You are on page 1of 24

Cyflawni

Trwy Bobl

Strategaeth
rheoli pobl
y Gwasanaeth
Prawf Cenedlaethol

2002 hyd 2007

Gorfodi, ailsefydlu ac amddiffyn y cyhoedd


GWELEDIGAETH STRATEGAETH
RHEOLI POBL Y GWASANAETH PRAWF
CENEDLAETHOL


Gweithio mewn partneriaeth i wneud y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol

yn sefydliad ardderchog ac yn gyflogwr o ddewis trwy gael:

Y Bobl Iawn,

yn Gwneud

y Pethau Iawn,

yn

y Ffordd Iawn;

Gyda’r Bwriad o

Leihau Aildroseddu


ac

Amddiffyn y Cyhoedd yn Wel

1
RHAGARWEINIAD
gan Gyfarwyddwr Cenedlaethol
y Gwasanaeth Prawf
Cenedlaethol

Mae’n iawn bod staff yn disgwyl cael eu trin yn

E
r mwyn i’r Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol
gyflawni’r amcanion ymestynnol heriol a briodol ac yn dda o fewn pob un o’r Ardaloedd ac o
gynhwysir yn A New Choreography mae angen fewn y Gyfarwyddiaeth Brawf Genedlaethol. Mae
gweithlu sydd yn hynod broffesiynol, yn meddu ar angen i ni sicrhau trwy’r strategaeth hon fod
gymhelliant uchel ac arweinyddiaeth gadarn, ac wedi gennym bolisïau a safonau cenedlaethol o’r radd
eu hyfforddi i wneud y gwaith yn iawn. Pobl yw ein flaenaf yn ymwneud â phobl. Bydd rhaid cyflawni
busnes, boed hwy’n gwsmeriaid, staff, troseddwyr hyn i gyd trwy bartneriaeth, ymgynghori a ble bo’n
neu fudd-ddeiliaid eraill. Er mwyn i ni fod yn sefydliad briodol, trafodaeth. Rwy’n ddiolchgar am y
ardderchog fel yr hoffem fod mae angen i’n dulliau cyfraniadau a’r ymdrechion a wneir gan Ardaloedd
rheoli pobl fod o’r safon uchaf. Dim ond trwy wneud unigol, Cymdeithas y Byrddau Prawf a’r Undebau
y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol yn sefydliad sydd Llafur ymysg eraill i’r broses ymgynghori sydd wedi
yn denu ac yn cadw’r bobl orau y byddwn yn arwain at ddatblygu’r strategaeth hon.
cyflawni’n nodau. Mae amrywiaeth yn thema sy’n rhedeg trwy’r
Mae gwerthfawrogi, datblygu a meithrin ein pobl strategaeth i gyd a byddwn yn sicrhau ein bod yn
o fewn fframwaith strategaeth rheoli pobl darparu amgylchedd gweithio nad yw’n
genedlaethol gadarn yn her i ni i gyd ond yn enwedig gwahaniaethu yn erbyn unrhyw grwp sail tarddiad
^

i’n harweinwyr. Arweinyddiaeth sy’n cael y prif safle ethnig, rhyw, crefydd, anabledd neu ogwydd
yn y strategaeth hon, a hynny’n briodol, ac mae rhywiol. Cefnogir a datblygir yr amcanion hyn yn
angen i ni sicrhau bod ein harweinwyr wedi derbyn Strategaeth Amrywiaeth y Gwasanaeth Prawf
hyfforddiant da ac yn defnyddio’r arferion rheoli ac Cenedlaethol a bydd rhaid i bob un ohonom fod yn
arwain gorau. Mae arweinwyr effeithiol, ble bynnag y gwbl ymroddedig i’r gwaith o’u cyflawni.
bont yn y sefydliad, yn ysgogi ac yn cael y gorau gan Rwy’n croesawu’r strategaeth hon ac yn ei
eu staff, a dyma’r hyn yr ydym yn ceisio ei gyflawni chymeradwyo i chi, mae’n disgrifio sut byddwn yn
trwy’r strategaeth hon, dyma’r unig ffordd y byddwn datblygu’r gwaith o Reoli Pobl er mwyn gwella
yn cyflawni prif amcanion y Gwasanaeth, sef: perfformiad ein sefydliad yn barhaus gan sicrhau ein
bod yn cael ein gweld fel cyflogwr o ddewis sy’n
◗ Amddiffyn y cyhoedd
gwerthfawrogi ac yn datblygu ei holl bobl.
◗ Lleihau aildroseddu
◗ Cosbi troseddwyr o fewn y gymuned yn Eithne Wallis
briodol Cyfarwyddwr Cenedlaethol,
◗ Sicrhau bod troseddwyr yn ymwybodol Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol
o effeithiau troseddu ar y cyhoedd ac
◗ Ailsefydlu troseddwyr.

2
CYFLAWNI
TRWY
BOBL

E
r mwyn cyflawni’r newidiadau o fewn y sector pobl yn gymhwysedd rheoli craidd ar gyfer pob
cyhoeddus y mae’r Llywodraeth, Swyddfa’r rheolwr a bydd hyn yn ffurfio conglfaen i’n dull o
Cabinet, ein Coreograffi Newydd ein hunain a ddatblygu rheoli.
galw yn y dyfodol yn gofyn amdanynt, rhaid i Mae’n ffaith adnabyddus bellach fod polisi ac
sefydliadau sector cyhoeddus lunio strategaethau pobl ymarfer da wrth drin pobl yn cael effaith ar
o’r radd flaenaf. Mae ‘Cyflawni Trwy Bobl’ yn darparu berfformiad sefydliad. O arweinyddiaeth i reoli
llwyfan i’r Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol allu absenoldeb salwch, o weithdrefnau cwyno i
cystadlu gyda’r goreuon yn y sector cyhoeddus a’r gytbwysedd rhwng bywyd a gwaith, o recriwtio a
sector preifat. sefydlu i ddatblygiad proffesiynol parhaus, o
Wrth ddatblygu’r strategaeth adnoddau dynol hon strategaethau gwobrwyo enghreifftiol a chynllunio
ar gyfer y Gwasanaeth rydym wedi cymryd i ystyriaeth gweithlu i iechyd a diogelwch yn y gweithle mae’r
arfer gorau yn genedlaethol ac yn rhyngwladol gan y strategaeth hon yn cwmpasu pob maes sy’n
sectorau cyhoeddus a phreifat ac o dystiolaeth o arfer ymwneud â rheoli pobl. Bydd cynllun gwaith ar
da a geir o fewn y gwasanaeth ei hun. wahân ar gyfer pob un o’r amcanion a ddatblygir
Mae’r gefnogaeth aruthrol a gawsom gan wrth ymgynghori â budd-ddeiliaid priodol, ac mae’r
Gadeiryddion, Penaethiaid a gweithwyr proffesiynol amcanion hynny yn rhai heriol o fwriad, ond byddant
mewn Adnoddau Dynol ac eraill o fewn y yn sicrhau’r newid sydd ei angen i’n gwneud ni yr hyn
Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol yn ystod y broses yr ydym am fod, sef sefydliad o’r radd flaenaf sy’n
ymgynghori ar gyfer y strategaeth hon wedi caniatáu i canolbwyntio ar gyflawni. Bydd angen i ni i gyd
ni gynhyrchu rhaglen newid gyffrous a heriol. Rydym weithio’n galed er mwyn rhoi’r strategaeth hon ar
wedi canolbwyntio ar y meysydd allweddol sef waith a gwneud y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol yn
arweinyddiaeth, hyfforddi/datblygu, gyflogwr o ddewis.
gwobrau/cynllunio’r gweithlu, polisïau ac arfer Cyflawnwyd llawer eisoes trwy Rwydwaith
Adnoddau Dynol. Dim ond gyda chefnogaeth pawb Adnoddau Dynol y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol
yn y Gwasanaeth y cyflawnir yr agenda ar gyfer newid ac rwy’n ddiolchgar iawn i’r rhai hynny ohonoch sydd
a bydd llawer ohonoch yn cyfrannu at ddyfeisio a wedi cytuno i wasanaethu ar y grwp Llywio.
^

datblygu’r rhaglenni hyn trwy’r Claniau Adnoddau Partneriaeth yw Gwerthfawrogi ein Pobl, partneriaeth
Dynol a’r grwpiau prosiect unigol. Mae’r strategaeth rhwng y Gyfarwyddiaeth Brawf Genedlaethol, y ddwy
hon yn caniatáu ar gyfer datblygu a gweithredu Ardal a deugain, Cymdeithas y Byrddau Prawf, y
safonau a fframweithiau cenedlaethol sydd yn atebol Pwyllgor Trafod Cenedlaethol, budd-ddeiliaid a llawer
ac yn cael eu cyflenwi’n lleol. o bartïon eraill â diddordeb. Mae hon yn Strategaeth
Byddwn hefyd yn ceisio datblygu’r swyddogaeth Rheoli Pobl fyw fydd yn cael ei hadolygu a’i mireinio’n
Adnoddau Dynol ymhellach trwy gefnogi ennill gyson gyda phroses ddiweddaru flynyddol.
cymwysterau unigol trwy gyfrwng Sefydliad Siartredig Edrychaf ymlaen at gydweithio’n agos gyda chi i
Personél a Datblygiad. Mae newid o fewn y gyd wrth i ni roi’r strategaeth hon ar waith.
swyddogaeth Adnoddau Dynol a’i gyfraniad pwysig i
berfformiad sefydliadau yn golygu bod pobl Julia Evans
Adnoddau Dynol angen profiad cyfredol ac ymarferol Pennaeth Strategol Adnoddau Dynol
o arfer gorau ym maes Adnoddau Dynol. Mae rheoli Y Gyfarwyddiaeth Brawf Genedlaethol

3
DATBLYGU
ARWEINYDDIAETH
A RHEOLAETH

M
ae astudiaethau diweddar gan y Sefydliad
1
Rheoli , y Cyngor Rhagoriaeth mewn Rheoli
2 3
Amcan Datblygu model
ac Arweinyddiaeth a’r Sefydliad Gwaith arweinyddiaeth sy’n
wedi canfod pwysigrwydd arweinyddiaeth i
berfformiad sefydliadau yn y sectorau preifat a
chyhoeddus fel ei gilydd. Pwysleisiwyd ymrwymiad y
Llywodraeth trwy waith grwp Gweinidogaethol y Prif
^

Weinidog ar wella arweinyddiaeth yn y sector


cyhoeddus. Mae’r Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol
1 briodol i’r Gwasanaeth
Prawf Cenedlaethol
sydd yn adeiladu ar
waith presennol o fewn Ardaloedd,
wedi cofleidio’r fenter hon trwy ymrwymo i’r Rhanbarthau a’r Gyfarwyddiaeth
strategaeth a amlinellir isod. Brawf Genedlaethol
“Sut mae arweinwyr yn datblygu ac yn
Amserlen – Erbyn Ionawr 2004
hwyluso’r gwaith o gyflawni’r genhadaeth
a’r weledigaeth, datblygu gwerthoedd sydd
eu hangen ar gyfer llwyddiant tymor hir a
gweithredu’r rhain trwy weithredoedd ac
ymddygiad priodol ac yn ymwneud yn
bersonol â sicrhau bod system reoli’r
sefydliad yn cael ei datblygu a’i gweithredu”
(Diffiniad Model Rhagoriaeth Ewrop o
arweinyddiaeth)
Meincnod – rhaglenni Datblygiad Proffesiynol
Parhaus ar gyfer pob gradd rheoliprogrammes for all
management grades.

1 Leadership - the challenge for us all?, 2001, Horne and James ISBN 0-85946-321-4
2 Leadership Development: Best Practice Guide for Organisations, 2001, Jones and Burgoyne, ISBN 1-903696-03-8
4 3 Working Capital ‘Intangible assets and the productivity gap’, 2002, The Work Foundation, ISBN 1 84373 000 6
Amcan Creu arweinyddiaeth Amcan Sicrhau safonau
gydlynol rhwng y arweinyddiaeth cyson

2 Gyfarwyddiaeth Brawf
Genedlaethol a’r 42 o
ardaloedd
Bydd y cyfarfod Fforymau Arweinyddiaeth yn
3 uchel ar lefel Prif
Swyddogion

Mentora Prif swyddogion ac arfarnu 360


datblygu trwy greu grw^
p llywio ar sail eang gradd – contract dwy flynedd gyda
Amserlen – gweithredwyd ar gyfer lansiad y mecanwaith monitro cynhenid
Strategaeth Adnoddau Dynol Amserlen – Gweithredwyd Mai 2002
Pum Set Dysgu Gweithredol sy’n darparu
lleoedd ar gyfer yr holl Brif Swyddogion ac
yn cael eu monitro o fewn y contract uchod
Amserlen – Gweithredwyd Mai 2002
Datblygu Rhaglen Sefydlu Prif Swyddogion
Amserlen – Hydref 2002 – Mawrth 2003

5
Amcan Datblygu potensial Amcan Creu fframwaith
uwch Reolwyr fel cenedlaethol i sicrhau

4 arweinwyr – Dirprwy
Brif Swyddogion a
Phrif Swyddogion
Cynorthwyol, Rheolwyr
5 datblygiad pob
rheolwr canol

Set o feincnodau ar sail cymhwysedd ar


Rhanbarthol, Cyfarwyddwyr a gyfer y grw^
p hwn o staff
graddau cyfwerth Amserlen – Ebrill 2003
Bydd rhaglen arweinyddiaeth sy’n addas i Bydd y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol yn
anghenion datblygu uwch reolwyr yn cael ei dod yn sefydliad arloesol mewn rhaglenni
phennu a’i chomisiynu arweinyddiaeth megis y Cynllun Rheolwyr
Amserlen – Hydref 2002 Siartredig newydd sy’n cael ei ddatblygu ar
hyn o bryd gan y Sefydliad Rheoli Siartredig
Gweithredu setiau dysgu gweithredol i
Amserlen – Hydref 2002
uwch reolwyr
Amserlen – Hydref 2002 Datblygu rhaglen Cynadleddau Cenedlaethol
ar gyfer rheolwyr canol
Datblygu rhaglen sefydlu i uwch reolwyr
Amserlen – Gweithredu erbyn 2002.
Amserlen – Hydref – Rhagfyr 2002

6
Amcan Datblygu rhaglen Amcan Sefydlu system i fesur a
arweinyddiaeth ar gwerthuso

6 gyfer Uwch Dîm Rheoli


ac uwch reolwyr y
Gyfarwyddiaeth Brawf
Genedlaethol sy’n ategu ac yn
7 effeithiolrwydd
buddsoddi mewn
datblygu
arweinyddiaeth a rheoli, ac
gyson â’r rhaglenni arweinyddiaeth ymgymryd ag adolygiad
ar gyfer Prif Swyddogion cynhwysfawr o anghenion datblygu
arweinyddiaeth a rheoli yn y
Amserlen – Erbyn Medi 2003
Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol
Amserlen – I gychwyn Ionawr 2004

Amcan Datblygu rhaglen Amcan Datblygu


arweinyddiaeth ar cymwyseddau

8 gyfer Cadeiryddion ac
Aelodau Byrddau
Prawf
9 arweinyddiaeth ar
gyfer yr holl reolwyr
hyd at a chan gynnwys
y Prif Swyddog ac Aelodau’r Bwrdd i
Amserlen – Erbyn Ebrill 2004
sicrhau eu bod yn gallu arwain,
rheoli a chyflenwi Strategaeth
Amrywiaeth y Gwasanaeth Prawf
Cenedlaethol ar lefel strategol
Amserlen – Erbyn Rhagfyr 2005

7
HYFFORDDI A
DATBLYGU

“ Rydym yn well nag yr ydym yn ei sylweddoli; dim ond os


gellir ein helpu i sylweddoli hyn, efallai na fyddwn ni byth
eto yn barod i fodloni ar ddim byd llai
Kurt Hahn

sicrhau bod ganddo’r staff gyda’r sgiliau

N
i fu erioed yn bwysicach cael gweithlu wedi
ei hyfforddi’n iawn a’i ddatblygu’n barhaus. angenrheidiol i gwrdd â’r sialensiau amgylchedd
Wrth i newid ddigwydd mae’n cynyddu ar yr amrywiol a chyflenwi ein gwasanaethau’n
un pryd angen y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol i effeithiol.

Amcan Datblygu strategaeth Amcan Gweithredu’n llawn y


hyfforddi integredig ar broses sy’n galluogi

1 gyfer y Gwasanaeth
Prawf Cenedlaethol,
gan gynnwys ‘What
Works’, hyfforddiant cyflenwi
2 pob rheolwr i nodi’n
gywir anghenion
hyfforddi ei staff sy’n
gysylltiedig â
gwasanaeth arall ac anghenion pherfformiad
datblygu sy’n cynnwys arf rheoli ar Amserlen – I gyd-fynd â chyflwyno’r safonau
gyfer costio a blaenoriaethu’r holl galwedigaethol diwygiedig
anghenion hyfforddi a gofynion y
Gwasanaeth
Amserlen – Erbyn Medi 2003

8
Amcan Gweithredu a Amcan Sefydlu system
datblygu gwerthuso hyfforddi

3 canfyddiadau’r
Adolygiad
Gwasanaethau
Gwerth Gorau o’r Consortia
4 genedlaethol a lleol
gadarn yn seiliedig ar
waith i sicrhau
darpariaeth Gwerth Gorau
Hyfforddia
Amserlen – Erbyn Ebrill 2004
Amserlen – Erbyn Ebrill 2005

Amcan Adolygu’r safonau Amcan Cynnal adolygiad o


galwedigaethol addasrwydd parhaus y

5 cenedlaethol mewn
cydweithrediad â
Sefydliad Hyfforddi
Cenedlaethol Cyfiawnder
6 Diploma mewn
Astudiaethau Prawf
(dipPS) ac archwilio
llwybrau mynediad i’r gwasanaeth
Cymunedol (Cyngor Sgiliau’r
Sector) Amserlen – Erbyn Medi 2004

Amserlen – Medi 2002 – Medi 2003

9
Amcan Mesur, asesu, Amcan Archwilio a gwerthuso
ymgynghori ac os yn hyfforddiant

7 briodol gweithredu
rhaglen
gweithgareddau a
fydd yn arwain at y Gwasanaeth
8 amrywiaeth ar draws y
Gwasanaeth Prawf
Cenedlaethol
Amserlen – Medi 2003
Prawf Cenedlaethol yn cael ei
achredu fel Buddsoddwr mewn Pobl
Amserlen – Medi 2002 – Ionawr 2006

10
POLISI AC
YMARFER
ADNODDAU
DYNOL


Mae a wnelo gwaith ag ystyr beunyddiol yn ogystal â bara
beunyddiol; i gael eich cydnabod yn ogystal â chael eich talu,
yn fyr rhyw fath o fywyd yn hytrach na marw o ddydd Llun
tan ddydd Gwener…mae gennym hawl i fynnu bod gwaith
yn cynnwys ystyr, cydnabyddiaeth, rhyfeddod a bywyd
Studs Terkel

M
ae’r polisïau a’r arferion yr ydym yn eu
mabwysiadu yn effeithio ar fywydau ein Amcan Sicrhau bod holl
bolisïau, arferion,

1
holl staff ac ar berfformiad y Gwasanaeth.
Os ydym wir yn ceisio bod yn sefydliad gweithdrefnau a
ardderchog, sydd yn cyflawni ein gofynion
statudol, mae angen i ni fabwysiadu ac addasu swyddogaethau
dulliau rheoli adnoddau dynol arfer da Adnoddau Dynol yn
cenedlaethol a rhyngwladol er mwyn cwrdd ag cael eu profi i sicrhau eu bod yn
anghenion y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol.
Tra’n cydnabod ac yn ystyried gwahaniaethau lleol
cydymffurfio â Strategaeth
er mwyn cwrdd ag anghenion atebolrwydd lleol Amrywiaeth a deddfwriaeth Y
mae angen safonau cenedlaethol effeithiol a Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol er
manwl sy’n agored i graffu a gwerthuso. mwyn sicrhau nad ydynt yn cael
^
effaith negyddol ar unrhyw grwp
lleiafrifol heb fwriadu hynny
Amserlen – Parhaus

11
Amcan Cymryd a gweithredu Amcan Darparu trwy Fforwm
canfyddiadau Iechyd a Diogelwch a

2 archwiliad
cenedlaethol y
Gwasanaeth Prawf
Cenedlaethol i Iechyd a Diogelwch
3 ^
grwp Ymarferwyr
Iechyd a Diogelwch y
Gwasanaeth Prawf
Cenedlaethol wybodaeth Iechyd a
galwedigaethol corfforaethol Diogelwch a fydd yn ysgogi
Amserlen – Ionawr 2003 – Rhagfyr 2003 trafodaeth, yn llywio polisi, yn
datblygu arfer gorau, yn cyfrannu at
leihau damweiniau yn y gweithle ac
at gyflenwi strategaeth Iechyd a
Diogelwch y Llywodraeth
Amserlen – Parhaus

Amcan Gweithredu polisi Amcan Mewn partneriaeth â


^
rheoli absenoldeb grwp Gweithio’r

4 salwch ar gyfer y
Gwasanaeth Prawf
Cenedlaethol sy’n cyd-
fynd â’r argymhellion a gynhwysir
5 Pwyllgor Trafod
Cenedlaethol,
datblygu a
gweithredu agwedd cytbwysedd
yn archwiliad cenedlaethol 2002 o gwaith/bywyd at weithio sy’n
absenoldeb salwch cwrdd ag anghenion y gweithiwr
Amserlen – Cyflwyno erbyn Ionawr 2003 unigol a’r sefydliad yn gyfan
Amserlen – Polisi drafft parhaus erbyn Ebrill
2003

12
Amcan Ymchwilio i’r Amcan Cynnig arweiniad ar
mynediad presennol i wybodaeth a ble bo

6 gyfleusterau iechyd
galwedigaethol ar
draws y Gwasanaeth
Prawf Cenedlaethol a datblygu
7 angen arweiniad
cenedlaethol ar ofal
gweithwyr a
hyblygrwydd gweithio i bob
model arfer gorau, gan adolygu gweithiwr
manteision cyllido lleol yn hytrach
Amserlen – O Fedi 2002 hyd Fedi 2007
na chyllido cenedlaethol
Amserlen – Ebrill 2003 – Rhagfyr 2003

Amcan Ymchwilio, adolygu a Amcan Pennu cwmpas,


datblygu’r system comisiynu a chefnogi

8 arfarnu gyfredol, gan


sicrhau ei bod yn
mynd i’r afael ag
ymrwymiad i amrywiaeth, ynghyd
9 Adolygiad
Gwasanaeth Ansawdd
Gorau o swyddogaeth
a gwasanaethau Adnoddau Dynol y
â’r cysylltiadau â chymwyseddau a Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol,
rheoli perfformiad, gan argymell gan weithredu argymhellion yr
newidiadau a datblygu prosesau adolygiad ar ôl ei gwblhau
newydd fel y bo’n briodol Amserlen – Erbyn Medi 2004
Amserlen – Ionawr 2003 – Ebrill 2005

Amcan Datblygu Amcan Gweithredu cyfeiriad


cymwyseddau awdurdodol,

10 amrywiaeth ar gyfer
recriwtio, dethol a
hyrwyddo
Amserlen – Erbyn Medi 2005
11 cynhwysfawr a
chyfoes sy’n cynnig
Ateb Gwybodaeth Ar-
Lein mewn perthynas â materion
yn ymwneud â Deddfwriaeth
Adnoddau Dynol/ Cyflogaeth ac
Iechyd a Diogelwch sydd ar gael i
bob Ardal
Amserlen – Gweithredu erbyn Ebrill 2003

13
CYNLLUNIO,
TALU A
GWOBRWYO’R
GWEITHLU

“ Mae cyflog yn bwysig i weision


cyhoeddus fel ag y mae i bobl Amcan Cynhyrchu
mecanwaith a model

1
eraill yn y gymdeithas. Rhaid
cynllunio gweithlu
gwobrwyo gweision cyhoeddus
ymarferol a hwylus,
yn deg am y cyfraniad y maent gyda set data cyffredin
yn ei wneud. Rhaid i ni wneud cysylltiedig a fframwaith adrodd
^
yn siwr bod ein hagwedd at cenedlaethol a fydd yn cynnwys
gyflog yn annog mwy o’r bobl (ymysg pethau eraill) adolygiad o


brosesau a modelau presennol
orau i ymuno ac i aros
Dyfyniad o Bapur Gwyn y Llywodraeth ar Amserlen – Erbyn Ionawr 2004
Foderneiddio’r Llywodraeth

Amcan Datblygu arf rheoli Amcan Mewn cydweithrediad


baich gwaith ar gyfer â’r Pwyllgor Trafod

2 y Gwasanaeth Prawf
Cenedlaethol sy’n
galluogi’r broses o
adolygu beichiau gwaith a
3 Cenedlaethol, adolygu
strwythur cyflog a
gwobrwyo cyfredol ar
gyfer graddau’r Pwyllgor Trafod
dyraniadau adnoddau Cenedlaethol, cynnig newidiadau a
Amserlen – Gweithredol o Ebrill 2003
thrafod gydag Undebau Llafur
Amserlen – Cytundeb erbyn Mawrth 2003

14
Amcan Mewn cydweithrediad Amcan Sicrhau gweithlu
â Phwyllgor Sefydlog cytbwys o ran tras

4 Graddau Prif
Swyddogion, adolygu
strwythur cyflog a
gwobrau cyfredol ar gyfer graddau
5 ethnig, rhyw,
anabledd, gogwydd
rhywiol sy’n cwmpasu
proses o gynllunio olyniaeth
Prif Swyddogion Cynorthwyol, Amserlen – Rhagfyr 2007
cynnig newidiadau a thrafod gydag
Undebau Llafur
Amserlen – Cytundeb erbyn Mawrth 2003

Amcan Datblygu o fewn Amcan Adolygu strwythurau


amcanion Strategaeth cyflog a gwobrwyo

6 Amrywiaeth y
Gwasanaeth Prawf
Cenedlaethol system
sy’n caniatáu i ni fonitro recriwtio,
7 Prif Swyddogion
mewn cydweithrediad
â Fforwm y Prif
Swyddogion
cadw a hyrwyddo staff o grwpiau Amserlen – Erbyn Ebrill 2003
lleiafrifol
Amserlen – Erbyn Ionawr 2004

15
DATBLYGU
ARFER RHEOLI
POBL

“ Nid ydym yn cael ein gwneud


yn ddoeth trwy gofio’r M
ae angen i’r swyddogaeth Adnoddau Dynol
ei datblygu ei hun ymhellach fel
ymgynghorwyr arbenigol a phartneriaid
gorffennol ond trwy ein busnes go iawn, sy’n gweithredu i alluogi’r rheolwyr


a’r staff i gwrdd â’r amcanion a nodir yn y
cyfrifoldeb dros y dyfodol Coreograffi Newydd ac ychwanegu gwerth atynt ac i
baratoi’r sefydliad at y dyfodol
George Bernard Shaw

Amcan Darparu trwy Amcan Sicrhau bod strwythur


Rwydwaith Adnoddau Isadran Adnoddau

1 Dynol yr y
Gwasanaeth Prawf
Cenedlaethol
ffynhonnell gwybodaeth adnoddau
2 Dynol y
Gyfarwyddiaeth
Brawf Genedlaethol
yn adlewyrchu anghenion y
dynol arfer gorau a fydd yn ysgogi Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol
trafodaeth ac yn llywio polisi ac yn darparu canolfan ar gyfer
Amserlen – Parhaus cyngor ardderchog mewn materion
Rheoli Pobl
Amserlen – Parhaus

16
Amcan Annog staff mewn Amcan Datblygu set o
unedau Adnoddau Ddangosyddion

3 Dynol i gael
cymwysterau
proffesiynol (trwy
nawdd a chefnogaeth) trwy
4 Perfformiad Allweddol
Adnoddau Dynol, gan
gynnwys amrywiaeth,
a fydd yn caniatáu i ni sefydlu
Sefydliad Siartredig Personél a ‘iechyd sefydliadol’ y Gwasanaeth
Datblygiad neu trwy raddau neu Prawf Cenedlaethol
ddiplomâu yn seiliedig ar Amserlen – erbyn Ebrill 2003
Adnoddau Dynol
Amserlen – Parhaus – y don gyntaf o
ysgoloriaethau a lleoedd noddedig yn y
Gynhadledd CIPD yn 2002.

Amcan Datblygu system sy’n Amcan Sicrhau bod y


caniatáu i bolisïau ac materion yn ymwneud

5 arferion personél
Adnoddau Dynol y
Gwasanaeth Prawf
Cenedlaethol gael eu meincnodi yn
6 â phobl yn cael eu
hystyried o’r cychwyn
cyntaf ym mhob un o
brosiectau’r Gyfarwyddiaeth Brawf
erbyn arfer gorau mewn Genedlaethol i ystyried yn llawn
sefydliadau sector preifat a oblygiadau Adnoddau Dynol a
chyhoeddus eraill Hyfforddiant y prosiect
Amserlen – I’w gyflwyno erbyn Medi 2003 Amserlen – I’w gytuno erbyn Medi 2002

17
Amcan Ymchwilio, mesur y Amcan Comisiynu ymchwil i
gofyniad a’r gost ac os ganiatáu i ni ddeall

7 yw cyllid ar gael
cyflwyno system
Adnoddau Dynol
TG/Systemau Gwybodaeth
8 anghenion Adnoddau
Dynol staff o grwpiau
lleiafrifol gan
gynnwys: tras ethnig, rhyw,
genedlaethol sy’n caniatáu ar gyfer crefydd, anabledd a gogwydd
casglu, dadansoddi a dosbarthu rhywiol
data Adnoddau Dynol mewn
Amserlen – Medi 2004
fformat safonol o ansawdd uchel,
sy’n ymgorffori system effeithiol i
fonitro’r gweithlu
Amserlen – Ymchwilio, mesur a chostio erbyn 2004

18
Cyflenwi’r strategaeth –

“CYFLAWNI
TRWY BOBL ”

Coreograffi Newydd a chymhwysiad y

N
od digamsyniol y strategaeth hon yw gwella
perfformiad y Gwasanaeth Prawf Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol o’r Model
Cenedlaethol tra ar yr un pryd yn dangos Rhagoriaeth Ewropeaidd
ymrwymiad arweinwyr y Gwasanaeth i werthfawrogi
◗ Adolygir pob prosiect i sicrhau ei fod yn
a datblygu’r bobl hynny sy’n gweithio i ni a gyda ni.
cydymffurfio â’r Strategaeth Amrywiaeth y
◗ Bydd pob un o’r Amcanion a gynhwysir yn y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol ac yn
strategaeth hon yn cael ei reoli trwy’r strwythur cefnogi’r gwaith o’i chyflenwi
CLAN Adnoddau Dynol (a atgynhyrchir mewn
◗ Bydd y Strategaeth yn cael ei chyflenwi trwy
diagram ar y dudalen nesaf)
bartneriaeth agos yn unig rhwng Ardaloedd,
◗ Bydd pob amcan yn destun Dogfen Cychwyn Rhanbarthau, Consortia, Cymdeithas y Byrddau
Prosiect, Cynlluniau Prosiect manwl Prawf, Undebau a’r Gyfarwyddiaeth Brawf
cyhoeddedig ac yn destun gwaith rheoli Genedlaethol, gan gydnabod swyddogaeth
prosiect o ansawdd Ardaloedd fel cyflogwyr
◗ Bydd gan bob Prosiect gerrig milltir y gellir ◗ Bydd cyfansoddiad Gweithgorau a Byrddau
monitro cynnydd yn eu herbyn Prosiect CLAN Adnoddau Dynol yn cynrychioli’r
◗ Cynhyrchir Dadansoddiad Llwybr Allweddol ar ymrwymiad hwn i weithio mewn partneriaeth
gyfer y strategaeth i gyd, fydd yn dangos ◗ Ble bynnag y bo’n briodol byddwn yn tynnu
dibyniaethau a chyd-berthnasoedd partneriaid i mewn o’r arena cyflogaeth
◗ Nodir yn eglur gysylltiadau o fewn pob prosiect ehangach o fewn ac oddi allan i’r system
â’r Amcanion Ymestynnol perthnasol yn y Cyfiawnder Troseddol

19
STRWYTHUR CLAN
ADNODDAU DYNOL
Bwrdd Strategol y
Gyfarwyddiaeth
Brawf
Genedlaethol

Cysylltiadau â Bwrdd Adnoddau


Chyngor Sgiliau’r Dynol Strategol
Sector Cyfiawnder
arfaethedig

Gweithgor Gweithgor
Hyfforddi a Gweithgor Arfer Cynllunio a
Datblygu a Pholisi Gwobrwyo
Adnoddau Dynol Gweithlu
Gweithgor Gofal
Gweithwyr

Panel Achredu’r
Diploma Fforwm Iechyd a Cyd Ysgrifenyddion
Diogelwch Adolygiad Cyflog y
Galwedigaethol Pwyllgor Trafod
Cenedlaethol Bwrdd Prosiectau
Mesur Beichiau
Fforwm Datblygu
Rhwydwaith Gwaith
Arweinyddiaeth a
Adnoddau Dynol
Rheoli

Cyd Bwyllgor Staff


ar gyfer NAPO
Consortia UNSAIN
Managers GMB/SCOOP

Prosiectau
Arbennig e.e.:
Canolfan Asesu
Rhaglenni
Achrededig
Cynghori ar
ddatblygu
cwricwlwm
Cynorthwyo newid
diwylliannol

20
NPD/034/2002