Ghidul GRUPA: Drăgoțel (Preda) Daniela Licu (Ionescu) Alina Plumb (Mihăilescu) Irina Popescu Ana În ,,Curriculum național

pentru învățământul obligatoriu. Cadru de referință” elaborat în 1998 sunt precizate trei repere fundamentale care au stat la baza elaborării noului Curriculum Naţional
pentru învăţământul obligatoriu. Aceste repere sunt: • raportarea la dinamica şi la necesităţile actuale, precum şi la finalităţile de perspectivă ale sistemului românesc de învăţământ, generate de evoluţiile societăţii şi formulate în diverse documente de politică educaţională; • • raportarea la tendinţele actuale şi la criteriile internaţionale general acceptate în domeniul reformelor curriculare; raportarea la acele tradiţii ale sistemului românesc de învăţământ care sunt pertinente din punctul de vedere al reformei în curs. De asemenea, sunt prezentați și indicatorii pe baza cărora reforma curricular ă îşi propune construirea programelor şcolare: • nivelul, varietatea şi complexitatea intereselor educaţionale ale elevilor; • ritmul multiplicării permanente a domeniilor cunoaşterii; • exigenţele formării personalităţii elevului într-o lume în schimbare.

Principalele documente curriculare sunt: planurile cadru, programa școlară și manualul școlar. Programa scolară este documentul curricular oficial care cuprinde oferta educațională a unei discipline pentru un parcurs școlar determinat. Este actul oficial care redă sintetic conţinuturile învăţământului pe ani şcolari sau pe cicluri de învăţământ, stabilind obiectivele cadru, obiectivele de referinţă, exemplele de activităţi de învăţare, conţinuturile învăţării, precum şi standardele curriculare de performanţă prevăzute pentru fiecare disciplină existentă în planurilecadru de învăţământ; Din septembrie 2009 programele scolare au fost elaborată din perspectiva trecerii de la modelul de proiectare curriculară centrat pe obiective (obiective cadru și obiective de referință) – elaborat si implementat în sistemul românesc de învățământ la mijlocul anilor 90 – la modelul centrat pe competențe. Programele scolare pentru clasele I - IV au rămas structurate pe obiective și cuprind: - nota de prezentare a disciplinei

Comunicare în limbi străine .-obiectivele-cadru -obiectivele de referință .Competențe matematice si competențe de bază în stiințe si tehnologii -Competența digitală . sunt informații de specialitate prin intermediul cărora se ating obiectivele de referință/competențele specifice propuse. Modalități de organizare a conținuturilor: -Abordarea interdisciplinară: dezvoltarea unui sistem de cunostințe aflate la intersecția mai multor domenii de cunoastere. -Organizarea modulară: eliminarea barierelor artificiale dintre cicluri si niveluri de învățământ ca si dintre educația formală si cea informală. În programe.conținuturile învățării .Inițiativă si antreprenoriat -Sensibilizare si exprimare culturală Conținuturile.exemplele de activități de învățare .A învăța să înveți . pentru absolvenții învățămân-tului obligatoriu. . cu obiectivele de referință/competențele specifice pe care le au în vedere. un „profil de formare european” structurat pe opt domenii de competență cheie: -Comunicare în limba maternă . fie potrivit cu domeniile constitutive ale disciplinei. unitățile de conținut sunt organizate fie tematic.standarde de performanță Programele scolare pentru clasele V-XII cuprind: _ nota de prezentare a disciplinei _ competențele generale _ competențele specifice _ conținuturi _ valori si atitudini _ sugestii metodologice Recomandarea Parlamentului European si a Consiliului Uniunii Europene privind competențele-cheie din perspectiva învățării pe parcursul întregii vieți conturează. ca parte a programei școlare. dar și cu clasa.

diversificare şi specializare. . Cum vor fi organizate aceste informatii ? 3. astfel încât să se asigure achiziția de către elevi a unei imagini coerente. EXEMPLU: Domeniile de conţinuturi specifice disciplinei Limba și literatura română pentru clasele: • I . adaptate experienţei elevului. unitare despre lumea reală. organizate articulate. Când vor fi proiectate din punct de vedere temporal şi psihorologic să fie transmise aceste informaţii? Sugestii pentru criterii de selectare a conținuturilor: ………………………………………………………………………………………………. Stabilirea conţinutului presupune răspunsul la trei întrebări : 1. să nu fie contradictorii . c. Lectura. Formarea capacităţii de lectură/citire b. fundamentale. orientativ. Elemente de construcţie a comunicării • a V-a . Obiectiv cadru: dezvoltarea capacității de exprimare scrisă Obiectiv de referință: să aplice în mod conștient semnele ortografice și de punctuație.conţinuturile trebuie corelate cu obiectivele. un exemplu care să edifice asupra elementelor componente ale structurii programei de Limba și literatura română. -coerenţa: trebuie organizate sistematic’ -relevanţa. Formarea capacităţii de comunicare c. etc.a VIII-a sunt: a. Prezentăm. Ce informaţii vor fi selectate din cultura socială ? 2. Condiţiile pe care trebuie sa le îndeplinească conţinuturile sunt : -consistenţa internă :trebuie sa fie esenţiale. sistematic.selectate conţinuturile cu cel mai mare grad de importanţă pentru atingerea obiectivelor propuse . b. -conţinuturile trebuie prelucrate pedagogic prin accesibilizare. . la clasa a IV-a.-Predarea integrată: sintetizarea si organizarea didactică a conținuturilor din domenii diferite ale cunoasterii. Elemente de construcţie a comunicării. Practica raţională şi funcţională a limbii.a IV-a sunt: a.

ex. . de ortografiere a formelor flexionare ale părților de vorbire folosite în texte redactate. de utilizare a cratimei în scrierea ortogramelor și în scrierea cuvintelor care nu încap la sfârșitul rândului. de utilizare a semnelor de punctua ție.Conținutul: Formarea capacităţii de comunicare. ex.comunicarea scrisă Exemple de activități de învățare : ex.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful