You are on page 1of 8

Dyfed-Powys Adroddiad Blynyddol MAPPA 2002

Trefniadau Aml-asiantaeth Er Diogelu'r


Cyhoedd - Adroddiad Blynyddol

Adroddiad Blynyddol am y Cyfnod


1af Ebrill 2001 tan 31ain Mawrth 2002
Cysylltiadau

Ardal Brwaf Dyfed-Powys Cyfeiriad Ffôn


Cymdeithas Prif Swyddogion Prawf Gwasanaeth Prawf Dyfed Powys 01267 221567
Diogelu’r Cyhoedd Heol Llangynnwr
Caerfyrddin
SA31 2PD

Heddlu Dyfed Powys Cyfeiriad Ffôn


Ditectif Arolygydd Heddlu Dyfed Powys 01267 222020
Uned Diogelu’r Teulu Bwlch Post 99
Llangynnwr
Caerfyrddin
SA31 2PF
1. Cyflwyniad

Sefydlwyd trefniadau lleol yn ardal Dyfed Powys ar


gyfer asesu a rheoli’r risg sy’n gysylltiedig â
throseddwyr rhyw a throseddwyr peryglus eraill i
gyd-fynd â chyflwyniad Deddf Troseddwyr Rhyw 1997 a
chanllawiau cenedlaethol eraill. O ganlyniad, gwnaed
trefniadau ar y cyd gan Heddlu Dyfed Powys a
Gwasanaeth Prawf Dyfed Powys i asesu a rheoli
troseddwyr rhyw cofrestredig a throseddwyr peryglus
eraill. Fel rhan o’r cyd-drefniadau hyn datblygwyd cyd-
brotocol ar gyfer ardal Dyfed Powys gan yr Heddlu, y
Gwasanaeth Prawf a’r Gwasanaethau Cymdeithasol a’r
asiantaethau hyn yw aelodau craidd y broses er
diogelu’r cyhoedd. Cefnogwyd y protocol gan
asiantaethau eraill sy’n cynnwys yr Awdurdod Iechyd,
ac Adrannau Addysg a Thai yn yr ardal. Lansiwyd y
protocol yn ffurfiol ym mis Medi 1998 ac fe’i diwygiwyd
ym mis Rhagfyr 1999 gan gymryd i ystyriaeth
datblygiadau Matrics Thompson a deddfwriaeth yn
ymwneud â gorchmynion yn erbyn troseddwyr rhyw.

Mae’r protocol yn cael ei adolygu eto er mwyn cynnwys


gofynion Adran 67 a 68 o Ddeddf Cyfiawnder Troseddol
a Gwasanaethau’r Llys 2000, gan ddarparu fframwaith
cadarn a fydd yn sicrhau effeithiolrwydd y trefniadau
asesu a rheoli mewn perthynas â throseddwyr rhyw a
throseddwyr peryglus eraill.
2. Crynodeb o Rôl a Chyfrifoldebau’r Asiantaethau Cysylltiedig
Mae gan Heddlu Dyfed Powys a’r yng nghyfarfodydd y Panel Aml- pryder nad oes gennym drefniadau
Gwasanaeth Prawf gyfrifoldebau Asiantaeth er Diogelu’r Cyhoedd ffurfiol â’r gwasanaethau seiciatrig i
statudol i asesu a rheoli’r peryglon a (MAPPP). Mae asiantaethau eraill sicrhau eu cyswllt cyson â
grëir gan droseddwyr rhyw a megis Iechyd, Addysg, Tai ac phrosesau MAPPP. Mae
throseddwyr peryglus eraill. Mae adrannau eraill yr Awdurdodau Lleol cynrychiolydd yr Awdurdod Iechyd
gan y Gwasanaethau Cymdeithasol hefyd yn cyfrannu at gyfarfodydd yn y Grwp Rheoli Strategol yn
lleol ran allweddol i’w chwarae o ran MAPPP a’r broses asesu a monitro, gwneud ei orau i oresgyn y diffyg
asesu a monitro’r peryglon ac hefyd fel y bo’n addas. Mae’n destun hwn.

___________________________________________________________________________________________________

3. Braslun o’r Trefniadau


Mae Gwasanaeth Prawf Ardal Dyfed cytuno cynllun rheoli lleol ar gyfer y cynnwys cyfarwyddyd ar gyfer
Powys yn cynnal asesiad risg ar bob troseddwr. Os yw’r troseddwr yn cofnodi cyfarfodydd y Panel Aml-
troseddwr sy’n cael eu heuogfarnu i cael ei ddyfarnu’n risg uchel neu risg asiantaeth Er Diogelu’r Cyhoedd
12 mis neu fwy am drosedd dreisgar uchel iawn gan asesiad Matrics 2000 (MAPPP) a datblygu cynllun aml-
neu rywiol. Rhoddir y wybodaeth neu yn beryglus gan Asesiad Risg asiantaethol i reoli’r peryglon.
hon i’r Ditectif Arolygydd lleol gan Gwasanaeth Prawf Dyfed Powys, Cytunir a llofnodir y cynllun hyn gan
Reolwr Rhanbarthol y Gwasanaeth trefnir cyfarfod o’r Panel Aml- y rhai sy’n bresennol yng nghyfarfod
Prawf. Mae’r Heddlu yn coladu’r holl asiantaeth Er Diogelu’r Cyhoedd. y Panel Aml-asiantaeth Er Diogelu’r
wybodaeth sydd ar gael gan yr Yn ogystal, os penderfynir mai un Cyhoedd. Mae’r Panel hefyd yn
asiantaethau perthnasol ac yn ei plentyn neu un deulu penodol sydd cytuno’r dyddiad pryd y dylid
defnyddio i gynnal asesiad peryglon mewn perygl, gweithredir y cyfarfod eto i adolygu’r achos.
– y Matrics 2000. Proses asesu trefniadau lleol ar gyfer diogelu plant.
peryglon a ddefnyddir ar draws y Mewn achosion nad ydynt yn
wlad yw hon sy’n asesu pa mor Mae cyfarfodydd y Panel Aml- ddarostyngedig i’r trefniadau hyn
debygol yw’r troseddwr rhyw o ail- asiantaeth Er Diogelu’r Cyhoedd yn mae’r protocol yn caniatáu i unrhyw
droseddu. Rhennir canlyniadau’r cael eu Cadeirio gan Gomanderiaid asiantaeth, sy’n darganfod bod
asesiadau hyn â Rheolwr Rhanbarthol yr Heddlu. Mynychir y troseddwr rhyw neu droseddwr
Rhanbarthol y Gwasanaeth Prawf a cyfarfodydd hyn gan Reolwyr treisgar neu berson peryglus arall yn
staff perthnasol o’r asiantaethau Rhanbarthol y Gwasanaeth Prawf byw neu ar fin dod i fyw yn ardal
eraill. ynghyd â’r rheolwyr perthnasol o’r Dyfed Powys, i hysbysu’r Ditectif
Gwasanaethau Cymdeithasol a Arolygydd lleol fel y bo modd cynnal
Os yw’r asesiad yn dangos bod y chynrychiolwyr o asiantaethau eraill asesiad o’r peryglon.
perygl yn un isel neu gymedrol, sydd â gwybodaeth am y
mae’r asiantaethau cysylltiedig yn troseddwyr. Mae’r protocol yn

___________________________________________________________________________________________________

4. Trefniadau Rheoli Strategol


Mae grwp rheoli strategol yn Gwasanaethau Cymdeithasol yn mae ei Gylch Gorchwyl fel a
cyfarfod ddwywaith y flwyddyn o ardal Dyfed Powys, ym mis ganlyn:-
fewn ardal Dyfed Powys. Ionawr 1999.
Sefydlwyd y grwp hwn, sy’n 1. Datblygu a gweithredu
cynnwys cynrychiolwyr o’r Mae’r grwp hwn yn cynnal arolwg polisïau a phrotocolau perthnasol.
Heddlu, y Gwasanaeth Prawf, yr strategol o’r gwaith sy’n mynd yn
Awdurdod Iechyd a’r ei flaen yn ardal Dyfed Powys ac
2. Adolygu’r trefniadau a’r cydweithio aml-asiantaethol ac yn effeithiol o fewn yr asiantaethau
systemau a phennu unrhyw ategu prosesau’r Paneli Aml- perthnasol.
ddiffygion a allai olygu bod angen asiantaeth Er Diogelu’r Cyhoedd
newid y polisïau. yn ardaloedd yr awdurdodau Cynhaliwyd cyd-fentrau rheoli a
lleol/rhanbarthau. hyfforddi, gan yr Heddlu a’r
3. Derbyn adroddiadau am Gwasanaeth Prawf yn bennaf, er
yr holl achosion a aseswyd yn Ers ei sefydlu, mae’r grwp hwn, mwyn cyfarwyddo'r staff am y
unol â thelerau’r protocol. ymhlith pethau eraill, wedi bod yn protocol ac, hefyd, er mwyn
brysur yn datblygu a hyrwyddo hyrwyddo cyd-ddealltwriaeth am
Mae’r grwp dynamig hwn yn cadw protocolau lleol gan sicrhau eu waith diogelu’r cyhoedd.
rheolaeth gadarn dros y bod yn cael eu gweithredu’n

___________________________________________________________________________________________________

5. Datgeliadau
Fel rhan o broses ehangach i reoli cynnwys datgeliadau i ysgolion, merched ifanc mewn
peryglon, gellir, er mwyn ceisio canolfannau hamdden, lleoliad ar lan-y-môr. Yn
lleihau’r perygl, datgelu sefydliadau hamdden arall, dilyn cyfarfod Panel Aml-
gwybodaeth i unigolion, grwpiau wardeniaid tai a staff rheilffyrdd, i asiantaeth Er Diogelu’r
neu rannau o’r gymuned os teimlir enwi ond ychydig. Cyhoedd, lle’r ystyriwyd y
bod gwneud hynny yn gallai’r unigolyn
gyfiawnadwy ac yn gymesur â’r Gweler isod enghreifftiau o gynrychioli risg uchel,
perygl. ddatgeliadau: gwnaed datgeliad i
achubwyr bywyd,
Ni wneir hysbysiadau cymunedol • Penderfynwyd mewn swyddogion yr
onid ydynt yn wir angenrheidiol a cyfarfod Panel Aml- amgylchedd yn y parciau
rhaid cyfiawnhau pob asiantaeth Er Diogelu’r lleol ac ysgolion yn yr
penderfyniad p’un ai i ddatgelu ai Cyhoedd i ddatgelu ardal.
peidio ar sail y tebygolrwydd o gwybodaeth i aelodau
niwed y gallai peidio â datgelu ei priodol o staff ysgol. Yn ogystal â’r uchod, mae codi
achosi. Roedd hyn o ganlyniad i ymwybyddiaeth ac addysgu’r
bryderon ynglyn â cyhoedd yn gyffredinol hefyd yn
Tra’i bod yn rhan o rôl y Panel throseddwr rhyw rhan o’r strategaeth. I’r perwyl
Aml-asiantaeth Er Diogelu’r cofrestredig a oedd wedi hynny, rydym ar hyn o bryd yn
Cyhoedd i archwilio’n fanwl yr holl bod yn gwneud sylwadau gwneud cyflwyniadau ar y pwnc i
wybodaeth a rannwyd yn y anweddus i ferched ifanc bob pennaeth ysgol a chynghorwr
cyfarfodydd ac, ar sail hynny, i ger yr ysgol. Gwnaed y Awdurdodau Lleol ardal Dyfed
argymell gwneud hysbysiadau datgeliad er mwyn codi Powys ac rydym hefyd wedi
cymunedol, mae’r penderfyniad ymwybyddiaeth y staff am annerch arweinwyr sgowtiaid yn
terfynol p’un ai i ddatgelu ai peidio y peryglon posib o fewn yr ardal. Yn ogystal, fel rhan o’r
yn gorwedd gydag uwch yr ysgol ac o’i hamgylch, fenter i ddiogelu plant mewn
swyddogion Heddlu Dyfed Powys. gyda’r nod o leihau’r risg chwaraeon, cysylltwyd â phob
i’r disgyblion. clwb/sefydliad chwaraeon yn yr
Dros y blynyddoedd diwethaf, ardal ac maen nhw yn awr yn
gwnaed hysbysiadau cymunedol i • Yn sgîl datgeliad a wnaed penodi swyddogion diogelu plant.
nifer o gyrff, asiantaethau a i ymarferydd iechyd,
sefydliadau o fewn ardal Dyfed cododd pryderon y gallai
Powys. Roedd y rhain yn troseddwr rhyw dargedu
___________________________________________________________________________________________________

6. Gweithio gyda Dioddefwyr


Mae Adran 69 o Ddeddf gysylltiedig â’r achos, bydd aelod tystion cyn, yn ystod ac ar ôl
Cyfiawnder Troseddol a o staff Gwasanaeth Prawf Ardal achosion llys. Gellir hefyd ffonio
Gwasanaethau’r Llys 2000 yn Dyfed Powys fel arfer yn cyfarfod Llinell Gymorth i Ddioddefwyr –
gosod dyletswydd statudol ar y â’r dioddefydd ar amser ac mewn 0845 30 30 900 – am wybodaeth,
Gwasanaeth Prawf Prydeinig lleoliad sy’n gyfleus iddo/iddi. cefnogaeth a manylion am
(Dyfed Powys) i gysylltu â Ymwelir â’r mwyafrif o wasanaethau a mudiadau lleol
dioddefwyr troseddau treisgar a ddioddefwyr yn eu cartrefi eu eraill a all gynnig help.
rhywiol er mwyn darganfod p’un ai hunain.
ydynt yn dymuno i ni ymgynghori Mae’r Heddlu a’r Gwasanaeth
â nhw mewn perthynas â Mae hawl gan y dioddefydd gael Prawf fel ei gilydd yn cydweithio’n
threfniadau rhyddhau unrhyw ei hysbysu am drefniadau agos â’r gwasanaethau Cymorth i
droseddwyr a ddedfrydwyd i rhyddhau’r troseddwr – y mis, y Ddioddefwyr lleol.
garchar am 12 mis neu fwy. lleoliad yn fras a manylion unrhyw
amodau a osodir ar y troseddwr Gweler isod rif cyswllt a chyfeiriad
Penodwyd Swyddog Cyswllt sy’n cyfyngu ar ei symudiadau eich gwasanaeth Cymorth i
Dioddefwyr gan Wasanaeth Prawf mewn modd a allai effeithio ar y Ddioddefwyr lleol.
Dyfed Powys sy’n gweithio o’r dioddefydd.
Swyddfa Brawf yng Gwasanaethir yr ardal hon gan
Nghaerfyrddin. Y Swyddog Mae Cefnogaeth i Ddioddefwyr yn Gymorth i Ddioddefwyr Dyfed a
Cyswllt Dioddefwyr sy’n derbyn elusen genedlaethol sy’n helpu Chymorth i Ddioddefwyr
bob atgyfeiriad ac unrhyw pobl a effeithiwyd gan droseddau. Powys:
wybodaeth a ddarperir gan y Mae’n sefydliad annibynnol sy’n
llysoedd neu gan Heddlu Dyfed cynnig gwasanaeth cyfrinachol yn Cymorth i Ddioddefwyr Dyfed
Powys. Y Swyddog Cyswllt fydd rhad ac am ddim i ddioddefwyr d/o Gorsaf yr Heddlu
yn gwneud y cyswllt cyntaf â’r hyd yn oed os nad yw’r drosedd Waunlanyrafon
dioddefydd cyn trosglwyddo’r wedi’i riportio. Mae staff a Llanelli
achos i staff y gwasanaeth prawf gwirfoddolwyr hyfforddedig ar Sir Gaerfyrddin
lleol a fydd yn gweithio gyda’r gael yn y canghennau lleol i roi SA15 3Ad
dioddefwyr o hynny ymlaen. gwybodaeth a chefnogaeth i Ffôn: 01554 775187
ddioddefwyr, tystion, eu
Gwneir pob ymdrech i ddod o hyd teuluoedd a’u ffrindiau. Cymorth i Ddioddefwyr Powys
i ddioddefwyr ond parchir eu Sefton House
dymuniadau ynglyn â bod yn Mae Cymorth i Ddioddefwyr hefyd Middleton Street, Llandrindod
gysylltiedig â gweithrediad yr yn darparu Gwasanaeth i Dystion Powys, LD1 5DG
achos. Os yw’r dioddefydd yn ymhob llys barn yng Nghymru a Ffôn : 01597 825699
dymuno cyfrannu a bod yn Lloegr er mwyn cynorthwyo
Costau Ychwanegol y Trefniadau Lleol

Bwrdd Heddlu Asiantaethau Cyfanswm


Profiannaeth £’000 Eraill £’000
£’000 £’000
Costau Staff £19,345.00 £82,950 Nil £102,295.00
Costau Eraill £7,238.00 £1,303.28 £8,541.28
Cyfanswm gwariant £26,583.00 £84,253.28 Nil £110,836.28
Incwm Nil Nil Nil Nil
Gwariant Net* £26,583.00 £84,253.28 Nil £110,836.28
Gwybodaeth Ystadegol

i Nifer y Troseddwyr Rhyw Cofrestredig (RSOs) yn y


165
gymuned ar 31/03/02 (a68 (2) Deddf CT & GLl 2000)

Nifer y Troseddwyr Rhyw cofrestredig fesul 100,000 34


poblogaeth

ii Nifer y Troseddwyr Rhyw a rybuddiwyd/euogfarnwyd


7
am dorri’r amodau cofrestru 01/04/01 – 31/03/02

iii Nifer y Gorchmynion yn erbyn Troseddwyr Rhyw


01/04/01 – 31/03/02

(a) nifer y ceisiadau 1


(b) caniatawyd 1

(c) ni chaniatawyd 0
(d) ceisiadau ar y gweill 0
iv Nifer y troseddwyr treisgar a throseddwyr rhyw eraill
145
01/04/01 – 31/03/02 (a68 (3)(4)&(5) Deddf CT&GLl 2000)

Nifer y troseddwyr eraill 01/04/01 – 31/03/02 (a67 (2) (b) 21


Deddf CT&GLl 2000)