REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA ___________________________________________________________________________

NACRT Prijedlog Zakona broj: _________

NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O NADZORU PROMETA ROBE VOJNE NAMJENE I NEVOJNIH UBOJNIH SREDSTAVA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA

___________________________________________________________________________ Zagreb, svibanj 2013.

PRIJEDLOG ZAKONA O NADZORU PROMETA ROBE VOJNE NAMJENE I NEVOJNIH UBOJNIH SREDSTAVA

I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA Ustavna osnova za donošenje Zakona sadržana je u odredbi članka 2. stavka 4. podstavka 1. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 85/2010 - pročišćeni tekst).

II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI 1. Ocjena stanja i osnovna pitanja koja se trebaju urediti Zakonom Republika Hrvatska je uspostavila učinkovit sustav nadzora izvoza robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava donošenjem Zakona o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava (Narodne novine, broj 86/2008), koji je u primjeni od 1. siječnja 2009. godine. Donošenjem i provedbom Zakona o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava stvorena je mogućnost za djelotvoran opći sustav kontrole izvoza i uvoza robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, koji je neophodan za poštivanje međunarodnih obveza Republike Hrvatske te konkurentnost hrvatskih tvrtki koje se bave prometom robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava na svjetskom tržištu. Kontrola izvoza i uvoza robe vojne namjene neke države odraz je različitih čimbenika među kojima su najvažniji nacionalna sigurnost, vanjska politika i gospodarski interesi. Republika Hrvatska već dugi niz godina nastoji, na različite načine, uravnotežiti sve te čimbenike. Republika Hrvatska je kao aktivna sudionica i članica svih globalnih međunarodno pravnih instrumenata na području kontrole oružja. Kao dio svoje Strategije nacionalne sigurnosti, usvojene u ožujku 2002. godine, Republika Hrvatska je izrazila spremnost i interes za pristupanje međunarodnim aranžmanima i režimima na području kontrole izvoza kontrolirane robe i tehnologije pa je tako u lipnju 2005. godine pristupila Wassenaarskom aranžmanu o kontroli izvoza konvencionalnog oružja (WA) i Grupi nuklearnih dobavljača za smanjenje globalnog širenja nuklearnog oružja (NSG), u lipnju 2006. godine Zanggerovoj komisiji za sprječavanje preusmjeravanja nuklearnih materijala za civilne svrhe te u travnju 2007. godine Australskoj grupi za sprječavanje širenja oružja za masovno uništenje (AG). Isti za cilj imaju poticati transparentnost i veće odgovornosti u prijenosu robe i tehnologije za konvencionalno oružje te održavanje dogovorenog kontrolnog popisa robe vojne namjene. Ova činjenica postaje posebno važna u borbi protiv terorizma i sprječavanje širenja oružja za masovno uništenje a uspostavljenje i neprekidno unaprjeđivanje zakonske i institucionalne regulative kontrole izvoza i uvoza robe vojne namjene postaje imperativ. Roba vojne namjene je roba koja je uglavnom, ali ne isključivo, konstruirana, izrađena, sastavljena ili modificirana za vojnu namjenu, uključujući tehnologiju i softver povezan uz tu robu te navedena u Popisu robe vojne namjene koji je usklađen sa Zajedničkim vojnim popisom Europske unije. Izraz "nevojna ubojna sredstva" znače robu navedenu u

Popisu nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe kojeg donosi Vlada Republike Hrvatske. U Europskoj uniji ovo područje pravno je uređeno Zajedničkim stajalištem Vijeća 2008/944/ZVSP od 8. prosinca 2008. godine kojime se utvrđuju zajednička pravila za nadzor nad izvozom vojne tehnologije i opreme (OJ L 335, 13.12.2008.). Posredovanje (brokering) uređeno je Zajedničkim stajalištem Vijeća 2003/468/ZVSP o kontroli posredovanja u trgovini oružjem (OJ L 156, 25.6.2003.), a pružanje tehničke pomoći Zajedničkom akcijom Vijeća 2000/401/ZVSP od 22. lipnja 2000. godine o nadzoru tehničke pomoći u vezi s određenim vrstama vojne uporabe (OJ L 159,30.6.2000.). U svibnju 2009. godine na razini Europske unije donesena je Direktiva 2009/43/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća o pojednostavljivanju uvjeta za prijenos obrambenih proizvoda unutar Zajednice (OJ L 146, 10.6.2009.). Cilj ove Direktive bio je pojednostavljivanje uvjeta za prijenos obrambenih proizvoda unutar Europske unije kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Naime, do tada je zakonodavstvo u zemljama članicama o prijenosu obrambenih proizvoda unutar Unije bilo različito. To je ometalo kretanje proizvoda i narušavalo tržišno natjecanje na unutarnjem tržištu, čime se ugrožavala industrijska suradnja i konkurentnost same obrambene industrije Europske unije. Države članice transponirale su Direktivu u svoja nacionalna zakonodavstva do 30. lipnja 2011. godine, a njena primjena započela je 30. lipnja 2012 godine. Direktiva se odnosi na obrambene proizvode koji su navedeni u njenom Prilogu. Prilog je do sada bi izmijenjen tri puta i to kroz Direktivu Komisije 2010/80/EU od 22. studenoga 2010. godine, Direktivu Komisije 2012/10/EU od 22. ožujka 2012. godine i Direktivu Komisije 2012/47/EU od 14. prosinca 2012. godine. Prije usvajanja Direktive, pojedinačno izdavanje dozvola bilo je najčešći upravni alat u većini država članica Europske unije. Pojedinačno odobrenje bilo je potrebno ishoditi prije svakog prijenosa s pripadajućim postupcima i troškovima. To je razlog zašto je Direktiva uvela dvije nove vrste dozvola, opću i globalnu dozvolu koje su bitno pojednostavile procedure vezane za prijenose unutar zemalja Europske unije. Osnovna pitanja koja se žele urediti ovim Zakonom odnose se na uvjete za izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe, ovlasti za izdavanje dozvola za izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava iz nadležnosti Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova, pružanje usluga koje se odnose na robu vojne namjene, prijenos obrambenih proizvoda unutar Europske unije, nadležnosti tijela državne uprave u provedbi ovog Zakona te prava i obveze izvoznika, uvoznika i pružatelja usluga. 2. Posljedice koje će proisteći donošenjem Zakona Navedene izmjene u zakonskoj regulativi će pridonijeti smanjenju administrativnih barijera domaćim tvrtkama te pojednostavljivanju procedura izvoza odnosno uvoza. Ovo se pogotovo odnosi na prijenos obrambenih proizvoda unutar Europske unije čiji će član Republika Hrvatska uskoro postati. Donošenjem ovoga Zakona također će se poboljšati učinkovitost izvozne kontrole uzimajući u obzir sigurnosne ciljeve Republike Hrvatske. Povećanje roka trajanja izvozne dozvole sa šest mjeseci na jednu godinu bit će od velike koristi izvoznicima jer će im olakšati izvoz i smanjiti administrativne troškove. Naime,

provedene analize pokazale su da kod dozvola izdanih s rokom važenja do šest mjeseci veliki broj odobrenih dozvola biva neiskorišten ili samo djelomično iskorišten. Razlog tome, jednim dijelom leži i u činjenici da hrvatski izvoznici svoje zahtjeve za izvoz temelje na uvoznim dozvolama i potvrdama krajnjeg korisnika stranih zemalja, čiji je rok valjanosti jedna godina, a da pri tom nisu u mogućnosti u roku šest mjeseci, koliko je rok valjanosti hrvatskih dozvola, isporučiti sve odobrene količine.

III. OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA O NADZORU PROMETA ROBE VOJNE NAMJENE I NEVOJNIH UBOJNIH SREDSTAVA

Za provođenje ovoga Zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske.
IV. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Temelj za donošenje ovoga Zakona po hitnom postupku nalazi se u članku 161. Poslovnika Hrvatskoga sabora s obzirom da se Zakon donosi radi usklađivanja hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O NADZORU PROMETA ROBE VOJNE NAMJENE I NEVOJNIH UBOJNIH SREDSTAVA

I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim se Zakonom uređuje nadzor prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava koji uključuje aktivnosti prije, tijekom i nakon izdavanja dozvola za izvoz, privremeni izvoz, uvoz, privremeni uvoz, pružanje usluga te prijenos i provoz obrambenih proizvoda unutar Europske unije, kao i nadležnosti tijela državne uprave u provedbi ovoga Zakona, prava i obveze izvoznika, uvoznika, dobavljača, primatelja i pružatelja usluga, uvjeti za obavljanje djelatnosti propisanih ovim Zakonom, upravne mjere, prekršaje i kaznena djela u slučajevima kršenja pojedinih odredbi ovoga Zakona.

Usklađenost sa propisima Europske unije Članak 2. Ovaj Zakon sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije: 1. Direktiva 2009/43/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. godine o pojednostavljivanju uvjeta za prijenos obrambenih proizvoda unutar Zajednice (SL L 146, 10.6.2009.); 2. Direktiva Komisije 2012/47/EU od 14. prosinca 2012. godine o izmjeni Direktive 2009/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o popisu obrambenih proizvoda (SL L 31, 31.1.2013.); 3. Zajedničko stajalište Vijeća 2008/944/ZVSP od 8. prosinca 2008. godine kojime se utvrđuju zajednička pravila za nadzor nad izvozom vojne tehnologije i opreme (SL L 335, 13.12.2008.); 4. Zajedničko stajalište Vijeća 2003/468/ZVSP od 23. lipnja 2003. godine o kontroli posredovanja u trgovini oružjem (SL L 156, 25.6.2003.); 5. Zajednička akcija Vijeća 2000/401/ZVSP od 22. lipnja 2000. godine o nadzoru tehničke pomoći u vezi s određenim vrstama vojne uporabe (SL L 159,30.6.2000.); 6. Zajednički popis robe vojne namjene Europske unije koji obuhvaća opremu iz Zajedničkog stajališta Vijeća 2008/944/ZVSP (SL C 90, 27.03.2013.); 7. Preporuka Komisije od 11. siječnja 2011. godine o certificiranju obrambenih tvrtki prema članku 9. Direktive Europskoga parlamenta i Vijeća 2009/43/EZ o

pojednostavljivanju uvjeta za prijenos obrambenih proizvoda unutar Zajednice (SL L 11, 15.1.2011.). Članak 3. Pojedini izrazi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje: 1. "Promet" znači izvoz, privremeni izvoz, uvoz, privremeni uvoz, pružanje usluga te prijenos i provoz unutar Europske unije. 2. "Roba vojne namjene" znači robu koja je uglavnom, ali ne isključivo, konstruirana, izrađena, sastavljena ili modificirana za vojnu namjenu, uključujući tehnologiju i softver povezan uz tu robu te navedena u Popisu robe vojne namjene. 3. "Nevojna ubojna sredstva" znače robu navedenu u Popisu nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe. 4. „Istovrsna roba“ znači roba iz iste ML kategorije, istog naziva i namjene. 5. „Oznaka ML“ znači pojedinu kategoriju robe vojne namjene iz Zajedničkog popisa robe vojne namjene Europske unije u kojem su navedene kategorije označene oznakama ML1 do ML22 ( skraćenica ML dolazi od engleske riječi Military List, a što znači vojni popis). 6. "Izvoz" znači carinskim propisima uređen carinski postupak prema robi koja trajno ili privremeno napušta teritorij Republike Hrvatske, uključujući i ponovni izvoz takve robe. Izvoz znači i prijenos računalnog programa i tehnologije putem elektroničkih medija, telefaksom ili telefonom na područje izvan Republike Hrvatske, a odnosi se i na usmeni prijenos tehnologije telefonom samo ukoliko je tehnologija sadržana u dokumentu čiji je bitan dio pročitan putem telefona ili opisan putem telefona na način da se postigne isti rezultat. Izvozom se ne smatra prijenos obrambenih proizvoda od dobavljača u Republici Hrvatskoj do primatelja u drugoj državi članici Europske unije. 7. "Izvoznik" je pravna ili fizička osoba – obrtnik, sa sjedištem na teritoriju Republike Hrvatske, registrirana za obavljanje djelatnosti prometa robe te upisana u Očevidnik izvoznika i uvoznika. 8. "Uvoz" znači provedbu carinskog postupka kod robe koja trajno ili privremeno ulazi na teritorij Republike Hrvatske, uključujući i ponovni uvoz. Uvozom se ne smatra prijenos obrambenih proizvoda od dobavljača u jednoj državi članici Europske unije do primatelja u Republici Hrvatskoj. 9. "Uvoznik" je pravna ili fizička osoba – obrtnik, sa sjedištem na teritoriju Republike Hrvatske, registrirana za obavljanje djelatnosti prometa robe te upisana u Očevidnik izvoznika i uvoznika. Uvoznik može biti i fizička osoba – građanin kada uvozi robu za svoje potrebe temeljem odobrenja za nabavu Ministarstva unutarnjih poslova. 10. "Dozvola" znači posebni akt koji izdaje nadležno tijelo na temelju pisanog zahtjeva, sukladno odredbama ovoga Zakona. 11. "Usluge" znače pribavljanje koristi, prenošenje prava te ostale poslovne aktivnosti koje se odnose na robu vojne namjene, uključujući brokerske usluge i tehničku pomoć. 12. "Brokerske usluge" znače pregovaranje ili ugovaranje poslova za kupovinu, prodaju ili nabavu robe vojne namjene navedenu u Popisu robe vojne namjene iz članka 4. ovoga Zakona iz jedne strane države u bilo koju drugu stranu državu; prodaju i kupovinu robe vojne namjene navedenu u Popisu robe vojne namjene iz članka 4. ovoga Zakona koja se nalazi u jednoj stranoj državi za prijenos u drugu stranu državu. Brokerskim uslugama ne

smatraju se pomoćne usluge. Pomoćne usluge su prijevozništvo, financijske usluge, osiguranje ili reosiguranje i oglašavanje ili promidžba. 13. "Broker" je pravna ili fizička osoba – obrtnik sa sjedištem na teritoriju Republike Hrvatske koja se bavi brokerskim uslugama. 14. "Tehnička pomoć" znači svaku tehničku pomoć u svezi s popravkom, razvojem, proizvodnjom, sastavljanjem, testiranjem ili održavanjem robe vojne namjene te bilo koja druga tehnička pomoć koja se odnosi na robu vojne namjene koja može imati oblik upute, osposobljavanja, prijenosa poslovnog znanja ili stručnih ili savjetodavnih usluga. Tehnička pomoć uključuje usmene oblike pomoći, pisane ili glasovne instrukcije, treninge, prijenose poslovnog znanja ili vještina ili konzultantske usluge. 15. "U javnom vlasništvu" znači tehnologija ili računalni programi koji su dostupni za javnu uporabu bez ograničenja njihove daljnje distribucije. 16. "Temeljna znanstvena istraživanja" znače eksperimentalna ili teoretska istraživanja koja se koriste za usvajanje novih znanja o temeljnim načelima pojava ili uočenih činjenica i koja nisu izravno usmjerena ka nekom specifičnom cilju ili praktičnoj primjeni. 17. "Obrambeni proizvod" znači svaki proizvod naveden u Popisu obrambenih proizvoda kojeg određuje Europska komisija. 18. "Prijenos" znači svaki transfer ili kretanje obrambenih proizvoda od dobavljača u jednoj državi članici Europske unije do primatelja u drugoj državi članici Europske unije. 19. „Primanje obrambenih proizvoda“ znači aktivnost vezanu za prijenos koja predstavlja transfer ili kretanje obrambenih proizvoda od dobavljača u jednoj državi članici Europske unije do primatelja u drugoj državi članici Europske unije. 20. "Dobavljač" znači pravna ili fizička osoba – obrtnik sa sjedištem unutar Europske unije koja je pravno odgovorna za prijenos. 21. "Primatelj" znači pravna ili fizička osoba – obrtnik sa sjedištem unutar Europske unije koja je pravno odgovorna za primanje obrambenih proizvoda. 22. "Dozvola za prijenos" znači dozvola koju nadležno tijelo izdaje dobavljaču u Republici Hrvatskoj za prijenos obrambenih proizvoda primatelju u drugoj državi članici Europske unije, odnosno primatelju u Republici Hrvatskoj u slučaju prijenosa obrambenih proizvoda iz druge države članice Europske unije. 23. „Opća dozvola za prijenos“ znači dozvolu kojom se dobavljačima i primateljima sa sjedištem na teritoriju Republike Hrvatske, koji zadovoljavaju uvjete navedene u dozvoli, odobrava prijenos obrambenih proizvoda navedenih u dozvoli, a prema primateljima ili od dobavljača koji se nalaze u drugoj državi članici Europske unije, 24. „Globalna dozvola za prijenos“ znači dozvolu za prijenos obrambenih proizvoda primateljima u jednoj ili više država članica Europske unije kao i dozvolu za prijenos obrambenih proizvoda od dobavljača u jednoj ili više država članica Europske unije. 25. „Pojedinačna dozvola za prijenos“ znači dozvolu kojom se dopušta prijenos specificirane količine obrambenih proizvoda, u jednoj ili više pošiljaka, prema jednom primatelju u drugoj državi članici Europske unije ili od jednog dobavljača u drugoj državi članici Europske unije. 26. "Provoz unutar Europske unije" znači transport obrambenih proizvoda kroz jednu ili više država članica Europske unije, a koje nisu država članica podrijetla obrambenih proizvoda ili država članica primatelja.

Članak 4. Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada) će na prijedlog ministarstva nadležnog za područje gospodarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) Uredbom donijeti Popis robe vojne namjene, usklađen sa Zajedničkim vojnim popisom Europske unije kao i Popis nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe.

II. NADLEŽNOST ZA POSTUPANJE Članak 5. (1) Izvoz i uvoz robe, pružanje usluga iz članka 3. točke 11. ovoga Zakona te prijenos obrambenih proizvoda između država članica Europske unije obavlja se temeljem dozvola. (2) Dozvole za izvoz i uvoz robe, pružanje usluga te prijenos obrambenih proizvoda između država članica Europske unije izdaje Ministarstvo temeljem suglasnosti Povjerenstva za davanje suglasnosti za izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, prijenos obrambenih proizvoda te pružanje usluga za robu vojne namjene (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Povjerenstvo čine predstavnici ministarstava nadležnih za obranu, unutarnje poslove, vanjske poslove, carinu i gospodarstvo. (3) Suglasnost iz stavka 2. ovoga članka daje se temeljem konsenzusa svih članova Povjerenstva. U slučaju spriječenosti nekog od članova Povjerenstva pravo glasa ima njegov zamjenski član. (4) U radu Povjerenstva svaki član, odnosno njegov zamjenik nadležan je za poslove iz djelokruga rada ministarstva koje predstavlja. (5) Ukoliko neki od članova Povjerenstva nisu u mogućnosti dati suglasnost na zatraženi izvoz u roku 15 dana od dana održanog sastanka Povjerenstva, a da pri tom nisu donijeli odluku o odbijanju zahtjeva, ministar nadležan za gospodarstvo (u daljnjem tekstu: ministar) zatražiti će pisano očitovanje nadležnih ministara po predmetnom zahtjevu. (6) Povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka imenuje i razrješava ministar temeljem prijedloga ministara nadležnih za obranu, unutarnje poslove, vanjske poslove, carinu i gospodarstvo, a sastoji se od jednog člana i jednog zamjenika člana iz svakog nadležnog ministarstva. Predsjednik Povjerenstva kao i njegov zamjenik je član iz Ministarstva. (7) Povjerenstvo donosi Poslovnik o radu. Članak 6. Iznimno od članka 5. stavka 2. ovoga Zakona:

-

Ministarstvo nadležno za obranu izdaje dozvole za uvoz robe za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske, a Ministarstvo unutarnjih poslova izdaje dozvole za uvoz robe za potrebe policije, Ministarstvo nadležno za obranu izdaje dozvole za izvoz robe, s namjerom vraćanja iste u državu, za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske, a ministarstvo nadležno za unutarnje poslove izdaje dozvole za izvoz robe, s namjerom vraćanja iste u državu, za izvoz robe za potrebe policije, Dozvole za izvoz robe temeljem donacije Vlade izdaje ministarstvo nadležno za obranu, odnosno ministarstvo nadležno za unutarnje poslove u slučaju da se radi o robi iz njegove nadležnosti, Dozvole za izvoz robe temeljem međunarodnih vojnih sporazuma čiji je potpisnik Republika Hrvatska izdaje ministarstvo nadležno za obranu. Članak 7.

-

-

-

(1) Ministarstvo izdaje pojedinačnu izvoznu, odnosno uvoznu dozvolu s rokom važenja do jedne godine, bez mogućnosti produženja. (2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo može izdati pojedinačnu izvoznu, odnosno uvoznu dozvolu na rok duži od jedne godine, ali ne duži od tri godine, u slučaju privremenog izvoza odnosno uvoza robe za čiji je remont ili popravak potreban rok duži od jedne godine. (3) Ministar će pravilnikom propisati oblik i sadržaj dozvola iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 8. (1) Iznimno od članka 7. stavka 1. ovoga Zakona, Ministarstvo može izdati globalnu izvoznu dozvolu za izvoz istovrsne robe vojne namjene za jednu ili više država, a uzimajući u obzir vrstu robe, vrstu i dugoročnost izvoznih poslova države u koju se ta roba izvozi. (2) Globalna izvozna dozvola može se izdati samo za izvoz oklopne ili zaštitne opreme, konstrukcija i komponenti iz kategorije ML13. Popisa robe vojne namjene iz članka 4. ovoga Zakona, za potrebe tendera, ispitivanja, izložbe ili prezentacije, s rokom važenja do jedne godine i ne može se više produžiti. (3) Ministar će pravilnikom propisati oblik i sadržaj dozvole iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 9. (1) Na zahtjev uvoznika, temeljem pisane izjave o krajnjem korisniku i namjeni uvoza robe, uz dozvolu za uvoz Ministarstvo izdaje potvrdu o krajnjem korisniku. (2) Ukoliko se uvoznik razlikuje od krajnjeg korisnika, uz navedeno u stavku 1. ovoga članka, potrebno je priložiti i izjavu krajnjeg korisnika o vrsti, količini i namjeni robe. (3) Potvrde o krajnjem korisniku za uvoz robe namijenjene Oružanim snagama Republike Hrvatske i policije izdaje ministarstvo nadležno za obranu, odnosno ministarstvo nadležno za unutarnje poslove. (4) Ministar će pravilnikom propisati oblik i sadržaj izjave i potvrde iz stavka 1. ovoga članka. Članak 10. (1) Izvoz i uvoz robe, temeljem ovoga Zakona, mogu obavljati pravne i fizičke osobe obrtnici (u daljnjem tekstu: osobe) registrirane za obavljanje djelatnosti prometa robe te upisane u Očevidnik izvoznika i uvoznika robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava (u daljnjem tekstu: Očevidnik). (2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, fizička osoba - građanin može za svoje potrebe, bez upisa u Očevidnik, uvoziti robu za koju im je ministarstvo nadležno za unutarnje poslove izdalo odobrenje za nabavu oružja. (3) Fizičkoj osobi - građaninu nije dozvoljen izvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava. (4) Domaće i strane fizičke osobe - građani koje privremeno dolaze u Republiku Hrvatsku, odnosno privremeno odlaze u inozemstvo, mogu privremeno unositi, odnosno privremeno iznositi robu koja im je potrebna za vrijeme privremenog boravka u Republici Hrvatskoj, odnosno u inozemstvu u skladu s ovim Zakonom, carinskim i drugim propisima, međunarodnim konvencijama i ugovorima. (5) Roba iz stavka 4. ovoga članka može se uporabiti samo za namjene zbog kojih je privremeno unesena, odnosno iznesena. (6) Prije započinjanja djelatnosti izvoza, odnosno uvoza osobe iz stavka 1. ovoga članka su dužne zatražiti upis u Očevidnik iz stavka 1. ovoga članka. (7) Očevidnik iz stavka 1. ovoga članka vodi Ministarstvo. (8) Ministar će pravilnikom propisati sadržaj i način vođenja Očevidnika iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 11. (1) Upis u Očevidnik iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona, obavlja se na temelju pisanog zahtjeva, ovjerenog žigom i vlastoručnim potpisom odgovorne osobe u pravnoj ili fizičkoj osobi - obrtu. (2) Podnositelj zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka dužan je uz zahtjev priložiti sljedeću dokumentaciju: presliku rješenja ministarstva nadležnog za unutarnje poslove o obavljanju djelatnosti proizvodnje odnosno prometa oružja i streljiva ili eksplozivnih tvari, presliku rješenja nadležnog tijela o registriranoj djelatnosti prometa robe, osobni identifikacijski broj osobe iz članka 10. stavka 1 ovoga Zakona, uvjerenje nadležnog tijela da pravna osoba, kao i odgovorna osoba u pravnoj osobi ili fizička osoba - obrtnik nije pod istragom radi nezakonitosti u postupanju s robom vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava iz članaka 84. i 85. ovoga Zakona, ne starije od šest mjeseci, naziv banke i dokumente ovjerene od banke čiji je deponent (kopije posljednjeg bilančnog stanja i bilancu uspjeha, potvrdu da osoba nije u blokadi posljednjih šest mjeseci, kopiju kartona deponiranih potpisa), izjavu o broju i strukturi zaposlenih, izjavu kojom se odgovorna osoba u pravnoj ili fizička osoba – obrtnik, obvezuje da će nadležnom nadzornom tijelu omogućiti nadzor nad poslovanjem u oblasti izvoza i uvoza, kao i kontroli smještajnog prostora te prijevoznih sredstava.

-

-

(3) Presliku rješenja iz stavka 2. podstavka 1. ovoga članka nije potrebno dostaviti ukoliko osoba dostavi izjavu da se neće baviti proizvodnjom ili prometom oružja, odnosno eksplozivnih tvari. (4) Temeljem dostavljene dokumentacije iz stavka 2. ovoga članka Ministarstvo je dužno od ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa zatražiti provjeru podataka iz kaznene evidencije da protiv pravne osobe, kao i odgovorne osobe u pravnoj osobi ili fizičke osobe obrtnika nije podignuta optužnica niti je izrečena pravomoćna osuđujuća presuda, a za nezakonitosti u postupanju s robom vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava iz članaka 84. i 85. ovoga Zakona. (5) Ministarstvo donosi rješenje o upisu u Očevidnik iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona. (6) Protiv rješenja iz stavka 5. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 12. Osoba upisana u Očevidnik iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona dužna je pisanim putem dostaviti sve promjene podataka iz članka 11. stavka 2. ovoga Zakona, u roku 15 dana od dana nastanka promjene. Članak 13. (1) Ministarstvo će rješenjem odbiti upis u Očevidnik iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona ako: su dostavljene lažne informacije ili lažne isprave, je tijekom posljednjih deset godina, podnositelj zahtjeva kršio zakonsku regulativu koja se odnosi na promet robe vojne namjene ili nevojnih ubojnih sredstava, je tijekom posljednjih deset godina, podnositelj zahtjeva kršio međunarodne sankcije, se protiv podnositelja zahtjeva provode policijski izvidi radi nezakonitosti u postupanju s robom vojne namjene ili nevojnim ubojnim sredstvima, je pokrenut istražni ili kazneni postupak radi nezakonitosti u postupanju s robom vojne namjene ili nevojnim ubojnim sredstvima iz članaka 84. i 85. ovoga Zakona, je podignuta optužnica ili je osoba bila osuđena na kaznu zatvora radi nezakonitosti u postupanju s robom vojne namjene ili nevojnih ubojnih sredstava iz članaka 84. i 85. ovoga Zakona, postoji osnovana sumnja ili se utvrdi da je pravna osoba ili odgovorna osoba u pravnoj osobi ili fizička osoba - obrtnik ili bilo koja druga zaposlena osoba u pravnoj osobi ili obrtu, pregovarala ili je sklopila ugovor s osobom, tvrtkom ili organizacijom za koju je utvrđeno ili postoji osnovana sumnja da je umiješana ili je na bilo koji drugi način sudjelovala u nedopuštenim radnjama vezanim za robu vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, postoje drugi opravdani razlozi. (2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Članak 14. (1) Osoba iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakon bit će brisana iz Očevidnika kada: se utvrde nove činjenice i/ili okolnosti, za koje da je bilo saznanja prilikom upisa u Očevidnik, ne bi bilo moguće izvršiti upis osobe u Očevidnik, se protiv osobe ili odgovorne osobe u pravnoj osobi, odnosno protiv fizičke osobe obrtnika pokrene istražni postupak radi nezakonitog postupanja s robom vojne namjene ili nevojnih ubojnih sredstava, je odgovorna osoba u pravnoj osobi ili fizička osoba - obrtnik pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv imovine ili mu je izrečena ili traje sigurnosna mjera zabrane

-

-

-

-

-

obavljanja djelatnosti koja je u potpunosti ili djelomično obuhvaćena njegovim predmetom poslovanja, ne posluje sukladno odredbama ovoga Zakona, krši međunarodne sankcije, prestane s obavljanjem djelatnosti, prestane ispunjavati uvjete na temelju kojih je izdano rješenje o upisu u Očevidnik, postoji osnovana sumnja ili se utvrdi da je pravna osoba ili fizička osoba - obrtnik, ili odgovorna osoba u pravnoj osobi ili bilo koja druga zaposlena osoba u pravnoj osobi ili obrtu, pregovarala ili je sklopila ugovor s osobom, tvrtkom ili organizacijom za koju je utvrđeno ili postoji osnovana sumnja da je umiješana ili je na bilo koji drugi način sudjelovala u nedopuštenim radnjama vezanim za robu vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, kada osoba upisana u Očevidnik podnese zahtjev.

(2) Ministarstvo donosi rješenje o brisanju osobe iz Očevidnika iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona. (3) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

III. POSTUPANJE PO ZAHTJEVU ZA IZVOZ I UVOZ Članak 15. (1) Zahtjev za izdavanje dozvole za izvoz, odnosno uvoz robe podnosi se Ministarstvu na propisanom obrascu. (2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka može sadržavati robu iz samo jedne tarifne oznake odnosno samo jedne ML oznake iz Popisa robe vojne namjene. (3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, zahtjev može sadržavati robu iz više tarifnih odnosno ML oznaka, kada se radi o privremenom uvozu ili izvozu za potrebe izložbe. Takva dozvola može glasiti samo na jednog izvoznika, odnosno uvoznika. (4) Uz zahtjev za izvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava potrebno je priložiti uvoznu dozvolu izdanu od nadležnog tijela države u koju se roba izvozi te izvorni primjerak potvrde o krajnjem korisniku izdanu ili ovjerenu od nadležnog tijela države krajnjeg korisnika. (5) Ukoliko se država krajnjeg korisnika robe razlikuje od države uvoznika, pored dokumentacije iz stavka 4. ovoga članka, uz zahtjev je potrebno priložiti i ovjerenu presliku potvrde krajnjeg korisnika robe izdanu od nadležnog tijela države krajnjeg korisnika uz predočenje izvornika na uvid.

(6) Uvoznu dozvolu iz stavka 4. ovoga članka nije potrebno priložiti uz zahtjev za izvoz ukoliko nadležno tijelo države uvoza izda potvrdu da za predmetnu robu u državi uvoza nije potrebno ishoditi uvoznu dozvolu. (7) Potvrdu o krajnjem korisniku iz stavka 4. ovoga članka nije potrebno priložiti uz zahtjev za izvoz ukoliko se radi o privremenom izvozu za potrebe izložbe, seminara, obuke, testiranja, demonstracije ili popravka robe kod proizvođača, kao i povratu neispravne robe proizvođaču te izvozu uzoraka oklopne ili zaštitne opreme, konstrukcija i komponenti iz kategorije ML13. Popisa robe vojne namjene iz članka 4. ovoga Zakona. (8) Ministar će pravilnikom propisati oblik i sadržaj obrasca iz stavka 1. ovoga članka te popis dokumenata koje je potrebno priložiti uz zahtjev. Članak 16. O zahtjevu iz članka 15. stavka 1. ovoga Zakona, Povjerenstvo daje suglasnost u roku 15 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva, odnosno u roku 45 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva ako je u postupku izdavanja dozvole potrebno izvršiti dodatne provjere. Članak 17. (1) Ministarstvo je dužno izdati zatraženu dozvolu iz članka 16. ovoga Zakona u roku sedam dana od dana dobivanja suglasnosti od strane Povjerenstva. (3) Ministarstvo neće dati informaciju o razlogu odbijanja zahtjeva ako se razlog odbijanja temelji na informaciji koja je zakonom ili na osnovi kriterija utvrđenih zakonom klasificirana odgovarajućim stupnjem tajnosti ili ako je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka. (3) Ukoliko Povjerenstvo uskrati suglasnost na zatraženi zahtjev iz članka 15. stavka 1. ovoga Zakona, Ministarstvo će donijeti rješenje o odbijanju zahtjeva protiv kojeg nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Članak 18. Dozvola i drugi dokumenti dobiveni temeljem ovoga Zakona nisu prenosivi na drugu osobu. Članak 19. (1) U slučaju uvoza robe radi izvoza u treću državu, podnositelj zahtjeva je dužan na zahtjev Ministarstva, uz zahtjev za izvoz, priložiti i suglasnost nadležnog tijela države

podrijetla robe, odnosno države iz koje se roba namjerava uvesti, kojom se daje suglasnost za izvoz predmetne robe u treću državu. (2) U slučaju izvoza ranije uvezene robe Ministarstvo može zatražiti od podnositelja zahtjeva da uz zahtjev za izvoz priloži i suglasnost o promjeni krajnjeg korisnika robe, izdanu od nadležnog tijela države iz koje je roba uvezena, radi utvrđivanja vjerodostojnosti odnosno pravne valjanosti iste. Članak 20. U slučaju postojanja opravdane sumnje u vjerodostojnost, odnosno pravnu valjanost priložene dokumentacije Ministarstvo će na prijedlog Povjerenstva istu proslijediti nadležnim tijelima na daljnje postupanje radi utvrđivanja vjerodostojnosti, odnosno pravne valjanosti iste. Članak 21. (1) Ministarstvo će rješenjem odbiti zahtjev za izdavanje dozvole za izvoz, odnosno uvoz ako Povjerenstvo uskrati dati suglasnost na zatraženi zahtjev jer je utvrdilo da bi izdavanje zatražene dozvole bilo u suprotnosti s vanjskopolitičkim ili gospodarskim interesom Republike Hrvatske ili ako je u suprotnosti s utvrđenim kriterijima iz dokumenta iz članka 2. točke 3. ovoga Zakona, kao i u sljedećim slučajevima ako: bi se izdavanjem dozvole ugrozilo izvršavanje međunarodnih obveza Republike Hrvatske, bi se izdavanjem dozvole ugrozila sigurnost ili obrambeni interesi Republike Hrvatske, je u suprotnosti sa Strategijom nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske, bi se izdavanjem dozvole za izvoz omogućilo nepoželjnim osobama da, protivno volji izvoznika, dođu u posjed izvezene robe, se utvrdi da je roba za koju se traži izvozna dozvola predmet policijskih izvida ili sudskih sporova.

(2) Ako podnesak sadrži nedostatak koji onemogućuje postupanje po podnesku odnosno ako je podnesak nerazumljiv ili nepotpun, a podnositelj zahtjeva u određenom roku ne otkloni nedostatke, službena osoba rješenjem će odbaciti podnesak. (3) Obavijest iz stavka 2. ovoga članka može biti dostavljena pisanim putem, putem elektroničke pošte ili usmenim putem o čemu će biti sačinjena bilješka. (4) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 22. U slučaju podnošenja zahtjeva za izdavanje izvozne dozvole u državu koja se nalazi na popisu država za koje su propisane restriktivne mjere UN, EU, OESS ili drugih međunarodnih organizacija čijim se restriktivnim mjerama Republika Hrvatska pridružila, dozvola se može izdati samo za humanitarno korištenje ili za potrebe mirovnih snaga. Članak 23. (1) Prije sklapanja ugovora o kupnji ili prodaji robe vojne namjene, odnosno nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe, osobe iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona mogu zatražiti od Ministarstva mišljenje da li je obavljanje predmetne djelatnosti s određenim brokerom, kupcem, uvoznikom, krajnjim korisnikom te državom krajnje uporabe robe u suprotnosti s odredbama članka 21. ovoga Zakona. (2) Ministarstvo je dužno, nakon pribavljenih informacija od strane nadležnih tijela Republike Hrvatske, zainteresiranu osobu obavijestiti da li je broker, kupac, uvoznik, krajnji korisnik ili država krajnje uporabe, poželjan sudionik u navedenom poslu. Članak 24. (1) Ministarstvo će donijeti rješenje o ukidanju izdane dozvole iz članka 17. stavka 1. ovoga Zakona, ako se utvrdi: da jedan ili više uvjeta, temeljem kojih je dozvola izdana, više ne postoji, da je dozvola izdana na temelju netočnih ili nepotpunih podataka, a da je podnositelj zahtjeva znao ili je morao znati da su ti podaci netočni ili nepotpuni, da postoji zahtjev za ukidanjem izdane dozvole od strane osobe na koju dozvola glasi, da je učinjeno protivno članku 18. ovoga Zakona.

(2) Republika Hrvatska nije odgovorna za troškove koji su nastali ili će nastati ukidanjem izdane dozvole. (3) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Članak 25. (1) Ministarstvo vodi bazu podataka o zatraženim, izdanim, realiziranim i ukinutim dozvolama te odbijenim zahtjevima za promet robe i obrambenih proizvoda iz članka 3. ovoga Zakona.

(2) Ministarstvo je dužno do 30. travnja tekuće godine, izraditi godišnje izvješće o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe, za prethodnu godinu i dostaviti ga na usvajanje Vladi sa stupnjem tajnosti. (3) Ministarstvo je dužno do 30. svibnja tekuće godine, izvješće iz stavka 2. ovoga članka, bez povjerljivih podataka, objaviti na internetskoj stranici Ministarstva. (4) Povjerljivi podaci iz stavka 3. ovoga članka su imena tvrtki i pojedinačni financijski pokazatelji te drugi podaci sukladno Zakonu o zaštiti podataka. Članak 26. Osobe iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona, koje obavljaju djelatnost izvoza, odnosno uvoza robe dužne su: voditi posebni registar transakcija koje se obavljaju prema ovom Zakonu i čuvati dokumentaciju o transakcijama i prijevozu najmanje 20 godina od završenog izvoza, odnosno uvoza, poštivati rokove i uvjete pod kojima su dozvole izdane te obavijestiti Ministarstvo pisanim putem o svakoj nastaloj promjeni u roku 10 dana od dana nastanka promjene, u roku 15 dana nakon izvršenog izvoza odnosno uvoza, pisanim putem ili putem elektroničke pošte izvijestiti Ministarstvo o izvršenom izvozu, odnosno uvozu robe te priložiti dokumentaciju temeljem koje je izvršen izvoz odnosno uvoz, na zahtjev Ministarstva dostaviti potvrdu o primitku robe, poštivati ostale odredbe proistekle iz dozvole i ovoga Zakona. Članak 27. Dokumentacija iz članka 26. podstavka 2. ovoga Zakona mora sadržavati obavijest o izvršenom izvozu, odnosno uvozu, presliku dozvole temeljem koje je izvršen izvoz, odnosno uvoz robe, presliku carinske deklaracije, serijske brojeve oružja te ostalu dokumentaciju ovisno o vrsti robe. Članak 28. Osoba iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona je dužna u carinsku deklaraciju iz članka 27. ovoga Zakona uvrstiti sljedeće podatke: puni naziv i adresu izvoznika, odnosno uvoznika, broj izvozne, odnosno uvozne dozvole temeljem koje je izvršen carinski postupak, naziv robe sukladan nazivu u predmetnoj dozvoli, količinu robe izraženu u jedinici mjere koja je navedena u predmetnoj dozvoli, vrijednost robe izraženu u valuti koja je navedena u predmetnoj dozvoli,

-

-

- tarifnu oznaku robe, - ML oznaku navedenu u Popisu robe vojne namjene iz članka 4. ovoga Zakona ako se radi o takvoj vrsti robe.

IV. USLUGE Članak 29. (1) Pružanjem usluga iz članka 3. točke 11. ovoga Zakona mogu se baviti osobe registrirane za obavljanje djelatnosti proizvodnje, odnosno posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu robom navedenom u Popisu robe vojne namjene iz članka 4. ovoga Zakona sa sjedištem na teritoriju Republike Hrvatske te upisane u Očevidnik pružatelja usluga za robu vojne namjene. (2) Pružanjem usluga iz članka 3. točke 11. ovoga Zakona na teritoriju Republike Hrvatske mogu se baviti samo proizvođači robe navedene u Popisu robe vojne namjene. (3) Očevidnik iz stavka 1. ovoga članka vodi Ministarstvo. (4) Ministar će pravilnikom propisati sadržaj i način vođenja Očevidnika iz stavka 1. ovoga članka. Članak 30. (1) Upis u Očevidnik iz članka 29. stavka 1. ovoga Zakona obavlja se na temelju pisanog zahtjeva ovjerenog žigom i vlastoručnim potpisom odgovorne osobe u pravnoj osobi ili žigom i vlastoručnim potpisom fizičke osobe - obrtnika. (2) Podnositelj zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka dužan je uz zahtjev priložiti sljedeću dokumentaciju: presliku rješenja nadležnog tijela o registriranoj djelatnosti pružanja usluga, osobni identifikacijski broj osobe iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona, uvjerenje nadležnog tijela da pravna osoba, kao i odgovorna osoba u pravnoj osobi ili fizička osoba - obrtnik te osoba zadužena za brokering, nije pod istragom za kazneno djelo radi nezakonitosti u postupanju s robom vojne namjene ili nevojnim ubojnim sredstvima iz članaka 84. i 85. ovoga Zakona, ne starije od šest mjeseci, naziv banke i dokumente ovjerene od banke čiji je deponent (kopije posljednjeg bilančnog stanja i bilancu uspjeha, potvrdu da osoba nije u blokadi posljednjih šest mjeseci, kopiju kartona deponiranih potpisa), izjavu o broju i strukturi zaposlenih, izjavu kojom se odgovorna osoba u pravnoj osobi ili fizička osoba - obrtnik, obvezuje da će nadležnom nadzornom tijelu omogućiti nadzor nad poslovanjem u oblasti pružanja usluga, izjavu kojom odgovorna osoba u pravnoj osobi ili fizička osoba - obrtnik, ovlašćuje jednu ili više zaposlenih osoba da za ime i račun te tvrtke obavlja brokerske usluge.

-

-

(3) Temeljem dostavljene dokumentacije iz stavka 2. ovoga članka, Ministarstvo je dužno od ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa zatražiti provjeru podataka iz kaznene evidencije da protiv pravne osobe, kao i odgovorne osobe u pravnoj osobi ili fizičke osobe obrtnika nije podignuta optužnica niti je izrečena pravomoćna osuđujuća presuda, a za nezakonitosti u postupanju s robom vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava iz članaka 84. i 85. ovoga Zakona. (4) Ministarstvo donosi rješenje o upisu u Očevidnik iz stavka 1. ovoga članka. (5) Protiv rješenja iz stavka 4. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Članak 31. (1) Ministarstvo će rješenjem odbiti upis u Očevidnik iz članka 29. stavka 1. ovoga Zakona ako: su dostavljene lažne informacije ili lažne isprave, je tijekom posljednjih deset godina, podnositelj zahtjeva kršio zakonsku regulativu koja se odnosi na promet robe vojne namjene ili nevojnih ubojnih sredstava, je tijekom posljednjih deset godina, podnositelj zahtjeva kršio međunarodne sankcije; se protiv podnositelja zahtjeva provode policijski izvidi radi nezakonitosti u postupanju s robom vojne namjene ili nevojnih ubojnih sredstava, je pokrenut istražni ili kazneni postupak radi nezakonitosti u postupanju s robom vojne namjene ili nevojnih ubojnih sredstava iz članaka 84. i 85. ovoga Zakona , je podignuta optužnica ili je osoba bila osuđena radi nezakonitosti u postupanju s robom vojne namjene ili nevojnih ubojnih sredstava iz članaka 84. i 85. ovoga Zakona, postoji osnovana sumnja ili se utvrdi da je pravna osoba ili odgovorna osoba u pravnoj osobi ili fizička osoba - obrtnik, ili bilo koja druga zaposlena osoba u pravnoj osobi ili obrtu, pregovarala ili je sklopila ugovor s osobom, tvrtkom ili organizacijom za koju je utvrđeno ili postoji osnovana sumnja da je umiješana ili na bilo koji drugi način sudjelovala u nedopuštenim radnjama vezanim za robu vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, postoje drugi opravdani razlozi.

-

(2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 32. (1) Ministarstvo donosi rješenje o brisanju iz Očevidnika iz članka 29. stavka 1. ovoga Zakona kada: se utvrde nove činjenice i/ili okolnosti, za koje da je bilo saznanja prilikom upisa u Očevidnik, ne bi bilo moguće izvršiti upis osobe u Očevidnik, se protiv pravne osobe ili odgovorne osobe u pravnoj osobi, odnosno obrtu ili osobe zadužene za brokering pokrene istražni postupak radi nezakonitog postupanja s robom vojne namjene ili nevojnih ubojnih sredstava, je osoba ili odgovorna osoba u pravnoj osobi ili obrtu pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv imovine ili joj je izrečena ili traje sigurnosna mjera zabrane obavljanja djelatnosti koja je u potpunosti ili djelomično obuhvaćena njezinim predmetom poslovanja, ne posluje sukladno odredbama ovoga Zakona, krši međunarodne sankcije, prestane s obavljanjem djelatnosti, prestane ispunjavati uvjete na temelju kojih je izdano rješenje o upisu u Očevidnik, postoji osnovana sumnja ili se utvrdi da je pravna osoba ili odgovorna osoba u pravnoj osobi ili fizička osoba - obrtnik ili bilo koja druga zaposlena osoba u pravnoj osobi ili obrtu, pregovarala ili je sklopila ugovor s osobom, tvrtkom ili organizacijom za koju je utvrđeno ili postoji osnovana sumnja da je umiješana ili je na bilo koji drugi način sudjelovala u nedopuštenim radnjama vezanim za robu vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, kada osoba upisana u Očevidnik podnese zahtjev.

-

-

-

(2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Članak 33. (1) Prije započinjanja djelatnosti pružanja usluge, osoba upisana u Očevidnik iz članka 29. stavka 1. ovoga Zakona dužna je od Ministarstva zatražiti dozvolu za pružanje usluge. (2) Dozvolu iz stavka 1. ovoga članka izdaje Ministarstvo, temeljem suglasnosti Povjerenstva, za svaku pojedinačnu aktivnost, s rokom važenja do jedne godine, bez mogućnosti produženja. (3) Ministar će pravilnikom propisati oblik i sadržaj dozvole iz stavka 1. ovoga članka. (4) Stavci 1. i 2. ovoga članka ne primjenjuju se ako je tehnička pomoć pružena u obliku informacije koja je u javnom vlasništvu ili je dio temeljnih znanstvenih istraživanja, te ako se radi o pružanju usluga za potrebe ministarstva nadležnog za obranu ili ministarstva nadležnog za unutarnje poslove Republike Hrvatske.

Članak 34. (1) Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti pružanja usluge podnosi se Ministarstvu na propisanom obrascu. (2) Ministar će pravilnikom propisati oblik i sadržaj obrasca iz stavka 1. ovoga članka te popis dokumenata koje je potrebo priložiti uz navedeni zahtjev.

Članak 35. Odredbe ovoga Zakona ne odnose se na pružatelja usluga koji temeljem odluke ministarstva nadležnog za obranu ili nekog drugog nadležnog tijela djeluju u okviru vojnih ili humanitarnih misija. Članak 36. O zahtjevu iz članka 34. stavka 1. ovoga Zakona, Povjerenstvo daje suglasnost u roku 15 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva, odnosno 45 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva ako je u postupku izdavanja dozvole potrebno izvršiti dodatne provjere. Članak 37. (1) Ministarstvo je dužno izdati zatraženu dozvolu za pružanje usluge iz članka 33. stavka 2. ovoga Zakona u roku sedam dana od dana dobivanja suglasnosti od strane Povjerenstva. (3) Ministarstvo neće dati informaciju o razlogu odbijanja zahtjeva ako se razlog odbijanja temelji na informaciji koja je zakonom ili na osnovi kriterija utvrđenih zakonom klasificirana odgovarajućim stupnjem tajnosti ili ako je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka. (3) Ukoliko Povjerenstvo uskrati suglasnost na zatraženi zahtjev iz članka 34. stavka 1. ovoga Zakona, Ministarstvo će donijeti rješenje o odbijanju zahtjeva protiv kojeg nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Članak 38. (1) Ministarstvo će rješenjem odbiti zahtjev za izdavanje dozvole za pružanje usluga iz članka 33. stavka 2. ovoga Zakona, ako Povjerenstvo iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona uskrati dati suglasnost na zatraženi zahtjev jer je utvrdilo da bi izdavanje zatražene dozvole bilo u suprotnosti s vanjskopolitičkim i gospodarskim interesom Republike Hrvatske ili utvrdi

da bi izdavanje zatražene dozvole bilo u suprotnosti s utvrđenim kriterijima iz dokumenta iz članka 2. točke 3. ovoga Zakona, kao i u sljedećim slučajevima ako: bi se izdavanjem dozvole ugrozilo izvršavanje međunarodnih obveza Republike Hrvatske, bi se izdavanjem dozvole ugrozila sigurnost ili obrambeni interesi Republike Hrvatske, je u suprotnosti sa Strategijom nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske, bi se izdavanjem dozvole omogućilo izbijanje i nastavak oružanih sukoba u državi krajnje uporabe robe, bi se izdavanjem dozvole omogućilo poticanje nemira u državi krajnje uporabe robe, bi se izdavanjem dozvole omogućilo nepoželjnim osobama da, protivno volji izvoznika, dođu u posjed izvezene robe, se utvrdi da je roba za koju se traži dozvola predmet policijskih izvida ili sudskih sporova.

(2) Ako podnesak sadrži nedostatak koji onemogućuje postupanje po podnesku, odnosno ako je podnesak nerazumljiv ili nepotpun, a podnositelj zahtjeva u određenom roku ne otkloni nedostatke, službena osoba rješenjem će odbaciti podnesak. (3) Obavijest iz stavka 2. ovoga članka može biti dostavljena pisanim putem, putem elektroničke pošte ili usmenim putem o čemu će biti sačinjena bilješka. (4) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Članak 39. Osoba iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona koja obavlja djelatnost pružanja usluge za robu vojne namjene dužna je: voditi posebni registar usluga i čuvati svu dokumentaciju i informacije povezane s pružanjem usluga koje se obavljaju temeljem odredbi ovoga Zakona najmanje 20 godina od pružene usluge, poštovati rokove i uvjete pod kojima je dozvola iz članka 33. ovoga Zakona izdana te obavijestiti Ministarstvo pisanim putem o svakoj nastaloj promjeni u roku 10 dana od dana nastanka promjene, u roku 15 dana od dana obavljene djelatnosti pružanja usluge ili po isteku roka valjanosti dozvole iz članka 33. stavka 2. ovoga Zakona, pisanim putem ili putem elektroničke pošte obavijestiti Ministarstvo o poduzetim radnjama, proisteklim temeljem dozvole te priložiti dokumentaciju temeljem koje je usluga pružena, poštivati i ostale odredbe proistekle iz dozvole i ovoga Zakona.

-

-

-

Članak 40. Dokumentacija iz članka 39. podstavka 3. ovoga Zakona mora sadržavati obavijest o pruženoj usluzi, kopiju dozvole temeljem koje je usluga pružena i presliku dokumentacije povezane s pružanjem usluge. Članak 41. (1) Osoba iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona bit će brisana iz Očevidnika iz članka 29. stavka 1. ovoga Zakona kada: se utvrde nove činjenice, za koje da je bilo saznanja prilikom upisa u Očevidnik iz članka 29. stavka 1. ovoga Zakona, ne bi bilo moguće izvršiti upis osobe u Očevidnik, je odgovorna osoba u pravnoj osobi ili fizička osoba - obrtnik pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv imovine ili mu je izrečena ili traje sigurnosna mjera zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno njegovim predmetom poslovanja, je osoba ili odgovorna osoba u pravnoj osobi ili fizička osoba - obrtnik, pravomoćno osuđena radi nezakonitosti u postupanju s robom vojne namjene ili nevojnih ubojnih sredstava, ne posluje sukladno odredbama ovoga Zakona, krši međunarodne sankcije, prestane s obavljanjem djelatnosti, prestane ispunjavati uvjete na temelju kojih je rješenje izdano, postoji osnovana sumnja ili se utvrdi da je pravna osoba ili fizička osoba - obrtnik, ili odgovorna osoba u pravnoj osobi ili bilo koja druga zaposlena osoba u pravnoj osobi ili obrtu, pregovarala ili je sklopila ugovor s osobom, tvrtkom ili organizacijom za koju je utvrđeno ili postoji osnovana sumnja da je umiješana ili je na bilo koji drugi način sudjelovala u nedopuštenim radnjama vezanim za robu vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, kada osoba upisana u Očevidnik podnese zahtjev.

-

-

-

(2) Ministarstvo donosi rješenje o brisanju iz Očevidnika iz članka 29. stavka 1. ovoga Zakona. (3) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

V. PRIJENOS OBRAMBENIH PROIZVODA UNUTAR EUROPSKE UNIJE Članak 42. (1) Ovo poglavlje propisuje pravila i procedure u vezi s prijenosom obrambenih proizvoda unutar Europske unije, vrste dozvola za prijenos, obveze dobavljača i primatelja obrambenih proizvoda te postupak i kriterije za izdavanje odgovarajućih certifikata. (2) Odredbe ovoga poglavlja ne primjenjuju se na obrambene proizvode koji samo prolaze preko teritorija Republike Hrvatske, odnosno na one obrambene proizvode za koje nije potrebno provesti carinski postupak, ili koji koriste vanjski tranzitni postupak ili se samo unose u slobodnu carinsku zonu ili slobodno carinsko skladište pa ih ne treba unositi u propisanu evidenciju roba. Dozvola za prijenos Članak 43. (1) Za prijenos obrambenih proizvoda između država članica Europske unije potrebna je dozvola za prijenos koju izdaje Ministarstvo temeljem suglasnosti Povjerenstva. (2) Povjerenstvo daje suglasnost za prijenos na isti način i po istom postupku po kojem daje suglasnost za izdavanje dozvola za izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava. (3) Dozvola za prijenos može biti opća, globalna i pojedinačna. Članak 44. Iznimno od članka 43. stavka 1. ovoga Zakona, dozvola za prijenos obrambenih proizvoda unutar Europske unije nije potrebna u slučajevima kada su dobavljač i primatelj vladina tijela ili dio oružanih snaga država članica Europske unije, kada dobavljanje obavlja Europska unija, NATO, Međunarodna agencija za atomsku energiju ili druge međunarodne organizacije za obavljanje svojih zadaća te kada je prijenos povezan s humanitarnom pomoći vladinog tijela u slučaju katastrofe ili kao donacija u nužnim slučajevima. Članak 45. Iznimno od članka 43. stavka 1. ovoga Zakona: Ministarstvo nadležno za obranu izdaje pojedinačne dozvole za prijenos obrambenih proizvoda za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske, a ministarstvo nadležno za unutarnje poslove izdaje dozvole za prijenos obrambenih proizvoda za potrebe policije,

-

Ministarstvo nadležno za obranu izdaje dozvole za prijenos obrambenih proizvoda, s namjerom vraćanja istih u državu, za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske, a ministarstvo nadležno za unutarnje poslove izdaje dozvole prijenos obrambenih proizvoda, s namjerom vraćanja istih u državu, za potrebe policije, Pojedinačne dozvole za prijenos obrambenih proizvoda temeljem donacije Vlade izdaje ministarstvo nadležno za obranu, odnosno ministarstvo nadležno za unutarnje poslove u slučaju da se radi o robi iz njegove nadležnosti, Dozvola za prijenos nije potrebna fizičkim osobama - građanima koji mogu za svoje potrebe, bez upisa u Očevidnik, prenositi obrambene proizvode za koje im je ministarstvo nadležno za unutarnje poslove izdalo odobrenje za nabavu obrambenih proizvoda. Članak 46.

-

-

Za provoz obrambenih proizvoda preko teritorija Republike Hrvatske ili unos obrambenih proizvoda na teritorij Republike Hrvatske nije potrebna dozvola za prijenos, ne zadirući u primjenu posebnih propisa o javnom redu ili javnoj sigurnosti. Članak 47. Dozvolu za prijenos može dobiti samo pravna ili fizička osoba - obrtnik koja je upisana u Očevidnik iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona. Članak 48. Dobavljač, odnosno primatelj koji obavlja prijenos obrambenih proizvoda može koristiti opću dozvolu za prijenos ili zatražiti od Ministarstva globalnu odnosno pojedinačnu dozvolu za prijenos obrambenih proizvoda. Članak 49. (1) Dozvola za prijenos sastavnih dijelova obrambenih proizvoda izdaje se na temelju procjene osjetljivosti prijenosa uz poštivanje kriterija koji se odnose na prirodu sastavnih dijelova u odnosu na obrambeni proizvod u koji će biti ugrađen te krajnju uporabu gotovog proizvoda koja može pobuditi zabrinutost s aspekta nacionalne ili međunarodne sigurnosti kao i na važnost sastavnih dijelova u odnosu na obrambeni proizvod u koji će biti ugrađen. (2) Ograničenja za prijenos sastavnih dijelova neće se nametati ako takav prijenos nije osjetljiv u pogledu nacionalne ili međunarodne sigurnosti. U tom slučaju primatelj mora dostaviti Ministarstvu potvrdu u kojoj izjavljuje da su sastavni dijelovi, za koje vrijedi navedena dozvola za prijenos, ugrađeni ili će biti ugrađeni u njegov vlastiti proizvod i neće u kasnijim fazama biti preneseni ili izvezeni kao takvi, osim za potrebe održavanja ili popravka.

Opća dozvola za prijenos Članak 50. (1) Ministarstvo izdaje opću dozvolu za prijenos kojom dobavljačima sa sjedištem na teritoriju Republike Hrvatske, koji zadovoljavaju uvjete navedene u dozvoli, odobrava prijenos obrambenih proizvoda navedenih u općoj dozvoli za prijenos prema primateljima koji se nalaze u drugoj državi članici Europske unije. (2) Ministarstvo izdaje opću dozvolu za prijenos kojom primateljima sa sjedištem na teritoriju Republike Hrvatske, koji zadovoljavaju uvjete navedene u dozvoli, odobrava prijenos obrambenih proizvoda navedenih u općoj dozvoli za prijenos od dobavljača koji se nalaze u drugoj državi članici Europske unije. Članak 51. Opću dozvolu za prijenos Ministarstvo izdaje u slučajevima ako: je primatelj dio oružanih snaga države članice Europske unije ili tijelo koje nabavlja za potrebe oružanih snaga države članice Europske unije, je primatelj certificirana tvrtka, se prijenos obavlja radi prikaza (demonstracije), ispitivanja ili izložbe, se prijenos obavlja radi održavanja ili popravka, a primatelj je izvorni dobavljač obrambenih proizvoda, se prijenos obavlja radi sudjelovanja u programu kooperacije među državama članicama Europske unije u vezi razvoja, proizvodnje i uporabe jednog ili više obrambenih proizvoda, u kojem slučaju se dozvola objavljuje prema ostalim državama članicama Europske unije koje sudjeluju u tom programu. Članak 52. Ministarstvo je dužno izdanu opću dozvolu za prijenos objaviti na svojim internetskim stranicama. Globalna dozvola za prijenos Članak 53. (1) Ministarstvo može pojedinačnom dobavljaču, na njegov zahtjev, izdati globalnu dozvolu za prijenos obrambenih proizvoda primateljima u jednoj ili više država članica Europske unije.

(2) Ministarstvo može pojedinačnom primatelju, na njegov zahtjev, izdati globalnu dozvolu za prijenos obrambenih proizvoda od dobavljača iz jedne ili više država članica Europske unije. (3) U svakoj globalnoj dozvoli za prijenos obrambenih proizvoda ili kategorije proizvoda za koje vrijedi globalna dozvola za prijenos, Ministarstvo će navesti primatelje ili kategorije primatelja. (4) Ministar će pravilnikom propisati oblik i sadržaj zahtjeva iz stavaka 1. i 2. ovoga članka te popis dokumenata koje je potrebno priložiti uz zahtjev. Članak 54. (1) Prilikom izdavanja globalne dozvole za prijenos Ministarstvo uzima u obzir vrstu obrambenog proizvoda, dugoročnost poslova prijenosa te da li dobavljač/primatelj ima uspostavljen program unutarnje usklađenosti kojim su utvrđena pravila postupanja i odgovornosti unutar tvrtke za prijenos obrambenih proizvoda. (2) Ministar će pravilnikom propisati osnovne elemente koje program unutarnje usklađenosti iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati. Članak 55. Globalna dozvola za prijenos izdaje se za razdoblje do tri godine nakon čega ista može biti obnovljena na isti rok i pod istim uvjetima. Pojedinačna dozvola za prijenos Članak 56. (1) Ministarstvo može pojedinačnom dobavljaču, na njegov zahtjev, izdati pojedinačnu dozvolu za prijenos s rokom važenja do jedne godine kojom mu dopušta prijenos specificirane količine obrambenih proizvoda, u jednoj ili više pošiljaka, a prema jednom primatelju u drugoj državi članici Europske unije. (2) Ministarstvo može pojedinačnom primatelju, na njegov zahtjev, izdati pojedinačnu dozvolu za prijenos s rokom važenja do jedne godine kojom mu dopušta prijenos specificirane količine obrambenih proizvoda, u jednoj ili više pošiljaka, a od jednog dobavljača u drugoj državi članici Europske unije. (3) Pojedinačna dozvola za prijenos izdaje se: ako je zahtjev za dozvolom za prijenos ograničen samo na jedan prijenos,

-

ako je to potrebno radi zaštite temeljnih sigurnosnih interesa Republike Hrvatske ili iz razloga osiguranja javnoga reda, ako je to potrebno radi poštivanja međunarodnih obveza, ako postoji opravdana sumnja da dobavljač neće biti u mogućnosti ispuniti sve uvjete neophodne za odobrenje globalne dozvole za prijenos.

(4) Ministar će pravilnikom propisati oblik i sadržaj zahtjeva te oblik i sadržaj pojedinačne dozvole za prijenos iz stavaka 1. i 2. ovoga članka te popis dokumenata koje je potrebno priložiti uz zahtjev. (5) Ministarstvo će zatraženu pojedinačnu dozvolu za prijenos izdati ili odbiti rješenjem u vremenskom roku i na način propisan u članku 17. ovoga Zakona. (6) Protiv rješenja iz stavka 5. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Članak 57. (1) Na zahtjev primatelja, temeljem pisane izjave o krajnjem korisniku i namjeni prijenosa, uz dozvolu za prijenos Ministarstvo izdaje potvrdu o krajnjem korisniku. (2) Ukoliko se primatelj razlikuje od krajnjeg korisnika, uz navedeno u stavku 1. ovoga članka, potrebno je priložiti i izjavu krajnjeg korisnika o vrsti, količini i namjeni obrambenih proizvoda. (3) Potvrdu o krajnjem korisniku za prijenos obrambenih proizvoda namijenjenih Oružanim snagama Republike Hrvatske izdaje Ministarstvo obrane. (4) Potvrdu o krajnjem korisniku za prijenos obrambenih proizvoda namijenjenih policiji izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova. (5) Ministar će pravilnikom propisati oblik i sadržaj izjave i potvrde iz stavka 1. ovoga članka. Obveze dobavljača i primatelja Članak 58. Dobavljač obrambenih proizvoda mora informirati primatelja o uvjetima dozvole za prijenos, uključujući ograničenja koja se odnose na krajnju uporabu ili izvoz obrambenih proizvoda.

Članak 59. (1) Dobavljač, odnosno primatelj obrambenih proizvoda mora, najmanje 15 dana prije prvog korištenja opće dozvole za prijenos obrambenih proizvoda pisanim putem o tome obavijestiti Ministarstvo. (2) Ministarstvo može zatražiti od dobavljača, odnosno primatelja, prilikom prve uporabom opće dozvole, dodatne podatke koji opravdavaju pravo korištenja opće dozvole za prijenos. Članak 60. Dobavljač, odnosno primatelj mora voditi detaljne i potpune podatke o svojim prijenosima te izvješćivati Ministarstvo o uporabi opće, globalne ili pojedinačne dozvole za prijenos. Takvi podaci uključuju dokumente koji sadrže sljedeće informacije: - opis obrambenog proizvoda i njegovu oznaku iz Popisa obrambenih proizvoda, - količinu i vrijednost obrambenog proizvoda, - datum prijenosa, - ime i adresu dobavljača i primatelja, - ako je poznata krajnja namjena i krajnji korisnik obrambenog proizvoda, - dokaz da je informacija o izvoznom ograničenju, navedenom u dozvoli za prijenos, dostavljena primatelju obrambenog proizvoda. Članak 61. (1) Pravna, odnosno fizička osoba - obrtnik koja je dobila globalnu ili pojedinačnu dozvolu za prijenos, odnosno iskoristila opću dozvolu za prijenos, mora u roku 15 dana od dana izvršenja posla izvijestiti Ministarstvo pisanim putem ili putem elektroničke pošte o izvršenom prijenosu te priložiti dokumentaciju temeljem koje je izvršen prijenos. (2) Dokumentacija iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati: obavijest o izvršenom prijenosu, kopiju dozvole temeljem koje je izvršen prijenos, presliku carinske deklaracije (u slučaju da je prijenosu obrambenog proizvoda prethodio njegov uvoz na teritorij Republike Hrvatske), serijske brojeve oružja, ostalu dokumentaciju ovisno o vrsti robe.

-

(3) Korisnik opće, globalne ili pojedinačne dozvole za prijenos dužan je dva puta godišnje, do 15. srpnja tekuće godine i 15. siječnja iduće godine, dostaviti Ministarstvu pisanim putem ili putem elektroničke pošte kumulativni pregled o obavljenim prijenosima.

Članak 62. Podatke navedene u članku 60. ovoga Zakona dobavljač, odnosno primatelj dužan je čuvati najmanje 20 godina od kraja kalendarske godine u kojoj je prijenos obavljen te ih na zahtjev dostavlja Ministarstvu.

Članak 63. Primatelj obrambenih proizvoda u Republici Hrvatskoj dužan je prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanjem dozvole za izvoz tih obrambenih proizvoda pisanim putem obavijesti Ministarstvo da proizvod koji je primljen temeljem dozvole za prijenos od strane neke druge države članice Europske unije ima izvozna ograničenja te da je poštivao uvjete navedene u ograničenju uključujući u slučaju potrebe da je dobio suglasnost države članice Europske unije.

Certificiranje Članak 64. (1) Ministarstvo izdaje certifikat pravnoj osobi i fizičkoj osobi - obrtniku sa sjedištem na teritoriju Republike Hrvatske koja će obrambene proizvode primati temeljem opće dozvole za prijenos izdane od strane druge države članice Europske unije. (2) Certifikat se izdaje temeljem pisanog zahtjeva podnositelja. Članak 65. (1) Izdanim certifikatom se potvrđuje pouzdanost primatelja, posebno što se tiče njegove sposobnosti da poštuje izvozna ograničenja obrambenih proizvoda primljenih temeljem dozvole za prijenos iz druge države članice Europske unije. (2) Pouzdanost primatelja se procjenjuje u skladu sa sljedećim kriterijima: dokazanom iskustvu u aktivnostima s obrambenim proizvodima, posebno uzimajući u obzir dosadašnje poštivanje izvoznih ograničenja od strane primatelja, bilo kakvu sudsku presudu s tim u vezi, dozvolu za proizvodnju ili trgovinu obrambenim proizvodima te zapošljavanje iskusnog upravnog osoblja, - odgovarajućom industrijskom aktivnosti proizvodnje obrambenih proizvoda, a posebno sposobnosti za integraciju sustava i/ili podsustava, - imenovanjem osobe na upravnoj funkciji kao posebnog djelatnika koji će biti odgovoran za prijenos i izvoz, - pisanom izjavom tvrtke potpisanom od strane osobe na upravnoj funkciji iz podstavka 3. ovoga članka da je tvrtka poduzela sve potrebne korake za poštivanje i provođenje svih -

-

-

posebnih uvjeta koji se odnose na krajnju uporabu i izvoz bilo kojeg primljenog sastavnog dijela ili proizvoda, pisanom potvrdom tvrtke potpisanoj od strane osobe na upravnoj funkciji iz podstavka 3. ovoga članka da je tvrtka nadležnom tijelu dostavila detaljnu informaciju kao odgovor na zahtjeve i pitanja u svezi krajnjih korisnika i krajnje uporabe svih izvezenih proizvoda, prenesenih ili primljenih temeljem dozvole za prijenos izdane od strane neke druge države članice Europske unije, programom unutarnje usklađenosti ili sustava upravljanja izvozom i prijenosom koji je integriran u poslovanje tvrtke i koji je potpisan od strane osobe na upravnoj funkciji iz podstavka 3. ovoga članka. Program treba sadržavati detalje o organizacijskim, ljudskim i tehničkim resursima za upravljanje prijenosom i izvozom, lanac odgovornosti unutar tvrtke, postupke unutarnje revizije, osposobljavanje osoblja, fizičke i tehničke sigurnosne mjere, vođenje evidencije te sljedivost prijenosa i izvoza. Članak 66. (1) Certifikat iz članka 64. stavka 1. ovoga Zakona sadrži sljedeće podatke: naziv nadležnog tijela koje je izdalo certifikat, ime i adresu primatelja, izjavu primatelja o sukladnosti s kriterijima iz članka 65. stavka 2. ovoga Zakona, datum izdavanja i razdoblje valjanosti certifikata.

(2) Razdoblje valjanosti certifikata ne smije biti duže od pet godina. (3) Pravna ili fizička osoba - obrtnik koja želi produžiti valjanost certifikata iz članka 64. stavka 1. ovoga Zakona mora najmanje 60 dana prije isteka istog certifikata od Ministarstva pisanim putem zatražiti njegovo produljenje. Članak 67. Certifikat iz članka 64. stavka 1. ovoga Zakona može sadržavati i dodatne uvjete u vezi podataka koji se traže za provjeru sukladnosti s kriterijima iz članka 65. stavka 2. ovoga Zakona kao i uvjete za obustavu izvršenja ili ukidanje certifikata.

Članak 68. Ministarstvo je dužno najmanje jednom u tri godine provjeriti sukladnost primatelja sa kriterijima navedenim u članku 65. stavku 2. ovoga Zakona te sukladnost sa uvjetima iz certifikata navedenim u članku 66. stavku 1 ovoga Zakona.

Članak 69. Ministarstvo priznaje svaki certifikat izdan od strane države članice Europske unije objavljen u centralnom registru primatelja kojeg vodi Europska komisija. Članak 70. (1) Ako Ministarstvo utvrdi da imatelj certifikata iz članka 64. stavka 1. ovoga Zakona sa sjedištem na teritoriju Republike Hrvatske više ne ispunjava uvjete iz članka 65. stavka 2. ovoga Zakona ili neke od uvjeta iz članka 66. stavka 1. ovoga Zakona, može obustaviti izvršenje izdanog certifikata. (2) Ministarstvo je dužno o svojoj odluci iz stavka 1. ovoga članka izvijestiti Europsku komisiju i druge države članice Europske unije. Članak 71. Ministarstvo na svojim internetskim stranicama objavljuje i redovito ažurira popis primatelja certifikata te o tome izvješćuje Europsku komisiju, Europski parlament i druge države članice Europske unije. Članak 72. Ministar će pravilnikom propisati oblik i sadržaj certifikata iz članka 64. stavka 1. ovoga Zakona te oblik i sadržaj zahtjeva za izdavanje certifikata.

Carinski postupci Članak 73. Postupak izvoza obrambenih proizvoda s teritorija Republike Hrvatske, primljenih iz države članice Europske unije temeljem izdane dozvole za prijenos obrambenih proizvoda a koji su ugrađeni u drugi obrambeni proizvod, može se odgoditi za razdoblje do 30 dana ili u slučaju potrebe obustaviti ako pri izdavanju izvozne dozvole nisu uzeti u obzir svi relevantni podaci i/ili ako su se od izdavanja dozvole za prijenos obrambenih proizvoda bitno izmijenile okolnosti.

Popis obrambenih proizvoda i izvješćivanje Članak 74. Vlada će na prijedlog Ministarstva, uredbom donijeti Popis obrambenih proizvoda usklađen sa Popisom obrambenih proizvoda kojeg određuje Europska komisija. Članak 75. Ministarstvo je dužno do 30. travnja tekuće godine izraditi godišnje izvješće o prijenosu obrambenih proizvoda unutar Europske unije za prethodnu godinu i dostaviti ga Vladi na usvajanje.

Zaštitne mjere Članak 76. Ako Ministarstvo tijekom postupka izdavanja dozvole za prijenos obrambenih proizvoda utvrdi da postoji stvarni rizik da primatelj koji je certificiran u drugoj državi članici Europske unije neće zadovoljiti uvjete iz opće dozvole za prijenos obrambenih proizvoda ili ako bi temeljem posebnih propisa bili ugroženi javni red, sigurnost ili temeljni sigurnosni interesi Republike Hrvatske, o tome je Ministarstvo dužno obavijestiti druge države članice Europske unije i pri tome zatražiti sve potrebne dodatne provjere. Članak 77. (1) Ministarstvo može u slučaju postojanja sumnji navedenih u članku 76. ovoga Zakona obustaviti izvršenje opće dozvole za prijenos obrambenih proizvoda u odnosu na primatelja. (2) Ministarstvo može odlučiti o povlačenju zaštitne mjere iz stavka 1. ovoga članka ako smatra da ista više nije utemeljena. (3) O razlozima za donošenje ili povlačenje zaštitne mjere Ministarstvo obavještava druge države članice Europske unije i Europsku komisiju. VI. NADZOR Članak 78. (1) Nadzor nad izvršavanjem obveza proisteklih temeljem ovoga Zakona provodi Ministarstvo u suradnji s drugim tijelima koja sudjeluju u postupku izdavanja dozvola te drugim nadležnim tijelima.

(2) Nadzor temeljem ovoga Zakona uključuje nadzor prije, tijekom i nakon izdavanja dozvole. (3) U slučaju utvrđenih nepravilnosti ministar će o istima obavijestiti nadležna tijela radi daljnjeg postupanja. Članak 79. (1) Tijekom provođenja nadzora, nadzorna tijela iz članka 78. stavka 1. ovoga Zakona mogu: zatražiti informacije od podnositelja zahtjeva koje su neophodne za provođenje nadzora, zatražiti informacije od drugih državnih tijela i službi koje su neophodne za provođenje nadzora, zatražiti pomoć nadležnih tijela drugih država radi prikupljanja dodatnih informacija neophodnih za provođenje nadzora, obavljati nadzor nad pridržavanjem obveza proisteklih temeljem dozvole, obavljati nadzor krajnjeg korisnika robe.

(2) Nadzorna tijela iz članka 78. stavka 1. ovoga Zakona dužna su se pridržavati odredbi vezanih za povjerljivost i tajnost podataka te osoba koje su podvrgnute nadzoru. Članak 80. Za potrebe obavljanja zadataka utvrđenih ovim Zakonom, Ministarstvo će u okviru ovlasti danih ovim Zakonom surađivati s drugim tijelima državne uprave i sigurnosnim agencijama te međunarodnim organizacijama i nadležnim tijelima drugih država, kojima se u skladu s preuzetim obvezama Republike Hrvatske dostavljaju odgovarajući podaci. Članak 81. (1) Ministarstvo je dužno sudjelovati u razmjeni informacija o prometu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava s drugim državama članicama Europske unije. (2) Sudjelovanje uključuje i razmjenu informacija o prijenosu obrambenih proizvoda unutar Europske unije te o registriranim pružateljima usluga i njihovim aktivnostima.

VII.

KAZNENE ODREDBE Prekršajne odredbe Članak 82.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako: - obavlja izvoz i uvoz robe temeljem ovoga Zakona, a nije registrirana za obavljanje djelatnosti prometa robe te nije upisana u Očevidnik izvoznika i uvoznika robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava (članak 10. stavak 1.), - prije započinjanja djelatnosti izvoza, odnosno uvoza nije zatražila upis u Očevidnik izvoznika i uvoznika robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava (članak 10. stavak 6.), - u roku 15 dana od dana nastanka promjene pisanim putem ne dostavi sve promjene podataka temeljem kojih je pravna osoba upisana u Očevidnik (članak 12.), - dozvolu ili drugi dokument dobiven temeljem ovoga Zakona prenose na drugu osobu (članak 18.), - ne vodi poseban registar transakcija koje se obavljaju prema ovom Zakonu i ne čuva dokumentaciju o transakcijama i prijevozu najmanje 20 godina od završenog izvoza odnosno uvoza, ne poštuje rokove i uvjete pod kojima su dozvole izdane te ne obavijesti Ministarstvo pisanim putem o svakoj nastaloj promjeni u roku 10 dana od dana nastanka promjene (članak 26. podstavak 1.), - u roku 15 dana nakon izvršenog izvoza odnosno uvoza, pisanim putem ili putem elektroničke pošte ne izvijestiti Ministarstvo o izvršenom izvozu, odnosno uvozu robe te ne priloži dokumentaciju temeljem koje je izvršen izvoz, odnosno uvoz (članak 26. podstavak 2.), - na zahtjev Ministarstva ne dostavi potvrdu o primitku robe (članak 26. podstavak 3.), - ne poštuje ostale odredbe proistekle iz dozvole i ovoga Zakona (članak 26. podstavak 4.), - ne vodi posebni registar usluga i ne čuva svu dokumentaciju i informacije povezane s pružanjem usluga koje se obavljaju temeljem odredbi ovoga Zakona najmanje 20 godina od pružene usluge (članak 39. podstavak 1.), - ne poštuje rokove i uvjete pod kojima je dozvola iz članka 33. ovoga Zakona izdana te ne obavijestiti Ministarstvo pisanim putem o svakoj nastaloj promjeni u roku 10 dana od dana nastanka promjene (članak 39. podstavak 2.), - u roku 15 dana od dana obavljene djelatnosti pružanja usluge ili po isteku roka valjanosti dozvole iz članka 33. stavka 2. ovoga Zakona, pisanim putem ili putem elektroničke pošte ne obavijesti Ministarstvo o poduzetim radnjama proisteklim temeljem dozvole te ne priloži dokumentaciju temeljem koje je usluga pružena (članak 39. podstavak 3.), - ne poštuje i ostale odredbe proistekle iz dozvole i ovoga Zakona (članak 39. podstavak 4.). (2) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako u carinsku deklaraciju iz članka 27. podstavka 3. ovoga Zakona ne uvrsti podatke propisane u članku 28. ovoga Zakona.

(3) Za prekršaje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka kaznit će se fizička osoba – obrtnik novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna. (4) Za prekršaje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 50.000,00 kuna. (5) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba – građanin ako uvozi robu za koju mu ministarstvo nadležno za unutarnje poslove nije izdalo odobrenje za nabavnu oružja (članak 10. stavak 2.). Članak 83. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako: - ne informira primatelja o uvjetima dozvole za prijenos, uključujući ograničenja koja se odnose na krajnju uporabu ili izvoz obrambenih proizvoda (članak 58.), - najmanje 15 dana prije prvog korištenja opće dozvole za prijenos obrambenih proizvoda pisanim putem o tome ne obavijesti Ministarstvo (članak 59. stavak 1.), - na zahtjev Ministarstva, prilikom prve uporabe opće dozvole, ne dostavi dodatne podatke koji opravdavaju pravo korištenja opće dozvole za prijenos (članak 59. stavak 2.), - u roku od 15 dana od dana izvršenja posla ne izvijesti Ministarstvo pisanim putem ili putem elektroničke pošte o izvršenom prijenosu te ne priloži dokumentaciju temeljem koje je izvršen prijenos (članak 61. stavci 1. i 2.), - dva puta godišnje, do 15. srpnja tekuće godine i 15. siječnja iduće godine, ne dostavi Ministarstvu pisanim putem ili putem elektroničke pošte kumulativni pregled o obavljenim prijenosima (članak 61. stavak 3.), - podatke navedene u članku 61. stavku 2. ovoga Zakona ne čuva najmanje 20 godina od kraja kalendarske godine u kojoj je prijenos obavljen te ih na zahtjev ne dostavi Ministarstvu (članak 62.), - prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanjem dozvole za izvoz obrambenih proizvoda pisanim putem ne obavijesti Ministarstvo da proizvod koji je primljen temeljem dozvole za prijenos od strane neke druge države članice Europske unije ima izvozna ograničenja te ako nije poštivala uvjete navedene u ograničenju uključujući u slučaju potrebe da nije dobio suglasnost države članice Europske unije (članak 63.). (2) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako ne vodi detaljne i potpune podatke o svojim prijenosima te ne izvješćuje Ministarstvo o uporabi opće, globalne ili pojedinačne dozvole za prijenos (članak 60.). (3) Za prekršaje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka kaznit će se fizička osoba – obrtnik novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna. (4) Za prekršaje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 50.000,00 kuna.

Kaznena djela Članak 84. (1) Tko izveze ili uveze robu navedenu u Popisu robe vojne namjene iz članka 4. ovoga Zakona bez dozvole ili na temelju krivotvorene potvrde o krajnjem korisniku kaznit će se kaznom zatvora od jedne do pet godina. (2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko pruži brokersku uslugu iz članka 3. točke 11. ovoga Zakona bez dozvole. (3) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko prenese robu navedenu u Popisu iz članka 74. ovoga Zakona bez dozvole ili na temelju krivotvorene potvrde o krajnjem korisniku. (4) Ako je kaznenim djelom iz stavaka 1., 2. ili 3. ovoga članka prouzročena smrt jedne ili više osoba ili je prouzročena imovinska šteta velikih razmjera, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od najmanje pet godina. Članak 85. (1) Tko izveze ili uveze puške, dijelove pušaka, streljivo, dijelove streljiva i eksplozive navedene u Popisu nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe iz članka 4. ovoga Zakona bez dozvole ili na temelju krivotvorene potvrde o krajnjem korisniku kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do jedne godine. (2) Ako je kaznenim djelom iz stavaka 1. ovoga članka prouzročena smrt jedne ili više osoba ili je prouzročena imovinska šteta velikih razmjera, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od najmanje pet godina.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 86. Svi postupci koji su započeti do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se po odredbama Zakona o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava (Narodne novine, broj 86/2008). Članak 87. Uredbu iz članaka 4. i 74. ovoga Zakona, Vlada će donijeti u roku osam dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 88. (1) Pravilnik iz članaka 7., 8., 9., 10., 15., 29., 33., 34., 53. stavak 4., 54. stavak 2., 56. stavak 4., 57. stavak 5. i članka 72. ovoga Zakona, Ministar će donijeti u roku osam dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. (2) Do stupanja na snagu propisa iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se: - Uredba o Popisu robe vojne namjene i Popisu nevojnih ubojnih sredstava (Narodne novine, broj 89/2012), - Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje dozvole za izvoz odnosno uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava (Narodne novine, broj 1/2009 i 26/2013), - Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje pružanja usluga (Narodne novine, broj 1/2009 i 26/2013), - Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika izvoznika i uvoznika robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava (Narodne novine, broj 1/2009 i 26/2013), - Pravilnik o obliku i sadržaju zahtjeva i opće dozvole za izvoz robe vojne namjene iz kategorije ML13 (Narodne novine, broj 1/2009 i 26/2013), - Pravilnik o obliku i sadržaju dozvole za pružanje usluge za robe vojne namjene (Narodne novine, broj 1/2009 i 26/2013), - Pravilnik o obliku i sadržaju potvrde o krajnjem korisniku za uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe (Narodne novine, broj 1/2009 i 26/2013), - Pravilnik o obliku i sadržaju dozvole za izvoz odnosno uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe (Narodne novine, broj 1/2009 i 26/2013), - Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika pružatelja usluga za robu vojne namjene (Narodne novine, broj 1/2009 i 26/2013).

Članak 89. Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava (Narodne novine, broj 86/2008).

Članak 90. Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama, osim odredbi članaka 42. do 53. stavaka 1., 2. i 3., članka 54. stavak 1., članka 55., članka 56. stavci 1., 2., 3., 5. i 6., članka 57. stavci 1., 2., 3. i 4., članaka 58. do 71., članka 73. i članaka 75. do 77. ovoga Zakona koje stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

OBRAZLOŽENJE ČLANAKA ZAKONA

Uz članak 1. Odredba ovoga članka određuje područja koja se uređuju ovim Zakonom. Uz članak 2. U ovom članku navedeni su akti Europske unije s kojima se usklađuju odredbe ovoga Zakona. Uz članak 3. Ovim člankom definiraju se pojedini izrazi upotrijebljeni u tekstu ovoga Zakona. Uz članak 4. Odredba ovoga članka propisuje da će Popis robe koja se u smislu ovoga Zakona smatra robom vojne namjene donijeti Vlada na prijedlog Ministarstva te da je navedeni Popis usklađen sa Zajedničkim vojnim popisom Europske unije. Također, u istome se propisuje da će Popis robe koja se u smislu ovog Zakona smatra nevojnim ubojnim sredstvima donijeti Vlada na prijedlog Ministarstva. Riječ je o nacionalnom Popisu u kojem su navedena ubojna sredstva koja nisu navedena u Popisu robe vojne namjene ali je za njihov promet potrebno ishoditi izvoznu odnosno uvoznu dozvolu. Uz članak 5. Odredbama ovoga članka propisano je da se izvoz i uvoz robe te pružanje usluga za robu vojne namjene, obavlja temeljem dozvole. Za dozvole za izvoz i uvoz robe te pružanje usluga, propisana je nadležnost ministarstva nadležnog za područje gospodarstva uz prethodno danu suglasnost Povjerenstva za izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava te pružanje usluga za robu vojne namjene. Povjerenstvo čine predstavnici ministarstava nadležnih za obranu, unutarnje poslove, vanjske poslove, financije - carinu i gospodarstvo. Suglasnost se daje temeljem konsenzusa svih članova Povjerenstva. Ovim člankom propisano je i da ministar nadležan za područje gospodarstva imenuje članove Povjerenstva, temeljem prijedloga resornih ministara. Isto tako, odredbama ovoga članka propisano je da Povjerenstvo donosi Poslovnik o radu. Uz članak 6. Odredbama ovoga članka propisano je da dozvole za uvoz robe vojne namjene namijenjene za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske i policije izdaje ministarstvo nadležno za obranu, odnosno ministarstvo nadležno za unutarnje poslove. Navedena ministarstva izdaju također i dozvole za izvoz robe vojne namjene za svoje potrebe, ako se ista izvozi s namjerom vraćanja u Republiku Hrvatsku (privremeni izvoz), kao i izvoz robe vojne namjene temeljem donacije Vlade u slučaju da se radi o robi iz njihove nadležnosti. Nadalje, dozvole za izvoz robe temeljem međunarodnih vojnih sporazuma čiji je potpisnik Republika Hrvatska, izdaje Ministarstvo obrane.
1

Uz članak 7. Odredbama ovog članka propisano je da ministarstvo nadležno za područje gospodarstva izdaje pojedinačnu izvoznu, odnosno uvoznu dozvolu za svaki pojedinačni izvoz, odnosno uvoz na rok do jedne godine, bez mogućnosti produženja. Ovo povećanje roka trajanja dozvole u odnosu na propisani rok u Zakonu o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava (sa šest mjeseci na 1 godinu) biti će od velike koristi izvoznicima jer će im se na taj način olakšati izvoz i smanjiti administrativni troškovi. Naime, provedene analize pokazale su da kod dozvola izdanih s rokom važenja do 6 mjeseci veliki broj odobrenih dozvola biva neiskorišten ili je samo djelomično iskorišten. Razlog tome, jednim dijelom leži i u činjenici da hrvatski izvoznici svoje zahtjeve za izvoz temelje na uvoznim dozvolama i potvrdama krajnjeg korisnika stranih zemalja, čiji je rok valjanosti jedna godina, a da pri tom nisu u mogućnosti u roku šest mjeseci, koliko je rok valjanosti hrvatskih dozvola, isporučiti sve odobrene količine u tako kratkom roku. Također, propisana je i mogućnost izdavanja pojedinačnih dozvola za izvoz ili uvoz i na dulji rok, ali ne dulji od tri godine ako se primjerice radi o privremenom izvozu ili uvozu, remontu, popravku i sl. za što se iziskuje dulji rok, a što će isto tako olakšati poslovanje gospodarskom sektoru iz ovog područja. Uređeno je i da će se oblik i sadržaj dozvola propisati Pravilnikom od strane ministra nadležnog za područje gospodarstva. Uz članak 8. Odredbama ovog članka propisano je da ministarstvo nadležno za područje gospodarstva može izdati globalnu izvoznu dozvolu za izvoz istovrsne robe vojne namjene, za jednu ili više država, a uzimajući u obzir vrstu robe, vrstu i dugoročnost izvoznih poslova te državu u koju se ta roba izvozi. Globalna izvozna dozvola može se izdati samo za izvoz robe iz kategorije ML13. s Popisa robe vojne namjene za potrebe tendera, ispitivanja, izložbe ili prezentacije s rokom važenja do jedne godine i ne može se produžiti. Navedena kategorija sadrži zaštitnu opremu za glavu i tijelo, kao što su zaštitne kacige, prsluci i sl. Uređeno je i da će se oblik i sadržaj ovih dozvola propisati Pravilnikom od strane ministra nadležnog za područje gospodarstva. Uz članak 9. Ovaj članak propisuje da će, na zahtjev uvoznika, potvrdu o krajnjem korisniku za uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe izdati Ministarstvo nadležno za područje gospodarstva. Ukoliko se uvoznik razlikuje od krajnjeg korisnika, tada je podnositelj zahtjeva dužan uz zahtjev za izdavanje potvrde o krajnje korisniku priložiti i pisanu izjavu krajnjeg korisnika u izvorniku, u kojoj je dužan navesti vrstu, količinu i namjenu robe. Potvrda o krajnjem korisniku je dokument koji od kupca zahtijeva državno tijelo zemlje uvoznika u procesu izdavanja izvoznih dozvola kako bi se dobila garancija da roba neće završiti na neželjenoj destinaciji ili kod nepoželjnog krajnjeg korisnika. Uz članak 10. Odredbama ovoga članka propisano je da izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava mogu obavljati osobe registrirane za obavljanje djelatnosti prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava uz obvezu prethodnog upisa u Očevidnik izvoznika i
2

uvoznika robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe koji vodi ministarstvo nadležno za područje gospodarstva. Člankom je propisana i iznimka upisa u Očevidnik kada se radi o i fizičkim osobama – građanima kojima je ostavljena mogućnost uvoza robe za svoje potrebe za koju im je Ministarstvo unutarnjih poslova prethodno izdalo nabavnu dozvolu. Također, ovim člankom propisane su i mogućnosti privremenog unosa i privremenog iznosa te uvoza robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava od strane fizičke osobe - građanina za osobne potrebe, a što je uređeno ovim Zakonom te drugim relevantnim propisima i aktima (carinski propisi, međunarodne konvencije i ugovori). Uz članak 11. Odredbama ovoga članka propisani su uvjeti upisa u Očevidnik, potrebna dokumentacija koja uvjetuje upis u Očevidnik te tijelo koje donosi rješenje o upisu u Očevidnik. Uspostavljenjem Očevidnika pojednostavljeni su uvjeti i znatno skraćena procedura izdavanja dozvola s obzirom da zbog postojanja Očevidnika i informacija koje isti sadrži nije potrebno za svaki izvoz, odnosno uvoz, dostavljati iste dokumente koji su već sastavni dio informacija iz Očevidnika. Uz članak 12. Ovim člankom propisan je način i rok u kojem je osoba, upisana u Očevidnik, dužna dostaviti promjene podataka temeljem kojih je upisana u Očevidnik, čime se želi postići što ažurnija baza podataka u Očevidniku bitnih za proceduru izdavanja izvoznih i uvoznih dozvola. Uz članak 13. Ovim člankom propisani su razlozi radi kojih će Ministarstvo odbiti upis u Očevidnik. Kod nabrajanja razloga za odbijanje upisa u Očevidnik ostavljena je mogućnost da postoje i drugi opravdani razlozi za odbijanje, budući se radi o specifičnoj robi, a kao što je npr. potpisivanje zahtjeva od strane osobe koja nije odgovorna osoba u pravnoj osobi niti je osoba ovlaštena za potpisivanje ili u slučaju kada podnositelj zahtjeva nije platio odgovarajuće upravne pristojbe. Isto tako, odredbama ovoga članka propisana je pravna zaštita sukladno članku 12. Zakona o upravnom postupku kojom odredbom je propisano da ukoliko protiv rješenja nije dopuštena žalba može se pokrenuti upravni spor. Uz članak 14. Ovim člankom propisani su razlozi radi kojih osoba može biti brisana iz Očevidnika kao i da protiv rješenja Ministarstva nije dopuštena žalba ali se može pokrenuti upravni spor. Uz članak 15. Odredbama ovoga članka propisan je postupak vezan uz izdavanje dozvola za izvoz, odnosno uvoz, a što se odnosi na zahtjev za izvoz, odnosno uvoz, koji se podnosi Ministarstvu na propisanom obrascu za koji će oblik i sadržaj biti propisani Pravilnikom od strane ministra nadležnog za područje gospodarstva. Podneseni zahtjev može sadržavati samo jednu tarifnu oznaku, odnosno jednu ML oznaku iz Popisa robe vojne namjene. Propisane su i iznimke kada zahtjev može sadržavati i više tarifnih, odnosno ML oznaka, a što se odnosi na situaciju
3

privremenog uvoza, odnosno izvoza (izložbe) u kojem slučaju izdana dozvola može glasiti samo na jednog izvoznika, odnosno uvoznika. Također, ovim člankom propisana je i dokumentacija koju je potrebno priložiti uz zahtjev za izvoz robe kao i iznimke kod kojih nije potrebno priložiti propisanu dokumentaciju. Propisivanjem postupaka i ujednačavanjem obrazaca postiže se osnova za jednostavniju statističku obradu podataka kao i jednostavniju izradu periodičnih i godišnjih izvješća. Uz članak 16. Odredbama ovoga članka propisan je rok u kojem Povjerenstvo daje suglasnost o zahtjevu za izdavanje dozvole za izvoz, odnosno uvoz. Proces davanja suglasnosti u prosjeku traje kraće od 15 dana, međutim, problem predstavljaju dodatne provjere za koje je teško predvidjeti rok trajanja, posebice u slučaju traženja pomoći drugih državnih tijela ili međunarodnih institucija, iz kojeg razloga je potrebno ograničiti krajnji rok na maksimalno 45 dana. Naime, odredbama članka 101. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku, najduži rok u slučajevima vođenja bilo kakvog ispitnog postupka ne može biti duži od 60 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. Uz članak 17. Odredbama ovoga članka propisan je rok u kojem je Ministarstvo dužno izdati zatraženu dozvolu ili u slučaju odbijanja zahtjeva obavijestiti podnositelja zahtjeva o razlozima radi kojih Povjerenstvo nije dalo suglasnost na zatraženi izvoz, odnosno uvoz. Uz članak 18. Odredbom ovoga članka propisano je da dozvola i drugi dokumenti dobiveni temeljem ovoga Zakona nisu prenosivi na drugu osobu. Uz članak 19. Odredbama ovoga članka propisane su obveze podnositelja zahtjeva u slučaju uvoza robe radi izvoza u treću državu. U slučaju izvoza ranije uvezene robe, ministarstvo nadležno za područje gospodarstva može od podnositelja zahtjeva zatražiti da uz zahtjev za izvoz priloži i suglasnost o promjeni krajnjeg korisnika robe, izdanu od nadležnog tijela države iz koje je roba uvezena. Naime, postoje situacije gdje država porijekla ili država ranijeg izvoza ne bi odobrila izvoz u Republiku Hrvatsku da je imala saznanja da će ta roba biti prodana u treću državu ili nekom trećem krajnjem korisniku. Uz članak 20. Odredba ovoga članka propisuje da u slučaju opravdane sumnje u vjerodostojnost ili pravnu valjanost priložene dokumentacije, ministarstvo nadležno za područje gospodarstva istu prosljeđuje nadležnim tijelima na daljnje postupanje (sumnjivi krajnji korisnik, uvjerljive preslike dokumentacije, krivotvoreni podatci u dokumentaciji i sl.). Naime, tijekom postupka izdavanja dozvola u pojedinim slučajevima potrebno je izvršiti provjeru vjerodostojnosti i pravne valjanosti priložene dokumentacije putem ministarstava nadležnih za vanjske ili unutarnje poslove, ovisno o tome da li se sumnja u vjerodostojnost dokumentacije ili u njenu pravnu valjanost. Također, postoje situacije kada je potrebno izvršiti provjeru dokumentacije o primitku izvezene robe i njenoj krajnjoj uporabi putem
4

sigurnosno obavještajnih agencija te međunarodnih institucija kako bi se otklonila mogućnost zlouporabe izvezene robe. Uz članak 21. Odredbama ovoga članka propisani su razlozi radi kojih će Ministarstvo odbiti zahtjev za izdavanje dozvole za izvoz, odnosno uvoz te način dostave obavijesti. Isto tako, odredbama ovoga članka, a u smislu članka 73. Zakona o općem upravnom postupku, propisan je postupak s podneskom koji sadrži nedostatak koji onemogućuje postupanje po istom ili je isti nerazumljiv ili nepotpun, u kojem slučaju će službena osoba rješenjem odbaciti takav podnesak stranke. Uz članak 22. Odredbom ovoga članka propisano je u kojem slučaju se može odobriti izvoz u državu koja se nalazi na popisu zemalja za koje su propisane restriktivne mjere od strane: UN-a, EU, OESS-a ili drugih međunarodnih organizacija. Uz članak 23. Odredbama ovoga članka propisuje se mogućnost za osobe da prije sklapanja ugovora o kupnji ili prodaji robe vojne namjene, te nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe, mogu zatražiti od Ministarstva mišljenje da li je dozvoljeno obavljanje navedene djelatnosti s određenim brokerom, kupcem, uvoznikom, izvoznikom, krajnjim korisnikom te zemljom krajnjeg korisnika robe, o čemu je ministarstvo nadležno za područje gospodarstva dužno obavijestiti zainteresiranu osobu. Uz članak 24. Ovim člankom je propisano u kojem slučaju će ministarstvo nadležno za područje gospodarstva donijeti rješenje o ukidanju izdane dozvole kao i da Republika Hrvatska nije odgovorna za troškove koji su nastali ili će nastati ukidanjem izdane dozvole. Ova odredba sukladna je članku 130. Zakona o općem upravnom postupku. Uz članak 25. Ovim člankom je propisano da Ministarstvo vodi bazu podataka o zatraženim, izdanim, realiziranim, ukinutim i odbijenim dozvolama kao i obveza za ministarstvo nadležno za područje gospodarstva koje je dužno izraditi godišnje izvješće i isto dostaviti na usvajanje Vladi. Uz članak 26. Odredbama ovoga članka propisane su obveze za osobe koja obavlja djelatnost izvoza, odnosno uvoza. Uz članak 27. Ovim člankom propisana je obvezna dokumentacija koja se dostavlja ministarstvu nadležnom za područje gospodarstva i to u roku od 15 dana nakon izvršenog izvoza, odnosno uvoza. Pored standardnih dokumenata koji prate takve poslove (dozvola temeljem koje je obavljen izvoz, odnosno uvoz, preslika carinske deklaracije i ostalo) ostavljena je mogućnost
5

dostavljanja i druge dokumentacije koja se razlikuje ovisno o vrsti robe koja se izvozi odnosno uvozi. Tako npr. kada se radi o oružju to su njihovi serijski brojevi, način pakiranja ili sigurnosne mjere. Također, u slučaju kemijsko-bioloških detektora ministarstvo nadležno za područje gospodarstva može tražiti da izvoznik dostavi potvrdu krajnjeg korisnika da je isti primio robu koja mu je bila namijenjena. Ovakve dodatne mjere osiguranja važne su kada se radi o posebno osjetljivoj robi kao što su npr. ručni raketni bacači za protuzrakoplovnu obranu koji se mogu upotrijebiti za rušenje civilnih zrakoplova. Uz članak 28. Ovim člankom propisana je obveza za osobe registrirane za obavljanje djelatnosti prometa robe koje su upisane u Očevidnik izvoznika i uvoznika robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, za unošenje bitnih podataka koje je potrebno uvrstiti u carinsku deklaraciju. Uz članak 29. Ovim člankom propisano je tko i pod kojim uvjetima može obavljati djelatnost pružanja usluge na teritoriju Republike Hrvatske, uključujući brokerske usluge i tehničku pomoć kao i uvjeti pod kojima ministarstvo nadležno za područje gospodarstva vodi Očevidnik pružatelja usluga za robu vojne namjene čiji sadržaj i način vođenja će biti propisan podzakonskim propisom od strane ministra nadležnog za područje gospodarstva . Uz članak 30. Odredbama ovog članka propisani su uvjeti za upis u Očevidnik pružatelja usluga za robu vojne namjene. Uz članak 31. Ovim člankom propisani su razlozi radi kojih će ministarstvo nadležno za područje gospodarstva odbiti upis u Očevidnik pružatelja usluga. Također, ostavljena je mogućnost da postoje i drugi opravdani razlozi za odbijanje kao što je npr. potpisivanje zahtjeva od strane osobe koja nije odgovorna osoba u pravnoj osobi niti je osoba ovlaštena za potpisivanje ili u slučaju kada podnositelj zahtjeva nije platio odgovarajuće upravne pristojbe. Isto tako, odredbama ovoga članka propisano je da protiv rješenja o odbijanju upisa u Očevidnik nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Uz članak 32. Ovim člankom propisani su razlozi radi kojih će osoba biti brisana iz Očevidnika pružatelja usluga. Uz članak 33. Odredbom ovog članka propisano je obveza za osobu upisanu u Očevidnik, da prije početka pružanja usluge, mora od ministarstva nadležnog za područje gospodarstva, zatražiti dozvolu za obavljanje djelatnosti pružanja usluge kao i da ministarstvo nadležno za područje gospodarstva izdaje dozvolu temeljem suglasnosti Povjerenstva. Izrazi "javno vlasništvo" i "temeljna znanstvena istraživanja" su preuzeti iz Council Joint Action iz 2000 godine o kontroli tehničke pomoći (članak 4), a u navodnicima su zato jer su to
6

definirani pojmovi koji su opisani u definicijama pojmova na kraju Popisa robe vojne namjene kojeg uredbom donosi Vlada. Uz članak 34. Ovim člankom propisano je da se zahtjev za pružanje usluge podnosi ministarstvu nadležnom za područje gospodarstva na propisanom obrascu čiji oblik i sadržaj propisuje podzakonskim propisom ministar nadležan za područje gospodarstva. Uz članak 35. Ovaj članak propisuje da se odredbe ovoga Zakona ne odnose na pružatelje usluga koji temeljem odluke Ministarstva obrane ili nekog drugog državnog tijela djeluju u okviru vojnih ili humanitarnih misija. Uz članak 36. Ovim člankom propisan je rok u kojem Povjerenstvo odlučuje o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje pružanja usluge. Uz članak 37. Ovim člankom propisan je rok u kojem je ministarstvo nadležno za područje gospodarstva dužno izdati zatraženu dozvolu po dobivanju suglasnosti od strane Povjerenstva ili u slučaju kada Povjerenstvo uskrati suglasnost za pružanje usluge, o tome će obavijestiti podnositelja zahtjeva. Nadalje, ovaj članak propisuje da je ministarstvo nadležno za područje gospodarstva dužno obavijestiti podnositelja zahtjeva o razlogu radi kojeg Povjerenstvo nije dalo suglasnost za pružanje usluge, izuzev ako postoje opravdani razlozi za uskratu te obavijesti (drugi propisi, stupanj tajnosti). Uz članak 38. Odredbom ovoga članka propisan je razlog radi kojeg će ministarstvo nadležno za područje gospodarstva odbiti zahtjev za izdavanje dozvole za pružanje usluge, odnosno uvjeti radi kojih Povjerenstvo neće moći dati suglasnost za odobrenje pružanja usluge. Isto tako, odredbama ovoga članka, a u smislu članka 73. Zakona o općem upravnom postupku, propisan je postupak s podneskom koji sadrži nedostatak koji onemogućuje postupanje po istom ili je isti nerazumljiv ili nepotpun, u kojem slučaju će službena osoba rješenjem odbaciti takav podnesak stranke. Uz članak 39. Ovim člankom propisane su obveze za osobe koje obavlja djelatnost pružanja usluge za robu vojne namjene. Uz članak 40. Ovim člankom propisano je što mora sadržavati dokumentacija temeljem koje je usluga pružena. Budući da je iz definicije "usluga" (članak 3. stavak 10.) vidljivo da one obuhvaćaju širok spektar aktivnosti uključujući brokerske usluge i tehničku pomoć, dokumentacija koja se dostavlja je izravno ovisna o vrsti usluge. Zbog toga je osim standardnih dokumenata (obavijest o pruženoj usluzi i preslika dozvole temeljem koje je usluga pružena) stavljena
7

obveza dostavljanja preslika dokumenata povezanih s pružanjem konkretne usluge. To u slučaju brokeringa može biti ugovor između prodavača u stranoj državi i brokera, a u slučaju pružanja tehničke pomoći, ugovor između proizvođača oružja i krajnjeg kupca ili sl. Uz članak 41. Ovim člankom propisani su razlozi radi kojih će ministarstvo nadležno za područje gospodarstva poništiti Rješenje o upisu u Očevidnik pružatelja usluga za robu vojne namjene kao i način postupanja po donošenju takvog Rješenja.. Uz članak 42. Ovim člankom uređuje se područje iz poglavlja V. ovog Zakona vezanog uz prijenos obrambenih proizvoda unutar Europske unije. Svrha uređenja ovog područja je prijenos Direktive 2009/43/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. godine u pravni okvir Republike Hrvatske, a što je vezano za pojednostavljivanje uvjeta za prijenos obrambenih proizvoda unutar Europske unije. Prijenos navedene robe se definira kao transfer ili kretanje i to od dobavljača u jednoj državi članici Europske unije do primatelja u drugoj državi članici Europske unije. Uz članak 43. Ovim člankom propisuju se uvjeti za prijenos obrambenih proizvoda, odnosno vrste dozvola za prijenos navedene robe. Prije usvajanja Direktive 2009/43/EZ, pojedinačno izdavanje dozvola bilo je najčešći upravni alat u većini država članica. Pojedinačno odobrenje bilo je potrebno prije svakog prijenosa s pripadajućim postupcima i troškovima. To je razlog zašto je Direktiva uvela dvije nove kategorije dozvola, opću i globalnu dozvolu koje će pojednostaviti postupke vezane za prijenose. Kroz ove nove vrste dozvola, europska vojna industrija imat će koristi od učinkovitijeg i pouzdanijeg lanca opskrbe kad se oprema nabavlja u drugoj državi članici Europske unije. Uz članak 44. Ovim člankom propisani su slučajevi iznimke kada nije potrebna dozvola za prijenos obrambenih proizvoda. Uz članak 45. Ovim člankom propisani su slučajevi kada dozvole za prijenos obrambenih proizvoda izdaje Ministarstvo obrane, odnosno Ministarstvo unutarnjih poslova, a za potrebe Oruženih snaga Republike Hrvatske i policije. Uz članak 46. Ovaj članak propisuje da dozvola za prijenos nije potrebna ukoliko se radi o provozu obrambenih proizvoda preko teritorija Republike Hrvatske ili njihovom unosu na teritorij Republike Hrvatske, a poštujući pri tom primjenu posebnih propisa koji se odnose na javni red i javnu sigurnost, kao što je npr. sigurnost prometa. Uz članak 47. Ovaj članak propisuje da dozvolu za prijenos može dobiti samo pravna ili fizička osobaobrtnik koja je upisana u Očevidnik. Uz članak 48.

8

Ovim člankom propisano je da dobavljač koji obavlja prijenos obrambenih proizvoda sa teritorije Republike Hrvatske može koristiti opću dozvolu za prijenos ili zatražiti od Ministarstva globalnu, odnosno pojedinačnu dozvolu za prijenos obrambenih proizvoda. Uz članak 49. Ovaj članak propisuje uvjete i ograničenja pod kojima se izdaje dozvola za prijenos sastavnih dijelova obrambenih proizvoda. Uz članak 50. Ovaj članak propisuje da se opća dozvola za prijenos izdaje dobavljačima sa sjedištem na teritoriju Republike Hrvatske, koji zadovoljavaju uvjete navedene u dozvoli kojom im se odobrava prijenos obrambenih proizvoda navedenih u općoj dozvoli za prijenos prema primateljima koji se nalaze u drugoj državi članici Europske unije. Uz članak 51. Ovim člankom propisuju se slučajevi kada se izdaje opća dozvola za prijenos obrambenih proizvoda. Uz članak 52. Ovim člankom propisuje se da je ministarstvo nadležno za područje gospodarstva dužno izdanu opću dozvolu za prijenos objaviti na svojim internetskim stranicama u cilju dostupnosti uvjeta iz iste za potencijalne korisnike. Uz članak 53. Ovim člankom propisuje se način izdavanja globalne dozvole za koju oblik i sadržaj zahtjeva kao i popis potrebnih dokumenata za istu, propisuje ministar nadležan za područje gospodarstva. Radi se o dozvoli kojom se pojedinačnom dobavljaču, na njegov zahtjev, izdaje dozvola za prijenos s kojom mu je dopušten prijenos obrambenih proizvoda primateljima u jednoj ili više država članica Europske unije. Njegov potencijal leži u činjenici da se globalna dozvola za prijenos ne odnosi na jednu pošiljku, već se može koristiti za pokrivanje nekoliko prijenosa kroz dulje vremensko razdoblje. Globalne dozvole mogu biti posebno korisne u slučaju rutinskih pošiljaka namijenjenih stalnim kupcima. Uz članak 54. Ovim člankom propisuju se uvjeti za izdavanje globalne dozvole. Jedan od najvažnijih uvjeta je postojanje programa unutarnje usklađenosti (PUU) unutar tvrtke s kojim su utvrđena pravila postupanja i odgovornosti prilikom prijenosa obrambenih proizvoda. Uz članak 55. Ovaj članak propisuje da se globalna dozvola za prijenos izdaje na period od tri godine i da može biti obnovljena. Period od tri godine određen je člankom 6. Direktive 2009/43/EZ. Uz članak 56. Ovim člankom se propisuju uvjeti za izdavanje pojedinačne dozvole za prijenos obrambenih proizvoda. Uz članak 57. Ovim člankom se omogućuje da ministarstvo nadležno za područje gospodarstva, na zahtjev primatelja obrambenih proizvoda, izdaje potvrdu o krajnjem korisniku.

9

Uz članak 58. Ovim člankom se propisuje obveza za dobavljača obrambenih proizvoda o potrebi informiranja primatelja o uvjetima dozvole za prijenos, uključujući i ograničenja koja se odnose na krajnju uporabu ili izvoz obrambenih proizvoda. Uz članak 59. Ovim se člankom propisuje obveza dobavljača da najmanje 15 dana prije prvog korištenja opće dozvole za prijenos mora o tome obavijestiti ministarstvo nadležno za područje gospodarstva kao i mogućnost traženja dodatnih podataka prilikom prve uporabe iste. Uz članak 60. Ovim člankom propisuje se obveza za dobavljače/primatelje obrambenih proizvoda o vođenju podataka o svim prijenosima navedene robe kao i obveza obavještavanja Ministarstva o realizaciji dozvola za prijenos (opća, globalna i pojedinačna dozvola). Uz članak 61. Ovim člankom propisana je obveza da pravna, odnosno fizička osoba-obrtnik, koja je dobila globalnu ili pojedinačnu dozvolu za prijenos, odnosno iskoristila opću dozvolu za prijenos, mora u roku 15 dana od dana izvršenja posla izvijestiti ministarstvo nadležno za područje gospodarstva. Dokumentacija koja se mora dostaviti ministarstvu nadležnom za područje gospodarstva, pored standardnih dokumenata koji prate takve poslove (dozvola temeljem koje je obavljen prijenos i sl.), ostavljena je i mogućnost dostavljanja druge dokumentacije koja se razlikuje, a ovisno o vrsti robe koja se prenosi. Tako npr. u slučaju kada se radi o oružju navedeno se odnosi na serijske brojeve, način pakiranja ili sigurnosne mjere. U slučaju kada se radi kemijsko-biološkim detektorima, ministarstvo nadležno za područje gospodarstva može tražiti da dobavljač dostavi potvrdu krajnjeg korisnika o primitku robe koja mu je bila namijenjena. Ovakve dodatne mjere osiguranja važne su kod posebno osjetljive robe kao što su npr. ručni raketni bacači za protuzrakoplovnu obranu koji se mogu upotrijebiti za rušenje civilnih zrakoplova. Uz članak 62. Ovim člankom propisana je obveza dobavljača da sve podatke o prijenosima mora čuvati najmanje 20 godina. Uz članak 63. Ovim člankom propisana je obveza primatelja obrambenih proizvoda u Republici Hrvatskoj da prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanjem dozvole za izvoz tih obrambenih proizvoda obavijesti ministarstvo nadležno za područje gospodarstva da proizvod koji je primljen temeljem dozvole za prijenos od strane neke druge države članice Europske unije ima izvozna ograničenja te da je poštivao propisane uvjete navedene u ograničenju. Uz članak 64. Ovim se člankom propisuje da ministarstvo nadležno za područje gospodarstva izdaje certifikat pravnim i fizičkim osobama - obrtnicima sa sjedištem na teritoriju Republike Hrvatske koji će obrambene proizvode primati temeljem izdane opće dozvole za prijenos,od strane druge države članice Europske unije. Uz članak 65. Ovim se člankom propisuju kriteriji po kojima se procjenjuje pouzdanost primatelja obrambenih proizvoda. Kriteriji su isti za sve države članice Europske unije (članak 9.
10

Direktive 2009/43/EZ). Cilj izdavanja certifikata je omogućiti državama članicama Europske unije i dobavljačima garanciju o pouzdanosti u vezi s tvrtkama primateljima obrambenih proizvoda. Isto tako omogućuje se garancija kvalitete vezana za usklađenost s odgovarajućim pravnim propisima (osobito u području ponovnog izvoza obrambenih proizvoda) te pouzdanosti i kvalitete programa unutarnje usklađenosti. Ujedno, izdavanjem certifikata potvrđuje se da su odgovarajuće mjere za sprečavanje rizika uvedene kako bi se zaštitili obrambeni proizvodi, uključujući nematerijalnu imovinu (tehnologije, specifična znanja i umijeća (know-how), računalni programi itd.) Uz članak 66. Ovaj članak propisuje sadržaj certifikata, razdoblje njegove valjanosti (5 godina) te mogućnost njegovog produljenja. U cilju olakšavanja tumačenja kriterija za izdavanje certifikata sukladno članku 9. Direktive 2009/43/EZ, Europska komisija je usvojila Preporuku 2011/24/EU od 11. siječnja 2011. godine o izdavanju certifikata tvrtkama koje se bave obrambenim proizvodima. Njezin glavni cilj je osigurati nadopunu tumačenja i primjene kriterija za izdavanje certifikata, kako bi se otklonili eventualni problemi u njihovim međusobnim priznavanjima u zemljama članicama. Uz članak 67. Ovaj članak propisuje da certifikat može sadržavati i dodatne uvjete vezane za mogućnost privremene suspenzije ili povlačenja certifikata Uz članak 68. Ovaj članak propisuje obvezu ministarstva nadležnog za područje gospodarstva da najmanje jednom u tri godine provjeri da li primatelj i dalje ispunjava sve uvjete po kojima je dobio certifikat. Uz članak 69. Ovaj članak propisuje uvjet pod kojim ministarstvo nadležno za područje gospodarstva priznaje svaki certifikat izdan od strane države članice Europske unije sukladno Direktivi 2009/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća a to je da je isti objavljen u centralnom registru primatelja kojeg vodi Europska komisija. Uz članak 70. Ovaj članak propisuje da ministarstvo nadležno za područje gospodarstva može obustaviti izvršenje izdanog certifikata ako utvrdi da imatelj certifikata više ne ispunjava propisane uvjete pod kojima je dobio certifikat, a sukladno odredbi članka 146. Zakona o općem upravnom postupku. Uz članak 71. Ovaj članak propisuje obvezu ministarstva nadležnog za područje gospodarstva da na svojim internetskim stranicama objavljuje i redovito ažurira popis primatelja koji su dobili certifikat te o tome izvješćuje Europsku komisiju. Europska unija je omogućila da središnji registar primatelja čije su certifikate izdale države članice bude dostupan na internetskoj stranici Komisije (članak 9. stavak 8. Direktive 2009/43/EZ). Uz članak 72. Ovaj članak propisuje obvezu ministra nadležnog za područje gospodarstva da kroz podzakonski propis propiše oblik i sadržaj certifikata te oblik i sadržaj zahtjeva za izdavanje certifikata.
11

Uz članak 73. Ovaj članak propisuje da se postupak izvoza obrambenih proizvoda sa teritorija Republike Hrvatske, primljenih od države članice Europske unije, a temeljem izdane dozvole za prijenos obrambenih proizvoda, može odgoditi za razdoblje do 30 dana ili u slučaju potrebe obustaviti ako pri izdavanju izvozne dozvole nisu uzeti u obzir svi relevantni podaci kao što su činjenice da su primljeni obrambeni proizvodi ugrađeni u drugi obrambeni proizvod. Uz članak 74. Ovaj članak propisuje osnovu za donošenje podzakonskog propisa od strane Vlade koji će sadržavati Popis obrambenih proizvoda usklađen sa Popisom obrambenih proizvoda kojeg određuje Europska komisija. Zajednički popis Europske unije usvojen je temeljem Zajedničkog stajališta Vijeća 2008/944/CFSP od 8. prosinca 2008. godine kojim se definiraju zajednička pravila koja uređuju kontrolu izvoza vojne tehnologije i opreme. Vijeće ažurira popis jednom godišnje, obično kao posljedicu izmjena i dopuna Popisa usvojenog u okviru Wassenaarskog aranžmana, čija članica je i Republika Hrvatska. Popis je do sada bi mijenjan u tri navrata i to kroz Direktivu Europske Komisije 2010/80/EU od 22. studenoga 2010. godine, Direktivu Komisije 2012/10/EU od 22. ožujka 2012. godine i Direktivu Komisije 2012/47/EU od 14. prosinca 2012. godine. Uz članak 75. Ovaj članak propisuje obvezu ministarstva nadležnog za područje gospodarstva da do 30. travnja tekuće godine izradi godišnje Izvješće o prijenosu obrambenih proizvoda unutar Europske unije za prethodnu godinu i dostavi ga Vladi Republike Hrvatske na usvajanje. Uz članak 76. Ovaj članak propisuje mogućnost da ministarstvo nadležno za područje gospodarstva tijekom postupka izdavanja dozvola za prijenos obrambenih proizvoda, ukoliko utvrdi da postoji rizik da primatelj koji je certificiran u skladu sa člankom 9. Direktive 2009/43/EZ u drugoj državi članici Europske unije neće zadovoljiti uvjete iz opće dozvole za prijenos ili će se prijenosom obrambenih proizvoda ugroziti javni red, sigurnost ili temeljni sigurnosni interesi Republike Hrvatske, obavijestiti druge države članice Europske unije i zatraži sve potrebne dodatne provjere. Uz članak 77. Ovaj članak propisuje mogućnost da ministarstvo nadležno za područje gospodarstva obustaviti izvršenje opće dozvole za prijenos obrambenih proizvoda u odnosu na primatelja ili istu povuče. U tom slučaju nadležno Ministarstvo će obavijestiti drugu državu članicu i Europsku komisiju o razlozima za donošenje takve zaštitne mjere. Uz članak 78. Odredbama ovoga članka propisana su tijela koja provode nadzor nad izvršavanjem obveza proisteklih temeljem ovoga Zakona. Uz članak 79. Ovim člankom propisane su radnje koje mogu poduzimati nadzorna tijela tijekom provođenja nadzora, te njihove dužnosti vezano uz provođenje nadzora.

12

Uz članak 80. Odredba ovoga članka propisuje da za potrebe obavljanja zadataka utvrđenih ovim Zakonom ministarstvo nadležno za područje gospodarstva surađuje s međunarodnim organizacijama i nadležnim tijelima drugih država, te im dostavlja odgovarajuće podatke u skladu s preuzetim obvezama Republike Hrvatske. Uz članak 81. Ovim člankom propisana je obveza sudjelovanja ministarstva nadležnog za područje gospodarstva u razmjeni informacija s drugim državama članicama Europske unije o izvoznim i uvoznim aktivnostima. Uz članke 82., 83., 84. i 85. Navedeni članci sadrže propisane prekršajne odredbe i kaznena djela u slučaju kršenja odredbi ovoga Zakona. Uz članke 86. i 87. Ovi članci sadrže prijelazne i završne odredbe. Naime, odredbom članka 86. propisano je da će se svi postupci koji su započeti do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršiti prema odredbama Zakona o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava (Narodne novine, broj 86/2008). Isto tako odredbom članka 87. određeno je donošenje uredbe kao provedbenog propisa ovoga Zakona. Uz članak 88. Ovaj članak propisuje obvezu donošenja Pravilnika od strane ministra, a za što postoje temelji u navedenim člancima ovoga Zakona: u članku 7. - oblik i sadržaj pojedinačne dozvole za izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, u članku 8. - oblik i sadržaj globalne izvozne dozvole, u članku 9. – oblik i sadržaj izjave i potvrde o krajnjem korisniku robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, u članu 10. – sadržaj i način vođenja Očevidnika izvoznika i uvoznika, u članu 15. – obrazac i sadržaj zahtjeva za izdavanje dozvole za izvoz, odnosno uvoz, u članku 29. - sadržaj i način vođenja Očevidnika pružatelja usluga, u članku 34. – oblik i sadržaj dozvole za pružanje usluge, u članku 53. – oblik i sadržaj zahtjeva za prijenos obrambenih proizvoda, u članku 54. – osnovni elementi koje program unutarnje usklađenosti mora sadržavati, u članku 56. –oblik i sadržaj zahtjeva pojedinačne dozvole za prijenos obrambenih proizvoda, u članku 57. – oblik i sadržaj izjave i potvrde o krajnjem korisniku obrambenih proizvoda te u članku 72. – oblik i sadržaj certifikata. Isto tako, ovim člankom propisan je prestanak važenja podzakonskih propisa donesenih temeljem Zakona o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, objavljen u Narodnim novinama, broj 86/2008. Uz članak 89. i 90. Ovim člancima propisan je prestanak važenja Zakona o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava kao i datum stupanja na snagu ovoga Zakona.

13