Zadatak: Napiši sledeće matematičke izraze u Pascalu

:

a) b) Rešenje: a) b) f:=sqrt(x+(sqr(x)*sqr(x)+sqr(x)*x-2)/cos(x)) f:=abs(x)+exp(-b*x)+cos(x)/sin(x)

Zadatak: Napiši sledeće matematičke izraze u Pascalu:

a) b)

f:= f:=

Rešenje: a) f:=sqrt(sqr(x)+(sqr(x)*sqr(x)*x+x+1)/sin(x)) b) f:=abs(x)+exp(-b*x)+sin(x)/cos(x)

Zadatak: Ako je promeljiva tac logička promenljiva napiši izraz da ona ima vrednost true, da se od odesečaka sa dužinama x, y i z može konstruisati trougao. Rešenje: Uslov da bi se konstruisao trougao je da je zbir bilo koje dve njegove stranice uvek veći od treće tj. if((a+b)>c) and ((a+c)>b) and ((b+c)>a) Zadatak: Neka je dat sledeći PASKALSKI kod: program test; var i,j: real; k: boolean; begin

i:= j mod 8; k:=i+1; j:=i-5; end. Koja su greška napravljena u pisanju programa (opiši) ? Rešenje: - operacija mod je dozvoljena samo na celim brojevima - kako je k logi~ka promenljiva onda ne sme bit k:=i+1 - na predzadnjoj instrukciji ne treba ; Zadatak: Napiši naredbu uslovnog prelaska kojom se za zadato x izračunava f po formuli:

Rešenje: if x >= 1 then f:=-2*x else if x > 1 and x < 5 then f:=sqrt(sqr(x)*x-2*x) else f:=abs(x); Zadatak: Napiši naredbu uslovnog prelaska kojom se za zadato x izračunava f po formuli:

Rešenje: if x <= 1 then f:-8*x else if x > -1 and x < 4 then f:=sqrt(sqr(x)+4*x) else f:=abs(x); Zadatak: Koju će vrednost imati promenljiva a nakon izvršavanja sledećih naredbi: a: = 1.56; if a < 1 then a: = a+1 else begin a: = a+4; a:=trunc(a)+7; a:=sqr(a)+10 end; a:=abs(a)+2;

Rešenje: Budući da je a veće od 1 to će se izvršiti instrukcija od if koje su pod else pa imamo: a=a+4=1.56+4=5.56 a=trunc(a)+7=trunc(5.56)+7=5+7=12 s=sqr(a)+10=12*12+10=144+10=154 na kraju dobijemo: a=abs(a)+2=sbs(154)+2=154+2=156 Zadatak: Koju će vrednost imati promenljiva a nakon izvršavanja sledećih naredbi: a: = 1.56; if a < 1 then a: = a+1 else begin a: = a+5; a:=round(a)+4; a:=sqr(a)+5 end; a:=abs(-a) + 2; Rešenje: Budući da je a veće od jedan izvršava se else deo if naredbe pa imamo: a=a+5=1.56+5=5.56 a=round(a)+4\round(5.56)+4=6+4=10 a=sqr(a)+5=10*10+5=105 i na kraju a=sbs(-a)+2=abs(-105)+2=105+2=107 Zadatak: Napisati program koji za uneseni napon U i struju I sa tastature sračunava otpor i snaga kola. Rezultat prikaži u formatu od 8 mesta sa 2 decimale. Rešenje: program prog; Uses CRT; var u,i,r,p : real; begin ClrScr; Write('Unesi napon U kola : '); ReadLN(u); Write('Unesi struju I kola : '); ReadLn(i); r := u/i; p := u*i; WriteLn('Otpor kola je : ',r:8:2,' Snaga kola je :',p:8:2); ReadLn End. Zadatak:

Neka je data jednačina =0. Promenljive a i b se unose sa tastature. Napiši program koji za svaku vrednost a i b daje rešenja jednačine. Rezultat prikaži u formatu od 8 mesta sa 2 decimale. Rešenje: Rešenje je jednačine x=-b/a pa će program izgledati kao: program prog; Uses CRT; var a,b,x : real; begin ClrScr; Write('Unesi parametar a : '); ReadLN(a); Write('Unesi parametar b : '); ReadLn(b); x := -b/a; WriteLn('Resenje jednacine je x=',x:8:2); ReadLn End. Zadatak: Neka se sa tastature unose celi brojevi n1, n2, i n3. Napiši program kojim se sračunava zbir samo negativnih brojeva. Rezultat prikaži u formatu od 5 mesta. Rešenje: Program izgleda ovako: program prog; Uses CRT; var n1,n2,n3,s : integer; begin ClrScr; Write('Unesi n1 : '); ReadLn(n1); Write('Unesi n2 : '); ReadLn(n2); Write('Unesi n3 : '); ReadLn(n3); s := 0; if n1 < 0 then s := s+n1; if n2 < 0 then s := s+n2; if n3 < 0 then s := s+n3; WriteLn('Zbir brojeva je s=',s:5); ReadLn End. Zadatak: Neka se sa tastature unose celi brojevi n1, n2, i n3. Napiši program kojim se sračunava ukupan broj negativnih brojeva. Rezultat prikaži u formatu od 5 celih mesta.

Rešenje: Program izgleda ovako: program prog; Uses CRT; var n1,n2,n3,s : integer; begin ClrScr; Write('Unesi n1 : '); ReadLn(n1); Write('Unesi n2 : '); ReadLn(n2); Write('Unesi n3 : '); ReadLn(n3); s := 0; if n1 < 0 then s := s+1; if n2 < 0 then s := s+1; if n3 < 0 then s := s+1; WriteLn('Ukupa broj negativnih brojeva je :',s:5); ReadLn End. Zadatak: Neka se sa tastature unose celi brojevi n1, n2, i n3. Napiši program kojim se sračunava zbir brojeva koji se nalaze u intervalu 3 do 7. Rezultat prikaži u formatu od 5 mesta. Rešenje: Program izgleda ovako: program prog; Uses CRT; var n1,n2,n3,s : integer; begin ClrScr; Write('Unesi n1 : '); ReadLn(n1); Write('Unesi n2 : '); ReadLn(n2); Write('Unesi n3 : '); ReadLn(n3); s := 0; if ((n1 >=5) and (n1 <= 7)) then s := s+n1; if ((n2 >=5) and (n2 <= 7)) then s := s+n2; if ((n3 >=5) and (n3 <= 7)) then s := s+n2; WriteLn('Trazeni zbir je:',s:5); ReadLn End. Zadatak:

Write('Unesi n2 : ').n2. Zadatak: Neka se sa tastature unose brojevi n1.n2. WriteLn('Trazeni zbir je:'.n3. Write('Unesi n2 : '). ReadLn(n3). if (n3 mod 7 = 0) then s := s+n3. Napiši program kojim se promenljivoj max dodeljuje najveća vrednost od unesenih brojeva. Zadatak: .max:8:2). ReadLn(n2). n2. Write('Unesi n3 : '). ReadLn(n1).s : integer. max := n1. WriteLn('Najveci uneseni broj je:'. Uses CRT.max : real. ReadLn(n1). Write('Unesi n1 : '). if (n3 >= max) then max := n3. var n1. Rezultat prikaži u formatu od 5 celihmesta. Uses CRT. i n3. Write('Unesi n1 : '). n2. if (n1 mod 7 = 0) then s := s+n1. ReadLn(n3). ReadLn End. begin ClrScr.Neka se sa tastature unose celi brojevi n1.s:5). Rešenje: Program izgleda ovako: program prog. i n3. ReadLn End. Write('Unesi n3 : '). begin ClrScr. Rešenje: Program izgleda ovako: program prog. Napiši program kojim se sračunava zbir brojeva koji su deljivi sa 7. s := 0. var n1. ReadLn(n2).n3. if (n2 mod 7 = 0) then s := s+n2. Rezultat prikaži u formatu od 8 mesta sa 2 decimalna. if (n2 >= max) then max := n2.

Write('Unesi n2 : '). WriteLn('sati = '. ReadLn End. Uses CRT. begin ClrScr. ReadLn End. Uses CRT.n3 : real. ' n2 = '.min. n3 := abs(n3) end.sat:5. n2 := abs(n2). ' minuta = '.n3:8:2). var n1. begin ClrScr. Rešenje: Program izgleda ovako: program prog. n2 := 2*n2.sek : integer. ReadLn(n1). ReadLn(n2).sat. Write('Unesi n3 : '). Write('Unesi sekunde : ').n1:8:2.Neka se sa tastature brojevi n1. ReadLn(n). n3 := 2*n3 end else begin n1 := abs(n1). Sračunaj koliko je to sati.sek:5). sat := n div 3600. Rešenje: Program izgleda ovako: program prog.n2:8:2. if ((n1 >= n2) and (n2 >= n3 )) then begin n1 := 2*n1. Zadatak: Putovanje između mesta A i B traje n sekundi. Write('Unesi n1 : '). n2.min:5.n2. i n3. ReadLn(n3). minuta i sekundi. min := sek div 60.' n3 = '. Napiši program kojim se ovi brojevi udvajaju ako je inače se svakom broju dodeljuje njegova apsolutna vrednost. sek := n mod 3600. WriteLn('n1 = '. sek := sek mod 60. var n. Zadatak: .' sek = '.

a :=round(a). Rešenje: Program izgleda ovako: case n1>n2 of true: n1 :=n1+5.dobar. case k mod 10 of 2.dovoljan. a :=a-7 end. navedeni niz naredbi zameni odgovarajućom case naredbom. var ocena : integer.44 a=round(a)=round(-1. 5 .nedovoljan. c) za uneseno k=234 rezultat operacije k mod 10 = 4 pa se izvršavaju sledeće instrukcije: a=a-3=1. if n1>n2 then n1 :=n1+5 else n1:=n2+3.56. . Zadatak: Neka se sa tastaure unosi uspeh učnika.6 : begin a:=-a. c) k = 234 d) k=416 Rešenje: a) za uneseno k=312 rezultat operacije k mod 10 = 2 pa se izvršavaju slede}e instrukcije: a=a+7=1. Napisati program kojim se za unetu ocenu ispisuje: 1 . 4 vrlodobar.44)=-1 d) za uneseno k=416 rezultat operacije k mod 10 = 6 pa se izvršavaju sledeće instrukcije: a=-a=-1. ako se unese a) k=312.8 : begin a := a-3. 9. 3 . b) k = 121.56 a=trunc(a)=trunc(8. false: n1 :=n2+3 end.Kolika će biti vrednost promenljive a ako se izvrši sledeći deo koda: a := 1.56 Zadatak: Neka je data sledeća if naredba. Uses CRT.56)=8 b) za uneseno k=121 operacija k mod 10 = 1 pa se vrednost promenljive a neće promeniti. Rešenje: Program izgleda ovako: program prog. 2 .56 a=a-7=-1. 1:. 4. a := trunc(a) end.3.56-7=-8.56+1=8.7: begin a := a+7.5.56-3=-1.odličan.

kolika će biti vrednost promenljive a posle izvršenja datog koda ? Rešenje: 1. for i :=1 to 5 do a :=a-i. prolaz: 4. dok će naredba a :=a-4 biti izvršena samo jednom. prolaz: a=a-i=-5-5=-10 i na kraju se izvršava naredba: a=a-4=-10-4=-14 Primetite da je u telu ciklusa samo naredba a := a-i koja će biti izvršena pet puta. 2: WriteLn('Dovoljan'). Write('Unesi oceun : '). 5: WriteLn('Odican').begin ClrScr. prolaz: 3. var s. s :=0. i : integer. a := 5. Zadatak: Napisati program koristeći instrukciju for kojom se računa zbir brojeva od 1 do 100 koji su deljivi sa 7 i sa 3. prolaz: a=a-i=5-1=4 a=a-i=4-2=2 a=a-i=2-3-=1 a=a-i=-1-4=-5 5. ReadLn(ocena). Uses CRT. Zadatak: Neka je data slede}a grupa naredbi. case ocena of 1: WriteLn('Nedovoljan'). end. . 3: WriteLn('Dobar'). 4: WriteLn('Vrlodobar'). Rešenje: Program za rešenje ovog zadatka je: program prog. a :=a-4. ReadLn End. begin ClrScr. prolaz: 2.

49.broj :'). for i:=1 to 100 do if ((i mod 7 =0) and (i mod 3 = 0)) then s :=s+i. 59. ReadLn End. ReadLn End. 69. Brojevi koji zadovoljavaju dati uslov su: 21. Napisati program kojim se sračunava njihov zbir i njihov proizvod. begin ClrScr.' .zbir:8:2. 19.i. i : integer. var s. Rešenje: Program za rešenje ovog zadatka je: program prog. proizvod :=1. 42. 63 i 84 čiji je zbir 210. Uses CRT. Rešenje: Program za rešenje ovog zadatka je: program prog. Brojevi koji zadovoljavaju ovaj uslov su 9. i : integer. 29. 79. proizvod : real. WriteLn('Trazeni zbir je '.' Proizvod je : '. Zadatak: Napisati program koristeći instrukciju for kojom se računa zbir brojeva od 1 do 100 čija je zadnja cifra 9. proizvod :=proizvod*i end. . zbir :=zbir+i. begin ClrScr. WriteLn('Zbir brojeva je '. zbir. Zadatak: Neka se sa tatature unosi 10 realnih brojeva. ReadLn(a).proizvod:8:2). 89 i 99 čiji je zbir 540. Uses CRT. WriteLn('Trazeni zbir je '. for i :=1 to 10 do begin Write('Unesi '. 39. var a.s:5).s:5). zbir :=0.for i:=1 to 100 do if ((i mod 7 =0) and (i mod 3 = 0)) then s :=s+i. s :=0.

n. Uses CRT.*n Napiši program koristeći instrukciju for kojom se računa faktorijel broja n unesenog sa tastature. i.(-1)nn za broj n koji se unosi sa tastature. Zadatak: Poznato je u matematici da je faktorijel nekog celog broja definisan kao: faktorije=n!=1*2*. Zadatak: Napisati program koristeći instrukciju for kojom se računa zbir niza koji je definisan kao: s=0-1+2=3+4. var zbir : real. faktorijel :=1. var faktorijel : real.faktorijel:13:2).' je = '. for i :=1 to n do begin faktorijel :=faktorijel*i end. Write('Unesi zadati broj n :'). Write('Unesi zadati broj n :').pred : integer. n. Primetite da je početni uslov za zbir nula. pred :=-1.ReadLn End. WriteLn('Faktorijel broja '.. ReadLn End.i : integer. for i :=1 to n do begin . Rešenje: Program za rešenje ovog zadatka je: program prog. Rešenje: Program za rešenje ovog zadatka je: program prog. begin ClrScr. zbir :=0. dok je to za proizvod 1.. ReadLn(n). begin ClrScr. Uses CRT.n.. ReadLn(n)..

pred :=-pred end. Zadatak: Neka je dat niz: s=sin(x)+sin2(x)+sin3(x)+. zbir := zbir+pro. Rešenje: Program za rešenje ovog zadatka je: program prog. j.zbir:8:2).1 a za paran 1. zbir :=0. WriteLn('Trazeni zbir niza je '.zbir:8:2). Primetite da smo za rešavanje ovog zadatka morali definisati promenljivu pred. pro. begin ClrScr. Write('Unesi zadati broj n :').. ReadLn(x). for i :=1 to n do begin pro :=pro*sin(x). a. WriteLn('Trazeni zbir niza je '. ReadLn End. n. var zbir.+sinn(x). k. c1: char.i2.. Uses CRT. var i.1 i u svakom ciklusu se manja i to za neparan i jednaka je . Zadatak: Napiši program kojim se određuju svi prosti brojevi od 3 do 1000 kao i njihov ukupan broj. Uses CRT. begin . x : real. Write('Unesi broj x :'). Rešenje: Program za rešenje ovog zadatka je: program prog.zbir := zbir+(pred)*i. Napisati program koristeći instrukciju for kojom se računa ovaj zbir ako se sa tastature unosi n i broj x. ReadLn End. koja može imati vrednost 1 ili . broj: integer. pro := 1. i : integer. ReadLn(n). end.

Kolike će biti vrednosti promenljivih s i i nakon napuštanja navedenog koda. WriteLn('Ukupno takvih brojeva : '. broj :=0. broj). WriteLn. WriteLn.7 i=i+3=-1+3=2 s=s+0. i :=-1. Writeln.7=3.7=1. broj :=broj+1.7=0. for k :=2 to j do begin i2 := i mod k. WriteLn. i :=i+3 end.5 .prolaz 5.prolaz 4.1 i=i+3=5+3=8 s=s+0.1+0. while s<4 do begin s :=s+0. end. end. s :=s+i. a :=0. end. WriteLn.7=1.f ReadLn(c1). end. Rešenje: 1.7+0.7=0+0.7=0.8 i=i+3=8+3=11 s=s+0. if i2 = 0 then a :=1.i). WriteLn(' PROSTI BROJEVI OD 1 DO 1000 ').ClrScr.7=2. WriteLn. if a=0 then begin Write(' '. Zadatak: Neka je data sledeća grupa naredbi: s :=0.prolaz s=s+0.8+0.7=2.4+0.7=2.7.4 i=i+3=2+3=5 s=s+0.prolaz 3. for i :=3 to 1000 do begin j := i div 2. prolaz 2.7=2.

prolaz s=s+0. s :=s+i.6=4.0 i nije manje od 4 ovog prolaza nema pa se izvršava instrukcija iza while ciklusa s :=s+i = 4. i :=1.5+0.6=3.prolaz s=s+0.6=2.6=1.4+0. Rešenje: .6=3. prolaz s=s+0. prolaz s=s+0.prolaz 3.6 i=i+2=1+2=3 2. Rešenje: 1. while s<4 do begin s :=s+0.6=2.7=4.6=2.6=1. i :=i+2 end.0 i=i+2=9+2=11 6.4 i=i+2=7+2=9 5.2 Zadatak: Neka je data sledeća grupa naredbi: s :=1. prolaz budući da je s = 4.0+11=15 Zadatak: Neka je data sledeća grupa naredbi: while a > b do begin c :=a*b.2 i=i+2=3+2=5 s=s+0.7=3. Kako će se izvršiti ova grupa naredbi. prolaz budući da je s = 4.2 i=i+3=14+3=17 7.prolaz s=s+0.8 i=i+2=5+2=7 4.6.6+0.2+0.8+0. c :=c+a end.i=i+3=11+3=14 6. Kolike će biti vrednosti promenljivih s i i nakon napuštanja navedenog koda.6=2.2+17=21.6=1+0.2 > 4 ovog prolaza nema pa se izvršava instrukcija iza while ciklusa s :=s+i = 4.

begin ClrScr. Ciklus će se završiti kada i dostigne vrednost od 1001 ali taj broj neće ući u zbir. Zadatak: Napiši program upotrebom while naredbe kojim se izračunava zbir niza za svaki broj n unesen sa tastature ako je dat niz: Rešenje: Program za rešenje ovog zadatka je: program prog. Uses CRT. end. while i < 1000 do begin zbir :=zbir+i. var zbir : real. zbir :=0. Zadatak: Napiši program kojim se sabiraju svi neparni brojevi od 100 do 1000 upotrebom while naredbe. Rešenje: Program za rešenje ovog zadatka je: program prog. i : integer. ReadLn(n). var zbir. Primetite da smo kao prvi neparni broj uzeli broj 101 a svaki sledeći neparni je za 2 veći od prethodnog. ReadLn End. n. Uses CRT.zbir:8:2). Write('Unesi broj n : ').i : integer. .Ako je a <= b tada instrukcije u telu ciklusa neće biti izvršenei nijedanput a ako je a > b program će trajno ostati u telu ciklusa takozvanom beskonačnom ciklusu. j : real. Inače traženi zbir je 247500. WriteLn('Trazeni zbir je '. begin ClrScr. i :=i+2. zbir :=0. i := 101.

while i <= 100 begin if ((i mod 4 = then zbir := if ((i mod 4 = then zbir := i :=i+1. Nakon toga se i uvećava za 1.6=2. end. i := 1. s :=s+i. Zadatak: Napiši deo koda upotrebom while instrukcije kojim se traži zbir brojeva od 1 do 100 deljivih sa 6 i 4.6=1.6=1+0. Brojevi od 50 do 60 ne ulaze u taj zbir. Zadatak: Neka je data sledeća grupa naredbi: s :=1. end.6 i=i+2=1+2=3 s=s+0. Kolike će biti vrednosti promenljivih s i i nakon napuštanja navedenog koda. Pokušaj da sa jednim if uslovom rešiš zadatak. WriteLn('Trazeni zbir niza je :'. i :=1. i :=i+1. ali taj član neće ući u zbir budući da je uslov zadovoljen. ReadLn End.6=1. do 0) and (i mod 6 = 0) and (i < 50)) zbir+i.i := 1. i :=i+2 until s=4. prolaz 2. Re{enje: 1. while i <= n do begin j :=1 /(2*i-1).6. 0) and (i mod 6 = 0) and (i > 60)) zbir+i.6+0. repeat s :=s+0.zbir:8:2). Rešenje: zbir :=0.prolaz s=s+0. Suština rešenja ovog zadatka je da sračuna član niza i doda na prethodnu sumu. zbir :=zbir+j. Ciklus se obnavlja sve dok i ne dostigne vrednost n+1.2 .

prolaz s=s+0. s :=s+i.7=0.7.1+0.7=4.7 i=i+3=-1+3=2 s=s+0.prolaz 5.4 i=i+2=7+2=9 4.7=2.prolaz 3.prolaz s=s+0.2+17=21.7=1.2. Rešenje: 1.5+0. Rešenje: . prolaz 2.7=3. 4.7=3.2 i=i+3=14+3=17 budući da je uslov zadovoljen to je s=s+i=4.2+0. Kolike će biti vrednosti promenljivih s i i nakon napuštanja navedenog koda.7=0.7=1.4+0.0+11=15 Zadatak: Neka je data slede}a grupa naredbi: s :=0.8+0.7+0. i :=-1.4+0.7=2.i=i+2=3+2=5 3. repeat s :=s+0.7=2.6=3.prolaz s=s+0. i :=i+3 until s=4.4 i=i+3=2+3=5 s=s+0.6=2.7=0+0.6=4.6=2.8 i=i+2=5+2=7 s=s+0.6=3.0 i=i+2=9+2=11 uslov je zadovoljen pa se napušta repeat ciklus pa će s biti: s=s+i = 4.8 i=i+3=8+3=11 s=s+0. prolaz s=s+0.8+0.2.7=2.6=2.1 i=i+3=5+3=8 s=s+0.prolaz Zadatak: Napiši program kojim se upotrebom repat instrukcije tražii zbir brojeva od 100 do 300 čija je zadnja cifra 7.prolaz 5.5 i=i+3=11+3=14 6.

i : integer. zbir :=0. Zadatak: Napiši program kojim se od datog prirodnog broja n formira broj sa istim ciframa ali u inverznom poretku.zbir:8:2). Uses CRT. i : integer. i := 100. n. Uses CRT. begin ClrScr. i := 1. i := i+1. ReadLn End. var zbir. j : real.zbir:8:2). repeat if (i mod 10 = 7) then zbir := zbir+i. repeat if (((i mod 4 = 0) and (i mod 6 = 0)) and ((i < 50) or (i > 60))) then zbir := zbir+i. var zbir : real. zbir :=0. ReadLn End.program prog. Rešenje: Program izgleda ovako: program prog. WriteLn('Trazeni zbir je :'. Uses CRT. Brojevi od 50 do 60 ne ulaze u taj zbir. WriteLn('Trazeni zbir je :'. Rešenje: program prog. var . Zadatak: Napiši program upotrebom repeat instrukcije kojim se traži zbir brojeva od 1 do 100 deljivih sa 6 i 4. i :=i+1 until i = 301. until i = 101. begin ClrScr.

i := 0.i:8). ReadLn End. i : integer. begin otpor := u/i. Rešenje: Program izgleda ovako: program prog. function otpor(u. n :=n div 10 until n = 0. begin ClrScr. i: real):real. i : integer.i:8). Write('Unesi broj n : '). var n. WriteLn('Trazeni broj je :'. Uses CRT. i := 0. WriteLn('Broj u binarnom obliku ima jedinica :'. repeat i :=i+n mod 2. begin . Uses CRT. i. repeat i :=i*10+n mod 10. ReadLn End. var u. r : real. Zadatak: Napiši program kojim se za zadati prirodan broj n utvrđuje koliko on ima binarnih jedinica ako je predstavljen u binarnom obliku. ReadLn(n). Zadatak: Neka se sa tastature unosi napon u i struja i. Write('Unesi broj n : '). Sračunati otpor kola r koristeći funkciju otpor.n. end. ReadLn(n). begin ClrScr. Rešenje: Program izgleda ovako: program prog. n :=n div 2 until n = 0.

WriteLn('Veci broj je : '. broj : integer. i). Write('Unesi broj n2 : '). var n1. . WriteLn('Otpor kola je : '. Zadatak: Neka se sa tastature unosi celi brojevi n1 i n2. Koristeći funkciju veci naći veći broj i prikazati ga. ReadLn End. var n1. n2. begin if n1 > n2 then veci := n1 else veci := n2. function veci(n1. Write('Unesi napon u : '). ReadLn(n2). ReadLn End. begin ClrScr. Uses CRT. n2.broj:5). n2: integer):integer. Zadatak: Neka se sa tastature unose četiri cela broja n1. r := otpor(u. n2). n2. end. broj : integer. Uses CRT. Write('Unesi struju i : '). n4. Koristeći funkciju veci iz prethodnog zadataka nađi najveći broj.r:8:3). n3 i n4. function veci(n1. Rešenje: Program izgleda ovako: program prog. ReadLn(n1). end.ClrScr. Rešenje: Program izgleda ovako: program prog. n3. Write('Unesi broj n1 : '). ReadLn(u). begin ClrScr. begin if n1 > n2 then veci := n1 else veci := n2. broj := veci(n1. n2: integer):integer. ReadLn(i).

c : boolean. b. ReadLn(n4). Write('Unesi broj n2 : '). b. b: real):real. a. WriteLn('Hipotenuza c je : '. Write('Unesi stranicu b : '). begin ClrScr. ReadLn End. n4)). ili 1. ReadLn(n3). c : real. end. begin . y. Zadatak: Neka se sa tastature unose celobrojne promenljive x i y koje mogu imati vrednost 0. WriteLn('Veci broj je : '. Zadatak: Neka se sa tastature unose stranice a i b pravougaonog trougla. veci(n3. broj := veci(veci(n1. b: boolean):boolean. Sračunati hipotenuzu c a za njeno izračunavanje koristi funkciju hipotenuza. var a. Rešenje: Program izgleda ovako: program prog. ReadLn(n1). Write('Unesi broj n3 : '). ReadLn(b). n2). function ekskluziv(a.broj:5). Uses CRT. ReadLn(a). ReadLn End. Uses CRT.Write('Unesi broj n1 : ').c:8:5). b). Write('Unesi stranicu a : '). ReadLn(n2). Rešenje: Program izgleda ovako: program prog. var x. begin hipotenuza := sqrt(sqr(a)+sqr(b)). Write('Unesi broj n4 : '). c := hipotenuza(a. Koristeći funkciju eksluziv sračunati vrednos izlaza za eksluzivno ili kolo. function hipotenuza(a. f : integer.

. if y = 0 then b := true else b := false. Nađi vrednost struje i kola. s. Zadatak: Neka se sa tastature unose vrednosti otpornika r1 i r2 koji su međusobno paralelno vezani i neka je dat napon kola u=100 volti. ReadLn(n). b). niz :=p1 end.ekskluziv := ((a and not b) or (not a and b)). Write('Unesi broj n : '). end. Uses CRT. p. end.. for j := 1 to i do p1 := p1*i. Write('Unesi ulaz y : '). p1 : real. function niz(i : integer):real. WriteLn('Zbir niza je : '. begin ClrScr. WriteLn('Vrednost funkcije je : '. Write('Unesi ulaz x : ').nn. ReadLn End. Zadatak: Neka se sa tastature unosi prirodan broj n. ReadLn(x). Otpor kola sračunaj u proceduri otpor i to korišđenjem lokalnih i globalnih promenjivih. s := 0. j : integer. ReadLn End.s:8:2).. c := ekskluziv(a. begin ClrScr. pri čemu se n-ti član niza računa u funkciji clan. ReadLn(y). if c = true then f := 1 else f := 0. i.f:3). if x = 0 then a := true else a := false. s := s+p. begin p1 := 1. Sračunaj zbir niza: s =1+22+33+. var n. Rešnje: Program izgleda ovako: program prog. for i := 1 to n do begin p := niz(i).

Uses CRT.Rešenje: Program izgleda ovako ako se koriste lokalne promenljive: program prog. Write('Unesi vrednost otpornika r2 : '). begin ClrScr. Write('Unesi vrednost otpornika r2 : ').i:8:2). var rr : real). WriteLn('Struja kola i je : '. . ReadLn(r2). procedure otpor. rr2 :real. var y1:real). Uses CRT. i : real. ReadLn End. var r1. otpor(r1. begin y1 := x1+trunc(x2)+round(x1)+x2. ReadLn(r1). begin rr := rr1*rr2/(rr1+rr2). WriteLn('Struja kola i je : '. Zadatak: Neka je data procedura račun: procedure racun(x1. ReadLn(r2). end. i := u/r.i:8:2). otpor. Write('Unesi vrednost otpornika r1 : '). end. const u=100. i := u/r. begin r := r1*r2/(r1+r2). r2. var r1. r. ReadLn End. r. ReadLn(r1). const u=100. r2. i : real. procedure otpor(rr1. x2 : real. r). r2. begin ClrScr. Ako se koriste globalne promenjive program bi izgledao kao: program prog. Write('Unesi vrednost otpornika r1 : ').

Write('Unesi vrednost x. Zadatak: Neka je data sledeći paskalski program: program prog.5 Zadatak: Neka je sa tastature unose realne promenljive x i y. ReadLn(x. begin ClrScr. ReadLn End. begin y1 := sqrt(x1+(sqr(x1)-x2)/(sqr((x2)-x1))).f).8)+round(1.8=8. var y1:real). .7+2+2+2. f : real. Uses CRT. koja će biti vrednost promenljive z.y.7 i 2. funk(x. WriteLn('Vrednost promenljive f je : '. 1 onda se u proceduri racun sracuna: y1=1+trunc(1)+round(1)+1=1+1+1+1=4 što će biti pridružueno promenljivoj z.8 onda ćemo imati: y1=1.y).y. 1 b) 1.8 Rešenje: a) ako se unese 1.end.7 2. procedure funk(x1.z).8=1.7+trunc(2. ako se unese: a) 1. i neka se funkcija f računa po formuli: Napisati program kojim se u proceduri funk data funkcije. b) Ako se unese 1. end. y. i neka se ona iz programa poziva sa: racun(x. Uses CRT. x2 : real.f:8:2). var x. Rezultat prikaži u glavnom programu. Rešenje: Program izgleda ovako: računa vrednost program prog.7)+2. y : ').

var y1. s2. ReadLn End Kolika će biti vrednost promenljivih z i z1 ako se unese: a) 1 1 b) 4 5 Rešenje: a) ako se unese 1. y :=z1. Ponovi račun tako da se drugo vozilo kreće za 5 km/sat brže. tt : real).y).z1:8:2). Sračunaj u proceduri put vreme kada će se ona susresti i dužinu puta s1 i s2 koja su ona pojedinačno prešla. end.y. ss : real. 1 onda se u proceduri racun sračuna u prvom pozivu: y1=1+sqr(1)+sqr(1)=3 y2=x1*x2=1*1=1 u drugom pozivu ulazni paramteri procedure su 3 i 1 pa će biti: y1=3+sqr(1)+sqr(3)=3+1+9=13 y2=3*1=3 c) rešenje je: z=2470. WriteLn('Vrednost promenljivih z i z1 je : '. x :=z. ss2. const s=90.z:8:2. racun(x.var x. v2. s1. var v1. y. vv2. z. begin y1 :=x1+sqr(x2)+sqr(x1). begin ss1 :=vv1*ss/(vv1+vv2). var ss1.' '. x2 : real.z1).z1).z.z. Uses CRT. y2 : real). y : '). y2 :=x1*x2. z1 : real. begin ClrScr. racun(x. Write('Unesi vrednost x.y. Rešenje: Programa za rešenje zadatka je: program prog. Prvo vozilo se kreće brzinom v1 a drugo v2 kilometara na sat. procedure racun(x1. . ReadLn(x. procedure put(vv1. z1=900 Zadatak: Neka su data dva mesta A i B čija je međusobna udaljenost s=90 km i neka se iz mesta A i B krene vozila u isto vreme. t : real.

s1. Tada je i=i-1=0-1=-.v2. WriteLn('Put s1 je: '. pitan(i. end. begin ClrScr. pa se poziva procedura pitan(0. Ulaskom u proceduru i=2. pitan(i.v2). j). ' s2 je: '. 4). begin if i >= 0 then begin i := i-1. ' s2 je: '. c : char.j=j+2=2+3=4. WriteLn('j je: '. var j: integer).t:8:2). j := 0. ReadLn(i).j=j+2=4+2=6. put(v1. tt := ss1/vv1.s2. Poziv procedure je sada pitan(1.s1:8:2.t).Razmotrimo slučaj pod a. Write('Unesi i : '). WriteLn('Put s1 je: '.v2. v2 :=v2+5.t:8:2). end. put(v1. ' vreme susreta: '. 2) pa je i=i-1=1-1=0.j=j+2=0+2-2. ' vreme susreta: '. s. j := j+2 . end.s2. pa će biti i=i-1=2-1. procedure pitan(i : integer.s2:8:5.j:5). Zadatak: Neka je data sledeći paskalski program: program prog. Uses CRT.s1.ss1. Write('Unesi brzine v1 i v2 : '). s. 6) svojim pozivom se završava budući da je i < 0 pa je rezultat j=6. j : integer.j).s1:8:2. ReadLn End. ReadLn(v1.s2:8:5. . j=0.ss2 :=ss .t). begin ClrScr. ReadLn End. Procedura pitan(-1. Kolika će biti vrednost promenljive j ako se unese: a) i=2 b) i=5 c) i=-1 Rešenje: U ovom slučaju se radi o takozvanim rekurzivnim procedurama koje poizvaju samu sebe. var i.

for i := 100 to 200 do if (i mod 7 = 0) then ss1 := ss1+i. Proveri !! rezultat je j=0. zbir(s). Uses CRT. for i := 1 to 20 do begin . Primetite da procedura zbir koristi samo izlazne paramtre. end. b) Maksimalni član niza c) indeks najvećeg člana niza. ReadLn End. Uses CRT. sr := 0. i. U njoj su definisane i lokalne varijable. var s : integer.s:5). var i. s1 :=ss1. ss1 : integer. Rešenje: program prog. Napiši program kojim se izračunava: a) Srednja vrednost niza xx. begin ClrScr. type niz=array[1.. max := xx[1]. Zadatak: Neka je dat niz xx od od 20 elemenata. sr. var xx : niz. begin ss1 := 0. Rezultat prikaži u glavnom programu Rešenje: Program za rešenje je: program prog.j : integer. Zadatak: Napisati program kojim se u proceduri zbir traži suma brojeva deljivih sa 7 od 100 do 200. procedure zbir(var s1: integer).c) d) rezulat je j=12. max : real. WriteLn('Trazeni zbir je: '. begin ClrScr.20] of real.

begin ClrScr. if max < xx[i] then begin max := xx[i].' clan : '). Write('Unesi broj clanova niza :'). s : real. type niz=array[1. WriteLn('Srednja vrednost niza je: '. Zadatak: Neka je dat niz yy od 20 članova. var yy : niz.. s : real. WriteLn('Zbir pozitivnih clanova nizaj je: '. Napisati program kojim se računa zbir članova niza koji su deljivi sa 3 i 7. Uses CRT. i. i : integer. n: integer. Rešenje: program prog.i:3.. ReadLn(xx[i]) . var xx : niz.20] of real. Rešenje: program prog.s:8:5). for i := 1 to n do begin Write('Unesi . Napiši program kojim se računa zbir pozitivnih članova niza. ReadLn End.'.j:5). WriteLn('Indeks najveceg clana je: '.max:8:5). type niz=array[1. j := i end. for i := 1 to 20 do if yy[i] > 0 then s := s+ yy[i]. sr := sr/20. end. begin ClrScr. Uses CRT. WriteLn('Najveci clan niza je : '.100] of integer. s := 0. ReadLn End. ReadLn(n).sr:8:5). Zadatak: Neka je dat niz xx od n elemenata.sr := sr+xx[i].

br: integer. Zadatak: Neka su data dva niza xx i yy od po pet članova. WriteLn('Trazeni broj clanova niza je: '.end. for i := 1 to n do if (xx[i] mod 3 = 0) and (xx[i] mod 7 = 0) then s := s+xx[i]. i. Napisati program kojim se računa broj članova niza koji se nalaze u intervalu -1 < xx[i] < 7 Rešenje: program prog. Napiši program kojim se računa ukupan broj parova nizova koji na istom indeksu imaju jednake elemente.100] of real. Zadatak: Neka je dat niza yy od n elemenata. ReadLn(n). ReadLn End. Uses CRT.'. WriteLn('Zbir trazenih clanova niza je: '. for i := 1 to 5 do begin . n. type niz=array[1. begin ClrScr. Rešenje: program prog. type niz=array[1. var yy : niz.i:3. for i := 1 to n do if (yy[i] > -1) and (yy[i] < 7) then br := br+1. br := 0. s := 0. for i := 1 to n do begin Write('Unesi . i. ReadLn(yy[i]) end. yy : niz. Uses CRT.br:5). ReadLn End. begin ClrScr... var xx. br: integer.' clan : '). Write('Unesi broj clanova niza :').s:8:5).100] of real.

Napiši program kojim se formira ovaj niz ako je: a[1]=a[0]*a[0]. WriteLn('Trazeni broj parova je: '. ReadLn(yy[i]) end.Write('Unesi .. for i := 1 to 5 do if (xx[i] mod 2 = 0) then begin yy[j] := xx[i].i:3. for i := 1 to 5 do begin Write('Unesi . j := 1. Zadatak: Neka je dat niza a od 9 elemenata pri čemu se njegov prvi član a[0] unosi sa tastature. WriteLn('Novodobijeni niz je:'). WriteLn. type niz=array[1.i:3. i.5] of integer. Uses CRT. a[2]=a[0]*a[1].' clan niza xx : '). j: integer. br := 0. for i := 1 to j-1 do WriteLn(yy[i]).8] of real. yy : niz.' clan niza xx : ').'. ReadLn End.' clan niza yy : '). .. Rešenje: program prog. type niz=array[0.'. begin ClrScr. for i := 1 to 5 do if (xx[i] = yy[i]) then br := br+1. Napiši program kojim se formira niz yy od elemanata niza xx koji su parni. for i := 1 to 5 do begin Write('Unesi ... ReadLn End..i:3. . Uses CRT.br:5). Zadatak: Neka je dat niza xx od 5 elemenata.a[8]=a[7]*a[6] Rešenje: program prog. j :=j+1 end. ReadLn(xx[i]) end. ReadLn(xx[i]) end. var xx.'.

WriteLn('Trazeni zbirje: '. a[1] := sqr(a[0]). begin ClrScr.var a : niz.' clan niza a : '). j: integer. ReadLn(a[i]) end. ReadLn(a[0]). Napiši program kojim se sračunava ukupan broj brojeva koji su međusobno jednaki. Uses CRT. Uses CRT. i := 2.i:3. s : real..10] of real. . WriteLn('Dobijeni niz je:'). var a : niz. WriteLn. i. ReadLn End. type niz=array[1.'. i: integer. while i < 11 do begin s := s+a[i]. i := i+2 end. ReadLn End.s:8:5). Napiši program kojim se sračunava zbir članova niza sa parnim indeksom. Zadatak: Neka je dat niz a od 10 elemeneta. Rešenje: program prog. begin ClrScr. Rešenje: program prog. for i := 1 to 10 do begin Write('Unesi . for i := 2 to 8 do a[i] := a[i-1]*a[i-2]. Zadatak: Neka je dat niza a od 10 elemeneta. for i := 0 to 8 do WriteLn(a[i]:8:5). Write('Unesi clan niza a[0] :').

l.type niz=array[1. c[j] := 1. k. Nakon unosa člana niza stavi taj član na mesto u nizu tako da niz bude sortiran u rastućem redosledu. Prilikom rešenja ovog zadatka morali smo uvesti dodatni niz c od 10 elemenata. WriteLn('Ukupan broj jednakih brojeva je: '. k := 0. i.50] of integer. . ReadLn(n). begin ClrScr. for i := 1 to 9 do begin for j := i+1 to 10 do if (c[j] = 0) and (a[i]=a[j]) then begin br := br + 1. for i := 1 to 10 do c[i] := 0. i. var x :array[1. Ovaj niz se koristi da ne bi duplo brojali već obrađene brojeve. ReadLn End. for j := 1 to 10 do if c[j] = j then br :=br+1.. Zadatak Napiši program koji se unos članovi niza. U slučaju ako je taj član niza već uzet na to mesto u nizu c se postavlja jedinica. Rešenje: program x1. čiji su članovi na početku postavljeni na nulu.'. ReadLn(a[i]) end. for i := 1 to 10 do begin Write('Unesi . Uses Crt. var a. j.br:5). c : niz.' clan niza a : ').i:3. n. Budući da se prvi broj koji je jednak nekom drugom ne bi uzimao u ukupan broj brojeva jednakih to smo na kraju programa ispitali pozicije matrice c i u slučaju ako je c[j]=j to znači da na tom mestu ima jednak broj pa smo dobijeni zbir uvećavali za 1. p : integer. br: integer. end. pa je uslov da se uzima član da je c[j]=0. WriteLn. j. WriteLn. br := 0. WriteLn('UNESITE CLANOVE NIZA').10] of real.. c[i] := i end. Begin Write('Unesite broj clanova niza :').

For i :=1 to n do WriteLn('x['.' matrice :'). WriteLn('Sortirani niz'). for j := 1 to 5 do Read(a[i. s : real. var a : niz.l. 1.s:8:5). for i := 1 to 4 do begin Write('Unesi vrstu . i koliki je taj zbir. j. begin ClrScr. For i:= 1 to l-1 do Begin For j:=i+1 to l do if x[i] > x[j] then begin p :=x[i]. Uses CRT. ReadLn(c).4. Zadatak: Neka je data matrica b sa 5 vrsta i 5 kolona.'. c : char. Rešenje: program prog. WriteLn. WriteLn('Zbir svih elemanata matrice a je: '. End. Readln end. Napiši program kojim se sračunava koja kolona ima najveći zbir. Rešenje: .j]) end.']= ').i. Zadatak: Neka je data matrica a od 4 vrste i 5 kolona. s := 0.']= '. End..5] of real.j] end.i:3. for i := 1 to 4 do begin for j := 1 to 5 do s := s+a[i. i. type niz=array[1. ReadLn(x[l]). x[j] :=p End.x[i]). End. Napiši program kojim se sračunava zbir svih članova date matrice. x[i] :=x[j].for l :=1 to n do Begin Write('x['. k: integer..

5] of real.. j: integer. for i := 2 to 5 do if max < c[i] then begin max := c[i]. Uses CRT. Uses CRT. max := c[1].5] of real. s : real. c[j] := s. WriteLn('Ta je kolona : '. 4]+. cc : char. ReadLn(cc). Za rešenje ovog zadatka uveli smo pomoćni niz c koji ima 5 članova a njegovi pojedinačni članovi su zbirovi pojedinih kolona matrice b. i. 1.. var b : niz... 1]. s. End. Napiši program kojim se sračunava zbir svih članova date matrice po sporednoj dijagonali tj. for j := 1 to 5 do begin s := 0. for i := 1 to 5 do begin Write('Unesi vrstu .j]) end. max : real. j: integer. . begin ClrScr. type niz=array[1.i:3.5. type niz=array[1.5. var b : niz.max:8:5). for i := 1 to 5 do s := s+b[i. 1. Nakon dobijanja niza c tražimo najveći član i njegov indeks što je rešenje zadatka.+a[5.j:5). WriteLn('Zbir najvece kolone je: '. for j := 1 to 5 do Read(b[i. end. niz1=array[1.. Zadatak: Neka je data matrica b sa 5 vrsta i 5 kolona.'.. cc : char. Rešenje: program prog. j := i end..program prog.5]+a[2. c : niz1.j]. i. : s=s[1.' matrice :').5] of real.

for i := 1 to 5 do begin Write('Unesi vrstu . Writeln. c1: char. broj2: integer. begin ClrScr.10] of integer. ReadLn(cc).. WriteLn.6-i]. WriteLn. a: tab1. end.10] of integer. j := 10.i:2. c:tab3.']='.s:8:5). j.j]) end. k. WriteLn. WriteLn. Rešenje: program prog.i:3. for i := 1 to 5 do s := s + b[i. end. ReadLn(c1).' matrice :'). for i :=1 to 10 do begin c[i] :=a[i]*b[j]. for i := 1 to 10 do begin Write('Unesi elemente a i b '.. ' : '). Prikaži dati niz. . tab2=array[1. b[i]). WriteLn('Trazeni zbir je: '. ReadLn(a[i]. c[2]=a[2]*b[9] .begin ClrScr. b: tab2..10] of integer.'.c[i]). for j := 1 to 5 do Read(b[i. Uses CRT. broj1. for i :=1 to 10 do WriteLn('c['. End. var i. WriteLn(' Prikaz rezultata'). j := j-1. Zadatak: Napiši program kojim se unose elementi nizova a i b koji imaju po 10 članova. type tab1=array[1. tab3=array[1. Formiraj niz c kao: c[1]=a[1]*b[10].i:2. s := 0...

WriteLn. WriteLn. i]). end. for i := 1 to 5 do begin Write('Unesi elemente matrice A. end. .. Rešenje: program prog. WriteLn('Ukupan zbir takvih elemanata je : '. 1. zbir:10). Writeln. zatim se od toga niza formira matrica b koja ima 3 vrste i četiri kolone. j]. zbir: integer. vrste '.5] of integer. j] mod 7 = 0) and (a[i.. Zadatak: Napiši program kojim se učitava matrica a dimenzija 5 x 5. j] mod 2 = 0)) then zbir := zbir + a[i. j. for j := 1 to 5 do begin Read(a[j.. Prikaži matricu b kao rezultat. WriteLn. end. Uses CRT. ' : '). a: tab1. i:2. ReadLn(c1). begin ClrScr. Zadatak: Napiši program kojim se unose elementi niza a od 12 elemenata. Rešenje: program prog. var i. end. zbir := 0. for i :=1 to 5 do for j := 1 to 5 do begin if ((a[i.5.12] of real. type tab1=array[1. WriteLn. type niz=array[1. c1: char. Uses CRT. Nađi zbir brojeva deljivih sa 7 i sa 2 u okviru date matrice.end. WriteLn.

Zadatak: Neka je data matrica a sa 3 vrste i 4 kolone. cc : char. Rešenje: program prog. k := 1. Read(a[i]) end. j.4] of real. End. kao i vrsta i kolona gde se on nalazi.3. k: integer. max : real.j]:5:2.'. WriteLn('Trazena matrica je: ').' '). end.' matrice :'). i. end. if (i > 8) and (i < 13) then k := 3.4] of real. if i = 9 then j := 1.1. var a : niz.i:3. Napiši program kojim se nalazi najveći član te matrice..3.niz1=array[1. j := j+1.1. k. cc : char. for i := 1 to 3 do begin Write('Unesi vrstu . begin ClrScr.' niza :'). for i := 1 to 12 do begin if (i > 4) and (i < 9) then k := 2. begin ClrScr. i. for i := 1 to 12 do begin Write('Unesi clan . for j := 1 to 4 do Write(b[i. j]) end.'.. Uses CRT.. . ReadLn(cc). for j :=1 to 4 do Read(a[i. type niz=array[1.i:3. b : niz1. k1: integer. if i = 5 then j := 1. j := 1. b[k. j.. for i := 1 to 3 do begin WriteLn.j] :=a[i]. var a : niz.

Napiši program kojim se sabiraju ta dva velika broja formiranjem niza c. . ' i koloni : '. b[i]). Koristeći dato rešenje saberi: 99999 99999 88888 88888 Rešenje: program prog. c1: char. pren :=0. end. end else pren :=0. čiji su elementi pojedinačne cifre proizašle kao rezultat tog sabiranja. pren: integer. j].. for i := 1 to 3 do begin for j := 1 to 4 do if max < a[i.j]. if pren = 1 then c[11] :=1 else c[11] :=0. k := 1. if c[i] > 10 then begin c[i]:= c[i]-10. begin ClrScr. End. c: tab2.max :=a[1. WriteLn. end. end. ReadLn(cc). pren:=1. max:8:5). Zadatak: Neka su dati nizovi a i b dimenzija 10 mesta čiji su elementi pojedinačne cifre dva broja od 10 cifara. a. ' : '). WriteLn('U vrsti : '. WriteLn. Uses CRT. for i :=1 to 10 do begin c[i]:=a[i]+b[i]+pren. Read(a[i]. WriteLn. k1 := 1. k1 := j end.10] of integer. pozic. i:2. tab2=array[1. k := i. for i := 10 downto 1 do begin Write('Unesi brojeve a i b za sabiranje. WriteLn('Najveci clan je matrica je: '. k. type tab1=array[1.j] then begin max := a[i.11] of integer.k1:5). Writeln.. j. var i.k:5. '. b: tab1.

. Write('Unesi znak koji se trazi : ').end WriteLn(' Prikaz rezulatata').end. WriteLn. Write (' else begin write (' '). ReadLn(cc). k:=11. WriteLn('Ukupno pojavljivanja datog znaka :'. znak : string. ReadLn(znak). end. for i :=k downto 1 do begin Write (c[i]). for i := 1 to length(recen) do begin if znak=recen[i] then broj := broj + 1. WriteLn('-----------------'). End. Write('Unesi ulaznu recenicu : '). begin ClrScr. if c[11] = 0 then begin k :=10. end. WriteLn. broj. ReadLn(recen). end. Uses CRT. WriteLn. WriteLn. for i := 10 downto 1 do begin if i = 10 then Write (' +'). broj := 0. end. broj:5). var recen : string. '). cc : char. for i := 10 downto 1 do begin if i = 10 then Write(' '). i: integer. Write (b[i]). Rešenje: program prog. end. ReadLn(c1). Zadatak: Napiši program kojim se unosi ulazna rečenica recen kao i znak(slovo). a zatim određuje ukupan broj ponavljanja toga znaka u datoj rečenici. Write (a[i]).

Uses CRT. broj. var recen : string. U datoj rečenici umesto slova 'd' upiši slovo x i prikaži novodobijeni string. ReadLn(cc). Rešenje: program prog. Zadatak: Napiši program kojim se unosi ulazna rečenica recen. cc : char. Zadatak: Napiši program kojim se unosi ulazna rečenica recen. end.1)). recen). ReadLn(recen). Write('Unesi ulaznu recenicu : '). . ReadLn(recen). Uses CRT.i. End. Rešenje: program prog. i. ReadLn(cc). cc : char. 1). Write('Unesi ulaznu recenicu : '). End. begin ClrScr. WriteLn('Nova recenica je : '. for i := 1 to length(recen) do begin WriteLn(copy(recen. for i := 1 to length(recen) do begin if 'd' = recen[i] then delete(recen. U datoj recenici izbriši slovo 'd' i prikaži novodobijeni string. Unesenu rečenicu prikaži slovo po slova u novom redu.Zadatak: Napiši program kojim se unosi ulazna rečenica recen. begin ClrScr. end. WriteLn. WriteLn. i: integer. i: integer. var recen : string. broj.

Rešenje: program prog. recen). i: integer. begin ClrScr. End. end. j := j+1 end. if (recen[i]=')') and (ind = 1) then ind := 0. cc : char. ReadLn(recen). var recen. WriteLn('Nova recenica je : '. j). Zadatak: Napiši program kojim se unosi ulazna rečenica recen. ReadLn(recen). ReadLn(cc).recen. cc : char. 1). j: integer. recen1). var recen : string. WriteLn. WriteLn. begin ClrScr. j := 1. End.Rešenje: program prog. U datoj recenici izbriši deo stringa koji nalazi između malih zagrada i prikaži novodobijeni string. recen1 : string. end.i) end. if ind = 0 then begin insert(recen[i]. i. recen1. ind := 0. i. WriteLn('Nova recenica je : '. broj. Uses CRT. ind. for i := 1 to length(recen) do begin if (recen[i]='(') and (ind = 0) then ind := 1. Uses CRT. Write('Unesi ulaznu recenicu : '). ReadLn(cc). insert('x'. Write('Unesi ulaznu recenicu : '). . for i := 1 to length(recen) do begin if 'd' = recen[i] then begin delete(recen.

Rečima smatraj deo slova jedno do drugog razmaknut prazninama. begin . a zatim odredi broj reči u rečenici. broj:3). WriteLn('Ukupno reci u recenici je : '.. var i. End. i. ReadLn(cc). c: char. WriteLn. Uses CRT. Rešenje: program prog. Zadatak: Napiši program kojim se unosi u tabelu a 20 prezimena i imena učenika. broj1. j.10] of string[20]. cc : char. begin ClrScr. Ako u unesenom stringu naiđemo na otvorenu zagradu indikator se postavlja na 1 i zabranjuje dalje prenošenje u izlaznu rečenicu.Za rešenje ovog zadatka koristili smo varijablu ind koja je na početku programa bila postavljena na nulu. a: ucenici. Pojavljivanje zatvorene zagrade dozvola za prenošenje se nastavlja tj. Brojač je postavljen na 1 radi zadnje reči u rečenici kod koje nije zadovoljen navedeni uslov. end. type ucenici=array[1. broj: integer. Ako ga ima to je reč i brojač se uveđava za 1. broj2: integer. ind se postavlja na nulu. Zadatak: Napiši program kojim se unosi ulazna rečenica recen. for i := 1 to length(recen) do begin ')) if (recen[i]=' ') and not (pred(recen[i]=' then begin broj := broj + 1 end. var recen : string. Nađi koliko ima Milanovica i koliko ima Jelena? Rešenje: program prog. Write('Unesi ulaznu recenicu : '). k. Suština rešenja ovog zadatka se nalazi u tome što ispitujemo uslov da li se pre praznine nalazi neki karakter. ReadLn(recen). Uses CRT. broj := 1.

c1: char. broj1 := 0. k := pos('Jelena'. :='5'. :='8'. :='3'. :='9'. WriteLn. WriteLn('Ukupno Jelena : '. ReadLn(a[i]). slovo: char. if not (j = 0) then broj1 := broj1+1. ' : '). :='7'. :='0'. :='6'. j. end. linija: string[14]. Zadatak: Napiši program heksadecimaln broj. ReadLn(c). broj2). :='4'.i:2. broj2 := 0. broj1). i2. Rešenje: program prog. var i. WriteLn('Unesi broj za Read(i). a: integer. :='1'. WriteLn. Writeln. i :=i div 16.ClrScr. for i := 1 to 10 do begin Write('Unesi prezime i ime '. a[i]). if not (k = 0) then broj2 := broj2+1. WriteLn('Ukupno Milanovica : '. repeat i2 :=i mod 16. end. for i :=1 to 10 do begin j := pos('Milanovic'. WriteLn. if i2 =0 then slovo if i2 =1 then slovo if i2 =2 then slovo if i2 =3 then slovo if i2 =4 then slovo if i2 =5 then slovo if i2 =6 then slovo if i2 =7 then slovo if i2 =8 then slovo if i2 =9 then slovo kojim se uneseni ulazni broj konvertuje u pretvaranje : '). begin ClrScr. end.a[i]). :='2'. Uses CRT. . linija :=''. Writeln.

Uses CRT. Rešenje: program prog. i. rewrite (a). Var s. insert(slovo. assign(a. WriteLn. type broj=file of integer. WriteLn.if i2 =10 then slovo :='A'. if i2 =11 then slovo :='B'. close (a). for i := 1 to 10 do begin write(a. if i2 =14 then slovo :='E'. WriteLn('Broj u heksa kodu : '. Uses CRT. if i2 =15 then slovo :='F'. 1). end.linija. a : broj. n : integer. ReadLn(c1). Zadatak: Napiši program kojim se iz prethodno formirane datoteke a nalazi zbir svih upisanih brojeva.dat').'c:\brojevi. linija). type broj=file of integer. WriteLn('Formirana je datoeka a'). Var a : broj. if i2 =12 then slovo :='C'. Rešenje: program prog. i) end. readln. if i2 =13 then slovo :='D'. begin ClrScr. Zadatak: Napiši program kojim se u celobrojnu datoteku a upisuju brojevi od 1 do 10 pojedinačno. until i = 0. begin . i : integer.

i:2. if max < x then max := x. Nakon toga pročitaj datoteku a i nađi najveći upisani broj. readln. i := 0. max := x.'c:\broj. while not eof(a) do begin read(a. end. Uses CRT. readln. Rešenje: program prog. begin ClrScr.' : '). Write ('Najveci upisan broj je : '.'c:\brojevi. Var i : integer. Write(a.max:8:5). reset (a). .i:5). while not eof(a) do begin read(a. close(a). write ('Zbir unesenih brojeva je : '. Read(x). Zadatak: Iz prethodno formirane datoteke a realnih brojeva formiraj datoteku b od onih brojeva koji su veći od 3.dat'). max.dat'). x). readln. i := i+n. end. readln. type broj=file of real. close (a). a : broj. rewrite(a). reset(a).ClrScr. assign(a. end. Zadatak: Napiši program kojim se u datoteku realnih brojeva a prvo unese i upiše 5 brojeva. end. x : real. Prikaži dobijenu datoteku b. assign(a. for i := 1 to 5 do begin Write('Unesi broj . n).'. close (a). end. x).

ReadLn(n). Write('Unesite broj brojeva : ').dat" unosi n realnih brojeva.dat'). close(b).dat'). WriteLn. for i :=1 to n do Begin Write('Unesi broj : '). Zadatak Napiši program koji se u datoteku "mat. x : real. b : broj.Rešenje: program prog. end. begin ClrScr. x : real. Begin ClrScr. assign(f. assign(b. Var a. i. var f: file of real. if x > 3 then write(b. while not eof(b) do begin read(b. assign(a. n : integer. reset(b). j.'c:\broj. close(b). x). WriteLn. type broj=file of real. x).'mat. Rešenje: program x1. x).dat'). writeLn(x:8:3). rewrite(b). reset(a). Uses CRT. close(a). . end. readln. while not eof(a) do begin read(a. end. rewrite(f). Uses Crt.'c:\broj1.

U datoteku "racun. ReadLn(b). assign(f1. s/j:8:3). Uses CRT. WriteLn. x). . Readln end. WriteLn.x).14]. rewrite(f1).x). End. WriteLn. var f.dat" unesi samo one brojeve koji su veći od broja b. While not eof(f) do Begin Read(f. s :=0. Sračuna i prikaži aritmetičku sredinu tih brojeva. f1: file of real. Readln end. n : integer.dat'). b. x). s. Zadatak Napiši program kojim se iz datoteke "mat. End. j :=j+1 End. i. Close(f1). j := 0. assign(f. WriteLn('Uneseni brojevi u datoteku').'mat. Begin ClrScr. WriteLn. x. Zadatak Napiši program kojim se u datoteku "odsecak. Unesi zatim broj b. s :=s+x. While not eof(f) do Begin Read(f.ReadLn(x). if x > b Then Begin Write(f1. Close(f).dat" unose svi neparni brojevi iz intervala [-14.dat').dat" prikazuju uneseni brojevi. j. Close(f). Close(f). reset(f). Rešenje: program x1. Write('Uneseni broj b : '). If j > 0 Then WriteLn('Aritmetica sredina je : '.'racun. if sqr(x) < 100 Then Write(f. End. reset(f). as : real. WriteLn(x:8:3).

i). rewrite(f1).j). n : integer. WriteLn('Broj negativnih brojeva je : '. assign(f.dat" i sračunaj koliko je takvih brojeva. j. Sve negativne brojeve iz te datoteke upiši u datoteku "nova. While not eof(f) do Begin Read(f. Uses Crt. WriteLn. Close(f). Zadatak Napiši program kojim prikazuju svi uneseni se brojevi u datoteku "odsecak.dat". WriteLn(i).dat'). Uses Crt. assign(f.Rešenje: program x1. Write('Upisani brojevi').dat". j.'nova. reset(f). End. Readln end.dat'). For i := -14 to 14 do Begin If (i mod 2 <> 0) then Write(f.'odsecak. WriteLn. Close(f). i. assign(f1. if i < 0 Then Begin Write(f1. Rešenje: program x1. Zadatak: Neka je data datoteka realnih brojeva "broj. Readln end. j :=0.dat'). var f: file of integer.i). f1: file of integer. n : integer. WriteLn. var f. rewrite(f). Begin ClrScr.'odsecak. End.i). j :=j+1 End. i. Close(f1). .dat". Begin ClrScr. Napiši program kojim se čitaju svi brojevi iz te datoteke i uvećani za 2 upisuju u datoteku "broj1.

Close(f). {Unos ukupnog broja brojeva} WriteLn. Write(f.dat').'broj2. Close(f1).i. . Nakon unosa prikaži sve brojeve i nađi i prikaži najveći uneseni broj. x. x). x : real. ReadLn(n). Readln(x). x).dat'). Zadatak: Neka je data datoteka realnih brojeva "broj2. x :=2 * x. {Otvaranje datoteke} Assign(f. Rewrite(f). Rewrite(f1). x). Reset(f). Begin ClrScr. Var f : file of real. Var f. Write(f1. {Prepisivanje iz prve u drugu datoteku} WriteLn.dat". ' broj = '). f1 : file of real.Rešenje: Program x1. i. For i := 1 to n do Begin Write('Unesi '. While not eof(f) do Begin Read(f. Write('Unesi ukupan broj brojeva : '). WriteLn.'broj1. End. End. n : integer. i : integer. Uses Crt. Rešenje: Program x1. {Otvaranje datoteke} Assign(f. Begin ClrScr. ReadLn. max : real. Napiši program kojim se u tu datoteku upisuje n brojeva.'broj. ENd.dat'). Assign(f1. Uses Crt.

var radnici: text. WriteLn. brs :=0. brm :=100. While not eof(f) do Begin Read(f. prosta :real. End.'radnici. CLose(f). WriteLn(' UNESENI RADNICI ').WriteLn('UPISANI BROJEVI U DATOTEKU').dat'). WriteLn. Uses CRT. repeat readLn(radnici. ' '. WriteLn(ime. najml. End. reset(radnici). Writeln. broj :=0. ReadLn. ukgod. Reset(f). godina). godina :integer. assign(radnici.godina. if brgod < brm then begin najml :=ime.godina. ime :string[20]. c1: char. i :=1 end. . x). broj: integer. Napiši program kojim se nalazi najstariji i najmlađi radnik kao i prosečnu starost svih radnika. end. WriteLn. if x > max Then max := x. ' '. if brgod > brs then begin najst :=ime. ukgod :=ukgod + brgod. brgod :=2000 . Zadatak: Neka je data ulazna datoteka radnici tekstualnog tipa u koju je uneseno prezime i ime radnika i njegova godina rođenja. i := 0. brs. broj := broj +1. brgod. Rešenje: program prog. ime. WriteLn. WriteLn. max:8:2). brm. najst :string[20]. brm :=brgod. if i = 0 then Begin max := x. begin ClrScr.brgod). WriteLn(x:8:2). ukgod :=0. Close(f). end. brs :=brgod. WriteLn('Najveci uneseni broj je : '.

Var ucenik : text. assign(ucenik. Uses CRT. end. WriteLn('Prosecna starost je : '. WriteLn. Rešenje: program prog. Adresa : '). x : real.adresa). WriteLn.ukgod.dat'). najst. prosta := ukgod / broj. readln. ' ima : '. WriteLn('Najstariji radnik : '. mesto : string[15]. brm. . ReadLn(ime).'/'. ime : string[25].'='. najml. ' ima : '.'c:\ucenik. prosta:5:2. WriteLn('Najmladji radnik : '. while not (ime='kraj') do begin ClrScr. adresa : string[20]. ReadLn(mesto). Zadatak: Napiši program kojim se u tekstualnu datoteku ucenik unose podaci: prezime i ime. WriteLn. if not (ime='kraj') then Write(ucenik. rewrite(ucenik). ' godina'). Write('1. WriteLn. Mesto stanova. close(ucenik). begin ClrScr. mesto stanovanja i adresa. end. Write('2.until eof(radnici). ReadLn(c1). : ').ime. end. ReadLn(adresa). close(radnici).broj). Write('3. Prezime i ime : '). prikazuju na ekranu uneseni podaci.mesto. brs. Zadatak: Napiši program kojim se iz prethodno formirane tekstualne datoteku ucenik. Program završi kada se za prezime unese reč 'kraj'. ' godina').

begin WriteLn('Stepen. ime : string. end. procedure stampajugao(var ugao1:ugao).59.mesto. repeat ReadLn(ucenik. Var ucenik : text. a zatim prikaže samo one koji imaju više od 50 uloga. readln.' '. begin ClrScr.minut. minut:0.. minut i sekund:'). type glumci=record . Ako nema takvih napiši "Nema takvih glumaca" Rešenje: program x. assign(ucenik.59 Rešenje: procedure citajugao(var ugao1:ugao). mesto.359.' '.dat'). mesto : string. reset(ucenik). adresa). WriteLn. close(ucenik). Napiš program kojim se unose podaci za n glumaca.sekund) end Zadatak Neka je dat slog glumci u koji se unose podaci: prezime i ime..sekund) end. Uses CRT.. godina rođenja i broj odigranih uloga. until eoln(ucenik).'c:\ucenik. Uses CRT. sekund:0.Rešenje: program prog. with ugao1 do ReadLn(stepen. begin with ugao1 do Writeln(stepen. adresa). Zadatak: Napiši proceduru za učitavanje i štampanje ugla koji je u glavnom programu opisan kao: type ugao=record stepen:0. adresa : string. Write(ime.minut. ime.

Zadatak Neka je dat slog opstina u koji se unose podaci: naziv. ReadLn(glumac[i]. Napiši program kojim se unosi šest opština a zatim sortira po broju stanovnika. opst : array [1. end. stanovnika : integer. type opstina=record ime : string[20]. WriteLn. j.bruloga > 50 Then Begin WriteLn(glumac[i]. Write('Broj uloga : '). WriteLn('Unesite podatke o opstinama'). n: integer. WriteLn. end. povrsina : integer. for i :=1 to n do Begin Write('Ime i prezime : ').var i. Uses Crt. Begin ClrScr. WriteLn. ReadLn(n). Begin ClrScr.ime).. p : opstina. var i. ReadLn(glumac[i]. Rešenje: program x. End. ReadLn(glumac[i].godina). WriteLn('Glumci sa vise od 50 uloga'). j :=j+1 End.bruloga). if j = 0 Then WriteLn('Nema takvih glumaca'). WriteLn('Unesite podatke o glumcima'). broj stanovnika i površina. Write('Koliko ima glumaca ?'). j := 0.ime). for i :=1 to 6 do .. j : integer.50] of opstina. Write('Godina : '). bruloga : integer.50] of glumci. glumac : array [1. End. godina : integer. Readln end. For i := 1 to n do Begin if glumac[i]. WriteLn. ime : string[20].

ReadLn(osob[i].godina).povrsina). type osobe=record ime : string[20].opst[i].povrsina).Begin Write('Naziv opstine : '). opst[i] :=opst[j].' '.stanovnika. WriteLn. Prikaži unesene osobe sortirane po godini starosti. ReadLn(opst[i]. Zadatak: Neka je dat slog osoba.10] of osobe. Begin ClrScr. WriteLn('Prikaz sortiranih opstina'). ReadLn(opst[i]. for i :=1 to 10 do Begin Write('Ime osobe : '). End.. Write('Povrsina : ').povrsina < opst[j]. WriteLn('Unesite podatke o osobama'). {Sortiranje po broju stanovnika} For i := 1 to 5 do Begin For j :=i+1 to 6 do Begin If opst[i]. Uses CRT. Write('Godina : ').ime). {Sortiranje po godinama} . p : osobe. var i. WriteLn. ReadLn(opst[i]. WriteLn.opst[i]. For i := 1 to 6 do WriteLn(opst[i]. opst[j] :=p End. End End. Write('Stanovnika : '). Napiš program kojim se unosi deset podatak u taj slog sa imenom osobe i godinom starosti. End. Readln end.ime. ReadLn(osob[i]. WriteLn.stanovnika). godina : integer. Rešenje: program x.' '. osob : array [1. end.ime). j : integer.povrsina Then Begin p :=opst[i].

type osobe=record ime : string[20]. WriteLn('Unesite podatke o osobama'). WriteLn. Zadatak: Napiši program kojim se u slog osobe unosi ime i telefonski broj 5 osoba.osob[i].' '.ime Then Begin p :=osob[i]. Readln end. Nakon unosa sortiraj i prikaži unesene osobe po abecedi. End. p : osobe. For i := 1 to 5 do WriteLn(osob[i].godina).ime.' '. WriteLn. WriteLn.ime). {Sortiranje po imenima} For i := 1 to 4 do Begin For j :=i+1 to 5 do Begin If osob[i]. telefon : string. end.godina Then Begin p :=osob[i]. j : integer. ReadLn(osob[i]. osob[i] :=osob[j]. osob : array [1. . Rešenje: program x.ime.osob[i]. Write('Telefon : ').. osob[i] :=osob[j].telefon).telefon). Begin ClrScr. End End.For i := 1 to 9 do Begin For j :=i+1 to 10 do Begin If osob[i]. for i :=1 to 5 do Begin Write('Ime osobe : '). ReadLn(osob[i]. osob[j] :=p End.5] of osobe. WriteLn('Prikaz sortiranih osoba'). osob[j] :=p End. For i := 1 to 10 do WriteLn(osob[i].ime > osob[j]. End End. WriteLn. var i.godina < osob[j]. WriteLn('Sortirane osobe'). Uses Crt.

Readln(uce[i]. ReadLn.ime:10. End. Zadatak: Napiši program kojim se u slog ucenik unosi ime. Nakon unosa sortiiraj osobe po godinama starosti i prikaži dobijene podatke. Write('Unesite broj ucenika : ').tezina:3).tezina). visina i tezina i za n ucenika. End. WriteLn. {Unos podataka o ucenicima} For i := 1 to n do Begin Write('Unesite ime ucenika : ').Readln end. Readln(uce[i].50] of ucenik. Nakon unosa prikaži unesene podatke. n: integer. WriteLn. Uses Crt. type . tezina : integer.uce[i]. i njegova starost za 10 osoba. {Prikaz podataka o ucenicima} WriteLn. Rešenje: Program x. ENd. WriteLN('PODACI O UCENICIMA'). j . Var uce: array [1. Uses Crt. type ucenik=record ime :string[10]. End. For i := 1 to n do Begin WriteLn(uce[i]. Rešenje: Program x. Write('Unesite visinu : ').visina:4. Zadatak: Napiši program kojim se u slog osobe unosi ime. visina : integer.uce[i].' '.ime). i..visina). Readln(uce[i]. Begin ClrScr. Readln(n).' '. Write('Unesite tezinu : ').

End.osob[i]. i. End. Zadatak: Napiši program kojim se u slog dani unosi naziv i temperatura za svih 7 dana u sedmici. osobe=record ime :string[10]. Var dan: array [1. j . Begin ClrScr. End. osob[i] :=osob[j]. i. Nakon unosa unesi zadatu temperaturu i prikaži dane koji su imali tu temperaturu.ime:10. t: integer. {Unos podatka o osobama} For i := 1 to 10 do Begin Write('Unesite ime osobe : '). For i := 1 to 9 do Begin For j :=i+1 to 10 do Begin If osob[i]. {Sortiranje podataka} WriteLn. .. Write('Unesite starost : '). n: integer..starost). End.starost).10] of osobe. n. ENd.' '.Var osob: array [1. {Prikazivanje podataka} WriteLN('PODACI O OSOBAMA').starost Then Begin p :=osob[i]. Uses Crt. j . ReadLn. For i := 1 to 10 do Begin WriteLn(osob[i]. Readln(osob[i]. End.7] of dani. p: osobe. starost : integer. type dani=record ime :string[10].ime). WriteLn. temperatura : integer. Readln(osob[i]. End. osob[j] :=p End.starost < osob[j]. Begin ClrScr. Rešenje: Program x.

Readln(art[i]. .ime). ReadLn(t). Write('Unesi trazenu temperaturu : '). n: integer. cena : real. ENd. {Unos zadate cene} WriteLn. Readln(dan[i]. Write('Unesi zadatu cenu : '). Nakon unosa unesi zadatu cenu i prikaži artikle koji su imali tu cenu.ime). End. WriteLn. Readln(art[i]. ReadLn. t : real. Readln(n). v1 := 0. Readln(art[i].temperatura).temperatura Then Write(dan[i]. {Unos artikala u magacinu} For i := 1 to n do Begin Write('Unesite naziv artikla : '). Write('Unesite cenu : '). Write('Unesite tempraturu : ').ime). For i := 1 to n do Begin {Unos temperatura po danima} For i := 1 to 7 do Begin Write('Unesite ime dana : ').cena). Sračunaj ukupnu vrednost artikala. i. Write('Unesite kolicinu : '). End. v. v1. j . ReadLn(t). Var art: array [1.Zadatak: Napiši program kojim se u slog artikal unosi naziv. type artikal=record ime :string[10]. Write('Unesi broj artikala : '). Begin ClrScr. kolicina i cena za n artikala..50] of artikal. Uses Crt. {Unos broja artikala} WriteLn. For i := 1 to 7 do if t = dan[i]. Readln(dan[i].kolicina). End. Rešenje: Program x. {Unos temperature} WriteLn. kolicina : integer.

cena. . End. if t = art[i].v := art[i].cena Then Write(art[i]. v1 := v1 + v. WriteLn.v1:8:2).ime).kolicina * art[i]. ReadLn. WriteLn('Ukupna vrednost je : '. End.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful