P. 1
Segway - ulotka (PL)

Segway - ulotka (PL)

5.0

|Views: 154|Likes:
Published by GaleriaTechniki.PL
Ulotka prezentująca pojazdy Segway
Ulotka prezentująca pojazdy Segway

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: GaleriaTechniki.PL on Apr 17, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2014

pdf

Nowa Era MobilnoÊci

w w w. s e g w a y . c o m . p l

Wyobraê sobie pojazd spe∏niajàcy ka˝dà Twojà myÊl. Ma∏y, przyjazny, intuicyjny. Idealnie z Tobà zespolony. To nie jest wizja jutra! To dzieje si´ ju˝ teraz! To Segway!
Wizja wykraczajàca poza wyobraêni´.
Segway to powa˝ny Êrodek transportu i wspania∏a zabawa w jednym. Jak wiele nowych wynalazków
wyprzedzajàcych swoje czasy Segway Personal Transporter (PT) jest cz´sto b∏´dnie odbierany. Dzieje si´ tak, poniewa˝ rozeÊmiane i rozentuzjazmowane twarze kierowców sprawiajà wra˝enie, i˝ Segway PT to nic innego jak wspania∏a... zabawka. Ale to b∏´dne odczucie! Mimo, i˝ jazda na nim jest wspania∏ym i radosnym prze˝yciem, Segway PT jest jak najbardziej powa˝nym Êrodkiem transportu, dostosowanym do wspó∏czesnych wymagaƒ. Na Segway’u PT mo˝esz jeêdziç wsz´dzie tam, gdzie nie mo˝esz poruszaç si´ samochodem lub rowerem – w sklepach, biurach, budynkach u˝ytecznoÊci publicznej, na lotniskach, dworcach, w windach lub metrze. Twórcy przygotowali pojazd do krótkich przejazdów nie przekraczajàcych 8 km, ale baterie umo˝liwiajà przejechanie nawet 38 km z jednego cyklu ∏adowania. Jest to zale˝ne od terenu, ci´˝aru przewo˝onego ∏adunku, czy te˝ samego stylu jazdy.

Segway PT jest nie tylko alternatywà do chodzenia. Jest alternatywà zmieniajàcà sposób postrzegania Êwiata.
Jedê Segway’em i bàdê aktywny, zostaw za sobà trudnoÊci zwiàzane z korzystaniem z publicznego transportu czy z samochodu na zat∏oczonych ulicach. Podró˝uj chodnikami i Êcie˝kami, rami´ w rami´ z pieszymi, z którymi mo˝esz spokojnie rozmawiaç nie przeszkadzajàc sobie wzajemnie. Dzieje si´ tak dlatego, i˝ jadàcy Segway’em nie zajmuje wi´cej miejsca ni˝ spacerujàcy cz∏owiek. Segway PT zosta∏ zaprojektowany w trosce o Êrodowisko i dlatego nie emituje szkodliwych spalin. Nap´dzany jest bardzo cichymi silnikami elektrycznymi, które czynià z niego urzàdzenie harmonijnie wspó∏pracujàce z otoczeniem.

Filozofia Segway’a
MyÊl równa si´ ruch!
Wejdê na pojazd i staƒ wyprostowany, a Segway PT automatycznie b´dzie utrzymywa∏ Ci´ w pionie. Wystarczy, ˝e pochylisz si´ do przodu, do ty∏u, w prawo lub lewo, a Segway PT – dzi´ki technologii LeanSteer™ – przemieÊci si´ precyzyjnie w wybranym przez Ciebie kierunku, z pr´dkoÊcià jakà mu nadasz. Aby si´ ∏agodnie zatrzymaç wystarczy si´ wyprostowaç. Ten sposób poruszania konstruktorzy Segway’a nazywajà “kontrolà dynamicznej stabilizacji” (ang. closed-loop dynamic stability control). Ale Ty nazwiesz to magià! Gdy jedziesz Segway’em masz wra˝enie, i˝ stanowi on naturalne uzupe∏nienie Twojego cia∏a. Dzi´ki temu, mimo ˝e, poruszasz si´ z takà pr´dkoÊcià jakbyÊ bieg∏ (20km/h), ca∏y czas czujesz si´ komfortowo i pewnie, masz wszystko pod kontrolà. Co wa˝ne – nie m´czysz si´ przy tym. Czy trudno jest nauczyç si´ jazdy? Nie. To kwestia minut, a dla niektórych nawet mniej.

Zmieƒ swoje ˝ycie, spraw, i˝ codzienne, dotàd nudne czynnoÊci stanà si´ wspania∏à przygodà!

Ewolucja mobilnoÊci.
w w w. s e g w a y . c o m . p l

Opatentowana przez firm´ Segway Inc. technologia Smart Motion® sk∏ada si´ z inteligentnej sieci sensorów, szeregu mechanicznych komponentów oraz oprogramowania kontrolnego, które umo˝liwia utrzymywanie Segway’a w pozycji pionowej oraz ruch na dwóch ko∏ach. Od momentu wejÊcia na pojazd nad bezpieczeƒstwem kierowcy czuwa pi´ç wzajemnie kontrolujàcych si´ cyfrowych ˝yroskopów oraz specjalne czujniki, które sprawdzajà po∏o˝enie pojazdu oko∏o 100 razy na sekund´ – czyli szybciej ni˝ ludzka myÊl.

Najnowsze udoskonalenia
Technologia LeanSteer™ – nowa definicja intuicyjnego i precyzyjnego dzia∏ania. Segway PT praktycznie od poczàtku swojego powstania zadziwia intuicyjnà i prostà obs∏ugà. Ostatnie zmiany, zwiàzane z wprowadzeniem technologii LeanSteer™ sprawi∏y, i˝ teraz obs∏uga jeszcze bardziej opiera si´ na intuicji. Zmian´ kierunku jazdy wywo∏uje ruch drà˝ka kierownicy w lewo albo w prawo, co wynika z naturalnej sk∏onnoÊci organizmu do przechylania si´ w kierunku, w którym pragniemy jechaç. Tym samym technologia LeanSteer™ wyprzedza Twój ka˝dy ruch i naturalnie dostosowuje si´ do zamiarów kierowcy. Kontroler InfoKey™ -bezprzewodowy pilot do obs∏ugi Kontroler InfoKey™ stanowi po∏àczenie pilota oraz klucza do Segway’a wraz z centrum informacyjnym oraz alarmem. Ka˝dy z bezprzewodowych pilotów typu InfoKey ma swój w∏asny, unikalny kod umo˝liwiajàcy w∏àczenie lub zablokowanie konkretnego Segway’a PT. Mo˝na go zamontowaç na ràczce pojazdu, schowaç do kieszeni,

Ca∏a prawda o Segway’u
Jest akceptowany Segway PT zaprojektowany zosta∏

do wykorzystania wsz´dzie tam, gdzie mo˝na bezpiecznie spacerowaç. Wi´kszoÊç krajów i lokalnych samorzàdów (tak˝e w UE) dopuszcza jazd´ na Segway’u na chodnikach.

Niebywale oszcz´dny

Segway PT nap´dzany jest dwoma bateriami litowo-jonowymi. Wystarczy pod∏àczyç Segway’a do zwyk∏ego gniazdka elektrycznego, aby rozpoczàç ∏adowanie. Warto podkreÊliç fakt, i˝ nawet 15-minutowe ∏adowanie daje maszynie wystarczajàco energii, aby przejechaç oko∏o 1,5 km, zaÊ koszt ca∏odniowego ∏adowania baterii nie przekracza ceny pude∏ka zapa∏ek.

nosiç jak zegarek lub wisiorek na szyi. Gdy jest w∏àczony pokazuje informacje o poziomie na∏adowania baterii, pr´dkoÊci jazdy oraz stanie systemu, zaÊ u celu podró˝y mo˝na za jego pomocà aktywowaç alarm. System antykradzie˝owy W celu odstraszenia ewentualnych amatorów cudzego mnienia ka˝dy Segway PT zosta∏ wyposa˝ony w system antykradzie˝owy. Wystarczy wcisnàç przycisk aktywujàcy t´ funkcj´, a pojazd zostaje zabezpieczony. Od tego momentu ka˝dy ruch pojazdem czy te˝ próba jego podniesienia zaowocuje g∏oÊnym wyciem i wibracjami, zaÊ ko∏a zostanà zablokowane. JednoczeÊnie zostaje przes∏any sygna∏ do pilota InfoKey™ o próbie kradzie˝y. To naprawd´ skuteczna ochrona!

Prosty w konserwacji

Bezszczotkowe silniki Segway’a PT sà hermetycznie zamkni´te i tym samym nie wymagajà ˝adnych przeglàdów ani wymiany oleju. JeÊli chodzi o konserwacj´ wystarczy pami´taç o ∏adowaniu akumulatorów i kontroli ciÊnienia w oponach. To wszystko!

Godny zaufania

Wszystkie systemy w Segway’u zosta∏y zdublowane. W przypadku wykrycia awarii sprawne podzespo∏y przejmujà kontrol´ nad pojazdem nie doporowadzajàc do wypadku.

Najwy˝sza jakoÊç

Podczas etapu projektowania, nasi in˝ynierowie przeprowadzili miliony testów zarówno samego pojazdu, jak i poszczególnych jego komponentów. Wszystko po to, by otrzymaç najwy˝szà jakoÊç, solidnoÊç oraz trwa∏oÊç pojazdu. Wyprodukowno ju˝ tysiàce pojazdów Segway. Nie odnotowano jak dotàd ˝adnego groênego wypadku, spowodowanego przez urzàdzenie. To mówi samo za siebie!

w w w. s e g w a y . c o m . p l

Prostota kszta∏tu, wielorakoÊç zastosowaƒ.
Segway PT i2 stanowi doskona∏e po∏àczenie formy, funkcjonalnoÊci oraz przyjemnoÊci z jazdy. Dzi´ki temu np. za∏atwianie codziennych sprawunków jest proste jak nigdy dotàd. Nie trzeba martwiç si´ korkami, ani miejscem do parkowania. Segway’em mo˝na przejechaç nawet do 38 km z jednego cyklu ∏adowania baterii*, mo˝na pokonywaç proste przeszkody na drodze, a nawet – korzystajàc ze specjalnej opcji – bez wysi∏ku wciàgnàç go po schodach. A jeÊli zachodzi koniecznoÊç skorzystania te˝ z innego Êrodka transportu – bez problemu mo˝na w∏o˝yç i2 do baga˝nika samochodu lub te˝ spakowaç i przewieêç go pociàgiem lub samolotem. Istnieje tylko jedna rzecz, przed którà musimy Ci´ przestrzec – jazda na Segway’u uzale˝nia! Gdy tylko raz jej doÊwiadczysz – ciàgle b´dziesz szuka∏ sposobnoÊci, aby zrobiç to ponownie.

i2

Kierownica Kontroler InfoKey™ Âruba do regulacji wysokoÊci kierownicy

Dost´pne kolory:
Gloss White (Bia∏y) i Anodized Black (Czarny) Sygnalizacja ustawienia poziomu

Kontrolka ∏adowania baterii

Port ∏adowania

* zasi´g zale˝y od wagi kierowcy, stylu jazdy, ukszta∏towania terenu i warunków atmosferycznych.

Specjalne opony

Waga
47.7 kg

Opony
19” - 48 cm

Wymiary
63 cm x 63 cm w w w. s e g w a y . c o m . p l

Pr´dkoÊç
max 20 km/h

Zasi´g
do 38 km*

Zaprojektowany na bezdro˝a.
Ko∏a terenowego modelu x2 zosta∏y tak skonstruowane, aby zapewniç wygodnà i bezpiecznà jazd´ poprzez pofa∏dowania terenu, ˝wir, traw´ czy te˝ piasek. S∏owem – jazdy po bezdro˝ach! Specjalne modyfikacje oprogramowania zwiàzanego z „dynamicznà stabilizacjà” (ang. dynamic stabilization) oraz szersze opony, i wy˝sze umiejscowienie platformy nad pod∏o˝em sprawia, i˝ odtàd ˝adne bruzdy ziemi, strome górki czy te˝ kamienie, nie przeszkodzà Ci w przeja˝d˝ce. Zasi´g modelu x2 wynosi do 19km z jednego cyklu ∏adowania baterii, zaÊ specjalnie skonstruowane stalowe uchwyty u∏atwiajà wk∏adanie go do samochodu. Zatem jeÊli masz ochot´ na zapierajàcà dech w piersiach przeja˝d˝k´ po bezdro˝ach – oto zastrzyk adrenaliny dla Ciebie. Segway x2, który gotowy jest na ka˝de Twoje skinienie (dos∏ownie)!

x2

Kierownica Kontroler InfoKey™ Âruba do regulacji wysokoÊci kierownicy Ramy do podnoszenia i systemu Cargo Sygnalizacja ustawienia poziomu

B∏otniki odporne na zadrapania Kontrolka ∏adowania baterii

Port ∏adowania

Ko∏a terenowe
* zasi´g zale˝y od wagi kierowcy, stylu jazdy, ukszta∏towania terenu i warunków atmosferycznych.

Waga
54.4 kg

Opony
21” - 53 cm

Wymiary
67 cm x 84 cm w w w. s e g w a y . c o m . p l

Pr´dkoÊç
max 20 km/h

Zasi´g
do 19 km*

Segway na codzieƒ !
Âwiat ciàgle idzie do przodu! Zmieniajà si´ miasta, zmienia si´ spo∏eczeƒstwo, zmienia si´ tak˝e liczba mieszkaƒców miast. Nic wi´c dziwnego, ˝e rozwiàzanie problemu zakorkowanych ulic oraz ogromnych zanieczyszczeƒ powietrza staje si´ coraz bardziej naglàce. Odpowiedzià na te problemy jest Segway PT! Mo˝na si´ na nim poruszaç po chodnikach wraz z t∏umem pieszych. Z parkowaniem tak˝e nie ma problemu, gdy˝ mo˝na go wziàç ze sobà do pracy czy te˝ sklepu. Jadàc nim mo˝na bez trudu prowadziç rozmowy z przechodniami, w ∏atwy sposób nawiàzywaç nowe znajomoÊci. ZaÊ w specjalnie zamocowanej torbie przewieêç zakupy i inne potrzebne rzeczy. A wszystko to w przyjazny dla Êrodowiska i bardzo ekonomiczny sposób. Koszt ca∏odniowej jazdy na Segway’u nie przekracza kosztu pude∏ka zapa∏ek.

Pakiet

i2 Commuter
• torba mocowana na kierownicy • mini-zderzak do dodatkowej ochrony kierownicy • wygodne maty pod nogi, • nó˝ka parkingowa • linka zabezpieczajàca • naklejki odblaskowe • modu∏ do szybkiej regulacji wysokoÊci kierownicy • tylne Êwiate∏ko diodowe.

w w w. s e g w a y . c o m . p l

Segway dla przyjemnoÊci !
Ma∏o jest na Êwiecie rzeczy, które majà tak wiele zastosowaƒ, a jednoczeÊnie sà tak wspania∏e i przyjemne w u˝ytkowaniu. Niewàtpliwie nale˝y do nich Segway PT! Jazda na nim to niezapomniane prze˝ycie – zw∏aszcza, ˝e jego terenowa wersja x2 jest w stanie przemierzaç pustkowia i bezdro˝a, sam wyglàd zaÊ zapiera dech w piersiach. JeÊli wi´c pasjonujà Ci´ nowe technologie, uwielbiasz wysoki poziom adrenaliny, a jednoczeÊnie masz w sobie ˝y∏k´ podró˝nika - oto odpowiedê na Twoje marzenia! Cichy, bezpieczny i niepowtarzalny! Jazda na nim to jak szybowanie nad ziemià!

Pakiet

x2 Adventure
• torba mocowana na kierownicy z kieszeniami na butelk´ i inne drobiazgi • 5-watowa lampa LED (diodowa) • uchwyt na akcesoria • uniwersalne panele do mocowania ∏adunku • modu∏ do szybkiego demonta˝u drà˝ka • modu∏ do szybkiej regulacji wysokoÊci drà˝ka

w w w. s e g w a y . c o m . p l

Segway w s∏u˝bach mundurowych !
Segway PT jest idealnym narz´dziem dla funkcjonariuszy policji, stra˝y miejskiej i s∏u˝b ochrony. Przede wszystkim dlatego, i˝ g∏owa policjanta znajduje si´ kilkadziesiàt centymetrów nad t∏umem zapewniajàc lepszà widocznoÊç zarówno samego funkcjonariusza, jak i terenu patrolowanego. Jazda na Segway’u mo˝liwa jest wÊród przechodniów nawet w miejscach niedost´pnych dla samochodów i motocykli. A co najwa˝niejsze w tym samym czasie mo˝na spatrolowaç trzy razy wi´kszy teren, zaÊ samo postrzeganie s∏u˝b policji i ochrony jest du˝o lepsze. Segway PT sprawdzi si´ nie tylko w rejonach skupisk turystycznych, ale wsz´dzie tam, gdzie liczy si´ szybka reakcja lub interwencja. Nie bez znaczenia jest tak˝e, i˝ urzàdzenie to jest ciche i bardzo ekonomiczne.

Pakiet

i2 Police
• torba mocowana na kierownicy • mini-zderzak do dodatkowej ochrony kierownicy • uchwyt na akcesoria (np. na Êwiat∏a i syren´) • dolny system Cargo • tylne Êwiate∏ko diodowe • modu∏ do szybkiej regulacji wysokoÊci kierownicy • naklejki odblaskowe w w w. s e g w a y . c o m . p l

KorzyÊci:
• doskona∏a widocznoÊç nad t∏umem (g∏owa znajduje si´ 20 cm wy˝ej) • mo˝liwoÊç patrolowania trzykrotnie wi´kszego obszaru w tym samym czasie • skalowalna pr´dkoÊç dostosowana do warunków (od stania w miejscu do 20 km/h) • mniejsza, negatywna reakcja otoczenia w razie pilnej interwencji, gdy˝ jadàcy z pe∏nà pr´dkoÊcià Segway wzbudza mniejsze zainteresowanie ni˝ biegnàcy funkcjonariusz. • lepsze postrzeganie s∏u˝b policji i ochrony przez obywateli • ∏atwoÊç nawiàzywania kontaktów • mo˝liwoÊç patrolowania miejsc niedost´pnych dla samochodów i motocykli • mo˝liwoÊç szybszej interwencji • uÊmiech i zadowolenie funkcjonariusza

Pakiet

x2 Police
• torba mocowana na kierownicy • uchwyt do pod∏àczania Êwiate∏ i syreny • mini-zderzak do dodatkowej ochrony kierownicy • uniwersalne panele do mocowania ∏adunku • tylne Êwiate∏ko diodowe • modu∏ do szybkiej regulacji wysokoÊci kierownicy • naklejki odblaskowe

w w w. s e g w a y . c o m . p l

Segway w logistyce !
Segway jest wspania∏ym narz´dziem pracy wsz´dzie tam, gdzie do codziennych obowiàzków nale˝y ciàg∏e przemieszczanie si´. Na Segway’u mo˝na “chodziç” ponad trzy razy szybciej nie m´czàc si´ przy tym, mo˝na “wejÊç” wsz´dzie tam, gdzie cz∏owiek mo˝e wejÊç – do Êrodka biur, hal, wind – nie zsiadajàc z niego. Gdy mamy pakiet Cargo przewiezienie podr´cznego ∏adunku (do 18 kg) tak˝e nie stanowi problemu. Segway w zak∏adzie pracy naprawd´ si´ op∏aca! Oprócz presti˝u, satysfakcji i uÊmiechu na twarzy u˝ytkownika, wystarczy przeliczyç koszty zaoszcz´dzonego czasu i energii, a decyzja nasuwa si´ sama!

Pakiet

i2 Cargo
• pe∏ny system ram cargo • uniwersalne panele do mocowania ∏adunku • dwa wodoszczelne kufry z tworzywa sztucznego, zamykane na klucz • nó˝ka parkingowa • modu∏ do szybkiej regulacji wysokoÊci kierownicy

Segway na polu golfowym !
Po∏àczenie grania w golfa z jazdà na Segway’u daje podwójnà przyjemnoÊç i niesamowità satysfakcj´ ze sp´dzania wolnego czasu. Cicho i bezpiecznie pozwala przemieszczaç si´ od do∏ka do do∏ka, dostarczajàc mi∏ych wra˝eƒ w trakcie przeja˝d˝ki. Segway jest tak˝e êród∏em wielu korzyÊci dla w∏aÊcicieli i obs∏ugi pól golfowych – zwi´ksza iloÊç graczy na polu, ogranicza uszkodzenia pod∏o˝a, uatrakcyjnia wizerunek pola, zach´cajàc tym samym do gry nowych klientów.

Pakiet

x2 Golf
• specjalne niskociÊnieniowe opony, które nie niszczà darni • podstawka na kart´ wyników • uchwyt do kijów golfowych, który automatycznie umieszcza Twoje kije pionowo, po tym jak schodzisz z Segway’a • modu∏ do szybkiej regulacji wysokoÊci kierownicy . w w w. s e g w a y . c o m . p l

Akcesoria

Uczyƒ ze swojego Segway’a w∏asnà i niepowtarzalnà maszyn´ – wykorzystaj w tym celu akcesoria przeznaczone do zwi´kszenia bezpieczeƒstwa, funkcjonalnoÊci czy te˝ komfortu jazdy. Ogromny wybór opcji pozwoli Ci skonfigurowaç Segway’a w sposób, który uwzgl´dni Twoje indywidualne preferencje i oczekiwania.
Policyjna lampka wraz z syrenà Torba na kierownic´
Plastikowa obudowa, szereg kieszeni i przek∏adek, tak˝e zewn´trznych, gdzie mo˝na schowaç butelk´ wody czy telefon komórkowy. Bardzo ∏atwy sposób demonta˝u. P∏askie miejsce z przodu u∏atwiajàce nadruk np. logo firmy.

Silne Êwiat∏o diodowe, umo˝liwiajàce emitowanie naprzemiennie koloru czerwonego i niebieskiego. Wraz z g∏oÊnym sygna∏em dêwi´kowym zwi´ksza widocznoÊç interweniujàcej osoby.

Lampka diodowa 5-watowa przednia

Jedna z najmocniejszych lampek diodowych na rynku. Strumieƒ Êwietlny 120 lumenów. Pracuje w trzech trybach: mocym (6 godzin) ekonomicznym (12 godzin) migotania (40 godzin).

Kufer z tworzywa zaprojektowany przez firm´ GIVI

Bardzo mocny, wodoszczelny, zamykany na klucz. Szybki sposób demonta˝u. W zestawie razem z górnym stela˝em mocowanym do uniwersalego panelu Cargo.

Zderzak na kierownic´
Wykonany z najwy˝szej jakoÊci aluminium oraz wytrzymalego kauczuku chroni ràczk´ przed zadrapaniami i delikatnymi wgniecieniami.

Rampa wjazdowa.

PrzenoÊna, umo˝liwa szybkie wprowadzenie Segway’a do samochodu. Jednà cz´Êç opiera si´ o rant baga˝nika, a drugà zakotwicza si´ do ziemi, po czym spokojnie wprowadza si´ pojazd do góry.

Nó˝ka parkingowa

Umo˝liwia pozostawienie Segway’a w pozycji pionowej nawet kiedy nie jest w∏àczony. Wystarczy popchnàç nó˝k´ w dó∏, a ona automatycznie zablokuje si´. Koniec opierania pojazdu o Êcian´ lub k∏adzenia na ziemi.

¸adowarka zewn´trzna

Umo˝liwia ∏adowanie dwóch zapasowych baterii jednoczeÊnie. Wystarczajàco ma∏a aby wziàç jà ze sobà w podró˝, a na tyle uniwersalna, i˝ umo˝liwia ladowanie wszystkich rodzajów baterii wykorzystywanych w Segway’ach.

Modu∏ do szybkiego demonta˝u drà˝ka.

Z tym dodatkiem demonta˝ drà˝ka trwa dos∏ownie chwilk´ i nie potrzeba do niego ˝adnych narz´dzi. A Segway’a ze zdemontowanym drà˝kiem du˝o ∏atwiej umieÊciç np. w baga˝niku samochodu.

Modu∏ do regulacji wysokoÊci kierownicy.

Bez pomocy narz´dzi umo˝liwia szybkà zmian´ wysokoÊci kierownicy dostosowujàc jà do wzrostu u˝ytkownika pojazdu. Bardzo przydatny dodatek tak˝e dla tych, którzy cz´sto demontujà drà˝ek do transportu.

w w w. s e g w a y . c o m . p l

Segway of Poland
Bremex Sp. z o.o.
ul. Ciesielska 18 04-653 Warszawa tel. 0-22 872 15 27 fax 0-22 872 19 02 e-mail: info@segway.com.pl

w w w. s e g w a y . c o m . p l

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->