʆʍɻʐʋɳʌʖɸɿʅʊʆʉʊʏɲʆʏɲʌɸʑʅɲʏɲ
ɷɸʆɸʀʆɲɿɿʍʖʐʌɳʃɲɿʊʏɲʆʏɲɴɳɽɻɸʀʆɲɿʅɿʃʌɳ(ʃɳʏʘʏʘʆ20ʅ.).Ƀʌʐɽʅʊʎɿɺɻʅɲʏʉɶɹʆɸʍɻʎɶʑʌʘɲʋʊ
ʏɿʎʅʉʆɳɷɸʎɸʃʏʌʉʔɼʎʍɸɲʋʊʍʏɲʍɻ100Ͳ200ʅ.ɼʏɲʆʄʀɶʉʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʉɲʐʇɻʅɹʆʉʎ,ɲʋ’ʊʏɿʉʌʐɽʅʊʎ
ʍɸʋɸʌɿʉʖɹʎʋʉʐɷɸʆʐʋɼʌʖɲʆʅʉʆɳɷɸʎɸʃʏʌʉʔɼʎ.ɏʍʏʊʍʉɷɸʆʐʋɼʌʖɸʃɲʅʀɲɸʋʀɷʌɲʍɻʍʏʉʀɺɻʅɲʍɸ
ɲʃʏʀʆɲ250ʅ.ɲʋʊʏɿʎʅʉʆɳɷɸʎ,ɶɸɶʉʆʊʎʋʉʐɲʋʉɷɸɿʃʆʑɸɿʊʏɿɻʋɸʌɿʉʖɼɸʋɿʌʌʉɼʎʅɿɲʎʅʉʆɳɷɲʎɷɸʆ
ʐʋɸʌɴɲʀʆɸɿʏɻʆɺʙʆɻʏʘʆ250ʅ.ɶʑʌʘɲʋʊɲʐʏɼ.
ȳɸʘʌɶʀɲ
Ƀɿʖʌɼʍɸɿʎɶɻʎʃɲɿʃʐʌʀʘʎɻɶɸʘʌɶɿʃɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʋʉʐɲʆɲʋʏʑʍʍɸʏɲɿʍɸʅʀɲʋɸʌɿʉʖɼʍʐʆɷʌɳʅɸɿ
ʍʏɻʌʑʋɲʆʍɻʅɸɽʌɸʋʏɿʃɹʎɲɺʘʏʉʑʖɸʎʃɲɿʔʘʍʔʉʌɿʃɹʎɸʆʙʍɸɿʎʃɲɿʔʐʏʉʔɳʌʅɲʃɲ,ʋʉʐʋʌʉɹʌʖʉʆʏɲɿ
ɲʋʊ ʏɻʆ ʖʌɼʍɻ ʃɲɿ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʄʀʋɲʆʍɻʎ, ʔʐʏʉʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʃɲɿ ɴɿʉʃʏʊʆʘʆ. ȸ
ʋʉʍʉʏɿʃʉʋʉʀɻʍɻ ʏʘʆ ʍɻʅɲʆʏɿʃʙʆ ʋɿɹʍɸʘʆ ɶʀʆɸʏɲɿ ɴɳʍɸɿ ʏɻʎ ʃɲʏɲʆʉʅɼʎ ʏʘʆ ʖʌɼʍɸʘʆ ɶɻʎ ʍʏɻʆ
ʄɸʃɳʆɻ ɲʋʉʌʌʉɼʎ ʃɲɿ ʍʏɿʎ ɸʋɿʅɹʌʉʐʎ ʐʋʉʄɸʃɳʆɸʎ ʃɲɿ ʋʉʍʉʏɿʃɳ ɴɳʍɸɿ ʏʘʆ ʔʉʌʏʀʘʆ ɽʌɸʋʏɿʃʙʆ,
ɲɺʙʏʉʐ ʃɲɿ ʔʘʍʔʊʌʉʐ, ʋʉʐ ɲʋʉʌʌɹʉʐʆ ʋʌʉʎ ʏɲ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃɳ ʃɲɿ ʐʋʊɶɸɿɲ ʐɷɲʏɿʃɳ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ
ɶʀʆɸʏɲɿ ʅɸ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʃɲʏɳʄʄɻʄʘʆ ʍʐʆʏɸʄɸʍʏʙʆ ɸʇɲɶʘɶɼʎ, ʅɸ ʏɸʄɿʃʊ ʍʏʊʖʉ ʏɻʆ ɸʃʏʀʅɻʍɻ ʏʘʆ
ʔʉʌʏʀʘʆɽʌɸʋʏɿʃʙʆʋʉʐʃɲʏɲʄɼɶʉʐʆʍɸɲʋʉɷɹʃʏɸʎ.
ɇʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲʉʌɿɺʊʅɸʆɲʍʏɻʆɃɷɻɶʀɲ91/676/ȵɃȾʋɸʌʀʆɿʏʌʉʌʌʑʋɲʆʍɻʎɶɸʘʌɶɿʃɼʎʋʌʉɹʄɸʐʍɻʎ,ɻ
ʃɲʄɼ ʋʌɲʃʏɿʃɼ ʍʖɸʏʀɺɸʏɲɿ ʅɸ ɸʏɼʍɿɸʎ ɸʔɲʌʅʉɺʊʅɸʆɸʎ ʋʉʍʊʏɻʏɸʎ ɲɺʙʏʉʐ ʅɿʃʌʊʏɸʌɸʎ ɲʋʊ 17
kg/ʍʏʌɹʅʅɲ. ɇʏʉ ɉɷɲʏɿʃʊ ȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲ Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ ɇʏɸʌɸɳʎ ȵʄʄɳɷɲʎ ɸʆʏʉʋʀɺʉʆʏɲɿ ʐʗɻʄɹʎ ʔʉʌʏʀʍɸɿʎ
(ʅɸɶɲʄʑʏɸʌɸʎ ɲʋʊ 17 kg/ʍʏʌɹʅʅɲ/ɹʏʉʎ), ʅɸ ʋʉʍʉʍʏʊ ʏɻʎ ʃɲʄʄɿɸʌɶɼʍɿʅɻʎ ɹʃʏɲʍɻʎ ʆɲ ʇɸʋɸʌʆɳ ʏʉ
50%ʍɸɲʌʃɸʏɹʎʋɸʌɿʉʖɹʎʍʏɿʎȿɸʃɳʆɸʎȰʋʉʌʌʉɼʎʏʉʐɇʋɸʌʖɸɿʉʑ(GR18)ʃɲɿʏɻʎȵʐɴʉʀɲʎ(GR19).ɇʏɻ
ȿɸʃɳʆɻȰʋʉʌʌʉɼʎʏʉʐȲʉɿʘʏɿʃʉʑȾɻʔɿʍʍʉʑ(GR23)ʃɲɿʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲʍʏɻʆʋɸʌɿʉʖɼʆʉʏɿʉɷʐʏɿʃɳʏɻʎ
ʄʀʅʆɻʎɉʄʀʃɻʎ,ɸʆʏʉʋʀɺɸʏɲɿɻʅɹɶɿʍʏɻʔʊʌʏɿʍɻ(ʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻɲʋʊ21kg/ʍʏʌɹʅʅɲ/ɹʏʉʎʃɲɿʋʉʍʉʍʏʊʏɻʎ
ʃɲʄʄɿɸʌɶɼʍɿʅɻʎ ɹʃʏɲʍɻʎ ʋʉʐ ʇɸʋɸʌʆɳ ʏʉ 50%). ɉʗɻʄɹʎ ʔʉʌʏʀʍɸɿʎ ɸʆʏʉʋʀɺʉʆʏɲɿ ɸʋʀʍɻʎ ʍɸ ʋɸʌɿʉʖɹʎ
ʅɸʅɿʃʌʊʏɸʌɻʃɲʄʄɿɸʌɶɼʍɿʅɻɹʃʏɲʍɻʍʏʉʆʉʅʊȲʉɿʘʏʀɲʎʃɲɽʙʎɸʋʀʍɻʎʍʏʉʆʊʏɿʉʏʅɼʅɲʏɻʎȵʑɴʉɿɲʎ
ʃɲɿʍʏɻʋɸʌɿʉʖɼʎʏɻʎɍɲʄʃʀɷɲʎ.

15703

15704

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

15705

15706

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

15707

15708

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

15709

ɇʐʆɲʇɿʉʄʉɶʙʆʏɲʎ ʏɿʎ ʋʉʍʉʏɿʃɹʎ ɸʃʏɿʅɼʍɸɿʎ ɲʋʊ ʏɿʎ ɷɿɳʖʐʏɸʎ ʋɻɶɹʎ ʌʑʋɲʆʍɻʎ, ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ʏʉ
ʍʐʅʋɹʌɲʍʅɲ ʊʏɿ ʉɿ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃɹʎ ɲʋʉʌʌʉɹʎ ɲʋʊ ʏɿʎ ʃɲʄʄɿɸʌɶʉʑʅɸʆɸʎ ɸʃʏɳʍɸɿʎ ʃɲɿ ʏɻʆ
ʃʏɻʆʉʏʌʉʔʀɲ ʍʐʆɸɿʍʔɹʌʉʐʆ ʍɻʅɲʆʏɿʃɳ ʍʏɲ ʌʐʋɲʆʏɿʃɳ ʔʉʌʏʀɲ. Ɉʉ ʉʌɶɲʆɿʃʊ ʔʉʌʏʀʉ ʄʊɶʘ ʏɻʎ
ʃʏɻʆʉʏʌʉʔʀɲʎ ʍʐʆɸɿʍʔɹʌɸɿ ʋɳʆʘ ɲʋʊ ʏʉ 78% ʍʏʉ ʍʐʆʉʄɿʃʊ, ɸʆʙ ʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻ ɸʀʆɲɿ ɻ ɸʋʀɷʌɲʍɻ
ʏʉʐ ʔʉʌʏʀʉʐ ɲɺʙʏʉʐ ʃɲɿ ʔʘʍʔʊʌʉʐ ʄʊɶʘ ʏɻʎ ɶɸʘʌɶɿʃɼʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ (84% ʃɲɿ 95%
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ).
ȸʍɻʅɲʍʀɲʃɲɿɻɹʆʏɲʍɻʏɻʎʋʀɸʍɻʎʘʎɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲʏʘʆɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆʋʉʐʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿʅɸʏɿʎ
ɷɿɳʖʐʏɸʎʋɻɶɹʎʌʑʋɲʆʍɻʎ,ʅʋʉʌɸʀʆɲʍʐʍʖɸʏɿʍɽɸʀʅɸʏɻʆʍʐʆɸɿʍʔʉʌɳʏʘʆʌʐʋɲʆʏɿʃʙʆʔʉʌʏʀʘʆ
ʍɸ ʊʌʉʐʎ ʍʐɶʃɹʆʏʌʘʍɻʎ (mg/l), ɻ ʉʋʉʀɲ ɿʍʉɷʐʆɲʅɸʀ ʅɸ ʏɻ ʍʐɶʃɹʆʏʌʘʍɻ ʋʉʐ ʅɸʏɲʔɹʌɸʏɲɿ ʍʏɲ
ʐɷɲʏɿʃɳʍʐʍʏɼʅɲʏɲʅɹʍʘʏɻʎɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃɼʎɲʋʉʌʌʉɼʎʏɻʎɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎʐʋʉʄɸʃɳʆɻʎ.
ɏʎɷɸʀʃʏɻʎʍɻʅɲʆʏɿʃɼʎʋʀɸʍɻʎʅʋʉʌɸʀʃɲʏɲʌʖɼʆʆɲʉʌɿʍʏɸʀʏʉʃɲʏʙʔʄɿʏʘʆ10mgBOD/l,10mg
Ɂ/l ʃɲɿ 1 mg P/l ʏɿʅɹʎ ʋʉʐ ɲʆʏɿʍʏʉɿʖʉʑʆ ʍɸ ʋʉɿʊʏɻʏɲ ʏʌɿʏʉɴɳɽʅɿɲ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʅɹʆʘʆ ʄʐʅɳʏʘʆ,
ʃɲʏɳʄʄɻʄʘʆ ɶɿɲ ɲʋɸʌɿʊʌɿʍʏɻ ɸʋɲʆɲʖʌɻʍɿʅʉʋʉʀɻʍɻ. ȵʋɿʋʌʊʍɽɸʏɲ ʏɲ ʊʌɿɲ ɲʐʏɳ ɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿ ʍɸ
ʍʐʅʔʘʆʀɲʅɸʏɲɽɸʍʅʉɽɸʏɻʅɹʆɲʊʌɿɲɸʃʋʉʅʋɼʎɶɿɲʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻʏʉʐʋʉʏɲʅʉʑȰʍʘʋʉʑ(ɌȵȾ
749Ȳ/2010,ɅɲʌɳʌʏɻʅɲȲ,Ʌʀʆ.6).
Ƀɿ ʋɸʌɿʉʖɹʎ ʋʉʐ ɸʋɻʌɸɳɺʉʆʏɲɿ ʍɸ ʍɻʅɲʆʏɿʃʊ ɴɲɽʅʊ ɸʆʏʉʋʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏɲ ʃɸʆʏʌʉɲʆɲʏʉʄɿʃɳ ʏʉʐ
ɉɷɲʏɿʃʉʑ ȴɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎ, ʃɸʆʏʌʉɷʐʏɿʃɳ ʏɻʎ ʆ. ȵʑɴʉɿɲʎ, ɴʉʌɸɿʉʃɸʆʏʌɿʃɳ ʏɻʎ ʆ. ɇʃʑʌʉʐ ʃɲɿ ʏɿʎ
ʋɸʌɿʉʖɹʎʏʘʆʆ.ɇʃɿɳɽʉʐʃɲɿɇʃʉʋɹʄʉʐ(ɍɳʌʏɻʎ19),ɸʆʙɲʇʀɺɸɿʆɲʍɻʅɸɿʘɽɸʀʋʘʎɻʍʐɶʃɹʆʏʌʘʍɻ
ʏʉʐʉʌɶɲʆɿʃʉʑʔʉʌʏʀʉʐʉʔɸʀʄɸʏɲɿʍɸʍɻʅɲʆʏɿʃʊɴɲɽʅʊʍʏɲɲʆɸʋɸʇɹʌɶɲʍʏɲɲʍʏɿʃɳʄʑʅɲʏɲ,ɸʆʙ
ʏʉʐɲɺʙʏʉʐʃɲɿʏʉʐʔʘʍʔʊʌʉʐʍɸʅɸɶɲʄʑʏɸʌʉɴɲɽʅʊʍʏɻʆɶɸʘʌɶʀɲ.
ȸ ʍʐʆɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʊʄʘʆ ʏʘʆ ʋɿɹʍɸʘʆ ʍʏɲ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃɳ ʐɷɲʏɿʃɳ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ɹɶɿʆɸ ʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲʎ
ɶɿɲ ʃɳɽɸ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ ʋʀɸʍɻʎ, ʄʊɶʘ ʏʘʆ ʍɻʅɸɿɲʃʙʆ ʃɲɿ ʅɻ ʍɻʅɸɿɲʃʙʆ ʋɻɶʙʆ ʌʑʋɲʆʍɻʎ ʋʉʐ
ɸʆʏʉʋʀʍʏɻʃɲʆʍʏɻʆʋɸʌɿʉʖɼ,ʃʌɿʏɼʌɿɲɹʆʏɲʍɻʎɲʐʏɼʎ,ɴɳʍɸɿʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆɸʃʏɿʅɼɽɻʃɸɻ ʍʐʆʉʄɿʃɼ
ʋʀɸʍɻ(ɍɳʌʏɻʎ20).ɇʏɻʄɸʃɳʆɻɲʋʉʌʌʉɼʎʏʉʐɇʋɸʌʖɸɿʉʑʉɿʍɻʅɲʆʏɿʃʊʏɸʌɸʎʋɿɹʍɸɿʎɸʅʔɲʆʀɺʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʋɸʌɿʉʖɼ ʏɻʎ ȿɲʅʀɲʎ ʃɲɿ ʍʏɲ ʃɲʏɳʆʏɻ ʏʉʐ ʋʉʏɲʅʉʑ ɇʋɸʌʖɸɿʉʑ, ʃʐʌʀʘʎ ʄʊɶʘ ʏɻʎ
ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃɼʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ, ʏɻʎ ʃʏɻʆʉʏʌʉʔʀɲʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ɶɸʘʌɶʀɲʎ ʋʉʐ ɲʆɲʋʏʑʍʍʉʆʏɲɿ ʍʏɿʎ
ʋɸʌɿʉʖɹʎ ɲʐʏɹʎ. ɇʏɻ ʄɸʃɳʆɻ ɲʋʉʌʌʉɼʎ ȵʑɴʉɿɲʎ ʉɿ ʍɻʅɲʆʏɿʃʊʏɸʌɸʎ ʋɿɹʍɸɿʎ ɸʅʔɲʆʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ
ʋɸʌɿʉʖɼʏʉʐȰʄɿɴɸʌʀʉʐ,ʏɻʎɍɲʄʃʀɷɲʎʃɲɿʍʏɻʆʐʋʉʄɸʃɳʆɻʏʉʐʌɹʅɲʏʉʎɎɲʖʆʙʆ,ʃʐʌʀʘʎʄʊɶʘʏɻʎ
ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃɼʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ɹʆʏʉʆɻʎ ʃʏɻʆʉʏʌʉʔʀɲʎ ʋʉʐ ɲʆɲʋʏʑʍʍʉʆʏɲɿ ʍʏɿʎ ʋɸʌɿʉʖɹʎ
ɲʐʏɹʎ.ɇʏɻʄɸʃɳʆɻɲʋʉʌʌʉɼʎȲȰɅɲʌɲʄʀɲʎȾɲʄʄɿɷʌʊʅʉʐʉɿʍɻʅɲʆʏɿʃʊʏɸʌɸʎʋɿɹʍɸɿʎɸʅʔɲʆʀɺʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆʋɸʌɿʉʖɼʏɻʎȰʏɲʄɳʆʏɻʎ,ʃʐʌʀʘʎʄʊɶʘʏɻʎɹʆʏʉʆɻʎʃʏɻʆʉʏʌʉʔʀɲʎʃɲɿʏɻʎɶɸʘʌɶʀɲʎ.ȸɹʆʏʉʆɻ
ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃɼ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ʃɲʏɳ ʅɼʃʉʎ ʏʉʐ ʋʉʏɲʅʉʑ Ȳʉɿʘʏɿʃʉʑ Ⱦɻʔɿʍʉʑ, ɻ ɷɿɳʍʋɲʌʏɻ

15710

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ʃʏɻʆʉʏʌʉʔɿʃɼ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ʍʏɿʎ ʐʋʉʄɸʃɳʆɸʎ ʋʉʐ ʍʐʅɴɳʄʉʐʆ ʍʏɻ ʄʀʅʆɻ ɉʄʀʃɻ ʃɲɿ ɻ
ʅɸʏɲʄʄɸʐʏɿʃɼ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ʍʏɿʎ ɲʆɳʆʏɻ ʐʋʉʄɸʃɳʆɸʎ ɲʋʉʏɸʄʉʑʆ ʃʐʌʀɲʌʖɸʎ ɲɿʏʀɸʎ ɷʐʆɻʏɿʃɼʎ
ʐʋʉɴɳɽʅɿʍɻʎʏʘʆʋʉɿʉʏɿʃʙʆʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃʙʆʏʘʆʐɷɲʏɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆʍʏɻȿɸʃɳʆɻȰʋʉʌʌʉɼʎ
Ȳʉɿʘʏɿʃʉʑ Ⱦɻʔɿʍʉʑ. Ɉɲ ʐɷɲʏɿʃɳ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ʏɻʎ ȿɸʃɳʆɻʎ Ȱʋʉʌʌʉɼʎ ȱʅʔɿʍʍɲʎ ɸʋɻʌɸɳɺʉʆʏɲɿ
ʃʐʌʀʘʎɲʋʊʏɻʆɹʆʏʉʆɻʅɸʏɲʄʄɸʐʏɿʃɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʋʉʐʋɲʌɲʏɻʌɸʀʏɲɿʍʏɻʆʋɸʌɿʉʖɼ.ȸɹʆʏʉʆɻ
ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʍʏɿʎʃɲʏɳʆʏɻʃʐʌʀʘʎʐʋʉʄɸʃɳʆɸʎʏʉʐȰʍʘʋʉʑʋʉʏɲʅʉʑ,ʃɲɽʙʎʃɲɿɻ
ʋɲʌʉʐʍʀɲ ʃʏɻʆʉʏʌʉʔɿʃʙʆ ʅʉʆɳɷʘʆ ʃɲɿ ɍȰȴȰ ʍʏɿʎ ɲʆɳʆʏɻ ʐʋʉʄɸʃɳʆɸʎ ɲʋʉʏɸʄʉʑʆ ʃʐʌʀɲʌʖɸʎ
ɲɿʏʀɸʎ ɷʐʆɻʏɿʃɼʎ ʐʋʉɴɳɽʅɿʍɻʎ ʏʘʆ ʋʉɿʉʏɿʃʙʆ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃʙʆ ʏʘʆ ʐɷɲʏɿʃʙʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ʍʏɻ
ȿɸʃɳʆɻ Ȱʋʉʌʌʉɼʎ Ȱʍʘʋʉʑ. ɇʏɻ ʄɸʃɳʆɻ ɲʋʉʌʌʉɼʎ ɇʋʉʌɳɷʘʆ ʉɿ ʍɻʅɲʆʏɿʃʊʏɸʌɸʎ ʋɿɹʍɸɿʎ
ɸʅʔɲʆʀɺʉʆʏɲɿʍʏɻʆʋɸʌɿʉʖɼʏɻʎɇʃɿɳɽʉʐʄʊɶʘʏɻʎɶɸʘʌɶɿʃɼʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ.
ȿɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎ ʐʋʊʗɻ ʏɻʆ ʍʐʆʉʄɿʃɼ ɹʆʏɲʍɻ ʏɻʎ ʋʀɸʍɻʎ ʍɸ ʃɳɽɸ ʄɸʃɳʆɻ ʃɲɿ ʏɻʆ ʍʖɹʍɻ ʏʘʆ
ʐʋʉʄɸʃɲʆʙʆʅɸʏɲʐɷɲʏɿʃɳʍʐʍʏɼʅɲʏɲ,ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɼɽɻʃɸʃɲʏɳʏɲʇɻʏʘʆʐɷɲʏɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ
ʘʎ ʋʌʉʎ ʏɻʆ ʋɿɽɲʆʊʏɻʏɲ ɸʋʀʏɸʐʇɻʎ ʏʘʆ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆ ʍʏʊʖʘʆ ʏɻʎ Ƀɷɻɶʀɲʎ Ʌʄɲʀʍɿʉ (ɍɳʌʏɻʎ
21),ɸʆʙʋɲʌɳʄʄɻʄɲɹɶɿʆɸɸʃʏʀʅɻʍɻʏʘʆɲɿʏɿʙʆɲʋʊʃʄɿʍɻʎɲʋʊʏʉʐʎʍʏʊʖʉʐʎɲʐʏʉʑʎ.
ɏʎ ɴɲʍɿʃɹʎ ɲɿʏʀɸʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʅɻ ɸʋʀʏɸʐʇɻ ʏʘʆ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆ ʍʏʊʖʘʆ ʏɻʎ Ƀɷɻɶʀɲʎ 2000/60/ȵȾ
ʃɲʏɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ɻ ɶɸʘʌɶɿʃɼ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ʋʉʐ ʍʐʆɸɿʍʔɹʌɸɿ ɲʌʆɻʏɿʃɳ ʍʏɻʆ ɸʃɷɼʄʘʍɻ
ʔɲɿʆʉʅɹʆʘʆ ɸʐʏʌʉʔɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ɲʋʉʇʐɶʊʆʘʍɻʎ ʏʘʆ ɲʋʉɷɸʃʏʙʆ, ɸʆʙ ɻ ɹʆʏʉʆɻ ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃɼ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʋʉʐɲʆɲʋʏʑʍʍɸʏɲɿʍʏʉɉɷɲʏɿʃʊȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲɹʖɸɿʘʎɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲʏɻʆɸʆɷʐʆɳʅɸɿ
ʌʑʋɲʆʍɻʏʘʆɲʋʉɷɸʃʏʙʆʅɸʉʐʍʀɸʎʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎʅɸɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲʏɻʆɲʌʆɻʏɿʃɼɸʋʀɷʌɲʍɻʍʏɻʆ
ʖɻʅɿʃɼ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʏʘʆ ɲʋʉɷɸʃʏʙʆ ʃɲɿ ɸɿɷɿʃʉʑʎ ʌʑʋʉʐʎ ʋʉʐ ɸʋɿɷʌʉʑʆ ʍʏɻʆ ʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼ
ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʏʘʆʐɷɲʏɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ. 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

15711

15712

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

15713

15714

8.2

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ʌɿɹʍɸɿʎʍɸʐʋʊɶɸɿɲʐɷɲʏɿʃɳʍʐʍʏɼʅɲʏɲ

Ƀɿ ʋɿɹʍɸɿʎ ʋʉʐ ɲʍʃʉʑʆʏɲɿ ʍʏɲ ʐʋʊɶɸɿɲ ʐɷɲʏɿʃɳ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ɸʋɳɶʉʆʏɲɿ ɸʋɿʋʏʙʍɸɿʎ ʍʏɻʆ ʔʐʍɿʃɼ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʉʐʎ ʉɿ ʉʋʉʀɸʎ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʌʐɽʅʀʍɸɿʎ ʏɻʎ Ƀɷɻɶʀɲʎ 2000/60, ʖɲʌɲʃʏɻʌʀɺʉʆʏɲɿ ʃɲɿ
ʋɸʌɿɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ʘʎ ʅɸʏɲɴʉʄɹʎ ʏɻʎ ʋʉʍʉʏɿʃɼʎ ʃɲɿ ʖɻʅɿʃɼʎ ʏʉʐʎ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ. Ƀɿ ɸʋɲɶʊʅɸʆɸʎ
ɸʋɿʋʏʙʍɸɿʎ ɸʀʆɲɿ ʏʊʍʉ ɳʅɸʍɸʎ, ɷɻʄɲɷɼ ɲʋɸʐɽɸʀɲʎ ʍʏɻʆ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʘʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ (ʋ.ʖ. ʐʋʊɶɸɿɲ
ɷɿɳɽɸʍɻ ʌʐʋɲʆʏʙʆ, ʐʔɲʄʅʑʌʘʍɻ ʃ.ɲ.), ʊʍʉ ʃɲɿ ɹʅʅɸʍɸʎ, ʅɸʏɲʔɸʌʊʅɸʆɸʎ ɷɻʄɲɷɼ ʍʏɲ ʐʋʊɶɸɿɲ
ʍʐʍʏɼʅɲʏɲɲʋʊɷɿɸʌɶɲʍʀɸʎʋʉʐʍʐʆʏɸʄʉʑʆʏɲɿʍʏɻʆɸʋɿʔɳʆɸɿɲʏʉʐɸɷɳʔʉʐʎ.
ɇʏɻʆ ʋʉɿʉʏɿʃɼ ʐʋʉɴɳɽʅɿʍɻ ʏʘʆ ʐʋʊɶɸɿʘʆ ʐɷɲʏɿʃʙʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ʍʐʆʏɸʄʉʑʆ ʏɲ ʌʐʋɲʆʏɿʃɳ ʔʉʌʏʀɲ
ʋʉʐ ʋʌʉɹʌʖʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ɲʆɽʌʙʋɿʆɸʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ (ʃɲʏɳ ʃʑʌɿʉ ʄʊɶʉ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʍʏɿʃʉʋʉʀɻʍɻ, ɲʄʄɳ
ʃɲɿ ʏɻʆ ɶɸʘʌɶʀɲ ʃɲɿ ʃʏɻʆʉʏʌʉʔʀɲ, ʏʉʐʎ ɍȰȴȰ ʃɲɿ ʏɻʆ ɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲ). ȴɸɷʉʅɹʆʉʐ ʊʏɿ ʋʉʄʄɳ ʐʋʊɶɸɿɲ
ʐɷɲʏɿʃɳ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ɸʀʆɲɿ ʃɲʌʍʏɿʃɳ, ɷɻʄɲɷɼ ʖɲʌɲʃʏɻʌʀɺʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʅɸɶɳʄɸʎ ʏɲʖʑʏɻʏɸʎ ʃʀʆɻʍɻʎ ʏʘʆ
ʌʐʋɲʆʏʙʆʍʏʉʐʋɹɷɲʔʉʎʃɲɿʍɸʅɸɶɳʄɸʎɲʋʉʍʏɳʍɸɿʎ,ɻʋʉɿʉʏɿʃɼʏʉʐʎʐʋʉɴɳɽʅɿʍɻɸʀʆɲɿʏɲʖɸʀɲʃɲɿ
ʍɸʅɸɶɳʄɻɹʃʏɲʍɻ.
ɇʏʉʆ ɍɳʌʏɻ 22 ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿ ʏɲ ʐʋʊɶɸɿɲ ʐɷɲʏɿʃɳ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ʏʉʐ ɉɷɲʏɿʃʉʑ ȴɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎ
Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ ɇʏɸʌɸɳʎ ȵʄʄɳɷɲʎ ʃɲɿ ʉɿ ʋɿɹʍɸɿʎ ʋʉʐ ɷɹʖʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ɲʆɽʌʙʋɿʆɸʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ: Ȱʆɳ
ȿɸʃɳʆɻȰʋʉʌʌʉɼʎɅʉʏɲʅʉʑɸʋɿʍɻʅɲʀʆʉʆʏɲɿʏɲɲʃʊʄʉʐɽɲ:
™ ȿȰɅ ȲȰ/ʃɼʎ Ʌɲʌɲʄʀɲʎ Ⱦɲʄʄʀɷʌʉʅʉʐ (GR22): ɇʏʉ ʍʑʍʏɻʅɲ Ȱʏɲʄɳʆʏɻʎ (GR0700080)
ʋɲʌɲʏɻʌʉʑʆʏɲɿ ʋɿɹʍɸɿʎ ɸʇɲɿʏʀɲʎ ʏʘʆ ɸʆʏɲʏɿʃʙʆ ɲʆʏʄɼʍɸʘʆ, ʏɻʎ ɶɸʘʌɶʀɲʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ʑʋɲʌʇɻʎ
ɷʑʉɍȰȴȰ(ʋʉʐʊʅʘʎɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿʍɸɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ)ʃɲɿʏɻʎʐʔɲʄʅʑʌʘʍɻʎ.Ƀɿ
ɸʋɿʋʏʙʍɸɿʎ ɲʔʉʌʉʑʆ ʏʉ ʅɸɶɲʄʑʏɸʌʉ ʅɹʌʉʎ ʏɻʎ ɹʃʏɲʍɻʎ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ʏʉʐ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ʋʄɻʆ
ʏɻʎʐʔɲʄʅʑʌʘʍɻʎʋʉʐɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿʍʏɻʆʋɲʌɳʃʏɿɲɺʙʆɻ.
™ ȿȰɅ Ȳʉɿʘʏɿʃʉʑ Ⱦɻʔɿʍʉʑ (GR23): Ʉʋʘʎ ʃɲʏɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ʍʏɲ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ʋʉʐ
ɲʆɲʋʏʑʍʍʉʆʏɲɿ ʍʏʉ ʃɲʏɳʆʏɻ ʏʅɼʅɲ ʏɻʎ ʄɸʃɳʆɻʎ (Ⱦɳʏʘ Ɇʉʐ Ȳʉɿʘʏɿʃʉʑ Ⱦɻʔɿʍʉʑ Ͳ
GR0700180, ʃɲɿ ȺɻɴʙʆͲȰʍʘʋʉʑͲɇʖɻʅɲʏɲʌʀʉʐ Ͳ GR0700210), ʃɲɽʉʌɿʍʏɿʃʊ ʌʊʄʉ ʍʏɻʆ
ɸʋɲɶʘɶɼ ɸʋɿʋʏʙʍɸʘʆ ɷɿɲɷʌɲʅɲʏʀɺɸɿ ɻ ɽɹʍɻ ʏʘʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ɲʐʏʙʆ ʍʏʉ ʃɲʏɳʆʏɻ ʏʅɼʅɲ
ʏɻʎ ʄɸʃɳʆɻʎ, ɲʔʉʑ ʍɸ ʋɸʌɿʊɷʉʐʎ ʅɸɿʘʅɹʆʘʆ ɴʌʉʖʉʋʏʙʍɸʘʆ ɷɹʖʉʆʏɲɿ ʅɸɿʘʅɹʆɸʎ ɲʔʀʇɸɿʎ
ʆɸʌʉʑʄʊɶʘɲʑʇɻʍɻʎʏʘʆɲʆɳʆʏɻɲʋʉʄɼʗɸʘʆ.Ɉʉɶɸɶʉʆʊʎɲʐʏʊʍʐʆɷʐɳɺɸʏɲɿʅɸɸʋɿʅɹʌʉʐʎ
ʋɿɹʍɸɿʎ ʋʉʐ ɲʍʃʉʑʆʏɲɿ ʍʏɲ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ʉɿ ʉʋʉʀɸʎ ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʃɲʏɳ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʍʏɻ
ʍʐʆɹʖɸɿɲ.ɇʏʉʍʑʍʏɻʅɲȾɳʏʘɆʉʐȲʉɿʘʏɿʃʉʑȾɻʔɿʍʉʑ(GR0700180),ɲʍʃʉʑʆʏɲɿʋɿɹʍɸɿʎɲʋʊ
ɲʆɽʌʘʋʉɶɸʆɸʀʎ

ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ

(ɶɸʘʌɶʀɲ,

ʃʏɻʆʉʏʌʉʔɿʃɹʎ

ɸʃʅɸʏɲʄʄɸʑʍɸɿʎ

ʃɲɿ

ɲʆɸʋɸʇɹʌɶɲʍʏɲ ɲʏɿʃɳ ʄʑʅɲʏɲ) ʅɸ ʍʐʆɹʋɸɿɲ ʏɻʆ ɷɿɲʖʌʉʆɿʃɼ ɸʋɿɴɳʌʐʆʍɻ ʏʉʐ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ.
ɇʏʉʍʑʍʏɻʅɲȺɻɴʙʆͲȰʍʘʋʉʑͲɇʖɻʅɲʏɲʌʀʉʐ(GR0700210),ɲʍʃʉʑʆʏɲɿʋɿɹʍɸɿʎʃʐʌʀʘʎɲʋʊ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ʏɻʆ ɹʆʏʉʆɻ ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃɼ ʃɲɿ ɶɸʘʌɶɿʃɼ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ, ʏɻʆ ɲʍʏɿʃʉʋʉʀɻʍɻ ʃɲɿ ʏɻʆ
ʐʔɲʄʅʑʌʘʍɻʍʏɻʆɲʆɲʏʉʄɿʃɼʋɲʌɲɽɲʄɳʍʍɿɲɺʙʆɻ.
™ ȿȰɅ ȱʅʔɿʍʍɲʎ (GR24): Ɉʉ ʅɸɶɲʄʑʏɸʌʉ ʅɹʌʉʎ ʏɻʎ ɺɼʏɻʍɻʎ ʆɸʌʉʑ ʍʐɶʃɸʆʏʌʙʆɸʏɲɿ ʍʏɻʆ
ʋɸɷɿɳɷɲʏɻʎȱʅʔɿʍʍɲʎ(ʐʋʊɶɸɿʉʐɷɲʏɿʃʊʍʑʍʏɻʅɲGR0700130),ʄʊɶʘʃʐʌʀʘʎʏɻʎɶɸʘʌɶɿʃɼʎ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ.ɇʏʉʍʑʍʏɻʅɲʏɻʎʋʌʉʍʖʘʅɲʏɿʃɼʎʋɸɷɿɳɷɲʎʏɻʎȱʅʔɿʍʍɲʎ(GR0700130),ʉɿ
ʋɿɹʍɸɿʎʏʘʆɸʆʏɲʏɿʃʙʆɲʆʏʄɼʍɸʘʆ,ʍɸʍʐʆɷʐɲʍʅʊʅɸʏɻʆɸʋɲʃʊʄʉʐɽɻɽɲʄɳʍʍɿɲɷɿɸʀʍɷʐʍɻ
ɸʋɳɶʉʐʆɸʋɿʋʏʙʍɸɿʎʍʏɻʖɻʅɿʃɼʏʉʐʃɲʏɳʍʏɲʍɻ.Ɉʉʆɸʌʊʏʉʐʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎɸʀʆɲɿɴɸɴɲʌɻʅɹʆʉ
ʍɸɲʌʃɸʏɼɲʋʊʏɻʆɹʃʏɲʍɻɲʆɳʋʏʐʇɻʎʏʉʐʃɲɿʃʑʌɿɲʍʏɻʆʋɲʌɳʃʏɿɲɺʙʆɻʏʉʐ.Ƀɿɸʋɿʋʏʙʍɸɿʎ
ʍʏɻʆ ʋʉɿʊʏɻʏɲ ʏʉʐ ʆɸʌʉʑ ɸʀʆɲɿ ʍɻʅɲʆʏɿʃɹʎ ʃɲɿ ɸʋɻʌɸɳɺʉʐʆ ɸʐʌʑʏɸʌɻ ʋɸʌɿʉʖɼ (ʃʉʃʃʙɷɻʎ
ʃɲɿ ʃɲʌʍʏɿʃɹʎ ʐɷʌʉʔʉʌʀɸʎ). ɇʏɲ ʋɲʌɳʃʏɿɲ ʏʅɼʅɲʏɲ ʏʘʆ ʃɲʌʍʏɿʃʙʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ
ʃɲʏɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʐʔɲʄʅʑʌʘʍɻ ʋʉʐ ɲʋʉɷʀɷɸʏɲɿ ʃʑʌɿɲ ʍɸ ʔʐʍɿʃɳ ɲʀʏɿɲ, ɲʄʄɳ ʍɸ ʅɿʃʌʊʏɸʌʉ
ɴɲɽʅʊ ʃɲɿ ʍɸ ɲʆɽʌʘʋʉɶɸʆɼ, ʍʏɿʎ ɲʆʏʄɼʍɸɿʎ ɷɻʄɲɷɼ ʋʉʐ ɶʀʆʉʆʏɲɿ ʍʏʉ ʍʑʍʏɻʅɲ ʏɻʎ
ʋʌʉʍʖʘʅɲʏɿʃɼʎʋɸɷɿɳɷɲʎ(GR0700130).
™ ȿȰɅ Ȱʍʘʋʉʑ (GR25): Ɉʉ ʐʋʊɶɸɿʉ ʐɷɲʏɿʃʊ ʍʑʍʏɻʅɲ Ⱥɻɴʙʆ Ͳ Ȱʍʘʋʉʑ Ͳ ɇʖɻʅɲʏɲʌʀʉʐ
(GR0700210),ɻʅɸɶɳʄɻ ɹʃʏɲʍɻɲʆɳʋʏʐʇɻʎʏʉʐ ʃɲɿʉɿʋʉʄʄɹʎʃɲɿ ʍɻʅɲʆʏɿʃɹʎʏʌʉʔʉɷʉʍʀɸʎ
ʋʉʐɷɹʖɸʏɲɿ,ʍʐʅɴɳʄʄʉʐʆʍʏɻʆɲʋʉʌʌʊʔɻʍɻʏʘʆʍɻʅɲʆʏɿʃʙʆʋɿɹʍɸʘʆʋʉʐɷɹʖɸʏɲɿɲʋʊʏɿʎ
ɲʋʉʄɼʗɸɿʎ ʆɸʌʉʑ. ɇʏʉ ʍʑʍʏɻʅɲ Ⱥɻɴʙʆ Ͳ Ȱʍʘʋʉʑ Ͳ ɇʖɻʅɲʏɲʌʀʉʐ (GR0700210), ɲʍʃʉʑʆʏɲɿ
ʋɿɹʍɸɿʎ ʃʐʌʀʘʎ ɲʋʊ ʏɻʆ ɹʆʏʉʆɻ ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃɼ ʃɲɿ ɶɸʘʌɶɿʃɼ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ, ʏɻʆ
ɲʍʏɿʃʉʋʉʀɻʍɻʃɲɿʏɻʆʐʔɲʄʅʑʌʘʍɻ ʍʏɻʆɲʆɲʏʉʄɿʃɼʋɲʌɲɽɲʄɳʍʍɿɲɺʙʆɻ.ȳɿɲʋɲʌʊʅʉɿʉʐʎ
ʅɸ ʏʉʐʎ ʋɲʌɲʋɳʆʘ ʄʊɶʉʐʎ, ɸʃʏɿʅʙʆʏɲɿ ʃɲɿ ʋɿɹʍɸɿʎ Ͳ ɸʋɿʋʏʙʍɸɿʎ ʍʏʉ ʐʋʊɶɸɿʉ ʐɷɲʏɿʃʊ
ʍʑʍʏɻʅɲɇʃʉʑʌʏʘʆͲȰɶʀʉʐȺʘʅɳ(GR0700220).ȵʋɿʋʌʊʍɽɸʏɲɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿʊʏɿʍʏɻʆʋɸʌɿʉʖɼ
ɹʖʉʐʆʃɲʏɲɶʌɲʔɸʀɲʐʇɻʅɹʆɸʎʍʐɶʃɸʆʏʌʙʍɸɿʎFe,Mn,ZnʃɲɿAlʍʏɲʐʋʊɶɸɿɲʆɸʌɳ.
ɇʏʉʆ ɍɳʌʏɻ 23, ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿ ʏɲ ɇɻʅɸʀɲ ȵʅʔɳʆɿʍɻʎ Ɂɸʌʉʑ (ɶɸʘʏʌɼʍɸɿʎ, ʋɻɶɳɷɿɲ, ʋɻɶɹʎ) ʋʉʐ
ɹʖʉʐʆ ʃɲʏɲɶʌɲʔɸʀ ʍʏʉ ɉɷɲʏɿʃʊ ȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲ Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ ɇʏɸʌɸɳʎ ȵʄʄɳɷɲʎ ʃɲɿ ɻ ʖʌɼʍɻ ɲʐʏʙʆ.
Ʌʄɻɽʙʌɲ ɶɸʘʏʌɼʍɸʘʆ ʋɲʌɲʏɻʌɸʀʏɲɿ ʍʏɲ ʐʋʊɶɸɿɲ ʐɷɲʏɿʃɳ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ Ȱʏɲʄɳʆʏɻʎ (GR0700080),
Ⱥɻɴʙʆ Ͳ Ȱʍʘʋʉʑ Ͳ ɇʖɻʅɲʏɲʌʀʉʐ (GR0700210), ȱʅʔɿʍʍɲʎ (GR0700130), ʃɲɿ ȻʍʏɿɲʀɲʎͲȿʀʅʆɻʎ
(GR0700260)ʅɸʃʑʌɿʉʍʃʉʋʊʏɻʆʃɳʄʐʗɻʏʘʆɲʌɷɸʐʏɿʃʙʆɲʆɲɶʃʙʆʏʘʆʋɸʌɿʉʖʙʆ.
ɇʏʉʆɍɳʌʏɻ24ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿʉɿʋɸʌɿʉʖɹʎʐʔɲʄʅʑʌʘʍɻʎʍʏʉɉɷɲʏɿʃʊȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲʏɻʎȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎ
ɇʏɸʌɸɳʎ ȵʄʄɳɷɲʎ. ȸ ʐʔɲʄʅʑʌʘʍɻ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ɸʋʀʋʏʘʍɻ ʍʏɻʆ ʖɻʅɿʃɼ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʏʘʆ ʐʋʊɶɸɿʘʆ
ʐɷɲʏɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ,ɷʑʍʃʉʄɲɲʆɲʍʏʌɹʗɿʅɻ,ʄʊɶʘʏɻʎɷɿɲʔʉʌɳʎʋʐʃʆʊʏɻʏɲʎʅɸʏɲʇʑʔʌɹʍʃʉʐʃɲɿ
ɽɲʄɲʍʍɿʆʉʑ ʆɸʌʉʑ ʃɲɿ ʏɻʎ ɹʃʏɲʍɻʎ ʋʉʐ ʃɲʏɲʄɲʅɴɳʆɸɿ ʏʉ ʔɲɿʆʊʅɸʆʉ ʍʏɿʎ ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎ
ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ. ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ʏɲ ʐʋʊɶɸɿɲ ʐɷɲʏɿʃɳ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ɸʀʆɲɿ ʃɲʌʍʏɿʃɳ, ɸʀʆɲɿ
ɸʐʖɸʌɹʍʏɸʌɻ ɻ ɲʆɲʍʏʌʉʔɼ ʏɻʎ ɷʐʍʅɸʆʉʑʎ ɸʋʀɷʌɲʍɻʎ ʏɻʎ ʐʔɲʄʅʑʌʘʍɻʎ ʅɸ ʏɻʆ ʋʌʉʒʋʊɽɸʍɻ

15715

15716

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʑ/ ɸʄɹɶʖʉʐ ʏʘʆ ɲʋʉʄɼʗɸʘʆ ʃɲɿ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʅɹʏʌʘʆ ɲʋʉʌʌʑʋɲʆʍɻʎ. Ɍɲɿʆʊʅɸʆɲ
ʐʔɲʄʅʑʌʘʍɻʎʋɲʌɲʏɻʌʉʑʆʏɲɿ:
™ ȿȰɅ ȵʐɴʉɿɲʎ (GR19): ɇʏʉ ʍʑʍʏɻʅɲ ȿɿʖɳɷɲʎ (GR0700240) ɻ ɽɲʄɳʍʍɿɲ ɷɿɸʀʍɷʐʍɻ
ɲʆʏɿʍʏɲɽʅʀɺɸɿ ʏɿʎ ɸʃʌʉɹʎ. Ȱʆʏʀʍʏʉɿʖɸʎ ʍʐʆɽɼʃɸʎ ɲʋʉɷʀɷʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ʍʏɲ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ
ɅʉʄɿʏɿʃʙʆͲɎɲʖʆʙʆ(GR0700300)ʃɲɿɍɲʄʃʀɷɲʎͲȵʌɹʏʌɿɲʎ(GR0700310),ʍʏɻʆʋɲʌɳʃʏɿɲ
ɺʙʆɻ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ ʃɲʏɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ɽɲʄɳʍʍɿɲ ɷɿɸʀʍɷʐʍɻ. Ɉʉ ʍʑʍʏɻʅɲ Ɉɸʄɹɽʌɿʉʐ ʊʌʉʐʎ Ͳ
Ȱɿɷɻʗʉʑ(GR0700250),ɹʖɸɿʋɸʌɿʉʌɿʍʅɹʆɻɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʃɲɿʋɸʌɿʉʌɿʍʅɹʆɸʎɲʋʉʄɼʗɸɿʎ.
™ ȿȰɅ ȲȰ/ʃɼʎ Ʌɲʌɲʄʀɲʎ Ⱦɲʄʄʀɷʌʉʅʉʐ (GR22): ȸ ʐʔɲʄʅʑʌʘʍɻ ʋʉʐ ʃɲʏɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʍʏɲ
ʆʊʏɿɲʏɻʎʋɸɷɿɳɷɲʎʏɻʎȰʏɲʄɳʆʏɻʎ(ʐʋʊɶɸɿʉʐɷɲʏɿʃʊʍʑʍʏɻʅɲɀɲʄɸʍʀʆɲʎ,GR0700110),
ɸʋɳɶɸʏɲɿɲʋʊʔʐʍɿʃɳɲʀʏɿɲ(ʋɲʌɳʃʏɿʉʎʃɲʌʍʏɿʃʊʎʐɷʌʉʔʊʌʉʎ)ʃɲɿɲʔʉʌɳʅɿʃʌʊʏʅɼʅɲ
ʏɻʎ ɹʃʏɲʍɻʎ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ʏʉʐ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ. Ɉʉ ʍʑʍʏɻʅɲ Ⱦʆɻʅʀɷɲʎ (GR0700070),
ɸʅʔɲʆʀɺɸɿ ʏʉʋɿʃɳ ʐʔɲʄʅʑʌʘʍɻ ʍʏɻ ʋɲʌɳʃʏɿɲ ɺʙʆɻ Ȱʌʃʀʏʍɲʎ Ͳ ȿɿɴɲʆɲʏʙʆ, ɲʋʊ ʏɿʎ
ʋɿɹʍɸɿʎʏʘʆɸʆʏɲʏɿʃʙʆɲʆʏʄɼʍɸʘʆʃɲɿʏɻʎɲʍʏɿʃʉʋʉʀɻʍɻʎ.
™ ȿȰɅ ȱʅʔɿʍʍɲʎ (GR24): ɇʏɲ ʋɲʌɳʃʏɿɲ ʏʅɼʅɲʏɲ ʏʘʆ ʃɲʌʍʏɿʃʙʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ
ʃɲʏɲɶʌɳʔɸʏɲɿʐʔɲʄʅʑʌʘʍɻʋʉʐɲʋʉɷʀɷɸʏɲɿʃʑʌɿɲʍɸʔʐʍɿʃɳɲʀʏɿɲ,ɲʄʄɳʍɸʅɿʃʌʊʏɸʌʉ
ɴɲɽʅʊ ʃɲɿ ʍɸ ɲʆɽʌʘʋʉɶɸʆɼ, ʍʏɿʎ ɲʆʏʄɼʍɸɿʎ ɷɻʄɲɷɼ ʋʉʐ ɶʀʆʉʆʏɲɿ ʍʏʉ ʍʑʍʏɻʅɲ ʏɻʎ
ʋʌʉʍʖʘʅɲʏɿʃɼʎʋɸɷɿɳɷɲʎ(GR0700130). 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

15717

15718

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

15719

15720

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ȱʋʉʌʌɿʋʏʊʅɸʆɲʌʐʋɲʆʏɿʃɳʔʉʌʏʀɲʍʏɲʐɷɲʏɿʃɳʍʐʍʏɼʅɲʏɲ

8.3

Ɉɲ ɲʋʉʌʌɿʋʏʊʅɸʆɲ ʌʐʋɲʆʏɿʃɳ ʔʉʌʏʀɲ ʍɸ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃɳ ʃɲɿ ʐʋʊɶɸɿɲ ɉɇ ɶɿɲ ʏɿʎ ʋɿɹʍɸɿʎ ɸʃɸʀʆɸʎ ʋʉʐ
ɼʏɲʆ ɷʐʆɲʏʊ ʆɲ ɶʀʆʉʐʆ ʋʉʍʉʏɿʃɹʎ ɸʃʏɿʅɼʍɸɿʎ, ʋɲʌʉʐʍɿɳʍʉʆʏɲɿ ɲʆɳ ȿȰɅ ʍʏʉʐʎ Ʌʀʆɲʃɸʎ ʋʉʐ
ɲʃʉʄʉʐɽʉʑʆ.
Ʌʀʆɲʃɲʎ27:ȰʋʉʌʌɿʋʏʊʅɸʆɲʔʉʌʏʀɲɲʆɳȿȰɅʍɸɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃɳɉɇ 

ȿȰɅ

BOD(tn/ɹʏʉʎ)

N(tn/ɹʏʉʎ)

P(tn/ɹʏʉʎ)

ɇɻʅɸɿɲʃɹʎ ȴɿɳʖʐʏɸʎ
ɇɻʅɸɿɲʃɹʎ ȴɿɳʖʐʏɸʎ
ɇɻʅɸɿɲʃɹʎ ȴɿɳʖʐʏɸʎ
ɇʑʆʉʄʉ
ɇʑʆʉʄʉ
ɇʑʆʉʄʉ
ʋɻɶɹʎ
ʋɻɶɹʎ
ʋɻɶɹʎ
ʋɻɶɹʎ
ʋɻɶɹʎ
ʋɻɶɹʎ

GR18

216

1.127

1.343

71

433

505

52

565

617

GR19

3.394

2.355

5.750

321

717

1.038

327

1.186

1.513

GR22

224

423

648

79

205

284

10

406

416

GR23

1.948

1.146

3.094

115

674

788

24

821

845

GR24

68

189

257

106

45

151

22

157

179

GR25

2.158

552

2.709

82.165

194

82.359

15

412

427

GR35

21

193

214

17

48

65

14

87

101

ɇʑʆʉʄʉɉȴ

8.029

5.985

14.014

82.874

2.315

85.190

464

3.634

4.098 

Ʌʀʆɲʃɲʎ28:ȰʋʉʌʌɿʋʏʊʅɸʆɲʔʉʌʏʀɲɲʆɳȿȰɅʍɸʐʋʊɶɸɿɲɉɇ
ȿȰɅ

BOD(tn/ɹʏʉʎ)

N(tn/ɹʏʉʎ)

P(tn/ɹʏʉʎ)

GR18

3.807

1.556

143

GR19

8.965

2.741

302

GR22

1.887

904

103

GR23

5.124

2.979

209

GR24

1.600

383

40

GR25

3.125

1.063

104

GR35

926

207

22

ɇʑʆʉʄʉɉȴ

25.434

9.832

923 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ȿɸʋʏʉʅɸʌɼ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ɶɿɲ ʏɿʎ ɲʆɽʌʘʋʉɶɸʆɸʀʎ ʋɿɹʍɸɿʎ ʋʉʐ ɲʍʃʉʑʆʏɲɿ ʍʏɲ
ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃɳʃɲɿʐʋʊɶɸɿɲʐɷɲʏɿʃɳʍʐʍʏɼʅɲʏɲʃɲɽʙʎʃɲɿʏʘʆɸʋɿʋʏʙʍɸʙʆʏʉʐʎ
ʍ’ ɲʐʏɳ, ɷʀʆʉʆʏɲɿ ʍʏʉ Ʌɲʌɲɷʉʏɹʉ 8 ʏɻʎ Ȱ ʔɳʍɻʎ, ʅɸ ʏʀʏʄʉ «Ȱʆɳʄʐʍɻ
ɲʆɽʌʘʋʉɶɸʆʙʆ ʋɿɹʍɸʘʆ ʃɲɿ ʏʘʆ ɸʋɿʋʏʙʍɸʙʆ ʏʉʐʎ ʍʏɲ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃɳ ʃɲɿ
ʐʋʊɶɸɿɲʐɷɲʏɿʃɳʍʐʍʏɼʅɲʏɲ». 

15721

15722

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

9. ȾȰɈȰɇɈȰɇȸɈɏɁɉȴȰɈȻȾɏɁɇɉɇɈȸɀȰɈɏɁ
9.1

Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻʃɲɿʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻʏɻʎʋʉɿʉʏɿʃɼʎʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎʏʘʆɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆʐɷɲʏɿʃʙʆ
ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ

ȸ ʋʉɿʉʏɿʃɼ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɸʆʊʎ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʉʑ ʐɷɲʏɿʃʉʑ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ʃɲɽʉʌʀɺɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ ʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼ
ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʃɲɿ ʏɻ ʖɻʅɿʃɼ ʏʉʐ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ. ɏʎ «ʃɲʄɼ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆ ʐɷɳʏʘʆ» ʉʌʀɺɸʏɲɿ ɻ
ʃɲʏɳʍʏɲʍɻɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʉʑʐɷɲʏɿʃʉʑʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎʋʉʐʖɲʌɲʃʏɻʌʀɺɸʏɲɿʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ«ʃɲʄɼ»,ʏʊʍʉɲʋʊ
ʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼ ʊʍʉ ʃɲɿ ɲʋʊ ʖɻʅɿʃɼ ɳʋʉʗɻ. ɏʎ «ʃɲʄɼ ʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ» ʉʌʀɺɸʏɲɿ ɻ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ
ɸʆʊʎʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆʐɷɳʏʘʆʏʉʉʋʉʀʉʏɲʇɿʆʉʅɸʀʏɲɿʃɲʏ’ɲʐʏʊʆʏʉʆʏʌʊʋʉʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉ
Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ V ʏɻʎ Ƀɷɻɶʀɲʎ 2000/60/ȵȾ. ɏʎ «ʃɲʄɼ ʖɻʅɿʃɼ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆ ʐɷɳʏʘʆ»
ʉʌʀɺɸʏɲɿɻʖɻʅɿʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻʋʉʐɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿɶɿɲʏɻʆɸʋʀʏɸʐʇɻʏʘʆʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆʍʏʊʖʘʆɶɿɲʏɲ
ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃɳ ʑɷɲʏɲ, ɷɻʄɲɷɼ ɻ ʖɻʅɿʃɼ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʋʉʐ ɹʖɸɿ ɸʋɿʏʑʖɸɿ ɹʆɲ ʍʑʍʏɻʅɲ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆ
ʐɷɳʏʘʆ, ʍʏʉ ʉʋʉʀʉ ʉɿ ʍʐɶʃɸʆʏʌʙʍɸɿʎ ʌʑʋʘʆ ɷɸʆ ʐʋɸʌɴɲʀʆʉʐʆ ʏɲ ɽɸʍʅʉɽɸʏɻʅɹʆɲ ʋʌʊʏʐʋɲ
ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼʎʋʉɿʊʏɻʏɲʎ.Ɉɲɷɿɲɽɹʍɿʅɲʍʏʉɿʖɸʀɲʋʉʐʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɼɽɻʃɲʆɶɿɲʏɻʆʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻʏʘʆ
ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆʐɷɲʏɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ(Ʌʀʆɲʃɲʎ29),ɴɲʍʀʍʏɻʃɲʆʍɸʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ
ʋʉʐʐʄʉʋʉɿɼɽɻʃɲʆʏɲʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɲɹʏɻɲʋʊʏʉȵȿȾȵȺȵ,ʏʉȳɸʆɿʃʊɍɻʅɸʀʉʏʉʐȾʌɳʏʉʐʎ,ʏʉȵȾȲɉʃɲɿ
ɳʄʄʉʐʎʔʉʌɸʀʎʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎʏɻʎʋʉɿʊʏɻʏɲʎʏʘʆʐɷɳʏʘʆ. 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ʌʀʆɲʃɲʎ29:ȴɿɲɽɹʍɿʅɲʍʏʉɿʖɸʀɲɶɿɲʏɻʆʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻʏʘʆɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆʐɷɲʏʀʆʘʆʍʘʅɳʏʘʆ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲɉɇ

Ʌʉʏɳʅɿɲ

Ƀɿʃʉʄʉɶɿʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻ

ɍɻʅɿʃɼȾɲʏɳʍʏɲʍɻ

x ɀɸʏʌɼʍɸɿʎȳɸʆɿʃʉʑɍɻʅɸʀʉʐʏʉʐ
x ɈɲʇɿʆʊʅɻʍɻɴɳʍɸɿɷɸɿʃʏʙʆHESʃɲɿiCMIɶɿɲʏɲɴɸʆɽɿʃɳ
Ⱦʌɳʏʉʐʎ(ȳɍȾ)2006Ͳ2008
ʅɲʃʌʉɲʍʋʊʆɷʐʄɲ(ȵȿȾȵȺȵ,2011)
x ɀɸʏʌɼʍɸɿʎȵʏɲɿʌʀɲʎɊɷʌɸʐʍɻʎ&
x «Ȱʆɳʋʏʐʇɻɷɿʃʏʑʉʐʃɲɿʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʏʘʆ
ȰʋʉʖɹʏɸʐʍɻʎɅʌʘʏɸʐʉʑʍɻʎ
ɸʍʘʏɸʌɿʃʙʆ,ʅɸʏɲɴɲʏɿʃʙʆʃɲɿʋɲʌɳʃʏɿʘʆʐɷɳʏʘʆʏɻʎ
(ȵɉȴȰɅ)2004Ͳ2010
ʖʙʌɲʎ–ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ/ʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻʏɻʎʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼʎ
ʏʉʐʎʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ:ȵʃʏʀʅɻʍɻʏɻʎɃɿʃʉʄʉɶɿʃɼʎ
x Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻʏɻʎʖɻʅɿʃɼʎ
Ʌʉɿʊʏɻʏɲʎʏʘʆʐɷɲʏɿʃʙʆʍʘʅɳʏʘʆ,ʋʉʐʃɲɽʉʌʀʍʏɻʃɲʆ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎʏʘʆʐɷɲʏɿʃʙʆ
ɲʋʊʏɻʆȾɉɉʍʏɲ14ʐɷɲʏɿʃɳɷɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏɲʏɻʎʖʙʌɲʎ, ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆʏɻʎʖʙʌɲʎɸʋʀʏɻ
ɶɿɲʏʉʐʎʏʑʋʉʐʎʐɷɲʏɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆʋʉʐʉʌʀɺɸɿɻ
ɴɳʍɸɿʏʘʆʃɲɽʉʌɿʍʅɹʆʘʆʉʌʀʘʆ
Ƀɷɻɶʀɲ2000/60/ȵȵ»(ȵȿȾȵȺȵ,2008)
ʃɲɿʏʘʆɲʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆ
ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎʏɻʎʋɸʌɿʊɷʉʐ
x ɀɸʏʌɼʍɸɿʎȳɸʆɿʃʉʑɍɻʅɸʀʉʐʏʉʐȾʌɳʏʉʐʎ(ȳɍȾ)2006Ͳ
2006Ͳ2008(ɅʉʄʐʏɸʖʆɸʀʉȾʌɼʏɻʎ,
2008
2011)
x ɀɸʏʌɼʍɸɿʎȳɸʆɿʃʉʑɍɻʅɸʀʉʐʏʉʐ
Ⱦʌɳʏʉʐʎ(ȳɍȾ)2006Ͳ2008

ȿʀʅʆɸʎ

Ʌɲʌɳʃʏɿɲ

x ɀɸʏʌɼʍɸɿʎȵʏɲɿʌʀɲʎɊɷʌɸʐʍɻʎ&
x ȾɲɽʉʌɿʍʅʊʎɇʐʆɽɻʃʙʆȰʆɲʔʉʌɳʎʍɸʄʀʅʆɸʎɶɿɲ
ȰʋʉʖɹʏɸʐʍɻʎɅʌʘʏɸʐʉʑʍɻʎ
ʔʐʏʉʋʄɲɶʃʏʊʆ–ȵʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃɼɲʆɲʍʃʊʋɻʍɻ
(ȵɉȴȰɅ)2004Ͳ2010
ʍʖɸɷɿɲʍʅʉʑʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎʄɿʅʆʙʆʃɲɿʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻ
x Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻʏɻʎʖɻʅɿʃɼʎ
ʅɸɴɳʍɻʏʉʔʐʏʉʋʄɲɶʃʏʊʆʏɻʎʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼʎ
ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎʏʘʆʐɷɲʏɿʃʙʆ
ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎʏʘʆʄɿʅʆʙʆ(ȵȾȲɉ,2010)
ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆʏɻʎʖʙʌɲʎɸʋʀʏɻ
x ɀɸʏʌɼʍɸɿʎȳɸʆɿʃʉʑɍɻʅɸʀʉʐʏʉʐȾʌɳʏʉʐʎ(ȳɍȾ)2006Ͳ
ɴɳʍɸɿʏʘʆʃɲɽʉʌɿʍʅɹʆʘʆʉʌʀʘʆ
2008
ʃɲɿʏʘʆɲʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆ
ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎʏɻʎʋɸʌɿʊɷʉʐ
2006Ͳ2008(ɅʉʄʐʏɸʖʆɸʀʉȾʌɼʏɻʎ,
2011)
x «Ȱʆɳʋʏʐʇɻɷɿʃʏʑʉʐʃɲɿʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʏʘʆ
ɸʍʘʏɸʌɿʃʙʆ,ʅɸʏɲɴɲʏɿʃʙʆʃɲɿʋɲʌɳʃʏɿʘʆʐɷɳʏʘʆʏɻʎ
ʖʙʌɲʎ–ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ/ʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻʏɻʎʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼʎ
ʏʉʐʎʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ:ȵʃʏʀʅɻʍɻʏɻʎɃɿʃʉʄʉɶɿʃɼʎ
Ʌʉɿʊʏɻʏɲʎʏʘʆʐɷɲʏɿʃʙʆʍʘʅɳʏʘʆ,ʋʉʐʃɲɽʉʌʀʍʏɻʃɲʆ ȴɸʆʐʋɳʌʖʉʐʆɷɿɲɽɹʍɿʅɲʍʏʉɿʖɸʀɲ
ɲʋʊʏɻʆȾɉɉʍʏɲ14ʐɷɲʏɿʃɳɷɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏɲʏɻʎʖʙʌɲʎ,
ɶɿɲʏʉʐʎʏʑʋʉʐʎʐɷɲʏɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆʋʉʐʉʌʀɺɸɿɻ
Ƀɷɻɶʀɲ2000/60/ȵȵ»(ȵȿȾȵȺȵ,2008)
x ɀɸʏʌɼʍɸɿʎɅʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎMEDPOL2000Ͳ2004

x «Ȱʆɳʋʏʐʇɻɷɿʃʏʑʉʐʃɲɿʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʏʘʆ
ɸʍʘʏɸʌɿʃʙʆ,ʅɸʏɲɴɲʏɿʃʙʆʃɲɿʋɲʌɳʃʏɿʘʆʐɷɳʏʘʆʏɻʎ
ʖʙʌɲʎ–ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ/ʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻʏɻʎʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼʎ
ʏʉʐʎʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ:ȵʃʏʀʅɻʍɻʏɻʎɃɿʃʉʄʉɶɿʃɼʎ
ɀɸʏɲɴɲʏɿʃɳ Ʌʉɿʊʏɻʏɲʎʏʘʆʐɷɲʏɿʃʙʆʍʘʅɳʏʘʆ,ʋʉʐʃɲɽʉʌʀʍʏɻʃɲʆ ȴɸʆʐʋɳʌʖʉʐʆɷɿɲɽɹʍɿʅɲʍʏʉɿʖɸʀɲ
ɲʋʊʏɻʆȾɉɉʍʏɲ14ʐɷɲʏɿʃɳɷɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏɲʏɻʎʖʙʌɲʎ,
ɶɿɲʏʉʐʎʏʑʋʉʐʎʐɷɲʏɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆʋʉʐʉʌʀɺɸɿɻ
Ƀɷɻɶʀɲ2000/60/ȵȵ»(ȵȿȾȵȺȵ,2008)
x ɀɸʏʌɼʍɸɿʎɅʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎMEDPOL2000Ͳ2004

15723

15724

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

9.1.1

Ƀɿʃʉʄʉɶɿʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆʐɷɲʏɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ

ȸ ʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɲʔʉʌɳ ʃɲʏɳ ʃʑʌɿʉ ʄʊɶʉ ʍɸ ɴɿʉʄʉɶɿʃɳ ʋʉɿʉʏɿʃɳ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ɲʆɳʄʉɶɲ ʅɸ ʏɻʆ
ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ ʐɷɲʏɿʃʉʑ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ, ɸʆʙ ʐʋʉʍʏɻʌɿʃʏɿʃɳ ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʐʋʊʗɻ ʃɲɿ ʅɸʏʌɼʍɸɿʎ
ʔʐʍɿʃʉʖɻʅɿʃʙʆ ɼ ɳʄʄʘʆ ʋɲʌɲʅɹʏʌʘʆ (ɸɿɷɿʃʉʀ ʌʑʋʉɿ). Ƀ ʏɸʄɿʃʊʎ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʅʊʎ ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ɲʋʊ
ʋɸʆʏɲɴɳɽʅɿɲʃʄʀʅɲʃɲʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʐʎɲʃʊʄʉʐɽʉʐʎʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʅʉʑʎ:
ƒ

ɉʗɻʄɼ (high): ȶʄʄɸɿʗɻ, ɼ ɼʍʍʉʆʉʎ ʅʊʆʉʆ ʍɻʅɲʍʀɲʎ ɲʆɽʌʘʋʉɶɸʆɸʀʎ ʅɸʏɲɴʉʄɹʎ ʏʘʆ ʏɿʅʙʆ
ʏʘʆ ʔʐʍɿʃʉʖɻʅɿʃʙʆ ʃɲɿ ʏʘʆ ʐɷʌʉʅʉʌʔʉʄʉɶɿʃʙʆ ʋʉɿʉʏɿʃʙʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ʍɸ ʍʖɹʍɻ ʅɸ ʏɿʎ
ɲɷɿɲʏɳʌɲʃʏɸʎ ʍʐʆɽɼʃɸʎ. Ƀɿ ʏɿʅɹʎ ʏʘʆ ɴɿʉʄʉɶɿʃʙʆ ʋʉɿʉʏɿʃʙʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ʏʉʐ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆ ʐɷɳʏʘʆ ɲʆʏɿʃɲʏʉʋʏʌʀɺʉʐʆ ɸʃɸʀʆɸʎ ʋʉʐ ʖɲʌɲʃʏɻʌʀɺʉʐʆ ʔʐʍɿʉʄʉɶɿʃɳ ʏʉ
ʐɷɲʏɿʃʊʍʑʍʏɻʅɲʐʋʊɲɷɿɲʏɳʌɲʃʏɸʎʍʐʆɽɼʃɸʎ.

ƒ

Ⱦɲʄɼ(good):Ƀɿʏɿʅɹʎʏʘʆɴɿʉʄʉɶɿʃʙʆʋʉɿʉʏɿʃʙʆʍʏʉɿʖɸʀʘʆʏʉʐʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆ
ʐɷɳʏʘʆ ɸʅʔɲʆʀɺʉʐʆ ʖɲʅɻʄʉʑ ɸʋɿʋɹɷʉʐ ɲʄʄʉɿʙʍɸɿʎ ʄʊɶʘ ɲʆɽʌʘʋʉɶɸʆʙʆ ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ
ɲʄʄɳ ʋɲʌɲʄʄɳʍʍʉʐʆ ʅʊʆʉʆ ɸʄɲʔʌʙʎ ʏɿʎ ʏɿʅɹʎ ʋʉʐ ʖɲʌɲʃʏɻʌʀɺʉʐʆ ʔʐʍɿʉʄʉɶɿʃɳ ʏʉ ʏʐʋɿʃʊ
ʍʑʍʏɻʅɲɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆʐɷɳʏʘʆʐʋʊʅɻɷɿɲʏɲʌɲɶʅɹʆɸʎʍʐʆɽɼʃɸʎ.

ƒ

ɀɹʏʌɿɲ (moderate): Ƀɿ ʏɿʅɹʎ ʏʘʆ ɴɿʉʄʉɶɿʃʙʆ ʋʉɿʉʏɿʃʙʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ʏʉʐ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆʐɷɳʏʘʆʋɲʌɲʄʄɳʍʍʉʐʆʅɸʏʌʀʘʎʏɿʎʏɿʅɹʎʋʉʐʖɲʌɲʃʏɻʌʀɺʉʐʆʔʐʍɿʉʄʉɶɿʃɳʏʉ
ʏʐʋɿʃʊ ʍʑʍʏɻʅɲ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆ ʐɷɳʏʘʆ ʐʋʊ ʅɻ ɷɿɲʏɲʌɲɶʅɹʆɸʎ ʍʐʆɽɼʃɸʎ. Ƀɿ ʏɿʅɹʎ
ɸʅʔɲʆʀɺʉʐʆʅɹʏʌɿɸʎɲʄʄʉɿʙʍɸɿʎʄʊɶʘɲʆɽʌʘʋʉɶɸʆʙʆɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ ʃɲɿɸʀʆɲɿʍɻʅɲʆʏɿʃɳ
ʋɿʉɷɿɲʏɲʌɲɶʅɹʆɸʎɲʋʊʊ,ʏɿʐʋʊʏɿʎʍʐʆɽɼʃɸʎʃɲʄɼʎʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ.

ƒ

ȵʄʄɿʋɼʎ (poor): Ɉɲ ʑɷɲʏɲ ʏɲ ʉʋʉʀɲ ɸʅʔɲʆʀɺʉʐʆ ɸʆɷɸʀʇɸɿʎ ʍɻʅɲʆʏɿʃʙʆ ɲʄʄʉɿʙʍɸʘʆ ʏʘʆ
ʏɿʅʙʆʏʘʆɴɿʉʄʉɶɿʃʙʆʋʉɿʉʏɿʃʙʆʍʏʉɿʖɸʀʘʆʏʉʐʏʐʋɿʃʉʑʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆʐɷɳʏʘʆ
ʃɲɿ ʍʏɲ ʉʋʉʀɲ ʉɿ ʍʖɸʏɿʃɹʎ ɴɿʉʄʉɶɿʃɹʎ ʃʉɿʆʊʏɻʏɸʎ ɷɿɲʔɹʌʉʐʆ ʉʐʍɿɲʍʏɿʃɳ ɲʋʊ ɸʃɸʀʆɸʎ ʋʉʐ
ʖɲʌɲʃʏɻʌʀɺʉʐʆ ʔʐʍɿʉʄʉɶɿʃɳ ʏʉ ʏʐʋɿʃʊ ʍʑʍʏɻʅɲ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆ ʐɷɳʏʘʆ ʐʋʊ ʅɻ
ɷɿɲʏɲʌɲɶʅɹʆɸʎʍʐʆɽɼʃɸʎ,ʏɲʇɿʆʉʅʉʑʆʏɲɿʘʎɸʄʄɸɿʋʉʑʎʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ.

ƒ

Ⱦɲʃɼ(bad):Ɉɲʑɷɲʏɲʏɲʉʋʉʀɲɸʅʔɲʆʀɺʉʐʆɸʆɷɸʀʇɸɿʎʍʉɴɲʌʙʆɲʄʄʉɿʙʍɸʘʆʏʘʆʏɿʅʙʆʏʘʆ
ɴɿʉʄʉɶɿʃʙʆʋʉɿʉʏɿʃʙʆʍʏʉɿʖɸʀʘʆʏʉʐʏʐʋɿʃʉʑʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆʐɷɳʏʘʆʃɲɿɲʋʊʏɲ
ʉʋʉʀɲɲʋʉʐʍɿɳɺɸɿʅɸɶɳʄʉ ʅɹʌʉʎʏʘʆʍʖɸʏɿʃʙʆ ɴɿʉʄʉɶɿʃʙʆʃʉɿʆʉʏɼʏʘʆ, ʋʉʐʖɲʌɲʃʏɻʌʀɺʉʐʆ
ʔʐʍɿʉʄʉɶɿʃɳ ʏʉ ʏʐʋɿʃʊ ʍʑʍʏɻʅɲ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆ ʐɷɳʏʘʆ ʐʋʊ ʅɻ ɷɿɲʏɲʌɲɶʅɹʆɸʎ ʍʐʆɽɼʃɸʎ,
ʏɲʇɿʆʉʅʉʑʆʏɲɿʘʎʃɲʃɼʎʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ.

ȰʆʏʀʍʏʉɿʖɲɶɿɲʏɲȻɷɿɲɿʏɹʌʘʎɈʌʉʋʉʋʉɿɻʅɹʆɲʃɲɿʏɲɈɸʖʆɻʏɳɉɷɲʏɿʃɳɇʐʍʏɼʅɲʏɲʉʌʀɺʉʆʏɲɿʍʐʆɽɼʃɸʎ
ʉɿʃʉʄʉɶɿʃʉʑɷʐʆɲʅɿʃʉʑʘʎɲʃʉʄʉʑɽʘʎ:

15725

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ƒ

ɀɹɶɿʍʏʉ ʉɿʃʉʄʉɶɿʃʊ ɷʐʆɲʅɿʃʊ (maximum ecological potential): Ƀɿ ʏɿʅɹʎ ʏʘʆ ʍʖɸʏɿʃʙʆ
ɴɿʉʄʉɶɿʃʙʆ ʋʉɿʉʏɿʃʙʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ɲʆʏɿʃɲʏʉʋʏʌʀɺʉʐʆ, ʍʏʉ ʅɹʏʌʉ ʏʉʐ ɷʐʆɲʏʉʑ, ʏɿʎ ʏɿʅɹʎ ʋʉʐ
ʖɲʌɲʃʏɻʌʀɺʉʐʆ ʏʉʆ ʋʄɹʉʆ ʍʐɶʃʌʀʍɿʅʉ ʏʑʋʉ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆ ʐɷɳʏʘʆ,
ʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆʐʋʊʗɻʏʘʆʔʐʍɿʃʙʆʍʐʆɽɻʃʙʆʋʉʐɲʋʉʌʌɹʉʐʆɲʋʊʏɲʏɸʖʆɻʏɳɼɿɷɿɲɿʏɹʌʘʎ
ʏʌʉʋʉʋʉɿɻʅɹʆɲʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳʏʉʐʐɷɲʏɿʃʉʑʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ.

ƒ

Ⱦɲʄʊ ʉɿʃʉʄʉɶɿʃʊ ɷʐʆɲʅɿʃʊ (good ecological potential): ȵʄɲʔʌɹʎ ɲʄʄɲɶɹʎ ʏʘʆ ʏɿʅʙʆ ʏʘʆ
ʍʖɸʏɿʃʙʆɴɿʉʄʉɶɿʃʙʆʋʉɿʉʏɿʃʙʆʍʏʉɿʖɸʀʘʆʍɸʍʖɹʍɻʅɸʏɿʎʏɿʅɹʎʋʉʐɲʋɲʆʏʉʑʆʍʏʉʅɹɶɿʍʏʉ
ʉɿʃʉʄʉɶɿʃʊɷʐʆɲʅɿʃʊ.

ƒ

ɀɹʏʌɿʉʉɿʃʉʄʉɶɿʃʊɷʐʆɲʅɿʃʊ(moderateecologicalpotential):ɀɹʏʌɿɸʎɲʄʄɲɶɹʎʏʘʆʏɿʅʙʆ
ʏʘʆ ʍʖɸʏɿʃʙʆ ɴɿʉʄʉɶɿʃʙʆ ʋʉɿʉʏɿʃʙʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ʍɸ ʍʖɹʍɻ ʅɸ ʏɿʎ ʏɿʅɹʎ ʋʉʐ ɲʋɲʆʏʉʑʆ ʍʏʉ
ʅɹɶɿʍʏʉʉɿʃʉʄʉɶɿʃʊɷʐʆɲʅɿʃʊ.Ƀɿʏɿʅɹʎɲʐʏɹʎɸʅʔɲʆʀɺʉʐʆɲʋʊʃʄɿʍɻʍɻʅɲʆʏɿʃɳʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻ
ɲʋʊɸʃɸʀʆɻʋʉʐɲʋɲʆʏɳʍʏɻʆʃɲʄɼʋʉɿʊʏɻʏɲ.

Ɉɲ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃɳ ʐɷɲʏɿʃɳ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ʋʉʐ ɷɸʆ ɸʋɿʏʐɶʖɳʆʉʐʆ ʏɻʆ ʃɲʄɼ ʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ
ɸʃʏɿʅʙʆʏɲɿʍɸʏʌɿɳʆʏɲʋɹʆʏɸ(35)ɶɿɲʏʉɉɷɲʏɿʃʊȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎʍɸʍʑʆʉʄʉ
ɸʃɲʏʊʆʏɸʍʍɳʌʘʆ(104)ʐɷɲʏɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ(ɍɳʌʏɻʎ25).ȸʃɲʏɲʆʉʅɼʏʘʆʐɷɲʏɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ
ʍʏɿʎʋɹʆʏɸʃʄɳʍɸɿʎʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻʎʏɻʎʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼʎʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ,ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿʍʏɲɇʖɼʅɲʏɲ6ɹʘʎ9.
ȵɿɷɿʃʊʏɸʌɲ,ʍɻʅɸɿʙʆɸʏɲɿʊʏɿ:
x Ɉʌɿɳʆʏɲ ɹʇɿ (36) ʋʉʏɳʅɿɲ ʐɷɲʏɿʃɳ
ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ, ʅɸ ʍʐʆʉʄɿʃʊ ʅɼʃʉʎ 390
km, ɼʏʉɿ ʏʉ 37% ʏʉʐ ʍʐʆʉʄɿʃʉʑ
ʅɼʃʉʐʎ ʏʘʆ ʋʉʏɳʅɿʘʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ
ʏɲʇɿʆʉʅɸʀʏɲɿ ʍɸ ʃɲʄɼ ʃɲɿ ʐʗɻʄɼ
ʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ, ɸʆʙ ɸʀʃʉʍɿ
ʉʃʏʙ

(28)

ʋʉʏɳʅɿɲ

ʐɷɲʏɿʃɳ 

ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ, ʅɸ ʍʐʆʉʄɿʃʊ ʅɼʃʉʎ 431
km, ɼʏʉɿ ʏʉ 41% ʏʉʐ ʍʐʆʉʄɿʃʉʑ
ʅɼʃʉʐʎ ʏʘʆ ʋʉʏɳʅɿʘʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ
ʏɲʇɿʆʉʅɸʀʏɲɿ ʍɸ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʃɲʏʙʏɸʌɻ
ʏɻʎʃɲʄɼʎ.
ȴɸʃɲɸʋʏɳ (17) ʋʉʏɳʅɿɲ ʐɷɲʏɿʃɳ
ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ɷɸʆ ʏɲʇɿʆʉʅʉʑʆʏɲɿ ʃɲɽʙʎ
ɷɸʆ ʐʋɳʌʖʉʐʆ ɷɿɲɽɹʍɿʅɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ɶɿɲ

ɇʖɼʅɲ6:Ƀɿʃʉʄʉɶɿʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻʋʉʏɲʅʙʆ
ɉȴȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ

15726

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ʏɻʆʃɲʏɳʏɲʇɼʏʉʐʎʍɸʅʀɲɸʃʏʘʆʋɹʆʏɸ
ʃʄɳʍɸʘʆʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻʎ.
x ȶʆɲ (1) ʄɿʅʆɲʀʉ ʐɷɲʏɿʃʊ ʍʑʍʏɻʅɲ, ʅɸ
ʍʐʆʉʄɿʃɼɸʋɿʔɳʆɸɿɲ19,59km²,ɼʏʉɿʏʉ
55% ʏɻʎ ʍʐʆʉʄɿʃɼʎ ɸʋɿʔɳʆɸɿɲʎ ʏʘʆ
ʄɿʅʆɲʀʘʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ʏɲʇɿʆʉʅɸʀʏɲɿ ʍɸ
ʃɲʄɼ

ʃɲɿ

ʐʗɻʄɼ

ʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼ

ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ, ɸʆʙ ɷʑʉ (2) ʄɿʅʆɲʀɲ
ʐɷɲʏɿʃɳʍʐʍʏɼʅɲʏɲɷɸʆʏɲʇɿʆʉʅʉʑʆʏɲɿ 

ʃɲɽʙʎ ɷɸʆ ʐʋɳʌʖʉʐʆ ɷɿɲɽɹʍɿʅɲ
ʍʏʉɿʖɸʀɲɶɿɲʏɻʆʃɲʏɳʏɲʇɼʏʉʐʎʍɸʅʀɲ

ɇʖɼʅɲ7:Ƀɿʃʉʄʉɶɿʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻʄɿʅʆʙʆ
ɉȴȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ

ɸʃʏʘʆʋɹʆʏɸʃʄɳʍɸʘʆʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻʎ.
x ȴɸʃɲʏʌʀɲ (13) ʋɲʌɳʃʏɿɲ ʐɷɲʏɿʃɳ
ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ, ʅɸ ʍʐʆʉʄɿʃɼ ɸʋɿʔɳʆɸɿɲ
5.077 km2, ɼʏʉɿ ʏʉ 79% ʏɻʎ ʍʐʆʉʄɿʃɼʎ
ɸʋɿʔɳʆɸɿɲʎ

ʏʘʆ

ʋɲʌɳʃʏɿʘʆ

ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ʏɲʇɿʆʉʅɸʀʏɲɿ ʍɸ ʐʗɻʄɼ ɼ
ʃɲʄɼ ʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ, ɸʆʙ ɹʇɿ
(6)ʋɲʌɳʃʏɿɲʐɷɲʏɿʃɳʍʐʍʏɼʅɲʏɲ,ʋʉʐ
ʃɲʄʑʋʏʉʐʆ ɸʋɿʔɳʆɸɿɲ 1.357 km², ɼʏʉɿ
ʏʉ21%ʏɻʎʍʐʆʉʄɿʃɼʎɸʋɿʔɳʆɸɿɲʎʏʘʆ
ʋɲʌɳʃʏɿʘʆʏɲʇɿʆʉʅɸʀʏɲɿʍɸʃɲʏɳʍʏɲʍɻ 

ɇʖɼʅɲ8:Ƀɿʃʉʄʉɶɿʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻʋɲʌɳʃʏɿʘʆ
ɉȴȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ

ʃɲʏʙʏɸʌɻʏɻʎʃɲʄɼʎ.
x Ɉʉ ȴɹʄʏɲ ɇʋɸʌʖɸɿʉʑ, ʅɸ ɸʋɿʔɳʆɸɿɲ
11,97km2,ʋʉʐɲʆɼʃɸɿʍʏɻʆʃɲʏɻɶʉʌʀɲ
ʏʘʆ

ʅɸʏɲɴɲʏɿʃʙʆ

ʐɷɲʏɿʃʙʆ

ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ʏɲʇɿʆʉʅɸʀʏɲɿ ʍɸ ʅɹʏʌɿɲ
ʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻ. 

ɇʖɼʅɲ9:Ƀɿʃʉʄʉɶɿʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻʅɸʏɲɴɲʏɿʃʙʆ
ɉȴȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ

15727

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

9.1.2

ɍɻʅɿʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆʐɷɲʏɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ

ȸʖɻʅɿʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻɲʔʉʌɳʍʏɿʎʉʐʍʀɸʎʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎʃɲɿʄɲʅɴɳʆɸɿɷʑʉʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʅʉʑʎ:
x ʃɲʄɼ,ʊʏɲʆʊʄɸʎʉɿʋɲʌɳʅɸʏʌʉɿʋʄɻʌʉʑʆʏɲʋʌʊʏʐʋɲʋʉɿʊʏɻʏɲʎʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎʋʉʐʉʌʀɺʉʆʏɲɿ
ʍʏʉɅɲʌɳʌʏɻʅɲȻɀɹʌʉʎȰʏɻʎȾɉȰȸ.Ʌ.51354/2641/ȵ103/2010
x ʃɲʏʙʏɸʌɻ ʏɻʎ ʃɲʄɼʎ, ʊʏɲʆ ɹʍʏʘ ʃɲɿ ʅʀɲ ʋɲʌɳʅɸʏʌʉʎ ɷɸʆ ʏɻʌɸʀ ʏɲ ʋʌʊʏʐʋɲ ʋʉɿʊʏɻʏɲʎ
ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎʋʉʐʉʌʀɺʉʆʏɲɿʍʏʉɅɲʌɳʌʏɻʅɲȻɀɹʌʉʎȰʏɻʎȾɉȰȸ.Ʌ.51354/2641/ȵ103/2010
Ʉʏɲʆ ɹʆɲ ʐɷɲʏɿʃʊ ʍʑʍʏɻʅɲ ɸʋɿʏʐɶʖɳʆɸɿ ʍʐʅɴɲʏʊʏɻʏɲ ʅɸ ʊʄɲ ʏɲ ʋʌʊʏʐʋɲ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼʎ
ʋʉɿʊʏɻʏɲʎʋʉʐʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲɿʍʏɻʆɃɷɻɶʀɲ2008/105/ȵȾ,ʃɲʏɲɶʌɳʔɸʏɲɿʊʏɿɸʋɿʏʐɶʖɳʆɸɿʃɲʄɼʖɻʅɿʃɼ
ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ. ɇʏɻʆ ɲʆʏʀɽɸʏɻ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ (ɷɻʄ. ɲʆ ɲʃʊʅɲ ʃɲɿ ɹʆɲ ʋʉɿʉʏɿʃʊ ʍʏʉɿʖɸʀʉ ɷɸʆ ʋʄɻʌʉʀ ʏʉ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉʋʌʊʏʐʋʉʋʉɿʊʏɻʏɲʎʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ),ʃɲʏɲɶʌɳʔɸʏɲɿʊʏɿʏʉʍʑʍʏɻʅɲɲɷʐʆɲʏɸʀʆɲɸʋɿʏʑʖɸɿ
ʃɲʄɼʖɻʅɿʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻ.
ɇʏʉ ɉɷɲʏɿʃʊ ȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲ Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ ɇʏɸʌɸɳʎ ȵʄʄɳɷɲʎ, ʋɲʌɲʏɻʌɸʀʏɲɿ ɹʄʄɸɿʗɻ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ʋʉʐ ʆɲ
ʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻ ʉʐʍɿʙʆ ʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎ ʍʏɲ ʐɷɲʏɿʃɳ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ʏɻʎ ʋɸʌɿʉʖɼʎ
ʃɲɿ ʘʎ ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ʏɲ ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɲ ʐɷɲʏɿʃɳ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ʖɲʌɲʃʏɻʌʀɺʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ɳɶʆʘʍʏɻ ʖɻʅɿʃɼ
ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ(ɍɳʌʏɻʎ26).ȵɿɷɿʃʊʏɸʌɲ:
x ʏʌɿɳʆʏɲ ʏʌʀɲ (33) ʋʉʏɳʅɿɲ ʐɷɲʏɿʃɳ
ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ, ʅɸ ʍʐʆʉʄɿʃʊ ʅɼʃʉʎ 362 km,
ɼʏʉɿ ʏʉ 35% ʏʉʐ ʍʐʆʉʄɿʃʉʑ ʅɼʃʉʐʎ ʏʘʆ
ʋʉʏɳʅɿʘʆ

ʐɷɲʏɿʃʙʆ

ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ

ʏɲʇɿʆʉʅɸʀʏɲɿ ʍɸ ʃɲʄɼ ʖɻʅɿʃɼ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ.
Ɉʌʀɲ (3) ʅɸ ʍʐʆʉʄɿʃʊ ʅɼʃʉʎ 62 km, ɼʏʉɿ ʏʉ
6% ʏʉʐ ʍʐʆʉʄɿʃʉʑ ʅɼʃʉʐʎ ʏʘʆ ʋʉʏɳʅɿʘʆ
ʐɷɲʏɿʃʙʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ʏɲʇɿʆʉʅɸʀʏɲɿ ʍɸ
ʃɲʏʙʏɸʌɻ ʏɻʎ ʃɲʄɼʎ ʖɻʅɿʃɼʎ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ.
ɇɲʌɳʆʏɲ ʋɹʆʏɸ (45) ʋʉʏɳʅɿɲ ʐɷɲʏɿʃɳ
ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ɷɸʆ ʏɲʇɿʆʉʅʉʑʆʏɲɿ ʃɲɽʙʎ ɷɸʆ
ʐʋɳʌʖʉʐʆ ɷɿɲɽɹʍɿʅɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ɶɿɲ ʏɻʆ
ʃɲʏɳʏɲʇɼ ʏʉʐʎ ʍɸ ʅʀɲ ɸʃ ʏʘʆ ɷʑʉ ʃʄɳʍɸʘʆ
ʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻʎʏɻʎʖɻʅɿʃɼʎʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ. 

ɇʖɼʅɲ10:ɍɻʅɿʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻʋʉʏɲʅʙʆ
ɉȴȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ

15728

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

x ȴʑʉ (2) ʄɿʅʆɲʀɲ ʐɷɲʏɿʃɳ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ, ʅɸ
ʍʐʆʉʄɿʃɼ ɸʋɿʔɳʆɸɿɲ 30,6 km², ɼʏʉɿ ʏʉ 86%
ʏɻʎ ʍʐʆʉʄɿʃɼʎ ɸʋɿʔɳʆɸɿɲʎ ʏʘʆ ʄɿʅʆɿɲʀʘʆ
ʐɷɲʏɿʃʙʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ʏɲʇɿʆʉʅɸʀʏɲɿ ʍɸ
ʃɲʄɼ ʖɻʅɿʃɼ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ. ȵʆʙ ʏʉ ʏʌʀʏʉ ɷɸʆ
ʏɲʇɿʆʉʅɸʀʏɲɿ

ʃɲɽʙʎ

ɷɸʆ

ʐʋɳʌʖʉʐʆ

ɷɿɲɽɹʍɿʅɲʍʏʉɿʖɸʀɲɶɿɲʏɻʆʃɲʏɳʏɲʇɼʏʉʐʍɸ
ʅʀɲ ɸʃ ʏʘʆ ɷʑʉ ʃʄɳʍɸʘʆ ʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻʎ ʏɻʎ
ʖɻʅɿʃɼʎʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ. 

ɇʖɼʅɲ11:ɍɻʅɿʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻʋɲʌɳʃʏɿʘʆ
ɉȴȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ

x ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏʘʆ ʋɲʌɳʃʏɿʘʆ ʐɷɲʏɿʃʙʆ
ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ɷɸʆ ʏɲʇɿʆʉʅʉʑʆʏɲɿ ʘʎ ʋʌʉʎ
ʏɻʆ ʖɻʅɿʃɼ ʏʉʐʎ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ, ʄʊɶʘ ʏɻʎ
ɹʄʄɸɿʗɻʎ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ɲʋʊ ʏɲ ʋʌʊʍʔɲʏɲ
ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ. 

ɇʖɼʅɲ12:ɍɻʅɿʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻʋɲʌɳʃʏɿʘʆ
ɉȴȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ

x Ɉʉ ȴɹʄʏɲ ɇʋɸʌʖɸɿʉʑ ɷɸʆ ʏɲʇɿʆʉʅɸʀʏɲɿ ʘʎ
ʋʌʉʎ ʏɻʆ ʖɻʅɿʃɼ ʏʉʐ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ, ʄʊɶʘ ʏɻʎ
ɹʄʄɸɿʗɻʎ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ɲʋʊ ʏɲ ʋʌʊʍʔɲʏɲ
ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ. 

ɇʖɼʅɲ13:ɍɻʅɿʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻʅɸʏɲɴɲʏɿʃʙʆ
ɉȴȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ 

Ɉɲɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲʏɻʎʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻʎ ʏɻʎʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼʎʃɲɿʖɻʅɿʃɼʎʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎɶɿɲʃɳɽɸɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʊ
ʐɷɲʏɿʃʊ ʍʑʍʏɻʅɲ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɻ ʍʐʆʉʄɿʃɼ ʏʉʐʎ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ, ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿ ʍʏʉʆ Ʌʀʆɲʃɲ 30 ʋʉʐ
ɲʃʉʄʉʐɽɸʀ.

15729

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ʌʀʆɲʃɲʎ30:Ƀɿʃʉʄʉɶɿʃɼ–ɍɻʅɿʃɼ–ɇʐʆʉʄɿʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆʐɷɲʏɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ
Ⱦɲʏ.
ʄɸʃɳʆɻʎ
ɉɇ
ɲʋʉʌʌʉɼʎ

Ⱦʘɷɿʃʊʎɉɇ

Ʉʆʉʅɲɉɇ

ʃɲʄɼ

ʃɲʄɼ

ʃɲʄɼ

RW GR0718R000200049Ɂ ɇɅȵɆɍȵȻɃɇɅ.(ȰȿȰɀȰɁȰ)1

ɸʄʄɿʋɼʎ

ʃɲʏʙʏɸʌɻ
ʏɻʎʃɲʄɼʎ

ɸʄʄɿʋɼʎ

GR18

RW GR0718R000200050Ɂ ɇɅȵɆɍȵȻɃɇɅ.(ȰȿȰɀȰɁȰ)2

ɸʄʄɿʋɼʎ

ʃɲʏʙʏɸʌɻ
ʏɻʎʃɲʄɼʎ

ɸʄʄɿʋɼʎ

GR18

RW GR0718R000200058Ɂ ɇɅȵɆɍȵȻɃɇɅ.(ȰȿȰɀȰɁȰ)5

ɸʄʄɿʋɼʎ

ʃɲʄɼ

ɸʄʄɿʋɼʎ

GR18

RW GR0718R000200061Ɂ ɇɅȵɆɍȵȻɃɇɅ.(ȰȿȰɀȰɁȰ)6

ʅɹʏʌɿɲ

ʃɲʄɼ

ʅɹʏʌɿɲ

GR18

RW GR0718R000200064Ɂ ɇɅȵɆɍȵȻɃɇɅ.(ȰȿȰɀȰɁȰ)7

ʃɲʄɼ

ɳɶʆʘʍʏɻ

ɳɶʆʘʍʏɻ

GR18

RW GR0718R000200070Ɂ

ɇɅȵɆɍȵȻɃɇɅ.(ȰȿȰɀȰɁȰ)9
–ɆɃɉɇɈȻȰɁȻɈȸɇɆ.

ʃɲʄɼ

ʃɲʄɼ

ʃɲʄɼ

GR18

RW GR0718R000202051Ɂ

ȰɇɏɅɃɇɅ.1

ɸʄʄɿʋɼʎ

ɳɶʆʘʍʏɻ

ɸʄʄɿʋɼʎ

GR18

RW GR0718R000202052Ɂ

ȰɇɏɅɃɇɅ.2

ɳɶʆʘʍʏɻ

ɳɶʆʘʍʏɻ

ɳɶʆʘʍʏɻ

GR18

RW GR0718R000204053A ɇɅȵɆɍȵȻɃɇɅ.(ȰȿȰɀȰɁȰ)3

ɸʄʄɿʋɼʎ

ɳɶʆʘʍʏɻ

ɸʄʄɿʋɼʎ

GR18

RW GR0718R000204054A

ɈȰɌɆɃɇȿȰɀȻȰɇ1

ʃɲʃɼ

ɳɶʆʘʍʏɻ

ʃɲʃɼ

GR18

RW GR0718R000204055Ɂ

ɂȵɆȻȰɇɆ.

ɳɶʆʘʍʏɻ

ɳɶʆʘʍʏɻ

ɳɶʆʘʍʏɻ

GR18

RW GR0718R000204056A

ɈȰɌɆɃɇȿȰɀȻȰɇ2

ʃɲʃɼ

ɳɶʆʘʍʏɻ

ʃɲʃɼ

GR18

RW GR0718R000204057A ɇɅȵɆɍȵȻɃɇɅ.(ȰȿȰɀȰɁȰ)4

ʅɹʏʌɿɲ

ɳɶʆʘʍʏɻ

ʅɹʏʌɿɲ

GR18

RW GR0718R000206059Ɂ

ȳɃɆȳɃɅɃɈȰɀɃɇ1

ʐʗɻʄɼ

ʃɲʄɼ

ʐʗɻʄɼ

GR18

RW GR0718R000206060Ɂ

ȳɃɆȳɃɅɃɈȰɀɃɇ2

ʐʗɻʄɼ

ʃɲʄɼ

ʐʗɻʄɼ

GR18

RW GR0718R000208062Ɂ

ȾɆȻȺȰɆɃɆɆȵɀȰ1

ʅɹʏʌɿɲ

ʃɲʄɼ

ʅɹʏʌɿɲ

GR18

RW GR0718R000208063Ɂ

ȾɆȻȺȰɆɃɆɆȵɀȰ2

ʃɲʄɼ

ʃɲʄɼ

ʃɲʄɼ

GR18

RW GR0718R000210065Ɂ

ɀȰɆȰȺɃɆɆȵɀȰ

ʃɲʄɼ

ʃɲʄɼ

ʃɲʄɼ

GR18

RW GR0718R000212066Ɂ

ȰɆɍȰɁȻɃɆɆȵɀȰ

ʃɲʄɼ

ʃɲʄɼ

ʃɲʄɼ

GR18

RW GR0718R000214067Ɂ

ɌɉɇȻɁȰɇɆ.

ʃɲʄɼ

ʃɲʄɼ

ʃɲʄɼ

GR18

RW GR0718R000216068Ɂ

ɇɅȵɆɍȵȻɃɇɅ.(ȰȿȰɀȰɁȰ)8
–ȲȻɈɃȿȻɏɈȸɇɆ.

ʃɲʄɼ

ʃɲʄɼ

ʃɲʄɼ

GR18

RW GR0718R000218069Ɂ

ɇɅȵɆɍȵȻɃɇɅ.(ȰȿȰɀȰɁȰ)
10

ʃɲʄɼ

ʃɲʄɼ

ʃɲʄɼ

GR18

RW GR0718R000300072Ɂ

ɇȰɅɃɉɁɃɆɆȵɀȰ1

ɳɶʆʘʍʏɻ

ɳɶʆʘʍʏɻ

ɳɶʆʘʍʏɻ

GR18

RW GR0718R000300073Ɂ

ɇȰɅɃɉɁɃɆɆȵɀȰ2

ɳɶʆʘʍʏɻ

ɳɶʆʘʍʏɻ

ɳɶʆʘʍʏɻ

GR18

RW GR0718R000500075Ɂ

ɆȵɀȰɈȻȰ1

ʅɹʏʌɿɲ

ɳɶʆʘʍʏɻ

ʅɹʏʌɿɲ

GR18

RW GR0718R000500076Ɂ

ɆȵɀȰɈȻȰ2

ɳɶʆʘʍʏɻ

ɳɶʆʘʍʏɻ

ɳɶʆʘʍʏɻ

GR18

RW GR0718R000700078Ɂ

ȿȰɈȷɃɆɆȵɀȰ

ʅɹʏʌɿɲ

ɳɶʆʘʍʏɻ

ʅɹʏʌɿɲ

GR18

RW GR0718R000900079Ɂ

ȻɁȰɍɃɇɅ.

ʃɲʄɼ

ʃɲʄɼ

ʃɲʄɼ

GR18

RW GR0718R000900080Ɂ

ȾɆȰɁȻɃɆɆȵɀȰ1

ʃɲʄɼ

ʃɲʄɼ

ʃɲʄɼ

GR18

RW GR0718R000100071Ɂ

GR18

ȴɆȻɇɈȵȿɃɆɆȵɀȰ

Ƀɿʃʉʄʉɶɿʃɼ
ɍɻʅɿʃɼ
ɇʐʆʉʄɿʃɼ
ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ

15730

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ⱦʘɷɿʃʊʎ
Ⱦɲʏ.
ʄɸʃɳʆɻʎ
ɉɇ
ɲʋʉʌʌʉɼʎ

Ⱦʘɷɿʃʊʎɉɇ

Ʉʆʉʅɲɉɇ

Ƀɿʃʉʄʉɶɿʃɼ
ɍɻʅɿʃɼ
ɇʐʆʉʄɿʃɼ
ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ

GR18

RW GR0718R000902081Ɂ

ȾɆȰɁȻɃɆɆȵɀȰ2

ʃɲʄɼ

ʃɲʄɼ

ʃɲʄɼ

GR18

RW GR0718R000904082Ɂ

ȲȻɇɈɆȻɈɇȰɆ.1

ʃɲʄɼ

ʃɲʄɼ

ʃɲʄɼ

GR18

RW GR0718R000904083Ɂ

ȲȻɇɈɆȻɈɇȰɆ.2

ʃɲʄɼ

ʃɲʄɼ

ʃɲʄɼ

GR19

RW GR0719R000100009N

ɀȵɇȰɅȻɃɇɆ.1

ʃɲʃɼ

ɳɶʆʘʍʏɻ

ʃɲʃɼ

GR19

RW GR0719R000100010N

ɀȵɇȰɅȻɃɇɆ.2–
ɀȰȾɆɉɀȰȿȸɇɆ.

ɳɶʆʘʍʏɻ

ɳɶʆʘʍʏɻ

ɳɶʆʘʍʏɻ

GR19

RW GR0719R000100011N

ɀȵɇȰɅȻɃɇɆ.3

ʃɲʃɼ

ɳɶʆʘʍʏɻ

ʃɲʃɼ

GR19

RW GR0719R000200001N

ȾȸɆȵɉɇɆ.1ͲȲɃɉȴɏɆɃɇ

ʃɲʄɼ

ʃɲʄɼ

ʃɲʄɼ

GR19

RW GR0719R000200002N

ȾȸɆȵɉɇɆ.2

ʃɲʄɼ

ʃɲʄɼ

ʃɲʄɼ

GR19

RW GR0719R000200004N

ȾȸɆȵɉɇɆ.4

ʃɲʄɼ

ɳɶʆʘʍʏɻ

ɳɶʆʘʍʏɻ

GR19

RW GR0719R000202003N ȾȸɆȵɉɇɆ.3–ȳȵɆɃɆɆȵɀȰɆ.

ʃɲʄɼ

ʃɲʄɼ

ʃɲʄɼ

GR19

RW GR0719R000204005N

ʃɲʄɼ

ɳɶʆʘʍʏɻ

ɳɶʆʘʍʏɻ

GR19

RW GR0719R000204006N ɁȸȿȵɉɇɅ.2ͲɀȰȾɆɉɆɆȵɀȰ

ʃɲʄɼ

ʃɲʄɼ

ʃɲʄɼ

GR19

RW GR0719R000204007N

ɁȸȿȵɉɇɅ.3

ʃɲʄɼ

ɳɶʆʘʍʏɻ

ɳɶʆʘʍʏɻ

GR19

RW GR0719R000300012N

ȿȰɀȰɆȸɇɆ.

ʃɲʄɼ

ʃɲʄɼ

ʃɲʄɼ

GR19

RW GR0719R000400008N

ȿȸȴȰɇɅ.ɂȵɆȻȰɇ

ɳɶʆʘʍʏɻ

ɳɶʆʘʍʏɻ

ɳɶʆʘʍʏɻ

GR19

RW GR0719R000500013N

ɀȵȿȰɇɆ.

ɳɶʆʘʍʏɻ

ɳɶʆʘʍʏɻ

ɳɶʆʘʍʏɻ

GR19

RW GR0719R000700014N

ɀȰɁȻȾȻȰɈȸɇɆ.

ʃɲʄɼ

ɳɶʆʘʍʏɻ

ɳɶʆʘʍʏɻ

GR19

RW GR0719R000900015N

ɍɃɁȴɆɃɇɆ.

ɳɶʆʘʍʏɻ

ɳɶʆʘʍʏɻ

ɳɶʆʘʍʏɻ

GR19

RW GR0719R001100016N

ȳȿȰɉȾɃɇɆ.

ʃɲʄɼ

ʃɲʄɼ

ʃɲʄɼ

GR19

RW GR0719R001300017N

ɀȵȳȰȿɃɆȵɀȰ

ʃɲʄɼ

ɳɶʆʘʍʏɻ

ɳɶʆʘʍʏɻ

GR19

RW GR0719R001500018N

ɅɃɆɌɉɆȰɇɆ.

ʃɲʄɼ

ʃɲʄɼ

ʃɲʄɼ

GR19

RW GR0719R001700019N

ȵɉȲɃȻȰ

ʐʗɻʄɼ

ʃɲʄɼ

ʐʗɻʄɼ

GR19

RW GR0719R001900020N

ȾȰɇɈȰȿȻȰɇɆ.

ʅɹʏʌɿɲ

ɳɶʆʘʍʏɻ

ʅɹʏʌɿɲ

GR19

RW GR0719R002100021N

ɇȰɆȰɁɈȰɅɃɈȰɀɃɇ

ɳɶʆʘʍʏɻ

ɳɶʆʘʍʏɻ

ɳɶʆʘʍʏɻ

GR19

RW GR0719R002300022N

ɇȸɅȻȰɇ.

ʃɲʄɼ

ʃɲʄɼ

ʃɲʄɼ

GR19

RW GR0719R002500023N

ȴȵɀȰɈȰɆ.

ɳɶʆʘʍʏɻ

ɳɶʆʘʍʏɻ

ɳɶʆʘʍʏɻ

GR19

RW GR0719R002700024N

ɂȸɆɃɅɃɈȰɀɃɇ

ʃɲʄɼ

ʃɲʄɼ

ʃɲʄɼ

GR22

RW GR0722R000100045Ɂ

ɈɆȰɁȸɇɃɉȴȰ

ʃɲʄɼ

ɳɶʆʘʍʏɻ

ɳɶʆʘʍʏɻ

GR22

RW GR0722R000300046Ɂ

ɅȿȰɈȰɁȻȰɇɆ.

ɳɶʆʘʍʏɻ

ɳɶʆʘʍʏɻ

ɳɶʆʘʍʏɻ

GR22

RW GR0722R000500047Ɂ

ɂȵɆȻȰɇɆ.

ɳɶʆʘʍʏɻ

ɳɶʆʘʍʏɻ

ɳɶʆʘʍʏɻ

GR22

RW GR0722R000700048Ɂ

ȰȿȰɆȳȻɁɃɆ.

ʅɹʏʌɿɲ

ɳɶʆʘʍʏɻ

ʅɹʏʌɿɲ

GR23

RW GR0723R000000031ȸ ȾȸɌȻɇɃɇɅ.(ȲɃȻɏɈȻȾɃɇ)5

ɸʄʄɿʋɼʎ

ʃɲʏʙʏɸʌɻ
ʏɻʎʃɲʄɼʎ

ɸʄʄɿʋɼʎ

ɁȸȿȵɉɇɅ.1

15731

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ⱦʘɷɿʃʊʎ
Ⱦɲʏ.
ʄɸʃɳʆɻʎ
ɉɇ
ɲʋʉʌʌʉɼʎ

Ⱦʘɷɿʃʊʎɉɇ

Ʉʆʉʅɲɉɇ

Ƀɿʃʉʄʉɶɿʃɼ
ɍɻʅɿʃɼ
ɇʐʆʉʄɿʃɼ
ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ

GR23

RW GR0723R000000037N ȾȸɌȻɇɃɇɅ.(ȲɃȻɏɈȻȾɃɇ)4

ʅɹʏʌɿɲ

ʃɲʄɼ

ʅɹʏʌɿɲ

GR23

RW GR0723R000000040N ȾȸɌȻɇɃɇɅ.(ȲɃȻɏɈȻȾɃɇ)3

ʅɹʏʌɿɲ

ɳɶʆʘʍʏɻ

ʅɹʏʌɿɲ

GR23

RW GR0723R000000042N

ȾȸɌȻɇɃɇɅ.(ȲɃȻɏɈȻȾɃɇ)1–
ȾȰɁȻȰɁȻɈȸɇɆ.

ʃɲʄɼ

ɳɶʆʘʍʏɻ

ɳɶʆʘʍʏɻ

GR23

RW GR0723R000002032Ȱ

ɀȵȿȰɇɅ.3
(ɀȰɉɆɃɅɃɈȰɀɃɇ)

ʅɹʏʌɿɲ

ɳɶʆʘʍʏɻ

ʅɹʏʌɿɲ

GR23

RW GR0723R000002033ȸ

ɀȵȿȰɇɅ.2
(ɀȰɉɆɃɅɃɈȰɀɃɇ)

ʅɹʏʌɿɲ

ɳɶʆʘʍʏɻ

ʅɹʏʌɿɲ

GR23

RW GR0723R000002034ȸ

ɀȵȿȰɇɅ.1
(ɀȰɉɆɃɅɃɈȰɀɃɇ)

ʅɹʏʌɿɲ

ʃɲʄɼ

ʅɹʏʌɿɲ

GR23

RW GR0723R000004035N

ɅɃɁɈȷȰɆ.

ɳɶʆʘʍʏɻ

ɳɶʆʘʍʏɻ

ɳɶʆʘʍʏɻ

GR23

RW GR0723R000006036N

ȵɆȾɉɁȰ

ɸʄʄɿʋɼʎ

ʃɲʄɼ

ɸʄʄɿʋɼʎ

GR23

RW GR0723R000008038N

ȲȰȺɉɆɆȵɀȰ

ʃɲʄɼ

ɳɶʆʘʍʏɻ

ɳɶʆʘʍʏɻ

GR23

RW GR0723R000010039N

ɀɅɃȳȴȰɁɃɆɆȵɀȰ

ʃɲʄɼ

ʃɲʄɼ

ʃɲʄɼ

GR23

RW GR0723R000012041N

ȾȸɌȻɇɃɇɅ.(ȲɃȻɏɈȻȾɃɇ)2–
ȰɅɃɇɈɃȿȻȰɇɆ.

ʃɲʄɼ

ɳɶʆʘʍʏɻ

ɳɶʆʘʍʏɻ

GR23

RW GR0723R000014043N

ȾȰȿȰɀȻɈȸɇɆ.

ʅɹʏʌɿɲ

ɳɶʆʘʍʏɻ

ʅɹʏʌɿɲ

GR23

RW GR0723R000100044Ɂ

ɆȻɈɇɏɁȰɇɆ.

ʅɹʏʌɿɲ

ɳɶʆʘʍʏɻ

ʅɹʏʌɿɲ

GR24

RW GR0724R000100029N

ɇȾȻɈɇȰɆ.

ɸʄʄɿʋɼʎ

ɳɶʆʘʍʏɻ

ɸʄʄɿʋɼʎ

GR24

RW GR0724R000300030N

ȾȰɈȰɌɉȳȻɆ.

ɳɶʆʘʍʏɻ

ɳɶʆʘʍʏɻ

ɳɶʆʘʍʏɻ

GR25

RW GR0725R000100027N

ȿȻȲȰȴɃɇɈɆȰɇɆ.
(ɇɈɆȰȲɃɅɃɈȰɀɃɇ)

ɳɶʆʘʍʏɻ

ɳɶʆʘʍʏɻ

ɳɶʆʘʍʏɻ

GR25

RW GR0725R000200025N

ȰɇɏɅɃɇɅ.(ȲɃɉɆȻȵɁȸɇ)1

ʃɲʃɼ

ʃɲʄɼ

ʃɲʃɼ

GR25

RW GR0725R000200026N

ȰɇɏɅɃɇɅ.(ȲɃɉɆȻȵɁȸɇ)2

ʅɹʏʌɿɲ

ɳɶʆʘʍʏɻ

ʅɹʏʌɿɲ

GR25

RW GR0725R000300028N

ȾȿȵȻɇɃɉɆȰɇɆ.

ɳɶʆʘʍʏɻ

ɳɶʆʘʍʏɻ

ɳɶʆʘʍʏɻ

GR19
GR23
GR23

LW GR0719L000000002N
LW GR0723L000000001N
LW GR0723L000000003N

ȴɉɇɈɃɇ
ɅȰɆȰȿȻɀɁȸ
ɉȿȻȾȸ

ɳɶʆʘʍʏɻ
ɳɶʆʘʍʏɻ
ʃɲʄɼ

ɳɶʆʘʍʏɻ
ʃɲʄɼ
ʃɲʄɼ

ɳɶʆʘʍʏɻ
ɳɶʆʘʍʏɻ
ʃɲʄɼ

GR18

TW

GR0718Ɉ0001Ɂ

ȴɹʄʏɲɇʋɸʌʖɸɿʉʑ

ʅɹʏʌɿɲ

ɳɶʆʘʍʏɻ

ʅɹʏʌɿɲ

GR18

CW

GR0718C0004N

ɄʌʅʉʎɅʏɸʄɸʉʑ

ʐʗɻʄɼ

ɳɶʆʘʍʏɻ

ɳɶʆʘʍʏɻ

GR18

CW

GR0718C0005N

ȴʀɲʐʄʉʎɏʌɸʙʆ

ʐʗɻʄɼ

ɳɶʆʘʍʏɻ

ɳɶʆʘʍʏɻ

GR18

CW

GR0718C0007N

ɀɲʄʄɿɲʃʊʎȾʊʄʋʉʎ

ʅɹʏʌɿɲ

ɳɶʆʘʍʏɻ

ʅɹʏʌɿɲ

GR19

CW

GR0719C0006N

ȲʊʌɸɿʉʎȵʐɴʉʁʃʊʎȾʊʄʋʉʎ

ʅɹʏʌɿɲ

ɳɶʆʘʍʏɻ

ʅɹʏʌɿɲ

GR19

CW

GR0719C0008N

Ȱʆ.Ȱʃʏɹʎȵʑɴʉɿɲʎ

ʐʗɻʄɼ

ɳɶʆʘʍʏɻ

ɳɶʆʘʍʏɻ

GR19

CW

GR0719C0009N

Ɂɻʍʀɷɲ1

ʐʗɻʄɼ

ɳɶʆʘʍʏɻ

ɳɶʆʘʍʏɻ

GR19

CW

GR0719C0010N

Ɂɻʍʀɷɲ2

ʐʗɻʄɼ

ɳɶʆʘʍʏɻ

ɳɶʆʘʍʏɻ

GR19

CW

GR0719C0013N

ɁʊʏɿʉʎȵʐɴʉʁʃʊʎͲȰʄɿɴɹʌɿ

ʃɲʄɼ

ɳɶʆʘʍʏɻ

ɳɶʆʘʍʏɻ

15732

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ⱦʘɷɿʃʊʎ
Ⱦɲʏ.
ʄɸʃɳʆɻʎ
ɉɇ
ɲʋʉʌʌʉɼʎ

Ⱦʘɷɿʃʊʎɉɇ

Ʉʆʉʅɲɉɇ

Ƀɿʃʉʄʉɶɿʃɼ
ɍɻʅɿʃɼ
ɇʐʆʉʄɿʃɼ
ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ

GR19

CW

GR0719C0014N

ȰʃʏɹʎʃʊʄʋʉʐɅɸʏɲʄɿʙʆͲ
ɇʏʑʌɲ

ʃɲʄɼ

ɳɶʆʘʍʏɻ

ɳɶʆʘʍʏɻ

GR19

CW

GR0719C0015N

ȾɳʌʐʍʏʉʎͲɁ.ȵʑɴʉɿɲ

ʐʗɻʄɼ

ɳɶʆʘʍʏɻ

ɳɶʆʘʍʏɻ

GR22

CW

GR0722C0011Ɂ

Ⱦʊʄʋʉʎȿɳʌʐʅʆɲʎ

ɸʄʄɿʋɼʎ

ɳɶʆʘʍʏɻ

ɸʄʄɿʋɼʎ

GR23

CW

GR0723C0012N

ȾʊʄʋʉʎȰʐʄʀɷɲʎ

ʅɹʏʌɿɲ

ɳɶʆʘʍʏɻ

ʅɹʏʌɿɲ

GR24

CW

GR0724C0016N

ɄʌʅʉʎȻʏɹɲʎ

ʅɹʏʌɿɲ

ɳɶʆʘʍʏɻ

ʅɹʏʌɿɲ

GR24

CW

GR0724C0017Ɂ

ɄʌʅʉʎȰʆʏʀʃʐʌɲʎ

ʅɹʏʌɿɲ

ɳɶʆʘʍʏɻ

ʅɹʏʌɿɲ

GR25

CW

GR0725C0018N

Ʉʌʅʉʎȴʊʅɴʌɲɿʆɲʎ

ʃɲʄɼ

ɳɶʆʘʍʏɻ

ɳɶʆʘʍʏɻ

GR25

CW

GR0725C0019N

ȾʉʌɿʆɽɿɲʃʊʎʃʊʄʋʉʎͲ
Ȳʉɿʘʏʀɲ

ʃɲʄɼ

ɳɶʆʘʍʏɻ

ɳɶʆʘʍʏɻ

GR35

CW

GR0735C0001N

Ȱʃʏɹʎɇʃɿɳɽʉʐ

ʐʗɻʄɼ

ɳɶʆʘʍʏɻ

ɳɶʆʘʍʏɻ

GR35

CW

GR0735C0002N

Ⱥɳʄɲʍʍɲɇʋʉʌɳɷʘʆ

ʐʗɻʄɼ

ɳɶʆʘʍʏɻ

ɳɶʆʘʍʏɻ

GR35

CW

GR0735C0003N

Ȱʃʏɹʎɇʃʑʌʉʐ

ʐʗɻʄɼ

ɳɶʆʘʍʏɻ

ɳɶʆʘʍʏɻ

CW (Coastal Water) – Ʌɲʌɳʃʏɿʉ ɉɷɲʏɿʃʊ ɇʑʍʏɻʅɲ, LW (Lake Water) – ȿɿʅʆɲʀʉ ɉɷɲʏɿʃʊ ɇʑʍʏɻʅɲ, RW (River Water) –
Ʌʉʏɳʅɿʉ ɉɷɲʏɿʃʊ ɇʑʍʏɻʅɲ, TW (Transitional Water) – ɀɸʏɲɴɲʏɿʃʊ ɉɷɲʏɿʃʊ ɇʑʍʏɻʅɲ, GWB (GroundWater Body) –
ɉʋʊɶɸɿʉɉɷɲʏɿʃʊɇʑʍʏɻʅɲ. 

ȸʍʐʆʉʄɿʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻʏʘʆɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆʐɷɲʏɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆʋɲʌʉʐʍɿɳɺɸʏɲɿʍʏʉʆɍɳʌʏɻ27.

Ȱʆɲʄʐʏɿʃɳʍʏʉɿʖɸʀɲʏɻʎɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎʃɲɿʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻʎʏɻʎʋʉɿʉʏɿʃɼʎʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ
ʏʘʆ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆ ʐɷɲʏɿʃʙʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ, ɷʀʆʉʆʏɲɿ ʍʏʉ Ʌɲʌɲɷʉʏɹʉ 9 ʏɻʎ Ȱ
ʔɳʍɻʎ, ʅɸ ʏʀʏʄʉ «Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʃɲɿ ʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻ ʏɻʎ ʋʉɿʉʏɿʃɼʎ (ʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼʎ ʃɲɿ
ʖɻʅɿʃɼʎ)ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎʏʘʆɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆʐɷɲʏɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ». 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

15733

15734

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

15735

15736

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻʃɲɿʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻʏɻʎʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎʏʘʆʐʋʊɶɸɿʘʆʐɷɲʏɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ

9.2
9.2.1

Ʌʉʍʉʏɿʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻʏʘʆʐʋʉɶɸʀʘʆʐɷɲʏɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ

ȸʋʉʍʉʏɿʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻʏʘʆʐɷɳʏʘʆʍʖɸʏʀɺɸʏɲɿʅɸʏɻʍʏɳɽʅɻʏʘʆʐʋʊɶɸɿʘʆʐɷɳʏʘʆɸʆʙɸʇɲʍʔɲʄʀɺɸɿ
ʏʉʆ ɷɿɲɽɹʍɿʅʉ ʋʊʌʉ ʏʘʆ ʐʋʊɶɸɿʘʆ ʐɷɳʏʘʆ. ȸ ʅɸɽʉɷʉʄʉɶɿʃɼ ʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻ ɶɿɲ ʏʉʆ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊ ʏɻʎ
ʋʉʍʉʏɿʃɼʎʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎɴɲʍʀʍʏɻʃɸʍʏɻʆɃɷɻɶʀɲ2000/60/ȵȾ.
ȶʆɲɉʋʊɶɸɿʉɉɷɲʏɿʃʊɇʑʍʏɻʅɲɽɸʘʌɸʀʏɲɿʊʏɿɸʀʆɲɿʍɸʃɲʄɼʋʉʍʉʏɿʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻʊʏɲʆ:
™ ʉɿ ʅɹʍɸʎ ɸʏɼʍɿɸʎ ʅɲʃʌʉʖʌʊʆɿɸʎ ɲʋʉʄɼʗɸɿʎ ʃɲɿ ɲʋʙʄɸɿɸʎ ɷɸʆ ʇɸʋɸʌʆʉʑʆ ʏɻ ʅɹʍɻ ɸʏɼʍɿɲ
ʅɲʃʌʉʖʌʊʆɿɲ ɸʋɲʆɲʋʄɼʌʘʍɻ ʅɸʀʉʆ ʏɻ ʅɹʍɻ ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɻ ʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼ ʋɲʌʉʖɼ ʍʏɲ
ɸʋɻʌɸɲɺʊʅɸʆɲ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃɳ ɉɷɲʏɿʃɳ ɇʐʍʏɼʅɲʏɲ (ɴɲʍɿʃɼ ʌʉɼ). ȵʆʙ ʋɲʌɳʄʄɻʄɲ, ʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ
ʐʋʊʗɻ ʋɿɽɲʆɼ ʅɸʏɲɴʉʄɼ ʏɻʎ ɲʄʄɻʄɸʋʀɷʌɲʍɻʎ ʅɸ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃɳ ʐɷɲʏɿʃɳ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ʃɲɿ
ʉɿʃʉʍʐʍʏɼʅɲʏɲ.
™ ɷɸʆ ʐʋʊʃɸɿʏɲɿ ʍɸ ɲʆɽʌʘʋʉɶɸʆɸʀʎ ʅɸʏɲɴʉʄɹʎ ʋʉʐ ɽɲ ʉɷɻɶʉʑʍɲʆ ʍɸ ʅɻ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ
ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆ ʍʏʊʖʘʆ ʃɲɿ ʍɸ ʍɻʅɲʆʏɿʃɼ ɴʄɳɴɻ ʏʘʆ ʖɸʌʍɲʀʘʆ ʉɿʃʉʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ʏɲ ʉʋʉʀɲ
ɸʇɲʌʏʙʆʏɲɿɳʅɸʍɲɲʋʊɲʐʏʊ.
ɇʐʆɸʋʙʎɶɿɲʏɻʆɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʏɻʎʋʉʍʉʏɿʃɼʎʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎɸʃʏɿʅɳʏɲɿɻʅɸʏɲɴʉʄɼʏɻʎʍʏɳɽʅɻʎʍɸɴɳɽʉʎ
ʖʌʊʆʉʐɸʔʊʍʉʆɹʖɸɿɸʇɲʍʔɲʄɿʍʏɸʀɻɸʋɲʌʃɼʎʋʐʃʆʊʏɻʏɲʏʘʆʍɻʅɸʀʘʆʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ
ʆɲɸʃʏɿʅɻɽɸʀɲʐʏɼɻɷɿɲʃʑʅɲʆʍɻʖʘʌʀʎʍʔɳʄʅɲʏɲ.ȵʋʀʍɻʎ,ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʐʋʊʗɻʋɲʌɳɶʉʆʏɸʎʊʋʘʎ,ɻ
ʐʔɲʄʅʑʌɿʆʍɻ ɻ ʉʋʉʀɲ ɸʄɹɶʖɸʏɲɿ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻ ʏɻʎ ɷɿɲʃʑʅɲʆʍɻʎ ʏɻʎ ɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎ
ɲɶʘɶɿʅʊʏɻʏɲʎ(EC)ʃɲɿʏʘʆʖʄʘʌɿʊʆʏʘʆ(Cl).
ȳɿɲ ʏɻʆ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʏɻʎ ʋʉʍʉʏɿʃɼʎ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʏʘʆ ʐʋʉɶɸʀʘʆ ʐɷɲʏɿʃʙʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ʏʉʐ ɉɷɲʏɿʃʉʑ
ȴɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎ Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ ɇʏɸʌɸɳʎ ȵʄʄɳɷɲʎ, ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɼɽɻʃɲʆ ʃʐʌʀʘʎ ʏɲ ɷɿɲɽɹʍɿʅɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ɲʋʊ
ʏʉ ɷʀʃʏʐʉ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ ʏɻʎ ʐʋʊɶɸɿɲʎ ʍʏɳɽʅɻʎ ʏʉʐ Ȼʆʍʏɿʏʉʑʏʉʐ ȳɸʘʄʉɶɿʃʙʆ ʃɲɿ ɀɸʏɲʄʄɸʐʏɿʃʙʆ
ȵʌɸʐʆʙʆ (Ȼȳɀȵ), ʏʉ ʉʋʉʀʉ ɲʋʉʏɸʄɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ɶɸʘʏʌɼʍɸɿʎ, ʋɻɶɳɷɿɲ ɸʆʏɲɶʅɹʆɲ ʍɸ ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ
ʅɲʃʌʊʖʌʉʆɻʎ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ ʏɻʎ ʋʉʍʊʏɻʏɲʎ ʏʘʆ ʐʋʊɶɸɿʘʆ ʆɸʌʙʆ ʍʏɲ ʉʋʉʀɲ ɹʖʉʐʆ
ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɻɽɸʀʍʐʍʏɻʅɲʏɿʃɹʎʅɸʏʌɼʍɸɿʎʍʏɳɽʅɻʎ,ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʍʏʉɿʖɸʀɲʄʉɿʋʙʆʅɸʄɸʏʙʆʋʉʐɹʖʉʐʆ
ʍʐʄʄɸʖɽɸʀ.
Ɉɲʐʋʊɶɸɿɲʐɷɲʏɿʃɳʍʐʍʏɼʅɲʏɲʅɿʃʌʉʑɹʘʎʅɹʍʉʐʅɸɶɹɽʉʐʎɸʀʆɲɿʍɸʅɸɶɳʄʉɴɲɽʅʊɸʐʋʌʊʍɴʄɻʏɲ
ʍʏɿʎʋɿɹʍɸɿʎ,ɻʋʀɸʍɻɲʋʊʏɿʎɲʋʉʄɼʗɸɿʎɸʀʆɲɿʍʏɲʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɲʃɲɽʉʌɿʍʏɿʃɼɶɿɲʏɻʆʃɲʏɲɶʌɲʔʊʅɸʆɻ
ʍɼʅɸʌɲ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʏʉʐʎ. Ƀɿ ʍʐʆɽɼʃɸʎ ɷɿɲʔʉʌʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ɲʆɳʄʉɶɲ ʅɸ ʏɻʆ ɽɹʍɻ, ʏʉ ɸʀɷʉʎ ʃɲɿ ʏʉ
ɲʆɳɶʄʐʔʉ ʏɻʎ ʋɸʌɿʉʖɼʎ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ʏʘʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ, ʋʉʐ ʃɲɽʉʌʀɺʉʐʆ ʃɲɿ ʏʉ ʃɲɽɸʍʏʙʎ ʏʘʆ
ɲʍʃʉʑʅɸʆʘʆʋɿɹʍɸʘʆʄʊɶʘɲʋʉʄɼʗɸʘʆʐʋʊɶɸɿʉʐʆɸʌʉʑ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ɉɲɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲʏɻʎʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻʎʏɻʎʋʉʍʉʏɿʃɼʎʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎɶɿɲʃɳɽɸʐʋʊɶɸɿʉʐɷɲʏɿʃʊʍʑʍʏɻʅɲ,
ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿʍʏʉʆɅʀʆɲʃɲ31.Ʉʋʘʎʋɲʌʉʐʍɿɳɺɸʏɲɿʍʏʉɍɳʌʏɻ28,ʏɲʐʋʊɶɸɿɲɉɷɲʏɿʃɳɇʐʍʏɼʅɲʏɲ
ʋʉʐʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʐʆʃɲʃɼʋʉʍʉʏɿʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻɸʃʏɿʅʙʆʏɲɿʍɸʋɹʆʏɸ (5)ʍʏʉɉɷɲʏɿʃʊȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲ.Ɉɲ
ʍʐʍʏɼʅɲʏɲɲʐʏɳʃɲʄʑʋʏʉʐʆɸʋɿʔɳʆɸɿɲʋɸʌʀʋʉʐ880km²ɼʏʉɿʏʉ7,2%ʏɻʎʍʐʆʉʄɿʃɼʎɸʋɿʔɳʆɸɿɲʎʏʘʆ
ʐʋʊɶɸɿʘʆʐɷɲʏɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆʏʉʐɉɷɲʏɿʃʉʑȴɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ.
9.2.2

Ʌʉɿʉʏɿʃɼ(ɍɻʅɿʃɼ)ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʏʘʆʐʋʉɶɸʀʘʆʐɷɲʏɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ

ȳɿɲ ʏɻʆ ʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻ ʏɻʎ ʋʉɿʉʏɿʃɼʎ (ʖɻʅɿʃɼʎ) ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ
ʏʘʆ ʐʋʉɶɸʀʘʆ ʐɷɲʏɿʃʙʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ʏʉʐ ɉɷɲʏɿʃʉʑ
ȴɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎ

Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ

ɇʏɸʌɸɳʎ

ȵʄʄɳɷɲʎ

ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɼɽɻʃɲʆ ʃʐʌʀʘʎ ʏɲ ɷɿɲɽɹʍɿʅɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ɲʋʊ ʏɲ
ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ ʏɻʎ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʏʘʆ
ʐʋʉɶɸʀʘʆ ʐɷɳʏʘʆ ʏʉʐ Ȼʆʍʏɿʏʉʑʏʉʐ ȳɸʘʄʉɶɿʃʙʆ ʃɲɿ
ɀɸʏɲʄʄɸʐʏɿʃʙʆ ȵʌɸʐʆʙʆ (Ȼȳɀȵ) ʃɲɿ ʏʉʐ ȳɸʆɿʃʉʑ ɍɻʅɸʀʉʐ
ʏʉʐȾʌɳʏʉʐʎ(ȳɍȾ).
Ɉɲ ɷɸɷʉʅɹʆɲ ʏʉʐ Ȼȳɀȵ ɲʔʉʌʉʑʆ ʖʌʉʆʉʍɸɿʌɹʎ ʅɸʏʌɼʍɸʘʆ
ʔʐʍɿʃʉʖɻʅɿʃʙʆ ʋɲʌɲʅɹʏʌʘʆ ʃɲɿ ɸɿɷɿʃʙʆ ʖɻʅɿʃʙʆ
ʋɲʌɲʅɹʏʌʘʆ ʍɸ ʍɻʅɸʀɲ ɸʅʔɳʆɿʍɻʎ ʆɸʌʉʑ (ɶɸʘʏʌɼʍɸɿʎ,
ʋɻɶɹʎ,ʋɻɶɳɷɿɲ)ɶɿɲʏɻʆʋɸʌʀʉɷʉ2000Ͳ2008.
Ɉɲ ɷɸɷʉʅɹʆɲ ʏʉʐ ȳɸʆɿʃʉʑ ɍɻʅɸʀʉʐ ʏʉʐ Ⱦʌɳʏʉʐʎ ɲʔʉʌʉʑʆ

ɇʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉɳʌɽʌʉ4(2)ʏɻʎʉɷɻɶʀɲʎ
2006/118/ȵȾ ɶɿɲ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ɹʆɲ ɉɉɇ ʍɸ
ʃɲʄɼ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɿʃɲʆʉʋʉɿɸʀ
ʍɸ ʊʄɲ ʏɲ ʍɻʅɸʀɲ ʏɿʎ AAT ʃɲɿ ʏɲ
ʋʌʊʏʐʋɲ ʋʉɿʊʏɻʏɲʎ. ɀʋʉʌɸʀ ʊʅʘʎ ɹʆɲ
ɉɉɇ ʆɲ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɸʀ ʍɸ ʃɲʄɼ
ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʋɲʌʊʄʉ ʋʉʐ ʐʋɳʌʖʉʐʆ ʃɲɿ
ʐʋɸʌɴɳʍɸɿʎ ʍɸ ʉʌɿʍʅɹʆɲ ʍɻʅɸʀɲ ɸɳʆ
ʋʌʉʃʑʗɸɿɲʋʊʃɲʏɳʄʄɻʄɻɹʌɸʐʆɲʊʏɿɻ
ʌʑʋɲʆʍɻɷɸʆɲʋɸɿʄɸʀʏʉʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʃɲɿ
ʏɿʎ ɲʆɽʌʙʋɿʆɸʎ ʖʌɼʍɸɿʎ. ȶʏʍɿ ɻ
ʐʋɹʌɴɲʍɻ ʏʘʆ ȰȰɈ ɷɸʆ ʍɻʅɲʀʆɸɿ
ɲʐʏʊʅɲʏɲ ʊʏɿ ʏʉ ɉɉɇ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ʍɸ ʃɲʄɼ
ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɲʄʄɳ ɸʋɿɴɳʄɸɿ ʏɻʆ
ʋɸʌɲɿʏɹʌʘɹʌɸʐʆɲɶɿɲʏʉʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʅʊ
ʏʉʐɉɉɇ.

ʖʌʉʆʉʍɸɿʌɹʎʅɸʏʌɼʍɸʘʆʔʐʍɿʃʉʖɻʅɿʃʙʆʋɲʌɲʅɹʏʌʘʆʍɸɶɸʘʏʌɼʍɸɿʎ,ɶɿɲʏɻʆʋɸʌʀʉɷʉʃʐʌʀʘʎ1996Ͳ
2008.
ɇɸʃɳʋʉɿɲʐʋʊɶɸɿɲʐɷɲʏɿʃɳʍʐʍʏɼʅɲʏɲɸʅʔɲʆʀɺʉʆʏɲɿɲʐʇɻʅɹʆɸʎʍʐɶʃɸʆʏʌʙʍɸɿʎʋɲʌɲʅɹʏʌʘʆ,ʄʊɶʘ
ʏʘʆɶɸʘʄʉɶɿʃʙʆʍʐʆɽɻʃʙʆʋʉʐɸʋɿʃʌɲʏʉʑʆ.ɇʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲ:
™ ɇʏʉʐʋʊɶɸɿʉʐɷɲʏɿʃʊʍʑʍʏɻʅɲɉʋɳʏʉʐ(GR0700200)ʃɲɿʍʏɲʐʋʊɶɸɿɲʐɷɲʏɿʃɳʍʐʍʏɼʅɲʏɲʏɻʎ
ʃɸʆʏʌɿʃɼʎ ʃɲɿ ɴʊʌɸɿɲʎ ȵʑɴʉɿɲʎ, GR0700026 (Ȼʍʏɿɲʀɲʎ Ͳ ȿʀʅʆɻʎ), GR0700027 (Ȳɲʍɿʄɿʃʙʆ –
Ɂɻʄɹɲ), GR0700028 (ɀɲʆʏʉʐɷʀʉʐ), GR0700030 (Ʌʉʄɿʏɿʃʙʆ Ͳ Ɏɲʖʆʙʆ) ʃɲɿ GR0700031
(ɍɲʄʃʀɷɲʎ Ͳ ȵʌɹʏʌɿɲʎ) ʃɲɿ ʍʋɲʆɿʊʏɸʌɲ ʍʏʉ GR0700034 (Ⱦʑʅɻʎ Ͳ Ȱʄɿɴɸʌʀʉʐ), ʍɸ ʐɷʌʉʔʊʌʉʐʎ
ʉʌʀɺʉʆʏɸʎ ʋʉʐ ɲʆɲʋʏʑʍʍʉʆʏɲɿ ʍɸ ʉʔɿʉʄɿɽɿʃʉʑʎ ʍʖɻʅɲʏɿʍʅʉʑʎ ʃɲʏɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ɲʐʇɻʅɹʆɸʎ
ʍʐɶʃɸʆʏʌʙʍɸɿʎ ɿʊʆʏʘʆ ʅɲɶʆɻʍʀʉʐ ɹʘʎ 60Ͳ110 mg/l ʋʉʐ ɲʋʉʏɸʄʉʑʆ ɲʐʇɻʅɹʆɻ ʏɿʅɼ ʔʐʍɿʃʉʑ
ʐʋʉɴɳɽʌʉʐ.
™ ɈʉʐʋʊɶɸɿʉʐɷɲʏɿʃʊʍʑʍʏɻʅɲȷɻʄɸʐʏʉʑͲɀʉʍʖʉʃɲʌʐɳʎ(GR0700020)ʉʌɿʉɽɸʏɸʀʏɲɿʍʏɿʎʅɳɺɸʎ
ʉʔɿʉʄɿɽɿʃʙʆ ʋɸʏʌʘʅɳʏʘʆ ʋʉʐ ʋɸʌɿʃʄɸʀʉʐʆ ʃɲɿ ɲʆɽʌɲʃɿʃɹʎ ʅɳɺɸʎ. Ɉʉ ɉɉɇ ʋɲʌʉʐʍɿɳɺɸɿ

15737

15738

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɲʐʇɻʅɹʆɻʍʐɶʃɸʆʏʌʙʍɻɲʌɶɿʄʀʉʐ(230ʅg/l)ʋʉʐɸʆɷɸʖʉʅɹʆʘʎʆɲʉʔɸʀʄɸʏɲɿʍɸʍʏɻɶɸʘʄʉɶɿʃɼ
ɷʉʅɼʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎ(ʉʔɿʉʄɿɽɿʃɳʋɸʏʌʙʅɲʏɲ).
™ Ɉʉ ʐʋʊɶɸɿʉ ʐɷɲʏɿʃʊ ʍʑʍʏɻʅɲ ȳʃɿʙʆɲʎ (GR0700120) ɸʃʔʉʌʏʀɺɸɿ ʍɻʅɲʆʏɿʃʊ ʊɶʃʉ ʆɸʌʉʑ ʍʏɻʆ
ʋɲʌɳʃʏɿɲ ʋɸʌɿʉʖɼ Ȼʏɹɲʎ Ͳ ȳɲʄɲʇɿɷʀʉʐ ʅɹʍʘ ʐʔɳʄʅʐʌʘʆ ʃɲʌʍʏɿʃʙʆ ʋɻɶʙʆ (ʋɻɶɹʎ ɀʑʄʘʆ
ʃʄʋ.). ȸ ʐʔɲʄʅʑʌʐʆʍɻ ʏʘʆ ʐʋʊʗɻ ʋɻɶʙʆ ʉʔɸʀʄɸʏɲɿ ʍɸ ʔʐʍɿʃɳ ɲʀʏɿɲ ʄʊɶʘ ʏɻʎ ɽɹʍɻʎ ʏʉʐʎ
(ʋɲʌɳʃʏɿɸʎ),ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲʎɲʐʇɻʅɹʆɸʎʏɿʅɹʎɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎɲɶʘɶɿʅʊʏɻʏɲʎɹʘʎ33000ʅS/cmʃɲɿ
ʍʐɶʃɸʆʏʌʙʍɸʘʆʖʄʘʌɿʊʆʏʘʆɹʘʎ11000mg/l.
™ ȵʋʀʍɻʎ ʏʉ ʐʋʊɶɸɿʉ ʐɷɲʏɿʃʊ ʍʑʍʏɻʅɲ Ʌɲʌʆɲʍʍʉʑ (GR07600150) ɸʃʔʉʌʏʀɺɸɿ ʍɻʅɲʆʏɿʃʊ ʊɶʃʉ
ʆɸʌʉʑ ʍʏɻʆ ʋɲʌɳʃʏɿɲ ʋɸʌɿʉʖɼ Ȼʏɹɲʎ Ͳ Ⱦʀʌʌɲʎ ʅɹʍʘ ʐʔɳʄʅʐʌʘʆ ʃɲʌʍʏɿʃʙʆ ʋɻɶʙʆ (ʋɻɶɹʎ
Ⱦʀʌʌɲʎʃʄʋ.).ȸʐʔɲʄʅʑʌɿʆʍɻʏʘʆʐʋʊʗɻʋɻɶʙʆʉʔɸʀʄɸʏɲɿʍɸʔʐʍɿʃɳɲʀʏɿɲʄʊɶʘʏɻʎɽɹʍɻʎ
ʏʉʐʎ (ʋɲʌɳʃʏɿɸʎ), ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲʎ ɲʐʇɻʅɹʆɸʎ ʏɿʅɹʎ ɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎ ɲɶʘɶɿʅʊʏɻʏɲʎ ɹʘʎ
28500ʅS/cm ʃɲɿ ʍʐɶʃɸʆʏʌʙʍɸʘʆ ʖʄʘʌɿʊʆʏʘʆ ɹʘʎ 15500 mg/l. Ʌɲʌʉʅʉʀʘʎ ʏʉ ʐʋʊɶɸɿʉ
ʐɷɲʏɿʃʊʍʑʍʏɻʅɲȰʆʏʀʃʐʌɲʎͲȾɿɽɲɿʌʙʆɲ(GR0700230),ɸʃʔʉʌʏʀɺɸɿʍɻʅɲʆʏɿʃʊʊɶʃʉʆɸʌʉʑʍʏɿʎ
ʋɲʌɳʃʏɿɸʎʋɸʌɿʉʖɹʎʍʏʉʆȾʉʌɿʆɽɿɲʃʊȾʊʄʋʉʅɹʍʘʐʔɳʄʅʐʌʘʆʃɲʌʍʏɿʃʙʆʋɻɶʙʆ.
™ Ɍʐʍɿʃɳ ʔɲɿʆʊʅɸʆɲ ʐʔɲʄʅʑʌɿʆʍɻʎ ʃɲʏɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ʍɸ ɳʄʄɲ ʐʋʊɶɸɿɲ ʐɷɲʏɿʃɳ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ
ʃʐʌʀʘʎ ʍʏɻʆ ɴʊʌɸɿɲ ȵʑɴʉɿɲ ʃɲɿ ʏɲ ʆɻʍɿɳ ʏʘʆ ɇʋʉʌɳɷʘʆ, ʊʋʉʐ ʃɲʌʍʏɿʃʉʀ ʐɷʌʉʔʊʌʉɿ
ʉʌʀɺʉʆʏɸʎ ɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿ ʍɸ ɳʅɸʍɻ ʐɷʌɲʐʄɿʃɼ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲ ʅɸ ʏɻ ɽɳʄɲʍʍɲ. Ɉɹʏʉɿɲ ʐʋʊɶɸɿɲ
ʐɷɲʏɿʃɳʍʐʍʏɼʅɲʏɲɸʀʆɲɿʏɲGR0700240(ȿɿʖɳɷɲʎ),GR0700380(Ɂʊʏɿɲʎɇʃʑʌʉʐ),GR0700390
(Ɂʊʏɿɲʎ ɇʃɿɳɽʉʐ), GR0700430 (Ȱʄʉʆɼʍʉʐ), GR0700440 (Ɂɼʍʉʐ Ʌɸʌɿʍʏɹʌɲʎ), GR0700450
(ɁɼʍʉʐȾʐʌɳɅɲʆɲɶɿɳʎ)ʃɲɿGR0700460(ɁɼʍʉʐɁɼʍʉʐȳɿʉʑʌɲʎ).
Ɉɲ ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ ʏɻʎ ʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻʎ ʏɻʎ ʋʉɿʉʏɿʃɼʎ (ʖɻʅɿʃɼʎ) ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ʐʋʊɶɸɿʉ ʐɷɲʏɿʃʊ
ʍʑʍʏɻʅɲ,ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿʍʏʉʆɅʀʆɲʃɲ31.Ʉʋʘʎʋɲʌʉʐʍɿɳɺɸʏɲɿʍʏʉɍɳʌʏɻ29,ʏɲʐʋʊɶɸɿɲɉɷɲʏɿʃɳ
ɇʐʍʏɼʅɲʏɲ ʋʉʐ ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʐʆ ʃɲʃɼ ʋʉɿʉʏɿʃɼ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɸʃʏɿʅʙʆʏɲɿ ʍɸ ɹʇɿ (6) ʍʏʉ ɉɷɲʏɿʃʊ
ȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲ. Ɉɲ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ɲʐʏɳ ʃɲʄʑʋʏʉʐʆ ɸʋɿʔɳʆɸɿɲ ʋɸʌʀʋʉʐ 2.086 km² ɼʏʉɿ ʏʉ 16,92% ʏɻʎ
ʍʐʆʉʄɿʃɼʎ ɸʋɿʔɳʆɸɿɲʎ ʏʘʆ ʐʋʊɶɸɿʘʆ ʐɷɲʏɿʃʙʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ʏʉʐ ɉɷɲʏɿʃʉʑ ȴɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎ
Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ.

15739

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ʌʀʆɲʃɲʎ31:Ʌʉʍʉʏɿʃɼ–Ʌʉɿʉʏɿʃɼ(ɍɻʅɿʃɼ)ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʐʋʉɶɸʀʘʆʐɷɲʏɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ
ʄɸʃɳʆɻʎ
ɲʋʉʌʌʉɼʎ

Ⱦʘɷɿʃʊʎɉɇ

Ʉʆʉʅɲɉɇ

Ʌʉʍʉʏɿʃɼ
Ⱦɲʏɳʍʏɲʍɻ

ɍɻʅɿʃɼ
Ⱦɲʏɳʍʏɲʍɻ

GR18

GR0700010

ȰʆɲʏʉʄɿʃʉʑɈʐʅʔʌɻʍʏʉʑͲȲʀʍʏʌɿʏʍɲʎͲɃʀʏɻʎ

Ⱦɲʄɼ

Ⱦɲʄɼ

GR18

GR0700020

ȷɻʄɸʐʏʉʑͲɀʉʍʖʉʃɲʌʐɳʎ

Ⱦɲʄɼ

Ⱦɲʄɼ

GR18

GR0700030

ȿɲʅʀɲʎͲɇʏʐʄʀɷɲʎ

Ⱦɲʃɼ

Ⱦɲʄɼ

GR18

GR0700040

Ʌɸʄɲʍɶʀɲʎ

Ⱦɲʄɼ

Ⱦɲʄɼ

GR18

GR0700050

ɇʋɸʌʖɸɿʉʑ

Ⱦɲʃɼ

Ⱦɲʃɼ

GR18

GR0700060

ɉʋɳʏɻʎͲȾɲʄʄɿɷʌʉʅʉʐ

Ⱦɲʄɼ

Ⱦɲʄɼ

GR22

GR0700070

Ⱦʆɻʅʀɷɲʎ

Ⱦɲʄɼ

Ⱦɲʄɼ

GR22

GR0700080

Ȱʏɲʄɳʆʏɻʎ

Ⱦɲʃɼ

Ⱦɲʃɼ

GR23

GR0700090

ȱʆʘʃɲɿɀɹʍʉɆʉʐȲʉɿʘʏɿʃʉʑȾɻʔɿʍʉʑ

Ⱦɲʄɼ

Ⱦɲʄɼ

GR23

GR0700100

ȾɲʄɲʋʉɷʀʉʐͲȾɳʍʏʌʉʐͲɃʌʖʉʅɸʆʉʑͲȲɲʍɿʄɿʃʙʆ

Ⱦɲʄɼ

Ⱦɲʄɼ

GR22

GR0700110

ɀɲʄɸʍʀʆɲʎ

Ⱦɲʃɼ

Ⱦɲʄɼ

GR24

GR0700120

ȳʃɿʙʆɲʎ

Ⱦɲʄɼ

Ⱦɲʄɼ

GR24

GR0700130

ȱʅʔɿʍʍɲʎ

Ⱦɲʃɼ

Ⱦɲʃɼ

GR24

GR0700140

ȳʌɲɴɿɳʎ

Ⱦɲʄɼ

Ⱦɲʄɼ

GR24

GR0700150

Ʌɲʌʆɲʍʍʉʑ

Ⱦɲʄɼ

Ⱦɲʄɼ

GR23

GR0700160

ȴɿʍʏʊʅʉʐ

Ⱦɲʄɼ

Ⱦɲʄɼ

GR23

GR0700170

ȵʄɿʃʙʆɲ

Ⱦɲʄɼ

Ⱦɲʄɼ

GR23

GR0700180

ȾɳʏʘɆʉʐȲʉɿʘʏɿʃʉʑȾɻʔɿʍʉʑ

Ⱦɲʄɼ

Ⱦɲʃɼ

GR23

GR0700190

ɉʄʀʃɻʎͲɅɲʌɲʄʀʅʆɻʎ

Ⱦɲʄɼ

Ⱦɲʄɼ

GR23

GR0700200

ɉʋɳʏʉʐ

Ⱦɲʄɼ

Ⱦɲʄɼ

GR25

GR0700210

ȺɻɴʙʆͲȰʍʘʋʉʑͲɇʖɻʅɲʏɲʌʀʉʐ

Ⱦɲʄɼ

Ⱦɲʃɼ

GR25

GR0700220

ɇʃʉʑʌʏʘʆ–Ȱɶ.Ⱥʘʅɳ

Ⱦɲʄɼ

Ⱦɲʄɼ

GR25

GR0700230

ȰʆʏʀʃʐʌɲʎͲȾɿɽɲɿʌʙʆɲ

Ⱦɲʄɼ

Ⱦɲʄɼ

15740 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ⱦʘɷɿʃʊʎ
ʄɸʃɳʆɻʎ
ɲʋʉʌʌʉɼʎ

Ⱦʘɷɿʃʊʎɉɇ

Ʉʆʉʅɲɉɇ

Ʌʉʍʉʏɿʃɼ
Ⱦɲʏɳʍʏɲʍɻ

ɍɻʅɿʃɼ
Ⱦɲʏɳʍʏɲʍɻ

GR19

GR0700240

ȿɿʖɳɷɲʎ

Ⱦɲʄɼ

Ⱦɲʄɼ

GR19

GR0700250

ɈɸʄɹɽʌɿʉʐʊʌʉʐʎͲȰɿɷɻʗʉʑ

Ⱦɲʄɼ

Ⱦɲʄɼ

GR19

GR0700260

ȻʍʏɿɲʀɲʎͲȿʀʅʆɻʎ

Ⱦɲʄɼ

Ⱦɲʄɼ

GR19

GR0700270

ȲɲʍɿʄɿʃʙʆͲɁɻʄɹɲ

Ⱦɲʄɼ

Ⱦɲʄɼ

GR19

GR0700280

ɀɲʆʏʉʐɷʀʉʐ

Ⱦɲʄɼ

Ⱦɲʄɼ

GR19

GR0700290

ȴʀʌʔʐʉʎ

Ⱦɲʄɼ

Ⱦɲʄɼ

GR19

GR0700300

ɅʉʄɿʏɿʃʙʆͲɎɲʖʆʙʆ

Ⱦɲʄɼ

Ⱦɲʃɼ

GR19

GR0700310

ɍɲʄʃʀɷɲʎͲȵʌɹʏʌɿɲʎ

Ⱦɲʄɼ

Ⱦɲʄɼ

GR19

GR0700320

ȲɳɽɸɿɲʎͲɂɻʌʉɴʉʐʆʀʉʐ

Ⱦɲʄɼ

Ⱦɲʄɼ

GR19

GR0700330

ɇɹʏɲʎ

Ⱦɲʄɼ

Ⱦɲʄɼ

GR19

GR0700340

ȾʑʅɻʎͲȰʄɿɴɸʌʀʉʐ

Ⱦɲʄɼ

Ⱦɲʄɼ

GR19

GR0700350

ȴʑʍʏʉʐ–Ɂʊʏɿɲʎȵʑɴʉɿɲʎ

Ⱦɲʄɼ

Ⱦɲʄɼ

GR19

GR0700360

Ʉʖɻʎ

Ⱦɲʄɼ

Ⱦɲʄɼ

GR35

GR0700370

Ȳʊʌɸɿɲʎɇʃʑʌʉʐ

Ⱦɲʄɼ

Ⱦɲʄɼ

GR35

GR0700380

Ɂʊʏɿɲʎɇʃʑʌʉʐ

Ⱦɲʄɼ

Ⱦɲʄɼ

GR35

GR0700390

Ȳʊʌɸɿɲɇʃɿɳɽʉʐ

Ⱦɲʄɼ

Ⱦɲʄɼ

GR35

GR0700400

Ɂʊʏɿɲɇʃɿɳɽʉʐ

Ⱦɲʄɼ

Ⱦɲʄɼ

GR35

GR0700410

ȳʄʙʍʍɲʎɇʃʉʋɹʄʉʐ

Ⱦɲʄɼ

Ⱦɲʄɼ

GR35

GR0700420

ȶʄɿʉʐɇʃʉʋɹʄʉʐ

Ⱦɲʄɼ

Ⱦɲʄɼ

GR35

GR0700430

Ȱʄʉʆʆɼʍʉʐ

Ⱦɲʄɼ

Ⱦɲʄɼ

GR35

GR0700440

ɁɼʍʉʐɅɸʌɿʍʏɹʌɲʎ

Ⱦɲʄɼ

Ⱦɲʄɼ

GR35

GR0700450

ɁɼʍʉʐȾʐʌɳɅɲʆɲɶɿɳʎ

Ⱦɲʄɼ

Ⱦɲʄɼ

GR35

GR0700460

Ɂɼʍʉʐȳɿʉʑʌɲʎ

Ⱦɲʄɼ

Ⱦɲʄɼ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

15741

15742

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

15743

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ȱʆɲʄʐʏɿʃɳ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏɻʎ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ ʃɲɿ ʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻʎ ʏɻʎ ʋʉɿʉʏɿʃɼʎ ʃɲɿ
ʋʉʍʉʏɿʃɼʎʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎʏʘʆɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆʐɷɲʏɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ,ɷʀʆʉʆʏɲɿʍʏʉ
Ʌɲʌɲɷʉʏɹʉ10ʏɻʎȰʔɳʍɻʎ,ʅɸʏʀʏʄʉ«Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻʃɲɿʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻʏɻʎʋʉɿʉʏɿʃɼʎ
ʃɲɿ

(ʖɻʅɿʃɼʎ)

ʋʉʍʉʏɿʃɼʎ

ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ

ʏʘʆ

ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆ

ʐɷɲʏɿʃʙʆ

ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ». 

Ȱʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻʎʏɻʎʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎʏʘʆʐɷɲʏɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ

9.3

ɇʐʆʉʗʀɺʉʆʏɲʎ,ʉɲʌɿɽʅʊʎʃɲɿʏʉʋʉʍʉʍʏʊʏʘʆʐɷɲʏɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆʋʉʐɷɸʆʅʋʉʌʉʑʆʆɲɸʋɿʏʑʖʉʐʆ
ʃɲʄɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻ,ʘʎɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲʃɳɽɸɸʀɷʉʐʎʋʀɸʍɻʎ(ʍɻʅɸɿɲʃɹʎʋɻɶɹʎ,ɷɿɳʖʐʏɸʎʋɻɶɹʎ,ɲʋʉʄɼʗɸɿʎ,
ʃʄʋ.)ɶɿɲʃɳɽɸʃɲʏɻɶʉʌʀɲʐɷɲʏɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ(ʋʉʏɲʅʉʀ,ʄʀʅʆɸʎ,ʋɲʌɳʃʏɿɲ,ʅɸʏɲɴɲʏɿʃɳ,ʐʋʊɶɸɿɲ),
ʋɲʌʉʐʍɿɳɺɸʏɲɿʍʏʉʆɅʀʆɲʃɲ32.
Ʌʀʆɲʃɲʎ32:ɇʏɲʏɿʍʏɿʃɳʍʏʉɿʖɸʀɲɸʋʀʏɸʐʇɻʎʃɲʄɼʎʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎʐɷɲʏɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ
ɇʐʆʉʄɿʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻ
Ȱʌɿɽʅʊʎɇʘʅɳʏʘʆ

Ʌʉʍʉʍʏʊʍʘʅɳʏʘʆ 

Ⱦɲʄɼ 

Ⱦɲʏʙʏɸʌɻ
ȱɶʆʘʍʏɻ
ʏɻʎʃɲʄɼʎ

Ⱦɲʄɼ

Ⱦɲʏʙʏɸʌɻ
ȱɶʆʘʍʏɻ
ʏɻʎʃɲʄɼʎ

Ʌʉʍʉʍʏʊɸʋɿʔɳʆɸɿɲʎɼ
ɹʃʏɲʍɻʎ
Ⱦɲʄɼ

Ⱦɲʏʙʏɸʌɻ
ȱɶʆʘʍʏɻ
ʏɻʎʃɲʄɼʎ

Ʌʉʏɳʅɿɲ

26

28

27

32%

35%

33%

24%

41%

35%

ȿʀʅʆɸʎ

1

0

2

33%

0%

67%

55%

0%

45%

Ʌɲʌɳʃʏɿɲ

0

1

0

0%

100%

0%

0%

100%

0%

ɉʋʊɶɸɿɲ

0

6

13

0%

32%

68%

0%

21%

79% 

15744

9.4

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ȾɲʏɳʍʏɲʍɻɅʌʉʍʏɲʏɸʐʊʅɸʆʘʆɅɸʌɿʉʖʙʆ

ȸʍʖɹʍɻʏʘʆʐɷɲʏɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆʅɸʏɿʎʋʌʉʍʏɲʏɸʐʊʅɸʆɸʎʋɸʌɿʉʖɹʎʏʉʐɉɷɲʏɿʃʉʑȴɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎ
Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ ɇʏɸʌɸɳʎ ȵʄʄɳɷɲʎ ʋɲʌʉʐʍɿɳɺɸʏɲɿ ʍʏʉʆ Ʌʀʆɲʃɲ 33. ȸ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʏʘʆ ʐɷɲʏɿʃʙʆ ɲʐʏʙʆ
ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ, ʋɲʌʉʐʍɿɳɺɸʏɲɿ ʍʏʉʐʎ ɍɳʌʏɸʎ 30 ʃɲɿ 31, ɶɿɲ ʏɲ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃɳ ʃɲɿ ʐʋʊɶɸɿɲ ʐɷɲʏɿʃɳ
ʍʐʍʏɼʅɲʏɲɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ.

Ⱦɲʏɳʍʏɲʍɻ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ

ȵʐɲʀʍɽɻʏɸʎ
ʋɸʌɿʉʖɹʎ

ȵʐʋʌʊʍɴʄɻʏɸʎ
ʋɸʌɿʉʖɹʎ(*)

Natura

Ⱦʘɷɿʃʊʎ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ

Ɋɷɲʏɲ
ʃʉʄʑʅɴɻʍɻʎ

Ʉʆʉʅɲʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ

ɅʊʍɿʅʉʆɸʌʊȰ7

Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ

Ʌʀʆɲʃɲʎ33:ɉɷɲʏɿʃɳʍʐʍʏɼʅɲʏɲʋʉʐʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿʅɸʋʌʉʍʏɲʏɸʐʊʅɸʆɸʎʋɸʌɿʉʖɹʎ

RW ȴɆȻɇɈȵȿɃɆɆȵɀȰ

GR0718R000100071Ɂ 

9

9 

ʃɲʄɼ

RW ɇɅȵɆɍȵȻɃɇɅ.(ȰȿȰɀȰɁȰ)1

GR0718R000200049Ɂ 

9

9 

ɸʄʄɿʋɼʎ

RW ɇɅȵɆɍȵȻɃɇɅ.(ȰȿȰɀȰɁȰ)2

GR0718R000200050Ɂ 

9

9 

ɸʄʄɿʋɼʎ

RW ɇɅȵɆɍȵȻɃɇɅ.(ȰȿȰɀȰɁȰ)5

GR0718R000200058Ɂ 

9

9 

ɸʄʄɿʋɼʎ

RW ɇɅȵɆɍȵȻɃɇɅ.(ȰȿȰɀȰɁȰ)6

GR0718R000200061Ɂ 

9

9 

ʅɹʏʌɿɲ

RW ɇɅȵɆɍȵȻɃɇɅ.(ȰȿȰɀȰɁȰ)7

GR0718R000200064Ɂ 

9

9 

ɳɶʆʘʍʏɻ

ɇɅȵɆɍȵȻɃɇɅ.(ȰȿȰɀȰɁȰ)9–
GR0718R000200070Ɂ
ɆɃɉɇɈȻȰɁȻɈȸɇɆ.  

9 

ʃɲʄɼ

RW

RW ȰɇɏɅɃɇɅ.1

GR0718R000202051Ɂ 

9

9 

ɸʄʄɿʋɼʎ

RW ȰɇɏɅɃɇɅ.2

GR0718R000202052Ɂ  

9 

ɳɶʆʘʍʏɻ

RW ɇɅȵɆɍȵȻɃɇɅ.(ȰȿȰɀȰɁȰ)3

GR0718R000204053A 

9

9 

ɸʄʄɿʋɼʎ

RW ɈȰɌɆɃɇȿȰɀȻȰɇ1

GR0718R000204054A 

9

9 

ʃɲʃɼ

RW ɂȵɆȻȰɇɆ.

GR0718R000204055Ɂ 

9

9 

ɳɶʆʘʍʏɻ

RW ɈȰɌɆɃɇȿȰɀȻȰɇ2

GR0718R000204056A 

9

9 

ʃɲʃɼ

RW ɇɅȵɆɍȵȻɃɇɅ.(ȰȿȰɀȰɁȰ)4

GR0718R000204057A 

9

9 

ʅɹʏʌɿɲ

RW ȳɃɆȳɃɅɃɈȰɀɃɇ1

GR0718R000206059N

9 

9

9 

ʐʗɻʄɼ

RW ȳɃɆȳɃɅɃɈȰɀɃɇ2

GR0718R000206060N 

9

9 

ʐʗɻʄɼ

RW ȾɆȻȺȰɆɃɆɆȵɀȰ1

GR0718R000208062Ɂ 

9

9 

ʅɹʏʌɿɲ

RW ȾɆȻȺȰɆɃɆɆȵɀȰ2

GR0718R000208063N 

9

9 

ʃɲʄɼ

RW ɀȰɆȰȺɃɆɆȵɀȰ

GR0718R000210065Ɂ 

9

9 

ʃɲʄɼ

RW ȰɆɍȰɁȻɃɆɆȵɀȰ

GR0718R000212066Ɂ 

9

9 

ʃɲʄɼ

RW ɌɉɇȻɁȰɇɆ.

GR0718R000214067Ɂ 

9

9 

ʃɲʄɼ

RW ɇɅȵɆɍȵȻɃɇɅ.(ȰȿȰɀȰɁȰ)8– GR0718R000216068Ɂ  

9 

ʃɲʄɼ

15745

Ⱦɲʏɳʍʏɲʍɻ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ

ȵʐɲʀʍɽɻʏɸʎ
ʋɸʌɿʉʖɹʎ

ȵʐʋʌʊʍɴʄɻʏɸʎ
ʋɸʌɿʉʖɹʎ(*)

Natura

Ⱦʘɷɿʃʊʎ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ

Ɋɷɲʏɲ
ʃʉʄʑʅɴɻʍɻʎ

Ʉʆʉʅɲʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ

ɅʊʍɿʅʉʆɸʌʊȰ7

Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ȲȻɈɃȿȻɏɈȸɇɆ.
RW ɇɅȵɆɍȵȻɃɇɅ.(ȰȿȰɀȰɁȰ)10 GR0718R000218069Ɂ  

9 

ʃɲʄɼ

RW ɇȰɅɃɉɁɃɆɆȵɀȰ1

GR0718R000300072Ɂ 

9

9 

ɳɶʆʘʍʏɻ

RW ɇȰɅɃɉɁɃɆɆȵɀȰ2

GR0718R000300073Ɂ  

9 

ɳɶʆʘʍʏɻ

RW ɆȵɀȰɈȻȰ1

GR0718R000500075N 

9

9 

ʅɹʏʌɿɲ

RW ɆȵɀȰɈȻȰ2

GR0718R000500076N 

9

9 

ɳɶʆʘʍʏɻ

RW ȿȰɈȷɃɆɆȵɀȰ

GR0718R000700078Ɂ 

9

9 

ʅɹʏʌɿɲ

RW ȻɁȰɍɃɇɅ.

GR0718R000900079Ɂ 

9

9 

ʃɲʄɼ

RW ȾɆȰɁȻɃɆɆȵɀȰ1

GR0718R000900080Ɂ  

9 

ʃɲʄɼ

RW ȾɆȰɁȻɃɆɆȵɀȰ2

GR0718R000902081Ɂ  

9 

ʃɲʄɼ

RW ȲȻɇɈɆȻɈɇȰɆ.1

GR0718R000904082Ɂ  

9 

ʃɲʄɼ

RW ȲȻɇɈɆȻɈɇȰɆ.2

GR0718R000904083Ɂ  

9 

ʃɲʄɼ

RW ɀȵɇȰɅȻɃɇɆ.3

GR0719R000100011N 

9 

ʃɲʃɼ

RW ȾȸɆȵɉɇɆ.4

GR0719R000200004N 

9 

ɳɶʆʘʍʏɻ

RW ɁȸȿȵɉɇɅ.2ͲɀȰȾɆɉɆɆȵɀȰ

GR0719R000204006N 

9 

ʃɲʄɼ

RW ȿȰɀȰɆȸɇɆ.

GR0719R000300012N 

9 

ʃɲʄɼ

RW ɀȰɁȻȾȻȰɈȸɇɆ.

GR0719R000700014N 

9 

ɳɶʆʘʍʏɻ

RW ɅɃɆɌɉɆȰɇɆ.

GR0719R001500018N 

9 

ʃɲʄɼ

RW ȵɉȲɃȻȰ

GR0719R001700019N 

9 

ʐʗɻʄɼ

RW ɂȸɆɃɅɃɈȰɀɃɇ

GR0719R002700024N 

9 

ʃɲʄɼ

RW ɈɆȰɁȸɇɃɉȴȰ

GR0722R000100045N 

9 

ɳɶʆʘʍʏɻ

RW ɅȿȰɈȰɁȻȰɇɆ.

GR0722R000300046Ɂ 

9 

ɳɶʆʘʍʏɻ

RW ȰȿȰɆȳȻɁɃɆ.

GR0722R000700048Ɂ  

9 

ʅɹʏʌɿɲ

RW ȾȸɌȻɇɃɇɅ.(ȲɃȻɏɈȻȾɃɇ)5

GR0723R000000031H 

9 

ɸʄʄɿʋɼʎ

RW ȾȸɌȻɇɃɇɅ.(ȲɃȻɏɈȻȾɃɇ)4

GR0723R000000037N 

9

9

9

ʅɹʏʌɿɲ

RW ȾȸɌȻɇɃɇɅ.(ȲɃȻɏɈȻȾɃɇ)3

GR0723R000000040N  

9

9

ʅɹʏʌɿɲ

RW

ȾȸɌȻɇɃɇɅ.(ȲɃȻɏɈȻȾɃɇ)1–
ȾȰɁȻȰɁȻɈȸɇɆ.

GR0723R000000042N  

9

9

ɳɶʆʘʍʏɻ

RW

ɀȵȿȰɇɅ.
2(ɀȰɉɆɃɅɃɈȰɀɃɇ)

GR0723R000002033H 

9

9

9

ʅɹʏʌɿɲ

15746

ȵʐɲʀʍɽɻʏɸʎ
ʋɸʌɿʉʖɹʎ

Ⱦɲʏɳʍʏɲʍɻ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ 

9

9

9

ʅɹʏʌɿɲ

RW ɅɃɁɈȷȰɆ.

GR0723R000004035N  

9 

ɳɶʆʘʍʏɻ

RW ȵɆȾɉɁȰ

GR0723R000006036N  

9

9

ɸʄʄɿʋɼʎ

RW ȲȰȺɉɆɆȵɀȰ

GR0723R000008038N  

9 

ɳɶʆʘʍʏɻ

RW ɀɅɃȳȴȰɁɃɆɆȵɀȰ

GR0723R000010039N  

9 

ʃɲʄɼ

GR0723R000012041N  

9

9

ɳɶʆʘʍʏɻ

RW ȾȰȿȰɀȻɈȸɇɆ.

GR0723R000014043N 

9

9

9

ʅɹʏʌɿɲ

RW ɇȾȻɈɇȰɆ.

GR0724R000100029N  

9 

ɸʄʄɿʋɼʎ

ȿȻȲȰȴɃɇɈɆȰɇɆ.
(ɇɈɆȰȲɃɅɃɈȰɀɃɇ)

GR0725R000100027N  

9 

ɳɶʆʘʍʏɻ

RW ȰɇɏɅɃɇɅ.(ȲɃɉɆȻȵɁȸɇ)1

GR0725R000200025N  

9 

ʃɲʃɼ

RW ȰɇɏɅɃɇɅ.(ȲɃɉɆȻȵɁȸɇ)2

GR0725R000200026N  

9 

ʅɹʏʌɿɲ

RW ȾȿȵȻɇɃɉɆȰɇɆ.

GR0725R000300028N  

9 

ɳɶʆʘʍʏɻ

LW ȴɉɇɈɃɇ

GR0719L000000002N 

9 

ɳɶʆʘʍʏɻ

LW ɅȰɆȰȿȻɀɁȸ

GR0723L000000001N 

9

9 

ɳɶʆʘʍʏɻ

LW ɉȿȻȾȸ

GR0723L000000003N

9 

9

9 

ʃɲʄɼ

ɈW ȴɹʄʏɲɇʋɸʌʖɸɿʉʑ

GR0718Ɉ0001Ɂ 

9 

ʅɹʏʌɿɲ

CW ɄʌʅʉʎɅʏɸʄɸʉʑ

GR0718C0004N 

9  

ɳɶʆʘʍʏɻ

CW ȴʀɲʐʄʉʎɏʌɸʙʆ

GR0718C0005N 

9

9 

ɳɶʆʘʍʏɻ

CW ɀɲʄʄɿɲʃʊʎȾʊʄʋʉʎ

GR0718C0007N 

9

9 

ʅɹʏʌɿɲ

CW ȲʊʌɸɿʉʎȵʐɴʉʁʃʊʎȾʊʄʋʉʎ

GR0719C0006N 

9

9 

ʅɹʏʌɿɲ

CW Ȱʆ.Ȱʃʏɹʎȵʑɴʉɿɲʎ

GR0719C0008N 

9

9 

ɳɶʆʘʍʏɻ

CW Ɂɻʍʀɷɲ1

GR0719C0009N 

9 

ɳɶʆʘʍʏɻ

CW ɁʊʏɿʉʎȵʐɴʉʁʃʊʎͲȰʄɿɴɹʌɿ

GR0719C0013N 

9  

ɳɶʆʘʍʏɻ

GR0719C0014N 

9  

ɳɶʆʘʍʏɻ

CW ȾɳʌʐʍʏʉʎͲɁ.ȵʑɴʉɿɲ

GR0719C0015N 

9

9 

ɳɶʆʘʍʏɻ

CW ȾʊʄʋʉʎȰʐʄʀɷɲʎ

GR0723C0012N 

9  

ʅɹʏʌɿɲ

RW

RW

CW

ɀȵȿȰɇɅ.
1(ɀȰɉɆɃɅɃɈȰɀɃɇ)

ȾȸɌȻɇɃɇɅ.(ȲɃȻɏɈȻȾɃɇ)2–
ȰɅɃɇɈɃȿȻȰɇɆ.

ȰʃʏɹʎʃʊʄʋʉʐɅɸʏɲʄɿʙʆͲ
ɇʏʑʌɲ

Ⱦʘɷɿʃʊʎ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ

Natura 

RW

Ʉʆʉʅɲʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ

Ɋɷɲʏɲ
ʃʉʄʑʅɴɻʍɻʎ

GR0723R000002034H

Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ

ȵʐʋʌʊʍɴʄɻʏɸʎ
ʋɸʌɿʉʖɹʎ(*)

ɅʊʍɿʅʉʆɸʌʊȰ7

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

15747

Ⱦɲʏɳʍʏɲʍɻ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ

ȵʐɲʀʍɽɻʏɸʎ
ʋɸʌɿʉʖɹʎ

ȵʐʋʌʊʍɴʄɻʏɸʎ
ʋɸʌɿʉʖɹʎ(*)

Natura

Ⱦʘɷɿʃʊʎ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ

Ɋɷɲʏɲ
ʃʉʄʑʅɴɻʍɻʎ

Ʉʆʉʅɲʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ

ɅʊʍɿʅʉʆɸʌʊȰ7

Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

CW ɄʌʅʉʎȻʏɹɲʎ

GR0724C0016N 

9

9 

ʅɹʏʌɿɲ

CW ɄʌʅʉʎȰʆʏʀʃʐʌɲʎ

GR0724C0017N 

9  

ʅɹʏʌɿɲ

CW Ʉʌʅʉʎȴʊʅɴʌɲɿʆɲʎ

GR0725C0018N 

9  

ɳɶʆʘʍʏɻ

CW ȾʉʌɿʆɽɿɲʃʊʎʃʊʄʋʉʎͲȲʉɿʘʏʀɲ

GR0725C0019N 

9

9 

ɳɶʆʘʍʏɻ

CW Ȱʃʏɹʎɇʃɿɳɽʉʐ

GR0735C0001N 

9

9 

ɳɶʆʘʍʏɻ

CW Ⱥɳʄɲʍʍɲɇʋʉʌɳɷʘʆ

GR0735C0002N 

9

9 

ɳɶʆʘʍʏɻ

CW Ȱʃʏɹʎɇʃʑʌʉʐ

GR0735C0003N 

9

9 

ɳɶʆʘʍʏɻ

ɇʑʍʏɻʅɲȰʆɲʏʉʄɿʃʉʑ
GWB ɈʐʅʔʌɻʍʏʉʑͲȲʀʍʏʌɿʏʍɲʎͲ
Ƀʀʏɻʎ

GR0700010  

9 

ʃɲʄɼ

ɇʑʍʏɻʅɲȷɻʄɸʐʏʉʑͲ
ɀʉʍʖʉʃɲʌʐɳʎ

GR0700020  

9 

ʃɲʄɼ

GWB ɇʑʍʏɻʅɲȿɲʅʀɲʎͲɇʏʐʄʀɷɲʎ

GR0700030

9 

9 

ʃɲʃɼ

GWB ɇʑʍʏɻʅɲɅɸʄɲʍɶʀɲʎ

GR0700040  

9 

ʃɲʄɼ

GWB ɇʑʍʏɻʅɲɇʋɸʌʖɸɿʉʑ

GR0700050  

9 

ʃɲʃɼ

ɇʑʍʏɻʅɲɉʋɳʏɻʎ–
Ⱦɲʄʄɿɷʌʊʅʉʐ

GR0700060

9 

9 

ʃɲʄɼ

GWB ɇʑʍʏɻʅɲȾʆɻʅʀɷɲʎ

GR0700070  

9 

ʃɲʄɼ

GWB ɇʑʍʏɻʅɲȰʏɲʄɳʆʏɻʎ

GR0700080  

9 

ʃɲʃɼ

GR0700090

9 

9 

ʃɲʄɼ

ɇʑʍʏɻʅɲȾɲʄɲʋʉɷʀʉʐͲ
GWB ȾɳʍʏʌʉʐͲɃʌʖʉʅɸʆʉʑͲ
Ȳɲʍɿʄɿʃʙʆ

GR0700100

9 

9 

ʃɲʄɼ

GWB ɇʑʍʏɻʅɲɀɲʄɸʍʀʆɲʎ

GR0700110  

9 

ʃɲʃɼ

GWB ɇʑʍʏɻʅɲȳʃɿʙʆɲʎ

GR0700120  

9 

ʃɲʄɼ

GWB ɇʑʍʏɻʅɲȱʅʔɿʍʍɲʎ

GR0700130  

9 

ʃɲʃɼ

GWB ɇʑʍʏɻʅɲȳʌɲɴɿɳʎ

GR0700140  

9 

ʃɲʄɼ

GWB ɇʑʍʏɻʅɲɅɲʌʆɲʍʍʉʑ

GR0700150  

9 

ʃɲʄɼ

GWB ɇʑʍʏɻʅɲȴɿʍʏʊʅʉʐ

GR0700160  

9 

ʃɲʄɼ

GWB ɇʑʍʏɻʅɲȵʄɿʃʙʆɲ

GR0700170

9 

9 

ʃɲʄɼ

GWB ɇʑʍʏɻʅɲȾɳʏʘɆʉʐȲʉɿʘʏɿʃʉʑ

GR0700180  

9 

ʃɲʃɼ

GWB

GWB

GWB

ɇʑʍʏɻʅɲȱʆʘʃɲɿɀɹʍʉɆʉʐ
ȲʉɿʘʏɿʃʉʑȾɻʔɿʍʉʑ

Ⱦɲʏɳʍʏɲʍɻ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ

ȵʐɲʀʍɽɻʏɸʎ
ʋɸʌɿʉʖɹʎ

ȵʐʋʌʊʍɴʄɻʏɸʎ
ʋɸʌɿʉʖɹʎ(*)

Ⱦʘɷɿʃʊʎ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ

Natura

Ʉʆʉʅɲʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ

Ɋɷɲʏɲ
ʃʉʄʑʅɴɻʍɻʎ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɅʊʍɿʅʉʆɸʌʊȰ7

Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ

15748

Ⱦɻʔɿʍʉʑ
GWB ɇʑʍʏɻʅɲɉʄʀʃɻʎͲɅɲʌɲʄʀʅʆɻʎ

GR0700190

9 

9 

ʃɲʄɼ

GWB ɇʑʍʏɻʅɲɉʋɳʏʉʐ

GR0700200  

9 

ʃɲʄɼ

GWB

ɇʑʍʏɻʅɲȺɻɴʙʆ–ȰʍʘʋʉʑͲ
ɇʖɻʅɲʏɲʌʀʉʐ

GR0700210  

9 

ʃɲʃɼ

GWB

ɇʑʍʏɻʅɲɇʃʉʑʌʏʘʆ–Ȱɶʀʉʐ
Ⱥʘʅɳ

GR0700220

9 

9 

ʃɲʄɼ

GWB

ɇʑʍʏɻʅɲȰʆʏʀʃʐʌɲʎͲ
Ⱦɿɽɲɿʌʙʆɲ

GR0700230  

9 

ʃɲʄɼ

GWB

ɇʑʍʏɻʅɲɈɸʄɹɽʌɿʉʐʊʌʉʐʎͲ
Ȱɿɷɻʗʉʑ

GR0700250

9  

ʃɲʄɼ

GWB ɇʑʍʏɻʅɲȻʍʏɿɲʀɲʎͲȿʀʅʆɻʎ

GR0700260

9  

ʃɲʄɼ

GWB ɇʑʍʏɻʅɲȴʀʌʔʐʉʎ

GR0700290

9  

ʃɲʄɼ

GWB ɇʑʍʏɻʅɲɅʉʄɿʏɿʃʙʆͲɎɲʖʆʙʆ

GR0700300

9  

ʃɲʃɼ

GWB ɇʑʍʏɻʅɲɍɲʄʃʀɷɲʎͲȵʌɹʏʌɿɲʎ

GR0700310

9  

ʃɲʄɼ

GWB ɇʑʍʏɻʅɲȾʑʅɻʎͲȰʄɿɴɸʌʀʉʐ

GR0700340

9  

ʃɲʄɼ

GWB ɇʑʍʏɻʅɲɄʖɻʎ

GR0700360

9  

ʃɲʄɼ

CW (Coastal Water) – Ʌɲʌɳʃʏɿʉ ɉɷɲʏɿʃʊ ɇʑʍʏɻʅɲ, LW (Lake Water) – ȿɿʅʆɲʀʉ ɉɷɲʏɿʃʊ ɇʑʍʏɻʅɲ, RW (River Water) –
Ʌʉʏɳʅɿʉ ɉɷɲʏɿʃʊ ɇʑʍʏɻʅɲ, TW (Transitional Water) – ɀɸʏɲɴɲʏɿʃʊ ɉɷɲʏɿʃʊ ɇʑʍʏɻʅɲ, GWB (GroundWater Body) –
ɉʋʊɶɸɿʉɉɷɲʏɿʃʊɇʑʍʏɻʅɲ.
(*) Ʌɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ʉɿ ʋɸʌɿʉʖɹʎ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ʋʌʉʏɲɽɸʀ ɶɿɲ ɹʆʏɲʇɻ ʍʏʉʆ ʃɲʏɳʄʉɶʉ ʏʘʆ ɸʐʋʌʊʍɴʄɻʏʘʆ ʋɸʌɿʉʖʙʆ ʍʏɻ
ʆɿʏʌʉʌʑʋɲʆʍɻɶɸʘʌɶɿʃɼʎʋʌʉɹʄɸʐʍɻʎ.

ɇʏʉɿʖɸʀɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʏʘʆ Ʌʌʉʍʏɲʏɸʐʊʅɸʆʘʆ Ʌɸʌɿʉʖʙʆ, ɷʀʆʉʆʏɲɿ ʍʏɲ
Ʌɲʌɲɷʉʏɹɲ 9 ʃɲɿ 10 ʏɻʎ Ȱ ʔɳʍɻʎ, ʅɸ ʏʀʏʄʉʐʎ «Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʃɲɿ ʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻ ʏɻʎ
ʋʉɿʉʏɿʃɼʎ (ʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼʎ ʃɲɿ ʖɻʅɿʃɼʎ) ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʏʘʆ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆ ʐɷɲʏɿʃʙʆ
ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ» ʃɲɿ «Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʃɲɿ ʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻ ʏɻʎ ʋʉɿʉʏɿʃɼʎ (ʖɻʅɿʃɼʎ) ʃɲɿ
ʋʉʍʉʏɿʃɼʎʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎʏʘʆɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆʐɷɲʏɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ»ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

15749

15750

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

15751

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

9.5
9.5.1

ȴʀʃʏʐʉɅɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ
ȴʀʃʏʐʉɅɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎʏʘʆɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆʐɷɲʏɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ

ȺɸʍʅʉɽɸʏɻʅɹʆʉȴʀʃʏʐʉɅɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎʏʘʆɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆʐɷɲʏɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ
Ɉʉ ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ ʏɻʎ ȾɉȰ 140384/2011 ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ɶɿɲ ʏɲ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃɳ
ʍʐʍʏɼʅɲʏɲʏʉʐɉɷɲʏɿʃʉʑȴɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎʍʐʆʉʄɿʃɳ56ʍʏɲɽʅʉʑʎɸʃʏʘʆ
ʉʋʉʀʘʆ 14 ɸʋʉʋʏɿʃɼʎ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ ʃɲɿ 42 ɸʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃɼʎ. ȸ ɽɹʍɻ ʏʘʆ ʍʏɲɽʅʙʆ, ʏʉ ɸʀɷʉʎ, ʉɿ
ʋɲʌɳʅɸʏʌʉɿʃɲɿɻʍʐʖʆʊʏɻʏɲʏɻʎʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎʉʌʀʍʏɻʃɲʆʏʉ2009ʍʏʉʋʄɲʀʍɿʉʏɻʎɸʃʋʄɼʌʘʍɻʎ
ʏʘʆ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆ ʏɻʎ ʖʙʌɲʎ ʃɲʏ’ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 8 ʃɲɿ ʏʉʐ ʋɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎ V ʏɻʎ Ƀɷɻɶʀɲʎ
2000/60/ȵȾ. Ʉʍʉʆ ɲʔʉʌɳ ʏɿʎ ʖɻʅɿʃɹʎ ʋɲʌɲʅɹʏʌʉʐʎ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ ɲʐʏɹʎ ʋʌʉʏɳɽɻʃɲʆ ʍʏʉ
ʋʄɲʀʍɿʉ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ «Ȱʆɳʋʏʐʇɻ ʃɲɿ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʅɸɽʊɷʘʆ ʃɲɿ ʄʉɶɿʍʅɿʃʉʑ ɶɿɲ ʏɻʆ ʃɲʏɲɶʌɲʔɼ ʃɲɿ
ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʏʘʆ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ʋʉɿʊʏɻʏɲʎ ʏʘʆ ʐɷɳʏʘʆ ʏɻʎ ʖʙʌɲʎ» ʋʉʐ ɸʃʋʉʆɼɽɻʃɸ ʏʉ 2010 ɲʋʊ ʏʉ
ɅʉʄʐʏɸʖʆɸʀʉȾʌɼʏɻʎ.
ɇʏʉʐʎ ʋʀʆɲʃɸʎ ʋʉʐ ɲʃʉʄʉʐɽʉʑʆ ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿ ʍʐʆʉʋʏɿʃɳ ʉɿ ʋɲʌɳʅɸʏʌʉɿ ʃɲɿ ɻ ʍʐʖʆʊʏɻʏɲ
ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎʃɲɿʉɿʍʏɲɽʅʉʀʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎɲʆɳʃɲʏɻɶʉʌʀɲʐɷɲʏɿʃʉʑʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ.
Ʌʀʆɲʃɲʎ34:ɇʐʖʆʊʏɻʏɲʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎɴɿʉʄʉɶɿʃʙʆ,ʐɷʌʉʅʉʌʔʉʄʉɶɿʃʙʆʃɲɿʔʐʍɿʃʉʖɻʅɿʃʙʆʋɲʌɲʅɹʏʌʘʆ
ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎʏɻʎȾɉȰ140384/2011ʍɸʋʉʏɳʅɿɲ

ɅɲʌɳʅɸʏʌʉɿɅɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ

ȵʋʉʋʏɿʃɼ
ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻ
ɇʐʖʆʊʏɻʏɲ

ȲɿʉʄʉɶɿʃɳɅʉɿʉʏɿʃɳ
ɇʏʉɿʖɸʀɲ

ɉɷʌʉʅʉʌʔʉʄʉɶɿʃɹʎ

Ɍʐʍɿʃʉʖɻʅɿʃɹʎ

ȵʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃɼ
ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻ

Ⱦʑʃʄʉʎ
Ⱦʑʃʄʉʎ
ɇʐʖʆʊʏɻʏɲ
(ɹʏɻ)
(ɹʏɻ)

ɉɷɲʏɿʃɼʖʄʘʌʀɷɲ

1

3

1

1

Ȳɸʆɽɿʃɳʅɲʃʌʉɲʍʋʊʆɷʐʄɲ

2

3

3

1

Ȼʖɽʐʉʋɲʆʀɷɲ

2

3

3

0

Ʌɲʌʉʖɼʋʉʏɲʅʉʑ

365

1

365

1

ɇʑʆɷɸʍɻʅɸʐʋʊɶɸɿɲʑɷɲʏɲ

365

1

365

1

ɇʐʆɹʖɸɿɲ

1

6

4

1

ȴɿɲʃʑʅɲʆʍɻɴɳɽʉʐʎʃɲɿ
ʋʄɳʏʉʐʎ

1

6

4

1

ȴʉʅɼʃɲɿʐʋʊʍʏʌʘʅɲʋʐɽʅɹʆɲ

1

6

4

1

ȴʉʅɼʋɲʌʊʖɽɿɲʎɺʙʆɻʎ

1

6

1

1

Ⱥɸʌʅɿʃɹʎʍʐʆɽɼʃɸʎ

2

3

6

1

ɇʐʆɽɼʃɸʎʉʇʐɶʊʆʘʍɻʎ

2

3

6

1

Ȱʄɲʏʊʏɻʏɲ

2

3

6

1

Ⱦɲʏɳʍʏɲʍɻʉʇʀʆɻʍɻʎ

2

3

6

1

Ⱥʌɸʋʏɿʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻ

2

3

6

1

15752

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ʌʀʆɲʃɲʎ35:ɇʐʖʆʊʏɻʏɲʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎɴɿʉʄʉɶɿʃʙʆ,ʐɷʌʉʅʉʌʔʉʄʉɶɿʃʙʆʃɲɿʔʐʍɿʃʉʖɻʅɿʃʙʆʋɲʌɲʅɹʏʌʘʆ
ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎʏɻʎȾɉȰ140384/2011ʍɸʄʀʅʆɸʎ

ȵʋʉʋʏɿʃɼ
ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻ

ȵʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃɼ
ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻ

ɅɲʌɳʅɸʏʌʉɿɅɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ
ɇʐʖʆʊʏɻʏɲ

ȲɿʉʄʉɶɿʃɳɅʉɿʉʏɿʃɳ
ɇʏʉɿʖɸʀɲ

Ⱦʑʃʄʉʎ
Ⱦʑʃʄʉʎ
ɇʐʖʆʊʏɻʏɲ
(ɹʏɻ)
(ɹʏɻ)

Ɍʐʏʉʋʄɲɶʃʏʊʆ

2

0

6

1

ɉɷɲʏɿʃɼʖʄʘʌʀɷɲ

2

0

2

6

Ȳɸʆɽɿʃɳʅɲʃʌʉɲʍʋʊʆɷʐʄɲ

2

0

2

6

Ȼʖɽʐʉʋɲʆʀɷɲ

2

0

2

6

Ʌɲʌʉʖɼ

12

0

12

1

ɍʌʊʆʉʎʋɲʌɲʅʉʆɼʎ

1

0 

ɇʑʆɷɸʍɻʅɸʐʋʊɶɸɿɲʑɷɲʏɲ

1

0

1

3

ȴɿɲʃʑʅɲʆʍɻɴɳɽʉʐʎ

1

3

1

3

ȴʉʅɼʋʐɽʅɹʆɲ

1

3

1

3

ȴʉʅɼʊʖɽɻʎ

1

3 

ȴɿɲʔɳʆɸɿɲ

4

1

6

1

Ⱥɸʌʅɿʃɹʎʍʐʆɽɼʃɸʎ

4

1

6

1

ɇʐʆɽɼʃɸʎʉʇʐɶʊʆʘʍɻʎ

4

1

6

1

Ȱʄɲʏʊʏɻʏɲ

4

1

6

1

Ⱦɲʏɳʍʏɲʍɻʉʇʀʆɻʍɻʎ

4

1

6

1

Ⱥʌɸʋʏɿʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻ

4

1

6

1

ɉɷʌʉʅʉʌʔʉʄʉɶɿʃɹʎ

Ɍʐʍɿʃʉʖɻʅɿʃɹʎ

15753

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ʌʀʆɲʃɲʎ36:ɇʐʖʆʊʏɻʏɲʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎɴɿʉʄʉɶɿʃʙʆ,ʐɷʌʉʅʉʌʔʉʄʉɶɿʃʙʆʃɲɿʔʐʍɿʃʉʖɻʅɿʃʙʆʋɲʌɲʅɹʏʌʘʆ
ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎʏɻʎȾɉȰ140384/2011ʍɸʋɲʌɳʃʏɿɲ

ȵʋʉʋʏɿʃɼ
ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻ

ɅɲʌɳʅɸʏʌʉɿɅɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ

ȵʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃɼ
ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻ

Ⱦʑʃʄʉʎ
Ⱦʑʃʄʉʎ
ɇʐʖʆʊʏɻʏɲ
(ɹʏɻ)
(ɹʏɻ)

ɇʐʖʆʊʏɻʏɲ
Ɍʐʏʉʋʄɲɶʃʏʊʆ 

2

0

ɉɷɲʏɿʃɼʖʄʘʌʀɷɲ

1

1

1

3

Ȳɸʆɽɿʃɳʅɲʃʌʉɲʍʋʊʆɷʐʄɲ

1

1

1

3

ȴɿɲʃʑʅɲʆʍɻɴɳɽʉʐʎ 

1

6

ȴʉʅɼʃɲɿʐʋʊʍʏʌʘʅɲʋʐɽʅɹʆɲ

1

6

1

6

Ⱦɲʏɸʑɽʐʆʍɻʌɸʅɳʏʘʆ 

1

6

ȶʃɽɸʍɻʍʏɲʃʑʅɲʏɲ

1

6

1

6

ȴɿɲʔɳʆɸɿɲ 

4

1

Ⱥɸʌʅɿʃɹʎʍʐʆɽɼʃɸʎ 

4

1

ɇʐʆɽɼʃɸʎʉʇʐɶʊʆʘʍɻʎ 

4

1

Ȱʄɲʏʊʏɻʏɲ 

4

1

Ⱦɲʏɳʍʏɲʍɻʉʇʀʆɻʍɻʎ 

4

1

Ⱥʌɸʋʏɿʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻ 

4

1

ȲɿʉʄʉɶɿʃɳɅʉɿʉʏɿʃɳ
ɇʏʉɿʖɸʀɲ

ɉɷʌʉʅʉʌʔʉʄʉɶɿʃɹʎ

Ɍʐʍɿʃʉʖɻʅɿʃɹʎ

Ʌʀʆɲʃɲʎ37:ɇʐʖʆʊʏɻʏɲʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎɴɿʉʄʉɶɿʃʙʆ,ʐɷʌʉʅʉʌʔʉʄʉɶɿʃʙʆʃɲɿʔʐʍɿʃʉʖɻʅɿʃʙʆʋɲʌɲʅɹʏʌʘʆ
ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎʏɻʎȾɉȰ140384/2011ʍɸʅɸʏɲɴɲʏɿʃɳ

ȵʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃɼʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻ
ɅɲʌɳʅɸʏʌʉɿɅɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ

ɇʐʖʆʊʏɻʏɲ

Ⱦʑʃʄʉʎ
(ɹʏɻ)

2

1

2

1

Ȼʖɽʐʉʋɲʆʀɷɲ

2

0

Ɇʉɼɶʄʐʃʉʑʆɸʌʉʑ

1

3

ȶʃɽɸʍɻʍʏɲʃʑʅɲʏɲ

1

3

Ⱥɸʌʅɿʃɹʎʍʐʆɽɼʃɸʎ

4

1

ɇʐʆɽɼʃɸʎʉʇʐɶʊʆʘʍɻʎ

4

1

Ȱʄɲʏʊʏɻʏɲ

4

1

Ⱥʌɸʋʏɿʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻ

4

1

ɉɷɲʏɿʃɼʖʄʘʌʀɷɲ
ȲɿʉʄʉɶɿʃɳɅʉɿʉʏɿʃɳɇʏʉɿʖɸʀɲ Ȳɸʆɽɿʃɳʅɲʃʌʉɲʍʋʊʆɷʐʄɲ

ɉɷʌʉʅʉʌʔʉʄʉɶɿʃɹʎ

Ɍʐʍɿʃʉʖɻʅɿʃɹʎ

15754

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ʌʀʆɲʃɲʎ38:Ʌɲʌɳʅɸʏʌʉɿʃɲɿʍʐʖʆʊʏɻʏɲɷɸɿɶʅɲʏʉʄɻʗʀɲʎʉʐʍɿʙʆʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎʃɲɿʄʉɿʋʙʆʉʐʍɿʙʆʏʉʐ
ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎʏɻʎȾɉȰ140384/2011ʍɸɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃɳʐɷɳʏɿʆɲʍʙʅɲʏɲʏʉʐɉȴ
Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ

Ⱦʘɷɿʃʊʎʍʏɲɽʅʉʑ

Ʉʆʉʅɲʍʏɲɽʅʉʑ

Ⱦʑʃʄʉʎ
ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ

Ƀʐʍʀɸʎ
ʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎ

ȿʉɿʋɹʎ
ʉʐʍʀɸʎ

Ʌʉʏɳʅɿɲ
GR0007000400300100N500

AXINOS

ɲʆɳ6ɹʏɻ

28/39

44/60

GR0007000400240100N500

LAJO

ɲʆɳ6ɹʏɻ

0/39

0/60

GR0007000400290100N500

SAPUNO

ɲʆɳ6ɹʏɻ

0/39

0/60

GR0007000400280100N500

DRISTEL

ɲʆɳ6ɹʏɻ

0/39

0/60

GR0007000400030130N500

KIFISSOS_UP

ɲʆɳ6ɹʏɻ

0/39

0/60

GR0007000400030100A500

AG_SPYROS

ɲʆɳ6ɹʏɻ

29/39

52/60

GR0007000400420100N500

LIDAS

ɲʆɳ6ɹʏɻ

0/39

0/60

GR0007000400310100N500 XIROPOTAMOS

ɲʆɳ6ɹʏɻ

0/39

0/60

GR0007000400220100N500

PLATAN_DW

ɲʆɳ6ɹʏɻ

4/39

8/60

GR0007000400250120N500

DAMASTA

ɲʆɳ6ɹʏɻ

28/39

44/60

GR0007000400250210N500

KRITHAR

ɲʆɳ6ɹʏɻ

0/39

0/60

GR0007000400200110N300

ASSOPOS_UP

ɲʆɳ6ɹʏɻ

39/39

60/60

GR0007000400270120N500

XERIAS

ɲʆɳ6ɹʏɻ

0/39

0/60

GR0007000400480100N500

SKITSA

ɲʆɳ6ɹʏɻ

38/39

53/60

GR0007000400250160N500

GORGO_UP

ɲʆɳ6ɹʏɻ

0/39

0/60

GR0007000400410100N500

40POTAMOS

ɲʆɳ6ɹʏɻ

0/39

0/60

GR0007000400250150N500

GORGO_DW

ɲʆɳ6ɹʏɻ

0/39

0/60

GR0007000400230110N500

SUDA_UP

ɲʆɳ6ɹʏɻ

0/39

0/60

GR0007000400230100N500

SUDA_DW

ɲʆɳ6ɹʏɻ

4/39

8/60

GR0007000400210110N500

KALAPODI

ɲʆɳ6ɹʏɻ

0/39

0/60

GR0007000400030120N500

K_TITHOREA

ɲʆɳ6ɹʏɻ

0/39

0/60

GR0007000400250110N500

ELKE

ɲʆɳ2ɹʏɻ

28/39

44/60

GR0007000400250340N500

FTERI

ɲʆɳ6ɹʏɻ

0/39

0/60

GR0007000400250260N500

MAKRI

ɲʆɳ6ɹʏɻ

0/39

0/60

GR0007000400400100N500

AG_LUKAS

ɲʆɳ6ɹʏɻ

0/39

0/60

GR0007000400020100H500

PYRGOS

ɲʆɳ6ɹʏɻ

0/39

0/60

GR0007000400200120N500

DAFNOULA

ɲʆɳ2ɹʏɻ

0/39

0/60

GR0007000400030110N500

ERKYNA

ɲʆɳ2ɹʏɻ

29/39

52/60

GR0007000400210100N500

ATALANTI

ɲʆɳ6ɹʏɻ

4/39

8/60

GR0007000400270110A500

T_LAM

ɲʆɳ6ɹʏɻ

28/39

44/60

GR0007000400300110N500

REMATIA

ɲʆɳ6ɹʏɻ

0/39

0/60

15755

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ⱦʘɷɿʃʊʎʍʏɲɽʅʉʑ

Ʉʆʉʅɲʍʏɲɽʅʉʑ

Ⱦʑʃʄʉʎ
ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ

Ƀʐʍʀɸʎ
ʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎ

ȿʉɿʋɹʎ
ʉʐʍʀɸʎ

GR0007000400250350N500

FITOLI

ɲʆɳ6ɹʏɻ

0/39

0/60

GR0007000400430100N500

MESAPIOS

ɲʆɳ6ɹʏɻ

38/39

8/60

GR0007000400200110N700 THERMIDONAS

ɲʆɳ6ɹʏɻ

0/39

0/60

GR0007000400250190N500

ALAMANA

ɲʆɳ6ɹʏɻ

28/39

44/60

GR0007000400200100N700

INDUSTRY

ɲʆɳ2ɹʏɻ

0/39

0/60

GR0007000400200100N300 ASSOPOS_DW

ɲʆɳ2ɹʏɻ

39/39

60/60

GR0007000400220110N500

PLATAN_UP

ɲʆɳ6ɹʏɻ

0/39

0/60

GR0007000400250240N500

VISTRITSA_UP

ɲʆɳ6ɹʏɻ

0/39

0/60

GR0007000400320100N500

KIREFS

ɲʆɳ6ɹʏɻ

38/39

52/60

GR0007000400260100A500

T_SPER

ɲʆɳ6ɹʏɻ

0/39

0/60

GR0007000400250230N500 VISTRITSA_DW

ɲʆɳ6ɹʏɻ

0/39

0/60

GR0007000400020110H500

ɲʆɳ6ɹʏɻ

29/39

52/60

ORXO

ȿʀʅʆɸʎ
GR000700030010N500

LimniDystos

ɲʆɳ6ɹʏɻ

38/39

8/60

GR000700030020H500

LimniYliki

ɲʆɳ2ɹʏɻ

29/39

52/60

GR000700030030N500

LimniParalimni

ɲʆɳ2ɹʏɻ

29/39

52/60

28/39

44/60

ɀɸʏɲɴɲʏɿʃɳ
GR000700020001N500

Ekvoles
Spercheiou

ɲʆɳ2ɹʏɻ

Ʌɲʌɳʃʏɿɲ 

GR000700010010N500

Diavlos

ɲʆɳ6ɹʏɻ

39/39

8/60

GR000700010009N500

Maliakos

ɲʆɳ6ɹʏɻ

39/39

9/60

GR000700010006N500

Asopos

ɲʆɳ2ɹʏɻ

30/39

48/60

GR000700010012N500

Domvraina

ɲʆɳ6ɹʏɻ

39/39

8/60

GR000700010014N500

Itea

ɲʆɳ2ɹʏɻ

39/39

9/60

GR000700010013H500

Antikyra

ɲʆɳ2ɹʏɻ

39/39

8/60

GR000700010007N600

Theologos

ɲʆɳ2ɹʏɻ

0/39

0/60

GR000700010007N300

Skouries

ɲʆɳ2ɹʏɻ

0/39

0/60

GR000700010008H500

Larymna

ɲʆɳ2ɹʏɻ

39/39

9/60

15756

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

15757

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ȵʋɿʃɲɿʌʉʋʉɿɻʅɹʆʉȴʀʃʏʐʉɅɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎʏʘʆɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆʐɷɲʏɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ
Ɉʉ ɸʋɿʃɲɿʌʉʋʉɿɻʅɹʆʉ ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ ʏʘʆ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆ ʐɷɳʏʘʆ ʍʖɸɷɿɳʍʏɻʃɸ
ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎ ʐʋʊʗɻ ʏɲ ʆɹɲ ʐɷɲʏɿʃɳ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ʋʉʐ ɲʆɲɶʆʘʌʀʍɽɻʃɲʆ ʍʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ʏʉʐ ɇʖɸɷʀʉʐ
ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʃɲɿ ʍʐɶʖʌʊʆʘʎ ɲʇɿʉʋʉɿʙʆʏɲʎ ʏɲ ɷɸɷʉʅɹʆɲ ʋʉʐ ʋʌʉɹʃʐʗɲʆ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɲʆɳʄʐʍɻ ʏʘʆ
ɲʆɽʌʘʋʉɶɸʆʙʆ ʋɿɹʍɸʘʆ ʃɲɿ ʏʘʆ ɸʋɿʋʏʙʍɸʘʆ ʏʉʐʎ, ʏɻʆ ɸʃʏʀʅɻʍɻ ʏɻʎ ʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼʎ ʃɲɿ ʖɻʅɿʃɼʎ
ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʏʘʆ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʏɻʆ ɲʆɲɶʆʙʌɿʍɻ ʋʌʉʍʏɲʏɸʐʊʅɸʆʘʆ ʋɸʌɿʉʖʙʆ. ɀɸ
ɲʐʏʊ ʏʉʆ ʏʌʊʋʉ ɴɸʄʏɿʍʏʉʋʉɿɼɽɻʃɸ ʏʊʍʉ ɻ ʖʘʌʉɽɹʏɻʍɻ ʏʘʆ ʍʏɲɽʅʙʆ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ, ʊʍʉ ʃɲɿ ɻ
ɸʋɿʄʉɶɼʏʉʐʏʑʋʉʐ,ʏʘʆʋɲʌɲʅɹʏʌʘʆʃɲɿʏɻʎʍʐʖʆʊʏɻʏɲʎʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ.
ȸ

ʖʘʌʉɽɹʏɻʍɻ

ʏʘʆ

ʍʏɲɽʅʙʆ

ʍʏʉ

ɸʋɿʃɲɿʌʉʋʉɿɻʅɹʆʉ

ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ

ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ

ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɼɽɻʃɸɲʆɳʄʉɶɲʅɸʏʉʆʏʑʋʉ,ʏɻʆʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼʃɲɿʖɻʅɿʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻʏʉʐʃɳɽɸʍʙʅɲʏʉʎ
ʃɲɿ ʏɻ ʍʐʍʖɹʏɿʍɼ ʏʉʐ ʅɸ ʏɿʎ ʋʌʉʍʏɲʏɸʐʊʅɸʆɸʎ ʋɸʌɿʉʖɹʎ. ɇʐʆʉʄɿʃɳ ʍʏʉ ɉɷɲʏɿʃʊ ȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲ
Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ ɇʏɸʌɸɳʎ ȵʄʄɳɷɲʎ ʋʌʉʏɸʀʆʉʆʏɲɿ 59 ʍʏɲɽʅʉʀ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ, ɸʃ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ 23
ɸʋʉʋʏɿʃɼʎʃɲɿ36ɸʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃɼʎʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ,ɸʆʙɻʃɲʏɲʆʉʅɼʏʉʐʎɲʆɳʃɲʏɻɶʉʌʀɲʐɷɲʏɿʃʉʑ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎʔɲʀʆɸʏɲɿʍʏʉɲʃʊʄʉʐɽʉʍʖɼʅɲ. 

ɇʖɼʅɲ14:ɇʏɲɽʅʉʀʏʉʐʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʐʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ
ɶɿɲʏʉɉȴȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ

Ɉɲ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃɳ ʐɷɲʏɿʃɳ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ʖʘʌʀʎ ʍʏɲɽʅʊ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ (ʋʉʏɳʅɿɲ ʃɲɿ ʋɲʌɳʃʏɿɲ)
ʍʐʍʖɸʏʀʍʏɻʃɲʆɲʆɳʄʉɶɲʅɸʏɻʆʏʐʋʉʄʉɶʀɲʃɲɿʏʉɸʀɷʉʎʃɲɿʏɻʆɹʆʏɲʍɻʏʘʆɲʆɽʌʘʋʉɶɸʆʙʆʋɿɹʍɸʘʆ,
ʅɸʍʏɲɽʅʉʑʎɳʄʄʘʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆʏɻʎʀɷɿɲʎʃɲʏɻɶʉʌʀɲɹʏʍɿʙʍʏɸʆɲɸʀʆɲɿɷʐʆɲʏɼɻʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻʊʄʘʆ
ʏʘʆʐɷɲʏɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ.
ȸ ɸʋɿʄʉɶɼ ʏʉʐ ɸʀɷʉʐʎ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ ɹɶɿʆɸ ɲʆɳʄʉɶɲ ʅɸ ʏɻʆ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʏʉʐ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ʃɲɿ ʏɻʆ
ʋɿɽɲʆʊʏɻʏɲ ɸʋʀʏɸʐʇɻʎ ʏʘʆ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆ ʍʏʊʖʘʆ ʊʋʘʎ ɲʐʏɹʎ ɸʃʏɿʅɼɽɻʃɲʆ ʍʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ʏʉʐ
ɇʖɸɷʀʉʐ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ, ɸʆʙ ɻ ɸʋɿʄʉɶɼ ʏʘʆ ʋɲʌɲʅɹʏʌʘʆ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ ɹɶɿʆɸ ɲʆɳʄʉɶɲ ʅɸ ʏɻʆ
ʃɲʏɻɶʉʌʀɲʏʉʐʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎʃɲɿʏɿʎɲʍʃʉʑʅɸʆɸʎʋɿɹʍɸɿʎʊʋʘʎʔɲʀʆɸʏɲɿʍʏʉʐʎɲʃʊʄʉʐɽʉʐʎɅʀʆɲʃɸʎ.

15758

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ʌʀʆɲʃɲʎ39:ȵʋɿʄʉɶɼɸʀɷʉʐʎʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ
Ƀɿʃʉʄʉɶɿʃɼ
ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ
ʐʗɻʄɼ
ʃɲʄɼ

ɍɻʅɿʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻ

Ʌɿɽɲʆʊʏɻʏɲɸʋʀʏɸʐʇɻʎ
ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆʍʏʊʖʘʆ 

ȵʀɷʉʎ
ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ

ʃɲʄɼ

ʊʄɸʎ

o

ɸʋʉʋʏɿʃɼ

ʊʄɸʎ

ʊʄɸʎ

o

ɸʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃɼ

ʃɲʏʙʏɸʌɻʏɻʎʃɲʄɼʎ

ʊʄɸʎ

o

ɸʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃɼ

ʃɲʄɼ

ɽɲʋɸʏʑʖɸɿʏʉʐʎʍʏʊʖʉʐʎ

o

ɸʋʉʋʏɿʃɼ

ɳɶʆʘʍʏɻ

ɷɸʆɽɲʋɸʏʑʖɸɿʏʉʐʎ
ʍʏʊʖʉʐʎ

o

ɸʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃɼ

ɽɲʋɸʏʑʖɸɿʏʉʐʎʍʏʊʖʉʐʎ

o

ɸʋʉʋʏɿʃɼ

ɷɸʆɽɲʋɸʏʑʖɸɿʏʉʐʎ
ʍʏʊʖʉʐʎ

o

ɸʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃɼ

ʅɹʏʌɿɲ
ɸʄʄɿʋɼʎ
ʃɲʃɼ
ʊʄɸʎ
ɳɶʆʘʍʏɻ
ʐʗɻʄɼ
ʃɲʄɼ

ɳɶʆʘʍʏɻ 

Ʌʀʆɲʃɲʎ40:ȵʋɿʄʉɶɼʋɲʌɲʅɹʏʌʘʆʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲ ɉɷʌʉʅʉʌʔʉʄʉɶɿʃɹʎ,
ʐɷɲʏɿʃʉʑ
Ȳɿʉʄʉɶɿʃɹʎʃɲɿ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
Ɍʐʍɿʃʉʖɻʅɿʃɹʎ

Ƀʐʍʀɸʎʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎ

ȿʉɿʋɹʎʉʐʍʀɸʎ

•ʍʏʉʐʎʍʏɲɽʅʉʑʎ
ɸʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃɼʎ
ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ

•ʍɸʊʍɲʍʐʍʏɼʅɲʏɲɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿ
ʍɸʄɸʃɳʆɸʎʅɸʋʉʍʉʍʏʊ
ʃɲʄʄɿɸʌɶɼʍɿʅʘʆɸʃʏɳʍɸʘʆʋɳʆʘ
ɲʋʊ50%

Ʌʉʏɳʅɿɲ

ʍɸʊʄʉʐʎʏʉʐʎ
ʍʏɲɽʅʉʑʎ

ȿʀʅʆɸʎ

ʍɸʊʄʉʐʎʏʉʐʎ
ʍʏɲɽʅʉʑʎ

ʍɸʊʄʉʐʎʏʉʐʎʍʏɲɽʅʉʑʎ

ʍɸʊʄʉʐʎʏʉʐʎʍʏɲɽʅʉʑʎ

ɀɸʏɲɴɲʏɿʃɳ

ʍɸʊʄʉʐʎʏʉʐʎ
ʍʏɲɽʅʉʑʎ

ʍɸʊʄʉʐʎʏʉʐʎʍʏɲɽʅʉʑʎ

Ͳ

Ʌɲʌɳʃʏɿɲ

ʍɸʊʄʉʐʎʏʉʐʎ
ʍʏɲɽʅʉʑʎ

ʍɸʊʄʉʐʎʏʉʐʎʍʏɲɽʅʉʑʎ

Ͳ

•ʍɸʊʍɲʍʐʍʏɼʅɲʏɲɷɹʖʉʆʏɲɿ
•ʍɸʊʍɲʍʐʍʏɼʅɲʏɲɷɹʖʉʆʏɲɿ
ʐʗɻʄɼʋʀɸʍɻɲʋʊɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃɹʎ
ʐʗɻʄɼʋʀɸʍɻɲʋʊɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃɹʎ
ʅʉʆɳɷɸʎʍʖɸʏɿɺʊʅɸʆɸʎʅɸʉʐʍʀɸʎ
ʅʉʆɳɷɸʎʍʖɸʏɿɺʊʅɸʆɸʎʅɸʄʉɿʋɹʎ
ʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎ
ʉʐʍʀɸʎ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ⱦɲʏɳ ʏɻ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ɸʋɿʄʉɶɼʎ ʏʘʆ ʋɲʌɲʅɹʏʌʘʆ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ ʄɼʔɽɻʃɲʆ ɸʋʀʍɻʎ ʐʋʊʗɻ ʉɿ
ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ ʏʉʐ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ ʏʘʆ ʐʋʉɶɸʀʘʆ ʐɷɳʏʘʆ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏɿʎ ʋɲʌɲʅɹʏʌʉʐʎ
ʏʘʆ ʔʐʏʉʔɲʌʅɳʃʘʆ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʉɿ ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ ʏɻʎ Ƀɷɻɶʀɲʎ 2000/60/ȵȾ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻ
ʋʌʊʍɽɸʏʘʆ ʖɻʅɿʃʙʆ ʋɲʌɲʅɹʏʌʘʆ ʍɸ ʊʍɲ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿ ʅɸ ɳʆʏʄɻʍɻ ʆɸʌʉʑ ʋʌʉʎ ʋʊʍɻ
(ɉʄʀʃɻ,ȳʉʌɶʉʋʊʏɲʅʉʎ1).
ȵʋɿʍɻʅɲʀʆɸʏɲɿ ʊʏɿ ɲʋʉʐʍʀɲ ʆɹʘʆ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ʋɸɷʀʉʐ ɲʋʊ ʏʉ ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ ʏɻʎ
ȾɉȰ140384/9Ͳ9Ͳ2011,ʏɲʉʋʉʀɲɽɲɸʋɹʏʌɸʋɲʆʏɻʆɲʋʊʃʏɻʍɻʅɿɲʎʍʐʆʉʄɿʃɼʎʃɲɿɲʇɿʊʋɿʍʏɻʎɸɿʃʊʆɲʎ
ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌʉʐʍʀɲ ʃɲɿ ʏɻʆ ʃɲʏɲʆʉʅɼ ʏʘʆ ɷɿɲʔʊʌʘʆ ʌʑʋʘʆ ʍʏɲ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ʏʉʐ ɉɷɲʏɿʃʉʑ
ȴɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎ, ʏʉ ɸʋɿʃɲɿʌʉʋʉɿɻʅɹʆʉ ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ ʃɲʄɸʀʏɲɿ ʆɲ ɹʖɸɿ ɷɿɸʌɸʐʆɻʏɿʃʊ
ʖɲʌɲʃʏɼʌɲ,ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆʃɲʏɳʏʉɲʌʖɿʃʊʍʏɳɷɿʉɸʔɲʌʅʉɶɼʎʏʉʐ.ɉʋʊʏʉʋʌʀʍʅɲɲʐʏʊɼʍʐʖʆʊʏɻʏɲ
ɷɸɿɶʅɲʏʉʄɻʗʀɲʎʏʘʆʉʐʍɿʙʆʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎʃɲɿʏʘʆʄʉɿʋʙʆʉʐʍɿʙʆʉʌʀɺɸʏɲɿʍɸ4ʔʉʌɹʎʏʉʖʌʊʆʉ,
ɸʆʙ ɻ ʍʐʖʆʊʏɻʏɲ ɷɸɿɶʅɲʏʉʄɻʗʀɲʎ ɶɿɲ ʏɿʎ ɴɿʉʄʉɶɿʃɹʎ, ʐɷʌʉʅʉʌʔʉʄʉɶɿʃɹʎ ʃɲɿ ʔʐʍɿʃʉʖɻʅɿʃɹʎ
ʋɲʌɲʅɹʏʌʉʐʎɷɿɲʏɻʌɸʀʏɲɿʀɷɿɲʅɸʏʉɽɸʍʅʉɽɸʏɻʅɹʆʉʋʌʊɶʌɲʅʅɲʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ,ʃɲʄʑʋʏʉʆʏɲʎʍɸ
ʃɳɽɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʏɿʎɸʄɳʖɿʍʏɸʎɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎʏɻʎɃɷɻɶʀɲʎ.

15759

15760

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

9.5.2

ȴʀʃʏʐʉɅɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎʏʘʆʐʋʊɶɸɿʘʆʐɷɲʏɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ

ȺɸʍʅʉɽɸʏɻʅɹʆʉȴʀʃʏʐʉɅɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎʏʘʆʐʋʉɶɸʀʘʆʐɷɲʏɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ
ɇʏʉɉɷɲʏɿʃʊȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ,ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉɽɸʍʅʉɽɸʏɻʅɹʆʉʋʌʊɶʌɲʅʅɲ
ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ ʐʋʊɶɸɿʘʆ ʐɷɲʏɿʃʙʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ, ʄɸɿʏʉʐʌɶɸʀ ɹʆɲ ɷʀʃʏʐʉ ʅɸ 170 ʍʏɲɽʅʉʑʎ ʋʉʐ
ɲʔʉʌʉʑʆ ɶɸʘʏʌɼʍɸɿʎ ʃɲɿ ʋɻɶɳɷɿɲ ɸʃ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ 11 ɸʋʉʋʏɿʃɼʎ ʃɲɿ 159 ɸʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃɼʎ
ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ.Ƀɿʍʏɲɽʅʉʀɲʐʏʉʀɹʖʉʐʆʉʌɿʍʏɸʀɶɿɲʏɻʆʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻ 24ʐʋʉɶɸʀʘʆʐɷɲʏɿʃʙʆ
ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ, ʏɲ ʉʋʉʀɲʆ ɸʀʖɲʆ ʃɲɽʉʌɿʍʏɸʀ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʐʋʉɴʉʄɼ ʏʉʐ ȱʌɽʌʉʐ 5 (Ȼȳɀȵ, 2008). Ƀɿ
ʅɸʏʌɼʍɸɿʎ ʏʉʐ ɷɿʃʏʑʉʐ ʃɲʏɻɶʉʌɿʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʍɸ ʋʉʍʉʏɿʃɹʎ ʋɲʌɲʅɹʏʌʉʐʎ (ʍʏɳɽʅɻʎ/ʋɲʌʉʖɼʎ) ʃɲɿ
ʋʉɿʉʏɿʃɹʎ ʋɲʌɲʅɹʏʌʉʐʎ (ɴɲʍɿʃɹʎ ʔʐʍɿʃʉʖɻʅɿʃɹʎ ʋɲʌɳʅɸʏʌʉɿ, ʆɿʏʌɿʃɳ ɳʄɲʏɲ, ɴɲʌɹɲ ʅɹʏɲʄʄɲ,
ʔʐʏʉʔɳʌʅɲʃɲ ʃɲɿ ʍʐʆɽɸʏɿʃɹʎ ʉʐʍʀɸʎ) ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʉɷɻɶʀɸʎ 2008/105/ȵȾ, 2006/118/EK,
2000/60/EKʃɲɿʏɻʎɉȰ(ɌȵȾ332230/12/2011).
ȸɷɿɳʌʃɸɿɲʏʉʐʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎɸʀʆɲɿʏɲʏɹʍʍɸʌɲ(4)ɹʏɻ(2012ɹʘʎʃɲɿ2015)ʃɲɿɻ
ʍʐʖʆʊʏɻʏɲ ʅɸʏʌɼʍɸʘʆ ɷɿɲʔɹʌɸɿ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ʋɲʌɳʅɸʏʌʉ (ɴʄ. Ʌʀʆɲʃɲ 41). Ƀɿ ɴɲʍɿʃɹʎ ʔʐʍɿʃʉʖɻʅɿʃɹʎ
ʋɲʌɳʅɸʏʌʉɿ ʃɲɿ ʏɲ ʆɿʏʌɿʃɳ ɳʄɲʏɲ ʅɸʏʌʉʑʆʏɲɿ 4 ʔʉʌɹʎ ʍɸ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ɸʆʊʎ ɹʏʉʐʎ, ɸʆʙ ʏɲ ɴɲʌɹɲ
ʅɹʏɲʄʄɲ,ʏɲʔʐʏʉʔɳʌʅɲʃɲʃɲɿʉɿʍʐʆɽɸʏɿʃɹʎʉʐʍʀɸʎ2ʔʉʌɹʎʍɸɷɿɳʌʃɸɿɲɸʆʊʎɹʏʉʐʎ.Ƀɿʋɲʌɳʅɸʏʌʉɿ
ɹʄɸɶʖʉʐ(ɲɺʘʏʉʑʖɸʎɸʆʙʍɸɿʎ,ʔʐʏʉʔɳʌʅɲʃɲ,ɴɲʌɹɲʅɹʏɲʄʄɲ,ʍʐʆɽɸʏɿʃɹʎʉʐʍʀɸʎ)ɷɿɲʔʉʌʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ
ʍɸʃɳɽɸʍʏɲɽʅʊʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ,ɲʆɳʄʉɶɲʅɸʏɿʎɸʋɿʋʏʙʍɸɿʎʄʊɶʘʏʘʆɲʍʃʉʑʅɸʆʘʆʋɿɹʍɸʘʆɲʋʊ
ʏɿʎ ɲʆɽʌʙʋɿʆɸʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ. ɏʍʏʊʍʉ ʉɿ ʋʉʍʉʏɿʃɹʎ ʃɲɿ ʔʐʍɿʃɹʎ ʋɲʌɳʅɸʏʌʉɿ (ʋɸʌɿɸʃʏɿʃʊʏɻʏɲ ʍɸ
ʉʇʐɶʊʆʉ,ɲɶʘɶɿʅʊʏɻʏɲ,ɽɸʌʅʉʃʌɲʍʀɲɲɹʌɲʃɲɿʆɸʌʉʑ,pH)ʋʌʊʃɸɿʏɲɿʆɲɸʄɹɶʖʉʆʏɲɿʍɸʃɳɽɸʍʏɲɽʅʊ
ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ.

15761

15762

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ʌʀʆɲʃɲʎ41:Ʌɲʌɳʅɸʏʌʉɿɸʄɹɶʖʉʐʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎʉɷɻɶʀɸʎ2008/105/ȵȾ,2006/118/EKʃɲɿ2000/60/EK
A/A

Ʌɲʌɳʅɸʏʌʉɿɸʄɹɶʖʉʐ

ȾɲʏɻɶʉʌʀɲɅɲʌɲʅɹʏʌʉʐ

ɇʐʖʆʊʏɻʏɲɲʆɳ
ɹʏʉʎ

1

ɇʏɳɽʅɻʐɷʌʉʔʉʌɹɲɼʋɲʌʉʖɼʋɻɶʙʆ

Ʌʉʍʉʏɿʃɹʎ

4

2

pH

3

ɅɸʌɿɸʃʏɿʃʊʏɻʏɲʍɸɃʇʐɶʊʆʉ

4

Ȱɶʘɶɿʅʊʏɻʏɲ
ȲɲʍɿʃɹʎɌ/ɍ

4

5

ɍʄʘʌɿʉʑʖɲɿʊʆʏɲ

6

Ⱥɸɿɿʃɳɿʊʆʏɲ

7

Ⱥɸʌʅʉʃʌɲʍʀɲɲɹʌɲʃɲɿʆɸʌʉʑ

8

Ɂɿʏʌɿʃɳɳʄɲʏɲ

9

Ȱʅʅʙʆɿʉ

Ɂɿʏʌɿʃɳȱʄɲʏɲ
(ɲɺʘʏʉʑʖɸʎɸʆʙʍɸɿʎ)

4

10

Ɂɿʏʌʙɷɻ

11

Ȱʌʍɸʆɿʃʊ

12

Ⱦɳɷʅɿʉ

13

ɀʊʄʐɴɷʉʎ

14

ɉɷʌɳʌɶʐʌʉʎ

15

Ȱʌɶʀʄɿʉ

16

Ɂɿʃɹʄɿʉ

Ȳɲʌɹɲɀɹʏɲʄʄɲ

2

17

ɀɲɶɶɳʆɿʉ

18

ɇʀɷɻʌʉʎ

19

ɍɲʄʃʊʎ

20

ɍʌʙʅɿʉ

21

ɍʌʙʅɿʉ(VI)

22

Ɉʌɿʖʄʘʌʉɲɿɽʐʄɹʆɿʉ
ɇʐʆɽɸʏɿʃɹʎɃʐʍʀɸʎ

2

23

Ɉɸʏʌɲʖʄʘʌʉɲɿɽʐʄɹʆɿʉ

24

Alachlor

25

Atrazine

26

Chlorfenvinphos

27

ChlorpyrifosͲEt

Ɍʐʏʉʔɳʌʅɲʃɲ

2

28

Aldrin

29

Dieldrin

30

Endrin

15763

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

A/A

Ʌɲʌɳʅɸʏʌʉɿɸʄɹɶʖʉʐ

31

Isodrin

32

Diuron

33

ȵʆɷʉʍʉʐʄʔɳʆɿʉ

34

ȵʇɲʖʄʘʌʉʃʐʃʄʉɸʇɳʆɿʉ

35

Isoproturon

36

Simazine

37

Ɉʌɿʔɽʉʌɲʄʀʆɻ

38

Methamidofhos(iso)

39

Monolinuron(ISO)[3Ͳ(4Ͳ
ʖʄʘʌʉʔɲɿʆʐʄʉ)Ͳ1ͲʅɸɽʉʇʐͲ1Ͳ
ʅɸɽʐʄʉʐʌʀɲ]

40

MCPA

41

Mecoprop

42

DDT,DDD,DDE

43

4,4ͲDDT

44

Ɍɽɲʄɿʃʊɷɿ(2Ͳɲɿɽʐʄɸʇʀʄɿʉ)Ͳ(ɌȴȵȵͲDEHP)

45

Ɍɽʉʌɲʆɽɹʆɿʉ

46

ȵʇɲʖʄʘʌʉɴɸʆɺʊʄɿʉ

47

ȵʇɲʖʄʘʌʉɴʉʐʏɲɷɿɹʆɿʉ

48

ȵʆʆɸʒʄʉʔɲɿʆʊʄɻ[4Ͳ(ʋɲʌɲ)
ɸʆʆɸʒʄʉʔɲɿʆʊʄɻ]

49

Ƀʃʏʐʄʉʔɲɿʆʊʄɻ[(4Ͳ(1,1',3,3'Ͳ
ʏɸʏʌɲʅɸɽʐʄɴʉʐʏʐʄɿʃɼ)Ͳʔɲɿʆʊʄɻ)]

50

ȵʆʙʍɸɿʎʏʌɿɴʉʐʏʐʄʏʀʆɻʎ(Ⱦɲʏɿʊʆ
ʏʌɿɴʉʐʏʐʄʏʀʆɻʎ)

51

1,2Ͳȴɿʖʄʘʌʉɲɿɽɳʆɿʉ

52

ȴɿʖʄʘʌʉʅɸɽɳʆɿʉ

53

Ʌɸʆʏɲʖʄʘʌʉʔɲɿʆʊʄɻ 

ȾɲʏɻɶʉʌʀɲɅɲʌɲʅɹʏʌʉʐ

ɇʐʖʆʊʏɻʏɲɲʆɳ
ɹʏʉʎ

15764

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ȵʋɿʃɲɿʌʉʋʉɿɻʅɹʆʉȴʀʃʏʐʉɅɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎʏʘʆʐʋʉɶɸʀʘʆʐɷɲʏɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ
Ɉʉɸʋɿʃɲɿʌʉʋʉɿɻʅɹʆʉʋʌʊɶʌɲʅʅɲʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎʏʘʆʐʋʉɶɸʀʘʆʐɷɲʏɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆɴɲʍʀʍʏɻʃɸ
ʍʏʉ ɽɸʍʅʉɽɸʏɻʅɹʆʉ, ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎ ʐʋ’ ʊʗɻ ʏɲ ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ ʏʉʐ ɇʖɸɷʀʉʐ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʃɲɿ
ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲ ʏʉʆ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʅʉʑ ʏʘʆ ʐʋʉɶɸʀʘʆ ʐɷɲʏɿʃʙʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ, ʏɻʆ ɲʆɳʄʐʍɻ ʏʘʆ
ɲʆɽʌʘʋʉɶɸʆʙʆʋɿɹʍɸʘʆ –ɸʋɿʋʏʙʍɸʘʆ,ʏɿʎʋʌʉʍʏɲʏɸʐʊʅɸʆɸʎʋɸʌɿʉʖɹʎʏʉʐȰ7,ʏɻʆʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻʏɻʎ
ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʏʘʆ ʐʋʉɶɸʀʘʆ ʐɷɲʏɿʃʙʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɲ ɷɿɲɽɹʍɿʅɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ɷɿɲʔʊʌʘʆ
ʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ(Ȼȳɀȵ,ȳɍȾ,ȴɼʅʘʆ,ȴȵɉȰ,ʃʄʋ).
Ɉʉ ɸʋɿʃɲɿʌʉʋʉɿɻʅɹʆʉ ɷʀʃʏʐʉ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ ɲʋʉʏɸʄɸʀʏɲɿ ʍʐʆʉʄɿʃɳ ɲʋʊ (262) ʍʏɲɽʅʉʑʎ ɶɿɲ ʏɻʆ
ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻ ʏʘʆ (46) ɉɉɇ ʏɲ ʉʋʉʀɲ ʃɲɽʉʌʀʍʏɻʃɲʆ ʅɸ ʏʉ ɇʖɹɷɿʉ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ. Ɉʉ ɷʀʃʏʐʉ
ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ ʍʖɸɷɿɳʍʏɻʃɸ ʅɸ ʏɹʏʉɿʉ ʏʌʊʋʉ ʙʍʏɸ ʆɲ ʐʋɳʌʇɸɿ ɲʆʏɿʋʌʉʍʘʋɸʐʏɿʃʊʏɻʏɲ ʍʏɲɽʅʙʆ
ʍɸ ʍʖɹʍɻ ʅɸ ʏɿʎ ɷɿɳʖʐʏɸʎͲʍɻʅɸɿɲʃɹʎ ʋɿɹʍɸɿʎ, ʆɲ ʃɲʄʑʗɸɿ ʊʄɸʎ ʏɿʎ ʋɿɽɲʆɹʎ ɽɹʍɸɿʎ ɸʋɹʃʏɲʍɻʎ ʏʘʆ
ʌʑʋʘʆɲʄʄɳʃɲɿʆɲʋɲʌɲʃʉʄʉʐɽɼʍɸɿʏɿʎʋʌʉʍʏɲʏɸʐʊʅɸʆɸʎʋɸʌɿʉʖɹʎʏʘʆʉʋʉʀʘʆʏɲʐʋʊɶɸɿɲʑɷɲʏɲ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ɶɿɲ ɲʆɽʌʙʋɿʆɻ ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻ. ɀɸ ɸʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃɼ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻ ʍɸ (165)
ʍʏɲɽʅʉʑʎ, ɽɲ ɶʀʆɸʏɲɿ ɻ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻ ɷɹʃɲ ɸʋʏɳ (17) ɉɉɇ ʋʉʐ ɲʆʏɿʅɸʏʘʋʀɺʉʐʆ ʃʀʆɷʐʆʉ ʅɻ
ɸʋʀʏɸʐʇɻʎ ʏʘʆ ʍʏʊʖʘʆ ʏɻʎ Ƀɷɻɶʀɲʎ ʃɲɿ ʖɲʌɲʃʏɻʌʀʍʏɻʃɲʆ ʘʎ ʋɸʌɲɿʏɹʌʘ, ɸʆʙ ʅɸ ɸʋʉʋʏɿʃɼ
ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʍɸ(97)ʍʏɲɽʅʉʑʎ,ɽɲɶʀʆɸʏɲɿɻʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʍʏɲʐʋʊʄʉɿʋɲ(29)ɉɉɇ.
ɇɸ ʊʄʉʐʎ ʏʉʐʎ ʍʏɲɽʅʉʑʎ ɸʋʉʋʏɿʃɼʎ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ ʋʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿ ʆɲ ʋɲʌɲʃʉʄʉʐɽʉʑʆʏɲɿ ʏʉ
ɷɿɲʄʐʅɹʆʉ ʉʇʐɶʊʆʉ, ʏʉ pH, ɻ ɻʄɸʃʏʌɿʃɼ ɲɶʘɶɿʅʊʏɻʏɲ, ʏɲ ʆɿʏʌɿʃɳ ɳʄɲʏɲ ʃɲɿ ɻ ɲʅʅʘʆʀɲ. ɇɸ
ɸʋɿʄɸɶʅɹʆʉʐʎ ʍʏɲɽʅʉʑʎ ɸʋʉʋʏɿʃɼʎ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ ʋʌʉʏɸʀʆʉʆʏɲɿ ʆɲ ʋɲʌɲʃʉʄʉʐɽʉʑʆʏɲɿ ɹʆɲ
ʍʑʆʉʄʉ ɿʊʆʏʘʆ ʋʉʐ ʐʋʉɷɸɿʃʆʑʉʐʆ ʌʑʋɲʆʍɻ (ʋ.ʖ. ʏɲ ʖʄʘʌɿʊʆʏɲ, ɽɸɿɿʃɳ, ɴɲʌɹɲ ʅɹʏɲʄʄɲ ʃɲɿ
ʔʐʏʉʔɳʌʅɲʃɲ). ɇɸ ʊʄʉʐʎ ʏʉʐʎ ʍʏɲɽʅʉʑʎ ɸʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃɼʎ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ, ɸʋɿʋʄɹʉʆ ʏʘʆ
ʔʐʍɿʃʉʖɻʅɿʃʙʆʋɲʌɲʅɹʏʌʘʆ,ʋʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿʆɲʋɲʌɲʃʉʄʉʐɽʉʑʆʏɲɿʃɲɿɴɲʌɹɲʅɹʏɲʄʄɲʍɸʃɳɽɸɽɹʍɻ
ʃɲɿ ɸʋɿʋʄɹʉʆ ʍɸ ɸʋɿʄɸɶʅɹʆʉʐʎ ʍʏɲɽʅʉʑʎ ɸʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃɼʎ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ ʋʌʉʏɸʀʆʉʆʏɲɿ ʆɲ
ʋɲʌɲʃʉʄʉʐɽʉʑʆʏɲɿɻʋɸʌɿɸʃʏɿʃʊʏɻʏɲʍɸʉʌɶɲʆɿʃʉʑʎɷɿɲʄʑʏɸʎʃɲɿʔʐʏʉʔɳʌʅɲʃɲ.Ȱʃʊʅɻʋʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿ
ʆɲ ʋɲʌɲʃʉʄʉʐɽɸʀʏɲɿ ɻ ʐʋʊɶɸɿɲ ʍʏɳɽʅɻ, ʍɸ ʊʄɸʎ ʏɿʎ ɽɹʍɸɿʎ ɸʋʉʋʏɿʃɼʎ ʃɲɿ ɸʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃɼʎ
ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ,ʊʋʉʐɲʐʏʊɸʀʆɲɿɴɹɴɲɿɲɸʔɿʃʏʊ.
ȸ ʍʐʖʆʊʏɻʏɲ ʏɻʎ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ ɶɿɲ ʏɿʎ Ɍʐʍɿʃʉʖɻʅɿʃɹʎ Ʌɲʌɲʅɹʏʌʉʐʎ, ʏɿʎ ɉɷʌʉʅɸʏʌɼʍɸɿʎ –
ɇʏɲɽʅɻʅɸʏʌɼʍɸɿʎ,ʏɿʎȰɺʘʏʉʑʖɸʎɸʆʙʍɸɿʎ,SO4ʃɲɿCl,ʋʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿʆɲʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿʏɹʍʍɸʌɿʎ(4)
ʔʉʌɹʎ ʏʉ ʖʌʊʆʉ (ʃɳɽɸ ʏʌʀʅɻʆʉ). ȸ ʍʐʖʆʊʏɻʏɲ ʏʘʆ ɲʆɲʄʑʍɸʘʆ ɶɿɲ ʏʉʐʎ Ƀʌɶɲʆɿʃʉʑʎ ȴɿɲʄʑʏɸʎ, ʏɲ
ȲɲʌɹɲɀɹʏɲʄʄɲʃɲɿʏɲɌʐʏʉʔɳʌʅɲʃɲ,ʋʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿʆɲʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿɷʑʉ(2)ʔʉʌɹʎʏʉʖʌʊʆʉ.

15765

15766

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ȱʆɲʄʐʏɿʃɳ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ɶɿɲ ʏʉ ɽɸʍʅʉɽɸʏɻʅɹʆʉ ɷʀʃʏʐʉ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ ʃɲɿ ʏɻʆ
ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻɸʋɿʃɲɿʌʉʋʉʀɻʍɼʏʉʐ,ɷʀʆʉʆʏɲɿʍʏʉɅɲʌɲɷʉʏɹɲ1ʏɻʎȲʔɳʍɻʎ,ʅɸ
ʏʀʏʄʉ «ȵʋɿʃɲɿʌʉʋʉɿɻʅɹʆɲ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ ʏɻʎ ʋʉɿʉʏɿʃɼʎ ʃɲɿ
ʋʉʍʉʏɿʃɼʎ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʏʘʆ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆ ʃɲɿ ʐʋʉɶɸʀʘʆ ʐɷɲʏɿʃʙʆ
ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ». 

15767

15768

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

10. ɃȻȾɃɁɃɀȻȾȸȰɁȰȿɉɇȸɍɆȸɇȵɏɁɉȴȰɈɃɇ
10.1 ȵɿʍɲɶʘɶɼ
ȸ Ƀɷɻɶʀɲ 2000/60/ȵȾ ʍʏʉʖɸʑɸɿ ʍʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆ ɲʌʖʙʆ, ɲʆɲʄʑʍɸʘʆ ʃɲɿ ʅɹʏʌʘʆ ʍʏɻ
ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʏʘʆʐɷɲʏɿʃʙʆʋʊʌʘʆ.ɇʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉɳʌɽʌʉ 5ʏɻʎɃɷɻɶʀɲʎ 2000/60/ȵȾʏɲʃʌɳʏɻͲʅɹʄɻ
ɶɿɲ ʃɳɽɸ ʋɸʌɿʉʖɼ ʄɸʃɳʆɻʎ ɲʋʉʌʌʉɼʎ ʋʉʏɲʅʉʑ ɸʇɲʍʔɲʄʀɺʉʐʆ ʊʏɿ ɲʆɲʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ: ɲʆɳʄʐʍɻ ʏʘʆ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃʙʆ ʏɻʎ, ɸʋɿʍʃʊʋɻʍɻ ʏʘʆ ɸʋɿʋʏʙʍɸʘʆ ʏʘʆ ɲʆɽʌʙʋɿʆʘʆ ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ ʍʏɻʆ
ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʏʘʆ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆ ʃɲɿ ʏʘʆ ʐʋʊɶɸɿʘʆ ʐɷɳʏʘʆ ʃɲɿ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼ ɲʆɳʄʐʍɻ ʏɻʎ ʖʌɼʍɻʎ
ʑɷɲʏʉʎ.
Ƀʍʃʉʋʊʎʏɻʎʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼʎɲʆɳʄʐʍɻʎɸʀʆɲɿʆɲɲʆɲʄʑʍɸɿʏɻʍʖɹʍɻʏʉʐɲʆɽʌʙʋʉʐʅɸʏʉʆʉɿʃʉʆʉʅɿʃʊ
ʋʊʌʉ «ʆɸʌʊ» ʍʏɻʆ ʋɸʌɿʉʖɼ ʅɸʄɹʏɻʎ ʐʋʊ ʏʉ ʋʌʀʍʅɲ ʏɻ Ƀɷɻɶʀɲʎ 2000/60/ȵȾ. ȶʏʍɿ ʄʉɿʋʊʆ
ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿɻʋɸʌɿɶʌɲʔɼʏʘʆʍʖɸʏɿʃʙʆʖʌɼʍɸʘʆʑɷɲʏʉʎʍʏɻʄɸʃɳʆɻɲʋʉʌʌʉɼʎʋʉʏɲʅʉʑʃɲɿʏɻʆ
ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼʏʉʐʎʍɻʅɲʍʀɲɴɳʍɸɿɷɸɷʉʅɹʆʘʆʃɲɿʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ.ȸɲʆɳʄʐʍɻɹʖɸɿʍʏʊʖʉʆɲʋɲʌɹʖɸɿʏɿʎ
ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɸʎ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ ʙʍʏɸ ʉɿ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʀ ʆɲ ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ ʃʌʀʆʉʐʆ ʏɻʆ ʃɳʄʐʗɻ ʏʉʐ ʃʊʍʏʉʐʎ
ʏɻʎʋɲʌʉʖɼʎʐʋɻʌɸʍɿʙʆʑɷɲʏʉʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉɳʌɽʌʉ9ʏɻʎɃɷɻɶʀɲʎ.

10.2 Ȱʆɳʄʐʍɻʏɻʎʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼʎʍɻʅɲʍʀɲʎʏʘʆʖʌɼʍɸʘʆʑɷɲʏʉʎ
ɏʎ ʖʌɼʍɸɿʎ ʑɷɲʏʉʎ ʅɸ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼ ʍɻʅɲʍʀɲ ʍʏɻʆ ʋɸʌɿʉʖɼ ʅɸʄɹʏɻʎ ɸʆʏʉʋʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏʉʐʎ ɲʃʊʄʉʐɽʉʐʎ
ʏʉʅɸʀʎ: (1) ʖʌɼʍɻ ʑɷɲʏʉʎ ʍʏʉʆ ʋʌʘʏʉɶɸʆɼ ʏʉʅɹɲ ʋʉʐ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ʏɻ ɶɸʘʌɶʀɲ, ʃʏɻʆʉʏʌʉʔʀɲ ʃɲɿ
ʉʌʐʖɸʀɲ, (2) ʖʌɼʍɻ ʑɷɲʏʉʎ ʍʏʉʆ ɷɸʐʏɸʌʉɶɸʆɼ ʏʉʅɹɲ ʊʋʉʐ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ɻ ɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲ ʃɲɿ ʉɿ
ʃɲʏɲʍʃɸʐɹʎ ʃɲɿ (3) ʖʌɼʍɻ ʑɷɲʏʉʎ ʍʏʉʆ ʏʌɿʏʉɶɸʆɼ ʏʉʅɹɲ ʊʋʉʐ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ɻ ʋɲʌʉʖɼ
ʏʉʐʌɿʍʏɿʃʙʆʐʋɻʌɸʍɿʙʆ,ʉɿʄʉɿʋɹʎʐʋɻʌɸʍʀɸʎ(ɷɻʅʊʍɿɸʎʃɲɿɿɷɿʘʏɿʃɹʎ)ʃɲɽʙʎʃɲɿʏɲʆʉɿʃʉʃʐʌɿɳ.
Ⱦɲʏɳʏʉɹʏʉʎ2008,ʏʉȰʃɲɽɳʌɿʍʏʉȵɶʖʙʌɿʉɅʌʉʁʊʆʏɻʎɅɸʌɿʔɹʌɸɿɲʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ 1ɲʆɼʄɽɸʍʏɲ
12.530 ɸʃɲʏʉʅʅʑʌɿɲ €, ʍʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲʎ ʃɲʏɳ 5,29% ʍʏʉ ɸɽʆɿʃʊ ȰȵɅ. Ɉʉ ɸʌɶɲʏɿʃʊ ɷʐʆɲʅɿʃʊ ɲʆɼʄɽɸ
ʍʏɲ243,75ʖɿʄɿɳɷɸʎɳʏʉʅɲʍʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲʎʃɲʏɳ4,93%ʍʏʉʍʑʆʉʄʉʏɻʎʖʙʌɲʎ,ɸʆʙɻɲʆɸʌɶʀɲɼʏɲʆ
8,26% ʏʉʐ ɸʌɶɲʏɿʃʉʑ ɷʐʆɲʅɿʃʉʑ ʏɻʎ ʋɸʌɿʔɹʌɸɿɲʎ. ȵʋʀʍɻʎ ʃɲʏɳ ʏʉ 2008, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻ ȳɸʆɿʃɼ
ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʙʆ ɇʐʍʏɻʅɳʏʘʆ, ɷɻʄʙɽɻʃɸ ʏʉ 4,31% ʏʉʐ ɷɻʄʘɽɹʆʏʉʎ ɸɿʍʉɷɼʅɲʏʉʎ ʏɻʎ
ʖʙʌɲʎʃɲɿʋʄɻʌʙɽɻʃɸʏʉ3,35%ʏʘʆʔʊʌʘʆʏɻʎʖʙʌɲʎ.

1 

Ƀ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃʊʎ ʖʙʌʉʎ ɷɿɲʔʉʌʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ɲʐʏʊʆ ʏʉʐ ɉɷɲʏɿʃʉʑ ȴɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎ. Ⱦʐʌʀʘʎ ʄʊɶʘ ʏɿʎ
ɷɿɲɽɸʍɿʅʊʏɻʏɲʎʏʘʆʍʏɲʏɿʍʏɿʃʙʆʍʏʉɿʖɸʀʘʆʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿʍɸɸʋʀʋɸɷʉɷɿʉɿʃɻʏɿʃɼʎʋɸʌɿʔɹʌɸɿɲʎ(ɸɿɷɿʃɳɲʐʏɳ
ʋʉʐɲʔʉʌʉʑʆʏɲʏɸʄɸʐʏɲʀɲɹʏɻ)ʃɲɿʍɸɸʋʀʋɸɷʉʆʉʅʉʑʅʊʆʉɲʆɸʀʆɲɿɷɿɲɽɹʍɿʅɲ.Ʌɲʌʊʄɲɲʐʏɳɻɶɸʆɿʃɼɸɿʃʊʆɲ
ɷɸʆ ɸʋɻʌɸɳɺɸʏɲɿ, ɶɿɲʏʀ ʉɿ ʋɸʌɿʉʖɹʎ ʏɻʎ ʋɸʌɿʔɹʌɸɿɲʎ ʋʉʐ ɷɸʆ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʍʏʉ ɉɷɲʏɿʃʊ ȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲ ɷɸ
ɹʖʉʐʆɿʍʖʐʌɼʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼɴɲʌʑʏɻʏɲ(ʋɸʌʀʋʉʐ5%ʏʉʐȰȵɅ).

15769

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ȸ ɲʆɳʄʐʍɻ ʏɻʎ ʏʉʅɸɲʃɼʎ ɷɿɳʌɽʌʘʍɻʎ ʏɻʎ Ȱʃɲɽɳʌɿʍʏɻʎ Ʌʌʉʍʏɿɽɹʅɸʆɻʎ Ȱʇʀɲʎ ʏɻʎ Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɲʎ
ɇʏɸʌɸɳʎ ȵʄʄɳɷɲʎ ʅɸ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏɻʎ ȵȿɇɈȰɈ ʃɲɿ ʏɻʎ Eurostat, ɲʆɲɷɸɿʃʆʑɸɿ ʏɻʆ ʃʐʌʀɲʌʖɻ ɽɹʍɻ ʏʉʐ
ʏʌɿʏʉɶɸʆɼ ʏʉʅɹɲ ʍʏɻʆ ʋɸʌɿʔɹʌɸɿɲ ʅɸ ʋʉʍʉʍʏʊ 54,24% ɶɿɲ ʏʉ ɹʏʉʎ 2008. ȸ ʋʌʘʏʉɶɸʆɼʎ ʋɲʌɲɶʘɶɼ
ɲʋʉʏɸʄɸʀ ʏʉ 5,73% ʏɻʎ ʍʐʆʉʄɿʃɼʎ Ȱʃɲɽɳʌɿʍʏɻʎ Ʌʌʉʍʏɿɽɹʅɸʆɻʎ Ȱʇʀɲʎ, ɸʆʙ ʉ ɷɸʐʏɸʌʉɶɸʆɼʎ ʏʉʅɹɲʎ
ʍʐʆɸɿʍʔɹʌɸɿ ʃɲʏɳ 40,03%. ȵʆʙ ɻ ʃɲʏɳʏɲʇɻ ʏʘʆ ʏʌɿʙʆ ʏʉʅɹʘʆ ʍʏɻʆ ʋɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼ ʉɿʃʉʆʉʅʀɲ ɷɸʆ
ɷɿɲʔɹʌɸɿɲʋʊɲʐʏɼʏʉʐʍʐʆʊʄʉʐʏɻʎʖʙʌɲʎ,ʏɲʋʉʍʉʍʏɳɷɿɲʔɹʌʉʐʆɲʌʃɸʏɳ:ʉɷɸʐʏɸʌʉɶɸʆɼʎʏʉʅɹɲʎ
ɸʀʆɲɿ ʋɿʉ ʍɻʅɲʆʏɿʃʊʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʉɿʃʉʆʉʅʀɲ ʏɻʎ ʋɸʌɿʔɹʌɸɿɲʎ ɲʋʊ ʊ,ʏɿ ɶɿɲ ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏɻʎ ʖʙʌɲʎ. Ƀ
ɷɸʐʏɸʌʉɶɸʆɼʎ ʏʉʅɹɲʎ ʏɻʎ Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɲʎ ɸʀʆɲɿ ʍɻʅɲʆʏɿʃʊʎ ʍɸ ɸɽʆɿʃʊ ɸʋʀʋɸɷʉ ʍʐʆɸɿʍʔɹʌʉʆʏɲʎ ʃɲʏɳ
23,62%ʏɻʎɸɽʆɿʃɼʎȰʃɲɽɳʌɿʍʏɻʎɅʌʉʍʏɿɽɹʅɸʆɻʎȰʇʀɲʎ,ɸʆʙʉʏʌɿʏʉɶɸʆɼʎʏʉʅɹɲʎʍʐʆɸɿʍʔɹʌɸɿʃɲʏɳ
10,67%.Ƀʋʌʘʏʉɶɸʆɼʎʏʉʅɹɲʎʍʐʆɸɿʍʔɹʌɸɿʃɲʏɳ9,66%.
Ȱʆɳʄʉɶɻ ɸʀʆɲɿ ʃɲɿ ɻ ʃɲʏɲʆʉʅɼ ʏʉʐ ɸʌɶɲʏɿʃʉʑ ɷʐʆɲʅɿʃʉʑ ʍʏʉʐʎ ʃʄɳɷʉʐʎ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼʎ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎʏɻʎʋɸʌɿʔɹʌɸɿɲʎ.ɇʏɻʆʋɸʌɿʔɹʌɸɿɲ,ʉɿɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉɿʍʏʉʆʏʌɿʏʉɶɸʆɼʏʉʅɹɲɲʋʉʏɸʄʉʑʆ
ʏɻʆ ʋʄɸɿʉʗɻʔʀɲ ʏʘʆ ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ, ɲʋʉʏɸʄʙʆʏɲʎ ʏʉ 2008 ʏʉ 51,99% ʏʉʐ ʍʐʆʊʄʉʐ, ɸʆʙ ʍʏɻʆ ʖʙʌɲ
ɲʋʉʏɸʄʉʑʆʏʉ66,37%.ɇʏʉʆɷɸʐʏɸʌʉɶɸʆɼʏʉʅɹɲ,ʉɿɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉɿɲʋʉʏɸʄʉʑʆʏʉ29,06%ʏʉʐʍʐʆʊʄʉʐ
ʏʘʆ ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ ʍʏɻʆ ʋɸʌɿʔɹʌɸɿɲ ʐʗɻʄʊʏɸʌɲ ɲʋʊ ʏʉ ʋʉʍʉʍʏʊ ʏʉʐ ʍʐʆʊʄʉʐ ʏɻʎ ʖʙʌɲʎ (22,29%).
Ɉɹʄʉʎʍʏʉʆʋʌʘʏʉɶɸʆɼʏʉʅɹɲɲʋɲʍʖʉʄɸʀʏɲɿʏʉ 18,91%ʏʘʆɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆʏɻʎʋɸʌɿʔɹʌɸɿɲʎ,ɸʆʙʍʏʉ
ʍʑʆʉʄʉʏɻʎʖʙʌɲʎʏʉʋʉʍʉʍʏʊɲʆɹʌʖɸʏɲɿʍʏʉ11,33%2.
ɀɸʏɳ ʏʉ 2008, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ ɷɿɲɽɹʍɿʅɲ ʍʏɲʏɿʍʏɿʃɳ ʍʏʉɿʖɸʀɲ, ɻ ʋɸʌɿʉʖɼ ɴʌʀʍʃɸʏɲɿ ʍɸ ʃʑʃʄʉ
ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼʎʑʔɸʍɻʎ,ʊʋʘʎʃɲɿʏʉʍʑʆʉʄʉʏɻʎʖʙʌɲʎ.
Ɉɲ ʋɲʌɲʋɳʆʘ, ʅɲɺʀ ʅɸ ʏɻ ʖʌɼʍɻ ʐɷɲʏɿʃʙʆ ʋʊʌʘʆ, ʍʐʆʉʗʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏʉʆ ʋɲʌɲʃɳʏʘ ʋʀʆɲʃɲ
ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲʎʏɻʆʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼʍɻʅɲʍʀɲʏʘʆʖʌɼʍɸʘʆʑɷɲʏʉʎ.
Ʌʀʆɲʃɲʎ42:ɃɿʃʉʆʉʅɿʃɼʍɻʅɲʍʀɲʏʘʆʖʌɼʍɸʘʆʐɷɲʏɿʃʙʆʋʊʌʘʆʍʏʉɉȴȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ
ȶʏʉʎ

Ʌʌʘʏʉɶɸʆɼʎ
ʏʉʅɹɲʎ

ȴɸʐʏɸʌʉɶɸʆɼʎ
ʏʉʅɹɲʎ

Ɉʌɿʏʉɶɸʆɼʎʏʉʅɹɲʎ
ʃɲɿʑɷʌɸʐʍɻ 

91,07%

3,31%

5,62%

Ȱʃɲɽɳʌɿʍʏɻʋʌʉʍʏɿɽɹʅɸʆɻɲʇʀɲ

2008

5,73%

40,03%

54,24%

Ȱʋɲʍʖʊʄɻʍɻ

2008

18,91%

29,06%

51,99% 

ɍʌɼʍɻɉɷɲʏɿʃʙʆɅʊʌʘʆ

2 

ɇʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲʋɿʉʋʌʊʍʔɲʏɲʍʏʉɿʖɸʀɲʋʉʐɸʀʆɲɿɷɿɲɽɹʍɿʅɲ,ʏʉ2010ʍʏʉʆʋʌʘʏʉɶɸʆɼʏʉʅɹɲɲʋɲʍʖʉʄɼɽɻʃɸʏʉ21,30%
ʏʘʆɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆʏɻʎʋɸʌɿʔɹʌɸɿɲʎ,ʍʏʉʆɷɸʐʏɸʌʉɶɸʆɼʏʉ28,95%ʃɲɿʍʏʉʆʏʌɿʏʉɶɸʆɼʏʉ49,37%.ȸɲʆɸʌɶʀɲʍʏɻʆʋɸʌɿʔɹʌɸɿɲ
ɶɿɲʏʉȳʏʌʀʅɻʆʉ2011ʃɲʏɲɶʌɳʔɻʃɸʍʏʉ19%.

15770

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

10.3 ȰʆɳʃʏɻʍɻȾʊʍʏʉʐʎʏʘʆɉʋɻʌɸʍɿʙʆɊɷɲʏʉʎ
ȸ ɲʌʖɼ ʏɻʎ ɲʆɳʃʏɻʍɻʎ ʏʉʐ ʃʊʍʏʉʐʎ ʏʘʆ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʑɷɲʏʉʎ, ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʊʅɸʆʘʆ
ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʉʑ ʃʊʍʏʉʐʎ ʃɲɿ ʃʊʍʏʉʐʎ ʔʐʍɿʃʉʑ ʋʊʌʉʐ, ʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ʐʋʊʗɻ ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ
ɸʇɲʍʔɲʄɿʍʏɸʀʊʏɿɸʋɿʏʐɶʖɳʆɸʏɲɿʅɿɲɸʋɲʌʃɼʎʍʐʅɴʉʄɼʍʏɻʆɲʆɳʃʏɻʍɻʏʉʐʃʊʍʏʉʐʎʏʘʆʐʋɻʌɸʍɿʙʆ
ʑɷɲʏʉʎɲʋʊʏɿʎɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɹʎʖʌɼʍɸɿʎʑɷɲʏʉʎ(ȱʌɽʌʉ9,ɅɲʌɳʌʏɻʅɲIII).
ȶʏʍɿ ʐʋʉʄʉɶʀʍʏɻʃɸ ʏʉ ʖʌɻʅɲʏɿʃʊ ʃʊʍʏʉʎ, ʋʉʐ ɲʔʉʌɳ ʏɿʎ ɷɲʋɳʆɸʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋʌʉʅɼɽɸɿɲ ʃɲɿ ʏɻʆ
ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʐʋɻʌɸʍɿʙʆʑɷɲʏʉʎ (ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃɹʎɷɲʋɳʆɸʎ,ɷɲʋɳʆɸʎ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ, ɲʋʊʍɴɸʍɻ,ɷɿʉɿʃɻʏɿʃɳ
ɹʇʉɷɲ,ɳʄʄɸʎɳʅɸʍɸʎɷɲʋɳʆɸʎ).ȿɲʅɴɳʆɸʏɲɿʐʋʊʗɻʏʉʃʊʍʏʉʎʔʐʍɿʃʉʑʋʊʌʉʐ,ʏʉʉʋʉʀʉʍʏɻʌʀɺɸʏɲɿ
ʍʏɿʎɸʃʏɿʅɼʍɸɿʎʐɷɲʏɿʃʙʆɸʄʄɸɿʅʅɳʏʘʆʃɲɿʏɿʎʉɿʃʉʆʉʅɿʃɹʎɲʇʀɸʎ ɹʌɶʘʆʐʋʉɷʉʅɼʎɼɳʄʄʘʆʅɹʏʌʘʆ
ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʇɲʍʔɳʄɿʍɻ ʋʌʊʍɽɸʏʘʆ ʐɷɲʏɿʃʙʆ ʋʊʌʘʆ. ɇʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ʏʉ ʅɻ ɷɿɲʏɿʅɻʅɹʆʉ
ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʊʃʊʍʏʉʎ,ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʙʆʏɲʎʏɻʅɹɽʉɷʉɲʋʉʏʀʅɻʍɻʎɴɲʍɿʍʅɹʆɻʍʏʉʃʊʍʏʉʎ,ɷɻʄɲɷɼʏʉ
ʃʊʍʏʉʎ ʅɹʏʌʘʆ ʋʉʐ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʄɻʔɽʉʑʆ ɶɿɲ ʆɲ ɲʋʉʏʌɹʗʉʐʆ ʏɿʎ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɹʎ ɺɻʅʀɸʎ,
ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʐʎʍʏʊʖʉʐʎʏɻʎɃɷɻɶʀɲʎ.ȵʋʀʍɻʎʐʋʉʄʉɶʀʍʏɻʃɲʆʉɿɸʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸɿʎ.
ȳɿɲ ʏʉʆ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊ ʏʉʐ Ȳɲɽʅʉʑ Ȱʆɳʃʏɻʍɻʎ Ⱦʊʍʏʉʐʎ ɉʋɻʌɸʍɿʙʆ Ɋɷɲʏʉʎ, ʏɲ ʋʌʘʏʉɶɸʆɼ ʍʏʉɿʖɸʀɲ
ʍʐʄʄɹʖɽɻʃɲʆ ɲʋʊ ʏʉʐʎ Ɍʉʌɸʀʎ – Ʌɲʌʊʖʉʐʎ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ Ɋɷʌɸʐʍɻʎ (ɶɿɲ ʉɿʃɿɲʃɼ ʃɲɿ ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃɼ
ʖʌɼʍɻ)ʃɲɿȱʌɷɸʐʍɻʎ.
Ɉʉ ɴɲʍɿʃʊ ʋʌʊɴʄɻʅɲ ʋʉʐ ʋɲʌʉʐʍɿɳʍʏɻʃɸ, ɼʏɲʆ ɻ ʅɻ ɿʃɲʆʉʋʉɿɻʏɿʃɼ ɲʆʏɲʋʊʃʌɿʍɻ ʏʘʆ Ɍʉʌɹʘʆ
(ʃʐʌʀʘʎȴɼʅʘʆɲʄʄɳʃɲɿȴȵɉȰ)ʍʏɻʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻʏʘʆɸʌʘʏɻʅɲʏʉʄʉɶʀʘʆʃɲɿɲʋʉʍʏʉʄɼʎʏʉʐʍʐʆʊʄʉʐ
ʏʘʆ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏʘʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ʋʉʐ ʏʉʐʎ ɺɻʏɼɽɻʃɲʆ3. ȸ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏɻʎ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃɼʎ ʅɸʏɲʌʌʑɽʅɿʍɻʎ
(ʆʊʅʉʎ Ⱦɲʄʄɿʃʌɳʏɻ) ɸʋɹʏɸɿʆɸ ʏɻʆ ɲɷʐʆɲʅʀɲ ʏʘʆ ʔʉʌɹʘʆ ʆɲ ɲʆʏɲʋʉʃʌɿɽʉʑʆ. ȳɿɲ ʏɻʆ ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻ
ʏʉʐ ʋʌʉɴʄɼʅɲʏʉʎ ʃɲɿ ɶɿɲ ʊʍʉʐʎ ʔʉʌɸʀʎ ɷɸʆ ɲʆʏɲʋʉʃʌʀɽɻʃɲʆ ʍʏɻ ʍʐʄʄʉɶɼ ʏʘʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ,
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɼɽɻʃɲʆ ɻ ʅɹʍɻ ʏɿʅʉʄʉɶɻʅɹʆɻ ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻ ɲʆɳ ʃɳʏʉɿʃʉ (ɲʋʉɶʌɲʔɼ 2001) ʃɲɿ ʉɿ ʅɹʍɸʎ
ʏɿʅɹʎ ʍɸ ɹʍʉɷɲ, ɹʇʉɷɲ ʃɲɿ ɲʇʀɸʎ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ, ɲʆɳ ʏɿʅʉʄʉɶɻʅɹʆʉ ʃʐɴɿʃʊ ɶɿɲ ʏɿʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ
ʑɷʌɸʐʍɻʎ, ɼ ɲʆɳ ʍʏʌɹʅʅɲ ɶɿɲ ʏɻʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ɳʌɷɸʐʍɻʎ, ɲʋʊ ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏʘʆ ʔʉʌɹʘʆ ʋʉʐ
ɶʆʘʍʏʉʋʉʀɻʍɲʆʏɲʍʏʉɿʖɸʀɲʏʉʐʎ.

3 

Ɍʉʌɸʀʎ ʋɲʌʉʖɼʎ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʑɷʌɸʐʍɻʎͲɲʋʉʖɹʏɸʐʍɻʎ ʍʏʉʆ ɷɸʐʏɸʌʉɶɸʆɼ ʃɲɿ ʏʌɿʏʉɶɸʆɼ ʏʉʅɹɲ ʏɻʎ ʉɿʃʉʆʉʅʀɲʎ
ʃɲɿ ʏʘʆ ʆʉɿʃʉʃʐʌɿʙʆ (ȴȵɉȰͲȴɼʅʉɿ): Ȱʆʏɲʋʉʃʌʀɽɻʃɲʆ ʔʉʌɸʀʎ ʋʉʐ ɲʆʏɿʍʏʉɿʖʉʑʆ ʍʏʉ 40,06% ʏʉʐ ʋʄɻɽʐʍʅʉʑ
(ɲʋʉɶʌɲʔɼ2001).Ȱʇɿʉʋʉɿɼʍɿʅɲɼʏɲʆʏɲʍʏʉɿʖɸʀɲɲʋʊʔʉʌɸʀʎʋʉʐɲʆʏɿʍʏʉɿʖʉʑʆʍʏʉ36,36%ʏʉʐʋʄɻɽʐʍʅʉʑ–
ʏɲʐʋʊʄʉɿʋɲɲʋʉʌʌʀʔɽɻʃɲʆ,ʄʊɶʘʍʉɴɲʌʙʆɸʄʄɸʀʗɸʘʆ.Ɍʉʌɸʀʎʋɲʌʉʖɼʎʐʋɻʌɸʍɿʙʆɲʌɷɸʐʏɿʃʉʑʆɸʌʉʑʍʏʉʆ
ʋʌʘʏʉɶɸʆɼ ʏʉʅɹɲ (ɈɃȵȲ): Ȱʆʏɲʋʉʃʌʀɽɻʃɲʆ ʔʉʌɸʀʎ ʋʉʐ ɲʆʏɿʍʏʉɿʖʉʑʆ ʍʏʉ 87,07% ʏʉʐ ʍʐʆʊʄʉʐ ʏʘʆ
ɲʌɷɸʐʉʅɹʆʘʆɸʃʏɳʍɸʘʆʏʉʐɉɷɲʏɿʃʉʑȴɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎ.

15771

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ƀ ɶɸʆɿʃʊʎ ʏʑʋʉʎ ɶɿɲ ʏʉʆ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊ ʏʉʐ ʋʉʍʉʍʏʉʑ ɲʆɳʃʏɻʍɻʎ ʃʊʍʏʉʐʎ ɶɿɲ ʏɿʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʑɷɲʏʉʎ
ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿʘʎɸʇɼʎ:
CRR=[(TR–ȵʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻ)/TC]*100%
ʊʋʉʐCRRɸʀʆɲɿʏʉʋʉʍʉʍʏʊɲʆɳʃʏɻʍɻʎʃʊʍʏʉʐʎ,TRʏɲʍʐʆʉʄɿʃɳɹʍʉɷɲ,«ȵʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻ»ʏʉʍʐʆʉʄɿʃʊ
ʋʉʍʊ ɸʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸʘʆ ʋʉʐ ʋʄɻʌʙʆʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ʐʋɻʌɸʍʀɲ ʑɷɲʏʉʎ ʃɲɿ TC ʏʉ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃʊ ʃʊʍʏʉʎ (ʍɸ
ȵɉɆɏ/ɹʏʉʎ)ʏɻʎʋɲʌɸʖʊʅɸʆɻʎʐʋɻʌɸʍʀɲʎʑɷɲʏʉʎ.
ȳɿɲ ʏɻʆ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʏʉʐ ʋʄɼʌʉʐʎ ɴɲɽʅʉʑ, ʏʉ ʃʊʍʏʉʎ ɸʇʘʏɸʌɿʃʉʑ ʋʊʌʉʐ ʃɲɿ ʏʉ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʊ
ʃʊʍʏʉʎʐʋʉʄʉɶʀɺʉʆʏɲɿʃɲɿʋʌʉʍʏʀɽɸʆʏɲɿʍʏʉʖʌɻʅɲʏɿʃʊʃʊʍʏʉʎ.
Ɉɲ ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ ɲʆɳʃʏɻʍɻʎ ʖʌɻʅɲʏɿʃʉʑ ʃʊʍʏʉʐʎ ɶɿɲ ʏʉ ɉɷɲʏɿʃʊ ȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲ ɸʅʔɲʆʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏʉʐʎ
ʋɲʌɲʃɳʏʘʋʀʆɲʃɸʎ:
Ʌʀʆɲʃɲʎ43:ȰʆɳʃʏɻʍɻʃʊʍʏʉʐʎɉȴȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ–ɍʌɼʍɻ:ȱʌɷɸʐʍɻ,Ɍʉʌɸʀʎ:ɈɃȵȲͲɃȵȲ
ʍɸʖɿʄɿɳɷɸʎ€
ȶʍʉɷɲ

2010
1.349,46

ɈɲʃʏɿʃɳɹʍʉɷɲͲɈɹʄɻ(Ȱʌɷɸʐʏɿʃɳʃɲɿʍʏʌɲɶɶɿʍʏɿʃɳ)

958,58

ȶʃʏɲʃʏɲɹʍʉɷɲ

390,88

ȵʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸɿʎ

0,00

ȶʇʉɷɲ

1.256,71

ȴɿʉʀʃɻʍɻʎ

645,54

ȾɲʏɲʍʃɸʐɹʎͲɇʐʆʏɻʌɼʍɸɿʎͲɅʌʉʅɼɽɸɿɸʎ

430,30

ȿʉɿʋɳ
Ȱʋʉʍɴɹʍɸɿʎʋɲɶʀʘʆ
ɅʉʍʉʍʏʊȰʆɳʃʏɻʍɻʎɍʌɻʅɲʏɿʃʉʑȾʊʍʏʉʐʎ

180,88
1.369,01 

Ʌʉʍʉʍʏʊɲʆɳʃʏɻʍɻʎʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʉʑʃʊʍʏʉʐʎ(ʋʄɻʌʘʅɹʎͲɸɿʍʋʌɳʇɸɿʎ)

107,38%

Ʌʉʍʉʍʏʊɲʆɳʃʏɻʍɻʎʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʉʑʃʊʍʏʉʐʎ+ʃɸʔɳʄɲɿʉͲɸʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸɿʎ

51,39%

Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʊʃʊʍʏʉʎʃɲɿʃʊʍʏʉʎʋʊʌʉʐ

2.654,00

Ʌʉʍʉʍʏʊɲʆɳʃʏɻʍɻʎʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʉʑʃʊʍʏʉʐʎ+ʃʊʍʏʉʎʋʊʌʉʐ+ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʉʑʃʊʍʏʉʐʎ–
ɸʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸɿʎ

25,56%

Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʊʃʊʍʏʉʎʄʊɶʘʆɿʏʌɿʃʙʆ

339,00

Ʌʉʍʉʍʏʊɲʆɳʃʏɻʍɻʎʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʉʑʃʊʍʏʉʐʎʖʌɼʍɻʎʑɷɲʏʉʎ+ʃʊʍʏʉʎ
ʋʊʌʉʐ+ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʊʃʊʍʏʉʎʄʊɶʘʆɿʏʌɿʃʙʆ+ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʉʑʃʊʍʏʉʐʎ+Ͳɸʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸɿʎ

24,02%

ɇɻʅɸʀʘʍɻ: ȵʆʙ ʏʉ ʖʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʊ ʃʊʍʏʉʎ ɲʔʉʌɳ ʏʉʐʎ ɃȵȲ ʅʊʆʉ, ʏʉ ʃʊʍʏʉʎ ʋʊʌʉʐ ʃɲɿ ʏʉ
ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʊ ʃʊʍʏʉʎ, ɲʔʉʌɳ ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏʘʆ ɲʌɷɸʐʊʅɸʆʘʆ ɸʃʏɳʍɸʘʆ ʏʉʐ ɉɷɲʏɿʃʉʑ
ȴɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎ.

15772

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ʌʀʆɲʃɲʎ44:ȰʆɳʃʏɻʍɻʃʊʍʏʉʐʎɉȴȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ–ɍʌɼʍɻ:Ɋɷʌɸʐʍɻ–Ȱʋʉʖɹʏɸʐʍɻ,Ɍʉʌɸʀʎ:
ȴȵɉȰ,ȴɼʅʉɿ
ʍɸʖɿʄɿɳɷɸʎ€
ȶʍʉɷɲ
Ⱦʉɿʆʉʀʃɲʏɲʆɲʄʘʏɹʎ,ȴɻʅʊʍɿʉ,ɃɈȰ
Ȳɿʉʅɻʖɲʆɿʃʊ,ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʊ
Ɋɷʌɸʐʍɻʎ
Ⱦʉɿʆʉʀʃɲʏɲʆɲʄʘʏɹʎ,ȴɻʅʊʍɿʉ,ɃɈȰ
Ȳɿʉʅɻʖɲʆɿʃʊ,ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʊ
Ȱʋʉʖɹʏɸʐʍɻʎ
Ⱦʉɿʆʉʀʃɲʏɲʆɲʄʘʏɹʎ,ȴɻʅʊʍɿʉ,ɃɈȰ
Ȳɿʉʅɻʖɲʆɿʃʊ,ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʊ
ȿʉɿʋɳ
Ⱦʉɿʆʉʀʃɲʏɲʆɲʄʘʏɹʎ,ȴɻʅʊʍɿʉ,ɃɈȰ
Ȳɿʉʅɻʖɲʆɿʃʊ,ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʊ
ȵʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸɿʎ
Ⱦʉɿʆʉʀʃɲʏɲʆɲʄʘʏɹʎ,ȴɻʅʊʍɿʉ,ɃɈȰ
Ȳɿʉʅɻʖɲʆɿʃʊ,ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʊ
ȶʇʉɷɲ
Ⱦʉɿʆʉʀʃɲʏɲʆɲʄʘʏɹʎ,ȴɻʅʊʍɿʉ,ɃɈȰ
Ȳɿʉʅɻʖɲʆɿʃʊ,ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʊ
Ɋɷʌɸʐʍɻʎ
Ⱦʉɿʆʉʀʃɲʏɲʆɲʄʘʏɹʎ,ȴɻʅʊʍɿʉ,ɃɈȰ
Ȳɿʉʅɻʖɲʆɿʃʊ,ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʊ
ȰʅʉɿɴɹʎͲɹʇʉɷɲʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ
Ⱦʉɿʆʉʀʃɲʏɲʆɲʄʘʏɹʎ,ȴɻʅʊʍɿʉ,ɃɈȰ
Ȳɿʉʅɻʖɲʆɿʃʊ,ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʊ
Ʌɲʌʉʖɹʎʏʌʀʏʘʆ
Ⱦʉɿʆʉʀʃɲʏɲʆɲʄʘʏɹʎ,ȴɻʅʊʍɿʉ,ɃɈȰ
Ȳɿʉʅɻʖɲʆɿʃʊ,ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʊ
ȶʇʉɷɲɷɿʉʀʃɻʍɻʎͲɷɿɳɽɸʍɻʎ
Ⱦʉɿʆʉʀʃɲʏɲʆɲʄʘʏɹʎ,ȴɻʅʊʍɿʉ,ɃɈȰ
Ȳɿʉʅɻʖɲʆɿʃʊ,ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʊ
ȿʉɿʋɳɹʇʉɷɲ(ɲʅʉɿɴɹʎʏʌʀʏʘʆ,ʐʄɿʃɳ,ʋʌʉɴʄɹʗɸɿʎ,ʏʊʃʉɿ)
Ⱦʉɿʆʉʀʃɲʏɲʆɲʄʘʏɹʎ,ȴɻʅʊʍɿʉ,ɃɈȰ
Ȳɿʉʅɻʖɲʆɿʃʊ,ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʊ
Ȱʋʉʖɹʏɸʐʍɻʎ
Ⱦʉɿʆʉʀʃɲʏɲʆɲʄʘʏɹʎ,ȴɻʅʊʍɿʉ,ɃɈȰ
Ȳɿʉʅɻʖɲʆɿʃʊ,ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʊ
ȰʅʉɿɴɹʎͲɹʇʉɷɲʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ
Ⱦʉɿʆʉʀʃɲʏɲʆɲʄʘʏɹʎ,ȴɻʅʊʍɿʉ,ɃɈȰ
Ȳɿʉʅɻʖɲʆɿʃʊ,ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʊ
Ʌɲʌʉʖɹʎʏʌʀʏʘʆ
Ⱦʉɿʆʉʀʃɲʏɲʆɲʄʘʏɹʎ,ȴɻʅʊʍɿʉ,ɃɈȰ
Ȳɿʉʅɻʖɲʆɿʃʊ,ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʊ
ȶʇʉɷɲɷɿʉʀʃɻʍɻʎͲɷɿɳɽɸʍɻʎ
Ⱦʉɿʆʉʀʃɲʏɲʆɲʄʘʏɹʎ,ȴɻʅʊʍɿʉ,ɃɈȰ
Ȳɿʉʅɻʖɲʆɿʃʊ,ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʊ

2009

2010

76.181,92
75.998,60
183,32
45.545,54
45.456,88
88,66
18.379,41
18.358,99
20,42
6.857,02
6.833,97
23,05
5.399,94
5.348,76
51,19
71.879,30
71.704,54
174,76
48.612,17
48.463,86
148,31
28.167,27
28.085,00
82,26
10.467,37
10.437,39
29,98
1.541,56
1.538,54
3,02
8.435,97
8.402,93
33,04
23.267,13
23.240,68
26,46
14.390,24
14.371,22
19,02
5.318,45
5.313,95
4,50
638,91
638,91
0,00

69.822,37
69.649,48
172,89
44.218,20
44.121,71
96,49
18.438,41
18.414,41
24,00
5.467,21
5.448,83
18,38
1.698,55
1.664,53
34,02
64.478,46
64.264,51
213,95
43.623,69
43.445,03
178,66
24.677,89
24.596,07
81,82
9.299,21
9.258,53
40,68
1.441,84
1.439,95
1,89
8.204,75
8.150,48
54,27
20.854,77
20.819,48
35,29
12.308,12
12.289,33
18,79
4.645,37
4.638,72
6,66
584,95
584,95
0,00

15773

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ʍɸʖɿʄɿɳɷɸʎ€

2009

2010

ȿʉɿʋɳɹʇʉɷɲ(ɲʅʉɿɴɹʎʏʌʀʏʘʆ,ʐʄɿʃɳ,ʋʌʉɴʄɹʗɸɿʎ,ʏʊʃʉɿ)
Ⱦʉɿʆʉʀʃɲʏɲʆɲʄʘʏɹʎ,ȴɻʅʊʍɿʉ,ɃɈȰ
Ȳɿʉʅɻʖɲʆɿʃʊ,ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʊ
Ⱦʊʍʏʉʎʃɸʔɲʄɲʀʉʐ
Ⱦʉɿʆʉʀʃɲʏɲʆɲʄʘʏɹʎ,ȴɻʅʊʍɿʉ,ɃɈȰ
Ȳɿʉʅɻʖɲʆɿʃʊ,ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʊ
ɅʉʍʉʍʏʊȰʆɳʃʏɻʍɻʎɍʌɻʅɲʏɿʃʉʑȾʊʍʏʉʐʎ
Ʌʉʍʉʍʏʊɲʆɳʃʏɻʍɻʎʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʉʑʃʊʍʏʉʐʎ
Ⱦʉɿʆʉʀʃɲʏɲʆɲʄʘʏɹʎ,ȴɻʅʊʍɿʉ,ɃɈȰ
Ȳɿʉʅɻʖɲʆɿʃʊ,ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʊ
Ʌʉʍʉʍʏʊɲʆɳʃʏɻʍɻʎʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʉʑʃʊʍʏʉʐʎ+ʃɸʔɳʄɲɿʉ
Ⱦʉɿʆʉʀʃɲʏɲʆɲʄʘʏɹʎ,ȴɻʅʊʍɿʉ,ɃɈȰ
Ȳɿʉʅɻʖɲʆɿʃʊ,ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʊ
Ʌʉʍʉʍʏʊɲʆɳʃʏɻʍɻʎʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʉʑʃʊʍʏʉʐʎ+ʃɸʔɳʄɲɿʉͲɸʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸɿʎ
Ⱦʉɿʆʉʀʃɲʏɲʆɲʄʘʏɹʎ,ȴɻʅʊʍɿʉ,ɃɈȰ
Ȳɿʉʅɻʖɲʆɿʃʊ,ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʊ

2.919,53
2.916,59
2,94
10.860,88
10.822,90
37,98 

105,99%
105,99%
104,90%
92,07%
92,09%
86,17%
85,55%
85,61%
62,11%

3.316,33
3.306,48
9,85
12.689,17
12.650,22
38,95 

108,29%
108,38%
80,81%
90,48%
90,55%
68,36%
88,28%
88,39%
54,91%

Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʊʃʊʍʏʉʎʃɲɿʃʊʍʏʉʎʋʊʌʉʐ

12.653,00

12.653,00

74,20%

75,84%

Ʌʉʍʉʍʏʊɲʆɳʃʏɻʍɻʎʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʉʑʃʊʍʏʉʐʎ+ʃʊʍʏʉʐʎ
ʋʊʌʉʐ+ʖʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʉʑʃʊʍʏʉʐʎͲɸʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸɿʎɶɿɲʏɿʎʖʌɼʍɸɿʎʏɻʎ
ʑɷʌɸʐʍɻʎʃɲɿɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲʎ*

*Ʌʉʍʊɀ€8,60ɲʔʉʌɳʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʊʃʊʍʏʉʎʏɻʎɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲʎ,ʏʉʉʋʉʀʉɷɸʖʌɸʙʆɸʏɲɿʍʏɻʖʌɼʍɻ,
ɲʄʄɳʍʏʉʐʎʌʐʋɲʀʆʉʆʏɸʎ.

Ȱʆɲʄʐʏɿʃɳ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼ ɲʆɳʄʐʍɻ ʏʘʆ ʖʌɼʍɸʘʆ ʑɷɲʏʉʎ ʃɲɿ ʏʉʆ
ɴɲɽʅʊ ɲʆɳʃʏɻʍɻʎ ʏʉʐ ʃʊʍʏʉʐʎ ʏʘʆ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʐɷɳʏʘʆ, ɷʀʆʉʆʏɲɿ ʍʏʉ
Ʌɲʌɲɷʉʏɹʉ3ʏɻʎȰʔɳʍɻʎ,ʅɸʏʀʏʄʉ«Ƀɿʃʉʆʉʅɿʃɼɲʆɳʄʐʍɻʏʘʆʖʌɼʍɸʘʆʑɷɲʏʉʎ
ʃɲɿ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʎ ʏʉʐ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆʉʐ ɴɲɽʅʉʑ ɲʆɳʃʏɻʍɻʎ ʃʊʍʏʉʐʎ ɶɿɲ ʏɿʎ
ʐʋɻʌɸʍʀɸʎʑɷɲʏʉʎ». 

15774

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

10.4 ɈɿʅʉʄʉɶɿɲʃɼɅʉʄɿʏɿʃɼ
ȳɸʆɿʃɳ ʍʏɻʆ Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɲ, ɻ ʏɿʅʉʄʊɶɻʍɻ ɲʋʊ ȴɼʅʉʐʎ/ȴȵɉȰ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʋɸʌɿʉɷɿʃɳ ɴɳʍɸɿ
ʃɲʏɲʅɸʏʌɻʅɹʆɻʎʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎʅɸʖʌɼʍɻʃʄɿʅɲʃʘʏʉʑʏɿʅʉʄʉɶʀʉʐʅɸʃɳɽɸʃʄʀʅɲʃɲʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎʆɲ
ʖʌɸʙʆɸʏɲɿ ʐʗɻʄʊʏɸʌɻ ʏɿʅɼ ɲʆɳ ʃʐɴɿʃʊ ɲʋʊ ʏɻʆ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɼ ʏɻʎ (increasingͲblock tariff). Ƀɿ
ʃʄʀʅɲʃɸʎʃɲɿʏʉɸʋʀʋɸɷʉʖʌɹʘʍɻʎɲʆɳʃʄʀʅɲʃɲɷɿɲʔʉʌʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿʍɻʅɲʆʏɿʃɳʅɹʍɲʍʏɻʆɅɸʌɿʔɹʌɸɿɲ.
ȳɿɲʋɲʌɳɷɸɿɶʅɲɻʅɿʃʌʊʏɸʌɻʃʄʀʅɲʃɲʉɿʃɿɲʃʉʑʏɿʅʉʄʉɶʀʉʐʖʌɸʙʆɸʏɲɿɲʋʊ0,15–0,40€ɲʆɳʃʐɴɿʃʊ,
ɸʆʙɻʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻʃʄʀʅɲʃɲʖʌɸʙʆɸʏɲɿɲʋʊ0,40–7,23€ɲʆɳʃʐɴɿʃʊ.ȵʋʀʍɻʎ,ʏʉʏɿʅʉʄʊɶɿʉʖʘʌʀɺɸʏɲɿ
ʍɸ ʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ ʊʋʘʎ ȳɸʆɿʃʊ Ɉɿʅʉʄʊɶɿʉ – Ƀɿʃɿɲʃɼ ɍʌɼʍɻ, Ȳɿʉʅɻʖɲʆɿʃʊ – ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʊ Ɉɿʅʉʄʊɶɿʉ,
Ȱʌɷɸʐʏɿʃʊ ʃɲɿ ɳʄʄɲ ɸɿɷɿʃɳ ʏɿʅʉʄʊɶɿɲ (ʋ.ʖ. ȴɻʅʊʍɿʉ – ȴɻʅʉʏɿʃʊ – ɁɅȴȴ, Ɍɿʄɲʆɽʌʘʋɿʃʊ,
Ʌʐʌʉʍɴɸʍʏɿʃʊ ʃʄʋ), ɸʆʙ ʐʔʀʍʏɲʆʏɲɿ ʃɲɿ ʋɳɶɿɸʎ ʖʌɸʙʍɸɿʎ. ɇɸ ʄʀɶɸʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ɿʍʖʑɸɿ ɸʆɿɲʀʉ
ʏɿʅʉʄʊɶɿʉ ʃɲɿ ʍɸ ʅʀɲ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɿʍʖʑɸɿ ʏɿʅʉʄʊɶɿʉ ʅɸ ʅʀɲ ʃʄʀʅɲʃɲ. Ƀɿ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ɲʋʉʖɹʏɸʐʍɻʎ
ʖʌɸʙʆʉʆʏɲɿʊʏɲʆʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿʃɲɿʐʋʉʄʉɶʀɺʉʆʏɲɿʘʎʋʉʍʉʍʏʊɸʋʀʏɻʎʖʌɹʘʍɻʎʏʉʐʆɸʌʉʑ,ɲʋʊ50%Ͳ
80%. Ɉɹʄʉʎ, ʉɿ ʔʉʌɸʀʎ ʋʉʐ ʋɲʌɹʖʉʐʆ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʑɷʌɸʐʍɻʎ ʃɲɿ ɲʋʉʖɹʏɸʐʍɻʎ ʖʌɸʙʆʉʐʆ ʏɹʄɻ
ʍʑʆɷɸʍɻʎʅɸʏʉɷʀʃʏʐʉʑɷʌɸʐʍɻʎʃɲɿʅɸʏʉɷʀʃʏʐʉɲʋʉʖɹʏɸʐʍɻʎʃɲɽʙʎʃɲɿɷɿɳʔʉʌɲʋʌʊʍʏɿʅɲ,ʊʋʘʎ
ʋɲʌɳʆʉʅɻʎʐɷʌʉʄɻʗʀɲʎʃʄʋ.
ȸ ʏɿʅʉʄʉɶɿɲʃɼ ʋʉʄɿʏɿʃɼ ʏʘʆ ɃȵȲ ɷɿɲʔʉʌʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ɲʌʃɸʏɳ ʍʏʉ ɉɷɲʏɿʃʊ ȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲ, ɲʄʄɳ ɶɸʆɿʃɳ
ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ʏɲ ʍʏʌɲɶɶɿʍʏɿʃɳ ʏɹʄɻ, ʏɲ ɲʌɷɸʐʏɿʃɳ ʏɹʄɻ ʃɲɿ ʏɿʎ ʍʏʌɸʅʅɲʏɿʃɹʎ ɸɿʍʔʉʌɹʎ. ȳɿɲ ʏɿʎ
ʍʏʌɸʅʅɲʏɿʃɹʎɸɿʍʔʉʌɹʎɻʖʌɹʘʍɻɲʆɳʍʏʌɹʅʅɲʃʐʅɲʀʆʉʆʏɲɿɲʋʊ 1,9€ɹʘʎ5,5€ʃɲɿɲʋʉʏɸʄɸʀɸʀʏɸ
ɲʐʏʉʏɸʄɼʖʌɹʘʍɻɼɽɸʘʌɸʀʏɲɿʘʎʋɳɶɿɲʖʌɹʘʍɻ.Ɉɲɲʌɷɸʐʏɿʃɳʏɹʄɻʖʌɸʙʆʉʆʏɲɿɲʆɳʍʏʌɹʅʅɲʃɲɿʍɸ
ʅɸʌɿʃʉʑʎɈɃȵȲʍʐʆɷɹɸʏɲɿʅɸʏʉʆʏʑʋʉʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲʎʅɸʖʌɹʘʍɻɲʋʊ 2,2€ɹʘʎ10,5€.ɇɸʃɳʋʉɿʉʐʎ
ɈɃȵȲɸʃʏɿʅɳʏɲɿʅʀɲʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʆɸʌʉʑɲʆɳʍʏʌɹʅʅɲʃɲɿɻʖʌɹʘʍɻɷʀʆɸʏɲɿɲʆɳʃʐɴɿʃʊɲʋʊ0,03€
ɹʘʎ0,10€.ɈɹʄʉʎɷʑʉɈɃȵȲʖʌɸʙʆʉʐʆʍʏʌɲɶɶɿʍʏɿʃɳʏɹʄɻ,3€ʃɲɿ8,5€ɲʆɳʍʏʌɹʅʅɲ.

10.5 Ⱥɹʅɲʏɲʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼʎɲʆɳʄʐʍɻʎ–ʏɿʅʉʄʉɶɿɲʃɼʎʋʉʄɿʏɿʃɼʎ
ɌʉʌɸʀʎʋɲʌʉʖɼʎʐʋɻʌɸʍɿʙʆʑɷʌɸʐʍɻʎͲɲʋʉʖɹʏɸʐʍɻʎ(ȴȵɉȰͲȴɼʅʉɿ)
Ȱʇɿʉʄʉɶʙʆʏɲʎ ɸɳʆ ɻ ʏɿʅʉʄʉɶɿɲʃɼ ʋʉʄɿʏɿʃɼ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ɸʀʆɲɿ ɸʋɲʌʃɼʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʆɳʃʏɻʍɻ ʏʉʐ
ʍʐʆʉʄɿʃʉʑʃʊʍʏʉʐʎʃɲɿʏɻʆʉʌɽʉʄʉɶɿʃɼɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻʐɷɲʏɿʃʙʆʋʊʌʘʆ,ʔɲʀʆɸʏɲɿʊʏɿɸʀʆɲɿʃɲʄɼɲʄʄɳ
ʐʋɳʌʖʉʐʆʋɸʌɿɽʙʌɿɲɴɸʄʏʀʘʍɻʎʍʏʉʐʎʔʉʌɸʀʎʋɲʌʉʖɼʎʐʋɻʌɸʍɿʙʆʑɷʌɸʐʍɻʎͲɲʋʉʖɹʏɸʐʍɻʎ.
ȵʆʏʉʋʀʍʏɻʃɲʆ ʍɻʅɸʀɲ ʋʉʐ ɸʅʋʉɷʀɺʉʐʆ ʏɻʆ ɲʃʌʀɴɸɿɲ ʍʏɻʆ ɲʋʉʏʀʅɻʍɻ ʏɻʎ ɲʆɳʃʏɻʍɻʎ
ʖʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʉʑʃʊʍʏʉʐʎ:
ƒ

Ƀɿ ɷɼʅʉɿ ɷɸʆ ɹʖʉʐʆ ʇɸʖʘʌɿʍʏʊ ʍʑʍʏɻʅɲ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ ʏʘʆ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ
ʑɷʌɸʐʍɻʎ–ɲʋʉʖɹʏɸʐʍɻʎɲʋʊʏɲʐʋʊʄʉɿʋɲʍʏʉɿʖɸʀɲʏʉʐʎʃɲɿɸʋʀʍɻʎɷɸʆɲʋʉʏɿʅʉʑʆʏɻʆɲʇʀɲ
ʏʘʆʋɲɶʀʘʆʃɲɿɲʋʉʍɴɹʍɸʘʆ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ƒ

ɇɸ ʋʉʄʄɹʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ʍʏɿʎ ȴȵɉȰ ɷɸʆ ɸʃʏɿʅʙʆʏɲɿ ʉɿ ɲʋʉʍɴɹʍɸɿʎ ʏʘʆ ɸʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸʘʆ
ʃɸʔɲʄɲʀʉʐ.

ƒ

ɇɸʅɸɶɳʄʉɴɲɽʅʊʏʉʃʊʍʏʉʎʏʘʆɲʋʉʍɴɹʍɸʘʆɷɸʆɲʆɲʃʏɳʏɲɿ.

ƒ

ɇɸʊʄʉʐʎʏʉʐʎʔʉʌɸʀʎɸʀʆɲɿɷʐʍɷɿɳʃʌɿʏʉʏʉʃʊʍʏʉʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎɲʋʊʏʉʃʊʍʏʉʎʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ.

ƒ

ȸɸʀʍʋʌɲʇɻʏʘʆɸʍʊɷʘʆɷɸʆɸʀʆɲɿʋɳʆʏɲʉʅɲʄɼʃɲɿɸʅʔɲʆʀɺʉʆʏɲɿʖʌɹɻʋʌʉʎʏʉʐʎʔʉʌɸʀʎ.

ȴɸʆ ɼʏɲʆ ɷʐʆɲʏɼ ɻ ɲʃʌɿɴɼʎ ɸʃʏʀʅɻʍɻ ɲʆɳʃʏɻʍɻʎ ʃʊʍʏʉʐʎ ʇɸʖʘʌɿʍʏɳ ʍɸ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋɲʌʉʖɼʎ
ʑɷʌɸʐʍɻʎ ʃɲɿ ɲʋʉʖɹʏɸʐʍɻʎ: Ƀɿ ʔʉʌɸʀʎ ʋɲʌʉʖɼʎ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʑɷʌɸʐʍɻʎ ʃɲɿ ɲʋʉʖɹʏɸʐʍɻʎ
ɲʆʏɿʅɸʏʘʋʀɺʉʐʆʏɿʎʐʋɻʌɸʍʀɸʎɲʐʏɹʎɸʆɿɲʀɲʃɲɿʘʎʋʌʉʎʏɻʆʄʉɶɿʍʏɿʃɼʃɲʏɲɶʌɲʔɼɸʍʊɷʘʆͲɸʇʊɷʘʆ,
ɲʄʄɳʃɲɿʘʎʋʌʉʎʏɻʆʏɿʅʉʄʉɶɿɲʃɼʋʉʄɿʏɿʃɼ.ȵʋʀʍɻʎɸʇɸʏɳɺʉʐʆʏɻʆɴɿʘʍɿʅʊʏɻʏɳʏʉʐʎɸʆɿɲʀɲ.
ȴɸʆɼʏɲʆɷʐʆɲʏɼɻɲʃʌɿɴɼʎɸʃʏʀʅɻʍɻɲʆɳʃʏɻʍɻʎʃʊʍʏʉʐʎʋɲʌʉʖɼʎʐʋɻʌɸʍɿʙʆʑɷʌɸʐʍɻʎɲʋʊʏʉʐʎ
ȴɼʅʉʐʎͲȴȵɉȰ ʇɸʖʘʌɿʍʏɳ ɶɿɲ ʖʌɼʍɸɿʎ ɲʋʊ ʏʉʆ ʋʌʘʏʉɶɸʆɼ ʏʉʅɹɲ, ʏɻ ɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲ, ʏɿʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʃɲɿ
ʉɿʃɿɲʃɼ ʖʌɼʍɻ: ɇʏɿʎ ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ, ʏʉ ɷɿʃɲʀʘʅɲ ɶɿɲ ʖʌɼʍɻ ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃʉʑ –
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʉʑʏɿʅʉʄʉɶʀʉʐɷɸʆɴɲʍʀɺɸʏɲɿʅʊʆʉʍʏɻɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʏɻʎɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ,ɲʄʄɳʃɲɿʍʏʉʆ
ʊɶʃʉ ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ. ȶʏʍɿ ʅɿʃʌɹʎ ʃɲʏɲʆɲʄʙʍɸɿʎ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ɷɻʄʙʆʉʆʏɲɿ ʍʏʉ ɶɸʆɿʃʊ ʏɿʅʉʄʊɶɿʉ ɲʆ ʃɲɿ
ɲʆɼʃʉʐʆ ʍʏʉ ɷɸʐʏɸʌʉɶɸʆɼ ʏʉʅɹɲ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ, ɼ ʅɸɶɳʄɸʎ ʃɲʏɲʆɲʄʙʍɸɿʎ ʆɲ
ɷɻʄʙʆʉʆʏɲɿ ʍʏʉ ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃʊ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʊ ʏɿʅʉʄʊɶɿʉ ʃɲɿ ʆɲ ɲʆɼʃʉʐʆ ʍʏʉʆ ʏʌɿʏʉɶɸʆɼ ʏʉʅɹɲ.
ȵʋʀʍɻʎʅʋʉʌɸʀʆɲʃɲʄʑʋʏʉʆʏɲɿʃɲɿɲʆɳɶʃɸʎʏʉʐʋʌʘʏʉɶɸʆɼʏʉʅɹɲɲʋʊȴȵɉȰɼȴɼʅʉʐʎ.
ȵʋɿʍɻʅɲʀʆɸʏɲɿʊʏɿɸʔʊʍʉʆʐʔʀʍʏɲʆʏɲɿɸʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸɿʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʉʅʉɽɸʍʀɲ(ʊʋʘʎɸʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻ
3%ʍʏɿʎȴȵɉȰʃɲɽʙʎʃɲɿɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆʍɸɹʌɶɲɶɿɲȴɼʅʉʐʎʃɲɿȴȵɉȰ)ɷɸʆɸʀʆɲɿɷʐʆɲʏʊʆʆɲɸʋɿʏɸʐʖɽɸʀ
ɲʆɳʃʏɻʍɻʃʊʍʏʉʐʎ100%ɲʋʊʏʉʐʎʖʌɼʍʏɸʎʐʋɻʌɸʍɿʙʆʑɷɲʏʉʎ.
ȳɿɲʏɻʆʏɿʅʉʄʉɶɿɲʃɼʋʉʄɿʏɿʃɼɷɿɲʋɿʍʏʙɽɻʃɲʆʏɲɸʇɼʎ:
ƒ

Ȱʆ ʃɲɿ ɻ ʖʌɹʘʍɻ ʏɻʎ ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ ʑɷɲʏʉʎ ɶʀʆɸʏɲɿ ɴɳʍɸɿ ʃʄɿʅɲʃʘʏʉʑ ʏɿʅʉʄʉɶʀʉʐ ʅɸ ʃɳɽɸ
ʃʄʀʅɲʃɲʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎʆɲʖʌɸʙʆɸʏɲɿʐʗɻʄʊʏɸʌɻʏɿʅɼɲʆɳʃʐɴɿʃʊɲʋʊʏɻʆʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɼʏɻʎ
(increasingͲblock tariff), ʏʉ ʋɳɶɿʉ ʍʐʆɼɽʘʎ ʉɷɻɶɸʀ ʍɸ ʍʏʌɸɴʄʙʍɸɿʎ. ɇʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ
ɷɿɲɽɹʍɿʅɲʍʏʉɿʖɸʀɲɲʋʊʏɻʆʋɸʌɿʉʖɼʅɸʄɹʏɻʎʏʉʋɳɶɿʉɷɸʆɸʇɲʌʏɳʏɲɿɲʋʊʏɻʆʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻ,
ɲʄʄɳ ɸʀʆɲɿ ɹʆɲ ʍʏɲɽɸʌʊ ʋʉʍʊ ʃɲɿ ɹʖɸɿ ʘʎ ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ʉɿ ʅɿʃʌʊʏɸʌɸʎ ʃɲʏɲʆɲʄʙʍɸɿʎ ʆɲ
ɸʋɿɴɲʌʑʆʉʆʏɲɿʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʉ ɲʆɳʃʐɴɿʃʊɲʋʊʏɿʎɸʋʊʅɸʆɸʎ.Ʉʍʉʐʗɻʄʊʏɸʌʉɸʀʆɲɿʏʉʋɳɶɿʉ,
ʏʊʍʉʋɿʉɹʆʏʉʆʉɸʀʆɲɿʏʉʔɲɿʆʊʅɸʆʉ.ȶʏʍɿʉʃɲʏɲʆɲʄʘʏɼʎʖʌɸʙʆɸʏɲɿʍʐʆʉʄɿʃɳɲʃʌɿɴʊʏɸʌɲʏʉ
ʃʐɴɿʃʊ ʊʏɲʆ ɻ ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɼ ʏʉʐ ɸʀʆɲɿ ʅɿʃʌɼ, ɸʆʙ ɸʀʆɲɿ ʔɽɻʆʊʏɸʌɲ ɲʆɳ ʃʐɴɿʃʊ, ʊʏɲʆ ɻ
ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɼʏʉʐɸʀʆɲɿʅɹʍɻ.

ƒ

Ɉʉ ɸɿɷɿʃʊ ʏɹʄʉʎ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ɽɸʍʅɿʃɳ ʍʏʉ 80% ɸʋʀ ʏɻʎ ʖʌɹʘʍɻʎ ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ ʆɸʌʉʑ, ɲʔʉʌɳ
ʅʊʆʉʏɿʎȴȵɉȰʃɲɿʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀʏɲɿɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳɶɿɲʏɻʆʅɸʄɹʏɻ,ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ,ɲʆɲʃɲʏɲʍʃɸʐɼ

15775

15776

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɼɸʋɹʃʏɲʍɻɹʌɶʘʆʑɷʌɸʐʍɻʎʃɲɿɲʋʉʖɹʏɸʐʍɻʎɼʏɻʆɸʇʊʔʄɻʍɻʏʉʃʉʖʌɸʘʄʐʍʀʘʆɲʋʊɷɳʆɸɿɲ
ʋʉʐ ʍʐʆɳʋʏɸɿ ɻ ȴȵɉȰ. ȶʏʍɿ ʅɹʌʉʎ ɲʐʏʙʆ ʏʘʆ ɹʌɶʘʆ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ɲʋʉʏɸʄʉʑʆ ɹʌɶɲ ʋʉʐ
ʃɲʄʑʋʏʉʐʆʃʊʍʏʉʎʋʊʌʉʐ(ʋ.ʖ.ɹʌɶɲʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʑɷɿɲʌʌʉʙʆɷɿʃʏʑʘʆʃʄʋ)ɼʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʉʑ
ʃʊʍʏʉʐʎ(ʋ.ʖ.ɹʌɶɲɲʋʉʖɹʏɸʐʍɻʎ,ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎʄʐʅɳʏʘʆʃʄʋ).ȸʖʌɼʍɻʏʉʐɸɿɷɿʃʉʑʏɹʄʉʐʎ
80% ʍʏɿʎ ȴȵɉȰ ɸʀʆɲɿ ʅɿʃʏɼ ʃɲɿ ʍɸ ʃɳʋʉɿʉ ɴɲɽʅʊ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ɶɿɲ ʏɻʆ ʃɳʄʐʗɻ
ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʉʑʃʊʍʏʉʐʎ.
ƒ

ɇʏʉʐʎ ȴɼʅʉʐʎ ʊʋʉʐ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ɽɸʍʅʉɽɸʏɻʅɹʆʉ ʏʉ ɸɿɷɿʃʊ ʏɹʄʉʎ 80%, ɷɲʋɳʆɸʎ ʋʉʐ
ɲʆʏɿʍʏʉɿʖʉʑʆʍɸɲʐʏʊ,ɲʆʐʔʀʍʏɲʆʏɲɿ,ɸʆʍʘʅɲʏʙʆʉʆʏɲɿʍʏʉʏɿʅʉʄʊɶɿʉʍʐʆɼɽʘʎʅɸʏɻʅʉʌʔɼ
ʋɳɶɿʉʐɼɳʄʄɻʎʖʌɹʘʍɻʎ.

ȳɿɲʏʉʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʊʃʊʍʏʉʎʃɲɿʃʊʍʏʉʎʋʊʌʉʐ:Ƀɿʔʉʌɸʀʎɶɸʆɿʃɳʋʌʉʍɸɶɶʀɺʉʐʆʏʉʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʊ
ʃʊʍʏʉʎʃɲɿʃʊʍʏʉʎʋʊʌʉʐʋʉʐʏʉʐʎɲʔʉʌɳʅɹʍʘʏʘʆɹʌɶʘʆʋʉʐʋʌʉʏɸʀʆʉʐʆ.Ʉʅʘʎʏʉʐʔɿʍʏɳʅɸʆʉ
ʍʑʍʏɻʅɲ ɹʖɸɿ ɲʌʃɸʏɳ ʋʌʉɴʄɼʅɲʏɲ ʃɲɿ ʋɸʌɿʉʌʀɺɸʏɲɿ ɲʌʃɸʏɳ ɲʋʊ ʏʉ ʅɹɶɸɽʉʎ ʃɲɿ ʏɻʆ ʉʌɶɲʆʘʏɿʃɼ
ɸʋɳʌʃɸɿɲʏʘʆʔʉʌɹʘʆ,ʃɲɽʙʎʃɲɿʏɻʆɸʅʋɸɿʌʀɲʃɲɿɶʆʙʍɻʏʘʆʍʏɸʄɸʖʙʆʏʘʆʔʉʌɹʘʆ.ȵʃʏʊʎɲʋʊʏɲ
ʋɲʌɲʋɳʆʘ, ɻ ɹʄʄɸɿʗɻ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻʎ ʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲʎ, ʃɲɿ ʃʉɿʆʙʆ ʉɷɻɶɿʙʆ ʉɷɻɶʉʑʆ ʍɸ
ɲʋʉʍʋɲʍʅɲʏɿʃɼ ɼ ɸʅʋɸɿʌɿʃɼ ʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻ ʅɸ ʋʌʉɴʄɻʅɲʏɿʃɼ ʏɸʃʅɻʌʀʘʍɻ. ȶʏʍɿ ʅɳʄʄʉʆ ʐʋɳʌʖɸɿ ʅʀɲ
ɲʊʌɿʍʏɻɲʀʍɽɻʍɻʏʉʐʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʉʑʃʊʍʏʉʐʎʃɲɿʏʉʐʃʊʍʏʉʐʎʋʊʌʉʐ.ȵʋʀʍɻʎʋʌʊɴʄɻʅɲɲʋʉʏɸʄɸʀ
ɻʖʌɻʅɲʏʉɷʉʏɿʃɼɿʃɲʆʊʏɻʏɲʏʘʆʔʉʌɹʘʆɼɻɸʇɸʑʌɸʍɻʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎɲʋʊɳʄʄʉʐʎʋʊʌʉʐʎ.Ȱʃʊʅɲ
ʋʌʉɴʄɼʅɲʏɲʐʋɳʌʖʉʐʆʃɲʏɳʏɻʆʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻɼʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʏɹʏʉɿʘʆɹʌɶʘʆɹʏʍɿʙʍʏɸʅɸʏɻʆʉʅɲʄɼ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʘʆ ɹʌɶʘʆ ʃɲɿ ʏɻʆ ɹʆʏɲʇɼ ʏʉʐʎ ʍʏʉ ʍʑʍʏɻʅɲ ʏʘʆ ʔʉʌɹʘʆ ʆɲ ɸʍʘʏɸʌɿʃʉʋʉɿɼʍʉʐʆ ʏʉ
ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʊʃʊʍʏʉʎʃɲɿʃʊʍʏʉʎʋʊʌʉʐ.
Ɍʉʌɸʀʎʋɲʌʉʖɼʎʐʋɻʌɸʍɿʙʆɲʌɷɸʐʏɿʃʉʑʆɸʌʉʑ(ɈɃȵȲͲɃȵȲ)
Ȱʇɿʉʄʉɶʙʆʏɲʎ ɸɳʆ ɻ ʏɿʅʉʄʉɶɿɲʃɼ ʋʉʄɿʏɿʃɼ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ɸʀʆɲɿ ɸʋɲʌʃɼʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʆɳʃʏɻʍɻ ʏʉʐ
ʍʐʆʉʄɿʃʉʑʃʊʍʏʉʐʎʃɲɿʏɻʆʉʌɽʉʄʉɶɿʃɼɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻʐɷɲʏɿʃʙʆʋʊʌʘʆʔɲʀʆɸʏɲɿʊʏɿɻʃɲʏɳʍʏɲʍɻɸʀʆɲɿ
ʅɳʄʄʉʆʅɹʏʌɿɲʃɲɿʐʋɳʌʖʉʐʆʋɸʌɿɽʙʌɿɲʍɻʅɲʆʏɿʃɼʎɴɸʄʏʀʘʍɻʎʍʏʉʐʎɈɃȵȲͲɃȵȲ.
ȵʆʏʉʋʀʍʏɻʃɲʆ ʍɻʅɸʀɲ ʋʉʐ ɸʅʋʉɷʀɺʉʐʆ ʏɻʆ ɲʃʌʀɴɸɿɲ ʍʏɻʆ ɲʋʉʏʀʅɻʍɻ ʏɻʎ ɲʆɳʃʏɻʍɻʎ
ʖʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʉʑʃʊʍʏʉʐʎ:
ƒ

ɃɿɈɃȵȲɷɸʆɲʋʉʏɿʅʉʑʆʏɻʆɲʇʀɲʏʘʆʋɲɶʀʘʆʏʉʐʎʃɲɿɷɸʆʐʋʉʄʉɶʀɺʉʐʆɲʋʉʍɴɹʍɸɿʎ.

ƒ

Ɉʉʃʊʍʏʉʎʏʘʆɲʋʉʍɴɹʍɸʘʆɷɸʆɲʆɲʃʏɳʏɲɿ.

ƒ

ȸ ɸʀʍʋʌɲʇɻ ʏʘʆ ɸʍʊɷʘʆ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ʍʉɴɲʌʊ ʋʌʊɴʄɻʅɲ ʃɲɿ ɸʅʔɲʆʀɺʉʆʏɲɿ ɲʆɸʀʍʋʌɲʃʏɸʎ
ʉʔɸɿʄɹʎʋʌʉʎʏʉʐʎʔʉʌɸʀʎ.

ƒ

ɇɸ ʊʄʉʐʎ ʏʉʐʎ ʔʉʌɸʀʎ ɸʀʆɲɿ ɷɿɲʃʌɿʏʊ ʏʉ ʃʊʍʏʉʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɲʋʊ ʏʉ ʃʊʍʏʉʎ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ,
ʊʅʘʎɷɸʆʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿʊʄɸʎʉɿɲʋɲʌɲʀʏɻʏɸʎʍʐʆʏɻʌɼʍɸɿʎʃɲɿɲʆʏɿʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎʃʐʌʀʘʎ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ʄʊɶʘ ɲʆɸʀʍʋʌɲʃʏʘʆ ʉʔɸɿʄʙʆ, ʅɸ ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ʅɸɶɲʄʑʏɸʌɸʎ ɷɿɲʌʌʉɹʎ ʃɲɿ ɲʋɲʇʀʘʍɻ ʏʘʆ
ʐʋʉɷʉʅʙʆʏʉʐʎ.
ȳɿɲ ʏɻʆ ʏɿʅʉʄʉɶɿɲʃɼ ʋʉʄɿʏɿʃɼ ʃɲɿ ʏɻʆ ɲʆɳʃʏɻʍɻ ʃʊʍʏʉʐʎ ʋʊʌʉʐ: ɇʏʉʐʎ ɈɃȵȲ ɷɸʆ ɶʀʆɸʏɲɿ ʃɲʅʀɲ
ʃɲʏɲʅɹʏʌɻʍɻʏɻʎʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ.ȸʖʌɹʘʍɻɶʀʆɸʏɲɿɲʆɳʍʏɹʅʅɲ,ɸʆʙʍʐʖʆɳɷɸʆʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿʐʋʊʗɻʉ
ʏʑʋʉʎ ʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲʎ. Ƀʐʍɿɲʍʏɿʃɳ ɷɸʆ ɷʀʆɸʏɲɿ ʃɲʆɹʆɲ ʃʀʆɻʏʌʉ ʍʏʉ ʖʌɼʍʏɻ ʅɹʍʘ ʏɻʎ ʏɿʅʉʄʉɶɿɲʃɼʎ
ʋʉʄɿʏɿʃɼʎ ɶɿɲ ɸʇʉɿʃʉʆʊʅɻʍɻ ʐɷɲʏɿʃʙʆ ʋʊʌʘʆ, ɸʆʙ ʏʉ ʑʗʉʎ ʏɻʎ ʋɿɽɲʆɼʎ ʍʋɲʏɳʄɻʎ ʋɲʌɲʅɹʆɸɿ
ɳɶʆʘʍʏʉ,ʊʋʘʎɳɶʆʘʍʏɻɸʀʆɲɿʃɲɿɻʋʌɲɶʅɲʏɿʃɼʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻɲʆɳʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉʖʌɼʍʏɻ.
Ɉɹʄʉʎ, ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸʋɿʍɻʅɲʆɽɸʀ ʉ ʃʀʆɷʐʆʉʎ ɲʋʊ ʏɿʎ ɸʋɿʋʏʙʍɸɿʎ ʏɻʎ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼʎ ʃʌʀʍɻʎ ʍʏʉʐʎ
ʐɷɲʏɿʃʉʑʎ ʋʊʌʉʐʎ. Ⱥɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʄɻʔɽɸʀ ʐʋʊʗɻ ɲʔɸʆʊʎ ɻ ʅɸʀʘʍɻ ʏʘʆ ɸɿʍʉɷɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɻ
ʍʐʆɸʋɲɶʊʅɸʆɻ ʅɸɿʉʑʅɸʆɻ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʏʘʆ ʃɲʏɲʆɲʄʘʏʙʆ, ɲʔɸʏɹʌʉʐ ɻ ɲʑʇɻʍɻ ʏʘʆ
ʃɲʏɲʆɲʄʘʏʙʆ ʋʉʐ ɸʆʏɳʍʍʉʆʏɲɿ ʍɸ ɸʐʋɲɽɸʀʎ ʉʅɳɷɸʎ. ȵʋʀʍɻʎ ɻ ɲʆɳɶʃɻ ʏʘʆ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ ɶɿɲ
ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʊ ʏʘʆ ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʙʆ ɸʇʊɷʘʆ ʏʉʐʎ, ɸʆɹʖɸɿ ʏʉʆ ʃʀʆɷʐʆʉ ɶɿɲ ʖɲʄɳʌʘʍɻ ʏʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ʋʉʐ
ʄɲʅɴɳʆʉʐʆɶɿɲʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼʋʌʉʍʏɲʍʀɲ.
Ƀ ɽʄɿɴɸʌʊʎ ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʊʎ ʏɻʎ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ (ʃʄɸʀʍɿʅʉ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆͲʃɲʏɲʆɲʄʘʏʙʆ
ʐɷɲʏɿʃʙʆ ʋʊʌʘʆ, ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʊʎ ʏɻʎ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ), ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ʉɷɻɶɼʍɸɿ ʍɸ ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʊ ʏɻʎ ɺɼʏɻʍɻʎ
ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʋɲʌʉʖɼʎ ʑɷɲʏʉʎ, ʅɸɿʙʆʉʆʏɲʎ ʏʉ ʃʊʍʏʉʎ ʋʊʌʉʐ. ɇɻʅɸʀʉ ɲɴɸɴɲɿʊʏɻʏɲʎ ɲʋʉʏɸʄʉʑʆ ʉɿ
ɸʇɸʄʀʇɸɿʎ ʍʏʉʆ ʋʌʘʏʉɶɸʆɼ ʏʉʅɹɲ ʘʎ ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ʏɻʎ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼʎ ʃʌʀʍɻʎ – ɲʋʊ ʏɻ ʅʀɲ ʅɸɶɳʄɸʎ
ʅʉʆɳɷɸʎ ʋɿɹɺʉʆʏɲɿ, ɸʆʙ ɲʋ’ ʏɻʆ ɳʄʄɻ, ʉɿ ɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉɿ ʋɿɸɺʊʅɸʆʉɿ ɲʋʊ ʏɿʎ ɲʌʆɻʏɿʃɹʎ ɸʇɸʄʀʇɸɿʎ ʍʏɻʆ
ɲɶʉʌɳɸʌɶɲʍʀɲʎɲʆɲɺɻʏʉʑʆɷɿɹʇʉɷʉʍʏʉʆʋʌʘʏʉɶɸʆɼʏʉʅɹɲ.

Ʌʌʉʃɲʏɲʌʃʏɿʃɹʎ ʋʌʉʏɳʍɸɿʎ ʏɿʅʉʄʉɶɿɲʃɼʎ ʋʉʄɿʏɿʃɼʎ, ɷʀʆʉʆʏɲɿ ʍʏʉ Ʌɲʌɲɷʉʏɹʉ 4
ʏɻʎ Ȱ ʔɳʍɻʎ, ʅɸ ʏʀʏʄʉ «Ʌʌʉʃɲʏɲʌʃʏɿʃɼ ɲʆɳʄʐʍɻ ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃʙʆ ʋʌʉʏɳʍɸʘʆ
ɸʐɹʄɿʃʏɻʎ ʏɿʅʉʄʉɶɿɲʃɼʎ ʋʉʄɿʏɿʃɼʎ ɶɿɲ ʏʉ ʆɸʌʊ ʃɲɿ ʅɻʖɲʆɿʍʅʉʀ ɲʆɳʃʏɻʍɻʎ
ʃʊʍʏʉʐʎ». 

15777

15778

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11. ɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈȻȾɃȻɇɈɃɍɃȻͲȵɂȰȻɆȵɇȵȻɇ
11.1 Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʉʀɇʏʊʖʉɿ
ɇʏʉ ɳʌɽʌʉ 4 ʏɻʎ Ƀɷɻɶʀɲʎ 2000/60/ȵȾ ʃɲʏ’ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏʉʐ Ɂ. 3199/2003 ʃɲɿ ʊʋʘʎ ɲʐʏʊ
ʋʌʉʍɲʌʅʊɺɸʏɲɿ ʍʏʉ Ʌʌʉɸɷʌɿʃʊ ȴɿɳʏɲɶʅɲ 51/2007 ʃɲɿ ɸɿɷɿʃɳ ʍʏɿʎ ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐʎ 1, 2 ʃɲɿ 3
ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿʏɲɸʇɼʎʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏʉʐʎʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʉʑʎʍʏʊʖʉʐʎ:
ɲ)ɶɿɲʏɲɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃɳʐɷɲʏɿʃɳʍʐʍʏɼʅɲʏɲ:
ɲ.1) ʅɹʏʌɲ ʋʉʐ ɲʋʉʍʃʉʋʉʑʆ ʍʏɻʆ ʋʌʊʄɻʗɻ ʏɻʎ ʐʋʉɴɳɽʅɿʍɻʎ ʏɻʎ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʊʄʘʆ ʏʘʆ
ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆ ʐɷɳʏʘʆ ʅɸ ʏɻʆ ɸʋɿʔʑʄɲʇɻ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʏʘʆ ʋɲʌɲɶʌɳʔʘʆ 6, 7
ʃɲɿ8ʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎɳʌɽʌʉʐ
ɲ.2) ʅɹʏʌɲ ʋʉʐ ɲʋʉʍʃʉʋʉʑʆ ʍʏɻʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ, ɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻ ʃɲɿ ɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʊʄʘʆ ʏʘʆ
ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ʏʘʆ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆ ʐɷɳʏʘʆ, ʅɸ ʏɻʆ ɸʋɿʔʑʄɲʇɻ ʏɻʎ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʏɻʎ
ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ3ɶɿɲʏɲʏɸʖʆɻʏɳʃɲɿɿɷɿɲɿʏɹʌʘʎʏʌʉʋʉʋʉɿɻʅɹʆɲʐɷɲʏɿʃɳʍʐʍʏɼʅɲʏɲ,ʅɸʍʃʉʋʊ
ʏɻʆ ɸʋʀʏɸʐʇɻ ʃɲʄɼʎ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʏʘʆ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆ ʐɷɳʏʘʆ ʏʉ ɲʌɶʊʏɸʌʉ ʅɹʖʌɿ ʏɿʎ
23.12.2015,ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉɅɲʌɳʌʏɻʅɲȻIIʏʉʐɅȴ51/2007,ʅɸʏɻʆɸʋɿʔʑʄɲʇɻɸʔɲʌʅʉɶɼʎ
ʏʘʆʋɲʌɲɶʌɳʔʘʆ4,5,6,7ʃɲɿ8ʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎɳʌɽʌʉʐ,
ɲ.3) ʅɹʏʌɲ ʋʉʐ ɲʋʉʍʃʉʋʉʑʆ ʍʏɻʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʃɲɿ ɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻ ʊʄʘʆ ʏʘʆ ʏɸʖʆɻʏʙʆ ʃɲɿ
ɿɷɿɲɿʏɹʌʘʎ ʏʌʉʋʉʋʉɿɻʅɹʆʘʆ ʐɷɲʏɿʃʙʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ, ʅɸ ʍʃʉʋʊ ʏɻʆ ɸʋʀʏɸʐʇɻ ʃɲʄʉʑ
ʉɿʃʉʄʉɶɿʃʉʑ ɷʐʆɲʅɿʃʉʑ ʃɲɿ ʃɲʄɼʎ ʖɻʅɿʃɼʎ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʏʘʆ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆ ʐɷɳʏʘʆ, ʏʉ
ɲʌɶʊʏɸʌʉ ʅɹʖʌɿ ʏɿʎ 23.12.2015, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ ȻII ʏʉʐ Ʌȴ 51/2007, ʅɸ ʏɻʆ
ɸʋɿʔʑʄɲʇɻ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʏʘʆ ʋɲʌɲʏɳʍɸʘʆ ʋʉʐ ʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ʋɲʌɳɶʌɲʔʉ 4 ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ
ɸʔɲʌʅʉɶɼʎʏʘʆʋɲʌɲɶʌɳʔʘʆ5,6,7ʃɲɿ8ʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎɳʌɽʌʉʐ.
ɲ.4) ʅɹʏʌɲ ʅɸ ʍʏʊʖʉ ʏɻʆ ʋʌʉʉɷɸʐʏɿʃɼ ʅɸʀʘʍɻ ʏɻʎ ʌʑʋɲʆʍɻʎ ɲʋʊ ʏɿʎ ʉʐʍʀɸʎ
ʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎʃɲɿʏɻʆʋɲʑʍɻɼʏɻʍʏɲɷɿɲʃɼɸʇɳʄɸɿʗɻʏʘʆɸʃʋʉʅʋʙʆ,ʏʘʆɲʋʉʌʌʀʗɸʘʆ
ʃɲɿʏʘʆɷɿɲʌʌʉʙʆɸʋɿʃɿʆɷʑʆʘʆʉʐʍɿʙʆʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎ,
ɲ.5)Ɉɲʅɹʏʌɲʋʉʐɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿʍʏɿʎɲʆʘʏɹʌʘʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲɿʍɸɲʌʅʉʆʀɲʅɸʏɿʎ
ɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏʐʖʊʆɿʍʖʐʉʐʍʙʆɷɿɸɽʆʙʆʍʐʆɽɻʃʙʆʋʉʐʌʐɽʅʀɺʉʐʆʏɲʀɷɿɲɺɻʏɼʅɲʏɲ.
ɴ)ɶɿɲʏɲʐʋʊɶɸɿɲʐɷɲʏɿʃɳʍʐʍʏɼʅɲʏɲ:
ɴ.1)ʅɹʏʌɲʙʍʏɸʆɲʋʌʉʄɻʔɽɸʀɼʆɲʋɸʌɿʉʌɿʍɽɸʀɻɷɿʉʖɹʏɸʐʍɻʌʑʋʘʆʍʏɲʐʋʊɶɸɿɲʑɷɲʏɲ
ʃɲɿ ʆɲ ʋʌʉʄɻʔɽɸʀ ɻ ʐʋʉɴɳɽʅɿʍɻ ʏɻʎ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʊʄʘʆ ʏʘʆ ʐʋʉɶɸʀʘʆ ʐɷɳʏʘʆ, ʅɸ ʏɻʆ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɸʋɿʔʑʄɲʇɻ ʏɻʎ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʏʘʆ ʋɲʌɲɶʌɳʔʘʆ 6, 7 ʃɲɿ 8 ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ ɳʌɽʌʉʐ ʃɲɿ ʅɸ ʏɻʆ
ɸʋɿʔʑʄɲʇɻʏʉʐɳʌɽʌʉʐ12(ʋɲʌ.4,ɸɷɳʔɿʉɿ),
ɴ.2) ʅɹʏʌɲ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ, ɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻʎ ʃɲɿ ɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʊʄʘʆ ʏʘʆ ʐʋʊɶɸɿʘʆ ʐɷɳʏʘʆ,
ɼʏʉɿ ʏɻʎ ɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻʎ ʏʉʐ ɿʍʉɺʐɶʀʉʐ ɸɿʍʌʉʙʆͲ ɸʃʌʉʙʆ (ɳʆʏʄɻʍɻʎͲ ʔʐʍɿʃɼʎ ɼ ʏɸʖʆɻʏɼʎ
ɲʆɲʏʌʉʔʉɷʊʏɻʍɻʎ) ʏʘʆ ʐʋʊɶɸɿʘʆ ʐɷɳʏʘʆ, ʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʉʐ ʐʋʊʗɻ ʏʘʆ ʌʐɽʅɿʍʏɿʃʙʆ
ɲʋʉɽɸʅɳʏʘʆ ʏʉʐʎ, ʅɸ ʍʏʊʖʉ ʏɻʆ ɸʋʀʏɸʐʇɻ ʃɲʄɼʎ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʏʘʆ ʐʋʊɶɸɿʘʆ ʐɷɳʏʘʆ, ʏʉ
ɲʌɶʊʏɸʌʉ ʅɹʖʌɿ ʏɿʎ 23.12.2015 ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ ȻII ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ, ʅɸ ʏɻʆ
ɸʋɿʔʑʄɲʇɻ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʏʘʆ ʋɲʌɲʏɳʍɸʘʆ ʋʉʐ ʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ʋɲʌɳɶʌɲʔʉ 4 ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ
ɸʔɲʌʅʉɶɼʎʏʘʆʋɲʌɲɶʌɳʔʘʆ5,6,7ʃɲɿ8ʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎɳʌɽʌʉʐʃɲɿʅɸʏɻʆɸʋɿʔʑʄɲʇɻʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ12(ʋɲʌ.4,ɸɷɳʔɿʉɿ),
ɴ.3)ʅɹʏʌɲɶɿɲʏɻʆɲʆɲʍʏʌʉʔɼʃɳɽɸʍɻʅɲʆʏɿʃɼʎʃɲɿɹʅʅʉʆɻʎɲʆʉɷɿʃɼʎʏɳʍɻʎʍʐɶʃɹʆʏʌʘʍɻʎ
ʉɿʉʐɷɼʋʉʏɸ ʌʑʋʉʐ, ɻ ʉʋʉʀɲ ʉʔɸʀʄɸʏɲɿ ʍɸ ɲʆɽʌʙʋɿʆɻ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ
ʅɸɿʘɽɸʀ ʋʌʉʉɷɸʐʏɿʃɳ ɻ ʌʑʋɲʆʍɻ ʏʘʆ ʐʋʊɶɸɿʘʆ ʐɷɳʏʘʆ. Ɉɲ ʅɹʏʌɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʋʀʏɸʐʇɻ ʏɻʎ
ɲʆɲʍʏʌʉʔɼʎ ʏɻʎ ʏɳʍɻʎ ɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲɿ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ɳʌɽʌʉ 14, ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎ ʐʋʊʗɻ ʏɲ
ɿʍʖʑʉʆʏɲ ʋʌʊʏʐʋɲ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ʃɲɽʉʌɿʍɽɸʀ ʅɸ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏɻʎ ɸɽʆɿʃɼʎ ʃɲɿ ʃʉɿʆʉʏɿʃɼʎ
ʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ ʅɸ ʏɻʆ ɸʋɿʔʑʄɲʇɻ ʏɻʎ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʏʘʆ ʋɲʌɲɶʌɳʔʘʆ 6, 7 ʃɲɿ 8 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ
ɲʐʏʉʑ.
ɶ)ɶɿɲʏɿʎʋʌʉʍʏɲʏɸʐʊʅɸʆɸʎʋɸʌɿʉʖɹʎ:ʋʌɹʋɸɿʆɲɹʖɸɿɸʋɿʏɸʐʖɽɸʀʍʐʅʅʊʌʔʘʍɻʅɸʏɲʋʌʊʏʐʋɲʃɲɿ
ʏʉʐʎʍʏʊʖʉʐʎʏʉʐɅ.ȴ.51/2007ʏʉɲʌɶʊʏɸʌʉʅɹʖʌɿ23.12.2015,ɸʃʏʊʎɲʆʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿɳʄʄʘʎʍʏɻʆ
ɿʍʖʑʉʐʍɲ ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɹʖʉʐʆ ʃɲɽʉʌɿʍʏɸʀ ʉɿ ɸʋɿʅɹʌʉʐʎ ʋʌʉʍʏɲʏɸʐʊʅɸʆɸʎ
ʋɸʌɿʉʖɹʎ.
2.ȵɳʆʍɸɹʆɲʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉʐɷɲʏɿʃʊʍʑʍʏɻʅɲɹʖʉʐʆʏɸɽɸʀɷʑʉɼʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʉɿɲʋʊʏʉʐʎʍʏʊʖʉʐʎʏɻʎ
ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ1,ɸʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿʉɲʐʍʏɻʌʊʏɸʌʉʎʍʏʊʖʉʎ.
3. ȵʀʆɲɿ ɷʐʆɲʏʊʆ ɹʆɲ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʊ ʐɷɲʏɿʃʊ ʍʑʍʏɻʅɲ ʆɲ ʃɲɽʉʌʀɺɸʏɲɿ ʘʎ ʏɸʖʆɻʏʊ ɼ ɿɷɿɲɿʏɹʌʘʎ
ʏʌʉʋʉʋʉɿɻʅɹʆʉ,ʊʏɲʆ:
ɲ)ʉɿɲʄʄɲɶɹʎʍʏɲɶɸʘʅʉʌʔʉʄʉɶɿʃɳʃɲɿʐɷʌɲʐʄɿʃɳʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳʏʉʐʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎɲʐʏʉʑʋʉʐ
ɸʀʆɲɿɲʆɲɶʃɲʀɸʎɶɿɲʏɻʆ ɸʋʀʏɸʐʇɻʃɲʄɼʎʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼʎʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ,ɽɲʋʌʉʃɲʄʉʑʍɲʆʍɻʅɲʆʏɿʃɹʎ
ɲʌʆɻʏɿʃɹʎɸʋɿʋʏʙʍɸɿʎ:
ɲ.1)ʍʏʉɸʐʌʑʏɸʌʉʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ,
ɲ.2) ʍʏɻ ʆɲʐʍɿʋʄʉʂɲ, ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ ʏʘʆ ʄɿʅɸʆɿʃʙʆ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ, ɼ ʍʏɻʆ
ɲʆɲʗʐʖɼ,

15779

15780

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɲ.3) ʍɸ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɶɿɲ ʏʉʐʎ ʍʃʉʋʉʑʎ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ ɲʋʉɽɻʃɸʑɸʏɲɿ ʏʉ ʆɸʌʊ, ʊʋʘʎ ɻ
ʐɷʌʉɷʊʏɻʍɻ,ɻʋɲʌɲɶʘɶɼʐɷʌʉɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎɼɻɳʌɷɸʐʍɻ,
ɲ.4)ʍʏɻʌʑɽʅɿʍɻʏʉʐʑɷɲʏʉʎ,ʍʏɻʆʋʌʉʍʏɲʍʀɲɲʋʊʋʄɻʅʅʑʌɸʎ,ʍʏɻʆʍʏʌɳɶɶɿʍɻɸɷɲʔʙʆ,ɼ
ɲ.5)ɳʄʄɸʎɸʇʀʍʉʐʍɻʅɲʆʏɿʃɹʎɲʆɽʌʙʋɿʆɸʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎɶɿɲʏɻɴɿʙʍɿʅɻɲʆɳʋʏʐʇɻ.».
11.1.1 Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʉʀʍʏʊʖʉɿɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆʐɷɲʏɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ
Ƀɿɸɿɷɿʃʉʀʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʉʀʍʏʊʖʉɿ,ʋʉʐɲʔʉʌʉʑʆʍʏɲʊʌɿɲʃɲʏɳʏɲʇɻʎʅɸʏɲʇʑʏɻʎʃɲʄɼʎʃɲɿʅɹʏʌɿɲʎ
ʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼʎ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿ ɲʆɳ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ ʐɷɲʏɿʃʉʑ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ʃɲɿ ʋɲʌɲʅɹʏʌʉʐ
ʍʏʉʆɅʀʆɲʃɲ45.
Ʌʀʆɲʃɲʎ45:ȵɿɷɿʃʉʀʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʉʀʍʏʊʖʉɿɲʆɳʃɲʏɻɶʉʌʀɲʃɲɿʏʑʋʉʐɷɲʏɿʃʉʑʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲɉɇ

Ɉʑʋʉʎ

Ʌɲʌɳʅɸʏʌʉʎʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻʎ

ɄʌɿʉȾɲʄɼʎ/ɀɹʏʌɿɲʎ
ʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼʎʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ

Ʌʉʏɳʅɿɲ

IsL1

Ȳɸʆɽɿʃɳʅɲʃʌʉɲʍʋʊʆɷʐʄɲ(HES)

0,72

Ʌʉʏɳʅɿɲ

SmL0

Ȳɸʆɽɿʃɳʅɲʃʌʉɲʍʋʊʆɷʐʄɲ(HES)

0,93

Ʌʉʏɳʅɿɲ

SmL1

Ȳɸʆɽɿʃɳʅɲʃʌʉɲʍʋʊʆɷʐʄɲ(HES)

0,81

Ʌʉʏɳʅɿɲ

SsH1

Ȳɸʆɽɿʃɳʅɲʃʌʉɲʍʋʊʆɷʐʄɲ(HES)

0,68

Ʌʉʏɳʅɿɲ

SsL1

Ȳɸʆɽɿʃɳʅɲʃʌʉɲʍʋʊʆɷʐʄɲ(HES)

0,72

ȿʀʅʆɸʎ

Ȱ

Ȳɿʉʊɶʃʉʎʔʐʏʉʋʄɲɶʃʏʉʑ(mm3/l)

3,8

ȿʀʅʆɸʎ

Ȱ

ɇʐʅʅɸʏʉʖɼʏʘʆʃʐɲʆʉɴɲʃʏɻʌʀʘʆʍʏʉ
ɴɿʉʊɶʃʉ(%)

39

ȿʀʅʆɸʎ

Ȱ

ɍʄʘʌʉʔʑʄʄɻɲ(ʅg/l)

10

Ʌɲʌɳʃʏɿɲ

ȻȻȻȵ

ȴɸʀʃʏɻʎɴɸʆɽɿʃʙʆʅɲʃʌʉɲʍʋʊʆɷʑʄʘʆBentix

3,5

Ʌɲʌɳʃʏɿɲ

ȻȻȻȵ

ɍʄʘʌʉʔʑʄʄɻʅg/l

0.4

ɀɸʏɲɴɲʏɿʃɳ

ȻȻȻȵ

ȴɸʀʃʏɻʎɴɸʆɽɿʃʙʆʅɲʃʌʉɲʍʋʊʆɷʑʄʘʆȻSD

2

Ƀɿ ʔʐʍɿʃʉʖɻʅɿʃɹʎ ʋɲʌɳʅɸʏʌʉɿ ʋʉʐ ʐʋʉʍʏɻʌʀɺʉʐʆ ʏɲ ɴɿʉʄʉɶɿʃɳ ʋʉɿʉʏɿʃɳ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ
ʍʐʆɲʇɿʉʄʉɶʉʑʆʏɲɿʃɲʏɳʏɻʆʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻʏɻʎʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼʎʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎʏʘʆʐɷɲʏɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆʃɲɿ
ʃʐʌʀʘʎʍʏɿʎʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎʋʉʐɲʋʊʏɲɴɿʉʄʉɶɿʃɳʋʉɿʉʏɿʃɳʍʏʉɿʖɸʀɲʏʉʐɷɲʏɿʃʊʍʑʍʏɻʅɲʏɲʇɿʆʉʅɸʀʏɲɿ
ʍɸ ʃɲʄɼ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ. ɇʏɻ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʏɻʎ ʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼʎ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ɸʋʀʍɻʎ ʐʋʊʗɻ ɻ
ʋɲʌʉʐʍʀɲ ɸɿɷɿʃʙʆ ʌʑʋʘʆ, ɶɿɲ ʏʉʐʎ ʉʋʉʀʉʐʎ ɽɸʍʋʀɺʉʆʏɲɿ ʉʌɿɲʃɹʎ ʏɿʅɹʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ ʉʌɿɺʊʅɸʆɲ
ʍʏɻʆ ȾɉȰ ȸ.Ʌ. 51354/2641/ȵ103/2010 (Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ Ȼ ɀɹʌʉʎ Ȳ) ʅɹʍʘʆ ɸʏɼʍɿʘʆ ʍʐɶʃɸʆʏʌʙʍɸʘʆ ʍɸ
ɸʍʘʏɸʌɿʃɳ ʑɷɲʏɲ. ȵɿɷɿʃɳ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋɸʌɿʉʖɼ ʏɻʎ ȿɸʃɳʆɻʎ Ȱʋʉʌʌʉɼʎ ʏʉʐ ʋʉʏɲʅʉʑ Ȱʍʘʋʉʑ, ʅɸ ʏɻʆ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɹʃɷʉʍɻ ʏɻʎ ɉʋʉʐʌɶɿʃɼʎ Ȱʋʊʔɲʍɻʎ 20488/2010 (ɌȵȾ 749/Ȳ`/31.5.2010) ɹʖʉʐʆ ʃɲɽʉʌɿʍʏɸʀ ɸɿɷɿʃɳ
ʋʉɿʉʏɿʃɳʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɳʋʌʊʏʐʋɲʃɲɿʉʌɿɲʃɹʎʏɿʅɹʎɸʃʋʉʅʋʙʆʐɶʌʙʆɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃʙʆɲʋʉɴʄɼʏʘʆ.
Ⱦɲʏɳ ʏɻʆ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻʎ ʏɻʎ ʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼʎ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ɶɿɲ ʏʉ ɉɷɲʏɿʃʊ ȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲ
Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ ɇʏɸʌɸɳʎ ȵʄʄɳɷɲʎ, ɲʃʉʄʉʐɽɼɽɻʃɸ ʅʀɲ ʍʏɲɷɿɲʃɼ ʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻ, ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ
ʐʋʊʗɻ ʉɿ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ ɲʋʊ ʏɲ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ ʋʉʐ ʐʄʉʋʉɿɼɽɻʃɲʆ ʘʎ
ʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɹʎ ʃɲɿ ʐʋʉʍʏɻʌɿʃʏɿʃɹʎ ɷʌɳʍɸɿʎ ʃɲɿ ɲʔʉʌʉʑʆ ʍɸ ɴɿʉʄʉɶɿʃɳ ʋʉɿʉʏɿʃɳ ʍʏʉɿʖɸʀɲ, ʃɲʏɳ
ʏɻʆɲʌʖɿʃɼʋɸʌʀʉɷʉɸʔɲʌʅʉɶɼʎʏɻʎɃɷɻɶʀɲʎ2000/60/ȵȾʃɲɿʏɿʎɷʐʆɲʏʊʏɻʏɸʎʋʉʐʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿʅɹʍʘ
ʏɻʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎʉʅɲɷʉʋʉʀɻʍɻʎʐɷɲʏɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆʅɸʀɷɿʉʏʑʋʉʃɲɿʊʅʉɿɸʎʋɿɹʍɸɿʎ,ʍʑʅʔʘʆɲʅɸ
ʏɲɲʃʊʄʉʐɽɲ:
Ƀʅɳɷɲ 1: Ʌɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ʐɷɲʏɿʃɳ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ʊʄʘʆ ʏʘʆ ʃɲʏɻɶʉʌɿʙʆ, ʍʏɲ ʉʋʉʀɲ ɻ ʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻ ʏɻʎ
ʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼʎ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ɴɲʍʀɺɸʏɲɿ ʍɸ ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ ɶɿɲ ʏɲ ɴɿʉʄʉɶɿʃɳ ʋʉɿʉʏɿʃɳ ʍʏʉɿʖɸʀɲ.
ȰʇɿʉʄʉɶʉʑʆʏɲɿʋʌʘʏʀʍʏʘʎʉɿʋɿʉʋʌʊʍʔɲʏɸʎɲʆɲʄʑʍɸɿʎɲʋʊʏʉȵȿȾȵȺȵ(2011)ʃɲɿʏʉȵȾȲɉ(2010)ɶɿɲ
ʋʉʏɳʅɿɲ ʃɲɿ ʄʀʅʆɸʎ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ ʃɲɿ ʍɸ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ʋʉʐ ʏɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ɲʐʏɳ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ɲʌʃɸʏɳ
ɲʇɿʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿʏɲɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲʏɻʎʅɸʄɹʏɻʎȵȿȾȵȺȵʏʉʐ2008,ʊʋʉʐɲʐʏɳɸʀʆɲɿɷɿɲɽɹʍɿʅɲ.
Ƀʅɳɷɲ 2: Ȱʔʉʌɳ ʍɸ ʋʉʏɳʅɿɲ ʐɷɳʏɿʆɲ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ, ʍʏɲ ʉʋʉʀɲ ɻ ʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻ ʏɻʎ ʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼʎ
ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎɴɲʍʀɺɸʏɲɿʍɸʉʅɲɷʉʋʉʀɻʍɻʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆʀɷɿʉʐʏʑʋʉʐʏɲʉʋʉʀɲɷɹʖʉʆʏɲɿʊʅʉɿɸʎʋɿɹʍɸɿʎ.
Ⱦɲʏɳ ʏɻ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ɲʐʏɼ ʄɼʔɽɻʃɲʆ ʐʋʊʗɻ ʃɲɿ ʏɲ ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ ʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻʎ ɴɳʍɸɿ ɷɿɲɽɹʍɿʅʘʆ
ʅɸʏʌɼʍɸʘʆʏʉʐɉɷɲʏɿʃʉʑȴɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎʏɻʎȰʏʏɿʃɼʎ,ʍʏʉʉʋʉʀʉɲʋɲʆʏʙʆʏɲɿʊʅʉɿʉɿʏʑʋʉɿʅɸɲʐʏʉʑʎ
ʏʉʐɉɷɲʏɿʃʉʑȴɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ.ɇʏɻʆʉʅɳɷɲɲʐʏɼɲʆɼʃʉʐʆʋʉʏɳʅɿɲʀɷɿʉʐ
ʏʑʋʉʐ ʅɸ ʖɲʅɻʄɹʎ ʋɿɹʍɸɿʎ ʍʏɿʎ ɴɿʉʅɻʖɲʆʀɸʎ, ɲʍʏɿʃɼ ʋɸʌɿʉʖɼ, ȵȵȿ ʃɲɿ ɍȰȴȰ ʃɲɿ ʖɲʅɻʄɼ ɼ ʅɸʍɲʀɲ
ʋʀɸʍɻ ʍʏɻ ɶɸʘʌɶɿʃɼ ʋɸʌɿʉʖɼ ʃɲɿ ʍʏɲ ʉʋʉʀɲ ɸʃʏɿʅɳʏɲɿ, ʊʏɿ ɽɲ ɸʋɿʏɸʐʖɽʉʑʆ ʉɿ ʍʏʊʖʉɿ ʏɻʎ Ƀɷɻɶʀɲʎ
2000/60/ȵȾ.ɇɸʊʍɲɲʋʊɲʐʏɳʏɲʋʉʏɳʅɿɲɻʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼɼʏɲʆɳɶʆʘʍʏɻ(17ʋʉʏɳʅɿɲʊʄɲʏʑʋʉʐSSL1)
ɹɶɿʆɸʃɲʄɼ,ɶɿɲʏʀɲʋʊʏɲ10ʏɲʇɿʆʉʅɻʅɹʆɲSSL1ʅɸɲʐʏɹʎʏɿʎʋɿɹʍɸɿʎʏɲ9ɸʀʖɲʆʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼɲʋʊʃɲʄɼ
ʃɲɿ ʋɳʆʘ ʃɲɿ 1 ʅɹʏʌɿʉ. ȵɿɷɿʃɼ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ʉ ɇʋɸʌʖɸɿʊʎ Ʌ4, ʋʉʐ ʄʊɶʘ ʀɷɿʘʆ ʋɿɹʍɸʘʆ ʃɲɿ
ʏʑʋʉʐʅɸʏʉʆɇʋɸʌʖɸɿʊɅ8(ʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼɸʄʄɿʋɼʎ)ʏɲʇɿʆʉʅɼɽɻʃɸʍɸʅɹʏʌɿɲʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻ.
Ƀʅɳɷɲ 3: Ȱʔʉʌɳ ʍɸ ʋʉʏɳʅɿɲ ʐɷɲʏɿʃɳ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ, ʍʏɲ ʉʋʉʀɲ ɻ ʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻ ʏɻʎ ʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼʎ
ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎɴɲʍʀɺɸʏɲɿʍɸʉʅɲɷʉʋʉʀɻʍɻʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆɲʆɸʇɲʌʏɼʏʘʎʏʑʋʉʐ,ʏɲʉʋʉʀɲɷɹʖʉʆʏɲɿʊʅʉɿɸʎ
ʃɲɿʐʗɻʄɹʎʋɿɹʍɸɿʎʃɲɿʍʏɲʉʋʉʀɲɸʃʏɿʅɳʏɲɿ,ʊʏɿʋɿɽɲʆʊʆʆɲʅɻʆɸʋɿʏɸʐʖɽʉʑʆʉɿʍʏʊʖʉɿʏɻʎɃɷɻɶʀɲʎ
2000/60/ȵȾ. Ȱʋʊ ʏɲ 20 ɲʐʏɳ ʋʉʏɳʅɿɲ 1 ɸʀʖɸ ʃɲʄɼ ʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼ, 8 ɲʋʊ ʅɹʏʌɿɲ ʃɲɿ ʃɳʏʘ ʃɲɿ 11
ɳɶʆʘʍʏɻ,ʏɲʉʋʉʀɲʏɲʇɿʆʉʅɼɽɻʃɲʆʍɸʅɹʏʌɿɲʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻ.
ȸ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʏɻʎ ʖɻʅɿʃɼʎ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ɴɲʍʀʍʏɻʃɸ ʍʏɲ ɸɽʆɿʃɳ ʋʉɿʉʏɿʃɳ ʋʌʊʏʐʋɲ ʏɻʎ ȾɉȰ ȸ.Ʌ.
51354/2641/ȵ103/2010 (ɌȵȾ Ȳ’ 1909/08.12.2010) ɶɿɲ ʏɿʎ ʉʐʍʀɸʎ ʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ

15781

15782

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɴɲʍɿʃɹʎ ʃɲʏɸʐɽʑʆʍɸɿʎ ʏʘʆ ʍʖɸʏɿʃʙʆ ʃɲɽʉɷɻɶɻʏɿʃʙʆ ʃɸɿʅɹʆʘʆ ʏɻʎ ȵʐʌʘʋɲʁʃɼʎ ȵʋɿʏʌʉʋɼʎ ɶɿɲ ʏɻʆ
ʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻʏʘʆɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆʐɷɳʏʘʆ.
11.1.2 Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʉʀʍʏʊʖʉɿʐʋʊɶɸɿʘʆʐɷɲʏɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ
ɀɸ ʏɻʆ ɉʋʉʐʌɶɿʃɼ Ȱʋʊʔɲʍɻ 1811/2011 (ɌȵȾ 3322
Ȳ’/2011) ʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʉɿ ɲʆʙʏɸʌɸʎ ɲʋʉɷɸʃʏɹʎ ʏɿʅɹʎ
ɶɿɲ ʏɻ ʍʐɶʃɹʆʏʌʘʍɻ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʘʆ ʌʑʋʘʆ, ʉʅɳɷʘʆ
ʌʑʋʘʆ ɼ ɷɸɿʃʏʙʆ ʌʑʋɲʆʍɻʎ ʍʏɲ ʐʋʊɶɸɿɲ ʑɷɲʏɲ, ʍɸ
ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏɻʎ ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ 2 ʏʉʐ ȱʌɽʌʉʐ 3 ʏɻʎ ʐʋ.
ɲʌɿɽ. 39626/2208/ȵ130/2009 ʃʉɿʆɼʎ ʐʋʉʐʌɶɿʃɼʎ
ɲʋʊʔɲʍɻʎ ʅɸ ʍʏʊʖʉ ʏɻʆ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʏɻʎ ʖɻʅɿʃɼʎ
ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʏʘʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ʐʋʊɶɸɿʘʆ ʐɷɳʏʘʆ,

ɇʏʉɉɷɲʏɿʃʊȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎ
ȵʄʄɳɷɲʎ ɶɸʆɿʃɳ ɷɸʆ ɹʖʉʐʆ ʃɲʏɲɶʌɲʔɸʀ
ɲʇɿʊʄʉɶɸʎ ɲʐʇɻʅɹʆɸʎ ʏɿʅɹʎ ʔʐʍɿʃʉʑ
ʐʋʉɴɳɽʌʉʐ ʋʉʐ ʆɲ ʐʋɸʌɴɲʀʆʉʐʆ ʏɲ ɸɽʆɿʃɳ
ɸʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆɲ ʊʌɿɲ ʋɲʌɲʅɹʏʌʘʆ ɴɳʍɻ
ʉɷɻɶɿʙʆ ɶɿɲ ʏɲ ʐʋʊɶɸɿɲ ʑɷɲʏɲ,ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ
ʏɲ ʐʋʊɶɸɿɲ ʐɷɲʏɿʃɳ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ GR0700030
ʃɲɿ GR0700050 ʋʉʐ ʃɲʏɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿ
ɲʐʇɻʅɹʆɸʎ ʍʐɶʃɸʆʏʌʙʍɸɿʎ ɀɲɶʆɻʍʀʉʐ (ɹʘʎ
120mg/l).

ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʋʉʐɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿʍʏʉɳʌɽʌʉ4,ʋɲʌɳɶʌɲʔʉʎ2,ʏɻʎɲʆʘʏɹʌʘȰʋʊʔɲʍɻʎ.
ɇʏɲ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ʐʋʉɶɸʀʘʆ ʐɷɳʏʘʆ ɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲɿ ʍɸ ɸɽʆɿʃʊ ɸʋʀʋɸɷʉ ʉɿ ɲʆʙʏɸʌɸʎ ɲʋʉɷɸʃʏɹʎ ʏɿʅɹʎ
ʋʉʐʉʌʀɺʉʆʏɲɿʍʏʉɅɲʌɳʌʏɻʅɲʏʉʐȱʌɽʌʉʐ7(ɀɹʌɻȰʃɲɿȲ)ʏɻʎɉʋʉʐʌɶɿʃɼʎȰʋʊʔɲʍɻʎ1811/2011.
Ƀɿ ʏɿʅɹʎ ɲʐʏɹʎ ɲʔʉʌʉʑʆ ʍʐɶʃɸʆʏʌʙʍɸɿʎ ʋɲʌɲʅɹʏʌʘʆ ʋʉʐ ɷɸʆ ʉʔɸʀʄʉʆʏɲɿ ʍɸ ɲʐʇɻʅɹʆɸʎ ʔʐʍɿʃʉʑ
ʐʋʉɴɳɽʌʉʐ ʄʊɶʘ ɶɸʘʄʉɶɿʃʙʆ ʍʐʆɽɻʃʙʆ. ɇʏɿʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ɲʐʏɹʎ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ʐʋʊɶɸɿʉ ʐɷɲʏɿʃʊ
ʍʑʍʏɻʅɲ ɲʋʉɷʀɷʉʆʏɲɿ ɲʆʏɿʋʌʉʍʘʋɸʐʏɿʃɹʎ ʏɿʅɹʎ ʃɲʏʘʔʄʀʉʐ ʋʉʐ ʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɿʎ ʏɿʅɹʎ ʏʉʐ
ʔʐʍɿʃʉʑʐʋʉɴɳɽʌʉʐ.
11.1.3 ɅɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʉʀʍʏʊʖʉɿʍʏɲʏɸʖʆɻʏɳͲɿɷɿɲɿʏɹʌʘʎʏʌʉʋʉʋʉɿɻʅɹʆɲʐɷɲʏɿʃɳʍʐʍʏɼʅɲʏɲ
ɇʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ ɷɿɲʖɸɿʌɿʍʏɿʃɼʎ ʋɸʌɿʊɷʉʐ ʏɲ ȻɈɉɇ ʃɲɿ Ɉɉɇ ɲʆʏɿʅɸʏʘʋʀɺʉʆʏɲɿ ʊʋʘʎ ʃɲɿ ʏɲ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ ʔʐʍɿʃɳ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃɳ ʐɷɲʏɿʃɳ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ, ɷɻʄɲɷɼ ɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲɿ ʏɲ ʊʌɿɲ ʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻʎ
ɶɿɲ ʏɻʆ ʃɲʄɼ ʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɲʐʏʙʆ. ȸ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʏɻʎ ʖɻʅɿʃɼʎ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ, ɶʀʆɸʏɲɿ ʅɸ ʏɲ
ʊʌɿɲʏɻʎȾɉȰ51354/2641/ȵ103/2010ɶɿɲʏɿʎʉʐʍʀɸʎʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11.1.4 Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʉʀʍʏʊʖʉɿʍɸʋʌʉʍʏɲʏɸʐʊʅɸʆɸʎʋɸʌɿʉʖɹʎ
ɇʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉɳʌɽʌʉ4ʏɻʎɃɷɻɶʀɲʎ2000/60/ȵȾʃɲʏ’ɸʔɲʌʅʉɶɼʏʉʐɁ.3199/2003ʃɲɿʊʋʘʎɲʐʏʊ
ɸʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿ ʍʏʉ Ʌʌʉɸɷʌɿʃʊ ȴɿɳʏɲɶʅɲ 51/2007, ɶɿɲ ʏɿʎ ʋʌʉʍʏɲʏɸʐʊʅɸʆɸʎ ʋɸʌɿʉʖɹʎ ʏʉʐ
ʋɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎVɲʐʏʉʑ,ɸʋɿɷɿʙʃɸʏɲɿɻɸʋʀʏɸʐʇɻʍʐʅʅʊʌʔʘʍɻʎʅɸʏɲʋʌʊʏʐʋɲʃɲɿʏʉʐʎʍʏʊʖʉʐʎʏʉʐ
ʀɷɿʉʐȴɿɲʏɳɶʅɲʏʉʎʅɹʖʌɿʏʉ2015,ɸʃʏʊʎɲʆʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿɳʄʄʘʎʍʏɻʆɿʍʖʑʉʐʍɲʆʉʅʉɽɸʍʀɲʍʑʅʔʘʆɲ
ʅɸ ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɹʖʉʐʆ ʃɲɽʉʌɿʍʏɸʀ ʉɿ ɸʋɿʅɹʌʉʐʎ ʋʌʉʍʏɲʏɸʐʊʅɸʆɸʎ ʋɸʌɿʉʖɹʎ. ȵʋʉʅɹʆʘʎ, ʃɲʏɳ ʏʉʆ
ʃɲɽʉʌɿʍʅʊ ʏʘʆ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆ ʍʏʊʖʘʆ ʍɸ ʐɷɲʏɿʃɳ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ʋʉʐ ɲʆɼʃʉʐʆ ʍʏʉ ʅɻʏʌʙʉ ʏʘʆ
ʋʌʉʍʏɲʏɸʐʊʅɸʆʘʆ ʋɸʌɿʉʖʙʆ, ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ʐʋʊʗɻ ʋɹʌɲʆ ʏʘʆ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆʘʆ ʏɻʎ
Ƀɷɻɶʀɲʎ2000/60/ȵȾ,ɻʍʖɸʏɿʃɼʃʉɿʆʉʏɿʃɼʃɲɿɸɽʆɿʃɼʆʉʅʉɽɸʍʀɲ,ʊʋʘʎɸʆɷɸɿʃʏɿʃɳɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿʍʏʉʆ
Ʌʀʆɲʃɲ46.

15783

ɇʖɸʏɿʃɼɁʉʅʉɽɸʍʀɲ

Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʉʀɇʏʊʖʉɿ

Ʌɸʌɿʉʖɹʎ ʋʉʐ ʋʌʉʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ɶɿɲ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ
ʐɷʌʊɴɿʘʆɸɿɷʙʆʅɸʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼʍɻʅɲʍʀɲ

ȸ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ, ʃɲɿ ʊʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ɲʆɲɶʃɲʀʉ, ɻ ɴɸʄʏʀʘʍɻ
ʏɻʎ ʋʉɿʊʏɻʏɲʎ ʏʘʆ ʐɷɳʏʘʆ ɶɿɲ ʏɲ ʉʍʏʌɲʃʉɸɿɷɼ,
ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐʆɲɲʋʉʏɸʄɸʀɸʆɷɿɲʀʏɻʅɲ,ɶɿɲʏɻɺʘɼʃɲɿ
Ƀɷɻɶʀɲ 2006/113/ȵȾ ʏʉʐ ʋɸʌʀ ʏɻʎ ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɻʎ ʋʉɿʊʏɻʏɲʎ ɲʆɳʋʏʐʇɻ ʏʘʆ ʉʍʏʌɲʃʉɸɿɷʙʆ (ʅɲʄɳʃɿɲ, ɷʀɽʐʌɲ ʃɲɿ
ʋʉɿʊʏɻʏʉʎʏʘʆʐɷɳʏʘʆɶɿɲʉʍʏʌɲʃʉɸɿɷɼ
ɶɲʍʏɸʌʊʋʉɷɲ), ɸʆʙ ʏɲʐʏʊʖʌʉʆɲ ʆɲ ʍʐʅɴɳʄʄɸɿ ʍʏɻʆ
ɸʋʀʏɸʐʇɻ ʏɻʎ ʐʗɻʄɼʎ ʋʉɿʊʏɻʏɲʎ ʏʘʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ʉʍʏʌɲʃʉɸɿɷʙʆʏɲʉʋʉʀɲʃɲʏɲʆɲʄʙʆʉʆʏɲɿɳʅɸʍɲɲʋʊ
ʏʉʆɳʆɽʌʘʋʉ.

ȸ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ɼ ɻ ɴɸʄʏʀʘʍɻ ʏɻʎ ʋʉɿʊʏɻʏɲʎ ʏʘʆ
ʋʉʏɲʅʙʆ ɼ ʄɿʅʆʙʆ, ʙʍʏɸ ʆɲ ʐʋʉʍʏɻʌʀɺʉʐʆ ʏɻ
Ƀɷɻɶʀɲ 2006/44/ȵȾ ʏʉʐ ȵʐʌʘʋɲʁʃʉʑ Ⱦʉɿʆʉɴʉʐʄʀʉʐ ʃɲɿ ʏʉʐ
ɷɿɲɴʀʘʍɻ ʏʘʆ ʗɲʌɿʙʆ ʋʉʐ ɲʆɼʃʉʐʆ ʍɸ: ɸʆɷɻʅɿʃɳ
ɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐʏɻʎ6ɻʎɇɸʋʏɸʅɴʌʀʉʐ2006ʋɸʌʀʏɻʎʋʉɿʊʏɻʏʉʎʏʘʆ
ɸʀɷɻʋʉʐɸʅʔɲʆʀɺʉʐʆʔʐʍɿʃɼʋʉɿʃɿʄʊʏɻʏɲ,ɸʀɷɻʏʘʆ
ɶʄʐʃʙʆ ʐɷɳʏʘʆ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ɲʆɳɶʃɻ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ɼ ɴɸʄʏɿʙʍɸʘʎ
ʉʋʉʀʘʆ ɻ ʋɲʌʉʐʍʀɲ ʃʌʀʆɸʏɲɿ ʘʎ ɸʋɿɽʐʅɻʏɼ ɶɿɲ
ɶɿɲʏɻɷɿɲʏɼʌɻʍɻʏɻʎɺʘɼʎʏʘʆɿʖɽʑʘʆ.
ʍʃʉʋʉʑʎ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʏʘʆ ʐɷɳʏʘʆ ɲʋʊ ʏɿʎ ɲʌʅʊɷɿɸʎ
ɲʌʖɹʎʏʘʆʃʌɲʏʙʆʅɸʄʙʆ

ȴɿɲʍʔɳʄɿʍɻ ʊʏɿ ʐʋʊ ʏʉ ɸʔɲʌʅʉɺʊʅɸʆʉ ʃɲɽɸʍʏʙʎ
ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ ʆɸʌʉʑ, ʏʉ ʋʊʍɿʅʉ ʆɸʌʊ ʋʉʐ ɷʀɷɸʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻ ʃɲʄʑʋʏɸɿ ʏɿʎ ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ ʏɻʎ
Ⱦ.ɉ.Ȱ ɉ2/2600/2001 (ɌȵȾ 892 Ȳ’Ͳ 11Ͳ7Ͳ2001): Ʌʉɿʊʏɻʏɲ ʏʉʐ Ƀɷɻɶʀɲʎɶɿɲʏʉʋʊʍɿʅʉʆɸʌʊ98/83/ȵȾ.
Ʌɸʌɿʉʖɹʎ ʋʉʐ ʋʌʉʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ɶɿɲ ʏɻʆ ɳʆʏʄɻʍɻ
ʆɸʌʉʑ ɲʆɽʌʙʋɿʆɻʎ ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ, ʍɸ ʍʐʅʅʊʌʔʘʍɻ ʋʌʉʎ ʏɻʆ ȴɿɲʍʔɳʄɿʍɻ ʏɻʎ ɲʆɲɶʃɲʀɲʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʏʘʆ
ʑɷɲʏʉʎɶɿɲɲʆɽʌʙʋɿʆɻʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻ,ʍʑʅʔʘʆɲ
ʉɷɻɶʀɲ98/83/ȵȾʏʉʐɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐʏɻʎȵʐʌʘʋɲʁʃɼʎȶʆʘʍɻʎʏɻʎ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʘʆ ʋʌʉʍʏɲʏɸʐʊʅɸʆʘʆ ʋɸʌɿʉʖʙʆ ʅɸ
ʅɸʏʉɳʌɽʌʉ7ʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎȴɿɲʏɳɶʅɲʏʉʎ.
3ɻʎɁʉɸʅɴʌʀʉʐ1998
ʍʃʉʋʊʆɲɲʋʉʔɸʐʖɽɸʀɻʐʋʉɴɳɽʅɿʍɻʏɻʎʋʉɿʊʏɻʏɲʎ
ʏʉʐ ʆɸʌʉʑ ɳʆʏʄɻʍɻʎ, ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ ʅɸɿʘɽɸʀ ʏʉ
ɸʋʀʋɸɷʉʏɻʎʋɲʌɸʖʊʅɸʆɻʎɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎʃɲɽɲʌɿʍʅʉʑ
ʋʉʐɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿɶɿɲʏɻʆʋɲʌɲɶʘɶɼʋʊʍɿʅʉʐʆɸʌʊ.

ȾɲʏɻɶʉʌʀɲɅʌʉʍʏɲʏɸʐʊʅɸʆɻʎɅɸʌɿʉʖɼʎ

Ʌʀʆɲʃɲʎ46:ɁʉʅʉɽɸʏɿʃʊʋʄɲʀʍɿʉʃɲɿʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʉʀʍʏʊʖʉɿɲʆɳʃɲʏɻɶʉʌʀɲɅʌʉʍʏɲʏɸʐʊʅɸʆɻʎɅɸʌɿʉʖɼʎ

15784
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ȸ ʅɸʀʘʍɻ ʏɻʎ ʌʑʋɲʆʍɻʎ ʏʘʆ ʐɷɳʏʘʆ ʋʉʐ
ʋʌʉʃɲʄɸʀʏɲɿɳʅɸʍɲɼɹʅʅɸʍɲɲʋʊʆɿʏʌɿʃɳɶɸʘʌɶɿʃɼʎ
ʋʌʉɹʄɸʐʍɻʎ ʃɲɿ ɻ ʋʌʊʄɻʗɻ ʏɻʎ ʋɸʌɲɿʏɹʌʘ
ʌʑʋɲʆʍɻʎɲʐʏʉʑʏʉʐɸʀɷʉʐʎ.

ȾɉȰ
ʉɿʃ.
19652/1906
(ɌȵȾ
1575Ȳ’/05Ͳ08Ͳ1999):
«Ʌʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʎ ʏʘʆ ʆɸʌʙʆ ʋʉʐ ʐʔʀʍʏɲʆʏɲɿ ʆɿʏʌʉʌʌʑʋɲʆʍɻ
ɶɸʘʌɶɿʃɼʎ ʋʌʉɹʄɸʐʍɻʎ – Ⱦɲʏɳʄʉɶʉʎ ɸʐʋʌʊʍɴʄɻʏʘʆ ɺʘʆʙʆ,
ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐʎ1ʃɲɿ2ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲʏʉʐɳʌɽʌʉʐ
4 ʏɻʎ ʐʋ’ ɲʌɿɽʅ. 16190/1335/1997 ȾɉȰ «ɀɹʏʌɲ ʃɲɿ ʊʌʉɿ ɶɿɲ
ʏɻʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʏʘʆ ʆɸʌʙʆ ɲʋʊ ʏɻ ʆɿʏʌʉʌʌʑʋɲʆʍɻ ɶɸʘʌɶɿʃɼʎ
ʋʌʉɹʄɸʐʍɻʎ» (Ȳ’519). Ɉʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻ ʏʘʆ ɳʌɽʌʘʆ 3, 4, 5 ʃɲɿ 8
ʏɻʎɲʋʊʔɲʍɻʎɲʐʏɼʎ.».

Ʌɸʌɿʉʖɹʎ ʋʉʐ ʋʌʉʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ
ʉɿʃʉʏʊʋʘʆ ɼ ɸɿɷʙʆ, ʊʏɲʆ ɻ ɷɿɲʏɼʌɻʍɻ ɼ ɻ
ɴɸʄʏʀʘʍɻ ʏɻʎ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʏʘʆ ʐɷɳʏʘʆ ɸʀʆɲɿ
ʍɻʅɲʆʏɿʃɼ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʏʉʐʎ,
ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ ʏʘʆ ʍʖɸʏɿʃʙʆ ʏʊʋʘʆ
ʏʉʐ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ Ɍɉɇȸ 2000 ʋʉʐ
ʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲɿ
ɷʐʆɳʅɸɿ
ʏɻʎ
ȾɉȰ
33318/3028/1998 (Ȳ’1289) ʋʉʐ ɸʃɷʊɽɻʃɸ ʍɸ
ʍʐʅʅʊʌʔʘʍɻʅɸʏɻʆɃɷɻɶʀɲ92/43/ȵɃȾʃɲɿʏɻʆ
ȾɉȰ 414985/85 (Ȳ’757) ʋʉʐ ɸʃɷʊɽɻʃɸ ʍɸ
ʍʐʅʅʊʌʔʘʍɻʅɸʏɻʆʉɷɻɶʀɲ79/409/ȵɃȾ.

Ƀɷɻɶʀɲ92/43/ȵɃȾʏʉʐɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐʏɻʎ21ɻʎɀɲʂʉʐ1992«ɶɿɲ
ʏɻ ɷɿɲʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʔʐʍɿʃʙʆ ʉɿʃʉʏʊʋʘʆ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ɳɶʌɿɲʎ
ʋɲʆʀɷɲʎʃɲɿʖʄʘʌʀɷɲʎ»,ʊʋʘʎɲʐʏɼɸʆɲʌʅʉʆʀʍʏɻʃɸʍʏʉɸɽʆɿʃʊ
ɷʀʃɲɿʉ ʅɸ ʏɻʆ ɹʃɷʉʍɻ ʏɻʎ ȾɉȰ 33318/3028/11Ͳ12Ͳ98 (ɌȵȾ
1289/Ȳʚ/28Ͳ12Ͳ98) «Ⱦɲɽʉʌɿʍʅʊʎ ʅɹʏʌʘʆ ʃɲɿ ɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆ ɶɿɲ
ʏɻɷɿɲʏɼʌɻʍɻʏʘʆʔʐʍɿʃʙʆʉɿʃʉʏʊʋʘʆ(ɸʆɷɿɲɿʏɻʅɳʏʘʆ)ʃɲɽʙʎ
ʃɲɿʏɻʎɳɶʌɿɲʎʋɲʆʀɷɲʎʃɲɿʖʄʘʌʀɷɲʎ».

Ɂɲʋʌʉʍʏɲʏɸʑɸɿʃɲɿʆɲɴɸʄʏɿʙʆɸɿʏɻʆʃɲʏɳʍʏɲʍɻʏʉʐ
ʐɷɳʏɿʆʉʐʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎʋʉʐɸʀʆɲɿɲʆɲɶʃɲʀʉɶɿɲʏɻʆ
ʍʐʆʏɼʌɻʍɻ
ʏʘʆ
ʉɿʃʉʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ,
ʋʉʐ
ɲʆɲɶʆʘʌʀɺʉʆʏɲɿʘʎʋʌʉʍʏɲʏɸʐʊʅɸʆɲ.
Ɂɲʋʌʉʍʏɲʏɸʑɸɿʃɲɿʆɲɴɸʄʏɿʙʆɸɿʏɻʆʃɲʏɳʍʏɲʍɻʏʉʐ
ʐɷɳʏɿʆʉʐʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎʋʉʐɸʀʆɲɿɲʆɲɶʃɲʀʉɶɿɲʏɻʆ
ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʏʘʆɸɿɷʙʆʃɲɿʏɻɴɸʄʏʀʘʍɻʏʘʆʍʖɸʏɿʃʙʆ
ʉɿʃʉʏʊʋʘʆ,ɶɿɲʏɻʆɷɿɲɴʀʘʍɻʃɲɿʏɻʆɲʆɲʋɲʌɲɶʘɶɼ
ʏʘʆ ɸɿɷʙʆ ʏʘʆ ʋʏɻʆʙʆ ʋʉʐ ʍʐɶʃɲʏɲʄɹɶʉʆʏɲɿ ʍʏʉ
Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ Ȼ ʏɻʎ Ƀɷɻɶʀɲʎ ʃɲɿ ɲʆɲɶʆʘʌʀɺʉʆʏɲɿ ʘʎ
ʋʌʉʍʏɲʏɸʐʊʅɸʆɲ

ȸ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʏʉʐ ʐɷɳʏɿʆʉʐ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ ɲʋʊ ʏɿʎ
ɷʐʍʅɸʆɸʀʎ ɸʋɿʋʏʙʍɸɿʎ ʏɻʎ ɷɿɳɽɸʍɻʎ ʏʘʆ ɲʍʏɿʃʙʆ
ʄʐʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃʙʆ ʐɶʌʙʆ ɲʋʉɴʄɼʏʘʆ ʏʘʆ
ʏʉʅɹʘʆ ʏʉʐ Ʌɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎ ȻȻȻ ʏɻʎ ȾɉȰ
5673/400/1997.

ȴɿɲʏɼʌɻʍɻ, ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʃɲɿ ɴɸʄʏʀʘʍɻ ʏɻʎ ʋʉɿʊʏɻʏɲʎ
ʏʉʐ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ ʃɲɿ ʏɻʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʏɻʎ
ɲʆɽʌʙʋɿʆɻʎʐɶɸʀɲʎ,ʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɳʅɸʏɻʆɃɷɻɶʀɲ
2000/60/ȵȾ.

ȾɉȰ 8600/416/ȵ103/2009 (ɌȵȾ 356Ȳ’/26Ͳ2Ͳ2009): Ʌʉɿʊʏɻʏɲ
ʃɲɿ ʅɹʏʌɲ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʏʘʆ ʐɷɳʏʘʆ ʃʉʄʑʅɴɻʍɻʎ, ʍɸ
ʍʐʅʅʊʌʔʘʍɻʅɸʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏɻʎʉɷɻɶʀɲʎ2006/7/ȵȾ«ʍʖɸʏɿʃɳ
ʅɸʏɻʆɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʏɻʎʋʉɿʊʏɻʏɲʎʏʘʆʐɷɳʏʘʆʃʉʄʑʅɴɻʍɻʎʃɲɿ
ʏɻʆ ʃɲʏɳʌɶɻʍɻ ʏɻʎ ʉɷɻɶʀɲʎ 76/160/ȵɃȾ», ʏʉʐ ȵʐʌʘʋɲʁʃʉʑ
Ⱦʉɿʆʉɴʉʐʄʀʉʐ ʃɲɿ ʏʉʐ ɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐ ʏɻʎ 15ɻʎ Ɍɸɴʌʉʐɲʌʀʉʐ
2006.

ɉɷɲʏɿʃɳ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɸʀ
ʘʎ ʑɷɲʏɲ ɲʆɲʗʐʖɼʎ, ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ
ʋɸʌɿʉʖʙʆ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɸʀ ʘʎ ʑɷɲʏɲ
ʃʉʄʑʅɴɻʍɻʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ȾɉȰ
46399/1352/1986 (Ȳ’438) ʋʉʐ ɸʃɷʊɽɻʃɸ ʍɸ
ʍʐʅʅʊʌʔʘʍɻʅɸʏɻʆʉɷɻɶʀɲ76/160/ȵɃȾ.

Ʌɸʌɿʉʖɹʎ ɸʐɲʀʍɽɻʏɸʎ ʍʏɻʆ ʋɲʌʉʐʍʀɲ
ɽʌɸʋʏɿʃʙʆʉʐʍɿʙʆ,ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆʏʘʆ
ʋɸʌɿʉʖʙʆ ʋʉʐ ʖɲʌɲʃʏɻʌʀɺʉʆʏɲɿ ʘʎ ɸʐɳʄʘʏɸʎ
ɺʙʆɸʎ,ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆȾɉȰ16190/1335/97(Ȳ’
519) ʋʉʐ ɸʃɷʊɽɻʃɸ ʍɸ ʍʐʅʅʊʌʔʘʍɻ ʅɸ ʏɻʆ
ʉɷɻɶʀɲ 91/676/ȵɃȾ ʃɲɿ ʏʘʆ ʋɸʌɿʉʖʙʆ ʋʉʐ
ʖɲʌɲʃʏɻʌʀɺʉʆʏɲɿ ʘʎ ɸʐɲʀʍɽɻʏɸʎ ʋɸʌɿʉʖɹʎ,
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ȾɉȰ 5673/400/1997 (Ȳ’ 192) Ƀɷɻɶʀɲ 91/271/ȵɃȾ ɶɿɲ ʏɻʆ «ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ ʏʘʆ ɲʍʏɿʃʙʆ
ʋʉʐ ɸʃɷʊɽɻʃɸ ʍɸ ʍʐʅʅʊʌʔʘʍɻ ʅɸʏɻʆ Ƀɷɻɶʀɲ ʄʐʅɳʏʘʆ», ʊʋʘʎ ɲʐʏɼ ɸʆɲʌʅʉʆʀʍʏɻʃɸ ʍʏʉ ɸɽʆɿʃʊ ɷʀʃɲɿʉ ʅɸ
91/271/ȵɃȾ.
ʏɻʆ ɹʃɷʉʍɻ ʏɻʎ ȾɉȰ 5673/400/1997 (ɌȵȾ 192Ȳ’/14Ͳ3Ͳ1997)
«ɀɹʏʌɲʃɲɿʊʌʉɿɶɿɲʏɻʆɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲɲʍʏɿʃʙʆʄʐʅɳʏʘʆ».

Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʉʀɇʏʊʖʉɿ

ɇʖɸʏɿʃɼɁʉʅʉɽɸʍʀɲ

ȾɲʏɻɶʉʌʀɲɅʌʉʍʏɲʏɸʐʊʅɸʆɻʎɅɸʌɿʉʖɼʎ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

15785

15786

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11.2 ȵʇɲɿʌɹʍɸɿʎ
ɇʏʉɳʌɽʌʉ4ʏɻʎɃɷɻɶʀɲʎ2000/60/ȵȾʃɲɿɸɿɷɿʃɳʍʏɿʎʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐʎ4,5,6ʃɲɿ7ʏʉɳʌɽʌʉʐɲʐʏʉʑ,
ʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿ ʉɿ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɸʎ ɸʇɲʀʌɸʍɻʎ ɲʋʊ ʏʉʐʎ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʉʑʎ ʍʏʊʖʉʐʎ, ɶɿɲ ʏɿʎ ʉʋʉʀɸʎ
ʋɸʌɿɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ʉɿ ʊʌʉɿ ʃɲɿ ʉɿ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ ʅɹʍʘ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ ɸʔɲʌʅʉʍʏʉʑʆ.
ɇʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲʋʌɹʋɸɿʆɲʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿʏɲɸʇɼʎ:
x

ȱʌɽʌʉ4ʋɲʌɳɶʌɲʔʉʎ4:ɅɲʌɳʏɲʍɻɅʌʉɽɸʍʅʀɲʎ:Ƀɿʋʌʉɽɸʍʅʀɸʎʋʉʐʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿɶɿɲʏɻʆ
ɸʋʀʏɸʐʇɻ ʏʘʆ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆ ʍʏʊʖʘʆ ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ ʋɲʌɲʏɸʀʆʉʆʏɲɿ ɶɿɲ ʏɻʆ ʍʏɲɷɿɲʃɼ
ɸʋʀʏɸʐʇɻʏʘʆʍʏʊʖʘʆɶɿɲʐɷɲʏɿʃɳʍʐʍʏɼʅɲʏɲ,ʅɸʏʉʆʊʌʉʊʏɿɷɸʆʐʋʉɴɲɽʅʀɺɸʏɲɿʋɸʌɲɿʏɹʌʘ
ɻʃɲʏɳʍʏɲʍɻʏʉʐʉɿʃɸʀʉʐʐɷɲʏɿʃʉʑʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ.Ƀɿʋɲʌɲʏɳʍɸɿʎʋɸʌɿʉʌʀɺʉʆʏɲɿʍɸɷʑʉ(2)ʏʉ
ʋʉʄʑ ʋɸʌɲɿʏɹʌʘ ɸʆɻʅɸʌʙʍɸɿʎ ʏʉʐ ɇʖɸɷʀʉʐ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ (ɹʏɻ 2021 ʃɲɿ 2027), ɸʃʏʊʎ ɲʋʊ ʏɿʎ
ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎʋʉʐʉɿʔʐʍɿʃɹʎʍʐʆɽɼʃɸʎɸʀʆɲɿʏɹʏʉɿɸʎʙʍʏɸʉɿʍʏʊʖʉɿʆɲʅɻʆɸʀʆɲɿɷʐʆɲʏʊʆʆɲ
ɸʋɿʏɸʐʖɽʉʑʆɸʆʏʊʎʏɻʎʋɸʌɿʊɷʉʐɲʐʏɼʎ.

x

ȱʌɽʌʉ 4 ʋɲʌɳɶʌɲʔʉʎ 5: ȿɿɶʊʏɸʌʉ ɲʐʍʏɻʌʉʀ Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʉʀ ɇʏʊʖʉɿ: ȵʀʆɲɿ ɷʐʆɲʏɼ ɻ
ɸʋɿɷʀʘʇɻ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆ ʍʏʊʖʘʆ ʄɿɶʊʏɸʌʉ ɲʐʍʏɻʌʙʆ ɲʋʊ ɲʐʏʉʑʎ ʋʉʐ ɲʋɲɿʏʉʑʆʏɲɿ
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌɳɶʌɲʔʉ 1 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 4 ɶɿɲ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲ ʐɷɲʏɿʃɳ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ, ʊʏɲʆ
ɸʋɻʌɸɳɺʉʆʏɲɿ ʏʊʍʉ ɲʋʊ ɲʆɽʌʙʋɿʆɸʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɼ ɻ ʔʐʍɿʃɼ ʏʉʐʎ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɸʀʆɲɿ
ʏɹʏʉɿɲʙʍʏɸɻɸʋʀʏɸʐʇɻʏʘʆʍʏʊʖʘʆɲʐʏʙʆʆɲɸʀʆɲɿɲʆɹʔɿʃʏɻɼɷʐʍɲʆɳʄʉɶɲɷɲʋɲʆɻʌɼ.

x

ȱʌɽʌʉ4ʋɲʌɳɶʌɲʔʉʎ6:Ʌʌʉʍʘʌɿʆɼɉʋʉɴɳɽʅɿʍɻ:Ʌʌʉʍʘʌɿʆɼʐʋʉɴɳɽʅɿʍɻʏɻʎʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ
ʏʘʆ ʐɷɲʏɿʃʙʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ɷɸʆ ʍʐʆɿʍʏɳ ʋɲʌɳɴɲʍɻ ʏʘʆ ɲʋɲɿʏɼʍɸʘʆ ʏɻʎ Ƀɷɻɶʀɲʎ
2000/60/ȵȾ, ɸɳʆ ʉʔɸʀʄɸʏɲɿ ʍɸ ʋɸʌɿʍʏɳʍɸɿʎ ʋʉʐ ɲʋʉʌʌɹʉʐʆ ɲʋʊ ʔʐʍɿʃɳ ɲʀʏɿɲ ɼ ɲʋʊ
ɲʆʘʏɹʌɲ ɴʀɲ ʃɲɿ ɸʀʆɲɿ ɸʇɲɿʌɸʏɿʃɹʎ ɼ ɷɸʆ ɽɲ ʅʋʉʌʉʑʍɲʆ ɸʐʄʊɶʘʎ ʆɲ ɹʖʉʐʆ ʋʌʉɴʄɸʔɽɸʀ,
ɿɷʀʘʎ ɲʃʌɲʀɸʎ ʋʄɻʅʅʑʌɸʎ ʃɲɿ ʋɲʌɲʏɸʏɲʅɹʆɸʎ ʇɻʌɲʍʀɸʎ, ɼ ɸɳʆ ʉʔɸʀʄɸʏɲɿ ʍɸ ʋɸʌɿʍʏɳʍɸɿʎ
ʄʊɶʘɲʏʐʖɻʅɳʏʘʆʉɿʉʋʉʀɸʎɷɸʆɽɲʅʋʉʌʉʑʍɲʆɸʐʄʊɶʘʎʆɲɹʖʉʐʆʋʌʉɴʄɸʔɽɸʀ.

x

ȱʌɽʌʉ 4 ʋɲʌɳɶʌɲʔʉʎ 7: Ɂɹɸʎ ɈʌʉʋʉʋʉɿɼʍɸɿʎͲ ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ: ȴɸʆ ʍʏʉɿʖɸɿʉɽɸʏɸʀʏɲɿ
ʋɲʌɳɴɲʍɻ ʏʘʆ ɷɿɲʏɳʇɸʘʆ ʏɻʎ Ƀɷɻɶʀɲʎ, ɸʔʊʍʉʆ ɻ ɲɷʐʆɲʅʀɲ ɸʋʀʏɸʐʇɻʎ ʃɲʄɼʎ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ
ʏʘʆ ʐʋʊɶɸɿʘʆ ʐɷɳʏʘʆ, ʃɲʄɼʎ ʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼʎ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ɼ, ʃɲʏɳ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ, ʃɲʄʉʑ
ʉɿʃʉʄʉɶɿʃʉʑ ɷʐʆɲʅɿʃʉʑ ɼ ʋʌʊʄɻʗɻʎ ʏɻʎ ʐʋʉɴɳɽʅɿʍɻʎ ʏɻʎ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ɸʆʊʎ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆ ɼ ʐʋʊɶɸɿʘʆ ʐɷɳʏʘʆ, ʉʔɸʀʄɸʏɲɿ ʍɸ ʆɹɸʎ ʏʌʉʋʉʋʉɿɼʍɸɿʎ ʏʘʆ ʔʐʍɿʃʙʆ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃʙʆ ʏʉʐ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆ ʐɷɳʏʘʆ ɼ ʍɸ ʅɸʏɲɴʉʄɹʎ ʏɻʎ ʍʏɳɽʅɻʎ ʏʉʐ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ʐʋʊɶɸɿʘʆ ʐɷɳʏʘʆ, ɼ ɻ ɲɷʐʆɲʅʀɲ ʋʌʊʄɻʗɻʎ ʏɻʎ ʐʋʉɴɳɽʅɿʍɻʎ ɲʋʊ ʏɻʆ ɳʌɿʍʏɻ
ʍʏɻʆ ʃɲʄɼ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɸʆʊʎ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆ ʐɷɳʏʘʆ ɸʀʆɲɿ ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ʆɹʘʆ
ɲʆɽʌʙʋɿʆʘʆɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆɴɿʙʍɿʅɻʎɲʆɳʋʏʐʇɻʎ.

15787

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ȸʅɸɽʉɷʉʄʉɶɿʃɼʍʏɲɷɿɲʃɼʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻʏɻʎ«ɸʇɲʀʌɸʍɻʎ»ɴɲʍʀɺɸʏɲɿʍʏɻʖʌʉʆɿʃɼɲʄʄɻʄʉʐʖʀɲʏʘʆ
ɷɿɲɷʉʖɿʃʙʆɸʌʘʏɻʅɳʏʘʆʊʋʘʎɲʐʏɼɸʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿʅɸʍʃʉʋʊʏɻʆɸʇɹʏɲʍɻʃɲɿʏɻʆɸʔɲʌʅʉɶɼʏʉʐ
ʃɲʏɳʄʄɻʄʉʐɸʀɷʉʐʎɸʇɲʀʌɸʍɻʎ.
ǼȓȞĮȚ įȣȞĮIJȩȞ ȞĮ İʌȚIJİȣȤșİȓ țĮȜȒ
țĮIJȐıIJĮıȘ ȦȢ IJȠ 2015;

ȈIJȩȤȠȢ: "țĮȜȒ țĮIJȐıIJĮıȘ"
ȦȢ IJȠ 2015.

ȃĮȚ

ǵȤȚ

1Ƞ ȈȤȑįȚȠ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ

ǼȟĮȚȡȫȞIJĮȢ IJȚȢ ʌİȡȚʌIJȫıİȚȢ ʌȠȣ
İȟĮȡIJȫȞIJĮȚ Įʌȩ IJȠ ȤȡȩȞȠ IJȦȞ ijȣıȚțȫȞ
įȚİȡȖĮıȚȫȞ, ĮȞ ʌȡĮȖμĮIJȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȠȚ
ĮȞĮȖțĮȓİȢ ȕİȜIJȚȫıİȚȢ, șĮ ȘIJĮȞ įȣȞĮIJȩȞ
ȞĮ İʌȚIJİȣȤșİȓ "țĮȜȒ țĮIJȐıIJĮıȘ" ȦȢ IJȠ
2015;

ȃĮȚ

ȈIJȩȤȠȢ: "țĮȜȒ țĮIJȐıIJĮıȘ"
μȩȜȚȢ IJȠ İʌȚIJȡȑȥȠȣȞ ȠȚ
ijȣıȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ μȑIJĮ IJȠ
2015.

ȃĮȚ

ȈIJȩȤȠȢ: "țĮȜȒ țĮIJȐıIJĮıȘ"
ȦȢ IJȠ 2021 Ȓ μȩȜȚȢ IJȠ
İʌȚIJȡȑȥȠȣȞ ȠȚ ijȣıȚțȑȢ
ıȣȞșȒțİȢ μȑIJĮ IJȠ 2021.

ȃĮȚ

ȈIJȩȤȠȢ: "țĮȜȒ țĮIJȐıIJĮıȘ"
ȦȢ IJȠ 2027 Ȓ μȩȜȚȢ IJȠ
İʌȚIJȡȑȥȠȣȞ ȠȚ ijȣıȚțȑȢ
ıȣȞșȒțİȢ μȑIJĮ IJȠ 2027.

ǵȤȚ
ǼȓȞĮȚ įȣȞĮIJȩȞ ȞĮ İʌȚIJİȣȤșİȓ țĮȜȒ
țĮIJȐıIJĮıȘ ʌȡȚȞ IJȠ 2021; dz μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ
ʌȡĮȖμĮIJȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ
ȕİȜIJȚȫıİȚȢ ȖȚĮ IJȘȞ "țĮȜȒ țĮIJȐıIJĮıȘ"
ȦȢ IJȠ 2021; (ǼȟĮȚȡȫȞIJĮȢ IJȚȢ
ʌİȡȚʌIJȫıİȚȢ ʌȠȣ İȟĮȡIJȫȞIJĮȚ Įʌȩ IJȠ
ȤȡȩȞȠ IJȦȞ ijȣıȚțȫȞ įȚİȡȖĮıȚȫȞ)
ǵȤȚ
ǼȓȞĮȚ įȣȞĮIJȩȞ ȞĮ İʌȚIJİȣȤșİȓ țĮȜȒ
țĮIJȐıIJĮıȘ ʌȡȚȞ IJȠ 2027; dz μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ
ʌȡĮȖμĮIJȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ
ȕİȜIJȚȫıİȚȢ ȖȚĮ IJȘȞ "țĮȜȒ țĮIJȐıIJĮıȘ"
ȦȢ IJȠ 2027; (ǼȟĮȚȡȫȞIJĮȢ IJȚȢ
ʌİȡȚʌIJȫıİȚȢ ʌȠȣ İȟĮȡIJȫȞIJĮȚ Įʌȩ IJȠ
ȤȡȩȞȠ IJȦȞ ijȣıȚțȫȞ įȚİȡȖĮıȚȫȞ)
ǵȤȚ

ȁȚȖȩIJİȡȠ ĮȣıIJȘȡȠȓ
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞIJȚțȠȓ ıIJȩȤȠȚ ȦȢ
IJȠ 2015.

3Ƞ ȈȤȑįȚȠ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ

2Ƞ ȈȤȑįȚȠ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ

ȉȓșİȞIJĮȚ ȜȚȖȩIJİȡȠ ĮȣıIJȘȡȠȓ
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞIJȚțȠȓ ıIJȩȤȠȚ

ǹȞĮșİȫȡȘıȘ IJȦȞ ȜȚȖȩIJİȡȠ ĮȣıIJȘȡȫȞ
ıIJȩȤȦȞ ȦȢ IJȠ 2015

ǼȓȞĮȚ įȣȞĮIJȩȞ ȞĮ
ʌȡȠıİȖȖȓıȠȣμİ Ȓ ȞĮ
İʌȚIJȪȤȠȣμİ IJȘȞ "țĮȜȒ
țĮIJȐıIJĮıȘ" ʌȡȚȞ IJȠ 2021;

ȃĮȚ

ǻȚĮIJȒȡȘıȘ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȦȞ
ȜȚȖȩIJİȡȠ ĮȣıIJȘȡȫȞ ıIJȩȤȦȞ
ȖȚĮ IJȠ 2021.

ǵȤȚ

ǹȞĮșİȫȡȘıȘ IJȦȞ ȜȚȖȩIJİȡȠ ĮȣıIJȘȡȫȞ
ıIJȩȤȦȞ ȦȢ IJȠ 2021

ǼȓȞĮȚ įȣȞĮIJȩȞ ȞĮ
ʌȡȠıİȖȖȓıȠȣμİ Ȓ ȞĮ
İʌȚIJȪȤȠȣμİ IJȘȞ "țĮȜȒ
țĮIJȐıIJĮıȘ" ʌȡȚȞ IJȠ
2027;

ǵȤȚ

ȀĮȜȒ țĮIJȐıIJĮıȘ" Ȓ ȞȑȠȚ
ȜȚȖȩIJİȡȠ ĮȣıIJȘȡȠȓ ıIJȩȤȠȚ ȦȢ
IJȠ 2021.

ȃĮȚ

ȀĮȜȒ țĮIJȐıIJĮıȘ" Ȓ ȞȑȠȚ
ȜȚȖȩIJİȡȠ ĮȣıIJȘȡȠȓ ıIJȩȤȠȚ ȦȢ
IJȠ 2027.

ǻȚĮIJȒȡȘıȘ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȦȞ
ȜȚȖȩIJİȡȠ ĮȣıIJȘȡȫȞ ıIJȩȤȦȞ
ȖȚĮ IJȠ 2027. 

ɇʖɼʅɲ15:ɇʏɲɷɿɲʃɼɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲɶɿɲʏɻʆɸʔɲʌʅʉɶɼɸʇɲɿʌɹʍɸʘʆ 

ɇʏʉ ʋɲʌɲʋɳʆʘ ʍʖɼʅɲ, ʏɲ ʋʌɳʍɿʆɲ ʋʄɲʀʍɿɲ ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ʋɲʌɳɶʌɲʔʉ 4.4, ʏɲ ʋʉʌʏʉʃɲʄʀ ʍʏɻʆ
ʋɲʌɳɶʌɲʔʉ4.5,ɸʆʙʏɲʃʀʏʌɿʆɲʃɲɿʍʏɿʎɷʑʉʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐʎʏɻʎɃɷɻɶʀɲʎ.
ɇʏʉʆɅʀʆɲʃɲ47ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿʍʐʆʉʋʏɿʃɳʉɿʄʊɶʉɿʅɹʍʘʏʘʆʉʋʉʀʘʆɲɿʏɿʉʄʉɶɸʀʏɲɿɻɸʔɲʌʅʉɶɼʏʘʆ
ʋɸʌɿʋʏʙʍɸʘʆ«ɸʇɲɿʌɹʍɸʘʆ»ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉɳʌɽʌʉ4ʏʉʐɅ.ȴ51/2007.

15788

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ʌʀʆɲʃɲʎ47:Ȱɿʏʀɸʎɸʔɲʌʅʉɶɼʎɸʇɲɿʌɹʍɸʘʆ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲɲɿʏʀɲʎ

Ȱɿʏʀɲ

ȴɸʆɸʀʆɲɿɷɿɲɽɹʍɿʅɻʏɸʖʆɿʃɼ
ʄʑʍɻ

ȱɶʆʘʍʏɻɲɿʏʀɲɷʐʍʅɸʆʉʑʎ
ɸʋʀʋʏʘʍɻʎ
ɈɸʖʆɿʃɳȰɷʑʆɲʏʉ

Ʌɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎɸʔɲʌʅʉɶɼʎ
ȵʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿʍʏɿʎʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎʊʋʉʐɷɸʆʐʋɳʌʖɸɿʏɸʖʆɿʃɼ
ɶɿɲ ʆɲ ɶʀʆʉʐʆ ʉɿ ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɸʎ ɴɸʄʏɿʙʍɸɿʎ. ȴɸ
ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃʉʀ ʋɲʌɳɶʉʆʏɸʎ. Ȼʍʖʑɸɿ
ʃɲɿ ɶɿɲ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ʋʉʐ ʉɿ ʃɲʏɳʄʄɻʄɸʎ ʏɸʖʆɿʃɹʎ
ɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿ ʍɸ ʍʏɳɷɿʉ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ʃɲɿ ɷɸʆ ɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲɿ
ɲʃʊʅɲ.
ȵʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿʊʏɲʆɹʆɲʐɷɲʏɿʃʊʍʑʍʏɻʅɲʏɲʇɿʆʉʅɸʀʏɲɿʍɸ
ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʃɲʏʙʏɸʌɻɲʋʊʏɻʆʃɲʄɼ,ɼɳɶʆʘʍʏɻ,ɲʄʄɳʉ
ʄʊɶʉʎ (ɻ ʋʀɸʍɻ ɼ ɸɿɷɿʃɼ ʋɻɶɼ ʏɻʎ ʋʀɸʍɻʎ) ɷɸʆ ɹʖɸɿ
ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʏɸʀʃɲɿʃɲʏ'ɸʋɹʃʏɲʍɻ,ɷɸʆʐʔʀʍʏɲʏɲɿɶʆʘʍʏɼ
ʄʑʍɻ.

Ʌʌɲʃʏɿʃʉʀʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʀ
ʏɸʖʆɿʃɼʎʔʑʍɸʘʎ
ɸʅʋʉɷʀɺʉʐʆʏɻʆɸʔɲʌʅʉɶɼ
ʏʉʐʅɹʏʌʉʐɸʆʏʊʎʏʘʆ
ʋʌʉɽɸʍʅɿʙʆ

ȵʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿ ʍɸ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ʊʋʉʐ ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿ
ʐʋɻʌɸʍɿɲʃɳͲɷɿʉɿʃɻʏɿʃɳʃʘʄʑʅɲʏɲʃɲʏɳʏɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲɼ
ʏɻʆɲɷɸɿʉɷʊʏɻʍɻʏʘʆɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆʘʆɹʌɶʘʆ.ȴɸʆɲʔʉʌɳ
ʍʏʉʐʎ ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʑʎ ʋʉʐ ʋʌʉʃʑʋʏʉʐʆ ɸʇɲɿʏʀɲʎ ʏʉʐ
ʆʉʅʉɽɸʏɿʃʉʑɼʏʉʐʖʌɻʅɲʏʉɷʉʏɿʃʉʑʅɻʖɲʆɿʍʅʉʑ.

Ɉʉʋʌʊɴʄɻʅɲɷɸʅʋʉʌɸʀʆɲ
ɷɿɸʐɽɸʏɻɽɸʀɷɿʊʏɿʉʔɸʀʄɸʏɲɿ
ʍɸɹʄʄɸɿʗɻʃɿʆɻʏʉʋʉʀɻʍɻʎ
ɳʄʄʘʆʖʘʌʙʆ

ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ, ɻ ɸʆɻʅɹʌʘʍɻ ɽɲ ɶʀʆɸʏɲɿ
ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉɳʌɽʌʉ12ʏɻʎɃɷɻɶʀɲʎ2000/60/ȵȾ.

ȵʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿʍɸʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎʋʉʐʏʉʃʊʍʏʉʎʏʉʐʅɹʏʌʉʐ,
ȴʐʍʅɸʆɼʎɿʍʉʌʌʉʋʀɲʅɸʏɲʇʑ
ɸʀʆɲɿ ɷʐʍɲʆɳʄʉɶʉ ʍɸ ʍʖɹʍɻ ʅɸ ʏɲ ʉʔɹʄɻ, ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎ
ʃʊʍʏʉʐʎʃɲɿʉʔɹʄʉʐʎ
ʐʋʊʗɻʋʉʍʉʏɿʃɹʎʃɲɿʋʉɿʉʏɿʃɹʎʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ.

ȴʐʍɲʆɳʄʉɶʉ
Ⱦʊʍʏʉʎ

ɇɻʅɲʆʏɿʃʊʎʃʀʆɷʐʆʉʎ
ɷʐʍʅɸʆʉʑʎɿʍʉʌʌʉʋʀɲʎ
ʃʊʍʏʉʐʎͲʉʔɹʄʉʐʎ.

ȴʐʍɲʆɳʄʉɶʉ"ɴɳʌʉʎ"

ɍʌʊʆʉʎɃɿʃʉʄʉɶɿʃɼʎ
Ȱʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ
Ɍʐʍɿʃɹʎɲɿʏʀɸʎ

ɍʌʊʆʉʎȰʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ
ɉʋʊɶɸɿʘʆɉɷɳʏʘʆ

ȵʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿʍɸʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎʋʉʐʏɲʍʐʅʋɸʌɳʍʅɲʏɲɶɿɲ
ʏʉ ʐɷɲʏɿʃʊ ʍʑʍʏɻʅɲ ɸʀʆɲɿ "ʖɲʅɻʄɼʎ ɸʅʋɿʍʏʉʍʑʆɻʎ". ɇɸ
ɲʐʏɹʎ ʏɿʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ, ʐʋɳʌʖɸɿ ʍʉɴɲʌʊʎ ʃʀʆɷʐʆʉʎ ʋʉʐ
ɽɹʏʉʐʆʋʌʊʍɽɸʏɲʅɹʏʌɲɶɿɲʏɻʆɸʋʀʏɸʐʇɻʏʘʆʍʏʊʖʘʆ
ȵʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿʊʏɲʆ:
ɲ) ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ɸʆʊʎ ʅɹʏʌʉʐ, ʍʏɲ ʖʌʉʆɿʃɳ
ʋɸʌɿɽʙʌɿɲ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ʏɸɽɸʀ, ɸʋɿɴɲʌʑʆɸʏɲɿ ɹʆɲ
ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉʃʉʅʅɳʏɿʏɻʎʃʉɿʆʘʆʀɲʎ,
ɴ) ʊʏɲʆ ʏʉ ʅɹʏʌʉ ɽɲ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ʏɻ ʅʉʆɲɷɿʃɼ ʄʑʍɻ
ɲʋʊɷʉʍɻʎʏɻʎɲʌʖɼʎ"ʉʌʐʋɲʀʆʘʆʋʄɻʌʙʆɸɿ".
ȵʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿ ʊʏɲʆ ɲʆɲʅɹʆɸʏɲɿ ʆɲ ʍɻʅɸɿʘɽɸʀ
ʃɲɽʐʍʏɹʌɻʍɻ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏɻʆ ɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʏɻʎ
ʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼʎ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʏʉʐ ʐɷɲʏɿʃʉʑ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ. ȸ
ʃɲɽʐʍʏɹʌɻʍɻ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ʉʔɸʀʄɸʏɲɿ ʍʏʉ ʖʌʊʆʉ ʋʉʐ
ʖʌɸɿɳɺɸʏɲɿ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʋɲʆɲʋʉʀʃɻʍɻ ʏʘʆ ʔʐʏʙʆ ʃɲɿ ʏʘʆ
ɺʙʘʆ ʃɲɿ ʏɻʆ ɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʏʘʆ ɸʆɷɿɲɿʏɻʅɳʏʘʆ ʏʉʐʎ,
ʃɲʏʊʋɿʆ ʏʘʆ ɲʄʄɲɶʙʆ ʍʏɿʎ ʐɷʌʉʅʉʌʔʉʄʉɶɿʃɹʎ, ʏɿʎ
ʖɻʅɿʃɹʎʃɲɿʏɿʎʔʐʍɿʃʉʖɻʅɿʃɹʎʍʐʆɽɼʃɸʎ.(ʋ.ʖ.ʅʋʉʌɸʀʆɲ
ɸʔɲʌʅʉʍʏɸʀʍɸʅʀɲɸʐʏʌʉʔɿʃɼʄʀʅʆɻ).
ȵʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿ ʊʏɲʆ ʉ ʌʐɽʅʊʎ ɲʆɳʃʏɻʍɻʎ ʏʘʆ ʐʋʊɶɸɿʘʆ
ʐɷɳʏʘʆ ɸʇɲʌʏɳʏɲɿ ɲʋʊ ʏɲ ʃʄɿʅɲʏɿʃɳ ɼ ʃɲɿ ʏɲ
ɶɸʘʅʉʌʔʉʄʉɶɿʃɳʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳʏʉʐʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ.

15789

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11.2.1 ȵʔɲʌʅʉɶɼ«ɸʇɲɿʌɹʍɸʘʆ»ʍʏʉɉɷɲʏɿʃʊȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ
Ȱʋʊ ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏʘʆ ʐɷɲʏɿʃʙʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ʋʉʐ ɲʆɲɶʆʘʌʀʍʏɻʃɲʆ ʍʏʉ ɉɷɲʏɿʃʊ ȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲ
Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ ɇʏɸʌɸɳʎ ȵʄʄɳɷɲʎ ʋʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿ ʆɲ ɸʆʏɲʖɽʉʑʆ ʍʏʉʆ ʃɲʏɳʄʉɶʉ ʏʘʆ ɸʇɲɿʌʉʑʅɸʆʘʆ
ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ʏʌɿɳʆʏɲ ʋɹʆʏɸ (35) ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃɳ ʐɷɲʏɿʃɳ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ʃɲɿ ʉʖʏʙ (8) ʐʋʊɶɸɿɲ ʐɷɲʏɿʃɳ
ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ,ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲʏʉʐɳʌɽʌʉʐ4ʋɲʌɳɶʌɲʔʉʎ4ʏʉʐɅ.ȴ51/2007.
Ƀɿʃʐʌʀɸʎʋɿɹʍɸɿʎʋʉʐɷɹʖʉʆʏɲɿʏɲɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃɳʍʐʍʏɼʅɲʏɲʃɲɿʏɲʃɲɽɿʍʏʉʑʆɲʆɹʔɿʃʏɳʆɲɸʋɿʏʑʖʉʐʆ
ʏʉʐʎʍʏʊʖʉʐʎʏʉʐʎɹʘʎʃɲɿʏʉ2015,ɸʀʆɲɿʏʉʅɸʀʎʊʋʘʎ:ɶɸʘʌɶʀɲ,ɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲ,ʃɲɿɻʃʏɻʆʉʏʌʉʔʀɲʅɸ
ʍɻʅɲʆʏɿʃɹʎ ɸʋɿʋʏʙʍɸɿʎ ɸʐʏʌʉʔɿʍʅʊ, ɲʋʉʇʐɶʊʆʘʍɻ, ɸʋɿɴɳʌʐʆʍɻ ʏʉʐ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ɲʋʊ ʉʐʍʀɸʎ
ʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎʃɲɿɸɿɷɿʃʉʑʎʌʑʋʉʐʎ.
Ȱʆʏʀʍʏʉɿʖɲ, ʉɿ ʃʐʌʀɸʎ ʋɿɹʍɸɿʎ ʋʉʐ ɷɹʖʉʆʏɲɿ ʏɲ ʐʋʊɶɸɿɲ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ʃɲɿ ʏɲ ʃɲɽɿʍʏʉʑʆ ɲʆɹʔɿʃʏɳ ʆɲ
ɸʋɿʏʑʖʉʐʆ ʏʉʐʎ ʍʏʊʖʉʐʎ ʏʉʐʎ ɹʘʎ ʃɲɿ ʏʉ 2015, ɸʀʆɲɿ ʏʉʅɸʀʎ ʊʋʘʎ: ɶɸʘʌɶʀɲ, ɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲ,
ɲʆɸʋɸʇɹʌɶɲʍʏɲ ɲʍʏɿʃɳ ʄʑʅɲʏɲ ʃɲɿ ʐʋɸʌɲʆʏʄɼʍɸɿʎ ʅɸ ʍɻʅɲʆʏɿʃɹʎ ɸʋɿʋʏʙʍɸɿʎ: ɸʋɿɴɳʌʐʆʍɻ ʏʘʆ
ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆʅɸɽʌɸʋʏɿʃɳ,ʅɸʉʐʍʀɸʎʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎʃɲɿɸɿɷɿʃʉʑʎʌʑʋʉʐʎʃɲɿʋɲʌʉʐʍʀɲɲʐʇɻʅɹʆʘʆ
ʍʐɶʃɸʆʏʌʙʍɸʘʆClͲʃɲɿECʄʊɶʘʐʋɸʌɲʆʏʄɼʍɸʘʆ.
Ȱʃʉʄʉʐɽʙʆʏɲʎ ʃɲɿ ɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲʎ ʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ʏɸʃʅɻʌʀʘʍɻʎ ɸʇɲʀʌɸʍɻʎ ʏʉʐ ʃɳɽɸ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ,
ɸʃʏɿʅɼɽɻʃɸ ʋʉɿɲ ɸʀʆɲɿ ɻ ʃɲʏɳʄʄɻʄɻ ʖʌʉʆɿʃɼ ʋɲʌɳʏɲʍɻ ɲʆɳʄʉɶɲ ʅɸ ʏɻ ʔʑʍɻ ʏʉʐ ʋʌʉɴʄɼʅɲʏʉʎ, ʏʉ
ʉʋʉʀʉɷɸʆɸʋɿʏʌɹʋɸɿʏɻʆɹɶʃɲɿʌɻɸʋʀʏɸʐʇɻʏɻʎ«ʃɲʄɼʎʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ».Ʉʋʘʎʋɲʌʉʐʍɿɳɺɸʏɲɿʍʏʉɇʖɼʅɲ
16, ɶɿɲ ʍɲʌɳʆʏɲ ʏʌʀɲ (43) ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿ ʆɲ ʋɲʌɲʏɸɽɸʀ ʉ ʖʌʊʆʉʎ ɸʋʀʏɸʐʇɻʎ ʏʘʆ
ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆʍʏʊʖʘʆ. 

ɇʖɼʅɲ16:ȶʏʉʎɸʋʀʏɸʐʇɻʎʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆʍʏʊʖʘʆɉɇ

15790

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɇʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲ,ɲʋʊʏɲɹʇɿ(6)ʋɲʌɳʃʏɿɲʐɷɲʏɿʃɳʍʐʍʏɼʅɲʏɲʋʉʐɸʃʏɿʅɳʏɲɿʊʏɿɷɸʆɽɲɸʋɿʏʑʖʉʐʆʏʉʐʎ
ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʉʑʎ ʍʏʊʖʉʐʎ ɹʘʎ ʏʉ 2015, ɶɿɲ ʏɲ ʋɹʆʏɸ (5) ʋɲʌɲʏɸʀʆɸʏɲɿ ʉ ʖʌʊʆʉʎ ɸʋʀʏɸʐʇɻʎ ɹʘʎ ʏʉ
2021 ʃɲɿ ʏʉ ɹʆɲ (1) ɹʘʎ ʏʉ 2027. Ȱʋʊ ʏɲ ɸʀʃʉʍɿ ʉʃʏʙ (28) ʋʉʏɳʅɿɲ ʐɷɲʏɿʃɳ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ʋʉʐ
ɸʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ,ɶɿɲʏɲɷɸʃɲʋɹʆʏɸ(15)ʋɲʌɲʏɸʀʆɸʏɲɿʉʖʌʊʆʉʎɸʋʀʏɸʐʇɻʎɹʘʎʏʉ2021ʃɲɿʏɲʐʋʊʄʉɿʋɲ
ɷɸʃɲʏʌʀɲ(13)ɹʘʎʏʉ2027.Ɉʉȴɹʄʏɲɇʋɸʌʖɸɿʉʑ,ɸʇɲɿʌɸʀʏɲɿʏʘʆʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆʍʏʊʖʘʆʏʉʐ 2015
ʃɲɿ ɸʃʏɿʅɳʏɲɿ ʊʏɿ ɲʐʏʉʀ ɽɲ ɸʋɿʏɸʐʖɽʉʑʆ ʏʉ 2021. ȳɿɲ ʏɲ ʉʖʏʙ (8) ʐʋʊɶɸɿɲ ʐɷɲʏɿʃɳ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ
ʋɲʌɲʏɸʀʆɸʏɲɿʉʖʌʊʆʉʎɸʋʀʏɸʐʇɻʎɹʘʎʏʉ2027.
ɇʏʉ ʋʄɼɽʉʎ ʏʘʆ ʍʘʅɳʏʘʆ ʋʉʐ ɸʃʏɿʅɳʏɲɿ ʊʏɿ ɽɲ ʋɸʏʑʖʉʐʆ ʏʉʐʎ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʉʑʎ ʍʏʊʖʉʐʎ ɹʘʎ ʏʉ
2015, ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ɸʃɸʀʆɲ ɶɿɲ ʏɲ ʉʋʉʀɲ ʄʊɶʘ ɹʄʄɸɿʗɻʎ ɷɿɲɽɹʍɿʅʘʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ,
ɲʆɲʅɹʆʉʆʏɲɿʏɲɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲʏʉʐɅʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎɅɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ2012Ͳ2015ʃɲɿʅɹʖʌɿʍʏɿɶʅɼʎɻ
ʃɲʏɳʍʏɲʍɼʏʉʐʎʖɲʌɲʃʏɻʌʀɺɸʏɲɿʘʎ«ɳɶʆʘʍʏɻ».
ɇʏʉʐʎ ʋʀʆɲʃɸʎ ʋʉʐ ɲʃʉʄʉʐɽʉʑʆ, ʋɲʌʉʐʍɿɳɺɸʏɲɿ ʏɲ ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ ʏɻʎ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʏʘʆ ɸʇɲɿʌɹʍɸʘʆ
ɲʆɳʃɲʏɻɶʉʌʀɲɉɇ,ʍʏʉɉȴȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ.
Ʌʀʆɲʃɲʎ48:ȵʇɲɿʌɹʍɸɿʎʍɸʋʉʏɳʅɿɲɉɇ
Ʌʉʍʉʍʏʊ
ʍʐʆʉʄɿʃʉʑ
ȵʇɲʀʌɸʍɻ ʅɼʃʉʐʎɉɇʏʉʐ
ɉȴ,ʏɲʉʋʉʀɲ
ɸʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ
ȱʌɽʌʉ4
ʋɲʌ.4

41%

ȱʌɽʌʉ4
ʋɲʌ.5

0%

ȱʌɽʌʉ4
ʋɲʌ.6

0%

ȱʌɽʌʉ4
ʋɲʌ.7 

0%

Ȱɿʏɿʉʄʊɶɻʍɻ

Ʌʉʍʉʍʏʊɉɇʋʉʐ
ɸʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿɶɿɲ
ʃɳɽɸ
ɲɿʏɿʉʄʊɶɻʍɻ

1)ʅɻɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲɸʋʀʏɸʐʇɻʎɲʋʊʏɸʖʆɿʃɼɳʋʉʗɻ
2)ɷʐʍɲʆɳʄʉɶʉʃʊʍʏʉʎ
3)ʔʐʍɿʃɹʎʍʐʆɽɼʃɸʎ
1)ʅɻɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲɸʋʀʏɸʐʇɻʎɲʋʊʏɸʖʆɿʃɼɳʋʉʗɻ
2)ɷʐʍɲʆɳʄʉɶʉʃʊʍʏʉʎ
1)ʔʐʍɿʃɹʎɲɿʏʀɸʎ(ʋʄɻʅʅʑʌɸʎ,ʇɻʌɲʍʀɸʎ)
2)ɲʆʘʏɹʌɲɴʀɲ
3)ɲʏʐʖɼʅɲʏɲ
1) ʆɹɸʎ ʏʌʉʋʉʋʉɿɼʍɸɿʎ ʏʘʆ ʔʐʍɿʃʙʆ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃʙʆ
ʏʉʐ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆ ʐɷɳʏʘʆ ɼ ʅɸʏɲɴʉʄɹʎ ʏɻʎ
ʍʏɳɽʅɻʎʏʉʐʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎʐʋʊɶɸɿʘʆʐɷɳʏʘʆ
2)ʆɹɸʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎɲʆɽʌʙʋɿʆɻʎɲʆɳʋʏʐʇɻʎ

1)100%
2)0%
3)0%
1)Ͳ
2)Ͳ
1)Ͳ
2)Ͳ
3)Ͳ
1)  

2)Ͳ

ɇʖʊʄɿɲ  

15791

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ʌʀʆɲʃɲʎ49:ȵʇɲɿʌɹʍɸɿʎʍɸʄɿʅʆɲʀɲɉɇ
Ʌʉʍʉʍʏʊ
ʍʐʆʉʄɿʃɼʎ
ȵʇɲʀʌɸʍɻ ɹʃʏɲʍɻʎɉɇʏʉʐ
ɉȴ,ʏɲʉʋʉʀɲ
ɸʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ
ȱʌɽʌʉ4
ʋɲʌ.4

0%

ȱʌɽʌʉ4
ʋɲʌ.5

0%

ȱʌɽʌʉ4
ʋɲʌ.6

0%

ȱʌɽʌʉ4
ʋɲʌ.7

0%

Ȱɿʏɿʉʄʊɶɻʍɻ

Ʌʉʍʉʍʏʊɉɇʋʉʐ
ɸʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿɶɿɲ
ʃɳɽɸ
ɲɿʏɿʉʄʊɶɻʍɻ

1)ʅɻɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲɸʋʀʏɸʐʇɻʎɲʋʊʏɸʖʆɿʃɼɳʋʉʗɻ
2)ɷʐʍɲʆɳʄʉɶʉʃʊʍʏʉʎ
3)ʔʐʍɿʃɹʎʍʐʆɽɼʃɸʎ
1)ʅɻɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲɸʋʀʏɸʐʇɻʎɲʋʊʏɸʖʆɿʃɼɳʋʉʗɻ
2)ɷʐʍɲʆɳʄʉɶʉʃʊʍʏʉʎ
1)ʔʐʍɿʃɹʎɲɿʏʀɸʎ(ʋʄɻʅʅʑʌɸʎ,ʇɻʌɲʍʀɸʎ)
2)ɲʆʘʏɹʌɲɴʀɲ
3)ɲʏʐʖɼʅɲʏɲ
1) ʆɹɸʎ ʏʌʉʋʉʋʉɿɼʍɸɿʎ ʏʘʆ ʔʐʍɿʃʙʆ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃʙʆ
ʏʉʐ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆ ʐɷɳʏʘʆ ɼ ʅɸʏɲɴʉʄɹʎ ʏɻʎ
ʍʏɳɽʅɻʎʏʉʐʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎʐʋʊɶɸɿʘʆʐɷɳʏʘʆ
2)ʆɹɸʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎɲʆɽʌʙʋɿʆɻʎɲʆɳʋʏʐʇɻʎ

1)Ͳ
2)Ͳ
3)Ͳ
1)Ͳ
2)Ͳ
1)Ͳ
2)Ͳ
3)Ͳ
1)Ͳ  

2)Ͳ

ɇʖʊʄɿɲ   

Ʌʀʆɲʃɲʎ50:ȵʇɲɿʌɹʍɸɿʎʍɸʅɸʏɲɴɲʏɿʃɳɉɇ
Ʌʉʍʉʍʏʊ
ʍʐʆʉʄɿʃɼʎ
ȵʇɲʀʌɸʍɻ ɹʃʏɲʍɻʎɉɇʏʉʐ
ɉȴ,ʏɲʉʋʉʀɲ
ɸʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ
ȱʌɽʌʉ4
ʋɲʌ.4

100%

ȱʌɽʌʉ4
ʋɲʌ.5

0%

ȱʌɽʌʉ4
ʋɲʌ.6

0%

ȱʌɽʌʉ4
ʋɲʌ.7 

0%

Ȱɿʏɿʉʄʊɶɻʍɻ

Ʌʉʍʉʍʏʊɉɇʋʉʐ
ɸʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿɶɿɲ
ʃɳɽɸ
ɲɿʏɿʉʄʊɶɻʍɻ

1)ʅɻɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲɸʋʀʏɸʐʇɻʎɲʋʊʏɸʖʆɿʃɼɳʋʉʗɻ
2)ɷʐʍɲʆɳʄʉɶʉʃʊʍʏʉʎ
3)ʔʐʍɿʃɹʎʍʐʆɽɼʃɸʎ
1)ʅɻɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲɸʋʀʏɸʐʇɻʎɲʋʊʏɸʖʆɿʃɼɳʋʉʗɻ
2)ɷʐʍɲʆɳʄʉɶʉʃʊʍʏʉʎ
1)ʔʐʍɿʃɹʎɲɿʏʀɸʎ(ʋʄɻʅʅʑʌɸʎ,ʇɻʌɲʍʀɸʎ)
2)ɲʆʘʏɹʌɲɴʀɲ
3)ɲʏʐʖɼʅɲʏɲ
1) ʆɹɸʎ ʏʌʉʋʉʋʉɿɼʍɸɿʎ ʏʘʆ ʔʐʍɿʃʙʆ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃʙʆ
ʏʉʐ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆ ʐɷɳʏʘʆ ɼ ʅɸʏɲɴʉʄɹʎ ʏɻʎ
ʍʏɳɽʅɻʎʏʉʐʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎʐʋʊɶɸɿʘʆʐɷɳʏʘʆ
2)ʆɹɸʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎɲʆɽʌʙʋɿʆɻʎɲʆɳʋʏʐʇɻʎ

1)100%
2)0%
3)0%
1)Ͳ
2)Ͳ
1)Ͳ
2)Ͳ
3)Ͳ
1)Ͳ  

2)Ͳ

ɇʖʊʄɿɲ  

15792

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ʌʀʆɲʃɲʎ51:ȵʇɲɿʌɹʍɸɿʎʍɸʋɲʌɳʃʏɿɲɉɇ
Ʌʉʍʉʍʏʊ
ʍʐʆʉʄɿʃɼʎ
ȵʇɲʀʌɸʍɻ ɹʃʏɲʍɻʎɉɇʏʉʐ
ɉȴ,ʏɲʉʋʉʀɲ
ɸʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ
ȱʌɽʌʉ4
ʋɲʌ.4

21%

ȱʌɽʌʉ4
ʋɲʌ.5

0%

ȱʌɽʌʉ4
ʋɲʌ.6

0%

ȱʌɽʌʉ4
ʋɲʌ.7

0%

Ȱɿʏɿʉʄʊɶɻʍɻ

Ʌʉʍʉʍʏʊɉɇʋʉʐ
ɸʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿɶɿɲ
ʃɳɽɸ
ɲɿʏɿʉʄʊɶɻʍɻ

1)ʅɻɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲɸʋʀʏɸʐʇɻʎɲʋʊʏɸʖʆɿʃɼɳʋʉʗɻ
2)ɷʐʍɲʆɳʄʉɶʉʃʊʍʏʉʎ
3)ʔʐʍɿʃɹʎʍʐʆɽɼʃɸʎ
1)ʅɻɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲɸʋʀʏɸʐʇɻʎɲʋʊʏɸʖʆɿʃɼɳʋʉʗɻ
2)ɷʐʍɲʆɳʄʉɶʉʃʊʍʏʉʎ
1)ʔʐʍɿʃɹʎɲɿʏʀɸʎ(ʋʄɻʅʅʑʌɸʎ,ʇɻʌɲʍʀɸʎ)
2)ɲʆʘʏɹʌɲɴʀɲ
3)ɲʏʐʖɼʅɲʏɲ
1) ʆɹɸʎ ʏʌʉʋʉʋʉɿɼʍɸɿʎ ʏʘʆ ʔʐʍɿʃʙʆ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃʙʆ
ʏʉʐ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆ ʐɷɳʏʘʆ ɼ ʅɸʏɲɴʉʄɹʎ ʏɻʎ
ʍʏɳɽʅɻʎʏʉʐʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎʐʋʊɶɸɿʘʆʐɷɳʏʘʆ
2)ʆɹɸʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎɲʆɽʌʙʋɿʆɻʎɲʆɳʋʏʐʇɻʎ

1)100%
2)0%
3)0%
1)Ͳ
2)Ͳ
1)Ͳ
2)Ͳ
3)Ͳ
1)Ͳ  

2)Ͳ

ɇʖʊʄɿɲ   

Ʌʀʆɲʃɲʎ52:ȵʇɲɿʌɹʍɸɿʎʍɸʐʋʊɶɸɿɲɉɇ
Ʌʉʍʉʍʏʊ
ʍʐʆʉʄɿʃɼʎ
ȵʇɲʀʌɸʍɻ ɹʃʏɲʍɻʎɉɇʏʉʐ
ɉȴ,ʏɲʉʋʉʀɲ
ɸʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ
ȱʌɽʌʉ4
ʋɲʌ.4

20%

ȱʌɽʌʉ4
ʋɲʌ.5

0%

ȱʌɽʌʉ4
ʋɲʌ.6

0%

ȱʌɽʌʉ4
ʋɲʌ.7

0%

Ȱɿʏɿʉʄʊɶɻʍɻ

Ʌʉʍʉʍʏʊɉɇʋʉʐ
ɸʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿɶɿɲ
ʃɳɽɸ
ɲɿʏɿʉʄʊɶɻʍɻ

1)ʅɻɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲɸʋʀʏɸʐʇɻʎɲʋʊʏɸʖʆɿʃɼɳʋʉʗɻ
2)ɷʐʍɲʆɳʄʉɶʉʃʊʍʏʉʎ
3)ʔʐʍɿʃɹʎʍʐʆɽɼʃɸʎ
1)ʅɻɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲɸʋʀʏɸʐʇɻʎɲʋʊʏɸʖʆɿʃɼɳʋʉʗɻ
2)ɷʐʍɲʆɳʄʉɶʉʃʊʍʏʉʎ
1)ʔʐʍɿʃɹʎɲɿʏʀɸʎ(ʋʄɻʅʅʑʌɸʎ,ʇɻʌɲʍʀɸʎ)
2)ɲʆʘʏɹʌɲɴʀɲ
3)ɲʏʐʖɼʅɲʏɲ
1) ʆɹɸʎ ʏʌʉʋʉʋʉɿɼʍɸɿʎ ʏʘʆ ʔʐʍɿʃʙʆ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃʙʆ
ʏʉʐ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆ ʐɷɳʏʘʆ ɼ ʅɸʏɲɴʉʄɹʎ ʏɻʎ
ʍʏɳɽʅɻʎʏʉʐʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎʐʋʊɶɸɿʘʆʐɷɳʏʘʆ
2)ʆɹɸʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎɲʆɽʌʙʋɿʆɻʎɲʆɳʋʏʐʇɻʎ

1)100%
2)0%
3)0%
1)Ͳ
2)Ͳ
1)Ͳ
2)Ͳ
3)Ͳ
1)Ͳ  

2)Ͳ

ɇʖʊʄɿɲ   

Ƀɿʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʉʀʍʏʊʖʉɿʋʉʐʏʀɽɸʆʏɲɿɶɿɲʏɲɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃɳʃɲɿʏɲʐʋʊɶɸɿɲʐɷɲʏɿʃɳʍʐʍʏɼʅɲʏɲɶɿɲ
ʏʉɹʏʉʎ2015,ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿʍʏʉʐʎɍɳʌʏɸʎ36ʃɲɿ37ɲʆʏɿʍʏʉʀʖʘʎ. 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

15793

15794

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ȱʆɲʄʐʏɿʃɳʍʏʉɿʖɸʀɲɶɿɲʏʉʐʎʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʉʑʎʍʏʊʖʉʐʎʏʘʆɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆʃɲɿ
ʐʋʉɶɸʀʘʆʐɷɲʏɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆʃɲɿʏʘʆʋʌʉʍʏɲʏɸʐʊʅɸʆʘʆʋɸʌɿʉʖʙʆ,ɷʀʆʉʆʏɲɿ
ʍʏʉ Ʌɲʌɲɷʉʏɹʉ 11 ʏɻʎ Ȱ ʔɳʍɻʎ, ʅɸ ʏʀʏʄʉ «Ⱦɲɽʉʌɿʍʅʊʎ ʏʘʆ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆ
ʍʏʊʖʘʆ ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ ʏʘʆ “ȵʇɲɿʌɹʍɸʘʆ” ɲʋʊ ʏɻʆ ɸʋʀʏɸʐʇɻ ʏʘʆ
ʍʏʊʖʘʆ». 

ɇʏʉ ɇʖɹɷɿʉ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ɻ ʃɲʏɲɶʌɲʔɼ ʏʘʆ ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿɺʊʅɸʆʘʆ ɹʌɶʘʆ ʃɲɿ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ ʅɸ ʏɲ ʃʉɿʆʘʆɿʃʊͲʉɿʃʉʆʉʅɿʃɳ ʉʔɹʄɻ ʋʉʐ ɸʇʐʋɻʌɸʏʉʑʆʏɲɿ, ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ
ɸʆʏʉʋɿʍɽʉʑʆɸʃɸʀʆɲʋʉʐʅʋʉʌɸʀʆɲɸʋɻʌɸɳʍʉʐʆʏʉʐʎʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʉʑʎʍʏʊʖʉʐʎʏʉʐȱʌɽʌʉʐ4ʏɻʎ
Ƀɷɻɶʀɲʎ2000/60/ȵȾ.Ɉɲʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿɺʊʅɸʆɲɹʌɶɲɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻʎʐɷɲʏɿʃʙʆʋʊʌʘʆ,
ʊʋʘʎɸʀʆɲɿʏɲɹʌɶɲʏɲʅʀɸʐʍɻʎʆɸʌʉʑ,ʉɿɸʋɸʃʏɳʍɸɿʎʏʘʆɷɿʃʏʑʘʆɳʌɷɸʐʍɻʎ,ʏɲʄʉɿʋɳɹʌɶɲʍʐʄʄʉɶɼʎ
ʆɸʌʉʑ ʑɷʌɸʐʍɻʎ – ɳʌɷɸʐʍɻʎ, ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ʍʖɸɷɿɲʍɽɸʀ ʆɲ ʐʄʉʋʉɿɻɽʉʑʆ ʅɹʖʌɿ ʏʉ 2015 ʃɲɿ ʏɲ ʉʋʉʀɲ
ɸʆɷɸʖʉʅɹʆʘʎʆɲʅɻʆɸʋɿʏʌɹʗʉʐʆʏɻʆɸʋʀʏɸʐʇɻʏʘʆʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆ ʍʏʊʖʘʆ,ɽɲʋʌɹʋɸɿ,ʍʑʅʔʘʆɲ
ʅɸ ʏɿʎ ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ ʏɻʎ ʋɲʌɲɶʌ. 7 ʏʉʐ ȱʌɽʌʉʐ 4 ʏɻʎ Ƀɷɻɶʀɲʎ 2000/60/ȵȾ, ʆɲ ɸʇɸʏɲʍʏɸʀ ɶɿɲ ɲʐʏɳ ɻ
ʍʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ ʐʄʉʋʉʀɻʍɼʎ ʏʉʐʎ ʃɲɿ ɸʆɷɸʖʉʅɹʆʘʎ ʆɲ ʃɲɽʉʌɿʍʏʉʑʆ ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃʉʀ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʉʀ
ʍʏʊʖʉɿ,ɷɻʄɲɷɼɻʃɲʏɳʏɲʇɻʏʘʆɉɷɲʏɿʃʙʆɇʐʍʏɻʅɳʏʘʆʋʉʐɸʋɻʌɸɳɺʉʐʆʘʎ‘‘ȵʇɲɿʌɹʍɸɿʎ’’.
ɇʏʉ ɇʖɹɷɿʉ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʏʉʐ ɉȴ Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ ɇʏɸʌɸɳʎ ȵʄʄɳɷɲʎ, ɸʇɸʏɳʍʏɻʃɲʆ ʘʎ ɸʇɲɿʌɹʍɸɿʎ ʍʑʅʔʘʆɲ
ʅɸ ʏʉ ɳʌɽʌʉ 4 ʋɲʌɳɶʌɲʔʉʎ 7 ʏɻʎ Ƀɷɻɶʀɲʎ 2000/60/ȵȾ, ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿɺʊʅɸʆɲ ɹʌɶɲ ʃɲɿ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ (Ʌʀʆɲʃɲʎ 53), ʏɲ ʉʋʉʀɲ ɲʆɲʅɹʆɸʏɲɿ ʆɲ ɹʖʉʐʆ ʉʄʉʃʄɻʌʘɽɸʀ ɹʘʎ ʏʉ 2015 ʃɲɿ
ɸʆɷɹʖɸʏɲɿʆɲɸʋɻʌɸɳʍʉʐʆʏɻʆɸʋʀʏɸʐʇɻʏʘʆʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆʍʏʊʖʘʆʏʘʆʐɷɲʏɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆʅɸ
ʏɲʉʋʉʀɲʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿ.
Ʌʀʆɲʃɲʎ53:ɅʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿɺʊʅɸʆɲɹʌɶɲʋʉʐɸʇɸʏɳʍʏɻʃɲʆʘʎɸʇɲɿʌɹʍɸɿʎʍʏʉɉȴȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ
Ȱ/Ȱ

ɈȻɈȿɃɇȵɆȳɃɉ

1

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ȿɿʅʆʉɷɸʇɲʅɸʆɼʎ Ⱦɲɿ Ȱɶʘɶʉʑ ɀɸʏɲʔʉʌɳʎ Ⱦɲʍʏɲʆɿɳʎ Ɂɼʍʉʐ Ȱʄʉʆʆɼʍʉʐ Ⱦɲɿ ȶʌɶɲ
ɊɷʌɸʐʍɻʎȰʄʉʆʆɼʍʉʐ

2

ȾɲʏɲʍʃɸʐɼȿɿʅʆʉɷɸʇɲʅɸʆɼʎɅɲʆʊʌʅʉʐɇʃʉʋɹʄʉʐ

3

ȾɲʏɲʍʃɸʐɼɌʌɳɶʅɲʏʉʎȾɲɿȰɶʘɶʉʑɀɸʏɲʔʉʌɳʎɌɸʌɹʃɲʅʋʉʐɁ.ɇʃʑʌʉʐ

4

Ȱʋʉʋɸʌɳʏʘʍɻʔʌɳɶʅɲʏʉʎɀɲʆɿʃʀʘʆ,ɇɹʏʏɲʎɁ.ȵʑɴʉɿɲʎʃɲɿʃɲʏɲʍʃɸʐɼɷɿʃʏʑʘʆʔʌɳɶʅɲʏʉʎ

5

ȾɲʏɲʍʃɸʐɼȰʌɷɸʐʏɿʃʉʑȴɿʃʏʑʉʐȲɿʍʏʌɿɺɲɁ.ɌɽɿʙʏɿɷɲʎȲ’ʔɳʍɻ

15795

15796

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ȱ/Ȱ

ɈȻɈȿɃɇȵɆȳɃɉ

6

ȵʆʀʍʖʐʍɻȶʌɶʘʆɉɷʌʉɷʊʏɻʍɻʎȾʘʋɲʁɷɿʃʉʐɅɸɷʀʉʐȰʋʊȿʀʅʆɻɉʄʀʃɻɁ.Ȳʉɿʘʏʀɲʎ

7

ɌʌɳɶʅɲɎɲʖʆʙʆɁ.ȵʐɴʉʀɲʎ 

Ɉɲ ɸʆ ʄʊɶʘ ɹʌɶɲ, ʃʌʀʆɸʏɲɿ ʊʏɿ ɷɸʆ ɽɲ ɸʋɻʌɸɳʍʉʐʆ ʏɻʆ ɸʋʀʏɸʐʇɻ ʏʘʆ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆ ʍʏʊʖʘʆ ʏʉʐ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ɸʋɻʌɸɳɺʉʐʆ. ȵʋɿʍɻʅɲʀʆɸʏɲɿ ʊʏɿ ʏʉ ʏʅɼʅɲ ʏʉʐ ʋʉʏɳʅɿʉʐ ɉɇ ʋʉʐ ɽɲ
ʃɲʏɲʃʄʐʍɽɸʀ ɲʋʊ ʏʉʆ ʏɲʅɿɸʐʏɼʌɲ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ Ɍʌɳɶʅɲʏʉʎ Ɏɲʖʆʙʆ Ɂ. ȵʑɴʉɿɲʎ ʊʏɲʆ ɲʐʏʊ
ʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɸʀ ʃɲɿ ʄɸɿʏʉʐʌɶɼʍɸɿ, ɽɲ ʅɸʏɲʏʌɲʋɸʀ ʍɸ ȻɈɉɇ ʄɿʅʆɲʀʉʐ ʏʑʋʉʐ ʅɸ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʊ ʍʏʊʖʉ
ʏʉʃɲʄʊʉɿʃʉʄʉɶɿʃʊɷʐʆɲʅɿʃʊ.
ȳɿɲʏɲɀɉȸȵʋʉʐɷɿɲɽɹʏʉʐʆɳɷɸɿɲʋɲʌɲɶʘɶɼʎ,ɸʀʆɲɿʍɸɿʍʖʑʏʉɌȵȾ 518ȲͲ5Ͳ4Ͳ2011(ɇʐʅʋʄɼʌʘʍɻ
ʃɲɿ ɸʇɸɿɷʀʃɸʐʍɻ ʏɸʖʆɿʃʙʆ ʃɲɿ ʄʉɿʋʙʆ ʄɸʋʏʉʅɸʌɸɿʙʆ ʏʘʆ ʃʌɿʏɻʌʀʘʆ ʖʘʌʉɽɹʏɻʍɻʎ ɀɿʃʌʙʆ
ɉɷʌʉɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆȶʌɶʘʆ(ɀɉȸȵ)ʋʉʐʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿʍʏʉȵɿɷɿʃʊɅʄɲʀʍɿʉɍʘʌʉʏɲʇɿʃʉʑɇʖɸɷɿɲʍʅʉʑʃɲɿ
Ȱɸɿʔʊʌʉʐ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ɶɿɲ ʏɿʎ Ȱʆɲʆɸʙʍɿʅɸʎ Ʌɻɶɹʎ ȵʆɹʌɶɸɿɲʎ (ȵɅɍɇȰȰоȰɅȵ) ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ.5
ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ9ʏʉʐɁ.3851/2010).ȸɲɷɸɿʉɷʊʏɻʍɻɲʐʏʙʆʏʘʆɹʌɶʘʆ,ʃʌʀʆɸʏɲɿʉʌɿʍʏɿʃɳʍʏɻʔɳʍɻʏɻʎ
ȶɶʃʌɿʍɻʎ ʏʘʆ Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆ ʏʉʐʎ Ʉʌʘʆ, ʊʋʉʐ ɽɲ ɸʇɸʏɲʍɽɸʀ ʃɲʏɳ ʋʊʍʉ ɿʃɲʆʉʋʉɿʉʑʆ ʏɿʎ
ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎʏɻʎɲʆʘʏɹʌʘʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ.
Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿɺʊʅɸʆɲ ɼ ʆɹɲ ɹʌɶɲ ʋʉʐ ɷɸʆ ɸʇɸʏɳʍʏɻʃɲʆ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏɻʆ ʍʐʅɴɲʏʊʏɻʏɲ ʏʉʐʎ ʅɸ ʏɿʎ
ʃɲʏɸʐɽʑʆʍɸɿʎ ʏɻʎ Ƀɷɻɶʀɲʎ 2000/60/ȵȾ ɼ ʘʎ ɸʇɲɿʌɹʍɸɿʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ȱʌɽʌʉ 4.7 ɲʐʏɼʎ,
ɸʇɸʏɳɺʉʆʏɲɿ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏɻ ʍʐʅɴɲʏʊʏɻʏɳ ʏʉʐʎ ʃɲʏɳ ʏɻ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ʏɻʎ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼʎ ʏʉʐʎ
ɲɷɸɿʉɷʊʏɻʍɻʎ.

Ɉɲ ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿɺʊʅɸʆɲ ɹʌɶɲ ʃɲɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋʉʐ ɸʆʏʉʋʀʍʏɻʃɲʆ, ɷʀʆʉʆʏɲɿ
ʍʏʉɅɲʌɲɷʉʏɹʉ12ʏɻʎȰʔɳʍɻʎ,ʅɸʏʀʏʄʉ«Ⱦɲʏɳʄʉɶʉʎʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿɺʊʅɸʆʘʆʃɲɿ
ʆɹʘʆ ɹʌɶʘʆ/ ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ/ ʏʌʉʋʉʋʉɿɼʍɸʘʆ, ʅɸ ʏɲ ʃʉɿʆʘʆɿʃʉͲʉɿʃʉʆʉʅɿʃɳ
ʉʔɹʄɻʋʉʐɸʇʐʋɻʌɸʏʉʑʆʏɲɿ». 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

12. ɅɆɃȳɆȰɀɀȰɀȵɈɆɏɁ
ɈʉɅʌʊɶʌɲʅʅɲɀɹʏʌʘʆɲʋʉʏɸʄɸʀɴɲʍɿʃʊʍʏʉɿʖɸʀʉ
ʏʉʐ ɇʖɸɷʀʉʐ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʋʀʏɸʐʇɻ ʏʘʆ
ʍʏʊʖʘʆ ʏɻʎ Ƀɷɻɶʀɲʎ 2000/60/ȵȾ. Ⱦɲʏɳ ʏɻʆ
ʃɲʏɳʌʏɿʍɻ

ɸʆʊʎ

Ʌʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ

ɀɹʏʌʘʆ

ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʊʄɸʎ ʉɿ ɷʌɳʍɸɿʎ ʃɲɿ ʉɿ
ɸʆɹʌɶɸɿɸʎ ɸʃɸʀʆɸʎ ʋʉʐ ɲʋɲɿʏʉʑʆʏɲɿ ɶɿɲ ʏɻʆ
ɸʋʀʏɸʐʇɻ ʏʘʆ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆ ʍʏʊʖʘʆ ʅɸ

1. Ɉʉ Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲ ɀɹʏʌʘʆ ʍʐʆɿʍʏɳ ʅɹʌʉʎ ʏʉʐ
ɇʖɸɷʀʉʐȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʄɸʃɳʆɻʎɲʋʉʌʌʉɼʎʋʉʏɲʅʉʑ.
2. ȳɿɲ ʏɻʆ ʃɲʏɳʌʏɿʍɻ ʏʉʐ Ʌʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ ɀɹʏʌʘʆ
ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʐʋʊʗɻ ʏɲ ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ ʏʘʆ
ɲʆɲʄʑʍɸʘʆ ʋʉʐ ɲʋɲɿʏʉʑʆʏɲɿ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ
ɳʌɽʌʉ5,ʙʍʏɸʆɲɸʋɿʏɸʐʖɽʉʑʆʉɿʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʉʀ
ʍʏʊʖʉɿ ʋʉʐ ʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿ ʍʏʉ ɳʌɽʌʉ 4 ʏʉʐ
Ʌȴ51/2007.
3. Ɉʉ Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲ ɀɹʏʌʘʆ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ «ɴɲʍɿʃɳ
ʅɹʏʌɲ»ʃɲɿ«ʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɳʅɹʏʌɲ».

ɲʋʙʏɸʌʉʍʃʉʋʊʏɻɽɹʍʋɿʍɻɸʆʊʎʋʄɲɿʍʀʉʐɶɿɲʏɻʆʋʌʉʍʏɲʍʀɲʏʘʆɸʍʘʏɸʌɿʃʙʆɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆ,ʏʘʆ
ʅɸʏɲɴɲʏɿʃʙʆ,ʏʘʆʋɲʌɳʃʏɿʘʆʃɲɿʏʘʆʐʋʊɶɸɿʘʆʐɷɲʏɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆʏʉʉʋʉʀʉʍʏʉʖɸʑɸɿ:
™ ʍʏɻʆ ʋʌʊʄɻʗɻ ʏɻʎ ɸʋɿɷɸʀʆʘʍɻʎ, ʏɻ ɴɸʄʏʀʘʍɻ ʃɲɿ ʏɻʆ ɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʏʘʆ ʐɷɲʏɿʃʙʆ
ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆʏʘʆɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆʐɷɳʏʘʆ,ʏɻʆɸʋʀʏɸʐʇɻʏʉʐʍʏʊʖʉʐʏɻʎʃɲʄɼʎʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼʎʃɲɿ
ʖɻʅɿʃɼʎʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎɲʐʏʙʆ,ʃɲɿʏɻʅɸʀʘʍɻʏɻʎʌʑʋɲʆʍɻʎʄʊɶʘɲʋʉʌʌʀʗɸʘʆʃɲɿɸʃʋʉʅʋʙʆ
ɸʋɿʃʀʆɷʐʆʘʆʉʐʍɿʙʆͼ
™ ʍʏɻʆʋʌʉʍʏɲʍʀɲ,ʏɻɴɸʄʏʀʘʍɻʃɲɿʏɻʆɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻʏɻʎʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎʏʘʆʐʋʊɶɸɿʘʆʐɷɳʏʘʆ,
ʍʏɻʆ ʋʌʊʄɻʗɻʏɻʎʌʑʋɲʆʍɼʎʏʉʐʎʃɲɿʏɻʎ ɸʋɿɷɸʀʆʘʍɻʎʏɻʎʃɲʏɳʍʏɲʍɼʎʏʉʐʎʅɸ ʍʏʊʖʉʏɻʆ
ɿʍʉʌʌʉʋʀɲʅɸʏɲʇʑɳʆʏʄɻʍɻʎʃɲɿɲʆɲʆɹʘʍɻʎͼ
™ ʍʏɻɷɿɲʏɼʌɻʍɻʏʘʆʋʌʉʍʏɲʏɸʐʊʅɸʆʘʆʋɸʌɿʉʖʙʆ.
Ɉɲʅɹʏʌɲɷɿɲʃʌʀʆʉʆʏɲɿʍɸɴɲʍɿʃɳʃɲɿʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɳ:
™ Ȳɲʍɿʃɳɀɹʏʌɲʉʆʉʅɳɺʉʆʏɲɿʏɲʅɹʏʌɲɸʃɸʀʆɲʋʉʐɲʋʉʌʌɹʉʐʆɲʋʊʏɻʆɸʔɲʌʅʉɶɼʏɻʎɸɽʆɿʃɼʎ
ʃɲɿ ʃʉɿʆʉʏɿʃɼʎ ʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʏʘʆ ʐɷɳʏʘʆ ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆɻʎ ʏɻʎ
Ƀɷɻɶʀɲʎ2000/60/ȵȾʃɲɽʙʎʃɲɿʏɻʎɸʆɶɹʆɸɿɲʃʉʄʉʐɽʉʑʅɸʆɻʎʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼʎʋʉʄɿʏɿʃɼʎʃɲɿ
ʍʐɶʖʌʊʆʘʎ ɲʐʏɳ ʏɲ ʉʋʉʀɲ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʃɲʏ’ ɸʄɳʖɿʍʏʉʆ ʆɲ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʍʏʉ Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲ
ɀɹʏʌʘʆ. ɇʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲ, ʏɲ ɴɲʍɿʃɳ ʅɹʏʌɲ ɲʔʉʌʉʑʆ ʍɸ ʅɹʏʌɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏɻʎ
Ⱦʉɿʆʉʏɿʃɼʎ ʃɲɿ ȵɽʆɿʃɼʎ ʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ ʏɲ ʉʋʉʀɲ ʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ɼ/ ʃɲɿ ɸʋɿɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ʘʎ
ɲʋʊʌʌʉɿɲʏɻʎɸʔɲʌʅʉɶɼʎʏʘʆȵʐʌʘʋɲʁʃʙʆɃɷɻɶɿʙʆ,ʋʉʐʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿʅɸʏɻʆʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼ
ʋʉʄɿʏɿʃɼɶɿɲʏɲʆɸʌɳ.

15797

15798

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ʌʀʆɲʃɲʎ54:ȾɲʏɻɶʉʌʀɸʎȲɲʍɿʃʙʆɀɹʏʌʘʆ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲɴɲʍɿʃʉʑʅɹʏʌʉʐ

Ȱʆɲɶʆʘʌɿʍʏɿʃʊ

ɃɷɻɶʀɸʎɶɿɲʏɲɊɷɲʏɲʃʉʄʑʅɴɻʍɻʎ(76/160/ȵɃȾʃɲɿ2006/7).

Ȳɀ01

Ƀɷɻɶʀɲɶɿɲʏɲʋʏɻʆɳ(79/409/ȵɃȾ).

Ȳɀ02

Ƀɷɻɶʀɸʎɶɿɲʏʉʋʊʍɿʅʉʆɸʌʊ(80/778/ȵɃȾ,98/83/ȵȾ).

Ȳɀ03

Ƀɷɻɶʀɲɶɿɲʏɻʆɸʃʏʀʅɻʍɻʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆɸʋɿʋʏʙʍɸʘʆ(85/337/ȵɃȾ).

Ȳɀ04

Ƀɷɻɶʀɲɶɿɲʏɲʉɿʃʉʍʐʍʏɼʅɲʏɲ(92/43/ȵɃȾ).

Ȳɀ05

Ƀɷɻɶʀɲɶɿɲʏɻʆʋʌʊʄɻʗɻʃɲɿʏʉʆɹʄɸɶʖʉʏɻʎʌʑʋɲʆʍɻʎ(96/61/ȵȾ).

Ȳɀ06

Ƀɷɻɶʀɲɶɿɲʏɻʆʋʌʉʍʏɲʍʀɲɲʋʊʏɻʆɿʏʌʉʌʑʋɲʆʍɻ(91/676/ȵɃȾ).

Ȳɀ07

Ƀɷɻɶʀɲɶɿɲʏɲʋʌʉʁʊʆʏɲʔʐʏʉʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ(91/414/ȵɃȾ).

Ȳɀ08

Ƀɷɻɶʀɲɶɿɲʏɲʅɸɶɳʄɲɲʏʐʖɼʅɲʏɲ(Seveso,96/82/ȵȾ).

Ȳɀ09

Ƀɷɻɶʀɲɶɿɲʏɻʆɿʄʑʍʏɲɽʅʙʆʃɲɽɲʌɿʍʅʉʑ(86/278/ȵɃȾ).

Ȳɀ10

Ƀɷɻɶʀɲɶɿɲʏɻʆɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲɲʍʏɿʃʙʆʄʐʅɳʏʘʆ(91/271/ȵɃȾ).

Ȳɀ11

Ƀɷɻɶʀɲɶɿɲʏɿʎʉʐʍʀɸʎʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎ(2008/105/ȵȾ).

Ƀɀ01

Ƀɷɻɶʀɲɶɿɲʏɻʆʋʌʉʍʏɲʍʀɲʐʋʉɶɸʀʘʆʐɷɳʏʘʆ(2006/118/ȵȾ).

Ƀɀ02

Ƀɷɻɶʀɲ2006/11/ȵȾɶɿɲʏɻʌʑʋɲʆʍɻʋʉʐʋʌʉʃɲʄɸʀʏɲɿɲʋʊʉʌɿʍʅɹʆɸʎɸʋɿʃʀʆɷʐʆɸʎʉʐʍʀɸʎ.

Ƀɀ03

ɀɹʏʌɲɶɿɲʏɻʆɸʔɲʌʅʉɶɼʏɻʎɲʌʖɼʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎʃʊʍʏʉʐʎ,ʃɲʏɳʄʄɻʄɲɶɿɲʏʉʐʎʍʃʉʋʉʑʎʏʉʐ
ȱʌɽʌʉʐ9ʏɻʎɃɷɻɶʀɲʎ2000/60/ȵȾ.

Ƀɀ04

ɀɹʏʌɲɶɿɲʏɻʆʋʌʉʙɽɻʍɻɲʋʉɷʉʏɿʃɼʎʃɲɿɲɸɿʔʊʌʉʐʖʌɼʍɻʎʏʉʐʆɸʌʉʑʙʍʏɸʆɲɲʋʉʔɸʐʖɽɸʀɻ
ʅɻɿʃɲʆʉʋʉʀɻʍɻʏʘʆʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆʍʏʊʖʘʆȱʌɽʌʉʐ4ʏɻʎɃɷɻɶʀɲʎ2000/60/ȵȾ.

Ƀɀ05

ɀɹʏʌɲɶɿɲʏɻʆɿʃɲʆʉʋʉʀɻʍɻʏʉʐȱʌɽʌʉʐ7ʏɻʎɃɷɻɶʀɲʎ2000/60/ȵȾ,ʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ
ʅɹʏʌʘʆɶɿɲɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻʏɻʎʋʉɿʊʏɻʏɲʎʏʉʐʆɸʌʉʑʙʍʏɸʆɲʅɸɿʘɽɸʀʏʉɸʋʀʋɸɷʉʃɲɽɲʌɿʍʅʉʑ
ʏʉʐɶɿɲʏɻʆʋɲʌɲɶʘɶɼʋʊʍɿʅʉʐʆɸʌʉʑ.

Ƀɀ06

ɀɹʏʌɲɸʄɹɶʖʉʐɲʋʊʄɻʗɻʎɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʉʑʃɲɿʐʋʊɶɸɿʉʐʆɸʌʉʑʃɲɿɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻʎ
ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʉʑʆɸʌʉʑ.

Ƀɀ07

ɀɹʏʌɲɶɿɲʏʉʆɹʄɸɶʖʉʏɸʖʆɻʏʉʑɸʅʋʄʉʐʏɿʍʅʉʑʏʘʆʐʋʊɶɸɿʘʆʐɷʌʉʔʉʌɹʘʆ,
ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆɻʎʃɲɿʏɻʎʍʖɸʏɿʃɼʎɲɷɸɿʉɷʊʏɻʍɻʎ.

Ƀɀ08

ɀɹʏʌɲɶɿɲʏɿʎʍɻʅɸɿɲʃɹʎʋɻɶɹʎɲʋʉʌʌʀʗɸʘʆʋʉʐɸʆɷɹʖɸʏɲɿʆɲʋʌʉʃɲʄɹʍʉʐʆʌʑʋɲʆʍɻ.

Ƀɀ09

ɀɹʏʌɲɶɿɲʏɻʆʋʌʊʄɻʗɻɼʏʉʆɹʄɸɶʖʉʏɻʎɷɿʉʖɹʏɸʐʍɻʎʌʑʋʘʆɲʋʊɷɿɳʖʐʏɸʎʋɻɶɹʎ
ɲʋʉʌʌʀʗɸʘʆ,ʋʉʐɸʀʆɲɿɿʃɲʆɹʎʆɲʋʌʉʃɲʄɹʍʉʐʆʌʑʋɲʆʍɻ.

Ƀɀ10

ɀɹʏʌɲɶɿɲʏɻʆɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻɲʌʆɻʏɿʃʙʆɸʋɿʋʏʙʍɸʘʆʍʏɻʆʃɲʏɳʍʏɲʍɻʑɷɲʏʉʎ.

Ƀɀ11

ɀɹʏʌɲɶɿɲʏɻʆɲʋʉʏʌʉʋɼʏɻʎɲʋʊʌʌɿʗɻʎʌʑʋʘʆɲʋɸʐɽɸʀɲʎʍʏɲʐʋʊɶɸɿɲʑɷɲʏɲɲʄʄɳʃɲɿ
ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʎʏʘʆʋɸʌɿʋʏʙʍɸʘʆʊʋʉʐɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿʃɲʏɸʐɽɸʀɲʆɲʋʊʌʌɿʗɻ(ɳʌɽʌʉ11,
ʋɲʌɳɶʌɲʔʉʎ3(ɿ)ʏɻʎɃɷɻɶʀɲʎ,ȱʌɽʌʉ12,ʋɲʌɳɶʌɲʔʉʎ4(ɿͲɿɺ)ʏʉʐɅȴ.51/2007.

Ƀɀ12

ȵɿɷɿʃɳʅɹʏʌɲ,ʃɲʏ’ɸʔɲʌʅʉɶɼʏʉʐȱʌɽʌʉʐ13ʏʉʐɅ.ȴ.51/2007,ɶɿɲɸʇɳʄɸɿʗɻʏɻʎʌʑʋɲʆʍɻʎ
ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆʐɷɳʏʘʆɲʋʊʉʐʍʀɸʎʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎʃɲɿʏɻʍʏɲɷɿɲʃɼʅɸʀʘʍɻʏɻʎʌʑʋɲʆʍɻʎ
ɲʋʊɸʋɿʃʀʆɷʐʆɸʎɼɳʄʄɸʎʉʐʍʀɸʎʋʉʐʅʋʉʌɸʀʆɲɸʅʋʉɷʀʍʉʐʆʏɻʎɸʋʀʏɸʐʇɻʏʘʆ
ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆʍʏʊʖʘʆ.

Ƀɀ13

ɀɹʏʌɲɶɿɲʏɻʆʋʌʊʄɻʗɻʏɻʎʍɻʅɲʆʏɿʃɼʎɷɿɲʌʌʉɼʎʌʑʋʘʆɲʋʊʏɸʖʆɿʃɹʎɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎʃɲɿɶɿɲ
ʋʌʊʄɻʗɻɼ/ʃɲɿʅɸʀʘʍɻʏʘʆɸʋɿʋʏʙʍɸʘʆʏʘʆɸʋɸɿʍʉɷʀʘʆʌʑʋɲʆʍɻʎɲʋʊɲʏʑʖɻʅɲɼɲʃʌɲʀɲ
ʔʐʍɿʃɳʔɲɿʆʊʅɸʆɲ.

Ƀɀ14

15799

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

™ ɇʏɲ ɇʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɳ ʅɹʏʌɲ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʏɲ ʅɹʏʌɲ ʋʉʐ ʃɲʏɲʌʏʀɺʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ʏʀɽɸʆʏɲɿ ʍɸ
ɸʔɲʌʅʉɶɼ ɸʋɿʋʄɹʉʆ ʏʘʆ ɴɲʍɿʃʙʆ ʅɹʏʌʘʆ, ʅɸ ʍʃʉʋʊ ʏɻʆ ɸʋʀʏɸʐʇɻ ʏʘʆ ʍʏʊʖʘʆ ʋʉʐ
ʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲɿʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉɳʌɽʌʉ4ʏʉʐɅ.ȴ.51/2007.
Ʌʀʆɲʃɲʎ55:Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɸʎɇʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃʙʆɀɹʏʌʘʆ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃʉʑʅɹʏʌʉʐ

Ȱʆɲɶʆʘʌɿʍʏɿʃʊ

Ɂʉʅʉɽɸʏɿʃɳɀɹʏʌɲ

SM01

ȴɿʉɿʃɻʏɿʃɳɀɹʏʌɲ

SM02

ɃɿʃʉʆʉʅɿʃɳɼɌʉʌʉʄʉɶɿʃɳɀɹʏʌɲ

SM03

Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɹʎʍʐʅʔʘʆʀɸʎʅɸʏɳɲʋʊɷɿɲʋʌɲɶʅɳʏɸʐʍɻ

SM04

ȶʄɸɶʖʉɿɸʃʋʉʅʋɼʎʌʑʋʘʆ

SM05

ȾʙɷɿʃɸʎɃʌɽɼʎȳɸʘʌɶɿʃɼʎɅʌɲʃʏɿʃɼʎ

SM06

Ȱʆɲʍʑʍʏɲʍɻʃɲɿɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻʋɸʌɿʉʖʙʆʐɶʌʉɴɿʉʏʊʋʘʆ

SM07

ȶʄɸɶʖʉʎɲʋʉʄɼʗɸʘʆ

SM08

ɀɹʏʌɲɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʏɻʎɺɼʏɻʍɻʎ

SM09

ɀɹʏʌɲɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲʎʃɲɿɸʋɲʆɲʖʌɻʍɿʅʉʋʉʀɻʍɻʎ

SM10

ȶʌɶɲɷʉʅɿʃʙʆʃɲʏɲʍʃɸʐʙʆ

SM11

ȵɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎȰʔɲʄɳʏʘʍɻʎ

SM12

ȶʌɶɲɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎʐʔɿʍʏɳʅɸʆʘʆʐʋʉɷʉʅʙʆ

SM13

Ɉɸʖʆɻʏʊʎɸʅʋʄʉʐʏɿʍʅʊʎʐɷʌʉʔʉʌɹʘʆ

SM14

ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɳʅɹʏʌɲ

SM15

ȶʌɶɲɹʌɸʐʆɲʎ,ɲʆɳʋʏʐʇɻʎʃɲɿɸʋʀɷɸɿʇɻʎ(ɴɹʄʏɿʍʏʘʆʋʌɲʃʏɿʃʙʆ)

SM16

Ȼɺɼʅɲʏɲ

SM17

ȿʉɿʋɳʅɹʏʌɲ

SM18 

Ɉɲ Ʌʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ ɀɹʏʌʘʆ ɸʆɻʅɸʌʙʆʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ɲʆɲɽɸʘʌʉʑʆʏɲɿ ɲʆɳ 6ɸʏʀɲ, ɸʆʙ ʃɳɽɸ ʆɹʉ ɼ
ɲʆɲɽɸʘʌɻʅɹʆʉʅɹʏʌʉʋʉʐɽɸʍʋʀɺɸʏɲɿɷʐʆɳʅɸɿɸʆʊʎɸʆɻʅɸʌʘʅɹʆʉʐɅʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ,ʋʌɹʋɸɿʆɲɸʀʆɲɿ
ɹʏʉɿʅʉʋʌʉʎɸʔɲʌʅʉɶɼɸʆʏʊʎʏʌɿʙʆɸʏʙʆɲʋʊʏɻʆɽɹʍʋɿʍɼʏʉʐ.
ɇʏʉɉɷɲʏɿʃʊȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ,ɸʆʏɳʍʍʉʆʏɲɿɷʌɳʍɸɿʎʋʉʐʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿʅɸʏɻʆ
ɸʔɲʌʅʉɶɼʏʘʆʃʉɿʆʉʏɿʃʙʆʉɷɻɶɿʙʆ.ȵʋɿʋʄɹʉʆɸʆʏʉʋʀɺʉʆʏɲɿʃɲɿʐʋʉʍʏɻʌɿʃʏɿʃɹʎɸʆɹʌɶɸɿɸʎ,ʉɿʉʋʉʀɸʎ
ɷɸʆ ʍʐʆɿʍʏʉʑʆ ʅɹʏʌɲ ʏʉʐ ɇʖɸɷʀʉʐ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ, ʍʐʅɴɳʄʄʉʐʆ ʊʅʘʎ ʍʏɻʆ ɸʋʀʏɸʐʇɻ ʏʘʆ ʍʏʊʖʘʆ ʏʉʐ
ɇʖɸɷʀʉʐȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ.ɀɸʏɲʇʑɳʄʄʘʆʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʐʆ:
x

ɹʌɶɲ ʐʋʉɷʉʅɼʎ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ ʄʐʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɷɿʃʏʑʘʆ ɲʋʉʖɹʏɸʐʍɻʎ ʍɸ
ʉɿʃɿʍʅʉʑʎ ʋʉʐ ɸʅʋʀʋʏʉʐʆ ʍʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏɻʎ Ƀɷɻɶʀɲʎ 91/271/ȵɃȾ, ʅɸ ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊ 275
ɀ€,ɸʆʏɲɶʅɹʆɲʍʏʉȵɇɅȰ.

15800

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

x

ɸʆɹʌɶɸɿɸʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏɻʎ Ƀɷɻɶʀɲʎ 91/676/ȵɃȾ ɶɿɲ ʏʉʆ ɹʄɸɶʖʉ ʏɻʎ ʆɿʏʌʉʌʌʑʋɲʆʍɻʎ
ɶɸʘʌɶɿʃɼʎʋʌʉɹʄɸʐʍɻʎ,ɸʃʏɿʅʙʅɸʆʉʐʃʊʍʏʉʐʎʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ9ɀ€.

x

ɹʌɶɲ ɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʏʘʆ ɲʆɸʆɸʌɶʙʆ ɍȰȴȰ ʏʉʐ ɉɷɲʏɿʃʉʑ ȴɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎ Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ
ɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ,ʅɸʃʊʍʏʉʎʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ8,5ɀ€,ɸʆʏɲɶʅɹʆɲʍʏʉȵɇɅȰ.

x

ʅɸʄɹʏɸʎȳɅɇ/ɇɍɃɃȰɅͲɈʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻȳɅɇʃɲɿɇɍɃɃȰɅ(ʍɸȾɲʋʉɷɿʍʏʌɿɲʃʉʑʎȴɼʅʉʐʎʊʋʉʐ
ʐʋɼʌʖɸȳɅɇʍɸʋʊʄɸɿʎɳʆʘʏʘʆ2000ʃɲʏʉʀʃʘʆ),ʅɸɸʃʏɿʅʙʅɸʆʉʃʊʍʏʉʎʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ19,8ɀ€.

x

ʅɸʄɹʏɸʎ ʉʌɶɳʆʘʍɻʎ ɺʘʆʙʆ ʋɲʌɲɶʘɶɿʃʙʆ ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ (ɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲ Ͳ ʏʉʐʌɿʍʅʊʎ Ͳ
ɶɸʘʌɶʀɲ) ʅɹʍʘ ʏɻʎ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʏʘʆ ʃɲʏɸʐɽʑʆʍɸʘʆ ʏʘʆ ɅɅɍɇȰȰ (ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɸʎ ʋɸʌɿʉʖɹʎ
ɅɃȰɅȴ/ɅȵɆɅɃ/ɅɃɈȰʃʄʋ),ʅɸɸʃʏɿʅʙʅɸʆʉʃʊʍʏʉʎʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ32,5ɀ€.

ɇʏʉ ɉɷɲʏɿʃʊ ȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲ Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ ɇʏɸʌɸɳʎ ȵʄʄɳɷɲʎ, ʋʌʉʏɸʀʆʉʆʏɲɿ ʆɲ ʐʄʉʋʉɿɻɽʉʑʆ ʅɹʖʌɿ ʏʉ
2027,ɸɴɷʉʅɼʆʏɲʏɹʍʍɸʌɲ(74)ʅɹʏʌɲ,ɸʃʏʘʆʉʋʉʀʘʆʏʌɿɳʆʏɲɸʋʏɳ(37)ɴɲʍɿʃɳʅɹʏʌɲʃɲɿʏʌɿɳʆʏɲ
ɸʋʏɳ (37) ʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɳ. ȸ ʋʄɸɿʉʆʊʏɻʏɲ ʏʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ɸʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿ ʍɸ ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɲ ɲʋʊ 10
ʐɷɲʏɿʃɳʍʐʍʏɼʅɲʏɲ,ɸʆʙʄɿɶʊʏɸʌɲɸʀʆɲɿʏɲʅɹʏʌɲʋʉʐʋʌʉʏɸʀʆʉʆʏɲɿɶɿɲʅɿʃʌʊʏɸʌʉɲʌɿɽʅʊɉɇ. 

ɇʖɼʅɲ17:ɇʖɹʍɻʅɹʏʌʘʆʃɲɿɉɇʍʏɲʉʋʉʀɲɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲɿ 

Ƀɿʃʉɿʆʘʆɿʃɹʎ,ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɹʎʃɲɿʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɹʎɸʋɿʋʏʙʍɸɿʎʏʘʆʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʘʆʅɹʏʌʘʆɲʆɲʅɹʆɸʏɲɿ
ʆɲɸʀʆɲɿɽɸʏɿʃɹʎ.Ƀɿɸʋɿʋʏʙʍɸɿʎʏʘʆʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʘʆʅɹʏʌʘʆʍʏʉʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆɸʇɸʏɳɺʉʆʏɲɿɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲ
ʍʏɻɇʏʌɲʏɻɶɿʃɼɀɸʄɹʏɻɅɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆȵʋɿʋʏʙʍɸʘʆ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɇʖɼʅɲ18:ȵʋɿʋʏʙʍɸɿʎɴɲʍɿʃʙʆʅɹʏʌʘʆ

ɇʖɼʅɲ19:ȵʋɿʋʏʙʍɸɿʎʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃʙʆʅɹʏʌʘʆ 

Ɉɲɴɲʍɿʃɳʅɹʏʌɲɸʃʏɿʅɳʏɲɿʊʏɿʃɲʏɳʃʑʌɿʉʄʊɶʉɽɲʐʄʉʋʉɿɻɽʉʑʆɹʘʎʏʉ2015(ɴʌɲʖʐʋʌʊɽɸʍʅɲ)ʅɸ
ʅɸʍʉʋʌʊɽɸʍʅʉ (2021) ɼ ʅɲʃʌʉʋʌʊɽɸʍʅʉ (2027) ʖʌʊʆʉ ɲʋʊɷʉʍɻʎ, ɸʆʙ ʏɲ ʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɳ ʅɹʏʌɲ
ʍʏɻʆ ʋʄɸɿʉʗɻʔʀɲ ʏʉʐʎ ɽɲ ʐʄʉʋʉɿɻɽʉʑʆ ʅɸʍʉʋʌʊɽɸʍʅɲ ʅɸ ʅɲʃʌʉʋʌʊɽɸʍʅʉ ʖʌʉʆɿʃʊ ʉʌʀɺʉʆʏɲ
ɲʋʊɷʉʍɻʎ(ɇʖɼʅɲ20). 

ɇʖɼʅɲ20:ɍʌʉʆɿʃʊʎʉʌʀɺʉʆʏɲʎʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎͲɲʋʊɷʉʍɻʎʏʘʆʅɹʏʌʘʆ 

Ɉʉ ʃʊʍʏʉʎ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ ʏʘʆ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʘʆ ɴɲʍɿʃʙʆ ʅɹʏʌʘʆ ɲʆɹʌʖɸʏɲɿ ʍɸ 45 ɀ€ ʃɲɿ ʍʖɸʏʀɺɸʏɲɿ
ʃʐʌʀʘʎʅɸɹʌɶɲɶɿɲʏɻʆʋʌʉʙɽɻʍɻɲʋʉɷʉʏɿʃɼʎʃɲɿɲɸɿʔʊʌʉʐʖʌɼʍɻʎʏʉʐʆɸʌʉʑʃɲɿɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲɹʌɶɲ
ɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ/ɸʆʀʍʖʐʍɻʎʐʔɿʍʏɳʅɸʆʉʐɷɿʃʏʑʉʐʑɷʌɸʐʍɻʎ,ʅɸʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊ37ɀ€,ɸʆʏɲɶʅɹʆɲ
ʍʏʉȵɇɅȰ.ȸʃɲʏɲʆʉʅɼʏʉʐʎʃɲʏɳɸʋʀʋɸɷʉʃʊʍʏʉʐʎʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎʋɲʌʉʐʍɿɳɺɸʏɲɿʍʏʉɇʖɼʅɲ21ʃɲɿ22
ʋʉʐɲʃʉʄʉʐɽʉʑʆ.

15801

15802

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ɇʖɼʅɲ21:ȾʊʍʏʉʎʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎȲɲʍɿʃʙʆɀɹʏʌʘʆ

ɇʖɼʅɲ22:ɇʐʆʉʄɿʃʊʃʊʍʏʉʎʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎȲɲʍɿʃʙʆ
ɀɹʏʌʘʆɲʆɳʃɲʏɻɶʉʌʀɲʃʊʍʏʉʐʎ 

ȵʋʀʍɻʎ,ʋʌʉʏɸʀʆʉʆʏɲɿɷʑʉɴɲʍɿʃɳʅɹʏʌɲʏʉʃʊʍʏʉʎʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎʏʘʆʉʋʉʀʘʆʍʖɸʏʀɺɸʏɲɿʅɸɸʋɸʆɷʑʍɸɿʎ
ɿɷɿʘʏʙʆ.
Ɉʉ ɸʏɼʍɿʉ ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʊ ʃʊʍʏʉʎ ʏʘʆ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʘʆ ɴɲʍɿʃʙʆ ʅɹʏʌʘʆ ɸʀʆɲɿ ʃɲʏɳ ʃɲʆʊʆɲ ʅɿʃʌʊ,
ʃɲɽʙʎ:
x

35ɲʋʊʏɲ37ʅɹʏʌɲɹʖʉʐʆʅɻɷɸʆɿʃʊɼɲʅɸʄɻʏɹʉɸʏɼʍɿʉʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʊʃʊʍʏʉʎ.

x

1ɲʋʊʏɲ37ʅɹʏʌɲɹʖɸɿɸʏɼʍɿʉʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʊʃʊʍʏʉʎ€600.000,00.

Ɉɹʄʉʎ, ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ɹʆɲ ɸʏɼʍɿʉ ʃʊʍʏʉʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ/ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ ɶɿɲ ʏɲ ɹʌɶɲ ʐʋʉɷʉʅɼʎ , ʏʉ ʉʋʉʀʉ
ɸʃʏɿʅɳʏɲɿʍɸʋʉʍʉʍʏʊ2%ʏʉʐʃʊʍʏʉʐʎʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎʏʘʆɹʌɶʘʆ.
Ɉʉ ʃʊʍʏʉʎ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ ʏʘʆ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʘʆ ʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃʙʆ ʅɹʏʌʘʆ ɲʆɹʌʖɸʏɲɿ ʍɸ 829 ɀ€. ȸ
ʃɲʏɲʆʉʅɼ ʏʉʐʎ ʃɲʏɳ ɸʋʀʋɸɷʉ ʃʊʍʏʉʐʎ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ ʋɲʌʉʐʍɿɳɺɸʏɲɿ ʍʏɲ ɇʖɼʅɲʏɲ 23 ʃɲɿ 24 ʋʉʐ
ɲʃʉʄʉʐɽʉʑʆ. 

ɇʖɼʅɲ23:Ⱦʊʍʏʉʎʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ
ɇʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃʙʆɀɹʏʌʘʆ

ɇʖɼʅɲ24:ɇʐʆʉʄɿʃʊȾʊʍʏʉʎʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ
ɇʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃʙʆɀɹʏʌʘʆɲʆɳʃɲʏɻɶʉʌʀɲ
ʃʊʍʏʉʐʎ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ȱʋʊʏʉʍʐʆʉʄɿʃʊʃʊʍʏʉʎʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎʏʘʆʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʘʆʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃʙʆʅɹʏʌʘʆ:
x

125 ɀ€, ɲʋʉʏɸʄɸʀ ʏʉ ʃʊʍʏʉʎ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ ʏʘʆ ɷʌɳʍɸʘʆ ɶɿɲ ɹʌɶɲ ʉʌɽʉʄʉɶɿʃɼʎ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ
ʏʘʆɲʍʏɿʃʙʆʄʐʅɳʏʘʆʍɸʉɿʃɿʍʅʉʑʎʋʉʐɷɸʆɸʇʐʋɻʌɸʏʉʑʆʏɲɿɲʋʊʃɸʆʏʌɿʃɹʎɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ
ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎʄʐʅɳʏʘʆ(ɀȻɅ<2000),ʏʉʉʋʉʀʉʍʖɸʏʀɺɸʏɲɿʅɸɸʋɿɷʉʏɼʍɸɿʎʃɲɿɹʖɸɿɸʃʏɿʅɻɽɸʀ
ʅɸʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʊʏɸʌʉʍʑʍʏɻʅɲʋʉʐʋʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿʍʏʉʍʖɸʏɿʃʊɸɶʖɸɿʌʀɷɿʉʏɻʎȵȳɉ.

x

110ɀ€,ɲʋʉʏɸʄɸʀʏʉʃʊʍʏʉʎʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎɹʌɶʘʆʐʋʉɷʉʅɼʎɸʆʏɲɶʅɹʆʘʆʍʏʉȵɇɅȰ.

x

18,5 ɀ€, ɲʋʉʏɸʄɸʀ ʏʉ ʃʊʍʏʉʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻ ʏʘʆ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʅɹʆʘʆ ʐɶʌʙʆ ɲʋʉɴʄɼʏʘʆ
ɶɿɲʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɹʎʖʌɼʍɸɿʎ(ɳʌɷɸʐʍɻ,ɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲ,ʋʌɳʍɿʆʉ).

x

20ɀ€,ɲʋʉʏɸʄɸʀʏʉʃʊʍʏʉʎɸʋɿɷʊʏɻʍɻʎɲʄʄɲɶɼʎɲʌɷɸʐʏɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ.

x

2,5 ɀ€, ɲʋʉʏɸʄɸʀ ʏʉ ʃʊʍʏʉʎ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ ɸʆʊʎ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ ɷɿɸʌɸʐʆɻʏɿʃɼʎ
ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ ʏʘʆ ʍɻʅɸɿɲʃʙʆ ɲʋʉʌʌʀʗɸʘʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ȿȰɅ Ȱʍʘʋʉʑ ʃɲɿ Ȳʉɿʘʏɿʃʉʑ
Ⱦɻʔɿʍʍʉʑ.

x

480 ɀ€, ɲʋʉʏɸʄɸʀ ɸʆɷɸɿʃʏɿʃʊ ʃʊʍʏʉʎ ɸʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ɲʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʍʐʄʄʉɶɿʃʙʆ
ɷɿʃʏʑʘʆ ɳʌɷɸʐʍɻʎ (ɸʃʏɿʅɳʏɲɿ 1000€ Ͳ 1200€/ ʍʏʌ), ʖʘʌʀʎ ʊʅʘʎ ʆɲ ʐʋɳʌʖʉʐʆ ʍʖɸʏɿʃɳ
ɷʌʉʅʉʄʉɶɻʅɹʆɲ/ɸʆʏɲɶʅɹʆɲɹʌɶɲ.

ȵʋʀʍɻʎ,ʋʌʉʏɸʀʆʉʆʏɲɿʏʌʀɲʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɳʅɹʏʌɲʏʉʃʊʍʏʉʎʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎʏʘʆʉʋʉʀʘʆʍʖɸʏʀɺɸʏɲɿʅɸ
ɸʋɸʆɷʑʍɸɿʎɿɷɿʘʏʙʆ.
Ɉʉɸʏɼʍɿʉʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʊʃʊʍʏʉʎʏʘʆʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʘʆʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃʙʆɹʖɸɿʘʎɲʃʉʄʉʑɽʘʎ:
x

21ɲʋʊʏɲ37ʅɹʏʌɲɹʖʉʐʆʅɻɷɸʆɿʃʊɸʏɼʍɿʉʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʊʃʊʍʏʉʎ.

x

3ɲʋʊʏɲ37ʅɹʏʌɲɹʖʉʐʆɸʏɼʍɿʉʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʊʃʊʍʏʉʎ€20.000,00.

x

1ɲʋʊʏɲ37ʅɹʏʌɲɹʖɸɿɸʏɼʍɿʉʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʊʃʊʍʏʉʎ€30.000,00.

x

1ɲʋʊʏɲ37ʅɹʏʌɲɹʖɸɿɸʏɼʍɿʉʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʊʃʊʍʏʉʎ€700.000,00.

Ɉɹʄʉʎ, ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ɹʆɲ ɸʏɼʍɿʉ ʃʊʍʏʉʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ/ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ ɶɿɲ ɹʌɶɲ ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻʎ ʐɷɲʏɿʃʙʆ
ʋʊʌʘʆ ɸʆʏɲɶʅɹʆɲ, ɹʌɶɲ ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻʎ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʅɹʆʘʆ ʐɶʌʙʆ ɲʋʉɴʄɼʏʘʆ ɶɿɲ ʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɹʎ
ʖʌɼʍɸɿʎ,ʏʉʉʋʉʀʉɸʃʏɿʅɳʏɲɿʍɸʋʉʍʉʍʏʊ2%ʏʉʐʃʊʍʏʉʐʎʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎʏʘʆɹʌɶʘʆ.
ȳɿɲ ʏɲ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɲ ʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɳ ʅɹʏʌɲ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɼɽɻʃɸ ɲʆɳʄʐʍɻ ɲʋʉɷʉʏɿʃʊʏɻʏɲʎͲ
ʃʊʍʏʉʐʎ (CEA). Ɉʉ ʋɲʌʊʆ ɷɿɲʖɸɿʌɿʍʏɿʃʊ ʍʖɹɷɿʉ ɹʖɸɿ ɷʑʉ ɴɲʍɿʃɳ ɺɻʏɼʅɲʏɲ (ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʑʎ) ʆɲ
ɲʆʏɿʅɸʏʘʋʀʍɸɿ:

15803

15804

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

x

Ʌʌʙʏʉ ɺɼʏɻʅɲ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ʉ ʋɸʌɿʉʌɿʍʅɹʆʉʎ ʖʌʉʆɿʃʊʎ ʉʌʀɺʉʆʏɲʎ ʋʉʐ ɲʋʉʅɹʆɸɿ ʅɹʖʌɿ ʏʉ ɹʏʉʎ
2015.

x

ȴɸʑʏɸʌʉ ɺɼʏɻʅɲ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ɻ ʋɸʌɿʉʌɿʍʅɹʆɻ ʖʌɻʅɲʏʉɷʉʏɿʃɼ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʏɻʎ ʖʙʌɲʎ
ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆɹʘʎʏʉɹʏʉʎ2015.

H ʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲ ʋʉʐ ɲʃʉʄʉʐɽɼɽɻʃɸ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʆɳʄʐʍɻ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼʎ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲʎ, ɹɷʘʍɸ
ɹʅʔɲʍɻ ʍʏɻʆ ɸʋɿʄʉɶɼ ʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃʙʆ ʅɹʏʌʘʆ ʅɸ ʅɿʃʌʊ ʃʊʍʏʉʎ (ɳʌɲ ʐʗɻʄʊ ʍʐʆʏɸʄɸʍʏɼ
ɲʋʉɷʉʏɿʃʊʏɻʏɲʎ)ʃɲɿɳʅɸʍɻʎʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ(ɹʘʎʏʉɹʏʉʎ2015).
ȳɿɲ ʏɲ ʅɹʏʌɲ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ʅɻɷɸʆɿʃʊ ʃʊʍʏʉʎ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ ʃɲɿ ʅɻɷɸʆɿʃʊ ɸʏɼʍɿʉ ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʊ ʃʊʍʏʉʎ, ʉ
ɷɸʀʃʏɻʎ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲʎ ʃʊʍʏʉʐʎ ʏɸʀʆɸɿ ʍʏʉ ɳʋɸɿʌʉ ʃɲɿ ʖɲʌɲʃʏɻʌʀɺʉʆʏɲɿ ʘʎ ʅɹʏʌɲ ʅɸ ʏʉʆ
ʅɹɶɿʍʏʉ ɷʐʆɲʏʊ ɷɸʀʃʏɻ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲʎ ʃʊʍʏʉʐʎ. Ʉʍʉ ʅɸɶɲʄʑʏɸʌʉʎ ɸʀʆɲɿ o ɷɸʀʃʏɻʎ
ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲʎ ʃʊʍʏʉʐʎ, ʏʊʍʉ ɸʆʏʉʆʊʏɸʌɻ ɽɸʘʌɸʀʏɲɿ ɻ ʍʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ ʏʉʐ ʅɹʏʌʉʐ, ʃɲɽʙʎ ʏʉ
ʋʌʉʍɷʉʃʙʅɸʆʉ ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ɲʆɳ ʅʉʆɳɷɲ ʃʊʍʏʉʐʎ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ ʃɲɿ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɸʀʆɲɿ ʅɸɶɲʄʑʏɸʌʉ.
ȳɸʆɿʃɳ ʋɳʆʏʘʎ, ɷɸɷʉʅɹʆʉʐ ʊʏɿ ɻ ɸʋɿʄʉɶɼ ʏʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ɶʀʆɸʏɲɿ ʅɸ ʋʉʄʑ ɸʋɿʃɸʆʏʌʘʅɹʆɻ ʍʏʉʖɸʐʅɹʆɻ
ʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻ, ʊʄɲ ʏɲ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɲ ʅɹʏʌɲ ɽɸʘʌʉʑʆʏɲɿ ʍʃʊʋɿʅɲ. ȸ ɷɿɲɴɳɽʅɿʍɼ ʏʉʐʎ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏʉ
ʍʐʆʏɸʄɸʍʏɼ ɲʋʉɷʉʏɿʃʊʏɻʏɲʎ ʃʊʍʏʉʐʎ ʐʋʉɷɸɿʃʆʑɸɿ ʏɻ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʖʌʉʆɿʃɼʎ ʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎ, ɿɷʀʘʎ
ʍɸʋɸʌɿʊɷʉʐʎʋɸʌɿʉʌɿʍʅɹʆʘʆʖʌɻʅɲʏʉɷʉʏɿʃʙʆɷʐʆɲʏʉʏɼʏʘʆ.
ȸ ɿɸʌɳʌʖɻʍɻ ʏʘʆ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʘʆ ʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃʙʆ ʅɹʏʌʘʆ ɲʆɹɷɸɿʇɸ ʘʎ ʅɹʏʌɲ ʅɸ ʐʗɻʄʊ
ʍʐʆʏɸʄɸʍʏɼ ɲʋʉɷʉʏɿʃʊʏɻʏɲʎ ʃʊʍʏʉʐʎ ʅɹʏʌɲ ʅɻɷɸʆɿʃʉʑ ɼ ʖɲʅɻʄʉʑ ʃʊʍʏʉʐʎ ʋʉʐ ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ
ʃʐʌʀʘʎ ʍɸ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃɹʎ/ ʆʉʅʉɽɸʏɿʃɹʎ/ ɽɸʍʅɿʃɹʎ ʋɲʌɸʅɴɳʍɸɿʎ, ʏɲ ʉʋʉʀɲ ʊʅʘʎ ɴɸʄʏɿʙʆʉʐʆ ʏɻʆ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʘʆ ʍʖɸʏɿɺʊʅɸʆʘʆ ʔʉʌɹʘʆ ʃɲɿ ɲʐʇɳʆʉʐʆ ʏɻʆ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʏɻʏɳ ʏʉʐʎ ʍʏɲ ɽɹʅɲʏɲ
ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʃɲɿ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʏʘʆ ʐɷɲʏɿʃʙʆ ʋʊʌʘʆ. Ȳɳʍɻ ʏɻʎ ʄʉɶɿʃɼʎ ʏɻʎ ɲʆɳʄʐʍɻʎ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼʎ
ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲʎ, ʉɿ ʄʑʍɸɿʎ ʅɻɷɸʆɿʃʉʑ ɼ ʖɲʅɻʄʉʑ ʃʊʍʏʉʐʎ ʋʌʉʃʌʀʆʉʆʏɲɿ. ȵʋʀʍɻʎ ʅɹʏʌɲ ʏɲ
ʉʋʉʀɲɸʀʆɲɿɼɷɻɸʆʏɲɶʅɹʆɲʍɸʖʌɻʅɲʏʉɷʉʏɿʃɳʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲʋʌʉʃʌʀʆʉʆʏɲɿɹʆɲʆʏɿɳʄʄʘʆ,ɲʃʊʅɲʃɲɿ
ʅɸʃɲʄʄʀʏɸʌʉʍʐʆʏɸʄɸʍʏɼʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼʎɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲʎ.

Ȱʆɲʄʐʏɿʃɳʍʏʉɿʖɸʀɲɶɿɲʏɲʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɲʅɹʏʌɲ,ɷʀʆʉʆʏɲɿʍʏʉɅɲʌɲɷʉʏɹʉ13ʏɻʎ
Ȱʔɳʍɻʎ,ʅɸʏʀʏʄʉ«ɅʌʊɶʌɲʅʅɲȲɲʍɿʃʙʆʃɲɿɇʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃʙʆʅɹʏʌʘʆɶɿɲʏɻʆ
ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʃɲɿɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻʏʘʆʐɷɲʏɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ»ʃɲɿʍʏʉɅɲʌɲɷʉʏɹʉ
2 ʏɻʎ Ȳ ʔɳʍɻʎ, ʅɸ ʏʀʏʄʉ «Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʏʘʆ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʘʆ ʅɹʏʌʘʆ,
ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆɻʎ ʏɻʎ ɲʆɳʄʐʍɻʎ ʏʉʐ ʃʊʍʏʉʐʎ ʏʉʐʎ ʍɸ ʍʖɹʍɻ ʅɸ ʏɻʆ
ɲʋʉɷʉʏɿʃʊʏɻʏɳʏʉʐʎ».

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

12.1 Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿɺʊʅɸʆɸʎ ʃɲɿ ʐʄʉʋʉɿʉʑʅɸʆɸʎ ɷʌɳʍɸɿʎ ʍɸ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏʘʆ ʃʉɿʆʉʏɿʃʙʆ
ʉɷɻɶɿʙʆ
ȳɿɲ ʏʉ ɉɷɲʏɿʃʊ ȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲ Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ ɇʏɸʌɸɳʎ ȵʄʄɳɷɲʎ ʋʌʉʏɸʀʆʉʆʏɲɿ 11 ɷʌɳʍɸɿʎ ʍɸ ɸʔɲʌʅʉɶɼ
ʃʉɿʆʉʏɿʃʙʆʉɷɻɶɿʙʆ,ʉɿʉʋʉʀɸʎʍʏʉʖɸʑʉʐʆʍʏɻʆʃɳʄʐʗɻʏʘʆʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆʏɻʎʖʙʌɲʎʃɲɿ ɲʔʉʌʉʑʆ
ʍʏɲɲʃʊʄʉʐɽɲ:
Ʌʀʆɲʃɲʎ56:Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿɺʊʅɸʆɸʎ/ʐʄʉʋʉɿʉʑʅɸʆɸʎɷʌɳʍɸɿʎʍɸɸʔɲʌʅʉɶɼʏʘʆȾʉɿʆʉʏɿʃʙʆɃɷɻɶɿʙʆ
Ƀɷɻɶʀɲ

ȵʆʍʘʅɳʏʘʍɻʍʏɻʆ
ȵɽʆɿʃɼɁʉʅʉɽɸʍʀɲ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿɺʊʅɸʆɸʎ/ɉʋʉʄɸɿʋʊʅɸʆɸʎȴʌɳʍɸɿʎ
ɇʐʆɹʖɿʍɻ Ʌɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ ʏɻʎ ʋʉɿʊʏɻʏɲʎ ʏʘʆ ʐɷɳʏʘʆ
ʃʉʄʑʅɴɻʍɻʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆɃɷɻɶʀɲ2006/7/ȵȾ.
ɇʏʉɉȴ07ʋɲʌɲʃʉʄʉʐɽʉʑʆʏɲɿ205ʍɻʅɸʀɲ,ʏɲʉʋʉʀɲɹʖʉʐʆ
ʉʅɲɷʉʋʉɿɻɽɸʀ ʍɸ 170 ʏɲʐʏʊʏɻʏɸʎ ʐɷɳʏʘʆ ʃʉʄʑʅɴɻʍɻʎ.
Ȱʆɲʅɹʆɸʏɲɿɻʋʌʉʃɼʌʐʇɻʏʘʆʆɹʘʆ3ɸʏʙʆʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ
ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎʏɻʎʋʉɿʊʏɻʏɲʎʏʘʆʐɷɳʏʘʆʃʉʄʑʅɴɻʍɻʎ
ʋɸʌɿʊɷʉʐ2013Ͳ2015.
Ⱦɲʏɳʌʏɿʍɻ ʃɲɿ ɸʋɿʃɲɿʌʉʋʉʀɻʍɻ ʏʉʐ ɀɻʏʌʙʉʐ Ȱʃʏʙʆ
Ⱦʉʄʑʅɴɻʍɻʎ.

ɊɷɲʏɲȾʉʄʑʅɴɻʍɻʎ
(Ƀɷɻɶʀɸʎ76/160/ȵɃȾ,
2006/7/ȵȾ)

ȸ ȵɿɷɿʃɼ ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲ ɉɷɳʏʘʆ ɹʖɸɿ ʉʄʉʃʄɻʌʙʍɸɿ ʏɻʆ
Ⱦ.Y.A. 46399/1352/1986, ʃɲʏɳʌʏɿʍɻ ʏʉʐ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆʉʐ ʍʏʉ ɳʌɽʌʉ 7 ʏɻʎ ȾɉȰ
8600/416/E103/2009 «ɀɻʏʌʙʉʐ Ɉɲʐʏʉʏɼʏʘʆ ʏʘʆ Ȱʃʏʙʆ
8600/416/E103/2009
Ⱦʉʄʑʅɴɻʍɻʎ». ɇʏʊʖʉʎ ʏʉʐ ʅɻʏʌʙʉʐ ʏʘʆ ʏɲʐʏʉʏɼʏʘʆ
ɲʃʏʙʆ ʃʉʄʑʅɴɻʍɻʎ ɸʀʆɲɿ ɻ ʋɸʌɿɶʌɲʔɼ ʃɲɿ ʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻ
ʏʘʆ ɴɲʍɿʃʙʆ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃʙʆ ʏʘʆ ɲʃʏʙʆ, ɻ ɲʆɲɶʆʙʌɿʍɻ
ʏʘʆ ʋɻɶʙʆ ʌʑʋɲʆʍɻʎ ʋʉʐ ɸʆɷɹʖɸʏɲɿ ʆɲ ɸʋɻʌɸɳʍʉʐʆ ʏɻʆ
ʋʉɿʊʏɻʏɲ ʏʘʆ ʆɸʌʙʆ ʃɲɿ ɻ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʏʉʐ ʅɸɶɹɽʉʐʎ ʏʘʆ
ɸʋɿʋʏʙʍɸʘʆ. Ɉʉ ʅɻʏʌʙʉ ʏɲʐʏʉʏɼʏʘʆ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ʉɷɻɶʊ ɶɿɲ
ʏɻʆ ɸʋɿʄʉɶɼ ʏʘʆ ʃɲʏɳʄʄɻʄʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʎ ʏʘʆ
ɸʋɿʋʏʙʍɸʘʆ ʏɻʎ ʅʊʄʐʆʍɻʎ ʍʏɲ ʆɸʌɳ ʃʉʄʑʅɴɻʍɻʎ ʃɲɿ
ɸʋɿʏʌɹʋɸɿ ʏɻʆ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʏɸʌɻ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʏʘʆ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʘʆ ʋʊʌʘʆ. Ɉɲʐʏʊʖʌʉʆɲ, ʅɹʍʘ ʏʉʐ ʅɻʏʌʙʉʐ
ɸʋɿʏʐɶʖɳʆɸʏɲɿ ɸʆɻʅɹʌʘʍɻ ʏʘʆ ʋʉʄɿʏʙʆ ʍɸ ʍʖɹʍɻ ʅɸ ʏɻʆ
ʋʉɿʊʏɻʏɲ ʏʘʆ ʆɸʌʙʆ ʃɲɿ ʏʘʆ ɷɿɲʖɸɿʌɿʍʏɿʃʙʆ ʅɹʏʌʘʆ ʋʉʐ
ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻ.

15805

15806

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ƀɷɻɶʀɲ

ȵʆʍʘʅɳʏʘʍɻʍʏɻʆ
ȵɽʆɿʃɼɁʉʅʉɽɸʍʀɲ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿɺʊʅɸʆɸʎ/ɉʋʉʄɸɿʋʊʅɸʆɸʎȴʌɳʍɸɿʎ
Ⱦɲʏɳʌʏɿʍɻ/ ɽɸʍʅʉɽɹʏɻʍɻ ɇʖɸɷʀʘʆ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ
ʋʌʉʍʏɲʏɸʐʊʅɸʆʘʆ ʋɸʌɿʉʖʙʆ ʏʉʐ ɷɿʃʏʑʉʐ Natura 2000
ʋʉʐɸʇɲʌʏʙʆʏɲɿɳʅɸʍɲɲʋʊʏʉʆɸʌʊ,ʅɸɸɿɷɿʃɼɲʆɲʔʉʌɳ
ʍɸɽɹʅɲʏɲɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʆɸʌʙʆ.

Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲʏʘʆɳɶʌɿʘʆ
ʋʏɻʆʙʆ(Ƀɷɻɶʀɸʎ
79/409/ȵɃȾͲ2009/147/ȵȾ)
ʃɲɿɅɸʌɿʉʖɹʎNatura2000
(Ƀɷɻɶʀɲ92/43/ȵɃȾ)

Ⱦ.ɉ.Ȱ. 414985/1985 (ɌȵȾ
757/Ȳ),
37338/1807/ȵ.103/2010
(ɌȵȾ
1495/Ȳ),
ȸɅ
8353/276/ȵ106/2012
(ɌȵȾ415Ȳ), 366599/1996
(ɌȵȾ
1188/Ȳ),
294283/1998 (ɌȵȾ 68/Ȳ),
33318/3028/11Ͳ12Ͳ98 (ɌȵȾ
1289/Ȳ),
14849/853/ȵ103/4Ͳ4Ͳ2008
(ɌȵȾ645/Ȳ)

Ɉɲɇʖɹɷɿɲȴɿɲʖɸɿʌɿʍɻʎʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿɲʋʊʏʉɳʌɽʌʉ16ʏʉʐ
Ɂ.2742/99 ɶɿɲ ʏɿʎ ʋɸʌɿʉʖɹʎ ʋʉʐ ʖɲʌɲʃʏɻʌʀɺʉʆʏɲɿ
ʋʌʉʍʏɲʏɸʐʊʅɸʆɸʎ ɴɳʍɸɿ ʏʘʆ ɳʌɽʌʘʆ 18 ʃɲɿ 19 ʏʉʐ Ɂ.
1650/86, ʏɲ ʉʋʉʀɲ ɸɶʃʌʀʆʉʆʏɲɿ ɲʆɳ ʋɸʆʏɲɸʏʀɲ ʅɸ ʃʉɿʆɹʎ
ɲʋʉʔɳʍɸɿʎ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶʉʑ Ʌȵɍɏȴȵ ʃɲɿ ʏʘʆ ʃɲʏɳ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲʌʅʉɷʀʘʆ ɉʋʉʐʌɶʙʆ. ɀɸ ɴɳʍɻ ɲʐʏɳ
ʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʉɿ ʃɲʏɸʐɽʑʆʍɸɿʎ ʃɲɿ ʉɿ ʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɸʎ
ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏʘʆ ɹʌɶʘʆ, ɷʌɳʍɸʘʆ ʃɲɿ ʅɹʏʌʘʆ ʋʉʐ
ɲʋɲɿʏʉʑʆʏɲɿ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɼ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʃɲɿ
ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʏʘʆ ʃɲʏɳ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʌʉʍʏɲʏɸʐʊʅɸʆʘʆ
ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʘʆ. Ɉɲ ɇʖɹɷɿɲ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʍʐʆʉɷɸʑʉʆʏɲɿ ɲʋʊ
ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ ɷʌɳʍɻʎ ʍʏɲ ʉʋʉʀɲ ɸʇɸɿɷɿʃɸʑʉʆʏɲɿ ʏɲ
ɲʆɲɶʃɲʀɲ ʅɹʏʌɲ, ɷʌɳʍɸɿʎ ɹʌɶɲ ʃɲɿ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ, ʉɿ
ʔɳʍɸɿʎ, ʏʉ ʃʊʍʏʉʎ, ʉɿ ʋɻɶɹʎ ʃɲɿ ʉɿ ʔʉʌɸʀʎ
ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɼʎ ʏʉʐʎ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏʉ ʖʌʉʆʉɷɿɳɶʌɲʅʅɲ
ɸʃʏɹʄɸʍɼʎ ʏʉʐʎ ʃɲɿ ʉɿ ʔʉʌɸʀʎ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʏʉʐʎ. ȸ
ʃɲʏɳʌʏɿʍɻ ʃɲɿ ɻ ɸʐɽʑʆɻ ʏɻʎ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʏʘʆ
ɷɿɲʖɸɿʌɿʍʏɿʃʙʆ ʍʖɸɷʀʘʆ ʐʋɳɶɸʏɲɿ ʍʏɻʆ ɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɲ ʏʘʆ
Ɍȴ ʏʘʆ ʋʌʉʍʏɲʏɸʐʊʅɸʆʘʆ ʋɸʌɿʉʖʙʆ, ɴɳʍɸɿ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ
15, ʋɲʌ.2 ʏʉʐ Ɂ.2742/99. ɇʏʉ ɉȴ07 ɶɿɲ ʏɿʎ
ʋʌʉʍʏɲʏɸʐʊʅɸʆɸʎ ʋɸʌɿʉʖɹʎ ʏʉʐ ɸɽʆɿʃʉʑ ɽɲʄɳʍʍɿʉʐ
ʋɳʌʃʉʐ ȰʄʊʆɼʍʍʉʐͲɇʋʉʌɳɷʘʆ ʃɲɿ ʏʉʐ ɸɽʆɿʃʉʑ ȴʌʐʅʉʑ
Ʌɲʌʆɲʍʍʉʑ ɹʖʉʐʆ ʃɲʏɲʌʏɿʍʏɸʀ ʏɲ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲ ɇʖɹɷɿɲ
ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ. Ʌʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿ ɻ ɸʃʋʊʆɻʍɻ ɷɿɲʖɸɿʌɿʍʏɿʃʙʆ
ʍʖɸɷʀʘʆɶɿɲʏɿʎʋʌʉʍʏɲʏɸʐʊʅɸʆɸʎʋɸʌɿʉʖɹʎʏʉʐɇʋɸʌʖɸɿʉʑ
ʃɲɿʏʉʐɸɽʆɿʃʉʑɷʌʐʅʉʑɃʀʏɻʎ.
Ʌɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻ/ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ
ʏɻʎ
ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ
ɷɿɲʏɼʌɻʍɻʎ ʏʘʆ ɸʇɲʌʏʙʅɸʆʘʆ ɲʋʊ ʏʉ ʆɸʌʊ ʉɿʃʉʏʊʋʘʆ
ʃɲɿɸɿɷʙʆʍʏɿʎʋɸʌɿʉʖɹʎʏʉʐɷɿʃʏʑʉʐNatura2000.
ȸ ɲʆʘʏɹʌʘ ɷʌɳʍɻ ɼɷɻ ʋʌʉʘɽɸʀʏɲɿ ʍʏʉ ʋʄɲʀʍʉ ʏɻʎ
ɿʃɲʆʉʋʉʀɻʍɻʎ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 11 ʏɻʎ Ƀɷɻɶʀɲʎ 92/43/ȵɃȾ. ȸ
ʋʌʉʙɽɻʍɻʏɻʎ,ʅɹʖʌɿʍʏɿɶʅɼʎɹʖɸɿɶʀʆɸɿʅɸʏɿʎʋʌʉʃɼʌʐʇɸɿʎ
ʏʘʆ ʅɸʄɸʏʙʆ «ȵʋʉʋʏɸʀɲ ʃɲɿ Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʏɻʎ Ⱦɲʏɳʍʏɲʍɻʎ
ȴɿɲʏɼʌɻʍɻʎ ȵɿɷʙʆ ʃɲɿ Ɉʑʋʘʆ Ƀɿʃʉʏʊʋʘʆ Ⱦʉɿʆʉʏɿʃʉʑ
ȵʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏʉʎʍʏɻʆȵʄʄɳɷɲ»ʃɲɿ«Ƀʌɿɺʊʆʏɿʉʎʏɸʖʆɿʃʊʎʃɲɿ
ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʊʎ ʍʐʆʏʉʆɿʍʅʊʎ ʏʘʆ ʅɸʄɸʏʙʆ ɸʋʉʋʏɸʀɲʎ ʃɲɿ
ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎʏɻʎʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎɷɿɲʏɼʌɻʍɻʎɸɿɷʙʆʃɲɿʏʑʋʘʆ
ʉɿʃʉʏʊʋʘʆ ʍʏɻʆ ȵʄʄɳɷɲ ʃɲɿ ʍʐʆɽɸʏɿʃɼ ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻ ʏʘʆ
ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆ». ȸ ɲʆɳɽɸʍɻ ʏʘʆ ʅɸʄɸʏʙʆ ɲʐʏʙʆ
ɴʌʀʍʃɸʏɲɿ ɼɷɻ ʍʏʉ ʍʏɳɷɿʉ ɸʋɿʄʉɶɼʎ ɲʆɲɷʊʖʉʐ. ȳɿɲ ʏɿʎ
ʋɸʌɿʉʖɹʎ NATURA ʋʉʐ ɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿ ʍʏɻ ɷɿʃɲɿʉɷʉʍʀɲ
Ɍʉʌɹʘʆ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʍʖɸʏɿʃɹʎ ɷʌɳʍɸɿʎ ɹʖʉʐʆ ʋʌʉʘɽɻɽɸʀ
ʅɸɲʆɳʄʉɶɸʎʃɲɿʋɿʉɸɿɷɿʃɹʎʋʌʉʃɻʌʑʇɸɿʎɲʋʊʏʉʐʎɌȴ.

ɅʊʍɿʅʉɁɸʌʊ(Ƀɷɻɶʀɸʎ
80/778/ȵɃȾ,98/83/ȵȾ)

Ⱦ.ɉ.Ȱ. ɉ2/2600/2001 (ɌȵȾ
892/Ȳ), ʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻ ʅɸ
ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃɼ
ɷɿɳʏɲʇɻ
ȴɉȳ2/ȳ.Ʌ. ʉɿʃ 38295/2007
(ɌȵȾ630/Ȳ)

Ͳ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ƀɷɻɶʀɲ

ȵʆʍʘʅɳʏʘʍɻʍʏɻʆ
ȵɽʆɿʃɼɁʉʅʉɽɸʍʀɲ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿɺʊʅɸʆɸʎ/ɉʋʉʄɸɿʋʊʅɸʆɸʎȴʌɳʍɸɿʎ
Eʋɿʃɲɿʌʉʋʉʀɻʍɻ ʏʉʐ Ʌɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎ ȻȻ ʏɻʎ ȾɉȰ
15393/2332/2002.

ɅʌʊʄɻʗɻͲȶʄɸɶʖʉʎ
ʌʑʋɲʆʍɻʎ(Ƀɷɻɶʀɸʎ
96/61/ȵȾ,2008/1/ȵȾ,
2010/75/ȵȵ)

Eʋɿʃɲɿʌʉʋʉʀɻʍɻ ʏʉʐ Ʌɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎ ȻȻ ʏɻʎ ȾɉȰ
15393/2332/2002 ʋʉʐ ɸʇɲʃʉʄʉʐɽɸʀ ʆɲ ɿʍʖʑɸɿ, ʙʍʏɸ ʆɲ
ɸʆɲʌʅʉʆʀɺɸʏɲɿʅɸʏʉɅɲʌɳʌʏɻʅɲȻȻʏɻʎɃɷɻɶʀɲʎ2008/1/ȵȾ
(ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲ
ʍʏɻʆ
ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ
ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃʙʆ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ ʍʏɻ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ
ɲʋʉɴʄɼʏʘʆ)ʃɲɿʆɲʄɻʔɽɸʀʐʋʊʗɻɻɃɷɻɶʀɲ2010/75/ȵȵɻ
ʉʋʉʀɲɽɲʏɸɽɸʀʍɸɿʍʖʑʏʉ2014.ɇʏɻʆɃɷɻɶʀɲ2010/75/ȵȵ
ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ʃɳʋʉɿɸʎ ʆɹɸʎ ʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ
Ɂ. 3010/2002 (ɌȵȾ 91/Ȱ), ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ ʋʉʐ ɽɲ ɸʆʏɳʍʍʉʆʏɲɿ ʍɸ ɲʐʏɼ ʏɻ
Ɂ.4014/2011(ɌȵȾ209/A), ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ (IPPC) ʍɸ ʍʖɹʍɻ ʅɸ ʏɻʆ Ƀɷɻɶʀɲ 2008/1/ȵȾ
Ⱦ.ɉ.Ȱ. 1958/2012 (ɌȵȾ (ȾɸʔɳʄɲɿɲȻͲVI).
21/Ȳ)
ȵʆɲʌʅʊʆɿʍɻ ʏɻʎ ȵɽʆɿʃɼʎ Ɂʉʅʉɽɸʍʀɲʎ ʅɸ ʏɻʆ Ƀɷɻɶʀɲ
2010/75/ȵȾ.
ȵʆɲʌʅʊʆɿʍɻ ʏɻʎ ȵɽʆɿʃɼʎ Ɂʉʅʉɽɸʍʀɲʎ ʅɸ ʏɻʆ Ƀɷɻɶʀɲ
2010/75/ȵȾ ʋɸʌʀ ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃʙʆ ɸʃʋʉʅʋʙʆ (ɲɸʌʀʘʆ
ɽɸʌʅʉʃɻʋʀʘʆ, ʊʇɿʆʘʆ ʉʐʍɿʙʆ, ɸʃʋʉʅʋɹʎ ʄʐʅɳʏʘʆ ʃɲɿ
ɲʋʉɴʄɼʏʘʆ)ɹʖɸɿɽɸʍʋɿʍʏɸʀʅɸʍʃʉʋʊʏɻʆʐɿʉɽɹʏɻʍɻʅɿɲʎ
ɸʐʌʘʋɲʁʃɼʎ ʋʉʄɿʏɿʃɼʎ ɲʋʉʏɸʄʉʑʆ ʅʀɲ ʍɻʅɲʆʏɿʃɼ ʋɻɶɼ
ʌʑʋɲʆʍɻʎʍʏɻʆȵʐʌʙʋɻ.ȶʖɸɿʏɸɽɸʀʍɸɸʔɲʌʅʉɶɼɲʋʊʏɿʎ6
Ȼɲʆʉʐɲʌʀʉʐ 2011 ʃɲɿ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʍʐʅʋɸʌɿʄɻʔɽɸʀ ʍʏɻʆ
ɸɽʆɿʃɼʆʉʅʉɽɸʍʀɲɹʘʎʏɿʎ7Ȼɲʆʉʐɲʌʀʉʐ2014.
Ƀʌɿʉɽɹʏɻʍɻ ʆɹʘʆ ɸʐʋʌʊʍɴʄɻʏʘʆ ʋɸʌɿʉʖʙʆ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏɲ
ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ ʏɻʎ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ ʏɻʎ ʖɻɿʃɼʎ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ
ʏʘʆɉɉɇʃɲɿʃɲʏɳʌʏɿʍɻɅʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆȴʌɳʍɻʎɲʆɳʄʉɶɲ
ʅɸʏʉɸʀɷʉʎʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲʎ.

Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲɲʋʊ
Ɂɿʏʌʉʌʌʑʋɲʆʍɻ(Ƀɷɻɶʀɲ
91/676/ȵɃȾ)

ɇʏʉ ɇʖɹɷɿʉ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʋʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿ ɻ ʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻ ʏʉʐ
ʃɲʏɲʄʊɶʉʐ ʏʘʆ ɸʐʋʌʊʍɴʄɻʏʘʆ ʋɸʌɿʉʖʙʆ ʅɸ ʏɿʎ ʋɸʌɿʉʖɹʎ
ɇʋɸʌʖɸɿʉʑ ʃɲɿ Ȱʏɲʄɳʆʏɻʎ. ȳɿɲ ʏɿʎ ʋɸʌɿʉʖɹʎ ɲʐʏɹʎ ɽɲ
ɲʋɲɿʏɻɽɸʀ ɻ ʃɲʏɳʌʏɿʍɻ Ʌʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ ȴʌɳʍɻʎ ʃɲɿ ɽɲ
ʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ʉʋʉɿʉɷɼʋʉʏɸ ɸʋɿʋʄɹʉʆ ʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃʊ
ʅɹʏʌʉ ɻ ɸʆɿʍʖʐʅɹʆɻ ɷʌɳʍɻ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ɳʌɽʌʉ 5 ʏɻʎ
Ⱦ.ɉ.Ȱ. 16190/1335/1997 ȾɉȰ16190/1335/1997.
(ɌȵȾ519/Ȳ)
Ȱɶʌʉʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɳʅɹʏʌɲ.
Ʌʌʉʃɼʌʐʇɻ ɲɶʌʉʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆ ʅɹʏʌʘʆ, ʏɲ ʉʋʉʀɲ
ɲʋʉʏɸʄʉʑʆ ʆʉʅɿʃɼ ʍʐʆɹʖɸɿɲ ʏʘʆ ʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ ɷʌɳʍɻʎ
ʋʉʐ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸʃʋʉʆɻɽɸʉʑʆ ɶɿɲ ʋɸʌɿʉʖɹʎ ʊʏɲʆ
ɽɸʍʅʉɽɸʏɻɽʉʑʆ ʘʎ ȵʐʋʌʊʍɴʄɻʏɸʎ ȷʙʆɸʎ ɲʋʊ ʏɻ
Ɂɿʏʌʉʌʌʑʋɲʆʍɻ ȳɸʘʌɶɿʃɼʎ Ʌʌʉɹʄɸʐʍɻʎ. ɀɸ ʏʉ ʅɹʏʌʉ
ɲʐʏʊ ɷʀʆɸʏɲɿ ɻ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʍʏʉʐʎ ʋɲʌɲɶʘɶʉʑʎ ʋʉʐ ʏʉ
ɸʋɿɽʐʅʉʑʆ ɲʆ ɸʔɲʌʅʊʍʉʐʆ ɲʐʍʏɻʌʊʏɸʌʉʐʎ ʊʌʉʐʎ
ʅɸʀʘʍɻʎ ʆɿʏʌɿʃʙʆ ʃɲɿ ʆɲ ɲʋʉɺɻʅɿʘɽʉʑʆ ɶɿɲ ʏɿʎ ɲʋʙʄɸɿɸʎ
ɸɿʍʉɷɻʅɳʏʘʆʋʉʐɽɲʐʋʉʍʏʉʑʆ.

15807

15808

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ƀɷɻɶʀɲ

ȵʆʍʘʅɳʏʘʍɻʍʏɻʆ
ȵɽʆɿʃɼɁʉʅʉɽɸʍʀɲ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿɺʊʅɸʆɸʎ/ɉʋʉʄɸɿʋʊʅɸʆɸʎȴʌɳʍɸɿʎ
ɉʄʉʋʉʀɻʍɻȵɽʆɿʃʉʑɇʖɸɷʀʉʐȴʌɳʍɻʎɶɿɲʏɻʆʉʌɽʉʄʉɶɿʃɼ
ʖʌɼʍɻʏʘʆɌɅɅ.

Ʌʌʉʁʊʆʏɲ
Ɍʐʏʉʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ(Ƀɷɻɶʀɸʎ
91/414/ȵɃȾͲȾɲʆʉʆɿʍʅʊʎ
(ȵȾ)1107/2009,
2009/128/ȵȾ)

ɇʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ʏɻʎ ȵɽʆɿʃɼʎ ɉʋʉʖʌɹʘʍɻʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ
ʏɻʎ Ƀɷɻɶʀɲʎ 2009/128/ȵȾ ʋʉʐ ʅɸʏɲʔɹʌɽɻʃɸ ʍʏɲ ʃɲɽ'
ɻʅɳʎ ʅɸ ʏʉ ʆ. 4036/2012 ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸʃʋʉʆɻɽɸʀ ʏʉ ȵɽʆɿʃʊ
ɇʖɹɷɿʉȴʌɳʍɻʎɶɿɲʏɻʆʉʌɽʉʄʉɶɿʃɼʖʌɼʍɻʏʘʆɌɅɅʃɲɿʆɲ
ʐʋʉɴʄɻɽɸʀʍʏɻʆȵȵɸʆʏʊʎʏʉʐ2012.ȶʆɲʎɲʋʊʏʉʐʎɳʇʉʆɸʎ
ʏʉʐ ȵɇȴ ɲʔʉʌɳ ʃɲɿ ʏɻʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʏʘʆ ʐɷɳʏʘʆ. ɀɹʏʌɲ
ʋʉʐ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʍʐʅʋɸʌɿʄɻʔɽʉʑʆ ɸʀʆɲɿ:
1. Ƀ ʃɲɽʉʌɿʍʅʊʎ ɺʘʆʙʆ ɲʋɲɶʊʌɸʐʍɻʎ ʗɸʃɲʍʅʙʆ
(ɲʋʊʍʏɲʍɻ ʍɸ ʅɹʏʌɲ ɲʋʊ ʐɷɳʏɿʆɲ ʍʙʅɲʏɲ ʃɲʏɳ
Ʌ.ȴ.
115/1997
(ɌȵȾ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ) ɼ ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃɳ ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲɷʐʆɲʅʀɲʎ ɻ
ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ ɸɿɷɿʃʙʆ ɲʃʌʉʔʐʍʀʘʆ ʖɲʅɻʄɼʎ
104/Ȱ),
ɷɿɲʍʋʉʌɳʎ
ʋʉʐ
ɽɲ
ʃɲɽʉʌɿʍʏʉʑʆ
ʅɸ
ɉȰ
Ɂ.4036/2012(ɌȵȾ8/Ȱ)
2.Ƀɸʋɲʆɲʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʎʏɻʎɷʊʍɻʎɸʔɲʌʅʉɶɼʎ,ɲʌɿɽʅʉʑ
ɸʔɲʌʅʉɶʙʆ, ʖʌʊʆʉʐ ʃɲɿ ʍʐʆɽɻʃʙʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ.
3. ȵʔɲʌʅʉɶɼ ʉʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆɻʎ ʔʐʏʉʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ. ȸ ʍʘʍʏɼ
ɷɿɳʌɽʌʘʍɻ ʏɻʎ ȵʋɿʏʌʉʋɼʎ ʍʑʆʏɲʇɻʎ ʏʉʐ ȵɇȴ ɲʋʉʏɸʄɸʀ
minimum ʋʌʉʒʋʊɽɸʍɻ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʋʀʏɸʐʇɻ ʏʘʆ ʍʏʊʖʘʆ.
4. ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻ ɸʅʋʄɸʃʊʅɸʆʘʆ ʍʏɲ ɌɅɅ ʋʉʐ ɽɲ
ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ɴɹʄʏɿʍʏɸʎ ʋʌɲʃʏɿʃɹʎ ɶɿɲ ɀɸʏɲʔʉʌɳ,
Ȱʋʉɽɼʃɸʐʍɻ, ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʋʌɿʆ, ʃɲʏɳ ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʃɲɿ ʅɸʏɳ
ʏʉʆ
ʗɸʃɲʍʅʊ,
ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ
ʃɲʏɲʄʉʀʋʘʆ
ʔʐʏʉʋʌʉʍʏɲʏɸʐʏɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɸɿɷɿʃɳ
ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʏʘʆ ʐɷɳʏʘʆ ɶɿɲ ʊʄʉʐʎ
ʏʉʐʎɸʅʋʄɸʃʊʅɸʆʉʐʎ.
Ƀʄʉʃʄɼʌʘʍɻ ʏʘʆ ȵʇʘʏɸʌɿʃʙʆ ɇʖɸɷʀʘʆ Ȱʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʎ
ɈɸʖʆʉʄʉɶɿʃʙʆȰʏʐʖɻʅɳʏʘʆɀɸɶɳʄɻʎȶʃʏɲʍɻʎ(ɇȰɈȰɀȵ).

Ȱʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʏʘʆ
ʃɿʆɷʑʆʘʆʅɸɶɳʄʘʆ
ɲʏʐʖɻʅɳʏʘʆʍʖɸʏɿɺʊʅɸʆʘʆ
ʅɸɸʋɿʃʀʆɷʐʆɸʎʉʐʍʀɸʎͲ
SEVESO(Ƀɷɻɶʀɸʎ
96/82/EK,2003/105/ȵȾ)

Ȼʄʑʎʍʏɲɽʅʙʆʃɲɽɲʌɿʍʅʉʑ
(Ƀɷɻɶʀɲ86/278/ȵɃȾ)

Ƀʄʉʃʄɼʌʘʍɻ ʏʘʆ ȵʇʘʏɸʌɿʃʙʆ ɇʖɸɷʀʘʆ Ȱʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʎ
Ɉɸʖʆʉʄʉɶɿʃʙʆ Ȱʏʐʖɻʅɳʏʘʆ ɀɸɶɳʄɻʎ ȶʃʏɲʍɻʎ (ɇȰɈȰɀȵ)
ɲʋʊ ʏɿʎ Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɸʎ ʃɲɿ ʏɿʎ Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɹʎ ȵʆʊʏɻʏɸʎ. ɇʏɲ
ɸʇʘʏɸʌɿʃɳ ʍʖɹɷɿɲ ɹʃʏɲʃʏɻʎ ɲʆɳɶʃɻʎ (ɇȰɈȰɀȵ)
ʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʏɲ ʅɹʏʌɲ ʋʉʐ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ɹʇʘ
ɲʋʊ ʏɻ ʅʉʆɳɷɲ ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɲʋʉɽɻʃɸʑʉʆʏɲɿ ɼ
ɷɿɲʏɻʌʉʑʆʏɲɿ ɸʋɿʃʀʆɷʐʆɸʎ ʉʐʍʀɸʎ. Ɉɲ ɸʇʘʏɸʌɿʃɳ ʍʖɹɷɿɲ
ɹʃʏɲʃʏɻʎ ɲʆɳɶʃɻʎ ɸʋɲʆɸʇɸʏɳɺʉʆʏɲɿ, ɷʉʃɿʅɳɺʉʆʏɲɿ,
K.Y.A.5697/590/2000(ɌȵȾ ɲʆɲɽɸʘʌʉʑʆʏɲɿ ʃɲɿ ɸʃʍʐɶʖʌʉʆʀɺʉʆʏɲɿ ʃɳɽɸ ʏʌʀɲ ʖʌʊʆɿɲ
405/Ȳ), 12044/613/2007 ʃɲɿ ʍɸ ʃɳɽɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʊʋʉʏɸ ʍʐʅɴɸʀ ʍɻʅɲʆʏɿʃɼ ɲʄʄɲɶɼ
(ɌȵȾ376/Ȳ)
ʍʏɻʆ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏɻʎ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ɼ ʊʋʘʎ ʉʌʀɺʉʐʆ ʉɿ
ʍʖɸʏɿʃɹʎ ʉɷɻɶʀɸʎ ʏɻʎ ȳɸʆɿʃɼʎ ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲʎ Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ
Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲʎ.ȰʌʅʊɷɿɸʎɶɿɲʏɻʆʍʑʆʏɲʇɻʏʘʆɇȰɈȰɀȵɸʀʆɲɿ
ʉɿ Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɸʎ, ʉɿ ʉʋʉʀɸʎ ʃɲʏɲʌʏʀɺʉʐʆ ɹʆɲ ɸʆɿɲʀʉ ɇʖɹɷɿʉ
ɶɿɲ ʃɳɽɸ Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɲ ʃɲɿ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ ɹʆɲ ɇʖɹɷɿʉ
ʃɲʏɲʌʏʀɺɸʏɲɿ ʍʏɻ ʍʐʆɹʖɸɿɲ ʃɲɿ ɶɿɲ ʃɳɽɸ Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼ
ȵʆʊʏɻʏɲ. ȳɸʆɿʃɹʎ ʃɲʏɸʐɽʑʆʍɸɿʎ ʃɲɿ ʉɷɻɶʀɸʎ ɶɿɲ ʏɻʆ
ʍʑʆʏɲʇɻ ʃɲɿ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏʘʆ ɇȰɈȰɀȵ ʐʋɳʌʖʉʐʆ ɲʋʊ ʏʉ
ȳɸʆɿʃʊɇȰɈȰɀȵʋʉʐɹʖɸɿʍʐʆʏɲʖɽɸʀʅɸɸʐɽʑʆɻʏɻʎȳɸʆɿʃɼʎ
ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲʎ Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲʎ (ɉ.Ȱ. 1299/2003
«ɂɸʆʉʃʌɳʏɻʎ»).
Ⱦ.ɉ.Ȱ.80568/4225/91(ɌȵȾ
641/Ȳ)

Ͳ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ƀɷɻɶʀɲ

ȵʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲȰʍʏɿʃʙʆ
ȿʐʅɳʏʘʆ(Ƀɷɻɶʀɲ
91/271/ȵɃȾ)

ȵʆʍʘʅɳʏʘʍɻʍʏɻʆ
ȵɽʆɿʃɼɁʉʅʉɽɸʍʀɲ

Ⱦ.ɉ.Ȱ.5673/400/1997(ɌȵȾ
192/Ȳ),
Ⱦ.ɉ.Ȱ.19661/1982/99(ɌȵȾ
1811/Ȳ),
Ⱦ.ɉ.Ȱ.
48392/939/2002
(ɌȵȾ405/Ȳ/3Ͳ4Ͳ2002)

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿɺʊʅɸʆɸʎ/ɉʋʉʄɸɿʋʊʅɸʆɸʎȴʌɳʍɸɿʎ
Ƀʄʉʃʄɼʌʘʍɻ ɹʌɶʘʆ ʐʋʉɷʉʅɼʎ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ
ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ ʄʐʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɷɿʃʏʑʘʆ ɲʋʉʖɹʏɸʐʍɻʎ ʍɸ
ʉɿʃɿʍʅʉʑʎ ʋʉʐ ɸʅʋʀʋʏʉʐʆ ʍʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏɻʎ Ƀɷɻɶʀɲʎ
91/271/ȵɃȾ.
ȸ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ɸʋʀʏɸʐʇɻʎ ʏʘʆ ʍʏʊʖʘʆ ʏɻʎ Ƀɷɻɶʀɲʎ,
ɸʆɿʍʖʑɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏɿʎ ʖʌɻʅɲʏʉɷʉʏʉʑʅɸʆɸʎ ɷʌɳʍɸɿʎ ʏʉʐ
ȵɅɅȵɆȰȰ ʏʉʐ ɳʇʉʆɲ ʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎ 2 ʏʉʐ ȵɅɅȵɆȰȰ
«Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲ ʃɲɿ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ɉɷɲʏɿʃʙʆ Ʌʊʌʘʆ», ʊʋʉʐ
ɸʆʏɳʍʍʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ʉɿ ʋʌʉʍʃʄɼʍɸɿʎ 2.1, 2.9 ʃɲɿ 2.11
ʍʐʆʉʄɿʃʉʑ ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ 2300 ɸʃɲʏʉʅʅʑʌɿɲ ɸʐʌʙ ʃɲɿ
ʅɸ ʖʌʉʆɿʃʊ ʉʌʀɺʉʆʏɲ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ ʏʘʆ ɹʌɶʘʆ ʏʉ 2015.
ȵʆɷɸɿʃʏɿʃɳ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʊʏɿ ʍʏʉ ɉȴ07 ɹʖʉʐʆ ʍʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ
ʏʘʆɲʆʘʏɹʌʘʋʌʉʍʃʄɼʍɸʘʆɸʆʏɲʖɽɸʀ23ɹʌɶɲ.

15809

15810

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ʌɲʌɳʄʄɻʄɲ ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʐʋʉʍʏɻʌɿʃʏɿʃɹʎ ʏʉʐ ɇʖɸɷʀʉʐ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ɸʆɹʌɶɸɿɸʎ, ʉɿ ʉʋʉʀɸʎ ɷɸʆ
ʍʐʆɿʍʏʉʑʆ ʅɹʏʌɲ ʏʉʐ ɇʖɸɷʀʉʐ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ, ʍʐʅɴɳʄʄʉʐʆ ʊʅʘʎ ʍʏɻʆ ɸʃʋʄɼʌʘʍɻ ʏʘʆ ʍʏʊʖʘʆ ʋʉʐ
ʏʀɽɸʆʏɲɿʍɸɲʐʏʊʃɲɿʋʉʐʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿʅɸʏɲɲʃʊʄʉʐɽɲ:
Ʌʀʆɲʃɲʎ57:ɉʋʉʍʏɻʌɿʃʏɿʃɹʎʏʉʐɇʖɸɷʀʉʐȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎɸʆɹʌɶɸɿɸʎ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼɸʆɹʌɶɸɿɲʎ
ɅʌʉʙɽɻʍɻɹʌɶʘʆʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʎɅɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʉʑɇʖɸɷɿɲʍʅʉʑɶɿɲʏɻɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʏʘʆʍʏɸʌɸʙʆ
ɲʋʉɴʄɼʏʘʆͲȱʅɸʍɻʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎʃʄɸɿʍʀʅɲʏʉʎʃɲɿɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎʏʘʆɍȰȴȰ.
ȶʃɷʉʍɻɸʔɲʌʅʉʍʏɿʃʙʆɲʋʉʔɳʍɸʘʆʏɻʎɸʆʊʏɻʏɲʎȰ’ʏʉʐɁ.4042/2012ʋɸʌʀʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ
ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ.
ɇʑʍʏɲʍɻʆɹʘʆʔʉʌɹʘʆɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎɼʉʅɲɷʉʋʉʀɻʍɻʋʌʉʍʏɲʏɸʐʊʅɸʆʘʆʋɸʌɿʉʖʙʆNATURAʃɲɿ
ʐʋɲɶʘɶɼʏʉʐʎʍɸʐʔɿʍʏɳʅɸʆʉʐʎʔʉʌɸʀʎ.
ȶʃɷʉʍɻɸʔɲʌʅʉʍʏɿʃʙʆɲʋʉʔɳʍɸʘʆʋʉʐʋɸʌɿɶʌɳʔʉʆʏɲɿʅɸʏʉɁ.4014/2011.
ɃʄʉʃʄɼʌʘʍɻʏɻʎɲʆɲɽɸʙʌɻʍɻʎʏʉʐɅɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʉʑɅʄɲɿʍʀʉʐɍʘʌʉʏɲʇɿʃʉʑɇʖɸɷɿɲʍʅʉʑʃɲɿ
ȰɸɿʔʊʌʉʐȰʆɳʋʏʐʇɻʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎʃɲɿɸʆɲʌʅʊʆɿʍɼʏʉʐʅɸʏɲȵɿɷɿʃɳɍʘʌʉʏɲʇɿʃɳɅʄɲʀʍɿɲ.
ȱʅɸʍɻɸʃʋʊʆɻʍɻʃɲɿʐʄʉʋʉʀɻʍɻɲʆɳȾɲʄʄɿʃʌɲʏɿʃʊȴɼʅʉʏɻʎɅɸʌɿʔɹʌɸɿɲʎɇʖɸɷʀʘʆȳɅɇ/
ɇɍɃɃȰɅͲɈʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻȳɅɇʃɲɿɇɍɃɃȰɅ(ʍɸȾɲʋʉɷɿʍʏʌɿɲʃʉʑʎȴɼʅʉʐʎʊʋʉʐʐʋɼʌʖɸȳɅɇʍɸ
ʋʊʄɸɿʎɳʆʘʏʘʆ2000ʃɲʏʉʀʃʘʆ).
Ƀʌɶɳʆʘʍɻɺʘʆʙʆʋɲʌɲɶʘɶɿʃʙʆɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ(ɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲͲʏʉʐʌɿʍʅʊʎͲɶɸʘʌɶʀɲ)ʅɹʍʘ
ʏɻʎɸʔɲʌʅʉɶɼʎʏʘʆʃɲʏɸʐɽʑʆʍɸʘʆʏʘʆɅɅɍɇȰȰ(ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɸʎʋɸʌɿʉʖɹʎɅɃȰɅȴ/ɅȵɆɅɃ/
ɅɃɈȰʃʄʋ).
Ȱʆɲɽɸʙʌɻʍɻɲɷɸɿʙʆɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆʋʉʐɸʔɲʌʅʊɺʉʐʆʐʋɸɷɳʔɿɲɼɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃɼɷɿɳɽɸʍɻ
ʏʘʆʄʐʅɳʏʘʆʏʉʐʎʍɸʍʐʅʅʊʌʔʘʍɻʅɸʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏɻʎȾɉȰ145116/2011.
Ⱦɲʏɲʖʙʌɻʍɻʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʙʆɷɸɷʉʅɹʆʘʆɲʋʊʏɿʎɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎʄʐʅɳʏʘʆʋʉʐ
ɸʅʋʀʋʏʉʐʆʍʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏɻʎɃɷɻɶʀɲʎ91/271/ȵɃȾ.
ȶʄɸɶʖʉʎȵʔɲʌʅʉɶɼʎʏɻʎȾɉȰʐʋ.ɲʌɿɽʅ.20488/19Ͳ05Ͳ2010ʍʏɻȿȰɅȰʍʘʋʉʑ.

15811

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

12.2 ȲɲʍɿʃɳɀɹʏʌɲɉȴȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ
Ɉɲ Ȳɲʍɿʃɳ ɀɹʏʌɲ ʋʉʐ ʋʌʉʏɸʀʆʉʆʏɲɿ ʍʏʉ ɉȴ Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ ɇʏɸʌɸɳʎ ȵʄʄɳɷɲʎ, ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿ ʍʏʉʆ
Ʌʀʆɲʃɲʋʉʐɲʃʉʄʉʐɽɸʀ:
Ʌʀʆɲʃɲʎ58:ȲɲʍɿʃɳɀɹʏʌɲɉȴȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ
ɲ/ɲ Ⱦʘɷɿʃʊʎʅɹʏʌʉʐ
1
2
3
4
5
6
7

8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Ʉʆʉʅɲɀɹʏʌʉʐ

Ʌʌʉʍɲʌʅʉɶɼʏɿʅʉʄʉɶɿɲʃɼʎʋʉʄɿʏɿʃɼʎʙʍʏɸʅɸɸʐɹʄɿʃʏʉʃɲɿ
RBD07_OM04_056 ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʏʌʊʋʉʆɲʐʋɻʌɸʏɸʀʘʎʃʑʌɿɲʍʏʊʖɸʐʍɻʏɻʆ
ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼɲɸɿʔʉʌʀɲʃɲɿʏɻʆɲʋʉʔʐɶɼʍʋɲʏɳʄɻʎʆɸʌʉʑ
Ȱʆɲɷɿʉʌɶɳʆʘʍɻ/ȵʇʉʌɽʉʄʉɶɿʍʅʊʎʏʉʐɽɸʍʅɿʃʉʑʋʄɲɿʍʀʉʐʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
RBD07_OM05_057
ʔʉʌɹʘʆɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʍʐʄʄʉɶɿʃʙʆɷɿʃʏʑʘʆɳʌɷɸʐʍɻʎ
ȴʌɳʍɸɿʎɸʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʉʑʏɻʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʏʘʆɷɿʃʏʑʘʆʑɷʌɸʐʍɻʎʏʘʆ
RBD07_OM05_058
ʅɸɶɳʄʘʆʋʉʄɸʉɷʉʅɿʃʙʆʍʐɶʃʌʉʏɻʅɳʏʘʆʏʉʐɉȴ..ȶʄɸɶʖʉɿȴɿɲʌʌʉʙʆ
RBD07_OM05_059 ȶʌɶɲȰʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ/ȵʆʀʍʖʐʍɻʎʐʔɿʍʏɳʅɸʆʉʐɷɿʃʏʑʉʐʑɷʌɸʐʍɻʎ
Ⱦɲʏɳʌʏɿʍɻɽɸʍʅɿʃʉʑʋʄɲɿʍʀʉʐʃɲɿʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎʅɹʏʌʘʆɶɿɲʏɻʆʃɲʏ’
RBD07_OM05_060
ʉʀʃʉʆɸʇʉɿʃʉʆʊʅɻʍɻʆɸʌʉʑ
Ʌʌʉʙɽɻʍɻʏɸʖʆʉʄʉɶɿʙʆɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɼʎɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʏʉʐʆɸʌʉʑʍʏɻʆ
RBD07_OM05_061
ɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲ.
RBD07_OM05_062 ɉʄʉʋʉʀɻʍɻɇʖɸɷʀʘʆȰʍʔɳʄɸɿɲʎɁɸʌʉʑʍɸɀɸɶɳʄɸʎȴȵɉȰ
Ȱʋɲɶʊʌɸʐʍɻʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎʆɹʘʆʐɷʌʉʄɻʋʏɿʃʙʆɹʌɶʘʆʐʋʊɶɸɿʘʆʐɷɳʏʘʆ
(ɶɸʘʏʌɼʍɸɿʎ,ʋɻɶɳɷɿɲʃʄʋ)ɶɿɲʆɹɸʎʖʌɼʍɸɿʎʆɸʌʉʑʃɲɽʙʎʃɲɿʏɻʎ
ɸʋɹʃʏɲʍɻʎɲɷɸɿʙʆʐʔɿʍʏɳʅɸʆʘʆʖʌɼʍɸʘʆʆɸʌʉʑ:
RBD07_OM06_063 •ɇɸʋɸʌɿʉʖɹʎɉɉɇʅɸʃɲʃɼʋʉʍʉʏɿʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻ
•ȵʆʏʊʎʏʘʆɺʘʆʙʆʏʘʆʍʐʄʄʉɶɿʃʙʆɲʌɷɸʐʏɿʃʙʆɷɿʃʏʑʘʆ
•ɇʏɿʎɺʙʆɸʎʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ(ȻʃɲɿȻȻ)ʏʘʆɹʌɶʘʆʐɷʌʉʄɻʗʀɲʎɶɿɲɳʆʏʄɻʍɻ
ʋʊʍɿʅʉʐʑɷɲʏʉʎ.
RBD07_OM06_064 ȵʋɿʃɲɿʌʉʋʉʀɻʍɻʏɻʎɉɅɃɉɆȳȻȾȸɇȰɅɃɌȰɇȸɇ:Ȱ5/2280/1983
ȿɸʋʏʉʅɸʌɼʎʉʌɿʉɽɹʏɻʍɻɺʘʆʙʆʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎʍɻʅɸʀʘʆʐɷʌʉʄɻʗʀɲʎ
RBD07_OM06_065 ʐʋʊɶɸɿʉʐʆɸʌʉʑ(ʋɻɶɹʎ,ɶɸʘʏʌɼʍɸɿʎ)ɶɿɲɲʋʉʄɼʗɸɿʎʆɸʌʉʑʑɷʌɸʐʍɻʎ
>1.000.000m3ɸʏɻʍʀʘʎ.
Ƀʌɿʍʅʊʎɺʘʆʙʆʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎɹʌɶʘʆʐɷʌʉʄɻʗʀɲʎɶɿɲɳʆʏʄɻʍɻʋʊʍɿʅʉʐ
RBD07_OM06_066
ʑɷɲʏʉʎ
RBD07_OM06_067 Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲʐɷʌʉʄɻʋʏɿʃʙʆɹʌɶʘʆɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆʐɷɳʏʘʆɶɿɲʑɷʌɸʐʍɻ
Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲɉɉɇʋʉʐɸʆʏɳʍʍʉʆʏɲɿʍʏʉʅɻʏʌʙʉʋʌʉʍʏɲʏɸʐʊʅɸʆʘʆ
RBD07_OM06_068 ʋɸʌɿʉʖʙʆʋʊʍɿʅʉʐʑɷɲʏʉʎʃɲɿʃɲɽʉʌɿʍʅʊʎɽɸʍʅɿʃʉʑʋʄɲɿʍʀʉʐ
ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ.
ɇʑʆʏɲʇɻ/ȵʋɿʃɲɿʌʉʋʉʀɻʍɻȳɸʆɿʃʙʆɇʖɸɷʀʘʆɊɷʌɸʐʍɻʎ(Masterplan)ɲʋʊ
RBD07_OM06_069
ʏɿʎȴȵɉȰ.
ȴɻʅɿʉʐʌɶʀɲɸʆɿɲʀʉʐʅɻʏʌʙʉʐɲɷɸɿʉɷʉʏɻʅɹʆʘʆɲʋʉʄɼʗɸʘʆʆɸʌʉʑʅɹʍɲ
RBD07_OM07_070
ɲʋʊʏɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲɹʃɷʉʍɻʎɲɷɸɿʙʆʖʌɼʍɻʎʆɸʌʉʑ
ȵʋɲʆɸʇɹʏɲʍɻʏʉʐʃɲʆʉʆɿʍʏɿʃʉʑʋʄɲɿʍʀʉʐɲɷɸɿʉɷʊʏɻʍɻʎʖʌɼʍɻʎʆɸʌʉʑ
RBD07_OM07_071
ʃɲɿɸʃʏɹʄɸʍɻʎɹʌɶʘʆɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻʎʐɷɲʏɿʃʙʆʋʊʌʘʆ.
ȵʋɿʃɲɿʌʉʋʉʀɻʍɻʏɻʎɲʋʊʔɲʍɻʎɌ16/6631/1989ʋʉʐʃɲɽʉʌʀɺɸɿʏɲ
RBD07_OM07_072 ʃɲʏʙʏɲʏɲʃɲɿɲʆʙʏɲʏɲʊʌɿɲʏʘʆɲʆɲɶʃɲʀʘʆʋʉʍʉʏɼʏʘʆɲʌɷɸʐʏɿʃʉʑ
ʆɸʌʉʑ
Ⱦɲɽʉʌɿʍʅʊʎʃʌɿʏɻʌʀʘʆɶɿɲʏʉʆʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʉʌʀʘʆʍʐʆʉʄɿʃʙʆ
RBD07_OM07_073
ɲʋʉʄɼʗɸʘʆɲʆɳɉɇ
Ⱦɲʏɲɶʌɲʔɼɲʋʉʄɼʗɸʘʆɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʉʑʆɸʌʉʑɶɿɲʑɷʌɸʐʍɻ,ɳʌɷɸʐʍɻʃɲɿ
RBD07_OM07_074 ʄʉɿʋɹʎʖʌɼʍɸɿʎɲʋʊʅɸɶɳʄʉʐʎʃɲʏɲʆɲʄʘʏɹʎ(Ȱʆɲʔɹʌɸʏɲɿʍɸɲʋʉʄɼʗɸɿʎ
ɳʆʘʏʘʆ10m3/ɻʅɹʌɲ).

Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲ
OM04
OM05
OM05
OM05
OM05
OM05
OM05

OM06

OM06
OM06
OM06
OM06
OM06
OM06
OM07
OM07
OM07
OM07
OM07

15812

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɲ/ɲ Ⱦʘɷɿʃʊʎʅɹʏʌʉʐ

Ʉʆʉʅɲɀɹʏʌʉʐ

20 RBD07_OM07_075 Ɉʉʋʉɽɹʏɻʍɻʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆʃɲʏɲɶʌɲʔɼʎɲʋʉʄɼʗɸʘʆʐʋʉɶɸʀʘʆʐɷɳʏʘʆ
ȴɿɸʌɸʑʆɻʍɻʏʘʆʍʐʆɽɻʃʙʆɸʔɲʌʅʉɶɼʎʏɸʖʆɻʏʙʆɸʅʋʄʉʐʏɿʍʅʙʆ
21 RBD07_OM08_076 ʐʋʊɶɸɿʘʆʐɷʌʉʔʊʌʘʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆʘʎʅɹʍʉʋʉʍʉʏɿʃɼʎɸʆʀʍʖʐʍɻʎʃɲɿ
ʋʉɿʉʏɿʃɼʎʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎʏʘʆɉɉɇ.
Ⱦɲʏɳʌʏɿʍɻɸɶʖɸɿʌɿɷʀʉʐʏɸʖʆɿʃʙʆʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔʙʆɸʔɲʌʅʉɶɼʎʅɸɽʊɷʘʆ
22 RBD07_OM08_077
ɸʋɲʆɲʖʌɻʍɿʅʉʋʉʀɻʍɻʎ
ȴɻʅɿʉʐʌɶʀɲɽɸʍʅɿʃʉʑʋʄɲɿʍʀʉʐɲɷɸɿʉɷʊʏɻʍɻʎɴʐʏɿʉʔʊʌʘʆʉʖɻʅɳʏʘʆ
23 RBD07_OM09_078
ʅɸʏɲʔʉʌɳʎʄʐʅɳʏʘʆ
ȴɿɲʅʊʌʔʘʍɻʃɲʆʉʆɿʍʏɿʃʉʑʋʄɲɿʍʀʉʐ/ʃɲʏɸʐɽʑʆʍɸʘʆɶɿɲʏɻʆ
24 RBD07_OM09_079
ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʏɻʎʋʉɿʊʏɻʏɲʎʆɸʌʉʑʍʏɿʎʅʉʆɳɷɸʎʐɷɲʏʉʃɲʄʄɿɸʌɶɸɿʙʆ
ȵʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʊʎɸɽʆɿʃɼʎʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎʋɸʌʀɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʄʐʅɳʏʘʆʃɲɿ
25 RBD07_OM09_080
ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃʙʆɲʋʉɴʄɼʏʘʆ
ȵʇɸɿɷʀʃɸʐʍɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎɸʄɹɶʖʉʐʃɲɿʃɲɽʉʌɿʍʅʉʑɺʘʆʙʆɶɿɲʏɿʎ
26 RBD07_OM09_081
ɿʖɽʐʉʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɸʎɸʍʘʏɸʌɿʃʙʆʐɷɳʏʘʆ
ȵʇɸɿɷʀʃɸʐʍɻʃʌɿʏɻʌʀʘʆɲɷɸɿʉɷʊʏɻʍɻʎʆɹʘʆ/ɸʋɹʃʏɲʍɻʎʐʔɿʍʏɲʅɹʆʘʆ
27 RBD07_OM09_082
ʅʉʆɳɷʘʆʐɷɲʏʉʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲʎ
Ⱥɸʍʅʉɽɹʏɻʍɻʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃʉʑʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎʋʉɿʉʏɿʃɼʎ
28 RBD07_OM09_083 ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎʏʘʆɲʋʉʌʌʉʙʆʅɸʏɲʄʄɸʀʘʆʃɲʏɳʏʉʋʌʊʏʐʋʉʏʘʆ
ɍɉɈȰ
Ⱥɸʍʅʉɽɹʏɻʍɻ/ʃɲɽʉʌɿʍʅʊʎʉʌʀʘʆ ɸʃʋʉʅʋɼʎʌʑʋʘʆʍɸɸʋʀʋɸɷʉȿɸʃɳʆɻʎ
ɲʋʉʌʌʉɼʎɶɿɲʏɿʎʉʐʍʀɸʎʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎʃɲɿʏʉʐʎɳʄʄʉʐʎʌʑʋʉʐʎʏɻʎ
29 RBD07_OM09_084 ȾɉȰ51354/2641/ȵ103/2010ʃɲɽʙʎɸʋʀʍɻʎʃɲɿɶɿɲʏɿʎɌɇɍʋɲʌɲʅɹʏʌʉʐʎ
ʍɸʍʖɹʍɻʅɸʏʉʐʎʋʉɿʉʏɿʃʉʑʎʍʏʊʖʉʐʎʋʉʐʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲɿʍʏɲɇʖɹɷɿɲ
ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ
Ⱦɲɽʉʌɿʍʅʊʎʍʐʆɽɻʃʙʆʃɲɿʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸʘʆɶɿɲʏɻʍʑʆɷɸʍɻɴɿʉʅɻʖɲʆɿʙʆ
30 RBD07_OM09_085
ʍʏʉɷʀʃʏʐʉɲʋʉʖɹʏɸʐʍɻʎ/ʐʋʉɷʉʖɼɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃʙʆɲʋʉɴʄɼʏʘʆʍɸȵȵȿ
Ⱦɲʏɳʌʏɿʍɻʅɻʏʌʙʉʐʋɻɶʙʆʌʑʋɲʆʍɻʎ(ɸʃʋʉʅʋɹʎ,ɲʋʉʌʌʀʗɸɿʎʃɲɿ
31 RBD07_OM09_086
ɷɿɲʌʌʉɹʎ)
ȰʆɳʋʏʐʇɻɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆʘʆɸʌɶɲʄɸʀʘʆɶɿɲʏɻʆɃʌɽʉʄʉɶɿʃɼɍʌɼʍɻ
32 RBD07_OM10_087
ȿɿʋɲʍʅɳʏʘʆʃɲɿɁɸʌʉʑ
ȵʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʊʎɽɸʍʅɿʃʉʑʋʄɲɿʍʀʉʐɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎɿʄʑʉʎɲʋʊ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎɲʍʏɿʃʙʆʄʐʅɳʏʘʆʅɸɹʅʔɲʍɻʍʏɻʆ
33 RBD07_OM10_088
ɷɿɸʑʌʐʆʍɻʏʉʐʋɸɷʀʉʐɸʔɲʌʅʉɶɼʎʃɲɿʍʏɻʆɲʆɲɽɸʙʌɻʍɻʏʘʆʋʉɿʉʏɿʃʙʆ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃʙʆʏɻʎɸʔɲʌʅʉɺʊʅɸʆɻʎɿʄʑʉʎ
ȴɻʅɿʉʐʌɶʀɲȵʆɿɲʀʉʐɀɻʏʌʙʉʐʋɸʌɿʉʖʙʆɷɿɳɽɸʍɻʎɸʋɸʇɸʌɶɲʍʅɹʆʘʆ
34 RBD07_OM11_089 ʐɶʌʙʆɲʋʉɴʄɼʏʘʆ,ɸʀʏɸʅɹʍʘɳʌɷɸʐʍɻʎɸʀʏɸʅɹʍʘʏɸʖʆɻʏʉʑ
ɸʅʋʄʉʐʏɿʍʅʉʑ(ɌȵȾ354/B/08.03.2011)
Ʌʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʎɸʋɿʄɸɶʅɹʆʘʆʋɸʌɿʉʖʙʆʄɼʗɻʎʐʄɿʃʙʆɶɿɲʏɿʎɲʆɳɶʃɸʎ
35 RBD07_OM11_090
ʏɸʖʆɿʃʙʆɹʌɶʘʆ.
ȵʆʀʍʖʐʍɻʏɻʎʍʐʆɹʌɶɸɿɲʎʏʉʐɇʖɸɷʀʉʐɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʐɷɳʏʘʆʅɸʏɲ
36 RBD07_OM14_091
ɇȰɈȰɀȵɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆʋʉʐɸʆʏɳʍʍʉʆʏɲɿʍʏɿʎʉɷɻɶʀɸʎIPPCʃɲɿSEVESO
ɇʖɸɷɿɲʍʅʊʎʃɲɿɸʔɲʌʅʉɶɼʃɸʆʏʌɿʃʉʑʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎɸɿɷʉʋʉʀɻʍɻʎʃɲɿ
37 RBD07_OM14_092
ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʏɻʎʌʑʋɲʆʍɻʎɲʋʊɲʏʐʖɼʅɲʏɲ/ʔʐʍɿʃɳʔɲɿʆʊʅɸʆɲ

Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲ
OM07
OM08
OM08
OM09
OM09
OM09
OM09
OM09
OM09

OM09

OM09
OM09
OM10

OM10

OM11
OM11
OM14
OM14

15813

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

12.3 ɇʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɳɀɹʏʌɲɉȴȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ
ɈɲɇʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɳɀɹʏʌɲʋʉʐʋʌʉʏɸʀʆʉʆʏɲɿʍʏʉɉȴȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ,ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿ
ʍʏʉʆɅʀʆɲʃɲʋʉʐɲʃʉʄʉʐɽɸʀ:
Ʌʀʆɲʃɲʎ59:ɇʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɳɀɹʏʌɲɉȴȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ
ɲ/ɲ Ⱦʘɷɿʃʊʎʅɹʏʌʉʐ

Ʉʆʉʅɲɀɹʏʌʉʐ

Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲ

1 RBD07_SM02_093 Ƀʌɿʉɽɹʏɻʍɻʏʉʐʋ.Ȱʍʘʋʉʑ
Ʌʌʉʙɽɻʍɻɸɽɸʄʉʆʏɿʃʙʆʍʐʅʔʘʆɿʙʆʅɸʅɸɶɳʄʉʐʎʃɲʏɲʆɲʄʘʏɹʎ(ȴȵɉȰ,
ʍʐʄʄʉɶɿʃɳɲʌɷɸʐʏɿʃɳɷʀʃʏʐɲ)ʋʉʐʃɲʏɲʆɲʄʙʆʉʐʆʋʉʄʑʆɸʌʊɼ
2 RBD07_SM04_094
ʋʌʉʃɲʄʉʑʆʌʑʋɲʆʍɻʍʏɲʐɷɲʏɿʃɳʍʐʍʏɼʅɲʏɲɶɿɲʐɿʉɽɹʏɻʍɻ
ʋʌʘʏʉɴʉʐʄɿʙʆʃɲɿʃʘɷʀʃʘʆʉʌɽɼʎʍʐʅʋɸʌɿʔʉʌɳʎ.
3 RBD07_SM04_095 ɇʑʆɲʗɻɸɽɸʄʉʑʍɿɲʎʍʐʅʔʘʆʀɲʎʅɸʏɲʇʑɷɻʅʉʍʀʉʐͲɲɶʌʉʏɿʃʉʑʏʉʅɹɲ

SM02

4 RBD07_SM04_096 ɇʑʆɲʗɻɸɽɸʄʉʑʍɿɲʎʍʐʅʔʘʆʀɲʎʅɸʏɲʇʑɷɻʅʉʍʀʉʐͲɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃʉʑʏʉʅɹɲ

SM04

5 RBD07_SM05_097 ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃʙʆɲʋʉɴʄɼʏʘʆʋɸʌɿʉʖɼʎȿȰɅȰʍʘʋʉʑ
ȴɿɸʌɸʑʆɻʍɻʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎɳʅɸʍʘʆɷʌɳʍɸʘʆɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʎʏʘʆʋɿɹʍɸʘʆ
6 RBD07_SM05_098
ʍʏɻȿȰɅȰʍʘʋʉʑɲʋʊʏɿʎɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃɹʎɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ
ȵʆʏɲʏɿʃʉʋʉʀɻʍɻʏʘʆʋʌʉʄɻʋʏɿʃʙʆ,ʏɲʃʏɿʃʙʆʃɲɿɹʃʏɲʃʏʘʆ
7 RBD07_SM05_099 ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆɸʋɿɽɸʘʌɼʍɸʘʆʍɸɸʔɲʌʅʉɶɼʏʉʐɲʌ.20ʏʉʐɁ.
4014/2011.
8 RBD07_SM05_100 Ⱦɲʏɳʌʏɿʍɻʃɲʆʊʆʘʆʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎʃɲʏɲɴʉɽʌʙʆ.
Ƀʌɽʉʄʉɶɿʃɼɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʏʘʆɲʍʏɿʃʙʆʄʐʅɳʏʘʆʍɸʉɿʃɿʍʅʉʑʎʋʉʐɷɸʆ
9 RBD07_SM05_101
ɸʇʐʋɻʌɸʏʉʑʆʏɲɿɲʋʊʃɸʆʏʌɿʃɹʎɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎʄʐʅɳʏʘʆ
10 RBD07_SM05_102 ɅɲʑʍɻɷɿɳɽɸʍɻʎʃɲʏɲʄʉʀʋʘʆȲʘʇʀʏɻʍʏʉʆʃʊʄʋʉȰʆʏɿʃʑʌʘʆ

SM05

11 RBD07_SM05_103 Ʌɲʑʍɻɷɿɳɽɸʍɻʎʍʃʘʌʀɲʎȸ/ȾʍʏʉȲʊʌɸɿʉȵʐɴʉʁʃʊ
ɀɿʃʌɼʎɸʅɴɹʄɸɿɲʎɲɶʌʉʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɳɀɹʏʌɲʅɸʀʘʍɻʎɁɿʏʌʉʌʑʋɲʆʍɻʎ
12 RBD07_SM06_104 –Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲʏʘʆɸʐɲʀʍɽɻʏʘʆʍʏɲʆɿʏʌɿʃɳʋɸʌɿʉʖʙʆɲʋʊʏɻʆɸʇɲɹʌʘʍɻ
ʏɻʎɲʅʅʘʆʀɲʎ
13 RBD07_SM07_105 Ȱʆɲʍʑʍʏɲʍɻʃɲɿɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻʋɸʌɿʉʖʙʆʐɶʌʉɴɿʊʏʉʋʘʆ

SM05

14 RBD07_SM08_106 Ȱʆɲʅʊʌʔʘʍɻʄʉɶɿʍʏɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆʋɲʌʊʖʘʆʆɸʌʉʑ.
Ⱦɲɽʉʌɿʍʅʊʎʃɲɿʉʌɿʉɽɹʏɻʍɻʋɸʌɿʉʖʙʆɉɉɇʋʉʐʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʐʆʃɲʃɼ
15 RBD07_SM08_107 ʋʉɿʉʏɿʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻʄʊɶʘʐʔɲʄʅʑʌɿʆʍɻʎɼʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʐʆʏʉʋɿʃɼ
ʐʔɲʄʅʑʌɿʆʍɻ.
Ƀʌɿʍʅʊʎʃɲʏ’ɲʌʖɼʆɺʘʆʙʆʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʑɲʆʊʌʐʇɻʎʆɹʘʆɶɸʘʏʌɼʍɸʘʆ
ɶɿɲʆɹɸʎʖʌɼʍɸɿʎʆɸʌʉʑʃɲɽʙʎʃɲɿɸʋɹʃʏɲʍɻʎɲɷɸɿʙʆʐʔɿʍʏɲʅɹʆʘʆ
16 RBD07_SM08_108
ʖʌɼʍɸʘʆʍʏɲʋɲʌɳʃʏɿɲɉʋʊɶɸɿɲɉɷɲʏɿʃɳɇʐʍʏɼʅɲʏɲʋʉʐ
ʋɲʌɲʏɻʌʉʑʆʏɲɿʔɲɿʆʊʅɸʆɲɉʔɲʄʅʑʌɿʆʍɻʎ.
ɇʐʍʏɻʅɲʏɿʃʊʎɹʄɸɶʖʉʎʏɼʌɻʍɻʎʏʘʆʊʌʘʆʏʘʆɲɷɸɿʙʆɲʋʊʄɻʗɻʎʆɸʌʉʑ
17 RBD07_SM08_109
ʍʏɻʆʔɳʍɻɹʃɷʉʍɻʎʏɻʎɳɷɸɿɲʎ,ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎʃɲɿʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʏʉʐɹʌɶʉʐ
18 RBD07_SM09_110 ȵʋɿɷʊʏɻʍɻɲʄʄɲɶɼʎɲʌɷɸʐʏɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ

SM08

19 RBD07_SM09_111 ȶʌɶɲɸʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʉʑʃɲɿʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎɷɿʃʏʑʘʆɳʌɷɸʐʍɻʎ
Ȱʇɿʉʋʉʀɻʍɻʏʘʆɸʋɸʇɸʌɶɲʍʅɹʆʘʆʐɶʌʙʆɲʋʉɴʄɼʏʘʆɶɿɲ
20 RBD07_SM10_112
ʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɹʎʖʌɼʍɸɿʎ(ɳʌɷɸʐʍɻ,ɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲ,ʋʌɳʍɿʆʉ)
21 RBD07_SM11_113 ȰʌɷɸʐʏɿʃʊɹʌɶʉȵʄɲɿʙʆɲȱʅʔɿʍʍɲʎɁ.Ɍʘʃʀɷɲʎ
ȵʆʀʍʖʐʍɻɹʌɶʘʆɉɷʌʉɷʊʏɻʍɻʎȾʘʋɲʁɷɿʃʉʑɅɸɷʀʉʐɲʋʊȿʀʅʆɻɉʄʀʃɻ,Ɂ.
22 RBD07_SM11_114
Ȳʉɿʘʏʀɲʎ
ȶʌɶɲɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎʋʌʉɴʄɼʅɲʏʉʎʑɷʌɸʐʍɻʎȴȾɎɲʖʆʙʆʃɲɿɈȾ
23 RBD07_SM11_115 Ⱦɲʍʏɹʄʄɲʎ,Ɂɸʌʉʏʌɿɴɿɳʎ,ȰʏʏɳʄɻʎʏɻʎȴȵɀɸʍʍɲʋʀʘʆȴɼʅʉʐȴɿʌʔʑʘʆͲ
ɀɸʍʍɲʋʀʘʆ

SM09

SM04
SM04

SM05
SM05
SM05
SM05
SM05

SM06
SM07

SM08

SM08

SM08
SM09

SM10
SM11
SM11
SM11

15814

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɲ/ɲ Ⱦʘɷɿʃʊʎʅɹʏʌʉʐ

Ʉʆʉʅɲɀɹʏʌʉʐ

Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲ

24 RBD07_SM11_116 ȾɲʏɲʍʃɸʐɼȰʌɷɸʐʏɿʃʉʑȴɿʃʏʑʉʐȲɿʍʏʌɿɺɲɁ.ɌɽɿʙʏɿɷɲʎȲ’ʔɳʍɻ
ȾɲʏɲʍʃɸʐɼʄɿʅʆʉɷɸʇɲʅɸʆɼʎʃɲɿɹʌɶʘʆʑɷʌɸʐʍɻʎȾɲʍʏɲʆɿɳʎʆ.
25 RBD07_SM11_117
Ȱʄʉʆʆɼʍʉʐ
26 RBD07_SM11_118 ȾɲʏɲʍʃɸʐɼȿɿʅʆʉɷɸʇɲʅɸʆɼʎɅɲʆʊʌʅʉʐʆ.ɇʃʉʋɹʄʉʐ

SM11

27 RBD07_SM11_119 ȾɲʏɲʍʃɸʐɼɌʌɳɶʅɲʏʉʎʃɲɿɲɶʘɶʉʑʅɸʏɲʔʉʌɳʎɌɸʌɸʃɳʅʋʉʐʆ.ɇʃʑʌʉʐ

SM11

28 RBD07_SM11_120 ȾɲʏɲʍʃɸʐɼɌʌɳɶʅɲʏʉʎɎɲʖʆʙʆɁ.ȵʑɴʉɿɲʎ
ȴɿɸʌɸʑʆɻʍɻɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻʎʏʘʆɸʋɸʇɸʌɶɲʍʅɹʆʘʆʄʐʅɳʏʘʆʏʘʆȵȵȿɶɿɲʏɻʆ
29 RBD07_SM14_121 ɸʆʀʍʖʐʍɻʏʘʆɶɸɿʏʉʆɿʃʙʆʅɸʏɿʎɽɹʍɸɿʎʋɲʌɲɶʘɶɼʎʏʉʐʎʃʉʃʃʘɷʙʆ
ʐɷʌʉʔʉʌɹʘʆ,ʏʘʆʋʌʉʍʖʘʅɲʏɿʃʙʆʋɸʌɿʉʖʙʆʏʉʐʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
ȵʔɲʌʅʉɶɼʏɸʖʆɻʏʉʑɸʅʋʄʉʐʏɿʍʅʉʑʋʌʉʍʖʘʅɲʏɿʃʙʆʐɷʌʉʔʉʌɹʘʆʅɸ
30 RBD07_SM14_122
ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻʋʄɻʅʅʐʌɿʃʙʆɲʋʉʌʌʉʙʆ
ȵʔɲʌʅʉɶɼʏɸʖʆɻʏʉʑɸʅʋʄʉʐʏɿʍʅʉʑʋʌʉʍʖʘʅɲʏɿʃʙʆʐɷʌʉʔʉʌɹʘʆʅɸ
31 RBD07_SM14_123 ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻʏɻʎʖɸɿʅɸʌɿʆɼʎɲʋʉʌʌʉɼʎʏʉʐȱʆʘʌʉʐʏʉʐʋʉʏɲʅʉʑ
Ȱʍʘʋʉʑ.
32 RBD07_SM15_124 ȵʆɻʅɹʌʘʍɻʃɲɿɸʐɲɿʍɽɻʏʉʋʉʀɻʍɻʏʉʐʃʉɿʆʉʑʍɸɽɹʅɲʏɲʆɸʌʉʑ
ȵʆʀʍʖʐʍɻɷʌɳʍɸʘʆʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆʍʏɻʆɅʌʘʏʉɴɳɽʅɿɲ
33 RBD07_SM15_125
ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻ
34 RBD07_SM15_126 Ƀʌɶɳʆʘʍɻɸʆɻʅɸʌʘʏɿʃʙʆɻʅɸʌʀɷʘʆ
Ƀʌɶɳʆʘʍɻɸʆɻʅɸʌʘʏɿʃʙʆɻʅɸʌʀɷʘʆ,ɶɿɲɽɹʅɲʏɲʆɹʘʆʏɸʖʆʉʄʉɶɿʙʆ,
35 RBD07_SM15_127 ʍʑɶʖʌʉʆʘʆʃɲʄʄɿɸʌɶɻʏɿʃʙʆʏɸʖʆɿʃʙʆ,ɽɸʅɳʏʘʆʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ
ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ,ɸʐʔʉʌʀɲʎʏʘʆɶɸʘʌɶɿʃʙʆɸɷɲʔʙʆʃ.ʄʋ.
Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲɷɿɸʌɸʐʆɻʏɿʃɼʎʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎʏʘʆʍɻʅɸɿɲʃʙʆ
36 RBD07_SM18_128
ɲʋʉʌʌʀʗɸʘʆɶɿɲʏʉʆȲʉɿʘʏɿʃʊȾɻʔɿʍʍʊ
Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲɷɿɸʌɸʐʆɻʏɿʃɼʎʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎʏʘʆʍɻʅɸɿɲʃʙʆ
37 RBD07_SM18_129
ɲʋʉʌʌʀʗɸʘʆʍʏɻȿȰɅȰʍʘʋʉʑ

SM11

SM11
SM11

SM14
SM14
SM14
SM15
SM15
SM15
SM15
SM18
SM18

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

12.4 ɅɲʌʉʐʍʀɲʍɻȲɲʍɿʃʙʆʃɲɿɇʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃʙʆɀɹʏʌʘʆ
12.4.1 ɀɹʏʌɲʋʉʐɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲɿʍɸʊʄɲʏɲɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃɳʃɲɿʐʋʊɶɸɿɲʐɷɲʏɿʃɳʍʐʍʏɼʅɲʏɲ
Ȱʋʊ ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏʘʆ 74 ʅɹʏʌʘʆ, ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ʋʌʉʏɲɽɸʀ ʍʏʉ ɉɷɲʏɿʃʊ ȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲ Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ ɇʏɸʌɸɳʎ
ȵʄʄɳɷɲʎ, ʏɲ 18 ɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲɿ ʍɸ ʊʄɲ ʏɲ ɉɇ, ɸʃ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ 10 ɸʀʆɲɿ ɴɲʍɿʃɳ ʅɹʏʌɲ ʃɲɿ 8
ʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɳ. Ɉɲ ɴɲʍɿʃɳ ʅɹʏʌɲ ʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿ ʃɲʏɳ ʃʑʌɿʉ ʄʊɶʉ ʅɸ ʏɻʆ ɸʃʋʄɼʌʘʍɻ ʏʘʆ
ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆ ʋʉʐ ɲʋʉʌʌɹʉʐʆ ɹʅʅɸʍɲ ɼ ɳʅɸʍɲ ɲʋʊ ʏʉ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆʉ ɽɸʍʅɿʃʊ ʋʄɲʀʍɿʉ ʃɲɿ
ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿʍʏʉʆɅʀʆɲʃɲ60.

ɅȵɆȻȳɆȰɌȸɀȵɈɆɃɉ

Ʌʌʉʍɲʌʅʉɶɼʏɿʅʉʄʉɶɿɲʃɼʎ
ʋʉʄɿʏɿʃɼʎʙʍʏɸʅɸ
ɸʐɹʄɿʃʏʉʃɲɿ
ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʏʌʊʋʉʆɲ
ʐʋɻʌɸʏɸʀʘʎʃʑʌɿɲ
ʍʏʊʖɸʐʍɻʏɻʆ
ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼɲɸɿʔʉʌʀɲ
ʃɲɿʏɻʆɲʋʉʔʐɶɼ
ʍʋɲʏɳʄɻʎʆɸʌʉʑ

ȴɿɲʅʊʌʔʘʍɻ ʃɲɿ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ɸʆɿɲʀɲʎ ʏɿʅʉʄʉɶɿɲʃɼʎ ʋʉʄɿʏɿʃɼʎ ɶɿɲ ʏʉ
ʆɸʌʊ ʅɸ ʍʏʊʖʉ ʏʉʆ ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʊ ʏɻʎ ʍʋɲʏɳʄɻʎ ʏʉʐ ʆɸʌʉʑ ʃɲɿ ʏɻʆ
ʍʏɲɷɿɲʃɼɲʆɳʃʏɻʍɻʏʉʐʃʊʍʏʉʐʎʏʉʐʆɸʌʉʑ,ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻʏɿʎ
ʃʉɿʆʘʆɿʃɹʎʃɲɿʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɹʎʋɲʌɲʅɹʏʌʉʐʎ.

RBD07_OM05_057

Ȱʆɲɷɿʉʌɶɳʆʘʍɻ
/ȵʇʉʌɽʉʄʉɶɿʍʅʊʎʏʉʐ
ɽɸʍʅɿʃʉʑʋʄɲɿʍʀʉʐ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʔʉʌɹʘʆ
ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʍʐʄʄʉɶɿʃʙʆ
ɷɿʃʏʑʘʆɳʌɷɸʐʍɻʎ

Ɉʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏʘʆ Ƀʌɶɲʆɿʍʅʙʆ ȵɶɶɸʀʘʆ Ȳɸʄʏɿʙʍɸʘʆ
ɽɸʍʅʉɽɸʏɼɽɻʃɸ
ʏʉ
1958
ʃɲɿ
ʍʏɻʆ
ʋʉʌɸʀɲ
ʏʌʉʋʉʋʉɿɼɽɻʃɸ/ʍʐʅʋʄɻʌʙɽɻʃɸʅɸʍɸɿʌɳʆʉʅʉɽɸʏɻʅɳʏʘʆ.Ɉʉʅɹʏʌʉ
ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʍʏɻ ɷɿɲʅʊʌʔʘʍɻ ʋʌʉʏɳʍɸʘʆ ʃɲɿ ɽɸʍʅɿʃʙʆ
ʏʌʉʋʉʋʉɿɼʍɸʘʆ ʍʖɸʏɿʃʙʆ ʅɸ ʏɻʆ ɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻ ʏɻʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʃɲɿ
ʏɻʆʋʄɼʌɻɷɿɸʐʃʌʀʆɿʍɻʏʉʐɽɸʍʅɿʃʉʑʋʄɲɿʍʀʉʐʏʘʆɈɃȵȲ/ȳɃȵȲ,ɹʏʍɿ
ʙʍʏɸʆɲɴɸʄʏɿʘɽɸʀʉʐʍɿɲʍʏɿʃɳɻɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʏʉʐɲʌɷɸʐʏɿʃʉʑʆɸʌʉʑ.
ɇʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ɲʐʏʊ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɻ ɸʀʆɲɿ ɻ ʍʑʍʏɲʍɻ ɸɿɷɿʃɼʎ ʉʅɳɷɲʎ
ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʅɸ ɸʃʋʌʉʍʙʋʉʐʎ ʊʄʘʆ ʏʘʆ ɸʅʋʄɸʃʊʅɸʆʘʆ ɽɸʍʅɿʃʙʆ
ʔʉʌɹʘʆ ɻ ʉʋʉʀɲ ɽɲ ɷɿɲʅʉʌʔʙʍɸɿ ʋʌʉʏɳʍɸɿʎ ɶɿɲ ʏɿʎ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɸʎ
ɽɸʍʅɿʃɹʎ ʃɲɿ ʃɲʆʉʆɿʍʏɿʃɹʎ ʏʌʉʋʉʋʉɿɼʍɸɿʎ ɶɿɲ ʏʉʆ ɸʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʊ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʏʘʆɈɃȵȲ/ȳɃȵȲ.

ȵʋɲʆɸʇɹʏɲʍɻʏʉʐ
ʃɲʆʉʆɿʍʏɿʃʉʑʋʄɲɿʍʀʉʐ
ɲɷɸɿʉɷʊʏɻʍɻʎʖʌɼʍɻʎ
ʆɸʌʉʑʃɲɿɸʃʏɹʄɸʍɻʎ
ɹʌɶʘʆɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻʎ
ʐɷɲʏɿʃʙʆʋʊʌʘʆ

Ȱʆɲɽɸʙʌɻʍɻ ʏʘʆ ʋʌʉɴʄɹʗɸʘʆ ʏɻʎ ȾɉȰ 43504/2005 (1784 ɌȵȾȲ)
ʃɲɿ ʄʉɿʋʙʆ ʍʖɸʏɿʃʙʆ ʃɲʆʉʆɿʍʏɿʃʙʆ ɷɿɲʏɳʇɸʘʆ, ʙʍʏɸ ʅɸʏɲʇʑ ɳʄʄʘʆ
(ɲ) ʆɲ ɸʇɸʏɳɺɸʏɲɿ ɻ ʍʐʅɴɲʏʊʏɻʏɲ ɸʃʏɹʄɸʍɻʎ ɹʌɶʘʆ ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻʎ
ʐɷɲʏɿʃʙʆ ʋʊʌʘʆ ʍɸ ʍʖɹʍɻ ʅɸ ʏɲ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲ ʍʏʉ ɇʖɹɷɿʉ
ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʍɸ ʋʌʙɿʅʉ ʍʏɳɷɿʉ, ʅɸ ʍʏʊʖʉ ʏɻʆ ɹɶʃɲɿʌɻ ɸʆɻʅɹʌʘʍɻ
ʏʘʆ ɸʆɷɿɲʔɸʌʊʅɸʆʘʆ, (ɴ) ʆɲ ɷɿɸʌɸʐʆɻɽɸʀ ɻ ɲɷɸɿʉɷʊʏɻʍɻ ʖʌɼʍɸʘʆ
ʑɷɲʏʉʎɶɿɲɶɸʘɽɸʌʅɿʃʉʑʎʍʃʉʋʉʑʎ.

RBD07_OM04_056

ɃɁɃɀȰɀȵɈɆɃɉ

RBD07_OM07_071

ȾɏȴȻȾɃɇ
ɀȵɈɆɃɉ

Ʌʀʆɲʃɲʎ60:Ȳɲʍɿʃɳʅɹʏʌɲʋʉʐɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲɿʍɸʊʄɲʏɲɉɇ

15815

15816

RBD07_OM09_078

RBD07_OM07_072

ȾɏȴȻȾɃɇ
ɀȵɈɆɃɉ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɃɁɃɀȰɀȵɈɆɃɉ

ɅȵɆȻȳɆȰɌȸɀȵɈɆɃɉ

ȵʋɿʃɲɿʌʉʋʉʀɻʍɻʏɻʎ
ɲʋʊʔɲʍɻʎ
Ɍ16/6631/1989ʋʉʐ
ʃɲɽʉʌʀɺɸɿʏɲʃɲʏʙʏɲʏɲʃɲɿ
ɲʆʙʏɲʏɲʊʌɿɲʏʘʆ
ɲʆɲɶʃɲʀʘʆʋʉʍʉʏɼʏʘʆ
ɲʌɷɸʐʏɿʃʉʑʆɸʌʉʑ

ɇʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ɉʋʉʐʌɶɿʃɼ Ȱʋʊʔɲʍɻ Ɍ16/6631/1989
ʃɲɽʉʌʀʍɽɻʃɲʆ ʏɲ ʃɲʏʙʏɲʏɲ ʃɲɿ ʏɲ ɲʆʙʏɲʏɲ ʊʌɿɲ ʏʘʆ ɲʆɲɶʃɲʀʘʆ
ʋʉʍʉʏɼʏʘʆ ɲʌɷɸʐʏɿʃʉʑ ʆɸʌʉʑ ɶɿɲ ʏɻʆ ʉʌɽʉʄʉɶɿʃɼ ʖʌɼʍɻ ʏʘʆ
ʐɷɲʏɿʃʙʆ ʋʊʌʘʆ ʍʏɻʆ ɳʌɷɸʐʍɻ ɲʆɳ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ ʃɲʄʄɿɸʌɶɸɿʙʆ ʃɲɿ
ɲʆɳ ɉɷɲʏɿʃʊ ȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲ. Ɉɲ ʊʌɿɲ ɲʐʏɳ ɹʖʉʐʆ ʐʋʉʄʉɶɿʍɽɸʀ ɲʆɳ
ʅɼʆɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋɸʌʀʉɷʉ Ȱʋʌɿʄʀʉʐ – ɇɸʋʏɸʅɴʌʀʉʐ ʃɲɿ ɿʍʖʑʉʐʆ ʃɲɿ
ɲɽʌʉɿʍʏɿʃɳ.Ƀʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎʏʘʆɲʆɲɶʃɲʀʘʆʋʉʍʉʏɼʏʘʆɹɶɿʆɸʅɸʏɻ
ʅɹɽʉɷʉ Blanney Ͳ Gridle. Ʌʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿ ɻ ɸʋɿʃɲɿʌʉʋʉʀɻʍɻ ʏɻʎ
ɲʋʊʔɲʍɻʎ ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎ ʐʋʊʗɻ ʏɲ ʅɸʏɸʘʌʉʄʉɶɿʃɳ ɷɸɷʉʅɹʆɲ ɲʋʊ
ʏʉ 1989 ʃɲɿ ʅɸʏɳ, ʃɲɿ ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎ ʐʋʊʗɻ ʏɿʎ ʋʌʉɴʄɹʗɸɿʎ ʏʉʐ
ɇʖɸɷʀʉʐȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ.

ȴɻʅɿʉʐʌɶʀɲɽɸʍʅɿʃʉʑ
ʋʄɲɿʍʀʉʐɲɷɸɿʉɷʊʏɻʍɻʎ
ɴʐʏɿʉʔʊʌʘʆʉʖɻʅɳʏʘʆ
ʅɸʏɲʔʉʌɳʎʄʐʅɳʏʘʆ

ȸ ɲʆɳɶʃɻ ɶɿɲ ʏɻ ɽɹʍʋɿʍɻ ɸʆʊʎ ʉʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆʉʐ ʆʉʅʉɽɸʏɿʃʉʑ
ʋʄɲɿʍʀʉʐ ʋʉʐ ɽɲ ɷɿɹʋɸɿ ʏɻʆ ɲɷɸɿʉɷʊʏɻʍɻ ʏʘʆ ɴʐʏɿʉʔʊʌʘʆ
ʉʖɻʅɳʏʘʆ ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ ɲʍʏɿʃʙʆ ʄʐʅɳʏʘʆ, ʃɲɽʙʎ ʏʉ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆʉ
ʆʉʅʉɽɸʏɿʃʊ ʋʄɲʀʍɿʉ, ɷɸʆ ʋʌʉɴʄɹʋɸɿ ʏɻʆ ʐʋʉʖʌɹʘʍɻ ʄɼʗɻʎ ɳɷɸɿɲʎ
ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ɸʌɶɲʍɿʙʆ ʍʐʄʄʉɶɼʎ ʃɲɿ ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ ɲʍʏɿʃʙʆ
ʄʐʅɳʏʘʆ. ɇʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʋɲʄɲɿʊʏɸʌɻ ɲʋʊʔɲʍɻ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ
ɀɸʏɲʔʉʌʙʆ,ɻɲɷɸɿʉɷʊʏɻʍɻʏʘʆɴʐʏɿʉʔʊʌʘʆʉʖɻʅɳʏʘʆʅɸʏɲʔʉʌɳʎ
ɴʉɽʌʉʄʐʅɳʏʘʆ ɲʋɲɿʏʉʑʍɸ ʅʊʆʉ ʏɻʆ ɹʃɷʉʍɻ ɳɷɸɿɲʎ ʃʐʃʄʉʔʉʌʀɲʎ,
ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲʆ ʅʊʆʉ ɽɹʅɲʏɲ ʃʐʃʄʉʔʉʌʀɲʎ.
Ɉɲ ʋʌʉɴʄɼʅɲʏɲ ɲʋʊ ʏɻʆ ʅɻ ɸʄɸɶʖʊʅɸʆɻ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʃɲɿ ʏɻʆ
ɲʆɸʇɹʄɸɶʃʏɻ ɲʋʊʌʌɿʗɻ ʏʘʆ ɲʍʏɿʃʙʆ ʄʐʅɳʏʘʆ ʋʉʐ ʅɸʏɲʔɹʌʉʆʏɲɿ
ɲʋʊʏɲɴʐʏɿʉʔʊʌɲʍɸʋʌʉʍʏɲʏɸʐʊʅɸʆɸʎʋɸʌɿʉʖɹʎ,ʍɸɴɿʉʏʊʋʉʐʎ,ʍɸ
ʐɷɳʏɿʆɲ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ, ʍɸ ɲɶʘɶʉʑʎ ʉʅɴʌʀʘʆ ɼ ɲʃɲɽɳʌʏʘʆ, ʍɸ
ʖʘʅɲʏɸʌɹʎ, ʍɸ ʖʘʌɳʔɿɲ ʃʏʄ., ʄʊɶʘ ɹʄʄɸɿʗɻʎ ʅɻʖɲʆɿʍʅʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ
ɸʀʆɲɿʍɻʅɲʆʏɿʃɳ.
Ɉʉ ʅɹʏʌʉ ɲʔʉʌɳ ʍʏɻ ɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ ʃʉʆʉʆɿʍʏɿʃʉʑ ʋʄɲɿʍʀʉʐ
ɲɷɸɿɷʉʏɻʍɻʎ ʏʘʆ ɴʐʏɿʉʔʊʌʘʆ ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ ʄʐʅɳʏʘʆ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ɽɲ
ʃɲɽʉʌʀɺɸɿ ɸɿɷɿʃɳ ʅɹʏʌɲ ɶɿɲ ʏʉʆ ɸʆʏʉʋɿʍʅʊ ʃɲɿ ɹʄɸɶʖʉ ʏʘʆ
ɴʐʏɿʉʔʊʌʘʆ. ȵʆɷɸɿʃʏɿʃɳ ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ: ʍʑʍʏɻʅɲ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼʎ
ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ ʃɳɽɸ ɴʐʏɿʉʔʊʌʉʐ, ɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ ʅɻʏʌʙʉʐ
ɲɷɸɿʉɷʉʏɻʅɹʆʘʆ ɴʐʏɿʉʔʉʌɹʘʆ, ʋʌʊɴʄɸʗɻ ɶɿɲ ɷɿɲʍʏɲʑʌʘʍɻ ʅɸ ʏɿʎ
ɴɿʉʅɻʖɲʆʀɸʎ, ʋʌʊɴʄɸʗɻ ɶɿɲ ɷɿɸʑʌʐʆʍɻ ʏʉʐ ɷɿʃʏʑʉʐ ʏʘʆ ɸʄɸɶʃʏʙʆ,
ʃɲɽʉʌɿʍʅʊʎ ʏʘʆ ɲʌʅʊɷɿʘʆ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ɸʄɹɶʖʉʐ ʃɲɿ ɸʋɿɴʉʄɼʎ
ɲʐʍʏɻʌʙʆ ʃʐʌʙʍɸʘʆ ɶɿɲ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɹʎ ʋɲʌɲɴɳʍɸɿʎ (ʋ.ʖ.
ʋʌʉʍʏʀʅʘʆɳʅɸʍɲɸɿʍʋʌɲʖɽɹʘʆʃɲɿʃʄɿʅɳʃʘʍɻɲʐʏʙʆʅɸɲʔɲʀʌɸʍɻ
ɳɷɸɿɲʎ ʃɲɿ ʃɲʏɳʍʖɸʍɻʎ ʉʖɼʅɲʏʉʎ), ɸʅʋʄʉʃɼ ʏʘʆ ȴɼʅʘʆ,
ɸʋɿɴɸɴɲʀʘʍɻɷɿɳɽɸʍɻʎʏʘʆʅɸʏɲʔɸʌʊʅɸʆʘʆʄʐʅɳʏʘʆʍʏɻʆȵȵȿ.

RBD07_OM09_080

ȾɏȴȻȾɃɇ
ɀȵɈɆɃɉ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɃɁɃɀȰɀȵɈɆɃɉ

ɅȵɆȻȳɆȰɌȸɀȵɈɆɃɉ

ȵʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʊʎɸɽʆɿʃɼʎ
ʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎʋɸʌʀ
ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʄʐʅɳʏʘʆʃɲɿ
ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃʙʆɲʋʉɴʄɼʏʘʆ

ȸ ɉʋʉʐʌɶɿʃɼ Ȱʋʊʔɲʍɻ ȵ1ɴ/221/1965 ʋɸʌʀ ɷɿɳɽɸʍɻʎ ʄʐʅɳʏʘʆ ʃɲɿ
ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃʙʆ ɲʋʉɴʄɼʏʘʆ ʃɲɿ ʉɿ ʅɸʏɹʋɸɿʏɲ ʏʌʉʋʉʋʉɿɼʍɸɿʎ ʏɻʎ,
ɲʋʉʏɸʄʉʑʍɸʃɲɿɲʋʉʏɸʄɸʀʍɸʅɸɶɳʄʉɴɲɽʅʊ,ɲʃʊʅɲʃɲɿʍɼʅɸʌɲ,ʏʉ
ɴɲʍɿʃʊɽɸʍʅɿʃʊʋʄɲʀʍɿʉʋʉʐɷɿɹʋɸɿʏɻɷɿɳɽɸʍɻʄʐʅɳʏʘʆʃɲɿʐɶʌʙʆ
ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃʙʆ ʃɲɿ ɲʍʏɿʃʙʆ ɲʋʉɴʄɼʏʘʆ. ȸ ɉȰ ȵ1ɴ/221/1965
ʖɲʌɲʃʏɻʌʀʍʏɻʃɸ ʘʎ ɹʆɲ ʋʌʘʏʉʋʉʌɿɲʃʊ ɽɸʍʅɿʃʊ ʋʄɲʀʍɿʉ ɶɿɲ ʏɻʆ
ɸʋʉʖɼ ʏɻʎ, ʏʉ ʉʋʉʀʉ ʘʍʏʊʍʉ ɷɸʆ ʃɲʄʑʋʏɸɿ ʍɼʅɸʌɲ ʏɻʆ ʍʑɶʖʌʉʆɻ
ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼ ʋʉʄɿʏɿʃɼ. ȹɷɻ ʅɸ ʏɻʆ ȾɉȰ 145116/2011
ʃɲʏɲʌɶʉʑʆʏɲɿ ʉɿ ʍʖɸʏɿʃɹʎ ʌʐɽʅʀʍɸɿʎ ʏʘʆ ɳʌɽʌʘʆ 2, 7, 8, 12 ʃɲɿ 14
ʏɻʎɉɶɸɿʉʆʉʅɿʃɼʎȴɿɳʏɲʇɻʎɲʌɿɽ.ȵ1ɴ/221/1965(Ȳʚ138),ʊʋʘʎɲʐʏɼ
ɸʀʖɸ ʏʌʉʋʉʋʉɿɻɽɸʀ ʃɲɿ ɿʍʖʑɸɿ, ɸʆʙ ʍʏʉ ɳʌɽʌʉ 59 ʏʉʐ Ɂ4042/2012
ʋɸʌɿɶʌɳʔɸʏɲɿ ɻ ʃɲɽʉʄɿʃɼ ʏɻʎ ʃɲʏɳʌɶɻʍɻ, ɻ ʉʋʉʀɲ ʘʍʏʊʍʉ ɸʆɹʖɸɿ
ɲʍɳʔɸɿɸʎ ʘʎ ʋʌʉʎ ɸʆɷɸʖʊʅɸʆʉ ʆʉʅɿʃʊ ʃɸʆʊ. ɇʐʆɲʇɿʉʄʉɶʙʆʏɲʎ ʏɲ
ɲʆʘʏɹʌʘʋʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿɻɽɹʍʋɿʍɻɸʆʊʎʍʑɶʖʌʉʆʉʐʆʉʅɿʃʉʑʋʄɲɿʍʀʉʐ
ɶɿɲʏɻʆɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʐɶʌʙʆɲʋʉɴʄɼʏʘʆ.

RBD07_OM09_084

ɇʏʊʖʉʎʏʉʐʅɹʏʌʉʐɲʋʉʏɸʄɸʀʉʃɲɽʉʌɿʍʅʊʎʉʌʀʘʆɸʃʋʉʅʋɼʎɶɿɲʏɿʎ
ʉʐʍʀɸʎʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎʃɲɿɳʄʄʉʐʎʌʑʋʉʐʎʋʉʐɸʋɻʌɸɳɺʉʐʆʏɲ
ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃɳʑɷɲʏɲʃɲɿɽɸʍʋʀɺʉʆʏɲɿʅɸʏɻʆȾɉȰ
51354/2641/ȵ103/2010.Ⱦɲʏɳʏʉʆʉʌɿʍʅʊʏʘʆʉʌɿɲʃʙʆʏɿʅʙʆ
ɸʃʋʉʅʋʙʆɽɲʋʌɹʋɸɿʆɲʄɻʔɽʉʑʆʐʋʊʗɻ:
Ⱥɸʍʅʉɽɹʏɻʍɻ/ʃɲɽʉʌɿʍʅʊʎ
ʉʌʀʘʆɸʃʋʉʅʋɼʎʌʑʋʘʆʍɸ
ɸʋʀʋɸɷʉȿɸʃɳʆɻʎ
ɲʋʉʌʌʉɼʎɶɿɲʏɿʎʉʐʍʀɸʎ
ʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎʃɲɿʏʉʐʎ
ɳʄʄʉʐʎʌʑʋʉʐʎʏɻʎȾɉȰ
51354/2641/ȵ103/2010
ʃɲɽʙʎɸʋʀʍɻʎʃɲɿɶɿɲʏɿʎ
Ɍɇɍʋɲʌɲʅɹʏʌʉʐʎʍɸ
ʍʖɹʍɻʅɸʏʉʐʎʋʉɿʉʏɿʃʉʑʎ
ʍʏʊʖʉʐʎʋʉʐʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲɿ
ʍʏɲɇʖɹɷɿɲȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ

i.ʏɲɅʉɿʉʏɿʃɳɅɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɳɅʌʊʏʐʋɲʋʉʐɹʖʉʐʆɽɸʍʋɿʍɽɸʀʍɸ
ʊʌʉʐʎʅɹʍʘʆɸʏɼʍɿʘʆʍʐɶʃɸʆʏʌʙʍɸʘʆʅɸʏɻʆȾɉȰ
51354/2641/ȵ103/2010
ii.ʏɲʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲʍʏɻʆɃɷɻɶʀɲ91/271/ȵɃȾ
iii.ɻɲʌɲʀʘʍɻʋʉʐɸʋɿʏʐɶʖɳʆɸʏɲɿʃɲʏɳʏɻɽɸʌɿʆɼʋɸʌʀʉɷʉɲʋʊʏɻʆ
ɸʄɳʖɿʍʏɻʋɲʌʉʖɼʏʉʐʋʉʏɲʅʉʑʃɲɿʏɿʎʅɹɶɿʍʏɸʎʋɲʌʉʖɹʎʏʘʆʐɶʌʙʆ
ɲʋʉɴʄɼʏʘʆɲʋʊʏɿʎɷɿɳʔʉʌɸʎɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃɹʎʃɲɿʄʉɿʋɹʎ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
iv.Ƀʖɲʌɲʃʏɼʌɲʎɸʐɲɿʍɽɻʍʀɲʎʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎ
v.Ɉʉɸʃʏɿʅʙʅɸʆʉɻʅɸʌɼʍɿʉʃɲɿɸʃʏɿʅʙʅɸʆʉɸʏɼʍɿʉʌʐʋɲʆʏɿʃʊ
ʔʉʌʏʀʉʏɻʎɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ
vi.ȸʍʐɶʃɹʆʏʌʘʍɻʏʘʆɴɲʍɿʃʙʆʋɲʌɲʅɹʏʌʘʆʌʐʋɲʆʏɿʃʉʑʔʉʌʏʀʉʐ
vii.ȸʍʐʍʖɹʏɿʍɻʅɸʋɸʌɿʉʖɹʎʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎʘʎʋʌʉʎʏʉʋʊʍɿʅʉʆɸʌʊ.Ƀɿ
ɃʌɿɲʃɹʎɈɿʅɹʎȵʃʋʉʅʋʙʆɽɲɲʋʉʏɸʄʉʑʆʅɹɶɿʍʏɸʎʏɿʅɹʎʏɿʎʉʋʉʀɸʎɽɲ
ʋʌɹʋɸɿʆɲɿʃɲʆʉʋʉɿʉʑʆʍɸʃɳɽɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʏɲʐɶʌɳɲʋʊɴʄɻʏɲʏʘʆ
ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃʙʆʃɲɿʄʉɿʋʙʆɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆʋʉʐɲʆɲʋʏʑʍʍʉʆʏɲɿ
ɸʆʏʊʎʏɻʎʄɸʃɳʆɻʎɲʋʉʌʌʉɼʎ.

15817

15818

RBD07_OM14_092

RBD07_OM09_085

ȾɏȴȻȾɃɇ
ɀȵɈɆɃɉ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɃɁɃɀȰɀȵɈɆɃɉ

ɅȵɆȻȳɆȰɌȸɀȵɈɆɃɉ

Ⱦɲɽʉʌɿʍʅʊʎʍʐʆɽɻʃʙʆʃɲɿ
ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸʘʆɶɿɲʏɻ
ʍʑʆɷɸʍɻɴɿʉʅɻʖɲʆɿʙʆʍʏʉ
ɷʀʃʏʐʉ
ɲʋʉʖɹʏɸʐʍɻʎ/ʐʋʉɷʉʖɼ
ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃʙʆɲʋʉɴʄɼʏʘʆ
ʍɸȵȵȿ

Ƀɿ ʔʉʌɸʀʎ ɷɿɲʖɸɿʌɿʍɻʎ ʏʘʆ ɷɿʃʏʑʘʆ ɲʋʉʖɹʏɸʐʍɻʎ ʃɲɿ ʏʘʆ ȵȵȿ ɽɲ
ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸʃɷʙʍʉʐʆ ʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏʘʆ ɷɿʃʏʑʘʆ
ɲʋʉʖɹʏɸʐʍɻʎ ɼ ʆɲ ɲʆɲɽɸʘʌɼʍʉʐʆ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆʉʐʎ ʊʋʉʐ ɽɲ
ʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʉɿ ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ ʍʑʆɷɸʍɻʎ ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʙʆ ʍʏʉ ɷʀʃʏʐʉ
ɼ/ʃɲɿʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎɶɿɲʏɻʆʐʋʉɷʉʖɼɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃʙʆɲʋʉɴʄɼʏʘʆʍʏɿʎ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ. ȳɿɲ ʏɻʆ ɹʃɷʉʍɻ/ɲʆɲɽɸʙʌɻʍɻ ʏʘʆ
ʃɲʆʉʆɿʍʅʙʆ ɲʐʏʙʆ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɻ ɶʆʘʅʉɷʊʏɻʍɻ ʏɻʎ ȴ/ʆʍɻʎ ɉɷɳʏʘʆ.
Ƀɿ ʃɲʆʉʆɿʍʅʉʀ ɲʐʏʉʀ ɽɲ ʃʉɿʆʉʋʉɿɻɽʉʑʆ ʍʏɿʎ ȴ/ʆʍɸɿʎ ɉɷɳʏʘʆ ʃɲɿ
ʍʏɻʆ ȵȳɉ ʃɲɽʙʎ ɸʋʀʍɻʎ ʃɲɿ ʍʏɿʎ ɲʌʅʊɷɿɸʎ ɶɿɲ ʏʉʐʎ ʍʖɸʏɿʃʉʑʎ
ɸʄɹɶʖʉʐʎʐʋɻʌɸʍʀɸʎʏɻʎɅɸʌɿʔɹʌɸɿɲʎ.

ɇʖɸɷɿɲʍʅʊʎʃɲɿɸʔɲʌʅʉɶɼ
ʃɸʆʏʌɿʃʉʑʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
ɸɿɷʉʋʉʀɻʍɻʎʃɲɿ
ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʏɻʎʌʑʋɲʆʍɻʎ
ɲʋʊɲʏʐʖɼʅɲʏɲ/ʔʐʍɿʃɳ
ʔɲɿʆʊʅɸʆɲ

Ɉʉʅɹʏʌʉʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿʏɻʆɸʆʀʍʖʐʍɻʏʘʆɷʌɳʍɸʘʆʋʄɻʌʉʔʊʌɻʍɻʎ,
ɸɿɷʉʋʉʀɻʍɻʎ,ɸʄɹɶʖʉʐʃɲɿɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ,ʉɿʉʋʉʀɸʎɽɲɸʋɿʏʌɹʋʉʐʆ
ʏɿʎʍʘʍʏɹʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎʃɲɿɸʆɹʌɶɸɿɸʎʍɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻɲʍʏʉʖʀɲʎɹʌɶʘʆ,
ʊʋʘʎ ʅɿɲ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ ʄʐʅɳʏʘʆ, ʅɿɲ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ
ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃʙʆ ɲʋʉɴʄɼʏʘʆ, ʅɿɲ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ
ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ ɲʍʏɿʃʙʆ ʍʏɸʌɸʙʆ ɲʋʉɴʄɼʏʘʆ, ɹʆɲʎ ɍɉɈȰ, ɹʆɲʎ
ɲʐʏʉʃɿʆɻʏʊɷʌʉʅʉʎ, ʃʄʋ. ȳɿɲ ʏɻʆ ʉʌɽʊʏɸʌɻ ɸʋʉʋʏɸʀɲ, ɹʄɸɶʖʉ ʃɲɿ
ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʏɻʎ ʌʑʋɲʆʍɻʎ ʐɷɳʏʘʆ ɲʋʊ ɲʏʐʖɼʅɲʏɲ, ʋʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿ ʆɲ
ʐʋɳʌʖɸɿ ɹʆɲ ʃɸʆʏʌɿʃʊ ʍʑʍʏɻʅɲ ɸʄɹɶʖʉʐ ʍɸ ɸʋʀʋɸɷʉ ɉɷɲʏɿʃʉʑ
ȴɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎ ʐʋʊ ʏɻʆ ɸʐɽʑʆɻ ʏɻʎ ȴɿɸʑɽʐʆʍɻʎ ɉɷɳʏʘʆ ʏɻʎ
Ȱʋʉʃɸʆʏʌʘʅɹʆɻʎ ȴɿʉʀʃɻʍɻʎ ʍɸ ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼ
ɷɿʉɿʃɻʏɿʃɼ ʅʉʆɳɷɲ ʏɻʎ Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲʎ, ʍʏʉ ʉʋʉʀʉ ɽɲ
ɲʆɲʔɹʌʉʐʆ ʉɿ ʔʉʌɸʀʎ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʏʘʆ ɹʌɶʘʆ. Ƀɿ ʋɸʌɿʉʖɹʎ
ʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎ ɸʀʆɲɿʉɿ ɺʙʆɸʎ ɲʋʊʄɻʗɻʎ ʋʊʍɿʅʉʐ ʆɸʌʉʑ, ʉɿ ɺʙʆɸʎ
ʃʉʄʑʅɴɻʍɻʎ, ʉɿ ɺʙʆɸʎ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃʉʑ ɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏʉʎ (ʋʖ
ɿʖɽʐʉʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɸʎ)ʃɲɿʉɿʋʌʉʍʏɲʏɸʐʊʅɸʆɸʎʋɸʌɿʉʖɹʎ.

ȾɏȴȻȾɃɇ
ɀȵɈɆɃɉ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɃɁɃɀȰɀȵɈɆɃɉ

ɅȵɆȻȳɆȰɌȸɀȵɈɆɃɉ

RBD07_OM09_086

ɇʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆ1ɻʋɲʌɳɶʌɲʔʉʏʉʐȱʌɽʌʉʐ5«Ⱦɲʏɳʄʉɶʉʎ
ɸʃʋʉʅʋʙʆ,ɲʋʉʌʌʀʗɸʘʆʃɲɿɷɿɲʌʌʉʙʆ»ʏɻʎȾɉȰ51354/2641/ȵ103
(ɌȵȾ1909Ȳ/8.12.2010)«ɃɿȴɿɸʐɽʑʆʍɸɿʎɉɷɳʏʘʆʏʘʆɅɸʌɿʔɸʌɸɿʙʆ,
ʅɸɴɳʍɻʏɿʎʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎʋʉʐʍʐʄʄɹɶʉʆʏɲɿʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲɳʌɽʌɲ5
ʃɲɿ11ʏʉʐɅ.ȴ.51/2007,ʏʉʆȾɲʆʉʆɿʍʅʊ(ȵȾ)ɲʌɿɽ.166/2006ʃɲɿ
ɳʄʄɲɷɿɲɽɹʍɿʅɲɷɸɷʉʅɹʆɲ,ʃɲʏɲʌʏʀɺʉʐʆɶɿɲʃɳɽɸʋɸʌɿʔɹʌɸɿɲ
ʄɸʃɳʆɻʎɲʋʉʌʌʉɼʎʋʉʏɲʅʉʑɼʅɹʌʉʎʏɻʎʋɸʌɿʔɹʌɸɿɲʎɲʐʏɼʎʋʉʐ
ɴʌʀʍʃɸʏɲɿʅɹʍɲʍʏɲɷɿʉɿʃɻʏɿʃɳʏʉʐʎʊʌɿɲ,ʃɲʏɳʄʉɶʉ
ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆʏʐʖʊʆʖɲʌʏʙʆ,ʏʘʆɸʃʋʉʅʋʙʆ,ɲʋʉʌʌʀʗɸʘʆ
ʃɲɿɷɿɲʌʌʉʙʆɶɿɲʊʄɸʎʏɿʎʉʐʍʀɸʎʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎʃɲɿʊʄʉʐʎʏʉʐʎ
ʌʑʋʉʐʎʋʉʐɸʃʏʀɽɸʆʏɲɿʍʏʉʅɹʌʉʎȰʏʉʐʋɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎȻʏɻʎ
ʋɲʌʉʑʍɲʎɲʋʊʔɲʍɻʎ,ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆʏʘʆʍʐɶʃɸʆʏʌʙʍɸʙʆ
ʏʉʐʎʍʏɲɿɺɼʅɲʏɲʃɲɿʏʉʐʎɺʙʆʏɸʎʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑʎ,ʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻ.
ȵɿɷɿʃʊʏɸʌɲ,ʍʏʉʋʄɲʀʍɿʉʏɻʎʃɲʏɳʌʏɿʍɻʎʏʉʐʃɲʏɲʄʊɶʉʐɸʃʋʉʅʋʙʆ,
ɲʋʉʌʌʀʗɸʘʆʃɲɿɷɿɲʌʌʉʙʆʋʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿɻɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲʅɻʏʌʙʉʐ
ʋɻɶʙʆʌʑʋɲʆʍɻʎʋʉʐʆɲʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ:
ɲ)ʏɻʆʃɲʏɲɶʌɲʔɼʏʘʆɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ,ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆʃɲɿ
ʖʌɼʍɸʘʆʋʉʐɲʋʉʏɸʄʉʑʆʋɻɶɹʎɹʃʄʐʍɻʎʉʐʍɿʙʆʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎʃɲɿ
ɸɿɷɿʃʙʆʌʑʋʘʆʃɲɿʏɻʆʃɲʏɳʌʏɿʍɻʍʖɸʏɿʃʉʑʅɻʏʌʙʉʐ,
Ⱦɲʏɳʌʏɿʍɻʅɻʏʌʙʉʐ
ɴ)ʏɻʆʋɸʌɿɶʌɲʔɼʏʘʆɲʋʉɴʄɼʏʘʆʋʉʐɲʋʉʌʌʀʋʏʉʆʏɲɿʏɲʃʏɿʃɳɲʋʊ
ʋɻɶʙʆʌʑʋɲʆʍɻʎ
ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɸʎʋɻɶɹʎ,ʍʐʆʉɷɸʐʊʅɸʆɻɲʋʊʖɻʅɿʃɼɲʆɳʄʐʍɻʏʘʆ
(ɸʃʋʉʅʋɹʎ,ɲʋʉʌʌʀʗɸɿʎʃɲɿ
ɲʋʉɴʄɼʏʘʆɲʐʏʙʆ,
ɷɿɲʌʌʉɹʎ)
ɶ)ʏɻʆɹʃɷʉʍɻɸɶʃʐʃʄʀʘʆʃɲɿʄʉɿʋʙʆɸʆɻʅɸʌʘʏɿʃʙʆɷʌɳʍɸʘʆɶɿɲʏʉ
ʋʌʉʍʘʋɿʃʊʏʘʆɲʌʅʊɷɿʘʆʐʋɻʌɸʍɿʙʆɲɷɸɿʉɷʊʏɻʍɻʎʃɲɿɸʄɹɶʖʉʐʃɲɿ
ɷ)ʏɻʆɸʋɿʃɲɿʌʉʋʉʀɻʍɻʏʘʆʍʖɸʏɿʃʙʆɲɷɸɿʙʆʍɸɷɿɳʔʉʌɸʎ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ.
Ɉʉʅɻʏʌʙʉɽɲʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿʏʉʆʃɲʏɳʄʉɶʉɸʃʋʉʅʋʙʆ,ɲʋʉʌʌʀʗɸʘʆ
ʃɲɿɷɿɲʌʌʉʙʆɶɿɲʊʄɸʎʏɿʎʉʐʍʀɸʎʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎʃɲɿʊʄʉʐʎʏʉʐʎ
ʌʑʋʉʐʎʋʉʐɸʃʏʀɽɸʆʏɲɿʍʏʉɅɲʌɳʌʏɻʅɲȻʏɻʎȾɉȰ
51354/2641/ȵ103/2010ʍɸʍʐʅʔʘʆʀɲʅɸʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏʉʐɳʌɽʌʉʐ5
ʏɻʎɸʆʄʊɶʘȾɉȰ.
ɇʏʉʅɻʏʌʙʉɲʐʏʊʃɲʏɲʖʘʌʉʑʆʏɲɿʉɿɷʐʆɻʏɿʃɹʎʋɻɶɹʎʌʑʋɲʆʍɻʎʃɲɿ
ʏʉʀɷɿʉɲʋʉʏɸʄɸʀʏɻɴɳʍɻɶɿɲʏɻʆʃɲʏɳʌʏɿʍɻʍʖɸɷʀʉʐɷʌɳʍɻʎ
ʅɸʀʘʍɻʎʏʘʆɲʆʘʏɹʌʘʉʐʍɿʙʆ.ɇʏʉʋʄɲʀʍɿʉɲʐʏʉʑʏʉʐʅɹʏʌʉʐɽɲ
ʋʌɹʋɸɿʆɲɷɿɸʌɸʐʆɻɽɸʀɲʆʉɿɲʐʇɻʅɹʆɸʎʍʐɶʃɸʆʏʌʙʍɸɿʎʉʌɿʍʅɹʆʘʆ
ʉʐʍɿʙʆʉʔɸʀʄʉʆʏɲɿʍɸɲʆɽʌʘʋʉɶɸʆɼɲʀʏɿɲɼʍɸʔʐʍɿʃɹʎɷɿɸʌɶɲʍʀɸʎ.
ȵʋɿʋʄɹʉʆʏʉʅɻʏʌʙʉɽɲʍʐʆɷʌɳʅɸɿʏɿʎɲɷɸɿʉɷʉʏʉʑʍɸʎɲʌʖɹʎʆɲ
ɸʆʏʉʋʀʍɸɿʏʉʍʑʆʉʄʉʏʘʆʐʋʊʖʌɸʘʆɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆʃɲɿʆɲ
ʋʌʉʖʘʌɼʍɸɿʍʏɻʆʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻʊʋʉʐɸʀʆɲɿɲʋɲʌɲʀʏɻʏʉʏʘʆ
ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆɲɷɸɿʙʆʃɲɿʄʉɿʋʙʆʍʖɸʏɿʃʙʆɲʋɲɿʏɼʍɸʘʆʋʉʐ
ɲʋʉʌʌɹʉʐʆɲʋʊʏɻʆʉʅʉɽɸʍʀɲ.

15819

15820

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ȱʆʏʀʍʏʉɿʖɲ ʏɲ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɲ ʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɳ ʅɹʏʌɲ ʃʐʌʀʘʎ ɽɸʍʅɿʃʉʑ ʃɲɿ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʑ
ʖɲʌɲʃʏɼʌɲʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿʍʏʉʆɅʀʆɲʃɲ61.

RBD07_SM04_095

ȾɏȴȻȾɃɇ
ɀȵɈɆɃɉ

Ʌʀʆɲʃɲʎ61:ɇʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɳʅɹʏʌɲʋʉʐɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲɿʍɸʊʄɲʏɲɉɇ

ɃɁɃɀȰɀȵɈɆɃɉ

ɇʑʆɲʗɻɸɽɸʄʉʑʍɿɲʎ
ʍʐʅʔʘʆʀɲʎʅɸʏɲʇʑ
ɷɻʅʉʍʀʉʐͲɲɶʌʉʏɿʃʉʑ
ʏʉʅɹɲ

ɅȵɆȻȳɆȰɌȸɀȵɈɆɃɉ

Ʌʌʉʙɽɻʍɻ ɸɽɸʄʉʑʍɿʘʆ ʍʐʅʔʘʆɿʙʆ ʅɸʏɲʇʑ ʏʉʐ ɷɻʅʉʍʀʉʐ ʃɲɿ
ɲɶʌʉʏɿʃʉʑ ʏʉʅɹɲ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏʉʆ ɹʄɸɶʖʉ ʏɻʎ ʖʌɼʍɻʎ ʃɲɿ ʏɻʎ
ʌʑʋɲʆʍɻʎ ʏʉʐ ʆɸʌʉʑ. Ɉɲ ɸʆ ʄʊɶʘ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ ʋʌʉʍʋɲɽʉʑʆ ʆɲ
ʋɸʀʍʉʐʆ ʏʉʐʎ ɲɶʌʊʏɸʎ (ʅɹʍʘ ʏɻʎ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ), ɶɿɲ ʏɲ
ʋʄɸʉʆɸʃʏɼʅɲʏɲ ʏɻʎ ʉʌɽɼʎ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʏʉʐ ʆɸʌʉʑ. ɀɸ ɲʐʏʊʆ ʏʉʆ
ʏʌʊʋʉʋʌʉʘɽɸʀʏɲɿɻʍʐʅʅɸʏʉʖɼʏʘʆɲɶʌʉʏʙʆʍʏʉʍʖɸɷɿɲʍʅʊʃɲɿʏɻ
ʄɼʗɻɲʋʉʔɳʍɸʘʆʍɸʏʉʋɿʃʊɸʋʀʋɸɷʉ.

RBD07_SM04_096

ȵʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿʍɸ:
Ʉʄɲʏɲɉɇ
ɇʑʆɲʗɻɸɽɸʄʉʑʍɿɲʎ
ʍʐʅʔʘʆʀɲʎʅɸʏɲʇʑ
ɷɻʅʉʍʀʉʐͲɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃʉʑ
ʏʉʅɹɲ

Ʌʌʉʙɽɻʍɻ ɸɽɸʄʉʑʍɿʘʆ ʍʐʅʔʘʆɿʙʆ ʅɸʏɲʇʑ ɷɻʅʉʍʀʉʐ ʃɲɿ ʅɸɶɳʄɸʎ
ɿɷɿʘʏɿʃɹʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʋʉʐʃɲʏɲʆɲʄʙʆʉʐʆ ʋʉʄʑ ʆɸʌʊ ɼ ʋʌʉʃɲʄʉʑʆ
ʅɸɶɳʄɸʎ ɲʌʆɻʏɿʃɹʎ ʋɿɹʍɸɿʎ ʌʑʋɲʆʍɻʎ ʍʏɲ ʐɷɳʏɿʆɲ ʍʙʅɲʏɲ ɶɿɲ
ʐɿʉɽɹʏɻʍɻʋʌʘʏʉɴʉʐʄɿʙʆʃɲɿʃʘɷɿʃʙʆʉʌɽɼʎʍʐʅʋɸʌɿʔʉʌɳʎ.
ȵʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿʍɸ:
Ʉʄɲʏɲɉɇ

RBD07_SM05_101

ȾɏȴȻȾɃɇ
ɀȵɈɆɃɉ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɃɁɃɀȰɀȵɈɆɃɉ

Ƀʌɽʉʄʉɶɿʃɼɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ
ʏʘʆɲʍʏɿʃʙʆʄʐʅɳʏʘʆʍɸ
ʉɿʃɿʍʅʉʑʎʋʉʐɷɸʆ
ɸʇʐʋɻʌɸʏʉʑʆʏɲɿɲʋʊ
ʃɸʆʏʌɿʃɹʎɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ
ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎʄʐʅɳʏʘʆ

ɅȵɆȻȳɆȰɌȸɀȵɈɆɃɉ

ȸ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʏʘʆ ɲʍʏɿʃʙʆ ʄʐʅɳʏʘʆ ʍɸ ʉɿʃɿʍʅʉʑʎ ʅɸ ɿʍʉɷʑʆɲʅʉ
ʋʄɻɽʐʍʅʊ ʅɿʃʌʊʏɸʌʉ ɲʋʊ 2000 ʃɲʏʉʀʃʉʐʎ, ɷɸʆ ɸʅʋʀʋʏɸɿ ʍʏɿʎ
ɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏɻʎȾɉȰ5673/400/1997.ɏʍʏʊʍʉ,ʍʏʉʋʄɲʀʍɿʉɸʃʋʊʆɻʍɻʎ
ɸʆʊʎʉʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆʉʐʍʖɸɷʀʉʐɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʏʘʆɲʍʏɿʃʙʆʄʐʅɳʏʘʆɶɿɲ
ʏʉʐʎʉɿʃɿʍʅʉʑʎʅɸɀȻɅ<2000ɻɲʋʉʐʍʀɲʆʉʅɿʃɼʎɷɹʍʅɸʐʍɻʎɶɿɲʏɻʆ
ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ɹʌɶʘʆ ɲʋʉʖɹʏɸʐʍɻʎ ɷɸʆ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʉɷɻɶɼʍɸɿ ʍɸ
ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼ ʐʋʉɴɳɽʅɿʍɻ ʏʘʆ ɲʋʉɷɸʃʏʙʆ. Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɳ
ʋʌʉɴʄɼʅɲʏɲ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ʋɲʌɲʏɻʌɻɽʉʑʆ ʃɲɿ ʋɲʌɲʏɻʌʉʑʆʏɲɿ ʄʊɶʘ
ɲʆɸʇɹʄɸɶʃʏɻʎ ɼ ʅɹʍʘ ʅɸɽʊɷʘʆ ɲʆɸʋɲʌʃʉʑʎ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲʎ
(ʋʖ ʐʋʉɷɿɲʍʏɲʍɿʉʄʉɶɻʅɹʆʉɿ ɼ ʖʘʌʀʎ ʍʘʍʏɹʎ ʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔɹʎ
ɲʋʉʌʌʉʔɻʏɿʃʉʀ ɴʊɽʌʉɿ) ɷɿɳɽɸʍɻʎ ʏʘʆ ʄʐʅɳʏʘʆ ʅɸ ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ʆɲ
ɶʀʆɸʏɲɿ ʋɿʉ ɸʋɿʏɲʃʏɿʃɼ ɻ ɲʆɳɶʃɻ ʍʑɶʖʌʉʆʘʆ, ɲʋʄʙʆ ʃɲɿ
ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʙʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ ʋʉʐ ɽɲ ʍʐʆɷʌɳʅʉʐʆ
ʍʏɻʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʏʉʐ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ. ɇʏɿʎ ʋɸʌɿʉʖɹʎ ɲʐʏɹʎ ɻ
ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʏʘʆ ʐɶʌʙʆ ɲʋʉɴʄɼʏʘʆ ʃɲɽʉʌʀɺɸʏɲɿ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏɿʎ
ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎʏɻʎɉɶɸɿʉʆʉʅɿʃɼʎȴɿɳʏɲʇɻʎȵ1ɴ.221/65(ɌȵȾ138Ȳ/24Ͳ2Ͳ
65),ʍʏɻʆʉʋʉʀɲʏʀɽɸʆʏɲɿʉɿʊʌʉɿɷɿɳɽɸʍɻʎʄʐʅɳʏʘʆʍɸɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃɳ
ʆɸʌɳ, ʍʏʉ ɹɷɲʔʉʎ ʃɲɿ ʍʏʉ ʐʋɹɷɲʔʉʎ. Ʌʌʉʎ ʏɻʆ ʃɲʏɸʑɽʐʆʍɻ ʏɻʎ
ʉʌɽʉʄʉɶɿʃɼʎ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʏʘʆ ʄʐʅɳʏʘʆ ʍɸ ʉɿʃɿʍʅʉʑʎ ʋʉʐ ɷɸʆ
ɸʇʐʋɻʌɸʏʉʑʆʏɲɿ ɲʋʊ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ ʄʐʅɳʏʘʆ, ɻ
ȵɿɷɿʃɼ ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲ ɉɷɳʏʘʆ ʍʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ «Ɉɸʖʆɿʃɼ
ɉʋʉʍʏɼʌɿʇɻ ʏɻʎ ȵɿɷɿʃɼʎ ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲʎ ɉɷɳʏʘʆ ʏʉʐ ɉɅȵȾȰ ɶɿɲ ʏʉʆ
ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊ ʃɲʏɳʄʄɻʄʘʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʏɻʆ ɲʆɳʋʏʐʇɻ
ʃʌɿʏɻʌʀʘʆ ɸʋɿʄʉɶɼʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ ʄʐʅɳʏʘʆ ʉɿʃɿʍʅʙʆ ȴ.
ʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎ» ʉʄʉʃʄɻʌʙʆɸɿ ɸɿɷɿʃʊ ɸɶʖɸɿʌʀɷɿʉ ɶɿɲ ʃɲʏɳʄʄɻʄɲ
ʅɿʃʌɳ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ. Tʉ ʅɹʏʌʉ ɲʐʏʊ ʍʐʅɴɳʄʄɸɿ ʍʏɻ ʅɸʀʘʍɻ ʏɻʎ
ʌʑʋɲʆʍɻʎ ʏʘʆ ʐʋʉɶɸʀʘʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʍʏɻʆ ʍʏɲɷɿɲʃɼ ɴɸʄʏʀʘʍɻ
ʏɻʎ ʖɻʅɿʃɼʎ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ɲʐʏʙʆ, ɸʆʙ ʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ
ɷʉɽɸʀ ʍʏɿʎ ʋɸʌɿʉʖɹʎ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆʉʐʎ ɸʐɲʀʍɽɻʏʉʐʎ
ɲʋʉɷɹʃʏɸʎ.
ȵʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿʍɸ:
Ʉʄɲʏɲɉɇ

15821

15822

RBD07_SM08_106

ȾɏȴȻȾɃɇ
ɀȵɈɆɃɉ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɃɁɃɀȰɀȵɈɆɃɉ

Ȱʆɲʅʊʌʔʘʍɻʄʉɶɿʍʏɿʃʙʆ
ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆʋɲʌʊʖʘʆ
ʆɸʌʉʑ

ɅȵɆȻȳɆȰɌȸɀȵɈɆɃɉ

ȴɿɲʅʊʌʔʘʍɻ ʃɲɿ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ɸʆɿɲʀʉʐ ʏʌʊʋʉʐ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ ʃɲɿ
ʃɲʏɲɶʌɲʔɼʎʏʉʐʃʊʍʏʉʐʎʏʉʐʆɸʌʉʑʑɷʌɸʐʍɻʎɲʋʊʏʉʐʎʋɲʌʊʖʉʐʎ
ʆɸʌʉʑ, ʅɸ ʍʏʊʖʉ ʏɻʆ ɸʆʀʍʖʐʍɻ ʏɻʎ ɲʇɿʉʋɿʍʏʀɲʎ ɸʃʏʀʅɻʍɼʎ ʏʉʐ. ɀɸ
ɴɳʍɻ ʏɲ ɷɿɲɽɹʍɿʅɲ ɷɸɷʉʅɹʆɲ ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ʊʏɿ (ɲ) ʉ ʏʌʊʋʉʎ
ʃɲʏɲɶʌɲʔɼʎ ʃɲɿ ʃɲʏɲʖʙʌɻʍɻʎ ʏʘʆ ʃɲʏɻɶʉʌɿʙʆ ɷɲʋɲʆʙʆ
ʋɲʌʉʐʍɿɳɺɸɿ ʅɸɶɳʄɻ ɲʆʉʅʉɿʉʅʉʌʔʀɲ ʃɲɿ (ɴ) ɷɸʆ ʐʋɳʌʖɸɿ
ʍʐʍʏɻʅɲʏɿʃɼ ʃɲʏɲʖʙʌɻʍɻ ɷɲʋɲʆʙʆ ʃɲɿ ɸʍʊɷʘʆ ɲʆɳ ʐʋɻʌɸʍʀɲ
(ʑɷʌɸʐʍɻʎ ʃɲɿ ɲʋʉʖɹʏɸʐʍɻʎ ʅɸ/ʖʘʌʀʎ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ
ʄʐʅɳʏʘʆ). Ɉɹʄʉʎ, ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɶʀʆɸʏɲɿ ʍʐʆʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ ʏʉʐ
ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʉʑ ʃʊʍʏʉʐʎ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏʉʐ ʃʊʍʏʉʐʎ ʋʊʌʉʐ, ʅɸ
ʃɲʏɳʄʄɻʄɸʎ ʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɸʎ. Ʌʌʉʒʋʊɽɸʍɻ ɶɿɲ ɲʐʏɳ ɸʀʆɲɿ ɻ
ʅɻʖɲʆʉʌɶɳʆʘʍɻʏʘʆʋɲʌʊʖʘʆʆɸʌʉʑ.
ȸ ɷɿɲʅʊʌʔʘʍɻ ʃɲɿ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ɸʆɿɲʀʉʐ ʏʌʊʋʉʐ ʃɲʏɲɶʌɲʔɼʎ ʏʉʐ
ʃʊʍʏʉʐʎ ʏʉʐ ʆɸʌʉʑ ɲʔʉʌɳ ʃɲɿ ʍʏʉʐʎ ʋɲʌʊʖʉʐʎ ɲʌɷɸʐʏɿʃʉʑ ʆɸʌʉʑ,
ʊʋʉʐ ʍʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ɲʐʏʊ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɶʀʆɸʏɲɿ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ ʏʉʐ
ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʉʑ ʃʊʍʏʉʐʎ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏʉʐ ʃʊʍʏʉʐʎ ʋʊʌʉʐ ʅɸ
ʃɲʏɳʄʄɻʄɸʎ ʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɸʎ Ͳ ɲʃʊʅɲ ʃɲɿ ɶɿɲ ʏʉʐʎ ɸʇʐʋɻʌɸʏʉʑʅɸʆʉʐʎ
ɲʋʊ ɿɷɿʘʏɿʃɳ ɲʆʏʄɻʏɿʃɳ ʍʐɶʃʌʉʏɼʅɲʏɲ. Ʌʌʉʒʋʊɽɸʍɻ ʏɻʎ
ɸʔɲʌʅʉɶɼʎɲʋʉʏɸʄɸʀɻʍʏʉɿʖɸɿʙɷɻʎʅɻʖɲʆʉʌɶɳʆʘʍɻʏʘʆʋɲʌʊʖʘʆ.
ȵʏɼʍɿɲ ɷɻʅʉʍɿʉʋʉʀɻʍɻ ʏʉʐ ʍʐʆʉʄɿʃʉʑ ʃʊʍʏʉʐʎ ʑɷʌɸʐʍɻʎ ʃɲɿ ʏʉʐ
ɴɲɽʅʉʑɲʆɳʃʏɻʍɼʎʏʉʐ,ʅɸʍʏʊʖʉʏɻʆɸʐɲɿʍɽɻʏʉʋʉʀɻʍɻʏʉʐʃʉɿʆʉʑ.
ȸ ɷɻʅʉʍɿʉʋʉʀɻʍɻ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɶʀʆɸʏɲɿ ʃɲʏɳ ʏʌʊʋʉ ɸʃʄɲʁʃɸʐʅɹʆʉ ʃɲɿ
ʆɲɸʀʆɲɿʍʐɶʃʌɿʏɿʃɼ.

RBD07_SM15_124

ȵʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿʍɸ:
Ʉʄɲʏɲɉɇ

ȵʆɻʅɹʌʘʍɻʃɲɿ
ɸʐɲɿʍɽɻʏʉʋʉʀɻʍɻʏʉʐ
ʃʉɿʆʉʑʍɸɽɹʅɲʏɲʆɸʌʉʑ

Ʌʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿ ɻ ɷɿɲʌʃɼʎ ɸʃʍʏʌɲʏɸʀɲ ɸʆɻʅɹʌʘʍɻʎ ʏʘʆ ʃɲʏɲʆɲʄʘʏʙʆ
ʃɲɿɻɹʅʔɲʍɻʍʏɻʍɻʅɲʍʀɲʏɻʎʉʌɽʉʄʉɶɿʃɼʎɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʏʉʐʋʊʌʉʐ
ʃɲɿɻʍʐʆɸʖɼʎɸʆɻʅɹʌʘʍɻʏʘʆʖʌɻʍʏʙʆʆɸʌʉʑʃɲɿʏʉʐʃʉɿʆʉʑɶɿɲʏɿʎ
ʏʌɹʖʉʐʍɸʎ ʃɳɽɸ ʔʉʌɳ ʍʐʆɽɼʃɸʎ ʏʉʐ ɿʍʉɺʐɶʀʉʐ ʑɷɲʏʉʎ ʃɲɿ ʏɻʆ
ɲʆɲɶʃɲɿʊʏɻʏɲʏʘʆʅɹʏʌʘʆʋʉʐʏʀɽɸʆʏɲɿʃɳɽɸʔʉʌɳʍɸɿʍʖʑ.
ȵʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿʍɸ:
Ʉʄɲʏɲɉɇ

RBD07_SM15_125

ȾɏȴȻȾɃɇ
ɀȵɈɆɃɉ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɃɁɃɀȰɀȵɈɆɃɉ

ȵʆʀʍʖʐʍɻɷʌɳʍɸʘʆ
ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆ
ʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆʍʏɻʆ
Ʌʌʘʏʉɴɳɽʅɿɲȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻ

ɅȵɆȻȳɆȰɌȸɀȵɈɆɃɉ

Ɉɲ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɳ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ ʍɸ ʍʖʉʄɸʀɲ ɹʖʉʐʆ ɷɿʋʄɼ
ʍʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ, ʃɲɽʙʎ ɲʋʊ ʏɻ ʅɿɲ ɳʅɸʍʉʎ ʍʏʊʖʉʎ ɸʀʆɲɿ ɻ ʅɸʏɲʔʉʌɳ
ʅɻʆʐʅɳʏʘʆ Ͳ ʏʌʊʋʘʆ ɸʇʉɿʃʉʆʊʅɻʍɻʎ ʆɸʌʉʑ ʍʏʉ ʍʋʀʏɿ Ͳ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ
ʐɷɳʏʘʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ʌʑʋɲʆʍɻ ʃɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ ɳʄʄɻ ʅɲʃʌʉʋʌʊɽɸʍʅʉʎ
ʍʏʊʖʉʎ ɸʀʆɲɿ ɻ ʍʏɲɷɿɲʃɼ ɲʄʄɲɶɼ ʍʏɻ ʆʉʉʏʌʉʋʀɲ ʏʘʆ ɲʐʌɿɲʆʙʆ
ʋʉʄɿʏʙʆ ʊʍʉʆ ɲʔʉʌɳ ʍʏɻ ʍʘʍʏɼ ʖʌɼʍɻ ʏʉʐ ʆɸʌʉʑ. Ⱥɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ
ɶʀʆʉʆʏɲɿ ʅɹʍɲ ʍʏɻʆ ʏɳʇɻ ʃɲɿ ɲʋʊ ʏʉʐʎ ʀɷɿʉʐʎ ʏʉʐʎ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʑʎ
ʃɳɽɸ ʏɳʇɻʎ ɸʔʊʍʉʆ ɹʖɸɿ ʋʌʉɸʏʉɿʅɲʍʏɸʀ ʃɲʏɳʄʄɻʄʉ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʊ
ʐʄɿʃʊ.

RBD07_SM15_127

RBD07_SM15_126

ȵʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿʍɸ:
Ʉʄɲʏɲɉɇ

Ƀʌɶɳʆʘʍɻɸʆɻʅɸʌʘʏɿʃʙʆ
ɻʅɸʌʀɷʘʆ

Ʌʌɲɶʅɲʏʉʋʉʀɻʍɻɻʅɸʌʀɷʘʆɶɿɲʏɻʆɸʐɲɿʍɽɻʏʉʋʉʀɻʍɻʏʉʐʃʉɿʆʉʑʍɸ
ʍʖɹʍɻ ʅɸ ʏɻʆ ɲʋʉɷʉʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ ʏʉʐ ʆɸʌʉʑ, ʏɻʆ ɲʋʉʏʌʉʋɼ ʏɻʎ
ʌʑʋɲʆʍɻʎ ʋʉʐ ʋʌʉʃɲʄɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ɷɿɳʔʉʌɸʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʃɲɿ ʏɻʆ
ʋʌʉʙɽɻʍɻʏɻʎʖʌɼʍɻʎʏʉʐɲʆɲʃʐʃʄʘʅɹʆʉʐʆɸʌʉʑ.
ȵʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿʍɸ:
Ʉʄɲʏɲɉɇ

Ƀʌɶɳʆʘʍɻɸʆɻʅɸʌʘʏɿʃʙʆ
ɻʅɸʌʀɷʘʆ,ɶɿɲɽɹʅɲʏɲ
ʆɹʘʆʏɸʖʆʉʄʉɶɿʙʆ,
ʍʑɶʖʌʉʆʘʆ
ʃɲʄʄɿɸʌɶɻʏɿʃʙʆʏɸʖʆɿʃʙʆ,
ɽɸʅɳʏʘʆʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ
ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ,ɸʐʔʉʌʀɲʎ
ʏʘʆɶɸʘʌɶɿʃʙʆɸɷɲʔʙʆ
ʃʄʋ.

ȸʉʌɶɳʆʘʍɻʏʘʆɻʅɸʌʀɷʘʆʋʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿʆɲɸʀʆɲɿɷʑʉɲʆɳɹʏʉʎʃɲɿʆɲ
ɶʀʆʉʆʏɲɿ ʅɸ ɸʐɽʑʆɻ ʏʘʆ Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʙʆ ɉʋɻʌɸʍɿʙʆ Ȱɶʌʉʏɿʃɼʎ
Ƀɿʃʉʆʉʅʀɲʎ ʃɲɿ Ⱦʏɻʆɿɲʏʌɿʃɼʎ ʅɸ ʋʌʉʍʃɸʃʄɻʅɹʆʉʐʎ ʉʅɿʄɻʏɹʎ
ʐʋɻʌɸʍɿɲʃʉʑʎ ɶɸʘʋʊʆʉʐʎ, ʃʏɻʆʀɲʏʌʉʐʎ, ʃɲɽɻɶɻʏɹʎ ɶɸʘʋʉʆɿʃʙʆ
ɸʋɿʍʏɻʅʙʆ, ɴɿʉʄʊɶʉʐʎ, ʏɸʖʆɿʃʉʑʎ ɸʏɲɿʌɿʙʆ ɸʅʋʉʌʀɲʎ ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ
ɸʔʉɷʀʘʆ, ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ, ɸɷɲʔʉʄʊɶʉʐʎ ʃ.ɲ. Ɉʉ
ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉ ʅɹʏʌʉ ʍʏʉʖɸʑɸɿ ʆɲ ɸʐɲɿʍɽɻʏʉʋʉɿɼʍɸɿ ʏʉʐʎ
ʋɲʌɲɶʘɶʉʑʎ ʃɲɿ ʆɲ ʏʉʐʎ ɸʆɽɲʌʌʑʆɸɿ ʍʏɻʆ ʐɿʉɽɹʏɻʍɻ ɴɹʄʏɿʍʏʘʆ
ʋʌɲʃʏɿʃʙʆ ʋʉʐ ɽɲ ɷɿɸʐʃʉʄʑʆʉʐʆ ʏʉʐʎ ʀɷɿʉʐʎ ʍʏɻʆ ɳʍʃɻʍɻ ʏɻʎ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɳʎ ʏʉʐʎ, ɽɲ ɴɸʄʏɿʙʍʉʐʆ ʏɻʆ ʋɲʌɲɶʘɶɿʃʊʏɻʏɲ ʃɲɿ
ɲʋʉɷʉʏɿʃʊʏɻʏɲ ʏʘʆ ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ ɸʃʅɸʏɲʄʄɸʑʍɸʘʆ, ɲʆɲɷɸɿʃʆʑʉʆʏɲʎ
ʋɲʌɳʄʄɻʄɲ ʏɻʆ ɲʆɲɶʃɲɿʊʏɻʏɲ ʏɻʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʏʉʐ ɲɶʌʉʏɿʃʉʑ
ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ɷɿɲʏɼʌɻʍɻʎ ʏɻʎ ɸʐʔʉʌʀɲʎ ʏʘʆ ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ
ɸɷɲʔʙʆʃɲɿʏɻʎɲɸɿʔʊʌʉʐʖʌɼʍɻʎʏʘʆʔʐʍɿʃʙʆʋʊʌʘʆ.
ȵʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿʍɸ:
Ʉʄɲʏɲɉɇ

15823

15824

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

12.4.2 ɀɹʏʌɲʋʉʐɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲɿʍɸʐʋʊɶɸɿɲʐɷɲʏɿʃɳʍʐʍʏɼʅɲʏɲ
ȵʋɿʋʄɹʉʆ ʏʘʆ ɲʆʘʏɹʌʘ ʅɹʏʌʘʆ ʍʏɲ ʐʋʊɶɸɿɲ ʐɷɲʏɿʃɳ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ʋʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿ ɻ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏʘʆ
ʅɹʏʌʘʆ ʏʉʐ Ʌʀʆɲʃɲ 62, ʋʉʐ ʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿ ʃʐʌʀʘʎ ʅɸ ʅɹʏʌɲ ɸʄɹɶʖʉʐ ɲʋʊʄɻʗɻʎ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʉʑ ʃɲɿ
ʐʋʊɶɸɿʉʐ ʆɸʌʉʑ ʃɲɿ ɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻʎ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʉʑ ʆɸʌʉʑ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʅɹʏʌɲ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ɲʋʊ
ʍɻʅɸɿɲʃɹʎʃɲɿɷɿɳʖʐʏɸʎʋɻɶɹʎʌʑʋɲʆʍɻʎ.

RBD07_OM06_063

ȾɏȴȻȾɃɇ
ɀȵɈɆɃɉ

Ʌʀʆɲʃɲʎ62:Ȳɲʍɿʃɳʃɲɿʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɳʅɹʏʌɲʋʉʐɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲɿʍɸʐʋʊɶɸɿɲʐɷɲʏɿʃɳʍʐʍʏɼʅɲʏɲ

ɃɁɃɀȰɀȵɈɆɃɉ

ɅȵɆȻȳɆȰɌȸɀȵɈɆɃɉ

ɇʏɲ ɉʋʊɶɸɿɲ ɉɷɲʏɿʃɳ ɇʐʍʏɼʅɲʏɲ (ɉɉɇ) ʋʉʐ ɹʖɸɿ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍɽɸʀ ʊʏɿ
ɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿ ʍɸ ʃɲʃɼ ʋʉʍʉʏɿʃɼ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ, ʍʏɿʎ ɺʙʆɸʎ ʏʘʆ
ʍʐʄʄʉɶɿʃʙʆ ɲʌɷɸʐʏɿʃʙʆ ɷɿʃʏʑʘʆ ʃɲɿ ʍʏɿʎ ɺʙʆɸʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʏʘʆ
Ȱʋɲɶʊʌɸʐʍɻʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ
ʆɹʘʆʐɷʌʉʄɻʋʏɿʃʙʆɹʌɶʘʆ ʍɻʅɸʀʘʆ ɲʋʊʄɻʗɻʎ ʋʊʍɿʅʉʐ ʆɸʌʉʑ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɲʋɲɶʉʌɸʐʏɸʀ ɻ
ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʆɹʘʆ ɶɸʘʏʌɼʍɸʘʆ ɶɿɲ ʆɲ ʅɻʆ ɸʋɿɷɸɿʆʘɽɸʀ ʋɸʌɲɿʏɹʌʘ ɻ
ʐʋʊɶɸɿʘʆʐɷɳʏʘʆ
(ɶɸʘʏʌɼʍɸɿʎ,ʋɻɶɳɷɿɲʃʄʋ) ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʃɲɿɶɿɲʆɲʋʌʉʍʏɲʏɸʑʉʆʏɲɿʏɲɉɉɇ.
ɶɿɲʆɹɸʎʖʌɼʍɸɿʎʆɸʌʉʑ
Ȱʋʊ ʏɻʆ ɲʋɲɶʊʌɸʐʍɻ ɸʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʉɿ ɸɿɷɿʃɹʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ʅɸ
ʃɲɽʙʎʃɲɿʏɻʎɸʋɹʃʏɲʍɻʎ
ʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʍʏɻʖʌɼʍɻʋʊʍɿʅʉʐʑɷɲʏʉʎʃɲɿʍɸɹʌɶɲʋʉʐʅʋʉʌɸʀ
ɲɷɸɿʙʆʐʔɿʍʏɳʅɸʆʘʆ
ʆɲ ʉɷɻɶɼʍʉʐʆ ʍɸ ʅɸʏʌɼʍɿʅɻ ɲʋʉʅɸʀʘʍɻ ʏʘʆ ɲʋʉʄɼʗɸʘʆ ɲʋʊ ʏʉ
ʖʌɼʍɸʘʆʆɸʌʉʑ:
ɉɉɇ. Ɉɲ ʋɲʌɲʋɳʆʘ ɽɲ ɸʇɸʏɳɺʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ɽɲ ɸɶʃʌʀʆʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɿʎ
•ɇɸʋɸʌɿʉʖɹʎɉɉɇʅɸʃɲʃɼ ɲʌʅʊɷɿɸʎ ȴɿɸʐɽʑʆʍɸɿʎ ɉɷɳʏʘʆ ʅɸ ʏɻʆ ʐʋʉɴʉʄɼ ʏɸʃʅɻʌɿʘʅɹʆɻʎ
ʋʉʍʉʏɿʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻ
ʐɷʌʉɶɸʘʄʉɶɿʃɼʎ ɹʃɽɸʍɻʎ ɶɿɲ ɲʋʉʄɼʗɸɿʎ ʃɳʏʘ ɲʋʊ 10m3/ɻʅɹʌɲ ɼ
•ȵʆʏʊʎʏʘʆɺʘʆʙʆʏʘʆ
ʅɸʄɹʏɻʎɶɿɲɲʋʉʄɼʗɸɿʎʅɸɶɲʄʑʏɸʌɸʎɲʋʊ10m3/ɻʅɹʌɲ.
ʍʐʄʄʉɶɿʃʙʆɲʌɷɸʐʏɿʃʙʆ
Ƀɿʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔɹʎɶɿɲʏɿʎʋʌʉɲʆɲʔɸʌɽɸʀʍɸʎʐɷʌʉɶɸʘʄʉɶɿʃɹʎʅɸʄɹʏɸʎ
ɷɿʃʏʑʘʆ
•ɇʏɿʎɺʙʆɸʎʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ(Ȼ ʃɲɿ ɸʃɽɹʍɸɿʎ ɽɲ ʃɲɽʉʌɿʍʏʉʑʆ ɲʋʊ ʏɿʎ ʍʐʆɲʌʅʊɷɿɸʎ ɲʌʖɹʎ ʐʋʊ ʏʉ
ʍʐʆʏʉʆɿʍʅʊʏɻʎȵȳɉ.
ʃɲɿȻȻ)ʏʘʆɹʌɶʘʆ
ʐɷʌʉʄɻʗʀɲʎɶɿɲɳʆʏʄɻʍɻ
ȵʆʏʊʎ ʏʘʆ ɺʘʆʙʆ ʏʘʆ ʍʐʄʄʉɶɿʃʙʆ ɲʌɷɸʐʏɿʃʙʆ ɷɿʃʏʑʘʆ ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ
ʋʊʍɿʅʉʐʑɷɲʏʉʎ.
ʖʉʌɻɶɸʀʏɲɿ ɳɷɸɿɲ ɲʆʊʌʐʇɻʎ ʆɹɲʎ ɶɸʙʏʌɻʍɻʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʆʀʍʖʐʍɻ ʏʘʆ
ɲʆɲɶʃʙʆʏʉʐʍʐʄʄʉɶɿʃʉʑɲʌɷɸʐʏɿʃʉʑɷɿʃʏʑʉʐ,ɶɿɲɽɸʌʅʉʃɼʋɿɲ,ɶɿɲ
ɲʆʏɿʋɲɶɸʏɿʃɼʋʌʉʍʏɲʍʀɲʃɲɿɳʄʄɸʎʖʌɼʍɸɿʎʋʄɻʆʏɻʎɳʌɷɸʐʍɻʎ.

RBD07_OM08_077

RBD07_OM07_075

RBD07_OM07_070

ȾɏȴȻȾɃɇ
ɀȵɈɆɃɉ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɃɁɃɀȰɀȵɈɆɃɉ

ɅȵɆȻȳɆȰɌȸɀȵɈɆɃɉ

ȴɻʅɿʉʐʌɶʀɲɸʆɿɲʀʉʐ
ʅɻʏʌʙʉʐɲɷɸɿʉɷʉʏɻʅɹʆʘʆ
ɲʋʉʄɼʗɸʘʆʆɸʌʉʑʅɹʍɲ
ɲʋʊʏɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ
ɹʃɷʉʍɻʎɲɷɸɿʙʆʖʌɼʍɻʎ
ʆɸʌʉʑ

Ȱʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʍʏɻ ɸʆɿɲɿʉʋʉʀɻʍɻ ʏʉʐ ʏʌʊʋʉʐ ʃɲʏɲʖʙʌɻʍɻʎ ʏʘʆ
ɴɲʍɿʃʙʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ʋʉʐ ʍʐʄʄɹɶʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɿʎ ȴ/ʆʍɸɿʎ ɉɷɳʏʘʆ ʃɲʏɳ
ʏɻʆ¨ȶʃɷʉʍɻʏʘʆȰɷɸɿʙʆɍʌɼʍɻʎɁɸʌʉʑʃʐʌʀʘʎʍɸʍʖɹʍɻʅɸʏɻɽɹʍɻ
ʐɷʌʉʄɻʗʀɲʎ, ʏɿʎ ʋʉʍʊʏɻʏɸʎ ʋʉʐ ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ʏʉ ɉɇ ʋʉʐ
ɲʔʉʌʉʑʆʃɲɽʙʎɸʋʀʍɻʎʃɲɿʍʏʉɿʖɸʀɲʏʘʆʐʋɸʐɽʑʆʘʆʙʍʏɸʆɲɸʀʆɲɿ
ɷʐʆɲʏʊʎ ʉ ɸʇʉʌɽʉʄʉɶɿʍʅʊʎ ʏʘʆ ɸʄɹɶʖʘʆ ʋʉʐ ɲʋɲɿʏʉʑʆʏɲɿ ɶɿɲ ʏɻʆ
ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʊʌʘʆ ʏɻʎ ʍʖɸʏɿʃɼʎ ɳɷɸɿɲʎ. Ƀɿ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ ʋʉʐ ɽɲ
ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʍʏʉ ʅɻʏʌʙʉ ɽɲ ʃɲɽʉʌɿʍʏʉʑʆ ɲʋʊ ʏɻʆ
ȵȳɉʍɸʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʅɸʏɿʎȴ/ʆʍɸɿʎɉɷɳʏʘʆ.Ɉɲʅɻʏʌʙʉɽɲɸʀʆɲɿʍʏɻ
ɷɿɳɽɸʍɻ ʏʘʆ ɲʌʅʉɷʀʘʆ ɉʋɻʌɸʍɿʙʆ ɸʄɹɶʖʉʐ ʏɻʎ Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɲʎ ɹʏʍɿ
ʙʍʏɸʆɲɷɿɸʐʃʉʄʑʆʉʆʏɲɿʉɿɲʋɲʌɲʀʏɻʏʉɿʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆʉɿɹʄɸɶʖʉɿʏʘʆ
ɹʌɶʘʆɲʐʏʙʆ.

Ɉʉʋʉɽɹʏɻʍɻʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ
ʃɲʏɲɶʌɲʔɼʎɲʋʉʄɼʗɸʘʆ
ʐʋʉɶɸʀʘʆʐɷɳʏʘʆ

ɇʏɲɷɿɲʃɼʏʉʋʉɽɹʏɻʍɻʐɷʌʉʅɸʏʌɻʏʙʆʍɸʊʄɸʎʏɿʎɶɸʘʏʌɼʍɸɿʎ,ʋɻɶɹʎ
ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ʐɷʌʉʅɲʍʏɸʐʏɸʀ ʃɲɿ ʋɻɶɳɷɿɲ ʅɸ ɳʆʏʄɻʍɻ ʀʍɻ ɼ
ʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻ ʏʘʆ 10 m3/ɻʅɹʌɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻ ʃɲɿ ʏʉʆ
ɹʄɸɶʖʉʏʘʆɲʋʉʄɼʗɸʘʆʐʋʉɶɸʀʘʆʐɷɳʏʘʆ.ɈʉʅɹʏʌʉɲʔʉʌɳʏɿʎȴȵɉȰ
ʏʉʐʎ ȴɼʅʉʐʎ, ʏʉʐʎ ʔʉʌɸʀʎ ʍʐʄʄʉɶɿʃɼʎ ɳʌɷɸʐʍɻʎ ɲʄʄɳ ʃɲɿ ʏʉʐʎ
ɿɷɿʙʏɸʎ.Ƀʍʖɸʏɿʃʊʎɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎʋʉʐɸʀʆɲɿɲʆɲɶʃɲʀʉʎɽɲɴɲʌʑʆɸɿʏʉʆ
ʔʉʌɹɲʋʉʐʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀʏɻʆɳʆʏʄɻʍɻͲɲʋʊʄɻʗɻʐʋʊɶɸɿʉʐʆɸʌʉʑ,
ʉ ʉʋʉʀʉʎ ʐʋʉʖʌɸʉʑʏɲɿ ʆɲ ɷɻʄʙʍɸɿ ʏɻʆ ɹʆɲʌʇɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏʉʐ
ʅɸʏʌɻʏɿʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʍʏɻ ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ ɉɷɳʏʘʆ ʏɻʎ
Ȱʋʉʃɸʆʏʌʘʅɹʆɻʎȴɿʉʀʃɻʍɻʎ.ȳɿɲʏʉʐʎʅɸɶɳʄʉʐʎʃɲʏɲʆɲʄʘʏɹʎ(ȴȵɉȰ,
ȴɼʅʉʐʎ, Ȳɿʉʅɻʖɲʆʀɸʎ, ɇʐʄʄʉɶɿʃɳ ɲʌɷɸʐʏɿʃɳ ɷʀʃʏʐɲ) ʉɿ ʅɸʏʌɼʍɸɿʎ
ʏʘʆʋʉʍʉʏɼʏʘʆɲʋʉʄɼʗɸʘʆɽɲɲʋʉʍʏɹʄʄʉʆʏɲɿʏʉʋʌʙʏʉɷɸʃɲɼʅɸʌʉ
ʏʉʐ Ƀʃʏʘɴʌʀʉʐ ʃɳɽɸ ɹʏʉʐʎ ʍʏɿʎ ȴɿɸʐɽʑʆʍɸɿʎ ɉɷɳʏʘʆ. Ⱥɲ
ʅʋʉʌʉʑʍɲʆʆɲɸʇɸʏɲʍɽʉʑʆʃʀʆɻʏʌɲɸʔɲʌʅʉɶɼʎʏʉʐʅɹʏʌʉʐ.

Ⱦɲʏɳʌʏɿʍɻɸɶʖɸɿʌɿɷʀʉʐ
ʏɸʖʆɿʃʙʆʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔʙʆ
ɸʔɲʌʅʉɶɼʎʅɸɽʊɷʘʆ
ɸʋɲʆɲʖʌɻʍɿʅʉʋʉʀɻʍɻʎ

ɇʑʆʏɲʇɻ ɸɶʖɸɿʌɿɷʀʉʐ ʏɸʖʆɿʃʙʆ ʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔʙʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʏʘʆ
ʅɸɽʊɷʘʆ ɸʋɲʆɲʖʌɻʍɿʅʉʋʉʀɻʍɻʎ ʋʉʐ ʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ȾɉȰ
145116/8.3.2011(ɌȵȾ354Ȳʊʋʉʐɸʆɷɸɿʃʏɿʃɳɽɲʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲɿ:Ȱ:ȸ
ʋɸʌɿɶʌɲʔɼ ʏʘʆ ɷʐʆɻʏɿʃʙʆ ʅɸɽʊɷʘʆ ɸʋɲʆɲʖʌɻʍɿʅʉʋʉʀɻʍɻʎ, ʋʉʑ
ʍʐʆɿʍʏɳʏɲɿ ɻ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʃɳɽɸ ʅɸɽʊɷʉʐ, ʉɿ ɸʄɳʖɿʍʏɸʎ ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ
ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʃɳɽɸ ʅɸɽʊɷʉʐ ʃɲɿ ɻ ʍʐʆʉʄɿʃɼ ʋʌɲʃʏɿʃɼ ʉʌɽɼʎ ʃɲɿ
ɲʋʉɷɸʃʏɼʎ ɸʃʏɹʄɸʍɻʎ. Ȳ: Ƀɿ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ ʅɸʄɹʏɻʎ ʃɲɿ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ
ɸʋɲʆɲʖʌɻʍɿʅʉʋʉʀɻʍɻʎ ɼʏʉɿ ʏɲ ɷɿɲɷʉʖɿʃɳ ʍʏɳɷɿɲ ʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻʎ
(ȵʃɷɼʄʘʍɻ ʋʌʊɽɸʍɻʎ Ͳ ʋʌʉʃɲʏɲʌʃʏɿʃɼ ʅɸʄɹʏɻ, ɀɸʄɹʏɻ
ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆ
ɸʋɿʋʏʙʍɸʘʆ,
ȴɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻ
ɸʆɻʅɹʌʘʍɻ
ɸʆɷɿɲʔɸʌʉʅɹʆʘʆ, Ɉɸʖʆɿʃɼ ʅɸʄɹʏɻ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ, Ȱɷɸɿʉɷʊʏɻʍɻ,
Ʌɿʄʉʏɿʃɼ ɸʔɲʌʅʉɶɼ, Ʌɲʌɲɶʘɶɿʃɼ ɸʔɲʌʅʉɶɼ) ʃɲɽʙʎ ɸʋʀʍɻʎ ʃɲɿ ɻ
ɸʇɸɿɷʀʃɸʐʍɻʏʘʆɲʌʅʉɷɿʉʏɼʏʘʆʏʘʆɸʅʋʄɸʃʊʅɸʆʘʆʔʉʌɹʘʆ.

15825

15826

ɃɁɃɀȰɀȵɈɆɃɉ

ɅȵɆȻȳɆȰɌȸɀȵɈɆɃɉ

RBD07_OM10_088

ȵʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʊʎɽɸʍʅɿʃʉʑ
ʋʄɲɿʍʀʉʐɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ
ɿʄʑʉʎɲʋʊɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ
ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎɲʍʏɿʃʙʆ
ʄʐʅɳʏʘʆʅɸɹʅʔɲʍɻʍʏɻʆ
ɷɿɸʑʌʐʆʍɻʏʉʐʋɸɷʀʉʐ
ɸʔɲʌʅʉɶɼʎʃɲɿʍʏɻʆ
ɲʆɲɽɸʙʌɻʍɻʏʘʆ
ʋʉɿʉʏɿʃʙʆ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃʙʆʏɻʎ
ɸʔɲʌʅʉɺʊʅɸʆɻʎɿʄʑʉʎ

ȸɲɶʌʉʏɿʃɼɸʋɲʆɲʖʌɻʍɿʅʉʋʉʀɻʍɻʏɻʎɿʄʑʉʎ,ʐʋʊʃɸɿʏɲɿʍʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎ
ʏɻʎɃɷɻɶʀɲʎ86/278/EKɻʉʋʉʀɲɸʆʏɳʖɽɻʃɸʍʏʉȵɽʆɿʃʊȴʀʃɲɿʉʅɹʍʘ
ʏɻʎ ȾɉȰ 80568/4225/91 ʃɲɿ ʏʌʉʋʉʋʉɿɼɽɻʃɸ ʅɸ ʏɻʆ ȾɉȰ 114218/97
(ɌȵȾͲ1016/Ȳ/17Ͳ11Ͳ97). Ɉʉʆ Ȼɲʆʉʐɳʌɿʉ ʉʐ 2012 ʉʄʉʃʄɻʌʙɽɻʃɸ ɻ
ɷɻʅʊʍɿɲɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʃɲɿɹʖɸɿʍʐʆʏɲʖɽɸʀʏʉɇʖɹɷɿʉʏɻʎȾɉȰʅɸʏʀʏʄʉ
«ɀɹʏʌɲ,ʊʌʉɿʃɲɿɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎɶɿɲʏɻʖʌɻʍɿʅʉʋʉʀɻʍɻʏɻʎɿʄʑʉʎʋʉʐ
ʋʌʉɹʌʖɸʏɲɿɲʋʊɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʉɿʃɿɲʃʙʆʃɲɿɲʍʏɿʃʙʆʄʐʅɳʏʘʆʃɲɽʙʎ
ʃɲɿ ʉʌɿʍʅɹʆʘʆ ʐɶʌʙʆ ɲʋʉɴʄɼʏʘʆ, ʍɸ ʍʐʅʅʊʌʔʘʍɻ ʋʌʉʎ ʏɿʎ
ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏɻʎ ʉɷɻɶʀɲʎ 86/278/ȵɃȾ ʏʉʐ ɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐ ʏʘʆ
ȵʐʌʘʋɲʁʃʙʆ Ⱦʉɿʆʉʏɼʏʘʆ». Ɉʉ ʍʖɹɷɿʉ ȾɉȰ ɸʃʍʐɶʖʌʉʆʀɺɸɿ ʃɲɿ
ɸʋɸʃʏɸʀʆɸɿʏʉʋɸɷʀʉɸʔɲʌʅʉɶɼʎʏɻʎ80568/4225/91ȾɉȰʃɲɿʍʏʉʖɸʑɸɿ
ʍʏɻ ʅɸɶɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻ ʏɻʎ ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻʎ ʏɻʎ ɿʄʑʉʎ ʃɲɿ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲ
ʍʏɻʆ ɲʑʇɻʍɻ ʏʘʆ ɷʐʆɲʏʉʏɼʏʘʆ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉʀɻʍɻʎ ʏɻʎ ɿʄʑʉʎ ʅɸ ʏɻ
ʅʉʌʔɼɸɷɲʔʉɴɸʄʏɿʘʏɿʃʉʑʍʏɻɶɸʘʌɶʀɲ,ʏɻɷɲʍʉʋʉʆʀɲ,ʏʉɲʍʏɿʃʊʃɲɿ
ʋɸʌɿɲʍʏɿʃʊ ʋʌɳʍɿʆʉ ʃɲɿ ʏɿʎ ɲʆɲʋʄɳʍɸɿʎ ʖʙʌʘʆ. Ʌʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿ ɻ
ʐɿʉɽɹʏɻʍɻ ɸʆʊʎ ʍʑɶʖʌʉʆʉʐ ɽɸʍʅɿʃʉʑ ʋʄɲɿʍʀʉʐ ʋʉʐ ɽɲ ʋʌʉʘɽɼʍɸɿ
ʏɻʆ ɴɿʘʍɿʅʊʏɻʏɲ ʃɲʏɳ ʏɻ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʏɻʎ ɿʄʑʉʎ ʃɲɿ ʏɻʆ ʅɸʀʘʍɻ ʏʘʆ
ʋʉʍʉʏɼʏʘʆʋʉʐɷɿɲʏʀɽɸʆʏɲɿʍɸɍɉɈȰ.

RBD07_OM11_089

ȾɏȴȻȾɃɇ
ɀȵɈɆɃɉ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɀɸ ɴɳʍɻ ʏʉ ɿʍʖʑʉʆ ɽɸʍʅɿʃʊ ʋʄɲʀʍɿʉ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʋɲʆɲʖʌɻʍɿʅʉʋʉʀɻʍɻ
ʏʘʆ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʅɹʆʘʆ ʐɶʌʙʆ ɲʋʉɴʄɼʏʘʆ ɸʀʏɸ ʅɹʍʘ ɳʌɷɸʐʍɻʎ ɸʀʏɸ
ʅɹʍʘ ʏɸʖʆɻʏʉʑ ɸʅʋʄʉʐʏɿʍʅʉʑ ɻ ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ ɉɷɳʏʘʆ ʏɻʎ
Ȱʋʉʃɸʆʏʌʘʅɹʆɻʎ ȴɿʉʀʃɻʍɻʎ ɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀ ʅɸʏɳ ʏɻʆ ʐʋʉɴʉʄɼ ʏɻʎ
ʅɸʄɹʏɻʎ ʍʖɸɷɿɲʍʅʉʑ. Ɉʉ ʅɹʏʌʉ ɲʔʉʌɳ ʍʏɻ ɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ ɸʆʊʎ
ȴɻʅɿʉʐʌɶʀɲȵʆɿɲʀʉʐ
ʅɻʏʌʙʉʐʋɸʌɿʉʖʙʆɷɿɳɽɸʍɻʎ,ʏʉʉʋʉʀʉɽɲʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿʏɲʍʏʉɿʖɸʀɲ
ɀɻʏʌʙʉʐʋɸʌɿʉʖʙʆ
ʏʉʐ ʔʉʌɹɲ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ɷɿɳɽɸʍɻʎ, ʏɲ ɴɲʍɿʃɳ ʏɸʖʆɿʃɳ
ɷɿɳɽɸʍɻʎɸʋɸʇɸʌɶɲʍʅɹʆʘʆ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ, ʏʉ ɉɇ ʋʉʐ ɲʔʉʌɳ ʃɲɽʙʎ ɸʋʀʍɻʎ ʏɲ ʏʐʖʊʆ
ʐɶʌʙʆɲʋʉɴʄɼʏʘʆ,ɸʀʏɸ
ʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɳ ʅɹʏʌɲ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ʏɸɽɸʀ ʃɲɿ
ʅɹʍʘɳʌɷɸʐʍɻʎɸʀʏɸʅɹʍʘ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʅɸʏʌɼʍɸʘʆ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ ʋʉʐ ɸʆɷɹʖɸʏɲɿ ʆɲ ɹʖʉʐʆ
ʏɸʖʆɻʏʉʑɸʅʋʄʉʐʏɿʍʅʉʑ
ɺɻʏɻɽɸʀ ʃɲʏɳ ʏɻ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ɲɷɸɿʉɷʊʏɻʍɻʎ ʃɲɿ ɷɿɲʏʀɽɸʆʏɲɿ ʍʏɻʆ
(ɌȵȾ354/B/08.03.2011)
ȴ/ʆʍɻ ɉɷɳʏʘʆ. Ƀ ʃɲɽʉʌɿʍʅʊʎ ʏʘʆ ʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ ʋʉʐ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ
ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʍʏʉ ʅɻʏʌʙʉ ɽɲ ʃɲɽʉʌɿʍʏʉʑʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ȵȳɉ ʍɸ
ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʅɸʏɿʎȴ/ʆʍɸɿʎɉɷɳʏʘʆ.Ɉʉʅɻʏʌʙʉɽɲɸʀʆɲɿʍʏɻɷɿɳɽɸʍɻ
ʏʘʆ ɲʌʅʉɷʀʘʆ ɉʋɻʌɸʍɿʙʆ ɸʄɹɶʖʉʐ ʏɻʎ Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɲʎ ɹʏʍɿ ʙʍʏɸ ʆɲ
ɷɿɸʐʃʉʄʑʆʉʆʏɲɿ ʉɿ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏʉɿ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆʉɿ ɹʄɸɶʖʉɿ ʏʘʆ ɹʌɶʘʆ
ɲʐʏʙʆ.

RBD07_SM04_094

ȾɏȴȻȾɃɇ
ɀȵɈɆɃɉ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ɃɁɃɀȰɀȵɈɆɃɉ

Ʌʌʉʙɽɻʍɻɸɽɸʄʉʆʏɿʃʙʆ
ʍʐʅʔʘʆɿʙʆʅɸʅɸɶɳʄʉʐʎ
ʃɲʏɲʆɲʄʘʏɹʎ(ȴȵɉȰ,
ʍʐʄʄʉɶɿʃɳɲʌɷɸʐʏɿʃɳ
ɷʀʃʏʐɲ)ʋʉʐ
ʃɲʏɲʆɲʄʙʆʉʐʆʋʉʄʑʆɸʌʊ
ɼʋʌʉʃɲʄʉʑʆʌʑʋɲʆʍɻʍʏɲ
ʐɷɲʏɿʃɳʍʐʍʏɼʅɲʏɲɶɿɲ
ʐɿʉɽɹʏɻʍɻʋʌʘʏʉɴʉʐʄɿʙʆ
ʃɲɿʃʘɷʀʃʘʆʉʌɽɼʎ
ʍʐʅʋɸʌɿʔʉʌɳʎ

ɅȵɆȻȳɆȰɌȸɀȵɈɆɃɉ

ɇʐʆɸʆʆʊɻʍɻʅɸʅɸɶɳʄʉʐʎʃɲʏɲʆɲʄʘʏɹʎ(ȴȵɉȰ,ʍʐʄʄʉɶɿʃɳɲʌɷɸʐʏɿʃɳ
ɷʀʃʏʐɲ) ʋʉʐ ʃɲʏɲʆɲʄʙʆʉʐʆ ʅɸɶɳʄɸʎ ʋʉʍʊʏɻʏɸʎ ʐʋʊɶɸɿʉʐ ʆɸʌʉʑ
(>300.000m3/ɹʏʉʎ)ʃɲɿʋʌʉʃɲʄʉʑʆʋʀɸʍɻ (ʋʉʍʉʏɿʃɼɼʋʉɿʉʏɿʃɼ)ʍʏɲ
ʐʋʊɶɸɿɲ ʐɷɲʏɿʃɳ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ɶɿɲ ʄɼʗɻ ʋʌʘʏʉɴʉʐʄɿʙʆ ʉʌɽɼʎ
ʐɷɲʏɿʃɼʎʍʐʅʋɸʌɿʔʉʌɳʎ.
ȵʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿʍɸ:
ɄʄɲʏɲYɉɇ

15827

15828

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

12.4.3 Ʌɸʌɿʉʖɹʎɸʐʋʌʊʍɴʄɻʏɸʎʍʏɻʆɿʏʌʉʌʌʑʋɲʆʍɻɶɸʘʌɶɿʃɼʎʋʌʉɹʄɸʐʍɻʎ
ɀɸ ʏʉ ɌȵȾ 1843 Ȳ/24Ͳ11Ͳ2010 ʍʐʅʋʄɻʌʙɽɻʃɸ ʉ ʃɲʏɳʄʉɶʉʎ ʏʘʆ ɸʐʋʌʊʍɴʄɻʏʘʆ ɺʘʆʙʆ ʋʉʐ
ʃɲɽʉʌʀʍʏɻʃɲʆ ʅɸ ʏɻʆ ȾɉȰ 19652/1906/1999 ʅɸ ʏɻʆ ȿɸʃɳʆɻ Ȱʋʉʌʌʉɼʎ ʏʉʐ Ʌʉʏɲʅʉʑ Ȱʍʘʋʉʑ
Ȳʉɿʘʏʀɲʎ, ɸʆʙ ɸʀʆɲɿ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɻ ɻ ʃɲʏɳʌʏɿʍɻ ʏʉʐ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆʉʐ ʍʏʉ ɳʌɽʌʉ 2, ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ
ɷʌɳʍɻʎ.
ɇʏʉʋʄɲʀʍɿʉʏʉʐɇʖɸɷʀʉʐȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎɶɿɲʏʉɉɷɲʏɿʃʊȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ,ɹʖɸɿ
ʋʌʉʏɲɽɸʀ ɻ ʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻ ʏʉʐ ʃɲʏɲʄʊɶʉʐ ʏʘʆ ɸʐʋʌʊʍɴʄɻʏʘʆ ʍʏɻ ʆɿʏʌʉʌʌʑʋɲʆʍɻ ʋɸʌɿʉʖʙʆ, ʅɸ ʏɿʎ
ʋɸʌɿʉʖɹʎ ɇʋɸʌʖɸɿʉʑ ʃɲɿ Ȱʏɲʄɳʆʏɻʎ, ʍʏʉʖɸʑʉʆʏɲʎ ʍʏɻʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʏʘʆ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆ ʃɲɿ ʐʋʉɶɸʀʘʆ
ʐɷɳʏʘʆ ʏɲ ʉʋʉʀɲ ʐʔʀʍʏɲʆʏɲɿ ʋɿɹʍɸɿʎ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲɶʌʉʏɿʃɼ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ. ȳɿɲ ʏɿʎ ʋɸʌɿʉʖɹʎ ɲʐʏɹʎ
ʋʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿ ʅʀɲ ʍɸɿʌɳ ɲʋʊ ʅɹʏʌɲ, ʏɲ ʉʋʉʀɲ ʘʎ ʍʏʊʖʉ ɹʖʉʐʆ ʏʉʆ ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʊ ʏʘʆ ʍʐɶʃɸʆʏʌʙʍɸʘʆ
ʆɿʏʌɿʃʙʆ ʍʏɲ ɸʋɻʌɸɲɺʊʅɸʆɲ ʐɷɲʏɿʃɳ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ. Ɉɲ ʅɹʏʌɲ ɲʐʏɳ ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿ ʍʏʉʆ Ʌʀʆɲʃɲ 56
(Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿɺʊʅɸʆɸʎ/ ʐʄʉʋʉɿʉʑʅɸʆɸʎ ɷʌɳʍɸɿʎ ʍɸ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏʘʆ Ⱦʉɿʆʉʏɿʃʙʆ Ƀɷɻɶɿʙʆ)ʃɲɿ ʍʏʉʆ
Ʌʀʆɲʃɲ63.

RBD07_SM06_104

RBD07_OM10_087

ȾɏȴȻȾɃɇ
ɀȵɈɆɃɉ

Ʌʀʆɲʃɲʎ 63: ɀɹʏʌɲ ʋʉʐ ɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲɿ ʍɸ ʋɸʌɿʉʖɹʎ ɸʐʋʌʊʍɴʄɻʏɸʎ ʍʏɻ ʆɿʏʌʉʌʌʑʋɲʆʍɻ ɶɸʘʌɶɿʃɼʎ
ʋʌʉɹʄɸʐʍɻʎ

ɃɁɃɀȰɀȵɈɆɃɉ

ɅȵɆȻȳɆȰɌȸɀȵɈɆɃɉ

Ȱʆɳʋʏʐʇɻɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆʘʆ
ɸʌɶɲʄɸʀʘʆɶɿɲʏɻʆ
Ƀʌɽʉʄʉɶɿʃɼɍʌɼʍɻ
ȿɿʋɲʍʅɳʏʘʆʃɲɿɁɸʌʉʑ

ȴɿɸʌɸʑʆɻʍɻ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ ɶɿɲ ʏʉʆ ʃɲɽʉʌɿʍʅʊ ʄɿʋɲʆʏɿʃɼʎ
ɲɶʘɶɼʎʍʏɲʋʌʊʏʐʋɲʏʉʐʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ «ȾɲʏɲɶʌɲʔɼʏʘʆȺʌɸʋʏɿʃʙʆ
ɇʏʉɿʖɸʀʘʆ, ʏʘʆ Ȳɲʌɹʘʆ ɀɹʏɲʄʄʘʆ ʃɲɿ ʏʘʆ ɉɷʌʉɷʐʆɲʅɿʃʙʆ Ȼɷɿʉʏɼʏʘʆ
ʏʘʆ ȵɷɲʔʙʆ ɶɿɲ ʏɻʆ Ƀʌɽʉʄʉɶɿʃɼ ɍʌɼʍɻ ȿɿʋɲʍʅɳʏʘʆ ʃɲɿ Ɂɸʌʉʑ ʃɲɿ
Ʌɲʌɲɶʘɶɼ Ʌʌʉʁʊʆʏʘʆ Ȱʍʔɳʄɸɿɲʎ» ʏɻʎ Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɲʎ Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ
ɀɲʃɸɷʉʆʀɲʎ Ͳ Ⱥʌɳʃɻʎ ɶɿɲ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʍʏɿʎ ɸʐʋʌʊʍɴʄɻʏɸʎ ɺʙʆɸʎ
ʆɿʏʌʉʌʌʑʋɲʆʍɻʎʏɻʎ91/676/ȵɃȾ.

ɀɿʃʌɼʎɸʅɴɹʄɸɿɲʎ
ɲɶʌʉʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɳ
ɀɹʏʌɲʅɸʀʘʍɻʎ
Ɂɿʏʌʉʌʑʋɲʆʍɻʎ–
Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲʏʘʆ
ɸʐɲʀʍɽɻʏʘʆʍʏɲʆɿʏʌɿʃɳ
ʋɸʌɿʉʖʙʆɲʋʊʏɻʆ
ɸʇɲɹʌʘʍɻʏɻʎɲʅʅʘʆʀɲʎ

ɇʏɿʎ ɶɸʘɶʌɲʔɿʃɹʎ ɽɹʍɸɿʎ ʅɸ ɲʐʇɻʅɹʆɸʎ ʍʐɶʃɸʆʏʌʙʍɸɿʎ ɿʊʆʏʘʆ Ɂ
ȳɸʘʌɶɿʃɼʎ Ʌʌʉɹʄɸʐʍɻʎ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸʔɲʌʅʉʍʏʉʑʆ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ
ɸʆɽɳʌʌʐʆʍɻʎ ʏʘʆ ɶɸʘʌɶʙʆ ʆɲ ɲʆɲʄɳɴʉʐʆ ʋʌʊʍɽɸʏɸʎ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ
ʋɹʌɲʆ ʏʘʆ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃʙʆ. Ʌʌʊʃɸɿʏɲɿ ɶɿɲ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ ɸʆɽɳʌʌʐʆʍɻʎ
ɲɶʉʌɳʎ ʄɿʋɲʍʅɳʏʘʆ Ɂ ɴʌɲɷɸʀɲʎ ɲʋʉɷʊʅɻʍɻʎ ʍɸ ʍʐʆɷʐɲʍʅʊ ʅɸ
ʅɸʀʘʍɻ ʏʘʆ ʍʐʆʉʄɿʃʙʆ ʋʉʍʉʏɼʏʘʆ ɲɺʘʏʉʑʖʉʐ ʄʀʋɲʆʍɻʎ ʃɲɿ ʅɸʀʘʍɻʎ
ʏɻʎ ʖʌɼʍɻʎ ɲʌɷɸʐʏɿʃʉʑ ʆɸʌʉʑ ʅɹʍɲ ʍʏɿʎ ɺʙʆɸʎ ʍʏɿʎ ʉʋʉʀɸʎ
ɸʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿ ɼ ɽɲ ɸʔɲʌʅʉʍʏɸʀ Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲ ȴʌɳʍɻʎ ɶɿɲ ʏɻ ɀɸʀʘʍɻ
Ɂɿʏʌʉʌʑʋɲʆʍɻʎ.
ȵʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿʍɸ:
Ʌʉʏɳʅɿɲ, ʄɿʅʆɲʀɲ, ʅɸʏɲɴɲʏɿʃɳ ʃɲɿ ʐʋʊɶɸɿɲ ɉɇ ʋʉʐ ʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿ ʅɸ
ɸʐʋʌʊʍɴʄɻʏɸʎʋɸʌɿʉʖɹʎ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

12.4.4 Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲɲʋʊʏɻʌʑʋɲʆʍɻʃɲɿʐʋʉɴɳɽʅɿʍɻ
ɇʏʉʆ Ʌʀʆɲʃɲ 64 ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿ ʅɹʏʌɲ ʋʉʐ ʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿ ʅɸ ʏɻʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʏʘʆ ʐɷɳʏʘʆ ɲʋʊ ʏɻ
ʌʑʋɲʆʍɻ ʅɸ ʉʐʍʀɸʎ ʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎ ɼ ɳʄʄʉʐʎ ɸɿɷɿʃʉʑʎ ʌʑʋʉʐʎ ʃɲɿ ʏɻʆ ɸʆ ɶɹʆɸɿ ʐʋʉɴɳɽʅɿʍɻ ʏʘʆ
ʐɷɳʏʘʆʃɲɿʉɿʃʉʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ.

RBD07_SM05_099

ȾɏȴȻȾɃɇ
ɀȵɈɆɃɉ

Ʌʀʆɲʃɲʎ64:ɀɹʏʌɲʋʉʐʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿʅɸʏɻʆʋʌʉʍʏɲʍʀɲɲʋʊʋɻɶɹʎʌʑʋɲʆʍɻʎ

ɃɁɃɀȰɀȵɈɆɃɉ

ɅȵɆȻȳɆȰɌȸɀȵɈɆɃɉ

Ɉʉ ʋʌʊʍʔɲʏʉ ɽɸʍʅɿʃʊ ʋʄɲʀʍɿʉ ʋʉʐ ɲʔʉʌɳ ʍʏɻʆ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼ
ɲɷɸɿʉɷʊʏɻʍɻ ʃɲɿ ɹʄɸɶʖʉ ʏɻʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏʘʆ ɹʌɶʘʆ ʃɲɿ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆʃɲɿʋɸʌɿɶʌɳʔɸʏɲɿɲʋʊʏʉɁ.4014/2011,ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ
ʍʏʉ ɳʌɽʌʉ 20 ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ɶɿɲ ʏɿʎ ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɸʎ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɹʎ
ɸʋɿɽɸʘʌɼʍɸɿʎ ʉɿ ʉʋʉʀɸʎ ɷɿɲʃʌʀʆʉʆʏɲɿ ʍɸ ʋʌʉʄɻʋʏɿʃɹʎ ʃɲɿ ʏɲʃʏɿʃɹʎ ɼ
ȵʆʏɲʏɿʃʉʋʉʀɻʍɻʏʘʆ
ɹʃʏɲʃʏɸʎ ɸʋɿɽɸʘʌɼʍɸɿʎ ɶɿɲ ʏʉʆ ɹʄɸɶʖʉ ʏɻʎ ʏɼʌɻʍɻʎ ʏʘʆ ȰȵɅɃ ɼ ʏʘʆ
ʋʌʉʄɻʋʏɿʃʙʆ,ʏɲʃʏɿʃʙʆʃɲɿ ɅɅȴ. ȸ ɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻ ʏʉʐ ʐɷɳʏɿʆʉʐ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ ʋʌʉʒʋʉɽɹʏɸɿ ʏɻʆ
ɹʃʏɲʃʏʘʆ
ɸʆʏɲʏɿʃʉʋʉʀɻʍɻ ʏʘʆ ɹʃʏɲʃʏʘʆ ɸʋɿɽɸʘʌɼʍɸʘʆ ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ
ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆ
ɷɿɸʌɸʐʆɻɽʉʑʆ ʏʉ ʏɲʖʑʏɸʌʉ ɷʐʆɲʏʊʆ ʍʉɴɲʌɹʎ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɹʎ
ɸʋɿɽɸʘʌɼʍɸʘʆʍɸ
ʃɲʏɲɶɶɸʄʀɸʎ ɼ ʍʐʅɴɳʆʏɲ ʅɸ ɿɷɿɲʀʏɸʌɸʎ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɹʎ ɸʋɿʋʏʙʍɸɿʎ,
ɸʔɲʌʅʉɶɼʏʉʐɲʌ.20ʏʉʐ
ʃɲɽʙʎʃɲɿʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎʅɻʍʐʅʅʊʌʔʘʍɻʎʃɲɿʏɻʆɳʅɸʍɻɸʆɸʌɶʉʋʉʀɻʍɻ
Ɂ.4014/2011
ʏɻʎ ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ 5 ʏʉʐ ɲʌ. 20 ʏʉʐ Ɂ. 4014/2011. Ʌʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿ ʉɿ
ɹʄɸɶʖʉɿ ʍʏɿʎ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎ Ȱ1 ʆɲ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʅɸ
ʅɹɶɿʍʏɻʍʐʖʆʊʏɻʏɲʏɻɷɿɸʏʀɲ.

RBD07_OM09_083

ȵʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿʍɸ:
GR0719R000100011N,GR0725R000200025N,GR0700050,GR0700210,
GR0700300,GR0700310
Ⱥɸʍʅʉɽɹʏɻʍɻ
ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃʉʑ
ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎʋʉɿʉʏɿʃɼʎ
ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎʏʘʆ
ɲʋʉʌʌʉʙʆʅɸʏɲʄʄɸʀʘʆ
ʃɲʏɳʏʉʋʌʊʏʐʋʉʏʘʆɍɉɈȰ

Ʌʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿ ɻ ʍʐʍʏɻʅɲʏɿʃɼ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻ ʏɻʎ ʋʉɿʊʏɻʏɲʎ ʐʋʊɶɸɿʘʆ
ʃɲɿ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆ ʐɷɳʏʘʆ ʋʉʐ ɸʋɻʌɸɳɺʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʘʆ
ʅɸʏɲʄʄɸʀʘʆ ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ ʃɲɿ ʏʘʆ ɸɶʃɲʏɲʄɸʄʄɸɿʅɹʆʘʆ ʃɲʏɳ
ʏʉʋʌʊʏʐʋʉʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎʋʉʐɸʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿʍʏʉʐʎɍɉɈȰ.

15829

15830

RBD07_SM05_100

ȾɏȴȻȾɃɇ
ɀȵɈɆɃɉ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɃɁɃɀȰɀȵɈɆɃɉ

Ⱦɲʏɳʌʏɿʍɻʃɲʆʊʆʘʆ
ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎʃɲʏɲɴʉɽʌʙʆ

ɅȵɆȻȳɆȰɌȸɀȵɈɆɃɉ

Ⱦɲɽʉʌɿʍʅʊʎ ɺʘʆʙʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆʘʆ ɸʆɸʌɶʙʆ ɼ ɲʆɸʆɸʌɶʙʆ
ʃɲʏɲɴʉɽʌʙʆ ʅɸ ɲʋɲɶʊʌɸʐʍɻ ʌʐʋʉɶʊʆʘʆ ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ ʃɲɿ ɸɿɷɿʃɳ
ʏɻʎ ʉʋʉɿɲʍɷɼʋʉʏɸ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ ɳʅɸʍɻʎ ɷɿɳɽɸʍɻʎ ʐɶʌʙʆ
ɲʋʉɴʄɼʏʘʆʍʏɿʎʃɲʏɲɴʊɽʌɸʎ.Ƀɿʃɲʏɲɴʊɽʌɸʎɲʋʉʍʏʌɲɶɶʀɺʉʐʆʃʄɸɿʍʏɹʎ
ʐɷʌʉʄʉɶɿʃɹʎ ʄɸʃɳʆɸʎ ʃɲɿ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʅɹʏʌɲ ɶɿɲ ʏɻʆ
ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʃɲɿ ɴɸʄʏʀʘʍɻ ʏɻʎ ʋʉɿʊʏɻʏɲʎ ʏʉʐ ʆɸʌʉʑ ʋʉʐ
ɲʋʉʍʏʌɲɶɶʀɺʉʐʆ, ʊʋʘʎ: 1. Ⱦʀʆɻʏʌɲ ʍʏʉʐʎ ɲɶʌʊʏɸʎ ɶɿɲ ɲʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻ
ʏʘʆ ʃɲʄʄɿɸʌɶɸɿʙʆ ʅɸ ɴɿʉʄʉɶɿʃɹʎ, 2. Ⱦʀʆɻʏʌɲ ɶɿɲ ʏʌɿʏʉɴɳɽʅɿɲ
ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ ʏʘʆ ʐɶʌʙʆ ɲʋʉɴʄɼʏʘʆ 3.Ȱʐʍʏɻʌʉʑʎ ɸʄɹɶʖʉʐʎ ʋɸʌʀ
ʏɼʌɻʍɻʎʏʘʆʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆʊʌʘʆʍʏɿʎʐʔɿʍʏɳʅɸʆɸʎʅʉʆɳɷɸʎ.
ȵʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿʍɸ:
GR0700180
Ɉʉʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʅɹʏʌʉʍʃʉʋɸʑɸɿʆɲɲʆʏɿʅɸʏʘʋʀʍɸɿʅɸʉʌɽʉʄʉɶɿʃʊʃɲɿ
ʔɿʄɿʃʊ ʋʌʉʎ ʏʉ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ ʏʌʊʋʉ ɹʆɲ ɲʋʊ ʏɲ ʃʑʌɿɲ ʋʌʉɴʄɼʅɲʏɲ
ɲʐɽɲʀʌɸʏʘʆ ʖʌɼʍɸʘʆ ʃɲɿ ʋɲʌɸʅɴɳʍɸʘʆ ʍɸ ʐɷɲʏʉʌɹʅɲʏɲ ʍɸ ʊʄɻ ʏɻ
ʖʙʌɲʅɸʍʏʊʖʉʏɻʆɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʏʘʆʐɷʌʉʅʉʌʔʉʄʉɶɿʃʙʆʋɿɹʍɸʘʆʋʉʐ
ʐʔʀʍʏɲʆʏɲɿ.ɅʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿɻɸʃʋʊʆɻʍɻʅʀɲʎɸɿɷɿʃɼʎʅɸʄɹʏɻʎɲʆɳȿȰɅ,ʅɸ
ʃʑʌɿɲɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆɲʋʉʐɽɲʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʐʆ:
Ȱ) Ʌʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊ ʋɸʌɿʉʖʙʆ ʍʐɶʃɹʆʏʌʘʍɻʎ ʔɸʌʏʙʆ ʃɲʏɳ ʅɼʃʉʎ ʏɻʎ
ɸʐʌɸʀɲʎʃʉʀʏɻʎʏʉʐʐɷɲʏʉʌɸʑʅɲʏʉʎ.

RBD07_OM11_090

Ȳ)ȵʃʏʀʅɻʍɻɷɿɲɽɹʍɿʅʘʆʋʉʍʉʏɼʏʘʆɲʆɳʋɸʌɿʉʖɼ.

Ʌʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʎ
ɸʋɿʄɸɶʅɹʆʘʆʋɸʌɿʉʖʙʆ
ʄɼʗɻʎʐʄɿʃʙʆɶɿɲʏɿʎ
ɲʆɳɶʃɸʎʏɸʖʆɿʃʙʆɹʌɶʘʆ

ȳ) Ƀɿʃʉʄʉɶɿʃɼ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ɲʆɳ ʋɸʌɿʉʖɼ ʅɸ ɹʅʔɲʍɻ ʍʏʉʐʎ ʏʑʋʉʐʎ
ʔʐʍɿʃʙʆ ʉɿʃʉʏʊʋʘʆ (ɷʉʅɼ, ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɷɿɲʏɼʌɻʍɻʎ), ʍʏɲ ɸʀɷɻ
ʖʄʘʌʀɷɲʎ (ʋʉʙɷɻ, ɽɲʅʆʙɷɻ ʃɲɿ ɷɸʆɷʌʙɷɻ ʅɸɹʅʔɲʍɻ ʍʏɲ ɷɸʆɷʌʙɷɻ
ʍɸʃɲʄɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻɷɿɲʏɼʌɻʍɻʎ)ʃɲɿʍʏɲɸʆɷɿɲɿʏɼʅɲʏɲɸɿɷʙʆʋɲʆʀɷɲʎ.
ȴ) Ȼɸʌɳʌʖɻʍɻ ʋɸʌɿʉʖʙʆ ʍʐɶʃɹʆʏʌʘʍɻʎ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏɻ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ
ɲʋʊʄɻʗɻʎʐʄɿʃʙʆ,ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻʏɲʋʌʉɲʆɲʔɸʌɽɹʆʏɲ.
ȸ ʅɸʄɹʏɻ ʋʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿ ʆɲ ɶʀʆɸɿ ʅɸ ɸʐɽʑʆɻ ʏɻʎ ɲʌʅʊɷɿɲʎ ɶɿɲ ʃɳɽɸ
ʄɸʃɳʆɻ ɲʋʉʌʌʉɼʎ ȴɿɸʑɽʐʆʍɻʎ ɉɷɳʏʘʆ ʃɲɿ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸʃʏɿʅɻɽɸʀ ɲʆ
ʐʋʊʃɸɿʏɲɿ ʍʏɻʆ ɲʆɳɶʃɻ ɇʏʌɲʏɻɶɿʃɼʎ Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼʎ ȵʃʏʀʅɻʍɻʎ.
ɇʏʊʖʉʎ ʏʉʐ ʅɹʏʌʉʐ ɸʀʆɲɿ ɻ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʏɻʎ ʍʏɸʌɸʉʋɲʌʉʖɻʎ ʃɲɿ ɻ
ʌʑɽʅɿʍɻʏɻʎɲʋʊʄɻʗɻʎʐʄɿʃʙʆɲʋʊʏɻʆʃʉʀʏɻʌɸʅɳʏʘʆʃɲɿʋʉʏɲʅʙʆʅɸ
ʏʌʊʋʉ ʙʍʏɸ ɲʔɸʆʊʎ ʆɲ ɷɿɲʔʐʄɳʍʍɸʏɲɿ ɻ ɲɸɿʔʉʌɿʃɼ ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻ
ɲʐʏʉʑ ʏʉʐ ʋʊʌʉʐ ʃɲɿ ɲʔɸʏɹʌʉʐ ʆɲ ɸʇɲʍʔɲʄʀɺɸʏɲɿ ɻ ʅɹɶɿʍʏɻ ɷʐʆɲʏɼ
ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʍʏɲ ʉɿʃʉʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ʋʉʐ ɲʆɲʋʏʑʍʍʉʆʏɲɿ ʍʏɲ ʍʖɸʏɿʃɳ
ʐɷɳʏɿʆɲ ʍʙʅɲʏɲ ʃɲɿ ʆɲ ɸʇɲʍʔɲʄʀɺɸʏɲɿ ɻ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʏʘʆ ɲʃʏʙʆ ɲʋʊ
ɷɿɳɴʌʘʍɻ.

ȾɏȴȻȾɃɇ
ɀȵɈɆɃɉ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɃɁɃɀȰɀȵɈɆɃɉ

ɅȵɆȻȳɆȰɌȸɀȵɈɆɃɉ

ȾɲʏɳʌʏɿʍɻɇʖɸɷʀʉʐȰʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʎɈɸʖʆʉʄʉɶɿʃʙʆȰʏʐʖɻʅɳʏʘʆɀɸɶɳʄɻʎ
ȶʃʏɲʍɻʎ (ɇȰɈȰɀȵ) ʏʉ ʉʋʉʀʉ ɽɲ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ʏʉʆ ʏʌʊʋʉ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ
ʏʘʆ ɉɇɲʋʊ ʍɻʅɲʆʏɿʃɹʎ ɷɿɲʌʌʉɹʎ ʃɲɿɲʏʐʖɼʅɲʏɲ ʃɲɿɿɷɿɲʀʏɸʌɲ ʏʘʆ ɉɇ
ʋʉʐʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʍʏʉɀɻʏʌʙʉɅʌʉʍʏɲʏɸʐʊʅɸʆʘʆɅɸʌɿʉʖʙʆɲʄʄɳ
ʃɲɿ ʏʌʊʋʉʐʎ ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʎ ʏɹʏʉɿʘʆ ʍʐʅɴɳʆʏʘʆ ʅɸ ʍʃʉʋʊ ʏɻʆ
ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʏʘʆʉɿʃʉʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ(ʋ.ʖ.ʋɸʌɿʉʖɹʎɷɿʃʏʑʉʐNATURA2000)
ʃɲɿ ʏɻʎ ɲʆɽʌʙʋɿʆɻʎ ʐɶɸʀɲʎ (ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ʋʉʐ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ɼ
ʋʌʉʉʌʀɺʉʆʏɲɿɶɿɲɲʆɽʌʙʋɿʆɻʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻ).ȵɿɷɿʃɳɶɿɲʏɿʎʅʉʆɳɷɸʎʋʉʐ
ʍʐɶʃɲʏɲʄɹɶʉʆʏɲɿ ʍʏɿʎ ʅʉʆɳɷɸʎ ʐʗɻʄʉʑ ʃɿʆɷʑʆʉʐ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ
Ƀɷɻɶʀɲ SEVESO, ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʍʏʉ ȵʍʘʏɸʌɿʃʊ ɇʖɹɷɿʉ Ȱʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʎ
Ɉɸʖʆʉʄʉɶɿʃʙʆ Ȱʏʐʖɻʅɳʏʘʆ ɀɸɶɳʄɻʎ ȶʃʏɲʍɻʎ (ɇȰɈȰɀȵ) ʏʉʐʎ ʆɲ
ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʃɲʏ’ɸʄɳʖɿʍʏʉʏɲɲʃʊʄʉʐɽɲ:

RBD07_OM14_091

1) ʏɲ ɉɇ ʍʏɻʆ ʋʄɻʏʏʊʅɸʆɻ ʋɸʌɿʉʖɼ, ʏɲ ʉʋʉʀɲ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ɸʀʆɲɿ ɸʅʔɲʆɼ
ʘʎʍɻʅɸʀɲɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏʉʎʃɲʏɳʏʉʆʃɲɽʉʌɿʍʅʊʏʘʆȷʘʆʙʆɅʌʉʍʏɲʍʀɲʎ
(ʃɲɿʍʏʉʐʎʍʖɸʏɿʃʉʑʎʖɳʌʏɸʎ)

ȵʆʀʍʖʐʍɻʏɻʎʍʐʆɹʌɶɸɿɲʎ
ʏʉʐɇʖɸɷʀʉʐɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ
ʐɷɳʏʘʆʅɸʏɲɇȰɈȰɀȵ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆʋʉʐ
ɸʆʏɳʍʍʉʆʏɲɿʍʏɿʎʉɷɻɶʀɸʎ
IPPCʃɲɿSEVESO

2) ʃɲɽʉʌɿʍʅʊʎ ʏʌʊʋʉʐ ɳʅɸʍɻʎ ɸʆɻʅɹʌʘʍɻʎ (ʃɿʆɻʏʉʋʉʀɻʍɻʎ ʍʏɻʆ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʍʉɴɲʌʉʑʋɸʌɿʍʏɲʏɿʃʉʑ)ʏʘʆʉɿʃɸʀʘʆɉʋɻʌɸʍɿʙʆɉɷɳʏʘʆʏɻʎ
ȰʋʉʃɸʆʏʌʘʅɹʆɻʎȴɿʉʀʃɻʍɻʎʃɲɿʏɻʎɅɸʌɿʔɹʌɸɿɲʎɶɿɲʏɻɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʃɲɿ
ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʏʉʐɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉʐɉɇ.
Ȱʆʏʀʍʏʉɿʖɸʎ ʏʌʉʋʉʋʉɿɼʍɸɿʎ ɸʆɷɹʖɸʏɲɿ ʆɲ ɲʋɲɿʏɻɽʉʑʆ ʍʏɲ ʍʖɹɷɿɲ
ɹʃʏɲʃʏɻʎ ɲʆɳɶʃɻʎ (ɇȰɈȰɀȵ) ʊʋʉʐ ʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʏɲ ʅɹʏʌɲ ʋʉʐ ʋʌɹʋɸɿ
ʆɲ ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ɹʇʘ ɲʋʊ ʏɻ ʅʉʆɳɷɲ ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɲʋʉɽɻʃɸʑʉʆʏɲɿ ɼ
ɷɿɲʏɻʌʉʑʆʏɲɿ ɸʋɿʃʀʆɷʐʆɸʎ ʉʐʍʀɸʎ. Ɉɲ ɇȰɈȰɀȵ ʍɸ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏʉʐ
ȳɸʆɿʃʉʑɇʖɸɷʀʉʐɅʉʄɿʏɿʃɼʎɅʌʉʍʏɲʍʀɲʎɸʋɲʆɸʇɸʏɳɺʉʆʏɲɿ,ɷʉʃɿʅɳɺʉʆʏɲɿ,
ɲʆɲɽɸʘʌʉʑʆʏɲɿ ʃɲɿ ɸʃʍʐɶʖʌʉʆʀɺʉʆʏɲɿ ʃɳɽɸ ʏʌʀɲ ʖʌʊʆɿɲ ʃɲɿ ʍɸ ʃɳɽɸ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʊʋʉʏɸ ʍʐʅɴɸʀ ʍɻʅɲʆʏɿʃɼ ɲʄʄɲɶɼ ʍʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏɻʎ
ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ɼ ʊʋʘʎ ʉʌʀɺʉʐʆ ʉɿ ʍʖɸʏɿʃɹʎ ʉɷɻɶʀɸʎ ʏɻʎ ȳɸʆɿʃɼʎ
ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲʎ Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲʎ. Ȱʌʅʊɷɿɸʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʍʑʆʏɲʇɻ ʏʘʆ
ɇȰɈȰɀȵ ʍɸ ɸʋʀʋɸɷʉ Ȱʋʉʃɸʆʏʌʘʅɹʆɻʎ ȴɿʉʀʃɻʍɻʎ ɸʀʆɲɿ ʉɿ ȴ/ʆʍɸɿʎ
Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʉɿ ʉʋʉʀɸʎ ʃɲʏɲʌʏʀɺʉʐʆ ɹʆɲ ɸʆɿɲʀʉ ɇʖɹɷɿʉ ɶɿɲ
ʃɳɽɸ Ȱʋʉʃɸʆʏʌʘʅɹʆɻ ȴɿʉʀʃɻʍɻ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ɸʇɸɿɷɿʃɸʑɸʏɲɿ ʍɸ ɸʋʀʋɸɷʉ
Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɲʎ ɸʆʏʊʎ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʙʆ ʉʌʀʘʆ ʃɳɽɸ Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼʎ ȵʆʊʏɻʏɲʎ.
ɇʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ɲʐʏʊ ʉɿ ɲʌʅʊɷɿɸʎ ȴɿɸʐɽʑʆʍɸɿʎ ɉɷɳʏʘʆ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ
ɲʋʉʍʏɸʀʄʉʐʆʏʉɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉɇʖɹɷɿʉȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ(ɲ)ʍʏɻʆɲʌʅʊɷɿɲɲʌʖɼ
ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼʎ ɲɷɸɿʉɷʊʏɻʍɻʎ ʏʘʆ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ Seveso ʃɲɿ ɲʐʏɼ
ʆɲʃɿʆɼʍɸɿʏɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲɶɿɲʏɻʆɸʋɿʃɲɿʌʉʋʉʀɻʍɼʏʉʐʎ,ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉ
ɿʍʖʑʉʆ ɽɸʍʅɿʃʊ ʋʄɲʀʍɿʉ ʃɲɿ (ɴ) ɇʏɿʎ ɲʌʅʊɷɿɸʎ ȴ/ʆʍɸɿʎ ʃɲɿ ȳʌɲʔɸʀɲ
ɅʉʄɿʏɿʃɼʎɅʌʉʍʏɲʍʀɲʎʏɻʎȰʋʉʃɸʆʏʌʘʅɹʆɻʎȴɿʉʀʃɻʍɻʎʃɲɿɅɸʌɿʔɹʌɸɿɲʎ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲʙʍʏɸʆɲɸʋɿʄɻʔɽʉʑʆɶɿɲʏʐʖʊʆʏʌʉʋʉʋʉɿɼʍɸɿʎʏʉʐɇȰɈȰɀȵ
ɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɳʎʏʉʐʎ.

15831

15832

RBD07_SM02_093

ȾɏȴȻȾɃɇ
ɀȵɈɆɃɉ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɃɁɃɀȰɀȵɈɆɃɉ

Ƀʌɿʉɽɹʏɻʍɻʏʉʐʋ.
Ȱʍʘʋʉʑ

ɅȵɆȻȳɆȰɌȸɀȵɈɆɃɉ

Ʌʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿɻʉʌɿʉɽɹʏɻʍɻʏʉʐʋ.Ȱʍʘʋʉʑʅɸʍʏʊʖʉʍɸɸʋʊʅɸʆʉʍʏɳɷɿʉ
ʆɲ ʃɲɽʉʌɿʍɽʉʑʆ ɺʙʆɸʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʏʉʐ. ɇʃʉʋʊʎ ʏɻʎ ʉʌɿʉɽɹʏɻʍɻʎ
ʋʉʏɲʅʉʑ, ɸʀʆɲɿ ɻ ɲʋʉʏʑʋʘʍɻ ʏɻʎ ʔʐʍɿʃɼʎ ʃʉʀʏɻʎ ʏʉʐ ɸʆʊʗɸɿ ʏʉʐ
ʖɲʌɲʃʏɼʌɲʏʉʐɲʔ’ɸʆʊʎʘʎʐɷʌʉɶɸʘʄʉɶɿʃʉʑʍʏʉɿʖɸʀʉʐʃɲɿɲʔɸʏɹʌʉʐ
ʘʎ ʉɿʃʉʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ. ȸ ʉʌɿʉɽɹʏɻʍɻ ʍʐʆʀʍʏɲʏɲɿ ʍʏʉʆ ʃɲɽʉʌɿʍʅʊ ʃɲɿ
ɸʋɿʃʑʌʘʍɻ ʏʘʆ ʋʉʄʐɶʘʆɿʃʙʆ ɶʌɲʅʅʙʆ ɸʃɲʏɹʌʘɽɸʆ ʏɻʎ ɴɲɽɿɳʎ
ɶʌɲʅʅɼʎʏʉʐʋʉʏɲʅʉʑ,ʉɿʉʋʉʀɸʎʋɸʌɿɴɳʄʄʉʐʆʏɿʎɶʌɲʅʅɹʎʋʄɻʅʅʑʌɲʎ,
ʏɿʎ ʊʖɽɸʎ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɲ ʏʐʖʊʆ ʔʐʍɿʃɳ ɼ ʏɸʖʆɻʏɳ ʍʏʉɿʖɸʀɲ, ʋʉʐ
ɲʋʉʏɸʄʉʑʆɲʆɲʋʊʍʋɲʍʏʉʅɹʌʉʎʏʉʐʐɷɲʏʉʌɹʅɲʏʉʎ.

RBD07_SM05_097

ȵʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿʍɸ:
GR0725R000200025N,GR0725R000200026N

ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃʙʆ
ɲʋʉɴʄɼʏʘʆʋɸʌɿʉʖɼʎȿȰɅ
Ȱʍʘʋʉʑ

ɇʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ʏɼʌɻʍɻʎ ʏʘʆ ʊʌʘʆ ʃɲɿ ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸʘʆ ʏɻʎ ȾɉȰ
20488/2010 ɹʖɸɿ ɸʃʋʉʆɻɽɸʀ ɻ ɀɸʄɹʏɻ ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲʎ Ⱦɸʆʏʌɿʃʉʑ
ɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ȵʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ Ȳɿʉʅɻʖɲʆɿʃʙʆ Ȱʋʉɴʄɼʏʘʆ ʋɸʌɿʉʖɼʎ
ɃɿʆʉʔʑʏʘʆͲɇʖɻʅɲʏɲʌʀʉʐ (ɇȵȲ, 2010) ɲʋʊ ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʋʌʉɹʃʐʗɸ ʘʎ
ʋʌʉʃʌɿɽɸʀʍɲ ʄʑʍɻ ɶɿɲ ʏɻʆ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʏʘʆ ʐɶʌʙʆ ɲʋʉɴʄɼʏʘʆ ʏɻʎ
ʋɸʌɿʉʖɼʎʅɸʏɲʇʑʏʘʆɸʆɷɿɲʔɸʌʊʅɸʆʘʆʅɸʌʙʆ(ɸʋɸʆɷʐʏɹʎ,ɴɿʉʅɻʖɲʆʀɸʎ,
ɲɷɸɿʉɷʉʏʉʑʍɲɲʌʖɼ),ɻʃɲʏɲʍʃɸʐɼɷʑʉʅʉʆɳɷʘʆɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎɲʋʊʏɿʎ
ʉʋʉʀɸʎ ɻ ʅʀɲ ɽɲ ɸʋɸʇɸʌɶɳɺɸʏɲɿ ʏʉ ʖɻʅɿʃʊ ʔʉʌʏʀʉ ʃɲɿ ɻ ɳʄʄɻ ʏʉ
ʉʌɶɲʆɿʃʊ. Ƀɿ ʅʉʆɳɷɸʎ ʋʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿ ʆɲ ɸɶʃɲʏɲʍʏɲɽʉʑʆ ʍʏʉʆ ʀɷɿʉ ʖʙʌʉ
ʅɸ ʍʃʉʋʊ ɻ ɸʃʌʉɼ ʏɻʎ ʖɻʅɿʃɼʎ ʅʉʆɳɷɲʎ ʆɲ ʃɲʏɲʄɼɶɸɿ ɶɿɲ ʏɸʄɿʃɼ
ɴɿʉʄʉɶɿʃɼ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ ʍʏɻʆ ʉʌɶɲʆɿʃɼ ʅʉʆɳɷɲ. Ɉɲ ʊʌɿɲɸɿʍʊɷʉʐ ʏʊʍʉ
ʍʏɻʆ ʅʉʆɳɷɲ ɴɿʉʄʉɶɿʃɼʎ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ ɲʋʊ ʏɿʎ ʅʉʆɳɷɸʎ ʊʍʉ ʃɲɿ ʍʏɻʆ
ʅʉʆɳɷɲʖɻʅɿʃɼʎɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ,ɽɲʃɲɽʉʌɿʍʏʉʑʆʃɲɿɽɲɸʀʆɲɿʋɲʌʊʅʉɿɲ
ʅɸɲʐʏɳʋʉʐʐʔʀʍʏɲʆʏɲɿʍʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻʏʘʆȲȻɅȵɼʍʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
ɷɿɳɽɸʍɻʎ ʍɸ ɲɶʘɶʉʑʎ ɲʃɲɽɳʌʏʘʆ ʍʏɻʆ ȵɉȴȰɅ, ɸʆʙ ʏɲ ʊʌɿɲ ɸɿʍʊɷʉʐ
ʍʏɻʆ ʅʉʆɳɷɲ ɴɿʉʄʉɶɿʃɼʎ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ ɲʋʊ ʏɻʆ ʅʉʆɳɷɲ ʖɻʅɿʃɼʎ
ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ ɽɲ ɸʀʆɲɿ ʏɲ ʃɲɽʉʌɿɺʊʅɸʆɲ ʍʏɻʆ ȾɉȰ 20488/2010. ȸ
ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼ ɸʋɿɴɳʌʐʆʍɻ ʋʉʐ ʐʔʀʍʏɲʏɲɿ ɻ ʋɸʌɿʉʖɼ ɲʋɲɿʏɸʀ ʏɻʆ
ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ ʉʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆʘʆ ʄʑʍɸʘʆ ʊʋʘʎ ɻ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻ ɶɿɲ ʏɿʎ
ʉʋʉʀɸʎʋʌʉʒʋʉʏʀɽɸʏɲɿɹʆɲʍʏɳɷɿʉʘʌʀʅɲʆʍɻʎʏʘʆɹʌɶʘʆʃɲɿʏʉʍʏɳɷɿʉ
ʐʄʉʋʉʀɻʍɼʎ ʏʉʐʎ. ȵʆɷɸɿʃʏɿʃɳ ʍɻʅɸɿʙʆʉʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɿʅɹʌʉʐʎ ʍʏɳɷɿɲ
ʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ: ɇʖɸɷɿɲʍʅʊʎͲɅɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼ ȰɷɸɿɷʊʏɻʍɻͲȴɻʅʉʋʌɳʏɻʍɻͲ
ȾɲʏɲʍʃɸʐɼͲȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ,ʅɸʍʐʆʉʄɿʃʊʖʌʉʆɿʃʊʉʌʀɺʉʆʏɲ3Ͳ4ɹʏɻ.
ȵʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿʍɸ:
GR0725R000100027N, GR0725R000200025N, GR0725R000200026N,
GR0725R000300028N

RBD07_SM05_098

ȾɏȴȻȾɃɇ
ɀȵɈɆɃɉ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɃɁɃɀȰɀȵɈɆɃɉ

ȴɿɸʌɸʑʆɻʍɻʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ
ɳʅɸʍʘʆɷʌɳʍɸʘʆ
ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʎʏʘʆ
ʋɿɹʍɸʘʆʍʏɻȿȰɅȰʍʘʋʉʑ
ɲʋʊʏɿʎɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃɹʎ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ

ɅȵɆȻȳɆȰɌȸɀȵɈɆɃɉ

ȸʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼɸʋɿɴɳʌʐʆʍɻʋʉʐʐʔʀʍʏɲʏɲɿɻʋɸʌɿʉʖɼʏʉʐȰʍʘʋʉʑ,
ɲʋɲɿʏɸʀʏɻʆʐʄʉʋʉʀɻʍɻʉʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆʘʆʄʑʍɸʘʆ.Ʌʌʉʎʏɻʆʃɲʏɸʑɽʐʆʍɻ
ɲʐʏɼɹʖɸɿʋʌʉʏɲɽɸʀɻʃɲʏɲʍʃɸʐɼȾɸʆʏʌɿʃʉʑɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎȵʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ
Ȳɿʉʅɻʖɲʆɿʃʙʆ Ȱʋʉɴʄɼʏʘʆ (ɴʄ. ʅɹʏʌʉ ɇʖɸɷʀʉʐ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʅɸ ʃʘɷɿʃʊ
RBD07_Sɀ05_097). ȸ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻ ɸʋɿʄʉɶɼ, ɲʋʉʏɸʄɸʀ ʏɻʆ ʋʄɹʉʆ
ɸʆɷɸɷɸɿɶʅɹʆɻ ʄʑʍɻ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻ ʏʉʐ ʋʌʉɴʄɼʅɲʏʉʎ ʍʏɻʆ
ʋɸʌɿʉʖɼ. ɇʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ɳʅɸʍɻʎ ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʎ ʏʘʆ ʋʌʉɴʄɻʅɳʏʘʆ ʋʉʐ
ɸʆʏʉʋʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏɻ ȿȰɅ ʏʉʐ Ȱʍʘʋʉʑ ʃɲɿ ʅɹʖʌɿ ʏɻʆ ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻ ʏʘʆ
ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆʘʆ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ ȵʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ ʏʘʆ ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃʙʆ
ɲʋʉɴʄɼʏʘʆ ʏɻʎ ʋɸʌɿʉʖɼʎ Ƀɿʆʉʔʑʏʘʆ – ɇʖɻʅɲʏɲʌʀʉʐ, ʋʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿ ɻ
ɷɿɸʌɸʑʆɻʍɻ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲʎ ɲʆɳʄɻʗɻʎ ɳʅɸʍɲ ʐʄʉʋʉɿɼʍɿʅʘʆ
ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃʙʆɷʌɳʍɸʘʆ.ȳɿɲʏʉʍʃʉʋʊɲʐʏʊʋʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿɻɷɿɸʌɸʑʆɻʍɻ
ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃʙʆ ʋɻɶʙʆ ʐɷʌʉɷʊʏɻʍɻʎ ʏʘʆ ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʙʆ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɻ
ʏɸʖʆɿʃʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼɷɿɸʌɸʑʆɻʍɻʃɲɿɻʐʄʉʋʉʀɻʍɻʅɸʄɹʏɻʎʍʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲʎ
ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃʙʆ ɷʌɳʍɸʘʆ ɶɿɲ ʏɻ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʏʘʆ ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃʙʆ
ɲʋʉɴʄɼʏʘʆʏɻʎȿȰɅȰʍʘʋʉʑ,Ɉɲɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲʏɻʎʅɸʄɹʏɻʎɲʐʏɼʎɽɲ
ʃʉɿʆʉʋʉɿɻɽʉʑʆ ʍʏɿʎ ɲʌʅʊɷɿɸʎ ȴ/ʆʍɸɿʎ ɉɷɳʏʘʆ. ȸ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ ʏʘʆ
ʉʋʉɿʘʆɷɼʋʉʏɸɷʌɳʍɸʘʆɼ/ʃɲɿɹʌɶʘʆʋʌʉʃʑʗʉʐʆɲʋʊʏɻʅɸʄɹʏɻɲʐʏɼ
ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸɶʃʌɿɽʉʑʆ ɲʋʊ ʏɿʎ ɲʌʅʊɷɿɸʎ ȴ/ʆʍɸɿʎ ɉɷɳʏʘʆ ʅɸʏɳ ɲʋʊ
ɶʆʘʅʉɷʊʏɻʍɻ ʏʘʆ ɇʐʅɴʉʐʄʀʘʆ ɉɷɳʏʘʆ ʏʘʆ Ȱʋʉʃɸʆʏʌʘʅɹʆʘʆ
ȴɿʉɿʃɼʍɸʘʆ, ʍʑʅʔʘʆɻ ɶʆʙʅɻ ʏɻʎ ȵȳɉ ʃɲɿ ʏʘʆ ɲʌʅʊɷɿʘʆ ɲʌʖʙʆ
ɲɷɸɿʉɷʊʏɻʍɻʎʏʘʆʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʘʆɹʌɶʘʆ.

RBD07_SM18_128

ȵʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿʍɸ:
GR0725R000100027N, GR0725R000200025N, GR0725R000200026N,
GR0725R000300028N

Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲɷɿɸʌɸʐʆɻʏɿʃɼʎ
ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎʏʘʆ
ʍɻʅɸɿɲʃʙʆɲʋʉʌʌʀʗɸʘʆ
ɶɿɲʏʉʆȲʉɿʘʏɿʃʊȾɻʔɿʍʍʊ

Ɉɲ ʐɷɳʏɿʆɲ ʍʙʅɲʏɲ ʏʉʐ Ȳʉɿʘʏɿʃʉʑ Ⱦɻʔɿʍʍʉʑ ʐʔʀʍʏɲʆʏɲɿ ʍɻʅɲʆʏɿʃɹʎ
ʍɻʅɸɿɲʃɹʎ ʋɿɹʍɸɿʎ ɲʋʊ ʏɻʆ ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃɼ ʃʐʌʀʘʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ʏɻʎ
ʋɸʌɿʉʖɼʎ.ɇʏʊʖʉʎʏʉʐʅɹʏʌʉʐɲʋʉʏɸʄɸʀɻʍʏɲɷɿɲʃɼʍʑʆʏɲʇɻʃɲʏɲʄʊɶʉʐ
ʏʘʆ ɸʃʋʉʅʋʙʆ ɲʋʉʌʌʀʗɸʘʆ ʃɲɿ ɷɿɲʌʌʉʙʆ ɶɿɲ ʏɿʎ ʉʐʍʀɸʎ
ʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎ ʃɲɿ ʊʄʉʐʎ ʏʉʐʎ ʌʑʋʉʐʎ ʋʉʐ ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿ ʍʏʉ
ʋɲʌɳʌʏɻʅɲȻʏɻʎȾɉȰ51354/2641/ȵ103/2010ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ
ʏʘʆʍʐɶʃɸʆʏʌʙʍɸʘʆʏʉʐʎʍʏɲɿɺɼʅɲʏɲʃɲɿʍʏʉʐʎɺʙʆʏɸʎʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑʎ,
ʊʋʘʎʋɸʌɿɶʌɳʔɸʏɲɿʍʏʉɳʌɽʌʉ5ʏɻʎɸʆʄʊɶʘȾɉȰ.ɀɸʏʉʆʏʌʊʋʉɲʐʏʊ
ɽɲɸʋɿʏɸʐʖɽɸʀʄɸʋʏʉʅɸʌɹʎʅɻʏʌʙʉʏʘʆɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃʙʆɸʃʋʉʅʋʙʆʃɲɿʉ
ɸʐʖɸʌɹʍʏɸʌʉʎɹʄɸɶʖʉʎʏʘʆɲʋʉʌʌʀʗɸʘʆ.
ȵʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿʍɸ:
GR0723R000000031H, GR0723R000000037N, GR0723R000000040N,
GR0700180

15833

15834

RBD07_SM18_129

ȾɏȴȻȾɃɇ
ɀȵɈɆɃɉ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɃɁɃɀȰɀȵɈɆɃɉ

Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲɷɿɸʌɸʐʆɻʏɿʃɼʎ
ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎʏʘʆ
ʍɻʅɸɿɲʃʙʆɲʋʉʌʌʀʗɸʘʆ
ʍʏɻȿȰɅȰʍʘʋʉʑ

ɅȵɆȻȳɆȰɌȸɀȵɈɆɃɉ

Ɉɲ ʐɷɳʏɿʆɲ ʍʙʅɲʏɲ ʏɻʎ ȿɸʃɳʆɻʎ Ȱʋʉʌʌʉɼʎ Ȱʍʘʋʉʑ ʐʔʀʍʏɲʆʏɲɿ
ʍɻʅɲʆʏɿʃɹʎ ʍɻʅɸɿɲʃɹʎ ʋɿɹʍɸɿʎ ɲʋʊ ʏɻʆ ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃɼ ʃʐʌʀʘʎ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ʏɻʎ ʋɸʌɿʉʖɼʎ. ɇʏʊʖʉʎ ʏʉʐ ʅɹʏʌʉʐ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ɻ
ʉʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆɻ ʃɲɿ ʍʐʍʏɻʅɲʏɿʃɼ ʃɲʏɲɶʌɲʔɼ ʃɲɿ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻ ʏʘʆ
ʍɻʅɸɿɲʃʙʆ ɲʋʉʌʌʀʗɸʘʆ ʍʏɲ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃɳ ʃɲɿ ʐʋʊɶɸɿɲ ʑɷɲʏɲ ʃɲɿ ʉ
ɹʄɸɶʖʉʎ ʏɼʌɻʍɻʎ ʏʘʆ ʉʌʀʘʆ ɸʃʋʉʅʋɼʎ, ʋʉʐ ɽɸʍʅʉɽɸʏʉʑʆʏɲɿ ʍʏʉ
ɅɲʌɳʌʏɻʅɲȲʏɻʎȾɉȰ20488/2010.ɀɸʏʉʆʏʌʊʋʉɲʐʏʊɽɲɸʋɿʏɸʐʖɽɸʀ
ʄɸʋʏʉʅɸʌɹʎʅɻʏʌʙʉʏʘʆɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃʙʆɸʃʋʉʅʋʙʆ,ʃɲɿʉɸʐʖɸʌɹʍʏɸʌʉʎ
ɹʄɸɶʖʉʎ ʏʘʆ ɲʋʉʌʌʀʗɸʘʆ. ɀɸ ɴɳʍɻ ʏɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏɻʎ ɀɸʄɹʏɻʎ
ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲʎ Ⱦɸʆʏʌɿʃʉʑ ɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ȵʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ Ȳɿʉʅɻʖɲʆɿʃʙʆ
Ȱʋʉɴʄɼʏʘʆ ʋɸʌɿʉʖɼʎ ɃɿʆʉʔʑʏʘʆͲɇʖɻʅɲʏɲʌʀʉʐ (ɇȵȲ, 2010) ʃɲɿ ʅɸʏɳ
ɲʋʊʍʑɶʃʌɿʍɻʏʘʆɲʋʉʌʌɿʋʏʊʅɸʆʘʆʍʐɶʃɸʆʏʌʙʍɸʘʆʌʑʋʘʆʅɸʏɲʊʌɿɲ
ɸʃʋʉʅʋɼʎ ʌʑʋʘʆ ʏɻʎ ȾɉȰ 20488/2010 ʏʘʆ ɸʆ ʄʊɶʘ ʋɲʌɲʅɹʏʌʘʆ
ʋʌʉɹʃʐʗɸʊʏɿɻʐʔɿʍʏɳʅɸʆɻʃɲʏɳʍʏɲʍɻʍɸʊ,ʏɿɲʔʉʌɳʏɿʎɲʋʉʌʌʀʗɸɿʎ
ʏʘʆ ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʙʆ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ʍʑʅʔʘʆɻ ʅɸ ʏɿʎ ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ ʏɻʎ ȾɉȰ
20488/2010(ɌȵȾ749/Ȳ/31.5.2010)ʃɲɽʙʎʋɲʌɲʏɻʌɸʀʏɲɿɲʍʏʉʖʀɲɲʆɳ
ʃʄɳɷʉ ɲʄʄɳ ʃɲɿ ʍʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏʘʆ ʋɲʌɲɶʊʅɸʆʘʆ ɲʋʉɴʄɼʏʘʆ, ʍɸ
ʍʐʅɴɲʏɿʃʉʑʎʃɲɿʅɻʍʐʅɴɲʏɿʃʉʑʎʌʑʋʉʐʎ.
ȵʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿʍɸ:
GR0725R000200025N,GR0725R000200026N,GR0700210,GR0700220 

RBD07_OM09_081

ȾɏȴȻȾɃɇ
ɀȵɈɆɃɉ

ȵʋʀʍɻʎ ʋʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿ ɹʆɲ ʅɹʏʌʉ ɶɿɲ ʏʉʆ ʃɲɽʉʌɿʍʅʊ ɺʘʆʙʆ ʃɲɿ ʏʉʆ ɹʄɸɶʖʉ ʏɻʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ɿʖɽʐʉʃɲʄʄɿɸʌɶɸɿʙʆɸʍʘʏɸʌɿʃʙʆʐɷɳʏʘʆ.

ɃɁɃɀȰɀȵɈɆɃɉ

ɅȵɆȻȳɆȰɌȸɀȵɈɆɃɉ

ȵʇɸɿɷʀʃɸʐʍɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎ
ɸʄɹɶʖʉʐʃɲɿʃɲɽʉʌɿʍʅʉʑ
ɺʘʆʙʆɶɿɲʏɿʎ
ɿʖɽʐʉʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɸʎ
ɸʍʘʏɸʌɿʃʙʆʐɷɳʏʘʆ

Ȱʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʍʏɻʆ ʃɲʏɳʌʏɿʍɻ ɸɿɷɿʃʙʆ ʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔʙʆ ʃɲɿ ʏɻʆ ɹʃɷʉʍɻ
ʃɲʆʉʆɿʍʏɿʃɼʎ ʋʌɳʇɻʎ ɶɿɲ ʏʉʆ ʃɲɽʉʌɿʍʅʊ ɺʘʆʙʆ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ
ɿʖɽʐʉʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲʎ ɸʍʘʏɸʌɿʃʙʆ ʐɷɳʏʘʆ, ɸʔɲʌʅʉɶɼ ɸʄɹɶʖʘʆ ʏɻʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ (ʍʐʖʆʊʏɻʏɲ, ɹʆʏɲʍɻ, ʐʋʉɷʉʅɹʎ, ɲʋʊɴʄɻʏɲ), ɸʋɿɴʉʄɼ
ʃʐʌʙʍɸʘʆ ʃɲɿ ʋʌʉʍʏʀʅʘʆ ɶɿɲ ʏɻ ʅɻ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆ
ʊʌʘʆɼ/ʃɲɿʏɻʆʋɲʌɳʆʉʅɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ.Ȱʋɲɿʏɸʀʏɲɿɻʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʏɻʎ
ȵȳɉ ʅɸ ʏɿʎ ɲʌʅʊɷɿɸʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʏʉʐ ɉɅȰȰɈ ʃɲɽʙʎ ɸʋʀʍɻʎ ʃɲɿ ʏʘʆ
ɲʌʅʉɷʀʘʆɲʌʖʙʆʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼʎɲɷɸɿʉɷʊʏɻʍɻʎ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

12.4.5 Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲʋɻɶʙʆʐɷʌʉɷʊʏɻʍɻʎ
Ƀɿʋɻɶɹʎʑɷʌɸʐʍɻʎʖʌɼɺʉʐʆɿɷɿɲʀʏɸʌɻʎʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎʃɲɿɶɿɲʏʉʆʄʊɶʉɲʐʏʊʋʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿʅʀɲʍɸɿʌɳɲʋʊ
ʅɹʏʌɲ(Ʌʀʆɲʃɲʎ65),ʋʉʐʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿʅɸʏɻʆʋʌʉʍʏɲʍʀɲʏʘʆʋɻɶʙʆʑɷʌɸʐʍɻʎʃɲɿʏɻʆɸʇɲʍʔɳʄɿʍɻʏɻʎ
ʋʉɿʊʏɻʏɲʎʏʉʐʋʊʍɿʅʉʐʆɸʌʉʑ.

ɅȵɆȻȳɆȰɌȸɀȵɈɆɃɉ

ɉʄʉʋʉʀɻʍɻɇʖɸɷʀʘʆ
ȰʍʔɳʄɸɿɲʎɁɸʌʉʑʍɸ
ɀɸɶɳʄɸʎȴȵɉȰ

ɈɲɇʖɹɷɿɲȰʍʔɳʄɸɿɲʎɁɸʌʉʑɲʋʉʏɸʄʉʑʆʅʀɲʉʄɿʍʏɿʃɼʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻʋʉʐ
ʍʖɸʏʀɺɸʏɲɿ ʅɸ ʏɻʆ ʋʉɿʉʏɿʃɼ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʏʘʆ ʐɷɳʏʘʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ʋɻɶɼ ʏʉʐ
ʆɸʌʉʑ ɹʘʎ ʃɲɿ ʏɻ ɷɿɲʆʉʅɼ, ʐɿʉɽɸʏʙʆʏɲʎ ʏɻʆ ɲʌʖɼ ʏʘʆ «ʋʉʄʄɲʋʄʙʆ
ʔʌɲɶʅɳʏʘʆ» (multiple barriers) ʃɲɿ ɸʍʏɿɳɺʉʆʏɲʎ ʍʏɻʆ ɲʆɳɶʃɻ
ɸʔɲʌʅʉɶɼʎʅɹʏʌʘʆɸʄɹɶʖʉʐʍɸʃɳɽɸʃʌʀʃʉʏɻʎɲʄʐʍʀɷɲʎʐɷʌʉɷʊʏɻʍɻʎ.
ɇʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ʏʉʐ ȶʌɶʉʐ «Ɉɸʖʆɿʃɼ ɉʋʉʍʏɼʌɿʇɻ ʏɻʎ ȵɿɷɿʃɼʎ ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲʎ
ɉɷɳʏʘʆ ʏʉʐ ɉɅȵȾȰ ɶɿɲ ʏɻʆ ʃɲʏɲɶʌɲʔɼ ʋʌʉɴʄɻʅɳʏʘʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʏɻʎ
Ƀɷɻɶʀɲʎ 98/83/ȵȾ ʋɸʌʀ ʋʊʍɿʅʉʐ ʆɸʌʉʑ ʍʏɻʆ ȵʄʄɳɷɲ ʃɲɿ ɷɿɸʌɸʑʆɻʍɻ
ɷʐʆɲʏʉʏɼʏʘʆ ʐɿʉɽɹʏɻʍɻʎ ɇʖɸɷʀʘʆ Ȱʍʔɳʄɸɿɲʎ Ɂɸʌʉʑ (Water Safety
Plans)»ʋʉʐʖʌɻʅɲʏʉɷʉʏɼɽɻʃɸɲʋʊʏʉȵɅɅȵɆȰȰʃɲɿʉʄʉʃʄɻʌʙɽɻʃɸʏʉ
2011, ɹʖʉʐʆ ʍʐʆʏɲʖɽɸʀ ʉɿ Ʌʌʉɷɿɲɶʌɲʔɹʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏʘʆ
ɇʖɸɷʀʘʆ Ȱʍʔɳʄɸɿɲʎ Ɂɸʌʉʑ. Ʌʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿ ɻ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ ʏʘʆ ɇȰɁ ʍɸ
ʅɸɶɳʄɸʎ ȴȵɉȰ (ȴȵɉȰ Ⱥɼɴɲʎ, ȿɲʅʀɲʎ, ɍɲʄʃʀɷɲʎ, ȿɿɴɲɷɸɿɳʎ) ʋʉʐ ɽɲ
ʍʏʉʖɸʑʉʐʆʍʏɻɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻʏɻʎɷɻʅʊʍɿɲʎʐɶɸʀɲʎʃɲɿʏɻʆʐɿʉɽɹʏɻʍɻʃɲɿ
ɸʔɲʌʅʉɶɼʉʌɽʙʆʋʌɲʃʏɿʃʙʆʍʏʉɷʀʃʏʐʉɷɿɲʆʉʅɼʎʏʉʐʋʊʍɿʅʉʐʆɸʌʉʑ,
ʅɹʍʘ ɸʄɲʖɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ ʋɲʌʉʐʍʀɲʎ ʌʐʋɲʆʏʙʆ ʍʏʉ ʋʊʍɿʅʉ ʆɸʌʊ ʃɲɿ
ɸɿɷɿʃɳ ʍʏɻʆ ʋɻɶɼ ʏʉʐ, ʍʘʍʏɼʎ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ ʏʉʐ ʑɷɲʏʉʎ ʃɲɿ ʏɻʎ
ʍʘʍʏɼʎɷɿɲʆʉʅɼʎʍɸɷʀʃʏʐɲʑɷʌɸʐʍɻʎ,ɲʆɸʇɳʌʏɻʏɲʏʉʐʅɸɶɹɽʉʐʎʏʘʆ
ɷɿʃʏʑʘʆɲʐʏʙʆ.

RBD07_OM06_064

ȵʋɿʃɲɿʌʉʋʉʀɻʍɻʏɻʎ
ɉɅɃɉɆȳȻȾȸɇȰɅɃɌȰɇȸɇ:
Ȱ5/2280/1983

Ⱥɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸʋɿʃɲɿʌʉʋʉɿɻɽɸʀ ɻ ɉȰ Ȱ5/2280/1983 ʘʎ ʋʌʉʎ ʋʌʊʆʉɿɹʎ
ʏɻʎ ʋʉʐ ʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿ ʅɸ ɸʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆɸʎ ʐʋʊ ʊʌʉʐʎ ʃɲɿ ɲʋɲɶʉʌɸʐʅɹʆɸʎ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʉ ʅɻʖɲʆɿʍʅʊʎ ɸʄɹɶʖʉʐ ʏʉʐʎ. Ɉʉ ʅɹʏʌʉ
ʍʏʉʖɸʑɸɿ ʍʏɻʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʏʉʐ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ʏʘʆ ʄɿʅʆʙʆ ɉʄʀʃɻ
(GR0723L000000003N)ͲɅɲʌɲʄʀʅʆɻ(GR0723L000000001N)ʃɲɽʙʎʃɲɿ
ʏɻʎ ɷɿʙʌʐɶɲʎ Ⱦɲʌɷʀʏʍɲʎ (ȾȸɌȻɇɃɇ Ʌ. (ȲɃȻɏɈȻȾɃɇ) 5
GR0723R000000031ȸ) ɲʋʊ ʉʐʍʀɸʎ ʋʉʐ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ɸʋɻʌɸɳʍʉʐʆ ʏɻ
ʖɻʅɿʃɼʃɲɿʏɻʆʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼʏʉʐʎʃɲʏɳʍʏɲʍɻ.

ȿɸʋʏʉʅɸʌɼʎʉʌɿʉɽɹʏɻʍɻ
ɺʘʆʙʆʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ
ʍɻʅɸʀʘʆʐɷʌʉʄɻʗʀɲʎ
ʐʋʊɶɸɿʉʐʆɸʌʉʑ(ʋɻɶɹʎ,
ɶɸʘʏʌɼʍɸɿʎ)ɶɿɲ
ɲʋʉʄɼʗɸɿʎʆɸʌʉʑ
ʑɷʌɸʐʍɻʎ>1.000.000m3
ɸʏɻʍʀʘʎ

ȿɸʋʏʉʅɸʌɼʎ ʉʌɿʉɽɹʏɻʍɻ ɺʘʆʙʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʍɻʅɸʀʘʆ ʐɷʌʉʄɻʗʀɲʎ
ʐʋʊɶɸɿʉʐ ʆɸʌʉʑ (ʋɻɶɹʎ, ɶɸʘʏʌɼʍɸɿʎ) ɶɿɲ ɲʋʉʄɼʗɸɿʎ ʆɸʌʉʑ ʑɷʌɸʐʍɻʎ
>1.000.000m3 ɸʏɻʍʀʘʎ (ʋʖ ȴɼʅʉɿ ȿɸɴɲɷɹʘʆ, ɍɲʄʃɿɷɹʘʆ, ȿɲʅɿɹʘʆ).
Ȱʆɲɶʃɲʀɲ ʋʌʉʒʋʊɽɸʍɻ ɶɿɲ ʏɻʆ ʉʌɿʉɽɹʏɻʍɻ ɸʀʆɲɿ ɻ ɸʃʋʊʆɻʍɻ ɸɿɷɿʃʙʆ
ʐɷʌʉɶɸʘʄʉɶɿʃʙʆʅɸʄɸʏʙʆʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻ,ʅɸʏɳʏɻʆʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʏʘʆ
ʉʋʉʀʘʆɽɲɸʀʆɲɿɸʔɿʃʏɼɻʄɸʋʏʉʅɸʌɼʎʉʌɿʉɽɹʏɻʍɻ.

RBD07_OM05_062

ɃɁɃɀȰɀȵɈɆɃɉ

RBD07_OM06_065

ȾɏȴȻȾɃɇ
ɀȵɈɆɃɉ

Ʌʀʆɲʃɲʎ65:ɀɹʏʌɲʋʉʐʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿʅɸʏɻʆʋʌʉʍʏɲʍʀɲʏʘʆʋɻɶʙʆʐɷʌʉɷʊʏɻʍɻʎ

15835

15836

RBD07_OM06_066

ȾɏȴȻȾɃɇ
ɀȵɈɆɃɉ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɃɁɃɀȰɀȵɈɆɃɉ

ɅȵɆȻȳɆȰɌȸɀȵɈɆɃɉ

Ƀʌɿʍʅʊʎɺʘʆʙʆ
ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎɹʌɶʘʆ
ʐɷʌʉʄɻʗʀɲʎɶɿɲɳʆʏʄɻʍɻ
ʋʊʍɿʅʉʐʑɷɲʏʉʎ

ɇʏɲ ɹʌɶɲ ʐɷʌʉʄɻʗʀɲʎ ɶɿɲ ɳʆʏʄɻʍɻ ʋʊʍɿʅʉʐ ʑɷɲʏʉʎ (ɶɸʘʏʌɼʍɸɿʎ,
ʋɻɶɹʎ, ʋɻɶɳɷɿɲ) ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʃɲʏɲʌʖɼʆ ʃɲɿ ʅɹʖʌɿ ʏɻʆ ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻ ʏʘʆ
ɸɿɷɿʃʙʆ ʐɷʌʉɶɸʘʄʉɶɿʃʙʆ ʅɸʄɸʏʙʆ ʋʌʉʍʘʌɿʆɹʎ ɺʙʆɸʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʏʘʆ
ʍɻʅɸʀʘʆɲʋʊʄɻʗɻʎʆɸʌʉʑʘʎɸʇɼʎ:
ȷʙʆɻ ɲʋʊʄʐʏɻʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ Ȼ: 10Ͳ20ʅ ʋɸʌɿʅɸʏʌɿʃɳ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ
ʐɷʌʉʄɻʗʀɲʎ.
ȷʙʆɻ ɸʄɸɶʖʊʅɸʆɻʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ȻȻ: Ƀʌʀɺɸʏɲɿ ʃɲʏɲʌʖɳʎ ɲʆɳʄʉɶɲ ʅɸ ʏʉ
ɸʀɷʉʎʏɻʎʐʋʊɶɸɿɲʎʐɷʌʉʔʉʌʀɲʎʘʎɲʃʉʄʉʑɽʘʎ:
• Ⱦɲʌʍʏɿʃɳ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ: 600ʅ ɲʆɳʆʏɻ ʃɲɿ ɸʃɲʏɹʌʘɽɸʆ (ɺʙʆɻ
ʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲʎ) ʃɲɿ 300ʅ ʃɲʏɳʆʏɻ ʏʘʆ ʍɻʅɸʀʘʆ ɲʋʊʄɻʗɻʎ ʆɸʌʉʑ
ʑɷʌɸʐʍɻʎ.
• Ɇʘɶʅɲʏʙɷɻ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ: 400ʅ ɲʆɳʆʏɻ ʃɲɿ ɸʃɲʏɹʌʘɽɸʆ (ɺʙʆɻ
ʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲʎ) ʃɲɿ 200ʅ ʃɲʏɳʆʏɻ ʏʘʆ ʍɻʅɸʀʘʆ ɲʋʊʄɻʗɻʎ ʆɸʌʉʑ
ʑɷʌɸʐʍɻʎ.
• Ⱦʉʃʃʙɷɻ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ɸʄɸʑɽɸʌɻʎ ʌʉɼʎ: ʋɸʌʀʅɸʏʌʉʎ ɲʃʏʀʆɲʎ 400ʅ.
•Ⱦʉʃʃʙɷɸɿʎʐʋʊʋʀɸʍɻɼʅɸʌɿʃʙʎʐʋʊʋʀɸʍɻʐɷʌʉʔʉʌʀɸʎ:ʋɸʌʀʅɸʏʌʉʎ
ɲʃʏʀʆɲʎ300ʅ.
ȷʙʆɻʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎȻIȻ:Ȱʔʉʌɳʏɻʄɸʃɳʆɻʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲʎʏʘʆʐɷʌʉʄɻʗɿʙʆ
ɻ ʉʋʉʀɲ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍɽɸʀ ʅʊʆʉ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʆɲʔɸʌʊʅɸʆɻ ɸɿɷɿʃɼ
ʐɷʌʉɶɸʘʄʉɶɿʃɼʅɸʄɹʏɻ.
ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʋʉʐʃɲʏɲʌʖɼʆɲʋɲɶʉʌɸʑʉʆʏɲɿɲʆɳɺʙʆɻ:
ȷʙʆɻʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎȻ(ɳʅɸʍɻʎʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ)ȸɺʙʆɻɲʐʏɼʋʌʉʍʏɲʏɸʑɸɿʏʉ
ɳʅɸʍʉ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ ʏɻʎ ʐɷʌʉʄɻʗʀɲʎ ɲʋʊ ʌʑʋɲʆʍɻ ʃɲɿ ʖɲʌɲʃʏɻʌʀɺɸʏɲɿ
ʘʎ ɺʙʆɻ ʋʄɼʌʉʐʎ ɲʋɲɶʊʌɸʐʍɻʎ. ɇʏɻ ɺʙʆɻ ɲʐʏɼ ɲʋɲɶʉʌɸʑɸʏɲɿ
ɲʐʍʏɻʌɳ ɻ ʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ɸʃʏʊʎ ʏʘʆ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏʘʆ
ɸʌɶɲʍɿʙʆɶɿɲʏɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʃɲɿʍʐʆʏɼʌɻʍɻʏʘʆʐɷʌʉʄɻʋʏɿʃʙʆɹʌɶʘʆ.
ȷʙʆɻʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎȻȻ(ɸʄɸɶʖʊʅɸʆɻ)ȸɺʙʆɻɲʐʏɼʋʌʉʍʏɲʏɸʑɸɿʏʉʋʊʍɿʅʉ
ʆɸʌʊ ɲʋʊ ʅɿʃʌʉɴɿʉʄʉɶɿʃɼ ʃʐʌʀʘʎ ʌʑʋɲʆʍɻ (ɺʙʆɻ ʏʘʆ 50ɻʅɸʌʙʆ) ʃɲɿ
ɲʋʊʌʑʋɲʆʍɻʋʉʐʋʌʉɹʌʖɸʏɲɿɲʋʊɲʆɽʌʙʋɿʆɸʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎɼɹʌɶɲ
ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ɸʋɿʃʀʆɷʐʆɲ ʄʊɶʘ ɶɸɿʏʆʀɲʍɻʎ ʅɸ ʏɻʆ ʐɷʌʉʄɻʗʀɲ. ɇʏɻ ɺʙʆɻ
ɲʐʏɼ ɲʋɲɶʉʌɸʑʉʆʏɲɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʐʗɻʄɼʎ ʌʐʋɲʆʏɿʃɼʎ
ɸʋɿʃɿʆɷʐʆʊʏɻʏɲʎ ʊʋʘʎ (ɸʆɷɸɿʃʏɿʃɳ) ɸʆʏɲʏɿʃɹʎ ɲɶʌʉʏɿʃɹʎ ʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɸʎ
ʅɸ ʖʌɼʍɻ ʔʐʏʉʔɲʌʅɳʃʘʆ Ͳ ɲɶʌʉʖɻʅɿʃʙʆ, ʃʏɻʆʉʏʌʉʔɿʃɹʎ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ, ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃɹʎ – ɴɿʉʏɸʖʆɿʃɹʎ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ, ʖʙʌʉɿ
ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ ɼ ʅɸʏɲʔʊʌʏʘʍɻʎ ʐɶʌʙʆ ɼ ʍʏɸʌɸʙʆ ɲʋʉɴʄɼʏʘʆ,
ʍʐʆɸʌɶɸʀɲ ɲʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆ, ɲʆɳʋʏʐʇɻ ʄɲʏʉʅɿʃʙʆ ɼ ʅɸʏɲʄʄɸʐʏɿʃʙʆ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ, ʃʉɿʅɻʏɼʌɿɲ ʃɲɿ ɶɸʆɿʃɳ ʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ʋʉʐ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ɲʋʉʏɸʄɹʍɸɿ ɷʐʆɻʏɿʃɼ ʋɻɶɼ ʌʑʋɲʆʍɻʎ
ʀʍɻ ɼ ʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻ ɲʋʊ ʏɿʎ ʋɲʌɲʋɳʆʘ ɸʆɷɸɿʃʏɿʃɳ ɲʆɲʔɸʌʊʅɸʆɸʎ.
ȷʙʆɻʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎȻȻȻ(ɸʋɿʏɻʌʉʑʅɸʆɻ)ʋɸʌɿɴɳʄɸɿʏɻʆȻʃɲɿʏɻȻȻɺʙʆɻʃɲɿ
ɲʆɲʋʏʑʍʍɸʏɲɿ ʍɸ ʊʍɻ ɲʋʊʍʏɲʍɻ ʔɽɳʆɸɿ ɻ ʄɸʃɳʆɻ ʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲʎ ʏɻʎ
ʐʋʊɶɸɿɲʎ ʐɷʌʉʔʉʌʀɲʎ ɲʋʊ ʏʉʆ ʉʋʉʀʉ ʏʌʉʔʉɷʉʏɸʀʏɲɿ ʏʉ ʐɷʌʉʄɻʋʏɿʃʊ
ɹʌɶʉ. ɇʏɻ ɺʙʆɻ ȻȻȻ ʏɻʌɸʀʏɲɿ ɻ ʃɸʀʅɸʆɻ ʄʉɿʋɼ ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ ɶɿɲ ʏɻʆ
ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʏʘʆʐɷɳʏʘʆ.
Ƀɿ ʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔɹʎ ɶɿɲ ʏɿʎ ʋʌʉɲʆɲʔɸʌɽɸʀʍɸʎ ʐɷʌʉɶɸʘʄʉɶɿʃɹʎ ʅɸʄɹʏɸʎ
ɽɲ ʃɲɽʉʌɿʍʏʉʑʆ ɲʋʊ ʏɿʎ ʍʐʆɲʌʅʊɷɿɸʎ ɲʌʖɹʎ ʐʋʊ ʏʉ ʍʐʆʏʉʆɿʍʅʊ ʏɻʎ
ȵȳɉ.

RBD07_OM06_069

RBD07_OM06_068

RBD07_OM06_067

ȾɏȴȻȾɃɇ
ɀȵɈɆɃɉ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɃɁɃɀȰɀȵɈɆɃɉ

ɅȵɆȻȳɆȰɌȸɀȵɈɆɃɉ

Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲʐɷʌʉʄɻʋʏɿʃʙʆ
ɹʌɶʘʆɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆ
ʐɷɳʏʘʆɶɿɲʑɷʌɸʐʍɻ

ȸ ʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲ ʃɲɽʉʌɿʍʅʉʑ ɺʘʆʙʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ɶʑʌʘ ɲʋʊ ʏɲ
ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃɳ ɉɇ ʋʉʐ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ɶɿɲ ʑɷʌɸʐʍɻ ɲʋɲɿʏɸʀ ʏɻʆ
ɸʃʋʊʆɻʍɻ ʅɸʄɸʏʙʆ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ɹʆɲ ɲʋʊ ɲʐʏɳ. ȶʘʎ ʏɻʆ ɸʃʋʊʆɻʍɻ ʏʘʆ
ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʘʆʅɸʄɸʏʙʆʅɿɲʃɲʏɲʌʖɼʆʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻʃɲɽʉʌɿʍʅʉʑɺʘʆʙʆ
ɸʀʆɲɿɻɲʃʊʄʉʐɽɻ:ɲ)ȷʙʆɻȻȻȻ(ʅɲʃʌɿʆɼɺʙʆɻɼɸʋɿʏɻʌʉʑʅɸʆɻɺʙʆɻ),ɴ)
ȷʙʆɻ ȻȻ (ʃʉʆʏɿʆɼ ɺʙʆɻ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ɼ ɸʄɸɶʖʊʅɸʆɻ ɺʙʆɻ) ʃɲɿ ɶ) ȷʙʆɻ Ȼ
(ɳʅɸʍɻʎʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎɼɲʋɲɶʉʌɸʐʅɹʆɻ).ȸȴ/ʆʍɻɉɷɳʏʘʆɽɲʃɲɽʉʌʀʍɸɿ
ʏɿʎ ʃɲʏɳ ʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲ ɽɹʍɸɿʎ ʐɷʌʉʄɻʗɿʙʆ ʍʏʉ ɉȴ ɶɿɲ ʏɿʎ ʉʋʉʀɸʎ ɽɲ
ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸʃʋʉʆɻɽʉʑʆ ʉɿ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɸʎ ʅɸʄɹʏɸʎ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʏʌɹʖʉʐʍɲ
ɷɿɲʖɸɿʌɿʍʏɿʃɼʋɸʌʀʉɷʉ.

Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲɉɉɇʋʉʐ
ɸʆʏɳʍʍʉʆʏɲɿʍʏʉʅɻʏʌʙʉ
ʋʌʉʍʏɲʏɸʐʊʅɸʆʘʆ
ʋɸʌɿʉʖʙʆʋʊʍɿʅʉʐʑɷɲʏʉʎ
ʃɲɿʃɲɽʉʌɿʍʅʊʎɽɸʍʅɿʃʉʑ
ʋʄɲɿʍʀʉʐʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ

Ⱦɲʏ’ɲʌʖɳʎɶɿɲʏɻʆɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʆɹʘʆɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ,ɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲɿ
ʉɿ ɲʋɲɶʉʌɸʑʍɸɿʎ ʏɻʎ ɺʙʆɻʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ȻȻ ʏʘʆ ʍɻʅɸʀʘʆ ʐɷʌʉʄɻʗʀɲʎ
ʐʋʊɶɸɿʉʐ ʆɸʌʉʑ ɶɿɲ ʑɷʌɸʐʍɻ ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏɲ ʃʉɿʅɻʏɼʌɿɲ, ʏɿʎ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ʖʙʌʘʆ ʍʏɳɽʅɸʐʍɻʎ ʃɲɿ ʍʐʆɸʌɶɸʀʘʆ ɲʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆ, ʏɻʆ
ɲʆɳʋʏʐʇɻ ʄɲʏʉʅɿʃʙʆ ɼ ʅɸʏɲʄʄɸʐʏɿʃʙʆ ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ. ȸ
ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʆɹʘʆ ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ʍɸ
ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɸʎ ɽɹʍɸɿʎ ʅɸʏɳ ʏɻʆ ʐʋʉɴʉʄɼ ʐɷʌʉɶɸʘʄʉɶɿʃɼʎ ʅɸʄɹʏɻʎ ɼ
ɹʃɽɸʍɻʎ, ɲʆɳʄʉɶɲ ʅɸ ʏʉ ʅɹɶɸɽʉʎ ʃɲɿ ʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ ʏɻʎ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ ʃɲɿ ɽɸʏɿʃɼ ɶʆʘʅʉɷʊʏɻʍɻ ʏɻʎ ɲʌʅʊɷɿɲʎ ȴ/ʆʍɻʎ
ɉɷɳʏʘʆ. Ⱦɲɽʉʌɿʍʅʊʎ ɽɸʍʅɿʃʉʑ ʋʄɲɿʍʀʉʐ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʊʋʉʐ ɽɲ
ʐɿʉɽɸʏɻɽʉʑʆ ʅɸ ʄɸʋʏʉʅɹʌɸɿɲ ʏɲ ʅɹʏʌɲ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʏʘʆ ɉɉɇ ʋʉʐ
ɸʆʏɳʍʍʉʆʏɲɿʍʏʉʅɻʏʌʙʉʋʌʉʍʏɲʏɸʐʊʅɸʆʘʆʋɸʌɿʉʖʙʆ.

ɇʑʆʏɲʇɻ/ȵʋɿʃɲɿʌʉʋʉʀɻʍɻ
ȳɸʆɿʃʙʆɇʖɸɷʀʘʆɊɷʌɸʐʍɻʎ
(Masterplan)ɲʋʊʏɿʎȴȵɉȰ

ɇʑʆʏɲʇɻɶɸʆɿʃʙʆʍʖɸɷʀʘʆʑɷʌɸʐʍɻʎʊʋʉʐɽɲɸʆʏʉʋʀɺʉʆʏɲɿʉɿʐɷɳʏɿʆʉɿ
ʋʊʌʉɿʋʉʐɽɲʃɲʄʑʗʉʐʆʏɿʎɲʆɳɶʃɸʎʑɷʌɸʐʍɻʎʍɸʅɸʍʉʋʌʊɽɸʍʅɻʃɲɿ
ʅɲʃʌʉʋʌʊɽɸʍʅɻ ʋʌʉʉʋʏɿʃɼ, ɽɲ ʐɿʉɽɸʏʉʑʆʏɲɿ ɸɶʃɲʀʌʘʎ ʏɲ ʃɲʏɳʄʄɻʄɲ
ʅɹʏʌɲ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʃɲɿ ɽɲ ʍʖɸɷɿɳɺʉʆʏɲɿ ʏɲ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɲ ɸʇʘʏɸʌɿʃɳ
ʐɷʌɲɶʘɶɸʀɲ ʍɸ ʋʌʉʃɲʏɲʌʃʏɿʃʊ ɸʋʀʋɸɷʉ. Ʌʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿ ʏɲ ɇʖɹɷɿɲ
(Masterplan) ʆɲ ɸʃʋʉʆɻɽʉʑʆ ɲʋʊ ʏɿʎ ȴȵɉȰ ʘʎ ʃɲɽ’ ʑʄɻʆ ɲʌʅʊɷɿʘʆ
ʔʉʌɹʘʆɶɿɲʏʉɽɹʅɲ.Ɉɲʍʖɹɷɿɲɲʐʏɳɽɲʋʌɹʋɸɿʆɲɸʀʆɲɿʍʑʅʔʘʆɲʅɸ
ʏɿʎ ʋʌʉɴʄɹʗɸɿʎ ʏʘʆ ɇʖɸɷʀʘʆ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʏʘʆ
ʍʘʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʏʘʆ ʄʉɿʋʙʆ ʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ʃɲɿ ɶɿɲ ʏʉ ʍʃʉʋʊ
ɲʐʏʊ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɹʖʉʐʆ ʏɻ ʍʑʅʔʘʆɻ ɶʆʙʅɻ ʏɻʎ ɲʌʅʊɷɿɲʎ ȴ/ʆʍɻʎ
ɉɷɳʏʘʆ.

15837

15838

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

12.4.6 Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲʋɲʌɳʃʏɿʘʆʐɷɳʏʘʆ
ȳɿɲʏɻʆʋʌʉʍʏɲʍʀɲʏʘʆʋɲʌɳʃʏɿʘʆʐɷɳʏʘʆʋʌʉʏɸʀʆʉʆʏɲɿʏɲʅɹʏʌɲʏʉʐɅʀʆɲʃɲ66.

ȾɏȴȻȾɃɇ
ɀȵɈɆɃɉ

Ʌʀʆɲʃɲʎ66:ɀɹʏʌɲʋʉʐʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿʅɸʏɻʆʋʌʉʍʏɲʍʀɲʏʘʆʋɲʌɳʃʏɿʘʆʐɷɳʏʘʆ

ɃɁɃɀȰɀȵɈɆɃɉ

ɅȵɆȻȳɆȰɌȸɀȵɈɆɃɉ

RBD07_OM09_082

RBD07_OM09_079

ɇʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ʏɻʎ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼʎ ɲɷɸɿʉɷʊʏɻʍɻʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ
Ɂ.1650/86 ʊʋʘʎ ʏʌʉʋʉʋʉɿɼɽɻʃɸ ʃɲɿ ɿʍʖʑɸɿ ʅɸ ʏʉɁ.3010/2002 ʃɲɽʙʎ
ʃɲɿ ʏɻʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʃɲɿ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʐɷɳʏʘʆ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ
Ɂ.3199/2003 ʃɲɿ ʏʉʐ Ʌ.ȴ. 51/2007 ʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿ ʉ ʍʐʍʏɻʅɲʏɿʃʊʎ
ɹʄɸɶʖʉʎ ʏɻʎ ʋʉɿʊʏɻʏɲʎ ʏʘʆ ʆɸʌʙʆ ʍʏɿʎ ɀʉʆɳɷɸʎ ʏʘʆ
ʐɷɲʏʉʃɲʄʄɿɸʌɶɸɿʙʆ.
Ƀɿ ɲʌʅʊɷɿɸʎ ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɹʃɷʉʍɻ ʏʘʆ ȰȵɅɃ ʃɲɿ ɲɷɸɿʙʆ ʖʌɼʍɻʎ
ʆɸʌʉʑ ʍʐʆɼɽʘʎ ɸʔɲʌʅʊɺʉʐʆ ʏɻʆ ɲʌ. 46399/1352/27Ͳ6Ͳ1986 ȾɉȰ
‘’Ȱʋɲɿʏʉʑʅɸʆɻ ʋʉɿʊʏɻʏɲ ʏʘʆ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆ ʆɸʌʙʆ ʋʉʐ ʋʌʉʉʌʀɺʉʆʏɲɿ
ȴɿɲʅʊʌʔʘʍɻʃɲʆʉʆɿʍʏɿʃʉʑ ɶɿɲ:«ʋʊʍɿʅɲ»,«ʃʉʄʑʅɴɻʍɻ»,«ɷɿɲɴʀʘʍɻʗɲʌɿʙʆʍɸɶʄʐʃɳʆɸʌɳ»ʃɲɿ
ʋʄɲɿʍʀʉʐ/ʃɲʏɸʐɽʑʆʍɸʘʆ
«ʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲ ʃɲɿ ɲʄɿɸʀɲ ʉʍʏʌɲʃʉɷɹʌʅʘʆ», ʅɹɽʉɷʉɿ ʅɹʏʌɻʍɻʎ,
ɶɿɲʏɻʆʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻ
ʍʐʖʆʊʏɻʏɲɷɸɿɶʅɲʏʉʄɻʗʀɲʎʃɲɿɲʆɳʄʐʍɻʏʘʆɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆʆɸʌʙʆʋʉʐ
ʏɻʎʋʉɿʊʏɻʏɲʎʆɸʌʉʑʍʏɿʎ
ʋʌʉʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ɶɿɲ ʋʊʍɿʅɲ, ʍɸ ʍʐʅʅʊʌʔʘʍɻ ʅɸ ʏɿʎ ʉɷɻɶʀɸʎ ʏʉʐ
ʅʉʆɳɷɸʎ
ɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐ ʏʘʆ ȵʐʌʘʋɲʁʃʙʆ Ⱦʉɿʆʉʏɼʏʘʆ 75/440/ȵɃȾ, 76/160/ȵɃȾ,
ʐɷɲʏʉʃɲʄʄɿɸʌɶɸɿʙʆ
78/659/ȵɃȾ, 79/923/ȵɃȾ ʃɲɿ 79/869/ȵɃȾ’’ ʋɲʌʊʄʉ ʋʉʐ ɷɸʆ ɲʔʉʌɳ
ʍʏɻ ɷɿɲɴʀʘʍɻ ʗɲʌɿʙʆ ʍʏɻ ɽɳʄɲʍʍɲ. ȵʋʀʍɻʎ ɹʖɸɿ ʋɲʌɲʏɻʌɻɽɸʀ ʊʏɿ ʉɿ
Ȱʋʉʔɳʍɸɿʎ ʋʉʐ ɸʃɷʀɷʉʆʏɲɿ ɷɸʆ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʐʆ ɸʆɿɲʀʉʐʎ ʊʌʉʐʎ ʘʎ
ʋʌʉʎ ʏɻʆ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻ ʏʘʆ ʋɲʌɲʅɹʏʌʘʆ ɶɿɲ ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏʘʆ
ʅʉʆɳɷʘʆ. ɇʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ɲʐʏʊ ʋʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿ ɻ ɹʃɷʉʍɻ ʃɲʏɸʐɽʐʆʏɼʌɿʘʆ
ɶʌɲʅʅʙʆ ʋʉʐ ɽɲ ʃɲɽʉʌʀɺɸɿ ʏɿʎ ʋɲʌɲʅɹʏʌʉʐʎ ʏʘʆ ʐɷɳʏʘʆ ʃɲɿ ʏʉʐ
ɿɺɼʅɲʏʉʎ ʋʉʐ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʋɲʌɲʃʉʄʉʐɽʉʑʆʏɲɿ ʍɸ ʏɲʃʏɳ ʖʌʉʆɿʃɳ
ɷɿɲʍʏɼʅɲʏɲ ʍʏɿʎ ʅʉʆɳɷɸʎ ʐɷɲʏʉʃɲʄʄɿɸʌɶɸɿʙʆ ʏʘʆ ʋɲʌɳʃʏɿʘʆ ʃɲɿ
ɸʍʘʏɸʌɿʃʙʆ ʐɷɳʏʘʆ ʅɸ ʍʏʊʖʉ ʏɻʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʃɲɿ ʏɻ ɷɿɲʏɼʌɻʍɻ ʏɻʎ
ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎʏʘʆɉɇ.

ȵʇɸɿɷʀʃɸʐʍɻʃʌɿʏɻʌʀʘʆ
ɲɷɸɿʉɷʊʏɻʍɻʎ
ʆɹʘʆ/ɸʋɹʃʏɲʍɻʎ
ʐʔɿʍʏɲʅɹʆʘʆʅʉʆɳɷʘʆ
ʐɷɲʏʉʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲʎ

ɇɸ ɉɇ ʋʉʐ ɻ ʃɲʏɳʍʏɲʍɼ ʏʉʐʎ ʖɲʌɲʃʏɻʌʀɺɸʏɲɿ ʘʎ ʃɲʏʙʏɸʌɻ ʏɻʎ ʃɲʄɼʎ,
ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʃɲʏɳ ʏɻ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ɲɷɸɿʉɷʊʏɻʍɻʎ ʆɹʘʆ ʅʉʆɳɷʘʆ ɼ
ɸʋɹʃʏɲʍɻʎ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆʘʆ ʅʉʆɳɷʘʆ ʐɷɲʏʉʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲʎ ʆɲ
ɲʋʉɷɸɿʃʆʑɸʏɲɿ ʊʏɿ ʍʏɻʆɳʅɸʍɻ ʋɸʌɿʉʖɼ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎʏɻʎ ʅʉʆɳɷɲʎ,ɻ
ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʏʘʆ ʐɷɳʏʘʆ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ Ƀɷɻɶʀɲ 2000/60/ȵȾ. ɸʀʆɲɿ
ʃɲʄɼ. ȸ ʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻ ʏʉʐ ɉɇ ʍɸ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʃɲʏʙʏɸʌɻ ʏɻʎ ʃɲʄɼʎ
ʏɸʃʅɲʀʌɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉɇʖɹɷɿʉȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʃɲɿɲʋʊ ʏɲɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ ʏʉʐ
ɸɽʆɿʃʉʑ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ ʏʘʆ ʆɸʌʙʆ ʏɻʎ ȾɉȰ Ȱʌɿɽʅ.
ʉɿʃ.140384(ɌȵȾ2017/Ȳ/9.92011),ʏʉʉʋʉʀʉɴʌʀʍʃɸʏɲɿʍɸɸʇɹʄɿʇɻ.

ȾɏȴȻȾɃɇ
ɀȵɈɆɃɉ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɃɁɃɀȰɀȵɈɆɃɉ

ɅȵɆȻȳɆȰɌȸɀȵɈɆɃɉ

Ʌɲʑʍɻ ɷɿɳɽɸʍɻʎ ɸʌʐɽʌɳʎ ɿʄʑʉʎ ʍʏʉʆ ʊʌʅʉ Ȱʆʏʀʃʐʌʘʆ
(GR0724C0017N). ȵʔɲʌʅʉɶɼ ʍʑʍʏɻʅɲʏʉʎ, ʇɼʌɲʆʍɻʎ, ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻʎ ʃɲɿ
ʖɸʌʍɲʀɲʎɷɿɳɽɸʍɻʎʏʉʐʍʐʆʊʄʉʐʏɻʎʋɲʌɲɶʊʅɸʆɻʎʎɸʌʐɽʌɳʎɿʄʑʉʎɲʋʊ
ʏɻʆ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ Ȳʘʇʀʏɻ. Ƀɿ ʋɿɽɲʆɹʎ ʖʌɼʍɸɿʎ ʏʘʆ ʃɲʏɲʄʉʀʋʘʆ ɴʘʇʀʏɻ
ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʐʆʏɿʎɲʃʊʄʉʐɽɸʎʖʌɼʍɸɿʎ:
•Ʌɻɶɼʍɿɷɼʌʉʐʍʏɻʆʋɲʌɲɶʘɶɼʏʍɿʅɹʆʏʉʐ

RBD07_SM05_102

•ɇʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɼ ʋʌʙʏɻ ʑʄɻ ʍʏɻʆ ʋɲʌɲɶʘɶɼ ʏʉʑɴʄʘʆ ʃɲɿ
ʃɸʌɲʅɿɷɿʙʆ
•ɀɹʍʉɸʅʋʄʉʐʏɿʍʅʉʑʃɲɿɴɸʄʏʀʘʍɻʎʐʋʉɴɲɽʅɿʍʅɹʆʘʆɸɷɲʔʙʆ
Ʌɲʑʍɻɷɿɳɽɸʍɻʎ
ʃɲʏɲʄʉʀʋʘʆȲʘʇʀʏɻʍʏʉʆ
ʃʊʄʋʉȰʆʏɿʃʑʌʘʆ

•ɉʋʊʍʏʌʘʅɲʍʏɻʆʃɲʏɲʍʃɸʐɼɸʋɿʖʘʅɳʏʘʆʍʏɻʆʉɷʉʋʉɿʀɲ
•ȵɷɲʔɿʃʊ ʃɳʄʐʅʅɲ ɶɿɲ ʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲ ʔʐʏʙʆ ʍɸ ʖʙʌʉʐʎ ʋʌʉʎ
ɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻ
•ɇʏʌʙʅɲ ɶɸʘʄʉɶɿʃʉʑ ʔʌɲɶʅʉʑ ɶɿɲ ʏɻ ʍʏɸɶɲʆʉʋʉʀɻʍɻ ʋʐɽʅɹʆɲ ɼ
ɸʆɷɿɳʅɸʍɻʎ ʍʏʌʙʍɻʎ ʏʘʆ ɍɉɈȰ (ɍʙʌʉɿ ɉɶɸɿʉʆʉʅɿʃɼʎ Ɉɲʔɼʎ
Ȱʋʉɴʄɼʏʘʆ)ɼɶɿɲʏɻʍʏɸɶɳʆʘʍɻɸʋɿʔɳʆɸɿɲʎɍɉɈȰ
•Ʌʌʙʏɻʑʄɻʍʏɻʆʋɲʌɲɶʘɶɼʍɿɷɼʌʉʐ
•ɉʄɿʃʊʋʄɼʌʘʍɻʎʃɲɿɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎʋɲʄɲɿʙʆʅɸʏɲʄʄɸʀʘʆ
Ɉʉ ʍʑʍʏɻʅɲ ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻʎ ʏɸʄɿʃɼʎ ɷɿɳɽɸʍɻʎ ɲʆɲʅɹʆɸʏɲɿ ʆɲ ʄɸɿʏʉʐʌɶɸʀ
ɹʘʎʏʉ2015,ɸʆɷɸɿʃʏʃʊʎʋʌʉʒʋɀ€10.

RBD07_SM05_103

ȵʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿʍɸ:
GR0724C0017N

Ʌɲʑʍɻɷɿɳɽɸʍɻʎʍʃʘʌʀɲʎ
ȸ/ȾʍʏʉȲʊʌɸɿʉȵʐɴʉʁʃʊ

Ʌɲʑʍɻ ɷɿɳɽɸʍɻʎ ʍʃʘʌʀɲʎ ȸ/Ⱦ ɲʋʊ ʏɻ ʅɸʏɲʄʄʉʐʌɶɸʀɲ ʍɿɷɻʌʉʆɿʃɸʄʀʉʐ
ʍʏʉȲʊʌɸɿʉȵʐɴʉʁʃʊ(GR0719C0006N).ȸʍʃʘʌʀɲȸ/Ⱦɽɲʉɷɻɶɸʀʏɲɿʍʏʉʆ
ɲɷɸɿʉɷʉʏɻʅɹʆʉʖʙʌʉʖɸʌʍɲʀɲʎɷɿɳɽɸʍɻʎʏɻʎ.
Ɉʉ ʍʑʍʏɻʅɲ ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻʎ ʏɸʄɿʃɼʎ ɷɿɳɽɸʍɻʎ ɲʆɲʅɹʆɸʏɲɿ ʆɲ ʄɸɿʏʉʐʌɶɸʀ
ɹʘʎʏʉ2015,ɸʆɷɸɿʃʏʃʊʎʋʌʉʒʋɀ€10.
ȵʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿʍɸ:
GR0719C0006N

15839

15840

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

12.4.7 ɉɶʌʉɴɿʊʏʉʋʉɿ
ȳɿɲʏɻʆʋʌʉʍʏɲʍʀɲʐɶʌʉɴɿʉʏʊʋʘʆʋʌʉʏɸʀʆʉʆʏɲɿʏɲʅɹʏʌɲʏʉʐɅʀʆɲʃɲ67.

ȾɏȴȻȾɃɇ
ɀȵɈɆɃɉ

Ʌʀʆɲʃɲʎ67:ɀɹʏʌɲʋʉʐʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿʅɸʏɻʆʋʌʉʍʏɲʍʀɲʐɶʌʉɴɿʉʏʊʋʘʆ

ɃɁɃɀȰɀȵɈɆɃɉ

ɅȵɆȻȳɆȰɌȸɀȵɈɆɃɉ

RBD07_SM07_105

Ƀɿʐɶʌʉɴɿʊʏʉʋʉɿ,ɶɸʆɿʃʊʏɸʌɲʃɲɿɲʆɸʇɳʌʏɻʏɲɲʋʊʏʉʆʏʑʋʉɼʅɹɶɸɽʊʎ
ʏʉʐʎ, ʍʐʆɿʍʏʉʑʆ ʅʀɲ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ ɴɿʉʏʊʋʘʆ ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɷʀʆɸʏɲɿ ʃɲʏɳ
ʃɲʆʊʆɲ ɿɷɿɲʀʏɸʌɻ ʍɻʅɲʍʀɲ ʃɲɿ ʋʌʉʍʉʖɼ, ɸʇɲɿʏʀɲʎ ʏʘʆ ɲʌʃɸʏʙʆ,
ʋʉɿʃʀʄʘʆ ʃɲɿ ʍɻʅɲʆʏɿʃʙʆ ɿɷɿʉʏɼʏʘʆ ʏʉʐʎ (ʐʗɻʄɼ ɴɿʉʋʉɿʃɿʄʊʏɻʏɲ,
ʋɲʌɲɶʘɶɿʃʊʏɻʏɲ, ʍʋɲʆɿʊʏɻʏɲ, ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʊ ɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆ –
ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼɲʇʀɲ,«ɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻ»ʑɷɲʏʉʎʃʄʋ).

Ȱʆɲʍʑʍʏɲʍɻʃɲɿ
ɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻʋɸʌɿʉʖʙʆ
ʐɶʌʉɴɿʊʏʉʋʘʆ

ɇʏʉɉɷɲʏɿʃʊȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ,ɲʆɲɶʆʘʌʀɺʉʆʏɲɿ
ɲʇɿʊʄʉɶʉɿ ʐɶʌʉɴɿʊʏʉʋʉɿ, ʋʉʐ ʔɿʄʉʇɸʆʉʑʆ ʅɸɶɳʄɻ ʋʉɿʃɿʄʀɲ ʐɷʌʊɴɿʘʆ
ʉʌɶɲʆɿʍʅʙʆ ʃɲɿ ʉɿ ʉʋʉʀʉɿ ʖʌɼɺʉʐʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ɲʋʊ ʏɿʎ ʋɿɹʍɸɿʎ
ɲʆɽʌʘʋʉɶɸʆʉʑʎʋʌʉɹʄɸʐʍɻʎ.ɃɿʋɸʌɿʉʖɹʎɲʐʏɹʎɸʀʆɲɿʏʉɹʄʉʎɎɲʖʆʙʆ
ɼ Ⱦʉʄʉɴʌɹʖʏɻʎ (ȵʑɴʉɿɲ), ȿɿʅʆʉɽɳʄɲʍʍɲ Ȱʏɲʄɳʆʏɻʎ, Ȳʌʘʅʉʄʀʅʆɻ
(Ⱦɲʅʅɹʆɲ Ȳʉʑʌʄɲ) ʃɲɿ ȿʀʅʆɻ Ȱɶʀʉʐ ȳɸʘʌɶʀʉʐ (ɇʃɿɳɽʉʎ). ɇʏʊʖʉʎ ʏʉʐ
ʅɹʏʌʉʐ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ɻ ɲʆɳɷɸɿʇɻ ʏʘʆ ʋɸʌɿʉʖʙʆ ɲʐʏʙʆ ʅɹʍʘ ʏɻʎ
ʉʌɿʉɽɹʏɻʍɼʎ ʏʉʐʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ɸʃʋʊʆɻʍɻʎ ʏʘʆ ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆʘʆ ʅɸʄɸʏʙʆ
ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʏʘʆʐɶʌʉɴɿʊʏʉʋʘʆ.
ȵʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿʍɸ:
GR0718C0005N, GR0719C0006N, GR0719C0008N, GR0735C0001N,
GR0700300,GR0700400

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

12.4.8 ȵʇʉɿʃʉʆʊʅɻʍɻʆɸʌʉʑ
ɃɿɷʌɳʍɸɿʎɸʇʉɿʃʉʆʊʅɻʍɻʎʆɸʌʉʑʋʉʐʋʌʉʏɸʀʆʉʆʏɲɿɶɿɲʏʉɉɷɲʏɿʃʊȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎ
ȵʄʄɳɷɲʎʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿʍʏʉʆɅʀʆɲʃɲ68.

RBD07_OM05_058

ȾɏȴȻȾɃɇ
ɀȵɈɆɃɉ

Ʌʀʆɲʃɲʎ68:ɀɹʏʌɲʋʉʐʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿʅɸʏɻʆɸʇʉɿʃʉʆʊʅɻʍɻʆɸʌʉʑ

ɃɁɃɀȰɀȵɈɆɃɉ

ɅȵɆȻȳɆȰɌȸɀȵɈɆɃɉ

ȴʌɳʍɸɿʎɸʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʉʑ
ʏɻʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʏʘʆ
ɷɿʃʏʑʘʆʑɷʌɸʐʍɻʎʏʘʆ
ʅɸɶɳʄʘʆʋʉʄɸʉɷʉʅɿʃʙʆ
ʍʐɶʃʌʉʏɻʅɳʏʘʆʏʉʐɉȴ..
ȶʄɸɶʖʉɿȴɿɲʌʌʉʙʆ

Ƀ ɹʄɸɶʖʉʎ ʏʘʆ ɷɿɲʌʌʉʙʆ ʍɸ ɷʀʃʏʐɲ ʑɷʌɸʐʍɻʎ ɲʋʉʍʃʉʋɸʀ ʍʏʉʆ
ɸʆʏʉʋɿʍʅʊ ʏʘʆ ɷɿɲʌʌʉʙʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʋʉʔʐɶɼ ʅɸɶɳʄɻʎ ɲʋʙʄɸɿɲʎ ʆɸʌʉʑ
ʃɲɿɸʆɿʍʖʑɸʏɲɿɲʋʊʏɿʎʖʌɻʅɲʏʉɷʉʏʉʑʅɸʆɸʎɷʌɳʍɸɿʎʏʉʐȵɅɅȵɆȰȰʏʉʐ
ɳʇʉʆɲ ʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎ 2 ʏʉʐ ȵɅɅȵɆȰȰ «Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲ ʃɲɿ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻ
ɉɷɲʏɿʃʙʆ Ʌʊʌʘʆ», ʊʋʉʐ ɸʆʏɳʍʍɸʏɲɿ ɻ ʋʌʊʍʃʄɻʍɻ 2.6 ɶɿɲ ɹʌɶɲ
ʅɸʀʘʍɻʎ ɷɿɲʌʌʉʙʆ ʍɸ ʋʌʉɴʄɻʅɲʏɿʃɳ ɷʀʃʏʐɲ ʑɷʌɸʐʍɻʎ ɲʍʏɿʃʙʆ
ʃɹʆʏʌʘʆ, ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ 60 ɸʃɲʏʉʅʅʑʌɿɲ ɸʐʌʙ ʃɲɿ ʅɸ ʖʌʉʆɿʃʊ
ʉʌʀɺʉʆʏɲ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ ʏʘʆ ɹʌɶʘʆ ʏʉ 2015. Ƀɿ ʃɳɽɸ ɸʀɷʉʐʎ ɷɿɲʌʌʉɹʎ
ʄʊɶʘ ɸʄɲʏʏʘʅɲʏɿʃʙʆ ʍʐʆɷɹʍɸʘʆ ɼ ʔɽʉʌʙʆ ʍʏʉʐʎ ɲɶʘɶʉʑʎ
ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ, ʉɿ ʋɲʌɳʆʉʅɸʎ ʍʐʆɷɹʍɸɿʎ, ʏɲ ʍʔɳʄʅɲʏɲ ʅɹʏʌɻʍɻʎ ʄʊɶʘ
ɸʄɲʏʏʘʅɲʏɿʃʙʆ ʐɷʌʉʅɹʏʌʘʆ ɼ ʃɲɿ ɲʋʄʙʎ ɻ ɹʄʄɸɿʗɻ ʐɷʌʉʅɹʏʌʘʆ
ʍʐʅɴɳʄʄʉʐʆ ʍʏɻ ʅɻ ʏɿʅʉʄʊɶɻʍɻ ʆɸʌʉʑ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ɲʋʊ ʏɿʎ ȴȵɉȰ
ɸʃʏɿʅɳʏɲɿ ʊʏɿ ʃʐʅɲʀʆɸʏɲɿ ʅɸʏɲʇʑ 35% ʃɲɿ 70%. ɀɸ ɸʐɽʑʆɻ ʏʘʆ ȴȵɉȰ
ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸʔɲʌʅʉʍʏʉʑʆ ʅɹɽʉɷʉɿ ɸʆʏʉʋɿʍʅʉʑ ɲʋʘʄɸɿʙʆ ʍɸ ɷʀʃʏʐɲ
ʑɷʌɸʐʍɻʎ ʉɿ ʉʋʉʀɸʎ ɽɲ ɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲɿ ʍɸ ʍʐʆɸʖɼ ɴɳʍɻ. ɀɸʏɳ ʏʉʆ
ɸʆʏʉʋɿʍʅʊ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɲʃʉʄʉʐɽɸʀ ɻ ɸʋɿʍʃɸʐɼ ʃɲɿ ɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʏɻʎ
ʃɲʄɼʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ. ȵʋʀʍɻʎ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʋʌʉʘɽɻɽɸʀ ɻ ʏʉʋʉɽɹʏɻʍɻ
ʐɷʌʉʅɹʏʌʘʆ ʊʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳʌʖʉʐʆ ʃɲɿ ɻ ɲʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʏʘʆ
ɸʄɲʏʏʘʅɲʏɿʃʙʆ. ȶʌɶɲ ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ ʏɹʏʉɿɸʎ ɷʌɳʍɸɿʎ ɹʖʉʐʆ ɼɷɻ
ɸʆʏɲʖɽɸʀʍʏʉȵɅɅȵɆȰȰ,ʊʅʘʎʉɿɷʌɳʍɸɿʎɲʐʏɹʎʋʌɹʋɸɿʆɲɶɸʆɿʃɸʐʏʉʑʆ,
ʃɲʏɳ ʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲ, ʍɸ ʊʄɸʎ ʏɿʎ ȴȵɉȰ, ʍʏɿʎ ʉʋʉʀɸʎ ʋɲʌɲʏɻʌʉʑʆʏɲɿ
ɲʋʙʄɸɿɸʎ ʍʏʉ ɷʀʃʏʐʉ ʑɷʌɸʐʍɻʎ ʅɸɶɲʄʑʏɸʌɸʎ ɲʋʊ 50%. ȵʆɷɸɿʃʏɿʃɳ,
ʐʋɳʌʖʉʐʆ ʏɹʏʉɿɲ ɹʌɶɲ ɸʆʏɲɶʅɹʆɲ ʍʏʉ ȵɅɅȵɆȰȰ ɶɿɲ ʏɻ ȴȵɉȰ ȿɲʅʀɲʎ.
Ȱʐʏɳ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʋʌʉʘɽɻɽʉʑʆ ʅɸ ɸʐɽʑʆɻ ʏʘʆ ʃɲɽ’ ʑʄɻʆ ɲʌʅʊɷɿʘʆ
ʔʉʌɹʘʆ. ȳɿɲ ʏɻʆ ɸʋɹʃʏɲʍɻ ʏʘʆ ɷʌɳʍɸʘʆ ɲʐʏʙʆ ʍʏɿʎ ʐʋʊʄʉɿʋɸʎ ȴȵɉȰ
ʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎɽɲʋʌɹʋɸɿʍɸʋʌʙʏɻʔɳʍɻʆɲʃɲʏɲɶʌɲʔʉʑʆʉɿɲʋʙʄɸɿɸʎ
ʏʘʆ ɷɿʃʏʑʘʆ ɲʋʊ ʏɿʎ ɲʌʅʊɷɿɸʎ ȴȵɉȰ ʐʋʊ ʏɻʆ ɸʋʉʋʏɸʀɲ ʏɻʎ ȴ/ʆʍɻʎ
ɉɷɳʏʘʆ ʃɲɿ ʆɲ ʃɲɽʉʌʍʏʉʑʆ ʉɿ ʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɸʎ ʍʏɻʆ ʋɸʌɿʉʖɼ ʙʍʏɸ ʆɲ
ɸʀʆɲɿ ɷʐʆɲʏʊ ʆɲ ɷʌʉʅʉʄʉɶɻɽʉʑʆ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ ɹʌɶɲ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɸʋʊʅɸʆɻ
ɷɿɲʖɸɿʌɿʍʏɿʃɼʋɸʌʀʉɷʉ.

15841

15842

ɅȵɆȻȳɆȰɌȸɀȵɈɆɃɉ

ȶʌɶɲȰʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ/
ȵʆʀʍʖʐʍɻʎʐʔɿʍʏɳʅɸʆʉʐ
ɷɿʃʏʑʉʐʑɷʌɸʐʍɻʎ

Ɉʉ ʅɹʏʌʉ ɲʔʉʌɳ ʍʏɻʆ ɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʋɲʄɲɿʙʆ ʔɽɲʌʅɹʆʘʆ ɲɶʘɶʙʆ
ʑɷʌɸʐʍɻʎ ʃɲɿ ʍʏɻʆ ɸʆʀʍʖʐʍɻ ʏʉʐ ɸʇʘʏɸʌɿʃʉʑ ʐɷʌɲɶʘɶɸʀʉʐ ʑɷʌɸʐʍɻʎ
ɶɿɲ ʏɻʆ ʃɳʄʐʗɻ ɲʐʇɻʅɹʆɻʎ ɺɼʏɻʍɻʎ ʍɸ ʐɷʌɸʐʏɿʃɹʎ ɲʆɳɶʃɸʎ ʃɲɿ ʏɻʆ
ʅɸʀʘʍɻʏʘʆɷɿɲʌʌʉʙʆʏʘʆɷɿʃʏʑʘʆ.Ƀʌɿʍʅɹʆɲɹʌɶɲʋʉʐɲʔʉʌʉʑʆʍʏɻʆ
ɴɸʄʏʀʘʍɻ/ɸʋɹʃʏɲʍɻɷɿʃʏʑʉʐʑɷʌɸʐʍɻʎʍɸʆɹʉʐʎʉɿʃɿʍʅʉʑʎɼɷɿɲʌʃʙʎ
ɲʆɲʋʏʐʍʍʊʅɸʆʉʐʎȴɼʅʉʐʎɹʖʉʐʆɼɷɻɸʆʏɲʖɽɸʀʍʏʉȵɅɅȵɆȰȰ.Ɉɲɹʌɶɲ
ɲʐʏɳ ʋʉʐ ʍʏʉʖɸʑʉʐʆ ʍʏɻʆ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɼ ʃɳʄʐʗɻ ʏɻʎ ɲʐʇɲʆʊʅɸʆɻʎ
ʐɷʌɸʐʏɿʃɼʎ ɲʆɳɶʃɻʎ ʍɸ ʉɿʃɿʍʅʉʑʎ ʃɲɿ ɷɼʅʉʐʎ, ɲʋʉʏɸʄʉʑʆ ʋʌʙʏɻʎ
ʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎ ɹʌɶɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏɻʎ Ƀɷɻɶʀɲʎ. ȵʆɷɸɿʃʏɿʃɳ,
ʐʋɳʌʖʉʐʆ ʏɹʏʉɿɲ ɹʌɶɲ ɸʆʏɲɶʅɹʆɲ ʍʏʉ ȵɅɅȵɆȰȰ (ɲʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻ
ɸʍʘʏɸʌɿʃʉʑ ɷɿʃʏʑʉʐ ʑɷʌɸʐʍɻʎ ʃʉɿʆʊʏɻʏɲʎ Ȱʆʏʀʃʐʌɲʎ, ɹʌɶɲ
ʐɷʌʉʄɻʗʀɲʎͲɲʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɷɿʃʏʑʉʐ ʑɷʌɸʐʍɻʎ ȴȴ ȿɸʐʃʏʌʙʆ,
ɲʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɸʍʘʏɸʌɿʃʉʑ ɷɿʃʏʑʉʐ ʑɷʌɸʐʍɻʎ ȴȴ ɀɸʍʉʋʉʏɲʅʀɲʎ,
ʑɷʌɸʐʍɻȴɼʅʉʐȾʑʅɻʎ –ȲʚɌɳʍɻ,ʃɲʏɲʍʃɸʐɼɲɶʘɶʉʑʑɷʌɸʐʍɻʎʋʉʐ
ɽɲ ʅɸʏɲʔɹʌɸɿ ʏʉ ɷɿʐʄɿʍʅɹʆʉ ʆɸʌʊ ɲʋʊ ʏɻʆ ɷɸʇɲʅɸʆɼ ʆɸʌʉʑ ʍʏɲ
ɃɿʆʊʔʐʏɲʍʏʉʆʉɿʃɿʍʅʊȴɼʄɸʍɿʏʉʐȴɼʅʉʐɃɿʆʉʔʑʏʘʆʃ.ɲ.).

RBD07_OM05_060

Ⱦɲʏɳʌʏɿʍɻɽɸʍʅɿʃʉʑ
ʋʄɲɿʍʀʉʐʃɲɿ
ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎʅɹʏʌʘʆɶɿɲ
ʏɻʆʃɲʏ’ʉʀʃʉʆ
ɸʇʉɿʃʉʆʊʅɻʍɻʆɸʌʉʑ

ɇʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ «Ɉɸʖʆɿʃɼ ɉʋʉʍʏɼʌɿʇɻ ʏɻʎ ȵɿɷɿʃɼʎ ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲʎ
ɉɷɳʏʘʆ ɶɿɲ ʏɻʆ Ⱦɲʏɳʌʏɿʍɻ Ʌʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ ɀɹʏʌʘʆ ʃɲɿ Ⱥɸʍʅɿʃʉʑ
Ʌʄɲɿʍʀʉʐ ɶɿɲ ʏɻʆ ʃɲʏ’ ʉʀʃʉʆ ɸʇʉɿʃʉʆʊʅɻʍɻ ʆɸʌʉʑ» ʋʉʐ
ʖʌɻʅɲʏʉɷʉʏɼɽɻʃɸ ɲʋʊ ʏʉ ȵɅɅȵɆȰȰ ɷɿɸʌɸʐʆɼɽɻʃɲʆ ʉɿ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɸʎ
ɸʇʉɿʃʉʆʊʅɻʍɻʎ ʆɸʌʉʑ ʍɸ ʃɲʏʉɿʃʀɸʎ. ȵʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲʎ ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ
ɸʇʉɿʃʉʆʊʅɻʍɻʎ ʆɸʌʉʑ ʃɲʏ’ ʉʀʃʉʆ, ɸʋɿʏʐɶʖɳʆɸʏɲɿ ɻ ʋʌʉʙɽɻʍɻ ʆɹʘʆ
ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʙʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʋɲʆɲʖʌɻʍɿʅʉʋʉʀɻʍɻ ʏʘʆ ʐɷɳʏʘʆ ʃɲɿ ʏɻʆ
ɸʇʉɿʃʉʆʊʅɻʍɻʆɸʌʉʑ.ȸʍʖɸʏɿʃɼʅɸʄɹʏɻ,ʋʉʐʉʄʉʃʄɻʌʙɽɻʃɸ,ɹɷɸɿʇɸʊʏɿ
ɲʋʄɹʎ ʋɲʌɸʅɴɳʍɸɿʎ ʍʏʉʆ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊ ɸʆʊʎ ʆʉɿʃʉʃʐʌɿʉʑ ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ
ɸʋɿʏʑʖʉʐʆ ʍɻʅɲʆʏɿʃɼ ɸʇʉɿʃʉʆʊʅɻʍɻ ʆɸʌʉʑ. Ⱥɲ ʅʋʉʌʉʑʍɲʆ ʆɲ
ɸʋɿʏʑʖʉʐʆ ɸʇʉɿʃʉʆʊʅɻʍɻ ʆɸʌʉʑ ʍɸ ʅɸʅʉʆʘʅɹʆɲ ʆʉɿʃʉʃʐʌɿɳ ʃɲʏɳ
ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ30%ʃɲɿʍʐʆʉʄɿʃɳʃɲʏɳʋɸʌʀʋʉʐ10%.ɈʉɉɅȵȾȰʅɹʍʘʏɻʎ
ȵɿɷɿʃɼʎ ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲʎ ɉɷɳʏʘʆ ʇɸʃʀʆɻʍɸ ʏʉʆ Ȱʋʌʀʄɿʉ ʏʉʐ 2011 ʆɲ
ɸʇɸʏɳɺɸɿʏɻʆʃɲʏɳʌʏɿʍɻȺɸʍʅɿʃʉʑɅʄɲɿʍʀʉʐʃɲɿɅʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎɀɹʏʌʘʆ
ɶɿɲ ʏɻʆ ʃɲʏ’ ʉʀʃʉʆ ȵʇʉɿʃʉʆʊʅɻʍɻ Ɂɸʌʉʑ. Ɉɲ ʅɹʏʌɲ ʋʉʐ ʋʌʉʘɽʉʑʆʏɲɿ
ɹʖʉʐʆ ɽɸʍʅɿʃʊ, ʃɲʆʉʆɿʍʏɿʃʊ, ʉɿʃʉʆʉʅɿʃʊ ʃɲɿ ɸʋɿɷɸɿʃʏɿʃʊ ʖɲʌɲʃʏɼʌɲ.
ȹɷɻ ʍʏʉʆɁɃȾ ʐʋɳʌʖɸɿ ʋʌʊɴʄɸʗɻɶɿɲ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʍɸʆɹɸʎ ʃɲʏʉɿʃʀɸʎ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʋʉʐ ɸʇʉɿʃʉʆʉʅɸʀ ʆɸʌʊ, ʉ ʉʋʉʀʉʎ ɽɲ ɸʇɸɿɷɿʃɸʑɸʏɲɿ ʅɸ
ɲʋʉʔɳʍɸɿʎʏʉʐɉʋʉʐʌɶʉʑɅȵȾȰ.

Ʌʌʉʙɽɻʍɻʏɸʖʆʉʄʉɶɿʙʆ
ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɼʎ
ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʏʉʐʆɸʌʉʑ
ʍʏɻʆɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲ

ȵʆɽɳʌʌʐʆʍɻʏɻʎɸʇʉɿʃʉʆʊʅɻʍɻʎʃɲɿʏɻʎɲʆɲʃʑʃʄʘʍɻʎʍʏɿʎʐɷʌʉɴʊʌɸʎ
ɴɿʉʅɻʖɲʆʀɸʎ.

RBD07_OM05_059

ɃɁɃɀȰɀȵɈɆɃɉ

RBD07_OM05_061

ȾɏȴȻȾɃɇ
ɀȵɈɆɃɉ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

RBD07_SM09_110

ȾɏȴȻȾɃɇ
ɀȵɈɆɃɉ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɃɁɃɀȰɀȵɈɆɃɉ

ȵʋɿɷʊʏɻʍɻɲʄʄɲɶɼʎ
ɲʌɷɸʐʏɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ

ɅȵɆȻȳɆȰɌȸɀȵɈɆɃɉ

Ƀɿʃʉʆʉʅɿʃɼ ɸʆʀʍʖʐʍɻ ʏʘʆ ʋɲʌɲɶʘɶʙʆ ʍʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ʏʘʆ ʍʖɸɷʀʘʆ
ɴɸʄʏʀʘʍɻʎ
(ɸʋɸʆɷʑʍɸɿʎ
ɸʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʉʑ
ʏʘʆ
ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ
ɸʃʅɸʏɲʄʄɸʑʍɸʘʆ) ɶɿɲ ɲɶʉʌɳ ɼ ɲʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʍʏɲ ɲʌɷɸʐʏɿʃɳ
ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ɸʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿ ɲʐʏɼ ʏɻʆ ʖʌʉʆɿʃɼ ʋɸʌʀʉɷʉ ʍʏɻ ʖʙʌɲ ʅɲʎ. ȸ
ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻ ʋʉʄɿʏɿʃɼ ʍʐɶʖʌɻʅɲʏʉɷʉʏɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ ȵ.ȵ. ɲʄʄɳ ɹʖɸɿ
ʅɸɿʘʅɹʆʉ ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊ ʃɲɿ ɲʆɲʅɸɿɶʆʑɸʏɲɿ ʅɸ ʋʉʄʄɹʎ ɳʄʄɸʎ ʍʏɲ
ʋʄɲʀʍɿɲ ʅɹʏʌʘʆ ɸʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʉʑ ʏʘʆ ɸʃʅɸʏɲʄʄɸʑʍɸʘʆ. Ⱥɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ
ʍʐʆɸʖʀʍɸɿ ʆɲ ɸʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿ ʅɸ ʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲ ɲʐʏʉʏɸʄʙʎ ʍɸ
ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɸʎɸʃʅɸʏɲʄʄɸʑʍɸɿʎʋʉʐɽɲʋʄɻʌʉʑʆʃɲɽʉʌɿʍʅɹʆɲʃʌɿʏɼʌɿɲ
ɴɿʘʍɿʅʊʏɻʏɲʎ ʍɸ ɸʄʄɸɿʅʅɲʏɿʃʉʑ ɿʍʉɺʐɶʀʉʐ ʋɸʌɿʉʖɹʎ ʍʐʆɷʐɲʍʅɹʆɻ ʅɸ
ʏɻʆʋɲʌʉʖɼʔʉʌʉʄʉɶɿʃʙʆʃɿʆɼʏʌʘʆ.

RBD07_SM09_111

ȵʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿʍɸ:
GR0723R000000031H,GR0723R000000037N,GR0700030,GR0700050,
GR0700080,GR0700110,GR0700130

ȶʌɶɲɸʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʉʑʃɲɿ
ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎɷɿʃʏʑʘʆ
ɳʌɷɸʐʍɻʎ

Ƀɸʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʊʎʃɲɿɻɲʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻʏʘʆɷɿʃʏʑʘʆɳʌɷɸʐʍɻʎ,ʅʋʉʌɸʀ
ʆɲ ɲʋʉɷʙʍɸɿ ʅɸɶɳʄɸʎ ʋʉʍʊʏɻʏɸʎ ʆɸʌʉʑ ʅɹʍʘ ʏɻʎ ʅɸʀʘʍɻʎ ʏʘʆ
ɲʋʘʄɸɿʙʆ ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ ʃɲɿ ɷɿɲʆʉʅɼʎ ʏʉʐ ʆɸʌʉʑ. Ɉɲ ʍʐʄʄʉɶɿʃɳ
ɲʌɷɸʐʏɿʃɳɷʀʃʏʐɲʋʉʐʋʌɹʋɸɿʆɲɸʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʏʉʑʆɸʀʆɲɿʍʖɸɷʊʆʊʄɲʏɲ
ʐʔɿʍʏɳʅɸʆɲ, ʋʄɻʆ ʏɻʎ Ȳʀʍʏʌɿʏʍɲʎ ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ʋʌʊʍʔɲʏʉ ʃɲɿ ʏɻʎ
ȱʅʔɿʍʍɲʎ ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ʐʋʊ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ. Ɉʉʆʀɺɸʏɲɿ ʊʏɿ ʏʉ ɷʀʃʏʐʉ ʏʉʐ
ʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑ Ⱦʘʋɲʁɷɲʎ ɸʀʆɲɿ ʍʏɻʆ ʉʐʍʀɲ ʍʏʌɲɶɶɿʍʏɿʃʊ, ɷɻʄɲɷɼ ɷɸʆ
ʐʋɳʌʖɸɿʍʖɸɷʊʆʃɲɽʊʄʉʐʖʘʌɿʍʏʊɲʌɷɸʐʏɿʃʊɷʀʃʏʐʉ.

RBD07_SM10_112

ȵʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿʍɸ:
GR0723R000000031H,GR0723R000000037N,GR0700030,GR0700050,
GR0700080,GR0700110,GR0700130

Ȱʇɿʉʋʉʀɻʍɻʏʘʆ
ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʅɹʆʘʆʐɶʌʙʆ
ɲʋʉɴʄɼʏʘʆɶɿɲ
ʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɹʎʖʌɼʍɸɿʎ
(ɳʌɷɸʐʍɻ,ɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲ,
ʋʌɳʍɿʆʉ)

ɀɸ ʍʏʊʖʉ ʏɻʆ ʋʌʉʙɽɻʍɻ ʏɻʎ ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻʎ ʃɲɿ ɸʋɲʆɲʖʌɻʍɿʅʉʋʉʀɻʍɻʎ
ʏʘʆ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʅɹʆʘʆ ʐɶʌʙʆ ɲʋʉɴʄɼʏʘʆ ʋʌʉʃɻʌʑʖɽɻʃɸ ɲʋʊ ʍʏʉ
ȵɅɅȵɆȰȰ ʍʖɸʏɿʃɼ ʋʌʊʍʃʄɻʍɻ ʍʏʉʆ ɳʇʉʆɲ ʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎ 2. ɇʏʉ
ʋʄɲʀʍɿʉ ʏɻʎ ʋʌʉʃɻʌʐʖɽɸʀʍɲʎ ʋʌɳʇɻʎ ɲʇɿʉʄʉɶʉʑʆʏɲɿ ɽɸʏɿʃɳ ʏɲ ɹʌɶɲ
Ȱʆɲɴɳɽʅɿʍɻ – ȵʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʊʎ ȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ȵʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ ȿʐʅɳʏʘʆ
(ȵȵȿ) ȿɿɴɲɷɸɿɳʎ, ȵʋɲʆɲʖʌɻʍɿʅʉʋʉʀɻʍɻ ʐɶʌʙʆ ɲʋʉɴʄɼʏʘʆ
ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ ʄʐʅɳʏʘʆ ȿɲʅʀɲʎ ʃɲɿ Ȱʆɲɴɳɽʅɿʍɻ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ
ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ,
Ȱʆɲɴɳɽʅɿʍɻ
ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ
ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ ʄʐʅɳʏʘʆ Ȼʍʏɿɲʀɲʎ Ͳ Ȱɿɷɻʗʉʑ ʃɲɿ Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɷɿʃʏʑʉʐ
ʅɸʏɲʔʉʌɳʎʃɲɿȵʋɲʆɲʖʌɻʍɿʅʉʋʉʀɻʍɻʄʐʅɳʏʘʆȴɸʍʔʀʆɲʎ.
ȵʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿʍɸ:
GR0700050,GR0700180

15843

ȾɏȴȻȾɃɇ
ɀȵɈɆɃɉ

15844

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɃɁɃɀȰɀȵɈɆɃɉ

ɅȵɆȻȳɆȰɌȸɀȵɈɆɃɉ

RBD07_SM14_121

ȴɿɸʌɸʑʆɻʍɻ ʏʘʆ ɷʐʆɲʏʉʏɼʏʘʆ ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻʎ ʏʘʆ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʅɹʆʘʆ
ʄʐʅɳʏʘʆ ʏʘʆ ȵȵȿ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʆʀʍʖʐʍɻ/ ʏɸʖʆɻʏʊ ɸʅʋʄʉʐʏɿʍʅʊ ʏʘʆ
ɶɸɿʏʉʆɿʃʙʆʅɸʏɿʎɽɹʍɸɿʎʋɲʌɲɶʘɶɼʎʏʉʐʎʃʉʃʃʘɷʙʆʐɷʌʉʔʉʌɹʘʆ,ʏʘʆ
ʋʌʉʍʖʘʅɲʏɿʃʙʆ ʋɸʌɿʉʖʙʆ ʏʉʐ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ. Ɉʉ ɲʆɲʃʏɻʅɹʆʉ ʆɸʌʊ ɲʋʊ
ʏɻʆɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʄʐʅɳʏʘʆʏʘʆȵȵȿʅʋʉʌɸʀʆɲɲʇɿʉʋʉɿɻɽɸʀʏʉʋɿʃɳ,ʏʊʍʉ
ɶɿɲʏɻʆɸʆʀʍʖʐʍɻʏʘʆʃʉʃʃʘɷʙʆʐɷʌʉʔʉʌɹʘʆ,ʊʍʉʃɲɿʋɲʌɳʄʄɻʄɲɶɿɲ
ʏʉʆɹʄɸɶʖʉʋʌʉɹʄɲʍɻʎʏʉʐʐʔɳʄʅʐʌʉʐʅɸʏʙʋʉʐ.

ȴɿɸʌɸʑʆɻʍɻɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻʎ
ʏʘʆɸʋɸʇɸʌɶɲʍʅɹʆʘʆ
ʄʐʅɳʏʘʆʏʘʆȵȵȿɶɿɲʏɻʆ
ɸʆʀʍʖʐʍɻʏʘʆɶɸɿʏʉʆɿʃʙʆ
ʅɸʏɿʎɽɹʍɸɿʎʋɲʌɲɶʘɶɼʎ
ʏʉʐʎʃʉʃʃʘɷʙʆ
ʐɷʌʉʔʉʌɹʘʆ,ʏʘʆ
ʋʌʉʍʖʘʅɲʏɿʃʙʆʋɸʌɿʉʖʙʆ
ʏʉʐʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ

ɀɸ ʏɻ ʖʌɼʍɻ ʏʉʐ ɲʆɲʃʏɻʅɹʆʉʐ ʆɸʌʉʑ ɶɿɲ ʏɸʖʆɻʏʊ ɸʅʋʄʉʐʏɿʍʅʊ
ɷɿɸʐʃʉʄʑʆɸʏɲɿ ʃɲʏɳ ʋʉʄʑ ɻ ɸʃʋʄɼʌʘʍɻ ʏʘʆ ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʘʆ
ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸʘʆʋʉʐɲʋɲɿʏʉʑʆʏɲɿɶɿɲʏɻʆɸʔɲʌʅʉɶɼʏɻʎʏɸʖʆɿʃɼʎ,ʊʋʘʎ
ɸʀʆɲɿ ɲʐʏɹʎ ʏɻʎ ʑʋɲʌʇɻʎ ʆɸʌʉʑ, ʏɻʎ ʅɿʃʌɼʎ ɲʋʊʍʏɲʍɻʎ ʅɸʏɲʇʑ ʋɻɶɼʎ
ʃɲɿ ɽɹʍɻʎ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ, ʏʘʆ ʃɲʏɳʄʄɻʄʘʆ ɶɸʘʄʉɶɿʃʙʆ, ʃɲɿ
ʐɷʌʉɶɸʘʄʉɶɿʃʙʆ ʍʐʆɽɻʃʙʆ ʃɲɿ ʏʉʐ ʄɸʄʉɶɿʍʅɹʆʉʐ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃʉʑ
ʃʊʍʏʉʐʎ.ȸɸʔɲʌʅʉɶɼʋʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿʆɲɶʀʆɸɿʅɸʏɻʆʅɹɽʉɷʉɷɿʉʖɹʏɸʐʍɻʎ
– ɸɿʍʋʀɸʍɻʎ ʅɹʍʘ ɶɸʘʏʌɼʍɸʘʆ ʍʏʉ ʐʋɹɷɲʔʉʎ, ʍɸ ɽɹʍɸɿʎ ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ
ɶɸʆɿʃɳʃʉʆʏɳʍʏɻʆʋɻɶɼʋɲʌɲɶʘɶɼʎʏʉʐɲʆɲʃʏɻʅɹʆʉʐʆɸʌʉʑʃɲɿʃʉʆʏɳ
ʍʏʉʃʑʌɿʉʋʌʊɴʄɻʅɲ(ʏɲʋɸʀʆʘʍɻʍʏɳɽʅɻʎ,ʐʔɳʄʅʐʌʉɿʐɷʌʉʔʊʌʉɿ).Ɉɲ
ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ ɽɲ ɸʀʆɲɿ ʏʉʋɿʃʉʑ ʖɲʌɲʃʏɼʌɲ ʃʑʌɿɲ, ɲʄʄɳ ʅɸɶɳʄɻʎ
ʍʋʉʐɷɲɿʊʏɻʏɲʎɷɸɷʉʅɹʆʉʐʏʉʐʊʏɿɸʋɿʏʐɶʖɳʆɸʏɲɿɻɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻʋʊʌʘʆ
ʋʉʐ ʍʋɲʏɲʄʉʑʆʏɲɿ, ʅɸ ʋɲʌɳʄʄɻʄɻ ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻ ʋʌʉɴʄɻʅɳʏʘʆ ʏʘʆ
ʐʋʊɶɸɿʘʆʆɸʌʙʆ.
Ʌʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿʆɲɷɿɸʌɸʐʆɻɽɸʀɻɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻʏʘʆɸʋɸʇɸʌɶɲʍʅɹʆʘʆʐɶʌʙʆ
ɲʋʉɴʄɼʏʘʆʏʘʆȵȵȿɲ)ȿɲʅʀɲʎ,ɴ)Ȼʏɹɲʎ,ɶ)ɁɹɲʎȰʌʏɳʃɻʎ,ɷ)ɍɲʄʃʀɷɲʎ,
ɸ)ɀɲʌʅɲʌʀʉʐ,ʍʏ)ɇʃɿɳɽʉʐʃɲɿɺ)ɇʃʉʋɹʄʉʐ
ȵʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿʍɸ:
GR0700050, GR0700080, GR0700130, GR0700300, GR0700310,
GR0700360,GR0700370,GR0700390,GR0700420

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

12.4.9 ȶʌɶɲɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻʎʐɷɲʏɿʃʙʆʋʊʌʘʆ
Ɉɲ ɹʌɶɲ ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻʎ ʐɷɲʏɿʃʙʆ ʋʊʌʘʆ, ɶɿɲ ʏɻʆ ʃɳʄʐʗɻ ʏʘʆ ɲʌɷɸʐʏɿʃʙʆ ʃɲɿ ʐɷʌɸʐʏɿʃʙʆ ɲʆɲɶʃʙʆ
ʋʉʐ ʍʐʆʏɳʍʍʉʆʏɲɿ ʅɸ ʏʉ ɇʖɹɷɿʉ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʏʉʐ ɉɷɲʏɿʃʉʑ ȴɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎ Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ ɇʏɸʌɸɳʎ
ȵʄʄɳɷɲʎʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿʍʏʉʆɅʀʆɲʃɲ69.

RBD07_SM11_113

ȾɏȴȻȾɃɇ
ɀȵɈɆɃɉ

Ʌʀʆɲʃɲʎ69:ȶʌɶɲɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻʎʐɷɲʏɿʃʙʆʋʊʌʘʆ

ɃɁɃɀȰɀȵɈɆɃɉ

Ȱʌɷɸʐʏɿʃʊɹʌɶʉȵʄɲɿʙʆɲ
ȱʅʔɿʍʍɲʎɁ.Ɍʘʃʀɷɲʎ

ɅȵɆȻȳɆȰɌȸɀȵɈɆɃɉ

Ȱʔʉʌɳ ʍʏɻʆ ʍʐʍʏɻʅɲʏɿʃɼ ɳʌɷɸʐʍɻ 31.000ʍʏʌ. ʋɸʌʀʋʉʐ ɸʄɲɿʙʆʘʆ
ȱʅʔɿʍʍɲʎ, ʅɸ ɲʋʊʄɻʗɻ ʆɸʌʉʑ ɲʋʊ ʏʉ ʐɷʌɲɶʘɶɸʀʉ ʏʉʐ ɀʊʌʆʉʐ,
ʋʉʍʊʏɻʏɲʎ ʀʍɻʎ ʅɸ 12.000.000m3 ɸʏɻʍʀʘʎ, ʃɲʏɳ ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ
ɲʌɷɸʐʏɿʃɼʎ ʋɸʌɿʊɷʉʐ ɲʋʊ Ȱʋʌʀʄɿʉ ʅɹʖʌɿ ɇɸʋʏɹʅɴʌɿʉ. ȸ ɹɶʃʌɿʍɻ
ʖʉʌɼɶɻʍɻʎʏɻʎʋɲʌɲʋɳʆʘʋʉʍʊʏɻʏɲʎʆɸʌʉʑɹʖɸɿɷʉɽɸʀɲʋʊʏɻʆȵɉȴȰɅ
ʋɲɶʀʘʆ ʅɸ ʏɻʆ ʐʋ’ɲʌɿɽʅ. 570/17Ͳ05Ͳ06 ɲʋʊʔɲʍɻ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶʉʑ
Ʌȵɍɏȴȵ. Ɉʉ ɲʌɷɸʐʏɿʃʊ ɷʀʃʏʐʉ ɹʖɸɿ ʍʐʆʉʄɿʃʊ ʅɼʃʉʎ ʋɸʌʀ ʏɲ 166.900m
ʃɲɿ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ʐʋʊɶɸɿʉʐʎ ʍʘʄɼʆɸʎ ɲʋʊ PVC (Ɍ110 Ͳ Ɍ400) ʃɲɿ
ʖɲʄʐɴɷʉʍʘʄɼʆɸʎ (DN450Ͳ1000). Ȱʋʊ ʏɲ 166.900m ʏʉʐ ɲʌɷɸʐʏɿʃʉʑ
ɷɿʃʏʑʉʐ, ʏɲ 146.900m ɲʃʉʄʉʐɽʉʑʆ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆʉʐʎ ɷʌʊʅʉʐʎ, ɸʆʙ ʏɲ
20.000m ɽɲ ʏʉʋʉɽɸʏɻɽʉʑʆ ʍɸ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆɲ ʔʐʍɿʃɳ ʊʌɿɲ ɼ ʊʌɿɲ
ɿɷɿʉʃʏɻʍɿʙʆ,ɸʆʙʍɸʃɲʅʀɲʋɸʌʀʋʏʘʍɻɷɸʆɽɲɷɿɲʆʉɿʖɽʉʑʆʆɹʉɿɷʌʊʅʉɿ,
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʐʋ’ɲʌɿɽʅ.ɉɅɅɃ/ȳȴȰɅȾ//ȰɆɍ/Ȱ1/Ɍ10/ 99220/4869
ʋ.ɸ/21.11.2008 ɲʋʊʔɲʍɻ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶʉʑ Ʌʉʄɿʏɿʍʅʉʑ, ɷɸɷʉʅɹʆʉʐ ʊʏɿɻ
ɸʆ ʄʊɶʘ ʋɸʌɿʉʖɼ ʏʉʐ ȵʄɲɿʙʆɲ ȱʅʔɿʍʍɲʎ ɲʆɼʃɸɿ ʍʏɻʆ ɸʐʌʑʏɸʌɻ
ʋɸʌɿʉʖɼʏʘʆȴɸʄʔʙʆ,ɻʉʋʉʀɲɹʖɸɿʃɻʌʐʖɽɸʀʘʎɲʌʖɲɿʉʄʉɶɿʃʊʎʖʙʌʉʎ,
ɿʍʏʉʌɿʃʊʎ ʏʊʋʉʎ ʃɲɿ ʏʉʋʀʉ ɿɷɿɲʀʏɸʌʉʐ ʔʐʍɿʃʉʑ ʃɳʄʄʉʐʎ ʅɸ ʏʉʆ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʅʊ«ȴɸʄʔɿʃʊɈʉʋʀʉ».
ȵʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿʍɸ:
GR0700130

15845

ȾɏȴȻȾɃɇ
ɀȵɈɆɃɉ

15846

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɃɁɃɀȰɀȵɈɆɃɉ

ɅȵɆȻȳɆȰɌȸɀȵɈɆɃɉ

RBD07_SM11_114

Ʌʌʊʃɸɿʏɲɿ ɶɿɲ ʅɿɲ ʍɸɿʌɳ ɹʌɶʘʆ ʋʉʐ ʍʏʉʖɸʑʉʐʆ ʍʏɻʆ ɲʆɲʃɲʀʆɿʍɻ ʃɲɿ
ɸʆʀʍʖʐʍɻ ʏʘʆ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆʘʆ ɹʌɶʘʆ ʏʉʐ Ⱦʘʋɲʂɷɿʃʉʑ Ʌɸɷʀʉʐ, ʅɹʍʘ ʏɻʎ
ɲʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ɲʆʏʄɿʉʍʏɲʍʀʘʆ ʃɲɿ ʏɻʆ ɸʋɹʃʏɲʍɻ ʏʉʐ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆʉʐ
ɷɿʃʏʑʉʐ ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ. ɇʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲ, ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ɸʌɶɲʍʀɸʎ:
ɲʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ/ ɸʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʉʑ & ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ ɲʆʏʄɻʏɿʃʙʆ
ʍʐɶʃʌʉʏɻʅɳʏʘʆ,ɸʃʃɿʆɻʏʙʆ,ʋɿʆɳʃʘʆ,ʅɸʏɲʍʖɻʅɲʏɿʍʏʙʆ,ʃɲʄʘɷɿʙʍɸʘʆ
ʃɲɿ ɶɸʆɿʃɳ ɻʄɸʃʏʌʉʅɻʖɲʆʉʄʉɶɿʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ɲʆʏʄɿʉʍʏɲʍʀʘʆ.
Ʌɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ:
1) ȸ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ʆɹʉʐ ʖɸʌʍɲʀʉʐ ɲʆʏʄɿʉʍʏɲʍʀʉʐ ʋʄɻʍʀʉʆ ʏʉʐ
ʐʔɿʍʏɲʅɹʆʉʐ ʖɸʌʍɲʀʉʐ ɲʆʏʄɿʉʍʏɲʍʀʉʐ ʋɲʌʉʖɸʏɸʐʏɿʃʊʏɻʏɲʎ 16.000
m3/h. ȶʏʍɿ ɽɲ ɸʇɲʍʔɲʄʀɺɸʏɲɿ ʅɲɺʀ ʅɸ ʏʉ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆʉ ʖɸʌʍɲʀʉ
ɲʆʏʄɿʉʍʏɳʍɿʉ ʅɹɶɿʍʏɻ ʋɲʌʉʖɼ ɲɿʖʅɼʎ ʏʘʆ 34.000 m3/h ʃɲɿ ʋʌʉʔɲʆʙʎ
ʉʅɲʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʋʄʘʏʙʆ ʃɲɿ ʖɸʌʍɲʀʘʆ Ȱ/ɇ. Ɉʉ ʆɹʉ ʖɸʌʍɲʀʉ
ɲʆʏʄɿʉʍʏɳʍɿʉ ɽɲ ʃɲʏɲɽʄʀɴɸɿ ʏʉ ʆɸʌʊ ɲʋʊ ʏɻʆ ɷɸʇɲʅɸʆɼ ɻʌɸʅʀɲʎ ʍʏɻʆ
ɲʋɲɶʘɶʊ ɷɿʙʌʐɶɲ ʋʌʉʎ Ⱦʘʋɲʂɷɲ, ʅɸ ɲʆʏʄɻʏɿʃɳ ʍʐɶʃʌʉʏɼʅɲʏɲ ʏʘʆ
ʉʋʉʀʘʆʉɿʃɿʆɻʏɼʌɸʎɽɲɸʀʆɲɿʖɲʅɻʄɼʎʏɳʍɸʘʎ(ɍ.Ɉ.)ʉɷɻɶʉʑʅɸʆʉɿʅɹʍʘ
ʌʐɽʅɿʍʏʙʆʋɲʌʉʖɼʎ.
ȵʆʀʍʖʐʍɻɹʌɶʘʆ
ɉɷʌʉɷʊʏɻʍɻʎȾʘʋɲʁɷɿʃʉʑ
Ʌɸɷʀʉʐɲʋʊȿʀʅʆɻɉʄʀʃɻ,
Ɂ.Ȳʉɿʘʏʀɲʎ

2) ȸ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʃɸʆʏʌɿʃʉʑ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ɸʄɹɶʖʉʐ ʃɲɿ
ʏɻʄɸʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ ʏʉʐ ȸ/ɀ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʏʉʐ ʍʐʆʊʄʉʐ ʏʘʆ ɹʌɶʘʆ
ɲʆʑʗʘʍɻʃɲɿʅɸʏɲʔʉʌɳʎ.
3)ȶʄɸɶʖʉʎ,ʅɸʌɿʃɼɼʉʄɿʃɼɲʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻɼɲʃʊʅɻʃɲɿʋʌʉʍɽɼʃɻʏʉʐ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑʅɹʍɻʎʏɳʍɻʎʏʘʆʖɸʌʍɲʀʘʆɲʆʏʄɿʉʍʏɲʍʀʘʆ.
4)ȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɷɿɳʏɲʇɻʎ ʅɹʏʌɻʍɻʎ ʋɲʌʉʖɼʎʍʏɻʆ ɲʌʖɼʏɻʎ ɷɿʙʌʐɶɲʎ
ɲʋɲɶʘɶɼʎʋʌʉʎȾʘʋɲʂɷɲ.
ɇʏɲɹʌɶɲʅɸʏɲʔʉʌɳʎɽɲʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ:
1) ȸ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ɼɷɻ ʐʔɿʍʏɲʅɹʆʘʆ ɸʋɸʆɷɸɷʐʅɹʆʘʆ ɷɿʘʌʑɶʘʆ
(ɉʄʀʃɻʎʃɲɿȵʆʘʏɿʃɼʎɷɿʙʌʐɶɲʎ)ʃɲɿɻɸʇɲʍʔɳʄɿʍɻʏɻʎʐɷʌɲʐʄɿʃɼʎʃɲɿ
ʍʏɲʏɿʃɼʎ ɸʋɳʌʃɸɿɳʎ ʏʉʐʎ, ɹʏʍɿ ʙʍʏɸ ʆɲ ʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆ ʅɸ ɲʐʇɻʅɹʆɸʎ
ʋɲʌʉʖɹʎ ɲʋʊ 18.000 Ͳ 20.000 m3/h ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ʍɼʅɸʌɲ ʍʏɲ 34.000 Ͳ
36.000m3/h.
2) ȸ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ʊʋʉʐ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ʆɹʘʆ ɷɿʘʌʑɶʘʆ ɲʋʊ ʉʋʄɿʍʅɹʆʉ
ʍʃʐʌʊɷɸʅɲʙʍʏɸʆɲʋɲʌʉʖɸʏɸʑʉʆʏɲɿʋʌʉʎȾʘʋɲʂɷɲ34Ͳ36.000m3/h,
ʃɲɽʙʎʃɲɿʃɲʏɲʍʃɸʐɼɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆɲʆʑʗʘʍɻʎʊʋʉʐɸʀʆɲɿɲʆɲɶʃɲʀʉ.
ȵʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿʍɸ:
GR0723R000000031H, GR0723R000000037N, GR0723R000002033H,
GR0723R000002034H,GR0700180

RBD07_SM11_115

ȾɏȴȻȾɃɇ
ɀȵɈɆɃɉ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɃɁɃɀȰɀȵɈɆɃɉ

ȶʌɶɲɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ
ʋʌʉɴʄɼʅɲʏʉʎʑɷʌɸʐʍɻʎ
ȴȾɎɲʖʆʙʆʃɲɿɈȾ
Ⱦɲʍʏɹʄʄɲʎ,Ɂɸʌʉʏʌɿɴɿɳʎ,
Ȱʏʏɳʄɻʎʏɻʎȴȵ
ɀɸʍʍɲʋʀʘʆȴɼʅʉʐ
ȴɿʌʔʑʘʆͲɀɸʍʍɲʋʀʘʆ

ɅȵɆȻȳɆȰɌȸɀȵɈɆɃɉ

Ɉʉ ɹʌɶʉ ɲʔʉʌɳ ʏɻʆ ɲʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɶɸʘʏʌɼʍɸʘʆ ʏʉʐ ȴɼʅʉʐ
ɀɸʍʍɲʋʀʘʆ ʍʏɿʎ ʉʋʉʀɸʎ ɲʆɿʖʆɸʑɸʏɲɿ ɸʇɲʍɽɸʆɹʎ ʖʌʙʅɿʉ ʅɸ ʆɹɸʎ
ɶɸʘʏʌɼʍɸɿʎ ʍʏɿʎ ʉʋʉʀɸʎ ɷɸʆ ɲʆɿʖʆɸʑɸʏɲɿ ɸʇɲʍɽɸʆɹʎ ʖʌʙʅɿʉ ʃɲɿ ʍʏɻʆ
ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ʏʉʐ ɸʇʘʏɸʌɿʃʉʑ ɷɿʃʏʑʉʐ ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ ʆɸʌʉʑ ʋʌʉʎ ʏɿʎ
ʐʋɳʌʖʉʐʍɸʎ ʃɲɿ ʏɿʎ ʆɹɸʎ ɷɸʇɲʅɸʆɹʎ ʆɸʌʉʑ. ɇʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲ ʍʏɻʆ
ɷɻʅʉʏɿʃɼʃʉɿʆʊʏɻʏɲɎɲʖʆʙʆ(ȴ.Ⱦ.Ɏɲʖʆʙʆ)ʃɲɿʍʏɿʎʏʉʋɿʃɹʎʃʉɿʆʊʏɻʏɸʎ
(Ɉ.Ⱦ.) Ⱦɲʍʏɹʄʄɲʎ – Ɂɸʌʉʏʌɿɴɿɳʎ ʃɲɿ ȱʏʏɲʄɻʎ ʏʉʐ ȴɼʅʉʐ ȴɿʌʔʑʘʆ Ͳ
ɀɸʍʍɲʋʀʘʆ,ɽɲʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍɽʉʑʆ:
1) ȵʇɿ (6) ʐɷʌʉɶɸʘʏʌɼʍɸɿʎ ʅɸ ʏʉʆ ʃɲʏɳʄʄɻʄʉ ȸɀ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊ, ʍʏɿʎ
ʋɸʌɿʉʖɹʎ Ⱦʊʃʃɿʆɻ ȿɳʃɲ, Ⱦɲʏɲɴʊɽʌɲ, Ⱦʉʑʌʉʐ ɇʋɻʄɿɳ ʃɲɿ Ʌɲʄɲɿɳ
Ȳʌʑʍɻ.
2)ȴʑʉ(2)ʌʐɽʅɿʍʏɿʃɹʎʐɷɲʏʉɷɸʇɲʅɸʆɹʎ,ʅɿɲ(1)ʍʏɻʆʋɸʌɿʉʖɼɎɲʖʆʙʆ
ʘʔɹʄɿʅɻʎʖʘʌɻʏɿʃʊʏɻʏɲʎ600m3ʃɲɿʅɿɲ(1)ʍʏɻʆʋɸʌɿʉʖɼɁɸʌʉʏʌɿɴɿɳʎ
ʘʔɹʄɿʅɻʎʖʘʌɻʏɿʃʊʏɻʏɲʎ150m3.
3) Ⱦɲʏɲɽʄɿʋʏɿʃʉʀ ʃɲɿ ɴɲʌʐʏɿʃʉʀ ɲɶʘɶʉʀ ʍʐʆʉʄɿʃʉʑ ʅɼʃʉʐʎ ʋɸʌʀʋʉʐ
13.000 ʅ. ɲʋʊ ʍʃʄɻʌʊ ʋʉʄʐɲɿɽʐʄɹʆɿʉ (HDPE) ʃɲʏɳʄʄɻʄʉ ɶɿɲ ɷʀʃʏʐɲ
ʐɷʌɸʑʍɸʘʎ ʅɸ ɷɿɳʅɸʏʌʉ Ɍ140 ɹʘʎ Ɍ280, 16 atm, ɶɿɲ ʏɻ ɷɿɲʍʑʆɷɸʍɻ
ʏʘʆ ʆɹʘʆ ɶɸʘʏʌɼʍɸʘʆ ʅɸ ʏɿʎ ʐʋɳʌʖʉʐʍɸʎ ʃɲɿ ʏɿʎ ʆɹɸʎ ʌʐɽʅɿʍʏɿʃɹʎ
ɷɸʇɲʅɸʆɹʎ.
ȵʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿʍɸ:
GR0700300

15847

15848

ȾɏȴȻȾɃɇ
ɀȵɈɆɃɉ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɃɁɃɀȰɀȵɈɆɃɉ

ɅȵɆȻȳɆȰɌȸɀȵɈɆɃɉ

RBD07_SM11_116

Ɉʉɹʌɶʉɽɲʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍɽɸʀʍʏɻʆɸʐʌʑʏɸʌɻʋɸʌɿʉʖɼʏʉʐȴ.ɇʋɸʌʖɸɿɳɷɲʎ
ʃɲɿ ʏʘʆ ʃʉɿʆʉʏɼʏʘʆ Ȱɶ. ɇʙʍʏɻ, ɀɸʍʉʋʉʏɲʅʀɲʎ ʋʉʐ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ
ʅɸʏɲʇʑ ʏʉʐ ʋʉʏɲʅʉʑ ɇʋɸʌʖɸɿʉʑ, ʏʉʐ ʖɸɿʅɳʌʌʉʐ Ȳʀʍʏʌɿɺɲ ʃɲɿ ʏʘʆ
ʐʋʘʌɸʀʘʆʏɻʎɃʀʏɻʎʍɸɲʋʊʍʏɲʍɻ22ʖʄʅ.ʋɸʌʀʋʉʐɲʋʊʏɻȿɲʅʀɲ.ȶʖɸɿ
ʉʄʉʃʄɻʌʘɽɸʀ ʏʉ ɲʆʏɿʋʄɻʅʅʐʌɿʃʊ, ʉɷɿʃʊ ʃɲɿ ʍʏʌɲɶɶɿʍʏɿʃʊ ɷʀʃʏʐʉ ʍɸ
ʍʐʆʉʄɿʃɼ ɹʃʏɲʍɻ 22.000ʍʏʌ. ʋɸʌʀʋʉʐ, ʃɲɿ ʏʉ ɲʌɷɸʐʏɿʃʊ ʍɸ ɹʃʏɲʍɻ
5.000ʍʏʌ. Ⱥɲ ʉʄʉʃʄɻʌʘɽɸʀ ʏʉ ɲʌɷɸʐʏɿʃʊ ɷʀʃʏʐʉ ʍʏɲ ʐʋʊʄʉɿʋɲ
17.000ʍʏʌ.ȸʍʖɸʏɿʃɼɸʌɶʉʄɲɴʀɲʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ:
1)Ɉɻʆʃɲʏɲʍʃɸʐɼ11ʉɿʃʀʍʃʘʆɲʆʏʄɿʉʍʏɲʍʀʘʆɶɸʘʏʌɼʍɸʘʆ.
ȾɲʏɲʍʃɸʐɼȰʌɷɸʐʏɿʃʉʑ
ȴɿʃʏʑʉʐȲɿʍʏʌɿɺɲɁ.
ɌɽɿʙʏɿɷɲʎȲ’ʔɳʍɻ

2) Ɉɻʆ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ʏɸʖʆɿʃʙʆ ɹʌɶʘʆ ʊʋʘʎ ʔʌɸɲʏʀʘʆ ɷɿɲʔʊʌʘʆ ʏʑʋʘʆ
ɶɿɲ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɷɿʃʄɸʀɷʘʆ ɸʄɹɶʖʉʐ ʃɲɿ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏʘʆ
ɲʆʏʄɿʉʍʏɲʍʀʘʆʃɲɿʏʉʐɷɿʃʏʑʉʐ.
3) Ɉɻʆ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ɶɸʔʐʌʙʆ ɲʋʊ ʉʋʄɿʍʅɹʆʉ ʍʃʐʌʊɷɸʅɲ ɶɿɲ ʏɻʆ
ɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʏɻʎ ʃʐʃʄʉʔʉʌʀɲʎ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ɲɶʌʙʆ ʅɸ ɲʆʉʀɶʅɲʏɲ
ɷɿɲʔʊʌʉʐʋʄɳʏʉʐʎ.
4) Ɉɻʆ ʋʌʉʅɼɽɸɿɲ ʃɲɿ ʏʉʋʉɽɹʏɻʍɻ ʋʄɲʍʏɿʃʙʆ ʍʘʄɼʆʘʆ ɲʋʊ PVC,
ʍʐʆʉʄɿʃʉʑ ʅɼʃʉʐʎ 75.284ʅ ʃɲɿ ʖɲʄʐɴɷʉʍʘʄɼʆʘʆ ɷɿɲʔʊʌʘʆ ʋɲʖʙʆ
ʏʉɿʖʙʅɲʏʉʎ, ʍʐʆʉʄɿʃʉʑ ʅɼʃʉʐʎ 21.000ʅ, ʅɸʏɳ ʏʘʆ ɲʋɲʌɲɿʏɼʏʘʆ
ɸʇɲʌʏɻʅɳʏʘʆʃɲɿɸɿɷɿʃʙʆʏɸʅɲʖʀʘʆ.
ȵʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿʍɸ:
GR0700050

ȾɏȴȻȾɃɇ
ɀȵɈɆɃɉ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɃɁɃɀȰɀȵɈɆɃɉ

ɅȵɆȻȳɆȰɌȸɀȵɈɆɃɉ

Ɉʉ ɹʌɶʉ ɲʔʉʌɳ ʍɸ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ʃɲɿ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʄɿʅʆʉɷɸʇɲʅɸʆɼʎ
ʍʐʆʉʄɿʃɼʎʖʘʌɻʏɿʃʊʏɻʏɲʎ610.000m3ɸʋʀʏʉʐʖɸɿʅɳʌʌʉʐȾɲʍʏɲʆɿɳʏɻʎ
Ȱʄʉʆʆɼʍʉʐ,ʍɸɽɹʍɻʋɸʌʀʏɲ12kmBAʏʉʐʉʅʙʆʐʅʉʐʉɿʃɿʍʅʉʑʃɲɿʋɸʌʀ
ʏɲ 1.500m ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʆɲʏʉʄɿʃɼ ɲʃʏɼ ʏɻʎ ʆɼʍʉʐ, ɶɿɲ ʏɻʆ ʃɳʄʐʗɻ
ʐɷʌɸʐʏɿʃʙʆ ʃɲɿ ɲʌɷɸʐʏɿʃʙʆ ɲʆɲɶʃʙʆ ʏɻʎ ʏɸʄɸʐʏɲʀɲʎ. ȵʋʀʍɻʎ
ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ:
1)ȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻȵʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎʆɸʌʉʑ(ȵȵɁ),ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʎ250m3/hʅɸ
ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲɹʃʏɲʍɻʎʍʏɲ375m3/h.
2) Ⱦʑʌɿʉ ɸʇʘʏɸʌɿʃʊ ɷʀʃʏʐʉ ʍʐʆʉʄɿʃʉʑ ʅɼʃʉʐʎ 22.511m
ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʉʐ ʃɲɿ ʏʉʐ ɲɶʘɶʉʑ ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ ʆɸʌʉʑ ɲʋʊ ʏɻʆ
ʄɿʅʆʉɷɸʇɲʅɸʆɼʏɻʎȾɲʍʏɲʆɿɳʎʋʌʉʎʏɻʆȵȵɁ(ʅɼʃʉʐʎ5.236m).

RBD07_SM11_117

3)ȴɸʐʏɸʌɸʑʉʆɸʇʘʏɸʌɿʃʊɷʀʃʏʐʉʅɸʏɲʔʉʌɳʎʆɸʌʉʑɲʋʉʏɸʄʉʑʅɸʆʉɲʋʊ
ɷʑʉʃʄɳɷʉʐʎ:
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ
ʄɿʅʆʉɷɸʇɲʅɸʆɼʎʃɲɿɹʌɶʘʆ
ʑɷʌɸʐʍɻʎȾɲʍʏɲʆɿɳʎʆ.
Ȱʄʉʆʆɼʍʉʐ

Ͳ 1ʉʎ ʃʄɳɷʉʎ: ʍʐʆʉʄɿʃʉʑ ʅɼʃʉʐʎ 8.541m ɶɿɲ ʏɻʆ ʐɷʌʉɷʊʏɻʍɻ ʏʘʆ
ʉɿʃɿʍʅʙʆ Ȱɶ. ȴɻʅɼʏʌɿʉʎ, Ⱦɲʄɲʅɳʃɿɲ, ɇʏɸʆɼ Ȳɳʄɲ ʃɲɿ Ȱɶ. Ʌɹʏʌʉʎ
Ͳ 2ʉʎ ʃʄɳɷʉʎ ʍʐʆʉʄɿʃʉʑ ʅɼʃʉʐʎ 6.350m ɶɿɲ ʏɻʆ ʐɷʌʉɷʊʏɻʍɻ ʏʘʆ
ʉɿʃɿʍʅʙʆ ȿɸʋʏʊʎ ȳɿɲʄʊʎ, Ɉɺʙʌʏɺɻ ȳɿɲʄʊʎ, ɍʌʐʍɼ ɀɻʄɿɳ ʃɲɿ ʏʘʆ
ʇɸʆʉɷʉʖɸʀʘʆʍʏɻʆʋɸʌɿʉʖɼʏɻʎʏɸʄɸʐʏɲʀɲʎ.
4)Ȱʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻɸʍʘʏɸʌɿʃʉʑɷɿʃʏʑʉʐʑɷʌɸʐʍɻʎʏʉʐʉɿʃɿʍʅʉʑɍʙʌɲʎ
ʃɲɿʃɲʏɲʍʃɸʐɼʆɹʉʐɲɶʘɶʉʑʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲʎɲʋʊʆɹɲɷɸʇɲʅɸʆɼʍʏɻɽɹʍɻ
«ɍʙʌɲ»ʍʐʆʉʄɿʃʉʑʅɼʃʉʐʎ4.640m.
5) Ȱʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɸʍʘʏɸʌɿʃʉʑ ɷɿʃʏʑʉʐ ʑɷʌɸʐʍɻʎ ʏʘʆ ʉɿʃɿʍʅʙʆ
Ʌɲʏɻʏɻʌʀʉʐ ʃɲɿ Ȳʊʏʍɻ ʃɲɿ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ʆɹʘʆ ɲɶʘɶʙʆ ʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲʎ
ʍʐʆʉʄɿʃʉʑ ʅɼʃʉʐʎ 24.950m ɲʋʊ ʏɿʎ ɷɸʇɲʅɸʆɹʎ ʍʏɿʎ ɽɹʍɸɿʎ «ȱɶɿʉʎ
Ȱʆɷʌɹɲʎ»,«Ʌʌʉʔɼʏɻʎȸʄʀɲʎ»ʃɲɿ«ȿɲʖʀɷɿɲ».
6) ȴɿɳʔʉʌɲ ʄʉɿʋɳ ʍʐʆʉɷɳ ɹʌɶɲ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʉʐ
ʐɷʌɸʐʏɿʃʉʑ ɷɿʃʏʑʉʐ ʊʋʘʎ: ɷʑʉ (2) ɲʆʏʄɿʉʍʏɳʍɿɲ ɲʆʑʗʘʍɻʎ
ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʅɹʆʉʐ ʆɸʌʉʑ, ʏʌɸʀʎ (3) ʆɹɸʎ ɷɿʋʄɹʎ ʐɷɲʏʉɷɸʇɲʅɸʆɹʎ ʍʏɿʎ
ɽɹʍɸɿʎ«ȱɶɿʉʎȰʆɷʌɹɲʎ»,«Ʌʌʉʔɼʏɻʎȸʄʀɲʎ»ʃɲɿ«ɍʙʌɲ»ʃɲɿɷʑʉɲʋʄɹʎ
ʍʏɿʎɽɹʍɸɿʎ«ɀʉʐʏʍɳʌɸʎ»ʃɲɿ«ɀʉʐʌʏɸʌʊ».
ȵʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿʍɸ:
GR0700430

15849

15850

RBD07_SM11_118

ȾɏȴȻȾɃɇ
ɀȵɈɆɃɉ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɃɁɃɀȰɀȵɈɆɃɉ

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ
ȿɿʅʆʉɷɸʇɲʅɸʆɼʎ
Ʌɲʆʊʌʅʉʐʆ.ɇʃʉʋɹʄʉʐ

ɅȵɆȻȳɆȰɌȸɀȵɈɆɃɉ

Ɉʉ ɹʌɶʉ ɲʔʉʌɳ ʍʏɻʆ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ʄɿʅʆʉɷɸʇɲʅɸʆɼʎ ʍʐʆʉʄɿʃɼʎ
ʖʘʌɻʏɿʃʊʏɻʏɲʎ 156.000m3, ʍʏʉ Ɂʉʏɿʉɷʐʏɿʃʊ ʏʅɼʅɲ ʏɻʎ Ɂɼʍʉʐ
ɇʃʉʋɹʄʉʐ, Ȳʉʌɸɿʉɲʆɲʏʉʄɿʃɳ ʏʉʐ ʋɲʌɲɽɲʄɳʍʍɿʉʐ ʉɿʃɿʍʅʉʑ Ʌɲʆʊʌʅʉʐ
ʍʏɻʆ ʃʉʀʏɻ ʏʉʐ ʉʅʙʆʐʅʉʐ ʖɸɿʅɳʌʌʉʐ, ʋɸʌʀʋʉʐ 1km ʋʌʀʆ ɲʋʊ ʏɻʆ
ɸʃɴʉʄɼʏʉʐʍʏɻɽɳʄɲʍʍɲ.Ɉʉʍʐʄʄɸɶʊʅɸʆʉʆɸʌʊɽɲʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽɸʀɶɿɲ
ʆɲ ʃɲʄʑʗɸɿ ʅɹʌʉʎ ʏʘʆ ʐɷʌɸʐʏɿʃʙʆ ʃɲɿ ɲʌɷɸʐʏɿʃʙʆ ɲʆɲɶʃʙʆ ʏɻʎ
ʋɸʌɿʉʖɼʎ.

RBD07_SM11_119

ȵʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿʍɸ:
GR0700410,GR0700420
Ɉʉɹʌɶʉɲʔʉʌɳʍʏɻʆʃɲʏɲʍʃɸʐɼʃɲɿʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʖʘʅɳʏɿʆʉʐʔʌɳɶʅɲʏʉʎ
ʅɹɶɿʍʏʉʐʑʗʉʐʎ23mʃɲɿʏɲʅɿɸʐʏɼʌɲʍʐʆʉʄɿʃʉʑʊɶʃʉʐ1.047.000m3ʅɸ
ʏɲ ʍʐʆʉɷɳ ʏʉʐ ɹʌɶɲ (ɹʌɶɲ ɸʃʏʌʉʋɼʎͲ ɸʃʃɹʆʘʍɻʎ, ɷʌʊʅʉɿ
ɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʏɻʎ ʃʐʃʄʉʔʉʌʀɲʎ, ɲɶʘɶʊʎ ʐɷʌʉʄɻʗʀɲʎ ʃʄʋ). Ɉʉ ɹʌɶʉ
ɽɲɸʃʅɸʏɲʄʄɸʐʏɸʀʏɻʆɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃɼɲʋʉʌʌʉɼʏɻʎʄɸʃɳʆɻʎʏʉʐʌɹʅɲʏʉʎ
Ɍɸʌɸʃɳʅʋʉʐ, ʏʉ ʉʋʉʀʉ ɸʆʏʉʋʀɺɸʏɲɿ ʍʏʉ ʃɸʆʏʌɿʃʊ ʏʅɼʅɲ ʏɻʎ ʆɼʍʉʐ
ɇʃʑʌʉʐ.ɀɸʏɻʆʃɲʏɲʍʃɸʐɼʏʉʐʔʌɳɶʅɲʏʉʎʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿʆɲɲʌɷɸʐʏʉʑʆ
2.700 ʍʏʌɹʅʅɲʏɲ ʃɲʄʄɿɸʌɶɸɿʙʆ ʋʉʐ ɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿ ʍʏɲ ʃɲʏɳʆʏɻ ʏʉʐ, ɸʆʙ
ɽɲ ɸʆɿʍʖʐɽɸʀ ʏʉ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆʉ ɷʀʃʏʐʉ ʑɷʌɸʐʍɻʎ ʏɻʎ ʆɼʍʉʐ. ȵɿɷɿʃʊʏɸʌɲ,
ʏʉ ʔʌɳɶʅɲ ʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿ ʆɲ ʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍɽɸʀ ɸʆʏʊʎ ʏʉʐ ʌɹʅɲʏʉʎ
Ɍɸʌɸʃɳʅʋʉʐ, ʍɸ ɲʋʊʍʏɲʍɻ 3km ʋɸʌʀʋʉʐ ʍʏɲ Ɂȴ ʏɻʎ ʃʉɿʆʊʏɻʏɲʎ
ɇʃʑʌʉʐ. ȵʋʀʍɻʎ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʏɲ ʍʐʆʉɷɳ ɹʌɶɲ ʏʉʐ ɲɶʘɶʉʑ
ȾɲʏɲʍʃɸʐɼɌʌɳɶʅɲʏʉʎʃɲɿ ʐɷʌʉʄɻʗʀɲʎ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɲ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɲ ɹʌɶɲ ʉɷʉʋʉɿʀɲʎ. Ȳɳʍɸɿ ʏʘʆ
ɲɶʘɶʉʑʅɸʏɲʔʉʌɳʎ
ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆʘʆ Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆ Ʉʌʘʆ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ʋʉʐ ɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿ ʍɸ
Ɍɸʌɸʃɳʅʋʉʐʆ.ɇʃʑʌʉʐ
ɿʍʖʑ ʅɹʖʌɿ ʏɿʎ 31/12/2014, ʉ ʔʉʌɹɲʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏʉʐ ʐɷʌɸʐʏɿʃʉʑ
ɷɿʃʏʑʉʐɽɲʋʌɹʋɸɿʆɲʋʌʉɴɲʀʆɸɿʍɸʍʐʍʏɻʅɲʏɿʃɼʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʏɻʎ
ʋʉɿʊʏɻʏɲʎ ʏʉʐ ʆɸʌʉʑ ʋʉʐ ɽɲ ɷɿʉʖɸʏɸʑɸʏɲɿ ʍɸ ɲʐʏʊ ɲʋʊ ʏʉʆ
ʏɲʅɿɸʐʏɼʌɲ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲ ɲʋʊ ʏɿʎ ɸʃɳʍʏʉʏɸ
ɿʍʖʑʉʐʍɸʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʊʍʉʆɲʔʉʌɳʍʏɿʎʅɸʏʌʉʑʅɸʆɸʎʋɲʌɲʅɹʏʌʉʐʎ,ʏɻʆ
ʍʐʖʆʊʏɻʏɲ ʃɲɿ ʏʉʐʎ ʊʌʉʐʎ ʏɻʎ ɷɸɿɶʅɲʏʉʄɻʗʀɲʎ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɲ
ɲʋʉɷɸʃʏɳ ʊʌɿɲ ʋɲʌɲʅɹʏʌʘʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ʍʃʉʋʉʑʅɸʆɻ ʖʌɼʍɻ, ɸʆʙ ɽɲ
ʋʌɹʋɸɿʆɲʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿʃɲɿɹʄɸɶʖʉʋɲʌɲʅɹʏʌʘʆʋʉʐʃɲʄʑʋʏʉʐʆʏʉʐʎ
ʃʑʌɿʉʐʎ ʋɲʌɳɶʉʆʏɸʎ ʌʑʋɲʆʍɻʎ ʍʏɻʆ ɲʆɳʆʏɻ ʏʉʐ ʏɲʅɿɸʐʏɼʌɲ ʋɸʌɿʉʖɼ.
ȵʋʀʍɻʎ, ʋʌɿʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʋʉʋɸʌɳʏʘʍɻ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ, ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɹʖɸɿ
ʉʌɿʍʏɸʀʉʔʉʌɹɲʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʏʉʐ.
ȵʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿʍɸ:
GR0700370,GR0700380

RBD07_SM11_120

ȾɏȴȻȾɃɇ
ɀȵɈɆɃɉ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɃɁɃɀȰɀȵɈɆɃɉ

ȾɲʏɲʍʃɸʐɼɌʌɳɶʅɲʏʉʎ
ɎɲʖʆʙʆɁ.ȵʑɴʉɿɲʎ

ɅȵɆȻȳɆȰɌȸɀȵɈɆɃɉ

Ɉʉ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉ ɹʌɶʉ ɲʔʉʌɳ ʍʏɻʆ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ʃɲɿ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ
ʔʌɳɶʅɲʏʉʎ ɲʌɷɸʐʏɿʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ, ʖʘʌɻʏɿʃʊʏɻʏɲʎ 6.500.000m3 ʅɸ ʏɲ
ʍʐʆʉɷɳ ʏʉʐ ɹʌɶɲ (ɲɶʘɶʊʎ ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ ʆɸʌʉʑ, ɷɲʆɸɿʉɽɳʄɲʅʉɿ, ʉɷɿʃɳ
ɹʌɶɲ). Ɉʉ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉ ʔʌɳɶʅɲ ɽɲ ʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɸʀ ɸʋʀ ʏʉʐ ʌɹʅɲʏʉʎ
ɀɲʆʏɳʆɿɲ (ɴɲʍɿʃʊʎ ʋɲʌɲʋʊʏɲʅʉʎ ʏʉʐ ʌɹʅɲʏʉʎ ɀɸʍʍɳʋɿʉʐ) ʍɸ ɽɹʍɻ
5Km ʋɸʌʀʋʉʐ ɴʊʌɸɿɲ ʏʉʐ ʉɿʃɿʍʅʉʑ Ɏɲʖʆʙʆ ʃɲɿ 2Km ʋɸʌʀʋʉʐ
ɴʉʌɸɿʉɷʐʏɿʃɳʏʉʐʉɿʃɿʍʅʉʑɀɲʃʌʐʅɳʄʄɻʎʍʏɲɷɿʉɿʃɻʏɿʃɳʊʌɿɲʏʉʐȴȴ
Ɏɲʖʆʙʆ. Ɉɲ ɲʋʉɽɹʅɲʏɲ ʏʉʐ ʏɲʅɿɸʐʏɼʌɲ ɽɲ ʖʌɻʍɿʅɸʑʍʉʐʆ ɶɿɲ ʏɻʆ
ɳʌɷɸʐʍɻ 8.100 ʍʏʌɸʅʅɳʏʘʆ ʃɲʄʄɿɸʌɶɸɿʙʆ ʏɻʎ ʋɸɷɿɳɷɲʎ ʏʉʐ ȴ.
Ɏɲʖʆʙʆ. Ɉʉ ʔʌɳɶʅɲ ʋʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ʄɿɽʊʌʌɿʋʏʉ ʅɸ ɲʌɶɿʄɿʃʊ
ʃɸʆʏʌɿʃʊ ʋʐʌɼʆɲ ʃɲɿ ʋʄɸʐʌɿʃʊ ʐʋɸʌʖɸɿʄɿʍʏɼ. ȵʋʀʍɻʎ ʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿ ɻ
ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ɹʌɶʘʆ ʉɷʉʋʉɿʀɲʎ ɶɿɲ ʏɻ ɷɿɲʍʑʆɷɸʍɻ ʏʘʆ ɹʌɶʘʆ ʅɸʏɲʇʑ
ʏʉʐʎ. ȸ ʖʌɼʍɻ ʏʉʐ ʆɸʌʉʑ ʏʉʐ ʏɲʅɿɸʐʏɼʌɲ ɽɲ ɸʀʆɲɿ ɲʌɷɸʐʏɿʃɼ ɸʆʙ
ʉʌʀɺɸʏɲɿ ɲʌʅʊɷɿʉʎ ʉ ʔʉʌɹɲʎ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ɶɿɲ ʆɲ ɸɶʃʌʀʆɸɿ
ʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸ ɲʄʄɲɶɼ ʍʏɿʎ ɲʋʉʄɼʗɸɿʎ. Ɉɹʄʉʎ, ʉɿ Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʉʀ ʊʌʉɿ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ɸʃɷʉɽɸʀ (ȰɅ10723/8.2.2008)
ɲʋɲɶʉʌɸʑʉʐʆ ʌɻʏɳ ʏɻʆ ɲʋʊʄɻʗɻ ʋʉʍʉʏɼʏʘʆ ɲʌɷɸʐʏɿʃʉʑ ʆɸʌʉʑ ʋʉʐ
ʆɲ ʇɸʋɸʌʆʉʑʆ ʏɲ 6*106 m3 ɸʆʙ ʏɲʐʏʊʖʌʉʆɲ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɻ ɷɿɲʏɼʌɻʍɻ
ʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼʎ ʋɲʌʉʖɼʎ ʍʏʉ ʌɹʅɲ ɀɲʆʏɳʆɿɲ ʃɲʏ’ɸʄɳʖɿʍʏʉ ʀʍɻʎ ʅɸ 0,020
m3/s.
ȵʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿʍɸ:
GR0700300

15851

15852

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

12.4.10 ȶʌɶɲʏɸʖʆɻʏʉʑɸʅʋʄʉʐʏɿʍʅʉʑʐɷʌʉʔʉʌɹʘʆ
Ɉɲ ɹʌɶɲ ʏɸʖʆɻʏʉʑ ɸʅʋʄʉʐʏɿʍʅʉʑ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʆʀʍʖʐʍɻ ʏʘʆ ʐɷʌʉʔʉʌɹʘʆ ʏʉʐ ɉɷɲʏɿʃʉʑ ȴɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎ
Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ ɇʏɸʌɸɳʎ ȵʄʄɳɷɲʎ ʅɸ ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻ ʋʄɻʅʅʐʌɿʃʙʆ ʃɲɿ ʖɸɿʅɸʌɿʆʙʆ ɲʋʉʌʌʉʙʆ
ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿʍʏʉʆɅʀʆɲʃɲ70.

ȾɏȴȻȾɃɇ
ɀȵɈɆɃɉ

Ʌʀʆɲʃɲʎ70:ȶʌɶɲʏɸʖʆɻʏʉʑɸʅʋʄʉʐʏɿʍʅʉʑʐɷʌʉʔʉʌɹʘʆ

ɃɁɃɀȰɀȵɈɆɃɉ

ɅȵɆȻȳɆȰɌȸɀȵɈɆɃɉ

RBD07_OM08_076

Ƀʏɸʖʆɻʏʊʎɸʅʋʄʉʐʏɿʍʅʊʎʏʘʆʐʋʊɶɸɿʘʆʐɷʌʉʔʊʌʘʆɲʋʉʏɸʄɸʀɴɲʍɿʃʊ
ɸʌɶɲʄɸʀʉ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻ ʋʌʉɴʄɻʅɳʏʘʆ ʋʉʍʉʏɿʃɼʎ ʅɸʀʘʍɻʎ ɼ
ʋʉɿʉʏɿʃɼʎ ʐʋʉɴɳɽʅɿʍɻʎ ʏʘʆ ɉɉɇ ʋʉʐ ʋʌʉʃɲʄʉʑʆʏɲɿ ɲʋʊ ʋɿɹʍɸɿʎ ʍʏɲ
ʐʋʊɶɸɿɲ ʆɸʌɳ ʊʋʘʎ ʐʋɸʌɲʆʏʄɼʍɸɿʎ, ʌʐʋɳʆʍɸɿʎ, ʃʄʋ. Ʌʌʊʃɸɿʏɲɿ ɶɿɲ
ɷʌɳʍɻ ʅɸ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼ ɷɿɳʍʏɲʍɻ ɷɿʊʏɿ ɲʇɿʉʋʉɿɸʀ ʏɿʎ ʔʐʍɿʃɹʎ
ʐʋʊɶɸɿɸʎ ɷɸʇɲʅɸʆɹʎ ʋʉʐ ɷɿɲʅʉʌʔʙʆʉʆʏɲɿ ʍʏʉ ʐʋɹɷɲʔʉʎ ɶɿɲ
ɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻ ʆɸʌʉʑ ʃɲʄɼʎ ʋʉɿʊʏɻʏɲʎ ʃɲʏɳ ʏɻ ʖɸɿʅɸʌɿʆɼʋɸʌʀʉɷʉ ʙʍʏɸ
ʆɲɸʀʆɲɿɷɿɲɽɹʍɿʅɸʎɶɿɲʖʌɼʍɻʃɲʏɳʏɻɽɸʌɿʆɼʋɸʌʀʉɷʉʏʘʆɲʐʇɻʅɹʆʘʆ
ɲʋɲɿʏɼʍɸʘʆ.
ȸ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏʉʐ ʏɸʖʆɻʏʉʑ ɸʅʋʄʉʐʏɿʍʅʉʑ ɲʋʉʍʃʉʋɸʀ ʍʏɻʆ ʋʉʍʉʏɿʃɼ
ɸʆʀʍʖʐʍɻ ʃɲɿ ʏɻʆ ʋʉɿʉʏɿʃɼ ɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻ ʏʘʆ ɉɉɇ. ɇɻʅɲʆʏɿʃɼ ɸʀʆɲɿ
ɸʋʀʍɻʎɻʍʐʅɴʉʄɼʏʉʐʍʏʉʆʋɸʌɿʉʌɿʍʅʊʃɲɿʏɻʆʍʏɲɷɿɲʃɼɲʋʙɽɻʍɻʏʉʐ
ʅɸʏʙʋʉʐ ɽɲʄɳʍʍɿɲʎ ɷɿɸʀʍɷʐʍɻʎ ʍɸ ʋɲʌɳʃʏɿʉʐʎ ʐɷʌʉʔʊʌʉʐʎ
ȴɿɸʌɸʑʆɻʍɻʏʘʆʍʐʆɽɻʃʙʆ ʉʌʀɺʉʆʏɸʎ. ȸ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲ ʏʘʆ ʏɸʖʆɻʏʙʆ ɸʅʋʄʉʐʏɿʍʅʙʆ
ʃɲɽʉʌʀɺɸʏɲɿ ɲʋʊ ʍɸɿʌɳ ʋɲʌɲɶʊʆʏʘʆ ʊʋʘʎ ʉ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʎ ʏɻʎ
ɸʔɲʌʅʉɶɼʎʏɸʖʆɻʏʙʆ
ɲʋʉɽɻʃɸʐʏɿʃɼʎ ɿʃɲʆʊʏɻʏɲʎ ʏʘʆ ʐɷʌʉʔʊʌʘʆ ʉʌɿɺʊʆʏʘʆ, ɻ
ɸʅʋʄʉʐʏɿʍʅʙʆʐʋʊɶɸɿʘʆ
ɷɿɲɽɸʍɿʅʊʏɻʏɲ ʆɸʌʉʑ ɸʅʋʄʉʐʏɿʍʅʉʑ ʍɸ ɿʃɲʆɼ ʋʉʍʊʏɻʏɲ ɶɿɲ ʏɿʎ
ʐɷʌʉʔʊʌʘʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ
ɲʆɳɶʃɸʎ ʏɻʎ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʃɲɿ ʍɸ ʋʉɿʊʏɻʏɲ ʍʐʅɴɲʏɼ ʃɲɿ ɸʋɿɽʐʅɻʏɳ
ʘʎʅɹʍʉʋʉʍʉʏɿʃɼʎ
ʃɲʄʑʏɸʌɻɲʋʊʏɻʆʋʉɿʊʏɻʏɲʏʉʐʆɸʌʉʑʏʉʐɸʅʋʄʉʐʏɿɺʊʅɸʆʉʐʐʋʊɶɸɿʉʐ
ɸʆʀʍʖʐʍɻʎʃɲɿʋʉɿʉʏɿʃɼʎ
ʐɷɲʏɿʃʉʑ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ. Ƀɿ ɲʆɲʔɸʌʊʅɸʆɸʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ ʏɸʖʆɻʏʙʆ
ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎʏʘʆɉɉɇ
ɸʅʋʄʉʐʏɿʍʅʙʆ ɴɲʍʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻ ʔʐʍɿʃʙʆ ʆɸʌʙʆ ʃɲʄɼʎ
ʋʉɿʊʏɻʏɲʎ ʃɲɿ ɷɸʆ ʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿ ʅɸ ʏʉʆ ʏɸʖʆɻʏʊ ɸʅʋʄʉʐʏɿʍʅʊ ʋʉʐ
ʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿʍʏɻʆȾɉȰ145116/8.3.2011(ɌȵȾ354Ȳ).
ȳɿɲ ʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏɸʖʆɻʏʉʑ ɸʅʋʄʉʐʏɿʍʅʉʑ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɻ ɸʃʋʊʆɻʍɻ
ɸɿɷɿʃɼʎ ʐɷʌʉɶɸʘʄʉɶɿʃɼʎ ʅɸʄɹʏɻʎ ʊʋʉʐ ɽɲ ɸʇɸʏɳɺʉʆʏɲɿ ʏʉ ɴɳɽʉʎ ʏʉʐ
ʐɷʌʉʔʊʌʉʐ ʉʌʀɺʉʆʏɲ, ɻ ʑʋɲʌʇɻ ɼ ʅɻ ɸʋɳʄʄɻʄʘʆ ɶɸʘʄʉɶɿʃʙʆ
ʍʏʌʘʅɳʏʘʆ, ɻ ʐɷʌɲʐʄɿʃɼ ɲɶʘɶɿʅʊʏɻʏɲ ʏʉʐʎ, ʏʉ ɴɳɽʉʎ ʏʉʐ
ɸʅʋʄʉʐʏɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ɽɲ ʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʉ ʍʖɸɷɿɲʍʅʊʎ ʃɲɿ ʏʉ ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ
ɸʅʋʄʉʐʏɿʍʅʉʑ, ɻ ʃɲʏɳʄʄɻʄɻ ʅɹɽʉɷʉʎ ʃɲɿ ʉɿ ɴɹʄʏɿʍʏɸʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ
ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ.
Ƀɿ ʏɸʖʆɿʃɹʎ ʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔɹʎ ʏʘʆ ɉɷʌʉɶɸʘʄʉɶɿʃʙʆ ɀɸʄɸʏʙʆ Ɉɸʖʆɻʏʉʑ
ȵʅʋʄʉʐʏɿʍʅʉʑ ɽɲ ʃɲɽʉʌɿʍɽʉʑʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ȵɿɷɿʃɼ ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲ ɉɷɳʏʘʆ
(ȵȳɉ).

RBD07_SM14_122

ȾɏȴȻȾɃɇ
ɀȵɈɆɃɉ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɃɁɃɀȰɀȵɈɆɃɉ

ȵʔɲʌʅʉɶɼʏɸʖʆɻʏʉʑ
ɸʅʋʄʉʐʏɿʍʅʉʑ
ʋʌʉʍʖʘʅɲʏɿʃʙʆ
ʐɷʌʉʔʉʌɹʘʆʅɸ
ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻʋʄɻʅʅʐʌɿʃʙʆ
ɲʋʉʌʌʉʙʆ

ɅȵɆȻȳɆȰɌȸɀȵɈɆɃɉ

ȴɿɸʌɸʑʆɻʍɻ ʏʘʆ ɷʐʆɲʏʉʏɼʏʘʆ ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻʎ ʏʘʆ ʋʄɻʅʅʐʌɿʃʙʆ
ɲʋʉʌʌʉʙʆ ʅɸ ʏɻ ɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ ɷɿɲʏɳʇɸʘʆ ɸɿʍʌʉɼʎ ʏʉʐʎ ʍʏɿʎ ɲʆɳʆʏɻ
ɺʙʆɸʎ ɲɷʌɲʆʉʋʉɿɻʅɹʆʘʆ ʃɲɿ ʃɲʄʐʅʅɹʆʘʆ ʋɲʄɲɿʙʆ ʃʉɿʏʙʆ ʌɸʅɳʏʘʆ,
ʋʉʐɸʀʆɲɿɲʃʊʅɲɲʆʉɿʃʏɹʎ.ɀɿɲʏɹʏʉɿɲɸʔɲʌʅʉɶɼɸʃʏʊʎʏʉʐʋʌʉʔɲʆʉʑʎ
ɽɸʏɿʃʉʑɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏʉʎɸʆʀʍʖʐʍɻʎʏʘʆʐʋʊɶɸɿʘʆʐɷʌʉʔʉʌɹʘʆʋʉʐɽɲ
ɹʖɸɿ, ɽɲ ʍʐʆɸɿʍɹʔɸʌɸ ʃɲɿ ʍɸ ʅɸʌɿʃʊ ɹʄɸɶʖʉ ʏʘʆ ʋʄɻʅʅʐʌɿʃʙʆ
ɲʋʉʌʌʉʙʆʋʉʐʃɲʏɲʃʄʑɺʉʐʆʃɲʏɳʋɸʌɿʊɷʉʐʎʏɿʎʃɲʏɳʆʏɻʋɸʌɿʉʖɹʎʏʘʆ
ʅɿʍɶɲɶɶɸɿʙʆ, ʉɿ ʉʋʉʀɸʎ ʍɸ ʋʉʄʄɹʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ɸʀʆɲɿ ʃɲɿ ɲʍʏɿʃɹʎ
ʋɸʌɿʉʖɹʎ. ȴɸɷʉʅɹʆɻʎ ʏɻʎ ʋʉʄʐʋʄʉʃʊʏɻʏɲʎ ʃɲɿ ʋʉʄʑͲʋɲʌɲʅɸʏʌɿʃɼʎ
ʍʑʍʏɲʍɻʎ ʏʉʐ ʋʌʉɴʄɼʅɲʏʉʎ ɻ ʋʌʊʏɲʍɻ ɷɿɲʏʐʋʙʆɸʏɲɿ ʍɸ ɸʋʀʋɸɷʉ
ɲʌʖɿʃɼʎ ɷɿɸʌɸʑʆɻʍɻʎ. ȸ ɸʔɿʃʏʊʏɻʏɲ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʏɻʎ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ
ʅɸʄɸʏɻɽɸʀ ʃɲʏɳ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɶɿɲ ʆɲ ʅɸɿʘɽʉʑʆ – ɲʋʉʔɸʐʖɽʉʑʆ
ʋɲʌɳʋʄɸʐʌɲ ɷʐʍʅɸʆɼ ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ, ʊʋʘʎ ɶɿɲ ʋɲʌɳɷɸɿɶʅɲ ʏʉ
ɸʆɷɸʖʊʅɸʆʉ ʐʋɹʌʅɸʏʌɻʎ ɲʆʊɷʉʐ ʏɻʎ ʐʋʊɶɸɿɲʎ ʍʏɳɽʅɻʎ ʍʏɲ ʃɲʏɳʆʏɻ
ʋʉʐ ɽɲ ʅʋʉʌʉʑʍɸ ʆɲ ʋʌʉʃɲʄɹʍɸɿ ɸʋɿʋʏʙʍɸɿʎ ʍɸ ɲʍʏɿʃɹʎ ʐʋʉɷʉʅɹʎ.
Ʌʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿʆɲɷɿɸʌɸʐʆɻɽʉʑʆʉɿʋɸʌɿʉʖɹʎ:
ɲ) Ⱦɸʆʏʌɿʃʉʑ ʃɲɿ ʃɲʏɳʆʏɻ ʏʅɼʅɲʏʉʎ ʏʉʐ ʋʌʉʍʖʘʅɲʏɿʃʉʑ ʐɷʌʉʔʉʌɹɲ
ʏɻʎʄɸʃɳʆɻʎʅɸʏʉʐɇʋɸʌʖɸɿʉʑʅɸɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻʋʄɻʅʅʐʌɿʃʙʆɲʋʉʌʌʉʙʆ
ʏʉʐɇʋɸʌʖɸɿʉʑʃɲɿʏʉʐʌɹʅɲʏʉʎȲʀʍʏʌɿʏɺɲʎ.
ɴ) Ʌɸʌɿʉʖɼ ʄɸʃɳʆɻʎ ʏɻʎ Ȱʏɲʄɳʆʏɻʎ ʅɸ ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻ ʋʄɻʅʅʐʌɿʃʙʆ
ɲʋʉʌʌʉʙʆʏʘʆʌɸʅɳʏʘʆʋʉʐʏɻʆɷɿɲʍʖʀɺʉʐʆ.
ɶ)Ʌɸʌɿʉʖɼʄɸʃɳʆɻʎʏɻʎȱʅʔɿʍʍɲʎʅɸɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻʃɲɽɲʌʉʑʆɸʌʉʑɲʋʊ
ʏʉʃɲʌʍʏɿʃʊʐʋʊɶɸɿʉʐɷɲʏɿʃʊʍʑʍʏɻʅɲʏɻʎȳʃɿʙʆɲʎɶɿɲʏɻʆɸʔɲʌʅʉɶɼ
ʏɸʖʆɻʏʉʑɸʅʋʄʉʐʏɿʍʅʉʑʍʏʉʆʋʌʉʍʖʘʅɲʏɿʃʊʐɷʌʉʔʉʌɹɲʏɻʎʄɸʃɳʆɻʎ.
ȵʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿʍɸ:
GR0700050,GR0700080,GR0700130

15853

15854

RBD07_SM14_123

ȾɏȴȻȾɃɇ
ɀȵɈɆɃɉ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɃɁɃɀȰɀȵɈɆɃɉ

ȵʔɲʌʅʉɶɼʏɸʖʆɻʏʉʑ
ɸʅʋʄʉʐʏɿʍʅʉʑ
ʋʌʉʍʖʘʅɲʏɿʃʙʆ
ʐɷʌʉʔʉʌɹʘʆʅɸ
ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻʏɻʎʖɸɿʅɸʌɿʆɼʎ
ɲʋʉʌʌʉɼʎʏʉʐȱʆʘʌʉʐ
ʏʉʐʋʉʏɲʅʉʑȰʍʘʋʉʑ

ɅȵɆȻȳɆȰɌȸɀȵɈɆɃɉ

ɲ) ȵʔɲʌʅʉɶɼ ʏɸʖʆɻʏʉʑ ɸʅʋʄʉʐʏɿʍʅʉʑ ʍʏɻʆ ʋɸʌɿʉʖɼ Ɂɸʉʖʘʌɳʃɿʉʐ ʏɻʎ
ʄɸʃɳʆɻʎ ʏɻʎ Ⱥɼɴɲʎ ʍɸ ʃʉʃʃʙɷɸɿʎ ʐɷʌʉʔʉʌɸʀʎ ʍɸ ɹʃʏɲʍɻ 6km2, ʍɸ
ʋɳʖʉʎ ɺʙʆɻʎ ɸʅʋʄʉʐʏɿʍʅʉʑ 40m, ɶɿɲ ʋɸʌʀʉɷʉ 120 ɻʅɸʌʙʆ ʏʉ ʖʌʊʆʉ.
ɍʌɼʍɻ ʏɻʎ ʅɸɽʊɷʉʐ ʐʋʊɶɸɿɲʎ ɷɿʉʖɹʏɸʐʍɻʎ ʆɸʌʉʑ ɲʋɸʐɽɸʀɲʎ ʍʏʉʆ
ʐɷʌʉʔʉʌɹɲ ʅɹʍʘ ʏɻʎ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ 10 ɶɸʘʏʌɼʍɸʘʆ, ʅɸ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ
ʋɲʌʉʖɼʎɸʅʋʄʉʐʏɿʍʅʉʑ50m3/h/ɶɸʙʏʌɻʍɻʃɲɿʊɶʃʉɸʅʋʄʉʐʏɿʍʅʉʑɲʆɳ
ɶɸʙʏʌɻʍɻ ʃɲɿ ʋɸʌʀʉɷʉ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ 144.000m3 ʆɸʌʉʑ. Ȱʋʊʄɻʗɻ ʏʉʐ
ʆɸʌʉʑ ɶɿɲ ʏʉʆ ɸʅʋʄʉʐʏɿʍʅʊ ɲʋʊ ɽɹʍɻ ʍʏʉʆ ʋʉʏɲʅʊ Ȱʍʘʋʊ ʅɸ ʏɻʆ
ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ʃɲʏɳʄʄɻʄɻʎ ʐɷʌʉʄɻʗʀɲʎ ʋʉʐ ɽɲ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ʔʌɸɳʏɿʉ
ʐɷʌʉʍʐʄʄʉɶɼʎ Ͳ ɽʐʌʊʔʌɲɶʅɲ ʃɲɿ ɷɸʇɲʅɸʆɼ ʃɲɽʀɺɻʍɻʎ ʔɸʌʏʙʆ.
ȴɿʉʖɹʏɸʐʍɻ ʏʉʐ ʆɸʌʉʑ ʍʏɿʎ ɽɹʍɸɿʎ ɸʅʋʄʉʐʏɿʍʅʉʑ ʅɸ ɳʆʏʄɻʍɻ, ʅɹʍʘ
ɲɶʘɶʉʑ ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ ʅɸ ʋʌʊɴʄɸʗɻ ɸʆɷɿɳʅɸʍɻʎ ɷɸʇɲʅɸʆɼʎ
ɲʆɲʌʌʑɽʅɿʍɻʎ. Ʌʌʊɴʄɸʗɻ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ ʃɲɿ ʏʘʆ ʍʐʆʉɷʙʆ ɹʌɶʘʆ
ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎʃɲɿɸʄɹɶʖʉʐ(ʋɿɸɺʊʅɸʏʌɲʃʄʋ).
ɴ) ȵʔɲʌʅʉɶɼ ʏɸʖʆɻʏʉʑ ɸʅʋʄʉʐʏɿʍʅʉʑ ʍʏɻʆ ʋɸʌɿʉʖɼ Ⱦɲʄʄɿɽɹɲʎ ʏɻʎ
ʄɸʃɳʆɻʎ ʏɻʎ Ⱥɼɴɲʎ ʍɸ ʃʉʃʃʙɷɸɿʎ ʐɷʌʉʔʉʌɸʀʎ ʍɸ ɹʃʏɲʍɻ 6km2, ʍɸ
ʋɳʖʉʎ ɺʙʆɻʎ ɸʅʋʄʉʐʏɿʍʅʉʑ 15m, ɶɿɲ ʋɸʌʀʉɷʉ 120 ɻʅɸʌʙʆ ʏʉ ʖʌʊʆʉ.
ɍʌɼʍɻ ʏɻʎ ʅɸɽʊɷʉʐ ʐʋʊɶɸɿɲʎ ɷɿʉʖɹʏɸʐʍɻʎ ʆɸʌʉʑ ɲʋɸʐɽɸʀɲʎ ʍʏʉʆ
ʐɷʌʉʔʉʌɹɲ ʅɹʍʘ ʏɻʎ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ 6 ɶɸʘʏʌɼʍɸʘʆ, ʅɸ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ
ʋɲʌʉʖɼʎɸʅʋʄʉʐʏɿʍʅʉʑ20m3/h/ɶɸʙʏʌɻʍɻʃɲɿʊɶʃʉɸʅʋʄʉʐʏɿʍʅʉʑɲʆɳ
ɶɸʙʏʌɻʍɻ ʃɲɿ ʋɸʌʀʉɷʉ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ 57.600m3 ʆɸʌʉʑ. Ȱʋʊʄɻʗɻ ʏʉʐ
ʆɸʌʉʑ ɶɿɲ ʏʉʆ ɸʅʋʄʉʐʏɿʍʅʊ ɲʋʊ ɽɹʍɻ ʍʏʉʆ ʋʉʏɲʅʊ Ȱʍʘʋʊ ʅɸ ʏɻʆ
ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ʃɲʏɳʄʄɻʄɻʎ ʐɷʌʉʄɻʗʀɲʎ ʋʉʐ ɽɲ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ʔʌɸɳʏɿʉ
ʐɷʌʉʍʐʄʄʉɶɼʎ Ͳ ɽʐʌʊʔʌɲɶʅɲ ʃɲɿ ɷɸʇɲʅɸʆɼ ʃɲɽʀɺɻʍɻʎ ʔɸʌʏʙʆ.
ȴɿʉʖɹʏɸʐʍɻ ʏʉʐ ʆɸʌʉʑ ʍʏɿʎ ɽɹʍɸɿʎ ɸʅʋʄʉʐʏɿʍʅʉʑ ʅɸ ɳʆʏʄɻʍɻ, ʅɹʍʘ
ɲɶʘɶʉʑ ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ ʅɸ ʋʌʊɴʄɸʗɻ ɸʆɷɿɳʅɸʍɻʎ ɷɸʇɲʅɸʆɼʎ
ɲʆɲʌʌʑɽʅɿʍɻʎ. Ʌʌʊɴʄɸʗɻ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ ʃɲɿ ʏʘʆ ʍʐʆʉɷʙʆ ɹʌɶʘʆ
ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎʃɲɿɸʄɹɶʖʉʐ(ʋɿɸɺʊʅɸʏʌɲʃʄʋ).
ȵʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿʍɸ:
GR0700210

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

12.4.11 Ȱʋʉʄɼʗɸɿʎ
Ƀɿ ɷʌɳʍɸɿʎ ʋʉʐ ʋʌʉʏɸʀʆʉʆʏɲɿ ɶɿɲ ʏʉ ɉɷɲʏɿʃʊ ȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲ Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ ɇʏɸʌɸɳʎ ȵʄʄɳɷɲʎ ʃɲɿ
ʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿʅɸʋʌʉʍʏɲʍʀɲɲʋʊʏɿʎɲʋʉʄɼʗɸɿʎ,ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿʍʏʉʆɅʀʆɲʃɲ71.

RBD07_SM08_107

RBD07_OM07_074

ȾɏȴȻȾɃɇ
ɀȵɈɆɃɉ

Ʌʀʆɲʃɲʎ71:ɀɹʏʌɲʋʉʐʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿʅɸʏɿʎɲʋʉʄɼʗɸɿʎ

ɃɁɃɀȰɀȵɈɆɃɉ

ɅȵɆȻȳɆȰɌȸɀȵɈɆɃɉ

Ⱦɲʏɲɶʌɲʔɼɲʋʉʄɼʗɸʘʆ
ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʉʑʆɸʌʉʑɶɿɲ
ʑɷʌɸʐʍɻ,ɳʌɷɸʐʍɻʃɲɿ
ʄʉɿʋɹʎʖʌɼʍɸɿʎɲʋʊ
ʅɸɶɳʄʉʐʎʃɲʏɲʆɲʄʘʏɹʎ
(Ȱʆɲʔɹʌɸʏɲɿʍɸ
ɲʋʉʄɼʗɸɿʎɳʆʘʏʘʆ
10m3/ɻʅɹʌɲ)

Ȱʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʍɸ ɲʋʉʄɼʗɸɿʎ ɳʆʘ ʏʘʆ 10 m3/ɻʅɹʌɲ, ʃɲɿ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ
ʏɻʆ ʏʉʋʉɽɹʏɻʍɻ ɼ/ʃɲɿ ʏʉʆ ɸʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʊ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆʉʐ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ
ʃɲʏɲɶʌɲʔɼʎ ʏʘʆ ɲʋʉʄɼʗɸʘʆ (ʐɷʌʊʅɸʏʌɲ, ʍʏɲɽʅɻɶʌɳʔʉʐʎ ʃʄʋ) ʍʏɲ
ʍɻʅɸʀɲ ɲʋʊʄɻʗɻʎ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆ ʐɷɳʏʘʆ. Ƀ ʍʖɸʏɿʃʊʎ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ ʋʉʐ
ɸʀʆɲɿ ɲʆɲɶʃɲʀʉʎ ɽɲ ʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺɸʏɲɿ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɹʃɷʉʍɼ ʆɹɲʎ ɼ ʏɻʆ
ɸʋɲʆɹʃɷʉʍɻʏɻʎʍʖɸʏɿʃɼʎɳɷɸɿɲʎʖʌɼʍɻʎʆɸʌʉʑʃɲɿɴɲʌʑʆɸɿʏʉʆʔʉʌɹɲ
ʋʉʐ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀ ʏɻʆ ɳʆʏʄɻʍɻͲɲʋʊʄɻʗɻ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʉʑ ʆɸʌʉʑ, ʉ
ʉʋʉʀʉʎ ʐʋʉʖʌɸʉʑʏɲɿ ʆɲ ɷɻʄʙʍɸɿ ʏɻʆ ɹʆɲʌʇɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏʉʐ
ʅɸʏʌɻʏɿʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʍʏɻ ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ ɉɷɳʏʘʆ ʏɻʎ Ȱʋʉʃɸʆʏʌʘʅɹʆɻʎ
ȴɿʉʀʃɻʍɻʎ. Ƀɿ ʅɸʏʌɼʍɸɿʎ ʏʘʆ ʋʉʍʉʏɼʏʘʆ ɲʋʉʄɼʗɸʘʆ ɽɲ
ɲʋʉʍʏɹʄʄʉʆʏɲɿ ʏʉ ʋʌʙʏʉ ɷɸʃɲɼʅɸʌʉ ʏʉʐ Ƀʃʏʘɴʌʀʉʐ ʃɳɽɸ ɹʏʉʐʎ ʍʏɿʎ
ȴɿɸʐɽʑʆʍɸɿʎ ɉɷɳʏʘʆ, ɽɲ ʅʋʉʌʉʑʍɲʆ ʆɲ ɸʇɸʏɲʍɽʉʑʆ ʃʀʆɻʏʌɲ
ɸʔɲʌʅʉɶɼʎʏʉʐʅɹʏʌʉʐ.

Ⱦɲɽʉʌɿʍʅʊʎʃɲɿ
ʉʌɿʉɽɹʏɻʍɻʋɸʌɿʉʖʙʆɉɉɇ
ʋʉʐʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʐʆʃɲʃɼ
ʋʉɿʉʏɿʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻʄʊɶʘ
ʐʔɲʄʅʑʌɿʆʍɻʎɼ
ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʐʆʏʉʋɿʃɼ
ʐʔɲʄʅʑʌɿʆʍɻ

ɇʏɲ ʋɲʌɳʃʏɿɲ ɉɉɇ ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ʍɸ ʃɲʃɼ ʋʉɿʉʏɿʃɼ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʄʊɶʘ
ʐʔɲʄʅʑʌɿʆʍɻʎ ɼ ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʐʆ ʏʉʋɿʃɼ ʐʔɲʄʅʑʌɿʆʍɻ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ
ʍʐʆʏɲʖɽʉʑʆ ɸɿɷɿʃɹʎ ʐɷʌʉɶɸʘʄʉɶɿʃɹʎ ʅɸʄɹʏɸʎ ɶɿɲ ʏʉʆ ɲʃʌɿɴɼ
ʃɲɽʉʌɿʍʅʊ ʏʘʆ ʉʌʀʘʆ ɲʋɲɶʊʌɸʐʍɻʎ ɸʃʏɹʄɸʍɻʎ ʆɹʘʆ ʐɷʌʉʄɻʗɿʙʆ ʃɲɿ
ɸʋɸʃʏɳʍɸʘʆ ʏʉʐ ʅɸʏʙʋʉʐ ʐʔɲʄʅʑʌɿʆʍɻʎ, ʙʍʏɸ ʍʏɻ ɺʙʆɻ ɲʐʏɼ ʆɲ
ʄɻʔɽʉʑʆ ʅɹʏʌɲ ɶɿɲ ʍʏɲɷɿɲʃɼ ɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʅɹʍʘ ʊʖɿ ʅʊʆʉ
ɲʋɲɶʊʌɸʐʍɻʎ ʆɹʘʆ ɶɸʘʏʌɼʍɸʘʆ ɲʄʄɳ ʅɸʀʘʍɻʎ ɹʘʎ ʃɲɿ ʃɲʏɳʌɶɻʍɻʎ
ʏʘʆ ɲʆʏʄɼʍɸʘʆ ʏʘʆ ʐʔɿʍʏɲʅɹʆʘʆ ʖʌɼʍɸʘʆ, ɷʀʆʉʆʏɲʎ ʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲ
ʍʏɻʆ ɸʇɸʑʌɸʍɻ ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃʙʆ ʄʑʍɸʘʆ ʃɳʄʐʗɻʎ ʏʘʆ ɲʌɷɸʐʏɿʃʙʆ
ɲʆɲɶʃʙʆʏʉʐʎ.
Ƀɿ ʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔɹʎ ɶɿɲ ʏɿʎ ʋʌʉɲʆɲʔɸʌɽɸʀʍɸʎ ʐɷʌʉɶɸʘʄʉɶɿʃɹʎ ʅɸʄɹʏɸʎ
ɽɲ ʃɲɽʉʌɿʍʏʉʑʆ ɲʋʊ ʏɿʎ ʍʐʆɲʌʅʊɷɿɸʎ ɲʌʖɹʎ ʐʋʊ ʏʉ ʍʐʆʏʉʆɿʍʅʊ ʏɻʎ
ȵȳɉ.
ȵʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿʍɸ:
GR0700050, GR0700080, GR0700130, GR0700200, GR0700210,
GR0700300,GR0700310,GR0700360

15855

RBD07_SM08_108

ȾɏȴȻȾɃɇ
ɀȵɈɆɃɉ

15856

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɃɁɃɀȰɀȵɈɆɃɉ

Ƀʌɿʍʅʊʎʃɲʏ’ɲʌʖɼʆɺʘʆʙʆ
ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʑɲʆʊʌʐʇɻʎ
ʆɹʘʆɶɸʘʏʌɼʍɸʘʆɶɿɲʆɹɸʎ
ʖʌɼʍɸɿʎʆɸʌʉʑʃɲɽʙʎʃɲɿ
ɸʋɹʃʏɲʍɻʎɲɷɸɿʙʆ
ʐʔɿʍʏɲʅɹʆʘʆʖʌɼʍɸʘʆʍʏɲ
ʋɲʌɳʃʏɿɲɉʋʊɶɸɿɲɉɷɲʏɿʃɳ
ɇʐʍʏɼʅɲʏɲʋʉʐ
ʋɲʌɲʏɻʌʉʑʆʏɲɿʔɲɿʆʊʅɸʆɲ
ɉʔɲʄʅʑʌɿʆʍɻʎ

ɅȵɆȻȳɆȰɌȸɀȵɈɆɃɉ

ɇʏɲ ʋɲʌɳʃʏɿɲ ɉɉɇ ʋʉʐ ɹʖɸɿ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍɽɸʀ ʊʏɿ ɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿ ʍɸ ʃɲʃɼ
ʋʉɿʉʏɿʃɼ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʄʊɶʘ ʐʔɲʄʅʑʌɿʆʍɻʎ ɼ ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʐʆ ʏʉʋɿʃɼ
ʐʔɲʄʅʑʌɿʆʍɻ ʋʉʐ ʋʌʉɹʌʖɸʏɲɿ ɲʋʊ ɲʆɽʌʙʋɿʆɸʎ ʋɿɹʍɸɿʎ
(ʐʋɸʌɲʆʏʄɼʍɸɿʎ) ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʋɸʌɿʉʌɿʍʏɿʃɳ ʅɹʏʌɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ
ʆɹʘʆ ʐɷʌʉʄɻʋʏɿʃʙʆ ɹʌɶʘʆ (ɶɸʘʏʌɼʍɸɿʎ, ʋɻɶɳɷɿɲ) ʐʋʊɶɸɿʘʆ ʆɸʌʙʆ
ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʋɹʃʏɲʍɻ ʏʘʆ ɲɷɸɿʙʆ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆʘʆ ʖʌɼʍɸʘʆ.
ɀɹʖʌɿ ʏɻʆ ɲʃʌɿɴɼ ʉʌɿʉɽɹʏɻʍɻ ʏʘʆ ɺʘʆʙʆ ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʑ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏɿʎ
ɸɿɷɿʃɹʎ ʐɷʌʉɶɸʘʄʉɶɿʃɹʎ ʅɸʄɹʏɸʎ ʋʉʐ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʍʐʆʏɲʖɽʉʑʆ,
ʋʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿ ɻ ɽɸʍʅʉɽɹʏɻʍɻ ʏʘʆ ʃɳʏʘɽɿ ʋɲʌɳʃʏɿʘʆ ɺʘʆʙʆ
ɲʋɲɶʉʌɸʑʍɸʘʆ ɲʆʊʌʐʇɻʎ ʆɹʘʆ ɶɸʘʏʌɼʍɸʘʆ ɶɿɲ ʆɹɸʎ ʖʌɼʍɸɿʎ ʆɸʌʉʑ
ʃɲɽʙʎʃɲɿɸʋɹʃʏɲʍɻʎɲɷɸɿʙʆʐʔɿʍʏɲʅɹʆʘʆʖʌɼʍɸʘʆ:ȳɿɲʏɲʃɲʌʍʏɿʃɳ
ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ: 300ʅ, ȳɿɲ ʏɲ ʃʉʃʃʙɷɻ ɸʄɸʑɽɸʌɻʎ ʋɿɸɺʉʅɸʏʌɿʃɼʎ
ɸʋɿʔɳʆɸɿɲʎ: 200ʅ, ȳɿɲ ʏɲ ʃʉʃʃʙɷɻ ʐʋʉʋʀɸʍɻ: 100ʅ.
ɇɸ ɸɿɷɿʃɹʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ (ʋʖ ʑɷʌɸʐʍɻ, ɶɸʘʏʌɼʍɸɿʎ ɿʖɽʐʉʃɲʄʄɿɸʌɶɸɿʙʆ
ʃɲɿ ɲʔɲʄɳʏʘʍɻʎ) ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ɷʀʆɸʏɲɿ ɳɷɸɿɲ ɲʆʊʌʐʇɻʎ ʆɹɲʎ ɶɸʙʏʌɻʍɻʎ
ʅɸʏɳ ʏɻʆ ʐʋʉɴʉʄɼ ʐɷʌʉɶɸʘʄʉɶɿʃɼʎ ɹʃɽɸʍɻʎ ɼ ʅɸʄɹʏɻʎ ʃɲɿ ɽɸʏɿʃɼ
ɶʆʘʅʉɷʊʏɻʍɻ ɲʋʊ ʏɻ ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ ɉɷɳʏʘʆ. Ɉɲ ɲʆʘʏɹʌʘ ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ
ʍʏʉʐʋʊɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʐʋʊɶɸɿʉʍʑʍʏɻʅɲʃɲɿʊʖɿʍʏɻʖʘʌɿʃɼʃɲɿʅʊʆʉ
ɽɹʍɻʏʉʐʆɹʉʐʐɷʌʉʄɻʋʏɿʃʉʑɹʌɶʉʐ.
Ƀɿɲʆʘʏɹʌʘʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʀɲʋʉʍʃʉʋʉʑʆʍʏʉʆʋɸʌɿʉʌɿʍʅʊʏɻʎɸʋɹʃʏɲʍɻʎ
ʏɻʎ ʐʔɲʄʅʑʌɿʆʍɻʎ ʍʏɲ ʋɲʌɳʃʏɿɲ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ. ɇʏɿʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ʏʘʆ
ʋɲʌɳʃʏɿʘʆ ʃɲʌʍʏɿʃʙʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ʅɸ ɸʃʏɸʏɲʅɹʆɻ ʔʐʍɿʃɼ
ʐʔɲʄʅʑʌɿʆʍɻ, ʅɹʍʘ ʏʘʆ ʃɲʆʉʆɿʍʏɿʃʙʆ ɲʋʉʔɳʍɸʘʆ, ʉɿ ɺʙʆɸʎ
ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʑɲʐʏɹʎʅʋʉʌʉʑʆʆɲɸʋɸʃʏɲɽʉʑʆʋɸʌɲɿʏɹʌʘʅɸɸʐɽʑʆɻʏʘʆ
ȴɿɸʐɽʑʆʍɸʘʆ ɉɷɳʏʘʆ ɷɸɷʉʅɹʆʉʐ ʊʏɿ ɲʔʉʌʉʑʆ ʏʉ ʐʋʊ ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻ
ʐʋʊɶɸɿʉ ʍʑʍʏɻʅɲ ʃɲɿ ʊʖɿ ʏɻ ʖʘʌɿʃɼ ʃɲɿ ʅʊʆʉ ɽɹʍɻʏʉʐ ʋɿɽɲʆʉʑ ʆɹʉʐ
ʐɷʌʉʄɻʋʏɿʃʉʑɹʌɶʉʐ.
Ƀɿ ɺʙʆɸʎ ʅɸ ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʑʎ ɼ ɲʋɲɶʉʌɸʑʍɸɿʎ ʐɷʌʉʄɻʋʏɿʃʙʆ ɹʌɶʘʆ ɽɲ
ʃɲɽʉʌɿʍɽʉʑʆɲʋʊȵɿɷɿʃɼɉɷʌʉɶɸʘʄʉɶɿʃɼʅɸʄɹʏɻ.
Ȱʋʊ ʏɻʆ ɲʋɲɶʊʌɸʐʍɻ ɸʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʉɿ ɸɿɷɿʃɹʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ʋʉʐ
ɲʔʉʌʉʑʆ, ʅɸ ʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲ, ʍʏɻʆ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ɹʌɶʘʆ ɶɿɲ ʑɷʌɸʐʍɻ ʅɸ
ʖʌɼʍɻʋʊʍɿʅʉʐʑɷɲʏʉʎʃɲɽʙʎʃɲɿɳʄʄɸʎɸɿɷɿʃɹʎʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎʊʋʘʎʋ.ʖ.
ɶɸʘʏʌɼʍɸɿʎ ɿʖɽʐʉʃɲʄʄɿɸʌɶɸɿʙʆ, ʋɻɶɳɷɿɲ ɳʆʏʄɻʍɻʎ ʆɸʌʉʑ ɶɿɲ
ɸʌɶʉʍʏɳʍɿɲ ɲʔɲʄɳʏʘʍɻʎ ʃ.ɲ. ɇʏɿʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ɲʐʏɹʎ, ɻ ɲɷɸɿʉɷʊʏɻʍɻ
ɶʀʆɸʏɲɿ ʅɸʏɳ ʏɻʆ ʐʋʉɴʉʄɼ ʏɸʃʅɻʌɿʘʅɹʆɻʎ ʐɷʌʉɶɸʘʄʉɶɿʃɼʎ ʅɸʄɹʏɻʎ
ʋʉʐ ɽɲ ɸʇɸʏɳɺɸʏɲɿ ʃɲɿ ɽɲ ɸɶʃʌʀʆɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏɿʎ ɲʌʅʊɷɿɸʎ ȴɿɸʐɽʑʆʍɸɿʎ
ɉɷɳʏʘʆ.
Ƀɿ ʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔɹʎ ɶɿɲ ʏɿʎ ʋʌʉɲʆɲʔɸʌɽɸʀʍɸʎ ʐɷʌʉɶɸʘʄʉɶɿʃɹʎ ʅɸʄɹʏɸʎ
ɽɲ ʃɲɽʉʌɿʍʏʉʑʆ ɲʋʊ ʏɿʎ ʍʐʆɲʌʅʊɷɿɸʎ ɲʌʖɹʎ ʐʋʊ ʏʉ ʍʐʆʏʉʆɿʍʅʊ ʏɻʎ
ȵȳɉ.
ȵʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿʍɸ:
GR0700050, GR0700080, GR0700130, GR0700200, GR0700210,
GR0700300,GR0700310,GR0700360

RBD07_SM08_109

ȾɏȴȻȾɃɇ
ɀȵɈɆɃɉ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɃɁɃɀȰɀȵɈɆɃɉ

ɇʐʍʏɻʅɲʏɿʃʊʎɹʄɸɶʖʉʎ
ʏɼʌɻʍɻʎʏʘʆʊʌʘʆʏʘʆ
ɲɷɸɿʙʆɲʋʊʄɻʗɻʎʆɸʌʉʑ
ʍʏɻʆʔɳʍɻɹʃɷʉʍɻʎʏɻʎ
ɳɷɸɿɲʎ,ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎʃɲɿ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʏʉʐɹʌɶʉʐ

ɅȵɆȻȳɆȰɌȸɀȵɈɆɃɉ

Ȱʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ʉ ʍʐʍʏɻʅɲʏɿʃʊʎ ɹʄɸɶʖʉʎ ʏɼʌɻʍɻʎ ʏʘʆ ʊʌʘʆ ʏʘʆ ɲɷɸɿʙʆ
ɲʋʊʄɻʗɻʎ ʆɸʌʉʑ ʍʏɻʆ ʔɳʍɻ ɹʃɷʉʍɻʎ ʏɻʎ ɳɷɸɿɲʎ, ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ ʃɲɿ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʏʉʐɹʌɶʉʐ.ȵʆʏɲʏɿʃʉʋʉʀɻʍɻɸʄɹɶʖʘʆɶɿɲɲ)ʏɿʎɷɻʄʉʑʅɸʆɸʎ
ɲʆɳɶʃɸʎ ʃɲɿ ʏʉʐʎ ʍʃʉʋʉʑʎ ʏɻʎ ɲʋʊʄɻʗɻʎ, ɴ) ʏɲ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆɲ
ʐɷʌʉʄɻʋʏɿʃɳ ɹʌɶɲ ʃɲɿ ʏɻʆ ɲʋʊʍʏɲʍɻ ʏʉʐʎ ɲʋʊ ʏʉ ɲɿʏʉʑʅɸʆʉ ʋʌʉʎ
ɲɷɸɿʉɷʊʏɻʍɻ, ɶ) ʏɻ ɽɹʍɻ ʏʉʐ ɲɿʏʉʑʅɸʆʉʐ ʆɹʉʐ ɹʌɶʉʐ ʍɸ ʍʖɹʍɻ ʅɸ ʏʉ
ʔʐʍɿʃʊ ʃɲɿ ɷʉʅɻʅɹʆʉ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ ʏɻʎ ʋɸʌɿʉʖɼʎ, ɷ) ʏɻʆ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ
ʊʌʘʆ ʏɻʎ ɳɷɸɿɲʎ ʍɸ ʊʏɿ ɲʔʉʌɳ ʏɿʎ ʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔɹʎ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ ʏʉʐ
ɹʌɶʉʐ, ɸ) ʏʉʆ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ʅɸ ʏɲ ʃɲʏɳʄʄɻʄɲ ʊʌɶɲʆɲ
ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ ʃɲɿ ɸʄɹɶʖʉʐ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ, ʍʏ) ʏɻʆ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʊʌʘʆ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ, ʙʌɸʎ ʃɲɿ ɲʆʏʄʉʑʅɸʆʉɿ ʊɶʃʉɿ ʆɸʌʉʑ, ɺ) ʏɻʆ
ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻ ʏʐʖʊʆ ʅɸʏɲɴʉʄʙʆ ʊʋʘʎ ʋ.ʖ. ʍʏʉʆ ʖɻʅɿʍʅʊ ʏʉʐ
ʐʋʊɶɸɿʉʐʆɸʌʉʑ.
ȵʋʀʏʊʋʉʐɸʋɿɽɸʘʌɼʍɸɿʎʍɸɲɷɸɿʉɷʉʏɻʅɹʆɸʎɲʋʉʄɼʗɸɿʎʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ2
ʔʉʌɹʎ ʏʉ ʖʌʊʆʉ ʃɲɿ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏʘʆ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆʘʆ ʃʐʌʙʍɸʘʆ ʍɸ
ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎʋɲʌɲɴɳʍɸʘʆ.

RBD07_OM07_073

ȵʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿʍɸ:
GR0700030,GR0700050,GR0700080,GR0700130
Ⱦɲɽʉʌɿʍʅʊʎʃʌɿʏɻʌʀʘʆɶɿɲ
ʏʉʆʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʉʌʀʘʆ
ʍʐʆʉʄɿʃʙʆɲʋʉʄɼʗɸʘʆ
ɲʆɳɉɇ

ȴɿɸʌɸʑʆɻʍɻɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲʎʃɲɽʉʌɿʍʅʉʑʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲʎʃɲɿʃʌɿʏɻʌʀʘʆɶɿɲ
ʏʉʆ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊ ʏɻʎ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼʎ ʋɲʌʉʖɼʎ ʃɲʏɳʆʏɻ ʍɻʅɲʆʏɿʃʙʆ
ɹʌɶʘʆ ʐɷʌʉʄɻʗʀɲʎ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏɲ ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ ʏʉʐ ȵɽʆɿʃʉʑ ȴɿʃʏʑʉʐ
Ʌɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎʏɻʎʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎʏʘʆɉɇʏɻʎʖʙʌɲʎʃɲɿʅɸʍʏʊʖʉʏɻʆ
ʃɲʏɳʌʏɿʍɻʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʘʆʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔʙʆ. 

Ȱʆɲʄʐʏɿʃɳʍʏʉɿʖɸʀɲɶɿɲʏɲʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɲʅɹʏʌɲ,ɷʀʆʉʆʏɲɿʍʏʉɅɲʌɲɷʉʏɹʉ13ʏɻʎ
Ȱʔɳʍɻʎ,ʅɸʏʀʏʄʉ«ɅʌʊɶʌɲʅʅɲȲɲʍɿʃʙʆʃɲɿɇʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃʙʆʅɹʏʌʘʆɶɿɲʏɻʆ
ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʃɲɿɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻʏʘʆʐɷɲʏɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ». 

15857

15858

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

13. ȵɅɃɀȵɁȰȲȸɀȰɈȰͲȴȻȰȴȻȾȰɇȻȰȵȳȾɆȻɇȸɇɈɃɉɇɍȵȴȻɃɉȴȻȰɍȵȻɆȻɇȸɇ
Ɉʉ ɇʖɹɷɿʉ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʏʘʆ ȿɸʃɲʆʙʆ Ȱʋʉʌʌʉɼʎ ʏʉʐ ɉɷɲʏɿʃʉʑ ȴɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎ Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ ɇʏɸʌɸɳʎ
ȵʄʄɳɷɲʎ, ʃɲʏɲʌʏʀɺɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ ȵɿɷɿʃɼ ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲ ɉɷɳʏʘʆ (ȵȳɉ) ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ Ʌɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ,
ȵʆɹʌɶɸɿɲʎ ʃɲɿ Ⱦʄɿʅɲʏɿʃɼʎ Ȱʄʄɲɶɼʎ. ȸ ȵɿɷɿʃɼ ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲ ɉɷɳʏʘʆ (ȵȳɉ) ɹʖɸɿ ɲʆɲʄɳɴɸɿ ʏʉ ɸʆ ʄʊɶʘ
ɹʌɶʉ,ʊʋʘʎʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿʍʏʉɳʌɽʌʉ5ʏʉʐɁ.4117/5.2.2013,ʘʎȰʆɲɽɹʏʉʐʍɲȰʌʖɼ,ʏʉʉʋʉʀʉɸʃʏɸʄɸʀ
ʉȰʆɳɷʉʖʉʎ,ʅɸʏɻʆɲʋʊ13/4/2011ɇʑʅɴɲʍɻ.
Ⱦɲʏɳ ʏɻʆ ʃɲʏɳʌʏɿʍɻ, ʏɸʄɿʃɼ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ, ɲʆɲɽɸʙʌɻʍɻ ɼ ɸʆɻʅɹʌʘʍɻ ʏʉʐ ɇʖɸɷʀʉʐ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ɻ
ȵɿɷɿʃɼ ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲ ɉɷɳʏʘʆ ʍʐʆɸʌɶɳɺɸʏɲɿ ʅɸ ʏɻʆ ɲʌʅʊɷɿɲ ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ ɉɷɳʏʘʆ ʏɻʎ ʉɿʃɸʀɲʎ
Ȱʋʉʃɸʆʏʌʘʅɹʆɻʎ ȴɿʉʀʃɻʍɻʎ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʅɸ ʏɲ ʍʐʆɲʌʅʊɷɿɲ ɉʋʉʐʌɶɸʀɲ ʋʉʐ ɸʃʋʌʉʍʘʋʉʑʆʏɲɿ ʍʏɻʆ
ȵɽʆɿʃɼȵʋɿʏʌʉʋɼɉɷɳʏʘʆ.
ȸ ȵɿɷɿʃɼ ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲ ɉɷɳʏʘʆ ʅɸʌɿʅʆɳ ɶɿɲ ʏɻʆ ʉʐʍɿɲʍʏɿʃɼ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʏʉʐ ɸʆɷɿɲʔɸʌʊʅɸʆʉʐ ʃʉɿʆʉʑ
ʃɲɿ ʏʘʆ ʔʉʌɹʘʆ ɸʃʋʌʉʍʙʋɻʍɻʎ ʏʉʐ, ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ ʏʘʆ ʖʌɻʍʏʙʆ ʃɲʏɳ ʏɻ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ
ɸʃʋʊʆɻʍɻʎ,ɲʆɲɽɸʙʌɻʍɻʎɼɸʆɻʅɹʌʘʍɻʎʏʉʐɇʖɸɷʀʉʐȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ.ȳɿɲʏʉʍʃʉʋʊɲʐʏʊʆʋʌʉɴɲʀʆɸɿʍɸ
ɷɻʅʊʍɿɲ ɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻ ʏʉʐ ʋʌʉʍʖɸɷʀʉʐ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ɽɹʏʉʆʏɲʎ ʍʏɻ ɷɿɳɽɸʍɻ ʏʉʐ ɸʆ ʄʊɶʘ ʃʉɿʆʉʑ ʃɲɿ
ʏʘʆʔʉʌɹʘʆʊʄɲʏɲʍʖɸʏɿʃɳʍʏʉɿʖɸʀɲʃɲɿʏɿʎʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎʋʉʐɹʖɸɿʍʐɶʃɸʆʏʌʙʍɸɿ.
ȸ ʋɸʌʀʉɷʉʎ ʏɻʎ ɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʎ ʏʉʐ ɇʖɸɷʀʉʐ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʏʘʆ ȿɸʃɲʆʙʆ Ȱʋʉʌʌʉɼʎ ʏʉʐ ɉɷɲʏɿʃʉʑ
ȴɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎ Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ ɇʏɸʌɸɳʎ ȵʄʄɳɷɲʎ, ʅɸ ɸʄɳʖɿʍʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ 6 ʅɻʆʙʆ, ʇɸʃʀʆɻʍɸ ʍʏɿʎ 13
Ȼɲʆʉʐɲʌʀʉʐ2012ʃɲɿʉʄʉʃʄɻʌʙɽɻʃɸʍʏɿʎ21Ɂʉɸʅɴʌʀʉʐ2012.ɇʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲ:
ɇʏɿʎ 13 Ȼɲʆʉʐɲʌʀʉʐ 2012, ɷɻʅʉʍɿʉʋʉɿɼɽɻʃɲʆ ʍʏɻʆ ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲ ʏʘʆ ɇʖɸɷʀʘʆ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ
(http://wfd.opengov.gr),ɻɹʃɽɸʍɻʄɻʋʏɹʘʆʅɹʏʌʘʆʏɻʎɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʎ,ʉʃɲʏɳʄʉɶʉʎʏʘʆʃʉɿʆʘʆɿʃʙʆ
ɸʏɲʀʌʘʆʃɲɿɻɸʋɿʍʃʊʋɻʍɻʏʘʆʍɻʅɲʆʏɿʃʊʏɸʌʘʆɺɻʏɻʅɳʏʘʆɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʆɸʌʉʑ.
ɇʏɿʎ

3/5/2012,

ɷɻʅʉʍɿʉʋʉɿɼɽɻʃɲʆ

ʍʏɻʆ

ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲ

ʏʘʆ

ɇʖɸɷʀʘʆ

ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ

(http://wfd.opengov.gr), ʏɲ ʃɸʀʅɸʆɲ ʏɸʃʅɻʌʀʘʍɻʎ ʏʉʐ ɇʖɸɷʀʉʐ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʏʉʐ ɉɷɲʏɿʃʉʑ
ȴɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ.
ɇʏɿʎ21Ɂʉɸʅɴʌʀʉʐ2012,ɻȵɿɷɿʃɼȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲɉɷɳʏʘʆɲʆɲʃʉʀʆʘʍɸʏɻʆʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʏɻʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎ
ʏɻʎ ɲʆʉɿʃʏɼʎ ɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʎ ʏʉʐ Ʌʌʉʍʖɸɷʀʉʐ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʏʘʆ ȿɸʃɲʆʙʆ Ȱʋʉʌʌʉɼʎ ʏʉʐ ɉɷɲʏɿʃʉʑ
ȴɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ.
ȸ ɇʏʌɲʏɻɶɿʃɼ ɀɸʄɹʏɻ Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆ ȵʋɿʋʏʙʍɸʘʆ ɲʆɲʌʏɼɽɻʃɸ ʍʏɻʆ ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲ ʏɻʎ
ɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʎ ʏʘʆ ɇʖɸɷʀʘʆ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʏʘʆ ʐɷɲʏɿʃʙʆ ʋʊʌʘʆ ʏɻʎ ʖʙʌɲʎ (http://wfd.opengov.gr)
ʍʏɿʎ 28 Ɂʉɸʅɴʌʀʉʐ 2012. ȵʋʀʍɻʎ, ɻ ȵɿɷɿʃɼ ɉʋɻʌɸʍʀɲ Ʌɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ ʏʉʐ ɉɅȵȾȰ, ɸʀʖɸ ɷɿɲɴɿɴɳʍɸɿ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ʍʏʉʐʎ ɲʌʅʊɷɿʉʐʎ ʔʉʌɸʀʎ, ʏɻʆ ɇʏʌɲʏɻɶɿʃɼ ɀɸʄɹʏɻ Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆ ȵʋɿʋʏʙʍɸʘʆ (ɇɀɅȵ) ʋʉʐ
ʍʐʆʉɷɸʑɸɿʏʉɇʖɹɷɿʉȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ,ɶɿɲʋɲʌʉʖɼɶʆʘʅʉɷʉʏɼʍɸʘʆ.
ɇʏɿʎ04Ɍɸɴʌʉʐɲʌʀʉʐ2013ʉʄʉʃʄɻʌʙɽɻʃɸɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʏɻʎɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʎʏɻʎɇɀɅȵ,ɻʉʋʉʀɲɸʀʖɸ
ɷɿɲɴɿɴɲʍʏɸʀ ɲʋʊ ʏɻʆ ȵɿɷɿʃɼ ɉʋɻʌɸʍʀɲ Ʌɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ ʏʉʐ ɉɅȵȾȰ ʍʏʉʐʎ ɲʌʅʊɷɿʉʐʎ ʔʉʌɸʀʎ, ɶɿɲ
ʋɲʌʉʖɼɶʆʘʅʉɷʉʏɼʍɸʘʆ.
Ⱦɲʏɳʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎʋɸʌɿʊɷʉʐʏɻʎɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʎ,ʅɸʏɳɲʋʊʍʖɸʏɿʃɼɲʀʏɻʍɻʃɳɽɸɸʆɷɿɲʔɸʌʊʅɸʆʉʐ,
ʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿɻʋɲʌʉʖɼʋʌʊʍɴɲʍɻʎʍɸɴʉɻɽɻʏɿʃɳɹɶɶʌɲʔɲʃɲɿʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎʋʉʐʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɼɽɻʃɲʆ
ɶɿɲʏɻʆɸʃʋʊʆɻʍɻʏʘʆɇʖɸɷʀʘʆ. 
ɇʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ɳʌɽʌʉ 5 ʏʉʐ Ɂ. 4117/5Ͳ2Ͳ2013, ʏʉ ɇʖɹɷɿʉ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ɸɶʃʌʀʆɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ ȵɽʆɿʃɼ
ȵʋɿʏʌʉʋɼ ɉɷɳʏʘʆ ʅɸʏɳ ɲʋʊ ɸɿʍɼɶɻʍɻ ʏɻʎ ȵɿɷɿʃɼʎ ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲʎ ɉɷɳʏʘʆ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ
Ʌɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ,ȵʆɹʌɶɸɿɲʎʃɲɿȾʄɿʅɲʏɿʃɼʎȰʄʄɲɶɼʎ,ɸʔʊʍʉʆʋʌʉɻɶʉʐʅɹʆʘʎʏɻʌɻɽɸʀɻʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɻ
ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲɷɻʅʉʍɿʉʋʉʀɻʍɻʎ.Ⱦɲʏʊʋɿʆʏɻʎɹɶʃʌɿʍɼʎʏʉʐ,ɻɲʋʊʔɲʍɻɷɻʅʉʍɿɸʑɸʏɲɿʍʏɻʆȵʔɻʅɸʌʀɷɲ
ʏɻʎȾʐɴɸʌʆɼʍɸʘʎ.
ɇʏɻ ʍʐʆɹʖɸɿɲ, ɻ ȵȳɉ ɷɿɲɴɿɴɳɺɸɿ ɲʆʏʀɶʌɲʔɲ ʏʉʐ ɇʖɸɷʀʉʐ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʃɲɿ ʊʄʘʆ ʏʘʆ ɸʋɲʃʊʄʉʐɽʘʆ
ɸʆɻʅɸʌʘʅɹʆʘʆ ʅʉʌʔʙʆ ʏʉʐʎ ʍʏɻʆ ȵʐʌʘʋɲʁʃɼ ȵʋɿʏʌʉʋɼ ʃɲɿ ʍɸ ʉɿʉɷɼʋʉʏɸ ɸʆɷɿɲʔɸʌʊʅɸʆʉ ʃʌɳʏʉʎ
ʅɹʄʉʎɸʆʏʊʎʏʌɿʙʆʅɻʆʙʆɲʋʊʏɻʆɹɶʃʌɿʍɼʏʉʐʎ.
ɃɿȴɿɸʐɽʑʆʍɸɿʎɉɷɳʏʘʆʏʘʆȰʋʉʃɸʆʏʌʘʅɹʆʘʆȴɿʉɿʃɼʍɸʘʆ,ɸʔɲʌʅʊɺʉʐʆʏɲɇʖɹɷɿɲȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ–ʏɲ
ʉʋʉʀɲ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ Ɂ. 3199/09.12.2003 ɲʆɲɽɸʘʌʉʑʆʏɲɿ ʃɲɿ ɸʆɻʅɸʌʙʆʉʆʏɲɿ ɲʆɳ ɹʇɿ (6) ɹʏɻ ʃɲɿ
ʍʐʆʏɳʍʍʉʐʆɸʏɼʍɿɸʎɸʃɽɹʍɸɿʎɸʔɲʌʅʉɶɼʎʏʉʐʎ.
ȵʋɿʋʄɹʉʆ, ɸʆʏʊʎ ʏʌɿʙʆ ɸʏʙʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ɹɶʃʌɿʍɻ ʃɳɽɸ ɇʖɸɷʀʉʐ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ɼ ʏɻʆ ɸʋɿʃɲɿʌʉʋʉʀɻʍɼ ʏʉʐ
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ɳʌɽʌʉ 10 ʏʉʐ Ʌ.ȴ. 51/08.03.2007, ɷɻʅʉʍɿɸʑʉʐʆ ʃɲɿ ʐʋʉɴɳʄʄʉʐʆ ʍʏɻʆ ȵȳɉ
ȵʆɷɿɳʅɸʍɻȶʃɽɸʍɻʍʏɻʆʉʋʉʀɲʋɸʌɿɶʌɳʔɸʏɲɿɻʋʌʊʉɷʉʎʋʉʐɹʖɸɿʍɻʅɸɿʘɽɸʀʘʎʋʌʉʎʏɻʆɸʔɲʌʅʉɶɼ
ʏʉʐ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆʉʐ Ʌʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ ɀɹʏʌʘʆ. ȸ ȵȳɉ ɲʋʉʍʏɹʄʄɸɿ ɳʅɸʍɲ ʏɻʆ ʘʎ ɳʆʘ ȵʆɷɿɳʅɸʍɻ
ȶʃɽɸʍɻʍʏɻʆȵʋɿʏʌʉʋɼʏɻʎȵʐʌʘʋɲʁʃɼʎȶʆʘʍɻʎ.
ɈʉɇʖɹɷɿʉȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎȿɸʃɳʆɻʎȰʋʉʌʌʉɼʎɅʉʏɲʅʉʑɲʋʉʏɸʄɸʀɹʆɲɹɶɶʌɲʔʉʍʏʌɲʏɻɶɿʃʉʑʍʖɸɷɿɲʍʅʉʑ,
ʋʉʐ ʋɲʌɹʖɸɿ ʅɸ ʍʐʆɸʃʏɿʃʊ ʃɲɿ ʋɸʌɿɸʃʏɿʃʊ ʏʌʊʋʉ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏɻʎ Ƀɷɻɶʀɲʎ
2000/60/ȵȾ ʍʏʉ ʍʑʆʉʄʊ ʏɻʎ, ʅɸ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɸʎ ɲʆɲʔʉʌɹʎ ʍʏɲ ʐɷɲʏɿʃɳ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ (ʋɿɹʍɸɿʎ,
ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ, ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻ ʃʄʋ.), ɸʆʙ ʏʉʆ ɴɲʍɿʃʊ ʋʐʌɼʆɲ ʏʉʐ ɇʖɸɷʀʉʐ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ʏʉ
Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲ ɀɹʏʌʘʆ (Ʌɀ), ʋʉʐ ʍʐʆʏʀɽɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏɿʎ ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɸʎ ʋɲʌɸʅɴɳʍɸɿʎ, ɸʀʏɸ ʍɸ ɸʋʀʋɸɷʉ
ɷɿɲʖɸɿʌɿʍʏɿʃʙʆ ʋʌɳʇɸʘʆ ɸʀʏɸ ʍɸ ɸʋʀʋɸɷʉ ɷʌɳʍɸʘʆ ʃɲɿ ɹʌɶʘʆ, ʋʉʐ ʘʎ ʍʏʊʖʉ ɹʖʉʐʆ ʏɻʆ
ʉʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆɻɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʏʘʆ ʐɷɳʏʘʆʃɲɿɸʆʏɹʄɸɿʏɻʆ ɸʋʀʏɸʐʇɻʏʘʆ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆ ʍʏʊʖʘʆʏɻʎ
Ƀɷɻɶʀɲʎ Ʌʄɲʀʍɿʉ ɶɿɲ ʏɲ Ɂɸʌɳ. Ƀɿ ɸʋɿʋʏʙʍɸɿʎ ɲʋʊ ʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏʉʐ ɇʖɸɷʀʉʐ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʃɲɿ ʏʉʐ

15859

15860

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ʍʖɸʏɿɺʊʅɸʆʉʐɅʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎɀɹʏʌʘʆɷɸʆʅʋʉʌɸʀʋɲʌɳʆɲɸʀʆɲɿɽɸʏɿʃɹʎ,ɻɸʋɿʏʐʖɼʎɸʔɲʌʅʉɶɼʏʉʐ
ʊʅʘʎ ʋʌʉʒʋʉɽɹʏɸɿ ʃɲɿ ʍʏɻʆ ʉʐʍʀɲ ɲʋɲɿʏɸʀ, ʃɲʏɳʄʄɻʄʉʐʎ ʅɻʖɲʆɿʍʅʉʑʎ ɸʄɹɶʖʉʐ, ʍʐʆɸʖɼ ɸʋʉʋʏɸʀɲ,
ʅɲʃʌʉʋʌʊɽɸʍʅʉʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʊ,ʃɲɽʙʎʃɲɿɸʃʏɸʆɸʀʎʍʐʅʅɸʏʉʖɿʃɹʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ.
Ȱʌʅʊɷɿɸʎ ɲʌʖɹʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏʉʐ Ʌʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ ɀɹʏʌʘʆ ɸʀʆɲɿ ʉɿ ȴɿɸʐɽʑʆʍɸɿʎ ɉɷɳʏʘʆ ʏʘʆ
Ȱʋʉʃɸʆʏʌʘʅɹʆʘʆ ȴɿʉɿʃɼʍɸʘʆ ʃɲɿ ʉɿ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʏʘʆ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʘʆ Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʙʆ ȵʆʉʏɼʏʘʆ, ɸʆʙ
ɸʋʉʋʏɿʃʊʌʊʄʉɹʖɸɿɻȵɿɷɿʃɼȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲɉɷɳʏʘʆʏʉʐɉɅȵȾȰ.
Ɉɲ ʅɹʏʌɲ ʋʉʐ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʍʏʉ Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲ ɀɹʏʌʘʆ ʍʏʉʖɸʑʉʐʆ ʍʏɻʆ ɸʋʀʏɸʐʇɻ ʏʘʆ
ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆʍʏʊʖʘʆ,ʋʉʐɹʖʉʐʆʏɸɽɸʀɶɿɲʃɳɽɸʐɷɲʏɿʃʊʍʑʍʏɻʅɲ,ʍɸʅɿʃʌʊʏɸʌʉɼʅɸɶɲʄʑʏɸʌʉ
ɴɳɽʉʎ ʖʌʊʆʉʐ, ɲʆɳʄʉɶɲ ʅɸ ʏʉʆ ɸʃʏɿʅʙʅɸʆʉ ʖʌʊʆʉ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ ʃɲɿ ɲʋʊɷʉʍɼʎ ʏʉʐʎ. Ƀ ʏʌʊʋʉʎ
ɸʔɲʌʅʉɶɼʎʏʉʐɅɀʍʖɸʏʀɺɸʏɲɿɳʅɸʍɲʅɸʏɲɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲɽɹʅɲʏɲɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʍʏʉɉɷɲʏɿʃʊȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲ,
ʍʏɲ ʉʋʉʀɲ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɷʉɽɸʀ ʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲ, ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎ ɲʍʔɲʄʙʎ ʐʋʊʗɻ ʏʉʐʎ ʖʌʉʆɿʃʉʑʎ
ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʑʎ,ʋʉʐʍʐʆʉɷɸʑʉʐʆʏɲʅɹʏʌɲɲʐʏɳ.
ȸɿɸʌɳʌʖɻʍɻʏʘʆʅɹʏʌʘʆ,ɸʇɲɿʌʉʐʅɹʆʘʆʏʘʆɷʌɳʍɸʘʆ ʋʉʐʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏʀɺʉʆʏɲɿɼʐʄʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʍɸ
ɸʔɲʌʅʉɶɼʏʘʆʃʉɿʆʉʏɿʃʙʆʉɷɻɶɿʙʆʃɲɿʉɿʉʋʉʀɸʎɹʖʉʐʆɳʅɸʍɻʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʎ,ʅʋʉʌɸʀ
ʆɲ ʍʖɸʏʀɺɸʏɲɿ ʅɸ ʏɲ ʍɻʅɲʆʏɿʃʊʏɸʌɲ ɺɻʏɼʅɲʏɲ ʋʉʐ ɲʆɲɶʆʘʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏʉ ɉɷɲʏɿʃʊ ȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲ ʃɲɿ ɻ
ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ ʃʌʀʆɸʏɲɿ ʘʎ ɸʋɿʏɲʃʏɿʃɼ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʋʀʏɸʐʇɻ ʏɻʎ ʃɲʄɼʎ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʏʘʆ
ʐɷɳʏʘʆ.ȵɿɷɿʃʊʏɸʌɲɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿʉɿɲʃʊʄʉʐɽɸʎɷɹʍʅɸʎʅɹʏʌʘʆ:
x ɀɹʏʌɲ ʋʉʐ ʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿ ʅɸ ʏɻʆ ʃɳʄʐʗɻ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ʋʉʐ ɲʆɲɶʆʘʌʀʍʏɻʃɲʆ ʃɲʏɳ ʏɻʆ
ʍʑʆʏɲʇɻ ʏʉʐ ʋʌʙʏʉʐ ɇʖɸɷʀʉʐ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ. Ɉɲ ʅɹʏʌɲ ʋʉʐ ɲʆɼʃʉʐʆ ʍʏɻʆ ʉʅɳɷɲ ɲʐʏɼ,
ʃɲʄʉʑʆʏɲɿʆɲʃɲʄʑʗʉʐʆʃɸʆɳɷɸɷʉʅɹʆʘʆʃɲɿʍʏʉɿʖɸʀʘʆʋʉʐʃʌʀʆʉʆʏɲɿɲʋɲʌɲʀʏɻʏɲɶɿɲʏɻʆ
ʃɲʄʑʏɸʌɻ ʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻ ʃɲɿ ʃɲʏɲʆʊɻʍɻ ʏʘʆ ʋʌʉɴʄɻʅɳʏʘʆ ʏʉʐ ɉɷɲʏɿʃʉʑ ȴɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎ,
ɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲɷɸɸʃɸʀʆʘʆʋʉʐɲʔʉʌʉʑʆʍɸɽɹʅɲʏɲʃɲʏɲɶʌɲʔɼʎʏɻʎʋʉɿʉʏɿʃɼʎʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎʏʘʆ
ʐɷɲʏɿʃʙʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ, ʏʘʆ ɲʋʉʌʌɿʋʏʊʅɸʆʘʆ ʌʑʋʘʆ ʍɸ ɲʐʏɳ ʅɸ ɹʅʔɲʍɻ ʍʏɿʎ ʉʐʍʀɸʎ
ʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɽɸʅɳʏʘʆ ʋʉʐ ʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿ ʅɸ ʏɿʎ ɲʋʉʄɼʗɸɿʎ ʏʉʐ ɲʌɷɸʐʏɿʃʉʑ
ʆɸʌʉʑ,ʏʉʆɸʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʊʏʘʆʐʋʉɷʉʅʙʆɳʌɷɸʐʍɻʎ,ʃɲɿʏɻʆʐɿʉɽɹʏɻʍɻʉʌɽʙʆɶɸʘʌɶɿʃʙʆ
ʋʌɲʃʏɿʃʙʆʋʉʐʅɸɿʙʆʉʐʆʏɿʎɲʋʉʄɼʗɸɿʎɲʌɷɸʐʏɿʃʉʑʆɸʌʉʑʃɲɿʏɿʎɸʋɿʋʏʙʍɸɿʎʏɻʎɶɸʘʌɶʀɲʎ
ʍʏɻʆɷɿɳʖʐʏɻʃɲɿʍɻʅɸɿɲʃɼʌʑʋɲʆʍɻ.
x

Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲʐɷɳʏʘʆʋʉʐʋʌʉʉʌʀɺʉʆʏɲɿɶɿɲʋʊʍɿʅʉʃɲɿʏʘʆʍʖɸʏɿʃʙʆɹʌɶʘʆʐɷʌʉʄɻʗʀɲʎ.ȸ
ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻ ɷɹʍʅɻ ʅɹʏʌʘʆ ɲʋʉʍʃʉʋɸʀ ʍʏɻʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʏʘʆ ʋɻɶʙʆ ʑɷʌɸʐʍɻʎ ʃɲɿ ʏɻʆ
ɸʇɲʍʔɳʄɿʍɻ ʏɻʎ ʋʉɿʊʏɻʏɲʎ ʏʉʐ ʋʊʍɿʅʉʐ ʆɸʌʉʑ, ʋʉʐ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ʃʌʀʍɿʅʉ ʋɲʌɳɶʉʆʏɲ ɶɿɲ ʏɻ
ɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻʏɻʎɷɻʅʊʍɿɲʎʐɶɸʀɲʎ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

x

Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲ ʐɷɳʏʘʆ ɲʋʊ ʋɻɶɹʎ ʌʑʋɲʆʍɻʎ. Ɉɲ ɷɿɲʖʌʉʆɿʃɳ ʋʌʉɴʄɼʅɲʏɲ ʌʑʋɲʆʍɻʎ, ʋʉʐ
ɸʆʏʉʋʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ʋɸʌɿʉʖɼ ɲʆʏɿʅɸʏʘʋʀɺʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ɹʆɲ ʐʋʉʍʑʆʉʄʉ ʅɹʏʌʘʆ ʋʉʐ ɸʃʏʀʆɸʏɲɿ ʍɸ
ɹʆɲɸʐʌʑʔɳʍʅɲ,ɲʋʊʃɲʏɲɶʌɲʔɼʏɻʎʌʑʋɲʆʍɻʎ,ɸʆʏɲʏɿʃɳʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ
ʍɸ ʋɸʌɿʉʖɹʎ ʐʋʊ ɿʍʖʐʌɹʎ ʋɿɹʍɸɿʎ ɹʘʎ ɸʆʏɲʏɿʃʉʋʉʀɻʍɻ ʏʘʆ ʋʌʉʄɻʋʏɿʃʙʆ, ʏɲʃʏɿʃʙʆ ʃɲɿ
ɹʃʏɲʃʏʘʆʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆɸʋɿɽɸʘʌɼʍɸʘʆ.

x

ȵʇʉɿʃʉʆʊʅɻʍɻ ʆɸʌʉʑ ʃɲɿ ɸʇʉʌɽʉʄʉɶɿʍʅʊʎ ʏʘʆ ɲʋʉʄɼʗɸʘʆ. Ɉɲ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɹʏʌɲ ɲʔʉʌʉʑʆ
ʅɹʏʌɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋʌʉʙɽɻʍɻ ʏɻʎ ɸʋɲʆɲʖʌɻʍɿʅʉʋʉʀɻʍɻʎ ʏʉʐ ʆɸʌʉʑ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʅɻʖɲʆɿʍʅʉʑʎ
ʃɲʏɲɶʌɲʔɼʎ,ɸʄɹɶʖʉʐʃɲɿʉʌɿʉɽɹʏɻʍɻʎʏʘʆɺʘʆʙʆɲʋʊʄɻʗɻʎʆɸʌʉʑ.

x

ȿʉɿʋɳɀɹʏʌɲʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉɅʌʊɶʌɲʅʅɲɀɹʏʌʘʆ

Ɉɲ ɲʆʘʏɹʌʘ ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ ɲʆɲɷɿɲʅʉʌʔʘɽʉʑʆ ʏɸʄɿʃɳ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ɲʋʊʗɸɿʎ ʏʘʆ ɲʌʅʊɷɿʘʆ
ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ,ʅɸɲʋʙʏɸʌʉʍʏʊʖʉʏɻʆɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɼɸʔɲʌʅʉɶɼʏʉʐɇʖɸɷʀʉʐȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ.

15861

15862

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

14. ȴɉɇȾɃȿȻȵɇɅɃɉɅɆɃȵȾɉɎȰɁȾȰɈȰɈȸɁȾȰɈȰɆɈȻɇȸɈɃɉɇɍȵȴȻɃɉ
ȴȻȰɍȵȻɆȻɇȸɇȾȰȻȾȵɁȰȴȵȴɃɀȵɁɏɁ
ȸ ʍʑʆʏɲʇɻ ʏʉʐ ʋʌʙʏʉʐ ɇʖɸɷʀʉʐ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ, ɲʋʉʏɹʄɸʍɸ ʍʏʉ ʍʑʆʉʄʊ ʏɻʎ ʅʀɲ ɲʋɲɿʏɻʏɿʃɼ ɸʌɶɲʍʀɲ,
ʋʉʄʐɷɿɳʍʏɲʏɻ ʃɲɿ ʍʑʆɽɸʏɻ, ʅɸ ʃʑʌɿʉ ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʊ ʏɻʆ ɹʄʄɸɿʗɻ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲʎ ʍɸ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉʐʎ
ʏʉʅɸʀʎ,ʊʋʘʎɲʋʉʏʐʋʙʆɸʏɲɿʍʏɲʃɸʀʅɸʆɲʏɸʃʅɻʌʀʘʍɻʎ,ɲɷʐʆɲʅʀɲʏɻʆʉʋʉʀɲʃɲʄɸʀʏɲɿʆɲʃɲʄʑʗɸɿɸʆ
ʅɹʌɸɿ ʏʉ Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲ ɀɹʏʌʘʆ, ʍʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ʏʉʐ ʉʋʉʀʉʐ ʋʌʉʏɸʀʆʉʆʏɲɿ ʍʖɸʏɿʃɹʎ ɷʌɳʍɸɿʎ. ȵɿɷɿʃʊʏɸʌɲ
ʃɲʏɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿʏɲɲʃʊʄʉʐɽɲ:
x ȵʄʄɸʀʗɸɿʎ ʍɸ ʋʌʊʍʔɲʏɲ ɷɸɷʉʅɹʆɲ ʋɸɷʀʉʐ ʋʉʐ ʆɲ ʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿ ʅɸ ʏɻʆ ʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼ ʃɲɿ ʏɻʆ
ʖɻʅɿʃɼ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʏʘʆ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆ ʐɷɳʏʘʆ ʃɲɿ ʏɻʆ ʖɻʅɿʃɼ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʏʘʆ ʐʋʉɶɸʀʘʆ
ʐɷɳʏʘʆʃʐʌʀʘʎʘʎʋʌʉʎʏɻʆʋɲʌʉʐʍʀɲʔʐʏʉʔɲʌʅɳʃʘʆʍʏɲʐʋʊɶɸɿɲʆɸʌɳ.ȸɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ
ʏɻʎ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʏʘʆ ʐɷɳʏʘʆ ɴɲʍʀʍʏɻʃɸ ʘʎ ɸʋʀ ʏʉ ʋʄɸʀʍʏʉʆ ʍɸ ɷɸɷʉʅɹʆɲ ɹʘʎ ʏʉ 2010,
ʃɲɽʙʎɻɸʃʋʊʆɻʍɻʏʉʐʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎʋʉʐʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿʍʏʉʋʄɲʀʍɿʉʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ 8 ʏɻʎ Ƀɷɻɶʀɲʎ 2000/60/ȵȾ ʃɲɿ ɹʖɸɿ ʐʋʉʍʏɻʌɿʃʏɿʃʊ, ʏʉʐ Ʌʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ ɀɹʏʌʘʆ,
ʖɲʌɲʃʏɼʌɲ, ʖɲʌɲʃʏɻʌʀʍʏɻʃɸ ɲʋʊ ʍɻʅɲʆʏɿʃɹʎ ʃɲɽʐʍʏɸʌɼʍɸɿʎ. ȵʃʏɿʅɳʏɲɿ ʘʍʏʊʍʉ, ʊʏɿ ʋʌʉʎ
ʏɻʆ ʃɲʏɸʑɽʐʆʍɻ ʏɻʎ ʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻʎ/ɸʋɿʃɲɿʌʉʋʉʀɻʍɻʎ ʏɻʎ ɷɿɲɽɹʍɿʅɻʎ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲʎ, ɽɲ
ʍʐʅɴɳʄʄɸɿ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɳ ɻ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʃɲɿ ʏɲ ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ ɲʋʊ ʏʉ ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ
ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ,ʋʉʐʐʄʉʋʉɿɸʀʏɲɿʍʏʉʋʄɲʀʍɿʉʏɻʎȾɉȰ140384/9Ͳ9Ͳ2011.
x Ʌɸʌɿʉʌɿʍʅʉʀʍʏɻʆʃɲʏɲɶʌɲʔɼʏʘʆɲʋʉʌʌɿʋʏʊʅɸʆʘʆʌʐʋɲʆʏɿʃʙʆʔʉʌʏʀʘʆɲʋʊʏʉʆʃʄɳɷʉ
ʏɻʎ ɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲʎ ʃɲɿ ʏʘʆ ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʙʆ ɲʆʏɿʌʌʑʋɲʆʍɻʎ ʋʉʐ ɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲɿ. Ɉɲ ɷɿɲɽɹʍɿʅɲ
ʍʏʉɿʖɸʀɲʃɲɿɷɸɷʉʅɹʆɲʖɲʌɲʃʏɻʌʀɺʉʆʏɲɿɲʋʊɸʄʄɸʀʗɸɿʎʋʉʐʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿʃʐʌʀʘʎʅɸʋʉʍʉʏɿʃɳ
ʍʏʉɿʖɸʀɲ ɶɿɲ ʏʉʐʎ ɲʋʉʌʌɿʋʏʊʅɸʆʉʐʎ ʌʑʋʉʐʎ ɲʋʊ ʏɿʎ ɴɿʉʅɻʖɲʆʀɸʎ, ʏɻʎ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎ ʏʘʆ
ʉʐʍɿʙʆ ʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎ ʃɲɿ ʏʘʆ ɸɿɷɿʃʙʆ ʌʑʋʘʆ ʏɻʎ ȾɉȰ 51354/2641/ȵ103/2010. ȸ
ɷɿɲɽɹʍɿʅɻ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲ ʋɸʌɿʉʌʀɺɸʏɲɿ ʍɸ ʍʐʅɴɲʏɿʃʉʑʎ ʌʑʋʉʐʎ ʃɲɿ ʉʌɿʍʅɹʆɲ ʅɹʏɲʄʄɲ, ɸʆʙ
ʋɸʌɿʉʌɿʍʅɹʆɻ ɸʀʆɲɿ ɻ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲ ʍɸ ɽɹʅɲʏɲ ɲʆʏɿʌʌʐʋɲʆʏɿʃɼʎ ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ ʋʉʐ
ɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲɿɲʋʊʏɿʎɴɿʉʅɻʖɲʆʀɸʎʃɲɿʍʏɻʆɲʃʌɿɴɼɽɹʍɻʏʘʆɲʋʉɷɸʃʏʙʆʏʘʆɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃʙʆ
ʐɶʌʙʆ ɲʋʉɴʄɼʏʘʆ. ȳɿɲ ʏɻʆ ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻ ʏʘʆ ɲʆʘʏɹʌʘ ɲɷʐʆɲʅɿʙʆ, ʋʌʉʏɸʀʆʉʆʏɲɿ ʍʏʉ
Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲɀɹʏʌʘʆʅʀɲʍɸɿʌɳɲʋʊɷʌɳʍɸɿʎʃɲɿʅɹʏʌɲ,ʋʉʐʘʎʍʏʊʖʉɹʖʉʐʆʏɻʆʉʌɶɳʆʘʍɻ
ʏɻʎ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲʎ ʋʉʐ ʍʖɸʏʀɺɸʏɲɿ ʅɸ ʏʉʆ ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃʊ ʃʄɳɷʉ, ʏɻʆ ɷɿɲʅʊʌʔʘʍɻ ʃɲʏɲʄʊɶʘʆ
ɲʋʉʌʌʀʗɸʘʆ ʃɲɿ ɷɿɲʌʌʉʙʆ ɶɿɲ ʏɿʎ ʉʐʍʀɸʎ ʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎ ʃɲɿ ʊʄʉʐʎ ʏʉʐʎ ʌʑʋʉʐʎ ʋʉʐ
ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʍʏʉɀɹʌʉʎȰʏʉʐɅɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎȻʏɻʎɃɷɻɶʀɲʎ2008/105/ȵȾ,ʍʑʅʔʘʆɲʅɸ
ʏɿʎ ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ ʏʉʐ ȱʌɽʌʉʐ 5 ʏɻʎ Ƀɷɻɶʀɲʎ 2008/105/ȵȾ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʅɹʏʌɲ ʋʉʐ ʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ʅɸ ʍʏʉʖɸʐʅɹʆɲ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ ʏʘʆ ʍɻʅɸɿɲʃʙʆ ɲʋʉʌʌʀʗɸʘʆ ʍɸ ʋɸʌɿʉʖɹʎ
ʋʉʐʐʔʀʍʏɲʆʏɲɿʍɻʅɲʆʏɿʃɹʎʋɿɹʍɸɿʎɲʋʊʏɻʆɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲ.
x Ʌɸʌɿʉʌɿʍʅʉʀ ʍʏɻʆ ʃɲʏɲɶʌɲʔɼ ʏʉʐ ɲʌɷɸʐʏɿʃʉʑ ʆɸʌʉʑ. Ⱦɲʏɳ ʏɻʆ ʍʑʆʏɲʇɻ ʏʉʐ ɇʖɸɷʀʉʐ
ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎɷɿɲʋɿʍʏʙɽɻʃɸɻɲʋʉʐʍʀɲɸʆʊʎɸʆɿɲʀʉʐʅɻʏʌʙʉʐɲɷɸɿʉɷʉʏɻʅɹʆʘʆɲʋʉʄɼʗɸʘʆ
ʆɸʌʉʑ,ʃɲɽʙʎʃɲɿɻɲʋʉʐʍʀɲɸʆʊʎʍʑɶʖʌʉʆʉʐʅɻʖɲʆɿʍʅʉʑʃɲʏɲɶʌɲʔɼʎʏʘʆɲʋʉʄɼʗɸʘʆʍʏɲ
ʍɻʅɸʀɲɲʋʊʄɻʗɻʎɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆʃɲɿʐʋʊɶɸɿʘʆʐɷɳʏʘʆʃɲɿɿɷɿɲɿʏɹʌʘʎʍʏɿʎʐɷʌʉʄɻʗʀɸʎʋʉʐ
ɸʇʐʋɻʌɸʏʉʑʆ ɲʌɷɸʐʏɿʃʉʑʎ ʍʃʉʋʉʑʎ. Ɉɲ ɲʆʘʏɹʌʘ ʃɲʄʑʋʏʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʍʖɸʏɿʃɹʎ ɷʌɳʍɸɿʎ, ʋʉʐ
ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʍʏʉɅʌʊɶʌɲʅʅɲɀɹʏʌʘʆ.

15863

15864

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɇʖɹɷɿʉȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎɉɷɳʏʘʆ
ɉɷɲʏɿʃʊȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ(GR07) 

Ͳ278Ͳ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)16243 

ɉʋʉʄɸʃɳʆɻ͗ɻɸɷɲʔɿʃɼɹʃʏɲʍɻɲʋʊʏɻʆʉʋʉʀɲʍʐɶʃɸʆʏʌʙʆɸʏɲɿʏʉʍʑʆʉʄʉʏɻʎɲʋʉʌʌʉɼʎʅɹʍʘ
ʍɸɿʌɳʎ ʌɸʐʅɳʏʘʆ͕ ʋʉʏɲʅʙʆ ʃɲɿ ʋɿɽɲʆʙʎ ʄɿʅʆʙʆ ʍɸ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉ ʍɻʅɸʀʉ ʐɷɳʏɿʆʉʐ ʌɸʑʅɲʏʉʎ
;ʍʐʆɼɽʘʎʄʀʅʆɻʎɼʍʐʅɴʉʄɼʎʋʉʏɲʅʙʆͿ͘ 
Ʌɸʌɿʉʖɼʄɸʃɳʆɻʎɲʋʉʌʌʉɼʎʋʉʏɲʅʉʑ͗ɻɽɲʄɳʍʍɿɲʃɲɿʖɸʌʍɲʀɲɹʃʏɲʍɻ͕ʋʉʐɲʋʉʏɸʄɸʀʏɲɿɲʋʊ
ʅɿɲ ɼ ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎ ɶɸɿʏʉʆɿʃɹʎ ʄɸʃɳʆɸʎ ɲʋʉʌʌʉɼʎ ʋʉʏɲʅʉʑ ʅɲɺʀ ʅɸ ʏɲ ʍʐʆɲʔɼ ʐʋʊɶɸɿɲ ʃɲɿ
ʋɲʌɳʃʏɿɲʑɷɲʏɲ͕ʃɲɿɻʉʋʉʀɲʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺɸʏɲɿɷʐʆɳʅɸɿʏʉʐɳʌɽʌʉʐϯʋɲʌɳɶʌɲʔʉʎϭʘʎɻɴɲʍɿʃɼ
ʅʉʆɳɷɲɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʄɸʃɲʆʙʆɲʋʉʌʌʉɼʎʋʉʏɲʅʉʑ͘
Ȱʌʅʊɷɿɲ ɲʌʖɼ͗ ɲʌʖɼ ɼ ɲʌʖɹʎ ʋʉʐ ʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ɷʐʆɳʅɸɿ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ ϯ ʋɲʌɳɶʌɲʔʉʎ Ϯ ɼ
ʋɲʌɳɶʌɲʔʉʎϯ͘
Ⱦɲʏɳʍʏɲʍɻ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆ ʐɷɳʏʘʆ͗ ɻ ʍʐʆʉʄɿʃɼ ɹʃʔʌɲʍɻ ʏɻʎ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ɸʆʊʎ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʉʑ
ʐɷɲʏɿʃʉʑ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ͕ ʋʉʐ ʃɲɽʉʌʀɺɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏɿʎ ʖɲʅɻʄʊʏɸʌɸʎ ʏɿʅɹʎ ʏɻʎ ʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼʎ ʃɲɿ ʏɻʎ
ʖɻʅɿʃɼʎʏʉʐʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ͘
Ⱦɲʄɼ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆ ʐɷɳʏʘʆ͗ ɻ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʉʑ ʐɷɲʏɿʃʉʑ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
ʋʉʐʖɲʌɲʃʏɻʌʀɺɸʏɲɿʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆʃɲʄɼ͕ʏʊʍʉɲʋʊʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼʊʍʉʃɲɿɲʋʊʖɻʅɿʃɼɳʋʉʗɻ͘
Ⱦɲʏɳʍʏɲʍɻ ʐʋʊɶɸɿʘʆ ʐɷɳʏʘʆ͗ ɻ ʍʐʆʉʄɿʃɼ ɹʃʔʌɲʍɻ ʏɻʎ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʐʋʉɶɸʀʉʐ ʐɷɲʏɿʃʉʑ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ͕ ʋʉʐ ʃɲɽʉʌʀɺɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏɿʎ ʖɲʅɻʄʊʏɸʌɸʎ ʏɿʅɹʎ ʏɻʎ ʋʉʍʉʏɿʃɼʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ʖɻʅɿʃɼʎ ʏʉʐ
ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ͘
Ⱦɲʄɼ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʐʋʊɶɸɿʘʆ ʐɷɳʏʘʆ͗ ɻ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʐʋʊɶɸɿʉʐ ʐɷɲʏɿʃʉʑ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ʋʉʐ
ʖɲʌɲʃʏɻʌʀɺɸʏɲɿʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆʃɲʄɼ͕ʏʊʍʉɲʋʊʋʉʍʉʏɿʃɼʊʍʉʃɲɿɲʋʊʖɻʅɿʃɼɳʋʉʗɻ͘
Ƀɿʃʉʄʉɶɿʃɼ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ͗ ɻ ʋʉɿʉʏɿʃɼ ɹʃʔʌɲʍɻ ʏɻʎ ɷɿɳʌɽʌʘʍɻʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʐɷɳʏɿʆʘʆ
ʉɿʃʉʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆʋʉʐʍʐʆɷɹʉʆʏɲɿʅɸɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃɳʑɷɲʏɲ͕ɻʉʋʉʀɲʏɲʇɿʆʉʅɸʀʏɲɿʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉ
ʋɲʌɳʌʏɻʅɲs͘
Ⱦɲʄɼ ʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ͗ ɻ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɸʆʊʎ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆ ʐɷɳʏʘʆ ʏʉʉʋʉʀʉ
ʏɲʇɿʆʉʅɸʀʏɲɿʃɲʏΖɲʐʏʊʆʏʉʆʏʌʊʋʉʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʋɲʌɳʌʏɻʅɲs͘
Ⱦɲʄʊʉɿʃʉʄʉɶɿʃʊɷʐʆɲʅɿʃʊ͗ɻʃɲʏɳʍʏɲʍɻɸʆʊʎɿɷɿɲʀʏɸʌɲʏʌʉʋʉʋʉɿɻʅɹʆʉʐɼʏɸʖʆɻʏʉʑʐɷɲʏɿʃʉʑ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ͕ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ʏɲʇɿʆʉʅɸʀʏɲɿ ʃɲʏΖ ɲʐʏʊʆ ʏʉʆ ʏʌʊʋʉ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʍʖɸʏɿʃɹʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ
ʏʉʐʋɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎs͘
Ⱦɲʄɼ ʖɻʅɿʃɼ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆ ʐɷɳʏʘʆ͗ɻʖɻʅɿʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻʋʉʐɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿɶɿɲʏɻʆ
ɸʋʀʏɸʐʇɻʏʘʆʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆʍʏʊʖʘʆɶɿɲʏɲɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃɳʑɷɲʏɲ͕ʉɿʉʋʉʀʉɿʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲɿʍʏʉ
ɳʌɽʌʉ ϰ ʋɲʌɳɶʌɲʔʉʎ ϭ ʍʏʉɿʖɸʀʉ ɲͿ͕ ɷɻʄɲɷɼ ɻ ʖɻʅɿʃɼ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʋʉʐ ɹʖɸɿ ɸʋɿʏʑʖɸɿ ɹʆɲ
ʍʑʍʏɻʅɲ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆ ʐɷɳʏʘʆ͕ ʍʏʉ ʉʋʉʀʉ ʉɿ ʍʐɶʃɸʆʏʌʙʍɸɿʎ ʌʑʋʘʆ ɷɸʆ ʐʋɸʌɴɲʀʆʉʐʆ ʏɲ
ʋʌʊʏʐʋɲ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼʎ ʋʉɿʊʏɻʏɲʎ ʏɲ ʉʋʉʀɲ ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏʉ ʋɲʌɳʌʏɻʅɲ /y ʃɲɿ ɷʐʆɳʅɸɿ ʏɻʎ
ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐϳʏʉʐɳʌɽʌʉʐϭϲ͕ʃɲɽʙʎʃɲɿɷʐʆɳʅɸɿɳʄʄʘʆʍʐʆɲʔʙʆʃʉɿʆʉʏɿʃʙʆʆʉʅʉɽɸʏɻʅɳʏʘʆ
ʋʉʐɽɸʍʋʀɺʉʐʆʋʉɿʉʏɿʃɳʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɳʋʌʊʏʐʋɲʍɸʃʉɿʆʉʏɿʃʊɸʋʀʋɸɷʉ͘
Ⱦɲʄɼ ʖɻʅɿʃɼ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʐʋʊɶɸɿʘʆ ʐɷɳʏʘʆ͗ ɻ ʖɻʅɿʃɼ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ʐʋʊɶɸɿʘʆ
ʐɷɳʏʘʆ͕ɻʉʋʉʀɲʋʄɻʌʉʀʊʄʉʐʎʏʉʐʎʊʌʉʐʎʏʉʐʋʀʆɲʃɲϮ͘ϯ͘Ϯʏʉʐʋɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎs͘
Ʌʉʍʉʏɿʃɼ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ͗ ɻ ɹʃʔʌɲʍɻ ʏʉʐ ɴɲɽʅʉʑ ʍʏʉʆ ʉʋʉʀʉ ɹʆɲ ʍʑʍʏɻʅɲ ʐʋʊɶɸɿʘʆ ʐɷɳʏʘʆ
ɸʋɻʌɸɳɺɸʏɲɿɲʋʊɳʅɸʍɸʎʃɲɿɹʅʅɸʍɸʎɲʆʏʄɼʍɸɿʎ͘
ȴɿɲɽɹʍɿʅʉɿ ʋʊʌʉɿ ʐʋʊɶɸɿʘʆ ʐɷɳʏʘʆ͗ ʉ ʅɲʃʌʉʋʌʊɽɸʍʅʉʎ ʅɹʍʉʎ ɸʏɼʍɿʉʎ ʌʐɽʅʊʎ ɶɸʆɿʃɼʎ
ɲʆɲʏʌʉʔʉɷʊʏɻʍɻʎɸʆʊʎʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎʐʋʊɶɸɿʘʆʐɷɳʏʘʆʅɸʀʉʆʏʉʆʅɲʃʌʉʋʌʊɽɸʍʅʉʅɹʍʉɸʏɼʍɿʉ
ʌʐɽʅʊʌʉɼʎʋʉʐɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿɶɿɲʏɻʆɸʋʀʏɸʐʇɻʏʘʆʍʏʊʖʘʆʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼʎʋʉɿʊʏɻʏɲʎɶɿɲʏɲʍʐʆɲʔɼ
ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃɳʑɷɲʏɲʉɿʉʋʉʀʉɿʉʌʀɺʉʆʏɲɿʍʏʉɳʌɽʌʉϰ͕ɶɿɲʏɻʆɲʋʉʔʐɶɼʉɿɲʍɷɼʋʉʏɸʍɻʅɲʆʏɿʃɼʎ
ʅɸʀʘʍɻʎ ʏɻʎ ʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼʎ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʏʘʆ ʐɷɳʏʘʆ ɲʐʏʙʆ ʃɲɿ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʋʉʔʐɶɼ ʉɿɲʍɷɼʋʉʏɸ
ʍɻʅɲʆʏɿʃɼʎɺɻʅʀɲʎʏʘʆʍʐʆɲʔʙʆʖɸʌʍɲʀʘʆʉɿʃʉʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ͘
Ⱦɲʄɼʋʉʍʉʏɿʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻ͗ɻʃɲʏɳʍʏɲʍɻʋʉʐʉʌʀɺɸʏɲɿʍʏʉʆʋʀʆɲʃɲϮ͘ϭ͘Ϯʏʉʐʋɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎs͘

16244

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ȵʋɿʃʀʆɷʐʆɸʎ ʉʐʍʀɸʎ͗ ʉʐʍʀɸʎ ɼ ʉʅɳɷɸʎ ʉʐʍɿʙʆ ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ʏʉʇɿʃɹʎ͕ ʍʏɲɽɸʌɹʎ ʃɲɿ ɸʋɿʌʌɸʋɸʀʎ ʍɸ
ɴɿʉʍʐʍʍʙʌɸʐʍɻ͕ʃɲɽʙʎʃɲɿɳʄʄɸʎʉʐʍʀɸʎɼʉʅɳɷɸʎʉʐʍɿʙʆʋʉʐɷɻʅɿʉʐʌɶʉʑʆɲʆɳʄʉɶʉɴɲɽʅʊ
ɲʆɻʍʐʖʀɲʎ͘
Ƀʐʍʀɸʎʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎ͗ʉʐʍʀɸʎʋʉʐʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲɿʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉɳʌɽʌʉϭϲʋɲʌɳɶʌɲʔʉʎϮʃɲɿ
ɲʋɲʌɿɽʅʉʑʆʏɲɿ ʍʏʉ ʋɲʌɳʌʏɻʅɲ y͘ ɀɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ʉʐʍɿʙʆ ɲʐʏʙʆ ʐʋɳʌʖʉʐʆ ɸʋɿʃʀʆɷʐʆɸʎ ʉʐʍʀɸʎ
ʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎ͕ɷɻʄɲɷɼʉʐʍʀɸʎʃɲɽʉʌɿɺʊʅɸʆɸʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉɳʌɽʌʉϭϲʋɲʌɳɶʌɲʔʉɿϯʃɲɿϲ͕
ɶɿɲʏɿʎʉʋʉʀɸʎʋʌɹʋɸɿʆɲʄɻʔɽʉʑʆʅɹʏʌɲʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉɳʌɽʌʉϭϲʋɲʌɳɶʌɲʔʉɿϭʃɲɿϴ͘
Ɇʑʋʉʎ͗ ʃɳɽɸ ʉʐʍʀɲ ʋʉʐ ɸʅʋɸʌɿɹʖɸɿ ʏʉʆ ʃʀʆɷʐʆʉ ʆɲ ʋʌʉʃɲʄɹʍɸɿ ʌʑʋɲʆʍɻ͕ ɿɷʀʘʎ ɲʐʏɹʎ ʋʉʐ
ɲʋɲʌɿɽʅʉʑʆʏɲɿʍʏʉʋɲʌɳʌʏɻʅɲs///͘
Ȱʋɸʐɽɸʀɲʎ ɲʋʊʌʌɿʗɻ ʍʏɲ ʐʋʊɶɸɿɲ ʑɷɲʏɲ͗ ɲʋʊʌʌɿʗɻ ʌʑʋʘʆ ʍʏɲ ʐʋʊɶɸɿɲ ʑɷɲʏɲ ʖʘʌʀʎ ʆɲ
ɷɿɲʋɸʌɳʍʉʐʆʏʉɹɷɲʔʉʎɼʏʉʐʋɹɷɲʔʉʎ͘
Ɇʑʋɲʆʍɻ͗ɻ͕ʍʐʆɸʋɸʀɲɲʆɽʌʙʋɿʆʘʆɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ͕ɳʅɸʍɻɼɹʅʅɸʍɻɸɿʍɲɶʘɶɼ͕ʍʏʉʆɲɹʌɲ͕ʏʉ
ʆɸʌʊ ɼ ʏʉ ɹɷɲʔʉʎ͕ ʉʐʍɿʙʆ ɼ ɽɸʌʅʊʏɻʏɲʎ ʋʉʐ ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ɸʋɿɺɼʅɿɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ʐɶɸʀɲ ʏʉʐ
ɲʆɽʌʙʋʉʐɼɶɿɲʏɻʆʋʉɿʊʏɻʏɲʏʘʆʐɷɳʏɿʆʘʆʉɿʃʉʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆɼʏʘʆʖɸʌʍɲʀʘʆʉɿʃʉʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ
ʋʉʐɸʇɲʌʏʙʆʏɲɿɳʅɸʍɲɲʋʊʐɷɲʏɿʃɳʉɿʃʉʍʐʍʏɼʅɲʏɲ͕ʍʐʆʏɸʄʉʑʆʍʏɻʔɽʉʌɳʐʄɿʃɼʎɿɷɿʉʃʏɻʍʀɲʎ͕
ɼ ɸʋɻʌɸɳɺʉʐʆ ɷʐʍʅɸʆʙʎ ɼ ʋɲʌɸʅɴɲʀʆʉʐʆ ʍɸ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɸʎ ɲʆɲʗʐʖɼʎ ɼ ʍɸ ʄʉɿʋɹʎ ʆʊʅɿʅɸʎ
ʖʌɼʍɸɿʎʏʉʐʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ͘
Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʉʀʍʏʊʖʉɿ͗ʉɿʍʏʊʖʉɿʋʉʐɽɸʍʋʀɺɸɿʏʉɳʌɽʌʉϰ͘
Ʌʉɿʉʏɿʃʊ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʊ ʋʌʊʏʐʋʉ͗ ɻ ʍʐɶʃɹʆʏʌʘʍɻ͕ ʍʏʉ ʆɸʌʊ͕ ʏʉ ʀɺɻʅɲ ɼ ʏʉ ɴɿʊʃʉʍʅʉ͕
ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉʐʌʑʋʉʐɼʉʅɳɷɲʎʌʑʋʘʆʏɻʎʉʋʉʀɲʎɷɸʆʋʌɹʋɸɿʆɲʍɻʅɸɿʙʆɸʏɲɿʐʋɹʌɴɲʍɻ͕ʙʍʏɸ
ʆɲʋʌʉʍʏɲʏɸʑɸʏɲɿɻʐɶɸʀɲʏʉʐɲʆɽʌʙʋʉʐʃɲɿʏʉʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ͘
ɇʐʆɷʐɲʍʅɹʆɻ ʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻ͗ ʉ ɹʄɸɶʖʉʎ ʏʘʆ ɲʋʉʌʌʀʗɸʘʆ ʃɲɿ ʏʘʆ ɸʃʋʉʅʋʙʆ ʍʏɲ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃɳ
ʑɷɲʏɲʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻʋʉʐɸʃʏʀɽɸʏɲɿʍʏʉɳʌɽʌʉϭϬ͘
Ɂɸʌʊ ʋʉʐ ʋʌʉʉʌʀɺɸʏɲɿ ɶɿɲ ɲʆɽʌʙʋɿʆɻ ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻ͗ ɻ ʀɷɿɲ ɹʆʆʉɿɲ ʊʋʘʎ ʃɲɿ ʍʏɻʆ ʉɷɻɶʀɲ
ϴϬͬϳϳϴͬȵɃȾ͕ʊʋʘʎʏʌʉʋʉʋʉɿɼɽɻʃɸɲʋʊʏɻʆʉɷɻɶʀɲϵϴͬϴϯͬȵȾ͘
ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʑɷɲʏʉʎ͗ ʊʄɸʎ ʉɿ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʉɿ ʉʋʉʀɸʎ ʋɲʌɹʖʉʐʆ͕ ɶɿɲ ʏɲ ʆʉɿʃʉʃʐʌɿɳ͕ ʏɿʎ ɷɻʅʊʍɿɸʎ
ʐʋɻʌɸʍʀɸʎɼɶɿɲʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ͗
ɲͿ ɳʆʏʄɻʍɻ͕ ʃɲʏɲʃʌɳʏɻʍɻ͕ ɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻ͕ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ ʃɲɿ ɷɿɲʆʉʅɼ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆ ɼ ʐʋʊɶɸɿʘʆ
ʐɷɳʏʘʆͼ
ɴͿ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ʍʐʄʄʉɶɼʎ ʃɲɿ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ ʄʐʅɳʏʘʆ͕ ʉɿ ʉʋʉʀɸʎ ʍʏɻ ʍʐʆɹʖɸɿɲ
ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿʉʑʆɲʋʉʌʌʀʗɸɿʎʍɸɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃɳʑɷɲʏɲ͘
ɍʌɼʍɻ ʑɷɲʏʉʎ͗ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʑɷɲʏʉʎ ʅɲɺʀ ʅɸ ʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸ ɳʄʄɻ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ʋʉʐ
ʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺɸʏɲɿ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ɳʌɽʌʉ ϱ ʃɲɿ ʏʉ ʋɲʌɳʌʏɻʅɲ // ʃɲɿ ɻ ʉʋʉʀɲ ɹʖɸɿ ʍɻʅɲʆʏɿʃɹʎ
ɸʋɿʋʏʙʍɸɿʎʍʏɻʆʃɲʏɳʍʏɲʍɻʏʘʆʐɷɳʏʘʆ͘ȸɹʆʆʉɿɲɲʐʏɼɹʖɸɿɸʔɲʌʅʉɶɼɶɿɲʏʉʐʎʍʃʉʋʉʑʎʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ ϭ ʃɲɿ ʏɻʎ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼʎ ɲʆɳʄʐʍɻʎ ʋʉʐ ɷɿɸʇɳɶɸʏɲɿ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ɳʌɽʌʉ ϱ ʃɲɿ ʏʉ
ʋɲʌɳʌʏɻʅɲ///ʍʏʉɿʖɸʀʉɴͿ͘
Ƀʌɿɲʃɹʎʏɿʅɹʎɸʃʋʉʅʋɼʎ͗ɻʅɳɺɲ͕ɸʃʔʌɲʍʅɹʆɻʍɸʍʖɹʍɻʅɸʉʌɿʍʅɹʆɸʎɸɿɷɿʃɹʎʋɲʌɲʅɹʏʌʉʐʎ͕ɻ
ʍʐɶʃɹʆʏʌʘʍɻɼͬʃɲɿɻʍʏɳɽʅɻʅɿɲʎɸʃʋʉʅʋɼʎ͕ʏɻʎʉʋʉʀɲʎɷɸʆɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿɻʐʋɹʌɴɲʍɻʃɲʏɳʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʅɿɲʎ ɼ ʋɸʌɿʍʍʉʏɹʌʘʆ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʘʆ ʖʌʉʆɿʃʙʆ ʋɸʌɿʊɷʘʆ͘ Ƀʌɿɲʃɹʎ ʏɿʅɹʎ ɸʃʋʉʅʋɼʎ
ʅʋʉʌʉʑʆɸʋʀʍɻʎʆɲʉʌʀɺʉʆʏɲɿʃɲɿɶɿɲʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɸʎʉʅɳɷɸʎ͕ʉɿʃʉɶɹʆɸɿɸʎɼʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎʉʐʍɿʙʆ͕
ɿɷʀʘʎ ɷɸ ʊʍɸʎ ʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏʉ ɳʌɽʌʉ ϭϲ͘ Ƀɿ ʉʌɿɲʃɹʎ ʏɿʅɹʎ ɸʃʋʉʅʋɼʎ ʉʐʍɿʙʆ ɿʍʖʑʉʐʆ
ʃɲʆʉʆɿʃɳʍʏʉʍɻʅɸʀʉʊʋʉʐʉɿɸʃʋʉʅʋɹʎɴɶɲʀʆʉʐʆɲʋʊʏɻʆɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ͕ʖʘʌʀʎʆɲʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ͕
ɶɿɲ ʏʉʆ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊ ʏʉʐʎ͕ ɻ ʏʐʖʊʆ ɲʌɲʀʘʍɼ ʏʉʐʎ͘ Ʉʍʉʆ ɲʔʉʌɳ ʏɿʎ ɹʅʅɸʍɸʎ ɲʋʉʌʌʀʗɸɿʎ ʍʏʉ
ʆɸʌʊ͕ʉɿɸʋɿʋʏʙʍɸɿʎɸʆʊʎʍʏɲɽʅʉʑɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎʄʐʅɳʏʘʆʅʋʉʌʉʑʆʆɲʍʐʆʐʋʉʄʉɶʀɺʉʆʏɲɿʃɲʏɳ
ʏʉʆ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊ ʏʘʆ ʉʌɿɲʃʙʆ ʏɿʅʙʆ ɸʃʋʉʅʋɼʎ ʏɻʎ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻʎ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ͕ ʐʋʊ ʏɻʆ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

16245

ʋʌʉʒʋʊɽɸʍɻ ʊʏɿ ʃɲʏʉʖʐʌʙʆɸʏɲɿ ɿʍʉɷʑʆɲʅʉ ɸʋʀʋɸɷʉ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʏʉʐ ʊʄʉʐ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ ʃɲɿ
ʊʏɿɷɸʆɶɸʆʆʙʆʏɲɿʅɸɶɲʄʑʏɸʌɲʌʐʋɲʆʏɿʃɳʔʉʌʏʀɲɶɿɲʏʉʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ͘
ȶʄɸɶʖʉɿɸʃʋʉʅʋʙʆ͗ɹʄɸɶʖʉɿʉɿʉʋʉʀʉɿɲʋɲɿʏʉʑʆʋɸʌɿʉʌɿʍʅʊʅɿɲʎʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻʎɸʃʋʉʅʋɼʎ͕ʋ͘ʖ͘
ʅɿɲ ʉʌɿɲʃɼ ʏɿʅɼ ɸʃʋʉʅʋɼʎ͕ ɼ ʉɿ ʉʋʉʀʉɿ ʉʌʀɺʉʐʆ͕ ʃɲʏΖ ɳʄʄʉ ʏʌʊʋʉ͕ ʊʌɿɲ ɼ ʍʐʆɽɼʃɸʎ ɶɿɲ ʏɿʎ
ɸʋɿʋʏʙʍɸɿʎ͕ ʏɻ ʔʑʍɻ ɼ ɳʄʄɲ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ ʅɿɲʎ ɸʃʋʉʅʋɼʎ ɼ ʏɿʎ ʍʐʆɽɼʃɸʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʋʉʐ
ɸʋɻʌɸɳɺʉʐʆ ʏɿʎ ɸʃʋʉʅʋɹʎ͘ ȸ ʖʌɼʍɻ ʏʉʐ ʊʌʉʐ ɹʄɸɶʖʉʎ ɸʃʋʉʅʋʙʆ ʍʏɻʆ ʋɲʌʉʑʍɲ ʉɷɻɶʀɲ͕ ʍɸ
ʍʖɹʍɻʅɸʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʉʋʉɿɲʍɷɼʋʉʏɸɳʄʄɻʎʉɷɻɶʀɲʎ͕ɷɸʆʅʋʉʌɸʀʆɲɽɸʘʌɸʀʏɲɿʘʎʆɹɲɸʌʅɻʆɸʀɲ
ʏʘʆɷɿɲʏɳʇɸʘʆɲʐʏʙʆ͘ 

16246

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɇʐʆʏʉʅʉɶʌɲʔʀɸʎ
Ʌɲʌɲʃɳʏʘ ɷʀʆɸʏɲɿ ʍʐʆʉʋʏɿʃʊʎ ʋʀʆɲʃɲʎ ʍʐʆʏʉʅʉɶʌɲʔɿʙʆ ʋʉʐ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʍʏɲ ʃɸʀʅɸʆɲ ʏʘʆ
ʏʘʆ ɇʖɸɷʀʘʆ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʏʘʆ ȿɸʃɲʆʙʆ Ȱʋʉʌʌʉɼʎ ʏɻʎ ʖʙʌɲʎ ɲʄʄɳ ʃɲɿ ʍʏɻ ɇʏʌɲʏɻɶɿʃɼ ɀɸʄɹʏɻ
Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆȵʋɿʋʏʙʍɸʘʆ͘
ȰȰ
ȰȵɅ
ȰɃɇȰȾ
ȰɅȰ
ȰɅȵ
Ȳȴ
ȲȵɅȵ
ȲȻɅȵ
ȳȵɏɈȵȵ
ȳɃȵȲ
ȳɅɇ
ȳɇɅ
ȳɍȾ
ȴȵ
ȴȵȸ
ȴȵȾȵ
ȴȵɉȰ
ȴȾ
ȵȰɇ
ȵȳɉ
ȵȴȵɉȰ
ȵȴɅɅ
ȵȵ
ȵȵȿ
ȵȺȻȰȳȵ
ȵȾ
ȵȾȲɉ
ȵȾȾȵ
ȵȿȾȵȺȵ
ȵȿɇɈȰɈ
ȵɀɉ
ȵɃȾ
ȵɅ
ȵɅɅȵɆ
ȵɅɍɇȰȰ
ȵɇɅȰ
ȵɈɉɀɅ
ȷȵɅ
ȷɃȵ
Ȼȳɀȵ
/

ȰɸɿʔʊʌʉʎȰʆɳʋʏʐʇɻ
ȰʃɲɽɳʌɿʍʏʉȵɶʖʙʌɿʉɅʌʉʁʊʆ
ȰʌɷɸʐʏɿʃʊʎɃʌɶɲʆɿʍʅʊʎɇʏʐʅʔɲʄʀɲʎȰʍʘʋʉʑȾʉʌɿʆɽʀɲʎ
ȰʃɲɽɳʌɿʍʏɻɅʌʉʍʏɿɽɹʅɸʆɻȰʇʀɲ
Ȱʆɲʆɸʙʍɿʅɸʎʋɻɶɹʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎ
Ȳɲʍɿʄɿʃʊȴɿɳʏɲɶʅɲ
ȲɿʉʅɻʖɲʆɿʃɼȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼɅɸʌɿʉʖɼ
ȲɿʉʅɻʖɲʆɿʃɼɅɸʌɿʉʖɼ
ȳɸʘʏɸʖʆɿʃʊȵʋɿʅɸʄɻʏɼʌɿʉȵʄʄɳɷɲʎ
ȳɸʆɿʃʊʎɃʌɶɲʆɿʍʅʊʎȵɶɶɸʀʘʆȲɸʄʏɿʙʍɸʘʆ
ȳɸʆɿʃʊɅʉʄɸʉɷʉʅɿʃʊɇʖɹɷɿʉ
ȳɸʘɶʌɲʔɿʃɳɇʐʍʏɼʅɲʏɲɅʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ
ȳɸʆɿʃʊɍɻʅɸʀʉȾʌɳʏʉʐʎ
ȴɻʅʉʏɿʃɼȵʆʊʏɻʏɲ
ȴɻʅʊʍɿɲȵʋɿʖɸʀʌɻʍɻȸʄɸʃʏʌɿʍʅʉʑ
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻȵʄɹɶʖʉʐȾɲʏɲʍʃɸʐʙʆȶʌɶʘʆ
ȴɻʅʉʏɿʃɼȵʋɿʖɸʀʌɻʍɻɊɷʌɸʐʍɻʎͲȰʋʉʖɹʏɸʐʍɻʎ
ȴɻʅʉʏɿʃɼȾʉɿʆʊʏɻʏɲ
ȶʆʘʍɻȰɶʌʉʏɿʃʙʆɇʐʆɸʏɲɿʌɿʍʅʙʆ
ȵɿɷɿʃɼȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲɉɷɳʏʘʆ
ȶʆʘʍɻȴɻʅʉʏɿʃʙʆ ȵʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ ɊɷʌɸʐʍɻʎͲȰʋʉʖɹʏɸʐʍɻʎ
ȵɽʆɿʃʊȴʀʃʏʐʉɅʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆɅɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ
ȵʐʌʘʋɲʁʃɼȶʆʘʍɻ
ȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻȵʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎȿʐʅɳʏʘʆ
ȵɽʆɿʃʊȼɷʌʐʅɲȰɶʌʉʏɿʃɼʎȶʌɸʐʆɲʎ
ȵʐʌʘʋɲʁʃʊȾʉɿʆʉɴʉʑʄɿʉ
ȵʄʄɻʆɿʃʊȾɹʆʏʌʉȲɿʉʏʊʋʘʆͲ ɉɶʌʉʏʊʋʘʆ
ȵʄʄɻʆɿʃʊȾɹʆʏʌʉȾʉɿʆʘʆɿʃʙʆȵʌɸʐʆʙʆ
ȵʄʄɻʆɿʃʊȾɹʆʏʌʉȺɲʄɳʍʍɿʘʆȵʌɸʐʆʙʆ
ȵʄʄɻʆɿʃɼɇʏɲʏɿʍʏɿʃɼȰʌʖɼ
ȵɽʆɿʃɼɀɸʏɸʘʌʉʄʉɶɿʃɼɉʋɻʌɸʍʀɲ
ȵʐʌʘʋɲʁʃɼɃɿʃʉʆʉʅɿʃɼȾʉɿʆʊʏɻʏɲ
ȵʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃʊɅʌʊɶʌɲʅʅɲ
ȵʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃʊɅʌʊɶʌɲʅʅɲɅɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ
ȵɿɷɿʃʊɅʄɲʀʍɿʉɍʘʌʉʏɲʇɿʃʉʑɇʖɸɷɿɲʍʅʉʑʃɲɿȰɸɿʔʊʌʉʐȰʆɳʋʏʐʇɻʎ
ȵɽʆɿʃʊɇʏʌɲʏɻɶɿʃʊɅʄɲʀʍɿʉɇʏɼʌɿʇɻʎ
ȵɽʆɿʃɼɈʌɳʋɸɺɲɉɷʌʉʄʉɶɿʃɼʎʃɲɿɀɸʏɸʘʌʉʄʉɶɿʃɼʎɅʄɻʌʉʔʉʌʀɲʎ
ȷʙʆɻȵɿɷɿʃɼʎɅʌʉʍʏɲʍʀɲʎ
ȷʙʆɻɃɿʃɿʍʏɿʃʉʑȵʄɹɶʖʉʐ
ȻʆʍʏɿʏʉʑʏʉȳɸʘʄʉɶɿʃʙʆΘɀɸʏɲʄʄɸʐʏɿʃʙʆȵʌɸʐʆʙʆ
ȻʆʍʏɿʏʉʑʏʉȵɶɶɸʀʘʆȲɸʄʏɿʙʍɸʘʆ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ȼȵɉ
ȻɈɉɇ
ȾɅɇ
ȾɉȰ
Ⱦɉɉ
ȿȰɅ
ɀȻɅ
ɀȾɃ
ɀɃȴ
ɀɅȵ
ɀɉȸȵ
Ɂ
Ɂȴ
ɁȵɃ
Ƀȴ
ɃȵȲ
ɃɅȰȰɍ
ɃɅȵȾȵɅȵ
ɃɅɅ
ɃɅɇ
ɃɅɉ
ɃɈȰ
ɅȰɇȵȳȵɇ
Ʌȴ
Ʌȵ
Ʌȵȴ
ɅȵɅ
ɅȵɅȴ
ɅȵɆɅɃ
ɅȵɃ
ɅȿȰɅ
ɅɃɈȰ
ɅɅ
ɅɅɅ
ɅɅɍɇȰȰ
ɆȰȵ
ɇɀɅȵ
ɇɅȵ
ɇɈȰȾɃȴ
ɇɍɃɃȰɅ
ɈȵȴȾ
Ɉȵȵ
ɈȾ
ɈȾɇ
ɈɃȵȲ

Ȼʆʍʏɿʏʉʑʏʉȵʍʘʏɸʌɿʃʙʆɉɷɳʏʘʆ
ȻɷɿɲɿʏɹʌʘʎɈʌʉʋʉʋʉɿɻʅɹʆʉɉɷɲʏɿʃʊɇʑʍʏɻʅɲ
ȾʉɿʆʉʏɿʃʊɅʄɲʀʍɿʉɇʏɼʌɿʇɻʎ
ȾʉɿʆɼɉʋʉʐʌɶɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ
Ⱦɸʆʏʌɿʃɼɉʋɻʌɸʍʀɲɉɷɳʏʘʆ
ȿɸʃɳʆɻȰʋʉʌʌʉɼʎɅʉʏɲʅʉʑ
ɀʉʆɳɷɸʎȻʍʉɷʑʆɲʅʉʐɅʄɻɽʐʍʅʉʑ
ɀɻȾʐɴɸʌʆɻʏɿʃɼɃʌɶɳʆʘʍɻ
ɀɹɶɿʍʏʉɃɿʃʉʄʉɶɿʃʊȴʐʆɲʅɿʃʊ
ɀɸʄɹʏɻɅɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆȵʋɿʋʏʙʍɸʘʆ
ɀɿʃʌʊɉɷʌʉɻʄɸʃʏʌɿʃʊȶʌɶʉ
Ɂʊʅʉʎ
Ɂʉʅʉɽɸʏɿʃʊȴɿɳʏɲɶʅɲ
ɁɹɲȵɽʆɿʃɼɃɷʊʎ
Ƀɷɻɶʀɸʎ
ɃʌɶɲʆɿʍʅʊʎȵɶɶɸʀʘʆȲɸʄʏɿʙʍɸʘʆ
ɃʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆʉɅʌʊɶʌɲʅʅɲȰʆɳʋʏʐʇɻʎȰɶʌʉʏɿʃʉʑɍʙʌʉʐ
ɃʌɶɲʆɿʍʅʊʎɅʄɻʌʘʅʙʆʃɲɿȵʄɹɶʖʉʐȾʉɿʆʉʏɿʃʙʆȵʆɿʍʖʑʍɸʘʆɅʌʉʍɲʆɲʏʉʄɿʍʅʉʑʃɲɿ
ȵɶɶʐɼʍɸʘʆ
ɃɿʃʉʄʉɶɿʃɳɅʉɿʉʏɿʃɳɅʌʊʏʐʋɲ
ɃʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆʉɅʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʊɇʑʍʏɻʅɲ
ɃɷɻɶʀɲɅʄɲʀʍɿʉɶɿɲʏɲɊɷɲʏɲ
ɃʌɶɲʆɿʍʅʊʎɈʉʋɿʃɼʎȰʐʏʉɷɿʉʀʃɻʍɻʎ
ɅɲʆɸʄʄɼʆɿɲɇʐʆʉʅʉʍʋʉʆɷʀɲȵʆʙʍɸʘʆȰɶʌʉʏɿʃʙʆɇʐʆɸʏɲɿʌɿʍʅʙʆ
Ʌʌʉɸɷʌɿʃʊȴɿɳʏɲɶʅɲ
Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼȵʆʊʏɻʏɲ
Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼȶʆʘʍɻȴɼʅʘʆ
ɅɸʌɿʉʖɼȵɿɷɿʃɼʎɅʌʉʍʏɲʍʀɲʎ
Ʌɸʌɿʉʖɼ ȵʄɹɶʖʉʐʃɲɿɅɸʌɿʉʌɿʍʅʉʑȴʊʅɻʍɻʎ
ɅɸʌɿʉʖɼȵɿɷɿʃɳɆʐɽʅɿɺʊʅɸʆɻʎɅʉʄɸʉɷʊʅɻʍɻʎ
ɅɲʄɲɿɳȵɽʆɿʃɼɃɷʊʎ
ɅɸʌɿʉʖɼȿɸʃɳʆɻʎȰʋʉʌʌʉɼʎɅʉʏɲʅʉʑ
ɅɸʌɿʉʖɼɃʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆɻʎɈʉʐʌɿʍʏɿʃɼʎȰʆɳʋʏʐʇɻʎ
Ʌʌʉʍʏɲʏɸʐʊʅɸʆɻ;ɸʎͿɅɸʌɿʉʖɼ;ɹʎͿ
ɅʌʊʏʐʋɲɅʉɿʊʏɻʏɲʎɅɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ
ɅɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʊɅʄɲʀʍɿʉɍʘʌʉʏɲʇɿʃʉʑɇʖɸɷɿɲʍʅʉʑʃɲɿȰɸɿʔʊʌʉʐȰʆɳʋʏʐʇɻʎ
ɆʐɽʅɿʍʏɿʃɼȰʌʖɼȵʆɹʌɶɸɿɲʎ
ɇʏʌɲʏɻɶɿʃɼɀɸʄɹʏɻɅɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆȵʋɿʋʏʙʍɸʘʆ
ɇʏʌɲʏɻɶɿʃɼɅɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼʎȵʃʏʀʅɻʍɻʎ
ɇʏɲʏɿʍʏɿʃɼɈɲʇɿʆʊʅɻʍɻʏʘʆȾʄɳɷʘʆɃɿʃʉʆʉʅɿʃɼʎȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ
ɇʖɹɷɿʉɍʘʌʉʏɲʇɿʃɼʎʃɲɿɃɿʃɿʍʏɿʃɼʎɃʌɶɳʆʘʍɻʎȰʆʉɿʃʏɼʎɅʊʄɻʎ
ɈʉʋɿʃɼȶʆʘʍɻȴɼʅʘʆʃɲɿȾʉɿʆʉʏɼʏʘʆ
Ɉɸʖʆɿʃʊȵʋɿʅɸʄɻʏɼʌɿʉȵʄʄɳɷɲʎ
ɈʉʋɿʃɼȾʉɿʆʊʏɻʏɲ
ɈʊʋʉʎȾʉɿʆʉʏɿʃɼʎɇɻʅɲʍʀɲʎ
ɈʉʋɿʃʊʎɃʌɶɲʆɿʍʅʊʎȵɶɶɸʀʘʆȲɸʄʏɿʙʍɸʘʆ

16247

16248

Ɉɇ
Ɉɉɇ
ɉȴ
ɉɅȰȰɈ
ɉɅȰɁ
ɉɅȵȾȰ
ɉɅȵɍɏȴȵ
ɉɅɉɀȵȴȻ
ɉɇ
ɉɉɇ
ɌȵȾ
ɍȰȴȰ
ɍɇ
ɍɉɈȰ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ɉɲʅɸʀʉɇʐʆʉʖɼʎ
Ɉɸʖʆɻʏʊɉɷɲʏɿʃʊɇʑʍʏɻʅɲ
ɉɷɲʏɿʃʊȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲ
ɉʋʉʐʌɶɸʀʉȰɶʌʉʏɿʃɼʎȰʆɳʋʏʐʇɻʎʃɲɿɈʌʉʔʀʅʘʆ
ɉʋʉʐʌɶɸʀʉȰʆɳʋʏʐʇɻʎ
ɉʋʉʐʌɶɸʀʉɅɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ͕ȵʆɹʌɶɸɿɲʎʃɲɿȾʄɿʅɲʏɿʃɼʎȰʄʄɲɶɼʎ
ɉʋʉʐʌɶɸʀʉɅɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ͕ ɍʘʌʉʏɲʇʀɲʎʃɲɿȴɻʅʉʍʀʘʆȶʌɶʘʆ
ɉʋʉʐʌɶɸʀʉɉʋʉɷʉʅʙʆ͕ ɀɸʏɲʔʉʌʙʆʃɲɿȴɿʃʏʑʘʆ
ɉɷɲʏɿʃʊɇʑʍʏɻʅɲ
ɉʋʊɶɸɿɲɉɷɲʏɿʃɳɇʐʍʏɼʅɲʏɲ
ɌʑʄʄʉȵʔɻʅɸʌʀɷɲʎʏɻʎȾʐɴɸʌʆɼʍɸʘʎ
ɍʙʌʉʎȰʆɸʇɹʄɸɶʃʏɻʎȴɿɳɽɸʍɻʎȰʋʉʌʌɿʅʅɳʏʘʆ
ɍʘʌʉʏɲʇɿʃʊʎɇʖɸɷɿɲʍʅʊʎ
ɍʙʌʉʎɉɶɸɿʉʆʉʅɿʃɼʎɈɲʔɼʎȰʋʉʌʌɿʅʅɳʏʘʆ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȰ͗

16249 

ɈʉʋɲʌɳʌʏɻʅɲȰɲʋʉʏɸʄɸʀʏɲɿɲʋʊʏɲʋɲʌɲʃɳʏʘɉʋʉʍʏɻʌɿʃʏɿʃɳȾɸʀʅɸʆɲʋʉʐʍʐʆʉɷɸʑʉʐʆʏʉʋɲʌʊʆ
ɇʖɹɷɿʉȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʏʉʐɉȴϬϮʃɲɿɲʋʉʏɸʄʉʑʆɲʆɲʋʊʍʋɲʍʏʉʏʅɼʅɲʏʉʐ͗
ϭ͘ Ⱦɲɽʉʌɿʍʅʊʎ ʃɲɿ ʃɲʏɲɶʌɲʔɼ ɲʌʅʊɷɿʘʆ ɲʌʖʙʆ ʃɲɿ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʎ ʋɸʌɿʉʖɼʎ ɳʍʃɻʍɻʎ ʏʘʆ
ɲʌʅʉɷɿʉʏɼʏʘʆʏʉʐʎ;Ʌɲʌɲɷʉʏɹʉϭ͕ȰʔɳʍɻʎͿ
Ϯ͘ ɍɲʌɲʃʏɻʌɿʍʅʊʎʃɲɿʏʐʋʉʄʉɶʀɲɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆʐɷɲʏɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ͕ɲʌʖɿʃʊʎʃɲɿʋɸʌɲɿʏɹʌʘ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʅʊʎʏʘʆʐʋʊɶɸɿʘʆʐɷɲʏɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ;Ʌɲʌɲɷʉʏɹʉϱ͕ȰʔɳʍɻʎͿ
ϯ͘ Ɉʐʋʉʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɹʎ ʍʐʆɽɼʃɸʎ ɲʆɲʔʉʌɳʎ ɶɿɲ ʏʉʐʎ ʏʑʋʉʐʎ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆ ʐɷɲʏɿʃʙʆ
ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ;Ʌɲʌɲɷʉʏɹʉϲ͕ȰʔɳʍɻʎͿ
ϰ͘ Ƀʌɿʍʏɿʃʊʎ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʎ ʏʘʆ ɿɷɿɲɿʏɹʌʘʎ ʏʌʉʋʉʋʉɿɻʅɹʆʘʆ ʃɲɿ ʏɸʖʆɻʏʙʆ ʐɷɲʏɿʃʙʆ
ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ;Ʌɲʌɲɷʉʏɹʉϳ͕ȰʔɳʍɻʎͿ
ϱ͘ Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʃɲɿ ʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻ ʏɻʎ ʋʉɿʉʏɿʃɼʎ ;ʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼʎ ʃɲɿ ʖɻʅɿʃɼʎͿ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʏʘʆ
ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆʐɷɲʏɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ;Ʌɲʌɲɷʉʏɹʉϵ͕ȰʔɳʍɻʎͿ
ϲ͘ Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʃɲɿ ʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻ ʏɻʎ ʋʉɿʉʏɿʃɼʎ ;ʖɻʅɿʃɼʎͿ ʃɲɿ ʋʉʍʉʏɿʃɼʎ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʏʘʆ
ʐʋʊɶɸɿʘʆʐɷɲʏɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ;ɅɲʌɲɷʉʏɹʉϭϬ͕ȰʔɳʍɻʎͿ
ϳ͘ ȵʆɻʅɹʌʘʍɻ ʏʘʆ ʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ ʏɻʎ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʏʘʆ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆ ʃɲɿ
ʐʋʊɶɸɿʘʆʐɷɳʏʘʆ;Ʌɲʌɲɷʉʏɹʉϭ͕ȲʔɳʍɻʎͿ

16250

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȲ͗

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ɈʉʋɲʌɳʌʏɻʅɲȲɲʋʉʏɸʄɸʀʏɲɿɲʋʊʏɲʋɲʌɲʃɳʏʘɉʋʉʍʏɻʌɿʃʏɿʃɳȾɸʀʅɸʆɲʋʉʐʍʐʆʉɷɸʑʉʐʆʏʉʋɲʌʊʆ
ɇʖɹɷɿʉȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʏʉʐɉȴϬϮʃɲɿɲʋʉʏɸʄʉʑʆɲʆɲʋʊʍʋɲʍʏʉʏʅɼʅɲʏʉʐ͗
ϭ͘ Ȱʆɳʄʐʍɻ ɲʆɽʌʘʋʉɶɸʆʙʆ ʋɿɹʍɸʘʆ ʃɲɿ ʏʘʆ ɸʋɿʋʏʙʍɸʙʆ ʏʉʐʎ ʍʏɲ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃɳ ʃɲɿ ʍʏɲ
ʐʋʊɶɸɿɲʐɷɲʏɿʃɳʍʐʍʏɼʅɲʏɲ;Ʌɲʌɲɷʉʏɹʉϴ͕ȰʔɳʍɻʎͿ
Ϯ͘ Ⱦɲʏɳʄʉɶʉʎ ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʘʆ ʃɲɿ ʆɹʘʆ ɹʌɶʘʆͬɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆͬʏʌʉʋʉʋʉɿɼʍɸʘʆ͕ ʅɸ ʏɲ
ʃʉɿʆʘʆɿʃʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃɳʉʔɹʄɻʋʉʐɸʇʐʋɻʌɸʏʉʑʆʏɲɿ;ɅɲʌɲɷʉʏɹʉϭϮ͕ȰʔɳʍɻʎͿ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

16251

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȳ͗
Ɉʉ ʋɲʌɳʌʏɻʅɲ ȳ ɲʋʉʏɸʄɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ʋɲʌɲʃɳʏʘ ɉʋʉʍʏɻʌɿʃʏɿʃʊ Ⱦɸʀʅɸʆʉ ʋʉʐ ʍʐʆʉɷɸʑɸɿ ʏʉ ʋɲʌʊʆ
ɇʖɹɷɿʉȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʏʉʐɉȴϬϮʃɲɿɲʋʉʏɸʄɸʀɲʆɲʋʊʍʋɲʍʏʉʏʅɼʅɲʏʉʐ͗
ϭ͘ ɀɻʏʌʙʉɅʌʉʍʏɲʏɸʐʊʅɸʆʘʆɅɸʌɿʉʖʙʆ;ɅɲʌɲɷʉʏɹʉϮ͕ȰʔɳʍɻʎͿ 

16252

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȴ͗

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Ɉʉ ʋɲʌɳʌʏɻʅɲ ȴ ɲʋʉʏɸʄɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ʋɲʌɲʃɳʏʘ ɉʋʉʍʏɻʌɿʃʏɿʃʊ Ⱦɸʀʅɸʆʉ ʋʉʐ ʍʐʆʉɷɸʑɸɿ ʏʉ ʋɲʌʊʆ
ɇʖɹɷɿʉȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʏʉʐɉȴϬϮʃɲɿɲʋʉʏɸʄɸʀɲʆɲʋʊʍʋɲʍʏʉʏʅɼʅɲʏʉʐ͗
ϭ͘ Ⱦɲɽʉʌɿʍʅʊʎ ʏʘʆ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆ ʍʏʊʖʘʆ͕ ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ ʏʘʆ ͨɸʇɲɿʌɹʍɸʘʆͩ ɲʋʊ
ʏɻʆɸʋʀʏɸʐʇɻʏʘʆʍʏʊʖʘʆ;Ʌɲʌɲɷʉʏɹʉϭϭ͕ȰʔɳʍɻʎͿ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

16253

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȵ͗
ɈʉʋɲʌɳʌʏɻʅɲȵɲʋʉʏɸʄɸʀʏɲɿɲʋʊʏɲʋɲʌɲʃɳʏʘɉʋʉʍʏɻʌɿʃʏɿʃɳȾɸʀʅɸʆɲʋʉʐʍʐʆʉɷɸʑʉʐʆʏʉʋɲʌʊʆ
ɇʖɹɷɿʉȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʏʉʐɉȴϬϮʃɲɿɲʋʉʏɸʄʉʑʆɲʆɲʋʊʍʋɲʍʏʉʏʅɼʅɲʏʉʐ͗
ϭ͘ Ʌʌʉʃɲʏɲʌʃʏɿʃʊ ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ ɴɲʍɿʃʙʆʃɲɿ ʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃʙʆ ʅɹʏʌʘʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʃɲɿ
ɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻʏʘʆʐɷɲʏɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ;Ʌɲʌɲɷʉʏɹʉϭϯ͕ȰʔɳʍɻʎͿ
Ϯ͘ Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʏʘʆ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʘʆ ʅɹʏʌʘʆ͕ ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆɻʎ ʏɻʎ ɲʆɳʄʐʍɻʎ ʃʊʍʏʉʐʎ ʍɸ
ʍʖɹʍɻ ʅɸ ʏɻʆ ɲʋʉɷʉʏɿʃʊʏɻʏɳ ʏʉʐʎ ʃɲɿ ʉʌɿʍʏɿʃʉʋʉʀɻʍɻ ʏʘʆ ʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ ɴɲʍɿʃʙʆ ʃɲɿ
ʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃʙʆʅɹʏʌʘʆ;ɅɲʌɲɷʉʏɹʉϮ͕ȲʔɳʍɻʎͿ 

16254

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰɇɈ͗

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ɈʉʋɲʌɳʌʏɻʅɲɇɈɲʋʉʏɸʄɸʀʏɲɿɲʋʊʏɲʋɲʌɲʃɳʏʘɉʋʉʍʏɻʌɿʃʏɿʃɳȾɸʀʅɸʆɲʋʉʐʍʐʆʉɷɸʑʉʐʆʏʉʋɲʌʊʆ
ɇʖɹɷɿʉȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʏʉʐɉȴϬϮʃɲɿɲʋʉʏɸʄʉʑʆɲʆɲʋʊʍʋɲʍʏʉʏʅɼʅɲʏʉʐ͗
ϭ͘ Ƀɿʃʉʆʉʅɿʃɼ ɲʆɳʄʐʍɻ ʏʘʆ ʖʌɼʍɸʘʆ ʑɷɲʏʉʎ ʃɲɿ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʎ ʏʉʐ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆʉʐ ɴɲɽʅʉʑ
ɲʆɳʃʏɻʍɻʎʃʊʍʏʉʐʎɶɿɲʏɿʎʐʋɻʌɸʍʀɸʎʑɷɲʏʉʎ;Ʌɲʌɲɷʉʏɹʉϯ͕ȰʔɳʍɻʎͿ
Ϯ͘ Ʌʌʉʃɲʏɲʌʃʏɿʃɼ ɲʆɳʄʐʍɻ ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃʙʆ ʋʌʉʏɳʍɸʘʆ ɸʐɹʄɿʃʏɻʎ ʏɿʅʉʄʉɶɿɲʃɼʎ ʋʉʄɿʏɿʃɼʎ
;Ʌɲʌɲɷʉʏɹʉϰ͕ȰʔɳʍɻʎͿ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

16255

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȷ͗
Ɉʉ ʋɲʌɳʌʏɻʅɲ ȷ ɲʋʉʏɸʄɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ʋɲʌɲʃɳʏʘ ɉʋʉʍʏɻʌɿʃʏɿʃʊ Ⱦɸʀʅɸʆʉ ʋʉʐ ʍʐʆʉɷɸʑɸɿ ʏʉ ʋɲʌʊʆ
ɇʖɹɷɿʉȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʏʉʐɉȴϬϮʃɲɿɲʋʉʏɸʄɸʀɲʆɲʋʊʍʋɲʍʏʉʏʅɼʅɲʏʉʐ͗
ϭ͘ ȶʃɽɸʍɻɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎʏʘʆɲʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆʏɻʎɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʎ;ȳʔɳʍɻͿ

16256

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȸ͗ 

ɈʉʋɲʌɳʌʏɻʅɲȸɲʋʉʏɸʄɸʀʏɲɿɲʋʊʏɲʋɲʌɲʃɳʏʘɉʋʉʍʏɻʌɿʃʏɿʃɳȾɸʀʅɸʆɲʋʉʐʍʐʆʉɷɸʑʉʐʆʏʉʋɲʌʊʆ
ɇʖɹɷɿʉȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʏʉʐɉȴϬϮʃɲɿɲʋʉʏɸʄʉʑʆɲʆɲʋʊʍʋɲʍʏʉʏʅɼʅɲʏʉʐ͗
ϭ͘ ȶʃɽɸʍɻ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʏɻʎ Ƀɷɻɶʀɲʎ ϮϬϬϲͬϭϭϴͬȵȾ ͨɇʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɻʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʏʘʆ ʐʋʊɶɸɿʘʆ
ʐɷɳʏʘʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ʌʑʋɲʆʍɻ ʃɲɿ ʏɻʆ ʐʋʉɴɳɽʅɿʍɻͩ ʃɲɿ ʏɻʎ ȾɉȰ ϯϵϲϮϲͬϮϮϬϴͬȵϭϬϯͬϮϬϬϵ
;Ʌɲʌɲɷʉʏɹʉϭϰ͕ȰʔɳʍɻʎͿ
Ϯ͘ ɇʖɹɷɿʉ ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʎ ʔɲɿʆʉʅɹʆʘʆ ʄɸɿʗʐɷʌʀɲʎ ʃɲɿ ʇɻʌɲʍʀɲʎ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏɿʎ ɲʌʖɹʎ ʏʉʐ
ʋʌʉʄɻʋʏɿʃʉʑʍʖɸɷɿɲʍʅʉʑ;Ʌɲʌɲɷʉʏɹʉϰ͕ȲʔɳʍɻʎͿ
ϯ͘ ɇʏʌɲʏɻɶɿʃɼɀɸʄɹʏɻɅɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆȵʋɿʋʏʙʍɸʘʆ;Ʌɲʌɲɷʉʏɹʉϱ͕Ȳʔɳʍɻʎ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

16257 

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȺ͗

ȿɃȻɅȵɇȴɆȰɇȵȻɇȵȾɈɃɇɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɃɇɇɉɀɅȿȸɆɏɀȰɈȻȾɏɁɀȵɈɆɏɁ

Ɉʉ ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ ʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃʙʆ ʅɹʏʌʘʆ ʋʉʐ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ʍʏʉ ɇʖɹɷɿʉ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʏʉʐ
ɉɷɲʏɿʃʉʑ ȴɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎ Ȳʊʌɸɿɲʎ Ʌɸʄʉʋʉʆʆɼʍʉʐ ;ɉȴϬϮͿ ɸʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿ ʍɸ ɸʃɸʀʆɲ ʏɲ ɉɷɲʏɿʃɳ
ɇʐʍʏɼʅɲʏɲʋʉʐʅʊʆʉʅɸʏɻʆɸʔɲʌʅʉɶɼʏʘʆɴɲʍɿʃʙʆʅɹʏʌʘʆʃɿʆɷʐʆɸʑʉʐʆʆɲʅɻʆʋɸʏʑʖʉʐʆʏʉʍʏʊʖʉ
ʏɻʎɃɷɻɶʀɲʎϮϬϬϬͬϲϬɶɿɲʏɻʆɸʋʀʏɸʐʇɻʏɻʎʃɲʄɼʎʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎɹʘʎʏʉϮϬϭϱ͘
ȵʃʏʊʎɲʋʊʏʉɅʌʊɶʌɲʅʅɲɀɹʏʌʘʆ͕ʍʏɲʋʄɲʀʍɿɲʍʑʆʏɲʇɻʎʏʘʆɇʖɸɷʀʘʆȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʋʌʉʏɸʀʆʉʆʏɲɿʃɲɿ
ʃɳʋʉɿɸʎ ɳʄʄɸʎ ɸʆɹʌɶɸɿɸʎ ʋʉʐ ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ ʐʄʉʋʉɿɻɽʉʑʆ ʋʄɹʉʆ ʏʘʆ ʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃʙʆ ʅɹʏʌʘʆ͕ ʃɲɿ
ʖɲʌɲʃʏɻʌʀɺʉʆʏɲɿ ʘʎ ͨʄʉɿʋɹʎ ɷʌɳʍɸɿʎͩ͘ Ȱʔʉʌʉʑʆ ʍɸ ɷɿɳʔʉʌɸʎ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɹʎ ɷʌɳʍɸɿʎ ʋʉʐ
ʋʌʉɹʃʐʗɲʆ ɲʋʊ ʏɻ ɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻ͘ ȴɸʆ ɲʋʉʏɸʄʉʑʆ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ʏʉʐ ɇȴ ɲʄʄɳ ʃɲʏɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ʋʌʉʎ
ɷɿɸʐʃʊʄʐʆʍɻ ʏʉʐ ʍʐʆʏʉʆɿʍʅʉʑ ʏʘʆ ɲʌʅʊɷɿʘʆ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʃɲɿ ʍʏɻʆ ʃɲʏɸʑɽʐʆʍɻ ʏɻʎ ɶɸʆɿʃʊʏɸʌɻʎ
ʋʉʄɿʏɿʃɼʎʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎʏʉʐʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ͘
Ʌɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʐʆ ʃɲʏɳ ɴɳʍɻ ʋɲʌɸʅɴɳʍɸɿʎ ʋʌʉʄɻʋʏɿʃʉʑ ʖɲʌɲʃʏɼʌɲ ʊʋʘʎ ͗ ɹʄɸɶʖʉɿ ʏɼʌɻʍɻʎ
ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆ ʊʌʘʆ ͕ɹʄɸɶʖʉɿ ʏɼʌɻʍɻʎ ʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼʎ ʋɲʌʉʖɼʎ ͕ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃɳ ʃɲɿ ʆʉʅʉɽɸʏɿʃɳ ʅɹʏʌɲ͕
ɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʋɲʌʊʖɽɿʘʆ ʋɸʌɿʉʖʙʆ ʋʉʏɲʅʙʆ ʃɲɿ ʄɿʅʆʙʆ ͕ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻ ʍɻʅɲʆʏɿʃʙʆ
ɸɶɶɸɿʉɴɸʄʏɿʘʏɿʃʙʆ ɹʌɶʘʆ͕ʋʌʉʏɳʍɸɿʎ ɴɸʄʏʀʘʍɻʎ ʏʘʆɸʍʊɷʘʆ ɲʋʊ ʏɻ ʖʌɼʍɻʏʉʐ ɲʌɷɸʐʏɿʃʉʑ ʆɸʌʉʑ
ʃɲɿɹʌɶɲɲʆʏɿʋʄɻʅʅʐʌɿʃɼʎʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ͘
Ƀɿɷʌɳʍɸɿʎɲʐʏɹʎʅʋʉʌɸʀʆɲʄɸɿʏʉʐʌɶɼʍʉʐʆʋʌʉʍɽɸʏɿʃɳʏʘʆɴɲʍɿʃʙʆʃɲɿʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃʙʆʅɹʏʌʘʆ
ɸʔʊʍʉʆ ɷɿɲʋɿʍʏʘɽɸʀ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ ʏʉʐ ɇʖɸɷʀʉʐ ʃɲɿ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏɲ ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ ʏʉʐ ɷɿʃʏʑʉʐ
ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎʃʀʆɷʐʆʉʎʅɻɸʋʀʏɸʐʇɻʎʏʘʆʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆʍʏʊʖʘʆʏʘʆɉɇ͘Ƀɿͨʄʉɿʋɹʎɷʌɳʍɸɿʎͩ
ʃɲʏɲʏɹɽɻʃɲʆʍʏɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʏɻʎɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʎʅɲɺʀʅɸʏɲɴɲʍɿʃɳʃɲɿʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɳʅɹʏʌɲʃɲɿ
ɲʋʉʏɹʄɸʍɲʆɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉɲʐʏɼʎ͘
ȵʃʏʊʎ ɲʋʊ ʏɻʆ ʋɿɽɲʆɼ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ ʏʉʐʎ Ͳ ʋʌʉʍɽɸʏɿʃɳ ʏʘʆ ʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃʙʆ ʅɹʏʌʘʆ ʹ ʉɿ
ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɸʎ ʄʉɿʋɹʎ ʋɲʌɸʅɴɳʍɸɿʎ ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ ɲʋʉʏɸʄɹʍʉʐʆ ɳʇʉʆɸʎ ʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ ɷʌɳʍɻʎ ɶɿɲ
ʏɻʆʋʌʉʍʏɲʍʀɲʏʘʆɉɷɲʏɿʃʙʆɃɿʃʉʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ͕ɲʋʊʃɲʏɳʏʊʋʉʐʎɸʅʋʄɸʃʊʅɸʆʉʐʎʔʉʌɸʀʎ;ʋʖɌʉʌɸʀʎ
ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ Ʌʌʉʍʏɲʏɸʐʊʅɸʆʘʆ Ʌɸʌɿʉʖʙʆ͕ ɈɃȵȲ ʃɲɿ ȳɃȵȲ͕ ȴɼʅʉʐʎ͕ ɀɻ Ⱦʐɴɸʌʆɻʏɿʃɹʎ Ƀʌɶɲʆʙʍɸɿʎ
ʃʄʋͿ͕ʖʘʌʀʎʆɲɸʋɿɴɲʌʑʆʉʐʆʍɸɲʆɽʌʙʋɿʆʉɷʐʆɲʅɿʃʊʃɲɿʉɿʃʉʆʉʅɿʃʉʑʎʋʊʌʉʐʎʏɻʆʐʄʉʋʉʀɻʍɻʏʉʐ
ɇʖɸɷʀʉʐȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ͘
ȳɿɲ ʃɳɽɸ ȿȰɅ ʏʉʐ ɉɷɲʏɿʃʉʑ ȴɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎ Ȳʊʌɸɿɲʎ Ʌɸʄʉʋʉʆʆɼʍʉʐ ;ɉȴϬϮͿ ʉɿ ʄʉɿʋɹʎ ɷʌɳʍɸɿʎ
ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿʍʏʉʐʎʋɲʌɲʃɳʏʘʋʀʆɲʃɸʎ͘

Z

Z

Ⱦʘɷɿʃʊʎ

'ZϬϮϮϳZϬϬϬϯϬϬϬϬ
ϰE

'ZϬϮϮϳZϬϬϬϱϬϬϬϬϱE

'ZϬϮϮϳZϬϬϬϵϬϬϬϬϴE

ɉɇ

ɌɃȻɁȻȾȰɇɅ͘

ɍȰɆȰȴɆɃɇɆ͘

Z

ȵʀɷʉʎɉɇΎ

ȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼʎʐɷʌʉʄɻʗʀɲʎʅɸʃɳʌʏɲ
ʖʌɹʘʍɻʎʍʏʉʍʐʄʄʉɶɿʃʊɹʌɶʉ
ɳʌɷɸʐʍɻʎɈɃȵȲ 

ϯ͘Ϭϭ

ϯ͘Ϭϭ

ȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼʎʐɷʌʉʄɻʗʀɲʎʅɸʃɳʌʏɲ
ʖʌɹʘʍɻʎʍʏʉʍʐʄʄʉɶɿʃʊɹʌɶʉ
ɳʌɷɸʐʍɻʎɈɃȵȲ 

Ɉʉʅɹʏʌʉɲʐʏʊɲʔʉʌɳʃʐʌʀʘʎʏɻʆʏɿʅʉʄʊɶɻʍɻʏʉʐɲʌɷɸʐʏɿʃʉʑʆɸʌʉʑɲʋʊʏʉʐʎ
Ƀʌɶɲʆɿʍʅʉʑʎʋʉʐɷɿɲʖɸɿʌʀɺʉʆʏɲɿʏʉʐʎʐɷɲʏɿʃʉʑʎʋʊʌʉʐʎʃɲɿɲʋʉʏɸʄɸʀʍʏɻʆ
ʋʌɲɶʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲɹʆɲʅɹʍʉɸʐɲɿʍɽɻʏʉʋʉʀɻʍɻʎʏʘʆʃɲʄʄɿɸʌɶɻʏʙʆʍʏʉɽɹʅɲʏɻʎ
ʉʌɽʉʄʉɶɿʃɼʎɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʏʉʐʆɸʌʉʑ͘ȸʏɿʅʉʄʊɶɻʍɻʏɻʎʋʌɲɶʅɲʏɿʃɼʎʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ
ʏʉʐʆɸʌʉʑɲʋʉɽɲʌʌʑʆɸɿʏʉʐʎʃɲʄʄɿɸʌɶɻʏɹʎɲʋʊʏʉʆɲʍʋɲʏɲʄʉʑʆɳʍʃʉʋɲʆɸʌʊ͕
ʋʌɳɶʅɲʏʉʉʋʉʀʉɹʖɸɿʋɲʌɳʄʄɻʄɲʉʔɹʄɻʍʏɻʆʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻɸʆɹʌɶɸɿɲʎ͘ȸ
ɸʔɲʌʅʉɶɼʏʉʐʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼʎʐɷʌʉʄɻʗʀɲʎʅʋʉʌɸʀʆɲɲʋʉʔɹʌɸɿɹʘʎ
ʃɲɿϮϬйɸʇʉɿʃʉʆʊʅɻʍɻʍʏɻʆʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʆɸʌʉʑʃɲɿɳʌɲʆɲʅɸɿʙʍɸɿɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲʏɻʆ
ʃɲʏɲʆɲʄɿʍʃʊʅɸʆɻɸʆɹʌɶɸɿɲ͘ɈʉʅɹʏʌʉɲʐʏʊɸʔɲʌʅʊʍʏɻʃɸʅɸɸʋɿʏʐʖʀɲʏʉϮϬϬϳʍʏʉʆ
ɈɃȵȲɇɸʌɴʀʘʆȾʉɺɳʆɻʎ͕ɲʋʊʊʋʉʐʃɲɿʋʌʉʃʑʋʏʉʐʆʏɲɲʆɲʔɸʌʊʅɸʆɲʍʏʉɿʖɸʀɲ͘Ɉʉ
ʃʊʍʏʉʎʏʉʐʅɹʏʌʉʐʏʉʉʋʉʀʉɽɲɸʋʘʅɿʍɽʉʑʆʉɿʃɲʄʄɿɸʌɶɻʏɹʎʅʋʉʌɸʀʆɲ
ʍʐʅʗɻʔɿʍʏɸʀʅɸʅɹʍʘʏɻʎʃʉʍʏʉʄʊɶɻʍɻʎʏʉʐɲʌɷɸʐʏɿʃʉʑʆɸʌʉʑ

ϱ͘Ϭϰ

Ɉʉʅɹʏʌʉɲʐʏʊɲʔʉʌɳʃʐʌʀʘʎʏɻʆʏɿʅʉʄʊɶɻʍɻʏʉʐɲʌɷɸʐʏɿʃʉʑʆɸʌʉʑɲʋʊʏʉʐʎ
Ƀʌɶɲʆɿʍʅʉʑʎʋʉʐɷɿɲʖɸɿʌʀɺʉʆʏɲɿʏʉʐʎʐɷɲʏɿʃʉʑʎʋʊʌʉʐʎʃɲɿɲʋʉʏɸʄɸʀʍʏɻʆ
ʋʌɲɶʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲɹʆɲʅɹʍʉɸʐɲɿʍɽɻʏʉʋʉʀɻʍɻʎʏʘʆʃɲʄʄɿɸʌɶɻʏʙʆʍʏʉɽɹʅɲʏɻʎ
ʉʌɽʉʄʉɶɿʃɼʎɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʏʉʐʆɸʌʉʑ͘ȸʏɿʅʉʄʊɶɻʍɻʏɻʎʋʌɲɶʅɲʏɿʃɼʎʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ
ʏʉʐʆɸʌʉʑɲʋʉɽɲʌʌʑʆɸɿʏʉʐʎʃɲʄʄɿɸʌɶɻʏɹʎɲʋʊʏʉʆɲʍʋɲʏɲʄʉʑʆɳʍʃʉʋɲʆɸʌʊ͕
ʋʌɳɶʅɲʏʉʉʋʉʀʉɹʖɸɿʋɲʌɳʄʄɻʄɲʉʔɹʄɻʍʏɻʆʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻɸʆɹʌɶɸɿɲʎ͘ȸ
ɸʔɲʌʅʉɶɼʏʉʐʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼʎʐɷʌʉʄɻʗʀɲʎʅʋʉʌɸʀʆɲɲʋʉʔɹʌɸɿɹʘʎ
ʃɲɿϮϬйɸʇʉɿʃʉʆʊʅɻʍɻʍʏɻʆʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʆɸʌʉʑʃɲɿɳʌɲʆɲʅɸɿʙʍɸɿɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲʏɻʆ
ʃɲʏɲʆɲʄɿʍʃʊʅɸʆɻɸʆɹʌɶɸɿɲ͘ɈʉʅɹʏʌʉɲʐʏʊɸʔɲʌʅʊʍʏɻʃɸʅɸɸʋɿʏʐʖʀɲʏʉϮϬϬϳʍʏʉʆ
ɈɃȵȲɇɸʌɴʀʘʆȾʉɺɳʆɻʎ͕ɲʋʊʊʋʉʐʃɲɿʋʌʉʃʑʋʏʉʐʆʏɲɲʆɲʔɸʌʊʅɸʆɲʍʏʉɿʖɸʀɲ͘Ɉʉ
ʃʊʍʏʉʎʏʉʐʅɹʏʌʉʐʏʉʉʋʉʀʉɽɲɸʋʘʅɿʍɽʉʑʆʉɿʃɲʄʄɿɸʌɶɻʏɹʎʅʋʉʌɸʀʆɲ
ʍʐʅʗɻʔɿʍʏɸʀʅɸʅɹʍʘʏɻʎʃʉʍʏʉʄʊɶɻʍɻʎʏʉʐɲʌɷɸʐʏɿʃʉʑʆɸʌʉʑ

ȸʃɲʏɳʍʏɲʍɻʍʏʉɸʇɸʏɲɺʊʅɸʆʉɉɇɸʀʆɲɿɳɶʆʘʍʏɻɸʆʙʉɿʋɿɹʍɸɿʎʋʉʐɷɹʖɸʏɲɿ
ʃʐʌʀʘʎɲʋʊɶɸʘʌɶɿʃɹʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʃɲɿʅɸʏɲʋʉɿɻʏɿʃɹʎʅʉʆɳɷɸʎ
ʖɲʌɲʃʏɻʌʀɺʉʆʏɲɿʘʎʐʗɻʄɼʎɹʆʏɲʍɻʎ͘Ʌʌʉʏɸʀʆʉʆʏɲɿɲʐʍʏɻʌʊʏɸʌʉɿɹʄɸɶʖʉɿ͕
ɲʆɲʔʉʌɿʃɳʅɸʏɲʊʌɿɲɷɿɳɽɸʍɻʎʏʘʆʅɸʏɲʋʉɿɻʏɿʃʙʆʅʉʆɳɷʘʆʋʉʐʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆ
ʋɲʌɲʃɸʀʅɸʆɲʏʉʐɉɇ͕ʅɸʍʏʊʖʉʏɻʆɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻʏɻʎʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎʏʉʐɉɇ

ɇʖʊʄɿɲ

ȶʄɸɶʖʉɿʏɼʌɻʍɻʎʏʘʆʉʌʀʘʆɷɿɳɽɸʍɻʎ
ʍʏʉɉɇɲʋʊʋɲʌɲʃɸʀʅɸʆɸʎ
ʅɸʏɲʋʉɿɻʏɿʃɹʎʃɲɿɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃɹʎ
ʅʉʆɳɷɸʎϮʔʉʌɹʎɸʏɻʍʀʘʎ 

ȿʉɿʋɹʎȴʌɳʍɸɿʎ

ɅʀʆɲʃɲʎɅ͘ȺͲϭ͘ȿʉɿʋɹʎɷʌɳʍɸɿʎɸʃʏʊʎʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃʙʆʅɹʏʌʘʆɶɿɲʏɻʆȿɸʃɳʆɻȰʋʉʌʌʉɼʎɆɸʅɳʏʘʆɅɲʌɲʄʀɲʎȲ͘Ʌɸʄʉʋʉʆʆɼʍʉʐ;'ZϮϳͿ

ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɻ
Ⱦɲʏɳʍʏɲʍɻ 

ȱɶʆʘʍʏɻ 

ȱɶʆʘʍʏɻ 

Ⱦɲʄɼ

ɇȵȿȻɁɃɉɇɅ͘

ȶʄɸɶʖʉɿɸʃʋʉʅʋɼʎ
ʌʑʋʘʆ

ɃɿʃʉʆʉʅɿʃɳɼɌʉʌʉʄʉɶɿʃɳɀɹʏʌɲ

ɃɿʃʉʆʉʅɿʃɳɼɌʉʌʉʄʉɶɿʃɳɀɹʏʌɲ

16258
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Z

Ⱦʘɷɿʃʊʎ

ȵʀɷʉʎɉɇΎ

Z

ϯ͘Ϭϭ

ϯ͘Ϭϭ 

Ⱦɲʄɼ 

ȱɶʆʘʍʏɻ

ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɻ
Ⱦɲʏɳʍʏɲʍɻ

ɃɿʃʉʆʉʅɿʃɳɼɌʉʌʉʄʉɶɿʃɳɀɹʏʌɲ

ɃɿʃʉʆʉʅɿʃɳɼɌʉʌʉʄʉɶɿʃɳɀɹʏʌɲ

ɉɇ

ȾɆȰȺȻɇɅ͘

ȾɆȻɃɇɅ͘

'ZϬϮϮϳZϬϬϭϳϬϬϬϭϲE

'ZϬϮϮϳZϬϬϭϳϬϬϬϭϵE 

ȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼʎʐɷʌʉʄɻʗʀɲʎʅɸʃɳʌʏɲ
ʖʌɹʘʍɻʎʍʏʉʍʐʄʄʉɶɿʃʊɹʌɶʉ
ɳʌɷɸʐʍɻʎɈɃȵȲ 

ȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼʎʐɷʌʉʄɻʗʀɲʎʅɸʃɳʌʏɲ
ʖʌɹʘʍɻʎʍʏʉʍʐʄʄʉɶɿʃʊɹʌɶʉ
ɳʌɷɸʐʍɻʎɈɃȵȲ 

ȿʉɿʋɹʎȴʌɳʍɸɿʎ

Ɉʉʅɹʏʌʉɲʐʏʊɲʔʉʌɳʃʐʌʀʘʎʏɻʆʏɿʅʉʄʊɶɻʍɻʏʉʐɲʌɷɸʐʏɿʃʉʑʆɸʌʉʑɲʋʊʏʉʐʎ
Ƀʌɶɲʆɿʍʅʉʑʎʋʉʐɷɿɲʖɸɿʌʀɺʉʆʏɲɿʏʉʐʎʐɷɲʏɿʃʉʑʎʋʊʌʉʐʎʃɲɿɲʋʉʏɸʄɸʀʍʏɻʆ
ʋʌɲɶʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲɹʆɲʅɹʍʉɸʐɲɿʍɽɻʏʉʋʉʀɻʍɻʎʏʘʆʃɲʄʄɿɸʌɶɻʏʙʆʍʏʉɽɹʅɲʏɻʎ
ʉʌɽʉʄʉɶɿʃɼʎɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʏʉʐʆɸʌʉʑ͘ȸʏɿʅʉʄʊɶɻʍɻʏɻʎʋʌɲɶʅɲʏɿʃɼʎʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ
ʏʉʐʆɸʌʉʑɲʋʉɽɲʌʌʑʆɸɿʏʉʐʎʃɲʄʄɿɸʌɶɻʏɹʎɲʋʊʏʉʆɲʍʋɲʏɲʄʉʑʆɳʍʃʉʋɲʆɸʌʊ͕
ʋʌɳɶʅɲʏʉʉʋʉʀʉɹʖɸɿʋɲʌɳʄʄɻʄɲʉʔɹʄɻʍʏɻʆʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻɸʆɹʌɶɸɿɲʎ͘ȸ
ɸʔɲʌʅʉɶɼʏʉʐʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼʎʐɷʌʉʄɻʗʀɲʎʅʋʉʌɸʀʆɲɲʋʉʔɹʌɸɿɹʘʎ
ʃɲɿϮϬйɸʇʉɿʃʉʆʊʅɻʍɻʍʏɻʆʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʆɸʌʉʑʃɲɿɳʌɲʆɲʅɸɿʙʍɸɿɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲʏɻʆ
ʃɲʏɲʆɲʄɿʍʃʊʅɸʆɻɸʆɹʌɶɸɿɲ͘ɈʉʅɹʏʌʉɲʐʏʊɸʔɲʌʅʊʍʏɻʃɸʅɸɸʋɿʏʐʖʀɲʏʉϮϬϬϳʍʏʉʆ
ɈɃȵȲɇɸʌɴʀʘʆȾʉɺɳʆɻʎ͕ɲʋʊʊʋʉʐʃɲɿʋʌʉʃʑʋʏʉʐʆʏɲɲʆɲʔɸʌʊʅɸʆɲʍʏʉɿʖɸʀɲ͘Ɉʉ
ʃʊʍʏʉʎʏʉʐʅɹʏʌʉʐʏʉʉʋʉʀʉɽɲɸʋʘʅɿʍɽʉʑʆʉɿʃɲʄʄɿɸʌɶɻʏɹʎʅʋʉʌɸʀʆɲ
ʍʐʅʗɻʔɿʍʏɸʀʅɸʅɹʍʘʏɻʎʃʉʍʏʉʄʊɶɻʍɻʎʏʉʐɲʌɷɸʐʏɿʃʉʑʆɸʌʉʑ

Ɉʉʅɹʏʌʉɲʐʏʊɲʔʉʌɳʃʐʌʀʘʎʏɻʆʏɿʅʉʄʊɶɻʍɻʏʉʐɲʌɷɸʐʏɿʃʉʑʆɸʌʉʑɲʋʊʏʉʐʎ
Ƀʌɶɲʆɿʍʅʉʑʎʋʉʐɷɿɲʖɸɿʌʀɺʉʆʏɲɿʏʉʐʎʐɷɲʏɿʃʉʑʎʋʊʌʉʐʎʃɲɿɲʋʉʏɸʄɸʀʍʏɻʆ
ʋʌɲɶʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲɹʆɲʅɹʍʉɸʐɲɿʍɽɻʏʉʋʉʀɻʍɻʎʏʘʆʃɲʄʄɿɸʌɶɻʏʙʆʍʏʉɽɹʅɲʏɻʎ
ʉʌɽʉʄʉɶɿʃɼʎɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʏʉʐʆɸʌʉʑ͘ȸʏɿʅʉʄʊɶɻʍɻʏɻʎʋʌɲɶʅɲʏɿʃɼʎʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ
ʏʉʐʆɸʌʉʑɲʋʉɽɲʌʌʑʆɸɿʏʉʐʎʃɲʄʄɿɸʌɶɻʏɹʎɲʋʊʏʉʆɲʍʋɲʏɲʄʉʑʆɳʍʃʉʋɲʆɸʌʊ͕
ʋʌɳɶʅɲʏʉʉʋʉʀʉɹʖɸɿʋɲʌɳʄʄɻʄɲʉʔɹʄɻʍʏɻʆʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻɸʆɹʌɶɸɿɲʎ͘ȸ
ɸʔɲʌʅʉɶɼʏʉʐʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼʎʐɷʌʉʄɻʗʀɲʎʅʋʉʌɸʀʆɲɲʋʉʔɹʌɸɿɹʘʎ
ʃɲɿϮϬйɸʇʉɿʃʉʆʊʅɻʍɻʍʏɻʆʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʆɸʌʉʑʃɲɿɳʌɲʆɲʅɸɿʙʍɸɿɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲʏɻʆ
ʃɲʏɲʆɲʄɿʍʃʊʅɸʆɻɸʆɹʌɶɸɿɲ͘ɈʉʅɹʏʌʉɲʐʏʊɸʔɲʌʅʊʍʏɻʃɸʅɸɸʋɿʏʐʖʀɲʏʉϮϬϬϳʍʏʉʆ
ɈɃȵȲɇɸʌɴʀʘʆȾʉɺɳʆɻʎ͕ɲʋʊʊʋʉʐʃɲɿʋʌʉʃʑʋʏʉʐʆʏɲɲʆɲʔɸʌʊʅɸʆɲʍʏʉɿʖɸʀɲ͘Ɉʉ
ʃʊʍʏʉʎʏʉʐʅɹʏʌʉʐʏʉʉʋʉʀʉɽɲɸʋʘʅɿʍɽʉʑʆʉɿʃɲʄʄɿɸʌɶɻʏɹʎʅʋʉʌɸʀʆɲ
ʍʐʅʗɻʔɿʍʏɸʀʅɸʅɹʍʘʏɻʎʃʉʍʏʉʄʊɶɻʍɻʎʏʉʐɲʌɷɸʐʏɿʃʉʑʆɸʌʉʑ

ɇʖʊʄɿɲ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

16259

Ⱦʘɷɿʃʊʎ

Z

Z

Z

ɉɇ

ɈɆȻȾȰȿȻɈȻȾɃɇɅ͘;ɇɉȺȰɇͿ

'ZϬϮϮϳZϬϬϮϵϬϬϬϮϴɁ

'ZϬϮϮϳZϬϬϮϵϬϬϬϮϴɁ

Ɉʉɸʇɸʏɲɺʊʅɸʆʉɉɇɴʌʀʍʃɸʏɲɿʍɸɳɶʆʘʍʏɻʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻ͕ɸʆʙɷɹʖɸʏɲɿ
ʋɿɹʍɸɿʎʐʗɻʄɼʎɹʆʏɲʍɻʎʅʊʆʉɲʋʊɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃɹʎʅʉʆɳɷɸʎ͘Ȱʆɳʆʏɻɴʌʀʍʃɸʏɲɿʏʉ
ʐʋʊʃɲʏɲʍʃɸʐɼʔʌɳɶʅɲȰʍʘʋʉʑ͕ʋʉʐɲʆɲʅɹʆɸʏɲɿʆɲɷɻʅɿʉʐʌɶɼʍɸɿ
ʐɷʌʉʅʉʌʔʉʄʉɶɿʃɹʎɲʄʄʉɿʙʍɸɿʎ͘Ʌʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿɻɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻʏɻʎʋɲʌʊʖɽɿɲʎ
ɴʄɳʍʏɻʍɻʎɹʏʍɿʙʍʏɸʆɲʅɸʏʌɿɲʍʏʉʑʆʉɿʉʖʄɼʍɸɿʎʍʏʉʉɿʃʉʍʑʍʏɻʅɲ͘

ȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼʎʐɷʌʉʄɻʗʀɲʎʅɸʃɳʌʏɲ
ʖʌɹʘʍɻʎʍʏʉʍʐʄʄʉɶɿʃʊɹʌɶʉ
ɳʌɷɸʐʍɻʎɈɃȵȲ 

Ȱʆɳʄɻʗɻɷʌɳʍɸʘʆɲʋʊʏʉʔʉʌɹɲ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʏʉʐʔʌ͘Ȱʍʘʋʉʑ͕ʅɸʏɳʏɻʆ
ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʏʉʐɹʌɶʉʐɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ
ʏɻʎʋɲʌʊʖɽɿɲʎɴʄɳʍʏɻʍɻʎ

ϯ͘Ϭϭ

Ϯ͘Ϭϭ

ϳ͘Ϭϴ

Ɉʉɸʇɸʏɲɺʊʅɸʆʉɉɇɴʌʀʍʃɸʏɲɿʍɸʅɹʏʌɿɲʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻ͘ɇʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʐʎ
ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʉʑʎʊʌʉʐʎʏʉʐʐʋʊʃɲʏɲʍʃɸʐɼʔʌɳɶʅɲʏʉʎȰʍʘʋʉʑ͕ʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿɻ
ʏɼʌɻʍɻʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼʎʋɲʌʉʖɼʎʃɲʏɳʆʏɻʏʉʐʔʌɳɶʅɲʏʉʎʀʍɻʅɸϮ͕ϯϳɸʃŵϯɶɿɲ
ʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼʋɲʌʉʖɼ;ʋɸʌʀʉɷʉʎȰʋʌɿʄʀʉʐͲɃʃʏʘɴʌʀʉʐͿ͘ȸʏɼʌɻʍɻʏɻʎ
ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɻʎʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼʎʋɲʌʉʖɼʎɽɲɸʇɲʍʔɲʄʀʍɸɿʏɻɲɷɿɲʏɳʌɲʃʏɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ
ʏʉʐʐɶʌʉʏʉʋɿʃʉʑʉɿʃʉʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ͘

Ɉʉʅɹʏʌʉɲʐʏʊɲʔʉʌɳʃʐʌʀʘʎʏɻʆʏɿʅʉʄʊɶɻʍɻʏʉʐɲʌɷɸʐʏɿʃʉʑʆɸʌʉʑɲʋʊʏʉʐʎ
Ƀʌɶɲʆɿʍʅʉʑʎʋʉʐɷɿɲʖɸɿʌʀɺʉʆʏɲɿʏʉʐʎʐɷɲʏɿʃʉʑʎʋʊʌʉʐʎʃɲɿɲʋʉʏɸʄɸʀʍʏɻʆ
ʋʌɲɶʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲɹʆɲʅɹʍʉɸʐɲɿʍɽɻʏʉʋʉʀɻʍɻʎʏʘʆʃɲʄʄɿɸʌɶɻʏʙʆʍʏʉɽɹʅɲʏɻʎ
ʉʌɽʉʄʉɶɿʃɼʎɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʏʉʐʆɸʌʉʑ͘ȸʏɿʅʉʄʊɶɻʍɻʏɻʎʋʌɲɶʅɲʏɿʃɼʎʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ
ʏʉʐʆɸʌʉʑɲʋʉɽɲʌʌʑʆɸɿʏʉʐʎʃɲʄʄɿɸʌɶɻʏɹʎɲʋʊʏʉʆɲʍʋɲʏɲʄʉʑʆɳʍʃʉʋɲʆɸʌʊ͕
ʋʌɳɶʅɲʏʉʉʋʉʀʉɹʖɸɿʋɲʌɳʄʄɻʄɲʉʔɹʄɻʍʏɻʆʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻɸʆɹʌɶɸɿɲʎ͘ȸ
ɸʔɲʌʅʉɶɼʏʉʐʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼʎʐɷʌʉʄɻʗʀɲʎʅʋʉʌɸʀʆɲɲʋʉʔɹʌɸɿɹʘʎ
ʃɲɿϮϬйɸʇʉɿʃʉʆʊʅɻʍɻʍʏɻʆʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʆɸʌʉʑʃɲɿɳʌɲʆɲʅɸɿʙʍɸɿɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲʏɻʆ
ʃɲʏɲʆɲʄɿʍʃʊʅɸʆɻɸʆɹʌɶɸɿɲ͘ɈʉʅɹʏʌʉɲʐʏʊɸʔɲʌʅʊʍʏɻʃɸʅɸɸʋɿʏʐʖʀɲʏʉϮϬϬϳʍʏʉʆ
ɈɃȵȲɇɸʌɴʀʘʆȾʉɺɳʆɻʎ͕ɲʋʊʊʋʉʐʃɲɿʋʌʉʃʑʋʏʉʐʆʏɲɲʆɲʔɸʌʊʅɸʆɲʍʏʉɿʖɸʀɲ͘Ɉʉ
ʃʊʍʏʉʎʏʉʐʅɹʏʌʉʐʏʉʉʋʉʀʉɽɲɸʋʘʅɿʍɽʉʑʆʉɿʃɲʄʄɿɸʌɶɻʏɹʎʅʋʉʌɸʀʆɲ
ʍʐʅʗɻʔɿʍʏɸʀʅɸʅɹʍʘʏɻʎʃʉʍʏʉʄʊɶɻʍɻʎʏʉʐɲʌɷɸʐʏɿʃʉʑʆɸʌʉʑ

ȶʄɸɶʖʉʎʏɼʌɻʍɻʎʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼʎʋɲʌʉʖɼʎ
ʊʋʘʎɲʐʏɼʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿɲʋʊʏʉʐʎ
ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉʐʎʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʉʑʎ
ʊʌʉʐʎʏʉʐʐʋʊʃɲʏɲʍʃɸʐɼʔʌɳɶʅɲʏʉʎ 

ɇʖʊʄɿɲ

ȿʉɿʋɹʎȴʌɳʍɸɿʎ

ɃɿʃʉʆʉʅɿʃɳɼɌʉʌʉʄʉɶɿʃɳɀɹʏʌɲ

ȴɿʉɿʃɻʏɿʃɳɀɹʏʌɲ

Ȱʆɲʍʑʍʏɲʍɻʃɲɿ
ɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻʋɸʌɿʉʖʙʆ
ʐɶʌʉɴɿʊʏʉʋʘʆ 

ȵʀɷʉʎɉɇΎ

ȰɇɏɅɃɇɅ͘

'ZϬϮϮϳZϬϬϭϳϬϬϬϮϰE

ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɻ
Ⱦɲʏɳʍʏɲʍɻ 

ȱɶʆʘʍʏɻ 

ȱɶʆʘʍʏɻ 

ȱɶʆʘʍʏɻ

ȰɇɏɅɃɇɅ͘

16260
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ⱦʘɷɿʃʊʎ

Z

>

'ZϬϮϮϳ>ϬϬϬϬϬϬϬϬϮE

'ZϬϮϮϳ>ϬϬϬϬϬϬϬϬϮ
E

'ZϬϮϬϬϭϵϬ

'ZϬϮϮϳZϬϬϯϯϬϬϬϯ
ϮE

ɉɇ

ȿȻɀɁȸɇɈɉɀɌȰȿȻȰ

ȿȻɀɁȸɇɈɉɀɌȰȿȻȰ

ɆȰȻȷȰɁȸɆ͘

't

ȵʀɷʉʎɉɇΎ

>

ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɻ
Ⱦɲʏɳʍʏɲʍɻ 

ȱɶʆʘʍʏɻ 

ȱɶʆʘʍʏɻ 

ȱɶʆʘʍʏɻ 

Ⱦɲʃɼ

ɇʑʍʏɻʅɲȾʉʌʀʆɽʉʐͲ
Ⱦɿɳʏʉʐ

ɇʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉȲɲʍɿʄɿʃʊȴɿɳʏɲɶʅɲʏʉʐϭϵϱϳʍʐʆɿʍʏɳʏɲɿɁʉʅɿʃʊɅʌʊʍʘʋʉ
ȴɻʅʉʍʀʉʐȴɿʃɲʀʉʐʐʋʊʏɻʆɸʋʘʆʐʅʀɲΖΖȰʌɷɸʐʏɿʃʊʎɃʌɶɲʆɿʍʅʊʎɇʏʐʅʔɲʄʀɲʎ
ȰʍʘʋʉʑȾʉʌɿʆɽʀɲʎΖΖ;ȰɃɇȰȾͿ͘ɃɿɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɸʎʏʉʐɃʌɶɲʆɿʍʅʉʑɸʃʏɸʀʆʉʆʏɲɿʍɸ
ʊʄɸʎʏɿʎʋɸʌɿʉʖɹʎʋʉʐɲʌɷɸʑʉʆʏɲɿɲʋʊʋɻɶɲʀɲʃɲɿʄɿʅʆɳɺʉʆʏɲʑɷɲʏɲʏɻʎ
ɇʏʐʅʔɲʄʀɲʎʃɲɿʏʉʐʋʉʏɲʅʉʑȰʍʘʋʉʑ͘ɃɃʌɶɲʆɿʍʅʊʎɸʋʀʍɻʎɸʀʆɲɿɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳ
ɲʌʅʊɷɿʉʎɶɿɲʏɻɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʏʘʆʃʉɿʆʉʖʌɼʍʏʘʆʐɷɳʏʘʆʍʏɿʎʄɸʃɳʆɸʎɇʏʐʅʔɲʄʀɲʎ
ʃɲɿȰʍʘʋʉʑ͘ɅʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿɻʃɲʏɳʌɶɻʍɻʏʉʐɴɲʍɿʄɿʃʉʑɷɿɲʏɳɶʅɲʏʉʎʙʍʏɸʉȰɃɇȰȾ
ʆɲʅɻʆɸʀʆɲɿʋʄɹʉʆʉɷɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎʏʘʆʃʉɿʆʉʖʌɼʍʏʘʆʐɷɳʏʘʆʍʏɿʎɷʑʉʄɸʃɳʆɸʎ͘

ȾɲʏɳʌɶɻʍɻȲɲʍɿʄɿʃʉʑɷɿɲʏɳɶʅɲʏʉʎ
ϵϴͬϰͲϲͲϭϵϱϳʋʉʐʃɲɽɿʍʏɳʏʉʆ
ȰʌɷɸʐʏɿʃʊɃʌɶɲʆɿʍʅʊɇʏʐʅʔɲʄʀɲʎ
ȰʍʘʋʉʑȾʉʌɿʆɽʀɲʎ;ȰɃɇȰȾͿʘʎ
ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃʊɷɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʏʘʆʋɻɶɲʀʘʆ
ʃɲɿɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆʐɷɳʏʘʆʏɻʎʄɸʃɳʆɻʎ
ɇʏʐʅʔɲʄʀɲʎʃɲɿȰʍʘʋʉʑ 

ϱ͘Ϭϰ

ϭ͘Ϭϲ

ϭϭ͘ϬϮ

Ϯ͘Ϭϯ

ȾɲʏɳʌɶɻʍɻȰɃɇȰȾ

Ɂɹɲʉʌɶɲʆʘʅɹʆɲɲʌɷɸʐʏɿʃɳɷʀʃʏʐɲ 

ȸʃɲʏɳʍʏɲʍɻʍʏʉɸʇɸʏɲɺʊʅɸʆʉɉɇɸʀʆɲɿɳɶʆʘʍʏɻɸʆʙʉɿʋɿɹʍɸɿʎʋʉʐɷɹʖɸʏɲɿ
ʃʐʌʀʘʎɲʋʊɶɸʘʌɶɿʃɹʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʃɲɿʅɸʏɲʋʉɿɻʏɿʃɹʎʅʉʆɳɷɸʎ
ʖɲʌɲʃʏɻʌʀɺʉʆʏɲɿʘʎʐʗɻʄɼʎɹʆʏɲʍɻʎ͘Ʌʌʉʏɸʀʆʉʆʏɲɿɲʐʍʏɻʌʊʏɸʌʉɿɹʄɸɶʖʉɿ͕
ɲʆɲʔʉʌɿʃɳʅɸʏɲʊʌɿɲɷɿɳɽɸʍɻʎʏʘʆʅɸʏɲʋʉɿɻʏɿʃʙʆʅʉʆɳɷʘʆʋʉʐʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆ
ʋɲʌɲʃɸʀʅɸʆɲʏʉʐɉɇ͕ʅɸʍʏʊʖʉʏɻʆɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻʏɻʎʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎʏʉʐɉɇ

ȶʄɸɶʖʉɿʏɼʌɻʍɻʎʏʘʆʉʌʀʘʆɷɿɳɽɸʍɻʎ
ʍʏʉɉɇɲʋʊʋɲʌɲʃɸʀʅɸʆɸʎ
ʅɸʏɲʋʉɿɻʏɿʃɹʎʅʉʆɳɷɸʎ;Ϯʔʉʌɹʎ
ɸʏɻʍʀʘʎͿ 

ɃȰʌɷɸʐʏɿʃʊʎɃʌɶɲʆɿʍʅʊʎɇʏʐʅʔɲʄʀɲʎȰʍʘʋʉʑȾʉʌɿʆɽʀɲʎʍʐʍʏɳɽɻʃɸʅɸʏʉȲȴϵϴ
ʏʉʐϭϵϱϳ͕ʍɲʆɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃʊʎɷɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎʏʘʆʃʉɿʆʉʖʌɼʍʏʘʆʐɷɳʏʘʆʍʏɿʎʄɸʃɳʆɸʎ
ɇʏʐʅʔɲʄʀɲʎʃɲɿȰʍʘʋʉʑ͘Ʌʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿɻʃɲʏɳʌɶɻʍɻʏʉʐʃɲɿɻɲʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻʏʉʐ
ʅɸɈɃȵȲʅɸʏɳʏɻʆʃɲʏɲʍʃɸʐɼʏʉʐʔʌ͘Ȱʍʘʋʉʑ͘ɇʏʉʐʎɅɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʉʑʎʊʌʉʐʎʏʉʐ
ʔʌɳɶʅɲʏʉʎʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿɻʍʑʍʏɲʍɻʔʉʌɹɲɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʏʉʐɹʌɶʉʐʋʉʐɽɲɹʖɸɿʃɲɿ
ʏɻʆɸʐɽʑʆɻɶɿɲʏɻɴɹʄʏɿʍʏɻɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʏʘʆɲʆɲɶʃɲʀʘʆʋʉʍʉʏɼʏʘʆʃɳɽɸʖʌɼʍɻʎ

Ɉʉɸʇɸʏɲɺʊʅɸʆʉɉɇɴʌʀʍʃɸʏɲɿʍɸɳɶʆʘʍʏɻʃɲʏɳʍʏɲʍɻ͕ɸʆʙʉɿʋɿɹʍɸɿʎʋʉʐ
ɲʇɿʉʄʉɶʉʑʆʏɲɿʘʎϮʎɹʆʏɲʍɻʎ͘Ʌʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿɻʃɲʏɲʍʃɸʐɼʏʘʆɲʌɷɸʐʏɿʃʙʆɷɿʃʏʑʘʆ͕
ʍʏɲʉʋʉʀɲɽɲɸʆʏɲʖɽʉʑʆʉɿʐʔɿʍʏɳʅɸʆɸʎɲʌɷɸʐʊʅɸʆɸʎɸʃʏɳʍɸɿʎʍʏɻʆɸʐʌʑʏɸʌɻ
ʋɸʌɿʉʖɼʏɻʎʄʀʅʆɻʎ͘Ʌʌʊʃɸɿʏɲɿɶɿɲʏɲɹʌɶɲ͗
ͲȰɆȴȵɉɈȻȾɃȵɆȳɃȴ͘ȴ͘ɎȰɆȻɃɉ;Ϯϴϲ͘ϱϳϯΦͿ
ͲȰɆȴȵɉɈȻȾɃȵɆȳɃȴɆɃɇɃɅȸȳȸɇȴȸɀɃɉɇɈɉɀɌȰȿȻȰɇ;ϯϳϬ͘ϬϬϬΦͿ
ͲȰɆȴȵɉɈȻȾɃȵɆȳɃȾȰȻɇȰɆȻɃɉ;ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬΦͿ

ɇʖʊʄɿɲ

ȿʉɿʋɹʎȴʌɳʍɸɿʎ

ȶʄɸɶʖʉɿɸʃʋʉʅʋɼʎ
ʌʑʋʘʆ

Ɂʉʅʉɽɸʏɿʃɳɀɹʏʌɲ

ȶʌɶɲɷʉʅɿʃʙʆ
ʃɲʏɲʍʃɸʐʙʆ

ȴɿʉɿʃɻʏɿʃɳɀɹʏʌɲ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

16261

ȵʀɷʉʎɉɇΎ

't

Ⱦʘɷɿʃʊʎ

'ZϬϮϬϬϭϵϬ

ɉɇ

ɇʑʍʏɻʅɲȾʉʌʀʆɽʉʐͲȾɿɳʏʉʐ

ȵʀɷʉʎɉɇΎ

Z 

ɀɹʏʌɿɲ

ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɻ
Ⱦɲʏɳʍʏɲʍɻ

ɉɇ

ɅȸɁȵȻɃɇɅ͘

Ⱦʘɷɿʃʊʎ

'ZϬϮϮϴZϬϬϬϮϬϭϬϬϯE

ϯ͘Ϭϭ

ɇʖʊʄɿɲ

Ɉʉ ʅɹʏʌʉ ɲʐʏʊ ɲʔʉʌɳ ʃʐʌʀʘʎ ʏɻʆ ʏɿʅʉʄʊɶɻʍɻ ʏʉʐ ɲʌɷɸʐʏɿʃʉʑ ʆɸʌʉʑ ɲʋʊ ʏʉʐʎ
Ƀʌɶɲʆɿʍʅʉʑʎ ʋʉʐ ɷɿɲʖɸɿʌʀɺʉʆʏɲɿ ʏʉʐʎ ʐɷɲʏɿʃʉʑʎ ʋʊʌʉʐʎ ʃɲɿ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ʍʏɻʆ
ʋʌɲɶʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲ ɹʆɲ ʅɹʍʉ ɸʐɲɿʍɽɻʏʉʋʉʀɻʍɻʎ ʏʘʆ ʃɲʄʄɿɸʌɶɻʏʙʆ ʍʏʉ ɽɹʅɲ ʏɻʎ
ʉʌɽʉʄʉɶɿʃɼʎɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʏʉʐʆɸʌʉʑ͘ȸʏɿʅʉʄʊɶɻʍɻʏɻʎʋʌɲɶʅɲʏɿʃɼʎʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ
ʏʉʐ ʆɸʌʉʑ ɲʋʉɽɲʌʌʑʆɸɿ ʏʉʐʎ ʃɲʄʄɿɸʌɶɻʏɹʎ ɲʋʊ ʏʉ ʆɲ ʍʋɲʏɲʄʉʑʆ ɳʍʃʉʋɲ ʆɸʌʊ͕
ʋʌɳɶʅɲ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ɹʖɸɿ ʋɲʌɳʄʄɻʄɲ ʉʔɹʄɻ ʍʏɻʆ ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻ ɸʆɹʌɶɸɿɲʎ͘ ȸ
ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏʉʐ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼʎ ʐɷʌʉʄɻʗʀɲʎ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ɲʋʉʔɹʌɸɿ ɹʘʎ
ʃɲɿϮϬйɸʇʉɿʃʉʆʊʅɻʍɻʍʏɻʆʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʆɸʌʉʑʃɲɿɳʌɲʆɲʅɸɿʙʍɸɿɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲʏɻʆ
ʃɲʏɲʆɲʄɿʍʃʊʅɸʆɻɸʆɹʌɶɸɿɲ͘ɈʉʅɹʏʌʉɲʐʏʊɸʔɲʌʅʊʍʏɻʃɸʅɸɸʋɿʏʐʖʀɲʏʉϮϬϬϳʍʏʉʆ
ɈɃȵȲɇɸʌɴʀʘʆȾʉɺɳʆɻʎ͕ɲʋʊʊʋʉʐʃɲɿʋʌʉʃʑʋʏʉʐʆʏɲɲʆɲʔɸʌʊʅɸʆɲʍʏʉɿʖɸʀɲ͘͘Ɉʉ
ʃʊʍʏʉʎ ʏʉʐ ʅɹʏʌʉʐ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ɽɲ ɸʋʘʅɿʍɽʉʑʆ ʉɿ ʃɲʄʄɿɸʌɶɻʏɹʎ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ
ʍʐʅʗɻʔɿʍʏɸʀʅɸʅɹʍʘʏɻʎʃʉʍʏʉʄʊɶɻʍɻʎʏʉʐɲʌɷɸʐʏɿʃʉʑʆɸʌʉʑ

ȿʉɿʋɹʎȴʌɳʍɸɿʎ

ȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼʎʐɷʌʉʄɻʗʀɲʎʅɸʃɳʌʏɲ
ʖʌɹʘʍɻʎʍʏʉʍʐʄʄʉɶɿʃʊɹʌɶʉ
ɳʌɷɸʐʍɻʎɈɃȵȲ 

ϱ͘Ϭϰ

ȿʉɿʋɹʎȴʌɳʍɸɿʎ 

ȶʄɸɶʖʉɿʏɼʌɻʍɻʎʏʘʆʉʌʀʘʆɷɿɳɽɸʍɻʎ
ʍʏʉɉɇɲʋʊʋɲʌɲʃɸʀʅɸʆɸʎ
ʅɸʏɲʋʉɿɻʏɿʃɹʎʅʉʆɳɷɸʎ;Ϯʔʉʌɹʎ
ɸʏɻʍʀʘʎͿ 

ȸʃɲʏɳʍʏɲʍɻʍʏʉɸʇɸʏɲɺʊʅɸʆʉɉɇɸʀʆɲɿʅɹʏʌɿɲɸʆʙʉɿʋɿɹʍɸɿʎʋʉʐɷɹʖɸʏɲɿʃʐʌʀʘʎ
ɲʋʊɶɸʘʌɶɿʃɹʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʃɲɿʅɸʏɲʋʉɿɻʏɿʃɹʎʅʉʆɳɷɸʎʖɲʌɲʃʏɻʌʀɺʉʆʏɲɿʘʎ
ʐʗɻʄɼʎɹʆʏɲʍɻʎ͘Ʌʌʉʏɸʀʆʉʆʏɲɿɲʐʍʏɻʌʊʏɸʌʉɿɹʄɸɶʖʉɿ͕ɲʆɲʔʉʌɿʃɳʅɸʏɲʊʌɿɲ
ɷɿɳɽɸʍɻʎʏʘʆʅɸʏɲʋʉɿɻʏɿʃʙʆʅʉʆɳɷʘʆʋʉʐʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆʋɲʌɲʃɸʀʅɸʆɲʏʉʐɉɇ͕ʅɸ
ʍʏʊʖʉʏɻʆɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻʏɻʎʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎʏʉʐɉɇ

ɇʖʊʄɿɲ

ɅʀʆɲʃɲʎɅ͘ȺͲϮ͘ȿʉɿʋɹʎɷʌɳʍɸɿʎɸʃʏʊʎʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃʙʆʅɹʏʌʘʆɶɿɲʏɻʆȿɸʃɳʆɻȰʋʉʌʌʉɼʎɅʉʏɲʅʙʆɅɸʀʌʉʐͲȲɹʌɶɲͲɅɻʆɸɿʉʑ;'ZϮϴͿ

ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɻ
Ⱦɲʏɳʍʏɲʍɻ 

Ⱦɲʃɼ 

ɃɿʃʉʆʉʅɿʃɳɼɌʉʌʉʄʉɶɿʃɳɀɹʏʌɲ

ȶʄɸɶʖʉɿɸʃʋʉʅʋɼʎ
ʌʑʋʘʆ

16262
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ⱦʘɷɿʃʊʎ

'ZϬϮϮϴZϬϬϬϰϬϯϬϮϯ
'ZϬϮϮϴZϬϬϬϮϬϰϬϬϳ
'ZϬϮϮϴZϬϬϬϰϬϯϬϮϯE 'ZϬϮϮϴZϬϬϬϮϬϰϬϬϳE
E
E

ȵʀɷʉʎɉɇΎ

Z

Z

Z

Z

ȸʃɲʏɳʍʏɲʍɻʍʏʉɸʇɸʏɲɺʊʅɸʆʉɉɇɸʀʆɲɿɸʄʄɿʋɼʎɸʆʙʉɿʋɿɹʍɸɿʎɲʋʊʍɻʅɲʆʏɿʃɹʎ
ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃɹʎʃɲɿʅɸʏɲʋʉɿɻʏɿʃɹʎʅʉʆɳɷɸʎʖɲʌɲʃʏɻʌʀɺʉʆʏɲɿʘʎʐʗɻʄɼʎɹʆʏɲʍɻʎ͘Ƀɿ
ɲʐʍʏɻʌʊʏɸʌʉɿɹʄɸɶʖʉɿ͕ɲʆɲʔʉʌɿʃɳʅɸʏɲʊʌɿɲɷɿɳɽɸʍɻʎ͕ʍʏɿʎʅʉʆɳɷɸʎɲʐʏɹʎ
ʅʋʉʌʉʑʆʆɲɲʋʉʏʌɹʗʉʐʆʐʋɸʌɴɳʍɸɿʎʅɸɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲʏɻɴɸʄʏʀʘʍɻʏɻʎ
ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎʏʉʐɉɇ͘

ȶʌɶɲɲʆʏɿʋʄɻʅʅʐʌɿʃɼʎʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎʍʏʉ
ʉʌɿʉɽɸʏɻʅɹʆʉʏʅɼʅɲʋʉʏɳʅɿʉʐɉɇ 

ȶʄɸɶʖʉɿʏɼʌɻʍɻʎʏʘʆʉʌʀʘʆɷɿɳɽɸʍɻʎ
ʍʏʉɉɇɲʋʊʋɲʌɲʃɸʀʅɸʆɸʎ
ʅɸʏɲʋʉɿɻʏɿʃɹʎʅʉʆɳɷɸʎ͕Ϯʔʉʌɹʎ
ɸʏɻʍʀʘʎ 

ϭϭ͘Ϭϳ

ϱ͘Ϭϰ

ϱ͘Ϭϯ

Ɉʉɉɇɴʌʀʍʃɸʏɲɿʍɸɸʄʄɿʋɼʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻ͕ɸʆʙʉɿʋɿɹʍɸɿʎʋʉʐɷɹʖɸʏɲɿ
ɲʇɿʉʄʉɶʉʑʆʏɲɿʘʎʐʗɻʄɼʎɹʆʏɲʍɻʎ͘ɇʏɻʆʋɸʌɿʉʖɼʄɸɿʏʉʐʌɶɸʀɻʏʌɿʏʉɴɳɽʅɿɲȵȵȿ
ȲȻɅȵɅɲʏʌʙʆ͘Ʌʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿʉɹʄɸɶʖʉʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʏɻʎʃɲɿɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲʉɹʄɸɶʖʉʎʏʉʐ
ʏʌʊʋʉʐɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻʎʃɲɿɷɿɳɽɸʍɻʎʏɻʎɿʄʑʉʎ͕͕ɹʏʍɿʙʍʏɸʆɲɸʆʏʉʋɿʍʏʉʑʆʃɲɿɸʆ
ʍʐʆɸʖɸʀɲʆɲɷɿʉʌɽʘɽʉʑʆʋɿɽɲʆɳʋʌʉɴʄɼʅɲʏɲʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʊʏɻʏɳʎʏɻʎ͘

Ɉʉɉɇɴʌʀʍʃɸʏɲɿʍɸʃɲʄɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻ͕ɲʄʄɳɷɹʖɸʏɲɿʋɿɹʍɸɿʎʐʗɻʄɼʎɹʆʏɲʍɻʎɲʋʊ
ɲʅʅʉʄɻʗʀɸʎ͕ɲʍʏɿʃɳɲʋʊɴʄɻʏɲ͕ɶɸʘʌɶɿʃɹʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʃɲɿʅɸʏɲʋʉɿɻʏɿʃɹʎ
ʅʉʆɳɷɸʎ͘Ɉʉɉɇɸʀʆɲɿʉʌɿʉɽɸʏɻʅɹʆʉʃɲɿʋʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿɻʐʄʉʋʉʀɻʍɻʏʘʆɹʌɶʘʆ
ɲʆʏɿʋʄɻʅʅʐʌɿʃɼʎʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ͘ɈʉɉɇʃɲʏɲʄɼɶɸɿʍʏɻʆɈȿɅɻʆɸɿʉʑ͘Ɉɲ
ɲʆʏɿʋʄɻʅʅʐʌɿʃɳɹʌɶɲɽɲʍʐʅɴɳʄʉʐʆʍʏɻʆɲʋʉʔʐɶɼʐʋɸʌʖɸʀʄɿʍɻʎʋʉʐ
ʏɲʅɿɸʐʏɼʌɲ͘

ȶʄɸɶʖʉɿʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎȵȵȿʃɲɿʏʌʊʋʉʐ
ɷɿɳɽɸʍɻʎɿʄʑʉʎ 

Ʌʌʉʏɸʀʆʉʆʏɲɿɲʐʍʏɻʌʊʏɸʌʉɿɹʄɸɶʖʉɿ͕ɲʆɲʔʉʌɿʃɳʅɸʏɲʊʌɿɲɷɿɳɽɸʍɻʎʏʘʆ
ʅɸʏɲʋʉɿɻʏɿʃʙʆʅʉʆɳɷʘʆʋʉʐʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆʋɲʌɲʃɸʀʅɸʆɲʏʉʐɉɇ͕ʅɸʍʏʊʖʉʏɻʆ
ɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻʏɻʎʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎʏʉʐɉɇ

ϱ͘Ϭϰ

ɇʖʊʄɿɲ

ȶʄɸɶʖʉɿʏɼʌɻʍɻʎʏʘʆʉʌʀʘʆɷɿɳɽɸʍɻʎ
ʍʏʉɉɇɲʋʊʋɲʌɲʃɸʀʅɸʆɸʎ
ʅɸʏɲʋʉɿɻʏɿʃɹʎʅʉʆɳɷɸʎ͕Ϯʔʉʌɹʎ
ɸʏɻʍʀʘʎ 

ȶʌɶɲɷʉʅɿʃʙʆ
ʃɲʏɲʍʃɸʐʙʆ

ɉɇ

ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɻ
Ⱦɲʏɳʍʏɲʍɻ 

Ⱦɲʄɼ 

Ⱦɲʄɼ 

ȵʄʄɿʋɼʎ 

ȵʄʄɿʋɼʎ

ɅȵȻɆɃɇɅ͘

ɅȵȻɆɃɇɅ͘

ȿȰȴɏɁɅȸɁȵȻȰȻɃɇɅ͘ ȿȰȴɏɁɅȸɁȵȻȰȻɃɇɅ͘

ȿʉɿʋɹʎȴʌɳʍɸɿʎ 

ȶʄɸɶʖʉɿɸʃʋʉʅʋɼʎ
ʌʑʋʘʆ

ȶʄɸɶʖʉɿɸʃʋʉʅʋɼʎ
ʌʑʋʘʆ

ȶʄɸɶʖʉɿɸʃʋʉʅʋɼʎ
ʌʑʋʘʆ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

16263

Z

Z

Z

ȵʀɷʉʎɉɇΎ

Ⱦʘɷɿʃʊʎ

'ZϬϮϮϴZϬϬϬϰϬϰϬϮϰE

'ZϬϮϮϴZϬϬϬϰϬϰϬϮϰE

'ZϬϮϮϴZϬϬϬϰϬϱϬϮϳE

ɉɇ

ɅȰɆȰɅȵȻɆɃɇɆ͘

ɅȰɆȰɅȵȻɆɃɇɆ͘

ɅȵȻɆɃɇɅ͘ 

ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɻ
Ⱦɲʏɳʍʏɲʍɻ 

ɀɹʏʌɿɲ 

ɀɹʏʌɿɲ 

ȱɶʆʘʍʏɻ

ϯ͘Ϭϭ

ϳ͘Ϭϴ

Ϯ͘Ϭϭ

ȿʉɿʋɹʎȴʌɳʍɸɿʎ 

ȴɿʉɿʃɻʏɿʃɳɀɹʏʌɲ

Ȱʆɲʍʑʍʏɲʍɻʃɲɿ
ɃɿʃʉʆʉʅɿʃɳɼɌʉʌʉʄʉɶɿʃɳɀɹʏʌɲ ɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻʋɸʌɿʉʖʙʆ
ʐɶʌʉɴɿʊʏʉʋʘʆ

Ɉʉɸʇɸʏɲɺʊʅɸʆʉɉɇɴʌʀʍʃɸʏɲɿʍɸʅɹʏʌɿɲʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻ͕ɸʆʙ
ʃɲʏɲʍʃɸʐɳɺɸʏɲɿʍʏɻɽɹʍɻȰʍʏɹʌɿʏʉʉʅʙʆʐʅʉʔʌɳɶʅɲ͕ʋʉʐɽɲɸʇɲʍʔɲʄʀɺɸɿ
ʍʐʆʉʄɿʃʊʘʔɹʄɿʅʉʊɶʃʉʆɸʌʉʑϰϬɸʃ͘ŵϯʃɲɿɻɸʏɼʍɿɲɲʋʊʄɻʗɻɷɸʆɽɲʐʋɸʌɴɲʀʆɸɿ
ʏɲϮϮɸʃŵϯɹʘʎʏʉϮϬϮϬʃɲɿʏɲϮϳɸʃŵϯɹʘʎʏʉϮϬϯϱ͘Ʌʌʊʃɸɿʏɲɿɶɿɲʖʘʅɳʏɿʆʉ
ʔʌɳɶʅɲʉʆʉʅɲʍʏɿʃʉʑʑʗʉʐʎϲϴŵ͘Ƀɿʃʐʌɿʊʏɸʌʉɿʉɿʃʊʏʉʋʉɿʋʉʐɲʆɲʋʏʑʍʍʉʆʏɲɿ
ʍʏɿʎʊʖɽɸʎʏʉʐɸʇɸʏɲɺʊʅɸʆʉʐɉɇɸʀʆɲɿʉɿɽɲʅʆʙʆɸʎʋʄɲʏʑʔʐʄʄʘʆͲɲɸʀʔʐʄʄʘʆ͕ɻ
ʋɲʌɲʋʉʏɳʅɿɲɴʄɳʍʏɻʍɻ͕ɻɲʄʄʉʔʐʏɿʃɼʃɲɿʐɷʌʊʔɿʄɻɴʄɳʍʏɻʍɻ͘Ʌʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿɻ
ʋʄɼʌɻʎɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻʏɻʎʋɲʌʊʖɽɿɲʎɲʄʄɳʃɲɿʏɻʎɷɲʍɿʃɼʎɴʄɳʍʏɻʍɻʎʋʉʐɹʖɸɿ
ɲʋʉʅɲʃʌʐʆɽɸʀɶɿɲʏɿʎɲʆɳɶʃɸʎʏʉʐɹʌɶʉʐ͕ʅɸʖʌɼʍɻɲʐʏʊʖɽʉʆʘʆɸɿɷʙʆʃɲɿ
ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎʐʋʉɷɸʀʇɸɿʎʏʉʐȴɲʍɲʌʖɸʀʉʐʊʋʘʎʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿʃɲɿɲʋʊʏʉʐʎ
Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʉʑʎʊʌʉʐʎʏʉʐʔʌɳɶʅɲʏʉʎ͘
Ɉʉɸʇɸʏɲɺʊʅɸʆʉɉɇɴʌʀʍʃɸʏɲɿʍɸʅɹʏʌɿɲʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻ͘ɇʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʐʎ
ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʉʑʎʊʌʉʐʎʏʉʐʐʋʊʃɲʏɲʍʃɸʐɼʔʌɳɶʅɲʏʉʎȰʍʏɸʌʀʉʐʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿɻ
ʏɼʌɻʍɻʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼʎʋɲʌʉʖɼʎʃɲʏɳʆʏɻʏʉʐʔʌɳɶʅɲʏʉʎʀʍɻʅɸϮϬϬůƚͬƐĞĐ͕ɼϲ͕ϯɸʃ
ŵϯɸʏɻʍʀʘʎɶɿɲʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼʋɲʌʉʖɼ͘ȸʏɼʌɻʍɻʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼʎʋɲʌʉʖɼʎɸʇɲʍʔɲʄʀɺɸɿ
ʏɻɲɷɿɲʏɳʌɲʃʏɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʏʉʐʐɶʌʉʏʉʋɿʃʉʑʉɿʃʉʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ͘
Ɉʉʅɹʏʌʉɲʐʏʊɲʔʉʌɳʃʐʌʀʘʎʏɻʆʏɿʅʉʄʊɶɻʍɻʏʉʐɲʌɷɸʐʏɿʃʉʑʆɸʌʉʑɲʋʊʏʉʐʎ
Ƀʌɶɲʆɿʍʅʉʑʎʋʉʐɷɿɲʖɸɿʌʀɺʉʆʏɲɿʏʉʐʎʐɷɲʏɿʃʉʑʎʋʊʌʉʐʎʃɲɿɲʋʉʏɸʄɸʀʍʏɻʆ
ʋʌɲɶʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲɹʆɲʅɹʍʉɸʐɲɿʍɽɻʏʉʋʉʀɻʍɻʎʏʘʆʃɲʄʄɿɸʌɶɻʏʙʆʍʏʉɽɹʅɲʏɻʎ
ʉʌɽʉʄʉɶɿʃɼʎɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʏʉʐʆɸʌʉʑ͘ȸʏɿʅʉʄʊɶɻʍɻʏɻʎʋʌɲɶʅɲʏɿʃɼʎʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ
ʏʉʐʆɸʌʉʑɲʋʉɽɲʌʌʑʆɸɿʏʉʐʎʃɲʄʄɿɸʌɶɻʏɹʎɲʋʊʏʉʆɲʍʋɲʏɲʄʉʑʆɳʍʃʉʋɲʆɸʌʊ͕
ʋʌɳɶʅɲʏʉʉʋʉʀʉɹʖɸɿʋɲʌɳʄʄɻʄɲʉʔɹʄɻʍʏɻʆʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻɸʆɹʌɶɸɿɲʎ͘ȸ
ɸʔɲʌʅʉɶɼʏʉʐʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼʎʐɷʌʉʄɻʗʀɲʎʅʋʉʌɸʀʆɲɲʋʉʔɹʌɸɿɹʘʎ
ʃɲɿϮϬйɸʇʉɿʃʉʆʊʅɻʍɻʍʏɻʆʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʆɸʌʉʑʃɲɿɳʌɲʆɲʅɸɿʙʍɸɿɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲʏɻʆ
ʃɲʏɲʆɲʄɿʍʃʊʅɸʆɻɸʆɹʌɶɸɿɲ͘ɈʉʅɹʏʌʉɲʐʏʊɸʔɲʌʅʊʍʏɻʃɸʅɸɸʋɿʏʐʖʀɲʏʉϮϬϬϳʍʏʉʆ
ɈɃȵȲɇɸʌɴʀʘʆȾʉɺɳʆɻʎ͕ɲʋʊʊʋʉʐʃɲɿʋʌʉʃʑʋʏʉʐʆʏɲɲʆɲʔɸʌʊʅɸʆɲʍʏʉɿʖɸʀɲ͘Ɉʉ
ʃʊʍʏʉʎʏʉʐʅɹʏʌʉʐʏʉʉʋʉʀʉɽɲɸʋʘʅɿʍɽʉʑʆʉɿʃɲʄʄɿɸʌɶɻʏɹʎʅʋʉʌɸʀʆɲ
ʍʐʅʗɻʔɿʍʏɸʀʅɸʅɹʍʘʏɻʎʃʉʍʏʉʄʊɶɻʍɻʎʏʉʐɲʌɷɸʐʏɿʃʉʑʆɸʌʉʑ

Ȱʆɳʄɻʗɻɷʌɳʍɸʘʆɲʋʊʏʉʔʉʌɹɲ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʏʉʐʔʌɳɶʅɲʏʉʎ͕ʅɸʏɳʏɻʆ
ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʏʉʐɹʌɶʉʐɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ
ʏɻʎʋɲʌʊʖɽɿɲʎɴʄɳʍʏɻʍɻʎ 

ȶʄɸɶʖʉʎʏɼʌɻʍɻʎʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼʎʋɲʌʉʖɼʎ
ʊʋʘʎɲʐʏɼʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿɲʋʊʏʉʐʎ
ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉʐʎʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʉʑʎ
ʊʌʉʐʎʏʉʐʐʋʊʃɲʏɲʍʃɸʐɼʔʌɳɶʅɲʏʉʎ

ȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼʎʐɷʌʉʄɻʗʀɲʎʅɸʃɳʌʏɲ
ʖʌɹʘʍɻʎʍʏʉʍʐʄʄʉɶɿʃʊɹʌɶʉ
ɳʌɷɸʐʍɻʎɈɃȵȲ 

ɇʖʊʄɿɲ

16264
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ⱦʘɷɿʃʊʎ

Z

'ZϬϮϮϴZϬϬϬϰϬϱϬϮϳE

'ZϬϮϮϴZϬϬϬϰϬϱϬϮϳE

'ZϬϮϮϴZϬϬϬϰϬϱϬϮϳE

ɉɇ

ɅȵȻɆɃɇɅ͘

ɅȵȻɆɃɇɅ͘

Z

ȵʀɷʉʎɉɇΎ

Z

ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɻ
Ⱦɲʏɳʍʏɲʍɻ 

ȱɶʆʘʍʏɻ 

ȱɶʆʘʍʏɻ 

ȱɶʆʘʍʏɻ

ɅȵȻɆɃɇɅ͘

ȿʉɿʋɹʎȴʌɳʍɸɿʎ 

Ϯ͘Ϭϭ

ϱ͘Ϭϰ

ȸʃɲʏɳʍʏɲʍɻʍʏʉɸʇɸʏɲɺʊʅɸʆʉɉɇɸʀʆɲɿɳɶʆʘʍʏɻɸʆʙʉɿʋɿɹʍɸɿʎɲʋʊʍɻʅɲʆʏɿʃɹʎ
ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃɹʎʃɲɿʅɸʏɲʋʉɿɻʏɿʃɹʎʅʉʆɳɷɸʎʖɲʌɲʃʏɻʌʀɺʉʆʏɲɿʘʎʐʗɻʄɼʎɹʆʏɲʍɻʎ͘Ƀɿ
ɲʐʍʏɻʌʊʏɸʌʉɿɹʄɸɶʖʉɿ͕ɲʆɲʔʉʌɿʃɳʅɸʏɲʊʌɿɲɷɿɳɽɸʍɻʎ͕ʍʏɿʎʅʉʆɳɷɸʎɲʐʏɹʎ
ʅʋʉʌʉʑʆʆɲɲʋʉʏʌɹʗʉʐʆʐʋɸʌɴɳʍɸɿʎʅɸɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲʏɻɴɸʄʏʀʘʍɻʏɻʎ
ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎʏʉʐɉɇ͘

Ȱʆɳʄɻʗɻɷʌɳʍɸʘʆɲʋʊʏʉʔʉʌɹɲ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʏʉʐʔʌɳɶʅɲʏʉʎ͕ʅɸʏɳʏɻʆ
ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʏʉʐɹʌɶʉʐɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ
ʏɻʎʋɲʌʊʖɽɿɲʎɴʄɳʍʏɻʍɻʎ 

ϳ͘Ϭϴ

ȶʄɸɶʖʉɿʏɼʌɻʍɻʎʏʘʆʉʌʀʘʆɷɿɳɽɸʍɻʎ
ʍʏʉɉɇɲʋʊʋɲʌɲʃɸʀʅɸʆɸʎ
ʅɸʏɲʋʉɿɻʏɿʃɹʎʅʉʆɳɷɸʎ 

Ɉʉɸʇɸʏɲɺʊʅɸʆʉɉɇɴʌʀʍʃɸʏɲɿʍɸɳɶʆʘʍʏɻʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻ͕ɸʆʙʉɿʋɿɹʍɸɿʎ
ʋʉʐɷɹʖɸʏɲɿɲʇɿʉʄʉɶʉʑʆʏɲɿʘʎʐʗɻʄɼʎɹʆʏɲʍɻʎ͘Ȱʃʊʅɲʃɲʏɲʍʃɸʐɳɺɸʏɲɿʍʏɻɽɹʍɻ
Ȳɲʄʅɲɷʉʑʌɲʏʉʉʅʙʆʐʅʉʔʌɳɶʅɲɸʃʏʌʉʋɼʎ͕͘ʋʉʐɽɲɸʇɲʍʔɲʄʀɺɸɿʍʐʆʉʄɿʃʊ
ʘʔɹʄɿʅʉʊɶʃʉʆɸʌʉʑϰϬɸʃ͘ŵϯʃɲɿɻɸʏɼʍɿɲɲʋʊʄɻʗɻɷɸʆɽɲʐʋɸʌɴɲʀʆɸɿʏɲϮϮɸʃ
ŵϯɹʘʎʏʉϮϬϮϬʃɲɿʏɲϮϳɸʃŵϯɹʘʎʏʉϮϬϯϱ͘Ʌʌʊʃɸɿʏɲɿɶɿɲʐʋɸʌʋɻɷɻʏʊʔʌɳɶʅɲ
ɲʋʊʍʃʐʌʊɷɸʅɲʑʗʉʐʎϱ͕ϱŵʃɲɿʍʐʆʉɷɸʑɸʏɲɿɲʋʊʃɲʏɳʄʄɻʄɲɹʌɶɲʐɷʌʉʄɻʗʀɲʎ
ʃɲɿɸʇɳʅʅʘʍɻʎʃɲɽʙʎɲɶʘɶʊʅɸʏɲʔʉʌɳʎʍʏʉʆʏɲʅɿɸʐʏɼʌɲȰʍʏɸʌʀʉʐ͘Ƀɿ
ʃʐʌɿʊʏɸʌʉɿʉɿʃʊʏʉʋʉɿʋʉʐɲʆɲʋʏʑʍʍʉʆʏɲɿʍʏɿʎʊʖɽɸʎʏʉʐɸʇɸʏɲɺʊʅɸʆʉʐɉɇɸʀʆɲɿʉɿ
ɽɲʅʆʙʆɸʎʋʄɲʏʑʔʐʄʄʘʆͲɲɸʀʔʐʄʄʘʆ͕ɻʋɲʌɲʋʉʏɳʅɿɲɴʄɳʍʏɻʍɻ͕ɻɲʄʄʉʔʐʏɿʃɼʃɲɿ
ʐɷʌʊʔɿʄɻɴʄɳʍʏɻʍɻ͘Ʌʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿɻʋʄɼʌɻʎɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻʏɻʎʋɲʌʊʖɽɿɲʎɲʄʄɳ
ʃɲɿʏɻʎɷɲʍɿʃɼʎɴʄɳʍʏɻʍɻʎʋʉʐɹʖɸɿɲʋʉʅɲʃʌʐʆɽɸʀɶɿɲʏɿʎɲʆɳɶʃɸʎʏʉʐɹʌɶʉʐ͕ʅɸ
ʖʌɼʍɻɲʐʏʊʖɽʉʆʘʆɸɿɷʙʆʃɲɿʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎʐʋʉɷɸʀʇɸɿʎʏʉʐȴɲʍɲʌʖɸʀʉʐ͘

ȶʄɸɶʖʉʎʏɼʌɻʍɻʎʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼʎʋɲʌʉʖɼʎ
ʊʋʘʎɲʐʏɼʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿɲʋʊʏʉʐʎ
ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉʐʎʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʉʑʎ
ʊʌʉʐʎʏʉʐʐʋʊʃɲʏɲʍʃɸʐɼʔʌɳɶʅɲʏʉʎ

ɇʖʊʄɿɲ

Ɉʉɸʇɸʏɲɺʊʅɸʆʉɉɇɴʌʀʍʃɸʏɲɿʍɸɳɶʆʘʍʏɻʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻ͕ɸʆʙʉɿʋɿɹʍɸɿʎ
ʋʉʐɷɹʖɸʏɲɿɲʇɿʉʄʉɶʉʑʆʏɲɿʘʎʐʗɻʄɼʎɹʆʏɲʍɻʎ͘ɇʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʐʎ
ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʉʑʎʊʌʉʐʎʏʉʐʐʋʊʃɲʏɲʍʃɸʐɼʔʌɳɶʅɲʏʉʎȲɲʄʅɲɷʉʑʌɲʎ
ʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿɻʏɼʌɻʍɻʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼʎʋɲʌʉʖɼʎʃɲʏɳʆʏɻʏʉʐʔʌɳɶʅɲʏʉʎʀʍɻʅɸ
ϯϬϬůƚͬƐĞĐ͕ɼϵ͕ϱɸʃŵϯɸʏɻʍʀʘʎɶɿɲʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼʋɲʌʉʖɼ͘ȸʏɼʌɻʍɻʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼʎ
ʋɲʌʉʖɼʎɸʇɲʍʔɲʄʀɺɸɿʏɻɲɷɿɲʏɳʌɲʃʏɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʏʉʐʐɶʌʉʏʉʋɿʃʉʑ
ʉɿʃʉʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ͘

Ȱʆɲʍʑʍʏɲʍɻʃɲɿɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻ
ʋɸʌɿʉʖʙʆʐɶʌʉɴɿʊʏʉʋʘʆ

ȴɿʉɿʃɻʏɿʃɳɀɹʏʌɲ

ȶʄɸɶʖʉɿɸʃʋʉʅʋɼʎʌʑʋʘʆ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

16265

Ⱦʘɷɿʃʊʎ

>

>

'ZϬϮϮϴ>ϬϬϬϬϬϬϬϬ
'ZϬϮϮϴ>ϬϬϬϬϬϬϬϬϭE
ϭE

ɉɇ

ȿʀʅʆɻȿɳʅɿɲ

ȿʀʅʆɻȿɳʅɿɲ

ɈɸʖʆɻʏɼȿʀʅʆɻɅɻʆɸɿʉʑ

'ZϬϮϮϴ>ϬϬϬϬϬϬϬϬϭE

'ZϬϮϮϴ>ϬϬϬϬϬϬϬϬϯ,

ȿʀʅʆɻȿɳʅɿɲ

>

ȵʀɷʉʎɉɇΎ

>

ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɻ
Ⱦɲʏɳʍʏɲʍɻ 

ȱɶʆʘʍʏɻ 

ȱɶʆʘʍʏɻ 

ȱɶʆʘʍʏɻ 

ȱɶʆʘʍʏʉ 

ϭ͘ϬϮ

ϱ͘Ϭϰ

ϭ͘Ϭϭ

ϭ͘Ϭϳ

ȿʉɿʋɹʎȴʌɳʍɸɿʎ 

Ɂʉʅʉɽɸʏɿʃɳɀɹʏʌɲ

ȶʄɸɶʖʉɿɸʃʋʉʅʋɼʎ
ʌʑʋʘʆ

Ɂʉʅʉɽɸʏɿʃɳɀɹʏʌɲ

Ɂʉʅʉɽɸʏɿʃɳɀɹʏʌɲ

ɇʑʍʏɲʍɻʔʉʌɹɲɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎɈȿ
Ʌɻʆɸɿʉʑ͕ʍɸɲʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻʏɻʎʋʌʙɻʆ
ȴͬʆʍɻʎȵʄɹɶʖʉʐʃɲɿȾɲʏɲʍʃɸʐʙʆ
ȶʌɶʘʆ;ȴȵȾȵͿʏɻʎɅɸʌ͘ȴʐʏ͘ȵʄʄɳɷɲʎ 

Ⱥɸʍʅɿʃʊʋʄɲʀʍɿʉɶɿɲʋɸʌɿʉʌɿʍʅʊ
ɲʆʏʄɼʍɸʘʆ 

ȶʄɸɶʖʉɿʏɼʌɻʍɻʎʏʘʆʉʌʀʘʆɷɿɳɽɸʍɻʎ
ʍʏʉɉɇɲʋʊʋɲʌɲʃɸʀʅɸʆɸʎ
ʅɸʏɲʋʉɿɻʏɿʃɹʎʅʉʆɳɷɸʎ͕ϰʔʉʌɹʎ
ɸʏɻʍʀʘʎ 

Ɂʉʅʉɽɸʏɿʃɹʎʌʐɽʅʀʍɸɿʎɶɿɲʋɲʌɳʆʉʅɻ
ɽɼʌɲ͕ɿɷɿʉʃʏɻʍɿɲʃɳɽɹʅɲʏɲ͕ɴʉʍʃɼʃɲɿ
ʖʘʌʉʏɲʇɿʃʊʍʖɸɷɿɲʍʅʊʃʉɿʆʉʏɼʏʘʆ 

Ɉʉʄɿʅʆɲʀʉɉɇɹʖɸɿɳɶʆʘʍʏʉʉɿʃʉʄʉɶɿʃʊɷʐʆɲʅɿʃʊ͕ɸʆʙɻɹʆʏɲʍɻʏʘʆʋɿɹʍɸʘʆʋʉʐ
ɷɹʖɸʏɲɿʃɲɽʙʎʃɲɿɻɹʆʏɲʍɻʏʘʆɲʋʉʄɼʗɸʘʆɲʇɿʉʄʉɶɸʀʏɲɿʘʎʐʗɻʄɼ͘Ʌʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿ
ɻʍʑʍʏɲʍɻʔʉʌɹɲɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎɈȿɅɻʆɸɿʉʑ͕ʍɸɲʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻʏɻʎʋʌʙɻʆȴͬʆʍɻʎ
ȵʄɹɶʖʉʐʃɲɿȾɲʏɲʍʃɸʐʙʆȶʌɶʘʆ;ȴȵȾȵͿʏɻʎɅɸʌɿʔɹʌɸɿɲʎȴʐʏɿʃɼʎȵʄʄɳɷɲʎ͘ɇʃʉʋʊʎ
ʏʉʐʔʉʌɹɲȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎɽɲɸʀʆɲɿɻɷɿɲʔʑʄɲʇɻʃɲɿɻɷɿɲʏɼʌɻʍɻʏʉʐɿʍʉɺʐɶʀʉʐʃɲɿ
ʏɻʎʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼʎɿʍʉʌʌʉʋʀɲʎʏɻʎʄʀʅʆɻʎ͕ʅɸʋɲʌɳʄʄɻʄɻɲʆɳʋʏʐʇɻɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ
ʋʉʐɸʆɲʌʅʉʆʀɺʉʆʏɲɿʅɸʏɻʆʋʌʉʍʏɲʍʀɲʏɻʎʔʑʍɻʎʃɲɿʏʉʐʏʉʋʀʉʐʍʏɻʆɸʐʌʑʏɸʌɻ
ʋɸʌɿʉʖɼʏʉʐʎ͘

ɇʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆȾɉȰϭϮϯϲϱͬϮϬϬϵΖΖɍɲʌɲʃʏɻʌɿʍʅʊʎʏʘʆʖɸʌʍɲʀʘʆ͕ʐɷɳʏɿʆʘʆʃɲɿ
ɽɲʄɳʍʍɿʘʆʋɸʌɿʉʖʙʆʏɻʎʄͬɽȾʉʏʐʖʀʉʐ͕ʏʉʐɷɳʍʉʐʎɇʏʌʉʔʐʄɿɳʎʃɲɿʏɻʎɸʐʌʑʏɸʌɻʎ
ʋɸʌɿʉʖɼʎʏʉʐʎ;Ɂ͘Ȱʖɲʂɲʎ͕Ɂ͘ȸʄɸʀɲʎͿʘʎȵɽʆɿʃʊɅɳʌʃʉɉɶʌʉʏʊʋʘʆȾʉʏʐʖʀʉʐ
ɇʏʌʉʔʐʄɿɳʎΖΖ͕ɲʋɲɶʉʌɸʑɸʏɲɿɻɲʆʊʌʐʇɻʆɹʘʆɶɸʘʏʌɼʍɸʘʆ;ʋʄɻʆʐɷʌɸʐʏɿʃʙʆͿʍʏɻʆ
ɸʐʌʑʏɸʌɻɺʙʆɻʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎʏʉʐɅɳʌʃʉʐɹʘʎʏɻʆɸʃʋʊʆɻʍɻʍʖɸʏɿʃɼʎ
ɉɷʌʉɶɸʘʄʉɶɿʃɼʎɀɸʄɹʏɻʎ͘Ʌʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿɻɸʃʋʊʆɻʍɻɸɿɷɿʃɼʎɉɷʌʉɶɸʘʄʉɶɿʃɼʎ
ɀɸʄɹʏɻʎʅɸʍʏʊʖʉʏʉʆʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʏɻʎɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲʎɲʋʉʄɼʗɸʘʆɲʋʊʏɲɉɉɇ
ȿɲʌɿʍʍʉʑʃɲɿȴʐʏɿʃɼʎȰʖɲʂɲʎʍʏɻʆʋɸʌɿʉʖɼʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎʏʉʐɅɳʌʃʉʐ͘Ɉʉʍʐʆʉʄɿʃʊ
ʃʊʍʏʉʎɸʃʏɿʅɳʏɲɿʍɸϮϬϬϬϬɸʐʌʙʃɲɿʃɲʏɲʆɹʅɸʏɲɿʍʏɲɉɇȾʉʏʐʖʀʉʐ͕Ʌɲʋɳ͕
Ⱦɲʄʉɶʌɿɳʎʃɲɿȿɳʅɿɲʎ

ȸʄʀʅʆɻɷɹʖɸʏɲɿʍɻʅɲʆʏɿʃɹʎʋɿɹʍɸɿʎɲʋʊɲʋʊɴʄɻʏɲʅɸʏɲʋʉɿɻʏɿʃʙʆʅʉʆɳɷʘʆʋʉʐ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆʍʏɻʆɸʐʌʑʏɸʌɻʋɸʌɿʉʖɼ͘Ʌʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿɻɸʆʏɲʏɿʃʉʋʉʀɻʍɻʏʘʆɸʄɹɶʖʘʆ
ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎɲʋʉɴʄɼʏʘʆʍʏɿʎʅʉʆɳɷɸʎʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎ͘Ƀɿɲʐʍʏɻʌʊʏɸʌʉɿɹʄɸɶʖʉɿ͕
ɲʆɲʔʉʌɿʃɳʅɸʏɲʊʌɿɲɷɿɳɽɸʍɻʎ͕ʍʏɿʎʅʉʆɳɷɸʎɲʐʏɹʎʅʋʉʌʉʑʆʆɲɲʋʉʏʌɹʗʉʐʆ
ʐʋɸʌɴɳʍɸɿʎʅɸɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲʏɻɴɸʄʏʀʘʍɻʏɻʎʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎʏʉʐɉɇ͘

Ʌʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐʆɲʋʌʉʍʏɲʏɸʐɽʉʑʆʏɲʉɿʃʉʍʐʍʏɼʅɲʏɲʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎ;ʖʄʘʌʀɷɲʃɲɿ
ʋɲʆʀɷɲͿɽɲʋʌɹʋɸɿʆɲʄɻʔɽʉʑʆʅʀɲʍɸɿʌɳʅɹʏʌʘʆʋʉʐɲʔʉʌʉʑʆ͗ɲͿʍʏɻʆ
ʋɲʌɳʆʉʅɻɽɼʌɲʅɸʍʃʉʋʊʃʐʌʀʘʎʏɻʆʋʌʉʍʏɲʍʀɲʏʘʆʋʏɻʆʙʆ͕ɴͿʍʏɻʆɷɿɸʐɽɹʏɻʍɻ
ʃɲɿʉʌɿʍʏɿʃʉʋʉʀɻʍɻʏʘʆɿɷɿʉʃʏɻʍɿɲʃʙʆɽɸʅɳʏʘʆʅɸʏʉʐʎɿɷɿʉʃʏɼʏɸʎʉɿʃʉʋɹɷʘʆͲ
ɲɶʌʉʏɸʅɲʖʀʘʆʋʉʐɶɸɿʏʆɿɳɺʉʐʆʅɸʏɿʎʋʌʉʍʏɲʏɸʐʊʅɸʆɸʎʋɸʌɿʉʖɹʎʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐʆɲ
ʅɻʆɶʀʆʉʆʏɲɿʃɲʏɲʋɲʏɼʍɸɿʎʃɲɿɶͿʍʏʉʆʖʘʌʉʏɲʇɿʃʊʍʐʆɷʐɲʍʅʊʏʘʆʋʄɻʍʀʉʆʍʏɻʆ
ʋɸʌɿʉʖɼʉɿʃɿʍʏɿʃʙʆʋɸʌɿʉʖʙʆʙʍʏɸʆɲɸʀʆɲɿɷɿɲʃʌɿʏʊɻʐʋʊʋʌʉʍʏɲʍʀɲɹʃʏɲʍɻʃɲɿ
ʃɲɽʉʌɿʍʅɹʆɸʎʉɿɸʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆɸʎʖʌɼʍɸɿʎʋʄɻʍʀʉʆɲʐʏʉʑ͘

ɇʖʊʄɿɲ

16266
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ⱦʘɷɿʃʊʎ

>

'ZϬϮϮϴ>ϬϬϬϬϬϬϬϬϯ,

'ZϬϮϮϴ>ϬϬϬϬ
ϬϬϬϬϯ,

'ZϬϮϮϴ>ϬϬϬϬϬϬϬϬϯ,

ɉɇ

ɈɸʖʆɻʏɼȿʀʅʆɻɅɻʆɸɿʉʑ

Ɉɸʖʆɻʏɼȿʀʅʆɻ
Ʌɻʆɸɿʉʑ

ɈɸʖʆɻʏɼȿʀʅʆɻɅɻʆɸɿʉʑ

>

ȵʀɷʉʎɉɇΎ

>

ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɻ
Ⱦɲʏɳʍʏɲʍɻ 

ȱɶʆʘʍʏʉ 

ȱɶʆʘʍʏʉ 

ȱɶʆʘʍʏʉ

ϭϴ͘Ϭϵ

ϭϯ͘Ϭϱ

ϳ͘Ϭϱ

ɀɸʄɹʏɻɶɿɲʏɻɷɿɸʌɸʑʆɻʍɻʏɻʎ
ʐʔɿʍʏɳʅɸʆɻʎɲʆʏʉʖɼʎʏʉʐʔʌɳɶʅɲʏʉʎ 

ɇʐʆʏɼʌɻʍɻʃɲɿɸʋɿɷɿʊʌɽʘʍɻʏʘʆ
ɽʐʌʀɷʘʆ͕ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʃɲɿɸʋɿɷɿʊʌɽʘʍɻ
ʏʉʐɽʐʌʉʔʌɳɶʅɲʏʉʎʏʉʐʐʋɸʌʖɸɿʄɿʍʏɼ͕
ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʃɲɿɸʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʊʎʊʄʘʆ
ʏʘʆʐɷʌɲʐʄɿʃʙʆ͕ʅɻʖɲʆɿʃʙʆʃɲɿȸͬɀ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ 

Ɉʉʔʌɳɶʅɲɸʀʆɲɿʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʅɹʆʉɲʋʊʏʉϭϵϲϴʃɲɿʍɼʅɸʌɲʋɲʌʉʐʍɿɳɺɸɿ
ʍɻʅɲʆʏɿʃɳʋʌʉɴʄɼʅɲʏɲʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʊʏɻʏɲʎ͕ɸʆʙʋɲʌɳʄʄɻʄɲʋɲʌɲʏɻʌɸʀʏɲɿʃɲɿ
ɲʆʉɷɿʃɼʏɳʍɻʏɻʎʍʏɳɽʅɻʎʏʉʐʏɲʅɿɸʐʏɼʌɲ͘Ʌʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿɻɸʃʋʊʆɻʍɻʅɸʄɹʏɻʎɶɿɲ
ʏɻɷɿɸʌɸʑʆɻʍɻʏɻʎʐʔɿʍʏɳʅɸʆɻʎɲʆʏʉʖɼʎʏʉʐʔʌɳɶʅɲʏʉʎʃɲɿʏɻʆɲʍʔɲʄɼ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʏʉʐʍʏʉʅɹʄʄʉʆ͘ 

ȸʏɸʖʆɻʏɼʄʀʅʆɻɅɻʆɸɿʉʑɸʀʆɲɿɃʌɿʍʏɿʃɳȻɷɿɲɿʏɹʌʘʎɈʌʉʋʉʋʉɿɻʅɹʆʉɉɇ͘Ɉʉ
ʔʌɳɶʅɲʋɸʌɲʏʙɽɻʃɸʏʉϭϵϲϴ͕ɸʆʙʏʉʑʗʉʎʏʉʐϱϬʅɹʏʌɲ͕ʏʉʅɼʃʉʎϮϭϳϱʅ͘ʃɲɿ
ʃɲʄʑʋʏɸɿϮϭʖɿʄ͘ʍʏʌɹʅʅɲʏɲʃɲɿɲʋʉʏɸʄɸʀɹʆɲʏʉʋʄɹʉʆʍɻʅɲʆʏɿʃʊɸɶɶɸɿʉɴɸʄʏɿʘʏɿʃʊ
ɹʌɶʉʏɻʎɅɸʄʉʋʉʆʆɼʍʉʐ͘Ɉʉʆɸʌʊʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀʏɲɿɶɿɲʏɻʆɳʌɷɸʐʍɻʏʘʆʋɸɷɿʆʙʆ
ɸʃʏɳʍɸʘʆʏʉʐʎʅɼʆɸʎȰʋʌʀʄɿʉɹʘʎɃʃʏʙɴʌɿʉʃɲʏɳʅɼʃʉʎʏʉʐɳʇʉʆɲȿɳʋʋɲʹ
ȰʅɲʄɿɳɷɲʎʹȾɲʌɷɲʅɳ͘ɇɼʅɸʌɲʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿʍʉɴɲʌɳʋʌʉɴʄɼʅɲʏɲʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ͕
ʊʋʘʎʋɸʌɿɶʌɳʔʉʆʏɲɿɲʆɲʄʐʏɿʃɳʍʏʉɸʋʀʍɻʅʉɹɶɶʌɲʔʉͲɹʃɽɸʍɻʏɻʎȴɿɸʑɽʐʆʍɻʎ
ȵʄɹɶʖʉʐȾɲʏɲʍʃɸʐʙʆȶʌɶʘʆ;ȴȵȾȵͿ͕ʅɸɲʌɿɽ͘ʋʌʘʏ͘ϵϮϴϲͬϲϬϵ͘Ʌʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿʅɿɲ
ʍɸɿʌɳɹʌɶʘʆɶɿɲʏɻɷɿɲʔʑʄɲʇɻʏɻʎʉʅɲʄɼʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʏʉʐʏɲʅɿɸʐʏɼʌɲ͗
Ͳɇʐʆʏɼʌɻʍɻʃɲɿɸʋɿɷɿʊʌɽʘʍɻʏʘʆɽʐʌʀɷʘʆ;ɅʑʌɶʉʐʃɲɿʃɲʏɳʆʏɻʏʉʐʔʌɳɶʅɲʏʉʎͿ
ʋɲʌʉʖɹʏɸʐʍɻʎɉɷɳʏʘʆɶɿɲʑɷʌɸʐʍɻ
Ͳɇʐʆʏɼʌɻʍɻʃɲɿɸʋɿɷɿʊʌɽʘʍɻʏʉʐɽʐʌʉʔʌɳɶʅɲʏʉʎʏʉʐʐʋɸʌʖɸɿʄɿʍʏɼ
Ͳɇʐʆʏɼʌɻʍɻʃɲɿɸʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʊʎʊʄʘʆʏʘʆʐɷʌɲʐʄɿʃʙʆ͕ʅɻʖɲʆɿʃʙʆʃɲɿȸͬɀ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ

Ɉʉɉɇɹʖɸɿɳɶʆʘʍʏʉʉɿʃʉʄʉɶɿʃʊɷʐʆɲʅɿʃʊ͕ɸʆʙɻɹʆʏɲʍɻʏʘʆʋɿɹʍɸʘʆʋʉʐɷɹʖɸʏɲɿ
ɲʇɿʉʄʉɶɸʀʏɲɿʘʎʐʗɻʄɼ͘Ʌʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿɻɸʔɲʌʅʉɶɼɸʆʊʎʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎɶɿɲʏɻʆ
ɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻ͕ʏɻʆɲʆɳɷɸɿʇɻʃɲɿʋʌʉʍʏɲʍʀɲʏɻʎɈɸʖʆɻʏɼʎȿʀђʆɻʎʃɲɿʃʐʌʀʘʎʏɻʎ
ʋɲʌʊʖɽɿɲʎɺʙʆɻʎʏɻʎ͘Ƀɿɷʌɳʍɸɿʎɲʐʏɹʎʅʋʉʌʉʑʆʆɲʍʐʅɴɳʄʉʐʆʍʏɻʆ
ʉʄʉʃʄɻʌʘʏɿʃɼɲʆɳʋʄɲʍɻʏɻʎʋɲʌʊʖɽɿɲʎɺʙʆɻʎʏɻʎɈȿɅɻʆɸɿʉʑ͘

ȴʌɳʍɸɿʎɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎʄʀʅʆɻʎ͕ʊʋʘʎ
ɲʋʉʅɳʃʌʐʆʍɻʃɲʄɲʅɿʙʆʘʆ͕ɲɷʌɲʆʙʆ
ʐʄɿʃʙʆʃɲɿʍʏɸʌɸʙʆɲʋʉʌʌɿʅʅɳʏʘʆ
ʋʉʐɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿʍɸɷɿɳʔʉʌɸʎɽɹʍɸɿʎ
ʃɲʏɳʅɼʃʉʎʏɻʎʋɲʌʊʖɽɿɲʎɺʙʆɻʎ 

ɇʖʊʄɿɲ

ȿʉɿʋɹʎȴʌɳʍɸɿʎ 

Ȱʆɲʍʑʍʏɲʍɻʃɲɿ
ɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻʋɸʌɿʉʖʙʆ
ʐɶʌʉɴɿʊʏʉʋʘʆ

ȿʉɿʋɳʍʖɸʏɿʃɳ 
ȶʌɶɲɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎʐʔɿʍʏɳʅɸʆʘʆʐʋʉɷʉʅʙʆ
ʅɹʏʌɲ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

16267

Ⱦʘɷɿʃʊʎ

>

Ɉ

>

'ZϬϮϮϴdϬϬϬϭE

'ZϬϮϮϴdϬϬϬϭE

'ZϬϮϮϴ>ϬϬϬϬϬϬϬϬϯ, 'ZϬϮϮϴ>ϬϬϬϬϬϬϬϬϯ,

ɉɇ

ɈɸʖʆɻʏɼȿʀʅʆɻɅɻʆɸɿʉʑ

Ɉɸʖʆɻʏɼȿʀʅʆɻ
Ʌɻʆɸɿʉʑ

Ɉ

ȵʀɷʉʎɉɇΎ

ȿɿʅʆʉɽɳʄɲʍʍɲɅɲʋɳ
;ȱʌɲʇʉʎͿ

ȿʉɿʋɹʎȴʌɳʍɸɿʎ 

Ʌʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐʆɲʋʌʉʍʏɲʏɸʐɽʉʑʆʏɲʉɿʃʉʍʐʍʏɼʅɲʏɲʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎ;ʖʄʘʌʀɷɲʃɲɿ
ʋɲʆʀɷɲͿɽɲʋʌɹʋɸɿʆɲʄɻʔɽʉʑʆʅʀɲʍɸɿʌɳʅɹʏʌʘʆʋʉʐɲʔʉʌʉʑʆ͗ɲͿʍʏɻʆ
ʋɲʌɳʆʉʅɻɽɼʌɲʅɸʍʃʉʋʊʃʐʌʀʘʎʏɻʆʋʌʉʍʏɲʍʀɲʏʘʆʋʏɻʆʙʆ͕ɴͿʍʏɻʆɷɿɸʐɽɹʏɻʍɻ
ʃɲɿʉʌɿʍʏɿʃʉʋʉʀɻʍɻʏʘʆɿɷɿʉʃʏɻʍɿɲʃʙʆɽɸʅɳʏʘʆʅɸʏʉʐʎɿɷɿʉʃʏɼʏɸʎʉɿʃʉʋɹɷʘʆͲ
ɲɶʌʉʏɸʅɲʖʀʘʆʋʉʐɶɸɿʏʆɿɳɺʉʐʆʅɸʏɿʎʋʌʉʍʏɲʏɸʐʊʅɸʆɸʎʋɸʌɿʉʖɹʎʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐʆɲ
ʅɻʆɶʀʆʉʆʏɲɿʃɲʏɲʋɲʏɼʍɸɿʎʃɲɿɶͿʍʏʉʆʖʘʌʉʏɲʇɿʃʊʍʐʆɷʐɲʍʅʊʏʘʆʋʄɻʍʀʉʆʍʏɻʆ
ʋɸʌɿʉʖɼʉɿʃɿʍʏɿʃʙʆʋɸʌɿʉʖʙʆʙʍʏɸʆɲɸʀʆɲɿɷɿɲʃʌɿʏʊɻʐʋʊʋʌʉʍʏɲʍʀɲɹʃʏɲʍɻʃɲɿ
ʃɲɽʉʌɿʍʅɹʆɸʎʉɿɸʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆɸʎʖʌɼʍɸɿʎʋʄɻʍʀʉʆɲʐʏʉʑ͘

Ɂʉʅʉɽɸʏɿʃɹʎʌʐɽʅʀʍɸɿʎɶɿɲʋɲʌɳʆʉʅɻ
ɽɼʌɲ͕ɿɷɿʉʃʏɻʍɿɲʃɳɽɹʅɲʏɲ͕ɴʉʍʃɼʃɲɿ
ʖʘʌʉʏɲʇɿʃʊʍʖɸɷɿɲʍʅʊʃʉɿʆʉʏɼʏʘʆ 

ϭϴ͘ϭϬ

ϭ͘ϬϮ

ϱ͘Ϭϱ

Ʌʉʄʄɹʎʅɸʏɲʋʉɿɻʏɿʃɹʎʃɲɿʃʏɻʆʉʏʌʉʔɿʃɹʎʅʉʆɳɷɸʎʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎʋɲʌɳɶʉʐʆʐɶʌɳ
ɲʋʊɴʄɻʏɲʏɲʉʋʉʀɲʃɲʏɲʄɼɶʉʐʆʖʘʌʀʎʃɲʅʀɲɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʍʏɲʐɷɲʏʉʌɹʅɲʏɲ͘
Ʌʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿɻɸʋɲʆɲɷɸɿʉɷʊʏɻʍɻʊʄʘʆʏʘʆʅɸʏɲʋʉɿɻʏɿʃʙʆʅʉʆɳɷʘʆʋʉʐ
ɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿʍʏɻȴȵȿɲʌɿʍʍʉʑ͘ȸɸʋɲʆɲɷɸɿʉɷʊʏɻʍɻʅʋʉʌɸʀʆɲɲʔʉʌɳɸʀʏɸʍɸ
ɲʐʍʏɻʌʊʏɸʌɲʊʌɿɲɷɿɳɽɸʍɻʎ͕ɸʀʏɸʍɸʍʐʍʏɻʅɲʏɿʃʊʏɸʌʉʐʎʃɲɿ
ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʏɸʌʉʐʎɸʄɹɶʖʉʐʎ͕ɸʀʏɸʍɸʅɸɽʊɷʉʐʎɸʋɲʆɲʖʌɻʍɿʅʉʋʉʀɻʍɻʎɸʆʏʊʎ
ʃɲɿɸʃʏʊʎʏʘʆʅʉʆɳɷʘʆɸʀʏɸʍʐʆɷʐɲʍʅʙʆɲʐʏʙʆ͘

Ɉʉɉɇɹʖɸɿɳɶʆʘʍʏʉʉɿʃʉʄʉɶɿʃʊɷʐʆɲʅɿʃʊʃɲɿɻɹʆʏɲʍɻʏʘʆɲʋʉʄɼʗɸʘʆɲʋʊɲʐʏʊ
ʖɲʌɲʃʏɻʌʀɺɸʏɲɿʐʗɻʄɼ͘Ʌɲʌɳʄʄɻʄɲ͕ʋɲʌɲʏɻʌɸʀʏɲɿʏɳʍɻɲʆʊɷʉʐʏɻʎʍʏɳɽʅɻʎʏʉʐ
ʏɲʅɿɸʐʏɼʌɲɲʄʄɳʃɲɿɲʑʇɻʍɻʏʘʆɲʋʉʄɼʗɸʘʆɶɿɲɳʌɷɸʐʍɻʃɲɿʑɷʌɸʐʍɻ͘
Ʌʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿɻɸʃʋʊʆɻʍɻʍʖɸɷʀʉʐɷɿɳɽɸʍɻʎʏʘʆʐɷɲʏɿʃʙʆʋʊʌʘʆɲʆɳʅɼʆɲ͕ɴɳʍɸɿ
ʏʘʆʐʔɿʍʏɳʅɸʆʘʆΘʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆʘʆɲʋʉʄɼʗɸʘʆ͘

ȵʃʋʊʆɻʍɻɇʖ͘ȴɿɳɽɸʍɻʎɲʆɳʅɼʆɲ͕ʏʘʆ
ʐɷɲʏɿʃʙʆʋʊʌʘʆʏɻʎʄʀʅʆɻʎ͕ɴɳʍɸɿʏʘʆ
ʐʔɿʍʏɳʅɸʆʘʆΘʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆʘʆ
ɲʋʉʄɼʗɸʘʆ 

ϭϴ͘Ϭϳ

ȵʋɲʆɲɷɸɿʉɷʊʏɻʍɻʏʘʆʅɸʏɲʋʉɿɻʏɿʃʙʆ
ʅʉʆɳɷʘʆʋʉʐʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆɸʆʏʊʎʏʘʆ
ɺʘʆʙʆʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎʏʉʐȵɽʆɿʃʉʑ
ʋɳʌʃʉʐȾʉʏʐʖʀʉʐʹɇʏʌʉʔʐʄɿɳʎ 

ȳɿɲʏʉʆʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʏʉʐʐɷɲʏɿʃʉʑɿʍʉɺʐɶʀʉʐʏɻʎʄʀʅʆɻʎʋʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿɻ
ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʍʑɶʖʌʉʆʉʐʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎʅɹʏʌɻʍɻʎ͕ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ
ʅɸʏɸʘʌʉʄʉɶɿʃʙʆʍʏʉɿʖɸʀʘʆʃɲɿʐɷʌʉʅɸʏʌɿʃʙʆʍʏɲɽʅʙʆ͘ȶʏʍɿɽɲʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍɽʉʑʆ
ɸʋɲʃʌɿɴʙʎʉɿɸɿʍʌʉɹʎɲʋʊʏʉʐʎʖɸʀʅɲʌʌʉʐʎʋʉʐʃɲʏɲʄɼɶʉʐʆʍɸɲʐʏɼ͕ɻ
ɸʇɲʏʅɿʍʉɷɿɲʋʆʉɼʃɲɿʏɲʃɲʏɲʃʌɻʅʆʀʍʅɲʏɲ͘

ɇʖʊʄɿɲ

ȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʍʑɶʖʌʉʆʉʐʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
ʅɹʏʌɻʍɻʎ͕ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ
ʅɸʏɸʘʌʉʄʉɶɿʃʙʆʍʏʉɿʖɸʀʘʆʃɲɿ
ʐɷʌʉʅɸʏʌɿʃʙʆʍʏɲɽʅʙʆ 

ȿʉɿʋɳʍʖɸʏɿʃɳʅɹʏʌɲ 

ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɻ
Ⱦɲʏɳʍʏɲʍɻ 

ȱɶʆʘʍʏʉ 

ȱɶʆʘʍʏʉ 

ȵʄʄɿʋɼʎ 

ȵʄʄɿʋɼʎ

ȿɿʅʆʉɽɳʄɲʍʍɲɅɲʋɳ
;ȱʌɲʇʉʎͿ

ȿʉɿʋɳʍʖɸʏɿʃɳʅɹʏʌɲ

Ɂʉʅʉɽɸʏɿʃɳɀɹʏʌɲ

ȶʄɸɶʖʉɿɸʃʋʉʅʋɼʎʌʑʋʘʆ

16268
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ⱦʘɷɿʃʊʎ

Ɉ

'ZϬϮϮϴdϬϬϬϭE

'ZϬϮϮϴdϬϬϬϭE

'ZϬϮϮϴdϬϬϬϭE

ɉɇ

ȿɿʅʆʉɽɳʄɲʍʍɲɅɲʋɳ
;ȱʌɲʇʉʎͿ

ȿɿʅʆʉɽɳʄɲʍʍɲ
Ʌɲʋɳ;ȱʌɲʇʉʎͿ

Ɉ

ȵʀɷʉʎɉɇΎ

Ɉ

ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɻ
Ⱦɲʏɳʍʏɲʍɻ 

ȵʄʄɿʋɼʎ 

ȵʄʄɿʋɼʎ 

ȵʄʄɿʋɼʎ

ȿɿʅʆʉɽɳʄɲʍʍɲɅɲʋɳ
;ȱʌɲʇʉʎͿ

ȿʉɿʋɹʎȴʌɳʍɸɿʎ 

ϭϴ͘Ϭϰ

ϭ͘Ϭϭ

Ⱥɸʍʅɿʃʊʋʄɲʀʍɿʉɶɿɲʋɸʌɿʉʌɿʍʅʊ
ɲʆʏʄɼʍɸʘʆ 

ɃʌɶɳʆʘʍɻɲʆɲɷɳʍʘʍɻʎʅɹʍʘȴɲʍɿʃʙʆʐʋɻʌɸʍɿʙʆʍɸʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʅɸʏʉɌʉʌɹɲ
ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʅɸʍʃʉʋʊʏɻʆɸʆʀʍʖʐʍɻʏʉʐʏɻʎʏʉʋɿʃɼʎʖʄʘʌʀɷɲʎʅɸɸʀɷɻʋʉʐ
ʐʋɳʌʖʉʐʆʍʏɻʆʋɸʌɿʉʖɼɼʋɲʌʊʅʉɿɲɲʐʏʙʆ͘

ȵʃʏɹʄɸʍɻɹʌɶʘʆɲʆɲɷɲʍʙʍɸʘʆ͕
ʔʐʏɸʑʍɸʘʆɷɹʆʏʌʘʆʃɲɽʙʎɸʋʀʍɻʎʃɲɿ
ɳʄʄʘʆɸɿɷʙʆʍɸʋɲʌɳʃʏɿɸʎʋɸʌɿʉʖɹʎ
ʐɶʌʉʏʊʋʘʆʍʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
ʐʋʉɴɳɽʅɿʍɻʎʏɻʎʏʉʋɿʃɼʎɴʄɳʍʏɻʍɻʎ 

ϱ͘Ϭϰ

ɇʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆȾɉȰϭϮϯϲϱͬϮϬϬϵΖΖɍɲʌɲʃʏɻʌɿʍʅʊʎʏʘʆʖɸʌʍɲʀʘʆ͕ʐɷɳʏɿʆʘʆʃɲɿ
ɽɲʄɳʍʍɿʘʆʋɸʌɿʉʖʙʆʏɻʎʄͬɽȾʉʏʐʖʀʉʐ͕ʏʉʐɷɳʍʉʐʎɇʏʌʉʔʐʄɿɳʎʃɲɿʏɻʎɸʐʌʑʏɸʌɻʎ
ʋɸʌɿʉʖɼʎʏʉʐʎ;Ɂ͘Ȱʖɲʂɲʎ͕Ɂ͘ȸʄɸʀɲʎͿʘʎȵɽʆɿʃʊɅɳʌʃʉɉɶʌʉʏʊʋʘʆȾʉʏʐʖʀʉʐ
ɇʏʌʉʔʐʄɿɳʎΖΖ͕ɲʋɲɶʉʌɸʑɸʏɲɿɻɲʆʊʌʐʇɻʆɹʘʆɶɸʘʏʌɼʍɸʘʆ;ʋʄɻʆʐɷʌɸʐʏɿʃʙʆͿʍʏɻʆ
ɸʐʌʑʏɸʌɻɺʙʆɻʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎʏʉʐɅɳʌʃʉʐɹʘʎʏɻʆɸʃʋʊʆɻʍɻʍʖɸʏɿʃɼʎ
ɉɷʌʉɶɸʘʄʉɶɿʃɼʎɀɸʄɹʏɻʎ͘Ʌʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿɻɸʃʋʊʆɻʍɻɸɿɷɿʃɼʎɉɷʌʉɶɸʘʄʉɶɿʃɼʎ
ɀɸʄɹʏɻʎʅɸʍʏʊʖʉʏʉʆʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʏɻʎɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲʎɲʋʉʄɼʗɸʘʆɲʋʊʏɲɉɉɇ
ȿɲʌɿʍʍʉʑʃɲɿȴʐʏɿʃɼʎȰʖɲʂɲʎʍʏɻʆʋɸʌɿʉʖɼʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎʏʉʐɅɳʌʃʉʐ͘Ɉʉʍʐʆʉʄɿʃʊ
ʃʊʍʏʉʎɸʃʏɿʅɳʏɲɿʍɸϮϬϬϬϬɸʐʌʙʃɲɿʃɲʏɲʆɹʅɸʏɲɿʍʏɲɉɇȾʉʏʐʖʀʉʐ͕Ʌɲʋɳ͕
Ⱦɲʄʉɶʌɿɳʎʃɲɿȿɳʅɿɲʎ

ȸʄͬɽɷɹʖɸʏɲɿʍɻʅɲʆʏɿʃɹʎʋɿɹʍɸɿʎɲʋʊɲʋʊɴʄɻʏɲʅɸʏɲʋʉɿɻʏɿʃʙʆʅʉʆɳɷʘʆʋʉʐ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆʍʏɻʆɸʐʌʑʏɸʌɻʋɸʌɿʉʖɼ͘Ʌʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿɻɸʆʏɲʏɿʃʉʋʉʀɻʍɻʏʘʆɸʄɹɶʖʘʆ
ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎɲʋʉɴʄɼʏʘʆʍʏɿʎʅʉʆɳɷɸʎʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎ͘Ƀɿɲʐʍʏɻʌʊʏɸʌʉɿɹʄɸɶʖʉɿ͕
ɲʆɲʔʉʌɿʃɳʅɸʏɲʊʌɿɲɷɿɳɽɸʍɻʎ͕ʍʏɿʎʅʉʆɳɷɸʎɲʐʏɹʎʅʋʉʌʉʑʆʆɲɲʋʉʏʌɹʗʉʐʆ
ʐʋɸʌɴɳʍɸɿʎʅɸɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲʏɻɴɸʄʏʀʘʍɻʏɻʎʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎʏʉʐɉɇ͘

ɇʖʊʄɿɲ

ȶʄɸɶʖʉɿʏɼʌɻʍɻʎʏʘʆʉʌʀʘʆɷɿɳɽɸʍɻʎ
ʍʏʉɉɇɲʋʊʋɲʌɲʃɸʀʅɸʆɸʎ
ʅɸʏɲʋʉɿɻʏɿʃɹʎʅʉʆɳɷɸʎϰʔʉʌɹʎ
ɸʏɻʍʀʘʎ 

ȶʄɸɶʖʉɿɸʃʋʉʅʋɼʎ
ʌʑʋʘʆ

ȿʉɿʋɳʍʖɸʏɿʃɳʅɹʏʌɲ

Ɂʉʅʉɽɸʏɿʃɳɀɹʏʌɲ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

16269

Ⱦʘɷɿʃʊʎ

Ɉ

Ɉ

Ɉ

'ZϬϮϮϴdϬϬϬϰE

'ZϬϮϮϴdϬϬϬϰE

'ZϬϮϮϴdϬϬϬϰE

ɉɇ

ȿɿʅʆʉɽɳʄɲʍʍɲȾʉʏʐʖʀʉʐ

ȿɿʅʆʉɽɳʄɲʍʍɲ
Ⱦʉʏʐʖʀʉʐ

ȿɿʅʆʉɽɳʄɲʍʍɲȾʉʏʐʖʀʉʐ

ȿɿʅʆʉɽɳʄɲʍʍɲ
Ⱦʉʏʐʖʀʉʐ

Ɉ

ȵʀɷʉʎɉɇΎ

'ZϬϮϮϴdϬϬϬϰE 

ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɻ
Ⱦɲʏɳʍʏɲʍɻ 

ȵʄʄɿʋɼʎ 

ȵʄʄɿʋɼʎ 

ȵʄʄɿʋɼʎ 

ȵʄʄɿʋɼʎ

ϭϱ͘Ϭϭ

ϱ͘Ϭϰ

Ƀʌɶɳʆʘʍɻʃɲɿʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ
ʋɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎʏʉʐȾɹʆʏʌʉʐ
Ʌʄɻʌʉʔʊʌɻʍɻʎʅɸʍʃʉʋʊʏɻʆ
ɲʆɳʋʏʐʇɻʏʉʐʉɿʃʉʏʉʐʌɿʍʅʉʑʃɲɿʏʉʐ
ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʑʏʉʐʌɿʍʅʉʑ͘ 

ȸʄͬɽɷɹʖɸʏɲɿʍɻʅɲʆʏɿʃɹʎʋɿɹʍɸɿʎɲʋʊɲʋʊɴʄɻʏɲʅɸʏɲʋʉɿɻʏɿʃʙʆʅʉʆɳɷʘʆʋʉʐ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆʍʏɻʆɸʐʌʑʏɸʌɻʋɸʌɿʉʖɼ͘Ʌʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿɻɸʆʏɲʏɿʃʉʋʉʀɻʍɻʏʘʆɸʄɹɶʖʘʆ
ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎɲʋʉɴʄɼʏʘʆʍʏɿʎʅʉʆɳɷɸʎʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎ͘Ƀɿɲʐʍʏɻʌʊʏɸʌʉɿɹʄɸɶʖʉɿ͕
ɲʆɲʔʉʌɿʃɳʅɸʏɲʊʌɿɲɷɿɳɽɸʍɻʎ͕ʍʏɿʎʅʉʆɳɷɸʎɲʐʏɹʎʅʋʉʌʉʑʆʆɲɲʋʉʏʌɹʗʉʐʆ
ʐʋɸʌɴɳʍɸɿʎʅɸɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲʏɻɴɸʄʏʀʘʍɻʏɻʎʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎʏʉʐɉɇ͘

ȶʄɸɶʖʉɿʏɼʌɻʍɻʎʏʘʆʉʌʀʘʆɷɿɳɽɸʍɻʎ
ʍʏʉɉɇɲʋʊʋɲʌɲʃɸʀʅɸʆɸʎ
ʅɸʏɲʋʉɿɻʏɿʃɹʎʅʉʆɳɷɸʎϰʔʉʌɹʎ
ɸʏɻʍʀʘʎ 

ϱ͘Ϭϱ

ȴɻʅɿʉʐʌɶʀɲʃɹʆʏʌʉʐʋʄɻʌʉʔʊʌɻʍɻʎͲʋɸʌɿʋʏɹʌʉʐʍɸʃʉʅɴɿʃʊʍɻʅɸʀʉʍʏɻʆʋɸʌɿʉʖɼ
ʅɸʏɻʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻɸʋɿʍʃɸʗɿʅʊʏɻʏɲʙʍʏɸʆɲɸʀʆɲɿʋʌʉʍɿʏʊɲʋʊʊʍʉʏʉɷʐʆɲʏʊ
ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʉʐʎ͘Ɉʉʋɸʌʀʋʏɸʌʉɽɲɷɿɲɽɹʏɸɿʋʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʊʐʄɿʃʊʅɸʏɻʅʉʌʔɼ
ʅɿʃʌʙʆɲʆɲʌʏɼʍɸʘʆʃɲɿʖɲʌʏʙʆ͕ʊʋʉʐʅɸʍʐʆʏʉʅʀɲɽɲɷʀʆɸʏɲɿɻɶɸʆɿʃɼ
ʋʄɻʌʉʔʊʌɻʍɻɶɿɲʏɲʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳʏɻʎɸʐʌʑʏɸʌɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎʊʋʉʐɲʐʏɳɽɲɸʀʆɲɿ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɻʅɹʆɲ͕ɲʄʄɳʃɲɿɶɿɲʏɿʎɳʄʄɸʎʃʉʆʏɿʆʊʏɸʌɸʎʋɸʌɿʉʖɹʎ͘ȵʋɿʋʄɹʉʆ͕ʃɲɿʅɸ
ʏɻʆʔʌʉʆʏʀɷɲʏʉʐʔʉʌɹɲɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ͕ɽɲʋʌɹʋɸɿʆɲɷɻʅɿʉʐʌɶɻɽʉʑʆɸʆɻʅɸʌʘʏɿʃɳ
ʔʐʄʄɳɷɿɲʏɲʉʋʉʀɲɽɲɸʀʆɲɿɷɿɲɽɹʍɿʅɲʍʏʉʐʎɸʋɿʍʃɹʋʏɸʎʃɲɿɽɲʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʐʆ
ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎɶɿɲʏɲʉɿʃʉʍʐʍʏɼʅɲʏɲʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎɲʄʄɳʃɲɿɶɿɲʏʉʆʏʌʊʋʉ
ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎʏʉʐʎ͘

Ʌʉʄʄɹʎʅɸʏɲʋʉɿɻʏɿʃɹʎʃɲɿʃʏɻʆʉʏʌʉʔɿʃɹʎʅʉʆɳɷɸʎʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎʋɲʌɳɶʉʐʆʐɶʌɳ
ɲʋʊɴʄɻʏɲʏɲʉʋʉʀɲʃɲʏɲʄɼɶʉʐʆʖʘʌʀʎʃɲʅʀɲɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʍʏɲʐɷɲʏʉʌɹʅɲʏɲ͘
Ʌʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿɻɲʋɲʆɲɷɸɿʉɷʊʏɻʍɻʊʄʘʆʏʘʆʅɸʏɲʋʉɿɻʏɿʃʙʆʅʉʆɳɷʘʆʋʉʐ
ɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿʍʏɿʎȴȵȲʉʐʋʌɲʍʀɲʎʃɲɿȿɸʖɲɿʆʙʆʃɲɽʙʎʃɲɿʍʏʉɈȴȰʆɷʌɲɴʀɷɲʎ͘

Ɂʉʅʉɽɸʏɿʃɹʎʌʐɽʅʀʍɸɿʎɶɿɲʋɲʌɳʆʉʅɻ
ɽɼʌɲ͕ɿɷɿʉʃʏɻʍɿɲʃɳɽɹʅɲʏɲ͕ɴʉʍʃɼʃɲɿ
ʖʘʌʉʏɲʇɿʃʊʍʖɸɷɿɲʍʅʊʃʉɿʆʉʏɼʏʘʆ 

Ʌʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐʆɲʋʌʉʍʏɲʏɸʐɽʉʑʆʏɲʉɿʃʉʍʐʍʏɼʅɲʏɲʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎ;ʖʄʘʌʀɷɲʃɲɿ
ʋɲʆʀɷɲͿɽɲʋʌɹʋɸɿʆɲʄɻʔɽʉʑʆʅʀɲʍɸɿʌɳʅɹʏʌʘʆʋʉʐɲʔʉʌʉʑʆ͗ɲͿʍʏɻʆ
ʋɲʌɳʆʉʅɻɽɼʌɲʅɸʍʃʉʋʊʃʐʌʀʘʎʏɻʆʋʌʉʍʏɲʍʀɲʏʘʆʋʏɻʆʙʆ͕ɴͿʍʏɻʆɷɿɸʐɽɹʏɻʍɻ
ʃɲɿʉʌɿʍʏɿʃʉʋʉʀɻʍɻʏʘʆɿɷɿʉʃʏɻʍɿɲʃʙʆɽɸʅɳʏʘʆʅɸʏʉʐʎɿɷɿʉʃʏɼʏɸʎʉɿʃʉʋɹɷʘʆͲ
ɲɶʌʉʏɸʅɲʖʀʘʆʋʉʐɶɸɿʏʆɿɳɺʉʐʆʅɸʏɿʎʋʌʉʍʏɲʏɸʐʊʅɸʆɸʎʋɸʌɿʉʖɹʎʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐʆɲ
ʅɻʆɶʀʆʉʆʏɲɿʃɲʏɲʋɲʏɼʍɸɿʎʃɲɿɶͿʍʏʉʆʖʘʌʉʏɲʇɿʃʊʍʐʆɷʐɲʍʅʊʏʘʆʋʄɻʍʀʉʆʍʏɻʆ
ʋɸʌɿʉʖɼʉɿʃɿʍʏɿʃʙʆʋɸʌɿʉʖʙʆʙʍʏɸʆɲɸʀʆɲɿɷɿɲʃʌɿʏʊɻʐʋʊʋʌʉʍʏɲʍʀɲɹʃʏɲʍɻʃɲɿ
ʃɲɽʉʌɿʍʅɹʆɸʎʉɿɸʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆɸʎʖʌɼʍɸɿʎʋʄɻʍʀʉʆɲʐʏʉʑ͘

ɇʖʊʄɿɲ

ȵʋɲʆɲɷɸɿʉɷʊʏɻʍɻʏʘʆʅɸʏɲʋʉɿɻʏɿʃʙʆ
ʅʉʆɳɷʘʆʋʉʐʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆɸʆʏʊʎʏʘʆ
ɺʘʆʙʆʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎʏʉʐȵɽʆɿʃʉʑ
ʋɳʌʃʉʐȾʉʏʐʖʀʉʐʹɇʏʌʉʔʐʄɿɳʎ 

ϭ͘ϬϮ

ȿʉɿʋɹʎȴʌɳʍɸɿʎ 

Ɂʉʅʉɽɸʏɿʃɳɀɹʏʌɲ

ȶʄɸɶʖʉɿɸʃʋʉʅʋɼʎ
ȶʄɸɶʖʉɿɸʃʋʉʅʋɼʎʌʑʋʘʆ
ʌʑʋʘʆ

ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɳʅɹʏʌɲ

16270
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ⱦʘɷɿʃʊʎ

'ZϬϮϮϴdϬϬϬϰE

'ZϬϮϮϴdϬϬϬϰE

'ZϬϮϮϴdϬϬϬϰE

ɉɇ

ȿɿʅʆʉɽɳʄɲʍʍɲȾʉʏʐʖʀʉʐ ȿɿʅʆʉɽɳʄɲʍʍɲȾʉʏʐʖʀʉʐ

ȿɿʅʆʉɽɳʄɲʍʍɲȾʉʏʐʖʀʉʐ

ȵʀɷʉʎɉɇΎ

Ɉ

Ɉ

ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɻ
Ⱦɲʏɳʍʏɲʍɻ 

ȵʄʄɿʋɼʎ 

ȵʄʄɿʋɼʎ 

ȵʄʄɿʋɼʎ

Ɉ

ȿʉɿʋɹʎȴʌɳʍɸɿʎ 

ϭϴ͘Ϭϱ

ϭϴ͘Ϭϭ

Ʌɸʌɿʉʌɿʍʅʊʎɼͬʃɲɿɲʋɲɶʊʌɸʐʍɻʏɻʎ
ʉɷɼɶɻʍɻʎʅɻʖɲʆʉʃʀʆɻʏʘʆɷɿʃʑʃʄʘʆ
ʍʏɻʆʋɲʌɲʄʀɲʐɶʌʉʏʊʋʉʐȾʉʐʏʐʖʀʉʐ 

ɇʃʉʋʊʎɸʀʆɲɿɻʃɳʄʐʗɻʏʘʆʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʙʆɸʇʊɷʘʆɹʌɶʘʆʐʋʉɷʉʅʙʆʃɲɿ
ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎʏɲʉʋʉʀɲʐʄʉʋʉɿɼɽɻʃɲʆʍʏʉʋʄɲʀʍɿʉʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʘʆ
ʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ͘

ɇʐʆɹʖɿʍɻʏɻʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎɹʌɶʘʆʃɲɿ
ʐʋʉɷʉʅʙʆʋʉʐʃɲʏɲʍʃɸʐɳʍʏɻʃɲʆʅɸ
ʏɻʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻɸʐʌʘʋɲʁʃʙʆ
ʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ;ʋʖ>/&Ϳʃɲɿʅɸʏɳʏɻ
ʄɼʇɻʏʉʐʎ;>/&ϵϳEdͬ'ZͬϬϬϰϮϰϳͿ͘ 

ɈʉȵɽʆɿʃʊɅɳʌʃʉȾʉʏʐʖʀʉʐͲɇʏʌʉʔʐʄɿɳʎɸʀʆɲɿʏʉʍɻʅɲʆʏɿʃʊʏɸʌʉʉɿʃʉʍʑʍʏɻʅɲʏɻʎ
Ʌɸʄʉʋʉʆʆɼʍʉʐ͘ȿʊɶʘʏʘʆɲʐʇɻʅɹʆʘʆʋɿɹʍɸʘʆʋʉʐɷɹʖɸʏɲɿɲʄʄɳʃɲɿʏɻʎɸʄʄɿʋʉʑʎ
ʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼʎʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎʍʏɻʆʉʋʉʀɲɴʌʀʍʃɸʏɲɿ͕ʃʌʀʆɸʏɲɿɲʆɲɶʃɲʀɲɻɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻ
ʊʍʉʏʉɷʐʆɲʏʊʆʃɲʄʑʏɸʌʘʆʍʐʆɽɻʃʙʆɶɿɲʏɻʆɲʋʌʊʍʃʉʋʏɻʃɲɿɲɷɿɲʏɳʌɲʃʏɻ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʏʉʐʉɿʃʉʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ͘ɇʏʉʋʄɲʀʍɿʉʏʉʐʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʑʏʘʆʉʖʄɼʍɸʘʆʏʉʐ
ʉɿʃʉʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ͕ʋʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿʉʋɸʌɿʉʌɿʍʅʊʎɼͬʃɲɿɲʋɲɶʊʌɸʐʍɻʏɻʎʉɷɼɶɻʍɻʎ
ʅɻʖɲʆʉʃʀʆɻʏʘʆɷɿʃʑʃʄʘʆʍʏɻʆʋɲʌɲʄʀɲʐɶʌʉʏʊʋʉʐȾʉʐʏʐʖʀʉʐ

ɃʌɶɳʆʘʍɻɲʆɲɷɳʍʘʍɻʎʅɹʍʘȴɲʍɿʃʙʆʐʋɻʌɸʍɿʙʆʍɸʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʅɸʏʉɌʉʌɹɲ
ȴɿɲ