P. 1
Master Thesis Standard

Master Thesis Standard

|Views: 23|Likes:
Published by Tungalag Tsendsuren

More info:

Published by: Tungalag Tsendsuren on May 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2014

pdf

text

original

МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

КОМПЬЮТЕРИЙН ТЕХНИК МЕНЕЖМЕНТИЙН СУРГУУЛЬ

Байгууллагын стандарт(туршилт)

МАГИСТРЫН ТӨГСӨЛТИЙН АЖЛЫН
БИЧИГЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА

Эрдэм шинжилгээ инновацийн алба


Улаанбаатар хот
2013 он

АГУУЛГА

1. Хамрах хүрээ

2. Нэр томъёо, тодорхойлолт

3. Ерөнхий шаардлага

4. Төгсөлтийн ажлын бүтэц, агуулга

5. Төгсөлтийн ажлын бичиглэлийн формат
Энэхүү стандартыг 2012-2013 оны хичээлийн жилийн хаврын улиралд туршилтын
журмаар мөрдөнө.

1. Хамрах хүрээ
Энэхүү стандарт нь ШУТИС-ийн магистрын төгсөлтийн ажлын агуулга болон
бичлэгийн ерөнхий шаардлагыг тогтооно.
2. Нэр томъёо, тодорхойлолт
Энэхүү стандартын хувьд дараах нэр томъѐо, тодорхойлолтыг хэрэглэнэ.
2.1. Төгсөлтийн ажил
2.2. Бичилтийн формат
2.3. Үндсэн бичвэр

3. Ерөнхий шаардлага

3.1. Магистрын төгсөлтийн ажлын зорилго нь төгсөгч оюутанд онолын мэдлэгээ
бататган гүнзгийрүүлж, суралцаж буй мэргэжлийн чиглэлээр тодорхой сэдвээр
онол, практикийн судалгаа явуулж, дүн шинжилгээ хийсний үндсэн дээр
тулгамдсан асуудлуудыг илрүүлэх, тэдгээрийг шийдвэрлэх, боловсронгуй
болгох боломж, арга замыг тодорхойлох, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төсөл
боловсруулах, шийдлийг санал болгох эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын
зохих дадал, арга барил, ур чадвар эзэмшүүлэхэд чиглэгдэнэ.
3.2. Төгсөлтийн ажлыг сургууль, профессорын багийн эрдэм шинжилгээний ажлын
чиглэл, байгууллагын захиалга, оюутнуудын саналыг үндэслэн ректорын
тушаалаар баталсан сэдвээр хийж гүйцэтгэнэ.
3.3. Сэдвийг захиалагч байгууллага болон холбогдох профессорын багийн багш
нартай зөвшилцсөний үндсэн дээр төгсөгч оюутан өөрөө сонгоно.
3.4. Төгсөлтийн ажил нь сэдвийнхээ агуулгыг бүрэн хамарч шинжлэх ухааны онол,
арга зүйн зохих түвшинд боловсрогдсон байх шаардлагатай.
3.5. Төгсөгч оюутан нь сэдвийнхээ хүрээнд өнөө үед тавигдаж буй онол, практикийн
тулгамдсан асуудлыг эрдэм шинжилгээ, судалгааны арга зүйд тулгуурлан
судалж, шийдвэрлэн зохих үр дүнд хүрсэн байх явдал төгсөлтийн ажилд
тавигдах үндсэн шаардлага мөн.
3.6. Төгсөлтийн ажилд эрдэм шинжилгээ, судалгааны аргуудыг аль болох өргөн
хэрэглэж, зохих журмын дагуу компьютер ашиглан хийж гүйцэтгэсэн байвал
зохино.
3.7. Төгсөгч оюутан нь эрдэм шинжилгээний удирдагчтай хамтран төгсөлтийн
ажлын агуулга, түүнийг гүйцэтгэх график төлөвлөгөө боловсруулж, холбогдох
профессорын багийн тэргүүлэх профессороор батлуулан мөрдөж ажиллана.
3.8. Төгсөгч нь профессорын багаас зохион байгуулдаг төгсөлтийн ажлын үзлэг,
хэлэлцүүлгүүдэд оролцсон, үнэлгээ, санал зөвлөмж авсан байвал зохино.
3.9. Төгсөлтийн ажлын товч хураангуйг 3 хүртэл хуудсанд багтаан орос, англи
хэлний аль нэг дээр бичиж төгсөлтийн ажилд хавсаргана.
4. Төгсөлтийн ажлын бүтэц, агуулга

4.1. Төгсөлтийн ажлын бүтэц, агуулга нь сэдвийн онцлогоос хамааран өөр байж
болох боловч, ажилд тавигдах үндсэн шаардлагыг хангасан байвал зохино.
4.2. Төгсөлтийн ажлын үндсэн тайлбар бичиг нь дараах ерөнхий бүтэцтэй байна.
Үүнд:
4.2.1. Нүүр хуудас (гадна ба доторх)
4.2.2. Гарчиг
4.2.3. Удиртгал
4.2.4. Онол, арга зүйн бүлэг
4.2.5. Судалгаа шинжилгээний бүлэг
4.2.6. Төслийн бүлэг
4.2.7. Ерөнхий дүгнэлт
4.2.8. Ном зүйн жагсаалт
4.2.9. Хавсралт
4.3. НҮҮР ХУУДАС
4.3.1. Гадна нүүр хуудас нь сургуулийн нэр, оюутны овог нэр, төгсөлтийн
ажлын сэдэв (Монгол хэл, Англи хэл дээр байх), мэргэжлийн чиглэл,
төгсөлтийн ажил хамгаалах хот, аймгийн нэр, он зэрэг мэдээллийг
агуулсан байна.
4.3.2. Төгсөлтийн ажлын гадна нүүр хуудсыг Хавсралт 1-д тусгасан
үлгэрчилсэн загварын дагуу бичих ба цэнхэр өнгийн хатуу цаасаар
хавтаслана.
4.3.3. Дотор нүүр хуудаст сургуулийн нэр, оюутны овог нэр, төгсөлтийн
ажлын нэр (Монгол хэл дээр байх), эрдэм шинжилгээний
удирдагчийн нэр (эрдмийн зэрэг, цолыг бичсэн байх), зөвлөх болон
шүүмжлэгчийн нэр (эрдмийн зэрэг, цолыг бичсэн байх), төгсөлтийн
ажил хамгаалах хот, аймгийн нэр, он зэрэг мэдээллийг агуулсан байх
ба Хавсралт 2-т тусгасан үлгэрчилсэн загварын дагуу бичнэ.
4.4. ГАРЧИГ
4.4.1. Төгсөлтийн ажлын гарчигт хүснэгт, зураг, товчилсон үгсийн жагсаалт,
удиртгал, төгсөлтийн ажлын бүлэг, дэд бүлгүүдийн нэр, ерөнхий
дүгнэлт, ашигласан ном зүйн жагсаалт, хавсралт зэргийг харгалзах
хуудсын дугаарын хамт тусгана.
4.4.2. Гарчигт байгаа мэдээллүүдийг төгсөлтийн ажлын үндсэн бичвэрийн
шаардлага(3.8.3-р заалт)-ын дагуу бичих ба мэдээллүүдийг ТОМ
ҮСГЭЭР, Bold, зүүн талаас зэрэгцүүлж бичнэ. Харин дэд бүлгүүдийн
нэрийг жижиг үсгээр, Regular форматтай бичиж, зүүн талаас 1 ТАР
(зүүн талаас 1.5 cm байх) зай авч бичнэ.
4.4.3. Гарчгийн ард цэг тавихгүй.
4.4.4. Гарчиг бичигдсэн хуудаст дугаар бичигдэхгүй.
4.4.5. Тухайн бүлэг хэсэг (удиртгал, бүлгийн нэр, дэд бүлгийн нэр, гэх мэт)-
ийн хуудасны дугаарыг Times New Roman фонт дээр 12pt үсгийн
өндөртэй, Regular форматтай, баруун талаас зэрэгцүүлж бичсэн байна.
Жишээ 1:

4.5. УДИРТГАЛ
4.5.1. Удиртгал хэсэгт дараах мэдээллийг тусгана. Үүнд:
4.5.1.1. Төгсөлтийн ажлын сэдвийн сонголтын үндэслэл
4.5.1.2. Судлагдсан байдлын товч тойм
4.5.1.3. Судалгааны ажлын зорилго, зорилтууд
4.5.1.4. Судлах зүйл
4.5.1.5. Судалгааны объект
4.5.1.6. Судалгааны арга зүй
4.5.1.7. Судалгааны ажлын шинэлэг дэвшилтэт тал
4.5.1.8. Судалгааны ажлын практик ач холбогдол
4.5.1.9. Төгсөлтийн ажлын бүтэц, агуулга
4.5.2. Дээрх мэдээлэл тус бүрийг шинэ мөрнөөс, зүүн талаас зэрэгцүүлэн
Times New Roman фонт дээр 12pt үсгийн өндөртэй, гарчигийг Bold,
харин текстийг Regular форматаар бичнэ.
4.6. ОНОЛ, АРГА ЗҮЙН БҮЛЭГ
4.6.1. Энэхүү бүлэг нь тухайн төгсөлтийн ажлын сэдвээс хамаарсан өөрийн
гэсэн нэртэй байх ба сэдвийн судлагдсан байдал, өнөөгийн түвшин,
судалгааны арга зүйг тусгана.
4.6.2. Сэдвийн судлагдсан байдал, өнөөгийн түвшин: Судалгааны ажлын
онол арга зүйн үндэслэл, тухайн чиглэлээр урьд өмнө гадаад,
дотоодын эрдэмтэн судлаачдын хийж гүйцэтгэсэн ажлууд,
тэдгээрийн үр дүн зэргийн хүрээнд харьцуулсан судалгаа хийж,
дүгнэлт гаргасан байна.
4.6.3. Судалгааны арга зүй: Дээрх харьцуулсан судалгаанд тулгуурлан
судалгааны ажилд хэрэглэх арга зүйн сонголт хийж, судалгааны
аргачлалыг боловсруулж тусгасан байна.
4.7. СУДАЛГАА ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БҮЛЭГ
4.7.1. Уг бүлэг нь мөн сонгосон сэдвээс хамаарсан өөрийн гэсэн нэртэй
байх ба судалгаа, шинжилгээ, туршилтын ажлын үр дүнг тусгана.
4.7.2. Өмнөх бүлэгт сонгосон арга зүйд тулгуурлан хийсэн судалгаа,
шинжилгээ, туршилтын ажлын үр дүнгүүдийг нэгтгэн цэгцэлж,
боловсруулалт хийсэн байх ба холбогдох дүгнэлтүүдийг гаргасан
байна.

ГАРЧИГ


I БҮЛЭГ. БРЭНДИЙН УДИРДЛАГЫН ОНОЛ, АРГА ЗҮЙН ҮНДЭС 4

1.1. Брэндийн мөн чанар, үүрэг ач холбогдол 4

4.8. ТӨСЛИЙН БҮЛЭГ
4.8.1. Төслийн бүлэг нь мөн төгсөлтийн ажлын сэдвээс хамаарсан өөрийн
гэсэн нэртэй байх бөгөөд энэ хэсэгт судалсан асуудлыг цаашид
боловсронгуй болгох арга замыг тусгана.
4.8.2. Ингэхдээ тухайн асуудлыг боловсронгуй болгох, сайжруулах арга зам,
авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шийдэл зэргийг тодорхойлж, холбогдох
санал зөвлөмжийг гаргасан байна. Мөн санал болгосон шийдлээ
тодорхой төсөл, хөтөлбөр хэлбэрээр боловсруулан тусгаж болно.
Түүнчлэн судалгааны ажлын үр дүнг практикт нэвтрүүлэх боломж,
үүнээс гарах нийгэм-эдийн засгийн үр ашгийг тодорхойлсон байвал
зохино.
4.9. ЕРӨНХИЙ ДҮГНЭЛТ
4.9.1. Төгсөлтийн ажлын үр дүнгээр ерөнхий дүгнэлт гаргасан байна.
4.9.2. Ерөнхий дүгнэлтийн хэсэгт төгсөлтийн ажлын үндсэн 3 бүлгээс
гарсан дүгнэлтүүд, судалгааны ажлын гол үр дүнгүүдийг нэгтгэн
боловсруулж, тусгана.
4.9.3. Ерөнхий дүгнэлтүүдийг дугаарлаж бичнэ.
4.10. НОМ ЗҮЙН ЖАГСААЛТ
4.10.1. Энэ хэсэгт төгсөлтийн ажилд ашигласан ном, зохиол, эрдэм
шинжилгээний өгүүлэг, бүтээл, материал г.м. эх үүсвэрийн нэрсийг
жагсаан бичнэ.
4.10.2. Ном зүйн жагсаалтыг монгол, орос, англи г.м. хэл дээр бичигдсэнээр
ангилан тусгах ба цагаан толгойн үсгийн дарааллыг баримтална.
4.11. ХАВСРАЛТ
4.11.1. Төгсөлтийн ажлын үндсэн хэсэгт оруулах шаардлагагүй нэмэлт
материалыг хавсралтад тусгана.
4.11.2. Хавсралтыг дугаарлан Хавсралт 1, Хавсралт 2 гэх мэтчилэн бичнэ.
4.11.3. Хавсралтын дугаарыг хавсралтын мэдээллийн баруун дээд хэсэгт
Times New Roman фонт дээр 12pt үсгийн өндөртэй, Regular
форматтай, баруун талдаа зэрэгцсэн байх ба хавсралтын нэр нь Times
New Roman фонт дээр 12pt үсгийн өндөртэй, Bold форматтай мөр
голлон бичигдсэн байна.
4.12. Төгсөлтийн ажлын нийт хуудасны тоо 80-120 хүртэл байна. Хавсралтууд
хуудасны тоонд хамаарахгүй.

5. Төгсөлтийн ажлын бичиглэлийн формат

5.1. Төгсөлтийн ажлын үндсэн бичвэрт дараах форматыг баримтална. Үүнд:
5.1.1. Төгсөлтийн ажлыг А4 (210х297mm) хэмжээтэй цаасан дээр бичих ба
бичвэрийг цаасны зүүн захаас 2.5 см, баруун захаас 2 см, дээд талаас
2.5 см, доод талаас 2.5 см хэмжээтэй тусгана (Left: 2.5 cm, Right: 2 cm,
Top: 2.5 cm, Bottom 2.5 cm).
5.1.2. Төгсөлтийн ажил нь зөвхөн *.doc өргөтгөлтэй байна.
5.1.3. Үндсэн бичвэр нь Times New Roman фонт дээр 12 pt үсгийн өндөртэй,
мөр хоорондын зай 1.15 (Line spacing - single), бичлэгийн догол
мөрөөс эхлэх хэсэг бүрийн өмнө 6 pt (before spacing) хэмжээтэй
зайтай, баруун, зүүн талдаа зэрэгцэн бичигдсэн байна.
5.1.4. Төгсөлтийн ажлын бүлгийн нэрийг мөр голлуулан бичих ба фонт-
Times New Roman, үсгийн өндөр- 12 pt, Том үсгээр, Bold, мөр
хоорондын зай 1.0 (Line spacing - single) байна.
5.1.5. Төгсөлтийн ажлын дэд бүлгийн нэр мөр голлон, фонт-Times New
Roman, үсгийн өндөр- 12pt, Bold, мөр хоорондын зай 1.0 (Line spacing
- single) байна.
Жишээ 2:

5.1.6. Төгсөлтийн ажлын үндсэн бичвэрт header, fooder, footnote командыг
ашиглана.
5.1.7. Төгсөлтийн ажлын үндсэн бичвэрийн хуудасны дугаарыг хуудасны
доод хэсэгт голлуулан тавьсан байна.
5.1.8. Аливаа жагсаалтыг тэмдэглэхдээ зураас (-), эсвэл цэг (●), тодруулан
заах шаардлагатай бол цагаан толгойн жижиг үсэг (а, б, в, г.м.), тоо
(1,2,3, эсвэл I, II, III, г.м.)-г ашиглана.
5.1.9. Математик бичлэгүүд Equition програмаар бичигдэх бөгөөд ердийн
математик бичиглэл 12pt өндөртэй, дээд, доод талаасаа 12 pt зайтай
байх ба мөр голлон бичигдэнэ. Томъѐоны дугаарыг тухайн мөрний
төгсгөлд бага хаалтанд бичнэ. Томъѐоны тайлбарыг Энд гэж эхлэн
томъѐоны бүх тэмдэглэлийг тайлбарласан байна.
Жишээ 3:
= ∗ −

− = ∗
−+

− = (1)

Энд, PF- Нийт ашиг
a - Байгууллагын нийт орц
b - Эргэлтийн хөрөнгөөс бусад орц

5.2. Төгсөлтийн ажилд хүснэгт болон зурган мэдээллийг дараах хэлбэрээр оруулна.
Үүнд:
5.2.1. Бүтээлд тусгагдсан хүснэгт, зураг бүр дугаар, нэртэй байна.
5.2.2. Зурган мэдээлэл гэдэгт бүдүүвч, график, диаграм, фото зураг зэрэг
багтах ба бүгд “Зураг” гэсэн нэрээр бичигдэнэ.
5.2.3. Хүснэгт, зургийг хоѐр оронгоор дугаарлах эхний цифр үндсэн
бүлгийн дугаарыг, хоѐр дахь цифр тухайн хүснэгт, зургийн дугаарыг
I БҮЛЭГ. БРЭНДИЙН УДИРДЛАГЫН ОНОЛ,
АРГА ЗҮЙН ҮНДЭС

1.1. Брэндийн мөн чанар, үүрэг ач холбогдол

тус тус илэрхийлнэ. Тухайлбал, 1.1-р хүснэгт. Энэ нь 1-р бүлгийн 1-р
хүснэгт гэсэн үг бөгөөд 2.1-р хүснэгт, 2.3-р зураг, 3.1-р хүснэгт, 3.5-р
зураг гэх мэтээр дугаарлана.
5.2.4. Хүснэгтийн дугаарыг хүснэгтийн баруун дээд хэсэгт Times New
Roman фонт дээр 11pt үсгийн өндөртэй, Regular форматтай, баруун
талдаа зэрэгцсэн байдлаар бичих ба хүснэгтийн нэр нь Times New
Roman фонт дээр 11pt үсгийн өндөртэй, Bold, I talic форматтай мөр
голлон бичигдсэн байна.
Жишээ 4:
1.1-р хүснэгт
Хөрөнгө оруулалт, түүний бүтэц (тэрбум төг.)
№ Эх үүсвэр
2007 2008 2009 2010
Нийт
дүн
Эзлэх
хувь
Нийт
дүн
Эзлэх
хувь
Нийт
дүн
Эзлэх
хувь
Нийт
дүн
Эзлэх
хувь
1 Дотоод 778.5 62.1 950.5 53.2 843.2 39.3 1038.5 30.8
Улсын төсөв 407.7 32.5 519.3 29.1 433.9 20.2 551.5 16.4
Бусад 370.8 29.6 431.2 24.2 409.3 19.1 487.0 14.4
2 Гадаад 474.3 37.9 834.6 46.8 1303.0 60.7 2332.2 69.2
Гадаадын шууд
хөрөнгө оруулалт
369.8 29.5 693.5 38.8 819.3 38.2 2133.8 63.3
Бусад 104.5 8.3 141.1 7.9 483.7 22.5 198.4 5.9
НИЙТ ДҮН 1252.8 100.0 1785.1 100.0 2146.2 100.0 3370.7 100.0
Эх үүсвэр: Монгол улсын статистикийн эмхтгэл, 2010, ҮСГ

5.2.5. Зургийн дугаар, нэрийг зургийн доод хэсэгт Times New Roman фонт
дээр 11pt үсгийн өндөртэй, Bold, I talic форматтай мөр голлон
бичигдсэн байна.
Жишээ 5:

Эх үүсвэр: Монгол улсын статистикийн эмхтгэл 2007-2010, ҮСГ
2.10-р зураг. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний үзүүлэлт
3715.0
4956.6
6555.6
6590.6
8255.1
2779.6
3017.4
3640.0
3964.0
3913.7
4154.0
1091
1440.7
1895.5
2465.1
2432.3
2992.8
0.0
1000.0
2000.0
3000.0
4000.0
5000.0
6000.0
7000.0
8000.0
9000.0
2005 2006 2007 2008 2009 2010
ДНБ, оны үнээр, тэрбум төг.
ДНБ, 2005 оны зэрэгцүүлэх үнээр, тэрбум төг.
Нэг хүнд ногдох ДНБ, мян.төг.
5.2.6. Хүснэгт, зураг дахь мэдээлэл нь Times New Roman фонт дээр 10-11pt
үсгийн өндөртэй бичигдэнэ.
5.2.7. Хүснэгт болон зурагт байгаа мэдээллийг 3 болон түүнээс дээш өнгөөр
ялган харуулах шаардлагатай бол өнгөтөөр хийж, өнгөтөөр хэвлэнэ.
5.2.8. Хүснэгтийн хүрээ шугам нь 0.5pt өргөнтэй дан шулуун байна.
5.2.9. Хүснэгт нь дараагийн хуудсанд дамнан бичигдэх тохиолдолд баганы
гарчгуудыг дугаарлах ба дараагийн хуудсанд хүснэгтийн зүүн дээд
буланд Үргэлжлэл гэж бичин хүснэгтийн дугаарыг тавина.
Жишээ 6:
Үргэлжлэл 1.1-р хүснэгт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Дотоод 778.5 62.1 950.5 53.2 843.2 39.3 1038.5 30.8
Улсын төсөв 407.7 32.5 519.3 29.1 433.9 20.2 551.5 16.4
Бусад 370.8 29.6 431.2 24.2 409.3 19.1 487.0 14.4
2 Гадаад 474.3 37.9 834.6 46.8 1303.0 60.7 2332.2 69.2
НИЙТ ДҮН 1252.8 100.0 1785.1 100.0 2146.2 100.0 3370.7 100.0
Эх үүсвэр: Монгол улсын статистикийн эмхтгэл, 2010, ҮСГ

5.2.10. Хүснэгт, зураг дахь мэдээллийн эх үүсвэрийг зайлшгүй бичих ба
тухайн хүснэгт, зургийн доор шинэ мөрнөөс Эх үүсвэр гэж тавин
ашигласан мэдээллийн нэрийг Times New Roman фонт дээр 10pt
үсгийн өндөртэй, Italic форматтай, зүүн талдаа зэрэгцсэн байхаар
бичсэн байна (Жишээ 4, 5).
5.2.11. Татаж оруулсан (Scanner ашиглаж оруулсан) бүдүүвч зураг болон
фото зураг нь 300 dpi нягтралшилтайгаар зургийн *.TIF, *JPEG,
*.BMP, *.GIF өргөтгөлтэйгээр буулгагдаж текстэн дотор мөр голлон
байрласан байна.

5.3. Иш таталт
5.3.1. Төгсөлтийн ажилд ашигласан судалгааны мэдээлэл, эх үүсвэрүүд(ном зохил,
ЭШ-ний өгүүлэг болон бусад)-ийн иш таталтыг заавал хийсэн байх
шаардлагатай.
5.3.2. Ашигласан материалын иш таталтыг хийхдээ дараах 2 хэлбэрээр хийж болно.
Үүнд:
Нэгд, ишлэл татсан хэсгийн төгсгөлд хашилтанд ашигласан бүтээлийн ном
зүйн жагсаалтад тусгагдсан дугаар, болон хуудсыг заах;
Хоѐрт, Insert footnote команд ашиглан иш татсан бүтээлийн нэрийг
хуудасны доод хэсэгт оруулах;
Жишээ 7:
1. Монгол улсын ДНБ сүүлийн 5 жилд жил дараалан өссөн дүн гарчээ[19, х. 15-17].
2. Монгол улсын ДНБ сүүлийн 5 жилд жил дараалан өссөн дүн гарчээ
1
.

1

Монгол улсын статистикийн эмхтгэл 2010, ҮСГ, х. 15-17МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
КОМПЬЮТЕРИЙН ТЕХНИК МЕНЕЖМЕНТИЙН СУРГУУЛЬ


Доржийн ДУЛМАА

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ХУДАЛДАН АВАХ ШИЙДВЭРТ
БРЭНДИЙН ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ
(“ХХХ” компаний бүтээгдэхүүний жишээн дээр)

Affect of Branding on Consumer Purchase Decision
(in case of “ХХХ” company product )

Мэргэжил: Бизнесийн удирдлага /Маркетингийн менежмент/
Бизнесийн удирдлагын магистрын
зэрэг горилох бүтээл


УЛААНБААТАР 2013 ОН
Хавсралт 1. Гадна нүүр хуудасны загвар
15 mm
[Times New Roman, 11pt, Bold, All caps, Black]
2.3x1.3 mm
1 хоосон мөр (12рt, Single, Regular)
5 хоосон мөр (12рt, Single, Regular)
[Times New Roman, 12pt, Bold,
Black, өөрийн нэр нь all caps]
6 хоосон мөр (12рt, Single, Regular)
[Times New Roman, 15pt, Bold, Black, All caps]
[Times New Roman, 12pt, Bold, Black]
[Times New Roman, 12pt, Bold, Black]
[Times New Roman,
12pt, Bold, Black]
6 хоосон мөр (12рt, Single, Regular)
[Times New Roman, 12pt, Regular,
Black, 2 мөрд хувааж бичнэ]
[Times New Roman, 12pt, Regular, Black]
4 хоосон мөр (12рt, Single, Regular)
8 хоосон мөр (12рt, Single, Regular)
[Times New Roman, 12pt, Bold, Black]
15 mm
20 mm
15 mm
1 мөр
[Times New Roman, 12pt, Bold, Black, All caps]


МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
КОМПЬЮТЕРИЙН ТЕХНИК МЕНЕЖМЕНТИЙН СУРГУУЛЬ

Доржийн ДУЛМАА

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ХУДАЛДАН АВАХ ШИЙДВЭРТ
БРЭНДИЙН ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ
(“ХХХ” компаний бүтээгдэхүүний жишээн дээр)
Мэргэжил: Бизнесийн удирдлага /Үйлдвэрлэлийн менежмент/
Бизнесийн удирдлагын магистрын
зэрэг горилох бүтээл


Эрдэм шинжилгээний
удирдагч: Док(ScD)., проф. Л. Оюунцэцэг

Зөвлөх: Док(PhD)., дэд проф. Б. Нарангэрэл

Шүүмжлэгч: Док(PhD)., проф. Б. Даваасүрэн

Улаанбаатар 2013 он
Хавсралт 2. Дотор нүүр хуудасны загвар
20 mm
[Times New Roman, 11pt, Bold, All caps, Black]
2.3x1.3 mm
1 хоосон мөр (12рt, Single, Regular)
3 хоосон мөр (12рt, Single, Regular)
[Times New Roman, 12pt, Bold,
Black, өөрийн нэр нь all caps]
5 хоосон мөр (12рt, Single, Regular)
[Times New Roman, 15pt, Bold, Black, All caps]
[Times New Roman, 12pt, Bold, Black]
4 хоосон мөр (12рt, Single, Regular)
[Times New Roman, 12pt, Regular, Black]
[Times New Roman,
12pt, Bold, Black]
4 хоосон мөр (12рt, Single, Regular)
[Times New Roman, 12pt, Regular,
Black, 2 мөрд хувааж бичнэ]
[Times New Roman, 12pt, Regular, Black]
1 мөр
1 мөр
3 хоосон мөр (12рt, Single, Regular)
5 хоосон мөр (12рt, Single, Regular)
[Times New Roman, 12pt, Bold, Black]
20 mm
20 mm
15 mm

Нэр томъёо. Ерөнхий шаардлага 4. агуулга 5. Хамрах хүрээ 2. тодорхойлолт 3. Төгсөлтийн ажлын бүтэц.АГУУЛГА 1. Төгсөлтийн ажлын бичиглэлийн формат .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->