P. 1
92. - 36

92. - 36

|Views: 14|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on May 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2014

pdf

text

original

Prijedlog

Klasa: Urbroj: Zagreb,

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predmet:

Zahtjev Ustavnog suda Republike Hrvatske za dostavu očitovanja o pravnom položaju, ulozi i naravi Nacionalnog vijeća za znanost, te pravnoj prirodi pravnih akata koje ono donosi, uključujući i Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (Narodne novine, br. 26/2013 i 34/2013) Pismo Ustavnog suda Republike Hrvatske, broja: U-II-1880/2013, od 23. travnja 2013. godine

Veza:

Vlada Republike Hrvatske, u vezi sa zahtjevom Ustavnog suda Republike Hrvatske za dostavu očitovanja o pravnom položaju, ulozi i naravi Nacionalnog vijeća za znanost, te pravnoj prirodi pravnih akata koje ono donosi, uključujući i Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (Narodne novine, br. 26/2013 i 34/2013), Ustavnom sudu Republike Hrvatske daje sljedeće

OČITOVANJE

Vlada Republike Hrvatske, u odnosu na predmetni Zahtjev, očituje se kako slijedi: U skladu s odredbama članaka 6. i 11. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, br. 123/2003, 105/2004, 174/2004, 2/2007 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/2007, 45/2009 i 63/2011) - u daljnjem tekstu: Zakon, Nacionalno vijeće za znanost je najviše stručno tijelo koje se brine za razvitak i kvalitetu cjelokupne znanstvene djelatnosti i sustava znanosti u Republici Hrvatskoj, a članove Nacionalnog vijeća za znanost, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, imenuje Hrvatski sabor. Nacionalno vijeće za znanost raspravlja pitanja od važnosti za znanstvenu djelatnost, te predlaže i potiče donošenje mjera za njezino unaprjeđenje, daje prethodno mišljenje na pravilnik o vrednovanju znanstvenih organizacija, koji donosi ministar nadležan za poslove znanosti i visokog obrazovanja, nadzire kvalitetu znanstvenih organizacija te ih vrednuje sukladno Zakonu i utvrđenim kriterijima, prati razvitak i utvrđuje znanstvena i umjetnička

2 područja, polja i grane, imenuje područna znanstvena i umjetnička vijeća te matične odbore za pojedina polja, pobliže utvrđuje uvjete za stjecanje znanstvenih zvanja, u skladu sa Zakonom, utvrđuje uvjete koje trebaju ispuniti znanstvene organizacije da bi dobile ovlaštenje za provođenje postupka izbora u znanstvena zvanja, predlaže proglašavanje znanstvenih centara izvrsnosti i provodi njihovo vrednovanje, daje mišljenje o osnivanju znanstvenotehnologijskih parkova, te obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i drugim propisima. Na temelju članka 8. Zakona, Nacionalno vijeće za znanost, zajednički s Nacionalnim vijećem za visoko obrazovanje, predlaže Vladi Republike Hrvatske kriterije i odnose raspodjele proračunskih sredstava za znanstvenu djelatnost i visoko obrazovanje, raspravlja pitanja vezana uz policentrični sustav znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj, te predlaže i potiče mjere za njegov razvoj, predlaže i potiče sudjelovanje drugih subjekata, posebno drugih tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te gospodarskih subjekata u sustavu znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja, predlaže mjere i poduzima aktivnosti za afirmaciju i napredovanje znanstvenog i nastavnog podmlatka, imenuje članove Savjeta za financiranje znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja, te predlaže članove Odbora za etiku. Sukladno odredbi članka 13. Zakona, Nacionalno vijeće za znanost donosi poslovnik o svome radu, u skladu sa Zakonom i drugim propisima. Za raspravu o nekom pitanju ili za praćenje nekog područja Nacionalno vijeće za znanost može osnovati radna tijela u čijem radu mogu sudjelovati i osobe koje nisu članovi Nacionalnog vijeća za znanost. Za svoj rad Nacionalno vijeće za znanost odgovorno je Hrvatskome saboru, kojemu najmanje jednom godišnje podnosi izvještaj. Zakonom je izrijekom propisano u kojim slučajevima Nacionalno vijeće za znanost daje prethodno mišljenje kod donošenje pojedinih akata te u kojim slučajevima je ovlašteno pravilnikom urediti pojedina pitanja. Tako je odredbom članka 19. stavka 4. Zakona propisano da se sastav područnih vijeća i matičnih odbora te način njihova rada detaljnije uređuje pravilnikom koji donosi Nacionalno vijeće za znanost, pri čemu se vodi računa o pravičnoj regionalnoj zastupljenosti. Odredbom članka 32. stavka 5. Zakona propisano je da Nacionalno vijeće za znanost pravilnikom koji se objavljuje u Narodnim novinama detaljnije propisuje uvjete za izbor u znanstvena zvanja (vrsta i broj znanstvenih radova, vrednovanje radova i sl.) sukladno stavcima 2. do 4. navedenog članka, na temelju kojih matični odbori i povjerenstva za ocjenu rada znanstvenika ocjenjuju sveukupnu znanstvenu djelatnost pristupnika, vodeći računa o posebnostima pojedinih znanstvenih i umjetničkih područja, te pojedinih znanstvenih polja i interdisciplinarnih područja. Na temelju navedene zakonske odredbe, Nacionalno vijeće za znanost donijelo je Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (Narodne novine, br. 26/2013 i 34/2013).

PREDSJEDNIK

Zoran Milanović

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->